AGELLIS Group AB ÅRSREDOVISNING 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AGELLIS Group AB ÅRSREDOVISNING 2013"

Transkript

1 AGELLIS Group AB ÅRSREDOVISNING 2013

2 INNEHÅLL Året i siffror 3 VD har ordet 4 AGELLIS Group 5 Styrelsen 6 Marknadsöversikt 7 EMLI mätplattform 8 Förvaltningsberättelse 9 Flerårsöversikt koncernen 13 Flerårsöversikt moderbolaget 13 Koncernens resultaträkning 14 Koncernens balansräkning 15 Koncernens kassaflödesanalys 17 Moderbolagets resultaträkning 18 Moderbolagets balansräkning 19 Moderbolagets kassaflödesanalys 21 Tilläggsupplysningar 22 Noter 24 Styrelsen för Agellis Group AB 30 Revisionsberättelse 31 Finansiell översikt och nyckeltal Ägarförteckning 33 Adresser 33 Inbjudan till årsstämma Agellis årsstämma äger rum fredagen den 25 april 2014 klockan i bolagets lokaler på Tellusgatan 15 i Lund. Aktieägare ska för att få delta i bolagsstämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 april 2014; och dels anmäla sig och eventuellt antal biträden senast torsdagen den 17 april 2014 (helst innan kl ) till bolaget per post under adress Agellis Group AB, Tellusgatan 15, Lund, per fax , per telefon eller per e-post Hela kallelsen finns tillgänglig på Kommande ekonomisk information Årsstämma 2014, 25 april 2014 Delårsrapport januari juni, 27 augusti 2014 Bokslutskommuniké 2014, 16 februari 2015 Delårsrapporten finns tillgänglig på 2 AGELLIS Group AB Årsredovisning 2013

3 ÅRET I SIFFROR Den totala omsättningen för året uppgick till 20,8 (22,1) MSEK. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för året uppgick till 3,0 (3,7) MSEK. Resultatet för året uppgick till 0,5 (0,6) MSEK. Resultatet per aktie för året uppgick till 0,03 (0,03) SEK. Orderstocken uppgick till 2,4 (4,6) MSEK vid årets slut. Likvida medel, inklusive beviljade krediter, uppgick till 1,0 (1,8) MSEK vid utgången av året. MSEK Total omsättning 20,8 22,1 18,0 19,5 13,4 Rörelseresultatet före av- 3,0 3,7 0,3 3,5-2,4 och nedskrivningar Årets resultat 0,5 0,6-7,8 0,0-5,9 Viktiga händelser Ett verk i USA väljer att uppgradera tre nivåmätningssystem för kokiller (EMLI-Ms). Ett EMLI-ELP system (nivåmätning i ugn) säljs till Umicore i Belgien. Agellis får den första ordern på EMLI-FBL (nivåmätning i ljusbågsugnar) från det svenska stålverket Ovako Hofors. Agellis har genomfört ett antal lyckade demonstrationer av det nya nivåmätningssystemet (EMLI-FBL) för ljusbågsugnar. SMS Concast ger Agellis en order på tre nivåmätningssystem för kokiller (EMLI-Ms). Ett verk i Argentina väljer att förse sin nya gjutmaskin med Agellis slaggindikeringsystem för skänkar (EMLI-SIL). Samtidigt köper man en uppgradering av det befintliga slaggindikeringssystem man använder idag. Det utvecklingsprojekt som Agellis och Berthold GmbH påbörjade under förra året slutlevereras. Agellis dotterbolag MPC AB förvärvas av moderbolaget Agellis Group AB genom en inkråmsförsäljning den 30:e juni

4 VD HAR ORDET För året visar Agellis ett positivt kassaflöde och en omsättning i linje med föregående år trots en marknad med låg investeringsvilja. Det känns stabilt att vi trots den oroliga ekonomin klarar av att visa ett positivt resultat för Orderingången under året var något lägre än för 2012 och beror främst på att vi inte sålt tillräckligt med system mot non-ferrous industrin. Vårt nivåmätningssystem EMLI-ELP marknadsförs bland annat mot kopparindustrin, som haft hård prispress under året. Därav har investeringstakten dragits ner vilket gjort att en del av de order vi prognostiserade för 2013 har skjutits på framtiden. Under året togs bland annat en stor order på ett nivåmätningssystem (EMLI-ELP) till det belgiska företaget Umicore. Agellis har med denna order nu tre system driftsatta hos Umicore, alla med löpande serviceavtal. Den senaste ordern från Umicore har ett stort referensvärde för oss då det är den första installationen av EMLI-ELP i en kopparsmälter. Vi fick under hösten vår första order på EMLI-FBL, ett system som mäter stålnivån i ljusbågsugnar under drift. Även denna order har ett stort referensvärde för oss. Installationen av systemet påbörjas i början av kvartal ett 2014 och vi hoppas kunna använda Ovako Hofors som referensverk redan till sommaren. Förutom ordern ovan så har Agellis demonstrerat EMLI-FBL på ett antal stålverk runt om i världen under året. Det projekt som Agellis har tillsammans med det tyska företag Berthold GmbH är nu inne i en slutfas. Berthold har under året lanserat sitt nya system för nivåmätning i kokiller som till stor del består av teknik från Agellis. Under 2014 kommer vi att se de första installationerna av detta nya system som framgent kommer att ge Agellis både system- och reservdelsintäkter. Vi har avslutat det omstruktureringsprogram som påbörjades för två år sedan. Resultatet av programmet är att vi nu har en effektivare organisation som kan fokusera sälj- och utvecklingsresurser på de produkter vi idag erbjuder våra kunder. Utveckling av nya produkter fortsätter men vi prioriterar produktunderhåll och externt finansierade utvecklingsprojekt som i många fall drivs fram av våra kunder. Agellis har under året medverkat på mässor och konferenser inom både stål och non-ferrous segmentet. På mässor träffar vi rätt personer som både förstår kundnyttan av våra produkter och har rätt kontakter för att implementera våra produkter på verken. Vi ser att Agellis är ett känt företag för besökarna och vi skall fortsätta sätta Agellis på kartan under 2014 genom att medverka i flera mässor och konferenser runt om i världen. Omsättning från non-ferrous marknaden är omkring 30 % av bolagets totala omsättning trots att vi endast varit aktiva under ett antal år inom detta segment. Eftermarknaden för våra system varierar med produkten men ligger normalt på 40 % av årsomsättningen. Bolagets patentportfölj har under året stämts av mot de produkter som nu marknadsförs och säljs. Ett mindre antal patent inom andra teknikområden än de som används i dagens produkter har avslutats. De patent som avslutats har varit helt avskrivna. Vi har under året fullföljt två patentansökningar med nationella ansökningar på intressanta marknader. Agellis skall under 2014 fortsatt fokusera på försäljning för att få ut den starka produktportfölj som bolaget disponerar över. Bolaget ser ett behov av ytterligare resurser inom kundprojektledning under året. Utvecklingsresurserna skall ökas under året och fokuseras på underhåll och utveckling av nya sensorer till EMLI plattformen. För helåret 2014 räknar bolaget med en omsättning i linje med föregående år och ett positivt kassaflöde. Patrik Bloemer VD 4 AGELLIS Group AB Årsredovisning 2013

5 AGELLIS GROUP Affärsidé Agellis utvecklar och säljer nivåmätnings- och slaggindikeringsprodukter till metallproducenter. Även reservdelar, service och kundsupport ingår i kunderbjudandet. Vision Att bli en av de ledande globala leverantörerna av unika mätsystem till metallindustrin som ger ökad kontroll över processen och därmed förbättrar kvaliteten och utbytet. Framtidsutsikter och mål för 2014 Agellis skall under 2014 fortsatt fokusera på försäljning för att få ut den starka produktportfölj som bolaget disponerar över. Bolaget ser ett behov av ytterligare resurser inom kundprojektledning under året. Utvecklingsresurserna skall ökas under året och fokuseras på underhåll och utveckling av nya sensorer till EMLI plattformen. För helåret 2014 räknar bolaget med en omsättning i linje med föregående år och ett positivt kassaflöde. Parallellt med försäljning via agenter och distributörer säljer företaget SMS Concast vissa av Agellis produkter. SMS Concast bygger hela eller delar av stålverk samt gör större renoveringar av verk och säljer Agellis produkter som en del sin leverans. Kundunika system för nivåmätning i kokiller säljs till det tyska företaget Berthold GmbH som i sin tur integrerar Agellis produkter med sina egna produkter som därefter säljs till slutkund. Bolaget vänder sig såväl till producenter av stål som till producenter av andra metaller; så kallade non-ferrous producenter. Inom nonferroussegmentet fokuserar bolaget på koppar-, platina- och ferrolegeringsproducenter. En tydlig trend är att en växande andel av bolagets omsättning kommer från non-ferrous kunder. Eftermarknaden för bolagets system varierar med produkten och ligger normalt på 40 % av årsomsättningen. Organisation I bolaget arbetar elva personer varav två är kvinnor, samt två konsulter. Marknadsstrategi Bolaget har en väl utbyggd marknadskanal bestående av en effektiv mix av direktförsäljning, distributörer och agenter som tillsammans täcker intressanta marknader på fem kontinenter. 5

6 STYRELSEN Christer Fåhraeus född 1965 Befattning: Styrelseordförande sedan 2004 Aktieinnehav: Utbildning: Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Övriga styrelseuppdrag: aktier privat och via bolag M.Sc, vid University of California San Diego, B.Sc. och PhD h.c. vid Lunds Universitet. VD i EQL Pharma AB (publ), tidigare VD i bland annat Anoto Group AB (publ) och CellaVision AB (publ). Sammanlagt 20 års erfarenhet som VD i snabbväxande bolag inom IT, biotech och medicinteknik, varav ca hälften på börsen. Styrelseledamot i bl.a. Cellavision AB (publ), KaroBio (publ), LUIS och EQL Pharma (publ). Ordförande i Respiratorius AB (publ) och Flatfrog AB (publ). Anders Gemfors född 1947 Befattning: Ledamot o vice styrelseordförande sedan Aktieinnehav: Utbildning: Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Övriga styrelseuppdrag: aktier privat och via bolag. Bergsingenjör materialteknik på KTH. F.d dotterbolags VD inom bl.a Sandvik o Sphinx Gustavsberg. Företagskonsult i eget bolag. Styrelseledamot i bl.a Vitrinen och Shapeline. Ordförande i Frigeo och SwedHandling. Helmut Hackl född 1957 Befattning: Styrelseledamot sedan Aktieinnehav: Utbildning: Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Övriga styrelseuppdrag: aktier. Bergsingenjör vid KTH, Stockholm. Försäljning, affärsledning och affärsutveckling vid ABB i Västerås. Inga. Henric Isacsson född 1963 Befattning: Styrelseledamot sedan Aktieinnehav: Utbildning: Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Övriga styrelseuppdrag: 0 aktier. Civilingenjör Datateknik Lunds Tekniska Högskola. VP Sales Sonion A/S sedan Tidigare bland annat VD SwitchCore och SVP Teleca US. Sammanlagt ca 25 års erfarenhet av internationell försäljning av avancerad teknologi till ledande företag inom ett stort antal olika marknader. Inga. 6 AGELLIS Group AB Årsredovisning 2013

7 MARKNADSÖVERSIKT Agellis är verksamt inom området instrumentering för metallproducenter. Metallproduktion kräver stora investeringar och kontinuerliga förbättringar i automation och processer är nödvändiga för att kunna producera metaller till konkurrenskraftiga priser. Agellis produkter automatiserar mätning av nivåer i olika processteg som traditionellt utförts manuellt eller med äldre metoder med låg noggrannhet. Med modern teknik för signalbehandling kan nivåmätning utföras med hög noggrannhet och med kort responstid, vilket är viktigt vid bland annat stränggjutning. Marknaden för mätinstrument för stålindustrin När järnet från masugnen färskas till stål eller när stålskrot smälts till nytt stål görs detta i olika typer av ugnar. Att veta stålnivån i ugnen är viktigt för att uppnå en så effektiv process som möjligt. Produkten EMLI-FBL mäter den flytande stålnivån i ljusbågsugnar (EAF). Uppskattningsvis är marknaden för EMLI-FBL 150 MSEK. Då stålet tappas ur ugnen, för vidare transport till efterbehandling och gjutning, töms det i skänkar. Agellis produkter EMLI-SIO och EMLI- SIE används för att säkerställa att inte mer slagg än önskat följer med från ugnen ner i skänken. Marknaden för dessa produkter är liten då de flesta verk idag använder en annan teknik, baserad på IR-kameror, för denna typ av mätning. Den potentiella marknaden för Agellis produkter uppskattas till mellan 40 och 60 MSEK 1. När stålet har uppnått rätt kvalité, via t.ex. skänkugn, töms skänken ner i gjutlådan. Under tömningen övervakar EMLI-SIL att endast stål och inte slagg hamnar i gjutlådan. Marknadspotentialen för EMLI-SIL har minskat då nya konkurrerande tekniker, t.ex. vibrationssystem, har fått stora framgångar. Agellis marknad för slaggindikering är mindre stålverk som tillverkar stål av hög kvalitet samt smältverk, uppskattningsvis är potentialen 100 MSEK 1. I gjutlådan mäter EMLI-T stålnivån med en hög noggrannhet och tillsammans med verkets reglersystem ser man till att stålnivån hålls konstant under gjutningen. När gjutsekvensen går mot sitt slut hjälper EMLI-T operatören att tömma gjutlådan, så att maximalt utbyte uppnås och inget slagg hamnar i kokillen. Den möjliga marknaden för EMLI-T uppskattas till 200 MSEK 1. Från gjutlådan töms det flytande stålet ner i gjutmaskinens kokill. Från botten av kokillen dras stelnat stål ut som ett långt sammanhängande stålstycke som skärs i mindre bitar för senare bearbetning. I kokillen är det mycket viktigt att stålnivån hålls konstant; här handlar det om millimeternoggrannhet. Med instrumenten EMLI-M och Ms mäts stålnivån med hög noggrannhet och hög uppdateringsfrekvens. Den möjliga marknaden för EMLI-M och Ms uppskattas till 400 MSEK 1. Förutom de egenutvecklade instrumenten distribuerar Agellis provtagningsutrustning för stålugnar. Potentialen för marknaden för provtagningsutrustningen uppskattas till 200 MSEK 1. Ett samarbetsavtal har under året slutits med det svenska bolaget Metsol AB. Metsol har utvecklat en produktserie av system baserade på IR teknik. Produkterna kan användas för att skilja slagg från metall i olika situationer i produktionen. Metsol har ett antal produktinstallationer i Norden och Agellis har ett avtal som avser distribution av produkterna via Agellis befintliga agent- och partnernätverk. Marknaden för mätinstrument för övrig metallindustri Inom segmentet non-ferrous tillhandahåller Agellis instrument för i första hand smältugnar. Vissa av produkterna för stålindustrin kommer framgent sannolikt att kunna anpassas även för nonferrous segmentet. När malm eller skrot smälts i en smältugn bildas olika lager av metall och slagg i ugnen. När ugnen är full skall metallen tömmas ut ur ugnen utan att slaggen följer med. EMLI-SIO indikerar när tappstrålen från smältugnen övergår från metall till slagg. Den möjliga marknaden för EMLI-SIO för smältugnar uppskattas till 100 MSEK 1. För smältugnar säljer Agellis två instrument för nivåmätning: EMLI-S och EMLI-ELP. EMLI-S monteras i väggarna på vissa ugnstyper och mäter metallnivån kontinuerligt. EMLI-ELP monteras ovanför ugnen och mäter nivån genom att föra ner en mätprob till botten av smältan. Den möjliga marknaden för EMLI-S och EMLI-ELP uppskattas till 1000 MSEK 1. Trender och Drivkrafter Metallproduktion kräver mycket stora investeringar vilket innebär att automation och produktivitetsökning alltid är prioriterade områden. Med Agellis mätinstrument kan produktiviteten ökas genom att cykeltiden i smältugnen minskas samtidigt som personalsäkerheten ökar. Att säkerställa produktkvalitet är ett annat prioriterat område. En produkt av högre kvalitet betingar ett högre värde på marknaden. Genom att använda Agellis instrument vid stränggjutningen kan man hålla en konstant jämn nivå i kokillen och på så sätt säkerställa en hög kvalitet på slutprodukten. 1 Det potentiella marknadsvärdet har uppskattats med hänsyn till marknadens totala storlek, Agellis förmodade marknadsandel (vilket varierar med produkten) samt reservdelsintäkter baserat på en produktlivslängd på 15 år. 7

8 EMLI MÄTPLATTFORM Agellis har en modern och mångsidig mätplattform EMLI - till vilken ett flertal mätinstrument kan kopplas. I dagsläget säljs främst instrument till applikationer inom stränggjutning och smältugnar. FURNACE MATERIAL PROFILE Hot Heel & Bath Level Measurement System METAL BATH LEVEL Furnace Material Profile, Metal, Slag & Bottom Build Up Levels SLAG DETECTION Furnace And Converter Tapping Slag Detection System Ladle Slag Detection CONTROL UNIT Analogue, Digital I/O and Profibus Configuration and remote access via plant LAN and Internet MEASUREMENT MANAGEMENT UNIT PREAMPLIFIER UNIT Furnace Matte/Metal Level Monitoring Mould Mounted Cassette Sensor For Slab And Thin Slab METAL LEVEL MONITORING Suspended Sensor For Slab, Thin Slab & Bloom TUNDISH & LAUNDER LEVEL Tundish And Launder Metal Level & Drain Control MOULD LEVEL Mätinstrumenten från Agellis består av en sensor som, i de flesta fall, monteras in i gjutlådor, skänkar eller ugnar. Sensorns signal tas emot av kontrollenheten som bearbetar signalen och skickar mätdata direkt till verkets styrsystem. Managementenheten, som kan styra flera kontrollenheter, ser till att viktiga signaler och larm sparas ner i en logg. Enheten används också till att konfigurera och felsöka de andra komponenterna i systemet. Den modulära designen av Agellis mätinstrument innebär att service kan ske på plats av industrins egna tekniker och i andra hand av våra agenter eller Agellis egen personal. I många fall kan hjälp och felsökning ske från Sverige genom att managementenheten kopplas upp till Agellis huvudkontor via en VPN-förbindelse över internet. 8 AGELLIS Group AB Årsredovisning 2013

9 Styrelsen och verkställande direktören för Agellis Group AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AGELLIS Group AB utvecklar och säljer globalt innovativa produkter och lösningar för metallproducenter. Agellis erbjuder produkter med tillhörande service för mätning av metallnivåer och flöden som underlättar ökad automation i produktionen. Agellis har kunder i hela världen inklusive Sandvik Materials Technology i Sverige och flera verk inom ArcelorMittalgruppen i både Europa och USA. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North. Affärsidé Agellis affärsidé är att utveckla, marknadsföra och sälja mätinstrument för användning inom metallproduktion. Eftermarknaden består av reservdelar och serviceåtaganden på befintliga installationer. Agellis mätinstrument möjliggör ökad automation, effektivisering och säkerhet för personal hos metallproducenterna. Kunder Agellis har drygt 150 mätinstrument installerade varav ungefär 50 stycken är av den nya generationen som utvecklades Kunderna finns i samtliga världsdelar med tyngdpunkt i USA och Europa. I många fall väljer kunderna att testa instrumenten innan köp. I de flesta fall säljer Agellis direkt till slutkund via agenter eller partner men i vissa fall kan instrument säljas som en OEM produkt för integration i ett annat system. Produkter Agellis har en modern och mångsidig mätplattform, EMLI, för i första hand nivåmätning i olika processteg i metallproduktion. Fokus är på applikationer för mätning vid stränggjutning och i smältugnar. Agellis samtliga applikationer utgår från samma mätplattform, vilket underlättar och ger volymfördelar vid tillverkning. Olika mätsituationer hanteras genom användning av olika sensorer samt unik programvara för varje mätsituation. Agellis mätinstrument kommunicerar direkt med verkets styrsystem. Samtliga instrument ur den nya generationen kan kopplas upp via internet för support och felsökning på distans. Ett samarbetsavtal har under året slutits med det svenska bolaget Metsol AB. Metsol har utvecklat en produktserie av system baserade på IR-teknik. Produkterna kan användas för att skilja slagg från metall i olika situationer i produktionen. Metsol har ett antal produktinstallationer i Norden och Agellis har ett avtal som avser distribution av produkterna via Agellis befintliga agent och partnernätverk. Mätinstrument för smältugnar EMLI-S Att kontinuerligt mäta nivån på metallbadet i en smältugn påverkar möjligheterna att styra och optimera processens förlopp. Detta påverkar i sin tur energiförbrukning, kvalitet, slitage på utrustning och produktionsvolym. Agellis instrument EMLI-S (S för Smelter) möjliggör mätning av metallnivån i smältugnar. EMLI-ELP Detta instrument används i olika typer av smältugnar. Instrumentet mäter elektriska konduktivitetsförändringar i smältans olika lager och möjliggör därmed nivåbestämning av metall och i vissa fall även slaggen. Mätningen med EMLI-ELP (ELP för Electromagnetic Level Profiling) är inte kontinuerlig utan görs när processen så kräver. EMLI-SIO och SIE När konvertern eller smältugnen töms används EMLI-SIO eller SIE (SIO för Slag Indication Oxygen furnace och SIE för Slag Indication Electric arc furnace) för att kontrollera att den metall som töms från ugnen är fri från slagg. Tömningen av ugnen avslutas när en förutbestämd andel slagg detekterats i tappstrålen från ugnen. EMLI-FBL I ljusbågsugnar är det viktigt att ha kontroll över metallnivån under smältprocessen. Med hjälp av EMLI-FBL (FBL för Furnace Bath Level) kan badnivån av metallen mätas när smältprocessen pågår. EMLI-FBL kräver att det finns någon typ av manipulator med lans som kan modifieras för ändamålet. Mätinstrument för stränggjutning EMLI-L När en skänk fylls och därefter töms kan det finnas behov att veta vilken nivå metallen har i skänken, i dessa fall kan EMLI-L (L för Ladle) ge en mycket noggrann nivåmätning av den flytande metallen. EMLI-SIL Vid tömning av skänkar är det viktigt att minimalt med slagg följer med den smälta metallen ner i gjutlådan och vidare ner i kokillen, EMLI-SIL (SIL för Slag Indication Ladle) indikerar när slagg uppträder i tappstrålen från skänken. EMLI-T EMLI-T instrumentet (T för Tundish) mäter nivån av metallen i gjutlådan och möjliggör automatisk reglering och en kontrollerad tömning av densamma. EMLI-M och Ms Vid stränggjutning är metallnivån i kokillen en av de viktigaste parametrarna att kontrollera för att få en hög och jämn kvalitet på den gjutna metallen. EMLI-M och Ms (M för Mould och Ms för Mould Suspended) mäter metallnivån med hög nogrannhet i kokillen. 9

10 Kundnytta Agellis produkter automatiserar nivåmätning och slaggindikering vid produktion av ett flertal olika metaller. De mätningar som görs med hjälp av Agellis instrument syftar till att effektivisera och automatisera produktionen, samt i vissa fall till att öka personsäkerheten. Med elektromagnetisk mätteknik kan metallnivåer i kärl med hög temperatur mätas med hög noggrannhet och kontinuitet, vilket hjälper till att optimera styrningen av produktionsprocessen. Då Agellis mätinstrument med fördel kan användas i flera steg i produktionsprocessen kan synergieffekter med den gemensamma plattformen ge ytterligare effektivitetsvinster. Konkurrensfördelar Agellis har en av marknadens modernaste mätplattformar vilket ger flera fördelar gentemot konkurrerande lösningar i form av bland annat mätnoggrannhet och responstid. Med modern signalanalys kan Agellis instrument mäta nivåer i mycket svåra mätmiljöer med hög temperatur och kraftiga störningar. Vidare är Agellis den enda leverantören med en modulär mätplattform där flera olika mätapplikationer kopplas till samma kontrollenhet. Distribution Agellis säljer främst via agenter och partners (distributörer). Under året har ett antal nya agenter kontrakterats vilket ökat den geografiska täckningen. Ett antal marknader har fått agenterna utbytta för att bättre matcha Agellis produktportfölj. I Skandinavien har Agellis valt att inte har några agenter utan har direktkontakt med slutkund. I Europa har Agellis agenter eller partners i bland annat Tyskland, Frankrike, Holland, Belgien, Spanien, Italien, Tjeckien, Polen och Portugal. I Nordamerika har Agellis en partner kontrakterad för stålmarknaden. Non-ferrous marknaden i Nordamerika sköts av Agellis personal baserad i USA. I Sydamerika har Agellis agenter i Brasilien, Argentina, Chile och Peru. I Asien har Agellis agenter eller partners i Sydkorea, Indien och Malaysia. Marknaden i södra Afrika hanteras av en agent. Likaså hanteras Saudiarabien och Förenade Arabemiraten av en agent. Parallellt med försäljning via agenter och distributörer säljer företaget SMS Concast vissa av Agellis produkter. SMS Concast bygger hela eller delar av stålverk samt gör större renoveringar av verk och säljer Agellis produkter som en del sin leverans. Kundunika system för nivåmätning i kokiller säljs till det tyska företaget Berthold GmbH som i sin tur integrerar Agellis produkter med sina egna produkter som därefter säljs till slutkund. Produktutveckling Utvecklingen av nya mätapplikationer koncentreras till kunddrivna projekt. Produktunderhåll och kundspecifik utveckling av existerande mätsystem och bolagets mätplattform sker fortlöpande. Utvecklingen av nya applikationer drivs till stor del av de försök och utvärderingar som bolaget gör tillsammans med kunder. Nya typer av ugnar och processer kräver ofta justeringar i både mjukvara och hårdvara för att fungera optimalt hos kunden. I slutet av 2013 levererades det utvecklingsprojekt som Agellis samarbetspartner Berthold beställde under Under 2013 påbörjades ett antal förstudier för att ytterligare bredda produktutbudet för EMLI plattformen inom både stål och non-ferrous industrin. Patent Under 2013 har bolagets patentportfölj stämts av mot de produkter som nu marknadsförs och säljs. De patent som avslutats har varit helt avskrivna. Bolaget har under 2013 fullföljt och kompletterat patentansökningarna för EMLI-S och EMLI-ELP i ett antal länder. Grundprinciperna för Agellis produkter är skyddade av patent i bland annat Europa, USA, Kina och Indien. Agellis äger sammanlagt ett tjugotal patent och patentansökningar fördelade på ett antal patentfamiljer. Produktion Agellis har ett antal underleverantörer som tillverkar grundkomponenter för mätplattformen, EMLI. I Agellis lokaler monteras och sluttestas varje enskilt instrument av Agellis egen personal innan leverans sker till kund. I många fall sker kundanpassning av systemets applikationsmjukvara och gränssnitt. Finansiell utveckling Nettoomsättningen uppgick under året till 20,1 (21,3) MSEK. Rörelseresultatet för året uppgick till 0,7 (0,9) MSEK. De totala rörelsekostnaderna uppgick till 20,1 (21,0) MSEK. Koncernen har outnyttjade skattemässiga förlustavdrag på 72,9 MSEK, skatteeffekterna av dessa uppgår till 16,0 MSEK. Denna skattefordran har inte tagits upp som tillgång i koncernens balansräkning. Aktiverade kostnader avseende utvecklingsprojekt och patent uppgick till 1,0 (1,0) MSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,1 (0,0) MSEK. 10 AGELLIS Group AB Årsredovisning 2013

11 Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel inklusive ej utnyttjade krediter vid årets slut uppgick till 1,0 (1,8) MSEK. Årets kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 2,8 (3,4) MSEK. Soliditeten i koncernen uppgick till 59 (51) %. Medarbetare Agellis ställer höga krav på engagemang hos sina medarbetare då ett fåtal anställda säljer egenutvecklade produkter till kunder i hela världen. Ambitionen är att alla anställda ska vara delaktiga och välinformerade om vad som händer och sker i företaget. Medarbetarna har stort ansvar, men har samtidigt långtgående befogenheter och möjligheter att utvecklas. Vid årets slut hade koncernen elva anställda och två konsulter. Fyra personer arbetar med försäljning, fyra med produktion och kundinstallationer och tre har arbetsuppgifter i produktion och utveckling. Bolagstyrning och administration sysselsätter två personer. Konkurrens Agellis konkurrens varierar med instrumenttypen. För EMLI-M och Ms finns ett antal konkurrenter som har likvärdiga produkter. Marknaden för nivåmätning i kokiller är den mest konkurensutsatta i Agellis produktportfölj. Slaggindikering för skänkar och ugnar, EMLI-SIL, SIO och SIE, har både konkurrens från liknande produkter men också från produkter som baseras på andra teknologier. Agellis system vänder sig till en viss typ av verk med höga kvalitetskrav på slutprodukten. För systemen EMLI-T, S, ELP och FBL finns idag inga konkurrerande produkter. För vissa verk kan manuella, indirekta mätningar vara ett alternativ till Agellis system. Dotterbolaget MPC Dotterbolaget MPC ABs rörelse har genom en inkråmsförsäljning den 30:e juni 2013 förvärvats till moderbolaget Agellis Group AB. Syftet med affären var uteslutande att minska administrationskostnaderna i bolaget. Försäljningen har ingen påverkan på verksamheten och personalen på MPC erbjöds och accepterade anställning på moderbolaget. Samtliga transaktioner i affären skedde till bokförda värden. Efter affären kvarstår bolaget MPC AB som vilade. Bolagsstyrning Styrningen av Agellis sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören, samt koncernledningen i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen, styrelsens arbetsordning och de beslut som ovanstående forum och instanser beslutar om. Agellis aktie handlas på NASDAQ OMX First North och bolaget följer de regler som gäller för nämnd handelsplats. Koden för bolagsstyrning är inte tillämpbar på Agellis. Bolaget har därför beslutat att inte införa koden men kommer att följa utvecklingen och har för avsikt att stegvis införa de delar som med tiden blir tillämpliga för ett bolag av Agellis storlek. Årsstämman Bolagsstämman är högsta beslutande organ och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över bolaget. Årsstämman väljer styrelse i Agellis. En valberedning som representerar de största ägarna föreslår på årsstämman representanter till styrelsen. Årsstämman fastställer också resultat- och balansräkningar, beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen, samt väljer en revisor på ett år. Tidigare har revisor valts på fyra år. Beslut om utdelning fattas av årsstämman baserat på ett förslag från styrelsen. Styrelsen Styrelsen består av fyra ledamöter som väljs på ett år av årsstämman. Under 2013 har sex protokollförda styrelsemöten hållits. Styrelsen består av följande ledamöter: Namn Funktion Antal aktier i Agellis Christer Fåhraeus ordförande med bolag Anders Gemfors vice ordförande med bolag Henric Isaksson ledamot 0 Helmut Hackl ledamot Patrik Bloemer (VD) och Albert Rödfalk (vvd) har också deltagit i styrelsemötena. Revision Vid årsstämman 2010 omvaldes Olov Strömberg till revisor fram till årsstämman Vid årsstämman 2013 omvaldes Mazars SET Revisionsbyrå AB till revisorssuppleant med Mikael Fredstrand som huvudansvarig revisor fram till årsstämman Verkställande direktör och koncernledning Verkställande direktören utses av styrelsen och leder företaget i enlighet med de riktlinjer och instruktioner som fastställs av styrelsen. Verkställande direktören har utsett en koncernledning som under året bestod av två medlemmar. 11

CoolGuard. Årsredovisning 2006

CoolGuard. Årsredovisning 2006 CoolGuard Årsredovisning 2006 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL Innehåll 1 2006 i korthet 2 VD har ordet 3 Produkter 5 Marknad 6 Försäljning 7 Aktien och ägarna 9 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkningar

Läs mer

Ekonomisk information 2008

Ekonomisk information 2008 ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning 2007 Ekonomisk information 2008 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på www.sensys.se under Investor Relations. Här kan du

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2012

Årsredovisning för verksamhetsåret 2012 EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ) Per Aspera Ad Astra Org. nr.: 556404-2769 Årsredovisning för verksamhetsåret 2012 VD har ordet INNEHÅLL Vd har ordet 2 Bolagsstyrningsrapport 4 RÄKENSKAPER Förvaltningsberättelse

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Årsredovisning 2012. för Diadrom Holding AB (publ) med koncern

Årsredovisning 2012. för Diadrom Holding AB (publ) med koncern Årsredovisning 2012 för Diadrom Holding AB (publ) med koncern Styrelsen och verkställande direktören för Diadrom Holding AB (publ) (556676-4857) får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008. Svensk Internetrekrytering AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2008. Svensk Internetrekrytering AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 2 Innehållsförteckning 2008 i korthet... 4 Verkställande direktören har ordet... 6 Historik... 7 Marknad... 8 Verksamheten... 11 Organisation

Läs mer

ORG. NR 556470-2065. Årsredovisning 2013 MedCore AB

ORG. NR 556470-2065. Årsredovisning 2013 MedCore AB ORG. NR 556470-2065 Årsredovisning 2013 MedCore AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Aktien 6 Förvaltningsberättelse 7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204 ÅRSREDOVISNING 211-1-1 211-12-31 för DEFLAMO AB (publ) Org nr Innehåll sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 1 Finansieringsanalys 11

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Innehåll. Kort om Seamless 4. Året i korthet 4. VD har ordet 5. Detta är Seamless Distribution 6. Marknad 7. Produkten 8.

Innehåll. Kort om Seamless 4. Året i korthet 4. VD har ordet 5. Detta är Seamless Distribution 6. Marknad 7. Produkten 8. Årsredovisning 2006 Innehåll Kort om Seamless 4 Året i korthet 4 VD har ordet 5 Detta är Seamless Distribution 6 Marknad 7 Produkten 8 Affärsområden 9 ERS 360 system i kommersiell drift 11 Fem år i sammandrag

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer