Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation"

Transkript

1 Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation VP-ANLÄGGNING MED 17 sidor Stockholm : : Stig Forsman

2 Projektledning AB 2 INNEHÅLLÖRTECKNING Sid 01 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR 5 1 MARKANLÄGGNINGAR 5 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 5 55 KYLSYSTEM 5 6 EL- OCH TELESYSTEM 6 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 6 B C D FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGS- ARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM 6 TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M 7 MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGS- KOMPLETTERINGAR M M 8 P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER LEDNINGSNÄT 9 R ISOLERING AV INSTALLATIONER 12 U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING 13 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM 13

3 Projektledning AB 3 Denna beskrivning är upprättad som rambeskrivning och ansluter till AMA 98. Orientering Installation av värmepumpanläggning med bergvärme. Nuvarande anläggning består av 1st kombinationspanna olja-el. Fabrikat Värmebaronen. Värmedistributionen sker genom ett radiatorsystem samt genom värmebatterier i ventilationsaggregatet. Varmvatten bereds genom slingor i pannan. Totala energiförbrukningen är ca 50 MWh / år. Eleffekten i elpannan är 12kW. Entreprenaden omfattar Entreprenaden omfattar en komplett och idrifttagen anläggning, inklusive rör-, el-, styr och övervakningsanläggning, projektering samt dokumentation och CE-märkning mm. Omfattning enligt denna beskrivning. Personals kvalifikationer Entreprenör för denna entreprenad är skyldig att anlita underentreprenör för sådana arbeten där fackmässig kompetens inte finns inom företaget. Eldata Försörjningssystem Eldata 230/400 V, 50 Hz 5-ledarsystem

4 Projektledning AB 4 Ljudmiljö Vid projekteringen skall anläggningen dimensioneras för en ljudnivå av 5 db under redovisade värden p g a tillägg för andra ljudkällor. För momentana ljud, t ex buller vid start och stopp av motorer, godtas normalt ca 5 db högre ljudkrav. Termisk miljö Entreprenören av denna anläggning har att själv ta hänsyn till omgivande temperatur för elapparater, data och belysning. Miljöfaktorer att beakta i projekteringsarbetet Beakta vid utformning av installationssystem och vid val av material och produkter i systemen att: - Energianvändningen minimeras - Råvaruanvändningen minimeras - Utsläpp av farliga och miljöstörande ämnen minimeras - Eventuell kondensbildning i tilluftskanaler undviks Generella krav - I denna beskrivning utelämnade data och specifikationer är sådana som det åligger entreprenören att beräkna. - Det åligger entreprenören att kontrollera att den föreslagna systemlösningen med dess funktioner, fungerar och kan integreras med befintlig anläggning. Om entreprenören upptäcker funktionsmässiga eller andra motstridigheter mellan den nya och befintliga anläggningen, skall detta presenteras omgående.

5 Projektledning AB 5 01 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR 01.S Sammansatta byggdelar i hus Värmepumpanläggning kopplas in på befintligt vattenburet värmesystem. Oljepannan kommer efter driftsatt VP-anläggning endast att användas som spets vid låg utetemperatur och som reserv vid eventuellt VP-haveri. El till befintlig elpanna kopplas om och används som kraftmatning till värmepumpen. Varmvattnet bereds med värmepumpen genom en växelventil och slingtank. Befintliga 3-vägsventiler i värmesystemet kopplas om till 2-vägs funktion. 1 MARKANLÄGGNINGAR Mellan borrhål och grundmur förlägges anslutningsledningar. 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 55 KYLSYSTEM Funktionsöversikt Värmepumpen hämtar sin gratisenergi från ett bergkollektorsystem som borras i anslutning till fastigheten. Kollektorsystemet utförs med ett max effektuttag på 25 W / m borrhål. Två samlingsrör placeras innanför grundmur. På samlingsrören skall finns avstängnings- resp injusteringsventiler för varje kollektorslang. Från samlingsrören dras rör till värmepumparna i VP-rummet. Komplettering av brinevätska skall ske genom ett blandningskärl, som placeras i värmepumpcentralen, tillsammans med erforderlig pump, mellanväxlare, backventil och avstängning. Signalmanometer för mätning av tryck monteras vid expansionskärlet. Köldbärarvätskan i KB-systemet skall vara KB-etanol 28%.

6 Projektledning AB 6 6 EL- OCH TELESYSTEM Kraftmatningen till befintlig elpanna kopplas om och används som kraftmatningen till VP-anläggningen. 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Styrsystemet skall vara integrerat i värmepumpen. Inspetsning av oljepanna och produktion av varmvatten skall styras från värmepumpen. Larm från värmepumpen skall installeras i lotsstationens övervakningsrum med en rött lysande lampa. Samtliga kabeldragningar mellan aktuella komponenter i systemet skall ingå. B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGS- ARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM BCB.7 Åtgärd för allmän trafik Trafik till och från fastigheterna måste säkerställas under hela entreprenadtiden. Inskränkningar förutsätter beställarens godkännande för att få utföras. BCT HJÄLPARBETEN FÖR INSTALLATIONER Ingrepp på befintliga mediaförsörjningssystemet och befintliga anläggningar som kräver temporära avstängningar, skall utföras på tider som samordnas och godkännes av beställaren, så att verksamheten störs så lite som möjligt. Det kan dock, med hänsyn till viss verksamhet, krävas att omkopplingar och eventuella provisorier planeras noggrant.

7 Projektledning AB 7 BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING Befintliga installationer som ej efter ombygganden har någon funktion rives och skall snarast bortforslas från platsen av entreprenören. BEE HÅLTAGNING Håltagning i grundmur utföres genom borrning. Efter rör- genomföring tätas genomföringen erforderligt. C CBB TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M JORDSCHAKT Före schaktning skall befintliga installationer kartläggas. Schakt skall utföras med betryggande säkerhet mot ras och skred. Släntlutning skall anpassas till jordens sammansättning och hållfasthet och till grundvattenförhållanden, förekommande belastningar samt till övrigt rådande förutsättningar och förhållanden. Sten och block i schaktslänt skall schaktas bort om det finns risk för nedfall. CBB.3 Jordschakt för ledning I de fall sprängstensfyllning överlagrar jord skall fyllningen schaktas bort till sådan bredd att en minst 0,5 m bred frilagd jordyta finns kvar på vardera sidan av färdigschaktad ledningsgrav. Schaktmassor får inte läggas upp så att de orsakar skred i ledningsgrav. Befintliga ledningar som berörs av schaktningsarbete skall friläggas genom schaktning med handredskap. CBB.31 Jordschakt för rörledning Schaktbotten för ledning skall ha jämn lutning mellan angivna nivåer.

8 Projektledning AB 8 CBD.3 Brunnsborrning Borrning skall genomföras enligt Normbrunn 97. Avstånd borrhål emellan skall vara så pass stort, att termisk influens mellan borrhålen minimeras, dock min 15 meter vid grundvattennivån. Avståndet vid markytan kan vara mindre om hålen gradas. Detta så att intrång på kringliggande fastigheter inte görs. Placering av och antal hål med aktivt djup skall redovisas. CE CEC FYLLNING, LAGER I MARK M M FYLLNING FÖR LEDNING Fyllning skall utföras med jord med homogen struktur och utan lokala anhopningar av sten. Fyllning får inte innehålla ämnen som kan skada ledning eller fogmaterial. CEC.21 Ledningsbädd för rörledning Bädd skall utföras med material av typ 2 eller 3B, tabell CE/1. Största kornstorlek får vara 32 mm. Bädd skall utföras med en tjocklek av 0,15 m, dock minst 0,10 m under muff. Bädd skall packas enligt tabell CE/4 före rörläggning. D DG DGB DGB.1 MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGS- KOMPLETTERINGAR M M ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK Återställande av väg, plan o d Ytor skall förses med samma typ av slitlager eller beläggning och skall utföras med minst samma bärighet och jämnhet som ytan hade före arbetenas påbörjande.

9 Projektledning AB 9 P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER LEDNINGSNÄT Sakvaror, ventiler mm ingående i kollektor- samt köldbärarsystemet, skall vara i korrosionshärdigt utförande. PA APPARATER MM MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄST. PAK.53 Värmepumpaggregat Värmeproduktionen skall ske i huvudsak av värmepumpen av fabrikat NIBE eller likvärdig. Värmepumpen skall vara dimensionerad för att täcka ca 70 % av anläggningens totala effektbehov vid DUT -28 C och ca 95% av totala energibehovet. Varmvattenproduktion skall prioriteras. PB PH RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PANNOR, BRÄNNARE MM Befintlig oljepanna behålles och samkörs med värmepumpen för att täcka fastighetens spetslast samt att vid nödsituationer klara hela lasten och varmvattenbehovet. Elpannan kopplas ur men får sitta kvar på oljepannan. PJ PJE VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE Tappvattenvärmare VVB Varmvatten beredare som eventuell spets efter slingtanken. NIBE modell Eminent-R 55L, 3 kw. Komplett med säkerhetsventil och blandningsventil Slingtank BORÖ, modell 504, eller likvärdigt

10 Projektledning AB 10 PK PKB.1 PUMPAR, KOMPRESSORER M M Centrifugalpumpar Motortyp och motoreffekt: Elmotor skall uppfylla kraven enligt standarder förtecknade i SS Pumpar skall klara erforderligt tryck och flöde. PM PMB.211 APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GAORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM Silfilter Silar skall monteras i systemen. Typ filterball. Silkorg skall vara i rostfritt utförande. Max maskvidd 1,0 mm PN PNP PNQ PNR PN-.222 RÖRLEDNINGAR M M RÖRLEDNINGAR UPPHÄNGDA I BYGGNADS- KONSTRUKTIONER RÖRLEDNINGAR MONTERADE PÅ VÄGG RÖRLEDNINGAR I BJÄLKLAGSKONSTRUKTION ELLER I VÄGGKONSTRUKTION Ledningar av rör av rostfritt tryckkärlsstål PN-.3 Ledningar av kopparrör Kopparrör kan användas för rördragningar för kylsystemet. Alt typgodkända presskopplingar.

11 Projektledning AB 11 PP PPC.3 PPC.31 PPC.61 ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD MM AV RÖRLEDNING Rörgenomföringar Rörgenomföringar i bjälklag eller vägg med skydd mot icke avsedd fixering Röranslutningar mm Erforderliga anslutningar, inskärningar, inkopplingar och proppningar skall ingå. PPC.64 Proppningar av rörledning PPC.651 Avtappningsanordningar på rörledning Avtappningsventil insättes vid samtliga lågpunkter. PPC.652 Luftningsanordningar på rörledning Automatisk luftningsventil på högpunkter i köldbärarsystem får inte användas. Avluftning sker manuellt med avstängningsventiler och spilledningar som dras till lämpligt kärl eller utsläppspunkt. PS VENTILER M M i VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM Samtliga ingående ventiler skall vara anpassade till rörmaterialet, vara i korrosionshärdigt utförande och tätningar anpassade för mediatypen, samt med hög spindelhals för överisolering. PSB AVSTÄNGNINGSVENTILER Avstängningsventiler skall installeras (med kopplingar anpassade för rörmaterial) där avstängning erfordras, med hänsyn till funktion, service, underhåll och drift. PSD PSD STYRVENTILER Injusteringsventiler med mätuttag och avtappningsventil Injusteringsventiler skall installeras där injustering erfordras, med hänsyn till funktion och drift.

12 Projektledning AB 12 PSD.31 Styrventiler för platsmonterat ställdon i vätskesystem Erforderliga styrventiler skall installeras för att erhålla rätt funktion och dimensioneras för det aktuella flödet och tillgängligt tryck med bibehållen god auktoritet. PSE.31 Backventiler i vätskesystem Erforderliga backventiler skall installeras för att erhålla rätt funktion. PSG PSG.11 SÄKERHETSVENTILER OCH SÄKERHETSDON Säkerhetsventiler i vätskesystem Erforderliga säkerhetsventiler skall installeras för att erhålla rätt funktion. PX PXB MEDIER I VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM MEDIER I KYL- OCH VÄRMEPUMPYSTEMSYSTEM PXB.3 Köldbärare och kylmedel Brinevätskan i KB-systemet skall vara KB-etanol eller likvärdigt. R RB ISOLERING AV INSTALLATIONER TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER RBB.1 Termisk isolering med cellmaterial på rörledning RBB.111 Termisk isolering med fogtätade slangar eller plattor av syntetiskt gummi på rörledningar Kylsystem, köldbärarsystem Isolering utföres på systemets alla ingående sakvaror och rörledningar. Isoleras enligt serie M med ökande isolertjocklek mm Armstrong AF/Armaflex, eller likvärdigt.

13 Projektledning AB 13 Isoleringen utföres fogtät enligt fabrikantens anvisningar. Armafix distansskål eller likvärdigt, skall användas vid rörupphängning. På samtliga horisontella ledningar skall isoleringen alltid monteras med skarven nedåt, så att eventuellt kondensvatten kan avledas, och skarv på stående ledning monteras synligt. U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING UG UGB.3 MÄTARE Mätare för temperatur, rörmonterade MT2 Mätområde C. Termometer ansl 15 med dykrör placerad i rörledningar på KB och VS i VP-rummet. Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM Märkning skall utföras enligt denna handling och anpassas för detta objekt i samråd med beställaren. YTB.1 YTB.15 Märkning av installationer Märkning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Märkning utföres och samordnas med eventuella underentreprenörer. Aktuell föreskrift för varselmärkning är AFS 1997:11. Märkband Skyltar och märkbrickor Märkningar rörledning Märkning av ventil Montering av skyltar och märkbrickor Märkning av huvudkomponent för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

14 Projektledning AB 14 Märkning av driftrum o d YTB.2 YTB.25 Skyltning för installationer Skyltning för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer YTC YTC.15 PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONS- SYSTEM Provning av vvs-, kyl- och processmedie system Tryck och täthetskontroll av rörledningar i installationssystem. Provning/injustering Injustering/provning skall verifieras med maskinskrivet protokoll där varje avprovad funktion eller objekt redovisas separat. Mätnoggrannhet för ingående mätfunktion skall även redovisas. Varje avprovad funktion skall undertecknas av den person som utfört resp. provningsmoment. Protokoll över utförd injustering/provning skall delges beställaren utan dröjsmål. Protokoll överlämnas i 2 omgångar. Entreprenören tillhandahåller själv erforderliga mätinstrument. CE-märkning Anläggningen skall vara CE-märkt enl. AFS 1994:48 med tillhörande ändringar. Tolkning av gällande EG-direktiv av branschsammansatt styrgrupp. CE-märkning av installationer i byggnader utgiven av Förlags AB VVS skall ligga till grund för CE-märkningen. YTC.256 Injustering av värmesystem och köldbärarsystem Injustering av pumpcirkulationssystemen på VS, KB, och VV.

15 Projektledning AB 15 YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER Entreprenören skall senast 2 veckor efter beställning lämna uppgifter om vald vara som kan påverka bygghandlingar. YUC.5 Bygghandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Entreprenören upprättar bygghandlingar enligt Bygghandlingar 90. Under projekteringen bekostar entreprenören erforderliga arbetskopior för egen räkning samt översänder kopior till beställaren. Bygghandlingar omfattande: - Flödesbild rör - Funktionsöversikter - Skyltlistor - Materialförteckning och ventilförteckning. - Beställaren skall beredas tillfälle att granska upprättade handlingar i 14 dagar varefter handlingar rättas och förses med stämpel BYGGHANDLING. - Arbete får endast utföras efter av beställaren godkänd handling. YUD RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Handlingarna skall omfatta rör, el, bergborrning och styr-regler. YUD.5 Relationshandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Samtliga av entreprenören upprättade handlingar skall ingå i underlaget. Ritningar skall överlämnas i 3 omgångar, samt på CD. Samtliga relationshandlingar enligt ovan överlämnas till slutbesiktningen.

16 Projektledning AB 16 YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER DU-instruktioner upprättas för anläggningen. YUH.5 Driftinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Driftinstruktioner VVS, EL, Styr-Regler. Handlingar överlämnas insatta i A4-pärmar med fliksystem och i 3 omgångar i samband med slutbesiktning. Följande handlingar skall ingå: Datablad, broschyrer o d över utrustningar, apparater och komponenter. 1 omg relationsritningar i A3-format. YUK UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Upprättas för anläggninggen. YUK.5 Underhållsinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Handlingar överlämnas insatta i A4-pärmar med fliksystem och i 3 omgångar i samband med slutbesiktning. YUM YUP YUP.5 MILJÖDOKUMENTATION FÖR INSTALLATIONER INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- PERSONAL Information till drift- och underhållspersonal för vvs-, kyl- och processmedieinstallation Vid informationen skall föreskrivna drift- och underhållsinstruktioner utgöra underlag. Informationen skall göras vid två tillfällen, dels vid anläggningens färdigställande, dels vid garantitidens utgång

17 Projektledning AB 17 YUQ KONTROLLPLANER FÖR INSTALLATIONER Entreprenören skall upprätta kontrollplaner för åtagande under garantitiden, drift-, underhåll samt tillsyn/skötsel. Kontrollplaner skall ifyllas vid varje besök och förvaras i resp apparatrum. YY YYV ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING Tillsyn, skötsel och underhåll av installationer. Entreprenören skall under garantitiden (2 år) göra 2 st servicebesök per år med ca 6 månaders intervall. Vid dessa besök skall representanter för beställaren beredas tillfälle att närvara. Service skall omfatta tillsyn och underhåll enligt underhållsinstruktionen av alla i entreprenaden ingående utrustningar. Besöken skall ske efter ett bestämt tidsschema, vilket skall upprättas i samråd med beställaren samt inskrivas i slutbesiktningsprotokoll. PROJEKTLEDNING AB

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17 VÄRMEPUMPAR VRY Installation av värmepumpar inom fastigheterna: - Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) - Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) - Ysby 10:1 (Perstorpsvägen 1) Laholms Kommun TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KLIMATTEKNIK AB 2012.03.16 Lill Olas Brygga Landskrona Stad Nybyggnad av brygga Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA KLIMATTEKNIK AB VVS- och energikonsult 254 33 HELSINGBORG Tel. 042/ 14 44 30 tomme.nilsson@klimatteknik-tn.se

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna Tommy Kemppainen Therese Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förnyelse VA

Läs mer

Tekniska riktlinjer VVS

Tekniska riktlinjer VVS QPK Erik Matsson 08 553-899 05 Utgåva 3 1(54) Tekniska riktlinjer VVS Innehållsförteckning GILTIGHETSOMRÅDE... 4 ÄNDRINGAR FRÅN UTGÅVA 1... 4 1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR KAPITEL 8, 52, 54, 55, 56 OCH 57...

Läs mer

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 VÄRMESYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 4 PLC.41

Läs mer

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0 Reviderad: 2013-05-07 : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av

Läs mer

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentral Innehåll Välkommen till Fortum Värme 3 Att ansluta till Fortum Värmes fjärrvärme 4 1 Dimensionering av din fjärrvärmecentral 4 1.1 Tryck i fjärrvärmesystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrvärmesystemet

Läs mer

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Välkommen till Fortum Värme 3 1.2 Lite om fjärrvärme 3 1.3 Syfte 3 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRVÄRME 4 3 ENERGITJÄNSTER 5 3.1 Utbildning

Läs mer

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 FJÄRRKYLCENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 ISSN 978-91-85775-08-8 2012 Svensk

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Detta är en sammanfattning av rapporten Beställarhjälp för upphandling av bergvärme

Läs mer

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Rubrik Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Typ MSB 2014 2014-02-01 Reservkraftsystem typ MSB 2014 Innehållsförteckning 2013-07-01 Flik Systembeskrivning 1 Ansvar för starkströmsanläggning. 2 Revideringstabell

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB 0685.025 Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN 0685.025 Förfrågningsunderlag

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR RÖRINSTALLATIONER 2013-02-01 INNEHÅLL

PROJEKTERINGSANVISNINGAR RÖRINSTALLATIONER 2013-02-01 INNEHÅLL Sida 1 av 16 INNEHÅLL SID FÖRORD 2 TAPPVATTENSYSTEM 2 AVLOPPSVATTENSYSTEM 3 KYL- OCH VÄRMEPUMPSSYSTEM 5 VÄRMESYSTEM 5 RÖRLEDNINGAR 6 PUMPAR 7 ARMATURER, UTAGSPOSTER O.D. FÖR VATTEN, SPRINKLER 8 TERMISK

Läs mer

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se Rev datum 2012-05-01 5 VVS Handläggare Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING med länk till resp avsnitt Syfte... 4 VA-, VVS-, Kyl

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 3 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 4 BEHOVSANALYS... 4 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram...

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se branschregler : SÄKER VATTENINSTALLATION 2011:1 säkervatten.se 1 2011 Säker Vatten AB Grafisk form: Friberg Grafiska Illustrationer: Runius Design Foto: Svartpunkt AB: Jennifer Nemie, Magnus Glans. Matton,

Läs mer