B U D G E T F Ö R F Ö G L Ö K O M M U N F Ö R Å R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B U D G E T F Ö R F Ö G L Ö K O M M U N F Ö R Å R 2 0 1 3"

Transkript

1 B U D G E T F Ö R F Ö G L Ö K O M M U N F Ö R Å R Bokslut Budget Budget Invånarantal Skatte % 17,25 17,25 17,25 Skatteintäkter, 1000 euro 1) 2) 3) Årsbidrag, 1000 euro Avskrivningar, 1000 euro Årsbidrag i % av avskrivningarna Lån, 1000 euro Lån, euro/inv ) Varav fastighetsskattens avkastning ) Varav samfundsskattens avkastning ) Varav kapitalinkomstskattens avkastning

2 BUDGET ÅR 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmän översikt Budgetuppställningen Arbetsgivaravgifterna Budgetens bindande nivåer Resultatområden - resultatansvar Upphandlingen... DRIFTSEKONOMIDELEN CENTRALNÄMNDEN 001 Val.. REVISORERNA Revision... KOMMUNSTYRELSEN Allmän förvaltning... BYGGNADS- OCH TEKNISKA Byggnadsinspektionen... NÄMNDEN Brand- och räddningsväsendet... LANTBRUKSNÄMNDEN Lantbruksnämnden... KOMMUNSTYRELSEN. 123 Utvecklande av näringslivet... BYGGNADS- OCH TEKNISKA. 126 Skärgårds- och kollektivtrafiken... NÄMNDEN SOCIALNÄMNDEN De gamlas hem Övrigt socialväsen Hemservice Barndagvård Specialomsorgen Servicehus/omsorgshem (Annagården) Utkomstskydd... BILDNINGSNÄMNDEN Kommunens skolväsen Medborgarinstitutet Biblioteksverksamhet... FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN 440 Kulturverksamhet Fritidsverksamhet... BYGGNADS- OCH TEKNISKA 531 Tekniska nämnden... NÄMNDEN Gator (f.d. byggnadsplanevägar) Trafikleder Avfallshantering Fastigheter, byggnader och lokaler... BYGGNADS- OCH TEKNISKA 603 Kommunens radhus...

3 NÄMNDEN 604 Tullkammarplans fastigheter 605 Annagårdens pensionärsbostäder. 705 Vatten- och avloppsverket Hamnverket... INVESTERINGSDELEN... FINANSIERINGSDELEN... Resultaträkning Finansieringsanalys.... Finansieringsposter. BILAGOR 1. Förteckning över tjänster och arbetsavtal år Förteckning över bundna anslag i budgeten Budgetuppställningen inkl. resultatområden, -enheter och -ansvariga 4. Lånetablå 5. Förteckning över avskrivningar Budgetsammandrag

4 BUDGETEN FÖR ÅR 2013 ALLMÄNNA MOTIVERINGAR 1. ALLMÄN ÖVERSIKT Skatterna Föreliggande budget för 2013 är uppgjord på basen av ett år (2011) med positiv skatteutveckling beträffande förvärvsinkomsterna, prel. + 5,7 % jämfört med Samfundsskatterna sjönk däremot prel. med hela 42,4 % varvid totala utfallet blev +- 0,0 % (prel. uppgifter per 8 oktober). Osäkerheten kring skatteutvecklingen för åren är stor främst pga den osäkra inkomstutvecklingen betr. samfundsskatterna. Skatteintäkterna 2012 ser ut att öka en aning och ytterligare lite 2013, delvis beroende på en liten minskning av de åländska skatteavdragen. I budgeten räknas med att förvärvsinkomstskatterna ökar med 3,5 % och samfundsskatterna med 8,0 % (från en låg nivå), vilket sammantaget skulle ge en ökning med ca 3,8 %. Samfundsskattens utveckling är till stor del beroende av att kommunernas andel av skatten bibehålls oförändrad. Utvecklingen och framtiden för kommunens största företag, i fiskodlings- och förädlingsbranschen, är betr. samfundsskatterna också avgörande. Kommunernas andel av samfundsskatten utgjorde under ,99 %, ,34 % och planeras 2013 bli 29,08 % enligt en temporär lag. Skattesatsen för samfund sänktes 2012 till 24,5 % från tidigare 26,0 % för att locka till företagsetableringar i Finland. Allmänt taget kan beträffande skatteinkomsterna konstateras att de på Åland förekommande avdragen i kommunalbeskattningen är betydande. De belyses i följande preliminära sammanställning betr. kommunalbeskattningen på Föglö 2011 och 2012; Förvärvsinkomster (euro) därav utlandsinkomster Avdrag enl. rikslagstiftn. (blankettlagar) varav för inkomstens förvärvande förvärvsinkomstavdrag grundavdrag övriga avdrag Åländska egna avdrag varav resekostnadsavdrag studielåneavdrag sjukdomskostnadsavdrag studieavdrag Avdrag sammanlagt Beskattningsbar inkomst Avdras underskottsgottgörelse,utl.ink.,korr.poster mm Förvärvsinkomstören Avdragsgrad 32 % 33 %

5 Kommunens skatteintäkter försvinner sålunda till ca. 33 % genom olika avdrag och gottgörelser samt uteblivna skatteintäkter från svenska inkomster (pensioner, sjömän). I reda pengar betyder avdragen och bortfallet 2012 totalt med en inkomstskattesats om 17,25 % ca euro! Bortfallet av skatteinkomster för utlandsinkomster utgör ca euro. De åländska avdragen betyder följande; resekostnadsavdraget , studielåneavdraget 170, sjukdomskostnadsavdraget samt studieavdraget 2.800, medan riks -avdragen innebär följande bortfall; avdraget för inkomstens förvärvande , förvärvsinkomstavdraget , grundavdraget samt pensionsinkomst- och arbetsinkomst- m.fl. avdrag Fr.o.m kompenseras inga andra åländska avdrag än sjukdomskostnadsavdraget via landskapsbudgeten. De har annars kompenserats under åren som en del av den ekonomiska uppgörelsen i samband med det nya landskapsandelssystemet, medan riks - avdragen är en direkt, betydande, belastning på den kommunala ekonomin. Sjöfart, fiskodling- och förädling, pensioner och serviceyrken är alltjämt de fyra stora grupper som står för största delen av kommunens skatteintäkter, dock så att sjöfartens del jämfört med tidigare minskar beroende på utflaggningen av fartyg till framförallt svensk flagg. Utsikterna för bokslutet 2012 är osäkert med anledning av de vikande skatteintäkterna samt då tilläggsbudgeten för 2012 innehöll en hel del tilläggsanslag inom framförallt den sociala sektorn och tekniska sektorn, bl.a. stora inkomstbortfall i hyror och serviceavgifter inom åldrings- och barndagvården. Ränteläget är extremt lågt vilket ger låga räntekostnader medan ränteplaceringarna knappast ger någon avkastning alls detta år. Driftsbudgeten i övrigt ser ut att i huvudsak hålla. Skatterna för 2013 är som sagt osäkra, främst beroende på osäkerheterna kring samfundsskattens utveckling. Basserviceindexet som ligger till grund för landskapsandelarna beräknas för år 2013 stiga med ca. 2,5 %. Landskapsandelarna skall förutom driftskostnaderna också täcka lejonparten av investeringskostnaderna. Fr.o.m genomför landskapsregeringen stora neddragningar i landskapsandelarna till kommunerna, vilket drar undan mattan för hela landskapsandelssystemet som bygger på att kommunerna via driftsöverskott skall samla medel för kommande investeringar. Landskapsandelarna för Föglös del kommer framöver också att sjunka pga den dåliga befolkningsutvecklingen vad gäller barn. Finansieringsläget för 2013 och framåt är sålunda sammantaget utmanande. Kommunens fonderade medel planeras dock inte 2013 röras i någon större utsträckning förutom till en del investeringsfonden. Löneuppgörelsen för den kommunala sektorn åren gav också en del löneförhöjningar som skall in i driftsbudgeten. Fokus i budgeten ligger fortsättningsvis på säkrandet av en god basservice. För 2013 planeras inte några skattehöjningar. Införande av fastighetsskatt på alla typer av fastigheter som ett slags skatteväxling har diskuterats och genomförs ev. fr.o.m såvida andra åländska kommuner också tar steget antog lagtinget en egen åländsk kommunalskattelag, vilket innebär att alla ev. avdragsförändringar skall behandlas i lagtinget för att kunna träda i kraft på Åland. I sådana fall får man hoppas att diskussioner uppstår om ev. kompensationer för avdragen på motsvarande sätt som i riksdagen i motsvarande fall.

6 Näringspolitiken Kommunens roll som en aktiv part i näringspolitiken är alltjämnt viktig. Kommunstyrelsen har här en viktig uppgift i att vara med och skapa förutsättningar för nya näringsgrenar, utbildning av företagare osv. I huvudsak är frågan naturligtvis en landskapsfråga då stöd, garantier, lån utges därifrån. En mycket viktig uppgift och målsättning i kommunens arbete är att i möjligaste mån bidra till och ge förutsättningar för ny företagsamhet. Speciellt turismen och distansarbete i olika former bör ha utvecklingsmöjligheter. Den planerade (för tillfället vilande) golfbanan i Flisö skulle uppenbart innebära ett rejält lyft för hela turismnäringen i kommunen. Fiskodlingens betydelse som arbetsgivare i kommunen är mycket stor och har givit möjligheter för många speciellt yngre människor att vara bosatta i Föglö. Kommunen har stött och stöder fortsättningsvis näringen i samband med utlåtanden om odlingstillstånd. Förhoppningen är att näringens framtidstro skall få en fortsättning och i stället för avveckling kunna se framåt mot en fortsatt utveckling av näringen. En viktig faktor i samband med näringspolitiken kunde också samfundsskatten vara. Kommunernas andel utgjorde t.o.m ,03 % av den samfundsskatt företagen i kommunen betalar. Smolk i bägaren var fram till 2005 det faktum att staten successivt tog allt större del av samfundsskatten, varvid pengarna i stället för till kommunerna gick (och går) till landskapets kassa via klumpsumman om 0,45 % av statens inkomster. Fr.o.m steg dock kommunernas andel till 31,99 % genom en tillfällig 3-årig lagändring. Fr.o.m sjönk andelen till 28,34 % och planeras för 2013 till 29,08 % genom en temporär lag för åren Företagsskatten i sig sjönk 2012 från 26 till 24,5 %. Sysselsättning och befolkning Sysselsättningen på Föglö är fortsatt god. Arbetslöshetsgraden har varierat mellan 3-5 personer under I vissa sektorer råder tidvis brist på arbetskraft. En ökad inflyttning eftersträvas och skulle vara välkommen. Under åren var befolkningsutvecklingen god och befolkningsmängden steg med 18 personer från 589 till 607 personer vid årsskiftet 2004/2005. Åren gav sedan ett kraftigt bakslag främst pga mycket få nyfödda barn så att befolkningen vid årsskiftet 2009/2010 uppgick till historiskt låga 561 personer, en minskning med hela 46 personer under 5 år således. Glädjande var dock att blev ett trendbrott då befolkningen ökade med 16 personer till att uppgå till 577 personer vid årsskiftet 2011/2012. En ökad inflyttning av yngre personer har också kunnat noteras. Ett stort orosmoln är (och har varit) kommunikationerna, där landskapsregeringen under flera repriser på 2000-talet har företagit inskränkningar i turlistan för Föglölinjen, vilket försämrat möjligheterna att vara bosatt och verka i skärgården. Trots talrika påpekanden och förslag till förbättringar i turlistorna de senaste åren har dessa inte beaktats av landskapsregeringen, vilket är ohållbart ifall man önskar en positiv befolkningsutveckling. Den 5 mars 2010 sattes den nya färjan Skarven med större kapacitet i trafik på Föglölinjen, ca 1 ½ år försenad. De senaste årens problem med allt flera efterlämnade fordon har i.o.m. detta i huvudsak kunnat avhjälpas. I budgeten finns i.o.m. den låga arbetslösheten inte något anslag för sysselsättningsarbeten. Ingen nämnd har heller i samband med budgetberedningen givit något förslag på sysselsättningsbefrämjande arbete.

7 Budget- och bokföringsreformen Budgeten för år 2013 är den femtonde i ordningen uppgjord i enlighet med kommunallagens ekonomikapitel med tillämpning av bokföringslagen i stället för den tidigare kamerala bokföringen. Detta märks i första hand i form av resultat- och balansräkning uppbyggd enligt bokföringslagens principer med justeringar enligt kommunala förhållanden. För finansieringen finns en finansieringsanalys. För investeringarna gäller avskrivningar enligt plan, dvs. investeringarna kostnadsförs under sin beräknade ekonomiska livstid enligt en på förhand uppgjord plan. Tillämpningen av bokföringslagen innebar till en början ett helt nytt sätt att se på den kommunala ekonomin, men är nu inarbetat och ingen minns, eller saknar, det gamla systemet. Det nuvarande systemet hindrar inte att förvaltningsenheternas ansvar för sina anslag betonas lika mycket som tidigare, tvärtom har resultatansvaret blivit ännu mer tydligt. Budgeten är för kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, rätt använd ett effektivt styrinstrument där man drar upp riktlinjerna och de allmänna kommunala målsättningarna för kommunens utveckling. Detaljförverkligandet handhas sedan av de lägre förvaltningsorganen under ansvar som redovisas en gång per år. Uppföljandet av budgeten beträffande budgetmålsättningar, prestations- och relationstal har successivt effektiverats och betonats ytterligare. Nämnder och resultatansvariga som uppfyller budgetmålen belönas. Administrationens utveckling De talrika nyheterna/förändringarna inom ekonomiförvaltningen under slutet av 1990-talet och 2000-talet har inneburit en hel del merarbete för administrationen, främst för kommundirektören. Belastningen på det centrala ämbetsverket har tidvis varit stor bl.a. genom att kommunen fått alltfler anställda kombinerat med allt större krav på administrationen genom förändringarna i kommunallagen och utomstående pålagor. Kommunen har också annars varit inne i ett kraftigt expansionsskede. Nämndorganisationen Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde om följande ändring i nämndorganisationen fr.o.m. 2012; * RO 431 Medborgarinstitutet och RO 441 Biblioteksverksamheten överfördes till skolnämnden och bildade en ny Bildningsnämnd * RO 440 Kulturverksamhet överfördes till fritidsnämnden och bildade en ny Fritids- och kulturnämnd * RO 123 Utvecklande av näringslivet överfördes till kommunstyrelsen * RO 126 Skärgårds- och kollektivtrafiken överfördes till byggnads- och tekniska nämnden (inkl. särskild förhandlingskommitté) * Biblioteks- och kulturnämnden och näringsnämnden indrogs som en följd av detta. Budgetmålsättningar För en långsiktigt hållbar ekonomi betonas i budgeten behovet att hålla en sparsam linje med användningen av kommunens medel. Detta har en lång tid varit kommunens ledstjärna och är huvudorsaken till kommunens mycket stabila ekonomi. Sparsamheten med allmänna medel är numera en naturlig del av arbetet inom Föglö kommun, vilket alla resultatenheter skall ha beröm för. Det är ovanligt med överskridningar av givna budgetanslag, vilket tyder på dels god budgetering och dels ett ekonomiskt tänkande. I budgeten 2013 finns inga stora volymökningar, dock finns stora budgetutmaningar framöver inom såväl grundskola som barndagvård då barnantalet minskar drastiskt med behov av kostnadsinbesparingar då också landskapsandelarna sjunker drastiskt som en följd av detta. Föglö kommun har det som väl är bra förspänt med fastigheter och anläggningar i gott skick.

8 Personalen, arbetsmiljön och lönerna En god personalpolitik är en av kommunens ledstjärnor. Det är viktigt att personalstyrkan är rätt dimensionerad för att undvika sjukskrivningar, utbrändhet m.m. Arbetsmiljön utformas i största möjliga utsträckning så att personalen trivs. En god personalpolitik betalar sig alltid i längden. I Föglö kommun kan vi nu säga att alla har funktionella och välfungerande verksamhetsutrymmen efter alla renoveringar och nybyggen som företagits den senaste årsperioden. Alla kommunens byggnader är i huvudsak i gott skick. Gällande kollektivavtal för den kommunala sektorn sträcker sig över tiden Den genomfördes enligt avtalet en allmän löneförhöjning om 2,5 % vartill utbetalades en separat engångspott görs en andra allmän löneförhöjning om 1,46 % vartill tillkommer en lokal justeringspott om 0,6 %. Lönejusteringarnas budgetinverkan har för 2013 beräknats till ca. 2,1 % jämfört med budgeten Ekonomisk balans, upplåning, landskapsandelar Tack vare framsynt planering har kommunen kunnat undvika drastiska nedskärningar, permitteringar, skattehöjningar eller stor upplåning de senaste 20 åren. De lån som har lyfts är i huvudsak PAF-lån (landskapet) samt räntestödslån. Samtliga till mycket låg ränta. Kommunens skuldsättning beräknas öka en aning 2013 jämfört med budget 2012 beroende på räntestödslån för stora investeringar i reningsverket. Obeaktat låneamorteringsfondering uppgår den verkliga lånebördan ifall budgeten förverkligas vid årets slut till ca /invånare i kommunen. Föglö kommun har för övrigt fortsättningsvis en av de lägsta inkomstskatteprocenterna i landet (!), med sina 17,25 %. Tillsvidare uppbär kommunen inte heller fastighetsskatt för fast bosättning och föreningshus. Framtidsutsikterna för landskapsandelarna har närmare redogjorts för ovan, de avses också täcka framtida investeringskostnader. I budgeten 2013 justeras landskapsandelarna med basserviceindexet (som stigit med ca. 2,5 %). Landskapsandelarna för Föglö kommun sjunker framöver pga minskat antal barn och ungdomar. Avgiftsbelagd service Grunden för kommunens avgiftspolitik är fortsättningsvis att användaren betalar för sådan service som inte är basservice (dvs. socialvård och utbildning) eller kan utnyttjas av alla, dvs. avgifterna skall så långt som möjligt täcka kostnaderna för denna typ av service. Alternativet är att kostnaderna täcks upp via skattsedeln. Denna inställning har på sitt sätt hjälpt till att möjliggöra att inkomstskattesatsen är på dagens låga nivå. I framtiden torde alla avgifters betydelse som finansieringskälla för servicen öka. Budgetprioriteringar Liksom tidigare prioriteras kommunens basuppgifter socialvården och grundskolan i resurstilldelningen. Förutsättningarna att kunna erbjuda kommuninvånarna också annat än basservicen ser trots samhällsoron goda ut för 2013, och förhoppningsvis skall föglöborna kunna känna att man förutom basuppgifterna erbjuds någonting extra inom t.ex. kultur- och fritidssektorn som kanske förgyller tillvaron. T.ex. kommunens bibliotek och kulturcentrum får mycket beröm från invånarna likväl som utifrån (turister, sommarboare m.m.) och erbjuder bl.a. möjlighet till musiklyssnande, läsvrå, diavisning, internetuppkoppling m.m. Fritidsnämnden är också mycket aktiv med olika aktivteter för alla åldrar.

9 Inom RO 123 Utvecklande av näringslivet finns fortsättningsvis anslag för att stöda satsningar inom näringslivet för att stimulera och hjälpa bl.a. nyföretagsamhet, t.ex. genom hjälp med bl.a. blankettkrig och stödansökningar. Avsikten är att sådant inte skall få utgöra ett problem vid uppstartandet av ett företag. Medis kursverksamhet fortgår och utvecklas förhoppningsvis ytterligare och vägunderhållet har beviljats de anslag de anhållit om osv. Sammanfattningsvis kan man säga att kommunen alltjämnt har en stabil och god ekonomi, men för en liten kommun kan några större oplanerade utsvävningar förstås inte tillåtas utan en framsynt ekonomiskt riktig planering är av fortsatt stor vikt för att även i framtiden kunna garantera basservicen. De närmaste åren ser osäkra ut beroende på osäkerheten beträffande skatteintäkternas utveckling och huruvida kommunen kan få stopp på de senaste årens skenande kostnader för socialväsendet. En positiv befolkningsutveckling skulle vara viktig då såväl daghemmet som skolan skulle behöva ett större underlag av barn och elever för att inte bli ohållbart dyra. Investeringar Investeringar granskas nogsamt för att utröna deras återverkan på driftsbudgeten innan de verkställs. I regel verkställs endast sådant som finns upptaget i kommunplanen. Vid en närmare granskning av investeringsanslagen kan man notera att de största anslagen 2013 finns för ombyggnationer i avloppsreningsverket ( ), ytbeläggning av Ulversövägen ( ), grundförbättring och ombyggnad samt ny ytbeläggning av 700 meter på Sintingsvägen ( , s.g.s. allt redan budgeterat) och uppförande av lagerhall (76.500, s.g.s. allt redan budgeterat). I övrigt mindre anslag såsom för anläggande av en GC-väg längs Tingsvägen från korsningen till butiken, för inköp av en parallellvattenpump till vattenverket, för uppförande av en mindre läktare vid idrottsplanen samt för ytbeläggning av ringvägen till daghemmets och Annagårdens parkering. Gällande kommunplan avser åren En ny kommunplan för åren antas i samband med budgeten för 2013 där första året förstås sammanfaller med budgeten för Stor vikt läggs vid denna plan som efterföljs i den långsiktiga ekonomiska planeringen i kommunen och revideras vartannat år. Avsikten är att så långt som möjligt få bordet rent från de investeringar som planerats i senare års budgeter inkl. alla de mindre projekt som blivit lämnade åt sidan pga. tidsbrist. Kommunens fastigheter är i ett gott skick, kanske med undantag för någon av fastigheterna inom Tullkammarplan som erhölls från landskapsregeringen i oktober 2004 och för vilka renoveringsplan finns i kommunplanen. Framtida målsättningar Genom tillräckligt starkt eget kapital är målsättningen att kommunen skall säkerställa en sådan ekonomi att skattehöjningar skall bli aktuella endast som följd av rejäla fall på intäktssidan eller överstora kostnadsökningar pga. yttre faktorer som inte beror på kommunen. Trots trycket på driftsbudgeten och framtida hotbilder står Föglö kommun väl rustat för framtiden och Föglöborna kan se tiden an med tillförsikt. 2. BUDGETUPPSTÄLLNINGEN Denna budget är som tidigare nämnts den femtonde enligt den åländska kommunallagen med tillämpning av bokföringslagen. Driftsdelens uppställning grundar sig liksom tidigare på kommunens egen organisation.

10 3. ARBETSGIVARAVGIFTERNA Till socialutgifterna hänförs såväl socialskyddsavgifterna som pensionsförsäkringsavgifterna. Dessa har beräknats i budgeten enligt följande: Socialskyddsavgiften 3,8 % - den egentliga socialskyddsavgiften bestående av a) folkpensionsförsäkringen 0,00 % b) sjukförsäkringsavgiften 2,20 % - arbetslöshetsförsäkringspremien 0,85 % - olycksfallsförsäkringspremien 0,60 % - ansvarsförsäkringen 0,15 % Pensionsförsäkringsavgifterna - KTAPL + ekonomiska stödet 20,70 % - lärarlönerna 17,00 % 4. BUDGETENS BINDANDE NIVÅER Driftshushållningsdelen; Anslaget för varje resultatområde i budgeten är bindande gentemot kommunfullmäktige med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts. PERSONALPOLITISKA DIREKTIV Generell begränsning; ny personal får inte anställas utan kommunstyrelsens medgivande och dessutom endast inom de ramar som kommunfullmäktige bestämt i samband med att anslaget godkänts. När en tjänst blir vakant skall den alltid prövas av respektive organ som anställer. Kommunstyrelsen fastställer lönen för alla kommunens tjänster och arbetstagare i regel i samband med budgeten för kommande år. Kommundirektören fungerar i övrigt som kommunens arbetsgivarrepresentant och personalchef och handhar enligt huvudregeln kommunens personalfrågor. Vikarier skall helst undvikas och absolut högst anställas inom budgetens ramar. Beslut om ev. omplaceringar av personal fattas enligt delegeringsbeslut av kommundirektören, liksom alla semester- och andra förordnanden. Kortare tjänstledigheter utan lön kan beviljas om inte särskilda skäl talar för annat, som t.ex. problem med att erhålla vikarier. Beslut fattas i regel av kommundirektören i enlighet med gällande stadganden. Semestrarna skall i högsta möjliga grad hållas inom semesterperioden ( ) och placeras så att vikariebehovet minimeras. Dylika beslut fattas av kommundirektören efter samråd med enhetsföreståndarna och efter att personalen fått framföra sina önskemål. Semesterpenningsledigheter beviljas enligt huvudregeln inte längre. Sådan kan endast komma

11 ifråga i undantagsfall ifall vikariefrågan är ordnad eller kan ordnas utan problem och beviljas i så fall av kommundirektören. En positiv inställning till önskemål om deltidsarbete hålles, ifall arbetstagare/tjänsteinnehavare så önskar och saken kan ordnas utan problem. Temporära vakanser och tillfälliga uppgifter bör om möjligt skötas med arbetslösa personer i första hand från Föglö, om möjlighet finns dessutom med hjälp av sysselsättningsstöd från landskapsregeringen. Ifall arbetslösheten ökar och behov av sysselsättningsbefrämjande åtgärder uppstår ges nämnderna medels särskilt kommunstyrelsebeslut i uppdrag att särskilt se över ifall det finns extra arbetsuppgifter som kunde utföras med hjälp av sysselsättningsstöd. De i budgeten nämnda förvaltningsorganen kan vid behov om man så önskar indela resultatområdena i mindre uppgiftsenheter och fördela anslaget åt resultatenheterna. Dessa delanslag är bindande gentemot förvaltningsorganet med beaktande av målsättningar och eventuella begränsningar som förvaltningsorganet specifikt fastställer. Investeringsdelen; Investeringsdelens anslag står till respektive förvaltningsorgans disposition för det ändamål och med de eventuella begränsningar som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts. Anslagen, med undantag för anslagen för anskaffande av lösegendom, får inte användas förrän kommunstyrelsen godkänt kostnadsförslag och verkställighet, förutom för planering, utredning och andra förberedande åtgärder. Undantag; där godtagbara kostnadsförslag redan finns med i budgeten. Prövas i oklara fall av kommundirektören. I sådana fall står anslaget till resp. förvaltningsorgans disposition inom nettoanslagets ramar med beaktande av de ev. begränsningar/villkor som fastställts för resp. anslag. 5. RESULTATOMRÅDEN - RESULTATANSVAR För vart och ett resultatområde finns alltid ett resultatansvarigt organ och en resultatansvarig person. Dessa organ och personer ansvarar för att det beviljade anslaget används i enlighet med budgetens riktlinjer och målsättningar till avsett ändamål och på ett ekonomiskt och riktigt sätt. Kort sagt; dessa resultatansvariga ansvarar för kommunens ekonomi och verksamhet inom sitt område, och står i samband med bokslut och revision till svars för året inom sitt resultatområde. Resultatansvariga som skött sin uppgift skall också kunna belönas. En förutsättning är förstås, att kommunfullmäktiges målsättningar och riktlinjer efterföljts och uppfyllts. Under dessa förutsättningar och att resultatområdets verksamhet och ekonomi skötts på ett riktigt sätt, så att ansvarsfrihet beviljas, reserveras 50 % av ett ev. överskott som ett tillägg till följande års budget. Dessa medel får sedan användas på det sätt den/de resultatansvariga önskar. Detta ev. plus påverkar inte anslagsbeviljningen för följande år såvida kommunstyrelsen inte annorlunda beslutar. Sålunda skall det vara intressant och stimulerande att sköta verksamheten på bästa sätt, så att dels 1) målsättningarna uppfylls och 2) verksamheten sköts på ett ekonomiskt riktigt sätt. Pengarna går alltså inte helt förlorade ifall man lyckas vara sparsam.

12 Som motvikt till detta, vid ev. överskridningar av beviljade anslag, påförs ett ev. underskott också resultatområdet/förvaltningsorganet som en belastning vid påföljande års budgeter. Detta ev. underskott dras antingen från tidigare reserverade överskott, från kommande års ev. överskott alt. i vissa fall, om sådana inte finns, från följande års anslag för resultatområdet ifråga. Målsättningen med allt detta är förstås att de resultatansvariga skall känna ett större ansvar för kommunens ekonomi, samtidigt som arbetet är intressantare. Tilläggsbudgeter skall i princip inte existera, förutom av synnerliga skäl i undantagsfall. Enda möjligheten till tilläggsanslag skall vara utomstående pålagor som förvaltningsorganen inte kan påverka, eller i extrema fall där målsättningen för resultatområdet är omöjlig att uppfylla utan tilläggsanslag eller andra alternativ är uppenbart oförmånligare ur kommunens synvinkel. 6. UPPHANDLINGEN Vid upphandling av inventarier/lösegendom för belopp överstigande euro exkl. moms. skall anbud/offerter alltid inbegäras från minst tre (3) leverantörer. Anbud/offert skall inbegäras även av lokala företagare ifall dessa kan tillhandahålla efterfrågad tjänst/vara. Anbud kan inbegäras även för mindre inköp ifall resp. resultatansvarig så anser. Vid entreprenadupphandling är motsvarande gräns euro exkl. moms. Strävan skall vara att så långt som möjligt anlita lokala leverantörer/entreprenörer när de kan matcha priserna. Upphandlingen kan handhas som tjänstemannabeslut inom anslagets ramar och då lägsta anbud antas. För entreprenader gäller dock en övre gräns om euro exkl. moms. Ifall resp. resultatansvarig vid val av likvärdiga anbud (uppfyller kraven) önskar anta annat än lägsta anbud förs ärendet till resp. förvaltningsorgan för beslut. Rekommenderas att om inte minst två anbud föreligger bör nämnden/anbudstagaren alltid ta i övervägande om projektet/entreprenaden/inköpet skall utbjudas på nytt alt. skjutas upp. I inventarieförteckningen skall inventarier för belopp som är 50 euro exkl. moms. eller större intas.

