BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum B, Åseda kl Beslutande Ingemar Hugosson (c ) Sven Olof Engstrand (c) Arne Karlsson (kd) Bernt Adolfsson (s) Lisa Viberg (s) Lars Petersson (s) Övriga närvarande Utses att justera Karin Holst Annica Carlsson a Hans Boman Kim Granquist Birgitta Adolfson Kjell Danielsson, revisionen Bernt Adolfsson Justeringens plats och tid Miljö och byggnadsförvaltningen, Åseda Underskrifter Sekreterare Birgitta Adolfson Paragrafer: Ordförande Ingemar Hugosson Justerande Bernt Adolfsson BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Miljö och byggnadsförvaltningen, Åseda Birgitta Adolfson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (19) 154 Redovisning av delegationsbeslut 1) Miljö och hälsoskyddsinspektör Annica Carlsson har med stöd av delegation fattat beslut i följande ärenden: Dnr Älmedal 1:12 m.fl, Giro Vind Energi AB; Yttrande till Länsstyrelsen Komplettering av ansökan enligt miljöbalken för uppförande och drivande av gruppstation för vindkraft Dnr Hohult 7:76, Gfab; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Hagen 5, Carita Hultman; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Lenhovda 102:2, Daniel Östangård; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Marhult 1:18, Mattias Haglycke; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Brändebol 2:7, Jan Gustavsson; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Skögle 1:8, Tommy Pettersson; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Lenhovda 73:4, Anders Larsson; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Karskruv 1:9, Christer Johansson; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Hohult 6:47, Bill Stensson; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Marhult 1:2, Jonas Magnusson; Anmälan om installation av ytjordvärme Dnr Älmeshult 1:11; Sven Erik Pettersson; Anmälan om installation av ytjordvärme Dnr Park Holma, Holmahult, Herråkra Hult norra, Sågverk, Herråkra Hult södra och Vraneke; Avgift för handläggning av anmälningsärende enligt miljöbalken/vindkraftverk Dnr Vraneke 2:3,2:5,3:2 och Bihult 1:9; Avgift för handläggning av anmälningsärende enligt miljöbalken/vindkraftverk forts 154

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (19) 2) Miljö och hälsoskyddsinspektör Per Ove Oscarsson har med stöd av delegation fattat beslut i följande ärenden: Dnr Mörtelek 1:14, Mattias & Helena Skans; Tillstånd att anlägga en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett Dnr Fjärdingsmåla 2:4, Finn & Eva Christensen; Tillstånd att anlägga en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett Dnr Vägershult 2:5, Sveaskog Förvaltnings AB; Avgift för handläggning av anmälningsärende; lagring och flisning av bränsleved samt lagring av flis 3) Byggnadsinspektör Kim Granquist har med stöd av delegation fattat beslut i följande ärenden: Dnr Lenhovda 111:2, Benny Magnusson; Bygglov för nybyggnad garage Dnr Älmeshult 1:9, Lize Lotte Martinsson; Installation eldstad och rökkanal Dnr Sjöatorp 1:3, Stefan Jarenheim; Installation eldstad och rökkanal Dnr Klavreda 52:18, Hans Jurgen Sedlak; Bygglov för nybyggnad garage Dnr Klavreda 52:18, Hans Jurgen Sedlak; Beslut om kontrollplan Dnr Raneskruv 1:9, Henrik Bruzell; Beslut om kontrollplan Dnr Raneskruv 1:9, Henrik Bruzell; Installation eldstad och rökkanal Dnr Backen 3, Matthias Ryman; Beslut om kontrollplan Dnr Sankt Sigfrid 2, Leif Lindwall; Beslut om kontrollplan

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (19) 155 Ekonomisk månadsredovisning januari oktober Riktpunkt 83 % Budget Redovisat Återstår % av total förbrukning % Godkänna månadsredovisningen.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (19) 156 Ny taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Taxan gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG bestämmelser som kompletteras av lagen Beslutsunderlag Taxan för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Godkänna taxan för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Kommunfullmäktige

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (19) 157 Sammanträdestider med miljö och byggnadsnämnden 2010 Förslag till tider för sammanträde Onsdag 20 januari Onsdag 17 februari Onsdag 17 mars Onsdag 21 april Onsdag 19 maj Onsdag 16 juni Onsdag 25 augusti Onsdag 15 september Onsdag 20 oktober Onsdag 17 november Onsdag 15 december Anta upprättat förslag till sammanträde med miljö och byggnadsnämnden under Kommunstyrelsen

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (19) 158 Dnr Fastighet: Åseda 12:1, Åseda Ärende: Ändring av detaljplan/antagande Detaljplanen har varit utsänd för samråd enligt PBL 5:20, normalt planförfarande under tiden Under utställningsstiden har inga yttranden inkommit. Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter utöver de som framkommit vid samrådet. Beslutsunderlag Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med illustration Illustrationsplanen justeras med borttagning av beteckningen ny vårdcentral. 2. Godkänna detaljplanen. 3. Antaga detaljplanen. Länsstyrelsen i Kronobergs län

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (19) 159 Dnr Fastighet: Klavreda 50:4, Klavreström Ärende: Detaljplan Förelåg upprättade samrådshandlingar daterade Klavreda Bil & Smide, Klavreström har anhållit om att förvärva en del av kommunens mark med syfte att möjliggöra en utökning av verksamheten. Beslutsunderlag Karta, genomförandebeskrivning och planbeskrivning Miljö och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Godkänna förslaget för samråd.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (19) 160 Dnr Fastighet: Älghult 4:100 m.fl, Älghult Ärende: Ändring av detaljplan Sökande Kadry El Naggar har ansökt om en detaljplaneändring över fastigheten Älghult 4:100 m.fl., för att möjliggöra en utvidgning av verksamheten för Älghults hotell. Beslutsunderlag Planutredning Miljö och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Miljö och byggnadsnämndens beslut 1. Ny detaljplan för Älghult 4:100 m.fl. upprättas. 2. Arbetet genomförs som normalt planförfarande. 3. Kostnaderna för planens upprättande får bekostas av sökanden och regleras genom ett planavtal. 4. När undertecknat planavtal föreligger påbörjas planarbetet med ett planprogram. Kadry El Naggar

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (19) 161 Dnr Fastighet: Lenhovda 4:2 och 4:3, Lenhovda Ärende: Detaljplan för vindkraftpark Miljö och byggnadsnämnden har i beslut gett Billyvind AB i uppdrag att på egen bekostnad upprätta detaljplan för en vindkraftsetablering. Vid dagens sammanträde förelåg ett upprättat planprogram daterat Planprogrammet beskriver en satsning på 12 vindkraftverk, där vart och ett verk placeras inom ett reglerat område. Beslutsunderlag Planprogram Miljö och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Godkänna planprogrammet för samråd efter komplettering av torntyp och höjd. Billyvind AB, Pistolvägen 10, Lund Claes Thörnblad, Arkitekt & Miljö AB, Stortorget 34, Kalmar

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 (19) 162 Dnr Planutredning för torgbildning i Lenhovda samhälle Ett förslag på ny torgbildning i Lenhovda har tagits fram av Lenhovda samhällsförening som innebär att det nya torget utformas vid vägkorsningen vid det gamla tingshuset. Kommunstyrelsen har beslutat uppdra åt miljö och byggnadsnämnden att ta ställning till utformning av området. Miljö och byggnadsnämnden ansåg i beslut att placeringen av en centrumbildning i Lenhovda borde föregås av en analys av hela Lenhovda samhälle som bör behandlas i en översiktsplan. Ärendet har nu åter aktualiserats, se bifogad tjänsteskrivelse Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Miljö och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Miljö och byggnadsnämndens beslut 1. Uppdra åt miljö och byggnadsförvaltningen att efter ett förtydligande från kommunstyrelsen påbörja arbetet med en ny detaljplan genom ett planprogram för Lenhovda centrum. 2. Arbetet genomförs som normalt planförfarande. På grund av jäv deltog inte ledamot Arne Karlsson i handläggningen i detta ärende. Kommunstyrelsen Miljö och byggnadsnämndens sammanträde ajourneras klockan

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (19) 163 Dnr Fastighet: Lenhovda 112:1, 4:2 Ärende: Överklagan över miljö och byggnadsnämndens beslut beträffande förhandsbesked nybyggnad transformatorstation E.ON Elnät Sverige AB har överklagat det av miljö och byggnadsnämnden fattade beslut angående förhandsbesked för nybyggnad transformatorstation Beslutsunderlag Överklagandehandling från E.ON Elnät Sverige AB, (e post) Tjänsteskrivelse Miljö och byggnadsnämndens beslut 1. Överklagandet har inkommit i rätt tid. 2. Miljö och byggnadsnämnden vidhåller sitt tidigare fattade beslut daterat Länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö E.ON Elnät Sverige AB, Box 735, Kalmar

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 (19) 164 Dnr Fastighet: Norrhult 54:1, Norrhult Ärende: Nybyggnad carport Lovet omfattar granskning enligt plan och bygglagen 8 kap. (placering och gestaltning i yttre hänseende samt användning) Ansökan avser bygglov för nybyggnad av carport om 16,5 m 2. För området gäller detaljplan fastställd Delar av carporten, ca 2 meter, är placerad på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas, s.k. punktprickad mark. Detta område ligger mellan bostadshuset och gatan. Avsikten med att marken mellan husets fasad och gatan (förgårdsmark) inte får bebyggas är att skapa en jämn byggnadslinje längs med hela gatan och för att förhindra byggnation för nära gatan. Då åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen har berörda grannar beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit. Beslutsunderlag med ankomstdatum Ansökan Situationsplan Fasadritning Yttrande från stadsarkitekt Grannars medgivande Miljö och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av carport då delar av carporten placeras på s.k. förgårdsmark, mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. 2. Åtgärden kan inte ses som en mindre avvikelse då åtgärden inte är förenlig med planens syfte. Hans Willie Magnusson

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 (19) 165 Dnr Fastighet: Älghults Fröseke 13:1, Fröseke Ärende: Tillbyggnad enbostadshus Lovet omfattar granskning enligt plan och bygglagen 8 kap. (placering och gestaltning i yttre hänseende samt användning) Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med ca 55 m 2. Fastigheten är belägen utanför detaljplan och samlad bebyggelse. Ett bygglov beviljades för fastigheten där den nu aktuella tillbyggnaden ingick. Då denna inte har genomförts vill sökanden nu utföra tillbyggnaden med en annan placering. Fastigheten ingår i kommunens Kulturmiljöplan. Stadsarkitekten har tagit del av ritningarna och har inget att erinra mot tillbyggnaden. Beslutsunderlag med ankomstdatum Situationsplan Fasadritning Miljö och byggnadsnämndens tjänsteskrivelse Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år efter beslutsdatum. FÖR LOVET GÄLLER Anmälningar skall göras till Miljö och Byggnadsnämnden när arbetet skall påbörjas och när det är klart. Bygganmälan skall lämnas till Miljö och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan skall byggherren lämna förslag till. Beslutsexpediering Hans & Lise Lotte Erlandsson

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 (19) 166 Dnr Fastighet: Åseda 13:23, Åseda Ärende: Rivning transformatorstation. Nybyggnad transformatorstation Lovet omfattar granskning enligt plan och bygglagen 8 kap. (placering och gestaltning i yttre hänseende samt användning) E.ON Elnät Sverige AB ansöker om bygglov för nybyggnad av transformatorstation och rivningslov för befintlig transformatorstation. För fastigheten gäller detaljplan fastställd Den sökta åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen då detaljplanen anger användningsområde Folkpark. Berörda grannar beretts tillfälle att yttra sig över åtgärden. Ingen erinring har inkommit. Beslutsunderlag med ankomstdatum Situationsplan Fasadritning Grannars medgivande 1. Rivningslov beviljas för befintlig transformatorstation. 2. Bygglov beviljas för nybyggnad transformatorstation med stöd av PBL 8:11 sista stycket avseende mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år efter beslutsdatum. FÖR LOVET GÄLLER Anmälningar skall göras till Miljö och Byggnadsnämnden när arbetet skall påbörjas och när det är klart. Bygganmälan skall lämnas till Miljö och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Kvalitetsansvarig skall anmälas av byggherren. Kontrollplan skall byggherren lämna förslag till. E.ON Elnät Sverige AB, Box 8016, Växjö

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 (19) 167 Dnr Fastighet: Magersryd 1:11, Lenhovda Ärende: Tillbyggnad enbostadshus Lovet omfattar granskning enligt plan och bygglagen 8 kap. (placering och gestaltning i yttre hänseende samt användning) Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och samlad bebyggelse. Ansökan avser två tillbyggnader, en del som byggs mot väster som omfattar ca 40 m 2 och en annan del som byggs mot norr som omfattar ca 50 m 2 i två plan. Upplysning Sökanden upplyses om att det kan behövas tillstånd av annan myndighet. Beslutsunderlag med ankomstdatum Situationsplan Fasad och planritning Miljö och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år efter beslutsdatum. FÖR LOVET GÄLLER Anmälningar skall göras till Miljö och Byggnadsnämnden när arbetet skall påbörjas och när det är klart Bygganmälan skall lämnas till Miljö och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart Byggsamråd kommer Miljö och Byggnadsnämnden att kalla till så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren före byggsamrådet Kontrollplan skall byggherren lämna förslag till senast vid byggsamrådet Thorbjörn Froda

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 (19) 168 Dnr Fastighet: Vraneke 2:7, Uppvidinge Ärende: Kraftö Vind AB; Återkallande av miljöanmälan för uppförande av vindkraftverk Kraftö Vind AB har i en skrivelse till miljö och byggnadsnämnden daterad 16 juni 2009 återkallat sin anmälan rörande uppförande av vindkraftverk på fastigheten Vraneke 2:7, dnr Den 15 april beslutade miljö och byggnadsnämnden att förbjuda Kraftö VindAB att uppföra och driva ett vindkraftverk på fastigheten Vraneke 2:7 och förelägga bolaget att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 miljöbalken för uppförande och drift av detta verk. Kraftö Vind AB överklagade detta beslut den 2 juni 2009 varpå miljö och byggnadsnämnden i beslut 15 juni vidhöll sitt tidigare beslut och översände överklagandet till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Länsstyrelsen har handlagt ärendet och har i beslut daterat den 7 oktober 2009, ärendenummer , återförvisat ärendet till miljö och byggnadsnämnden för fortsatt handläggning. Den 17 juni 2009 inkom dock en skrivelse från bolaget till miljö och byggnadsnämnden att man önskar återkalla anmälan. Beslutsunderlag Skrivelse från Kraftö Vind AB daterad Miljö och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Miljö och byggnadsnämnden beslutar att avskriva ärendet. Kraftö Vind AB, Frihamnen hus D, Stockholm

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 (19) 169 Dnr Fastighet: Industrien 25, Åseda Ärende: Överklagande av miljö och byggnadsnämndens beslut avseende anmälan av utökad pannkapacitet vid E.ON Värme Sverige AB:s fjärrvärmecentral i Åseda E.ON Värme Sverige AB har överklagat det av miljö och byggnadsnämnden fattade beslut angående anmälan avseende utökad pannkapacitet vid E.ON:s fjärrvärmecentral på fastigheten Industrien 25, Åseda. Beslutsunderlag Överklagande från E.ON Värme Sverige AB daterad Miljö och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Överklagandet har inkommit i rätt tid 2. Då inget nytt framkommit i ärendet vidhåller miljö och byggnadsnämnden sitt tidigare fattade beslut daterat Länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö E.ON Värme Sverige AB, Box 8016, Växjö

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19 (19) 170 Information/Meddelande a) SPIMFAB SPI Miljösaneringsfond AB: Information angående eventuell markundersökning rörande bensinstationsfastigheter i Uppvidinge kommun. b) Rui Rhodes, Förpacknings och tidningsinsamling; Information beträffande återvinningsgårdar i Åseda. c) Information om studieresa till Tyskland beträffande vindkraft.

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum B, Åseda, kl 13.00 17.00 Beslutande Ingemar Hugosson (c ) Sven Olof Engstrand (c ) Arne Karlsson (kd) Klas Sandberg (m) Bernt

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Åseda, sammanträdesrum Ideboås, kl

Plats och tid Kommunhuset Åseda, sammanträdesrum Ideboås, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Kommunhuset Åseda, sammanträdesrum Ideboås, kl 13.30 16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Ingemar Hugosson (c) Rolf Andersson (c) ersättare

Läs mer

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum B, Åseda, kl 13.30 16.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Ingemar Hugosson (c) Sven Olof Engstrand (c) Arne Karlsson

Läs mer

Sekreterare Birgitta Adolfson. Ordförande Ingemar Hugosson. Bernt Adolfsson BEVIS

Sekreterare Birgitta Adolfson. Ordförande Ingemar Hugosson. Bernt Adolfsson BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (32) Plats och tid Vandrarhemmet, Klavrestöm kl 13.30 16.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Ingemar Hugosson (c) Sven Olof Engstrand (c) Ola Åberg (kd) ersättare

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Åseda, sammanträdesrum Ideboås, kl

Plats och tid Kommunhuset Åseda, sammanträdesrum Ideboås, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (30) Plats och tid Kommunhuset Åseda, sammanträdesrum Ideboås, kl 13.30 17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Ingemar Hugosson (c) Sven Olof Engstrand (c) Ola

Läs mer

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum B, Åseda, kl 13.30 16.15 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Ingemar Hugosson (c) Sven Olof Engstrand (c Arne Karlsson

Läs mer

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset Åseda, sammanträdesrum Ideboås, kl 13.30 15.00 Beslutande Ingemar Hugosson (c) Viktoria Birgersson (c) Sven Olof Engstrand (c) Ronny Johansson

Läs mer

33Plats och tid Kommunhuset Åseda, sammanträdesrum Ideboås, kl 13.30 17.00

33Plats och tid Kommunhuset Åseda, sammanträdesrum Ideboås, kl 13.30 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) 33Plats och tid Kommunhuset Åseda, sammanträdesrum Ideboås, kl 13.30 17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Ingemar Hugosson (c) Viktoria Birgersson (c)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Uppvidinge KOMMUN. Kallelse/underrättelse 2015-04-23. Datum: 2015-04-23. Tid: Kl 13.30. Kommunhuset Aseda, sal Ideboås. Ärende 1. Upprop.

Uppvidinge KOMMUN. Kallelse/underrättelse 2015-04-23. Datum: 2015-04-23. Tid: Kl 13.30. Kommunhuset Aseda, sal Ideboås. Ärende 1. Upprop. Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse 2015-04-23 Sammanträde med: Miljö- och byggnadsnämnden Datum: 2015-04-23 Tid: Kl 13.30 Plats: Kommunhuset Aseda, sal Ideboås Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare

Läs mer

Sekreterare Birgitta Adolfson. Ordförande Ingemar Hugosson BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sekreterare Birgitta Adolfson. Ordförande Ingemar Hugosson BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Plats och tid Kommunhuset Åseda, sammanträdesrum Ideboås, kl 13.30 16.30 Beslutande Ingemar Hugosson(c) 9 11, 13 21 Viktoria Birgersson (c) 9 12 Anders Johansson (c) ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

lats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Ideboås, kl 13.30 15.30

lats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Ideboås, kl 13.30 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (17) lats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Ideboås, kl 13.30 15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Ingemar Hugosson (c) Arne Karlsson (kd) Klas Sandberg

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum B, Åseda, kl 13.30 16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Ingemar Hugosson (c) Rolf Andersson (c) ersättare för

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2009-09-11 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2327-2337 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00-17.00, Nämndhuset plan E, sal Smedjan Franz Maretta (s) ordförande Bertil Persson (c) Gisela Lindh (s) Kent Gustavsson (s) Alf Carlsson (s)

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-03-05 1 (15) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2094-2106 Sekreterare

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers.

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-14.45 ande Lena Karstensson (M) Knut Svensson (C) Clas Lagerlund (M) Thomas Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-06-19 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-06-19 1 (12) Jävsnämnden 2012-06-19 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden (7) Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta Bengtsson (S)

Miljö- och byggnämnden (7) Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta Bengtsson (S) Miljö- och byggnämnden 2014-03-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 17 mars 2014 kl. 13.30-16.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13,00-16.10

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13,00-16.10 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13,00-16.10 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Lars-Olof Hermansson Bror Simonsson, tjg ersättare Einar Jansson Lars Edström Ingemar Martinsson Gunnar Persson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-11-19 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2433-2441

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer