KULTURNÄMNDEN AVSEENDE KULTURFÖRVALTNINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTURNÄMNDEN AVSEENDE KULTURFÖRVALTNINGEN"

Transkript

1 STADSREVISIONEN Nr 22 Mars 2012 DNR /2012 Årsrapport 2011 KULTURNÄMNDEN AVSEENDE KULTURFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande Styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig Bokslut och räkenskaper är rättvisande

2 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen i Stockholm granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande för att genomföra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag. Stadsrevisionen omfattar både de förtroendevalda revisorerna och revisionskontoret. I årsrapporter för nämnder och granskningspromemorior för styrelser sammanfattar Stadsrevisionen det gångna årets synpunkter på verksamheten. Särskilda granskningar som sker under året publiceras löpande. Publikationerna finns på Stadsrevisionens hemsida. De kan också beställas från revisionskontoret. STADSREVISIONEN Revisionskontoret Besöksadress: Hantverkargatan 3 D, 1 tr Postadress: Stockholm Telefon: Fax:

3 STADSREVISIONEN SID 1 (1) DNR / Till Kulturnämnden Revisorerna för Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen har avslutat revisionen av nämndens verksamhet under år Kopia på den revisionsberättelse som överlämnas till kommunfullmäktige bifogas. Revisorerna överlämnar och åberopar revisionskontorets årsrapport för kulturnämnden avseende kulturförvaltningen. Revisorerna emotser ett yttrande över årsrapporten från nämnden senast Stockholm den 13 mars 2012 På revisorernas vägnar Bengt Leijon Ordförande Staffan Brunborg Sekreterare Stockholm. Telefon Fax Besöksadress Hantverkargatan 3 D 1 tr

4 STADSREVISIONEN 1 (1) Sammanfattning Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredställande Nämnden redovisar avseende kulturförvaltningen ett nettoöverskott om 0,1 mnkr jämför med driftbudgeten. Årets investeringar uppvisar en lägre förbrukning än den budgeterade vilket ger ett nettoöverskott om 1,4 mnkr. Detta förklaras av förseningar i genomförandet för omstrukturering av stadens bibliotek. Revisionskontoret bedömer att nämnden under år 2011 nått kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Vidare bedöms att nämnden i huvudsak har uppnått sina mål. Styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att kulturnämndens styrning, uppföljning och kontroll av kulturförvaltningens verksamhet är tillräcklig, men att det finns områden som bör utvecklas. Nämndens verksamhetsberättelse bör utvecklas vad gäller redovisningen av nämndens verksamhetsmässiga resultat med tydligare återkoppling till verksamhetsplanen. Prognossäkerheten i nämndens tertialrapporter har varit god avseende nettokostnader under året men prognosen bör utvecklas för kostnader respektive intäkter. Vidare bedömer revisionskontoret att nämndens delegationsordning inte är helt ändamålsenlig med avseende på hur beslut anmäls. Nämnden behöver fortsätta att utveckla sitt internkontrollarbete med tillhörande risk- och väsentlighetsanalys och internkontrollplan. Några av årets granskningar visar att den interna kontrollen har utvecklats men kontrollen är inte fullt tillräcklig för delar av stadens konstsamling och inte heller när det gäller kontrollen av kassasystem. Bokslut och räkenskaper är rättvisande Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att bokslut och räkenskaper för år 2011 är rättvisande. Rapportförteckning Årsrapport 2011 för kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (nr 22, mars 2012)

5 STADSREVISIONEN Innehåll Sid 1 Årets granskning Nämndens resultat Ekonomiskt resultat Verksamhetens resultat Styrning, uppföljning och kontroll Nämndens styrning och uppföljning under året Intern kontroll Nämndens bokslut och räkenskaper Bilagor Bilaga 1 Revisionskontorets bedömningskriterier Bilaga 2 Revisionsrapporter under perioden april 2011-mars 2012

6 STADSREVISIONEN 1 (11) 1 Årets granskning I denna årsrapport redovisas det samlade resultatet av revisionskontorets granskning av kulturnämnden avseende kulturförvaltningens verksamhet avseende år Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom följande områden: Nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten Nämndens bokslut, delårsrapport och räkenskaper Revisionen sker i enlighet med kommunallagen och andra tillämpliga lagar samt i enlighet med reglementet för stadsrevisionen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning av nämnden. Revisionskontorets bedömningskriterier redovisas i bilaga 1. Årsrapporten har faktakontrollerats av förvaltningen. En förteckning över stadsrevisionens samtliga revisionsrapporter under perioden april mars 2012 redovisas i bilaga 2. 2 Nämndens resultat I detta avsnitt redovisas revisionskontorets bedömning av om nämndens resultat är förenligt med kommunfullmäktiges mål, uppdrag och budget samt de beslut, riktlinjer och föreskrifter som gäller för verksamheten. Vidare bedöms om verksamhetens resultat och resurser står i ett rimligt förhållande till varandra. Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet för kulturnämnden avseende kulturförvaltningen är tillfredsställande.

7 STADSREVISIONEN 2 (11) 2.1 Ekonomiskt resultat Nämnden redovisar följande budgetutfall och avvikelser för år Mnkr Budget 2011 Utfall B o k s l u t Avvikelse Budgetavvikelse 2010 Driftbudget Verksamhet Kostnader 932,1 960,2-28,1-3,0% 10,1 Intäkter 130,6 158,5 27,9 21,4% 10,9 Verksamhetens nettokostnader 801,5 801,7-0,2 0% 0,8 Avskrivningar 10,5 10,3 0,2 1,9% -1,0 Internräntor 1,2 1,1 0,1 8,3% 0,4 Driftbudgetens nettokostnader 813,2 813,1 0,1 0% 0,2 Investeringsplan Utgifter 17,9 16,8 1,1 6,1% 4,8 Inkomster 0,0 0,3 0,3 0,0 Nettoutgifter 17,9 16,5 1,4 7,8% 4,8 Det ekonomiska utfallet på driftbudget för år 2011 visar ett nettoöverskott om 0,1 mnkr jämfört med budgeten. Nämndens kostnader (exkl kapitalkostnader) uppgår till 960,2 mnkr vilket är 28,1 mnkr över de budgeterade och årets intäkter uppgår 158,5 mnkr, vilket är 27,9 mnkr högre jämfört med budgeten. De ökade kostnader har i stort mötts av motsvarande ökade intäkter. Den huvudsakliga förklaringen till de ökade kostnaderna avser främst kostnader för E-tjänstprojektet, EU-projekt, gestaltningsuppdrag inom Stockholms konst och försäljning av tjänster inom Stadsmuseet. Av nämndens verksamhetsavdelningar visar Liljevalchs, Kulturskolan och Stadsmuseet i stort en budget i balans. Evenemangsavdelningen och Stadsbiblioteket visar på underskott. Evenemangsavdelnings underskott beror på att sponsorintäkterna blivit något lägre än förväntat samtidigt som produktionskostnaderna ökat något. Stadsbiblioteket verksamhet visar ett underskott som förklaras med ökade kostnader för bl.a. media, konsulter och produktionsmaterial. Samtidigt visar projektet Bibliotek i rörelse ett överskott, vilket främst beror på att några projekt har kunnat genomföras till lägre kostnader än beräknat.

8 STADSREVISIONEN 3 (11) Investeringarna för året uppvisar en lägre förbrukning än de budgeterade vilket ger ett nettoöverskott om 1,4 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på investeringar för projekt Bibliotek i rörelse där planeringsprocessen avseende Hässelby Gård har förskjutits framåt i tiden. Nämnden begär ombudgetering för dessa medel. 2.2 Verksamhetens resultat Mål Revisionskontoret bedömer att nämnden under år 2011 har nått kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Vidare bedöms att nämnden har i huvudsak uppnått sina mål främst utifrån att de planerade aktiviteter som genomförts under året. Inom verksamhetsmålet Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm har nämndmålen uppfyllts och samtliga nämndaktiviteter genomförts. Däremot uppnår nämnden inte helt årsmålen för kommunfullmäktiges två indikatorer. Det fria kulturlivets intäkter exkl offentliga bidrag där målet var 40 % visar utfall på 37 %. För indikatorn Stockholms nöjdhet med Stockholms kulturliv där målet var 91 % blev utfallet 82 %. Vid jämförelse med föregående år framgår att resultaten har sjunkit något. För verksamhetsmålet Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa har nämnden fastställt flera nämndmål. Dessa bedöms vara uppfyllda med undantag för två aktiviteter som inte har kunnat genomföras under året. 3 Styrning, uppföljning och kontroll I detta avsnitt redovisas revisionskontorets bedömning av om nämnden har ett system för styrning, uppföljning och kontroll som säkerställer en ändamålsenlig verksamhet, bidrar till en god ekonomisk hushållning för staden samt ger en tillräcklig säkerhet inom nämndens organisation och verksamhet. Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att kulturnämnden avseende kulturförvaltningens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig.

9 STADSREVISIONEN 4 (11) 3.1 Nämndens styrning och uppföljning under året Nämndens lednings- och styrdokument Revisionskontoret har granskat nämndens verksamhetsplan för år 2011 och bedömer att nämndens egna mål för verksamhetsområdet ansluter till kommunfullmäktiges mål. Ekonomi och verksamhet följs i tertialrapporter och verksamhetsberättelse. I månadsrapporter anmäls det ekonomiska utfallet utan kommentarer och utvecklingen av verksamheten i övrigt. Verksamhetsberättelsen är ett viktigt dokument som sammanfattar nämndens ledning, styrning och kontroll under året. Revisionskontoret bedömer att dokumentet utgör ett tillräckligt underlag för att bedöma nämndens ekonomiska resultat även om analysen kan utvecklas ytterligare. Nämnden har dock få indikatorer för att mäta resultat av den egna kärnverksamheten. Återkoppling till den förväntade måluppfyllelsen och planerade åtgärder i övrigt är svår att följa och därmed finns svårighet att bedöma om det planerade verksamhetsmässiga resultatet har uppnåtts utöver nämndens fastställda aktiviteter. Nämndens uppföljning av ekonomi och verksamhet Nämnden har lämnat följande ekonomiska prognoser under året. Mnkr Tertialrapport Tertialrapport Bokslut 2011 Avvikelse T2 bokslut Driftbudget Verksamhet Kostnader 924,8 932,1 960,2-28,1-3,0% Intäkter 123,2 130,6 158,5 27,9 21,4% Verksamhetens nettokostnader 801,6 801,5 801,7-0,2 0% Avskrivningar 10,7 10,7 10,3 0,4 0% Internräntor 1,0 1,1 1,1 0,0 0% Driftbudgetens nettokostnader 813,3 812,9 813,1 0,2 0% Investeringsplan Utgifter 17,9 13,6 16,8-3,2-23,5% Inkomster 0,0 0,0 0,3-0,3 Nettoutgifter 17,9 13,6 16,5-2,9-21,3%

10 STADSREVISIONEN 5 (11) Sammanställningen visar att prognossäkerheten i nämndens tertialrapporter har varit god avseende nettokostnader under året. Men bör utvecklas när det gäller kostnader respektive intäkter. Beslut och delegation Revisionskontoret har granskat nämndens delegationsordning med avseende på hur beslut som fattas med stöd av delegation anmäls till nämnden samt de rutiner som finns för återrapportering av delegationsbeslut. Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden uppfyller den lagstadgade anmälningsplikten enligt kommunallagen 6 kap 35 och klarlägga om nämndens delegationsordning och nämndens rutiner för återrapportering av delegationsbeslut är ändamålsenliga. Granskningen har bl.a. omfattat en genomgång av delegationsordning och delegationsbeslut som i nämndens protokoll anmälts samt intervjuer med ekonomichef och controller. Granskningen visar att av nämndens delegationsordning framgår att samråd ska ske, i en del ärenden, med annan part innan delegationsbeslut får fattas. I delegationsordningen framgår vidare att uttrycket i samråd med innebär att delegat och samrådspart skall vara överens. Vid skiljaktig mening beslutar överordnad delegat. Enligt uppgift från förvaltningen innebär detta att om delegat och samrådspart är oense så ska högre chef fatta beslut om vad som ska gälla. Detta framgår dock inte tillräckligt tydligt av delegationsordningen. Det är inte heller klarlagt i alla ärenden vem som är högre chef. I vissa ärenden ska förvaltningschefen samråda med personalchefen innan beslut får tas, vem som då är närmast högre chef är oklart. Granskningen visar att nämnden delvis uppfyller formerna för den lagstadgade anmälningsplikten enligt kommunallagen 6 kap 35. De beslut som anmäls är förtecknade i protokollet med rubrik på det enskilda delegationsbeslutet. Det finns dock inget diarienummer eller liknande för delegationsbeslutet. Nämnden har rutiner för återrapportering av delegationsbeslut. Rutinen är dock inte dokumenterad. En stickprovsgranskning har genomförts under perioden januari till april Granskningen visade på att det finns en spårbarhet mellan protokoll och underliggande handling. Revisionskontoret bedömer att nämnden i huvudsak följer kommunallagen om hur beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden men

11 STADSREVISIONEN 6 (11) delegationsordning inte är helt ändamålsenlig med avseende på hur beslut anmäls. 3.2 Intern kontroll Nämndens system för intern kontroll Nämnden har ett fastställt system för intern kontroll som reviderats av nämnden i slutet av år Nämnden har beslutat om en internkontrollplan för år 2011som bygger på en risk- och väsentlighetsanalys. I arbetet med att ta fram den gemensamma analysen har avdelningarna deltagit. Internkontrollplan har genomförts och resultatet av kontrollerna har sammanfattats och redovisas i bilaga till verksamhetsberättelsen. Genomförda kontroller visar att det finns brister, bl.a. att det saknas rutiner för att säkerställa avtalsbevakningen och även brister i avtalstrohet avseende ramavtal. Revisionskontoret bedömer att nämndens interna kontrollarbete bör utvecklas ytterligare. Dels bör nämndens internkontrollsystem förtydligas vad gäller ansvarsnivåer och deras ansvar i det interna kontrollarbetet. Alla enheter bör genomföra egna risk- och väsentlighetsanalyser som dokumenteras i ILSwebben. Arbetssätt med risk- och väsentlighet utgör en bra grund för att identifiera verksamhetens väsentliga processer och bedöma om det finns tillräckliga löpande kontrollaktiviteter i verksamheten eller om särskilda åtgärder bör vidtas. För att utveckla detta arbete vill revisionskontoret betona viktigen av information och stöd till enheterna. Arvoden till förtroendevalda Revisionskontoret har genomfört granskning av utbetalning av fasta årsarvoden och sammanträdesarvoden till förtroendemän i nämnden. Syftet med granskningen är att bedöma nämndens följsamhet till stadens regelverk och om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen har genomförts genom registeranalys av samtliga utbetalda arvoden under perioden januari oktober 2011 till nämndens ledamöter och ersättare, kontroll mot förtroendemannaregistret, mot regelverket och mot samtliga förtroendevaldas underlag för fasta årsarvoden som skickats till serviceförvaltningen för registrering i LISA-systemet. Underlagen för sammanträdesarvoden har slumpvis kontrollerats. Därutöver har den interna kontrollen i form av efterkontroll av utbetalda arvoden kartlagts.

12 STADSREVISIONEN 7 (11) Granskningen av kulturnämnden har visat att samtliga utbetalade arvoden är korrekta. Nämnden bedöms följa regelverket men behöver införa en rutin för efterkontroll av utbetalda arvoden. Utlånad lös konst Revisionskontoret har granskat kulturnämndens kontroll av utlånad lös konst från stadens samlingar. Syftet har varit att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig. Årets granskning har inriktats mot att följa upp tidigare påtalade brister och gjorda iakttagelser. Revisionskontoret har intervjuat ansvariga tjänstemän, tagit del av förvaltningsinterna styrdokument samt granskat kontrollen av 2011 års nyinskaffad konst. Granskningen visar att det finns en tydlig ansvarsfördelning och arbetsprocess mellan de handläggande enheterna Stockholm Konst och Stadsmuseets samlingsenhet. Samlingsenheten har utvecklat rutinerna för registrering och fotografering av konsten. Merparten av den utlånade konsten är dock ännu inte fotograferad. Granskningen visar att systemet med låntagarnas egenkontroll ännu inte fungerar tillräckligt väl för att utgöra grunden i kontrollsystemet. Arbetet med att klassificera konsten utifrån ett bedömt skyddsvärde har inte fullföljts. Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att den interna kontrollen av lös konst är tillräcklig vid nyanskaffning samt vid in- och utlämning från samlingsenheten. Kontrollen är dock inte fullt tillräcklig över den del av samlingen som är utlånad. Samlingsenheten bör frigöra egen tid för tillsyn och dokumentation av konstverken samt stöd till låntagarna vid inventeringar. Insatserna bör prioriteras och genomföras utifrån en samlad riskbedömning. En strategi för detta arbete bör utvecklas. Nämnden bör årligen i verksamhetsberättelsen informeras om den utlånade konsten och resultaten från genomförda inventeringar. Revisionskontoret har uppmärksammat att en rapport om stadens konstsamling redovisats för nämnden i början av år Kontroll av kulturstöd Revisionskontoret har granskat kulturnämndens kontroll av kulturstöd. Syftet har varit att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig.

13 STADSREVISIONEN 8 (11) Granskning har inriktats mot att följa upp tidigare påtalade brister och gjorda iakttagelser. Revisionskontoret har intervjuat ansvariga tjänstemän och tagit del av förvaltningsinterna styrdokument. Enligt förvaltningen har det inte varit möjligt att inom ramen för nuvarande system göra tillräckliga förändringar för att åtgärda tidigare påtalade brister gällande inlåsningseffekt, brist på fördjupad prövning av verksamhetsbidrag samt att bedömningskriterierna bättre kopplas till nämnden mål för verksamheten. Granskningen visar dock att vissa åtgärder vidtagits inom gällande förutsättningar för att kunna prioritera bl.a. verksamhet med barn och ungdom som är en målgrupp som särskilt ska prioriteras. Kulturförvaltningen har under året på uppdrag av kommunfullmäktige arbetat fram ett helt nytt förslag till system för kulturstöd, vilket kulturnämnden fattade beslut om i november Det nya systemet förväntas att vara etablerat fullt ut Den kulturstrategiska staben som handlägger kulturstödet har arbetat fram en ny organisation under senare del av hösten 2011 för att ge bättre förutsättningar till ändrade arbetssätt. Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att den interna kontrollen ännu inte är helt tillräcklig men konstaterar samtidigt att ett stort utvecklingsarbete pågått. Revisionskontoret vill betona vikten av att det utvecklas arbets- och uppföljningsprocesser utifrån gällande system som säkerställer tillräcklig intern kontroll över de bidrag/stöd som ges till stadens kulturliv. Utveckling av biblioteksverksamheten Revisionskontoret har genomförts en granskning av biblioteksverksamhetens pågående utveckling. Syftet har varit att bedöma om nämndens styrning och utveckling av biblioteksverksamheten är ändamålsenlig. Granskningen har genomförts genom intervjuer och förvaltningsinterna dokument har studerats. Granskningen visar att enheten har stärkt lednings- och styrorganisation för att driva pågående utvecklingsarbetet av biblioteksverksamheten. För att samordna verksamhetsutvecklingen förstärktes ledningen med en administrativ chef i början av Alla projekt har styrgrupper och en projektledare och det finns upprättade projektplaner med några undantag. Enheten har en projektsamordnare för stöd och samordning i projekthandläggningen och det pågår en uppbyggnad av ett gemensamt system för projektdokumentationen. Samtidigt har också hela organisationen för Stockholms Stadsbibliotek gått in i en ny organisation under året.

14 STADSREVISIONEN 9 (11) Nämndens utveckling av de fysiska biblioteken följer strukturplanen som beslutades En ny strukturplan förväntas beslutas under nästa år för biblioteken fortsatta utveckling. Nämnden tilldelades särskilda medel i budget både 2009 och 2010 för utveckling av biblioteksverksamheten mm. I mitten på 2010 redovisades den pågående och den planerade utvecklingen som nämnden godkände. Revisionskontoret konstaterar att tilldelade budgetmedel för biblioteksverksamhetens utveckling följs fortlöpande av förvaltningschefen och ledningsgruppen för Stockholms stadsbibliotek men nämnden har inte fått någon samlad uppföljning under I verksamhetsberättelsen för 2011 finns däremot en uppföljningsrapport, vilken ger en bra bild över årets satsningar. Redovisningen borde dock ha kompletterats med den omdisponering av medel som genomförts. Vi har noterat att någon samlad uppföljning/utvärdering inte har genomförts av biblioteksplanen för åren Inte heller har enheten Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsplan anmälts till nämnden, där strategierna i biblioteksplanen tydligare framgår än i nämndens samlade verksamhetsplan. Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att enheten har en tydlig styrning och ledningsorganisation för biblioteksverksamhetens utveckling. Vi ser vidare positivt på uppbyggnaden av ett gemensamt system för projektdokumentation men vill framhålla vikten av att det finns rutiner som säkerställer att aktuell projektdokumentation finns i det gemensamma systemet. Revisionskontoret anser att nämnden årligen bör få en samlad information om det ekonomiska läget och den pågående utvecklingen. Uppföljning av kassasystemet vid Stadsmuseet En granskning av kassasystemet vid Stadsmuseet genomfördes år 2010 som visade att det fanns brister i den interna kontrollen. En uppföljning av 2010 års granskning har genomförts. Granskningens syfte har varit att bedöma om den interna kontrollen avseende rutiner och system för kontanthantering är tillräcklig. Vid granskning av kassarutiner framgår att den interna kontrollen fortfarande inte är tillräcklig. Någon gemensam kassapolicy har inte tagits fram av kulturförvaltningen. Bokföringen av intäkterna från försäljningen sker inte påföljande arbetsdag vilket innebär att redovisningslagen inte följs. Försäljningsintäkterna finns grundbokförda i kassasystemet men är inte bokförda i huvudboken.

15 STADSREVISIONEN 10 (11) Behörighetsrutiner för kassasystem har utvecklats och vid den uppföljande granskningen bedöms den interna kontrollen vara tillräcklig för dessa rutiner. Den interna kontrollen av rutinerna för lösenordsanvändandet bedöms också i huvudsak vara tillräcklig men något krav på lösenordsbyte finns dock fortfarande inte. Behandlingshistorik och systemdokumentation saknas fortfarande för det granskade kassasystemet. Sammanfattningsvis visar granskningen att den interna kontrollen har förbättrats jämfört med år 2010 men att det fortfarande finns förbättringsområden. Uppföljning av projektredovisning Under 2010 genomförde revisionskontoret en granskning av nämndens projektadministration. En uppföljning med stöd av konsult har genomförts under året. Denna uppföljande granskningen har syftat till att bedöma nämndens styrning, uppföljning och kontroll av redovisningstransaktionerna inom Kulturfestivalen. Granskning har genomförts genom stickprovskontroll av ett antal fakturor avseende konsulttjänster och utbetalning till uppdragstagare. Kontrollen omfattar 21 fakturor som beloppsmässigt utgör ca 50 % av bokförda kostnader på kontot för konsulttjänster. Kontrollen av uppdragstagarna omfattar 20 % av bokförda kostnader på kontot för uppdragstagare. I kontrollen har avstämning gjorts av att beslutsattest överensstämmer med delegationsordning och attestförteckning. Att avtal finns och att upphandling gjorts i förekommande fall för gjorda inköp har även kontrollerats. Vid verifiering framkom några mindre avvikelser men i huvudsak fanns tillräckliga underlag och beslutsattest har skett i enlighet med delegationsordning och attestförteckning. Vid granskningen noterades att internbudgetering och löpande kontering inte genomförts på samma konton. Enligt förvaltningen ska förändringar genomföras av de interna budgetprinciperna inför kommande år. Sammanfattningsvis visar resultatet av granskningen att nämnden har en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av redovisningstransaktionerna inom Kulturfestivalen.

16 STADSREVISIONEN 11 (11) 4 Nämndens bokslut och räkenskaper I detta avsnitt redovisas om nämndens bokslut och delårsrapport är rättvisande samt om räkenskaperna är upprättade i enlighet med den kommunala redovisningslagen, god redovisningssed samt stadens regler och anvisningar. Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att kulturnämnden avseende kulturförvaltningen bokslut och räkenskaper för år 2011 är rättvisande. Underlagen till årsbokslutet är i god ordning och posterna är i huvudsak väl dokumenterade. Staffan Moberg Stadsrevisor Birgitta Lindqvist Certifierad kommunal revisor

17 STADSREVISIONEN 1 (2) Bilaga 1 Revisionskontorets bedömningskriterier Bedömning För avsnitten 2 Nämndens resultat och 3 Styrning, uppföljning och kontroll används följande bedömningar: Tillfredsställande/Tillräcklig Inte helt tillfredsställande/ Inte helt tillräcklig Oacceptabelt/Oacceptabel Kriterierna är i allt väsentligt uppfyllda Brister finns som måste åtgärdas Väsentliga brister finns som måste åtgärdas omgående För avsnitt 4 Nämndens bokslut och räkenskaper gäller följande bedömningar: Rättvisande, Inte helt rättvisande eller Inte rättvisande Nämndens resultat Bedömningskriterier Nämnden har uppnått kommunfullmäktiges mål samt följt de beslut, riktlinjer och föreskrifter som gäller för verksamheten. Verksamhetens resultat och resurser står i ett rimligt förhållande till varandra. Nämndens resultat följer fullmäktiges beslut om mål, uppdrag och budget. Nämnden har inom tilldelat anslag uppfyllt sina mål för verksamheten och uppnått i verksamhetsplanen angiven verksamhet. Nämndens verksamhet har bedrivits enligt lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

18 STADSREVISIONEN 2 (2) Styrning, uppföljning och kontroll Bedömningskriterier Nämndens system för styrning, uppföljning och kontroll bygger på en helhetssyn på den kommunala verksamheten samt säkerställer en ändamålsenlig verksamhet och bidrar till en god ekonomisk hushållning för staden, liksom en tillräcklig säkerhet inom nämndens organisation och verksamhet. Nämnden har ett system för styrning som ger förutsättningar för god ekonomi, effektiv verksamhet och kvalitet. Nämnden har en ändamålsenlig organisation med en tydlig fördelning av ansvar och befogenheter. Nämndens verksamhetsplan överensstämmer med fullmäktiges beslut om mål, uppdrag och budget. Nämnden har för varje verksamhetsområde fastställt mätbara/uppföljningsbara mål för ekonomi och verksamhet. Nämnden följer kontinuerligt och systematiskt upp ekonomi, verksamhet och kvalitet, såväl för verksamhet i egen regi som för sådan som uppdragits åt annan att utföra, analyserar väsentliga avvikelser samt vidtar åtgärder vid behov. Nämndens uppföljning ger en rättvisande och tillförlitlig information om ekonomi och verksamhet. Nämnden har ett system för intern kontroll för en effektiv och rättssäker verksamhet samt för att förebygga allvarliga fel och skador. Nämndens bokslut och räkenskaper Bedömningskriterier Nämndens redovisning är upprättad i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed så att räkenskaperna ger en rättvisande bild av resultat och ställning. Nämndens bokslut är rättvisande. Nämndens räkenskaper är upprättade i enlighet med den kommunala redovisningslagen, god redovisningssed samt stadens regler och anvisningar.

19 STADSREVISIONEN 1 (1) Bilaga 2 Revisionsrapporter under perioden april 2011 mars 2012 Samtliga rapporter finns tillgängliga på 2011:7 Granskning av persontransporter och skolskjutsar 2011:8 Intern kontroll i entreprenader och byggprojekt 2011:9 Samverkan kring barn som far illa eller att riskerar att fara illa 2011:10 Styrning och kontroll av stora investeringsprojekt 2011:11 Insatser för vuxna med missbruksproblematik 2012:1 Efterlevnad av stadens markanvisningspolicy 2012:2 Styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inom äldreomsorgen

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Revisorernas årsöversikt 2004

Revisorernas årsöversikt 2004 REVISORERNA April 2005 Bilaga till Kommunstyrelsens revisionsberättelse, dnr 310/30-05 En sammanfattning av revisorernas granskning av stadens verksamhet www.revision.stockholm.se 2005-04-11 1(22) Kommunstyrelsen

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2013. Trafiknämnden inklusive AB Storstockholms lokaltrafik

ÅRSRAPPORT 2013. Trafiknämnden inklusive AB Storstockholms lokaltrafik ÅRSRAPPORT 2013 N Trafiknämnden inklusive AB Storstockholms lokaltrafik Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser.

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1346 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas Delrapport årlig granskning 2014 landstingsstyrelsen

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar.

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2007 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. Komrev inom Öhrlings

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 06/2013. Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt

PROJEKTRAPPORT NR 06/2013. Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt PROJEKTRAPPORT NR 06/2013 N Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser.

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

EFTERLEVNAD AV STADENS MARKANVISNINGS- POLICY

EFTERLEVNAD AV STADENS MARKANVISNINGS- POLICY STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Januari 2012 DNR 420-9/2012 Revisionsrapport EFTERLEVNAD AV STADENS MARKANVISNINGS- POLICY Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Kommunrevisionens granskning 2012

Kommunrevisionens granskning 2012 Bilaga 1 till revisionsberättelse för år 2012 2013-04-29 Kommunfullmäktige Sid 1 (42) Dnr 13REK7 Kommunrevisionens granskning 2012 KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset,

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPPORT 2014 Servicenämnden Revisorskollegiet 2015-04-01 Revisor: Fredrik Jerntorp ÅRSRAPP 2014 SN Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskningspromemoria 2012

Granskningspromemoria 2012 STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 11 Februari 2013 DNR 372-14/2013 Granskningspromemoria 2012 STOCKHOLMS STADSTEATER AB Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (6)

Stockholms läns landsting 1 (6) Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Direktören strategisk IT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-09 LS 2015-0344 Handläggare: Vesna Lucassi Landstingsstyrelsens innovationsberedning Yttrande

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Dnr: Rev 22-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Kari Aartojärvi Behandlad av Revisorskollegiet den 21 mars 2012 1 Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer