VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004"

Transkript

1 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004

2

3 Innehåll 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, vision, mål och strategi 4 Försvarsbeslut Vasallens processer 8 Vasallens processer i praktiken 10 Marknad 12 Kunder 14 Fastighetsbestånd 16 Miljö 22 Medarbetare 24 Finansiering 27 Risk- och känslighetsanalys 28 Sjuårsöversikt 30 Resultaträkningar 32 Balansräkningar 34 Eget kapital 36 Kassaflödesanalyser 37 Noter 38 Revisionsberättelse 46 Vasallens dotterbolag 47 Mål och utfall för dotterbolagen 48 Ekonomisk översikt dotterbolag 52 Orter och fastigheter 54 Styrelse och revisorer 76 Verkställande ledning 78 Dotterbolagschefer 79 Adresser 80 Rapporttillfällen 81 Definitioner 81 Styrelsen och verkställande direktören för Vasallen AB (publ), org. nr , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 4 45 och exklusive resultaträkningar, balansräkningar, eget kapital, kassaflödesanalyser och noter.

4 Vasallens anläggningar Kort om Vasallen Kiruna Vasallen bildades 1 september 1997 och har i uppdrag att omvandla och utveckla nedlagda regementen och andra försvarsfastigheter till attraktiva och levande stadsdelar för nya verksamheter. När omvandlingen är genomförd och områdena har fått nytt liv säljs fastigheterna på kommersiella villkor. Huvudkontor Fastighetsbestånd Färdigutvecklade och sålda fastighetsbestånd Östersund Boden Organisation Vasallen omvandlar idag 14 anläggningar på 13 orter: Kiruna, Boden, Sollefteå (två anläggningar), Härnösand, Falun, Södertälje, Linköping, Fårösund, Borås, Karlskrona, Ängelholm, Kristianstad och Ystad. Vasallen har en liten, kundnära utvecklings- och förvaltningsorganisation på varje ort. På huvudkontoret i Örebro finns tekniska stödresurser samt administrativa förvaltningsresurser inom områdena ekonomi/ finans, information, personal, kvalitet, miljö, juridik, fastighetsvärdering och marknadsanalys. Sollefteå Härnösand Fastigheter Vasallens totala fastighetsbestånd omfattar cirka kvm lokalarea. Örebro Falun Tullinge Södertälje Medarbetare Vasallen har 74 anställda. Affärsidé Vasallen ska skapa långsiktig värdetillväxt genom att kundorienterat utveckla och förädla försvarsrelaterade fastigheter till attraktiva förvärvsobjekt på en kommersiell marknad. Uddevalla Ängelholm Borås Karlskrona Kristianstad Ystad Linköping Fårösund Vision Vasallen formulerar sin vision på följande sätt: Vasallen är det ledande företaget med inriktning på marknadsorienterad förädling av fastigheter. Med kompetens och innovationskraft skapar Vasallen nya levande stadsdelar. Vår starka position har vi uppnått genom målmedvetna dialoger med hyresgäster och samarbetspartners samt investerare som söker attraktiva fastigheter med låg risk. Arbetsklimatet inom Vasallen kännetecknas av engagemang, förtroende, delaktighet och lojalitet. Här tillåts medarbetare att växa och utveckla kompetenser som säkerställer framtida framgångar.

5 2004 i korthet Nettoomsättningen ökade till 406 (344) Mkr, varav hyresintäkter utgjorde 286 (339) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 182 (91) Mkr medan resultat efter finansiella poster blev 186 (105) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till 193 (75) Mkr. Investeringarna minskade till 163 (211) Mkr. Återstående beslutad investeringsvolym uppgår till 26 (243) Mkr. Fastigheter till ett värde av Mkr såldes, vilket gav en realisationsvinst om 231 Mkr. Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheterna uppgick till 606 (1 490) Mkr, vilket är 112 Mkr högre än det bokförda värdet. Nedskrivningar av förvaltningsfastigheter har gjorts med totalt 65 ( ) Mkr i Kiruna, Sollefteå, Falun och Borås. Prognosen för 2005 är att resultat efter finansiella poster kommer att uppgå till 53 Mkr, varav resultat av fastighetsförsäljningar 50 Mkr. DOTTERBOLAGENS NETTOOMSÄTTNING, MKR Totalt, 406 Vasallen Teknik och Projektering, 115,5 1) Inklusive bolag avyttrade DOTTERBOLAGENS DRIFTNETTO FASTIGHETER, MKR Totalt, 118 Gotic Epsilon, 2,2 1) Inklusive bolag avyttrade Dotterbolag (3 st) förvärvade 2002 Dotterbolag (8 st) förvärvade Dotterbolag (6 1) st) förvärvade 1997 Gotic Epsilon Dotterbolag (3 st) förvärvade 2002, 33,9 Dotterbolag (8 st) förvärvade , 99,1 Dotterbolag (6 1) st) förvärvade 1997, 154,5 Gotic Epsilon, 3 Dotterbolag (3 st) förvärvade 2002, 0,9 Dotterbolag (8 st) förvärvade , 25,5 Dotterbolag (6 1) st) förvärvade 1997, 89,4 DOTTERBOLAGENS RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER, MKR Vasallen Teknik och Projektering Vasallen Försvarsfastigheter Holding AB Totalt 1) Inklusive bolag avyttrade EKONOMISKA DATA Mkr Förändring, % Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Resultat efter skatt Vinst per aktie, kr Utdelning 96 1) Årets kassaflöde Kassaflöde från investeringsverksamheten Marknadsvärde förvaltningsfastigheter Bokfört värde materiella anläggningstillgångar förvaltningsfastigheter Soliditet, % Uthyrningsgrad, % ) Föreslagen utdelning. V ASALLENS ÅRSREDOVISNING

6 VD-kommentar 2004 var ett framgångsrikt och spännande år för Vasallen. Vi sålde våra fastighetsinnehav på fyra orter och slutförde därmed för första gången vårt utvecklingsuppdrag. Försäljningarna ger oss finansiell kraft att fortsätta utvecklingsarbetet på övriga orter och att förvärva nya anläggningar med anledning av försvarsbeslutet som fattades i december Verksamhetsåret 2004 blev resultatmässigt det bästa någonsin. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 186 Mkr, vilket är en ökning med 81 Mkr jämfört med föregående år. I resultatet ingår realisationsvinster på fastighetsförsäljningar med 231 Mkr. Resultatet har belastats med nedskrivningar av förvaltningsfastigheter om 65 Mkr. Det goda resultatet beror i huvudsak på bolags- och fastighetsförsäljningar. I juli 2004 såldes Riksten i Tullinge till Peab och i september såldes Campus i Östersund, Garnisonen i Linköping och I17-Parken i Uddevalla till Acta Kapitalförvaltning. Försäljningarna inbringade totalt cirka 1,7 miljarder kronor. Försäljningarna har inneburit en väsentlig reducering av Vasallens lokalarea och en minskning av årshyresvärdet med cirka 150 Mkr. Omvandlingen av de sålda anläggningarna har gått förhållandevis snabbt och de har haft en god värdeutveckling. Förutsättningen för kvarvarande orter varierar. Vissa mindre orter har en svagare marknad och förädlingsprocessen förväntas ta längre tid. Prognosen för 2005 är att resultatet efter finansiella poster uppgår till 53 Mkr varav realisationsvinsten från fastighetsförsäljningar beräknas bli 50 Mkr. 77 vilket gav oss en hedrande andraplacering. Jag är mycket stolt över alla medarbetare vars stora engagemang gjort oss till en av Sveriges bästa hyresvärdar. Försvarsbeslut och förvärv Riksdagens beslut den 15 december 2004 om försvarets framtid innebär bland annat att Försvarsmakten kommer att lämna sina anläggningar i Östersund, Vaxholm, Strängnäs, Kristinehamn och Visby. För Vasallen innebär detta en möjlighet att förvärva ett flertal intressanta fastigheter. Detta stärktes ytterligare av ett regeringsbeslut i början av februari 2005 där Fortifikationsverket fick i uppdrag att på affärsmässiga villkor sälja fastigheterna i ett sammanhang Hyresmarknaden och kundarbetet Hyresmarknaden 2004 för kommersiella lokaler präglades av låg aktivitet även om en liten förbättring kunde skönjas, framför allt i storstäderna. Vasallens fastighetsbestånd finns främst på medelstora och mindre orter och för dem räknar vi med en fortsatt försiktig lokalhyresmarknad under Konkurrensen om hyresgästerna är hård. För att stärka Vasallens position som en attraktiv hyresvärd arbetar vi fortlöpande med att förbättra oss och vårt erbjudande. Grunden i förbättringsarbetet är våra gemensamma värderingar som genomsyrar vårt förhållningssätt. Vasallens ansträngningar ger också resultat. I Fastighetsbarometern, Fastighetsägarnas årliga kundundersökning, uppnådde vi ett mycket gott resultat med ett nöjd-kund-index på 2 V ASALLENS ÅRSREDOVISNING 2004

7 till Vasallen. Vi har besökt samtliga nämnda orter och kan konstatera att det rör sig om ett varierat fastighetsbestånd. Orterna har olika marknadsförutsättningar men vår bedömning är att samtliga anläggningar har utvecklingspotential. Dialogen med de berörda kommunerna har inletts och intresset för Vasallens verksamhet är mycket stort. Fortsatta försäljningar Omsättningen var hög på fastighetsmarknaden under 2004 och konkurrensen om eftertraktade fastigheter var stark. Vi bedömer att intresset för fastighetsinvesteringar kommer att fortsätta vara stort. Intresse har visats för flera av Vasallens kvarvarande anläggningar och ambitionen är att genomföra ytterligare försäljningar under Utvecklingsarbetet i Ystad och Fårösund är inne i slutskedet och målet är att vi ska ha sålt våra innehav där innan årsskiftet 2005/2006. Övriga anläggningar som uppnått en hög förädlingsgrad är Nipan i Sollefteå, Kusthöjden i Härnösand, Dalregementet i Falun, Regementet i Borås och Östra Kasern i Kristianstad. Övriga prioriteringar 2005 När vi nu slutfört vårt uppdrag på flera orter finns det mycket lärdom att hämta från våra olika processer. Under 2005 kommer vi att ta vara på erfarenheterna och se över och utveckla såväl organisation som arbetsmetoder inför de väntade förvärven. Insatser planeras under året för att stärka uthyrningsverksamheten, särskilt fokus läggs på de mindre orterna med svagare marknad. Vi vill ha en nyuthyrning i koncernen av sammanlagt kvm lokalarea under Arbetet med att ta fram ett miljöledningssystem för Vasallen startar på allvar under året. Målet är att systemet ska vara klart för implementering vid årsskiftet 2005/2006. Affärsidén håller Efter sju års verksamhet kan vi nu se att resultatet av Vasallens utvecklingsarbete är mycket lyckat. Områdenas integrering i den omgivande staden har fungerat väl. Kommunerna tycker att de i det långa loppet har vunnit på försvarsnedläggningen. I många fall arbetar fler människor på områdena jämfört med när Försvarsmakten bedrev verksamhet. Hyresgästerna är mycket nöjda med lokaler, infrastruktur och service. Vasallen går nu en mycket spännande framtid till mötes. Vi har visat att affärsidén är stark och visionen uppnåelig. Vi har stärkt vår finansiella ställning och förberett oss väl inför de nya utmaningar som väntar. Örebro i mars 2005 Jan-Peter Jonsson I17-Parken i Uddevalla är en av de fyra anläggningar där Vasallen slutfört sitt uppdrag och som såldes under V ASALLENS ÅRSREDOVISNING

8 Affärsidé, vision, mål och strategi Vasallen bildades den 1 september 1997 efter ett beslut i riksdagen. Uppdraget var att ta hand om fastigheter som Försvarsmakten lämnat i samband med det då aktuella försvarsbeslutet. Vasallens uppdrag, så som det formulerades i riksdagsbeslutet, är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet i samarbete med kommuner och lokalt näringsliv för att slutligen sälja fastigheterna på kommersiella villkor. Vasallen kapitaliserades genom en överföring av fastighetsrelaterade tillgångar motsvarande drygt 2 miljarder kronor från det statliga bolaget Securum AB. Ägaren har valt att förse Vasallen med ett stort eget kapital på grund av osäkerheten om hur omfattande kommande investeringar blir samt de risker uppdraget innebär, framför allt i de tidigare utvecklingsskedena, om uthyrningsprocessen blir utdragen. Vasallen är dessutom, genom sitt uppdrag, bunden till att arbeta med de anläggningar som Försvarsmakten lämnar. Vasallens finansiella stabilitet skapar en viktig trygghet i samarbetet med kommunerna och det lokala näringslivet på de berörda orterna. Efter bildandet har ytterligare två försvarsbeslut fattats vilket medfört stora neddragningar inom Försvarsmakten. Det har medfört att Vasallen under de sju första åren investerat hela kapitalet. Under 2004 har de första anläggningarna sålts vilket frigjort kapital för nya investeringar under kommande år. Affärsidé Vasallen ska skapa långsiktig värdetillväxt genom att kundorienterat utveckla och förädla försvarsrelaterade fastigheter till attraktiva förvärvsobjekt på en kommersiell marknad. Vision Vasallen är det ledande företaget med inriktning på marknadsorienterad förädling av fastigheter. Med kompetens och innovationskraft skapar Vasallen nya levande stadsdelar. Vår starka position har vi uppnått genom målmedvetna dialoger med hyresgäster och samarbetspartners samt investerare som söker attraktiva fastigheter med låg risk. Arbetsklimatet inom Vasallen kännetecknas av engagemang, förtroende, delaktighet och lojalitet. Här tillåts medarbetare att växa och utveckla kompetenser som säkerställer framtida framgångar. Ägarens avkastningskrav Vasallens avkastning (resultat efter skatt) på det genomsnittliga egna kapitalet över en förädlingscykel ska motsvara den riskfria räntan plus 2,5 procent. En förädlingscykel motsvarar 10 år och definieras som den tid som det i genomsnitt tar att förvärva, utveckla och förädla samt sälja en försvarsfastighet. Den riskfria räntan definieras som räntan på en femårig statsobligation vilket för närvarande ger ett avkastningskrav om cirka 6,5 procent. Avkastningskravet är satt med hänsyn till att Vasallen arbetar med låg risk i förvaltning och i investeringsprojekt där det i princip inte sker några investeringar utan att det finns ett bakomliggande hyreskontrakt som bär kostnaden. Under 2004 genererades en avkastning på 10,4 procent. I genomsnitt under perioden uppgår avkastningen till 6,5 procent, vilket är i enlighet med målet. Utdelningspolicy Vasallen ska ge en marknadsmässig utdelning till ägaren. Ambitionen är att utdelningen ska uppgå till procent av resultatet efter skatt. För räkenskapsåret 2003 gjordes en ordinarie utdelning om 38 Mkr. Vasallens utdelning har sedan 1998 årligen uppgått till i genomsnitt 50 procent av resultatet efter skatt. För 2004 föreslås en ordinarie utdelning om 96 Mkr. Vasallens mål Vasallens verksamhetsmål syftar till att omvandla och förädla fastighetsbeståndet så att fastigheterna blir intressanta förvärvsobjekt på en kommersiell marknad. Finansiella mål För att uppnå ägarens avkastningskrav har Vasallen formulerat tre finansiella mål för verksamheten. Efter tre års verksamhet ska ett positivt driftnetto i varje dotterbolag uppnås. Efter fem års verksamhet ska varje dotterbolag uppvisa ett positivt resultat efter finansnetto. Över tiden ska EVA årligen förbättras med 0,5 procent av genomsnittligt investerat kapital. EVA, Economic Value Added, är ett kompletterande ekonomiskt styrsystem som mäter förbättringen av förvaltningsresultatet i förhållande till det investerade kapitalet. Utöver dessa mål har Vasallen för 2005 formulerat specifika mål för nyuthyrningen inom respektive dotterbolag. Sammantaget för hela koncernen innebär målet en nyuthyrning om kvm lokalarea under året. 4 V ASALLENS ÅRSREDOVISNING 2004

9 Icke-finansiella mål Vasallen har tre icke finansiella mål som har fokus på miljö, kunder och medarbetare. Vasallen ska projektera, bygga och förvalta anläggningar och byggnader med låg miljöpåverkan och god resurshållning. Vasallens hyresgäster ska vara mycket nöjda med Vasallen som hyresvärd. Detta indikeras genom att Vasallens resultat i fastighetsbranschens mätning av nöjd-kund-index (NKI) ska vara lägst 80. Vasallens medarbetare ska trivas med sina arbetsuppgifter och med Vasallen som arbetsgivare. Minst 95 procent av medarbetarna ska uttrycka detta vid den årliga mätningen. Måluppfyllelse Positivt driftnetto efter tre år har uppnåtts av 82 procent av dotterbolagen. Målet positivt resultat efter finansnetto har varit svårare att nå beroende på bolagens olika lägen och marknadsförutsättningar. Av de två bolag i kvarvarande bestånd som har uppnått fem års ålder har ett bolag uppnått detta mål. Läs mer om måluppfyllelsen per dotterbolag på sid I enlighet med Vasallens kvalitetsprogram sker all projektering och upphandling av projekten utifrån koncernens miljöpolicy. Nöjd-kund-målets uppfyllelse mäts genom den externa undersökning som Vasallen deltog i för första gången Koncernen uppnådde ett index på 77 vilket är ett bra resultat i fastighetsbranschen men något lägre än Vasallens högt satta mål. Den årliga medarbetarundersökningen visade att 99 procent av medarbetarna trivs med sina arbetsuppgifter och Vasallen som arbetsgivare. Strategi Vasallens strategi har sin grund i bolagets gemensamma värderingar och formuleras enligt följande. Vasallen ska: förvärva fastigheter med hög potential på gynnsamma ekonomiska villkor. i samarbete med kommuner och näringsliv skapa en marknadsorienterad planläggning av fastigheterna. som hyresvärd förstå kundernas behov och därmed skapa förutsättningar för kunderna att utveckla sina verksamheter i en kreativ och attraktiv miljö. genom kvalitetssäkrade, lönsamma och miljömedvetna investeringar säkerställa en långsiktigt god förvaltningsekonomi. med engagerad personal, i nära samarbete med kunderna, säkerställa en effektiv förvaltning. aktivt arbeta med försäljning av förädlade fastigheter. Gemensamma värderingar Vasallens verksamhet vilar på en gemensam värdegrund som formulerats av medarbetarna i koncernen. Värdegrunden har sammanfattats i sju nyckelord som i alla lägen ska känneteckna Vasallen: delaktighet, tydlighet, respekt, prestigelöshet, kreativitet, miljömedvetenhet och affärsmässighet. De gemensamma värderingarna och det ständigt pågående arbetet med dessa beskrivs närmare i medarbetaravsnittet på sid KONCERNENS AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL ORDINARIE UTDELNING % 30 Mkr ) Vasallens genomsnittliga avkastning under perioden uppgår till 6,5 procent. Den höga avkastningen 1998 beror på vinster vid försäljning av värdepapper. Sedan 1998 har utdelning gjorts om 602 Mkr inkl årets föreslagna utdelning uppgick utdelningen till 423 Mkr, vilket förklaras av försäljningar av finansiella tillgångar. 1) Föreslagen utdelning. V ASALLENS ÅRSREDOVISNING

10 Försvarsbeslut 2004 Riksdagen beslutade i december 2004 i proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar om nedläggning och flytt av försvarsverksamhet på ett flertal orter. Detta ger Vasallen stora möjligheter till nya förvärv. Strategiskt beslut för Vasallens utveckling I försvarsbeslutet anges att ett antal försvarsanläggningar ska lämnas. För Vasallen innebär försvarets neddragningar möjlighet till nya förvärv, nya marknader och nya samarbetsparter. Under 2004 har Vasallen rustat sig för det kommande beslutet och de förväntade förvärven. Organisationen håller på att anpassas, kompetensen har stärkts och investeringskapaciteten har säkrats genom försäljningar av färdigutvecklade anläggningar. En framgångsrik förvärvsprocess för Vasallen innebär att förvärv och tillträde sker snabbt efter att nedläggningsbeslutet fattats. Det är också viktigt att förvärvet av anläggningar är blandat så att förvärv på svagare marknader vägs upp av förvärv på starkare orter. Försvarsbeslutets innehåll Försvarsbeslutet 2004 innebär en reformering av försvaret mot ett modernt och flexibelt insatsförsvar. Internationaliseringen ska fortsätta för att skapa en ökad förmåga till internationell krishantering och säkerhetsfrämjande arbete. För att möjliggöra reformeringen krävs omfattande avveckling av materiel, personal samt fastigheter. I riksdagsbeslutet anges att det statligt ägda bolaget Vasallen AB kommer att spela en viktig roll i omställningsarbetet genom de resurser och den kompetens som finns för utvecklingsarbete. Vasallen har tillsammans med kommuner och lokalt näringsliv på ett positivt sätt medverkat till att utveckla fastigheter som försvaret lämnat i samband med tidigare försvarsbeslut. Fastigheterna har därmed kunnat nyttiggöras inom ramen för tidigare omställningsarbete. Vasallen har genom ett omfattande utvecklingsarbete omvandlat dessa anläggningar till levande stadsdelar med ny verksamhet i unik miljö. Detta preciserades ytterligare i början av februari 2005 då regeringen gav Fortifikationsverket ett uppdrag: Försäljningen bör om möjligt genomföras i ett sammanhang av samtliga berörda fastigheter till det av staten helägda bolaget Vasallen AB. SAMMANSTÄLLNING AV VASALLENS FÖRVÄRV SOM EN FÖLJD AV TIDIGARE FÖRSVARSBESLUT 1996 SAMT 2000 Köpe- Köpe- Ort Område Tillträde Lokalarea, kvm Markareal, ha skilling, Mkr skilling, kr/kvm Kiruna Jägarskolan ,4 409 Boden A ,0 111 Östersund * Campus ,0 976 Sollefteå Nipan , Sollefteå Hågesta ,9 419 Härnösand Kusthöjden ,5 398 Falun Dalregementet ,1 299 Botkyrka ** Riksten ,0 282 Södertälje Almnäs ,4 336 Linköping *** Garnisonen ,0 472 Fårösund Kustparken ,8 85 Uddevalla * I17-Parken ,0 524 Borås Regementet ,0 260 Karlskrona Rosenholm ,0 396 Ängelholm Valhall Park ,6 509 Kristianstad Östra Kasern , Ystad Regementet ,0 249 Summa ,7 439 * Såldes ** Såldes *** Kasernområdet såldes V ASALLENS ÅRSREDOVISNING 2004

11 Tänkbara förvärv I försvarsbeslutet redovisas ett antal verksamheter som ska läggas ned eller omlokaliseras. Av de berörda anläggningarna är det primärt sju som Vasallen har intresse av att förvärva. I 5 i Östersund F 4 i Östersund P 10 i Strängnäs P 18 i Visby A 9 i Kristinehamn Amf 1 i Vaxholm Försvarets skolor i Östersund Tidplan och förhandlingar Enligt tidplanen i försvarsbeslutet ska Försvarsmakten lämna anläggningarna före sommaren 2006, vilket betyder att Vasallen bör gå in som ny ägare så snart som möjligt. Fortifikationsverket äger merparten av de fastigheter som nyttjas av Försvarsmakten. Vasallen och Fortifikationsverket påbörjade under 2004 förhandlingarna och ambitionen är att de slutförs under våren Vasallens förvärv sker på affärsmässiga villkor. Vasallen har hittills förvärvat 15 anläggningar från Fortifikationsverket. Därutöver har en anläggning förvärvats från Sollefteå kommun och en från Vasakronan. Due diligence undersökningsfasen innan slutligt förvärv Vasallen genomför innan förvärvet undersökningar och analyser inom områdena ekonomi, juridik, teknik, fastighetsvärdering, miljö och infrastruktur. Undersökningarna har visat att det oftast handlar om fastigheter i gott skick med få miljöbelastningar, där goda förutsättningar finns för konvertering till ny användning. Man kan dock se att investeringarna i vissa fall kan bli så omfattande att värdet på anläggningen vid förvärvstidpunkten blir begränsat. A8 i Boden är ett av Vasallens senast genomförda förvärv. Områdets och byggnadernas karaktär är typisk för många av Vasallens anläggningar. V ASALLENS ÅRSREDOVISNING

12 Vasallens processer För att öka konkurrenskraften och förmågan att möta marknadens krav har Vasallen valt processorientering som system för verksamhetsstyrning. Varje gång en ny anläggning förvärvas upprepas utvecklingsarbetet vilket medför att gjorda erfarenheter kommer till nytta. Med utgångspunkt i uppdraget, affärsidén och verksamhetsmålen har koncernen identifierat tre huvudprocesser: Förvärv, Förädling och Försäljning. Processerna kartläggs och utvecklas kontinuerligt. Fokus sätts på att definiera och lyfta fram kritiska moment och vinstdrivande aktiviteter inom respektive process. Fördelarna med detta system är många. Alla medarbetare i koncernen får en gemensam syn på uppdraget och hur det ska genomföras. Processflöden, beslutsvägar och kritiska moment blir tydliga och förbättringsarbetet stimuleras. Medarbetarnas delaktighet är hög och kompetensen kan tas till vara bättre. Förvärv Förvärvet sker när Försvarsmakten lämnar eller avser att lämna en anläggning. I de flesta fall förvärvar Vasallen fastigheterna direkt från Fortifikationsverket som äger anläggningarna. Innan köpet genomför Vasallen en grundlig förvärvsanalys inom områdena ekonomi, juridik, teknik, fastighetsvärdering, miljö och infrastruktur. Inför förvärvet utformas ett ramavtal som grund för förhandlingarna med Fortifikationsverket. Förädling God kännedom om marknaden och nära dialog med såväl kommun och näringsliv som potentiella och befintliga hyresgäster är en förutsättning för ett lyckat förädlingsarbete. Förädlingsprocessen är indelad i tre delprocesser: Planläggning, Uthyrning och Investering Planläggningsprocessen består av ett omfattande arbete där potentialen i den unika fastigheten lyfts fram och en vision för områdets framtida användning skapas. När Försvarsmakten lämnar området är det oftast en vit fläck på kartan utan vägar och planer för användning. I planläggningsprocessen sker ett nära samarbete med kommunen med syfte att få en detaljplan över området. Utgångspunkten för planläggningsprocessen är marknadens efterfrågan på attraktiva lokaler eller bostäder. Genom det gemensamma visionsarbetet knyts kommunernas översiktliga fysiska planering och näringslivsutveckling ihop med Vasallens utvecklingsplaner. Den fysiska planeringen blir på detta sätt ett hjälpmedel för affärsmässighet och fastighetsutveckling samtidigt som Vasallen bidrar till ortens expansion. I Uthyrningsprocessen utvecklas affärskoncept som leder till marknadsmässigt bra hyresavtal och långsiktigt stabila kassaflöden. Efter att en försvarsanläggning lämnats kan det ta flera år innan fastigheten uppnår en, för den lokala marknaden, marknadsmässig uthyrningsgrad. Förvärv Förädling Förvaltning Förvaltningen är en stödjande process och kan indelas i teknisk och administrativ förvaltning. Den tekniska förvaltningen omfattar hanteringen av fastighetsdata samt drift och underhåll av fastigheterna. Inom den administrativa förvaltningen återfinns hyresadministrationen 8 V ASALLENS ÅRSREDOVISNING 2004

13 Vasallens uthyrningsstrategi bygger på ett affärsmässigt agerande, anpassat efter ortens marknadsförutsättningar. Grundstenarna är: En lokal organisation som bearbetar den lokala marknaden. Uthyrning av lokaler i befintligt skick på korta avtal direkt efter tillträdet. Uthyrning på långa avtal tillåter förädling av lokalerna och även nybyggnation. En kontraktsportfölj som värdemässigt har en spridning över en konjunkturcykel och en gynnsam branschvariation. Det främsta verktyget i jakten på hyresgäster är Vasallens starka nätverk och samverkan med näringslivet på orten. Utmaningen är att lyckas synliggöra hur de före detta försvarsfastigheterna kan omvandlas till attraktiva och moderna lokaler som ger goda förutsättningar för hyresgästernas verksamhet. Vasallens konkurrensfördelar i uthyrningsarbetet är bland annat möjligheten att satsa resurser på utvecklingen av fastigheterna samt en hög servicegrad. Vid varje uthyrning och ombyggnad analyseras affärsmöjligheterna, bland annat genom kassaflödes- och marknadsanalyser. Investeringsprocessen syftar till att anpassa fastigheterna till kundernas behov och önskemål. De före detta försvarsfastigheterna har oftast en hög standard, där goda tekniska förutsättningar finns för konvertering till ny användning även om investeringarna i vissa fall kan bli så omfattande att värdet på den kommersiella marknaden blir begränsat. Investeringar i ombyggnader eller nyproduktion genomförs i princip bara om ett hyresavtal har tecknats med en ny hyresgäst. Investeringarna ska dessutom skapa mervärden och långsiktig värdetillväxt för respektive område. För att hyresgästens förväntningar ska kunna tillgodoses och för att trygga kostnadseffektiva lösningar bjuds hyresgästen in att delta redan i de tidiga skedena. Vasallen säkerställer sedan att upphandling och genomförande av entreprenaderna sker till rätt kvalitet och med minimal miljöpåverkan inom beslutade budgetramar. I takt med att de nya stadsdelarna utvecklas utförs investeringar i infrastruktur för att skapa kvartersmark, gator och torg. I samband med utvecklingen uppgraderas även ledningsnät och infrastruktur allt eftersom avtal tecknas för överlämnande av system till nätägare, kommuner och energibolag. Vasallens förädlingsarbete präglas i hög grad av hänsyn till de kulturhistoriska intressena samt av att vissa byggnader och markområden har fastställda bevarandekrav. Oavsett om lokalerna anpassas till bostäder, kontor eller andra verksamheter ger byggnadernas ursprungliga form ofta möjlighet till flexibla, öppna och ljusa lokaler med generös takhöjd. Försäljning Försäljningen genomförs för att realisera värdeökningen och tillföra koncernen likvida medel. Den sker på kommersiella villkor vilket innebär att varje försäljning värderas efter bland annat objektets potential och marknadssituation ställt mot Vasallens möjligheter att fortsätta förädla fastighetsbeståndet. Försäljningstidpunkten för fastigheterna infaller i allmänhet 5 15 år efter förvärvet. Målet är att sälja hela dotterbolag var för sig eller tillsammans med andra bolag i olika paket. Som ett led i förädlingsarbetet kan även mark för nyproduktion eller del av fastighet vara till salu. Planläggningsprocessen Uthyrningsprocessen Försäljning Investeringsprocessen samt ekonomi/finans-, personal- och informations-, kvalitets- och juridikfrågor. Vasallen arbetar med en liten, kundnära organisation på varje ort som svarar för de direkta kontakterna med hyresgästerna, samarbetsparter och övriga intressenter. Huvudkontoret svarar för den övergripande administrationen samt stöd till samtliga processer. V ASALLENS ÅRSREDOVISNING

14 Vasallens processer i praktiken Framgångsrik förädling i Linköping från förvärv till försäljning Nära samverkan med kommunen och det lokala näringslivet samt en bred satsning på en mångfald av attraktiva verksamheter. Det är några av grundstenarna i Vasallens arbete med Garnisonen i Linköping. Det före detta dubbelregementet förvärvades 1997 och efter en aktiv och snabb förädling såldes kasernområdet Garnisonen består av före detta regementena I4 och A1 ett område som ligger som en kil in mot den södra stadskärnan i Linköping. Det attraktiva läget kombinerat med tillväxten i den östgötska teknik- och universitetsstaden har bidragit till Vasallens framgångsrika utvecklingsarbete. Visionen formas Det var 1998 som förädlingsarbetet med Garnisonen påbörjades. Området är ungefär 84 hektar stort och hade vid Vasallens tillträde cirka kvadratmeter lokaler. Ett av de första initiativen var att teckna en så kallad avsiktsförklaring med Linköpings kommun ett avtal som i grova drag reglerade roller och ansvar samt vissa ekonomiska fördelningsprinciper inför utbyggnaden. I planläggningsfasen skapades också en vision för området. Fyra arkitektlag fick parallella uppdrag att skissa på denna vision. Arbetet leddes av en bedömningsgrupp med representanter från både kommunen och Vasallen. Arkitekternas förslag innehöll allt från utveckling av verksamheter och bebyggelsekaraktär till trafikstruktur och naturområden. Deras arbete blev stommen i den översiktsplan som togs fram för Garnisonen och som kommunen fastställde i slutet av Översiktsplanen tydliggör den idé som Vasallen och Linköpings kommun bygger allt utvecklingsarbete på att skapa en attraktiv stadsdel, där bostäder och verksamheter integreras med varandra. Aktiv uthyrning från start Parallellt med planläggningsprocessen har arbetet med uthyrning och investeringar drivits mycket aktivt. Redan vid övertagandet började Vasallen hyra ut lokaler på området. På så sätt kunde Garnisonen tidigt generera nya hyresintäkter. Redan 1999 hade området ett femtiotal hyresgäster. Idag har denna siffra mer än fördubblats och innefattar främst företag och myndigheter. I Linköping har intresset för Garnisonen hela Vid Garnisonen byggs cirka lägenheter. Målet är att skapa en ny, attraktiv stadsdel för såväl boende som verksamheter. 10 V ASALLENS ÅRSREDOVISNING 2004

Vasallen årsredovisning

Vasallen årsredovisning Vasallen årsredovisning Östersund, Sollefteå, Kristinehamn, Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Borås, Visby och Karlskrona 08 Vasallen Vasallen omvandlar och utvecklar nedlagda regementen och andra fastigheter

Läs mer

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002 Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002 Vasakronan återtog under året förstaplatsen i fastighetsbranschens NöjdKundIndex. En bättre värd Vasakronan är ett av de ledande fastighetsföretagen i Sverige. Inriktningen

Läs mer

Vasallen årsredovisning 2000

Vasallen årsredovisning 2000 Vasallen årsredovisning 2000 Innehå ll VDs kommentar 4 Vasallens personal 6 Vasallen i Sverige 7 Vasallens dotterbolag Campus Östersund 8 F18 Tullinge 10 Garnisonen Linköping 12 I17-Parken Uddevalla 14

Läs mer

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Innehåll 1 Året i korthet 2 Möjligheternas fastighetsbolag 4 VD-ord 6 Detta är Kungsleden 7 Affärsidé, mål och strategi 8 Affärsmodell Så tänker vi 10 Affärsmodell Så agerar vi 12 Marknaden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor.

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor. ÅRSREDOVISNING 1999 Stora på kontor. Större på människor. Innehåll 1999 i korthet 1 VD-kommentar 2 Årsredovisningen 1999 översikt 4 Strategisk inriktning 6 Fastighetsmarknaden 10 Konkurrentjämförelse 11

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1

Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1 Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1 Innehåll 2 Hemfosa i korthet 4 Kommentar från VD Verksamheten 6 Detta är Hemfosa 8 Fokus på samhällsfastigheter 14 Ansvar 16 Medarbetare Fastighetsbestånd

Läs mer

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2005

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2005 Vasakronan ÅRSREDOVISNING 25 Välkommen till en bättre värd Vasakronan är ett av de ledande fastighetsföretagen i Sverige. Inriktningen är kontorslokaler och butiker, kompletterat med ett stort tjänsteutbud.

Läs mer

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4 Årsredovisning 8 Innehåll Med över tre miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta, ett fastighetsvärde på drygt 46 miljarder kronor och verksamhet på 3 orter över hela landet är Akademiska Hus Sveriges andra

Läs mer

Hej! Visste du att Jernhusen... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare.

Hej! Visste du att Jernhusen... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare. 2010 Årsredovisning 2010 Hej! Visste du att Jernhusen...... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare.... finns i attraktiva lägen på många platser i Sverige med fastigheter

Läs mer

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta årsredovisning Det här är Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter.

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Stockholms största hotell, Nordic Hotel, såg dagens ljus under år 2000.Från hotellet,som JM äger, är det gångavstånd till Centralstationen och Arlandabanan. I Gröndal,

Läs mer

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö.

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö. llens Årsredovisning 1996 Växtkraft. Vi utvecklas tillsammans med våra hyresgäster, i takt med omvärlden och låter våra aktieägare och affärspartners få del av värdetillväxten. Detta är är ett mer än 50

Läs mer

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper Årsredovisning 1999 Innehåll 1 Castellum 1999 2 VDs kommentar Förvaltningsberättelse 4 Castellums bud på Diligentia 6 Verksamhet 10 Castellums fastighetsbestånd 13 Storgöteborg 17 Öresundsområdet 21 Storstockholm

Läs mer

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar Årsredovisning 2008 Det bästa av två värdar Detta är Vasakronan Vasakronan Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 75 mdkr. Inriktningen är kontorslokaler,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Diös fastigheter ab årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD-kommentar 4 Diös i korthet 6 Vision, affärsidé, mål och strategier 7 Affärsmodell 7 Historik 8 Diösaktien 9 Marknadsutblick

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ATT LYFTA PLATSENS SJÄL För att lyckas skapa attraktiva platser handlar det om att förstå livet i köpkvarteret, på arbetsplatsen och i bostadskvarteret. Det handlar

Läs mer

Viktiga händelser 2012

Viktiga händelser 2012 årsredovisning12 KLÖVERN I KORTHET Viktiga händelser 2012 Karlstad r Göteborg Halmstad MELLAN/NORR Falun/Säter Västerås Örebro Borås SYD Kalmar Uppsala psala Nyköping N p Norrköping k Linköping Härnösand/Sollefteå

Läs mer

Vi är Specialfastigheter

Vi är Specialfastigheter ÅRSREDOVISNING 2013 Kv Kronoberg, Stockholm Vi är Specialfastigheter Specialfastigheter är en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer. I ett nära samarbete med våra kunder

Läs mer

är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är

är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är Årsredovisning 27 Vasakronan är det ledande fastighetsföretaget i Sverige. Strategin är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är koncentrerad till Stockholm, Göteborg, Malmö,

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING14 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 11 MARKNADER 13 Svensk ekonomi och fastighetsmarknad 14 Större transaktioner och händelser 16 Region Stockholm 18 Region

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING13 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 10 MARKNADER 13 Svensk ekonomi & fastighetsmarknad 14 Större transaktioner & händelser 17 Region Syd 18 Region Öst 20

Läs mer

Innehåll. Styrelse och revisorer...84 Företagsledning...86 Fastighetsförteckning...88 Statistik...90 Definitioner...93 Adresser...

Innehåll. Styrelse och revisorer...84 Företagsledning...86 Fastighetsförteckning...88 Statistik...90 Definitioner...93 Adresser... HUFVUDSTADEN 2008 NK Stockholm Innehåll Årsstämma och rapportdatum... 4 Affärsidé, mål och strategier... 5 VD har ordet... 6 Fem år i sammandrag...11 Aktiekapital och ägarstruktur...12 Ansvarsfullt företagande...14

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2005

JANUARI SEPTEMBER 2005 D ELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2005 Nettoomsättningen ökade till 292 (254) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 2 ( 58) Mkr medan resultat efter finansiella poster blev 20 ( 60) Mkr. Resultatet efter skatt

Läs mer

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1A Det här är Corem 2A Året i korthet 4A VD har ordet 6A Affärsidé, mål och strategi 8A Affärsmodell 12A Hållbart företagande 19A

Läs mer

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1A Det här är Corem 2A Året i korthet 4A VD har ordet 6A Affärsidé, mål och strategi 8A Affärsmodell 12A Hållbart företagande 19A

Läs mer

Årsredovisning 2011 VICTORIA TOWER Kista

Årsredovisning 2011 VICTORIA TOWER Kista Årsredovisning 2011 INNEHÅLL Året i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Nordisk bygg- och anläggningsmarknad 4 Affärsmodellen 9 Peabs sex koncernstrategier 10 Operativa och finansiella mål 12 En ny

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2014 Innehållsförteckning Bild till vänster: Aktern 1, Malmö Presentation 4 Året i korthet 5 VD-ord 6 Vår affär 8 Drivkrafter och trender 10 Fastighets- och

Läs mer