13 DRIFTSEKONOMIDELEN CENTRALNÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 001 VAL Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar europeiska, statliga, landskaps- och kommunalval varvid uppgifterna handhas av centralnämnden, som också fungerar som valnämnd, samt en valbestyrelse för hemmaröstning och liknande. Dessutom vid ev. förekommande fall också kommunala folkomröstningar. Målsättningar 2013: Inga val aktuella under Genomförande/motiveringar: Valen genomförs i enlighet med gällande lagstiftning. Den kommunala centralnämnden fungerar samtidigt som valnämnd i.o.m. att Föglö är endast ett valdistrikt. Därutöver finns valbestyrelsen. Förhandsröstningen arrangeras vid kommungården. Som röstningslokal på valdagarna fungerar fr.o.m Bibliotekshuset i Degerby (fram t.o.m ungdomslokalen Vikingaborg i Sonboda). Prestations- och relationstal Valdagar Sammanträden - centralnämnden valbestyrelsen Valdistrikt Vallokal Biblioteket Bokslut Budget Budget Förändr. % Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter ANSLAG VAL P/skattöre 0,03 0,01

14 REVISORERNA RESULTATOMRÅDE: 002 REVISION Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar den årliga revisionen av Föglö kommuns ekonomi och förvaltning och handhas enligt kommunens förvaltningsstadga av tre (3) revisorer och för var och en av dem en personlig ersättare. En av revisorerna kan vara av revisionsbyrå utsedd revisor. Revisorerna uppgör i början av varje mandatperiod en plan för periodens revisionsverksamhet. Målsättningar 2013: Verksamheten fortsätter som tidigare. Att med iakttagande av god revisionssed, befintliga lagstadganden samt kommunens förvaltningsstadga granska kommunens ekonomi och förvaltning på ett effektivt sätt, samt tillika granska att densamma sköts på ett riktigt sätt. Prestations- och relationstal Gemensamma revisionsdagar Revisionstimmar, lokala revisorer totalt Bokslut Budget Budget Förändr. % Nettoutgifter ANSLAG REVISION , 0 % P/skattöre 0,05 0,06 0,05

15 KOMMUNSTYRELSEN RESULTATOMRÅDE: 003 ALLMÄN FÖRVALTNING Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar följande verksamheter; - kommunfullmäktige, - kommunstyrelsen, - kommunkansli, - kommunalbeskattningen, - kommunplanering, - personaladministration, - arbetarskydd, - företagshälsovård, - kommittéer och övriga tillfälliga verksamhetsorgan, - kommunens PR- och informationsverksamhet (bl.a. Föglöbladet och hemsidan), samt - övrig allmän centralförvaltning såsom IT-utveckling, medlemsavgifter till centralorganisationer m.m. Allmänna målsättningar: Kommunstyrelsen leder kommunens totala förvaltning i enlighet med de riktlinjer och strategier kommunfullmäktige drar upp för verksamhetsåret 2013 i samband med budgetbehandlingen. Målsättningen är att upprätthålla en så ekonomisk och rationell förvaltning som möjligt, som förverkligas genom budgetuppställningen med resultatområden och -ansvariga. Utgående från kommunfullmäktiges allmänna riktlinjer och ramar ger kommunstyrelsen direktiv till förvaltningsorganen för en möjligast ekonomisk, rationell och ändamålsenlig service till kommuninvånarna. Strävan är att det högsta förtroendevalda organet i kommunens hierarki, dvs. kommunfullmäktige, drar upp ramarna och ställer målsättningarna med verksamheten, medan kommunstyrelsen ger de mera detaljerade direktiven, dock så att förvaltningsorganen och - enheterna får fatta de praktiska besluten inom givna ramar. Målsättningar/genomförande 2013; Investeringar Investeringsbudgeten för år 2013 innehåller inalles 12 olika investeringsanslag, mestadels mindre. De största är ombyggnationer vid avloppsreningsverket (steg 2), ytbeläggning av Ulversö kommunalväg, bygge av lagerhall och ombyggnad av Sintingsvägen. Efter den stora satsningen på om- och tillbyggnad av Annagården är ingen motsvarande stor investering nära förestående då basservicen är i utmärkt skick betr. utrymmen. Landskapets allt större minskningar av landskapsbidragen till kommunerna för driften kombinerat med att inga bidrag ges för investeringar ställer stora krav på finansförvaltningen. Investeringarna skall i princip alltid finansieras med egna medel.

16 Personal Beträffande personalsituationen vid kommunkansliet föreslås 2013 inga förändringar. Arbetsavtalen utökades 2012 med 20 % för bl.a. hemsidan och en del f.d. näringsombudsuppgifter (se budget 2012). Kommundirektören fungerar fortsättningsvis som arbetarskyddschef och handhar kommunens arbetarskyddsfrågor. Tillika är han också arbetsgivarrepresentant och handhar kommunens övergripande och allmänna personalfrågor ( personalchef ). Löneräknaren å sin sida fungerar som pensionsombud. Beträffande deltagande i kurser, seminarier, fortbildningar m.m. beslutar såsom tidigare kommundirektören ävensom betr. användningen av anslaget för företagshälsovård. IT IT-utvecklingen är snabb och kräver att kanslipersonalen ständigt har tillgång till modern teknik för att förvaltningsarbetet skall vara så effektivt som möjligt. Kommunens strävan är att hela tiden hålla sig à jour med tekniken och bästa möjliga programvara, för vilket ändamål tillräckliga resurser hela tiden avsätts. Personalutbildning är hela tiden aktuellt pga. den snabba utvecklingen. Nytt dataserviceavtal tecknades i slutet av 2011 med Mariehamns Persondatorer Ab som handhar hela kommunens dataservice. Delegering Målsättningen från de femton senaste åren ( ) att i enlighet med kommunallagens anda delegera ärenden från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen till kommundirektören och andra lägre förvaltningsorgan kvarstår. En hel del delegeringsbeslut har fattats och fler aktualiseras efterhand dylika frågor kommer upp. Ett större delegeringsbeslut fattades av kommunstyrelsen då en stor del ärenden delegerades till främst tjänsteinnehavarnivån. Avsikten är att kommunfullmäktiges roll klart skall vara att handha de stora principiella frågorna och riktlinjerna medan detaljgenomförandet handhas av lägre förvaltningsorgan. Möjligheterna till rättelseyrkande och besvär finns alltid. Kommunplan En kommunplan (i kommunallagen benämnd ekonomiplan) skall enligt kommunallagen godkännas årligen av kommunfullmäktige senast i samband med budgeten för följande år. I Föglö kommun görs dock endast vartannat år större genomgångar av planen, i.o.m. att man eftersträvar att verkligen följa denna. Mellanåren görs endast städning av befintlig plan. Föglö kommuns kommunplan är 5-årig och ligger som grund för den kommunala planeringen de följande fem åren och följes i största möjliga utsträckning. Kommunplanens vikt för kommunens utveckling är därför synnerligen betydande och kräver en grundlig beredning. Följande plan för åren godkänns i samband med budgeten för Information Kommundirektören leder kommunens informationsverksamhet i enlighet med fastställda föreskrifter. Byråsekreteraren handhar i huvudsak det praktiska genomförandet av detta i enlighet med tjänstebeskrivning. Hon handhar också ansvaret för kommunens hemsida, vilken kontinuerligt utvecklas och fungerar som huvudkanal för kommunens information. Den praktiska uppdateringen genomförs enligt arbetsbeskrivning i huvudsak av löneräknaren. Föglöbladet, kommunens informationsskrift, utkommer månatligen. För arbetet som redaktör anlitas tillsvidare Maria Svedmark mot timlön. Utomstående redaktör kan också

17 anlitas för något nummer ifall intresse och möjligheter finns. Sedan augusti 2011 trycks bladet på ett åländskt tryckeri, vilket har lett till en betydande merkostnad för kommunen, men lett till att bladet håller en kvalitetsmässigt mycket hög kvalitet. Antalet arbetstimmar för arbetet med bladet har dock minskat endast marginellt. Ekonomiskt fördelaktigare skulle sålunda vara att kopiera upp bladet på kommunens kopierare som tidigare. Merkostnaden uppgår till minst euro i året. Tillsvidare trycks dock bladet på tryckeriet. Sedan början av 2007 delas en skrift ut till nyinflyttade Föglöbor med aktuell information om kommunen, servicen m.m. Skriften är välkomnande utformad. Medlemskap, intressebevakning Kommunen fortsätter som medlem i Finlands kommunförbund (1.350 /år), Ålands kommunförbund (4.600 /år) och Ålands kommunala avtalsdelegation (2.250 /år). Betr. ÅKF är det av stor vikt att kommunstyrelsen granskar och bevakar att förbundet effektivt bevakar kommunernas intressen gentemot bl.a. Ålands landskapsregering och vid behov gör framställningar till ÅKF i angelägna frågor. Sedan 2012 är kommundirektör Niklas Eriksson ordförande i förbundsstämman för ÅKF. Sedan är Föglö kommun medlem i Nordiska Ministerrådets Skärgårdssamarbete. Anslag; för partnerskap. Anslag för Finlands kommuntidning upptas fortsättningsvis till alla kommunfullmäktige- och styrelsemedlemmar, nämndordföranden och samtliga kanslier, totalt ca. 30 årgångar (1.400 ), dock så att prenumerationen är valbar och byråsekreteraren ringer runt och frågar vilka som vill ha tidningen innan prenumeration görs. Företagshälsovård Den lagstadgade företagshälsovården sköts genom avtal med Ålands Hälso- och sjukvårds företagshälsovård. Dessutom erbjuds en hel del frivillig friskvård kommunens personal inom anslagets ramar, såsom gym, tennis, simning, massage och motionsgymnastik. Skattetagare samt -övervakning Kommunens andel i beskattningskostnaderna år 2013 uppskattas till För skatteövervakningen har kommunen ett avtal med skatteverket om skatteombudsmannatjänster, beräknad kostnad 2013; 200 euro. Markplanering Kommunen handhar enligt plan- och bygglagen ansvaret för all markplanering i kommunen. Planer för generalplanering (alt. delgeneralplanering) av Föglö kommun har varit aktuellt under många år, men något slutligt beslut om planering har inte fattats. Ifall tiden det medger utreds kostnader och möjligheter under 2013 för ett slutligt beslut. Under 2013 strävar kommunen till att köpa in ett nytt strandnära markområde för planering av bostadstomter, då efterfrågan på sådana är klart i stigande. Övrigt Arvode för protokolljustering erläggs då justering sker inom utsatt tid UTAN påminnelse. I övriga fall utgår inget arvode. Strävan är så långt som möjligt att kunna justera protokollet direkt i anslutning till sammanträdet.

18 2013 fortsätter kommunen ge gåva till nyfödda barn i kommunen i form av antingen 10 aktier i ÅAB eller 2 andelar i Andelsbanken för Åland. Administrationstjänster säljs till Företagsam Skärgård r.f. för 600 (mindre belopp pga att föreningens verksamhet har minskat i omfattning) exkl. revision samt till projektet Ny Tid för 500. Miljömål; Kommunens innehav av vindkraftsandelar samt användning av miljövänligt papper inom administrationen. Prestations- och relationstal Kommunfullmäktige antal sammanträden ordförandes årsarvode Kommunstyrelsen antal sammanträden ordförandes årsarvode Tjänster/befattningar vid kommunkansliet 2,026 2,035 2,035 - kommundirektör 1,00 1,00 1,00 - byråsekreterare 0,50 0,50 0,50 - löneräknare 0,026 0,035 0,035 - bokförare/kanslist 0,50 0,50 0,50 Föglöbladet, arbetstimmar PC:n Servrar Öppettider (för allmänheten) Medlemskap Finlands kommunförbund Ålands Kommunförbund Kommunala avtalsdelegationen Ålands Näringsliv ESIN (Föreningen för små öar i Europa) Nordiska Ministerrådets skärgårdssamarbete Kundtjänster TEOSTO Kopiosto Skatteombud Företagshälsovård Beskattningskostnader Avgifter kopiering A4/sida (inkl.moms) 0,35 0,35 0,35 A3/sida 0,50 0,50 0,50 färgkopia 0,50 0,50 0,50 fax avg./sida 0,85 0,85 0,85 ank./sida 0,40 0,40 0,40

19 Prestations- och relationstal Föglöbladet - inkl. porto inom Norden pren.år (exkl. moms) elektroniskt/år pren. 4 mån lösnummer 2,50 2,50 2,50 annonser/sida halvsida /4-sida 8 8,50 9 Protokoll pren. kfge helår (exkl.moms) kfge lösnummer 2,50 2,50 2,50 pren. kst. helår kst lösnummer 3,50 3,50 3,50 elektroniskt/år kfge+kst Dekaler Kfge, kst, kommundir. disp.anslag och representation Uppvaktningar Gåvor (aktier/andelar) till nyfödda barn Bokslut Budget Budget Förändr. % Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Räntor Avskrivningar ANSLAG ALLMÄN FÖRVALTN ,9 % P/skattöre 2,61 2,69 2,61

20 BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 104 BYGGNADSINSPEKTIONEN Omfattning och verksamhet: Byggnadskansliet handhar dels de uppgifter som lagstadgat är hänförda till byggnadsnämnden i byggnadslagen och byggnadsförordningen samt dels de uppgifter nämnden har anförtrotts i instruktioner m.m. Målsättningar 2013; Verksamhetens målsättning är att ge en effektiv och god service till kunderna, vilket innefattar en snabb behandling av byggnadslov och övriga tillstånd samt en god rådgivning till byggaren. 1 oktober 2008 trädde den nya plan- och bygglagen för landskapet Åland i kraft. Lagen har inneburit såväl förenklingar som nya krav på kommunerna. Kommunens byggnadsordning revideras under året i.o.m att landskapsregeringen har färdigställt en modell enligt plan- och bygglagens 8. Revideringen av byggnadsordningen fortgår och färdigställs under året så att den följer den nu gällande plan- och bygglagen. Byggnadslovstaxan är differentierad och innehåller m 2 -pris. Motiveringar/genomförande 2013; I.o.m. att byggnadskartoteket fåtts à jour har byggnads- och tekniska nämnden infört en noggrannare kontroll av att byggnader slutsynas inom byggnadslovets giltighetstid. När så ej är fallet debiteras alltid 150 enl. gällande taxa för förlängning av byggnadslov. Inventarier; Ny kontorsstol 30 % av 900 = 270. NYTT: Budgeterat för att byta ut det befintliga registerprogrammet ADAM till ett nytt registerprogram för att erhålla ett mera komplett program. Det blir eventuellt ett samköp med de flesta kommunerna på Åland för att erhålla ett bättre pris för produkten. Uppskattad kostnad Prestations- och relationstal Antal sammanträden, BTN ordförande årsarvode Kanslitider måndag, onsdag, fredag Antal beviljade byggnadslov Antal byggnadsanmälningar Antal rivningsanmälningar Antal avloppstillstånd traditionellt avlopp Antal avloppstillstånd BDT-avlopp Antal avloppstillstånd kretsloppsanpassat avlopp Antal avloppstillstånd för ombyggda avlopp Antal färdigställda bostäder Antal färdigställda övriga byggnader Antal syneförrättningar Slutsyner

21 Prestations- och relationstal Byggnadsinspektör i % av heltid ,0 Byråsekreterare i % av heltid 6 6 6,0 Kanslist i % av heltid 20,3 20,3 20,3 Löneräknare i % av heltid 0,73 1,0 0,98 Avgifter, exempel Egnahemshus, 320+3,20 /m² 330+3,30 /m² 350+3,30 /m² Fritidshus 470+3,60 /m² 485+3,70 /m² 500+3,90 /m² Bastu upp till 25 m² Båthus Isolerad ekonomibyggnad upp till 20 m² Isolerad ekonomibyggnad > 20 m² upp till 50 m² 1,10 /m² 1,20 /m² 1,40 /m² - över 50 m² 2,10 /m² 2,20 /m² 2,40 /m² Oisolerad ek.byggnad upp till 50 m² Oisolerad ek.byggnad > 50 m² ,10 /m² ,10 /m² 285+2,25 /m² Förhöjning pga. byggande på holme Väsentlig fasadförändring Ändring av bärande konstruktion eller eldstad, som kräver nytt kanalsystem Förlängning av byggnadslov Byggnadsanmälan Behandlingsavgift vid avslag Rivningsanmälan Avlopp från enskilda hushåll, /tillstånd för 5 pe Traditionellt avlopp Kretsloppsanpassat BDT-avlopp Ombyggnad av befintlig avloppsanläggning Ändring av giltigt miljötillstånd Beviljande av dispens Godkända avloppssystem, st/år Traditionellt avlopp Kretsloppsanpassat BDT-avlopp Ombyggda avlopp, ingår i ovanstående antal Byggnadslovens kostnadstäckning i % av utgifterna 57,1 91,5 85,8 Bokslut Budget Budget Förändr. % Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter ANSLAG BYGGNADSINSPEKT ,2 % P/skattöre 0,17 0,03 0,06

22 BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 111 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET Omfattning och verksamhet: Verksamheten omfattar brand- och räddningsväsendet med tillhörande verksamhet samt befolkningsskyddsuppgifter. Målsättningar 2013: Upprätthålla en räddningstjänst med god utryckningsberedskap och en hög servicenivå vilket gör att de som bor och vistas i Föglö skall känna sig trygga. Bibehålla utbildnings-/kompetensnivån inom den frivilliga brandkåren på minst nuvarande nivå genom att skicka manskap på kurser som ordnas av Ålands Brand- och Räddningsförbund samt Mariehamns räddningsverk. Övningsverksamheten skall minst uppfylla de krav som kommunfullmäktige har fastställt i servicenivåbeslut. Kommunens brandbrunnar skall underhållas och förbättras, så att varje brandbrunn är tillgänglig med kommunens släckningsbil (anslag euro). Brandsyner skall utföras enligt gällande bestämmelser. Genomförande/motiveringar: Brandsynerna utförs av Mariehamns räddningsverk i enlighet med gällande avtal mellan Föglö kommun och Mariehamns stad. Brandcheftjänsten inkl. befälsberedskapen köps sedan den 1 mars 1999 av Mariehamns stad. Kostnad 2013; euro. Sotningsverksamheten handhas av P-O Mattsson som egen företagare. Sotaren uppbär själv avgifterna för sotningen. Kommunen tillhandahåller båt åt sotaren vid sotning på holmar (fritidshus). Under 2013 skall Föglö FBK s verksamhet med sk. sjukvårdsalarm organiseras upp. Huruvida detta sker i egen regi eller i samarbete med Röda korset skall utredas under året. Kostnaderna för eventuellt övertagande av FHJ-bilen finns inarbetat i budgeten. Anslag: 700 euro. I samarbete med Mariehamns räddningsverk så finns det även planer på att utöka verksamheten med hjärtstoppslarm. Arbetet bedrivs som ett separat projekt dit kostnader för utbildning, materiel och eventuellt fordonsinköp ingår. Projektet finansieras av det pengar som kvarstår, efter att kåren valt att köpa in en mindre motorspruta istället för den större modell som var budgeterad. Anslag: euro, vilket binds till räddningsnämnden, som fattar beslut efter projektredovisningen. Brand- och räddningsnämnden prioriterar utbildningen av kåren för att höja kunnandet och intresset för brand- och räddningsväsendet (det skall finnas möjlighet till utbildning). Nämnden ges möjlighet att prioritera kurser beroende på utbud och efterfrågan. Anslaget föreslås bli fördubblat för 2013 Anslag euro. För att säkerställa att kommunens räddningsresurser räcker till finns ett anslag upptaget för att täcka ev. kostnader för extern hjälp. Anslag euro. Anslaget euro för utbildningen kan också vid behov användas för ändamålet. Anslagen = euro binds till brand- och räddningsnämnden.

23 Sedan 2010 disponerar Föglö FBK sjöräddningsskjulet i Degerby för kommunens brandbåt. Anslag Befolkningsskyddet Driftskostnaderna för befolkningsskyddet har eget kostnadsställe i budgeten. Tjänsten som befolkningsskyddschef köps sedan 1 april 2007 av Mariehamns stad. Kostnad 2013; 871 euro. Lokal befolkningsskyddsinstruktör (Hans-Kristian Skaag) med årsarvode 550 /år. Kostnad bfs-instruktör; Anslaget för styrning av BFS-siréner har inte kunnat utnyttjas p.g.a. att landskapsalarmcentralen ännu inte kunnat precisera hur deras nya teknik ser ut. Alarmcentralen har aviserat att en ny teknik är på kommande i över 4 år, vi hoppas att man kan komma till skott under Om den nya tekniken innebär förbilligad utalarmering av FöFBK, så minskar behovet av antalet siréner. Befolkningsskyddets totala kostnad 2013 = exkl.avskrivningar ( ). Befolkningsskyddet innefattas även i servicenivåbeslutet från Inventarier: 1. Sirénstyrning mm i års budgetar. 2. Ny VIRVE-radio till kommunens ledningscentral Föglö FBK Driftskostnaderna för Föglö FBK ligger sedan 2003 direkt under räddningsnämnden. Timmarna för rustmästarna vid branddepån har höjts från 120 till 150 timmar per år. Bundet anslag 1): Anslag för kårens trivsel ( ) Krav; att användas för kårens aktiva medlemmar Bundet anslag 2): Föglö FBK:s juniorverksamhet (1 612 ). Bundet anslag 3): Juniorledararvode 500 ( 816 ). Bundet anslag 4): Rustmästararvode, Vargskär 350 ( 350 ). Bundet anslag 5): Rustmästararvode, branddepån (1 800 ). 2 personer delar på sysslan, uppskattad tid till 150 timmar/år, erläggs som timpenning (se beslut kst 2010). Bundet anslag 6): Nytt; Rustmästararvode för skötsel av FHJ-bil (första-hjälp-bilen) 20 timmar/år 300 (nytt). Inventarier: enligt följande; 1. Larmställshyllor Brandhjälmar + ficklampor Skyddskläder (brandställ) Slangkorgar 4 st Absol sorbtionmaterial FHJ-material 200 Bokslut Budget Budget Prestations- och relationstal Fastighetsskötare för branddepån 2 x 2 % 2 x 2 % 2 x 2 % -timmar/vecka 1,53 1,53 1,53

24 Bokslut Budget Budget Prestations- och relationstal Antal inspektioner & brandsyner Antal utryckningar Antal brandbrunnar Antal befolkningsskyddsplatser (tillfällig inkvartering) Antal befolkningsskyddsplatser (ledningscentralen) (skolans skyddsrum) Bfs-kurser - antal deltagare Bfs-övningar antal deltagare Bef.skyddschef - köptjänst Bfs.instruktör - årsarvode Brandalarmering; telefoner Brandalarmering; sirener Brandradior, antal Brandmannakurser antalet deltagare Brandövningar Juniorövningar Antal sotade fastigheter per år (sotn.uppdrag) Kundtjänster Brandchefs- samt befälsberedskapen köps från Mariehamns stad. Kostnad euro. Befolkningsskyddschefstjänsten köps från Mariehamns stad Kostnad 871 euro. Branddepån, hyra/m 2 4,39 5,78 5,22 Sjöräddningsskjulet, hyra/m 2 2,17 1,57 1,62 Bokslut Budget Budget Förändr. % Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Avskrivningar ANSLAG BRAND- O. RÄDDN.VÄS ,8 % P/skattöre 0,51 0,68 0,64

25 LANTBRUKSNÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 122 LANTBRUKSNÄMNDEN Omfattning och verksamhet: Resultatområdet består av på kommunerna ankommande uppgifter inom lantbruksförvaltningen, enl. bl.a. LL om lantbruksnämnder (ÅFS 85/98) och LL om främjande av gårdsbruk (ÅFS 54/98) samt jord- och skogsbruksministeriets direktiv angående handläggningen av frågor rörande understöd till lantbruket. Målsättningar 2013; Att sköta de uppgifter inom lantbruksförvaltningen som ålagts kommunerna. Verksamheten planeras att som tidigare skötas utifrån ett med kommunerna Eckerö, Hammarland och Lumparland gemensamt lantbrukskansli beläget i Hammarland Kattby och en gemensam lantbruksnämnd med nämnda kommuner. Lantbrukssekreteraren kommer fortsättningsvis att ha kanslitid första tisdagen varje månad i Degerby. Genomförande/motiveringar; De färskaste uppgifterna om de beskattningsbara inkomsterna ger Föglö en samarbetsandel om 18,28 % jämfört med 19,23 % i budgeten för Bundet anslag: 1) Samarbetsersättning kring lantbr.sekr euro. Prestations-och relationstal Bokslut Budget Budget Antal sammanträden Föglös andel av lantbrukssekreterare % av heltid 18,27 % 19,23 % 18,28 % Föglös andel av lantbr.sekr.assistent % av heltid 1,59 % 1,5 % % Blankett nr 101A, Gårdsbruksblankett Blankett nr 101B, basstöd Blankett nr 101C, husdjur på gården Blankett nr 101D, gårdsbrukets delägare Blankett nr 102A, basskiftesblankett Blankett nr 102B, jordbruksskiftesblankett Blankett nr 102C, ändringsblankett Bl.nr 103A, stödrättighetsblankett Bl.nr 103B, ans om överf. av stödrättigheter Blankett nr 107A, tackbidragsansökan Blankett nr 117, såningsareal anmälan Blankett nr 117A, ändringsanm. Basskiftesbl Blankett nr 124, djurersättning/utmönstring Blankett nr 136, reg. av djurhållningsplatser Blankett nr 139, förskott på nat. husdjursstöd Bl.nr 144C anm.om delt.eu:s prod.bidr för dikor Bl.nr 144D anm.om delt.eu:s prod.bidr slaktnöt 1 0 0

26 Bl.nr 144E anm.om delt.nat.d-e stöd f nötkreatur Bl.nr 144F anm.om delt.nat.stöd för slaktnöt Bl.nr 177 anm om delt. i kval.bidrag för slaktl Blankett nr 156, överföring av innehav Bl.nr 282, anm.om delt. prod.stöd för mjölk Bl.nr 405 ans. om anv.rättigheter till Vipu Bl.nr 422 registrering som djurhållare, nöt Bl.nr 424 ans. registrering av djurhållare, får Antal inlämnade blanketter: Ansökan om bidrag för proteingrödor Ans. om prod.bidrag för jordbruksgrödor Ans om gårdsstöd Moduleringens tilläggsbelopp Ans. om prod.bidrag för nötkreatur Ans. om prod.bidrag för mjölkkor Ans. om tackpremie Ans. om kvalitetsbidr. Slaktlamm Ans. om dikobidrag Ans. om södra Finlands djurstöd Ans. om stöd för specialväxter i södra Finland Ans.om prod.bidrag för slaktnöt Ans om hektarstöd för husdjurslägenheter Ans. om prod.stöd för mjölk Ans. om överföring av stödrättigh Gårdsbrukslåneansökan. St Anmälningar om skördeskador, st Ans. om avträdelsestöd Totala antalet inlämnade ansökningar: Beviljade lantbruksstöd 2011 moduleringens tilläggsbelopp 0 bidrag för proteingrödor 657 gårdsstöd prod.bidrag för jordbruksgrödor 836 nationellt husdjursstöd stöd för växtprod i södra Finland 0 prod.bidrag för nötkreatur prod.bidrag för mjölkkor bidrag per tacka kvalitetsbidrag för slaktlamm 116 prod.bidrag för slaktnöt 0 hektarstöd för husdjurslägenheter prod.stöd för mjölk TOTALT EURO:

27 Inkl. landskapsadministr. stöd Budget 2012 Budget 2013 Förändr. % Utgifter Inkomster Nettoutgifter ,4 % Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal gårdar Kostnad per ansökan Kostnad per gård i Föglö Bokslut Budget Budget Förändr. % Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter ANSLAG LANTBRUKSNÄMNDEN ,4 % P/skattöre 0,11 0,12 0,11

28 KOMMUNSTYRELSEN RESULTATOMRÅDE: 123 UTVECKLANDE AV NÄRINGSLIVET Omfattning och verksamhet; Resultatområdet omfattar utveckling av näringslivet i kommunen till den del som inte avser lantbruks- och skogsnäringarna. Målsättningar för 2013; Målsättning för år 2013 är - fortsatt allmänt stöd av näringsaktiviteten i kommunen - marknadsföring av kommunen gentemot turister och andra - kursverksamhet för företagare och yrkesverksamma (tidigare skärgårdskontoret): kurser inom bl.a. data, ekonomi, språk och delvis tillhandahållande av datorer/internet - fortsatt samarbete med de övriga skärgårdskommunerna och andra sammanslutningar Verksamheten år 2013; För att uppfylla ovanstående målsättningar anlitas ett näringsombud på timbas (420 t) alt. vid behov andra personer/företag för motsvarande uppgifter. Näringsnämndens uppgifter överfördes fr.o.m till kommunstyrelsen, varutöver tillsätts särskilda arbetsgrupper/kommittéer för särskilda mera omfattande uppgifter (jmf. Föglödagskommittén). För dylika arbetsgrupper budgeteras tre grupper á tre möten. Aktiviteter för att stöda näringsverksamheten - Föglödagen: arrangeras igen som tidigare år (tjugoandra året) genom sammankallande av arbetsgrupp samt med hjälp av ett programbidrag (600 ) - Evenemangsstöd: för att skapa trivsamma sommarevenemang i Degerby reserveras igen medel för att stöda Skutträffen. Även andra evenemang kan bli aktuella, de får gärna ha maritim anknytning. Det finns möjlighet att stöda evenemangen genom tekniska arrangemang, genom annonsering eller programbidrag (1.000 ). - Julmarknad: önskar en förening eller annan sammanslutning arrangera en julmarknad kan denna ansöka om ett bidrag för marknadsföring eller program (250 ) under förutsättning att marknaden är öppen för alla Föglöförsäljare. - Företagarträffar, föredrag och informationskvällar: Informationsträffar arrangeras i form av frukostträffar eller andra möten. Kommunen står därtill gärna som värd för olika möten mellan och för kommunens företagare (näringsombudstimmar och traktering 325, föredragshållare 500 ). - Klippbad, rastplats eller vandrings/cykelled: Det finns möjlighet att få s.k. Leaderfinansiering för projekt som skall utveckla den turistiska infrastrukturen på Föglö. Ev. kan något projekt som nu finns upptagna i kommunens näringspolitiska handlingsprogram bli aktuellt (tex de ovan rubricerade). - Tryckknappskarta: inom ramen för den s.k. Degerby-kommitténs arbete förverkligas en s.k. tryckknappskarta (budgeterat 2012, men ännu inte färdigställd). Anslag stort upptas i investeringsbudgeten för detta ändamål. Hänv.: investeringsanslag. - Skärgårdskontoret; Det s.k. Skärgårdskontorets verksamhet flyttades år 2010 till kommungården från Sonboda. Fr.o.m upphör verksamheten som separat enhet och

29 ingår i kommunkansliets ordinarie verksamhet. Möjlighet finns att vid kommunkansliet hyra en dator med internetuppkoppling (kostnad 600 ), - Kurser: För datakurser med flere deltagare används skolans moderna datasal (hyreskostnad 600 ) och externa lärare anlitas i första hand (3 kurser à 650, resekostnader 110 ). Kursavgifter Svenska för nybörjare: En fortsättningskurs i svenska för inflyttare hålls hösten 2012 med planerad fortsättning våren Grundkursen med stort antal deltagare hölls våren (Kostnad 800 ). - WLAN i Degerby För att förbättra tillgången till internet installerades sommaren 2011 ett WLAN nätverk i Degerby. Detta innebär gratis internet för alla med en räckvidd om minst 100 meter så att täcker hela Degerby inkl. yttersta delarna av gästhamnarna (driftskostnad ). Efter inkörningsproblem fungerar nu WLAN:et. - Mäss- eller studieresor: ett anslag för studieresor eller mässbesök upptas, i första hand för förtroendevalda och kommunens företagare (400 ), alternativt för andra som gör studieeller mässbesök i syfte att rapportera till kommunen. För ungdomar/elever i årskurs 7-9 kan i samarbete med skolan en företagsdag tillsammans med olika företag arrangeras. I syfte att främja företagaralternativet i deras framtida yrkesval (för arrangemang, ev. traktering 300 ). Marknadsföring av kommunen - Hemsida: under hösten 2010 och våren 2011 uppdaterades hemsidans turistiska del av näringsombudet och till övriga delar av byråsekreteraren. En större satsning för att öka kommunens synlighet och snygga upp hela sidan gjordes 2011 så att den nya hemsidan togs i drift i juli PBS lämnade över avtalet för hemsidan till Strax Online och kommunen antog ett erbjudande om förnyelse och överflyttning från PBS composer till programmet Lemon. I och med överflyttningen förnyades utseendet och företagen på Föglö kan göras mer synliga. (Driftskostnad 780 ). - Annonsering i publikationer: Maridea som samarbetar med Visit Åland ger årligen ett annonseringserbjudande. Kommunen annonserar i Skärgårdsguiden och gästhamnsguiden (främst om turistinformationen), högst I skärgårdsguiden med turlistor har turistföretagen möjlighet att delta med en annonsruta à 75. I de övriga publikationerna hänvisas främst till kommunens hemsida. Till priset kommer annonsproduktion och översättningar, beräknat till 8 timmar à 35 (280 ). - Föglös sida inom portalen kvarstår (750 ). - Webbannonsering: Ett anslag för webbannonsering samt marknadsföring på internet genom t.ex. banners eller annonser på Google eller dylikt upptas. (1.500 ) - Omtryck av publikationer: En summa reserveras för omtryck av föglöbroschyren eller annat enligt kortfristigt uppkomna behov (800 ). - Journalister och motsvarande besökare: nämnden står till tjänst med guidningar och programarrangemang för studiebesök/journalistbesök som kan tänkas gynna marknadsföringen av kommunen (arbetstid näringsombudet eller köptjänst). - Föglömappen uppgörs igen inför sommarsäsongen. Evenemangssidorna uppdateras och avsikten är att göra fler informationssidor än tidigare. Priserna för annonsering är 40 /helsida och 25 /halvsida, material insänt i ett exemplar räcker. Målsättningen är att ha mappen klar inom april månad. (tryckkostnader 700, produktionskostnad ingår i näringsombudstimmarna). - Turistinformationen i Degerby fortsätter som tidigare i postens f.d. lokal i bibliotekshuset där turistinformationen under drygt 2 månader delar utrymmena med biblioteket.

30 Hantverks- och souvenirförsäljning mot kommission fortsätter. (Totalt anslag netto ). Samarbete med de övriga skärgårdskommunerna och andra sammanslutningar - Föreningen Företagsam Skärgård rf Skärgårdskommunernas gemensamma förening för näringslivsutveckling. Budgeteras för 2013 anslag om 3,11 euro/invånare. (1.794 ). - Projektet NyTid, i samarbete med övriga skärgårdskommuner (Otto Hojar som initiativtagare). Förprojektering 2013, som ERUF-projekt. Föglö kommun sköter den ekonomiska administrationen för förprojekteringen men har annars ingen direkt aktiv del i projektet som lever sitt eget liv. Avses utmynna i ett huvudprojekt så småningom. Finansieringsdel i förprojekteringen (500 ) avsatt från tidigare överskott - LEADER Åland Kommunernas medlemsavgift för att vara med i Leader-föreningen, 1 per invånare (577 ). - Projektbidrag: För att täcka övriga kostnader som uppstår genom deltagandet i Leader en summa för att täcka t ex mässdeltagande, resor till möten eller deltagande i gemensamt projekt med andra aktörer. (1.500 ) - VÅ,ÅFF m.fl: Intressebevakning och informationsinsamling genom upprätthållandet av medlemskap i sammanslutningar (Visit Åland 330, Ålands Företagareförening 130 ) - Skärgårdsmarknad: Skärgårdskommunerna har sedan många år genomfört en höstmarknad under namnet Skärgården kan. De senaste åren med Vårdö kommun som dragare av marknadsarrangemangen som avsetts alternera mellan försäljare och kommuner. (1 /invånare/577 ). Inventarier; * 2 st s.k. Vipp-tavlor till Degerby och Överö för marknadsföring av evenemang (800 ). Prestations- och relationstal Antal sammanträden/möten * arbetsgrupper/kommittéer Näringsombudets timmar 438, Kurser/utbildning antal elever Antal uthyrningstimmar/datorer Antal informationsmöten summa besökare Företagarträffar/frukostträffar summa besökare Annonsering i turismpublikationer, på hemsidor och liknande - egen annonsering tillsammans med andra kommuner Egna informationsmappar, broschyrer mm Evenemang (egna eller samarbete) 4 4 4

31 Prestations- och relationstal Journalister/besökargrupper Interkommunala samarbetsprojekt Mässdeltagande/köpcentrumaktiviteter Bokslut Budget Budget Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Räntor Avskrivningar ANSLAG UTV. AV NÄR.LIVET ,8 % P/skattöre 0,46 0,40 0,39

32 BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 126 SKÄRGÅRDS- OCH KOLLEKTIVTRAFIKEN Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar kollektivtrafiken och uppgörande av turlistförslag för skärgårdstrafiken ävensom bevakning å kommunens vägnar av övriga frågor i anslutning till skärgårdstrafiken och farleder. Målsättningar 2013; Målsättningen är att bibehålla kollektivtrafiken i kommunen i nuvarande omfattning och med gällande tidtabeller, dock så att möjlighet till beställningstrafik in till byarna från huvudvägarnas sidovägar fortgår. Föglö kommun införde fr.o.m fem dagars kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är även detta år gratis i kommunen för att stimulera befolkningen att åka kollektivt. Gratis kollektivtrafik har funnits i kommunen sedan år Fortsatt effektiv övervakning av trafiksäkerheten i kommunen med framställningar till Ålands landskapsregering då åtgärder bör vidtas. Den nya färjan på Föglölinjen, m/s Skarven, kom i trafik den 5 mars Arbeta för en basturlista vilken baserar sig på turlistan för sommaren 2011, därtill arbeta för förbättringar som går att åstadkomma. Arbeta för en förbättring av koordineringen för skärgårdstrafikens turlistor österut. Arbeta för bättre koordinering av norra, södra och tvärgående linjerna för att möjliggöra resor mellan skärgårdskommunerna. Nämndens uppgift är att verka för verkställighet av Föglö kommuns linje (kfge 104/ ) som är att arbeta för den trafiklösning som ger den bästa och mest kostnadseffektiva kommunikationen mellan Föglö och fasta Åland på kort och lång sikt. Kommunen har uppmanat landskapet att verkställa undersökningar och projektering av förbättringar beträffande Föglötrafiken i så brådskande ordning som möjligt. Nuvarande situation med besparingskrav och indragna turer när trafiken ökat och förbättrat servicebehov föreligger, tenderar att bli ohållbar. Efter att ovanstående målsättning gällande trafiken mellan Föglö och fasta Åland verkställts skall nämnden arbeta i enlighet med kommunfullmäktiges direktiv/beslut ang. kortruttstrafiken så att hela skärgården småningom skulle ha en utbyggd optimal kortruttstrafik. Byggnads- och tekniska nämnden skall fortsättningsvis aktivt arbeta för att buss- och färjtidtabellerna för skärgårdstrafiken snarast samordnas och finns i samma turlisthäfte, inte som nu i olika publikationer. Detta har mycket hög prioritet. Genomförande/motiveringar; Om möjligt stimulera folk att åka mera kollektivt, miljövänligt genom att ha gratis kollektivtrafik. Öka informationen ytterligare samt synliggöra kommunens kollektivtrafik vid färjläget i Degerby.

33 Skärgårdstrafiken som är skärgårdens livsnerv måste ovillkorligen upprätthållas på en acceptabel nivå, för att ge förutsättningar för en levande skärgård även framledes. Nämnden arbetar under året med att förverkliga ovanstående målsättningar genom kontinuerlig kommunikation med landskapsregeringen och samarbete med övriga skärgårdskommuner. En särskild förhandlingskommitté har fr.o.m. mandatperioden tillsatts för arbetet med turlist- och trafikfrågor i enlighet med kfge:s beslut Kommitténs mandatperiod följer kommunstyrelsens och består för perioden av följande personer; Alfons Boström egenföretagare, Torsten Sundblom lagtingsledamot och Hans- Kristian Skaag kommuntekniker. Inventarier; Ny kontorsstol 3 % av 900 = 27. Prestations- och relationstal Antal trafikdagar linje 1 och Antal passagerare linje 1 och Antal körda kilometer Kostnad per passagerare linje 1 och 2 25,74 21,82 23,98 Kostnadstäckning totalt landskapsbidrag 51 % 55 % 55 % skattemedel 42 % 38 % 38 % miljöfonden 7 % 7 % 7 % passageraravgifter 0 % 0 % 0 % fraktavgifter 0 % 0 % 0 % Gemensamma möten ang. turlistorna, antal pers./möte + trafikinspektören, förhandlingskommitté Trafikinspektör, i % av heltid Byråsekreterare i % av heltid 0,60 0,60 0,60 Bokförare/kanslist i % av heltid 1,66 1,66 1,66 Löneräknare i % av heltid 0,06 0,09 0,09 Bokslut Budget Budget Förändr. % Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter ANSLAG skärgårds- o. koll.trafiken ,3 % P/skattöre 0,23 0,24 0,23

34 SOCIALNÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 220 DE GAMLAS HEM Omfattning och verksamhet: Till resultatområdet hör långvård på annan vårdinrättning utanför Föglö. Kommunen erlägger andelar enligt principen kostnad per vårddygn. Målsättningar 2013: Målsättningen är att kunna erbjuda vård på annan vårdinrättning utanför Föglö för de åldringar som kommunen inte själv har resurser att sköta samt att eftersträva en minimering av behovet av dessa tjänster och i stället utbygga äldreomsorgen så långt det är möjligt inom Föglö. Fr.o.m bekostar landskapet vården vid Gullåsen. Genomförande/motiveringar; Beräknas finnas en (1) fast vårdtagare på De Gamlas Hem genom att en plats hyrs från annan kommun. Beräknat antal vårddygn vid De Gamlas Hem 365 x 248,77 = Vårddygnskostnaden har stigit med hela 23 %. Prestations- och relationstal De Gamlas Hem - antal vårddygn antal vårdtagare, stadigvarande kostnad per vårddygn, netto Bokslut Budget Budget Förändr. % Nettoutgifter ANSLAG De Gamlas Hem ,2 % P/skattöre 1,57 2,04 0,96

35 SOCIALNÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 301 ÖVRIGT SOCIALVÄSEN Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar administrationskostnaderna för socialväsendet, allmänt socialarbete, uppfostrings- och familjerådgivning, barnskydd, samtal, hembesök, förebyggande och poliklinisk rusvård (missbrukarvård), boendetjänster, skuldrådgivning, nykterhetsarbete, köptjänst av fältarbetarna, köptjänst av socialjoursverksamhet och bidrag till sammanslutningar. Målsättningar 2013; Verksamheten fortsätter som tidigare med en heltidsanställd socialsekreterare. Missbrukarvården sköts som köptjänst av Mariehamns stad (Alkohol- och drogmottagningen) samt Kårkulla samkommun på fastlandet (Pixnekliniken). Lämplig vårdform alt. behandling (t.ex. behandlingshem, missbrukarvård för unga, annan lämplig institution, öppna åtgärder eller familjehem) skall kunna ordnas vid behov till ungdomar som inte kan tas emot på grund av låg ålder eller andra skäl vid t.ex. Pixnekliniken. Behandlings- eller vårdformen bör vara individuellt anpassad och bör därför beslutas var och hur den skall ordnas när behovet uppstår. Vid behov anlitas stödpersoner till behövande familjer. Kontaktpersoner skall vid behov omgående kunna anlitas av socialnämnden för barn och ungdomar som förekommer inom barnskyddet och/eller missbrukarvården samt till andra behövande. Vid behov anlitas barn- och mödrahemmet Tallbacken som köptjänst av Mariehamns stad. Kommunen deltar i en barnskyddsjour utom tjänstetid och betalar ett årligt belopp baserat på antalet ungdomar under 18 år i kommunen till Mariehamns stad/tallbacken som agerar som frontjour i första skedet och vid behov förmedlar ärendet till bakjouren som i sin tur vidtar behövliga åtgärder. Försöksverksamheten som påbörjades år 2008 utvärderades 2009 och permanentades att fr.o.m gälla tillsvidare. Ersättningar för frontveteraners hälsocentralbesök finns också med i resultatområdets budget. För beviljande av ersättningar enligt handikappservicelagen finns upptaget ett anslag. Genomförande/motiveringar; Beräknas vara behov av en stödperson/-familj under 6 månader för år Anslag totalt euro. Reserveras anslag för en ungdom i eftervård efter omhändertagande för tiden Ungdomen bor i eget boende. Anslag; Bundet anslag.

36 En personlig assistent enligt HandikappserviceL anställs för en person för tiden Nytt anslag: Ålands Lagting antog en ny barnskyddslag där kravet är att det skall vara tre socialarbetare som handhar ett barnskyddsärende och därtill krav på att kommunen skall ha en expertgrupp i barnskyddsärenden. För att svara upp till nämnda krav för handhavandet av barnskyddsärenden inleddes ett samarbete mellan kommunerna Kumlinge, Brändö, Föglö, Sottunga och Kökar för tiden Samarbetet utföll väl och ett nytt avtal skrevs för tiden Avsikten med samarbetet är att socialsekreterarna hjälper varandra i ärenden som gäller barnskydd, både under tjänstetid men även enligt särskild överenskommelse ha beredskap för tjänsteman i annan skärgårdskommun under dennes semesterperiod. Avsikten är att kostnaderna för socialsekreterarnas tjänster så långt det är möjligt skall kvittas i tid, men om det inte är möjligt faktureras kommunerna för arbetet (anslag ). Ett avtal om samarbete gällande beslutsfattande inom barnskyddet har uppgjorts med Mariehamns stad för samma tid. Mariehamns stad debiterar Föglö kommun enligt timtaxa för utfört arbete (anslag 700 ). Socialsekreteraren handhar och bistår vid diverse bidragsansökningar, såsom bostadsbidrag, utkomststöd, hemvårdsstöd, moderskapsunderstöd, stöd för närståendevård osv., samt handhar faderskapserkännanden, vårdnadsutredningar, uppgörandet av behandlingsplaner inom barnskydd och missbrukarvård, förebyggande barnskyddsarbete, uppföljning och hembesök inom alla områden, regelbundna samtal och/eller träffar med klienter och stödpersoner/kontaktpersoner, ansökningar om fria rättegångar och har som socialväsendets högsta tjänsteinnehavare det övergripande ansvaret för socialväsendets alla områden och anställda i kommunen. Inventarier: 1. Ny telefon till socialkansliet 70 Motivering: Under år 2011 införskaffades en ny telefon, men displayen slutade fungera ett år senare och garantin har gått ut. Drogförebyggande arbete Kommunen kräver att alla föreningar på Åland som arbetar med drogförebyggande arbete och erhåller offentlig finansiering, inkl. polisen, skall komma ut till Föglö minst en gång per år och informera om verksamheten. Ett anslag för bidrag till Ålands Fountainhouse r.f. upptas i budgeten för år Verksamheten riktar sig till psykiskt funktionshindrade och finns i Mariehamn. Nytt anslag: Bundna anslag; 1. Pixnekliniken (missbrukarvård) Tallbacken (barn- och mödrahem) alt. ordn. av annat barnskydd 3. Handikappservice Ersättning till frontveteraner Behandlingshem/vårdalternativ (barnskydd/missbr.) Köp av barnskyddstjänst (Mariehamns stad)

37 7. Fosterhem Barnskydd, eftervård (1 ungdom) Prestations- och relationstal Socialsekreterare i % av heltid Barnatillsyningsman i % av heltid Nykterhetssekreterare i % av heltid Byråsekreterare i % av heltid Löneräknare i % av heltid 32,13 32,48 42,83 Bokförare/kanslist i % av heltid 5,52 5,52 5,52 Nämndmedlemmar, kontaktperson, timmar Socialnämnden antal sammanträden KUNDTJÄNSTER Alkohol- och drogmottagningen Mariehamns stad Missbrukarvård Pixnekliniken Fältarbete för ungdomar Mariehamns stad Uppfostrings- och familjerådgivning Folkhälsan Barn- och mödrahemmet Tallbacken Mariehamns stad Behandlingshem/vård.alt köptjänst Socialjour Mariehamns stad Köp av barnskyddstjänst Mariehamns stad Eftervård för ungdom, barnskydd köptjänst Samarbetsavtal, barnskydd Skärgårdskommunerna Fosterhemsplacering köptjänst FAMILJERÅDGIVNING Folkhälsan, antal besök kostnad per besök 97, MISSBRUKARVÅRD Alkohol- o. drogmottagning, besök 37, kostnad per besök Pixnekliniken, besök kostnad per besök eftervård, besök eftervård, kostnad BARNSKYDD Behandlingshem/vårdalternativ, ungdomar, dagar kostnad per dygn Fosterhem (2011), eftervård ( ), ungdom antal dygn kostnad per dygn

38 - kostnad per månad totalkostnad, netto Barnskyddsärenden, antal BOENDETJÄNSTER Tallbacken - antal dygn kostnad per dygn per klient ALLMÄNT SOCIALARBETE - fastställda underhållsbidrag antal faderskapserkännanden fastställda avtal om vårdnad av barn/umgängesrätt utredning om vård av barn inlämnat till domstol NYKTERHETSARBETE - Utminuteringsställen av mellanöl Utskänkningsställen av mellanöl EOS-tidning, antal prenumerationer kostnad per prenumeration TRYGGHETSTELEFONER - antal beviljade trygghetstelefoner antal sammanlagt kostnad/telefon ERSÄTTNING TILL FRONTVETERANER - hälsocentralavgift, antal personer summa HANDIKAPPSERVICE - bidrag antal personer STÖDPERSON/STÖDFAMILJ -arvode för stödperson, /månad soc 299+soc -arvode totalt antal personer KONTAKTPERSON - arvode för kontaktperson /månad 33,70 + soc 33,70 + soc 33,70+soc - antal personer HYROR - socialkansli, euro/m²/månad 4,38 4,82 5,08 Bidrag till samfund Ålands Synskadade r.f. (taltidning) - totalt 170 euro Bidrag för nykterhetsarbete

39 Finlands sv. Socialförbund Ålands Fountainhouse r.f. Ålands Hörselförening r.f. Midsommarfest vid Annagården Bokslut Budget Budget Förändr. % Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter ANSLAG ÖVR. SOCIALVÄSEN ,3 % P/skattöre 2,63 2,16 1,73

40 SOCIALNÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 315 HEMSERVICE Omfattning och verksamhet; Resultatområdet omfattar hemvårdshjälp, stödservice (måltidsservice) samt stöd för vård av närstående i hemmet (åldringar, långtidssjuka och handikappade). Målsättningar 2013; Målsättningen för äldre- och handikappomsorgen är att den ska karaktäriseras av valfrihet, trygghet och lyhördhet. Vi strävar efter att tidigt identifiera och tillfredsställa behov hos våra invånare. Hemservice och enskilda boendeformer ska anpassas för att svara mot behovet samt skall vara av sådan kvalitet att de äldre kan leva ett liv i värdiga former och känna trygghet. Hemservicen skall underlätta för människor att bo kvar hemma i sin invanda miljö, trots ålder och/eller funktionshinder. Hemservicen kan även vara en tillfällig avlastning för anhörig, som vårdar någon i hemmet samt även för barnfamiljer vid behov. De som bor i Annagårdens pensionärslägenheter eller på annat håll i kommunen och har hemservice i september 2012 är 13 personer. Av dessa har 5 personer hjälp endast med städning, 3 personer har hjälp med varierande insatser 1-2 gg/vecka samt 5 personer som får hjälp flera ggr/dag. Kommunfullmäktige har den godkänt en äldreomsorgsplan som skall vara riktgivande för utvecklingen av äldreomsorgen i Föglö. Planen uppdateras årligen och finns på kommunens hemsida Utvecklingsplan för hemservice utarbetas gemensamt vid Annagårdens årliga planeringsdagar. Det som utarbetas under dessa dagar finns beskrivet under resultatområde 3.34 servicehus/omsorgshem. Annagårdens kök För måltidsservicen finns följande personal: - Ansvarig kock: 83,66 % - Kock 1 : 52,28 % - Kock 2: 41,17 % - Köksbiträde: 62,4 % av heltid, måndag-fredag kl som avlastning för kokerskan. Sedan finns också en lokalvårdare på 7,6 % (50 % på Annagårdens kök och 50 % på omsorgshemmet Annagården) av heltid som städar stora matsalen och på så sätt avlastar lokalvårdaren på Annagården. Beräknad arbetstid per dag ca 35 minuter. Arbetsavtalet är kombinerad med ovanstående arbetsavtal som köksbiträde. Miljömål är att effektivera komposteringen av biologiskt avfall samt att miljöanpassa kemikaliehanteringen.

41 Genomförande/motiveringar; Hemservicen Minimibeloppet för stöd för närståendevård är 364,35 /mån. (år 2012), maximibeloppet 600 /månad. Stödet fastställs av socialnämnden efter bedömning av klientens vårdbehov. Vid fastställandet av stödbeloppet för närståendevård bedöms handlingsförmågan och det dagliga behovet av hjälp hos den vårdbehövande. Färdtjänst ges på basen av läkarintyg och gäller för resor som Folkpensionsanstalten inte ersätter. Färdtjänst beviljas för max. 8 enkelresor per månad inom Föglö samt 2 enkelresor per månad utanför Föglö men inom Åland. Socialsekreteraren kan dock vid behov bevilja fler färdtjänstbiljetter enligt prövning i varje enskilt fall. Klientens självriskandel är 30 % av priset på en enkelresa. Budgeteras (oförändrat). Närståendevårdarna beräknas vara tio (10) personer under år Totalt anslag En andel, prel. 20 %, av nattprimärskötarnas lön bokförs på hemservicen ( inkl. soc.avg.), i.o.m. att dessa också handhar tillsyn av en del av åldringarna vid Annagårdens pensionärslägenheter. Motsvarande minskning finns på resultatområde 3.34 Annagården. Äldreomsorgsdirektionen håller tre möten under året. Annagårdens kök Annagårdens kökspersonal deltar i två planeringsdagar tillsammans med vårdpersonalen. Anslag för vikarier finns upptaget för ändamålet (475 ). Inventarier; 1. Metallskålar, knivvässare, glas, kökshanddukar och diverse köksprylar Kontorsstol 300 Motivering till inventarier Behövs småsaker till köket, eftersom vissa saker slits eller går sönder. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet: obligatorisk kontroll av köksutrymmen (anslag 180 ). Upptas ett investeringsanslag för en diskmaskin till Annagårdens kök. Nuvarande diskmaskin fungerar i dagsläget efter många och dyra reparationer, men risken för att den återigen skall gå sönder är stor och därför är anslaget motiverat. Kostnad: (exkl.moms) Ökningen av anslaget för övrigt material motiveras med att man vill öka trivseln i stora matsalen med emballage, servetter, blommor till matsalsborden, nya löpare på borden samt andra diverse saker Daghemmet Myran köper måltidsservice under skolloven; sportlov, sommarlov och jullov. Beräknas ca 200 portioner. Prestations- och relationstal Totala antalet åldringar i Föglö år år år och över

42 HEMHJÄLP Antalet personer som erhållit hemhjälp år år år och över handikapphushåll barnfamiljer övriga antal besök därav barnfamiljer därav åldringar (65-74 år ) därav åldringar (75-84 år ) därav åldringar (över 85 år ) därav övriga familjer Hushåll som erhållit hemhjälp Kostnad per hemhjälpsbesök - brutto 19,19 32,21 19,42 - efter klientavg. avdragits 16,44 28,04 15,87 Hemhjälp enl. taxa och ersättningsklass - kostnadstäckning i % 14,4 % 12,9 % 18,3 STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Vårdade under året år år år år år och äldre Vårdare sammanlagt år och äldre under 65 år STÖDSERVICE - antal matportioner antal mellanmål antal personer som erhåller måltidsservice (minst 1 gång under året) Råvarukostnad per portion (inkl. moms) 1,93 2,05 2,06 (exkl. moms) 1,71 1,81 1,81 Råvarukostnad mellanmål (3 st/dag) 1,34 1,34 1,34 - morgon 0,72 euro - dag 0,28 euro -kväll 0,34 euro

43 Kostnad per kostdag (portion) - brutto (exkl. moms) 10,33 9,68 10,39 - netto efter måltidsavgifter 4,63 4,06 4,59 - netto inkl. mellanmål 5,07 4,56 5,09 HYROR - Annagården, kök + 50 % samlingssal, per m 2 11,72 12,84 13,00 (andra halvan Annagården RO 334) FÄRDTJÄNST Totala antalet personer som erhåller färdtjänst kostnad per person/år efter att klientavg. avdragits Antal tjänster Hemvårdare Ansvarig kokerska (resultatansvarig) 0,7 0,8366 0,8366 Kokerska 1 1 0,5228 0,5228 Kokerska 2 0,4117 0,4117 Köksbiträde 0,52 fr ,624 0,624 Lokalvårdare 0,038 fr ,038 0,038 Avgifter Måltidsservice - kostnad per portion, euro - huvudmål 6,00 6,40 6,80 - kvällsmål 5,10 5,50 5,90 - dagsersättning (alla mål) 10,80 11,10 11,40 - personal 5,60 5,60 6,00 - personal, middag 5,10 5,50 5,90 - tillfälliga gäster 6,00 6,40 6,80 - grötportion el. motsvarande 1,20 1,20 1,20 - frukost el. motsvarande 2,60 2,80 3,00 - kaffe el. te, bröd och smör el. kaffebröd 1,90 2,10 2,30 - kaffe eller te 1,00 1,00 1,00 - daghemmet Myran 5,60 5,60 5,60 INVESTERINGSANSLAG: Diskmaskin till Annagårdens kök Bokslut Budget Budget Förändr. % Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Avskrivningar ANSLAG HEMSERVICE ,7 % P/skattöre 2,23 2,38 2,26

44 SOCIALNÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 320 BARNDAGVÅRD Omfattning och verksamhet; Resultatområdet omfattar daghemsvård, för- och eftermiddagsvård för skolbarn, familjedagvård samt stöd för vård av barn i hemmet. Målsättningar 2013; Målsättningen för barndagvården är att så långt det är möjligt ordna barndagvård av hög kvalitet i enlighet med barnens behov och föräldrarnas önskemål. Under år 2013 är målsättningen att uppnå en beläggningsprocent på minst 70 % inom barndagvården. För att kunna få lägre vårddagskostnader och effektivt och rationellt utnyttja resurserna är dock ett eftersträvansvärt mål på längre sikt beläggning på minst 80 %. Sedan har barn upp till sju (7) år subjektiv rätt till kommunal dagvård. Enligt barnomsorgslagen skall barndagvård ordnas den del av dygnet det finns behov av dagvård och skall dessutom i mån av möjlighet ordnas i den form vårdnadshavaren önskar. Kommunen är dock enligt lagen endast skyldig att tillhandahålla någon form av dagvårdsplats. Som alternativ till kommunal dagvårdsplats skall finnas möjlighet till hemvårdsstöd för barn upp till tre (3) år. Målet är självklart att kommunen skall kunna uppfylla dessa krav fullt ut. Kommunen erbjuder under år 2013 dagvårdsverksamhet vid daghemmet Myran samt hemvårdsstöd. Nytt; Lekparksverksamhet införs på försök. Verksamheten är förlagd till daghemmet Myran och riktar sig till alla barn med föräldrar. Ingen personalresurs budgeteras för ändamålet utan föräldrarna sköter själva lekparksverksamheten. Förskola erbjuds för 6-åringar av kompetent personal vid daghemmet, sammanlagt 20 timmar i veckan måndag - torsdag kl Förskolan följer skolans arbetsår och är integrerad med övrig verksamhet. För- och eftermiddagsverksamhet ( eftis ) hålls på daghemmet Myran och i första hand för elever i årskurs 1-2 och om möjligt för elever i årskurs 3. Under skolloven är eftis stängt. Ev. dagvård under loven kan ordnas förutsatt att det finns plats på daghemmet. Ingen personal för eftermiddagsvården anställs. Daghemmets ordinarie personal sköter verksamheten. Eftersom barnantalet minskar är befattningen som barnträdgårdslärare indragen under år Barn med annat modersmål än svenska har rätt till extra pedagogisk hjälp 7-8 tim per vecka. (enl. riktlinjer från Ålands landskapsregering). Anställs en gruppassistent på 20 % av heltid för tiden samt Anslaget för handledning för personalen indras för år 2013 och används i stället till bl.a. stöd för barn med annat modersmål än svenska

45 Stödja barn med särskilda behov genom köptjänst av specialbarnträdgårdslärare och vid behov konsultation mm. av skolans psykolog. Anslag Tolkhjälp vid samtal med föräldrar som ej behärskar svenska. Anslag 300. Daghemmet arbetar efter en av socialnämnden årligen fastställd arbetsplan. Betr. tidsfrister m.m. för ansökningstider, arbetsplanen osv. finns särskilt fastställt beslut som delges föräldrarna. Miljömål; att uppmärksamma miljöfostran. Genomförande/motiveringar; Kommunen har totalt 30 ordinarie dagvårdsplatser (inklusive eftisplatser) att erbjuda vid daghemmet Myran i Degerby. Ifall antalet barn som söker dagvårdsplats överstiger antalet platser vid daghemmet ges socialnämnden fullmakt att anställa en familjedagvårdare med månadslön för att täcka behovet. År 2013 är daghemmet öppet hela året med undantag för en (1) månad under sommarperioden. Ifall man inte tänker utnyttja sin dagvårdsplats för två månader under tidsperioden skall detta meddelas före den första april och då behöver avgift inte betalas för dessa månader. Ifall meddelande lämnas senare är endast en månad avgiftsfri. Socialnämnden har fastställt närmare regler kring detta medels särskilt beslut. Kollegiet arbetar enligt följande: - daghemsföreståndaren heltid 100 % (80 % i barngruppen) barnskötare % Barnskötare 1-3: - barnskötare % Eftis ingår - barnskötare 3 60 % daghemsassistent, personlig 100 % gruppassistent 20 % samt Observera att arbetstiden dimensioneras efter anmälningarna. Omfattningen för hösten 2013 fastställs av socialnämnden i samband med genomgång av anmälningarna för verksamhetsåret Om barnantalet är otillräckligt omplaceras personalen i första hand om möjligt till andra uppgifter och i andra hand nedsätts arbetstiden. Föreståndaren fördelar arbetstiden inom gällande budgetram för arbetsavtalen. Enligt avtal har daghemsföreståndaren rätt till 8 % planeringstid/vecka utanför barngruppen och därtill 5 tim/vecka tid för administration, sammanlagt 8,25 timmar/vecka. Detta innebär att föreståndaren är ca 80 % av sin arbetstid i barngruppen och att 20 % täcks upp med annan arbetstagare. Föreståndaren fungerar som facklig huvudförtroendeman för de åländska kommunerna för vilket ett anslag för arvode har budgeterats. Föglö kommuns del är 1/16 del av kostnaden, resterande del faktureras övriga kommuner. Nytt anslag: 80 Assistenter En personlig daghemsassistent 100 % för ett barn är anställd Anslag; En gruppassistent 20 % av heltid är anställd från samt Nytt anslag:

46 Eftermiddagsvård Eftispersonalen är indragen år Daghemmets personal sköter för- och eftermiddagsvården På grund av den låga beläggningen har dagvårdsavgifterna budgeterats betydligt lägre än för år Detta innebär också att det inte blir möjligt att uppfylla kravet att minst 15 % av bruttoutgifterna skall täckas av dagvårdsavgifter. Minskning: (2012: ). Nytt; I ett försök att locka till ny inflyttning till kommunen av barnfamiljer görs under 2013 därtill ett försök med halverade dagvårdsavgifter (gäller ej eftis). Minimiavgiften uppbärs dock alltid. Inkomstbortfallet tas från kommunens allmänna medel och drabbar inte dagvårdsbudgeten direkt blir ett försöksår. Ifall försöket inte leder till större inflyttning återgår dagvårdsavgifterna till fullt belopp fr.o.m (inkomstbortfall ). Maten transporteras från i första hand skolan och i andra hand Annagården under skolloven och sköts som intern köptjänst så att kommunens fastighetsskötare står för hämtandet och lämnandet av matlådorna. Kontot för livsmedel har budgeterats med i princip 80 % närvaro. Annonsering av tjänster och befattningar görs endast på kommunens hemsida, Föglöbladet, på arbetsförmedlingen samt på kommunens anslagstavla. Transporterna till och från simningen sköts med taxi. (Anslag inkl. diverse aktiviteter). Utbildningskontot står i relation till totala lönesumman (1 %). Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet: obligatorisk kontroll av inne och utemiljö (anslag 200 ). Daghemsbarnen är försäkrade för olycksfall på daghemmet. Inventarier, daghem; 1. Köksporslin 200 Hyran för daghemmet har ökat i.o.m. högre kvadratmeterhyra, trots att källarutrymmet inte hyrs (tidigare 390 kvm), 363 m 2 x 8,39 /m 2 x 12 månader = Utökat anslag: Ett anslag finns upptaget för köp av specialbarnträdgårdslärartjänst eller motsvarande enligt socialnämndens särskilda beslut, sammanlagt Bundet anslag. Ett anslag finns upptaget för tolktjänst som vid behov kan användas när föräldrar inte kan svenska. Skall dock användas synnerligen restriktivt eftersom Åland är enspråkigt svenskt (anslag 300 ). Hemvårdsstöd för barn budgeteras Sammanlagt 8 familjer beräknas få stödet. Nytt; I förslaget finns även med att grunddelen skulle höjas från 390 /månad till 500 /månad fr Utgör en del av försöket att locka barnfamiljer att bosätta sig på Föglö. Ifall något/några av dessa barn söker dagvård är motsvarande belopp till socialnämndens disposition för omdisponering till barndagvård i stället för hemvårdsstöd. Utökat anslag:

47 Partiell vårdpenning kan beviljas för en familj med barn i åk 1-2, under förutsättning att modern el. fadern arbetar max 30 tim/vecka. Partiell vårdpenning beräknas till Sammanlagt 2 familjer beräknas få stödet. Minskning: Förutsättning för att erhålla stödet är att kommunal dagvård inte anlitas. Prestations- och relationstal Daghemsdirektion, antal sammanträden Antal 0-6 åringar Daghemmet - tjänster i % * Daghemsföreståndare (80) * Barnskötare * Barnträdgårdslärare * Daghemsassistent, grupp * Daghemsassistent, personlig platsantal vårddagar/år (inom parentes max) (7.854) (6.900) (6.840) - vårddagar/år när deltidsbarn räknas alla dgr barn i heldagsvård varav barn i åldern: * 0-3 år * 4-7 år barn i halvdagsvård varav barn i åldern: * 0-3 år * 4-7 år kostnad/vårddag (228/231/231 vårddagar/år), brutto 93,57 124,32 114,61 - kostnad/vårddag efter klientavgift 82,25 109,67 105,84 - med 50 % rabatt på avgiften 110,25 - kostnad/vårdplats/år, brutto beläggningsprocent (närvaro) Avgifternas kostnadstäckning i % 12,1 % 11,8 % 7,6 % - med rabatten medräknad 3,8 % Hyror - daghemmet Myran euro/kvm 5,46 6,96 8,39 Eftis - tjänster i % * Barnskötare 40 % 40 % -

48 platsantal vårddagar/år vårddagar/år vid full beläggning barn i eftisvård beläggningsprocent, eftis kostnad/vårddag (184 vårddagar/år), brutto 17,32 14, kostnad/vårddag efter klientavgift 10,09 12, kostnad/vårdplats/år, brutto Avgifternas kostnadstäckning i % 41,7 % 15,2 % - Dagis + eftis, sammantagen beläggningsprocent 42, Familjedagvård - anlitas ej Stöd för vård av barn i hemmet - antal familjer som erhåller hemvårdsstöd partiellt hemvårdsstöd partiell vårdpenning åk Bokslut Budget Budget Förändr. % Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter ANSLAG BARNDAGVÅRD ,6 % P/skattöre 2,81 3,54 3,36

49 SOCIALNÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 326 SPECIALOMSORGEN Omfattning och verksamhet; Till resultatområdet hör ersättningar till kommunalförbundet Ålands Omsorgsförbund för specialomsorger gällande dagverksamhet, stödboende och öppenvård för utvecklingsstörda samt ersättningar för kontaktpersoner. Målsättningar 2013; Målsättningen för resultatområdet är att via köptjänst inom ovanstående sektor kunna erbjuda den service som kommunens invånare är i behov av. Driftskostnaderna för specialomsorgen fördelas enligt nyttjandegrad. Kommunen har för närvarande representation i kommunalförbundets styrelse genom socialsekreterare Tina Jansén som suppleant. Genomförande motiveringar: Anslaget för stödboende fortsätter som tidigare. Som komplettering fortsätter anlitande av stödperson av Föglö kommun. Beräknad kostnad är euro för stödperson till en klient. Prestations- och relationstal DAGVERKSAMHET - antal klienter vårdtimmar 770, kostnad per timme 26,58 26,51 27,63 BOENDESERVICE - antal klienter 1 fr antal dygn kostnad per dygn - 213,53 - BOENDE Stödboende - klienter besök kostnad per timme 43,02 39,84 FRITIDS- OCH SEMESTERVERKSAMHET - antal klienter 1+1fr vårdtimmar 39, kostnad per timme 14,44 12,71 OMSORGSBYRÅAVGIFT -antal besök 4 - kostnad per besök 154 STÖDPERSONER - antal 1 1 1

50 Bokslut Budget Budget Förändr. % Nettoutgifter Räntor Avskrivningar ANSLAG SO ,6 % P/skattöre totalt 0,62 1,27 0,30

51 SOCIALNÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 334 SERVICEHUS/OMSORGSHEM Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar kommunens omsorgshem Annagården i Degerby. Målsättningar 2013: Målsättningen med omsorgshemmet är att göra det möjligt för de äldre att bo kvar i den egna kommunen även när vårdbehovet ökar. De äldre skall kunna bo kvar på Annagården ända till livets slut så långt vi kan tillfredsställa det medicinska behovet. Ett ökat omvårdnadsbehov skall kunna tillgodoses på Annagården till livet slut. Personalen arbetar efter ett rehabiliterande förhållningssätt, vilket innebär att arbetssättet utgår ifrån att klienten så långt som möjligt skall kunna bibehålla sina funktioner och kunna leva ett så självständigt och rikt liv på Annagården som möjligt. Annagården skall även ses som ett ombonat och hemlikt boende där den äldre människan kan känna igen sig genom att det finns gamla saker man levt med omkring sig mm. Under de senaste åren har Annagården fått donerat till sig gamla fina möbler. Personalen har även i övrigt arbetat med att skapa en ombonad miljö i Annagårdens gemensamma utrymmen. Annagården är ett s.k. blandboende, vilket innebär att det bor personer med demensdiagnos tillsammans med personer utan demens. Vi arbetar med att skapa en stimulerande och trygg miljö för våra dementa med en kontinuitet och stabilitet i vardagen. Denna verksamhetsutveckling sker inom befintliga budgetramar. Stor vikt läggs vid att alla som bor på Annagården skall ha en så god livskvalité som möjligt ända till livet slut. Ett viktigt mål med utvecklingsarbetet är även att arbeta för att Annagården skall ses som en attraktiv och stimulerande arbetsplats. Genomförande/motiveringar; Äldreomsorgsledaren arbetar 100 % av heltid och handhar enbart administrativa uppgifter. I äldreomsorgsledarens ansvarsområde ingår hemservice, Annagårdens kök samt lokalvårdaren på Annagården. Då beläggningen varit mycket lägre än beräknat år 2012 har inte samtliga närvårdarbefattningar tillsats under året. Hösten 2012 arbetar fem (5) närvårdare heltid, en (1) närvårdare arbetar 75 % och två (2) närvårdare 55 %. Per september 2012 är 2,25 helårsanställningar inte tillsatta till följd av den låga beläggningen. För år 2013 upptas inget anslag för två (2) befattningar som närvårdare på heltid. Lokalvården sköts av två lokalvårdare varav den ena arbetar heltid och den andra 3,8 % och är kombinerad med befattningen som köksbiträde på Annagårdens kök. Om den låga beläggningen kvarstår under år 2013 kan lokalvårdarens arbetstid sänkas från 100 % till 75 % av heltid samt att lokalvårdaren 3,8 % dras in och att städningen av stora

52 matsalen läggs på den ordinarie lokalvården tillfälligt tills beläggningen återgår till normal nivå. Befattningarna tas således inte bort utan läggs vilande. På grund av den låga beläggningen har hemserviceavgiften budgeterats betydligt lägre än för år Minskning: (2012: ) Närvårdarpoolbefattningen på heltid (100 %) fungerar fortsättningsvis som vikarie under semester och sjukledigheter. Befattningshavaren skall även kunna hoppa in och vikariera t.ex. inom barndagvården om behov föreligger (hänv. arbetsbeskrivning). Vid behov av vikarie på båda ställen prioriteras äldreomsorgen. Boendet på Annagården är ett s.k. intensifierat serviceboende, vilket innebär att det finns personal dygnet runt. Planeringsdagar Vårarna 2011 och 2012 hade all personal på Annagården (inklusive kökspersonalen), två (2) planeringsdagar där riktlinjerna för arbetet drogs upp. Alla som deltog var mycket aktiva och arbetade med mål för år 2012 utifrån de resurser vi hade till vårt förfogande. Dagarna resulterade i en verksamhetsplan för Annagården för Vi har fortsatt arbetet med att utnyttja den nya teknologin inom äldreomsorgen. Medelåldern bland Annagårdens klienter är hög, vilket i praktiken bl.a. innebär att många önskar komma i säng tidigt, vila sig under dagen etc. Vi har under 2012 skaffat IP-TV till Annagården för att våra klienter skall kunna se på nyheter mm när de orkar och kan. Detta har varit mycket uppskattat. En planeringsdag är åter inplanerad i början av år Äldreomsorgen är ett område som under de senaste decennierna ständigt utvecklas. Vårt mål är att ta del av den utvecklingen och utveckla vår egen verksamhet utifrån vedertagna exempel. Planeringsdagarna är en del av vårt arbete med att utveckla Annagården till ett attraktivt omsorgsboende. Vi kommer att följa upp målen för 2012, dokumentera den utveckling som har skett i verksamheten samt hur detta påverkat det dagliga arbetet både utifrån klientens som den anställdes del. Vilka effekter nya arbetssätt har haft på arbetsmiljön mm. Vi kommer att lägga upp nya mål och handlingsplaner för 2013, ha undervisning i grupputveckling, utveckling inom äldreomsorg, demensvård och det sociala åldrandets påverkan i vardagen för den äldre människan. Anslag: 4.040,00 (2 planeringsdagar inkl. vikariekostnad) Klädbidraget 69 euro x 13 personer kvarstår för personalen, men arbetskläderna tillhör Annagården. Skor skall alla själva stå för. Kostnad: 897 euro. En del av nattnärvårdarnas löner, närmare bestämt inkl. soc.avg. (20 %) budgeteras på hemservicen då dessa även handhar tillsynen av de boende vid Annagårdens

53 pensionärslägenheter samt pensionärer på hela Föglö som har ett trygghetslarm. Personalen som arbetar på Annagården och Annagårdens pensionärslägenheter ansvarar även för hemservicen ute i kommunen. På Annagården finns ett (vid behov två) periodrum för att kunna avlasta inom närståendevården, återhämta sig efter sjukhusvistelse mm och beräknas vara uthyrt 3-6 månader. Inventarier: 1. Larmmattor, 3 st euro 2. Liggunderlag, 10 st 545 euro 3. Höj-och sänkbart skrivbord 750 euro 4. Kontorsstol 350 euro 5. Utveckling av elektronisk klientdokumentation euro Bundet anslag 6. Digitalvideokamera 200 euro Motivering till inventarierna: 1. Larmmattor är ett larmsystem som fungerar som larm som utlöses då den boende stiger upp ur sängen ex. mitt i natten mm. Larmmattor är dels ett sätt att förhindra fallskador, vilka ofta inträffar nattetid, samtidigt som man vid behov kan förhindra den boende att ge sig ut från Annagårdens lokaler utan sällskap. I dag är demenssjukdomar vanligare och vanligare bl.a. beroende på ökad medellivslängd. Detta föranleder oss att förutse att vi framöver kommer att ha fler boende med demens sjukdomar. Dessa larmmattor är även utmärkta att använda vid tillfälliga förvirringssymptom hos våra boende som ex. kan uppkomma i samband med infektioner. Mattornas larm i ett tidigt skede är extra viktigt kvällstid då endast 2 (två) personer är i tjänst efter samt nattetid (kl ) då endast en (1) person är i tjänst. Annagården är idag en stor verksamhet med ett stort lokalutrymme vilket förhindrar möjligheten för personalen att ha uppsikt över hela lokalen. Vi har under året införskaffat två (2) st larmmattor av tidigare budgeterade fem (5). Att endast två (2) mattor införskaffats beror på att vi fick felaktiga prisuppgifter inför budget 2012 varav de budgeterade medlen endast täckte inköp av två (2). De införskaffade larmmattorna är idag upptagna av boende vilket resulterar i att vi inte har någon reserv inför kommande behov samt att de två (2) mattorna som finns inte ens täcker dagens behov. Larmmattorna kan kopplas till Annagårdens nya larmsystem. 2. Liggunderlagen används för att undvika engångsmaterial i sängarna. Dessa håller några år, men då våra äldre har ett ökande vårdbehov slits dessa idag i större utsträckning än tidigare. Under innevarande år har vi köpt nya enligt budgeterade medel men då dessa är förbrukningsmaterial måste vi kontinuerligt förnya dessa. 3-4.Skrivbordet som idag finns på föreståndarexpiditionen är inte ergonomiskt funktionsdugligt. Efter en ryggskada 2012 har innehavaren av föreståndartjänsten kvarvarande ryggbesvär. Besvären framträder främst vid sittande. För att hantera detta har både ergoterapeut som fysioterapeut uttryckt att arbetsbordet bör vara höj- och sänkbart. Även kontorsstolen behöver bytas ut då den nuvarande inte är ergonomiskt funktionell. (Bundet anslag till socialnämnden). 5. Annagården har fått tre (3) datorer från skolan och av dessa avsätts en dator för personalens klientdokumentation. Ett lämpligt dataprogram införskaffas för

54 klientdokumentationen. Ett anslag för it-tjänster avsätts för handledning och utbildning för personalen hur dataprogrammet fungerar. De övriga två datorerna skall göras tillgängliga för de äldre att användas vid behov. En bärbar dator inköps även för personalens användning. 6. För att kunna dokumentera födelsedagar, andra fester, utflykter samt övriga aktiviteter på Annagården. Miljömål är att optimera användningen av engångsmaterial och att minska energianvändningen. Prestations- och relationstal Annagården - antal rum Antal vårdade under året år år år och över Övriga verkliga vårddygn max. antalet vårddygn vid full beläggning totalt uthyrt men klienter delvis på Gullåsen m.m antal klienter som bor på Annagården Tjänster i % av heltid - servicehusföreståndare/äldreomsorgsledare t.f.närvårdare (sjukskötare) nattnärvårdare 3 x 67 % 3 x 67 % 3 x 67 % - lokalvårdare ( hemhjälp ) lokalvårdare 3,8 3,8 3,8 - närvårdare sysselsättningsinstruktör pooltjänst, närvårdare antal klienter som erhåller badservice antal klienter som erhåller klädvårdsservice Avgifter Klädvårdsservice 5,- 5,- 5,00 Badservice 2,50 2,50 5,00 Kostnad per vårddygn (inkl. nattillsyn) - brutto (inom parentes enl. uthyrningsgrad) 153 (141) 124 (118) 128 (120) - vid full beläggning inkl. administration, hyra och måltidskostn., brutto vid full beläggning

55 Uträkning av ovanstående tal: (2013) - brutto: kostförmåner sjukförs.ersättningar reng.medel för boende hyra periodrum lokalvårdare rådgivning = : 5110 = 128,58. - inom parentes enl. uthyrningsgrad: : 5475 = 120,01. - vid full beläggning: : 6570 = 100,01. - inkl. administration, hyra och måltidskostn. Brutto vid full beläggning: 100,01 + hyra 14,50 /dag + kosthåll 10,39 x 2 + 1,34 + adm. 5 = 141,63. Bokslut Budget Budget Förändr. % Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Avskrivningar ANSLAG OMSORGSHEMMET ,1 % P/skattöre 6,97 6,64 6,20

56 SOCIALNÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 351 UTKOMSTSKYDD Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar kostnaderna för utkomststöd och förebyggande utkomststöd. Målsättningar 2013: Utkomststöd utbetalas inom ramen för gällande lagstiftning. Ge stödtagare råd hur de skall planera sin ekonomi för att undvika likviditetsbekymmer (hjälp till självhjälp). Genomförande/motiveringar; Lagstadgad uppgift som åligger kommunerna. Utkomststöd; (innefattar även förebyggande utkomststöd) euro Utkomststödets grunddelar höjs kraftigt fr , vilket i kombination med ökat antal långvariga stöddtagare innebär ökade utgifter för utkomststödet. Ökning: Prestations- och relationstal UTKOMSTSKYDD - antal hushåll som erhåller utkomststöd en eller flera gånger under året Bokslut Budget Budget Förändr. % Bruttoutgifter Bruttoinkomster - - Nettoutgifter ANSLAG UTKOMSTSKYDD ,7 % P/skattöre 0,18 0,17 0,26

57 BILDNINGSNÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 401 KOMMUNENS SKOLVÄSEN Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar bildningsnämndens och Föglö Grundskolas verksamhet inklusive skolbespisningen, fastighetsskötseln och skolskjutsarna. Resultatområdet är indelat i tre resultatenheter; 01 Föglö grundskola, undervisning och skolskjutsar, 02 skolbespisning samt 03 skolfastighet och -områden. Budgeten för 2013 har beaktat grundskolelagen, grundskoleförordningen, läroplanen för grundskolan, kommunens skolstadga, den av bildningsnämnden fastställda arbetsplanen för Föglö grundskola läsåret samt det av kommunfullmäktige antagna språkprogrammet för Föglö grundskola. Landskapsregeringen har gjort en revidering av timfördelningen i april 2011 som gäller fr.o.m. höstterminen Revideringen medför för Föglö grundskola ökat timantal i högstadiet och högre utgifter för lärarlönerna. Allmänna målsättningar; Grundskolan skall ge en allmänbildande grundutbildning. Grundskolan skall i sin undervisning och övriga verksamhet ge alla elever möjlighet att inhämta och utveckla sådana kunskaper och färdigheter som behövs för en harmonisk och allsidig personlighetsutveckling. I samarbete med hemmen skall grundskolan stöda elevernas utveckling till kreativa och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar, som har ett sunt självförtroende. Verksamheten skall främja demokratiska värderingar, internationell förståelse, tolerans, jämställdhet mellan könen och fredsvilja. Den skall utformas i enlighet med principerna om människors lika värde. Eleverna skall ges insikter i och förståelse för den åländska självstyrelsen, demilitariseringen och kulturen. Verksamheten i grundskolan skall bygga på ekologiska grundprinciper och präglas av respekt för och hänsyn till miljön. Målsättningar för 2013; Förverkliga intentionerna i landskapet Ålands läroplan för grundskolan vad gäller; Kunskap: Skolan skall i samråd med föräldrarna fostra eleverna till att utveckla en positiv kunskapssyn samt en förmåga till att kritiskt granska sin omgivning och det oerhörda utbud av information som i dagens samhälle är tillgängligt. Skolan skall uppmuntra eleverna i deras aktiva kunskapssökande samt ställa krav för att utveckla elevens studietekniska färdigheter i syfte att nå högre uppställda mål på det individuella planet.

58 Efter PISA 2009 kom larmrapporter om pojkars läsning, och med anledning av det kommer det fortsättningsvis att läggas extra tonvikt vid att uppmuntra till läsning. Mental beredskap: Skolan skall bidra till att eleverna lämnar grundskolan med ett bibehållet gott självförtroende och med en stark framtidstro. Eleven skall fostras till en kreativ och konstruktiv förmåga till att hantera situationer där problem av olika slag kan uppstå. Ansvar och samarbete: Skolan skall fostra eleverna till ansvarskännande individer, där ärlighet och uppriktighet skall prägla allt arbete. Eleverna skall fostras till samarbete och kollektivt hänsynstagande i skolsamfundet. Fredsfostran, jämställdhet och tolerans: Skolan skall verka för att fostra eleverna till empatiska individer med insikt i människors lika värde oberoende av tillhörighet. Eleverna skall verka för ett gott kamratskap och tolerans för olikheter såväl på det lokala och individuella planet som i ett mer vidgat internationellt perspektiv. Det åländska kulturarvet skall ha en given plats då elevens engagemang i samhällsfrågor uppmuntras och stimuleras. Detta läsår betonas Ålands självstyrelses 90-årsjubileum på olika sätt. Konflikthantering och tolerans är alltid ett övergripande tema. Miljöfostran: Skolan skall verka för att ge eleven insikt i att all mänsklig verksamhet på jorden bör ses som en del av en större och mer komplex helhet än bara den lokala. Skolan skall arbeta för en hållbar utveckling såväl lokalt som globalt. Ett aktivt engagemang i miljöfrågor skall tydliggöras. Hållbar utveckling skall genomsyra all skolans verksamhet. Företagsamhet betonas även läsåret Under läsåret kommer företagsamhet att tas upp på många olika plan; på individplan, dvs genom att bli medveten om att ta för sig och att föra sig, samt på ett kollektivt plan t ex genom kaffeförsäljning, basarer, marknader mm. Planerna är att vi skall ta projektet Ungt entreprenörsskap som Ålands Näringsliv startade i juni; entreprenorsskap Jämställdhet är ett annat genomgripande tema där all personal fått utbildning. Skolan har även en genushandledare som skall bistå lärarna. Lärarna genomgår under hösten en fortbildning arrangerad av Ålands fredsinstitut och Ålands landskapsregering: Fair sex. Genomförande; Elevvård: Inom elevvården läggs stor vikt vid elever med inlärningssvårigheter och elever med koncentrationssvårigheter. Specialläraren är tillgänglig under 23 vt. För att motverka mobbning elever emellan har skolan från och med läsåret gått in för det mobbningsförebyggande programmet KiVa-skola. Skolan har även åtgärdsprogram gentemot mobbning och i skolans trivselregler framgår att mobbning inte är tillåten. Skolan köper numera psykologtjänster från Contextia (f.d. Ord och Mening) i Helsingfors. Skolpsykologen besöker skolan ca en gång per månad. Friskvård: Vikten av en mångsidig och näringsrik kost poängteras speciellt i hemkunskapen i högstadiet och inom samhällskunskapen i lågstadiet. Ett led i denna kampanj är den dagliga promenaden under rasten strax före klockan tio. Promenaden avslutas i matsalen där en liten fruktbit tillför kompenserande energi fram till lunchen.

59 Antalet gymnastiklektioner har i åk 5-6 utökats från två till tre, och högstadieeleverna har möjlighet att välja en extra gymnastiklektion. Sedan 2010 finns ett matråd där eleverna, daghemmet och skolan har representanter. Nytt läroämne från läsåret är hälsokunskap där vikten av ett hälsosamt leverne också betonas. I elevhandledning och inom samhällskunskapen informeras eleverna om de skador som alkohol, narkotika och tobak kan ge upphov till. Skolan har en handlingsplan beträffande SANT-frågor. Skolan har en krisgrupp, vars syfte är att upprätthålla en handlingsberedskap inom skolan för särskilda händelser, där sorgearbete ingår. Tyngdpunktsområden för användning av timresursen: Specifik vikt läggs vid optimala gruppindelningar för att beakta särskilda behov. För skolans föreståndare har ett lokalt skolledaravtal ingåtts sedan läsåret för att lätta på arbetsbördan. Det lokala skolledaravtalet medför att föreståndarens undervisningsskyldighet är 9-12 vt mot annars vt. Det lokala skolledaravtalet budgeteras för att gälla hela år Föreståndarens undervisningsskyldighet är 12 vt under år Skoldirektörstjänster köps som tidigare av Sottunga kommun. Kostnad: ; ökning med med anledning av löneförhöjning. Motiveringar; Specialundervisning budgeteras för 14 vt mera specialundervisning under vårterminen; kostnadsökning Inventarieköp till undervisningen 0, kostnadsminskning Inventarieköp till skolbespisningen; komplettering av husgeråd 50 Byggnads- och tekniska nämnden debiterar enligt budgeten för underhåll av skolfastighet och områden, kostnadsminskning Värme, el och vatten budgeteras , kostnadsökning Underhåll av skolans maskiner och utrustning 1.600, kostnadsminskning Byggnader och underhåll av byggnader (ingår snöröjning) 500, kostnadsminskning 850. Målning av plåt gavelspetsar 1.750, kostnadsökning ÅMHM:s krav på att täcka in bergullen i gympasalen, kostnadsökning Löpande underhåll som görs av fastighetsskötarna ; kostnadsökning 1.500

60 Skolmaterialanslaget budgeteras oförändrat 170 /elev; kostnadsminskning 765 pga färre elever. Litteraturanslaget budgeteras oförändrat 170 /elev; kostnadsminskning 765 pga färre elever. Litteraturanslaget för biblioteksböcker på ingår i denna post. Undervisningsmaterial med speciell vikt vid dataprogram (Fronter ingår); oförändrat Skolpsykologtjänster, en dags skolbesök per månad eller max. 10 besök på ett år; budgeteras oförändrat Post- och teletjänster inkluderar telefon, fax, GSM, bredband; kosnadsminskning 300. Transporter budgeteras ; kostnadsökning där de dagliga skolskjutsarna stiger med Budgeteras för Skolmusik i Esbo Resor och inkvarteringstjänster budgeteras (oförändrat) Utbildning budgeteras 1 % av lönesumman, Lärarnas avtalsenliga och frivilliga fortbildning ingår, arbetshandledning och förtroendevaldas kurser. Kostnadsökning 124. IT-support budgeteras oförändrat Undervisnings- och kulturtjänster budgeteras ; kostnadsminskning 225. Understödet till Hem och Skola i Föglö ; oförändrat. Livsmedel budgeteras ; kostnadsminskning 682 p.g.a. att antalet elever minskar. Skolköket går in för lokalt och i första hand åländskt (inhemskt) producerade råvaror såvida tillgång finns och priset är rimligt. Nettoutgifterna för skolbespisningen ökar med Prestations- och relationstal Antal elever 59 60, Föglöelever 59 60,5 56 Antal lärare i huvudsyssla 9,5 9 9,5 Antal lärare i bisyssla 1,5 1 0,5 Elevassistent 1,0247 1,1242 0,9020 Fastighetspersonal 1,5654 1,5654 1,5654 Ekonomipersonal (köket) 1,7189 1,7189 1,7189 Skoldirektör (köptjänst) i % av heltid Byråsekreterare i % av heltid Löneräknare i % av heltid 17,6 22,89 23,52 Antal basundervisningsgrupper, åk Antal basundervisningsgrupper, åk Bildningsnämnden, antal sammanträden 8 7 5

61 Prestations- och relationstal Timresurs enligt skolstadgan 221,03 224,30 225,85 Nyttjad/budgeterad timresurs (vt) 221,76 220,60 216,60 Budgeterad timresurs, bundet anslag Budgeterad timresurs, särskild stödundervisning 3,85 5,0 5,0 Sammanlagd budgeterad timresurs 225,61 225,6 221,60 Sparad/överskriden timresurs (vt) 4,58 1,3 4,25 Sparad/överskriden timresurs i procent (%) 2,1 0,6 1,9 Språkprogram (vt) 11, ,5 Specialundervisning 38,21 23,0 30,0 Klubbtimmar Reserveras för stödundervisning Utgifter per elev totalt, brutto , netto Landskapsbidrag per Föglöelev totalt Egenandel totalt per Föglöelev utan bidrag Skolskjutsning - antal skjutsberättigade elever 44, kostnad per vecka * vårterminen 20 veckor * höstterminen 18 veckor Skolbespisning - antal måltider totalt Föglöelevernas andel varav måltider på annan ort daghemmet Myran lärare o assistenter övrig personal tillfälliga gäster budgeterat belopp per lunch (inkl. moms) 1,65 1,80 1,81 (exkl. moms) 1,46 1,59 1,59 - måltider på annan ort (inkl. moms) 10,60 10,60 10,69 (exkl. moms) 9,38 9,38 9,38 - måltider på annan ort, totalt euro mellanmål (inkl. moms) 0,30 0,30 0,35 (exkl. moms) 0,27 0,27 0,31 - morgonmellanmål (inkl. moms) 0,30 0,30 0,31 (exkl. moms) 0,27 0,27 0,27 - fruktmellanmål (inkl. moms) 0,13 0,15 0,15 (exkl. moms) 0,12 0,13 0,13 - total kostnad per kostdag (exkl. moms.) 5,97 5,84 6,27

62 Prestations- och relationstal Avgifter; - övriga (Myran, övrig personal) 5,89 5,84 6,27 - lärare kostförmån Understöd Hem och Skola i Föglö Bokslut Budget Budget Förändr % Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Räntor Avskrivningar ANSLAG kommunens skolväsen ,9 % P/skattöre 10,79 11,70 11,15

63 BILDNINGSNÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 431 MEDBORGARINSTITUTET Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar Medborgarinstitutets verksamhet i Föglö. Allmänna målsättningar; Enligt landskapslagen om medborgarinstitut har Medis som uppgift att erbjuda vuxna medborgare möjligheter till allmänbildande utbildning och en meningsfull sysselsättning på fritiden i så nära anslutning till hemorten som möjligt. Detta uppdrag fullföljer Medis genom att erbjuda ett brett kursutbud både i teoretiska och praktiska ämnen. Inte minst viktig är den sociala gemenskapen människor emellan. Målsättningar 2013; Medborgarinstitutet i Föglö skall erbjuda Föglöborna ett så mångsidigt kursutbud som möjligt och tillgodose deltagarnas varierande behov av kursinnehåll gällande ämnesområde, kursens nivå, studietakt, dag och tid, kursplats och kompetenshöjning. Medis kurser är i första hand för personer som har fyllt 16 år, utom då annat anges. Ungdomar under 16 år antas om det finns plats. Genomförande/motiveringar. Samarbetskommunernas andelar för medisverksamheten 2013 är preliminärt beräknat till totalt En justering av kommunandelarna gjordes den , nästa görs efter tre år igen. Kommunernas andelar är bundna till Ålands konsumentprisindex, som nu är 3,6 % enligt uppgifter från ÅSUB, och därför är beräkningarna gjorda utgående från det. Andelarna fördelas mellan samarbetskommunerna utifrån personer i åldern år i kommunen. I Föglö fanns 428 pers. mellan år den och den procentuella andelen var 3,41 %. Kommunandel för år 2013 beräknas preliminärt till Föglös andel för Medisverksamheten 2012 var totalt Avtalet med Medis innebär att kommunens invånare har rätt att delta i obegränsat antal kurser i de kommuner som ingår i avtalet. Hyra för lokaler uppbärs enligt fastställda taxor för respektive fastigheter. Bokslut Budget Budget Prestations- och relationstal Antal kurser totalt kurser Föglö vt kurser Föglö ht Antal elever/budgetår varav Föglökurserna övriga Ålands kurser Enhetspris per deltagare brutto 166,67 208,33 Enhetspris per deltagare netto 133,67 100,00 125,00

64 Bokslut Budget Budget Förändr.% Nettoutgifter ANSLAG Medborgarinstitutet % P/skattöre 0,11 0,11 0,11

65 FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 440 KULTURVERKSAMHET Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar kulturverksamheten och museiverksamheten i kommunen och försäljningen av Föglö-böckerna I och II och diverse övriga Föglö-publikationer. Allmänna målsättningar: Målet för den kommunala kulturverksamheten är att öka trivseln och den själsliga välfärden för alla åldrar i kommunen, att stärka invånarnas känsla för sin egen identitet, men även att låta besökare ta del av vårt kulturarv. Kulturnämndens uppgift är att främja sådan verksamhet som aktiverar och ökar förståelsen människor emellan samt värna om och bevara den lokala kulturen. Målsättningar 2013: Befrämja den lokala kulturen i form av understöd. Medverka med understöd vid olika kulturevenemang. Anordna kulturevenemang i form av teater, konserter, författarbesök, utställningar, föredrag m.m. Samla och dokumentera bilder från Föglö i äldre tid, i mån av tid och resurser, samt dokumentera museets utställningar. Inköpa konst med medel från konstfonden. Sälja affischer, Föglö-böcker och övriga Föglöpublikationer. Alla inkomster från vandringskartor, Valdemarsledskartor, affischer, historiker och hyllningsadresser överförs till konstfonden via budgeten. Kostnad 111 Tillsätta en arbetsgrupp som ansvarar för Föglömuseets utställning. Målsättningen för 2013 är att ha en ny utställning med en privat samling. Utställningen Strandholkar kommer även att visas sommaren Lotsstugan öppnades som permanent lotsmuseum sommaren Bokslut Budget Budget Prestations- och relationstal Kulturverksamhet: Kultursekreterare 11% 11% 11% Kultursekreterare, timmar/vecka Löneräknare i % av heltid 0,14 0,20 0,19 Kulturarbete, timmar Antal evenemang anordnade av fritids- o kulturnmd Antal evenemang som understöds av fritids o kult.nmd Antal projekt utförda av frtids- o kulturnämnden Föreningar och andra organisationer som understöds av fritids och kulturnämnden Antal besökare per evenemang, medeltal

66 Prestations- och relationstal Konstinköp Sålda Föglö-böcker - del I del II Sålda vandringskartor över Degerby Sålda affischer, bomärken Sålda affischer, äggtäkt Sålda Valdemarsledskartor Sålda hyllningsadresser konstfonden Sålda skol- och bibliotekshistorik Sålda böcker Hästen- till nytta och nöje Sålda böcker Föglöbåtar- från för till akter Sålda böcker Föglömöbler- i stuga och sal Museiverksamhet: Antal utställningar i museet Biblioteket (skolutställning) Biblioteket Lotsstugan (Lotsutställning) Antal betalande besökare i museet Antal besökare sammanlagt i museet Öppethållning: Föglömuséet öppet 6 dagar i veckan under två sommarmånader, därefter en månad för grupper på beställning. Även 2013 planeras inträdet vara gratis, men en frivillig avgift uppbärs. Lotsstugan planeras hålla öppet samma tider som turistinformationen. Prestations- och relationstal Fritids- och kulturnämndens sammanträden Understöd till föreningar o. andra organisationer Landskapets stöd euro/inv. kulturverksamhet 3,05 3,25 3,29 Landskapsstöd euro kulturverksamhet Kommunens stöd euro/inv kulturverksamhet 21,37 26,06 27,90 Totalt landskapet+kommunen euro/inv (netto) 24,42 29,31 31,19 Bokslut Budget Budget Förändr.% Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter exkl. avskrivningar Avskrivningar ANSLAG kulturverksamhet ,7 % P/skattöre 0,16 0,20 0,19

67 BILDNINGSNÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 441 BIBLIOTEKSVERKSAMHET Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar biblioteket i Degerby, skolbiblioteket vid Föglö grundskola samt en boklåda på Annagården. Allmänna målsättningar: Målsättningen är att göra biblioteket till ett intressant kulturcentrum för kommunens invånare, där man kan inhämta kunskap och information och delta i mindre kulturevenemang. I biblioteket finns möjlighet att ordna till exempel bokcirklar, författarbesök, utställningar, möten, kulturevenemang m.m. Där har Föglö folkdräkter fått en central plats, så även hembygds- och fotosamlingen samt skolfotografierna. Målsättningar 2013: Det så kallade Boknalleprojektet fortsätter, alla barn som fyller 3 år under året och bor i Föglö får en bok i present på sin födelsedag. Inköp av DVD-filmer och ljudböcker när biblioteket får större utrymmen. Cd-skivor för både barn och vuxna samt tidskrifter av olika slag. Målsättningen är att hålla aktuell litteratur i biblioteket för alla åldrar. Biblioteksinformation för skola och dagis. Att skolan regelbundet besöker kommun biblioteket med sina elever en gång i månaden. Informera varje månad i Föglö-bladet om nyheter. Målsättningen för år 2013 är att utrymmena skall vara handikappanpassade så att alla skall kunna ha möjlighet att besöka biblioteket. Anordna olika utställningar i bibliotekets utställningsutrymme. Fotoutställningar, elevarbeten, konstutställningar m.m. Prestations- och relationstal Bibliotekarie i % av heltid 47 57,93 57,93% Bibliotekarie, timmar/veckan Byråsekreterare i % av heltid 5 5 5% Löneräknare i % av heltid 0,68 0,91 0,91% Antal band i biblioteket Antal avskrivningar i % 2,2 2 2% Antal lån av biblioteksmat. sammanl Fjärrlån Antal besökare Lån per invånare Antal arbetstim./år bibl.orient för grundskolan

68 Prestations- och relationstal Antal arbetstimmar för arbete m. boklåda Antal arbetst. bibl.info för daghemmet, förskolan Sagostunder Tillgänglig internet användning 12t/v 13 t/v 13t/v Internetanv. timmar/år Evenemang i biblioteket Bokcafé Öppethållning timmar/vecka Landskapsstöd euro/inv. biblioteksverksamhet 23,32 24,83 25,16 Landskapsstöd euro biblioteksverksamhet Kommunens insats i /inv. 67,87 87,24 89,22 Budgetanslag totalt landskap+kommunen(netto) 91,19 112,07 114,38 Bokslut Budget Budget Förändr. % Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Avskrivningar ANSLAG bibl.verksamhet ,5 % P/skattöre 0,61 0,74 0,71

69 FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 461 FRITIDSVERKSAMHET Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar kommunens ungdoms-, idrotts- och fritidsverksamhet. Målsättningar 2013; Målsättningen är att främja ungdoms- och idrottsaktiviteten i kommunen, bidra till att ge ungdomarna en meningsfull fritid genom att ekonomiskt understöda i kommunen verksamma ideella föreningar, men också genom egna aktiviteter. Därutöver 1) upprätthålla idrottsledarbefattningen, som för närvarande är vakant, även år Uppslutningen vid idrottsledarens verksamhet utvärderas årligen genom statistiska uppgifter på deltagande, arbetstidens användning mellan olika idrotter samt mellan pojkar och flickor. Under tiden arbetet är vakant avser fritidsnämnden i samarbete med FUIA nyttja anslaget för riktade idrottsaktiviteter för ungdomarna, t.ex. deltagande i Jomala IK:s friidrottsträningar i Vikingahallen, fotbollsträningar i Lemlands IF och handplockade idrottsledare för idrottsklubbar; samt 2) upprätthålla en ungdomsledarbefattning på 30 %, gärna i samarbete med andra kommuner/organisationer så att det om möjligt på sikt kunde bli fråga om en större arbetsprocent. Under tiden en del av arbetet är vakant nyttjar fritidsnämnden tillgängligt anslag för riktade ungdomsledaraktiviteter för barn i grundskolans årskurser 4-6. Nuvarande ungdomsledarens arbete riktar sig till årskurs 7 och uppåt, medan barn i årskurserna 1-3 hänvisas till kommunens eftisverksamhet. Såväl idrottsledarens som ungdomsledarens huvuduppgift är att stimulera och aktivera kommunens barn och ungdomar till en meningsfull fritidssysselsättning. Nämndens målsättning är också att erbjuda kommuninvånare och även turister möjligheter till fritidssysselsättning och friluftsliv, bl.a. genom upprätthållande av - två stycken vandrings- och friluftsleder av god kvalitet, - en motionsbana, - en tennisbana, - en minigolfbana (nytt, via den s.k. Degerby-kommittén, se investeringsanslag), - en multiarena (ny, budgeterad 2012, uppförs under 2013), - ett gym, samt - andra aktiviteter i mån av tid och resurser. Nämnden har även i budgeten 2013 anslag för klubb- och fritidsverksamhet, t.ex. jakt- och viltvård, moppeverkstad, fågelskådning (ornitologi) och den populära fotbollsskolan för barn i åldern ca år eller annat som fritidsnämnden besluter. Bundna anslag finns upptagna enligt följande; * 700 till Ålands 4 H-distrikt som utbetalas dels a) 100 /kurs på Föglö (5 kurser), samt dels b) 100 /runda hembesök till alla som har företag (2 rundor),

70 * 400 till SKUNK som utbetalas efter att nämnden kunnat konstatera att budget och verksamhetsplan uppfylls, samt * till FUIA för servicehusets drift, som utbetalas mot redovisning. Breddning och grundförbättring av motionsbanan i Degerby färdigställdes grundförbättrades en del av den långa delen och försågs med belysning för att också kunna fungera som skolväg för barnen från Sinting. De upplysta delarna av motionsbanan hålls belyst kvällstid när aktiviteter försiggår där. Den långa s.k. skidbanan indras fr.o.m och resurserna satsas på den upplysta delen av motionsbanan. På Hastersboda vandringsled uppfördes 2002 ett utsikts-/fågeltorn med mycket vacker och vidsträckt utsikt, ett motsvarande uppfördes 2009 vid Jyddö vandringsled uppfördes en s.k. slogbod på Jyddöleden. De bägge vandringslederna har erhållit mycket beröm från talrika besökare. Motiveringar/genomförande; Idrottsledaren Idrottsverksamheten i kommunen var i början av 2000-talet nere i en liten svacka, men på senare år har intresset för speciellt fotboll fått ny fart. Idrottsföreningen FUIA försöker uppmuntra de yngre ungdomarna till idrott för att på det sättet bygga upp ett intresse från grunden i kommunen. En person som sporrar och tränar ungdomarna är en viktig del i detta arbete. Kostnaden för idrottsledarbefattningen (25 % av heltid = 9,5 timmar/vecka), har beräknats till ca för år Ungdomsledaren Ungdomsledarvakansen är för tillfället besatt på timbasis tillsvidare. Ungdomsledaren arbetar i sin helhet med praktisk ungdomsverksamhet för att bidra/sporra till en meningsfull fritidssysselsättning bland ungdomar och barn. Kostnaden för ungdomsledarverksamheten totalt (30 % av heltid = 11,5 timmar/vecka), beräknas till Vandrings- och friluftslederna Fågeltornet på vandringleden i Hastersboda färdigställdes till sommaren Ett motsvarande torn vid Jyddöleden blev klart sommaren uppfördes en s.k. slogbod vid Jyddöleden och 2011 förnyades skyltarna vid bägge leder då de blivit uttjänta samt sattes nya vägvisarskyltar upp vid Hastersbodaleden planeras endast sedvanligt underhåll. Tennisbanan Tennisbanan togs i bruk sommaren Skötsel och tillsyn under sommaren 2012 handhades av Degerby Mat & Café mot provision. Under övriga tider handhas bokning m.m. vid kommunkansliet. Banan är i stort sett underhållsfri. Tenniskurs hölls ånyo sommaren 2012 med gott deltagarantal och mottagande. I övrigt planeras en fortsatt aktiv och bred marknadsföring av banan för att höja nyttjandegraden. Gym Kommunens gym i f.d. daghemsfastigheten i Degerby invigdes i juni 2003 och har en mycket god renommé. Gymmet är i dagsläget fullständigt utrustat och relativt fullt. Kostnaderna överskrider dock kontinuerligt klart intäkterna för gymmet, varför återhållsamhet med medel för gymmet måste iakttas. För 2013 planeras kompletteringsköp enligt följande; skyltning

71 utanför gymmet med öppettider mm (200 ) samt ett mindre anslag för trivselhöjande inventarier (80 ). Städningen av gymmet uppskattas 2013 kosta samt fastighetskostnaden (interna hyran) uppgå till Anslag finns bl.a. också upptaget för anlitande av en instruktör 6 timmar till en kostnad av 210, årskort på gymmet för den gymansvarige (150 ) samt årlig service på maskinerna från auktoriserad firma vilket kostar Kostnad för gymmet netto totalt 2013 budgeteras inkl. räntor och avskrivningar. Exkl. dessa hölls nybörjartillfällen på gymmet för nya gymmare och ett särskilt för ungdomar. Biograf Biografen som färdigställdes 2001 har drivits i Föglö UF:s regi genom en särskild biografsektion, Bio Borgen. Fritidsnämnden har utsett två medlemmar till biografsektionen. Verksamheten har tyvärr gått på sparlåga under flera år och biografen är numera lagd på is. Motionsbanan Under år 2013 genomförs på motionsbanan huvudsakligen sedvanligt underhåll (klippning, slyröjning) då den fylldes på med 450 m 3 bark och flis Därutöver planeras en fortsatt breddning (förhoppningsvis det mesta gjort under 2012) då sly mm växer in från sidorna. Betr. den längre banan grundförbättrades 2009 halva denna och försågs med belysning så att den förutom för motion kan nyttjas som skolväg ( stig ) för barn från Sinting. Fr.o.m läggs denna del av banan ned (den s.k. långa oupplysta skidbanan) förutom den upplysta delen och resurserna koncentreras till den ordinarie motionsbanan. Multiarena Den s.k. multiarenan där ungdomar och andra intresserade (öppen för alla givetvis) kan vistas och spontant utöva olika fritidsaktiviteter, uppförs enligt planerna våren I budgeten för 2013 finns upptaget ett anslag om 500 euro för inköp av redskap mm. Vikingaborg Föglö UF försöker fortsättningsvis få till en nytändning i verksamheten som nu gått på sparlåga under ett antal år. Skötseln och underhållet vid ungdomslokalen Vikingaborg får inte heller eftersättas efter de satsningar och renoveringar på lokalen som görs och gjorts. Klagomål har också till och från funnits på städning och fastighetsskötsel. Fritidsnämnden har därför för sjätte året anslag i budgeten för städning (100 timmar = ca en heldag/månad ) och fastighetsskötsel (60 timmar = drygt en timme/vecka 880 ). Därutöver för ca 70 % av elkostnaden samt för skadeförsäkring. Villkor för dessa fyra stöd (totalt ) är att de skall innefatta betalning för all fritidsnämndens egen verksamhet i lokalen samt subvention av på Föglö verksamma ideella föreningars motsvarande verksamhet i lokalen (tex FUIA, Föglö Jaktvårdsförening, Folkhälsan m.fl.). En förutsättning för överhuvudtaget stöd till Föglö UF är också att 1) ansökan om bidrag lämnas in (har inte gjorts inom utsatt tid) samt 2) att nämnden vid ev. ansökan kommer fram till att bidrag skall beviljas. Stöden för städningen och fastighetsskötseln ges också för att förbättra den löpande skötseln av fastigheten och ge Föglö UF större kraft och vilja att ordna verksamhet när skötseln av fastigheten avlastas, vilket visat sig vara en tung bit för föreningen.

72 Övriga anslag nettoutgifter; - disponibelt anslag för klubbverksamheter; skötsel av motionsbanan i Degerby; skötsel av vandrings- och friluftslederna; anslag för betalning av lokalhyror vid Vikingaborg vid kulturella evenem.m.m anslag för olika aktiviteter utanför Vikingaborg (ungdomsaktivitet), netto 400 Delar av ungdomsledaraktiviteterna finansieras delvis genom mindre deltagaravgifter. Övriga inventarier 1. Mindre inköp till biljardbord, verkstad eller liknande 250 Föreningar m.m. År 2013 ges totalt ( ) till fördelning inom fritidsnämnden för understöd till ungdoms- och idrottsföreningar och klubbar alt. annan motsvarande verksamhet, varav är avsedd för verksamhet samt 50 till FUIA för inköp av idrottsredskap. SKUNK stöds med totalt 800 år Verksamhetsledartjänsten handhas av Utskärgårdstjänster Ab, Mia Hanström, Kumlinge. 4 H-verksamheten drivs sedan 1999 helt i Ålands 4 H-distrikts regi. Fritidsnämnden följer kontinuerligt med verksamheten för att försäkra sig om att inte verksamheten i.o.m. detta försämras. Nämnden bidrar inte till 4 H-gårdens i Jomala verksamhet. Prestations- och relationstal Fritids- och kulturnämndens sammanträden Sekreterarens arbetstid Idrottsledare i % av heltid vakant Ungdomsledare i % av heltid 13, Löneräknare i % av heltid 0,72 0,72 0,72 Ungdomsverksamhet Föreningar som understöds Städning Vikingaborg, timmar Fastighetsskötsel Vikingaborg, timmar Evenemang i nämndens regi seglarläger, mässbesök el.likn. Verksamheter i nämndens regi klubbverksamhet (t.ex. jakt- och viltvård, teaterklubb, Borgenkvällar) * klubbtimmar Idrottsverksamhet Föreningar som understöds Antal orienteringskartor som nytrycks/revideras Motionsutrymme/gym Antal motionsbanor som underhålls * skötseltimmar Evenemang i nämndens regi tennisskola, fotbollsskola mm Verksamheter i nämndens regi tennis, idrottsklubb, motionsfotboll mm

73 Tennis * skötseltimmar (skötselavtal) * uthyrningstimmar Idrottsklubb, timmar Motionsfotboll, timmar Övrig fritidsverksamhet Föreningar/personer som understöds (Zumba) Vandrings- och friluftsleder * skötseltimmar Evenemang i nämndens regi * Filmgalan, kanotläger, sparesa till Tallinn mm Verksamheter i nämndens regi gym * skötseltimmar fast.skötaren ca. 1 timme/vecka * gyminstruktör, timmar * besök/uthyrning enskilda gånger/besök årskort månadskort gångerskort Landskapsstöd euro/inv. idrott 21,61 22,26 22,56 Landskapsstöd euro idrott Landskapsstöd euro/inv. ungdomsverksamhet 4,64 4,78 4,84 Landskapsstöd euro ungdomsverks Landskapets stöd euro/inv. totalt (exkl. investeringsutgifter) till idrott och ungdom 26,25 27,04 27,40 Kommunens stöd i euro/invånare (exkl. investeringsutgifter) till idrott/ungdom/fritid 64,70 88,48 93,92 Totalt landskapet + kommunen 90,95 115,52 121,32 INVESTERINGSANSLAG; Bokslut Budget Budget Förändr % Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Räntor Avskrivningar ANSLAG fritidsverksamhet ,8 % P/skattöre 0,70 0,91 0,90

74 BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 531 TEKNISKA NÄMNDEN Omfattning och verksamhet: Till resultatområdet hör kanslifunktionerna, byggnads- och samhällsplaneringen samt parker, parkeringar och övriga allmänna områden. Målsättningar 2013; Målsättningen med verksamheten är att hålla kanslifunktionerna på en lämplig nivå enligt resurserna. Fortsätta med Agenda 21-gruppens arbete i kommunen, samt stöda Agenda 21-kontoret som fungerar i Mariehamn och hjälper alla kommuner i landskapet med Agenda 21-arbetet. En person anställs med månadslön under månaderna maj - juli för att avlasta fastighetsskötarna och fungera som semestervikarie. Semestervikariens främsta uppgift är att hålla Degerby centrumområde (det område kommunen disponerar) snyggt och städat. I första hand för skötsel av planteringar och områden. Vid den allmänna rastplatsen vid Embarsundsfarleden ansvarar kommunen för att sophanteringen och den allmänna toaletten sköts på ett bra sätt. P.g.a. tidsbrist och svårt att få tag på rätt person budgeteras ånyo för handledning jämte arbetsplanering för fastighetsskötarna. (Överförs från 2012 års budget). Genomförande/motiveringar: Agenda 21 erhöll fr.o.m eget kostnadsställe i budgeten med kostnadsansvar. För Agenda 21-kontoret i Mariehamn, vilket skall stöda de lokala Agenda 21-grupperna ute i kommunerna budgeteras 577 (minskning med 3 ). För kommunens lokala Agenda 21-grupp budgeterar nämnden totalt 1275 med följande fördelning; kopiering och porto 50, utbildning s.s. kursdagar och temadagar 350, mötesarvoden 756, kaffebröd 30, reseersättningar 89. Uppsättande och nedtagning av julgransljusen i Degerby centrum och vid Annagården samt behövliga lampor mm. Kostnad 700. Avfallshanteringen vid rastplatsen vid Embarsund sköts med ett blandavfallskärl på 660 liter med tömning varannan vecka under perioden maj augusti. Kostnad st turistcontainer placeras ut 18 juni 15 augusti invid gästhamnens återvinningsstation. Detta görs för att minska nedskräpningen över midsommar och den absoluta högsäsongen i Degerby centrum, kostnad 600. Därtill reserveras 600 för ospecificerade turistsopor som kan fritt disponeras av byggnads- och tekniska nämnden. Kommunen upptar ånyo anslag för handledning jämte hjälp till arbetsplanering för fastighetsskötarna för att uppnå en bättre effektivitet och planering av arbetstiden. Kostnad (överförs från 2012 års budget). Ett enkelt uppföljningssystem bör införas där framgår bl.a. när olika åtgärder genomförts. Detta bör sedan kontinuerligt följas upp och byggnads- och tekniska nämnden fastställa vad följderna (sanktionerna) är ifall det inte uppfyllts som åligger fastighetsskötarna.

75 Den av kommunstyrelsen s.k. Degerby-kommittén (Kommittén för Degerby centrum) presenterade hösten 2011 ett förslag till uppfräschning av Degerby centrum inkl. hamnområde. Förslaget godkändes i samband med budgeten för 2012, har påbörjats under 2012 och färdigställs om möjligt till sommarsäsongen För kommitténs arbete upptogs redan 2011 ett totalt anslag om om vars fördelning kommunstyrelsen fattade beslut under 229/ Under detta resultatområde finns budgeterat sedan tidigare för följande åtgärder; * belysning vid ankaret (överförd uppgift från kulturnämnden) * belysning av fastigheterna i kärnan i Degerby inkl. konsulthjälp Ovanstående belopp överförs från 2012 till 2013 års budget. Inga nya anslag upptas. Inventarier; - Ny kontorsstol till byggnadskontoret. Kostnad 60 % av 900 bokförs på tekniska nämnden. Kostnad Parkering förbjuden skylt till Degerby centrum. Kostnad 500. Prestations- och relationstal Antal möten per år - tekniska nämnden Agenda 21-gruppen Antal byggnadsplaner Antal rastplatser Antal parkeringar Antal parkeringsplatser (personbilar) Antal parkeringsplatser (lastbilar/bussar) Mattvätt Vattenförbrukning i m³ Kommuntekniker i % av heltid Byråsekreterare i % av heltid Bokförare/kanslist i % av heltid 18,66 18,66 18,66 Löneräknare i % av heltid 5,12 6,89 6,82 Arbetstimmar, skötsel av Degerby centrum Arbetstimmar, skötsel av rastplats Bokslut Budget Budget Förändr. % Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Avskrivningar ANSLAG tekniska nämnden ,1 % P/skattöre 0,99 0,93 0,77

76 BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 541 GATOR (f.d. byggnadsplanevägar) Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar skötseln av kommunens gator (f.d. byggnadsplanevägar), gång- och cykelvägar samt upprätthållande av vägbelysningen i Degerby. Målsättningar 2013; Underhålla gatorna (tid. byggnadsplanevägarna, bytt namn enligt den nya plan- och bygglagen) enligt de resurser som föreligger, sträva efter att hålla vägarna på nuvarande standard. Genomförande/motiveringar: För vägunderhåll av grusvägarna (grusning) upptas totalt 357. Konstateras att Tingsvägen i sin helhet samt en stor del av Sintingsvägen är kommunalvägar och därmed överförda till resultatområdet 5.42 (kommunalvägar). I övrigt endast sedvanligt underhåll av gatorna ss grusning, saltning och skrapning av grusvägarna byggdes nätet ut med 3 st stolpar längs Sintingvägens förlängning. Gällande vägljusnätet i Degerby budgeteras även i år en större summa för underhåll av armaturerna. Detta motiveras med att nuvarande lampor inte lyser tillräckligt och bytet görs för att lamporna skall uppfylla kraven. Bytes totalt 5 st armaturer. Kostnad: Inventarier; 2 st skyltar förbjuden att parkera med tilläggsskylten vändplan för Sjövägen och Sintingsvägen. Kostnad Ytbeläggning av den nyanlagda gatan (ringväg) till kommunens äldreboende och daghem. Hänv.; investeringsanslag Bygge av gång- och cykelväg längs Tingsvägen från korsningen till butiken. Hänv.; investeringsanslag Miljömål; Vid förnyande av vägbelysning skall energibesparande armaturer och lampor anskaffas. Prestations- och relationstal Gatorna Gator (f.d. byggnadsplanevägar), lm Vägsalt, ton Grus, kubikmeter Underhållskostnad per meter i (exkl. moms) 1,70 2,10 2,33 Underhållskostnad per km i Gång- och cykelvägarna Gång- och cykelväg, lm Prestations- och relationstal Vägbelysningen

77 Vägbelysning antal ljuspunkter Antal hyrda stolpar Årskostnad per ljuspunkt i 52,55 46,61 50,32 Vägbelysning antal kwh/år INVESTERINGSANSLAG: Bokslut Budget Budget Förändr. % Nettoutgifter Avskrivningar ANSLAG gator ,4 % P/skattöre 0,14 0,15 0,16

78 BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 542 TRAFIKLEDER Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar privata vägar, kommunala vägar och trafikleder samt administration. Dessutom övervakningen av trafiksäkerheten på trafiklederna i kommunen. Målsättningar 2013; Underhållet av de kommunala vägarna upprätthålls med de medel som anvisas. Avtal för snöplogning av kommunens vägar och fastigheter har upphandlats under hösten Nya avtal gällande snöplogningen för samtliga distrikt har undertecknats under hösten och gäller i två säsonger t.o.m. våren Anbud på grusning begärs in hösten 2013, dock senast inom september månad. Grusningen kommer att utföras under hösten Konstateras att grusningen på hösten är lyckad och man kan med fördel fortsätta med grusning på hösten för att slippa vårens koordinering av grusning och saltning vilken kan vara problematisk. Snöplogningen av privata vägar, vändplaner och företag/institutioner fortgår som tidigare. Byggnads- och tekniska nämnden skall noggrant följa med tillvägagångssättet vid landskapsregeringens större underhållsarbeten på lands- och bygdevägarna i kommunen så att alla normer och regler för sådana arbeten uppfylls samt dessutom vid behov i förekommande fall kräva att vägplaner uppgörs innan arbeten inleds. De två ytbelagda kommunalvägarna i Degerby, Tingsvägen och de 700 meter av Sintingsvägen som tidigare var bygdeväg, är i relativt dåligt skick. Tingsvägen är lappad av landskapet för något år sedan och klarar sig en tid framöver. Sintingsvägens första 700 meter grundförbättras. Vägplan har godkänts av kommunfullmäktige i september Tingsvägen görs som ett särskilt projekt längre fram. Miljömål; Vid upphandlingen skall utsläppskrav ställas på de olika vägunderhållsmaskiner som kommunen hyr in. Hänvisning till fastställd miljöhandlingsplan, kfge 32/ Genomförande/motiveringar; Investeringsbidraget från landskapet för nybyggnad och grundförbättringar av kommunalvägar kvarstår, dock till avsevärt lägre belopp. Det bidragsberättigade beloppet per meter är inte heller i närheten av kostnadsnivån som beräknas på Föglö, vilket leder till att vägprojekt ev. måste skjutas upp ifall inte anbuden uppfyller budgeten. Nämnden skall tillse att första släntklippningen längs de allmänna vägarna skall utföras innan turistsäsongen för att möta turisterna med snygga vägrenar. Vägrenarna skall dock inte klippas så att blomsterprakten längs dem äventyras eller under den tid växterna blommar. Totalt utförs 2 släntklippningar, 1 slyklippning och 1 vattning och saltning av vägarna per år. Under året kommer kommunen att fortsätta med den så kallade underhållsdikningen och siktförbättringssprängningar på kommunalvägarna. Kostnad ( ). Den mest aktuella vägen för dessa åtgärder är Björsboda ringväg. Vägsyn skall hållas minst vartannat år, varför nästa vägsyn skall hållas senast under hösten 2014.

79 Den differentierade snöplogningstaxan bibehålls. Avgifterna för snöplogningen skall vara självbärande. Ytterligare höjningar kan ske ifall det åter blir en riklig snövinter. Ålands landskapsregering beviljade kommunen bidrag för grundförbättring av Sintings kommunalväg under år godkändes vägplan av kommunfullmäktige. Gällande ytbeläggningen av denna väg avslog landskapsregeringen ansökan Stora delar av vägen byggs som en gata för att på detta sätt kunna bredda vägen så mycket som möjligt och göra den trafiksäkrare. Sträckan som avses är den sträcka, 700 meter, som nu är ytbelagd. Pga att anbuden kraftigt överskred tillgängliga anslag gör vägmästaren en ny enklare planering av vägen som håller sig inom beviljat anslag. Projektet utförs med anledning därav i sin helhet Betr. ytbeläggningen lämnas anhållan in till landskapsregeringen om möjligheterna till landskapsbidrag för ytbeläggning så att projektet i sin helhet kan genomföras Kfge har beslutat att vägprojektet genomförs oberoende av om bidrag för ytbeläggning kan erhållas. Hänv.; investeringsanslag Anslag upptas också i budgeten för ytbeläggning av Ulversö kommunalväg. Hänv.; investeringsanslag Med anledning av ovanstående (enklare ombyggnad av Sintingsvägen) återupptas planerna på byggande av en ny ringväg till Sintings detaljplaneområde för att klarlägga markägoförhållanden samt att vägsträckningen pålas ut (ungefärligt). Projektet har högsta prioritet i.o.m. den allt större bebyggelsen på Sinting och södra Degerby överlag med därtillhörande högre trafikintensitet. Ett första delanslag upptas i budgeten för 2013 i avsikt att få vägplan godkänd under året för att verkställa själva bygget under år Hänv.; investeringsanslag Inventarier; Vägmästaren ny kontorsstol 7 % av 900. Kostnad 63. Förnyande av byanamnsskyltar 2 st. Kostnad 600. Prestations- och relationstal Antal sammanträden ordförande årsarvode Kostnader för underhåll av kommunalvägar per kilometer (totalt meter)(exkl. moms) Anslutna till snöplogningen varav privata företag/institutioner Kommunalvägarna; Vägsalt, ton Moblandat krossgrus, kubikmeter Halksand, kubikmeter Landsväg i meter Bygdeväg i meter Kommunalväg i meter Vägar totalt i meter exkl. gator Vägnamnsskyltar Trafikskyltar 4 - -

80 Prestations- och relationstal Avgifter; Snöplogningstaxa /infart helår helår helår meter meter meter meter meter Grundavgift företag Anmälningsavgift Vägarbeten, antal timmar Väghyvling, antal timmar 54, Kommunalvägar, snöplogningstimmar Släntklippning, antal timmar Slyklippning, antal timmar Sandningstimmar Sopningstimmar 2,5 5 5 Saltning/vattnings timmar Vägreparationstimmar 15, Uppsatta plogpinnar kommunalvägar Underhållsdikning, antal timmar Siktförbättringssprängning, enheter 71, Sålda plogpinnar pris/styck, exkl.moms. 2,50 2,50 2,50 Vägmästare i % av heltid Byråsekreterare i % av heltid 1,40 1,40 1,40 Bokförare/kanslist i % av heltid 3,86 3,86 3,86 Löneräknare i % av heltid 0,16 0,21 0,21 INVESTERINGSANSLAG: Bokslut Budget Budget Förändr. % Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Avskrivningar ANSLAG trafikleder, vägar ,4 % P/skattöre 0,73 0,75 0,80

81 BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 561 AVFALLSHANTERINGEN Omfattning och verksamhet: Handhar kommunens avfallshantering samt därtillhörande uppgifter. Kommunens hela avfallshantering sköts av en entreprenör, även hanteringen av det farliga avfallet sköts via entreprenören. Målsättningar 2013; Föglö kommun återtog fr.o.m hela renhållningsansvaret från kommunförbundet Ålands Miljöservice. Kommunens hela avfallshantering skall skötas på bästa sätt i enlighet med av kommunfullmäktige antagen renhållningsplan samt finansieras i sin helhet med avgifter förutom eftervården enligt det godkända kontrollprogrammet för Stentorpa deponin. Genomförande/motiveringar: Sluttäckning av Stentorpa avfallsdeponi i enlighet med beviljat miljötillstånd slutfördes den Kostnad på totalt 4000 budgeteras 2013 för eftervården enligt det godkända kontrollprogrammet för Stentorpa deponin. Kommunens hela avfallshantering sköts på entreprenad i enlighet med renhållningsplanen. Kommunen har hösten 2012 ånyo upphandlat kommunens totala avfallshantering och ett nytt avtal kommer att undertecknas före och gälla år. Prestations- och relationstal Antal hushåll (fast bosatta) Antal fritidshus (interna) Antal fritidshus (externa) Antal fritidshus (som debiteras) Arrenden; *Sven-Erik Jansson 1 540, *Börje Fellman Antal återvinningsstationer Återvinningscentralen Elförbrukning, kwh Renhållningsavgifter Renhållningens grundavgift fast bosatta 73,17 97,56 113,82 fritidsfastigheter 73,17 73,17 73,17 Brännbart restavfall /säck (- 200 l) 5,69 5,69 6,50 Brännbart restavfall /påse (- 60 l) 2,44 2,44 3,25

82 Prestations- och relationstal Bioavfall /påse (- 25 l) 8,13 8,13 8,13 Bioavfall /påse (-8 l) 2,44 3,25 3,25 Deponiavfall 2 /m³ 32,52 32,52 32,52 Deponiavfall 3 /m³ <0,5 m³ 65,04 65,04 65,04 Deponiavfall 3 /m³ >0,5 m³ 113,82 113,82 113,82 Vit- / brunvaror /kolli < 0,1 m³ 5,69 6,50 6,50 Vit- / brunvaror /kolli > 0,1 m³ 8,13 8,13 8,13 Däck på fälg /st 16,26 16,26 16,25 Däck utan fälg /st 2,44 3,25 3,25 Faktureringsavgift 5,00 5,00 5,00 Bokslut Budget Budget Förändr. % Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Räntor Avskrivningar ANSLAG avfallshantering ,9 % P/skattöre 0,42 0,05 0,04

83 BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 602 FASTIGHETER, BYGGNADER OCH LOKALER Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar skötseln av kommunens samtliga fastigheter förutom kommunens radhus, Annagårdens pensionärslägenheter och fastigheterna inom Tullkammarplan, dvs. kommungården, daghemmet Myran, omsorgshemmet Annagården, branddepån, gymmet/företagarhuset, Sanda f.d. skola, Föglö grundskola och lagerhallen (ny). Dessutom omfattar resultatområdet kommunens utarrenderade områden bortsett från hamnområdena och Tullkammarplan. Målsättningar 2013; Målsättningen är att hålla byggnaderna i tekniskt gott skick. Under året skall bygget av en lagerhall för kommunens fastighetsverksamhet slutföras. Hänv.; investeringsanslag Kommungårdens ventilationsaggregat kräver en större genomgång och dyrare reparationer för att få anläggningen att fungera bättre. Hänv.; investeringsanslag För övrigt görs på fastigheterna under 2013 endast det nödvändigaste underhållet. Kommunens fastigheter är alla i ett relativt gott skick. Byggnads- och tekniska nämnden har ett arrendeavtal med hyresgästen i Sanda f.d. skola vilket går ut på att hyresgästen sköter hela fastighetens underhåll. Under år 2013 fortgår fastighetsskötarjourverksamheten enligt Tekniska sektorns avtal. Fastighetsjouren utgör dygnet-runt-jour hela året. Beredskapsersättningen beräknas enligt följande; 365 dygn x 15,5 tim/dygn x 20 % = 1.131,5 tim/år som skall ersättas med fastighetsskötarnas/kommunteknikerns grundtimlön. Jouren skall täcka vatten- och avloppsverket, omsorgshemmet Annagården och Annagårdens pensionärslägenheter. Övriga fastigheter ingår INTE i den sedvanliga fastighetsjouren utan endast akuta utryckningar. Under vintern ansvarar man för snöröjningen/sandningen vid omsorgshemmet, Annagårdens pensionärslägenheter och skolan. Kostnad 27649, kostnadsökning 979. Utryckningsersättningen fördelas enligt de verkliga kostnaderna per fastighet, (enl. jourdagboken). Fastighetsskötarbefattningarna ändrades 2011 så att bägge fastighetsskötare ansvarar gemensamt över kommunens samtliga anläggningar, så att man har lika stort ansvar för samtliga byggnader och anläggningar. Fastighetsskötarna har inbördes lika stor procent på samtliga fastigheter och anläggningar. På detta sätt är det tänkt att de skall arbeta mera som ett team och stöda varandra i de olika arbetsuppgifter som de har enligt sina arbetsbeskrivningar. Gårdskarl/fastighetsskötarbefattningarna utökades till två heltidsarbeten fr.o.m. år 2006.

84 Fr.o.m ändrades fastighetsskötarnas arbetsuppgifter också så, att uppgiften som gårdskarl/fastighetsskötare vid Skärgårdskontoret upphörde i samband med fastighetens försäljning och de frigjorda arbetstimmarna i stället sattes på Tullkammarplans fastigheter. Miljömål; att minska elförbrukningen, att minska användningen av uppvärmningsolja, konvertera till miljövänligare alternativ. vid nyanskaffning och byte av armaturer eftersträvs att energibesparande armaturer och lampor köps. Genomförande/motiveringar: Under sommaren (maj-juli alt. juni-augusti) anställs 1 person med månadslön som skall fungera som semestervikarie för kommunens 2 st fastighetsskötare samt även som avlastare för fastighetsskötarna, skall främst sköta gräsklippning, röjning och alla planteringar mm. Kostnad; 3 837, (kostnadsökning med 135 ). Målsättningen är att denna person rekryteras så tidigt som möjligt på våren. Ytterligare anställs under sommaren någon/några skolungdomar för skötsel av planteringar, främst ogräsplockning, vid olika fastigheter. Totalt 100 timmar. Kostnad; Kommunen har påbörjat uppförande av en oisolerad lagerhall 2012 för kommunens material (lagringsmöjlighet). Lagerhallen skall färdigställas under Likaså skall de sociala utrymmena för kommunens fastighetsskötare ordnas i daghemmets lediga källarlokal under I branddepån planeras det att sätta in luftvärmepumpar i den lilla hallen för att minska elbehovet i fastigheten. Detta är ett sätt att uppfylla kommunens miljömål. Kostnad; För fastighetsskötarbilen budgeteras 2013 totalt Under år 2012 gjordes energicertifikat för Kommungården där det konstaterades att har en EP-klass E vilket motsvarar EP-värde keh/brm²/år. Detta kan anses vara ett relativt dåligt värde för en kontorsbyggnad. Huvudorsaken till denna låga klass är att ventilationsaggregatets värmeåtervinning inte fungerar alls. Hänvisande till energicertifikatets rekommendationer skall det befintliga ventilationsaggregatet repareras, injusteras och driftoptimeras. Hänv.; investeringsanslag Inventarier; Alla fastigheter (gårdskarlsgaraget): 1. Släpkärra med hydraulisk tipp till kommunens kombimaskin Avant 420. Kostnad Nytt järnspett. Kostnad Bräckjärn. Kostnad Borrserie större med järnborrar 1-10 mm. Kostnad Borrserie träborrar. Kostnad Större vinkelslip för 230 mm skivor. Kostnad 150

85 Fastighetsskötarbilen: 1. Komplettering av grundverktyg till bilen, övrigt ospecificerat, ss. skruvmejslar, olika nycklar, eventuella specialverktyg. Kostnad 200. Inga fastighetsinventarier till de övriga fastigheterna budgeteras Inventarie- och maskinunderhåll; Budgeteras totalt ( ), mestadels sedvanligt underhåll. Specifikt som kan noteras; Åkgräsklipparen 1. Nya remmar och vajrar mm. Kostnad Årlig grundservice. Kostnad 250 Avant Årlig grundservice. Kostnad 400 Annagården 1. Underhåll av ventilationsanläggningen mm. Kostnad Underhåll av brandlarmanläggningen. Kostnad Underhåll av pannanläggningen. Kostnad (73 % på RO 602 och 27 % på RO 605). 4. Inköp av filter till kökets ventilationsanläggning. Kostnad Gym/företagshus 1. Underhåll av frånluftsfläktar. Kostnad Nya termostater/ventiler till gymsidan. Kostnad 360 Kommungården 1. Underhåll av ventilationsanläggningen inklusive 1 st filterbyte. Kostnad 850 Föglö grundskola 1. Underhåll av pannanläggning. Kostnad Övrigt maskinunderhåll på skolan. Kostnad 500 Branddepån 1. Underhåll av fasta maskiner mm. Kostnad 200 Daghemmet Myran 1. 1 st filterbyten. Kostnad Underhåll av fasta maskiner mm. Kostnad 500 Fastighetsunderhåll; Budgeteras totalt ( ). Utöver sedvanligt underhåll som snöröjning och nödigt, normalt underhåll. Specifikt som kan noteras; Annagården. 1. Tapetsering/ny golvmatta i ett rum, vid byte av hyresgäst. Äldsta delen! Kostnad: Daghemmet Myran 1. Ny halkfri golvmatta i köket 20 m 2. Kostnad 3 800

86 Branddepån 1. Installation av luftvärmepump i lilla halldelen. Kostnad Föglö grundskola 1. Ytbehandling av plåtgavelspetsarna. Kostnad: ÅMHM:s krav om att täcka in bergullen på gymnastiksalens kortsidor. Kostnad Kommungården 1. Snygga till kfge:s tak. Kostnad Finansieras via fastighetsunderhållsfonden. 2. Injustering av vikdörren. Kostnad 790. Finansieras via fastighetsunderhållsfonden. Transport av mat till daghemmet Myran sköts av en fastighetsskötare till självkostnadspris om 5,80 /tur (2012 5,50 /tur). Arrangemanget förutsätter en flexibilitet från daghemspersonalen ss. lyfthjälp vid i- och urlyftning av matlådan och hämtning av mat från hemgårdsköket själva när det är ett litet antal barn på daghemmet mm. Fr.o.m återgår inköpen av allt städmaterial till enheternas lokalvårdare, inga samordnade/centraliserade inköp sker utan lokalvårdarna själva sköter inköpen inom beviljade anslag. Inköpen skall ske när det finns kampanjerbjudanden i den lokala affären anlitas utomstående städfirmor för storstädning och fönstertvätt enligt följande; Annagården 100 timmar (3 000 ) + golvrengöring (3 284 ), daghemmet Myran 60 timmar (1 800 ) + golvrengöring (2 213 ) och kommungården 25 timmar (750 ). Det är viktigt att bygget av kommunens oisolerade lagerhall slutförs under året. Kommunens tekniska avdelning lider av stor utrymmesbrist för sina maskiner, inventarier och har ingen lagermöjlighet av material. Även andra enheter har behov av lagret. Det är även viktigt att iordningställa en vettig stödjepunkt för fastighetsskötarna i daghemmets källare där det finns outnyttjat utrymme för närvarande. Investeringsanslag: Prestations- och relationstal Antal egna fastigheter Utarrenderade områden Sammanlagd byggnadsyta kvm egna utrymmen Sammanlagd byggnadsvolym kbm egna utrymmen Antal lägenheter Lokalvårdare 1 (för närvarande Ann-Lis Snällström); - befattningens fördelning i % av heltid %/tim/v. Daghemmet Myran 45,0 45,0 45,0/17,21 Biblioteket 16,9 16,9 16,9/6,46 Gym 9,7 9,7 9,7/3,71 Kommungården 28,4 28,4 28,4/10,87 100,0 100,0 100,0/38,25

87 Prestations- och relationstal Gårdskarl/fastighetsskötare 1 (för närvarande Ingvar Lindvall); - befattningens fördelning i % av heltid. %/tim/v. Annagårdens pensionärsbostäder 12,5 12,5 12,5/4,78 Hamnverket 7,5 7,5 7,5/2,87 Annagården 13,5 13,5 13,5/5,16 Daghemmet Myran 5,0 5,0 5,0/1,9 Vattenverket 8,75 8,75 8,75/3,35 Avloppsverket 8,75 8,75 8,75/3,35 Tullkammarplans fastigheter 7,0 7,0 7,0/2,68 Kommungården 2,25 2,25 2,25/0,86 Branddepån 2,0 2,0 2/0,77 Motionsbanan i Degerby 0,75 0,75 0,75/0,29 Vandringslederna 1,75 1,75 1,75/0,67 Kommunens radhus 4,00 4,00 4,0/1,53 Företagarhus/gym 1,25 1,25 1,25/0,48 Föglö grundskola 25,0 25,0 25,0/9,56 Sanda skola /38,25 Gårdskarl/fastighetsskötare 2 (för närvarande Tomas Lund); - befattningens fördelning i % av heltid. %/tim/v. Annagårdens pensionärsbostäder 12,5 12,5 12,5/4,78 Hamnverket 7,5 7,5 7,5/2,87 Annagården 13,5 13,5 13,5/5,16 Daghemmet Myran 5,0 5,0 5,0/1,9 Vattenverket 8,75 8,75 8,75/3,35 Avloppsverket 8,75 8,75 8,75/3,35 Tullkammarplans fastigheter 7,0 7,0 7,0/2,68 Kommungården 2,25 2,25 2,25/0,86 Branddepån 2,0 2,0 2/0,77 Motionsbanan i Degerby 0,75 0,75 0,75/0,29 Vandringslederna 1,75 1,75 1,75/0,67 Kommunens radhus 4,0 4,0 4,0/1,53 Företagarhus/gym 1,25 1,25 1,25/0,48 Föglö grundskola 25,0 25,0 25,0/9,56 Skärgårdskontoret Sanda skola /38,25 Bränsleförsörjningen l/år Annagården (inkl. rådgivningen) gymmet/företagarhuset Föglö grundskola daghemmet Myran Oljepris /m³ (medelpris exkl.moms) 0,89 0,90 1,00

88 Prestations- och relationstal Elförbrukning kwh/år Kommungården Annagården Företagarhus/gym Föglö grsk Branddepån Daghemmet Myran Elpriset cent/kwh exkl.moms 9,893 10,04 10,6 Vattenförsörjning m³/år; Daghemmet Myran Kommungården Föglö Grundskola Branddepån Annagården (inkl. rådgivningen) Företagarhus/gym Fastighetsskötarbilen, km/år Hyror; Annagården, hyra/m 2 11,72 12,84 13,00 ÅHS, rådgivningen, per månad Sanda skola, månadshyra + indexjustering 122,30 122,91 127,06 Företagshus/gym hyra/m 2 6,20 7,38 8,20 Daghemmet Myran 5,46 6,96 8,39 Kommungården hyra/m 2 4,38 4,82 5,08 Branddepån hyra/m 2 4,39 5,78 5,22 Föglö grundskola hyra/m² 3,62 4,51 3,88 Arrenden; Klas-Henrik Flodin, åkerarrende 29, INVESTERINGSANSLAG: 1. Lagerhall Kommungården reparation av ventilationsaggregat Bokslut Budget Budget Förändr. % Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoinkomster Räntor Avskrivningar ANSLAG fastigheter ,8 % P/skattöre 0,36 0,17 0,51

89 BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 603 KOMMUNENS RADHUS Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar skötseln av kommunens radhus i Degerby bestående av fyra lägenheter. Målsättningar 2013; Målsättningen är att hålla byggnaden i tekniskt gott skick med de resurser som föreligger. Under år 2013 skall inga större underhållsåtgärder utföras. Genomförande/motiveringar: Samtliga fyra lägenheter beräknas vara uthyrda under hela året Fastighetsunderhåll; Under året skall gavelspetsarna målas. Målsättningen är att det skall göras som eget arbete med gårdskarlarna alternativt sommarvikarien. Kostnad 500 Prestations- och relationstal Byggnader i kommunens besittning och användn Sammanlagd volym, m Sammanlagd byggnadsyta, m Uthyrda lägenheter, Sammanlagd lägenhetsyta, m Bränsleförsörjning l/år Vattenförbrukning, m Fastighetens elförbrukning kwh/år Fastighetsskötare i % av heltid Hyra per m 2 7,00 7,10 7,49 Bokslut Budget Budget Förändr. % Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoinkomster Avskrivningar ANSLAG kommunens radhus P/skattöre totalt - - -

90 BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 604 TULLKAMMARPLANS FASTIGHETER Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar skötseln av samtliga fastigheter som är belägna inom Tullkammarplan, dvs. Post- och bibliotekshuset, Tullhuset jämte uthus, bastu och kokhus, Stall & Förråd (f.d.stora packhuset), Lilla packhuset, Föglömuséet, Sjöräddningsskjulet, Teckis källare, Edvard Janssons stuga, Lotsstugan samt väntsalen. Därutöver till området hörande markområden som inte hör till hamnområdet. Målsättningar 2013; Målsättningen är att hålla byggnaderna i tekniskt gott skick med de resurser som föreligger. Genomförande/motiveringar: Tullkammarplan jämte därpå liggande fastigheter övertogs från Ålands landskapsregering medels avtal av den 13 oktober Väntsalen, som ligger inom landskapets trafikområde, hyrs från landskapet. De flesta fastigheterna hyrs ut enligt tidigare hyresavtal. För planering av åtgärder m.m. gällande de byggnadsminnesförklarade fastigheterna och områdena finns en särskild kommitté tillsatt bestående av tre medlemmar från kommunen och två från landskapets museibyrå. Inventarier; - Tulludden; ny bastuspis med en tjockare plåt. Kostnad 780. UNDERHÅLL AV MASKINER OCH UTRUSTNING Budgeteras totalt 1.000, sedvanligt underhåll. UNDERHÅLL AV FASTIGHETERNA; 2013 endast sedvanligt underhåll och snöröjning. Totalt budgeterat Prestations- och relationstal Antal byggnader Antal hyrda byggnader Antal övriga byggnader (sjöräddningsskjulet) Uthyrda byggnader, Utarrenderade områden Fastighetsskötare i % av heltid Vattenförsörjning m³/år; Biblioteket Elförbrukning kwh/år Biblioteket Väntsalen Lotsstugan

91 Prestations- och relationstal Hyror; Teckis Källare, hyra/m 2 1,03 1,03 1,03 Bibliotekshuset, hyra/m 2 4,85 2,83 2,88 Föglömuséet hyra/m 2 0,61 0,60 0,64 Lilla packhuset hyra/m 2 1,16 1,20 1,28 Väntsalen hyra/m² 2,95 2,40 2,69 Stall & Förråd hyra/m² 0,58 0,67 0,96 Edvard Jansson stuga hyra/m² uthyres ej uthyrd uthyrd Lotsstugan hyra/m² 2,89 2,78 2,88 Sjöräddningsskjulet hyra/m 2 2,17 1,57 1,62 Tullhuset jämte uthus, bastu och kokhus, per månad 778,33 782,22 815,00 Bokslut Budget Budget Förändr. % Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Avskrivningar ANSLAG Tullkammarplans fastigheter P/skattöre totalt 0,04

92 BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 605 ANNAGÅRDENS PENSIONÄRSBOSTÄDER Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar skötseln av f.d. Hemgårdsföreningens bostäder i Degerby bestående av 20 lägenheter, vilka kommunen övertog fr.o.m Målsättningar 2013; Målsättningen är att hålla byggnaden i tekniskt gott skick med de resurser som föreligger. Under år 2013 planeras inga större underhållsåtgärder utföras. Genomförande/motiveringar: Beräknas att alla 20 lägenheter är uthyrda under hela året. Fastighetsunderhåll; Budgeteras totalt Utöver sedvanligt underhåll som snöröjning och nödigt, normalt underhåll noteras följande; 1. Underhåll av pannanläggningen 27 % av = 405 (delas med RO %). 2. Lägenhetsunderhåll, Bostadssynekommissionen ser över möjligheterna att installera bidéduschar vid kommande bostadssyner och byten av hyresgäster. Prestations- och relationstal Byggnader i kommunens besittning och användning Sammanlagd volym, m Sammanlagd byggnadsyta, m Uthyrda lägenheter, Sammanlagd lägenhetsyta, m Bränsleförsörjning l/år Vattenförbrukning, m Fastighetens elförbrukning kwh/år Fastighetsskötare i % av heltid Hyra per m 2 6,50 7,50 7,90 Bokslut Budget Budget Förändr. % Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoinkomster Räntor Avskrivningar ANSLAG Pensionärsbostäder P/skattöre totalt

93 BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 705 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar vattenförsörjningen och rening av avloppsvatten i Degerby samt därtill kommunens slammottagning. Målsättning 2013; Vattenverket Försäljning av högklassigt vatten till samtliga inkopplade abonnenter godkändes en översiktsplan för utbyggnad av vattenstamnät till hela kommunen i olika etapper (kfge 69/ ). Kommunfullmäktige beslutade den pga de orimligt höga kostnaderna i enlighet med byggnads- och tekniska nämndens förslag att utbyggnaden av vatten till övriga delar i kommunen enligt den godkända planen skrinläggs. Avloppsverket Avloppsreningsverket färdigställdes under 2001 enligt den uppgjorda helhetsplanen för vattenoch avloppsverket i Degerby som godkänts av kommunfullmäktige samt avtalats med Ålands Fiskförädling Ab. I samband med detta byggdes även vatten- och avloppsnätet ut till norra Degerby för att möjliggöra inkoppling av i första hand ÅFF. Reningsverket skall rena vattnet så effektivt att myndigheternas krav uppfylls under alla årstider. Byggnads- och tekniska nämnden har fastställt kraven på reningen till strängare än gällande normer för att minimera miljöbelastningen. Byggnads- och tekniska nämnden skall årligen följa upp att de stipulerade kraven uppfylls. Det senaste (gällande) miljötillståndet för avloppsreningsverket erhölls 3 september Ansökan om revidering av tillståndsvillkoren skall lämnas in till Ålands Miljö och Hälsovårdsmyndighet per den Kommunen skickar in årsrapporter till Ålands landskapsregering i enlighet med tillståndet. Under år 2011 uppfyllde verket inte sina utsläppskrav, även år 2012 ser det ut som att kraven inte helt uppfylls. Under 2006 anlades en utjämningsbassäng för att inte utsläppskraven skall överskridas i.o.m. den ojämna belastningen under dygnet till reningsverket. Säkrare drift! Trots att utjämningsbassängen är anlagd har det varit många olika små driftstörningar mm. som har stört reningsprocessen vilket försämrar det totala reningsresultatet. Planeras att ytterligare förbättringar skall göras i verket för att uppnå reningskraven i miljötillståndet. År 2011 lämnade kommunen in en åtgärdsplan till ÅMHM för att förbättra reningsprocessen i verket. ÅMHM har godkänt kommunens åtgärdsplan Enligt detta beslut skall kommunen åtgärda avloppsverkets styrsystem inom 2012 och utökningen av kapaciteten i biosteget och ny utjämning och luftning skall vara åtgärdat före den Hänv.; investeringsanslag Vatten- och avloppsverket skall fr.o.m vara en självbärande enhet i byggnads- och tekniska nämndens budget. Miljömål; att eliminera luktolägenheten vid avloppsreningsverket.

94 Genomförande/motiveringar; Vattenverket Kommunen har på basen av den uppgjorda vattenförsörjningsplanen för Föglö kommun satsat på en avsaltningsanläggning för att säkra vattenförsörjningen i Degerby med närområden. Vattenverket färdigställdes 2004 och provdriften var slutförd i januari Vatten- och avloppsverket separerades fr.o.m till två kostnadsställen, ett för vattenverket och ett för avloppsverket, detta för att kunna följa upp de olika verksamheterna bättre byggdes vattenintaget för det nya vattenverket om så att råvattenkvaliteten förbättras under våren, sommaren och hösten. Vattenintaget flyttades ut till ett djup på 4-5 m och då kommer intaget inte i kontakt med uppgrumlingen vid strandlinjen och vattnet är något kallare under sommaren också installerades en UV-lampa i verket digitaliserades, koordinatbestämdes hela ledningsnätet för att ha en ordentlig dokumentation var ledningarna ligger på en digital karta. Under år 2013 planeras ett inköp av en parallellpump till RO-anläggningen för att säkra vattenproduktionen i Degerby vattenledningsnätet. Hänv.; investeringsanslag I övrigt fortgår verksamheten som tidigare. Vattenverket inventarier: - komplettering av vattenverksverktyg 50 Vattenverket, kemikalier; - tvättkemikalier klor 80 - mineralisering ämne 500 kg 375 Vattenverket, underhåll av maskiner; - service 1 gång/år från leverantörsfirman påsfilter 12 st mikronfilter M3 14 st RO-membran 25 %-bytes diverse givare mm dykning för rengöring av vattenintaget 1/3 del av förnyande av rör och backventiler Avloppsverket (inkl. pumpstationerna) Inventarier: - Bundet anslag för akuta haverier Slamhanteringen från Degerby avloppsreningsverk utförs så att slammet förs till den egna anläggningen i Stentorpa. Kostnad Byggnads- och tekniska nämnden erhöll den miljötillstånd för ombyggnad av befintlig slamhanteringsanläggning i Stentorpa. Slamhanteringsanläggningen färdigställdes våren 2010, slutbesiktning

95 Prestations- och relationstal Vattenverket; Antal anslutningar (övriga/radhus) 82/7 84/7 88/7 Såld vattenmängd, kubik till utomstående, kubik till ÅFF Ab till egna fastigheter, kubik Ledningsnätets längd, m Vattenprover under året Avgifter; - anslutningsavgift rördimension 40 mm rördimension 50 mm bruksavgifter grundavgift (exkl. moms) mätarhyra per år (exkl. moms) per kubik (exkl. moms) 2,65 2,65 2,65 Avloppsverket; Antal anslutningar 84 st 84 st 88 st Behandlad avloppsvattenmängd, kubik till utomstående till ÅFF Ab till Flisö Fisk Ab till egna fastigheter Renvattenförbrukning i avloppsreningsverket Avloppsnätets längd, m Pumpledning, m Antal pumpstationer Avloppsvattenprover/år Avgifter; - anslutning för en lägenhet bruksavgifter grundavgift (exkl. moms) per kubik (exkl. moms) 3,05 3,05 4,35 Slammottagningsavgift /m³ (exkl.moms) - slam från 3-kammarbrunn 23,00 23,00 23,50 - slam från slutet system 15,00 15,00 15,30 Mottagen slammängd i m³ slutna tankar i m³ kammarbrunnar i m³

96 Prestations- och relationstal Kemikaliemängd i liter Dekateringsslam Utsläpp av näringsämnen kg/år - BOD 7 465,2 602,0 602,0 - P (fosfor) 20,5 20,0 20,0 - N (kväve) 746, , ,0 Elförbrukning kwh/år Vattenverket Reningsverket Kostnadstäckning i % - Vatten 100,0 % 100,02 % - Avlopp 87,1 % 99,88 % - Totalt 81,5 % 92,6 % 99,94 % Fastighetsskötare i % av heltid (2 st á 17,5 %) Bokslut Budget Budget Förändr. % Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Räntor Avskrivningar ANSLAG vatten- och avloppsverket P/skattöre totalt 0,35 0,13 0,00

97 BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 710 HAMNVERKET Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar skötseln av den allmänna toaletten i Degerby, kommunens bryggor (fiskelandningsbryggan i Degerby, fiskelandningsbryggan i Storgetösund, Degerösundsbryggan, Nötö bryggan, Ulversö bryggan och Gollans bryggan (strandskoning)) runtom i kommunen, samt kommunens simstrand på byggnadsplaneområdet Sinting och simstranden i Hastersboda by. Dessutom skötseln av kommunens hamnområden i Degerby och den s.k. Tullbryggan i Degerby med kringområden. Till resultatområdet hör också de tre islager som kommunen uppförde under vintern 1996/1997. Skötseln av dessa har dock genom speciella skötselavtal överlåtits på de som fiskar i resp. område. Målsättningar 2013; Simstränder Sintings simstrand hålls i ett fortsatt fint skick, likaså Hastersboda simstrand. Vid bägge simstränderna har de befintliga torrdassen kompletteras med en Populett enhet. Detta för att förbättra hygienen vid torrdassen samt underlätta för fastighetsskötarna att sköta om dem. Vid Hastersboda simstrand skall det vid lekställningen läggas ut sand för att uppfylla myndigheternas krav gällande barnsäkerheten vid lekställningen. Kostnad 160. Bryggor/båtuppdragningsplatser Kommunens bryggor hålls i acceptabelt skick. För bryggorna budgeteras endast för smärre underhåll (200 ). Båtplatser Kommunen har under år 2012 hyrt ut 15 st (2 st halva) båtplatser i Tullbassängen och 4 st invid uppdragningsrampen, de flesta hyresavtal gäller tills vidare. Under år 2013 är målsättningen att alla halva (20) st båtplatser är uthyrda. Servicehus 2011 utfördes de sista renoveringsåtgärderna på servicehuset som därmed är totalrenoverat såväl ut- som invändigt. Till sommaren 2013 planeras att tvättstugan äldsta tvättmaskin ersätts med en ny komplett med myntlås. Kostnad Detta för att ge en bättre service för gästhamnsbesökarna och sommar-föglöbor som utnyttjar servicen. Genomförande/motiveringar: Kommunens fastighetsskötare handhar skötseln av markområdena inom Tullkammarplan. Till simstranden i Degerby köps 40 m³ sand och till Hastersboda simstrand 20 m 3. Kostnad inkl. utkörning 960 exkl. moms. Harvning m.m. av stränderna, kostnad 440 exkl.moms. Gästhamnen/servicehuset Driften av kommunens gästhamn inklusive servicehus hyrs även detta år ut till innehavaren av Degerby Mat och Café enligt det gällande avtalet. Kommunen erhåller enligt avtalet 60 % av bruttoinkomsterna, beräknas * 60 % = Under sommaren (maj-augusti) anläggs en egen sopterminal med fullständig service. Sopterminalen hyrs in av entreprenörer på den aktuella marknaden. Kostnad

98 Servicehusets tvättstuga kompletteras med en tvättmaskin. Kostnad I gästhamnen skall 3 st bojar bytas ut samt en vattenslangsvinda anskaffas till vattenposten. Kostnad För dykarkontroll vid gästhamnen budgeteras 4 timmar á 215,25 = 861. För underhåll av servicehuset jämte maskiner budgeteras 300. För underhåll av slamsugen budgeteras 597. Detta belopp avser nya membran till pumpen. Prestations- och relationstal Antal bryggor Antal båtuthyrningsplatser totalt Årshyra/båtplats 7 m (exkl.moms.) Årshyra/båtplats ½ 7 m (exkl.moms.) Utarrenderade områden/bryggor Islager Fastighetsskötare i % av heltid Extra fastighetsskötsel (sommar), timmar 15, Antal båtuppdragningsramper Offentliga simstränder Sinting och Hastersboda - vattenprov Servicehuset; - vattenförbrukning, kbm vattenpost, förbrukning i kbm elförbrukning, kwh Gästhamnen - antal soptömningar 18 - övernattningar maskintvättar antal vattentagningar från vattenpost kommunens andel av intäkter 8 425, Allmänna toaletten; - antal besök, poletter endast duschbesök Arrenden; Inkomster Ålands Fiskförädling fiskelandningsbryggan i Degerby tilläggsmark vid fiskelandningsbryggan i D:by

99 Prestations- och relationstal Utgifter Degerby fiskelag gästhamnen 316, småbåtshamnen (hamnbassängen) 210, Investeringsanslag: - Bokslut Budget Budget Förändr. % Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Avskrivningar ANSLAG hamnverket ,2 % P/skattöre 0,20 0,21 0,20

100 INVESTERINGSDELEN BUDGET 2013 KOMMUNSTYRELSEN Investeringsgrupp: JORD- OCH VATTENOMRÅDEN INKOMSTANSLAG 902: Tomtförsäljning på byggnadsplanerat område Beräknas en inkomst på från tomtförsäljningar inom Degerbys byggnadsplaneområde BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN Investeringsgrupp: ANSLAG 960: FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR GÅNG- OCH CYKELVÄG Anläggande av GC-väg längs Tingsvägen Anslag för anläggande av GC-väg längs Tingsvägen i Degerby centrum från vägkorsningen till butiken längs kommungårdens och Ålandsbankens tomt. Anslag till kommitténs för Degerby centrum disposition. Tilläggskostnader för flyttning av elstolpar samt nya vägbelysningsarmaturer. Kommunen står för grävkostnaderna gällande flyttningen av ÅEA:s kablar mm. Kostnadsplan; anslag byggande av GC-väg st belysningsarmaturer Grävkostnaden för ÅEA arbeten Totalt exkl.moms. FINANSIERING: Eget kapital Budget Budget Avskrivning 2013 (20 år) 555 Investeringsgrupp: MASKINER OCH ANORDNINGAR inkl.moms. ANSLAG 916: VATTENVERKET Vattenpump till RO-anläggningen Anslag för inköp av en parallellpump till vattenverkets RO-anläggning för att öka säkerheten i produktionen av renat havsvatten. Skall fungera på samma sätt som de två pumpar som sköter om trycket på själva vattenledningsnätet, pumparna alternerar regelbundet. Kostnadsplan; - Inköp av pump Anpassning på plats Anpassning till vattenverksdatorn samt eldragningar Övrigt oförutsätt i samband med moteringen exkl.moms inkl.moms FINANSIERING: Eget kapital Budget 2013 Avskrivning 2013, 15 år INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN: Ingen inverkan.

101 BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN Investeringsgrupp: BYGGNADER OCH KONSTRUKTIONER ANSLAG 950 : EKONOMIBYGGNADER Lagerhall Hänv.: kommunplan samt budget Anslag för att bygga en oisolerad lagerhall för kommunens material mm. De sociala utrymmena för kommunens fastighetsskötare placeras i daghemmets källarutrymme. Kostnadsplan; FINANSIERING; Eget kapital. Budget Budget Budget Budget exkl.moms inkl.moms Avskrivning 2012 (20 år) Förberedande arbete för grunden har påbörjats så som sprängningsarbeten, materialtransport och grävningsarbeten samt återfyllning med sprängsten. Kostnaden för gjorda arbeten uppgår till Påbörjandegraden uppskattas till ca 5 % av totala projektet. INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN: Uppskattningsvis max /år. Investeringsgrupp: ANSLAG 940: FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR BYGGNADSPLANEVÄG Ytbeläggning av nya ringvägen till daghemmets parkering Anslag för ytbeläggning av ringvägen till daghemmet Myran. Kostnadsplan; - Asfalt AB 16/100, 900 m² á 11,00 /m² Förarbeten beräknas till 2 /m² 900 m² exkl.moms inkl.moms. FINANSIERING: Eget kapital Budget Budget Avskrivning 2013 (20 år) 585 INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN: Positiv inverkan på främst på hyvlingskostnaden och gruskostnaden. När vägen blir äldre kan en del lappningar komma i fråga, uppskattningsvis en underhållskostnad på ca 200 /år

102 BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN Investeringsgrupp: FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR ANSLAG 962: KOMMUNALVÄG Ytbeläggning av Ulversövägen 2346 meter med mjog Hänv.: kommunplan Anslag för ytbeläggning av Ulversövägen meter. Kostnadsplan; - Mjog, m² á 8,50 /m² Förarbeten beräknas till 2 /m² m² exkl.moms inkl.moms. FINANSIERING: Eget kapital Budget Avskrivning 2012 (20 år) INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN: Positiv inverkan på främst hyvlingskostnaden och gruskostnaden. När vägen blir äldre kan en del lappningar komma i fråga, uppskattningsvis en underhållskostnad på ca 500 /år Investeringsgrupp: FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR ANSLAG 963: NY KOMMUNALVÄG (RINGVÄG) TILL SINTING Hänv.: kommunplan Första delanslag för ny kommunalväg (ringväg) till Sinting i södra Degerby. Hög prioritet med anledning av den allt större bebyggelsen och ökade trafikintensiteten i trafiken till södra Degerby. Anslaget avsatt för att starta upp planeringen av projektet med avsikt att genomföra bygget under år Detaljerad kostnadsplan och vägdragning tas fram samt vägplan uppgörs. Landskapsbidrag söks för projektet men beräknas inte med i kostnadsberäkningen då landskapsregeringen kraftigt sänkt landskapsbidragen för kommunala vägprojekt. Kostnadsplan; FINANSIERING: - första delanslag, främst för planeringen exkl.moms inkl.moms. Eget kapital. INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN: Underhållskostnader, kan uppskattas först när vägdragning och längd är klarlagd. Enligt budgeten 2013 är underhållskostnaden för kommunalvägar /km.

103 BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN Investeringsgrupp: FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR ANSLAG 955: KOMMUNALVÄGEN till södra Degerby del av Sintingsvägen Grundförbättring jämte ny ytbeläggning av 700 m kommunalväg Hänv.: kommunplan samt budget Anslag för grundförbättring jämte ny ytbeläggning av kommunalväg nr 703, del av Sintingsvägen i Degerby, 700 meter. Avser den del som övertogs från landskapet vid senaste omklassificering av allmänna vägar Sträckan i dagsläget i huvudsak ytbelagd. Avsågs i budgeten 2007 utföras i samband med utbyggnaden av VA-nätet i Degerby som delvis lagts ned i vägbanan. Pga för höga anbud startades inte bygget som tänkt hösten Byggnads- och tekniska nämnden beslutade i stället att ge kommunteknikern i uppdrag att ta fram ett alternativt förslag till en enklare grundrenovering av vägen som skall hålla kostnadsramen. Kostnadsplan; - grundförbättring 101,50 /m x 700 m farthinder byggda i samband med bel ytbeläggning 11,00 /m 2 x m exkl.moms inkl.moms. Projektering för projektet klart, vägplan är behandlad Landskapsbidrag har erhållits 2008 för grundförbättringen, för ytbeläggningens del avslogs denna anhållan såväl 2010, 2011 som 2012 i brist på medel. Ingår följande; - Utsättning, uppsättning av höjder mm - Bortschaktning och transport av gammal vägkropp - Fiberduk N3 utbredd - Bergskross, 0-300/0-70/ Sidodiken - Rörläggning, brunnar mm. - Bergsprängning 700 fasta m³ - Stenar över 1,5 m³ - Matjord, insådd för skadade ytor o vägslänter - Förarbeten för ytbeläggning - Beläggning asfalt 16/100 - Farthinder byggda i samband med beläggning - Allmänna omkostnader FINANSIERING: Landskapsbidrag grundförbättring 700 m x 60 /m x 60 % = budget budget budget Landskapsbidrag ytbeläggning enligt anbud x 60 % ( x 60 %) = budget budget budget Eget kapital Budget Budget Budget Budget Budget Budget Avskrivning 2013 (20 år) INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN: Ingen större inverkan på driften. Underhåll ss. reparation av vägbanan minskar under ett flertal år.

104 BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN Investeringsgrupp: ANSLAG 908: FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR ÖVRIGA FASTA MASKINER, ANORDNINGAR OCH KONSTRUKTIONER Genomgång och reparation av ventilationsaggregatet på Kommungården Anslag för reparation av det befintliga ventilationsaggregatet så att värmeåtervinningen börjar fungera och alla andra reglermöjligheter fungerar, driftoptimering. Kostnadsplan; Anslag exkl.moms inkl.moms. FINANSIERING: Eget kapital Fastighetsunderhållsfonden Budget Avskrivning 2012 (10 år) INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN: Denna reparation har en positiv inverkan på energiförbrukningen i.o.m att förvärmningen av tilluften ej fungerar och anläggningen inte är driftoptimerad. Investeringsgrupp: FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR ANSLAG 913: AVLOPPSVERKET Ombyggnad för att utöka vattenvolymen i reningsverket Hänv.: ÅMHM:s beslut , Dnr: Anslag för att utöka vattenvolymen samt vissa ytterligare förbättringar inom avloppsverket för att göra processen bättre så att myndigheternas krav uppfylls. Kostnadsplan; - Utökning av vattenvolymen Åtgärder inne i verket exkl.moms inkl.moms. FINANSIERING: Landskapsregeringens finansieringsstöd 30 % Räntestödslån 30 % Eget kapital Budget Avskrivning 2012 (20 år) INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN: Driftsbudgeten ökas främst med elkostnader för pumpning och luftning, i övrigt torde det inte påverka driftsbudgeten.

105 SOCIALNÄMNDEN Investeringsgrupp: MASKINER OCH INVENTARIER ANSLAG 991 : ANNAGÅRDENS KÖK Diskmaskin Anslag för en diskmaskin till Annagårdens kök. Nuvarande diskmaskin fungerar i dagsläget efter många och dyra reparationer, men risken för att den återigen skall gå sönder är stor och därför är anslaget motiverat. Kostnadsplan; FINANSIERING: Eget kapital Budget 2013 Avskrivning 2012, 10 år exkl.moms inkl.moms. INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN: Anslaget för reparationer torde minska de första åren. BILDNINGSNÄMNDEN Investeringsgrupp: MASKINER OCH INVENTARIER ANSLAG 981 : FÖGLÖ GRUNDSKOLA Uppgradering av skolans datautrustning mm Hänv.; kommunplan En dator och scanner köps in till skolans bibliotek för katalogisering av böckerna. Komplettering av bärbara datorer med anledning av stora elevgrupper. Kopieringsmaskinen byts till en färgkopiator. Kostnadsplan; Laptop till biblioteket med scanner st bärbara elevdatorer á Diverse uppdateringar av skolans nätverk 500 Zoom H4 2 st bärbara mikrofoner med micro sd kort 400 Färgkopieringsmaskin exkl.moms inkl.moms. FINANSIERING: Eget kapital Budget 2013 Avskrivning 2013, 4 år INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN: Ingen inverkan.

106 FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Investeringsgrupp: FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR ANSLAG 945: IDROTTSPLANEN Mindre läktare Anslag för uppförande av mindre läktare vid idrottsplanen i Granboda. 3 rader ca 20 meter bred byggd i trä. Beräknas rymma ca 80 personer. Investeringen genomförs i praktiken av idrottsföreningen FUIA r.f. som söker Leader-bidrag för ändamålet. Kostnadsplan; Bygge av mindre läktare vid idrottsplanen i Granboda FINANSIERING: INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN: Ingen större inverkan på driftsbudgeten. Leader-bidrag eller PAF-bidrag 25 % Eget kapital Budget Avskrivning 2013 (10 år) exkl.moms inkl.moms.

107 FINANSIERINGSDELEN BUDGETÅRET 2013; RESULTATRÄKNINGEN Verksamhetsbidraget anger hur mycket skötseln av de direkta driftsutgifterna kostar kommunen och är ett direkt sammandrag av budgetens driftsdel. Verksamhetsbidraget anger hur mycket av driftsekonomins utgifter som skall täckas med skatteinkomster och landskapsandelar. Verksamhetsutgifterna netto beräknas minska (!) med 4,2 % jämfört med Huvudorsak till minskningen är främst att Gullåsens kostnader övertas av landskapet. Det är första året på väldigt lång tid som verksamhetskostnaderna faktiskt minskar. En långsiktigt hållbar budgetökning skall helst inte överstiga max. 2 2,5 % ifall kommunen skall klara driftsfinansieringen med nuvarande skatteuttag. Budgetminskningen betr. driften äts dock delvis upp av minskningen av landskapsandelarna till kommunerna och delvis sviktande samfundsskatteintäkter. De mycket låga räntorna å andra sidan ger låga räntekostnader. Årsbidraget beskriver kommunens totala inkomstfinansiering. Årsbidraget skall bedömas både med tanke på resultatets sammansättning och finansieringens tillräcklighet. I resultaträkningen skall årsbidraget långsiktigt åtminstone täcka avskrivningarna. I finansieringsdelen bedöms årsbidragets tillräcklighet i första hand i relation till investeringar och låneamorteringar. Ett årsbidrag som under en följd av år är mindre än avskrivningarna skall fungera som en väckarklocka om att ekonomin är i vikande. Föglö kommuns årsbidrag år 2013 beräknas enligt budgeten uppgå till ca. 141 % av avskrivningarna mot ca. 62 % i ordinarie budgeten för Ett årsbidrag på motsvarar ca. 3,6 % av den beskattningsbara inkomsten jämfört med ca. 1,8 % i budgeten Efter avskrivningar, extraordinära poster, minskning av avskrivningsdifferensen och fondöverföringar visar resultatet ett överskott på , vilket är klart bättre än Glädjande med tanke på landskapets omfattande nedskärningar av överföringarna till kommunerna. FINANSIERINGSANALYSEN Finansieringsanalysen visar kommunens storlek på överskottet eller underskottet i nettokassaflödet från den egentliga verksamheten och därtill hörande investeringar. Finansieringsverksamhetens kassaflöde visar hur ett underskott i nettokassaflödet har täckts eller hur ett överskott har använts och påverkat finansieringssituationen. Budgeten för år 2013 ger ett finansieringsunderskott om , vilket jämte en nettoamortering om avses täckas genom en minskning av kassamedlen med Jämte användning av tidigare överskott från nämnder ( ) samt då en del av investeringarna (netto ) täcks av tidigare investeringsbeslut (-budgeter) är budgeten i balans.

108 RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Budget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Landskapsandelar Finansiella intäkter och kostnader * ränteintäkter * övriga finansiella intäkter * räntekostnader * övriga finansiella kostnader Årsbidrag Avskrivningar Extraordinära intäkter och kostnader * extraordinära intäkter * extraordinära kostnader Räkenskapsper.:s resultat Ökning (-) av grundkapitalet Ökn./minskn. avskrivn.differens Ökn./minskn. reserveringar Ökn./minskn. fonder Räk.per.:s ö-skott/u-skott

109 FINANSIERINGSANALYS Bokslut Budget Budget Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag Extraord. poster Korr.poster Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter Fin.andelar för invest.utgifter Försäljn.int.av anl.tillg.bland bestående aktiva Verksamhetens o investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde Ökn.av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändringar i eget kapital Förändr. av förv.medel och förv.kapital Förändringar av fordringar Förändringar av räntefria skulder Kassaflödet för finansieringens del Förändring av likvida medel Investeringar; Upptaget i tidigare budgeter Netto nya anslag Finansieringsandelar; Upptagna i tidigare budgeter Netto Ökning av långfristiga lån; Upptaget i tidigare budgeter 0 0 Netto Tas från tidigare överskott nämnder

110 Kommunstyrelsen HT 8 FINANSIERING UTGIFTER 1. RÄNTEUTGIFTER Bokslut-11 Budget-12 Budget-13 Fördelning av räntor på olika projekt, se bilaga. Räntor på inhemska lån LÅNEAMORTERINGAR Enligt särskild förteckning ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER Provisioner och övriga lånekostnader Räntor på övriga lån (t.ex komm.förbund) Skatteredovisningsräntor Förseningsräntor Övriga finansieringsutgifter TOTALT SYSSELSÄTTNINGSARBETEN Reserveras sysselsättningsanslag ÖVERFÖRING TILL FONDER m.m. Markinköpsavsättningar Låneamorteringsavsättningar Investeringsfondavsättning Fastighetsunderhållsfonden Miljöfonden Idrottsstipendiefonden Studiestipendiefonden Föglö grundskolas stipendiefond Konstfonden Äldreomsorgsfonden Barndagvårdsfonden TOTALT FINANSIERINGSUTGIFTER TOTALT

111 Bokslut-11 Budget-12 Budget-13 INKOMSTER 1. RÄNTEINKOMSTER Placeringar och depositioner LÅNEUPPTAGNING Avloppsreningsverket - steg TOTALT ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER Dividender, restitution av överskott Förseningsräntor Räntor, förhöjningar på skatteredovisningar Försäljn.vinster på placeringar m.m Övriga fin.intäkter Sysselsättningsbidrag TOTALT SKATTER Kommunalskatt 17,25 % ( förvärvsinkomstören) Kompensation för förvärvsinkomstavdrag Kompensation för grundavdrag Kompensation för arbetsinkomstavdrag (2,5 % av soc.v.bidr.) Kompensation för pensionsinkomstavdrag ( " ) Kompensation för allmänt avdrag 5 % Kompensation för resekostnadsavdrag Kompensation studielåneavdrag Kompensation sjukkostnadsavdrag Kompensation studieavdrag Samfundsskatt, beräknas skattören Källskatt, beräknas Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt Fastighetsskatt med följande %-satser; ) Fast bosättning 0,00 % av beskattningsvärdet 2) Fritidsfastigheter 0,90 % 3) Allmän skatteprocent 0,70 % 4) Föreningshus 0,00 % 5) Kraftverk 1,25 % Kommunalskattens prognos; Skatteåret 2012 (uttaxeras 2013; + 0,5 %) Skatteåret 2013 (uttaxeras 2014; + 3,5 %) Fastighetsskattens beskattningsvärden; Fast bosättning Fritidsbosättning Föreningshus Litet kraftverk Allmän-byggnader Allmän-jordgrund SKATTER TOTALT

112 Bokslut-11 Budget-12 Budget LANDSKAPSANDELAR Allmänna landskapsandelar * 577 inv. x 110,96 x 3,60 (skärgårdskoefficienten) Socialvården * inkl. landskapsandelar till kommunalförbunden - beräkningsgrund; åldersgrupp st * 9.774, st * 578, st * 1.587, st * 5.904, st * ,78 totalt kalkylerat belopp LA 43 % = * missbrukarvården nettokostnader självrisk 54,5 % LA missbrukarvård * barnskyddet nettokostnader självrisk 54,5 % LA barnskydd * specialomsorgen nettokostnader självrisk 54,5 % LA specialomsorgen Grundskolan * beräkningsgrund basbelopp åldersgrupp st * 9.556,42 totalt kalkylerat belopp koefficient BS 1 = 0,80 Biblioteksverksamhet * 577 inv. * 83,87 /inv. LA 30 % Idrott * 577 inv. * 75,20 /inv. LA 30 % Ungdom * 577 inv. * 16,15 /inv. LA 30 % Kulturverksamhet * 577 inv. * 10,98 /inv. LA 30 % Kompensation för befolkningsminskning * pers ökning + 1 pers.

113 Kollektivtrafiken samt övriga * bl.a. stödundervisn.i skolan och daghemmet Justering av överföring mellan landskapet och kommunerna * 141,07 * 577 inv Finansieringsunderstöd Skattekomplettering TOTALT LANDSKAPSANDELAR FINANSIERINGSINKOMSTER TOTALT NETTOINKOMSTER

114 Bilaga 1 FÖRTECKNING ÖVER TJÄNSTER OCH ANSTÄLLNINGAR I ARBETSAVTALSFÖRHÅLLANDE år 2013 KOMMUNSTYRELSEN Kommundirektör 100 % Byråsekreterare 100 % Bokförare/kanslist 100 % Löneräknare 80 % BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN Byggnadsinspektör 30 % Kommuntekniker 60 % Vägmästare 7 % Trafikinspektör 3 % Lokalvårdare ( diverse fastigheter ) 100 % Gårdskarl/fastighetsskötare (div. fastigheter m.m. ) 100 % Gårdskarl/fastighetsskötare (div. fastigheter m.m. ) 100 % BILDNINGSNÄMNDEN Klasslärare (åk 1-6) 3 x 100 % Lektor i matematik, fysik, kemi 100 % Lektor i engelska med undervisn.skyldighet i svenska 100 % skolföreståndare Siv F Lektor i finska 100 % Speciallärare (tillika lärarhandledning 1 vt) 100 % Speciallärare, extra för en elev 68,73 % Timlärare i huvudsyssla bildkonst/slöjd 95,45 % Timlärare i huvudsyssla gymnastik, slöjd, musik, IT 100 % Timlärare i bisyssla - hemkunskap, biologi (6,7 t/vecka) 17,52 % Elevassistent - lågstadiet 65,36 % - högstadiet 47,06 % Skoldirektör 25 % Ekonomiföreståndare 100 % Ekonomibiträde 71,89 % Lokalvårdare 100 % Lokalvårdare 6,54 % Bibliotekarie 57,93 %

115 SOCIALNÄMNDEN Socialsekreterare 70 % Barnatillsyningsman 23 % Nykterhetssekreterare 7 % Barndagvård Daghemsföreståndare 100 % (80 % barngrupp) Barnträdgårdslärare vakant Barnskötare 100 % Barnskötare 100 % Barnskötare 60 % Personlig assistent 100 % Gruppassistent 20 % ( samt ) Eftisledare (barnskötare) vakant Hemservice Hemvårdare 100 % Annagårdens kök + samlingssal Ansvarig kokerska 83,66 % Kokerska (två pers.med anledning av deltidspension) 93,45 % (52,28 % + 41,17 %) Köksbiträde/lokalvårdare (62,4 % resp. 7,6 %) 70 % Annagården/åldringsvård Äldreomsorgsledare 100 % Sjukskötare (2013 närvårdare) vakant Närvårdare 100 % Närvårdare 100 % Närvårdare 100 % Närvårdare 100 % Närvårdare 100 % Närvårdare/sysselsättningsinstruktör (80/20) 100 % Närvårdare 55 % Närvårdare 55 % Närvårdare vakant Närvårdarpool 100 % Nattprimärskötare 67 % Nattprimärskötare 67 % Nattprimärskötare 67 % Lokalvårdare (Annagården inkl. rådgivningen) 100 % LANTBRUKSNÄMNDEN Lantbrukssekreterare 18,28 % Lantbrukssekreterarassistent vakant FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Ungdomsledare 30 % Idrottsledare 25 % Kultursekreterare 11 %

116 BILAGA 2 BUNDNA ANSLAG I BUDGETEN 2013 BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN RO 111: Föglö FBK för juniorverksamhet RO 111: Projekt sjukvårdslarm, första-hjälp-organisation mm RO 111: Utbildning av Föglö FBK:s kårmedlemmar RO 111: Anslag för extern hjälp vid räddningsinsatser RO 111: Juniorledararvode 500 RO 111: Rustmästararvode, Vargskär 350 RO 111: Rustmästararvode, branddepån RO 111: Rustmästararvode, första-hjälp-bilen 300 RO 111: Anslag för kårens trivsel (Föglö FBK) RO 531: Agenda 21-kontoret 577 RO 531: Lokala Agenda 21-gruppen RO 561: Stentorpa deponin kontrollprogram för sluttäckningen RO 705: Avloppsverket anslag för akuta haverier LANTBRUKSNÄMNDEN RO 122: Samarbetsersättning lantbruksförvaltning SOCIALNÄMNDEN RO 220: De Gamlas Hem RO 301: Pixnekliniken RO 301: Tallbacken alt. ordnande av annat barnskydd RO 301: Barnskydd för ett barn (eget boende) RO 301: Handikappservice RO 301: Ersättning för frontveteraners läkarbesök 198 RO 301: Barnskyddssamarbete (Mariehamns stad) 700 RO 320: Specialbarnträdgårdslärare RO 334: Utveckling av elektronisk klientdokumentation FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN RO 461: Bidrag till Ålands 4 H-distrikt 700 RO 461: Bidrag till SKUNK 400 RO 461: Bidrag till FUIA för servicehusets drift RO 461: Städning vid Vikingaborg RO 461: Fastighetsskötsel vid Vikingaborg 880

117 BILAGA 3 BUDGETUPPSTÄLLNINGEN år 2013 inkl. resultatområden, -enheter och -ansvariga. Organ Resultatområde Resultatenhet. Centralnämnden 001 Val Revisorerna 002 Revision Kommunstyrelsen 003 Allmän förvaltning 123 Utvecklande av näringslivet 8 Finansiering Lantbruksnämnden 122 Lantbruksnämnden Byggnads- och tekniska 104 Byggnadsinspektionen nämnden 111 Brand- och räddningsväsendet 22 Befolkningsskyddet 126 Skärgårds- och kollektivtrafiken 531 Tekniska nämnden 40 Agenda Gator och vägljusnät 542 Trafikleder (exkl gator) 561 Avfallshantering 602 Fastigheter, byggnader och lokaler Olika fastigheterna 603 Kommunens radhus 604 Tullkammarplans fastigheter Olika fastigheterna 605 Annagårdens pensionärsbostäder 705 Vatten- och avloppsverket 25 Vattenverket 26 Avloppsverket 710 Hamnverket Socialnämnden 220 De Gamlas Hem och övrig institutionsvård för åldringar 301 Övrigt socialväsen 315 Hemservice 12 Annagårdens kök 14 Övrig hemservice 320 Barndagvård 11 Daghemmet Myran 13 Övr. barndagvård 39 Eftermiddagsvård 326 Specialomsorgen 334 Servicehus/omsorgshemmet Annagården 351 Utkomstskydd Bildningsnämnden 401 Kommunens skolväsen 01 Undervisn. + skjutsar 02 Skolbespisningen 03 Skolfastigheten + omr. 431 Medborgarinstitutet 441 Biblioteket Fritids- och kulturnämnden 440 Kulturverksamhet 461 Fritidsverksamhet 23 Ungdomsledare

118 Resultatansvariga (förutom förvaltningsorganen som alltid är ansvariga) 001 Val nämnden 002 Revision kommunfullmäktige 003 Allmän förvaltning kommundirektören 123 Utvecklande av näringslivet näringsombudet/kommundirektören 122 Lantbruksnämnden lantbrukssekreteraren 104 Byggnadsinspektionen byggnadsinspektören 111 Brand- och räddningsväsendet brandchefen/bfs-chefen 126 Skärgårds- och kollektivtrafiken trafikinspektören 531 Tekniska nämnden kommunteknikern 541 Gator och vägljus 542 Trafikleder vägmästaren 561 Avfallshantering kommunteknikern 602 Fastigheter, byggnader o lokaler 603 Kommunens radhus 604 Tullkammarplans fastigheter 605 Annagårdens pensionärsbostäder 705 Vatten- och avloppsverket 710 Hamnverket 220 De Gamlas Hem/inst.vård för åldringar socialsekreteraren 301 Övrigt socialväsen Övrig hemservice Övrig barndagvård 326 Specialomsorgen 351 Utkomstskydd Annagårdens kök ansvariga kokerskan Daghemmet Myran föreståndaren Eftermiddagsvård daghemsföreståndaren 334 Omsorgshemmet Annagården föreståndaren Skolans undervisning + skolskjutsar föreståndaren Skolbespisningen ekonomiföreståndaren Skolfastigheten + områden föreståndaren 431 Medborgarinstitutet nämnden/medis kontaktperson 441 Biblioteket bibliotekarien 440 Kulturverksamhet kultursekreteraren 461 Fritidsverksamhet nämnden

119 BILAGA 4 BUDGETEN 2013 LÅNETABLÅ Nr/ändamål Ränta euro Amortering Återstår per euro LANDSKAPSLÅN 1. Omsorgshemmet, bostadslån Omsorgshemmet, tillbyggnad Idrottsplan, servicehus (PAF-lån) Markinköpslån, industriområde Tennisbana (PAF-lån) Omsorgshemmet, tillbyggnad Annagårdens pensionärsbostäder SAMMANLAGT LÅN I PENNINGINRÄTTNINGAR Ålandsbanken Abp 1. Vattenverket; avsaltningsanläggning Avloppsren.verket; utjämn.bassäng Slambassängerna, ombyggn.,r-stödslån Kommunernas Pensionsförsäkring Ab 1. Reningsverket VA-Sinting VA-Degerby, räntestödslån VA-Degerby, finansieringslån Reningsverket, styrsystem mm omb SAMMANLAGT Nya lån 2013; Reningsverket, uppgradering, steg SAMMANLAGT (Låneamorteringsfonden) TOTALT ( )

120 Bilaga 5 Förteckning över avskrivningar 2013 Namn Belopp RO Byggnader och konstruktioner Förvaltnings- och institutionsbyggnader Kommungården Föglö grundskola Daghemmet Myran Biblioteket inkl. kulturcentrum Bibliotekshuset Tullpackhusen Lotsstugan Branddepån Fritidsbyggnader 5514 Motionsutrymme/gym Företagarhus/gym Ekonomibyggnader Reningsverket ( ) 705 Bytesskjulet vid avfallsdeponin Miljöstationerna Sjöräddningsskjulet; ombyggnad för brandbåt Lagerhall Servicehuset vid idrottsplan Servicehuset vid gästhamnen Bostadsbyggnader Kommunens radhus Omsorgshemmet Annagården Annagårdens om- och tillbyggnad Fasta konstruktioner och anordningar Gator, vägar, torg och parker Kommunalvägar Nötö Skogboda Horsholma Ulversö Kallsö Hastersboda Sintingsvägen, meter Hastersbodavägen, ytbeläggning Horsholmavägen, ytbeläggning Ulversövägen, ytbeläggning

121 Sinting, ny ringväg Gator (f.d. Byggnadsplanevägar) Ringväg till parkeringen vid daghemmet 2781 ( ) 541 Sjövägen (byggnadsplaneväg-sinting) Övrigt Hamnområdet i Degerby Degerby centrum-området (2012) Parkering Degerby centrum Vandrings- och friluftsleder GC-väg längs Tingsvägen GC-väg skolan-föglö Hemgård Broar, kajer, bryggor och badinrättningar 4972 Sinting simstrand Sinting; badbrygga (hopptorn) Tullbryggan, hamnbassängen Nötöbryggan Degerösundsbryggan Övriga jord- och vattenkonstruktioner 7694 Avfallsdeponin i Stentorpa Utjämningsbassäng avloppsreningsverket Slambassängerna Tennisbana Idrottsplan i Granboda Vatten- och avloppsnät Degerby centrum Sinting Skolan-hemgården Norra Degerby VA-nätets utbyggnad i Degerby Övriga rör och -kabelnät 3116 Värmekulvert skolan-företagarhuset VA+värmekulvert daghemmet-hemg Maskiner och anordningar vid vattenverk o.dyl Avsaltningsanläggning Vattenintag avsaltningsanläggningen UV-lampa för vattenverket Vattenverket; parallellpump Väg- och utomhusbelysning 957 Vägbelysning ringvägen till daghemmet Degerby vägbelysning

122 Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner Motionsbanan i Degerby Kommungården; ventilationsaggregat Uteaktivitetsredskap skolan Motionsbanan/skogsstig till skolan 1713 (856/857) 461/401 Idrottsplan; ansatsbana längd/tresteg Idrottsplan; mindre läktare Jyddö vandringsled; fågel-/utkikstorn Multiarena Minigolfbana Automatiskt brandlarm vid daghemmet Boendelarm vid Annagården Maskiner och inventarier Transportmedel 0 Fastighetsskötarbil Föglö FBK - pick-up Rörliga arbetsmaskiner 4156 Fyrhjulsdriven kombimaskin Åkgräsklippare Övriga tunga maskiner 854 Föglö FBK - tankbil Övriga lätta maskiner 7592 Köksmaskiner mm Annagårdens kök Diskmaskin t Annagårdens kök Kombiugn till skolans kök VIRVE IT-utrustning 6280 Kommungården 368 R003 Föglö grundskola Övriga maskiner och inventarier 2078 Föglökarta med tryckknappar Sinting; ny mindre brygga Skolan kopierare AVSKRIVNINGAR TOTALT

123

124

125

126 Landskapsandel socialvården kalkylerad enl. lag 43,00 % Landskapsandel bibliotek kalkylerad enl. lag 30 %

127 Landskapsandel kultur kalkylerad enl. lag 30 % Landskapsandel idrott och ungdom kalkylerad enl. lag 30 %

128 Barndagvården Daghemsföreståndare 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Barnträdgårdslärare 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0 Barnskötare 2,19 2,40 2,80 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,60 Assistenter 0,60 0,60 0,60 1,30 1,30 0,65 0,65 1,00 1,20 Daghemsbiträde 0,70 0,35 0,35 0,35 0, Köksbiträde ,35 0,35 0,18 0, Familjedagvårdare Antal barn, daghemmet Heltid Halvtid

129

130 Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter, varor Understöd Hyror Övriga kostnader 3951 Totalt

131

132

133

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare

ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare 1 MALAX KOMMUN ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare Godkänd av fullmäktige 25.2.2008 Tillämpas från 1.1.2008 Ändrad av fullmäktige 12.12.2011 Tillämpas från 1.1.2012 Ändrad av fullmäktige

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2014

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2014 ÅSUB Rapport 2013:3 Översikter och indikatorer 2014:1 Publicerad: 13-10-2014 Katarina Fellman, forskningschef, tel. 25 493 Skattekalkyler för kommunerna hösten 2014 I korthet - Tillväxten i ekonomin (BNP)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013 ÅSUB Rapport 2013:3 Publicerad: 11 10 2013 Katarina Fellman, utredningschef, tel. 25 493 Maria Rundberg, utredare, tel. 25 495 Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013 I korthet Tillväxten i ekonomin

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 200X-XX-XX REMISSVERSION 21.11.2011 Till Ålands lagting Ändringar i skattelagstiftningen 2012 Huvudsakligt innehåll Inför skatteåret 2012 föreslår landskapsregeringen vissa

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid. Torsdagen den 11 augusti 2016 kl Föglö grundskola

BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid. Torsdagen den 11 augusti 2016 kl Föglö grundskola Sammanträdesdatum Nr BILDNINGSNÄMNDEN 11.08.2016 3 28 Sammanträdestid Torsdagen den 11 augusti 2016 kl. 15.15 16.40. Sammanträdesplats Beslutande Föglö grundskola Närvarande Kim Tähtinen, ordförande Leif

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2015 Sammanträdestid Måndag 30.11.2015 kl. 19.00-20.00 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ponthin Bo, ordförande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR I FÖGLÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR I FÖGLÖ KOMMUN REGLEMENTE FÖR BARNDAGVÅRDSVERKSAMHETEN I FÖGLÖ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 82/06-12-14 att gälla fr.o.m. 1.1.2007. Allmänt om barndagvård Enligt BarnomsorgsL för landskapet Åland 1997/14 har

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Nr 4 Nr 4 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av andra tilläggsbudget för landskapet Åland för år 2008 Utfärdad i Mariehamn den 21 januari 2009 På framställning av landskapsregeringen

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesdatum: 16.02.2011 Nr: 2 Paragrafer: 15-27 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

ARVODES- OCH RESESTADGA FÖR MARIEHAMNS STADS FÖRTROENDEVALDA

ARVODES- OCH RESESTADGA FÖR MARIEHAMNS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige 28.04.2015, 52 Träder ikraft 01.01.2016 ARVODES- OCH RESESTADGA FÖR MARIEHAMNS STADS FÖRTROENDEVALDA 1 Tillämpningsområde 2 Mötesarvoden Till förtroendevald erläggs arvode för

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar

Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar 1 Finlands Kommunförbund 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar Vid en höjning av skattesatsen kan

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

ARVODESSTADGA KORSHOLMS KOMMUN

ARVODESSTADGA KORSHOLMS KOMMUN www.korsholm.fi www.mustasaari.fi KORSHOLMS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 10.12.2012 TRÄDER I KRAFT 1.1.2013 FÖR KORSHOLMS KOMMUN 1.1.2013 Innehållsförteckning Sida 1 Tillämpningsområde 2 2 Sammanträdesarvoden

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013.

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 d i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x Datum 200X-XX-XX Till Ålands lagting Skattesatsen för samfund Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att skattesatsen för den kommunala samfundsskatten sänks med

Läs mer

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

AVGIFTER OCH TAXOR I FÖGLÖ KOMMUN ÅR 2014

AVGIFTER OCH TAXOR I FÖGLÖ KOMMUN ÅR 2014 AVGIFTER OCH TAXOR I FÖGLÖ KOMMUN ÅR 2014 VATTEN: -anslutningsavgift (rördimension, yttre mått) upp till 40 mm 2.950 -anslutningsavgift (rördimension, yttre mått) upp till 50 mm 3.220 -grundavgift: 221,96

Läs mer

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 68 3.5.2005 Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland 1 Begäran om utlåtande

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN 1 SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 19.12.2011, 55 Datum för ikraftträdande 19.21.2011 I KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Anordnande av socialvård Vid anordnandet av kommunens

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen, lag om upphävande av lagen om kyrkans centralfond och lag om skyldighet för medlemmar i

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2015 Nr 110 Nr 110 LANDSKAPSLAG om landskapets fastighetsverk Föredragen för Republikens President den 4 december 2015 Utfärdad i Mariehamn den 10 december 2015 I enlighet med

Läs mer

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1994-12-14, N 26, med ändringar antagna av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen samt

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR ÅR 2014 INNEHÅLLANDE Nr 1 62 Register till ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅR 2014 O m r å d e LANDSKAPSLAGAR Nr Sida C 10 C 11 D 4 D 21 D 22 D 41 E 6 E F 3 F 6 F G 1 H 1 I 25

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN Budget 2010 och ekonomiplan 2011-2012 INVESTERINGAR. Sammanställning över periodens investeringar

FINSTRÖMS KOMMUN Budget 2010 och ekonomiplan 2011-2012 INVESTERINGAR. Sammanställning över periodens investeringar INVESTERINGAR Sammanställning över periodens investeringar 2010 Kst förslag 2011 2012 Enhet Ändamål Inkomster Utgifter Netto Netto Netto Netto Kommunstyrelsen Kommungården -Kopieringsmaskin -16 000-16

Läs mer

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 OXELÖSUNDS KOMMUNS Vattenverksförbund 1 (6) Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 Antagen av Kommunfullmäktige Oxelösund 2004 10 27 / 2008-10-15 Kommunfullmäktige Nyköping

Läs mer

RAMAVTAL FÖR BILDANDET AV ETT SAMARBETSOMRÅDE I ENLIGHET MED LAGEN OM EN KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORM (169/2007, NEDAN RAMLAGEN)

RAMAVTAL FÖR BILDANDET AV ETT SAMARBETSOMRÅDE I ENLIGHET MED LAGEN OM EN KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORM (169/2007, NEDAN RAMLAGEN) RAMAVTAL FÖR BILDANDET AV ETT SAMARBETSOMRÅDE I ENLIGHET MED LAGEN OM EN KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORM (169/2007, NEDAN RAMLAGEN) AVTALSPARTER Korsholms kommun Oravais kommun Vörå-Maxmo kommun. BAKGRUND

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR ÅR 2004 INNEHÅLLANDE Nr 1 59 Register till ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅR 2004 O m r å d e LANDSKAPSLAGAR Nr Sida A 1 B 5 C 40 C 49 D 1 D 5 E 5 E 11 E 25 G 1 H 9 H 30 K 17

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1 2006-04-01 Ändring Kf 63/06 Kf 89/06 Klu 173/09 Kf 171/10 Kf 172/10 Kf 184/13 Kf 29/15 2006-05-29 Ändring 2006-11-06 Ändring 2007-01-01

Läs mer

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR:

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: KOPIA ~ GÖTEBORGS HAMN 1982-11-16 AD 259/82 GvB/ELj HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: DEN 9 l2 ~06 Göteborgs Hamnstyrelse Inköp av byggnad i Sannegårdshamnen I Sannegårdshamnens sydvästra del lagras

Läs mer

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL 2 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Samkommun Samkommunens namn: Kvarnen samkommun. Hemort: Kronoby. 2 Medlemskommuner Samkommunens

Läs mer

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDE N NÄRINGS- OCH SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Onsdagen den 18 april 2012 kl 18.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Nn 1 Kallelse och beslutsförhet 2.

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 12.2.2015 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 5 februari 2015 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdagen den 12 februari 2015 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 1 Laglighet och beslutförhet 2 Protokolljusterare

Läs mer

AKTUELLT I GETA KOMMUN

AKTUELLT I GETA KOMMUN KONTAKT Geta kommunkansli Getavägen 2115 AX-22 340 GETA Tel +358(0)18-49 300 Fax +358(0)18-49 390 www.geta.ax info@geta.ax Öppet mån-tor kl 9-15 (lunch 11-12) Kommundirektör: Gustav Blomberg 359 524 måndag-torsdag

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN Dessa bestämmelser för kommunalt stöd till ideella föreningars lokala verksamhet i Åsele kommun gäller fr.o.m. 1 januari 2014 och tills vidare. Villkoren för

Läs mer

Kommunförvaltningen. Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland. 2 kap. Kommunens förvaltning. 1 kap. Inledande bestämmelser

Kommunförvaltningen. Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland. 2 kap. Kommunens förvaltning. 1 kap. Inledande bestämmelser D Kommunförvaltningen 149 D 1 Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland 1 kap. Inledande bestämmelser 1. Kommunal självstyrelse Landskapet Åland är indelat i självstyrande kommuner av vilka Mariehamn

Läs mer

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan Kommunernas skattesatser 2015 Kommunförbundets förfrågan % 20,5 20,0 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2015 Antal kommuner 181 180 19,5 156

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/2013 1 Mötesinformation Tid Torsdag 28.11.2013 kl. 9.04 14.36 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen Andra linjen 14, Helsingfors Suomen Kuntaliitto

Läs mer

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 8 SOCIALNÄMNDEN 2016-10-12 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-10-12 kl. 19.00 20.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sjöberg Beatrice

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.11.2013 Nr: 5 Paragrafer: 35-38 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 november 2013 kl. 19.00-20.50 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING Tabell 4. Grunduppgifter för ekonomin och utbildningsverksamheten inkl. en

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

RP 149/2012 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 149/2012 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 149/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning samt ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 22 oktober 2012 kl. 19:00-21:30 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer

Kommun- och stadsdirektörskonferens 2015

Kommun- och stadsdirektörskonferens 2015 Kommun- och stadsdirektörskonferens 2015 23 24.9 2015, Pargas Benjamin Strandberg Sakkunnig KOMMUNALSKATTENS SKATTEGRUND KOKO MAA, Milj. FÖRVÄRVSINKOMSTER 2014** 2015** 2016** 2017** 2018** 2019** Löneinkomster,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /09. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /09. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 18.11.2009 19/09 Sammanträdestid 18.11.2009 kl. 17.00 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Höglund,

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun Reviderat KF 2014-11-27 Tyresö kommun / 2014-10-13 2 (8) Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...

Läs mer

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatt ändras

Läs mer

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 %

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 % Kommundirektörens budgetförslag 2010 Kommundirektörens budgetförslag 2010 är i balans men ytterligare inbesparningar behövs och alla vidtagna sparåtgärder är nödvändiga. Budgetförslaget har ett årsbidrag

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 7 oktober 2013 kl. 19:00-21.30 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Stadgar för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)

Stadgar för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) STADGAR 2016-09-01 Stadgar för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) Reviderade 1993-05-03, 1995-06-02, 1995-09-29, 1997-09-22, 1999-09-27, 2001-05-23, 2001-12-27, 2003-05-01, 2011-09-27, 2013-11-12

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer