IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!"

Transkript

1 IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening!

2 Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans inom IM vill vi bekämpa och synliggöra fattigdom och utanförskap. Verksamheten är möjlig tack vare det samlade engagemanget hos IMs givare, medlemmar och volontärer. Att bilda en lokalförening är ett sätt att gå ihop och organisera sig på. Vi kan tillsammans göra aktiviteter lokalt för att påverka på nära håll såväl som långt borta och vi kan också påverka IM som organisation. Lathunden är indelad i olika delar för att få en lättare överblick över hur det går till att bilda lokalförening: I den första delen, Röster från lokalföreningar, får vi tips och inspiration från några grupper som redan bildat lokalförening. Under Bilda lokalförening hittar vi den mer konkreta informationen kring bildandet och vi får svar på frågorna varför, vad, och hur. Vi lär oss varför det är viktigt för oss som grupp att vara lokalförening, samt möjligheter och ansvar i detta arbete. Sedan får vi lära oss mer grundligt vad det innebär att ha en styrelse och vilka roller som finns, samt vilka verktyg som behövs för att vara och driva en lokalförening, såsom stadgar, verksamhetsplan, budget och verksamhetsberättelse. Slutligen får vi konkreta instruktioner hur vi går till väga i bildandet och vi får information om årsmötet och styrelsemöten. I Ordlistan förklaras ord som används i lathunden och som berör styrelsearbetet. I bilden över Året som lokalförening får vi översikt hur verksamhetsåret ser ut, viktiga saker att komma ihåg samt när på året olika händelser tar plats. I Bilagorna finns stadgar, exempel och mallar för att underlätta styrelsearbetet ytterligare. Viktigt att komma ihåg: Den här lathunden utgår från befintliga stadgar och regler för IMs lokalföreningar och uppdateras om dessa förändras. Årsmötet är IMs högst beslutande organ. Idag används direktdemokrati och de medlemmar som kan delta på plats på årsmötet har varsin röst. Det innebär att de endast representerar sig sjäva, och de som inte deltar har ingen röst. Styrelsen har på senare år lyft frågan om en önskan att IM ska övergå till att använda en representativ demokrati istället, detta för att ge lokalföreningarna en tydligare roll i det demokratiska samtalet inom organisationen. Det skulle bl.a. innebära att varje lokalförening väljer representanter som företräder dem vid årsmötet. Årsmötet 2015 beslöt att IM ska övergå till att tillämpa representativ demokrati, slutgiltigt beslut om detta kommer att tas på årsmötet Fram tills dess gäller nuvarande form; direktdemorakti. Se bilaga 6 för mer info om den nationella styrelsen. IM är en medlemsorganisation Vi förespråkar alla människors lika rätt och värde Vi stöttar våra internationella samarbetspartners att arbeta demokratiskt Vi vill göra det vi säger Vi vill fördjupa och utveckla medlemmars engagemang och delaktighet Vi tror att fler röster behövs Birthe Müller, IMs ordförande

3 Innehållsförteckning Lätt att hitta rätt! RÖSTER FRÅN LOKALFÖRENINGAR 1 BILDA LOKALFÖRENING 2 Varför är det viktigt för oss som grupp att ha en lokalförening? 2 Vilka möjligheter ger det oss som lokalförening? 2 Vilket ansvar ger det oss som lokalförening? 2 Vilket ansvar har representanten? 2 Vad innebär det att vara lokalförening? 3 Mål och värdegrund 3 Medlemskap 3 Styrelse 3 Stadgar 5 Verksamhetsplan 5 Budget 5 Ansvar och redovisning 6 Insamling 6 Hur går vi till väga för att bilda lokalförening? 7 Steg för steg 7 Lokalföreningens årsmöte 8 Styrelsemöten 9 ORDLISTA 10 ÅRET SOM LOKALFÖRENING 11 Bilaga 1: Stadgar för Individuell Människohjälp 12 Bilaga 2: Normalstadgar för IMs lokalföreningar 14 Bilaga 3: Budgetmall 15 Bilaga 4: Konstituerande årsmötet 16 Bilaga 5: Förslag på dagordning till årsmöte 17 Bilaga 6: Vad innebär representativ demokrati för IM? 18 Bilaga 7: Tips på litteratur 19

4 Röster från lokalföreningar Tips från andra grupper inför bildandet av lokalförening: Börja enkelt! Att vara lokalförening behöver inte betyda någon större skillnad mot tidigare i hur man organiserar sig eller driver sin verksamhet Be om hjälp från huvudkontoret och någon annan lokalförening Bjud in IMare i området ni kanske blir fler Ha regelbundna möten för att behålla kontakten Fördela ansvaret och uppgifterna mellan varandra Ha en stående punkt på mötena att läsa IM-litteratur för att hålla IMs historia levande Positivt att få en gemensam röst och tillsammans ha ansvar för helheten. Agneta Enermalm Tsiparis Vice Ordförande Lund lokalförening Genom att bilda lokalförening har vi blivit en mer sammansvetsad grupp med tydlig rollfördelning och olika ansvarsområden. Alva Nilsson Ordförande Nyköping lokalförening Förståelsen för vikten av formell ordning och reda blir allt bättre när man ser att det faktiskt förenklar. Bertil Gustavsson Ordförande Laholm lokalförening 1

5 Bilda lokalförening Varför är det viktigt för oss som grupp att ha en lokalförening? Varför? Att bilda lokalförening innebär större möjligheter, tydligare struktur och en starkare röst, men också ett ansvar att vara en demokratisk förening. Med många aktiva lokalföreningar kan vi arbeta för IMs mål att vara en stark medlemsorganisation som präglas av mångfald och icke-diskriminering Vi kan vara med och bidra till ett starkt civilsamhälle och påverka grupper som vi arbetar med att finnas med i det arbetet Med en stark medlemsorganisation kan vårt oberoende och våra kärnfrågor drivas med större tyngd Vi kan vara med och utveckla demokratin i civilsamhället Vi blir kunniga och medvetna medlemmar och får större inflytande och starkare röst i organisationen Som lokalförening blir vi en juridisk person och kan på så sätt enklare söka bidrag från kommunen eller andra organisationer Vilka möjligheter ger det oss som lokalförening? Vi kan göra vår röst hörd och påverka Vi kan välja vår representant samt diskutera vilket budskap denne ska ha med till det nationella årsmötet och i de demokratiska samtalen En inbyggd kontinutitet som gör att engagemanget fortlever oavsett om någon medlem slutar Att lyssna på varandra och ta till vara på varandras erfarenheter Vilket ansvar ger det oss som lokalförening? Diskutera motioner och förslag Komma fram till gemensamma beslut Välja representanter Följa demokrati- och ickediskrimineringsaspekten och låta alla som är intresserade engagera sig samt kandidera till föreningens styrelse Vilket ansvar har representanten? Förmedla vårt budskap på det nationella årsmötet Förmedla beslut från det nationella årsmötet 2

6 Vad? Vad innebär det att vara lokalförening? Mål och värdegrund > Medlemskap > Styrelse > Stadgar > Verksamhetsplan > Budget > Ansvar och redovisning > Insamling Mål och värdegrund IMs lokalföreningar delar IMs mål och värdegrund. Medlemskap Medlemskap i IMs lokalförening innehas av person som är medlem i huvudorganisationen och som är boende i. kommun. Styrelse Att arbeta i en styrelse är intressant, roligt och lärorikt, och att vara vald med medlemmarnas förtroende innebär ett ansvar för föreningen och dess aktiviteter. Föreningens styrelse som har valts på årsmötet är ansvarig för att leda föreningens arbete fram till nästa årsmöte. Styrelsen ska ta ansvar för att föreningen blir så bra som möjligt och att verksamheten passar in med föreningens syfte och mål. Styrelsen fördelar ansvaret och arbetsuppgifterna inom sig. Det vanliga är att det finns en ordförande som leder arbetet, en sekreterare som skriver protokoll, en kassör som har hand om ekonomin, samt några ledamöter. Men man kan också ha fler roller. Det viktiga är att man inom styrelsen delar arbetet på ett bra sätt. Styrelsen bör inte själva ansvara för allt utan föreningens medlemmar kan också bilda olika arbetsgrupper som ansvarar för olika delar av verksamheten. Styrelsen ansvarar för att planera medlemsmöten och/eller nästa årsmöte dit föreningens medlemmar bjuds in och får komma med förslag på vad föreningen ska göra och hur den ska arbeta. Kommunikation och utbyte med medlemmarna är viktigt för delaktighet och påverkan men också för fler idéer och mer energi. 3

7 Styrelsemedlemmar Obligatoriska poster: Ordförande Sammankallar styrelsen inför möten och fungerar som samordnare för föreningens verksamhet. Oftast den som tar rollen som ordförande på styrelsemöten, men inget krav. Kassör Har hand om föreningens ekonomi, bokföring samt den löpande hanteringen av t.ex. fakturor och kvitton. Ansvaret för att ekonomin sköts ligger dock på hela styrelsen. Firmatecknare Oftast ordförande och kassör. Beslutas varje år på första styrelsemötet. Viktigt att det står som en egen punkt i protokollet: Till firmatecknare valdes namn med personnummer xx och namn med personnummer xx. Kan agera var för sig eller i förening. Frivilliga poster: Övriga uppdrag Obligatoriskt uppdrag: Frivilligt uppdrag: Sekreterare För anteckningar vid styrelsemöten. Brukar ofta ha ansvar för dokumentation i föreningen, t.ex. protokoll och pärmar med viktiga papper såsom försäkringsdokument och kontrakt. Ledamöter Om föreningen vill kan man ha ledamöter med specifika uppgifter, t.ex. utbildningsansvarig, medlemsansvarig och aktivitetsansvarig, beroende på vilken typ av verksamhet som finns på orten. Revisor Granskar och godkänner den ekonomiska redovisningen samt kontrollerar att verksamheten har skötts i enlighet med lokalföreningens stadgar. Väljs på årsmötet av medlemmarna. Revisorn får vara IM-medlem men inte vara med i styrelsen. Valberedning Kan vara lämpligt för större föreningar att ha en valberedning som förbereder förslag till styrelsemedlemmar. Valberedningen har en demokratisk funktion i att säkerställa att alla medlemmar informeras och tillfrågas om att engagera sig i föreningsfrågor. 4

8 Stadgar För att vi i föreningen ska kunna agera som en juridisk person så krävs det att vi har stadgar. Dessa kan ses som de yttre ramarna för vår verksamhet och de måste följa IMs stadgar. Den nationella styrelsen ska godkänna våra stadgar samt informeras om ändringar av befintliga stadgar. Stadgarna reglerar vårt syfte och verksamhetsår. Stadgar för IM samt normalstadgar för IMs lokalföreningar finns i bilaga 1 och 2. Verksamhetsplan En verksamhetsplan är en skriftlig beskrivning av de planerade aktiviteterna i en lokalförening. Viktigt att komma ihåg är att denna ska ses som ett verktyg och draghjälp och inte som en fast mall. Verksamhetsplanen behöver inte vara alltför omfattande eller komplicerad utan ska fungera som en riktning för vår verksamhet och prioriterade fokusområden det kommande året. Målen kan vara mer övergripande, såsom föreningen ska verka för detta mål inom detta område, eller mer specifika, såsom föreningen ska ha x antal läxhjälpstillfällen under kommande år. Verksamhetsplanen är ett verktyg för att gemensamt i lokalföreningen komma fram till vad det är vi ska göra. När vi skriftligt uttrycker vad det är vi vill åstadkomma ökar möjligheterna för att det faktiskt blir av. Planen kan också fungera som en hjälp i att utvärdera och ta till vara på erfarenheter, vilket är till hjälp i kommande planeringar. Det är viktigt att planen är realistisk och inte blir en önskelista över aktiviteter vi vill göra. Verksamhetsplanen kan med fördel delas ut till medlemmarna. Budget En budget är en ekonomisk plan för verksamhetsåret som ska spegla verksamhetsplanen och visa på beräknade kostnader och intäkter. Vad har vi planerat att göra och vad kommer det att kosta/generera? En mall för budget finns i bilaga 3. Som IMs lokalförening har vi rätt att ansöka om bidrag/medel från IMs huvudstyrelse för vår verksamhet. Detta ska göras senast den 1 oktober. Verksamhetsplan och budget ligger till grund för hur mycket pengar vi blir beviljade. 5

9 Ansvar och redovisning Vi ansvarar för verksamheten och den ekonomiska redovisningen. Allt bokföringsmaterial arkiveras hos lokalföreningen. Vi rapporterar årets ekonomiska utfall till IM i samband med årsbokslut i januari, innan vårt lokala årsmöte. Efter vårt lokala årsmöte rapporterar vi till IM i form av fyra dokument: - Verksamhetsberättelse - Ekonomisk redovisning - Revisionsberättelse - Årsmötesprotokoll Verksamhetsberättelsen är styrelsens beskrivning av verksamheten under året, gärna i relation till verksamhetsplanen som bestämdes på förra årsmötet. Den ekonomiska redovisningen skall vara styrkt av föreningens revisor, genom revisionsberättelsen. Eventuella bidrag från andra aktörer (exempelvis kommunen) disponeras helt av lokalföreningen. Ingen redovisningsskyldighet till IM, dock till finansiären. Insamling IMs Lokalföreningar har inget eget 90-konto och för trovärdighetens skull ska insamling från allmänheten därför ske till IMs 90-konto och gå in i IMs bokföring. Riktade insamlingar för lokala ändamål sker i kommunikation med Insamlingsavdelningen på huvudkontoret i Lund. 6

10 Hur? Hur går vi till väga för att bilda lokalförening? Steg för steg 1. Bilda en arbetsgrupp Vi medlemmar som är intresserade av att starta lokalförening bildar en arbetsgrupp. Vi kan arbeta fram ett förslag på stadgar samt diskutera syftet med lokalföreningen och definition av vilka som ska vara medlemmar. 2. Samråd/rekommendation I samråd med medarbetare hos IM får vi rekommendationer på stadgeförslaget. 3. Bildandemöte Vi kallar till ett bildandemöte. Detta kan annonseras i medlemstidningen, eller skickas som mail/brev till medlemmar som finns lokalt. Kontakta IM för hjälp och coachning. På mötet presenteras förslag till stadgar och lokalföreningens syfte. Sedan röstar vi om att starta en lokalförening. OBS! Var ute i god tid för att stämma av utgivningsplan för medlemstidningen. 4. Konstituerande möte (första årsmöte) Vi kallar till årsmöte enligt stadgeenlig utlysning. På årsmötet väljer vi styrelse, och röstar om stadgarna. Läs mer under bilaga 4 för att se vilka beslut som ska tas. 5. Godkännande Vi överlämnar stadgeförslaget till IMs nationella styrelse för godkännande. Det ska skickas både till IMs ordförande och till huvudkontorets kansli. 6. Registrering Det finns inget krav på att ideella föreningar ska ha något organisationsnummer, men om vi vill ansöka om bidrag, projektmedel eller vill samverka på andra sätt med andra organisationer eller myndigheter är organisationsnummer ett krav. Om vi vill registrera oss och få ett organisationsnummer skickar vi kopia på protokollet för det konstituerande mötet, föreningens stadgar samt protokoll på vem som är firmatecknare till Skatteverket (www.skatteverket.se). Blanketten heter: SKV När föreningen registreras blir vi en juridisk person. Det betyder att vi kan äga pengar, öppna ett bankkonto och även skriva under avtal. Styrelsen är då ansvarig och inte den enskilde medlemmen. 7

11 Lokalföreningens årsmöte Årsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ och ska ske innan sista februari. Årsmötet är tillfället då alla våra medlemmar har möjlighet att komma med förslag, rösta igenom beslut och välja vilka som ska leda föreningen det närmsta året. Det är styrelsens uppgift att planera lokalföreningens årsmöte. Viktigt att tänka på är att det ska betyda något för medlemmarna, samt skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande. Gruppen får själv ta ansvar för processen, men huvudkontoret finns till hands och kan svara på frågor och hjälpa till med adressuppgifter till medlemmar i gruppens närområde. Tips! Bjud in en utlandspraktikant till årsmötet för att locka folk och göra det trevligt. Bra saker att tänka på inför ett årsmöte: Dag, tid, plats Vi tänker på att göra det tillgängligt för alla. Mötet behöver ej ta lång tid. Skicka kallelsen Vi skickar kallelse och dagordning till medlemmar och intresserade i vårt område. Kallelsen skickas ut minst två veckor innan årsmöte (regleras i stadgarna). Motioner och propositioner Förslag från medlemmar/styrelse som ska ha lämnats in innan årsmötet och gärna skickats ut till medlemmar tillsammans med kallelsen. Dessa måste stå på dagordningen för att kunna fattas beslut om. Hitta mötesfunktionärer Vi väljer mötesordförande, sekreterare och justerare. Dagordning och möteshandlingar Årsmötet kan bara besluta om punkter som står på den dagordning som skickats ut till medlemmarna. Förslag på dagordning finns i bilaga 5. Välj styrelse Det är bra att ha kandidater förberedda. Ge plats för dessa att presentera sig själva och sina mål, men öppna också upp för andra att kandidera. Då avgörs det genom röstning. Ge plats för idéer Alla medlemmar behövs när det är dags att planera det kommande årets verksamhet. Ta tid, exempelvis under övriga frågor till gemensamt spånande av idéer. Hur ska vi nå målen? Årsmötesprotokoll Efter årsmötet skickar vi årsmötesprotokollet och styrelsens sammansättning till den nationella styrelsen. 8

12 Styrelsemöten Styrelsemöten är då styrelsen (och medlemmarna) träffas för planering av verksamheten och diskuterar nya idéer samt tar beslut, men också för uppföljning av verksamheten. Någon är ordförande och tydliggör de demokratiska spelreglerna, en annan är sekreterare och för protokoll över mötets innehåll. Det finns olika sätt att organisera styrelsemöten. Dessa kan även fortsättningsvis vara öppna för alla i gruppen; gruppens ordinarie möten kan helt enkelt få vara även styrelsemöten. I så fall har alla yttranderätt även om de inte har formell rösträtt. Detta kommer kanske inte att märkas, då de flesta grupper ändå tillämpar konsensusbeslut och endast undantagsvis behöver rösta i någon fråga. Om vi i gruppen tycker att det är en fördel och vill så kan styrelsemöten och de vanliga gruppmötena skiljas åt. Det kan t.ex. vara om gruppen och verksamheten är stor. I så fall kan styrelsemötena vara få och ägnas åt de stora och övergripande frågorna, medan verksamheten planeras vid särskilda möten i mindre grupper. Vi bestämmer själva hur många styrelsemöten vi vill ha, men ett bra riktmärke är minst fyra protokollförda möten per år. Tips! Börja mötet med en hur mår ni -runda eller interaktiv övning. Det skapar en öppen stämning. Tips! I slutet av varje möte, kolla i kalendern och bestäm datum för nästa möte. Det skapar framförhållning och kanske också en större uppslutning. Ha detta som en punkt på dagordningen. Tips! Gå igenom dagordningen i början av mötet och lägg till punkter eller ändra i den tillsammans. Ge utrymme till improvisation och nya idéer. 9

13 Ordlista Ansvarsfrihet Godkännande i efterhand av styrelsens verksamhet Beslutsmässig När en styrelse uppfyller stadgarnas krav för att fatta beslut Beslutsprotokoll Innehåller fattade beslut men ej diskussioner som förekommit Budget Ekonomisk planering för en viss tidsperiod Dagordning Lista på de ärenden som ska tas upp på mötet Ekonomisk redovisning - Redovisning över inkomster, utgifter och resultat över det gångna året Firmatecknare Person, behörig att underteckna i föreningens namn, t.ex. inbetalningar, utbetalningar, bidragsansökningar Fullmakt Befogenhet, t.ex. skriftligt intyg för rätt att göra bankuttag Förtroendevalda Av väljare utsedda personer, t.ex. styrelseledamot Justera Godkänna protokoll Konstituera Fördela uppdrag inom styrelsen Mandatperiod Den tid som en person är vald till sitt uppdrag Motion Skriftligt förslag från medlemmarna, t.ex. till årsmöte Nominera Föreslå kandidater till ett uppdrag eller en post, t.ex. i styrelsen Paragraf Del av lag, protokoll eller avtal Portalparagraf Den första paragrafen i en lag eller stadgar. Den beskriver ofta det övergripande syftet med lagen och inom vilket område den skall verka Projektansökan Ansökan till finansiär med komplett projektplan och budget Projektmål De mål som ska uppnås för att syftet uppfylls. Kan delas upp i delmål Projektrapport/Slutrapport/ Projektredovisning Slutrapport av projektet som innehåller gjorda erfarenheter, uppnådda resultat och en beskrivning av hur projektet implementeras i ordinarie verksamhet Proposition Skriftligt förslag från styrelsen, t.ex. till årsmöte Representant lokalförening Representant för hela gruppen med uppdrag att framföra gruppens talan samt återrapportera vad som sades, diskuterades och beslutades vid årsmötet Revisionsberättelse - Revisorernas berättelse där det framgår vad de kommit fram till under sin kontroll av föreningens dokumentation och ekonomiska redovisning samt om de tillstår eller avråder från att styrelsen får ansvarsfrihet över det gångna året Stadgar Regler för hur föreningen ska fungera, föreningens lag Suppleant Ersättare för ordinarie ledamot Utslagsröst Ordförandes rätt att fälla avgörande vid lika röstetal i omröstning Valberedning En grupp personer som fått i uppgift att föreslå kandidater till poster och uppdrag Verksamhetsplan Föreningens nedskrivna plan på de aktiviteter den ska genomföra under året Verksamhetsberättelse Skriftlig berättelse av den verksamhet föreningen har haft under det gångna året Årsberättelse Årsredogörelse från styrelse, verksamhetsberättelse Övriga frågor Punkt på dagordningen då nya frågor får tas upp 10

14 Året som lokalförening Verksamhetsåret börjar Januari Skriva verksamhetsberättelse Rapportering till IM av förra årets ekonomiska utfall (senast 20 jan) Motionsperiod fortsätter (november-februari) Februari/ mars Lokalföreningarnas årsmöten* Skicka in dokument* för det gångna året till IM Skriva avtal med IM om det nya verksamhetsårets bidrag April Maj Juni Juli Augusti Nationella årsmötet * Lokalföreningarnas årsmöten Val av ordförande och styrelseledamöter Beslut i övergripande frågor Ev. val av valberedning, om föreningen vill ha en sådan Skriva verksamhetsplan och budget för kommande år September * Skicka in dokument Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning Revisionsberättelse Årsmötesprotokoll * Motionsperiod Period för att skriva förslag till både det lokala och det nationella årsmötet. Senast 15 februari till nationella årsmötet. Skicka in verksamhetsplan och budget till IM (senast 1 okt) Oktober Kommunikationsvägar och mötesplatser under året: - Utbildningar lokalt och nationellt - Cirklar och föreläsningar lokalt - Lokala träffar/regionträffar för Riks volontärer - Lokala nyhetsbrev - Medmänsklighet - Webb, Facebook och bloggar - Riktade utskick med information Motionsperiod* Besked ges om beviljad budget November/ decemeber 11

15 Bilaga 1: Stadgar för Individuell Människohjälp 1 Mål och värdegrund Individuell Människohjälp (IM) är en ideell biståndsorganisation som arbetar för en rättvis och medmänsklig värld. IMs ändamål är att synliggöra och bekämpa fattigdom och utanförskap. IM bedriver internationellt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd samt socialt arbete i Sverige. IM har ett kristet ursprung och hävdar alla människors lika värde. IM arbetar med och för människor oavsett etnicitet, nationalitet, kön, religiös och politisk övertygelse. 2 Metoder IMs arbete bedrivs utifrån principerna engagemang, närhet, samverkan, hjälp till självhjälp, helhetssyn och långsiktighet. IMs arbete genomsyras av perspektivet från människa till människa. IMs arbete utförs av volontärer och anställda. 3 Medlem Medlem är den person som delar IMs mål och värdegrund och som betalar den medlemsavgift som års-mötet fastställer. 4 Årsmöte Årsmöte hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock före juni månads slut. Kallelse sker genom IMs tidskrift senast fyra veckor i förväg. Medlem under föregående verksamhetsår äger rösträtt vid års-möte. Vid årsmöte ska förekomma: Val av årsmötesfunktionärer Godkännande av föredragningslistan Styrelsens årsredovisning, fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet för styrelsen Val av styrelse, revisorer och valberedning Fastställande av medlemsavgift Behandling av ärenden som styrelsen förelagt årsmötet Behandling av motioner Motioner ska lämnas in senast den 15 februari och ska beredas av styrelsen. Valberedningens förslag ska medfölja kallelsen. Anmälan till årsmöte ska ske senast två veckor i förväg. Extra årsmöte kan inkallas av styrelsen, revisorerna eller när minst 200 medlemmar begär det. Vid extra årsmöte får endast sådana ärenden förekomma som mötet utlysts för att behandla. För att extra årsmöte ska kunna fatta beslut måste minst 100 medlemmar vara närvarande. 5 Styrelse IMs arbete leds av en styrelse. Den består av ordförande och fem till sju ledamöter, jämte tre suppleanter. Ordförande väljs på ett år, övriga ledamöter och suppleanter på två år. Hälften av styrelsemedlemmarna väljs varje år. En person kan vara ledamot i högst åtta år i följd. En ledamot som under perioden blir vald till ordförande kan vara styrelsemedlem i högst tolv år. Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 12

16 De anställda medarbetarna har rätt att utse en representant som utan rösträtt adjungeras till styrelsens sammanträden. Styrelsen har sitt säte i Lund. 6 Valberedning Valberedningen förbereder val av styrelse och revisorer. Valberedningen består av fyra till sex ledamöter varav en är sammankallande. Mandatperioden är två år. Hälften av ledamöterna väljs varje år. En person kan vara ledamot i högst åtta år i följd. 7 Verksamhetsår IMs verksamhets- och räkenskapsår är tiden 1 januari 31 december. 8 Revision IMs årsredovisning ska granskas av revisorer. Revisorsgruppen ska bestå av två revisorer och två suppleanter. En ordinarie och en suppleant ska vara auktoriserade revisorer. 9 Stadgeändring Ändring av dessa stadgar beslutas, efter beredning av styrelsen, med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. 10 Upplösning För upplösning av IM krävs beslut, efter beredning av styrelsen, med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav det första ska vara ett ordinarie årsmöte. Minst två månader ska förflyta före det andra beslutet. IMs egendom ska då överlåtas till en organisation som delar IMs mål och värdegrund enligt 1. 13

17 Bilaga 2: Normalstadgar för IMs lokalföreningar 1 Lokalföreningens uppgift samt portalparagraf enligt IMs stadgar Portalparagraf: Individuell Människohjälp (IM) är en ideell biståndsorganisation som arbetar för en rättvis och medmänsklig värld. IMs ändamål är att synliggöra och bekämpa fattigdom och utanförskap. IM bedriver internationellt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd samt socialt arbete i Sverige. IM har ett kristet ursprung och hävdar alla människors lika värde. IM arbetar med och för människor oavsett etnicitet, nationalitet, kön, religiös och politisk övertygelse. Exempel Göteborg: IM Göteborg, som är en lokalförening inom Individuell Människohjälp, har till uppgift att verka lokalt utifrån IMs stadgar och bedriva en verksamhet som är ett uttryck för IMs värderingar och grundtanken om medmänsklighet. 2 Definition av lokalt medlemskap Medlem är den som är medlem i organisationen IM och 3 Hur föreningen ska ledas. Här ska anges hur liten eller stor styrelsen ska vara. Beslut om detta fattas på årsmötet Årsmöte hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock före februari månads utgång. Kallelse skall ske (hur ska framgå av stadgarna) minst två veckor i förväg. Rösträtt vid årsmötet har den som är personligt närvarande och är medlem enligt dessa stadgar. Vid årsmötet skall tas upp: Val av ordförande och sekreterare för mötet. Val av två personer som med ordförande skall justera mötets protokoll Val av ordförande, ledamöter och ersättare i styrelsen, val av två revisorer samt valberedning (lokal variation) Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (lokal variation) Behandling av övriga ärenden på förslag från medlemmar eller styrelsen. Förslag från medlemmar skall ha ingivits till styrelsen minst en vecka före årsmötet 5 Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december. 6 Ändring av dessa stadgar beslutas av två medlemsmöten varav det ena ska vara ett årsmöte med minst två tredjedelars majoritet. Citat ur stadgarna för IM i 1 ändras i den mån IMs stadgar ändras på denna punkt. Sådan ändring görs i så fall redaktionellt av styrelsen och behandlas inte av lokalföreningens årsmöte. 7 För upplösning av lokalföreningen erfordras två tredjedelars majoritet vid två medlemsmöten varav det ena ska vara ett årsmöte. Dess tillgångar skall då överlåtas till huvudorganisationen Individuell Människohjälp. 14

18 Bilaga 3: Budgetmall LF.. INTÄKTER Gåvor Gåvor, Testamente - Kontanter Medlemsavgifter - Summa Gåvor - Övriga intäkter BUDGET TOTALT 20 OBS! Försäljning Sverige, momsfri - - försäljning av tillverkade varor Summa Övriga intäkter - Summa intäkter - KOSTNADER Inköp av varor och material Material som insatsvara - - material som köps för att tillverka produkter som sedan säljs vidare till kund Summa Inköp av varor och material - Förbrukningsmaterial och inventarier Förbrukningsmaterial - Summa Transporter - Resekostnader Reskostnader, volontärer - - inkl. rese- och boendekostnader för årsmöte Summa Resekostnader - Reklam och PR Annonsering Utställning/mässor/konferens - - bord, lokal, deltagaravgit mm: t ex julmarknad Summa Reklam och PR Kontorsmaterial Kontorsmaterial - Övriga externa kostnader Extern avgift för aktivitet - - externa aktiviteter: t ex teater, film, utställningar etc. inklusive resor mm i samband med aktivitet Övrig kostnad för aktivitet - - interna aktiviteter: t ex fika med målgruppen Summa Övriga externa kostnader - S:A EXTERNA RÖRELSEKOSTNADER - Personalkostnader Övriga personalkostnader Övriga personalkostnader - - föreningens medlemmar: fika i samband med möte... Summa Övriga personalkostnader - S:A RÖRELSENS KOSTNADER - RESULTAT - 15

19 Bilaga 4: Konstituerande årsmötet Det finns fem punkter som mötet måste fatta beslut om för att föreningen ska bildas och dessa punkter ska finnas med på dagordningen: 1. Att bilda en förening 2. Att anta (godkänna) de föreslagna stadgarna (om mötesdeltagarna har synpunkter på stadgarna, diskuteras dessa, och kanske kommer mötet fram till nya formuleringar) 3. Anta verksamhetsplan 4. Anta budget 5. Att välja styrelse och eventuellt andra poster som ska väljas enligt stadgarna (t.ex. revisorer, de som kontrollerar att föreningen sköter sin ekonomi och följer de beslut som har fattats) Det konstituerande mötet ska ledas av en ordförande och mötet utser också en sekreterare som för protokoll. Av protokollet är det viktigt att det framgår när och var mötet är, vilka som är med på mötet, att mötet har öppnats och vilka beslut som har tagits. 16

20 Bilaga 5: Förslag på dagordning till årsmöte Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Godkännande av dagordningen 3 Val av mötesordförande 4 Val av mötessekreterare 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6 Uppläsande av styrelsens verksamhetsberättelse 7 Uppläsande av styrelsens ekonomiska berättelse 8 Uppläsande av revisionsberättelsen 9 Beviljande av ansvarsfrihet 10 Uppläsning av kommande verksamhetsplan och budget (för kännedom) 11 Val av föreningsordförande 12 Val av styrelseledamöter 13 Val av revisorer 14 Val av valberedning 15 Övriga frågor 16 Mötet avslutas 17

IM som. medlemsorganisation. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som. medlemsorganisation. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som medlemsorganisation Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

IM som medlemsorganisation ATT BILDA LOKALFÖRENING

IM som medlemsorganisation ATT BILDA LOKALFÖRENING IM som medlemsorganisation ATT BILDA LOKALFÖRENING Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur man bildar en lokalförening samt verktyg för det fortsatta styrelsearbetet.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA Stadgar antagna vid föreningens konstituerande möte 2013-06-24 1 Namn och säte Föreningens namn är Svensk Förening för Läkare inom Prehospital

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Antagna vid årsmöten 2016-04-23 och 2016-10-15 1. Inledning Män för Jämställdhet (MfJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden riksorganisation. 2.

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 1. Namn Föreningens namn är Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 2. Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde är Övre Norrland, med

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

1 oförändrat. 2 oförändrat. 3 oförändrat

1 oförändrat. 2 oförändrat. 3 oförändrat Stadgar för Föreningen G-gruppen - Genealogi över Östersjön antagna den 14 december 2000 samt ändrade den 26 februari 2004, den 20 februari 2007, den 21 februari 2009 och den 26 februari 2011 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer