KULTURNÄMNDEN AVSEENDE KULTURFÖRVALTNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTURNÄMNDEN AVSEENDE KULTURFÖRVALTNINGEN"

Transkript

1 STADSREVISIONEN Nr 22 Mars 2012 DNR /2012 Årsrapport 2011 KULTURNÄMNDEN AVSEENDE KULTURFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande Styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig Bokslut och räkenskaper är rättvisande

2 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen i Stockholm granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande för att genomföra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag. Stadsrevisionen omfattar både de förtroendevalda revisorerna och revisionskontoret. I årsrapporter för nämnder och granskningspromemorior för styrelser sammanfattar Stadsrevisionen det gångna årets synpunkter på verksamheten. Särskilda granskningar som sker under året publiceras löpande. Publikationerna finns på Stadsrevisionens hemsida. De kan också beställas från revisionskontoret. STADSREVISIONEN Revisionskontoret Besöksadress: Hantverkargatan 3 D, 1 tr Postadress: Stockholm Telefon: Fax:

3 STADSREVISIONEN SID 1 (1) DNR / Till Kulturnämnden Revisorerna för Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen har avslutat revisionen av nämndens verksamhet under år Kopia på den revisionsberättelse som överlämnas till kommunfullmäktige bifogas. Revisorerna överlämnar och åberopar revisionskontorets årsrapport för kulturnämnden avseende kulturförvaltningen. Revisorerna emotser ett yttrande över årsrapporten från nämnden senast Stockholm den 13 mars 2012 På revisorernas vägnar Bengt Leijon Ordförande Staffan Brunborg Sekreterare Stockholm. Telefon Fax Besöksadress Hantverkargatan 3 D 1 tr

4 STADSREVISIONEN 1 (1) Sammanfattning Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredställande Nämnden redovisar avseende kulturförvaltningen ett nettoöverskott om 0,1 mnkr jämför med driftbudgeten. Årets investeringar uppvisar en lägre förbrukning än den budgeterade vilket ger ett nettoöverskott om 1,4 mnkr. Detta förklaras av förseningar i genomförandet för omstrukturering av stadens bibliotek. Revisionskontoret bedömer att nämnden under år 2011 nått kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Vidare bedöms att nämnden i huvudsak har uppnått sina mål. Styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att kulturnämndens styrning, uppföljning och kontroll av kulturförvaltningens verksamhet är tillräcklig, men att det finns områden som bör utvecklas. Nämndens verksamhetsberättelse bör utvecklas vad gäller redovisningen av nämndens verksamhetsmässiga resultat med tydligare återkoppling till verksamhetsplanen. Prognossäkerheten i nämndens tertialrapporter har varit god avseende nettokostnader under året men prognosen bör utvecklas för kostnader respektive intäkter. Vidare bedömer revisionskontoret att nämndens delegationsordning inte är helt ändamålsenlig med avseende på hur beslut anmäls. Nämnden behöver fortsätta att utveckla sitt internkontrollarbete med tillhörande risk- och väsentlighetsanalys och internkontrollplan. Några av årets granskningar visar att den interna kontrollen har utvecklats men kontrollen är inte fullt tillräcklig för delar av stadens konstsamling och inte heller när det gäller kontrollen av kassasystem. Bokslut och räkenskaper är rättvisande Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att bokslut och räkenskaper för år 2011 är rättvisande. Rapportförteckning Årsrapport 2011 för kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (nr 22, mars 2012)

5 STADSREVISIONEN Innehåll Sid 1 Årets granskning Nämndens resultat Ekonomiskt resultat Verksamhetens resultat Styrning, uppföljning och kontroll Nämndens styrning och uppföljning under året Intern kontroll Nämndens bokslut och räkenskaper Bilagor Bilaga 1 Revisionskontorets bedömningskriterier Bilaga 2 Revisionsrapporter under perioden april 2011-mars 2012

6 STADSREVISIONEN 1 (11) 1 Årets granskning I denna årsrapport redovisas det samlade resultatet av revisionskontorets granskning av kulturnämnden avseende kulturförvaltningens verksamhet avseende år Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom följande områden: Nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten Nämndens bokslut, delårsrapport och räkenskaper Revisionen sker i enlighet med kommunallagen och andra tillämpliga lagar samt i enlighet med reglementet för stadsrevisionen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning av nämnden. Revisionskontorets bedömningskriterier redovisas i bilaga 1. Årsrapporten har faktakontrollerats av förvaltningen. En förteckning över stadsrevisionens samtliga revisionsrapporter under perioden april mars 2012 redovisas i bilaga 2. 2 Nämndens resultat I detta avsnitt redovisas revisionskontorets bedömning av om nämndens resultat är förenligt med kommunfullmäktiges mål, uppdrag och budget samt de beslut, riktlinjer och föreskrifter som gäller för verksamheten. Vidare bedöms om verksamhetens resultat och resurser står i ett rimligt förhållande till varandra. Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet för kulturnämnden avseende kulturförvaltningen är tillfredsställande.

7 STADSREVISIONEN 2 (11) 2.1 Ekonomiskt resultat Nämnden redovisar följande budgetutfall och avvikelser för år Mnkr Budget 2011 Utfall B o k s l u t Avvikelse Budgetavvikelse 2010 Driftbudget Verksamhet Kostnader 932,1 960,2-28,1-3,0% 10,1 Intäkter 130,6 158,5 27,9 21,4% 10,9 Verksamhetens nettokostnader 801,5 801,7-0,2 0% 0,8 Avskrivningar 10,5 10,3 0,2 1,9% -1,0 Internräntor 1,2 1,1 0,1 8,3% 0,4 Driftbudgetens nettokostnader 813,2 813,1 0,1 0% 0,2 Investeringsplan Utgifter 17,9 16,8 1,1 6,1% 4,8 Inkomster 0,0 0,3 0,3 0,0 Nettoutgifter 17,9 16,5 1,4 7,8% 4,8 Det ekonomiska utfallet på driftbudget för år 2011 visar ett nettoöverskott om 0,1 mnkr jämfört med budgeten. Nämndens kostnader (exkl kapitalkostnader) uppgår till 960,2 mnkr vilket är 28,1 mnkr över de budgeterade och årets intäkter uppgår 158,5 mnkr, vilket är 27,9 mnkr högre jämfört med budgeten. De ökade kostnader har i stort mötts av motsvarande ökade intäkter. Den huvudsakliga förklaringen till de ökade kostnaderna avser främst kostnader för E-tjänstprojektet, EU-projekt, gestaltningsuppdrag inom Stockholms konst och försäljning av tjänster inom Stadsmuseet. Av nämndens verksamhetsavdelningar visar Liljevalchs, Kulturskolan och Stadsmuseet i stort en budget i balans. Evenemangsavdelningen och Stadsbiblioteket visar på underskott. Evenemangsavdelnings underskott beror på att sponsorintäkterna blivit något lägre än förväntat samtidigt som produktionskostnaderna ökat något. Stadsbiblioteket verksamhet visar ett underskott som förklaras med ökade kostnader för bl.a. media, konsulter och produktionsmaterial. Samtidigt visar projektet Bibliotek i rörelse ett överskott, vilket främst beror på att några projekt har kunnat genomföras till lägre kostnader än beräknat.

8 STADSREVISIONEN 3 (11) Investeringarna för året uppvisar en lägre förbrukning än de budgeterade vilket ger ett nettoöverskott om 1,4 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på investeringar för projekt Bibliotek i rörelse där planeringsprocessen avseende Hässelby Gård har förskjutits framåt i tiden. Nämnden begär ombudgetering för dessa medel. 2.2 Verksamhetens resultat Mål Revisionskontoret bedömer att nämnden under år 2011 har nått kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Vidare bedöms att nämnden har i huvudsak uppnått sina mål främst utifrån att de planerade aktiviteter som genomförts under året. Inom verksamhetsmålet Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm har nämndmålen uppfyllts och samtliga nämndaktiviteter genomförts. Däremot uppnår nämnden inte helt årsmålen för kommunfullmäktiges två indikatorer. Det fria kulturlivets intäkter exkl offentliga bidrag där målet var 40 % visar utfall på 37 %. För indikatorn Stockholms nöjdhet med Stockholms kulturliv där målet var 91 % blev utfallet 82 %. Vid jämförelse med föregående år framgår att resultaten har sjunkit något. För verksamhetsmålet Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa har nämnden fastställt flera nämndmål. Dessa bedöms vara uppfyllda med undantag för två aktiviteter som inte har kunnat genomföras under året. 3 Styrning, uppföljning och kontroll I detta avsnitt redovisas revisionskontorets bedömning av om nämnden har ett system för styrning, uppföljning och kontroll som säkerställer en ändamålsenlig verksamhet, bidrar till en god ekonomisk hushållning för staden samt ger en tillräcklig säkerhet inom nämndens organisation och verksamhet. Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att kulturnämnden avseende kulturförvaltningens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig.

9 STADSREVISIONEN 4 (11) 3.1 Nämndens styrning och uppföljning under året Nämndens lednings- och styrdokument Revisionskontoret har granskat nämndens verksamhetsplan för år 2011 och bedömer att nämndens egna mål för verksamhetsområdet ansluter till kommunfullmäktiges mål. Ekonomi och verksamhet följs i tertialrapporter och verksamhetsberättelse. I månadsrapporter anmäls det ekonomiska utfallet utan kommentarer och utvecklingen av verksamheten i övrigt. Verksamhetsberättelsen är ett viktigt dokument som sammanfattar nämndens ledning, styrning och kontroll under året. Revisionskontoret bedömer att dokumentet utgör ett tillräckligt underlag för att bedöma nämndens ekonomiska resultat även om analysen kan utvecklas ytterligare. Nämnden har dock få indikatorer för att mäta resultat av den egna kärnverksamheten. Återkoppling till den förväntade måluppfyllelsen och planerade åtgärder i övrigt är svår att följa och därmed finns svårighet att bedöma om det planerade verksamhetsmässiga resultatet har uppnåtts utöver nämndens fastställda aktiviteter. Nämndens uppföljning av ekonomi och verksamhet Nämnden har lämnat följande ekonomiska prognoser under året. Mnkr Tertialrapport Tertialrapport Bokslut 2011 Avvikelse T2 bokslut Driftbudget Verksamhet Kostnader 924,8 932,1 960,2-28,1-3,0% Intäkter 123,2 130,6 158,5 27,9 21,4% Verksamhetens nettokostnader 801,6 801,5 801,7-0,2 0% Avskrivningar 10,7 10,7 10,3 0,4 0% Internräntor 1,0 1,1 1,1 0,0 0% Driftbudgetens nettokostnader 813,3 812,9 813,1 0,2 0% Investeringsplan Utgifter 17,9 13,6 16,8-3,2-23,5% Inkomster 0,0 0,0 0,3-0,3 Nettoutgifter 17,9 13,6 16,5-2,9-21,3%

10 STADSREVISIONEN 5 (11) Sammanställningen visar att prognossäkerheten i nämndens tertialrapporter har varit god avseende nettokostnader under året. Men bör utvecklas när det gäller kostnader respektive intäkter. Beslut och delegation Revisionskontoret har granskat nämndens delegationsordning med avseende på hur beslut som fattas med stöd av delegation anmäls till nämnden samt de rutiner som finns för återrapportering av delegationsbeslut. Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden uppfyller den lagstadgade anmälningsplikten enligt kommunallagen 6 kap 35 och klarlägga om nämndens delegationsordning och nämndens rutiner för återrapportering av delegationsbeslut är ändamålsenliga. Granskningen har bl.a. omfattat en genomgång av delegationsordning och delegationsbeslut som i nämndens protokoll anmälts samt intervjuer med ekonomichef och controller. Granskningen visar att av nämndens delegationsordning framgår att samråd ska ske, i en del ärenden, med annan part innan delegationsbeslut får fattas. I delegationsordningen framgår vidare att uttrycket i samråd med innebär att delegat och samrådspart skall vara överens. Vid skiljaktig mening beslutar överordnad delegat. Enligt uppgift från förvaltningen innebär detta att om delegat och samrådspart är oense så ska högre chef fatta beslut om vad som ska gälla. Detta framgår dock inte tillräckligt tydligt av delegationsordningen. Det är inte heller klarlagt i alla ärenden vem som är högre chef. I vissa ärenden ska förvaltningschefen samråda med personalchefen innan beslut får tas, vem som då är närmast högre chef är oklart. Granskningen visar att nämnden delvis uppfyller formerna för den lagstadgade anmälningsplikten enligt kommunallagen 6 kap 35. De beslut som anmäls är förtecknade i protokollet med rubrik på det enskilda delegationsbeslutet. Det finns dock inget diarienummer eller liknande för delegationsbeslutet. Nämnden har rutiner för återrapportering av delegationsbeslut. Rutinen är dock inte dokumenterad. En stickprovsgranskning har genomförts under perioden januari till april Granskningen visade på att det finns en spårbarhet mellan protokoll och underliggande handling. Revisionskontoret bedömer att nämnden i huvudsak följer kommunallagen om hur beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden men

11 STADSREVISIONEN 6 (11) delegationsordning inte är helt ändamålsenlig med avseende på hur beslut anmäls. 3.2 Intern kontroll Nämndens system för intern kontroll Nämnden har ett fastställt system för intern kontroll som reviderats av nämnden i slutet av år Nämnden har beslutat om en internkontrollplan för år 2011som bygger på en risk- och väsentlighetsanalys. I arbetet med att ta fram den gemensamma analysen har avdelningarna deltagit. Internkontrollplan har genomförts och resultatet av kontrollerna har sammanfattats och redovisas i bilaga till verksamhetsberättelsen. Genomförda kontroller visar att det finns brister, bl.a. att det saknas rutiner för att säkerställa avtalsbevakningen och även brister i avtalstrohet avseende ramavtal. Revisionskontoret bedömer att nämndens interna kontrollarbete bör utvecklas ytterligare. Dels bör nämndens internkontrollsystem förtydligas vad gäller ansvarsnivåer och deras ansvar i det interna kontrollarbetet. Alla enheter bör genomföra egna risk- och väsentlighetsanalyser som dokumenteras i ILSwebben. Arbetssätt med risk- och väsentlighet utgör en bra grund för att identifiera verksamhetens väsentliga processer och bedöma om det finns tillräckliga löpande kontrollaktiviteter i verksamheten eller om särskilda åtgärder bör vidtas. För att utveckla detta arbete vill revisionskontoret betona viktigen av information och stöd till enheterna. Arvoden till förtroendevalda Revisionskontoret har genomfört granskning av utbetalning av fasta årsarvoden och sammanträdesarvoden till förtroendemän i nämnden. Syftet med granskningen är att bedöma nämndens följsamhet till stadens regelverk och om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen har genomförts genom registeranalys av samtliga utbetalda arvoden under perioden januari oktober 2011 till nämndens ledamöter och ersättare, kontroll mot förtroendemannaregistret, mot regelverket och mot samtliga förtroendevaldas underlag för fasta årsarvoden som skickats till serviceförvaltningen för registrering i LISA-systemet. Underlagen för sammanträdesarvoden har slumpvis kontrollerats. Därutöver har den interna kontrollen i form av efterkontroll av utbetalda arvoden kartlagts.

12 STADSREVISIONEN 7 (11) Granskningen av kulturnämnden har visat att samtliga utbetalade arvoden är korrekta. Nämnden bedöms följa regelverket men behöver införa en rutin för efterkontroll av utbetalda arvoden. Utlånad lös konst Revisionskontoret har granskat kulturnämndens kontroll av utlånad lös konst från stadens samlingar. Syftet har varit att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig. Årets granskning har inriktats mot att följa upp tidigare påtalade brister och gjorda iakttagelser. Revisionskontoret har intervjuat ansvariga tjänstemän, tagit del av förvaltningsinterna styrdokument samt granskat kontrollen av 2011 års nyinskaffad konst. Granskningen visar att det finns en tydlig ansvarsfördelning och arbetsprocess mellan de handläggande enheterna Stockholm Konst och Stadsmuseets samlingsenhet. Samlingsenheten har utvecklat rutinerna för registrering och fotografering av konsten. Merparten av den utlånade konsten är dock ännu inte fotograferad. Granskningen visar att systemet med låntagarnas egenkontroll ännu inte fungerar tillräckligt väl för att utgöra grunden i kontrollsystemet. Arbetet med att klassificera konsten utifrån ett bedömt skyddsvärde har inte fullföljts. Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att den interna kontrollen av lös konst är tillräcklig vid nyanskaffning samt vid in- och utlämning från samlingsenheten. Kontrollen är dock inte fullt tillräcklig över den del av samlingen som är utlånad. Samlingsenheten bör frigöra egen tid för tillsyn och dokumentation av konstverken samt stöd till låntagarna vid inventeringar. Insatserna bör prioriteras och genomföras utifrån en samlad riskbedömning. En strategi för detta arbete bör utvecklas. Nämnden bör årligen i verksamhetsberättelsen informeras om den utlånade konsten och resultaten från genomförda inventeringar. Revisionskontoret har uppmärksammat att en rapport om stadens konstsamling redovisats för nämnden i början av år Kontroll av kulturstöd Revisionskontoret har granskat kulturnämndens kontroll av kulturstöd. Syftet har varit att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig.

13 STADSREVISIONEN 8 (11) Granskning har inriktats mot att följa upp tidigare påtalade brister och gjorda iakttagelser. Revisionskontoret har intervjuat ansvariga tjänstemän och tagit del av förvaltningsinterna styrdokument. Enligt förvaltningen har det inte varit möjligt att inom ramen för nuvarande system göra tillräckliga förändringar för att åtgärda tidigare påtalade brister gällande inlåsningseffekt, brist på fördjupad prövning av verksamhetsbidrag samt att bedömningskriterierna bättre kopplas till nämnden mål för verksamheten. Granskningen visar dock att vissa åtgärder vidtagits inom gällande förutsättningar för att kunna prioritera bl.a. verksamhet med barn och ungdom som är en målgrupp som särskilt ska prioriteras. Kulturförvaltningen har under året på uppdrag av kommunfullmäktige arbetat fram ett helt nytt förslag till system för kulturstöd, vilket kulturnämnden fattade beslut om i november Det nya systemet förväntas att vara etablerat fullt ut Den kulturstrategiska staben som handlägger kulturstödet har arbetat fram en ny organisation under senare del av hösten 2011 för att ge bättre förutsättningar till ändrade arbetssätt. Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att den interna kontrollen ännu inte är helt tillräcklig men konstaterar samtidigt att ett stort utvecklingsarbete pågått. Revisionskontoret vill betona vikten av att det utvecklas arbets- och uppföljningsprocesser utifrån gällande system som säkerställer tillräcklig intern kontroll över de bidrag/stöd som ges till stadens kulturliv. Utveckling av biblioteksverksamheten Revisionskontoret har genomförts en granskning av biblioteksverksamhetens pågående utveckling. Syftet har varit att bedöma om nämndens styrning och utveckling av biblioteksverksamheten är ändamålsenlig. Granskningen har genomförts genom intervjuer och förvaltningsinterna dokument har studerats. Granskningen visar att enheten har stärkt lednings- och styrorganisation för att driva pågående utvecklingsarbetet av biblioteksverksamheten. För att samordna verksamhetsutvecklingen förstärktes ledningen med en administrativ chef i början av Alla projekt har styrgrupper och en projektledare och det finns upprättade projektplaner med några undantag. Enheten har en projektsamordnare för stöd och samordning i projekthandläggningen och det pågår en uppbyggnad av ett gemensamt system för projektdokumentationen. Samtidigt har också hela organisationen för Stockholms Stadsbibliotek gått in i en ny organisation under året.

14 STADSREVISIONEN 9 (11) Nämndens utveckling av de fysiska biblioteken följer strukturplanen som beslutades En ny strukturplan förväntas beslutas under nästa år för biblioteken fortsatta utveckling. Nämnden tilldelades särskilda medel i budget både 2009 och 2010 för utveckling av biblioteksverksamheten mm. I mitten på 2010 redovisades den pågående och den planerade utvecklingen som nämnden godkände. Revisionskontoret konstaterar att tilldelade budgetmedel för biblioteksverksamhetens utveckling följs fortlöpande av förvaltningschefen och ledningsgruppen för Stockholms stadsbibliotek men nämnden har inte fått någon samlad uppföljning under I verksamhetsberättelsen för 2011 finns däremot en uppföljningsrapport, vilken ger en bra bild över årets satsningar. Redovisningen borde dock ha kompletterats med den omdisponering av medel som genomförts. Vi har noterat att någon samlad uppföljning/utvärdering inte har genomförts av biblioteksplanen för åren Inte heller har enheten Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsplan anmälts till nämnden, där strategierna i biblioteksplanen tydligare framgår än i nämndens samlade verksamhetsplan. Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att enheten har en tydlig styrning och ledningsorganisation för biblioteksverksamhetens utveckling. Vi ser vidare positivt på uppbyggnaden av ett gemensamt system för projektdokumentation men vill framhålla vikten av att det finns rutiner som säkerställer att aktuell projektdokumentation finns i det gemensamma systemet. Revisionskontoret anser att nämnden årligen bör få en samlad information om det ekonomiska läget och den pågående utvecklingen. Uppföljning av kassasystemet vid Stadsmuseet En granskning av kassasystemet vid Stadsmuseet genomfördes år 2010 som visade att det fanns brister i den interna kontrollen. En uppföljning av 2010 års granskning har genomförts. Granskningens syfte har varit att bedöma om den interna kontrollen avseende rutiner och system för kontanthantering är tillräcklig. Vid granskning av kassarutiner framgår att den interna kontrollen fortfarande inte är tillräcklig. Någon gemensam kassapolicy har inte tagits fram av kulturförvaltningen. Bokföringen av intäkterna från försäljningen sker inte påföljande arbetsdag vilket innebär att redovisningslagen inte följs. Försäljningsintäkterna finns grundbokförda i kassasystemet men är inte bokförda i huvudboken.

15 STADSREVISIONEN 10 (11) Behörighetsrutiner för kassasystem har utvecklats och vid den uppföljande granskningen bedöms den interna kontrollen vara tillräcklig för dessa rutiner. Den interna kontrollen av rutinerna för lösenordsanvändandet bedöms också i huvudsak vara tillräcklig men något krav på lösenordsbyte finns dock fortfarande inte. Behandlingshistorik och systemdokumentation saknas fortfarande för det granskade kassasystemet. Sammanfattningsvis visar granskningen att den interna kontrollen har förbättrats jämfört med år 2010 men att det fortfarande finns förbättringsområden. Uppföljning av projektredovisning Under 2010 genomförde revisionskontoret en granskning av nämndens projektadministration. En uppföljning med stöd av konsult har genomförts under året. Denna uppföljande granskningen har syftat till att bedöma nämndens styrning, uppföljning och kontroll av redovisningstransaktionerna inom Kulturfestivalen. Granskning har genomförts genom stickprovskontroll av ett antal fakturor avseende konsulttjänster och utbetalning till uppdragstagare. Kontrollen omfattar 21 fakturor som beloppsmässigt utgör ca 50 % av bokförda kostnader på kontot för konsulttjänster. Kontrollen av uppdragstagarna omfattar 20 % av bokförda kostnader på kontot för uppdragstagare. I kontrollen har avstämning gjorts av att beslutsattest överensstämmer med delegationsordning och attestförteckning. Att avtal finns och att upphandling gjorts i förekommande fall för gjorda inköp har även kontrollerats. Vid verifiering framkom några mindre avvikelser men i huvudsak fanns tillräckliga underlag och beslutsattest har skett i enlighet med delegationsordning och attestförteckning. Vid granskningen noterades att internbudgetering och löpande kontering inte genomförts på samma konton. Enligt förvaltningen ska förändringar genomföras av de interna budgetprinciperna inför kommande år. Sammanfattningsvis visar resultatet av granskningen att nämnden har en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av redovisningstransaktionerna inom Kulturfestivalen.

16 STADSREVISIONEN 11 (11) 4 Nämndens bokslut och räkenskaper I detta avsnitt redovisas om nämndens bokslut och delårsrapport är rättvisande samt om räkenskaperna är upprättade i enlighet med den kommunala redovisningslagen, god redovisningssed samt stadens regler och anvisningar. Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att kulturnämnden avseende kulturförvaltningen bokslut och räkenskaper för år 2011 är rättvisande. Underlagen till årsbokslutet är i god ordning och posterna är i huvudsak väl dokumenterade. Staffan Moberg Stadsrevisor Birgitta Lindqvist Certifierad kommunal revisor

17 STADSREVISIONEN 1 (2) Bilaga 1 Revisionskontorets bedömningskriterier Bedömning För avsnitten 2 Nämndens resultat och 3 Styrning, uppföljning och kontroll används följande bedömningar: Tillfredsställande/Tillräcklig Inte helt tillfredsställande/ Inte helt tillräcklig Oacceptabelt/Oacceptabel Kriterierna är i allt väsentligt uppfyllda Brister finns som måste åtgärdas Väsentliga brister finns som måste åtgärdas omgående För avsnitt 4 Nämndens bokslut och räkenskaper gäller följande bedömningar: Rättvisande, Inte helt rättvisande eller Inte rättvisande Nämndens resultat Bedömningskriterier Nämnden har uppnått kommunfullmäktiges mål samt följt de beslut, riktlinjer och föreskrifter som gäller för verksamheten. Verksamhetens resultat och resurser står i ett rimligt förhållande till varandra. Nämndens resultat följer fullmäktiges beslut om mål, uppdrag och budget. Nämnden har inom tilldelat anslag uppfyllt sina mål för verksamheten och uppnått i verksamhetsplanen angiven verksamhet. Nämndens verksamhet har bedrivits enligt lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

18 STADSREVISIONEN 2 (2) Styrning, uppföljning och kontroll Bedömningskriterier Nämndens system för styrning, uppföljning och kontroll bygger på en helhetssyn på den kommunala verksamheten samt säkerställer en ändamålsenlig verksamhet och bidrar till en god ekonomisk hushållning för staden, liksom en tillräcklig säkerhet inom nämndens organisation och verksamhet. Nämnden har ett system för styrning som ger förutsättningar för god ekonomi, effektiv verksamhet och kvalitet. Nämnden har en ändamålsenlig organisation med en tydlig fördelning av ansvar och befogenheter. Nämndens verksamhetsplan överensstämmer med fullmäktiges beslut om mål, uppdrag och budget. Nämnden har för varje verksamhetsområde fastställt mätbara/uppföljningsbara mål för ekonomi och verksamhet. Nämnden följer kontinuerligt och systematiskt upp ekonomi, verksamhet och kvalitet, såväl för verksamhet i egen regi som för sådan som uppdragits åt annan att utföra, analyserar väsentliga avvikelser samt vidtar åtgärder vid behov. Nämndens uppföljning ger en rättvisande och tillförlitlig information om ekonomi och verksamhet. Nämnden har ett system för intern kontroll för en effektiv och rättssäker verksamhet samt för att förebygga allvarliga fel och skador. Nämndens bokslut och räkenskaper Bedömningskriterier Nämndens redovisning är upprättad i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed så att räkenskaperna ger en rättvisande bild av resultat och ställning. Nämndens bokslut är rättvisande. Nämndens räkenskaper är upprättade i enlighet med den kommunala redovisningslagen, god redovisningssed samt stadens regler och anvisningar.

19 STADSREVISIONEN 1 (1) Bilaga 2 Revisionsrapporter under perioden april 2011 mars 2012 Samtliga rapporter finns tillgängliga på 2011:7 Granskning av persontransporter och skolskjutsar 2011:8 Intern kontroll i entreprenader och byggprojekt 2011:9 Samverkan kring barn som far illa eller att riskerar att fara illa 2011:10 Styrning och kontroll av stora investeringsprojekt 2011:11 Insatser för vuxna med missbruksproblematik 2012:1 Efterlevnad av stadens markanvisningspolicy 2012:2 Styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inom äldreomsorgen

Årsrapport 2013 Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen

Årsrapport 2013 Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen Årsrapport 2013 Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen Rapport från Stadsrevisionen Nr 22, 2014 Dnr 3.1.2-58/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet

Läs mer

Årsrapport 2011 SERVICENÄMNDEN. STADSREVISIONEN Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande

Årsrapport 2011 SERVICENÄMNDEN. STADSREVISIONEN  Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 4 Mars 2012 DNR 313-24/2012 Årsrapport 2011 SERVICENÄMNDEN Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande Styrning, uppföljning och kontroll

Läs mer

Årsrapport 2013 Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2013 Kyrkogårdsnämnden Årsrapport 2013 Kyrkogårdsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 24, 2014 Dnr 3.1.2-60/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder

Läs mer

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 24, 2015 Dnr 3.1.2-66/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder

Läs mer

Årsrapport 2014 Idrottsnämnden

Årsrapport 2014 Idrottsnämnden Årsrapport 2014 Idrottsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 21, 2015 Dnr 3.1.2-63/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder

Läs mer

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen Granskning av delårsrapport 2015-08-31 Rapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.2-205/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och

Läs mer

Årsrapport 2014 Valnämnden

Årsrapport 2014 Valnämnden Årsrapport 2014 Rapport från Stadsrevisionen Nr 2, 2015 Dnr 3.1.2-40/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser.

Läs mer

Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd

Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd Rapport från Stadsrevisionen Nr 8, 2014 Dnr 3.1.2-44/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i

Läs mer

Årsrapport 2013 Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Årsrapport 2013 Skarpnäcks stadsdelsnämnd Årsrapport 2013 Skarpnäcks stadsdelsnämnd Rapport från Stadsrevisionen Nr 14, 2014 Dnr 3.1.2-50/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

TRAFIK-OCH RENHÅLLNINGSNÄMNDEN. Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande

TRAFIK-OCH RENHÅLLNINGSNÄMNDEN. Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 29 Mars 2012 DNR 338-49/2012 Årsrapport 2011 TRAFIK-OCH RENHÅLLNINGSNÄMNDEN Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande Styrning, uppföljning

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Granskningspromemoria 2013

Granskningspromemoria 2013 STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Februari 2013 DNR 360-4/2013 Granskningspromemoria 2013 Stockholm Stadshus AB Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska

Läs mer

Granskningspromemoria 2012

Granskningspromemoria 2012 STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 14 Februari 2013 DNR 377-17/2013 Granskningspromemoria 2012 Stockholms Stads Bostadsförmedling AB Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Yttrande över revisorernas årsrapport för Södermalms stadsdelsnämnd

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Yttrande över revisorernas årsrapport för Södermalms stadsdelsnämnd SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 528-2011-1.2.1. SID 1 (6) 2011-05-26 Handläggare: Kicki Elofsson Telefon: 08-508 12 008 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2011-06-16 Yttrande över

Läs mer

S:t Erik Livförsäkrings AB

S:t Erik Livförsäkrings AB Granskningspromemoria 2014 S:t Erik Livförsäkrings AB Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 15, 2015 Dnr 3.1.2-16/2015 2015-02-04 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för

Läs mer

Granskningspromemoria 2011

Granskningspromemoria 2011 STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 01 Mars 2012 DNR 360-03/2012 Granskningspromemoria 2011 Stockholms Stadshus AB Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den

Läs mer

Bostadsförmedlingen. Stockholm AB. Granskningspromemoria. från Stadsrevisionen. Nr 14, Dnr /

Bostadsförmedlingen. Stockholm AB. Granskningspromemoria. från Stadsrevisionen. Nr 14, Dnr / Granskningspromemoria 2015 Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 14, 2016 Dnr 3.1.2-16/2016 2016-02-02 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

Stockholms Stadsteater AB

Stockholms Stadsteater AB Granskningspromemoria 2016 Stockholms Stadsteater AB Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 11, 2017 Dnr 3.1.2-12/2017 2017-02-02 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Bostadsförmedlingen. Stockholm AB. Granskningspromemoria. från Stadsrevisionen. Nr 14, 2015. Dnr 3.1.2-15/2015 2015-02-04

Bostadsförmedlingen. Stockholm AB. Granskningspromemoria. från Stadsrevisionen. Nr 14, 2015. Dnr 3.1.2-15/2015 2015-02-04 Granskningspromemoria 2014 Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 14, 2015 Dnr 3.1.2-15/2015 2015-02-04 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

Årsrapport 2011 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. STADSREVISIONEN Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande

Årsrapport 2011 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. STADSREVISIONEN  Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 12 Mars 2012 DNR 3509-32/2012 Årsrapport 2011 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande Styrning, uppföljning

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Årsrapport 2015 Trafiknämnden. Rapport från Stadsrevisionen

Årsrapport 2015 Trafiknämnden. Rapport från Stadsrevisionen Årsrapport 2015 Trafiknämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 29, 2016 Dnr 3.1.2-72/2016 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder

Läs mer

Stockholms Stadsteater AB

Stockholms Stadsteater AB Granskningspromemoria 2015 Stockholms Stadsteater AB Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 11, 2015 Dnr 3.1.2-13/2016 2016-02-02 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

AB Stokab (koncern) Granskningspromemoria. från Stadsrevisionen. Nr 6, Dnr /

AB Stokab (koncern) Granskningspromemoria. från Stadsrevisionen. Nr 6, Dnr / Granskningspromemoria 2014 AB Stokab (koncern) Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 6, 2015 Dnr 3.1.2-7/2015 2015-02-04 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Stockholm Business Region AB (Koncern)

Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria 2013 Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 13, 2014 Dnr 3.1.2-14/2014 2014-02-06 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Granskningspromemoria 2012

Granskningspromemoria 2012 STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 4 Februari 2013 DNR 363-7/2013 Granskningspromemoria 2012 AB SVENSKA BOSTÄDER (KONCERNEN) Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att

Läs mer

S:t Erik Försäkrings AB

S:t Erik Försäkrings AB Granskningspromemoria 2013 S:t Erik Försäkrings AB Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 16, 2014 Dnr 3.1.2-17/2014 2014-02-05 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Yttrande över revisorernas årsrapport för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015

Yttrande över revisorernas årsrapport för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015 Stockholms stad Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteutlåtande Dnr Sida 1 (7) 2016-05-30 Handläggare John Areschoug Telefon: 0850828994 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden MHN 2016-06-14 p. 8. Yttrande

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskningspromemoria 2007

Granskningspromemoria 2007 STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 9 Februari 2008 DNR 369-10/08 Granskningspromemoria 2007 STOCKHOLM VATTEN AB Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Årsrapport 2016 Kungsholmens stadsdelsnämnd

Årsrapport 2016 Kungsholmens stadsdelsnämnd Kungsholmens stadsdelsnämnd Rapport från Stadsrevisionen Nr 9, 2017 Dnr 3.1.2-33/2017 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Granskningspromemoria 2011

Granskningspromemoria 2011 STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 12 Februari 2012 DNR 375-15/2012 Granskningspromemoria 2011 KONCERNEN STOCKHOLM GLOBE ARENA FASTIGHETER AB Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Årsrapport 2013 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Årsrapport 2013 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Årsrapport 2013 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Rapport från Stadsrevisionen Nr 7, 2014 Dnr 3.1.2-43/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Granskningspromemoria 2011

Granskningspromemoria 2011 STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 14 Februari 2012 DNR 377-17/2012 Granskningspromemoria 2011 Stockholms Stads Bostadsförmedling AB Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Bostadsförmedlingen. Stockholm AB. Granskningspromemoria. från Stadsrevisionen. Nr Dnr /

Bostadsförmedlingen. Stockholm AB. Granskningspromemoria. från Stadsrevisionen. Nr Dnr / Granskningspromemoria 2013 Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 14 2014 Dnr 3.1.2-15/2014 2014-02-07 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

S:t Erik Livförsäkrings AB

S:t Erik Livförsäkrings AB Granskningspromemoria 2013 S:t Erik Livförsäkrings AB Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 15, 2014 Dnr 3.1.2-16/2014 2014-02-05 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll

Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll Landstingets revisorer 2016-04-12 Rev/16015 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

STYRNING OCH KONTROLL AV RAMAVTAL FÖR MISSBRUKSVÅRD. Styrningen och samordningen av avtalen är tillfredsställande

STYRNING OCH KONTROLL AV RAMAVTAL FÖR MISSBRUKSVÅRD. Styrningen och samordningen av avtalen är tillfredsställande STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 5 Januari 2009 DNR 420-19/09 Revisionsrapport STYRNING OCH KONTROLL AV RAMAVTAL FÖR MISSBRUKSVÅRD Styrningen och samordningen av avtalen är tillfredsställande

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Granskningspromemoria 2012

Granskningspromemoria 2012 STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 11 Februari 2013 DNR 372-14/2013 Granskningspromemoria 2012 STOCKHOLMS STADSTEATER AB Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Årsrapport 2013 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Årsrapport 2013 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Årsrapport 2013 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Rapport från Stadsrevisionen Nr 6, 2014 3.1.2 42/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer