IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!"

Transkript

1 IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening!

2 Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans inom IM vill vi bekämpa och synliggöra fattigdom och utanförskap. Verksamheten är möjlig tack vare det samlade engagemanget hos IMs givare, medlemmar och volontärer. Att bilda en lokalförening är ett sätt att gå ihop och organisera sig på. Vi kan tillsammans göra aktiviteter lokalt för att påverka på nära håll såväl som långt borta och vi kan också påverka IM som organisation. Lathunden är indelad i olika delar för att få en lättare överblick över hur det går till att bilda lokalförening: I den första delen, Röster från lokalföreningar, får vi tips och inspiration från några grupper som redan bildat lokalförening. Under Bilda lokalförening hittar vi den mer konkreta informationen kring bildandet och vi får svar på frågorna varför, vad, och hur. Vi lär oss varför det är viktigt för oss som grupp att vara lokalförening, samt möjligheter och ansvar i detta arbete. Sedan får vi lära oss mer grundligt vad det innebär att ha en styrelse och vilka roller som finns, samt vilka verktyg som behövs för att vara och driva en lokalförening, såsom stadgar, verksamhetsplan, budget och verksamhetsberättelse. Slutligen får vi konkreta instruktioner hur vi går till väga i bildandet och vi får information om årsmötet och styrelsemöten. I Ordlistan förklaras ord som används i lathunden och som berör styrelsearbetet. I bilden över Året som lokalförening får vi översikt hur verksamhetsåret ser ut, viktiga saker att komma ihåg samt när på året olika händelser tar plats. I Bilagorna finns stadgar, exempel och mallar för att underlätta styrelsearbetet ytterligare. Viktigt att komma ihåg: Den här lathunden utgår från befintliga stadgar och regler för IMs lokalföreningar och uppdateras om dessa förändras. Årsmötet är IMs högst beslutande organ. Idag används direktdemokrati och de medlemmar som kan delta på plats på årsmötet har varsin röst. Det innebär att de endast representerar sig sjäva, och de som inte deltar har ingen röst. Styrelsen har på senare år lyft frågan om en önskan att IM ska övergå till att använda en representativ demokrati istället, detta för att ge lokalföreningarna en tydligare roll i det demokratiska samtalet inom organisationen. Det skulle bl.a. innebära att varje lokalförening väljer representanter som företräder dem vid årsmötet. Årsmötet 2015 beslöt att IM ska övergå till att tillämpa representativ demokrati, slutgiltigt beslut om detta kommer att tas på årsmötet Fram tills dess gäller nuvarande form; direktdemorakti. Se bilaga 6 för mer info om den nationella styrelsen. IM är en medlemsorganisation Vi förespråkar alla människors lika rätt och värde Vi stöttar våra internationella samarbetspartners att arbeta demokratiskt Vi vill göra det vi säger Vi vill fördjupa och utveckla medlemmars engagemang och delaktighet Vi tror att fler röster behövs Birthe Müller, IMs ordförande

3 Innehållsförteckning Lätt att hitta rätt! RÖSTER FRÅN LOKALFÖRENINGAR 1 BILDA LOKALFÖRENING 2 Varför är det viktigt för oss som grupp att ha en lokalförening? 2 Vilka möjligheter ger det oss som lokalförening? 2 Vilket ansvar ger det oss som lokalförening? 2 Vilket ansvar har representanten? 2 Vad innebär det att vara lokalförening? 3 Mål och värdegrund 3 Medlemskap 3 Styrelse 3 Stadgar 5 Verksamhetsplan 5 Budget 5 Ansvar och redovisning 6 Insamling 6 Hur går vi till väga för att bilda lokalförening? 7 Steg för steg 7 Lokalföreningens årsmöte 8 Styrelsemöten 9 ORDLISTA 10 ÅRET SOM LOKALFÖRENING 11 Bilaga 1: Stadgar för Individuell Människohjälp 12 Bilaga 2: Normalstadgar för IMs lokalföreningar 14 Bilaga 3: Budgetmall 15 Bilaga 4: Konstituerande årsmötet 16 Bilaga 5: Förslag på dagordning till årsmöte 17 Bilaga 6: Vad innebär representativ demokrati för IM? 18 Bilaga 7: Tips på litteratur 19

4 Röster från lokalföreningar Tips från andra grupper inför bildandet av lokalförening: Börja enkelt! Att vara lokalförening behöver inte betyda någon större skillnad mot tidigare i hur man organiserar sig eller driver sin verksamhet Be om hjälp från huvudkontoret och någon annan lokalförening Bjud in IMare i området ni kanske blir fler Ha regelbundna möten för att behålla kontakten Fördela ansvaret och uppgifterna mellan varandra Ha en stående punkt på mötena att läsa IM-litteratur för att hålla IMs historia levande Positivt att få en gemensam röst och tillsammans ha ansvar för helheten. Agneta Enermalm Tsiparis Vice Ordförande Lund lokalförening Genom att bilda lokalförening har vi blivit en mer sammansvetsad grupp med tydlig rollfördelning och olika ansvarsområden. Alva Nilsson Ordförande Nyköping lokalförening Förståelsen för vikten av formell ordning och reda blir allt bättre när man ser att det faktiskt förenklar. Bertil Gustavsson Ordförande Laholm lokalförening 1

5 Bilda lokalförening Varför är det viktigt för oss som grupp att ha en lokalförening? Varför? Att bilda lokalförening innebär större möjligheter, tydligare struktur och en starkare röst, men också ett ansvar att vara en demokratisk förening. Med många aktiva lokalföreningar kan vi arbeta för IMs mål att vara en stark medlemsorganisation som präglas av mångfald och icke-diskriminering Vi kan vara med och bidra till ett starkt civilsamhälle och påverka grupper som vi arbetar med att finnas med i det arbetet Med en stark medlemsorganisation kan vårt oberoende och våra kärnfrågor drivas med större tyngd Vi kan vara med och utveckla demokratin i civilsamhället Vi blir kunniga och medvetna medlemmar och får större inflytande och starkare röst i organisationen Som lokalförening blir vi en juridisk person och kan på så sätt enklare söka bidrag från kommunen eller andra organisationer Vilka möjligheter ger det oss som lokalförening? Vi kan göra vår röst hörd och påverka Vi kan välja vår representant samt diskutera vilket budskap denne ska ha med till det nationella årsmötet och i de demokratiska samtalen En inbyggd kontinutitet som gör att engagemanget fortlever oavsett om någon medlem slutar Att lyssna på varandra och ta till vara på varandras erfarenheter Vilket ansvar ger det oss som lokalförening? Diskutera motioner och förslag Komma fram till gemensamma beslut Välja representanter Följa demokrati- och ickediskrimineringsaspekten och låta alla som är intresserade engagera sig samt kandidera till föreningens styrelse Vilket ansvar har representanten? Förmedla vårt budskap på det nationella årsmötet Förmedla beslut från det nationella årsmötet 2

6 Vad? Vad innebär det att vara lokalförening? Mål och värdegrund > Medlemskap > Styrelse > Stadgar > Verksamhetsplan > Budget > Ansvar och redovisning > Insamling Mål och värdegrund IMs lokalföreningar delar IMs mål och värdegrund. Medlemskap Medlemskap i IMs lokalförening innehas av person som är medlem i huvudorganisationen och som är boende i. kommun. Styrelse Att arbeta i en styrelse är intressant, roligt och lärorikt, och att vara vald med medlemmarnas förtroende innebär ett ansvar för föreningen och dess aktiviteter. Föreningens styrelse som har valts på årsmötet är ansvarig för att leda föreningens arbete fram till nästa årsmöte. Styrelsen ska ta ansvar för att föreningen blir så bra som möjligt och att verksamheten passar in med föreningens syfte och mål. Styrelsen fördelar ansvaret och arbetsuppgifterna inom sig. Det vanliga är att det finns en ordförande som leder arbetet, en sekreterare som skriver protokoll, en kassör som har hand om ekonomin, samt några ledamöter. Men man kan också ha fler roller. Det viktiga är att man inom styrelsen delar arbetet på ett bra sätt. Styrelsen bör inte själva ansvara för allt utan föreningens medlemmar kan också bilda olika arbetsgrupper som ansvarar för olika delar av verksamheten. Styrelsen ansvarar för att planera medlemsmöten och/eller nästa årsmöte dit föreningens medlemmar bjuds in och får komma med förslag på vad föreningen ska göra och hur den ska arbeta. Kommunikation och utbyte med medlemmarna är viktigt för delaktighet och påverkan men också för fler idéer och mer energi. 3

7 Styrelsemedlemmar Obligatoriska poster: Ordförande Sammankallar styrelsen inför möten och fungerar som samordnare för föreningens verksamhet. Oftast den som tar rollen som ordförande på styrelsemöten, men inget krav. Kassör Har hand om föreningens ekonomi, bokföring samt den löpande hanteringen av t.ex. fakturor och kvitton. Ansvaret för att ekonomin sköts ligger dock på hela styrelsen. Firmatecknare Oftast ordförande och kassör. Beslutas varje år på första styrelsemötet. Viktigt att det står som en egen punkt i protokollet: Till firmatecknare valdes namn med personnummer xx och namn med personnummer xx. Kan agera var för sig eller i förening. Frivilliga poster: Övriga uppdrag Obligatoriskt uppdrag: Frivilligt uppdrag: Sekreterare För anteckningar vid styrelsemöten. Brukar ofta ha ansvar för dokumentation i föreningen, t.ex. protokoll och pärmar med viktiga papper såsom försäkringsdokument och kontrakt. Ledamöter Om föreningen vill kan man ha ledamöter med specifika uppgifter, t.ex. utbildningsansvarig, medlemsansvarig och aktivitetsansvarig, beroende på vilken typ av verksamhet som finns på orten. Revisor Granskar och godkänner den ekonomiska redovisningen samt kontrollerar att verksamheten har skötts i enlighet med lokalföreningens stadgar. Väljs på årsmötet av medlemmarna. Revisorn får vara IM-medlem men inte vara med i styrelsen. Valberedning Kan vara lämpligt för större föreningar att ha en valberedning som förbereder förslag till styrelsemedlemmar. Valberedningen har en demokratisk funktion i att säkerställa att alla medlemmar informeras och tillfrågas om att engagera sig i föreningsfrågor. 4

8 Stadgar För att vi i föreningen ska kunna agera som en juridisk person så krävs det att vi har stadgar. Dessa kan ses som de yttre ramarna för vår verksamhet och de måste följa IMs stadgar. Den nationella styrelsen ska godkänna våra stadgar samt informeras om ändringar av befintliga stadgar. Stadgarna reglerar vårt syfte och verksamhetsår. Stadgar för IM samt normalstadgar för IMs lokalföreningar finns i bilaga 1 och 2. Verksamhetsplan En verksamhetsplan är en skriftlig beskrivning av de planerade aktiviteterna i en lokalförening. Viktigt att komma ihåg är att denna ska ses som ett verktyg och draghjälp och inte som en fast mall. Verksamhetsplanen behöver inte vara alltför omfattande eller komplicerad utan ska fungera som en riktning för vår verksamhet och prioriterade fokusområden det kommande året. Målen kan vara mer övergripande, såsom föreningen ska verka för detta mål inom detta område, eller mer specifika, såsom föreningen ska ha x antal läxhjälpstillfällen under kommande år. Verksamhetsplanen är ett verktyg för att gemensamt i lokalföreningen komma fram till vad det är vi ska göra. När vi skriftligt uttrycker vad det är vi vill åstadkomma ökar möjligheterna för att det faktiskt blir av. Planen kan också fungera som en hjälp i att utvärdera och ta till vara på erfarenheter, vilket är till hjälp i kommande planeringar. Det är viktigt att planen är realistisk och inte blir en önskelista över aktiviteter vi vill göra. Verksamhetsplanen kan med fördel delas ut till medlemmarna. Budget En budget är en ekonomisk plan för verksamhetsåret som ska spegla verksamhetsplanen och visa på beräknade kostnader och intäkter. Vad har vi planerat att göra och vad kommer det att kosta/generera? En mall för budget finns i bilaga 3. Som IMs lokalförening har vi rätt att ansöka om bidrag/medel från IMs huvudstyrelse för vår verksamhet. Detta ska göras senast den 1 oktober. Verksamhetsplan och budget ligger till grund för hur mycket pengar vi blir beviljade. 5

9 Ansvar och redovisning Vi ansvarar för verksamheten och den ekonomiska redovisningen. Allt bokföringsmaterial arkiveras hos lokalföreningen. Vi rapporterar årets ekonomiska utfall till IM i samband med årsbokslut i januari, innan vårt lokala årsmöte. Efter vårt lokala årsmöte rapporterar vi till IM i form av fyra dokument: - Verksamhetsberättelse - Ekonomisk redovisning - Revisionsberättelse - Årsmötesprotokoll Verksamhetsberättelsen är styrelsens beskrivning av verksamheten under året, gärna i relation till verksamhetsplanen som bestämdes på förra årsmötet. Den ekonomiska redovisningen skall vara styrkt av föreningens revisor, genom revisionsberättelsen. Eventuella bidrag från andra aktörer (exempelvis kommunen) disponeras helt av lokalföreningen. Ingen redovisningsskyldighet till IM, dock till finansiären. Insamling IMs Lokalföreningar har inget eget 90-konto och för trovärdighetens skull ska insamling från allmänheten därför ske till IMs 90-konto och gå in i IMs bokföring. Riktade insamlingar för lokala ändamål sker i kommunikation med Insamlingsavdelningen på huvudkontoret i Lund. 6

10 Hur? Hur går vi till väga för att bilda lokalförening? Steg för steg 1. Bilda en arbetsgrupp Vi medlemmar som är intresserade av att starta lokalförening bildar en arbetsgrupp. Vi kan arbeta fram ett förslag på stadgar samt diskutera syftet med lokalföreningen och definition av vilka som ska vara medlemmar. 2. Samråd/rekommendation I samråd med medarbetare hos IM får vi rekommendationer på stadgeförslaget. 3. Bildandemöte Vi kallar till ett bildandemöte. Detta kan annonseras i medlemstidningen, eller skickas som mail/brev till medlemmar som finns lokalt. Kontakta IM för hjälp och coachning. På mötet presenteras förslag till stadgar och lokalföreningens syfte. Sedan röstar vi om att starta en lokalförening. OBS! Var ute i god tid för att stämma av utgivningsplan för medlemstidningen. 4. Konstituerande möte (första årsmöte) Vi kallar till årsmöte enligt stadgeenlig utlysning. På årsmötet väljer vi styrelse, och röstar om stadgarna. Läs mer under bilaga 4 för att se vilka beslut som ska tas. 5. Godkännande Vi överlämnar stadgeförslaget till IMs nationella styrelse för godkännande. Det ska skickas både till IMs ordförande och till huvudkontorets kansli. 6. Registrering Det finns inget krav på att ideella föreningar ska ha något organisationsnummer, men om vi vill ansöka om bidrag, projektmedel eller vill samverka på andra sätt med andra organisationer eller myndigheter är organisationsnummer ett krav. Om vi vill registrera oss och få ett organisationsnummer skickar vi kopia på protokollet för det konstituerande mötet, föreningens stadgar samt protokoll på vem som är firmatecknare till Skatteverket (www.skatteverket.se). Blanketten heter: SKV När föreningen registreras blir vi en juridisk person. Det betyder att vi kan äga pengar, öppna ett bankkonto och även skriva under avtal. Styrelsen är då ansvarig och inte den enskilde medlemmen. 7

11 Lokalföreningens årsmöte Årsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ och ska ske innan sista februari. Årsmötet är tillfället då alla våra medlemmar har möjlighet att komma med förslag, rösta igenom beslut och välja vilka som ska leda föreningen det närmsta året. Det är styrelsens uppgift att planera lokalföreningens årsmöte. Viktigt att tänka på är att det ska betyda något för medlemmarna, samt skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande. Gruppen får själv ta ansvar för processen, men huvudkontoret finns till hands och kan svara på frågor och hjälpa till med adressuppgifter till medlemmar i gruppens närområde. Tips! Bjud in en utlandspraktikant till årsmötet för att locka folk och göra det trevligt. Bra saker att tänka på inför ett årsmöte: Dag, tid, plats Vi tänker på att göra det tillgängligt för alla. Mötet behöver ej ta lång tid. Skicka kallelsen Vi skickar kallelse och dagordning till medlemmar och intresserade i vårt område. Kallelsen skickas ut minst två veckor innan årsmöte (regleras i stadgarna). Motioner och propositioner Förslag från medlemmar/styrelse som ska ha lämnats in innan årsmötet och gärna skickats ut till medlemmar tillsammans med kallelsen. Dessa måste stå på dagordningen för att kunna fattas beslut om. Hitta mötesfunktionärer Vi väljer mötesordförande, sekreterare och justerare. Dagordning och möteshandlingar Årsmötet kan bara besluta om punkter som står på den dagordning som skickats ut till medlemmarna. Förslag på dagordning finns i bilaga 5. Välj styrelse Det är bra att ha kandidater förberedda. Ge plats för dessa att presentera sig själva och sina mål, men öppna också upp för andra att kandidera. Då avgörs det genom röstning. Ge plats för idéer Alla medlemmar behövs när det är dags att planera det kommande årets verksamhet. Ta tid, exempelvis under övriga frågor till gemensamt spånande av idéer. Hur ska vi nå målen? Årsmötesprotokoll Efter årsmötet skickar vi årsmötesprotokollet och styrelsens sammansättning till den nationella styrelsen. 8

12 Styrelsemöten Styrelsemöten är då styrelsen (och medlemmarna) träffas för planering av verksamheten och diskuterar nya idéer samt tar beslut, men också för uppföljning av verksamheten. Någon är ordförande och tydliggör de demokratiska spelreglerna, en annan är sekreterare och för protokoll över mötets innehåll. Det finns olika sätt att organisera styrelsemöten. Dessa kan även fortsättningsvis vara öppna för alla i gruppen; gruppens ordinarie möten kan helt enkelt få vara även styrelsemöten. I så fall har alla yttranderätt även om de inte har formell rösträtt. Detta kommer kanske inte att märkas, då de flesta grupper ändå tillämpar konsensusbeslut och endast undantagsvis behöver rösta i någon fråga. Om vi i gruppen tycker att det är en fördel och vill så kan styrelsemöten och de vanliga gruppmötena skiljas åt. Det kan t.ex. vara om gruppen och verksamheten är stor. I så fall kan styrelsemötena vara få och ägnas åt de stora och övergripande frågorna, medan verksamheten planeras vid särskilda möten i mindre grupper. Vi bestämmer själva hur många styrelsemöten vi vill ha, men ett bra riktmärke är minst fyra protokollförda möten per år. Tips! Börja mötet med en hur mår ni -runda eller interaktiv övning. Det skapar en öppen stämning. Tips! I slutet av varje möte, kolla i kalendern och bestäm datum för nästa möte. Det skapar framförhållning och kanske också en större uppslutning. Ha detta som en punkt på dagordningen. Tips! Gå igenom dagordningen i början av mötet och lägg till punkter eller ändra i den tillsammans. Ge utrymme till improvisation och nya idéer. 9

13 Ordlista Ansvarsfrihet Godkännande i efterhand av styrelsens verksamhet Beslutsmässig När en styrelse uppfyller stadgarnas krav för att fatta beslut Beslutsprotokoll Innehåller fattade beslut men ej diskussioner som förekommit Budget Ekonomisk planering för en viss tidsperiod Dagordning Lista på de ärenden som ska tas upp på mötet Ekonomisk redovisning - Redovisning över inkomster, utgifter och resultat över det gångna året Firmatecknare Person, behörig att underteckna i föreningens namn, t.ex. inbetalningar, utbetalningar, bidragsansökningar Fullmakt Befogenhet, t.ex. skriftligt intyg för rätt att göra bankuttag Förtroendevalda Av väljare utsedda personer, t.ex. styrelseledamot Justera Godkänna protokoll Konstituera Fördela uppdrag inom styrelsen Mandatperiod Den tid som en person är vald till sitt uppdrag Motion Skriftligt förslag från medlemmarna, t.ex. till årsmöte Nominera Föreslå kandidater till ett uppdrag eller en post, t.ex. i styrelsen Paragraf Del av lag, protokoll eller avtal Portalparagraf Den första paragrafen i en lag eller stadgar. Den beskriver ofta det övergripande syftet med lagen och inom vilket område den skall verka Projektansökan Ansökan till finansiär med komplett projektplan och budget Projektmål De mål som ska uppnås för att syftet uppfylls. Kan delas upp i delmål Projektrapport/Slutrapport/ Projektredovisning Slutrapport av projektet som innehåller gjorda erfarenheter, uppnådda resultat och en beskrivning av hur projektet implementeras i ordinarie verksamhet Proposition Skriftligt förslag från styrelsen, t.ex. till årsmöte Representant lokalförening Representant för hela gruppen med uppdrag att framföra gruppens talan samt återrapportera vad som sades, diskuterades och beslutades vid årsmötet Revisionsberättelse - Revisorernas berättelse där det framgår vad de kommit fram till under sin kontroll av föreningens dokumentation och ekonomiska redovisning samt om de tillstår eller avråder från att styrelsen får ansvarsfrihet över det gångna året Stadgar Regler för hur föreningen ska fungera, föreningens lag Suppleant Ersättare för ordinarie ledamot Utslagsröst Ordförandes rätt att fälla avgörande vid lika röstetal i omröstning Valberedning En grupp personer som fått i uppgift att föreslå kandidater till poster och uppdrag Verksamhetsplan Föreningens nedskrivna plan på de aktiviteter den ska genomföra under året Verksamhetsberättelse Skriftlig berättelse av den verksamhet föreningen har haft under det gångna året Årsberättelse Årsredogörelse från styrelse, verksamhetsberättelse Övriga frågor Punkt på dagordningen då nya frågor får tas upp 10

14 Året som lokalförening Verksamhetsåret börjar Januari Skriva verksamhetsberättelse Rapportering till IM av förra årets ekonomiska utfall (senast 20 jan) Motionsperiod fortsätter (november-februari) Februari/ mars Lokalföreningarnas årsmöten* Skicka in dokument* för det gångna året till IM Skriva avtal med IM om det nya verksamhetsårets bidrag April Maj Juni Juli Augusti Nationella årsmötet * Lokalföreningarnas årsmöten Val av ordförande och styrelseledamöter Beslut i övergripande frågor Ev. val av valberedning, om föreningen vill ha en sådan Skriva verksamhetsplan och budget för kommande år September * Skicka in dokument Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning Revisionsberättelse Årsmötesprotokoll * Motionsperiod Period för att skriva förslag till både det lokala och det nationella årsmötet. Senast 15 februari till nationella årsmötet. Skicka in verksamhetsplan och budget till IM (senast 1 okt) Oktober Kommunikationsvägar och mötesplatser under året: - Utbildningar lokalt och nationellt - Cirklar och föreläsningar lokalt - Lokala träffar/regionträffar för Riks volontärer - Lokala nyhetsbrev - Medmänsklighet - Webb, Facebook och bloggar - Riktade utskick med information Motionsperiod* Besked ges om beviljad budget November/ decemeber 11

15 Bilaga 1: Stadgar för Individuell Människohjälp 1 Mål och värdegrund Individuell Människohjälp (IM) är en ideell biståndsorganisation som arbetar för en rättvis och medmänsklig värld. IMs ändamål är att synliggöra och bekämpa fattigdom och utanförskap. IM bedriver internationellt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd samt socialt arbete i Sverige. IM har ett kristet ursprung och hävdar alla människors lika värde. IM arbetar med och för människor oavsett etnicitet, nationalitet, kön, religiös och politisk övertygelse. 2 Metoder IMs arbete bedrivs utifrån principerna engagemang, närhet, samverkan, hjälp till självhjälp, helhetssyn och långsiktighet. IMs arbete genomsyras av perspektivet från människa till människa. IMs arbete utförs av volontärer och anställda. 3 Medlem Medlem är den person som delar IMs mål och värdegrund och som betalar den medlemsavgift som års-mötet fastställer. 4 Årsmöte Årsmöte hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock före juni månads slut. Kallelse sker genom IMs tidskrift senast fyra veckor i förväg. Medlem under föregående verksamhetsår äger rösträtt vid års-möte. Vid årsmöte ska förekomma: Val av årsmötesfunktionärer Godkännande av föredragningslistan Styrelsens årsredovisning, fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet för styrelsen Val av styrelse, revisorer och valberedning Fastställande av medlemsavgift Behandling av ärenden som styrelsen förelagt årsmötet Behandling av motioner Motioner ska lämnas in senast den 15 februari och ska beredas av styrelsen. Valberedningens förslag ska medfölja kallelsen. Anmälan till årsmöte ska ske senast två veckor i förväg. Extra årsmöte kan inkallas av styrelsen, revisorerna eller när minst 200 medlemmar begär det. Vid extra årsmöte får endast sådana ärenden förekomma som mötet utlysts för att behandla. För att extra årsmöte ska kunna fatta beslut måste minst 100 medlemmar vara närvarande. 5 Styrelse IMs arbete leds av en styrelse. Den består av ordförande och fem till sju ledamöter, jämte tre suppleanter. Ordförande väljs på ett år, övriga ledamöter och suppleanter på två år. Hälften av styrelsemedlemmarna väljs varje år. En person kan vara ledamot i högst åtta år i följd. En ledamot som under perioden blir vald till ordförande kan vara styrelsemedlem i högst tolv år. Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 12

16 De anställda medarbetarna har rätt att utse en representant som utan rösträtt adjungeras till styrelsens sammanträden. Styrelsen har sitt säte i Lund. 6 Valberedning Valberedningen förbereder val av styrelse och revisorer. Valberedningen består av fyra till sex ledamöter varav en är sammankallande. Mandatperioden är två år. Hälften av ledamöterna väljs varje år. En person kan vara ledamot i högst åtta år i följd. 7 Verksamhetsår IMs verksamhets- och räkenskapsår är tiden 1 januari 31 december. 8 Revision IMs årsredovisning ska granskas av revisorer. Revisorsgruppen ska bestå av två revisorer och två suppleanter. En ordinarie och en suppleant ska vara auktoriserade revisorer. 9 Stadgeändring Ändring av dessa stadgar beslutas, efter beredning av styrelsen, med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. 10 Upplösning För upplösning av IM krävs beslut, efter beredning av styrelsen, med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav det första ska vara ett ordinarie årsmöte. Minst två månader ska förflyta före det andra beslutet. IMs egendom ska då överlåtas till en organisation som delar IMs mål och värdegrund enligt 1. 13

17 Bilaga 2: Normalstadgar för IMs lokalföreningar 1 Lokalföreningens uppgift samt portalparagraf enligt IMs stadgar Portalparagraf: Individuell Människohjälp (IM) är en ideell biståndsorganisation som arbetar för en rättvis och medmänsklig värld. IMs ändamål är att synliggöra och bekämpa fattigdom och utanförskap. IM bedriver internationellt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd samt socialt arbete i Sverige. IM har ett kristet ursprung och hävdar alla människors lika värde. IM arbetar med och för människor oavsett etnicitet, nationalitet, kön, religiös och politisk övertygelse. Exempel Göteborg: IM Göteborg, som är en lokalförening inom Individuell Människohjälp, har till uppgift att verka lokalt utifrån IMs stadgar och bedriva en verksamhet som är ett uttryck för IMs värderingar och grundtanken om medmänsklighet. 2 Definition av lokalt medlemskap Medlem är den som är medlem i organisationen IM och 3 Hur föreningen ska ledas. Här ska anges hur liten eller stor styrelsen ska vara. Beslut om detta fattas på årsmötet Årsmöte hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock före februari månads utgång. Kallelse skall ske (hur ska framgå av stadgarna) minst två veckor i förväg. Rösträtt vid årsmötet har den som är personligt närvarande och är medlem enligt dessa stadgar. Vid årsmötet skall tas upp: Val av ordförande och sekreterare för mötet. Val av två personer som med ordförande skall justera mötets protokoll Val av ordförande, ledamöter och ersättare i styrelsen, val av två revisorer samt valberedning (lokal variation) Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (lokal variation) Behandling av övriga ärenden på förslag från medlemmar eller styrelsen. Förslag från medlemmar skall ha ingivits till styrelsen minst en vecka före årsmötet 5 Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december. 6 Ändring av dessa stadgar beslutas av två medlemsmöten varav det ena ska vara ett årsmöte med minst två tredjedelars majoritet. Citat ur stadgarna för IM i 1 ändras i den mån IMs stadgar ändras på denna punkt. Sådan ändring görs i så fall redaktionellt av styrelsen och behandlas inte av lokalföreningens årsmöte. 7 För upplösning av lokalföreningen erfordras två tredjedelars majoritet vid två medlemsmöten varav det ena ska vara ett årsmöte. Dess tillgångar skall då överlåtas till huvudorganisationen Individuell Människohjälp. 14

18 Bilaga 3: Budgetmall LF.. INTÄKTER Gåvor Gåvor, Testamente - Kontanter Medlemsavgifter - Summa Gåvor - Övriga intäkter BUDGET TOTALT 20 OBS! Försäljning Sverige, momsfri - - försäljning av tillverkade varor Summa Övriga intäkter - Summa intäkter - KOSTNADER Inköp av varor och material Material som insatsvara - - material som köps för att tillverka produkter som sedan säljs vidare till kund Summa Inköp av varor och material - Förbrukningsmaterial och inventarier Förbrukningsmaterial - Summa Transporter - Resekostnader Reskostnader, volontärer - - inkl. rese- och boendekostnader för årsmöte Summa Resekostnader - Reklam och PR Annonsering Utställning/mässor/konferens - - bord, lokal, deltagaravgit mm: t ex julmarknad Summa Reklam och PR Kontorsmaterial Kontorsmaterial - Övriga externa kostnader Extern avgift för aktivitet - - externa aktiviteter: t ex teater, film, utställningar etc. inklusive resor mm i samband med aktivitet Övrig kostnad för aktivitet - - interna aktiviteter: t ex fika med målgruppen Summa Övriga externa kostnader - S:A EXTERNA RÖRELSEKOSTNADER - Personalkostnader Övriga personalkostnader Övriga personalkostnader - - föreningens medlemmar: fika i samband med möte... Summa Övriga personalkostnader - S:A RÖRELSENS KOSTNADER - RESULTAT - 15

19 Bilaga 4: Konstituerande årsmötet Det finns fem punkter som mötet måste fatta beslut om för att föreningen ska bildas och dessa punkter ska finnas med på dagordningen: 1. Att bilda en förening 2. Att anta (godkänna) de föreslagna stadgarna (om mötesdeltagarna har synpunkter på stadgarna, diskuteras dessa, och kanske kommer mötet fram till nya formuleringar) 3. Anta verksamhetsplan 4. Anta budget 5. Att välja styrelse och eventuellt andra poster som ska väljas enligt stadgarna (t.ex. revisorer, de som kontrollerar att föreningen sköter sin ekonomi och följer de beslut som har fattats) Det konstituerande mötet ska ledas av en ordförande och mötet utser också en sekreterare som för protokoll. Av protokollet är det viktigt att det framgår när och var mötet är, vilka som är med på mötet, att mötet har öppnats och vilka beslut som har tagits. 16

20 Bilaga 5: Förslag på dagordning till årsmöte Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Godkännande av dagordningen 3 Val av mötesordförande 4 Val av mötessekreterare 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6 Uppläsande av styrelsens verksamhetsberättelse 7 Uppläsande av styrelsens ekonomiska berättelse 8 Uppläsande av revisionsberättelsen 9 Beviljande av ansvarsfrihet 10 Uppläsning av kommande verksamhetsplan och budget (för kännedom) 11 Val av föreningsordförande 12 Val av styrelseledamöter 13 Val av revisorer 14 Val av valberedning 15 Övriga frågor 16 Mötet avslutas 17

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Opera Estrads Föreningsstadgar

Opera Estrads Föreningsstadgar 1 Namn och säte Föreningens namn är : Opera Estrad Föreningen har sitt säte i Västra Götaland och främst i Göteborg. 2 Mål & Syfte Föreningen Opera Estrad är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Läs mer

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna.

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna. Stadgar HBTQ-föreningen Stolt i Lund Bildad den 2/11 2014. Organisationsnummer: 802491-9782 I. Allmänt Föreningen 1 Föreningens namn är Stolt i Lund. 2 Föreningen är ideell och partipolitiskt obunden.

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Att bilda förening. Liten lathund

Att bilda förening. Liten lathund Kultur- och fritidsförvaltningen Att bilda förening Liten lathund För att en förening ska anses bildad och vara en juridisk person krävs att medlemmarna har antagit stadgar, gett föreningen ett namn och

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer