BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum B, Åseda kl Beslutande Ingemar Hugosson (c ) Sven Olof Engstrand (c) Arne Karlsson (kd) Bernt Adolfsson (s) Lisa Viberg (s) Lars Petersson (s) Övriga närvarande Utses att justera Karin Holst Annica Carlsson a Hans Boman Kim Granquist Birgitta Adolfson Kjell Danielsson, revisionen Bernt Adolfsson Justeringens plats och tid Miljö och byggnadsförvaltningen, Åseda Underskrifter Sekreterare Birgitta Adolfson Paragrafer: Ordförande Ingemar Hugosson Justerande Bernt Adolfsson BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Miljö och byggnadsförvaltningen, Åseda Birgitta Adolfson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (19) 154 Redovisning av delegationsbeslut 1) Miljö och hälsoskyddsinspektör Annica Carlsson har med stöd av delegation fattat beslut i följande ärenden: Dnr Älmedal 1:12 m.fl, Giro Vind Energi AB; Yttrande till Länsstyrelsen Komplettering av ansökan enligt miljöbalken för uppförande och drivande av gruppstation för vindkraft Dnr Hohult 7:76, Gfab; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Hagen 5, Carita Hultman; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Lenhovda 102:2, Daniel Östangård; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Marhult 1:18, Mattias Haglycke; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Brändebol 2:7, Jan Gustavsson; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Skögle 1:8, Tommy Pettersson; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Lenhovda 73:4, Anders Larsson; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Karskruv 1:9, Christer Johansson; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Hohult 6:47, Bill Stensson; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Marhult 1:2, Jonas Magnusson; Anmälan om installation av ytjordvärme Dnr Älmeshult 1:11; Sven Erik Pettersson; Anmälan om installation av ytjordvärme Dnr Park Holma, Holmahult, Herråkra Hult norra, Sågverk, Herråkra Hult södra och Vraneke; Avgift för handläggning av anmälningsärende enligt miljöbalken/vindkraftverk Dnr Vraneke 2:3,2:5,3:2 och Bihult 1:9; Avgift för handläggning av anmälningsärende enligt miljöbalken/vindkraftverk forts 154

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (19) 2) Miljö och hälsoskyddsinspektör Per Ove Oscarsson har med stöd av delegation fattat beslut i följande ärenden: Dnr Mörtelek 1:14, Mattias & Helena Skans; Tillstånd att anlägga en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett Dnr Fjärdingsmåla 2:4, Finn & Eva Christensen; Tillstånd att anlägga en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett Dnr Vägershult 2:5, Sveaskog Förvaltnings AB; Avgift för handläggning av anmälningsärende; lagring och flisning av bränsleved samt lagring av flis 3) Byggnadsinspektör Kim Granquist har med stöd av delegation fattat beslut i följande ärenden: Dnr Lenhovda 111:2, Benny Magnusson; Bygglov för nybyggnad garage Dnr Älmeshult 1:9, Lize Lotte Martinsson; Installation eldstad och rökkanal Dnr Sjöatorp 1:3, Stefan Jarenheim; Installation eldstad och rökkanal Dnr Klavreda 52:18, Hans Jurgen Sedlak; Bygglov för nybyggnad garage Dnr Klavreda 52:18, Hans Jurgen Sedlak; Beslut om kontrollplan Dnr Raneskruv 1:9, Henrik Bruzell; Beslut om kontrollplan Dnr Raneskruv 1:9, Henrik Bruzell; Installation eldstad och rökkanal Dnr Backen 3, Matthias Ryman; Beslut om kontrollplan Dnr Sankt Sigfrid 2, Leif Lindwall; Beslut om kontrollplan

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (19) 155 Ekonomisk månadsredovisning januari oktober Riktpunkt 83 % Budget Redovisat Återstår % av total förbrukning % Godkänna månadsredovisningen.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (19) 156 Ny taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Taxan gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG bestämmelser som kompletteras av lagen Beslutsunderlag Taxan för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Godkänna taxan för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Kommunfullmäktige

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (19) 157 Sammanträdestider med miljö och byggnadsnämnden 2010 Förslag till tider för sammanträde Onsdag 20 januari Onsdag 17 februari Onsdag 17 mars Onsdag 21 april Onsdag 19 maj Onsdag 16 juni Onsdag 25 augusti Onsdag 15 september Onsdag 20 oktober Onsdag 17 november Onsdag 15 december Anta upprättat förslag till sammanträde med miljö och byggnadsnämnden under Kommunstyrelsen

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (19) 158 Dnr Fastighet: Åseda 12:1, Åseda Ärende: Ändring av detaljplan/antagande Detaljplanen har varit utsänd för samråd enligt PBL 5:20, normalt planförfarande under tiden Under utställningsstiden har inga yttranden inkommit. Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter utöver de som framkommit vid samrådet. Beslutsunderlag Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med illustration Illustrationsplanen justeras med borttagning av beteckningen ny vårdcentral. 2. Godkänna detaljplanen. 3. Antaga detaljplanen. Länsstyrelsen i Kronobergs län

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (19) 159 Dnr Fastighet: Klavreda 50:4, Klavreström Ärende: Detaljplan Förelåg upprättade samrådshandlingar daterade Klavreda Bil & Smide, Klavreström har anhållit om att förvärva en del av kommunens mark med syfte att möjliggöra en utökning av verksamheten. Beslutsunderlag Karta, genomförandebeskrivning och planbeskrivning Miljö och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Godkänna förslaget för samråd.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (19) 160 Dnr Fastighet: Älghult 4:100 m.fl, Älghult Ärende: Ändring av detaljplan Sökande Kadry El Naggar har ansökt om en detaljplaneändring över fastigheten Älghult 4:100 m.fl., för att möjliggöra en utvidgning av verksamheten för Älghults hotell. Beslutsunderlag Planutredning Miljö och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Miljö och byggnadsnämndens beslut 1. Ny detaljplan för Älghult 4:100 m.fl. upprättas. 2. Arbetet genomförs som normalt planförfarande. 3. Kostnaderna för planens upprättande får bekostas av sökanden och regleras genom ett planavtal. 4. När undertecknat planavtal föreligger påbörjas planarbetet med ett planprogram. Kadry El Naggar

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (19) 161 Dnr Fastighet: Lenhovda 4:2 och 4:3, Lenhovda Ärende: Detaljplan för vindkraftpark Miljö och byggnadsnämnden har i beslut gett Billyvind AB i uppdrag att på egen bekostnad upprätta detaljplan för en vindkraftsetablering. Vid dagens sammanträde förelåg ett upprättat planprogram daterat Planprogrammet beskriver en satsning på 12 vindkraftverk, där vart och ett verk placeras inom ett reglerat område. Beslutsunderlag Planprogram Miljö och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Godkänna planprogrammet för samråd efter komplettering av torntyp och höjd. Billyvind AB, Pistolvägen 10, Lund Claes Thörnblad, Arkitekt & Miljö AB, Stortorget 34, Kalmar

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 (19) 162 Dnr Planutredning för torgbildning i Lenhovda samhälle Ett förslag på ny torgbildning i Lenhovda har tagits fram av Lenhovda samhällsförening som innebär att det nya torget utformas vid vägkorsningen vid det gamla tingshuset. Kommunstyrelsen har beslutat uppdra åt miljö och byggnadsnämnden att ta ställning till utformning av området. Miljö och byggnadsnämnden ansåg i beslut att placeringen av en centrumbildning i Lenhovda borde föregås av en analys av hela Lenhovda samhälle som bör behandlas i en översiktsplan. Ärendet har nu åter aktualiserats, se bifogad tjänsteskrivelse Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Miljö och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Miljö och byggnadsnämndens beslut 1. Uppdra åt miljö och byggnadsförvaltningen att efter ett förtydligande från kommunstyrelsen påbörja arbetet med en ny detaljplan genom ett planprogram för Lenhovda centrum. 2. Arbetet genomförs som normalt planförfarande. På grund av jäv deltog inte ledamot Arne Karlsson i handläggningen i detta ärende. Kommunstyrelsen Miljö och byggnadsnämndens sammanträde ajourneras klockan

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (19) 163 Dnr Fastighet: Lenhovda 112:1, 4:2 Ärende: Överklagan över miljö och byggnadsnämndens beslut beträffande förhandsbesked nybyggnad transformatorstation E.ON Elnät Sverige AB har överklagat det av miljö och byggnadsnämnden fattade beslut angående förhandsbesked för nybyggnad transformatorstation Beslutsunderlag Överklagandehandling från E.ON Elnät Sverige AB, (e post) Tjänsteskrivelse Miljö och byggnadsnämndens beslut 1. Överklagandet har inkommit i rätt tid. 2. Miljö och byggnadsnämnden vidhåller sitt tidigare fattade beslut daterat Länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö E.ON Elnät Sverige AB, Box 735, Kalmar

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 (19) 164 Dnr Fastighet: Norrhult 54:1, Norrhult Ärende: Nybyggnad carport Lovet omfattar granskning enligt plan och bygglagen 8 kap. (placering och gestaltning i yttre hänseende samt användning) Ansökan avser bygglov för nybyggnad av carport om 16,5 m 2. För området gäller detaljplan fastställd Delar av carporten, ca 2 meter, är placerad på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas, s.k. punktprickad mark. Detta område ligger mellan bostadshuset och gatan. Avsikten med att marken mellan husets fasad och gatan (förgårdsmark) inte får bebyggas är att skapa en jämn byggnadslinje längs med hela gatan och för att förhindra byggnation för nära gatan. Då åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen har berörda grannar beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit. Beslutsunderlag med ankomstdatum Ansökan Situationsplan Fasadritning Yttrande från stadsarkitekt Grannars medgivande Miljö och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av carport då delar av carporten placeras på s.k. förgårdsmark, mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. 2. Åtgärden kan inte ses som en mindre avvikelse då åtgärden inte är förenlig med planens syfte. Hans Willie Magnusson

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 (19) 165 Dnr Fastighet: Älghults Fröseke 13:1, Fröseke Ärende: Tillbyggnad enbostadshus Lovet omfattar granskning enligt plan och bygglagen 8 kap. (placering och gestaltning i yttre hänseende samt användning) Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med ca 55 m 2. Fastigheten är belägen utanför detaljplan och samlad bebyggelse. Ett bygglov beviljades för fastigheten där den nu aktuella tillbyggnaden ingick. Då denna inte har genomförts vill sökanden nu utföra tillbyggnaden med en annan placering. Fastigheten ingår i kommunens Kulturmiljöplan. Stadsarkitekten har tagit del av ritningarna och har inget att erinra mot tillbyggnaden. Beslutsunderlag med ankomstdatum Situationsplan Fasadritning Miljö och byggnadsnämndens tjänsteskrivelse Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år efter beslutsdatum. FÖR LOVET GÄLLER Anmälningar skall göras till Miljö och Byggnadsnämnden när arbetet skall påbörjas och när det är klart. Bygganmälan skall lämnas till Miljö och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren. Kontrollplan skall byggherren lämna förslag till. Beslutsexpediering Hans & Lise Lotte Erlandsson

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 (19) 166 Dnr Fastighet: Åseda 13:23, Åseda Ärende: Rivning transformatorstation. Nybyggnad transformatorstation Lovet omfattar granskning enligt plan och bygglagen 8 kap. (placering och gestaltning i yttre hänseende samt användning) E.ON Elnät Sverige AB ansöker om bygglov för nybyggnad av transformatorstation och rivningslov för befintlig transformatorstation. För fastigheten gäller detaljplan fastställd Den sökta åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen då detaljplanen anger användningsområde Folkpark. Berörda grannar beretts tillfälle att yttra sig över åtgärden. Ingen erinring har inkommit. Beslutsunderlag med ankomstdatum Situationsplan Fasadritning Grannars medgivande 1. Rivningslov beviljas för befintlig transformatorstation. 2. Bygglov beviljas för nybyggnad transformatorstation med stöd av PBL 8:11 sista stycket avseende mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år efter beslutsdatum. FÖR LOVET GÄLLER Anmälningar skall göras till Miljö och Byggnadsnämnden när arbetet skall påbörjas och när det är klart. Bygganmälan skall lämnas till Miljö och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart. Kvalitetsansvarig skall anmälas av byggherren. Kontrollplan skall byggherren lämna förslag till. E.ON Elnät Sverige AB, Box 8016, Växjö

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 (19) 167 Dnr Fastighet: Magersryd 1:11, Lenhovda Ärende: Tillbyggnad enbostadshus Lovet omfattar granskning enligt plan och bygglagen 8 kap. (placering och gestaltning i yttre hänseende samt användning) Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och samlad bebyggelse. Ansökan avser två tillbyggnader, en del som byggs mot väster som omfattar ca 40 m 2 och en annan del som byggs mot norr som omfattar ca 50 m 2 i två plan. Upplysning Sökanden upplyses om att det kan behövas tillstånd av annan myndighet. Beslutsunderlag med ankomstdatum Situationsplan Fasad och planritning Miljö och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år efter beslutsdatum. FÖR LOVET GÄLLER Anmälningar skall göras till Miljö och Byggnadsnämnden när arbetet skall påbörjas och när det är klart Bygganmälan skall lämnas till Miljö och Byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart Byggsamråd kommer Miljö och Byggnadsnämnden att kalla till så snart bygganmälan inkommit Kvalitetsansvarig (behörighet E) skall anmälas av byggherren före byggsamrådet Kontrollplan skall byggherren lämna förslag till senast vid byggsamrådet Thorbjörn Froda

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 (19) 168 Dnr Fastighet: Vraneke 2:7, Uppvidinge Ärende: Kraftö Vind AB; Återkallande av miljöanmälan för uppförande av vindkraftverk Kraftö Vind AB har i en skrivelse till miljö och byggnadsnämnden daterad 16 juni 2009 återkallat sin anmälan rörande uppförande av vindkraftverk på fastigheten Vraneke 2:7, dnr Den 15 april beslutade miljö och byggnadsnämnden att förbjuda Kraftö VindAB att uppföra och driva ett vindkraftverk på fastigheten Vraneke 2:7 och förelägga bolaget att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 miljöbalken för uppförande och drift av detta verk. Kraftö Vind AB överklagade detta beslut den 2 juni 2009 varpå miljö och byggnadsnämnden i beslut 15 juni vidhöll sitt tidigare beslut och översände överklagandet till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Länsstyrelsen har handlagt ärendet och har i beslut daterat den 7 oktober 2009, ärendenummer , återförvisat ärendet till miljö och byggnadsnämnden för fortsatt handläggning. Den 17 juni 2009 inkom dock en skrivelse från bolaget till miljö och byggnadsnämnden att man önskar återkalla anmälan. Beslutsunderlag Skrivelse från Kraftö Vind AB daterad Miljö och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Miljö och byggnadsnämnden beslutar att avskriva ärendet. Kraftö Vind AB, Frihamnen hus D, Stockholm

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 (19) 169 Dnr Fastighet: Industrien 25, Åseda Ärende: Överklagande av miljö och byggnadsnämndens beslut avseende anmälan av utökad pannkapacitet vid E.ON Värme Sverige AB:s fjärrvärmecentral i Åseda E.ON Värme Sverige AB har överklagat det av miljö och byggnadsnämnden fattade beslut angående anmälan avseende utökad pannkapacitet vid E.ON:s fjärrvärmecentral på fastigheten Industrien 25, Åseda. Beslutsunderlag Överklagande från E.ON Värme Sverige AB daterad Miljö och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Överklagandet har inkommit i rätt tid 2. Då inget nytt framkommit i ärendet vidhåller miljö och byggnadsnämnden sitt tidigare fattade beslut daterat Länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö E.ON Värme Sverige AB, Box 8016, Växjö

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19 (19) 170 Information/Meddelande a) SPIMFAB SPI Miljösaneringsfond AB: Information angående eventuell markundersökning rörande bensinstationsfastigheter i Uppvidinge kommun. b) Rui Rhodes, Förpacknings och tidningsinsamling; Information beträffande återvinningsgårdar i Åseda. c) Information om studieresa till Tyskland beträffande vindkraft.

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20)

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 januari 2014 kl. 13.30-17.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Plats och tid Dialogen, Storuman 2013-04-24, kl. 09:00-15:30 Ajournering för lunch 12:00-13:00 ande Ledamöter Olle Wärnick (m), ordförande 24-44, 46-50 Runar Frohm (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-10-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-10-27 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet, 27 oktober 2011, kl 08.30 12,15, 13.00 16.00 Beslutande: Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson,

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2006-10-05, kl. 13.30 16-50 ande Nils-Olof Petersson (kd) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2010-11-23 1(25) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 23 november 2010, kl 14.00-15.15 Per Pettersson

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-18,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Monica Molander (s) Annika Westin (s), Katarina Nylén (s), Mikael Ljung (s), Curt Eriksson (kd), och Pauli Muhonen (v).

Monica Molander (s) Annika Westin (s), Katarina Nylén (s), Mikael Ljung (s), Curt Eriksson (kd), och Pauli Muhonen (v). Plan- och miljönämnden 2009-01-22 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe. Kl 14:15-14:40, 14:45-14:50. Beslutande Kristin Ögren (s), ordf. Roger Byström (c), tj ers Kjell-Åke

Läs mer