AGELLIS Group AB ÅRSREDOVISNING 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AGELLIS Group AB ÅRSREDOVISNING 2013"

Transkript

1 AGELLIS Group AB ÅRSREDOVISNING 2013

2 INNEHÅLL Året i siffror 3 VD har ordet 4 AGELLIS Group 5 Styrelsen 6 Marknadsöversikt 7 EMLI mätplattform 8 Förvaltningsberättelse 9 Flerårsöversikt koncernen 13 Flerårsöversikt moderbolaget 13 Koncernens resultaträkning 14 Koncernens balansräkning 15 Koncernens kassaflödesanalys 17 Moderbolagets resultaträkning 18 Moderbolagets balansräkning 19 Moderbolagets kassaflödesanalys 21 Tilläggsupplysningar 22 Noter 24 Styrelsen för Agellis Group AB 30 Revisionsberättelse 31 Finansiell översikt och nyckeltal Ägarförteckning 33 Adresser 33 Inbjudan till årsstämma Agellis årsstämma äger rum fredagen den 25 april 2014 klockan i bolagets lokaler på Tellusgatan 15 i Lund. Aktieägare ska för att få delta i bolagsstämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 april 2014; och dels anmäla sig och eventuellt antal biträden senast torsdagen den 17 april 2014 (helst innan kl ) till bolaget per post under adress Agellis Group AB, Tellusgatan 15, Lund, per fax , per telefon eller per e-post Hela kallelsen finns tillgänglig på Kommande ekonomisk information Årsstämma 2014, 25 april 2014 Delårsrapport januari juni, 27 augusti 2014 Bokslutskommuniké 2014, 16 februari 2015 Delårsrapporten finns tillgänglig på 2 AGELLIS Group AB Årsredovisning 2013

3 ÅRET I SIFFROR Den totala omsättningen för året uppgick till 20,8 (22,1) MSEK. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för året uppgick till 3,0 (3,7) MSEK. Resultatet för året uppgick till 0,5 (0,6) MSEK. Resultatet per aktie för året uppgick till 0,03 (0,03) SEK. Orderstocken uppgick till 2,4 (4,6) MSEK vid årets slut. Likvida medel, inklusive beviljade krediter, uppgick till 1,0 (1,8) MSEK vid utgången av året. MSEK Total omsättning 20,8 22,1 18,0 19,5 13,4 Rörelseresultatet före av- 3,0 3,7 0,3 3,5-2,4 och nedskrivningar Årets resultat 0,5 0,6-7,8 0,0-5,9 Viktiga händelser Ett verk i USA väljer att uppgradera tre nivåmätningssystem för kokiller (EMLI-Ms). Ett EMLI-ELP system (nivåmätning i ugn) säljs till Umicore i Belgien. Agellis får den första ordern på EMLI-FBL (nivåmätning i ljusbågsugnar) från det svenska stålverket Ovako Hofors. Agellis har genomfört ett antal lyckade demonstrationer av det nya nivåmätningssystemet (EMLI-FBL) för ljusbågsugnar. SMS Concast ger Agellis en order på tre nivåmätningssystem för kokiller (EMLI-Ms). Ett verk i Argentina väljer att förse sin nya gjutmaskin med Agellis slaggindikeringsystem för skänkar (EMLI-SIL). Samtidigt köper man en uppgradering av det befintliga slaggindikeringssystem man använder idag. Det utvecklingsprojekt som Agellis och Berthold GmbH påbörjade under förra året slutlevereras. Agellis dotterbolag MPC AB förvärvas av moderbolaget Agellis Group AB genom en inkråmsförsäljning den 30:e juni

4 VD HAR ORDET För året visar Agellis ett positivt kassaflöde och en omsättning i linje med föregående år trots en marknad med låg investeringsvilja. Det känns stabilt att vi trots den oroliga ekonomin klarar av att visa ett positivt resultat för Orderingången under året var något lägre än för 2012 och beror främst på att vi inte sålt tillräckligt med system mot non-ferrous industrin. Vårt nivåmätningssystem EMLI-ELP marknadsförs bland annat mot kopparindustrin, som haft hård prispress under året. Därav har investeringstakten dragits ner vilket gjort att en del av de order vi prognostiserade för 2013 har skjutits på framtiden. Under året togs bland annat en stor order på ett nivåmätningssystem (EMLI-ELP) till det belgiska företaget Umicore. Agellis har med denna order nu tre system driftsatta hos Umicore, alla med löpande serviceavtal. Den senaste ordern från Umicore har ett stort referensvärde för oss då det är den första installationen av EMLI-ELP i en kopparsmälter. Vi fick under hösten vår första order på EMLI-FBL, ett system som mäter stålnivån i ljusbågsugnar under drift. Även denna order har ett stort referensvärde för oss. Installationen av systemet påbörjas i början av kvartal ett 2014 och vi hoppas kunna använda Ovako Hofors som referensverk redan till sommaren. Förutom ordern ovan så har Agellis demonstrerat EMLI-FBL på ett antal stålverk runt om i världen under året. Det projekt som Agellis har tillsammans med det tyska företag Berthold GmbH är nu inne i en slutfas. Berthold har under året lanserat sitt nya system för nivåmätning i kokiller som till stor del består av teknik från Agellis. Under 2014 kommer vi att se de första installationerna av detta nya system som framgent kommer att ge Agellis både system- och reservdelsintäkter. Vi har avslutat det omstruktureringsprogram som påbörjades för två år sedan. Resultatet av programmet är att vi nu har en effektivare organisation som kan fokusera sälj- och utvecklingsresurser på de produkter vi idag erbjuder våra kunder. Utveckling av nya produkter fortsätter men vi prioriterar produktunderhåll och externt finansierade utvecklingsprojekt som i många fall drivs fram av våra kunder. Agellis har under året medverkat på mässor och konferenser inom både stål och non-ferrous segmentet. På mässor träffar vi rätt personer som både förstår kundnyttan av våra produkter och har rätt kontakter för att implementera våra produkter på verken. Vi ser att Agellis är ett känt företag för besökarna och vi skall fortsätta sätta Agellis på kartan under 2014 genom att medverka i flera mässor och konferenser runt om i världen. Omsättning från non-ferrous marknaden är omkring 30 % av bolagets totala omsättning trots att vi endast varit aktiva under ett antal år inom detta segment. Eftermarknaden för våra system varierar med produkten men ligger normalt på 40 % av årsomsättningen. Bolagets patentportfölj har under året stämts av mot de produkter som nu marknadsförs och säljs. Ett mindre antal patent inom andra teknikområden än de som används i dagens produkter har avslutats. De patent som avslutats har varit helt avskrivna. Vi har under året fullföljt två patentansökningar med nationella ansökningar på intressanta marknader. Agellis skall under 2014 fortsatt fokusera på försäljning för att få ut den starka produktportfölj som bolaget disponerar över. Bolaget ser ett behov av ytterligare resurser inom kundprojektledning under året. Utvecklingsresurserna skall ökas under året och fokuseras på underhåll och utveckling av nya sensorer till EMLI plattformen. För helåret 2014 räknar bolaget med en omsättning i linje med föregående år och ett positivt kassaflöde. Patrik Bloemer VD 4 AGELLIS Group AB Årsredovisning 2013

5 AGELLIS GROUP Affärsidé Agellis utvecklar och säljer nivåmätnings- och slaggindikeringsprodukter till metallproducenter. Även reservdelar, service och kundsupport ingår i kunderbjudandet. Vision Att bli en av de ledande globala leverantörerna av unika mätsystem till metallindustrin som ger ökad kontroll över processen och därmed förbättrar kvaliteten och utbytet. Framtidsutsikter och mål för 2014 Agellis skall under 2014 fortsatt fokusera på försäljning för att få ut den starka produktportfölj som bolaget disponerar över. Bolaget ser ett behov av ytterligare resurser inom kundprojektledning under året. Utvecklingsresurserna skall ökas under året och fokuseras på underhåll och utveckling av nya sensorer till EMLI plattformen. För helåret 2014 räknar bolaget med en omsättning i linje med föregående år och ett positivt kassaflöde. Parallellt med försäljning via agenter och distributörer säljer företaget SMS Concast vissa av Agellis produkter. SMS Concast bygger hela eller delar av stålverk samt gör större renoveringar av verk och säljer Agellis produkter som en del sin leverans. Kundunika system för nivåmätning i kokiller säljs till det tyska företaget Berthold GmbH som i sin tur integrerar Agellis produkter med sina egna produkter som därefter säljs till slutkund. Bolaget vänder sig såväl till producenter av stål som till producenter av andra metaller; så kallade non-ferrous producenter. Inom nonferroussegmentet fokuserar bolaget på koppar-, platina- och ferrolegeringsproducenter. En tydlig trend är att en växande andel av bolagets omsättning kommer från non-ferrous kunder. Eftermarknaden för bolagets system varierar med produkten och ligger normalt på 40 % av årsomsättningen. Organisation I bolaget arbetar elva personer varav två är kvinnor, samt två konsulter. Marknadsstrategi Bolaget har en väl utbyggd marknadskanal bestående av en effektiv mix av direktförsäljning, distributörer och agenter som tillsammans täcker intressanta marknader på fem kontinenter. 5

6 STYRELSEN Christer Fåhraeus född 1965 Befattning: Styrelseordförande sedan 2004 Aktieinnehav: Utbildning: Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Övriga styrelseuppdrag: aktier privat och via bolag M.Sc, vid University of California San Diego, B.Sc. och PhD h.c. vid Lunds Universitet. VD i EQL Pharma AB (publ), tidigare VD i bland annat Anoto Group AB (publ) och CellaVision AB (publ). Sammanlagt 20 års erfarenhet som VD i snabbväxande bolag inom IT, biotech och medicinteknik, varav ca hälften på börsen. Styrelseledamot i bl.a. Cellavision AB (publ), KaroBio (publ), LUIS och EQL Pharma (publ). Ordförande i Respiratorius AB (publ) och Flatfrog AB (publ). Anders Gemfors född 1947 Befattning: Ledamot o vice styrelseordförande sedan Aktieinnehav: Utbildning: Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Övriga styrelseuppdrag: aktier privat och via bolag. Bergsingenjör materialteknik på KTH. F.d dotterbolags VD inom bl.a Sandvik o Sphinx Gustavsberg. Företagskonsult i eget bolag. Styrelseledamot i bl.a Vitrinen och Shapeline. Ordförande i Frigeo och SwedHandling. Helmut Hackl född 1957 Befattning: Styrelseledamot sedan Aktieinnehav: Utbildning: Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Övriga styrelseuppdrag: aktier. Bergsingenjör vid KTH, Stockholm. Försäljning, affärsledning och affärsutveckling vid ABB i Västerås. Inga. Henric Isacsson född 1963 Befattning: Styrelseledamot sedan Aktieinnehav: Utbildning: Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Övriga styrelseuppdrag: 0 aktier. Civilingenjör Datateknik Lunds Tekniska Högskola. VP Sales Sonion A/S sedan Tidigare bland annat VD SwitchCore och SVP Teleca US. Sammanlagt ca 25 års erfarenhet av internationell försäljning av avancerad teknologi till ledande företag inom ett stort antal olika marknader. Inga. 6 AGELLIS Group AB Årsredovisning 2013

7 MARKNADSÖVERSIKT Agellis är verksamt inom området instrumentering för metallproducenter. Metallproduktion kräver stora investeringar och kontinuerliga förbättringar i automation och processer är nödvändiga för att kunna producera metaller till konkurrenskraftiga priser. Agellis produkter automatiserar mätning av nivåer i olika processteg som traditionellt utförts manuellt eller med äldre metoder med låg noggrannhet. Med modern teknik för signalbehandling kan nivåmätning utföras med hög noggrannhet och med kort responstid, vilket är viktigt vid bland annat stränggjutning. Marknaden för mätinstrument för stålindustrin När järnet från masugnen färskas till stål eller när stålskrot smälts till nytt stål görs detta i olika typer av ugnar. Att veta stålnivån i ugnen är viktigt för att uppnå en så effektiv process som möjligt. Produkten EMLI-FBL mäter den flytande stålnivån i ljusbågsugnar (EAF). Uppskattningsvis är marknaden för EMLI-FBL 150 MSEK. Då stålet tappas ur ugnen, för vidare transport till efterbehandling och gjutning, töms det i skänkar. Agellis produkter EMLI-SIO och EMLI- SIE används för att säkerställa att inte mer slagg än önskat följer med från ugnen ner i skänken. Marknaden för dessa produkter är liten då de flesta verk idag använder en annan teknik, baserad på IR-kameror, för denna typ av mätning. Den potentiella marknaden för Agellis produkter uppskattas till mellan 40 och 60 MSEK 1. När stålet har uppnått rätt kvalité, via t.ex. skänkugn, töms skänken ner i gjutlådan. Under tömningen övervakar EMLI-SIL att endast stål och inte slagg hamnar i gjutlådan. Marknadspotentialen för EMLI-SIL har minskat då nya konkurrerande tekniker, t.ex. vibrationssystem, har fått stora framgångar. Agellis marknad för slaggindikering är mindre stålverk som tillverkar stål av hög kvalitet samt smältverk, uppskattningsvis är potentialen 100 MSEK 1. I gjutlådan mäter EMLI-T stålnivån med en hög noggrannhet och tillsammans med verkets reglersystem ser man till att stålnivån hålls konstant under gjutningen. När gjutsekvensen går mot sitt slut hjälper EMLI-T operatören att tömma gjutlådan, så att maximalt utbyte uppnås och inget slagg hamnar i kokillen. Den möjliga marknaden för EMLI-T uppskattas till 200 MSEK 1. Från gjutlådan töms det flytande stålet ner i gjutmaskinens kokill. Från botten av kokillen dras stelnat stål ut som ett långt sammanhängande stålstycke som skärs i mindre bitar för senare bearbetning. I kokillen är det mycket viktigt att stålnivån hålls konstant; här handlar det om millimeternoggrannhet. Med instrumenten EMLI-M och Ms mäts stålnivån med hög noggrannhet och hög uppdateringsfrekvens. Den möjliga marknaden för EMLI-M och Ms uppskattas till 400 MSEK 1. Förutom de egenutvecklade instrumenten distribuerar Agellis provtagningsutrustning för stålugnar. Potentialen för marknaden för provtagningsutrustningen uppskattas till 200 MSEK 1. Ett samarbetsavtal har under året slutits med det svenska bolaget Metsol AB. Metsol har utvecklat en produktserie av system baserade på IR teknik. Produkterna kan användas för att skilja slagg från metall i olika situationer i produktionen. Metsol har ett antal produktinstallationer i Norden och Agellis har ett avtal som avser distribution av produkterna via Agellis befintliga agent- och partnernätverk. Marknaden för mätinstrument för övrig metallindustri Inom segmentet non-ferrous tillhandahåller Agellis instrument för i första hand smältugnar. Vissa av produkterna för stålindustrin kommer framgent sannolikt att kunna anpassas även för nonferrous segmentet. När malm eller skrot smälts i en smältugn bildas olika lager av metall och slagg i ugnen. När ugnen är full skall metallen tömmas ut ur ugnen utan att slaggen följer med. EMLI-SIO indikerar när tappstrålen från smältugnen övergår från metall till slagg. Den möjliga marknaden för EMLI-SIO för smältugnar uppskattas till 100 MSEK 1. För smältugnar säljer Agellis två instrument för nivåmätning: EMLI-S och EMLI-ELP. EMLI-S monteras i väggarna på vissa ugnstyper och mäter metallnivån kontinuerligt. EMLI-ELP monteras ovanför ugnen och mäter nivån genom att föra ner en mätprob till botten av smältan. Den möjliga marknaden för EMLI-S och EMLI-ELP uppskattas till 1000 MSEK 1. Trender och Drivkrafter Metallproduktion kräver mycket stora investeringar vilket innebär att automation och produktivitetsökning alltid är prioriterade områden. Med Agellis mätinstrument kan produktiviteten ökas genom att cykeltiden i smältugnen minskas samtidigt som personalsäkerheten ökar. Att säkerställa produktkvalitet är ett annat prioriterat område. En produkt av högre kvalitet betingar ett högre värde på marknaden. Genom att använda Agellis instrument vid stränggjutningen kan man hålla en konstant jämn nivå i kokillen och på så sätt säkerställa en hög kvalitet på slutprodukten. 1 Det potentiella marknadsvärdet har uppskattats med hänsyn till marknadens totala storlek, Agellis förmodade marknadsandel (vilket varierar med produkten) samt reservdelsintäkter baserat på en produktlivslängd på 15 år. 7

8 EMLI MÄTPLATTFORM Agellis har en modern och mångsidig mätplattform EMLI - till vilken ett flertal mätinstrument kan kopplas. I dagsläget säljs främst instrument till applikationer inom stränggjutning och smältugnar. FURNACE MATERIAL PROFILE Hot Heel & Bath Level Measurement System METAL BATH LEVEL Furnace Material Profile, Metal, Slag & Bottom Build Up Levels SLAG DETECTION Furnace And Converter Tapping Slag Detection System Ladle Slag Detection CONTROL UNIT Analogue, Digital I/O and Profibus Configuration and remote access via plant LAN and Internet MEASUREMENT MANAGEMENT UNIT PREAMPLIFIER UNIT Furnace Matte/Metal Level Monitoring Mould Mounted Cassette Sensor For Slab And Thin Slab METAL LEVEL MONITORING Suspended Sensor For Slab, Thin Slab & Bloom TUNDISH & LAUNDER LEVEL Tundish And Launder Metal Level & Drain Control MOULD LEVEL Mätinstrumenten från Agellis består av en sensor som, i de flesta fall, monteras in i gjutlådor, skänkar eller ugnar. Sensorns signal tas emot av kontrollenheten som bearbetar signalen och skickar mätdata direkt till verkets styrsystem. Managementenheten, som kan styra flera kontrollenheter, ser till att viktiga signaler och larm sparas ner i en logg. Enheten används också till att konfigurera och felsöka de andra komponenterna i systemet. Den modulära designen av Agellis mätinstrument innebär att service kan ske på plats av industrins egna tekniker och i andra hand av våra agenter eller Agellis egen personal. I många fall kan hjälp och felsökning ske från Sverige genom att managementenheten kopplas upp till Agellis huvudkontor via en VPN-förbindelse över internet. 8 AGELLIS Group AB Årsredovisning 2013

9 Styrelsen och verkställande direktören för Agellis Group AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AGELLIS Group AB utvecklar och säljer globalt innovativa produkter och lösningar för metallproducenter. Agellis erbjuder produkter med tillhörande service för mätning av metallnivåer och flöden som underlättar ökad automation i produktionen. Agellis har kunder i hela världen inklusive Sandvik Materials Technology i Sverige och flera verk inom ArcelorMittalgruppen i både Europa och USA. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North. Affärsidé Agellis affärsidé är att utveckla, marknadsföra och sälja mätinstrument för användning inom metallproduktion. Eftermarknaden består av reservdelar och serviceåtaganden på befintliga installationer. Agellis mätinstrument möjliggör ökad automation, effektivisering och säkerhet för personal hos metallproducenterna. Kunder Agellis har drygt 150 mätinstrument installerade varav ungefär 50 stycken är av den nya generationen som utvecklades Kunderna finns i samtliga världsdelar med tyngdpunkt i USA och Europa. I många fall väljer kunderna att testa instrumenten innan köp. I de flesta fall säljer Agellis direkt till slutkund via agenter eller partner men i vissa fall kan instrument säljas som en OEM produkt för integration i ett annat system. Produkter Agellis har en modern och mångsidig mätplattform, EMLI, för i första hand nivåmätning i olika processteg i metallproduktion. Fokus är på applikationer för mätning vid stränggjutning och i smältugnar. Agellis samtliga applikationer utgår från samma mätplattform, vilket underlättar och ger volymfördelar vid tillverkning. Olika mätsituationer hanteras genom användning av olika sensorer samt unik programvara för varje mätsituation. Agellis mätinstrument kommunicerar direkt med verkets styrsystem. Samtliga instrument ur den nya generationen kan kopplas upp via internet för support och felsökning på distans. Ett samarbetsavtal har under året slutits med det svenska bolaget Metsol AB. Metsol har utvecklat en produktserie av system baserade på IR-teknik. Produkterna kan användas för att skilja slagg från metall i olika situationer i produktionen. Metsol har ett antal produktinstallationer i Norden och Agellis har ett avtal som avser distribution av produkterna via Agellis befintliga agent och partnernätverk. Mätinstrument för smältugnar EMLI-S Att kontinuerligt mäta nivån på metallbadet i en smältugn påverkar möjligheterna att styra och optimera processens förlopp. Detta påverkar i sin tur energiförbrukning, kvalitet, slitage på utrustning och produktionsvolym. Agellis instrument EMLI-S (S för Smelter) möjliggör mätning av metallnivån i smältugnar. EMLI-ELP Detta instrument används i olika typer av smältugnar. Instrumentet mäter elektriska konduktivitetsförändringar i smältans olika lager och möjliggör därmed nivåbestämning av metall och i vissa fall även slaggen. Mätningen med EMLI-ELP (ELP för Electromagnetic Level Profiling) är inte kontinuerlig utan görs när processen så kräver. EMLI-SIO och SIE När konvertern eller smältugnen töms används EMLI-SIO eller SIE (SIO för Slag Indication Oxygen furnace och SIE för Slag Indication Electric arc furnace) för att kontrollera att den metall som töms från ugnen är fri från slagg. Tömningen av ugnen avslutas när en förutbestämd andel slagg detekterats i tappstrålen från ugnen. EMLI-FBL I ljusbågsugnar är det viktigt att ha kontroll över metallnivån under smältprocessen. Med hjälp av EMLI-FBL (FBL för Furnace Bath Level) kan badnivån av metallen mätas när smältprocessen pågår. EMLI-FBL kräver att det finns någon typ av manipulator med lans som kan modifieras för ändamålet. Mätinstrument för stränggjutning EMLI-L När en skänk fylls och därefter töms kan det finnas behov att veta vilken nivå metallen har i skänken, i dessa fall kan EMLI-L (L för Ladle) ge en mycket noggrann nivåmätning av den flytande metallen. EMLI-SIL Vid tömning av skänkar är det viktigt att minimalt med slagg följer med den smälta metallen ner i gjutlådan och vidare ner i kokillen, EMLI-SIL (SIL för Slag Indication Ladle) indikerar när slagg uppträder i tappstrålen från skänken. EMLI-T EMLI-T instrumentet (T för Tundish) mäter nivån av metallen i gjutlådan och möjliggör automatisk reglering och en kontrollerad tömning av densamma. EMLI-M och Ms Vid stränggjutning är metallnivån i kokillen en av de viktigaste parametrarna att kontrollera för att få en hög och jämn kvalitet på den gjutna metallen. EMLI-M och Ms (M för Mould och Ms för Mould Suspended) mäter metallnivån med hög nogrannhet i kokillen. 9

10 Kundnytta Agellis produkter automatiserar nivåmätning och slaggindikering vid produktion av ett flertal olika metaller. De mätningar som görs med hjälp av Agellis instrument syftar till att effektivisera och automatisera produktionen, samt i vissa fall till att öka personsäkerheten. Med elektromagnetisk mätteknik kan metallnivåer i kärl med hög temperatur mätas med hög noggrannhet och kontinuitet, vilket hjälper till att optimera styrningen av produktionsprocessen. Då Agellis mätinstrument med fördel kan användas i flera steg i produktionsprocessen kan synergieffekter med den gemensamma plattformen ge ytterligare effektivitetsvinster. Konkurrensfördelar Agellis har en av marknadens modernaste mätplattformar vilket ger flera fördelar gentemot konkurrerande lösningar i form av bland annat mätnoggrannhet och responstid. Med modern signalanalys kan Agellis instrument mäta nivåer i mycket svåra mätmiljöer med hög temperatur och kraftiga störningar. Vidare är Agellis den enda leverantören med en modulär mätplattform där flera olika mätapplikationer kopplas till samma kontrollenhet. Distribution Agellis säljer främst via agenter och partners (distributörer). Under året har ett antal nya agenter kontrakterats vilket ökat den geografiska täckningen. Ett antal marknader har fått agenterna utbytta för att bättre matcha Agellis produktportfölj. I Skandinavien har Agellis valt att inte har några agenter utan har direktkontakt med slutkund. I Europa har Agellis agenter eller partners i bland annat Tyskland, Frankrike, Holland, Belgien, Spanien, Italien, Tjeckien, Polen och Portugal. I Nordamerika har Agellis en partner kontrakterad för stålmarknaden. Non-ferrous marknaden i Nordamerika sköts av Agellis personal baserad i USA. I Sydamerika har Agellis agenter i Brasilien, Argentina, Chile och Peru. I Asien har Agellis agenter eller partners i Sydkorea, Indien och Malaysia. Marknaden i södra Afrika hanteras av en agent. Likaså hanteras Saudiarabien och Förenade Arabemiraten av en agent. Parallellt med försäljning via agenter och distributörer säljer företaget SMS Concast vissa av Agellis produkter. SMS Concast bygger hela eller delar av stålverk samt gör större renoveringar av verk och säljer Agellis produkter som en del sin leverans. Kundunika system för nivåmätning i kokiller säljs till det tyska företaget Berthold GmbH som i sin tur integrerar Agellis produkter med sina egna produkter som därefter säljs till slutkund. Produktutveckling Utvecklingen av nya mätapplikationer koncentreras till kunddrivna projekt. Produktunderhåll och kundspecifik utveckling av existerande mätsystem och bolagets mätplattform sker fortlöpande. Utvecklingen av nya applikationer drivs till stor del av de försök och utvärderingar som bolaget gör tillsammans med kunder. Nya typer av ugnar och processer kräver ofta justeringar i både mjukvara och hårdvara för att fungera optimalt hos kunden. I slutet av 2013 levererades det utvecklingsprojekt som Agellis samarbetspartner Berthold beställde under Under 2013 påbörjades ett antal förstudier för att ytterligare bredda produktutbudet för EMLI plattformen inom både stål och non-ferrous industrin. Patent Under 2013 har bolagets patentportfölj stämts av mot de produkter som nu marknadsförs och säljs. De patent som avslutats har varit helt avskrivna. Bolaget har under 2013 fullföljt och kompletterat patentansökningarna för EMLI-S och EMLI-ELP i ett antal länder. Grundprinciperna för Agellis produkter är skyddade av patent i bland annat Europa, USA, Kina och Indien. Agellis äger sammanlagt ett tjugotal patent och patentansökningar fördelade på ett antal patentfamiljer. Produktion Agellis har ett antal underleverantörer som tillverkar grundkomponenter för mätplattformen, EMLI. I Agellis lokaler monteras och sluttestas varje enskilt instrument av Agellis egen personal innan leverans sker till kund. I många fall sker kundanpassning av systemets applikationsmjukvara och gränssnitt. Finansiell utveckling Nettoomsättningen uppgick under året till 20,1 (21,3) MSEK. Rörelseresultatet för året uppgick till 0,7 (0,9) MSEK. De totala rörelsekostnaderna uppgick till 20,1 (21,0) MSEK. Koncernen har outnyttjade skattemässiga förlustavdrag på 72,9 MSEK, skatteeffekterna av dessa uppgår till 16,0 MSEK. Denna skattefordran har inte tagits upp som tillgång i koncernens balansräkning. Aktiverade kostnader avseende utvecklingsprojekt och patent uppgick till 1,0 (1,0) MSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,1 (0,0) MSEK. 10 AGELLIS Group AB Årsredovisning 2013

11 Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel inklusive ej utnyttjade krediter vid årets slut uppgick till 1,0 (1,8) MSEK. Årets kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 2,8 (3,4) MSEK. Soliditeten i koncernen uppgick till 59 (51) %. Medarbetare Agellis ställer höga krav på engagemang hos sina medarbetare då ett fåtal anställda säljer egenutvecklade produkter till kunder i hela världen. Ambitionen är att alla anställda ska vara delaktiga och välinformerade om vad som händer och sker i företaget. Medarbetarna har stort ansvar, men har samtidigt långtgående befogenheter och möjligheter att utvecklas. Vid årets slut hade koncernen elva anställda och två konsulter. Fyra personer arbetar med försäljning, fyra med produktion och kundinstallationer och tre har arbetsuppgifter i produktion och utveckling. Bolagstyrning och administration sysselsätter två personer. Konkurrens Agellis konkurrens varierar med instrumenttypen. För EMLI-M och Ms finns ett antal konkurrenter som har likvärdiga produkter. Marknaden för nivåmätning i kokiller är den mest konkurensutsatta i Agellis produktportfölj. Slaggindikering för skänkar och ugnar, EMLI-SIL, SIO och SIE, har både konkurrens från liknande produkter men också från produkter som baseras på andra teknologier. Agellis system vänder sig till en viss typ av verk med höga kvalitetskrav på slutprodukten. För systemen EMLI-T, S, ELP och FBL finns idag inga konkurrerande produkter. För vissa verk kan manuella, indirekta mätningar vara ett alternativ till Agellis system. Dotterbolaget MPC Dotterbolaget MPC ABs rörelse har genom en inkråmsförsäljning den 30:e juni 2013 förvärvats till moderbolaget Agellis Group AB. Syftet med affären var uteslutande att minska administrationskostnaderna i bolaget. Försäljningen har ingen påverkan på verksamheten och personalen på MPC erbjöds och accepterade anställning på moderbolaget. Samtliga transaktioner i affären skedde till bokförda värden. Efter affären kvarstår bolaget MPC AB som vilade. Bolagsstyrning Styrningen av Agellis sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören, samt koncernledningen i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen, styrelsens arbetsordning och de beslut som ovanstående forum och instanser beslutar om. Agellis aktie handlas på NASDAQ OMX First North och bolaget följer de regler som gäller för nämnd handelsplats. Koden för bolagsstyrning är inte tillämpbar på Agellis. Bolaget har därför beslutat att inte införa koden men kommer att följa utvecklingen och har för avsikt att stegvis införa de delar som med tiden blir tillämpliga för ett bolag av Agellis storlek. Årsstämman Bolagsstämman är högsta beslutande organ och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över bolaget. Årsstämman väljer styrelse i Agellis. En valberedning som representerar de största ägarna föreslår på årsstämman representanter till styrelsen. Årsstämman fastställer också resultat- och balansräkningar, beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen, samt väljer en revisor på ett år. Tidigare har revisor valts på fyra år. Beslut om utdelning fattas av årsstämman baserat på ett förslag från styrelsen. Styrelsen Styrelsen består av fyra ledamöter som väljs på ett år av årsstämman. Under 2013 har sex protokollförda styrelsemöten hållits. Styrelsen består av följande ledamöter: Namn Funktion Antal aktier i Agellis Christer Fåhraeus ordförande med bolag Anders Gemfors vice ordförande med bolag Henric Isaksson ledamot 0 Helmut Hackl ledamot Patrik Bloemer (VD) och Albert Rödfalk (vvd) har också deltagit i styrelsemötena. Revision Vid årsstämman 2010 omvaldes Olov Strömberg till revisor fram till årsstämman Vid årsstämman 2013 omvaldes Mazars SET Revisionsbyrå AB till revisorssuppleant med Mikael Fredstrand som huvudansvarig revisor fram till årsstämman Verkställande direktör och koncernledning Verkställande direktören utses av styrelsen och leder företaget i enlighet med de riktlinjer och instruktioner som fastställs av styrelsen. Verkställande direktören har utsett en koncernledning som under året bestod av två medlemmar. 11

12 Framtidsutsikter 2014 Agellis skall under 2014 fortsatt fokusera på försäljning för att få ut den starka produktportfölj som bolaget disponerar över. Bolaget ser ett behov av ytterligare resurser för kundprojektledning under året. Utvecklingsresurserna skall ökas något under året och fokuseras på underhåll och utveckling av nya sensorer till EMLI plattformen. För helåret 2014 räknar styrelsen med en omsättning i linje med föregående år och ett positivt kassaflöde. Aktien Antal aktier i bolaget är stycken och aktiekapitalet i bolaget är SEK. Varje aktie berättigar till en röst och varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av hen ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Inga aktier innehas av företaget själv. Agellis är noterat på NASDAQ OMX First North. Agellis hade vid årets utgång 337 (366) aktieägare*. De två största ägarna vid årsskiftet var Christer Fåhraeus (22,1 procent av rösterna) och Anders Gemfors (15,9 procent av rösterna). *Enligt Offentlig förvaltarförteckning från Euroclear Endast innehav med fler än 500 aktier har räknas med. 12 AGELLIS Group AB Årsredovisning 2013

13 FLERÅRSÖVERSIKT KONCERNEN tkr Nettoomsättning Rörelseresultat Balansomslutning Eget kapital FLERÅRSÖVERSIKT MODERBOLAGET tkr Nettoomsättning Rörelseresultat Balansomslutning Eget kapital Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): balanserad förlust årets vinst totalt Koncernens fria egna kapital Koncernen saknar fritt eget kapital Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar. behandlas så att i ny räkning överföres

14 KONCERNENS RESULTATRÄKNING tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 1 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat AGELLIS Group AB Årsredovisning 2013

15 KONCERNENS BALANSRÄKNING Tillgångar, tkr Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader Patent Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier och verktyg Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

16 KONCERNENS BALANSRÄKNING FORTS. Eget kapital och skulder, tkr Not Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Ansamlad förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 16 AGELLIS Group AB Årsredovisning 2013

17 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, - avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Minskning / ökning av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

18 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 2 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatter Årets resultat AGELLIS Group AB Årsredovisning 2013

19 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING Tillgångar, tkr Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Patent Materiella anläggningstillgångar Inventarier och verktyg Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

20 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING FORTS. Eget kapital och skulder, tkr Not Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Koncernbidrag Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 20 AGELLIS Group AB Årsredovisning 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 9,5 (12,6) MSEK och för tredje kvartalet till 2,7 (5,8)

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 9,5 (12,6) MSEK och för tredje kvartalet till 2,7 (5,8) AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-september 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 9,5 (12,6) MSEK och för tredje kvartalet till 2,7 (5,8) Resultatet för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

AGELLIS Group AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

AGELLIS Group AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 AGELLIS Group AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER AGELLIS GROUP AB (PUBL.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER Koncernens totala omsättning för perioden uppgick till 17,8 (20,8) MSEK och för andra halvåret

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826 Årsredovisning för CWS Comfort Window System AB (publ.) 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2011-09-01-2012-08-31.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2014 1 (21) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer