ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr M , se bilaga A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, miljödomstolen, dom 2010-12-08 i mål nr M 6135-09, se bilaga A"

Transkript

1 SVEA HOVRÄTT DOM Målnr Mark-och miljööverdomstolen M Rotel Stockholm Sid ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr M , se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Bertil Larsson Norrskogsvägen Stockholm Ombud: Fastighetsjuristen Liselott Kristofferson Fastighetsägarna Stockholm AB Box Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm Box Stockholm SAKEN Tillsynsavgift MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT Mark- och miljööverdomstolen fastställer miljödomstolens dom. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2290 Birger Jarls Torg måndag - fredag Stockholm :00-15:00 E-post:

2 Sid 2 SVEA HOVRÄTT DOM M Mark- och miljööverdomstolen YRKANDEN M.M. I MARK- OCH MIL JÖÖVERDOMSTOLEN Bertil Larsson har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av miljödomstolens dom, helt ska befria honom från skyldigheten att erlägga avgift för tillsyn. I andra hand har han yrkat att beloppet ska nedsättas till skäliga kronor. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av miljödomstolens dom, ska fastställa länsstyrelsens beslut. I andra hand har miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkat att Markoch miljööverdomstolen, med ändring av miljödomstolens dom, fastställer avgiften för tillsyn till kronor, motsvarande fem timmars handläggningstid. Parterna har motsatt sig varandras ändringsyrkanden. UTVECKLING AV TALAN M.M. I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN Parterna har utöver vad som anförts i underinstanserna tillagt bl.a. följande. Bertil Larsson Kontrollsystemet med tillsyn har vuxit obehindrat och bör därför regleras av domstol. Miljö- och hälsoskyddsnämndens besiktning står inte i rimlig proportion till det utsläpp som han kan göra sig skyldig till, den marginella risk som föreligger för att utsläpp ska inträffa eller vad som kan förväntas uppnås med besiktningen när det gäller en förbättrad miljö i Sverige. De åtgärder som miljö- och hälsoskyddsnämnden har vidtagit får anses obefogade varför ersättningsskyldighet inte föreligger. Mark- och miljööverdomstolen bör genom riktlinjer begränsa miljöförvaltningens möjlighet att godtyckligt bedriva kontroller med åtföljande kostnader för fastighetsägaren. Han bestrider att såväl tidsåtgången som agerandet att debitera per påbörjad timme är skäligt. Om Mark- och miljööverdomstolen finner att miljö- och hälsoskyddsnämnden har haft rätt att utöva tillsyn kan ett belopp om kr vitsordas som skäligt. Vad gäller frågan om kontroll och tillsyn avseende energianvändning och

3 Sid 3 SVEAHOVRÄTT DOM M Mark- och miljööverdomstolen effektivitetskontroll har miljö- och hälsoskyddsnämnden inte haft behörighet att utöva sådan tillsyn. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Det är inte fråga om någon okontrollerbar form av tillsyn. För närvarande kontrolleras fastighetsägarna i regel vart tionde år. Med stöd av 2 kap. 5 miljöbalken, jämförd med 26 kap. 1 och 1 kap. 1 samma lag, har miljö- och hälsoskyddsnämnden rätt att bedriva tillsyn över energianvändning och energieffektivisering samt därigenom också rätt att ålägga verksamhetsutövare att erlägga skälig avgift för denna tillsyn. Nämnden ansvarar för att genom tillsyn säkerställa syftet med miljöbalken och de föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken. I dess uppdrag ingår inte att kontrollera att energideklarationer har genomförts eller hålla register över sådana då detta åligger Stadsbyggnadsnämnden och Boverket. Kontroll av efterlevnaden av de allmänna hänsynsreglerna utgör däremot en del av denna tillsyn. Ett tidigare avgörande från Miljööverdomstolen (MÖD 2007:56) har visat, trots att det gällde en annan fråga, att det är möjligt att ställa krav på åtgärder och villkor för hushållning med energi. Någon skillnad mellan tillståndpliktiga verksamheter eller icke tillståndspliktiga verksamheter torde i detta avseende inte föreligga. MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL Mark- och miljööverdomstolen hänvisar inledningsvis till den redovisning av tillämpliga bestämmelser som framgår av underinstansernas avgöranden. Den första fråga Mark- och miljööverdomstolen har att pröva är om miljö- och hälsoskyddsnämnden har haft rätt att påföra avgift för tillsyn av den miljöfarliga verksamhet Bertil Larsson bedriver genom innehav av oljepanna. Mark- och miljööverdomstolen gör inte någon annan bedömning än den som miljödomstolen har gjort i denna del. Mark- och miljööverdomstolen finner därför - i likhet med miljödomstolen - att det inte har förelegat något hinder för nämnden att påföra avgift för utförd tillsyn i denna del.

4 Sid 4 SVEAHOVRÄTT DOM M Mark- och miljööverdomstolen Mark- och miljööverdomstolen övergår härefter till att pröva frågan om avgift för kontroll av energianvändning och energieffektivisering. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har grundat sin rätt att utföra tillsyn på stadgandet i 2 kap. 5 miljöbalken, av vilket det framgår att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi (hushållningsprincipen). Mark- och miljööverdomstolen kan härvid konstatera att det av 26 kap. 1 miljöbalken framgår att tillsynsmyndigheten, i detta fall miljö- och hälsoskyddsnämnden, har att kontrollera efterlevnaden av miljöbalken. I denna kontroll innefattas att verksamhetsutövare uppfyller den s.k. hushållningsprincipen som den tar sig uttryck i 2 kap. 5 miljöbalken. Verksamhetsutövares arbete med energianvändning och energieffektivisering ska alltså omfattas av tillsynen. Tillsynen enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader innefattar endast behörighet att kontrollera att energideklaration utförts och tar inte sikte på frågan om miljöbalkens efterlevnad. Den omständigheten att lagen om energideklaration för byggnader ger annan nämnd behörighet att utöva tillsyn medför alltså inte att miljö- och hälsoskyddsnämnden saknar behörighet att utföra tillsyn. Sammanfattningsvis finner Mark- och miljööverdomstolen därför att miljö- och hälsoskyddsnämnden har haft rätt att bedriva tillsyn av verksamhetsutövarens energianvändning och energieffektivisering. Beträffande frågan om Bertil Larsson, som verksamhetsutövare, ska debiteras en avgift för den tillsyn som utförts med stöd av 2 kap. 5 miljöbalken kan Mark- och miljööverdomstolen konstatera att det av bilaga 1 C, i Stockholm stads taxa för miljöoch hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, framgår att timavgift får tas ut inom vissa närmare angivna verksamhetsområden. Att timavgift ska få tas ut för tillsynsarbete med stöd av 2 kap. miljöbalken framgår emellertid inte. Ävensom miljöoch hälsoskyddsnämnden har haft rätt att bedriva nu utförd tillsyn saknas således rätt att enligt ovan nämnd taxa påföra verksamhetsutövaren timavgift. Med beaktande av vad som ovan anförts finner därför Mark- och miljööverdomstolen - i likhet med miljödomstolen men på andra skäl - att påförd avgift ska reduceras med motsvarande ersättning enligt taxan för en timme. Mark- och miljööverdomstolen delar vidare miljödomstolens bedömning att Bertil Larsson inte ska behöva betala kostnaden för två inspektörer och att den debiterade

5 Sid 5 SVEA HOVRÄTT DOM M Mark- och miljööverdomstolen avgiften därför bör reduceras med motsvarande en timme. Mark- och miljööverdomstolen, som i övrigt finner att påförd avgift varit skälig, gör därför inte någon annan bedömning än miljödomstolen beträffande storleken av den sammanlagda avgiften för tillsyn, varför avgiften för tillsyn ska bestämmas till kr. Sammanfattningsvis finner Mark- och miljööverdomstolen att överklagandena ska avslås och miljödomstolens dom fastställas. Domen får enligt 5 kap. 5 lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas. fwl 'ft 'MstA I avgörandet har deltagit hovrättsråden Henrik Löv och Mikael Hagelroth, tekniska rådet Mikael Schultz samt tf. hovrättsassessorn Carl Wetter, referent. Domen är enhällig. Föredragande har varit EvaLinda Sederholm

6 NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM meddelad i Nacka Strand Mål nr M Sid 1 (9) KLAGANDE Bertil Larsson, Norrskogsvägen Stockholm *~\ Ombud: Fastighetsjuristen Liselott Kristofferson Fastighetsägarna Stockholm AB Box Stockholm MOTPART Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm Box Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 23 oktober 2009 i ärende nr , se domsbilaga 1 SAKEN Tillsynsavgift DOMSLUT Miljödomstolen ändrar på det sättet Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad beslut den 30 april 2008, dnr , att den sammanlagda avgiften för tillsyn enligt miljöbalken bestäms till kr. Dok.Id Postadress Box Nacka Strand Besöksadress Augustendalsvägen 20 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:30-16:00

7 Sid 2 NACKA TINGSRÄTT DOM M BAKGRUND Bertil Larsson och Anne Larsson äger fastigheten Stockholm Bergsmarken 7. Miljöförvaltningen i Stockholms stad genomförde den 5 februari 2008 en inspektion av oljepannan på fastigheten. Bertil Larsson uppmanades att installera ett skydd mot oljeläckage i golvbrunnen, tre alternativa utföranden föreslogs. Den 30 april 2008 har miljö- och hälsoskyddsnämnden (nämnden) fattat beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken, varvid nämnden beslutade att ta ut en avgift om kr för sex timmars handläggningstid. Sedan Bertil Larsson överklagat beslutet har Länsstyrelsen i Stockholms län avslagit överklagandet. YRKANDEN M.M. Bertil Larsson har överklagat länsstyrelsens beslut och i första hand yrkat att miljödomstolen med ändring av länsstyrelsens beslut ska befria honom från skyldigheten att erlägga avgift för tillsyn och i andra hand yrkat att beloppet ska sättas ned till skäliga kronor. Bertil Larsson har, utöver vad som framgår av länsstyrelsens beslut, anfört i huvudsak följande till stöd för sin talan. Nämnden har genom besiktningen vidtagit åtgärder som får anses obefogade varför ersättningsskyldighet inte föreligger. Det föreligger inget beslut enligt 26 kap. 22 miljöbalken att annan än Bertil Larsson ska utföra undersökning av verksamheten och dess verkningar. I stället för att göra besiktning och först då framställa krav borde nämnden ha tillskrivit Bertil Larsson med information om vilka krav nämnden ställer och bett honom skriftligen meddela om han uppfyllde kraven. Nämnden har slagit ihop besiktning av panna och cistern med kontroll av energianvändning och effektiviseringskontroll. Bertil Larsson bestrider att nämnden har lagligt stöd för sitt agerande.

8 Sid 3 NACKA TINGSRÄTT DOM M Pannan och cisternen var nyligen besiktigade av fackman. Tid för avgivande av energideklaration hade inte gått ut. Nämnden är inte tillsynsmyndighet i energifrågor. Om domstolen skulle finna att nämnden haft rätt att utföra besiktningen och detta utan att i förväg informera om vilka krav som ställs gör Bertil Larsson gällande att priset måste vara rimligt. Bertil Larsson vitsordar ett belopp om kr såsom skäligt. Bertil Larsson har utvecklat sin talan enligt följande. De skyldigheter som åligger fastighetsägaren framgår av 26 kap. 19 och 22 miljöbalken. Tillsynsmyndighetens möjligheter att agera framgår främst av 26 kap. 21 miljöbalken. Av lagrummen följer att det är fastighetsägaren som ska utföra kontrollen och att tillsynsmyndigheten endast ska kontrollera egenkontrollen. I utövandet av sin kontroll kan tillsynsmyndigheten begära att fastighetsägaren lämnar förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder. Det kunde lämpligen skett genom en skriftlig förfrågan. Det saknas lagligt stöd för nämnden att, på Bertil Larssons bekostnad, genom besiktning själv utföra kontroll av oljepanna och cistern liksom av egenkontroll kring energianvändning och effektiviseringsmöjligheter. Nämndens beslut att utse någon annan än fastighetsägaren att utföra undersökningen ska baseras på en lämplighetsbedömning. Det har inte framkommit något som visar att Bertil Larsson är olämplig att utföra den. Tvärtom framgick tydligt vid besiktningen att där närvarande tjänstemän inte var lämpliga eftersom en av dem föreslog att bergvärme skulle installeras samtidigt som hon stod alldeles bredvid en bergvärmepump. Bertil Larsson har inte tagit del av något formellt beslut om att kontrollen ska utföras av annan och ifrågasätter att ett sådant har fattats. Det kan inte vara lagstiftarens mening att nämnden ska utse sig själv att utföra undersökningen. Nämnden är tillsynsmyndighet för miljöfarligverksamhet men borde fullgjort sin tillsynsskyldighet genom att skriftligen efterfråga information.

9 Sid4 NACKA TINGSRÄTT DOM M Nämnden saknar behörighet att utföra kontroll av egenkontroll kring energianvändning och energieffektivisering. Enligt lag om energideklaration för byggnader är tillsynsmyndighet den eller de kommunala nämnder som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet. Om miljödomstolen anser att nämnden varit behörig att handlägga ärendet görs gällande att nämnden borde ha fullgjort sin tillsynsskyldighet genom att skriftligen efterfråga information. Den handläggare som utförde besiktningen hade inte relevant kompetens. Härtill kommer att energideklaration ska inges först före kommande årsskifte och den ska redovisas till Boverket. Syftet med tillsynskampanjen var bland annat att inventera oljepannor och cisterners status. Bertil Larsson låter emellertid besiktiga cisternen var sjätte år. Något behov att inspektera pannan och cisternen förelåg inte. Bertil Larsson anför vidare nödvändigheten av att två tjänstemän genomförde inspektionen då syftet med inspektionen endast var att fa en överblick av verksamhetsutövarens egenkontroll. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vidhållit sitt beslut och anfört i huvudsak följande. Den verksamheten som Bertil Larsson bedriver i egenskap av fastighetsägare innefattar miljöfarligverksamhet enligt 9 kap. miljöbalken. Av 4 förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken följer att miljö- och hälsoskyddsnämnden utövar tillsyn över miljö- och hälsoskyddet enligt 9 kap. miljöbalken. Enligt 26 kap. 1 miljöbalken ska tillsynen säkerställa syftet med miljöbalken och föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Tillsynen kan bedrivas genom inspektioner. Inspektion av oljepannan på plats har bedömts som nödvändig för att kontrollera att skyddsåtgärder är vidtagna. Vad Bertil Larsson har anfört om att det saknas beslut enligt 26 kap. 22 miljöbalken om att utse annan än fastighetsägaren att utföra undersökning i fastigheten är enligt förvaltningen en felaktig tolkning av hur denna bestämmelse ska tillämpas. 26 kap. 22 miljöbalken behandlar tillsynsmyndighetens möjlighet att kräva undersökningar och liknande utredningar från verksamhetsutövaren och

10 NACKA TINGSRÄTT DOM Sid 5 M även att låta andra utföra undersökningarna för att tillsynen ska kunna genomföras. Bestämmelsen fråntar således inte tillsyndsmyndigheten rätten och skyldigheten att inom ramen för tillsynen enligt 26 kap. 1 miljöbalken vidta de tillsynsåtgärder för att åstadkomma rättelse. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har mot bakgrund av 26 kap. 1 miljöbalken lagligt stöd för att bedriva den nu utförda tillsynen. Nämnden har inte haft någon skyldighet att tillskriva Bertil Larsson om vilka skyldigheter han har. Syftet med regeln är att kontrollera att verksamhetsutövaren fullgjort sin egenkontroll. Enligt 7 Stockholms stads taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken framgår det bland annat att en timavgift tas ut för varje påbörjad timme avseende nedlagd handläggningstid. Eftersom avgift tas ut för all handläggningstid - med undantag för obefogade klagomål där verksamhetsutövaren fullgjort sin egenkontroll - kan avgift tas ut för all nedlagd tid, ett informationsutskick före inspektion skulle därmed också medföra debiterbar tid. Besiktningsskyldigheten för cisternen konstitueras i Naturvårdsverkets föreskrift om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor. Föreskriften är självständig men den syftar inte till att säkerställa miljöbalkens efterlevnad i den vidare bemärkelse som avses i 26 kap. 1 miljöbalken. Nämndens behörighet att utföra kontroll av verksamhetsutövarens egenkontroll i av energianvändning och effektivisering grundar sig på 2 kap. 5 miljöbalken enligt vilken alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd bland annat ska hushålla med råvaror och energi. Tillsynen över energianvändning och energieffektivisering bestod av att fastighetsägaren tillfrågas om de har utfört några energieffektiviserande åtgärder och i så fall vilka samt om fastighetsägaren hade för avsikt att vidta ytterligare åtgärder. Syftet med dessa frågor har varit att få en diskussion. Vid inspektionstillfället överlämnades två broschyrer vars avsikt var att inspirera fastighetsägaren. Av 24 lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader följer visserligen att den eller de kommunala nämnder som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet ska utöva tillsyn över den: som äger en byggnad fullgör skyldigheten att upprätta energideklaration och hålla den

11 Sid 6 NACKA TINGSRÄTT DOM M tillgänglig. Syftet med denna tillsyn - som löper vid sidan om den som utförs enligt miljöbalken - är emellertid endast att säkerställa att efterlevnadsskyldigheten att upprätta energideklaration och hålla den tillgänglig och inte att säkerställa den efterlevnad som följer av 2 kap. 5 miljöbalken. Tvä tjänstemän har närvarat vid inspektionen, bedömning har gjorts av enhetschefen ur ett arbetsmiljöperspektiv att inspektören som huvudregel inte ska utföra inspektioner ensam. Nämnden anför vidare att milj ödomstolen har i ett ärende (M ) angivit att en handläggningstid om fem timmar för tillsyn av oljepannor är rimlig i förhållande till den tillsynsåtgärd som har genomförts. Bertil Larsson har genmält och anfört att bara för att en sakfråga är reglerad genom olika lagstiftning ska det inte innebära att samtliga tillsynsmyndigheter ska kontrollera samma sak utan att en samordning bör ske så att den enskilde inte tvingas erlägga flera avgifter för kontroll av samma sak. DOMSKÄL Bertil Larsson har överklagat dels rätten att ta ut en avgift dels kostnaden för det arbete som har utförts. Av 27 kap. 1 miljöbalken och 1 kap. 2 förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunen får ta ut avgift för kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken enligt föreskrifter som bestäms av kommunfullmäktige. Av den för Stockholms stads gällande taxa, som bestämts av kommunfullmäktige den 11 december 2007, framgår att avgift ska betalas för tillsyn enligt miljöbalken för miljöfarligverksamhet. Avgift ska betalas med belopp som anges i taxan. För verksamheter som inte har fast tillsynsavgift ska en avgift om 875 kr (år 2008) och 800 kr (år 2007) betalas för varje påbörjad timme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för beredning, inspektion, föredragning och beslut i ärendet.

12 ..Sid 7 NACKA TINGSRÄTT DOM M Fastighetsägaren till Bergsmarken 7 bedriver sådan miljöfarlig verksamhet som avses 9 kap. 1 miljöbalken genom innehav av oljepanna i bostadsfastigheten. Verksamheten har inte åsatts fast tillsynsavgift. Av 4 förordningen (1998:900) utövar miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsyn över miljö- och hälsoskyddet enligt 9 kap. miljöbalken. Syftet med tillsynsreglerna som anges i 26 kap. 1 miljöbalken är att tillsynen ska säkerställa att syftet med miljöbalken och de föreskrifter som har meddelats med stöd av balken efterlevs. Kontrollen ska avse dels den allmänna efterlevnaden av miljöbalken dels föreskrifter, domar och myndighetsbeslut som meddelas enligt balken. Tillsynsbesök sker främst till syfte att stärka fastighetsägarens egenkontroll. Den avgiften som fastighetsägaren åläggs att betala avser således att finansiera den tillsyn och kontroll som nämnden är skyldig att bedriva enligt 26 kap. 1 miljöbalken. Avgiften har enligt den nya taxan till största del schabloniserats. Miljööverdomstolen har i en dom den 14 maj 2009 (MÖD 2009:16) ansett att avgiftens konstruktion står i rimlig proportion till de kostnader för tillsyn som respektive fastighetsägare åsamkar kommunen. Vad Bertil Larsson har anfört om tillämpningen av 26 kap. 22 miljöbalken följer endast att tillsynsmyndigheten har möjlighet att kräva undersökningar och liknade från verksamhetsutövaren. Det medför inte att tillsynsmyndighetens generella rätt enligt 26 kap. 1 miljöbalken att på eget initiativ kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter. Även om Naturvårdsverket i ett ställningstagande anfört att information kan vara mer resurseffektivt än inspektioner medför inte att det har varit fel av nämnden att utföra en tillsyn. Miljödomstolen ifrågasätter inte nämndens bedömning av att inspektion av pannrum på plats har bedömts som nödvändliga för att kontrollera att skyddsåtgärder är vidtagna. Miljödomstolen anser således att det inte föreligger något hinder för nämnden att påföra en avgift för utförd tillsyn. Bertil Larsson har påförts kr för sex timmars handläggningstid. Av beslutet framgår att det avser; en timme för handläggning av ärendet vilket innefattar

13 NACKA TINGSRÄTT DOM M bokning av inspektion, två timmar för skrivelse av beslut, för- och efterarbete, två timmar för inspektion och möte och en timme för svar på brev. Vad angår avgift för kontroll av energianvändning och effektiviseringskontroll grundar nämnden sin rätt att ta ut avgift för detta direkt på 2 kap. 5 miljöbalken. Denna allmänna hänsynsregel är vid och allmänt avfattat. Något bemyndigande i författning som anger att frågan faller under nämndens kompetensområde finns inte. Den lagstiftning som finns, lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader, ger istället annan nämnd behörighet att utöva kontroller och tillsyn i dessa frågor i vissa avseenden. Nämnden bör därför inte ha rätt att påföra avgift för detta arbete. Av den arbetsbeskrivning som finns ingiven i målet framgår inte hur stor del av tidsåtgången av inspektionen som utgjordes av kontroll av oljepannan och skyddsåtgärder i anslutning till denna respektive den kontroll som innefattade energianvändning och effektiviseringskontroll. Miljödomstolen bedömer skälig att påförd avgift reduceras med motsvarande ersättning enligt taxan för en timme. Nämnden har som skäl till att kontrollen skedde med två inspektörer anfört arbetsmiljöskäl bestående av att en inspektör inte som huvudregel ska behöva utföra inspektioner ensam. Miljödomstolen anser att den för tillsyn utsatte inte regelmässigt utan att det finns skäl för det i det enskilda fallet ska betala kostnaden för två inspektörer. Något sådant skäl har inte anförts. Således bör den debiterade avgiften reduceras med motsvarande ytterligare en timme. Av till nämndens beslut fogat tidkort framgår att en timmes arbete har skett under år 2007, enligt taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken följer av 7 och bilaga 1 C att avgiften för 2007 är 800 kr. Eftersom åtgärden är utförd det året ska taxa utgå enligt då gällande bestämmelser. Mot bakgrund av det anförda ska sammantaget den sammanlagda avgiften för tillsyn bestämmas till kr ((875*3)+800).

14 Sid 9 NACKA TINGSRÄTT DOM M HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2 (DV 427) Överklagande ska ha inkommit till miljödomstolen, Nacka tingsrätt, senast den 29 december Överklagandet prövas av miljööverdomstolen, Svea hovrätt. Prövningstillstånd krävs. Bjarne Karlsson Staffan Ljung I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Bjarne Karlsson, ordförande, och miljörådet Staffan Ljung. Föredragande har varit tingsnotarien Annica Johansson

15 LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN Juridiska enheten Gunilla Stener BESLUT Datum Bertil Larsson Norrskogsvägen Stockholm isbilaga./.. Beteckning i(3) NACKA TINGSRÄTT ink i Aktbil ty Överklagande av beslut om påförd tim avgift för tillsyn enligt miljöbalken BESLUT Länsstyrelsen avslår överklagandet. BAKGRUM) Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad beslutade den 30 april 2008, dnr , i enlighet med taxa för Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken att ta ut en avgift på kronor för nedlagd handläggningstid i ärendet gällde tillsyn av oljepanna på fastigheten Bergmarken 7. Bertil Larsson har överklagat nämndens beslut och anför bl.a. följande. Att ta ut kr för en tillsyn som tog 22 minuter är inte rimligt med avseende på tidsåtgången, hur många som utförde tillsynen, anledningen till tillsynen och kvalitén på tillsynen. En av anledningarna till tillsynen är att ställa frågan om någon energieffektivisering är gjord eller planeras. Inom den närmaste tiden ska alla hyresfastigheter energibesiktigas av certifierade besiktningsföretag. Det finns ingen anledning att ställa denna fråga nu eftersom svaret kommer att lämnas för alla fastigheter inom kort till ett centralt register. Eftersom det krävs att han har en cistern för att komma på tal för en tillsyn av detta slag, betyder det att han har ett! besilctningstvång på cisternen vart 6 år. Det hade varit enklare att uppdra åt besiktningsföretaget att göra tillsynen. På checklistan är en av punkterna att se om det finns en golvbrunn i pannrummet. Detta har högst tagit ett par sekunder extra arbete. Det samma gäller frågan om absorbtionsmedel. Om någon person, företag eller myndighet ska ta så högt timarvode som 875 kr måste man rimligen prestera därefter. Eftersom han skickade en skrivelse och berättade att föreslagna tekniska lösningar inte var bra blev han debiterad ytterligare en timme. Han har kontaktat ett antal fastighetsägare som har blivit utsatt för samma tillsyn och alla dessa har samma erfarenhet: Orimligt dyrt i förhållande till prestanda och mycket låg kunskapsnivå. Postadress Länsstyrelsen i Stockholms län Juridiska enheten Box STOCKHOLM Besöksadress Hantverkargatan 29 Telefon (vxl) Fax. E-post/webbplats

16 2(3) LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN BESLUT Datum Beteckning MOTIVERING Koirmiunfullmäktige får enligt 27 kap 1 första stycket miljöbalken meddela föreskrifter om avgifter när det gäller miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt balken. Av bilaga 1 :C till Stockholms Stad taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens ^ > verksamhet enligt miljöbalken framgår att tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd debiteras en avgift om 875 kronor per timme. ""^ Av 7 i ovannämnda taxa framgår bl.a. att en timavgift tas ut för varje påbörjad timme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för beredning, inspektion, föredragning och beslut i ärendet. Avgift tas inte ut för handläggning av klagomål som visar sig vara obefogade. Enligt 9 får miljö- och hälsoskyddsnämnden ändra en avgift enligt denna taxa med hänsyn till verksamhetens art, omfattning eller tillsynsbehov. Tillsynsbegreppet i miljöbalken innefattar alla typer av åtgärder, som tillsynsmyndigheterna har rätt att vidta och ibland också är skyldiga att vidta, i syfte att säkerställa att miljöbalkens mål och grundläggande bestämmelser efterlevs. Tillsynen är förebyggande, kontrollerande och uppföljande. Av handlingarna i ärendet framgår att miljöförvaltningen i Stockholms stad bedriver en tillsynskampanj i Stockholms innerstad med syfte att inventera oljepannor och tillhörande cisterners status samt att undersöka graden av egenkontroll kring energianvändning och effektiviseringsmöjligheter i fastigheterna. ^ ; Länsstyrelsen gör följande bedömning. Förutsättningar för att påföra en verksamhetsansvarig timavgift för kommunens tillsynsverksamhet föreligger enligt ovannämnda taxa. Av ett tidkort bifogat till beslutet, ärendeutskrift daterat den 22 september 2008 framgår att nämnden debiterat verksamhetsutövaren för en handläggningstid om 6 timmar enligt 7 i miljö- och hälsoskyddsnämndens taxa. Av tidkortet framgår att 1 timme debiterats för handläggning av ärendet/bokning av inspektion, 2 timmar debiterats för inspektion, 1 timme för skrivelse/beslut inkl. förberedelse och efterarbete samt 1 timme för skrivelse/beslut, svar på brev. Länsstyrelsen finner att sex timmars tillsynstid framstår som rimligt. Några särskilda skäl att sätta ned eller efterge avgiften, som har stöd i taxan, föreligger

17 3(3) LÄNSSTYRELSEN NjJ I STOCKHOLMS LÄN BESLUT Datum Beteckning inte. Nämnden får därmed anses ha haft fog för sitt beslut. Överklagandet ska därför avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR,ut kan överklagas vid Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt enligt bilaga. Åke Drevenius Kopia: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stoci

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr M 2748-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-28 i mål nr M 398-12, se bilaga

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060207 DOM 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 3321-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-21 i mål nr M 3518-11, se

Läs mer

DOM 2014-01-08 Stockholm

DOM 2014-01-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060204 DOM 2014-01-08 Stockholm Mål nr M 6875-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-03 i mål nr M 6873-12, se bilaga A KLAGANDE Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

DOM 2013-01-22 Stockholm

DOM 2013-01-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060105 DOM 2013-01-22 Stockholm Mål nr P 8189-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-31 i mål nr P 3829-11, se bilaga A KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer

DOM 2014-10-23 Stockholm

DOM 2014-10-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-10-23 Stockholm Mål nr M 2184-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 10 februari 2014 i mål nr M 477-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr P 1373-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-23 i mål nr M 4182-14, se bilaga A KLAGANDE Islamiska

Läs mer

DOM 2015-07-02 Stockholm

DOM 2015-07-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-07-02 Stockholm Mål nr P 3231-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-17 i mål nr P 3956-14, se bilaga KLAGANDE O T MOTPART

Läs mer

DOM 2012-07-25 Stockholm

DOM 2012-07-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 2012-07-25 Stockholm Mål nr P 2375-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 5516-11, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM 2015-06-18 Stockholm

DOM 2015-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060101 DOM 2015-06-18 Stockholm Mål nr M 11273-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-04 i mål M 3431-14, se bilaga KLAGANDE Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

DOM 2013-06-18 Stockholm

DOM 2013-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 DOM 2013-06-18 Stockholm Mål nr P 10617-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-07 i mål P 3298-12, se bilaga

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

DOM 2013-11-20 Stockholm

DOM 2013-11-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2013-11-20 Stockholm Mål nr P 5107-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-07 i mål P 136-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060204 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr M 9447-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-02 i mål nr M 3184-14, se bilaga KLAGANDE 1. T A 2. A

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr P 11083-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-12 i mål nr P 4774-13, se bilaga KLAGANDE Bostadsrättsföreningen

Läs mer

DOM 2015-07-23 Stockholm

DOM 2015-07-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060306 DOM 2015-07-23 Stockholm Mål nr M 6645-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2015-07-03 i mål M 3500-15, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

DOM 2015-03-26 Stockholm

DOM 2015-03-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060202 DOM 2015-03-26 Stockholm Mål nr P 8860-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-09-10 i mål nr P 1568-14, se

Läs mer

DOM 2015-05-21 Stockholm

DOM 2015-05-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060202 DOM 2015-05-21 Stockholm Mål nr M 10964-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-11 i mål nr M 2929-14, se

Läs mer

DOM 2015-06-08 Stockholm

DOM 2015-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-06-08 Stockholm Mål nr P 8175-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-15 i mål nr P 5005-13, se

Läs mer

DOM 2012-12-19 Stockholm

DOM 2012-12-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060108 DOM 2012-12-19 Stockholm Mål nr P 2833-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-09 i mål nr P 959-12, se bilaga A KLAGANDE G-B F MOTPART Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

DOM 2015-07-23 Stockholm

DOM 2015-07-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060303 DOM 2015-07-23 Stockholm Mål nr P 121-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-12 i mål nr P 2590-14, se bilaga KLAGANDE H F MOTPARTER 1. A

Läs mer

DOM 2015-07-01 Stockholm

DOM 2015-07-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060306 DOM 2015-07-01 Stockholm Mål nr F 2578-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-02-27 i mål nr F 1613-14, se

Läs mer

DOM 2015-04-14 Stockholm

DOM 2015-04-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2015-04-14 Stockholm Mål nr M 11020-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-07 i mål nr M 4890-14, se bilaga

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

DOM 2014-10-14 Stockholm

DOM 2014-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2014-10-14 Stockholm Mål nr M 4360-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-14 i mål nr M 653-14, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr F 9297-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-23 i mål nr F 2100-13, se bilaga A KLAGANDE R L

Läs mer

DOM 2014-01-31 Stockholm

DOM 2014-01-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2014-01-31 Stockholm Mål nr M 8241-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-20 i mål nr M 2355-13,

Läs mer

DOM 2015-06-01 Stockholm

DOM 2015-06-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060107 DOM 2015-06-01 Stockholm Mål nr P 1822-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-02-05 i mål nr P 4985-14, se

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2011-12-19 meddelad i Nacka Strand

DOM 2011-12-19 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-12-19 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 1534-11 KLAGANDE, MOTPART Miljönämnden i Örebro kommun, Box 33200, 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM 2015-04-09 Stockholm

DOM 2015-04-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060103 DOM 2015-04-09 Stockholm Mål nr F 7896-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-01 i mål nr F 478-14 KLAGANDE

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 6653-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål M 1207-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2013-12-12 Stockholm

DOM 2013-12-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2013-12-12 Stockholm Mål nr M 2300-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-15 i mål nr M 3389-12, se bilaga KLAGANDE B A MOTPART

Läs mer

DOM 2015-09-17 Stockholm

DOM 2015-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2015-09-17 Stockholm Mål nr F 1396-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-01-22 i mål F 4425-14, se bilaga KLAGANDE JM

Läs mer

DOM 2014-05-02 Stockholm

DOM 2014-05-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2014-05-02 Stockholm Mål nr P 7853-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-31 i mål nr P 240-13, se bilaga KLAGANDE 1. B J 2. K J

Läs mer

DOM 2014-01-22 Stockholm

DOM 2014-01-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060109 DOM 2014-01-22 Stockholm Mål nr F 5277-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-08 i mål nr F 2478-13, se bilaga KLAGANDE Dödsboet efter K M

Läs mer

DOM 2014-03-04 Stockholm

DOM 2014-03-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2014-03-04 Stockholm Mål nr F 5477-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-16 i mål nr F 1038-13, se bilaga KLAGANDE Naturvårdsverket

Läs mer

DOM 2012-11-19 Stockholm

DOM 2012-11-19 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060208 DOM 2012-11-19 Stockholm Mål nr F 5456-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-23 i mål nr F 196-12, se bilaga A KLAGANDE M L

Läs mer

DOM 2015-01-27 Stockholm

DOM 2015-01-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060208 DOM 2015-01-27 Stockholm Mål nr M 4696-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-29 i mål M 4168-11, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

DOM 2012-06-18 Stockholm

DOM 2012-06-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060206 DOM 2012-06-18 Stockholm Mål nr M 2373-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2012-03-02 i mål nr M 2649-08, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 08 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr M 8005-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens va-nämnds slutliga beslut 2013-08-09, BVa 51, i mål nr Va 519/12, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Täby kommun 183

Läs mer

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 944-14 KLAGANDE Åke Ström Enköpingsvägen 262 176 76 Järfälla MOTPART Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

DOM 2014-02-21 Stockholm

DOM 2014-02-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060210 DOM 2014-02-21 Stockholm Mål nr M 10143-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-18 i mål nr M 3543-13, se

Läs mer

DOM 2013-12-02 Stockholm

DOM 2013-12-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060108 DOM 2013-12-02 Stockholm Mål nr M 4306-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-10 i mål nr M 598-13, se bilaga A KLAGANDE 1. J B 2. M H Samma

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

DOM 2014-07-16 Stockholm

DOM 2014-07-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 DOM 2014-07-16 Stockholm Mål nr P 660-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-27 i mål nr P 2418-13, se

Läs mer

DOM 2014-11-10 Stockholm

DOM 2014-11-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060204 DOM 2014-11-10 Stockholm Mål nr M 8182-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-20 i mål nr M 2143-14,

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

DOM 2013-01-10 meddelad i Växjö

DOM 2013-01-10 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-01-10 meddelad i Växjö Mål nr M 2065-12 KLAGANDE Bolagsstiftarna Förvaltning Sverige AB Box 12086 402 41 Göteborg Ombud: E.A. c/o MAQS Law Firm Advoktabyrå

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-01-18 i mål nr M 2048-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-01-18 i mål nr M 2048-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Mark-och miljööverdomstolen 2012-05-15 M 1118-12 Rotel 060207 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-01-18 i mål nr M 2048-11,

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

DOM 2015-04-09 Stockholm

DOM 2015-04-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2015-04-09 Stockholm Mål nr P 130-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-12 i mål nr P 1795-14, se

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-04 i mål nr F 2192-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-04 i mål nr F 2192-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mark- och miljööverdomstolen 2013-01-17 Rotel 060104 Stockholm Mål nr Fi'9394-12 Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-04 i mål nr F 2192-12,

Läs mer

DOM 2013-11-18 Stockholm

DOM 2013-11-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2013-11-18 Stockholm Mål nr F 9006-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-13 i mål nr F 2721-12, se

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

DOM 2013-10-14 Stockholm

DOM 2013-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060204 DOM 2013-10-14 Stockholm Mål nr M 11581-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-06 i mål nr M 4232-12, se bilaga

Läs mer

DOM 2014-06-19 Stockholm

DOM 2014-06-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060204 DOM 2014-06-19 Stockholm Mål nr P 8269-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-21 i mål nr P 551-13, se

Läs mer

(gjw UMEÅ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 1382-13 HÖ Mark-och miljödomstolen 2013-09-05 M 1384-13 Ml. meddelad i Umeå

(gjw UMEÅ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 1382-13 HÖ Mark-och miljödomstolen 2013-09-05 M 1384-13 Ml. meddelad i Umeå (gjw UMEÅ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 1382-13 HÖ Mark-och miljödomstolen 2013-09-05 M 1384-13 Ml meddelad i Umeå KLAGANDE Irving Lundqvist Sävastnäs 9 961 93 Boden MOTPART Miljö- och byggnämnden, Bodens kommun

Läs mer

Miljööverdomstolen MÖD 2005:29

Miljööverdomstolen MÖD 2005:29 Miljööverdomstolen MÖD 2005:29 Målnummer: M3079-04 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2005-05-17 Rubrik: Föreläggande enligt miljöbalken att följa villkor i beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen-----ett

Läs mer

DOM 2014-05-21 Stockholm

DOM 2014-05-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060203 DOM 2014-05-21 Stockholm Mål nr F 9964-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-09 i mål F 2851-13, se bilaga A

Läs mer

DOM 2015-02-05 Stockholm

DOM 2015-02-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060208 DOM 2015-02-05 Stockholm Mål nr M 5745-14 M 5747-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, domar 2014-05-22 i mål M 816-14

Läs mer

DOM 2013-12-19 Stockholm

DOM 2013-12-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060106 DOM 2013-12-19 Stockholm Mål nr P 4206-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-05 i mål nr P 258-13, se bilaga KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer

PROTOKOLL 2010-05-04 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2010-05-04 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0213 PROTOKOLL Föredragning i Stockholm Aktbilaga Mål nr Dok.Id 889524 RÄTTEN Hovrättslagmannen Kristina Boutz, hovrättsråden Ingemar Persson och Ulrika Ihrfelt samt tf. hovrättsassessorn

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr F 1356-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-01-29 i mål nr F 3067-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2013-12-16 Stockholm

DOM 2013-12-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2013-12-16 Stockholm Mål nr M 4026-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-04 i mål nr M 4320-12,

Läs mer

DOM 2015-09-09 Stockholm

DOM 2015-09-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060204 DOM 2015-09-09 Stockholm Mål nr M 309-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-19 i mål nr M 3316-14, se bilaga KLAGANDE G J Ombud:

Läs mer

DOM 2012-11-26 Stockholm

DOM 2012-11-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 DOM 2012-11-26 Stockholm Mål nr P 6967-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-07-04 i mål nr P 1678-12, se bilaga A KLAGANDE Dovre

Läs mer

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö Mål nr M 4224-13 KLAGANDE Niklas Josefsson Göstorp 8 571 94 Nässjö MOTPART 1. Bixia ProWin AB Box 1510 581 15 Linköping Ombud:

Läs mer

DOM 2014-12-11 Stockholm

DOM 2014-12-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-12-11 Stockholm Mål nr M 11907-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-04 i mål nr M 5495-13, se

Läs mer

DOM 2015-05-28 Stockholm

DOM 2015-05-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060203 DOM 2015-05-28 Stockholm Mål nr M 9668-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-06 i mål M 3898-14, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

DOM 2014-05-20 Stockholm

DOM 2014-05-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060110 DOM 2014-05-20 Stockholm Mål nr P 8832-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-10 i mål nr P 2802-12, se bilaga KLAGANDE Åre kommun,

Läs mer

DOM 2013-11-12 Stockholm

DOM 2013-11-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2013-11-12 Stockholm Mål nr P 1190-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-01-11 i mål nr P 2688-12, se bilaga KLAGANDE GC Ombud: Advokat

Läs mer

DOM 2014-08-28 Stockholm

DOM 2014-08-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060102 DOM 2014-08-28 Stockholm Mål nr P 1876-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-02-07 i mål nr P 5660-13, se

Läs mer

M iljö överdomstolen MÖD 2007:14

M iljö överdomstolen MÖD 2007:14 M iljö överdomstolen MÖD 2007:14 Målnummer: M3455-06 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2007-04-24 Rubrik: Tillstånd till nuvarande och utökad återvinningsverksamhet-----i samband med prövning av en ansökan

Läs mer

DOM 2014-10-06 Stockholm

DOM 2014-10-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2014-10-06 Stockholm Mål nr F 5344-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-05-08 i mål nr F 5061-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2014-03-06 Stockholm

DOM 2014-03-06 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060210 DOM 2014-03-06 Stockholm Mål nr P 62-14 Sid 1 (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut i mål nr P 6893-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2014-06-05 Stockholm

DOM 2014-06-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060102 DOM 2014-06-05 Stockholm Mål nr P 291-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-16 i mål nr P 2438-13,

Läs mer

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö Mål nr M 3053-11 KLAGANDE 1. Margareta Dahlman Odens väg 2 612 34 Finspång 2. Preben Jorgensen c/o Vibeke Pilmark Tolvmanshemmet,

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

DOM 2014-09-17 Stockholm

DOM 2014-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060107 DOM 2014-09-17 Stockholm Mål nr P 3262-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-03-11 i mål nr P 2961-13, se

Läs mer

M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2006:19

M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2006:19 M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2006:19 Målnummer: M6241-05 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2006-04-06 Rubrik: Miljösanktionsavgift-----Miljööverdomstolen (MÖD) delade underrättens bedömning att

Läs mer

DOM 2014-10-31 Stockholm

DOM 2014-10-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 2014-10-31 Stockholm Mål nr F 5614-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr F 2584-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

DOM 2015-03-05 Stockholm

DOM 2015-03-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2015-03-05 Stockholm Mål nr M 8363-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-21 i mål nr M 2197-14, se

Läs mer

DOM 2013-05-16 Stockholm

DOM 2013-05-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060101 DOM 2013-05-16 Stockholm Mål nr M 9156-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens va-nämnds beslut 2012-09-25, BVa 58, i mål nr Va 226-10, se bilaga A KLAGANDE HUSÖHR Fastighetsaktiebolag MOTPART

Läs mer

DOM 2015-04-09 Stockholm

DOM 2015-04-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-04-09 Stockholm Mål nr M 10232-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-23 i mål nr M 2455-14, se bilaga KLAGANDE Nämnden för

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg

meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013.

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013. SVEA HOVRÄTT BESLUT Målnr Avdelning 02 2013-03-11 ÖH 10885-12 Rotel 020101 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Stockholm, beslut 2012-11-20 i ärende nr 7661-12, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM 2014-10-06 Stockholm

DOM 2014-10-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2014-10-06 Stockholm Mål nr F 5348-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-05-08 i mål nr F 5058-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2013-10-11 Stockholm

DOM 2013-10-11 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060204 DOM 2013-10-11 Stockholm Mål nr M 10932-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-12 i mål nr M 1042-12,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om mark- och miljödomstolar; SFS 2010:921 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM 2015-10-14 Stockholm

DOM 2015-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2015-10-14 Stockholm Mål nr P 3853-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-04-08 i mål nr P 1035-15, se

Läs mer

DOM 2015-06-04 Stockholm

DOM 2015-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2015-06-04 Stockholm Mål nr P 382-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-17 i mål nr P 2474-14, se

Läs mer