SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27)"

Transkript

1 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27) Plats och tid Vävsalen, Kinnaström, kl Beslutande Bo Petersson (s) Eje Björkman (s) Tjänstgör för A Malmberg (s) Jan Österström (s) Tjänstgör för Tommy Larsson (s) Anders Wildt-Persson (s) Tomas Lundin (s) Hans-Olof Max (v) Pär-Erik Johansson (m) Bengt Axbrink (c) Tjänstgör för S-O Carlsson (m) 46 Sven-Olof Carlsson (m) Kent Persson (c) Tjänstgör för B Andersson (c) Ulla Niklason (c) Ulf Eriksson (kd) Bernt Spetz (fp) Eddie Flemming (-) Björn Kärrhage (s) Tjänstgör för A Wildt-Persson (s) Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Björn Kärrhage (s) Bengt Axbrink (c) Tony Larsson (mp) Tjänstemän Robert Svensson Förvaltningschef Anna S Aldén Upphandlare 50 Erik Glansin Lokalförsörjningsplanerare 50 Ulrika Granfors Sektorchef Lokalförsörjning 50, Eva Appelqvist Sektorchef kost- och städ 51-52, Håkan Evaldsson Parkingenjör 53 Lars Wåkerås Sektorchef gata/park 56-58, Gunnar Mellström Controller Karl Lundgren Sektorchef verksamhetsserv Katarina Lindgren Ekonom Catarina Modin Nämndsekreterare Utses att justera Pär-Erik Johansson (m) Justeringens plats och tid Teknik- och serviceförvaltningen , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Catarina Modin Ordförande Bo Petersson (s) Justerande Pär-Erik Johansson (m)

2 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 2(27) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Teknik- och serviceförvaltningen/administration Underskrift

3 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 3(27) Innehåll Förändringar i dagordningen 46 Val av ledamot och ersättare till teknik- och servicenämndens 47 arbetsutskott Beslutsattest för ordföranden 48 Lokal för teknik- och servicenämndens sammanträde den 17 juni 49 Upphandling om- och tillbyggnad av Sätilaskolan godkännande 50 av förfrågningsunderlag Motion om maten på kommunala inrättningar i Marks kommun 51 Merkostnad ekologiska livsmedel information 52 Investeringsprojekt Kinna centrum information 53 Trafiksäkerhetsrådet information 54 Granskning av internprissättning av lokaler svar på revisions- 55 rapport Normalsektion för gata samt gång- och cykelväg 56 Detaljplan för Kinna 24:86, Malmsätersgatan 1 samråd 57 Upphandling exploateringsområde Övre Krok godkännande av 58 förfrågningsunderlag Projektredovisning - information 59 Brukningsavgifter textilindustri med särskilt avtal 60 Renhållningstaxa Aprilrapport Mål- och resultatplan Personal- och organisationsinformation 64 Redovisning av meddelanden 65 Redovisning av delegationsbeslut 66

4 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 4(27) 46 Förändringar i dagordningen Följande ärenden tillförs föredragningslistan: Granskning av internprissättning av lokaler svar på revisionsrapport Personal- och organisationsinformation Beslutsattest för teknik- och servicenämndens ordförande Val av ledamot och ersättare till arbetsutskottet Lokal för nämndsammanträdet den 17 juni. Upphandling exploateringsområde Övre Krok godkännande av förfrågningsunderlag Ärendet Normalsektion för gata samt gång- och cykelväg ändras till ett beslutsärende. Dagens sammanträde Ordföranden, Bo Petersson (s) föreslår att följande ärenden tillförs föredragningslistan: Granskning av interprissättning av lokaler svar på revisionsrapport Personal- och organisationsinformation Beslutsattest för teknik- och servicenämndens ordförande Val av ledamot och ersättare till arbetsutskottet Lokal för nämndsammanträdet den 17 juni. Upphandling exploateringsområde Övre Krok godkännande av förfrågningsunderlag Vidare föreslår ordföranden att ärende Normalsektion gata samt gångoch cykelväg ändras till ett beslutsärende. Förslaget antas.

5 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 5(27) 47 Dnr 07/ Val av ledamot och ersättare till teknik- och servicenämndens arbetsutskott Till ledamot i teknik- och servicenämndens arbetsutskott väljes: (s) Anders Wildt-Persson, Glumse Slätten, Öxabäck Till ersättare i teknik- och servicenämndens arbetsutskott väljes: (s) Jan Österström, Torells väg 3, Sätila Ärendet Tommy Larsson (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i teknik- och servicenämnden samt dess arbetsutskott varför fyllnadsval måste genomföras. Ledamöternas förslag Ordföranden föreslår att Anders Wildt-Persson (s) väljes till ledamot i arbetsutskottet. Vidare föreslår ordföranden att Jan Österström (s) väljes till ersättare i arbetsutskottet. Förslaget antas.

6 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 6(27) 48 Dnr 09/ Beslutsattest för teknik- och servicenämndens ordförande Beslutsattesten för ordförande Bo Petersson (s) gällande samtliga ansvar och verksamheter inom teknik och servicenämnden godkänns. Ärendet Teknik- och serviceförvaltningen har tagit fram beslutsattest för ordförande Bo Petersson (s) i syfte att kunna attestera på samtliga ansvar och verksamheter inom nämnden och föreslår att nämnden godkänner densamma. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

7 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 7(27) 49 Val av lokal för teknik- och servicenämndens sammanträde den 17 juni Teknik- och servicenämndens sammanträde den 17 juni förläggs till Blomsdals Örtagård i Öxabäck. Ärendet Inför teknik- och servicenämndens sammanträde den 17 juni behöver en lokal bokas. Ledamöternas förslag Pär-Erik Johansson (m) föreslår att nämndens sammanträde den 17 juni förläggs till Blomsdals Örtagård i Öxabäck. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

8 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 8(27) 50 Dnr 09/ Upphandling om- och tillbyggnad Sätilaskolan godkännande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget för upphandling om- och tillbyggnad Sätilaskolan godkänns efter justeringar enligt dagens möte. Ärendet Sätilaskolan är i behov av omfattande om- och tillbyggnad och teknik- och serviceförvaltningen har arbetat fram ett förfrågningsunderlag för entreprenaden. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 11 maj 2009 samt förfrågningsunderlag. Dagens sammanträde Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Upphandlingen avser en samordnad generalentreprenad och omfattar områdena bygg, el, rör, luft, kyla och brandlarm. Förfrågningsunderlaget diskuteras. Frågor ställs och får svar. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

9 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 9(27) 51 Dnr 09/ Motion om maten på kommunala inrättningar i Marks kommun Frågan om soppa ska erbjudas eller inte inom skola och förskola i Marks kommun hanteras inom ramen för fokusuppdrag Kvalitetsmåltider, vilket slutredovisas till kommunfullmäktige under hösten Beslutet följer arbetsutskottets förslag. Ärendet Ylva Söderqvist (mbp) har i motion föreslagit att sopplunchen tas bort och att man serverar mat som barnen kan äta och tycker om. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 20 april Frågan om soppa skall serveras eller inte bör sättas i ett större sammanhang som belyser vilken kvalitet mat i skola och förskola har och vilken utvecklingspotential som finns i detta, vilket kräver vidare utredning. Dessa frågor hanteras inom ramen för projekt Fokusppdrag Kvalitetsmåltider som pågår och ska redovisas till kommunfullmäktige under hösten Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 april 2009, 50. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

10 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 10(27) 52 Dnr 09/ Merkostnad ekologiska livsmedel information Dagens sammanträde Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Måltidsverksamheten har i mål- och resultatplan 2009 ett uppdrag från kommunfullmäktige att öka andelen ekologiska livsmedel i tillagning och servering. Teknik- och serviceförvaltningen har fått i uppdrag att visa på kostnader och besparingspotential när det gäller ekologiska livsmedel samt beskriva konsekvenser om uppdraget fullföljs alternativt att andelen minskas till en lägre nivå. År 2008 köpte måltidsverksamheten ekologiska livsmedel för ca 3 800tkr vilket motsvarar 16,5 % av totala livsmedelsinköp. Prisskillnaden mellan ekologiskt alternativ och konventionellt varierar kraftigt men ligger mellan 15 % högre upp till 45 % högre (avser kaffe i nuvarande avtal). En uppskattning är att priserna på ekologiska varor på kommunens avtal i genomsnitt ligger 25 % högre än ett konventionellt alternativ. Detta innebär att vi under 2008 hade en merkostnad för ekologiska livsmedel på ca 800 tkr och att varje % -enhet ger en merkostnad på ca 50tkr. Att arbeta med ekologiska livsmedel har en långsiktig effekt för ett hållbart samhälle men livsmedlet i sig har inte alltid en högre kvalitet när det gäller hur det uppför sig i produktionen och vilken effekt det får på slutresultatet när det gäller utseende och smak. I den nya livsmedelsupphandlingen som gäller fr o m finns sammanlagt 12 produkter endast med som ekologiskt alternativ. Teknik- och servicenämnden tar del av informationen.

11 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 11(27) 53 Dnr 08/ Investeringsprojekt Kinna centrum information Dagens sammanträde Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Ledningssaneringen inom etapp B är färdigställd och plattläggning m m har påbörjats. Etappen ska vara färdigställd hösten Detaljprojektering av VA och mark för etapp A och C startar inom kort. Byggnation av etapp A förväntas påbörjas under hösten Investeringsbudgeten är på tkr för 2009, tkr för 2010 och tkr för Till detta kommer investeringskostnad om 850 tkr 2011 för gång- och cykelvägar i området samt ledningssaneringar. Kommunfullmäktige har ökat teknik- och servicenämndens ram med totalt 600 tkr (200 tkr 2008, 200 tkr 2009 och 200 tkr 2010) som kompensation för ökade kapital- och driftkostnader. Förvaltningen fortsätter arbetet enligt planeringen. Teknik- och servicenämnden tar del av informationen.

12 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 12(27) 54 Trafiksäkerhetsrådet information Dagens sammanträde Ordförande och Sven-Olof Carlsson (m) redogör för trafiksäkerhetsrådets senaste möte där man bland annat behandlade ett studiebesök i Stenungsund, häckkampanj, mopeder samt trafikpolisens indragning i Borås. Teknik- och servicenämnden tar del av informationen.

13 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 13(27) 55 Dnr 09/ Granskning av internprissättning av lokaler svar på revisionsrapport Teknik- och servicenämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget. Ärendet Valda revisorer har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska internprissättning av lokaler. Uppdraget har utmynnat i en granskningsrapport som sammantaget visar att nuvarande internhyressystem inte gör brukarna medvetna om kostnaderna för lokaler. Detta innebär i sin tur att systemet inte uppmuntrar till ett effektivare lokalutnyttjande. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 4 maj Lokalkostnaderna är efter personalkostnaderna den största kostnaden i offentlig verksamhet. Hur dessa hanteras är därför av stor betydelse för ekonomin. Internhyror är det vanligaste verktyget i strävan att nå ett effektivt lokalutnyttjande. Det finns dock inget perfekt internhyressystem vilket också konstateras i revisionsrapporten. Avgörande för vilket system som väljs är vilken styreffekt hos hyresgäster och lokalförsörjningen som ska uppnås. Ett arbete med att ta fram förslag till nya internhyresprinciper påbörjades under 2007 efter ett initiativ i Chefsforum och ett förslag är avsett att presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott i närtid. Revisionens synpunkter och rekommendationer har tagits i beaktande och stämmer väl överens med slutsatser och förslag i denna utredning. Sektor lokalförsörjning på teknik- och serviceförvaltningen har från och med verksamhetsåret 2009 börjat bokföra kapital-, drift- och underhållskostnaderna per hyresobjekt så att införandet av ett nytt system underlättas. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

14 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 14(27) 56 Dnr 09/ Normalsektion för gata samt gång- och cykelväg Normalsektion gata fastställs till en bredd om 5-7 meter beroende på användningsområde och en överbyggnad om cm med asfaltslitlager. Normalsektion gång- och cykelväg fastställs till en bredd om 3 meter och en överbyggnad om 45 cm med asfaltslitlager alternativt grusslitlager beroende på estetik. Ärendet En normalsektion för gata samt gång- och cykelväg byggs upp av olika lager med olika funktioner. Nerifrån räknat förekommer skyddslager, förstärkningslager, bärlager och slitlager. Slitlagret består vanligen av asfaltbeläggning och har två funktioner. Det ska utgöra underlag för trafiken och ha sådana egenskaper att rimliga krav gällande trafiksäkerhet, transportekonomi och komfort tillfredsställs. Det ska också, via andra delar av vägkroppen, ha en lastfördelande och tätande funktion. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 12 maj En normalsektion för gata innebär en överbyggnadstjocklek på cm. Normalbredden på gata ligger mellan 5 till 7 meter beroende på typ av gata (lokalgata, industrigata, genomfartsled m m). Vid utbyggnad av gång- och cykelväg längs Vägverkets vägar krävs en överbyggnad på 45 cm och en bredd om 3 meter. I vissa områden, t ex natur- och kulturområden, kan en enklare utbyggnad, dvs grusslitlager, vara lämpligare. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

15 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 15(27) 57 Dnr 09/ Detaljplan för Kinna 24:86, Malmsätersgatan 1, Kinna samråd Teknik- och servicenämnden har inga invändningar mot planförslaget som sådant. Beslutet följer arbetsutskottets förslag. Ärendet Plan- och bygglovskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för rubricerat område. Plan- och byggnadsnämnden har vid sammanträde beslutat genomföra samråd. Samrådstiden utgår Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för att uppföra ett bostadshus i 6 våningar med 28 hyresbostäder. Gällande detaljplan medger bostäder i 3 våningar. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 15 april Förvaltningen konstaterar att allmän platsmark gator och vägar m m eller naturmark inte ingår i planen. Skattekollektivet belastas därmed inte av vare sig ökade kapitalkostnader eller ökade kostnader för drift och underhåll. VA-försörjningen kommer att ingå i det kommunala verksamhetsområdet och då belasta VA-kollektivet. VA-ledningarna till området är utbyggda varför kapital- eller ökade driftskostnader inte bör uppstå. De ökade intäkterna beroende på större förbrukning bör tvärtom ge positivt utfall för VAkollektivet. Planförslaget får anses tillvarata befintliga förhållanden på ett optimalt sätt. Förvaltningen ser dock gärna att parkeringsfrågan för rörelsehindrade besökare till Häljadalens parkområde löses genom att en eller två parkeringsplatser för rörelsehindrade reserveras vid infarten från Nya Kinnavägen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 april 2009, 46. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

16 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 16(27) 58 Dnr 09/ Upphandling exploateringsområde Övre Krok godkännande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget för exploateringsområde Övre Krok godkänns. Ärendet På uppdrag av kommunstyrelsen skall teknik- och servicenämnden genomföra utbyggnad av körytor, rörgravar, kabelgravar, gatubelysning och markutrustning för exploateringsområdet Övre Krok. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 14 maj 2009 samt framtaget förfrågningsunderlag. Upphandlingen sker genom förenklat förfarande och som utförandeentreprenad. Förfrågningsunderlaget är utarbetat av GF Konsult AB, Göteborg Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

17 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 17(27) 59 Dnr 09/ Projektredovisning information Dagens sammanträde Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Vad gäller fastighet så håller projekten tidplanen. Konstgräsplan vid Kunskapens Hus har enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden flyttats fram till För gata/park är utbyggnaden av gång- och cykelväg längs Nya Kinnavägen nästan klar. Utbyggnaden av gång- och cykelväg längs Surtevägen i Hyssna kan bli något fördröjd. Övriga projekt följer tidplanen. För VA är projekteringen för ombyggnad av dagvatten på Solsätersvägen i Berghem och Örbyvägen i Skene fördröjd. Projekten VA-ledning Björketorp - Berghem och Berghem Skene är framflyttade. Flera av projekten är beroende av den vattenförsörjningsplan som är under framtagande. Övriga projekt följer i stort sett tidplanen. Teknik- och servicenämnden tar del av informationen.

18 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 18(27) 60 Dnr 09/ Brukningsavgifter textilindustri med särskilt avtal Brukningsavgifter för textilföretag med andel i Skene avloppsverk enligt bilaga, dat fastställes att gälla från den 1 juli Beslutet följer arbetsutskottets förslag. Ärendet När avloppsreningen för kommunen och textilföretagen i centralorten utreddes på 70-talet konstaterades att bästa lösning ur miljösynpunkt och ekonomiska aspekter var att bygga ett gemensamt avloppsverk i Skene. Berörda textilföretags andel i verket är ca 30 %. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 15 april Avtal om kostnadsfördelning och driftkostnader tecknades 1974 med stöd av då gällande va-lag. Avtalet gäller 5 år i taget med 2 års uppsägningstid. Nu gällande avtal gäller t o m 2014 och kan sägas upp tidigast Den senaste översynen av brukningsavgifter gjordes Sedan dess har förhållandena förändrats när det bl a gäller utsläppskontrollen. Tilläggsavgiften är idag baserad på biologisk och kemisk syreförbrukning. Teknik- och serviceförvaltningen har genomfört en mer omfattande analys av driftkostnader m m utifrån det avtal som tecknades med berörda företag. Dessutom har beräkning gjorts med regressionsanalys för att få fram ett underlag för en ny taxekonstruktion. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 april 2009, 52. Ledamöternas förslag Ordföranden föreslår bifall till förslaget med tillägget att det gäller från och med den 1 juli Förslaget antas.

19 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 19(27) 61 Dnr 09/ Renhållningstaxa 2010 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen Förslaget till renhållningstaxa för 2010 godkänns. Beslutet följer arbetsutskottets förslag. Ärendet Teknik- och serviceförvaltningen har tagit fram förslag till renhållningstaxa Ärendets behandling Renhållningstaxa 2010 förslag. Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 20 april Förslaget är baserat på de entreprenadpriser som erhölls vid upphandlingen för perioden Taxor som idag saknar abonnemang har tagits bort i taxeförslaget. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 april 2009, 49. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

20 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 20(27) 62 Dnr 09/ Aprilrapport 2009 Aprilrapport 2009 fastställs. Investeringsramen för servicefunktioner fastställs till tkr. Investeringsprojektet Kinna C etapp A genomförs i egen regi. Framställan till kommunstyrelsen Investeringsramen för de skattefinansierade och internprisfinansierade verksamheterna utökas med 14 Mkr till 60 Mkr. Investeringsramen för de taxefinansierade verksamheterna VA och avfall fastställs till 6 Mkr. Ärendet Teknik- och serviceförvaltningen har sammanställt aprilrapport för 2009 innehållande prognos per helår avseende drift och investeringar, kommentarer över kända förändringar samt sammanställning av anpassningsåtgärder per huvud- och internserviceverksamhet. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 23 april 2009 samt aprilrapport Prognosen innebär att nämnden i enlighet med fullmäktiges beslut den 24 mars 2009, prognostiserar ett underutnyttjande med 1,5 % i förhållande till fastställd ram om 44,1 Mkr. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 april 2009, 53. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

21 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 21(27) 63 Dnr 09/ Mål- och resultatplan Mål- och resultatplan för perioden antas. Framställan till kommunstyrelsen Teknik- och servicenämnden kompenseras för ökade nettokostnader för drift- och kapital för att fortsätta och slutföra investeringsprojektet Kinna Centrum. Teknik- och servicenämnden kompenseras för ökade nettokostnader för drift- och kapital för att genomföra trygghets- och tillgänglighetshöjande investeringar inom verksamheten gator, vägar och parker. Anläggningar som inte längre ägs av kommunen skrivs av och kommunens anläggningsregister uppdateras i likhet med behandlingen av exploateringsobjekt som tidigare legat under kommunstyrelsens ansvarsområde. Ärendet Teknik- och serviceförvaltningen har upprättat mål- och resultatplan för perioden I arbetet har barnkonventionens artiklar beaktats. Motsvarande 0,5 % av nämndens ram har budgeterats som reserv. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 27 april Mål- och resultatplanen bygger på dagens förutsättningar avseende lokaler och kostorganisation samt antagande om en lönekostnadsutveckling om 2,5 % och en allmän kostnadsutveckling om 2,0 % per år under planeringsperioden för huvud- och internserviceverksamheterna. Kostnadsutvecklingen är mycket osäker med anledning av effekterna av andra nämnders anpassningsåtgärder avseende bla uppsägning av lokaler. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 april 2009, 54. Dagens sammanträde Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och går igenom de framtagna nyckeltalen, driftbudgeten, produktionsmåtten samt investeringsbudget och arbetsgivarmål. Ledamöternas förslag Pär-Erik Johansson (m) föreslår bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg till sista meningen i likhet med behandlingen av exploateringsobjekt som tidigare legat under kommunstyrelsens ansvarsområde.

22 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 22(27) Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

23 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 23(27) 64 Dnr 08/ Personal- och organisationsinformation Dagens sammanträde Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Förvaltningen håller för närvarande på med rekrytering av chef och personal till enhet rörnät samt utredningsingenjör VA/gata. En enhetschef är rekryterad till enheten ekonomi/personal. Ytterligare ett par vakanser finns inom förvaltningen. Teknik- och serviceförvaltningen tar del av informationen.

24 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 24(27) 65 Redovisning av meddelanden Redovisningen av meddelanden godkänns Länsstyrelsens i Västra Götalands län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på enskilda vägen (P 1839U) i Marks kommun / Barn- och ungdomsförvaltningens uppsägning av lokaler för förskolan Havregården i Öxabäck Kommunstyrelsen delegationsbeslut om flaggning 4-9 maj, 17 maj samt 7 juni / Kommunfullmäktige 73/09 Entledigande och fyllnadsval av ledamot i teknik- och servicenämnden / Kommunfullmäktige 59/09 Överföring av nämndernas budgetöverskott respektive underskott för verksamhetsåret / Kommunfullmäktige 60/09 Överföring av investeringsanslag till 2009 och fördelning av kommunstyrelsens investeringsram / Kommunfullmäktige 62/09 Årsredovisning vattenoch avloppsförsörjning / Kommunfullmäktige 63/09 Revisionsberättelse för / Kommunfullmäktige 64 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda förtroendevalda i Marks kommun Länsstyrelsen Västra Götaland inbjuder till seminariet Framtidens mat genmodifierad eller ekologisk? Anteckningar från internationella gruppens möte den 11 maj / Ekonomisk rapport per den 31 maj Kallelse till utvecklingsdag för presidier den 5 juni Plan för Margareta Löfgrens besök vid teknik- och serviceförvaltningen 14 maj 2009.

25 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 25(27) / PM Sätilaskolans om- och tillbyggnad

26 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 26(27) 66 Redovisning av delegationsbeslut Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. Dnr Ärende Delegat 1. 09/ Kommunalt särskilt driftbidrag för den statsbidragsberättigade vägen Näset-Fagerhult vsf P / Kommunalt särskilt driftbidrag för den statsbidragsberättigade vägen Gallåsens vsf P / Upphandling TV- inspektioner antagen entreprenör 4. 09/ Upphandling Blåsmaskiner - antagen entreprenör 5. 09/ Kommunalt särskilt driftbidrag för den statsbidragsberättigade vägen Strömmareds vsf P Transporttillstånd T T Håkan Andersson Håkan Andersson Robert Svensson Robert Svensson Håkan Andersson Jörgen Fagefors LTF Jörgen Fagefors LTF LTF Mattias Tell 9. 09/ Upphandling datakommunikationstjänster anmälan om deltagande i upphandling samt överlämnande av fullmakt / Ansökan om avgiftsbefrielse vid Skene Skog beslut om avgiftsbefrielse för sökande förening Robert Svensson Robert Svensson / Upphandling åtgärd tegelfasad Horreds idrottshall godkännande av förfrågningsunderlag Robert Svensson

27 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 27(27) / Tjänsteförrättande förvaltningschef / Jurist Helena Blomqvist utses att föra kommunens talan i Va-mål 140/ / Jurist Helena Blomqvist utses att föra kommunens talan i Va-mål 49/ / Trantorps smf beviljas kommunalt särskilt driftbidrag / Torsereds vsf beviljas kommunalt särskilt driftbidrag Sektor lokalförsörjning får i uppdrag att som akut investeringsåtgärd utföra el-arbeten i kommunhuset. Robert Svensson Robert Svensson Robert Svensson Håkan Andersson Håkan Andersson Robert Svensson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson KD Henry Piirainen S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Bo Petersson (S) 94-96

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Kl 13.30 17.05 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(21) Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(21) Plats och tid Blomsdals Örtagård, Öxabäck, kl 13.30 16.05 Beslutande Bo Petersson (s) Annette Malmberg (s) Jan Österström (s) Anders Wildt (s) Tomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Tid Kl 13.30 14.30 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson C Kent Persson MBP Henry Sandahl S Cecilia Samuelsson, tjänstgör för Bo Petersson (S) S Pauli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämndens arbetsutskott Plats och tid Vävsalen, Kinnaström, kl 13.30 16.45 Sammanträdesdatum Sida 1(18) Beslutande Bo Petersson (S) Margrethe M Berggren (S) Anders Wildt Persson (S) Pär-Erik Johansson (M) Ulf Eriksson (-) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande S Bo Petersson L Paul Brusk, tjänstsgör för Pär-Erik Johansson (M) C Kent Persson MP Jessica Pettersson, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13:30-15:55 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(26) Teknik- och servicenämnden 2011-03-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(26) Teknik- och servicenämnden 2011-03-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(26) Tid 2011-03-10, kl 16.45 18.15. Ajournering till, kl 08.00 10.15 Plats Växjö Beslutande M Pär-Erik Johansson C Jessica Carlund, tjänstgör för Sven-Olof Carlsson (M) C Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(24) Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(24) Plats och tid Vävsalen, Kinnaström, kl 13.30 18.15 Beslutande Övriga närvarande Bo Petersson (s) Annette Malmberg (s) Calle Bonath (s) Tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Tid Kl 13.30 15.40 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson MP Robert Krook, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Teknik- och servicenämnden 2015-09-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Teknik- och servicenämnden 2015-09-10 Tid, kl 13.30 16.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Gunnar Lyngsaa, tjänstgör för Pär-Erik Johansson (M) M Rolf Skarin MBP Kenny Lagergren, tjänstgör för Kent

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Valnämnden Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Valnämnden Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 15.30 16.05 Beslutande MBP C FP KD MP MBP S V MOD SD Lennart Svensson, tjänstgör för Kerstin Weimman- Lindén(M)

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 17.30 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.15-17.30, beslutande: 48-58 M Rolf Skarin beslutande: 44-47 C Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-04-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-04-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 09.00 12.10 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson C Kent Persson MP Jessica Pettersson, tjänstgör för Henry Sandahl (MBP), 40-41 MBP Henry Sandahl,

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

Magnus Dimberg (M) Ledamot Ola Bertilsson (S) Ledamot. Ola Bertilsson. Ingalill Lindblad

Magnus Dimberg (M) Ledamot Ola Bertilsson (S) Ledamot. Ola Bertilsson. Ingalill Lindblad Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Djurö kl 16.00-19.00 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna klockan 15.30-16.40 Beslutande M - MBP Lennart Svensson tjänstgör för Kerstin Weimman-Lindén (M), klockan 16.00-16.40, 13-15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Samrehabnämnden 2013-11-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Samrehabnämnden 2013-11-07 Tid Kl 08:30-12:00 Plats Skene lasarett, sjukvårdskansliet plan 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Beslutande M MP C S C S FP Madeleine Ekman-Boldizar, Västra Götalandsregionen Ingegerd Borg-Saviharju,

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 april 2014 kl. 08.30 10.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Jo l~~ Paragraf Varbergs kommun Servicenämnden. Sammanträdesprotokoll. Plats och tid. Beslutande. Ersättareej tjänstgörande.

Jo l~~ Paragraf Varbergs kommun Servicenämnden. Sammanträdesprotokoll. Plats och tid. Beslutande. Ersättareej tjänstgörande. 1-8 Plats och tid Beslutande Neden, kl. 13:30-15:20 Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) Peter Sjöholm (M) Gösta Alness (M) Hans Bengtsson (S) Eva-Lena Repfennig (MP) Jan Fagenheim (M) Agnetha Thulin

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl. Tekniska nämnden 2012-05-31 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2012-05-31 kl. 17:30-20:00 Beslutande Tjänstemän och övriga Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg

Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg 2012-02-14 1 (12) Plats Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg Tid Tisdagen den 14 februari 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Tekniska nämnden. Rolf Svensson Tekniska kontoret onsdagen den 28 november 2012

Tekniska nämnden. Rolf Svensson Tekniska kontoret onsdagen den 28 november 2012 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 16.15 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S) Rolf Svensson (S) Sven Lundgren

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-17.30 Beslutande Lennart Månsson (M) ordförande Patric Bystedt (M) tjg. ersättare för Alf Michelsen (M) Ola Ahlqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2008-01-21 1-10 Plats och tid Konferensrum Norrtull kl 14.00-16.00 Beslutande Thomas Olson (fp), ordf Leif Larsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

Tjänstemän Pia Karlsson, kultur- och fritidschef Ulla Hagman, ekonom Gustaf Rothelius, administrativ chef, sekreterare. Eva-Karin Torhem Arnell

Tjänstemän Pia Karlsson, kultur- och fritidschef Ulla Hagman, ekonom Gustaf Rothelius, administrativ chef, sekreterare. Eva-Karin Torhem Arnell Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Protokoll Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 15.00-16.00 Beslutande s Thord Harrysson s Eva Ryberg s Jens Kristian Holm Petersen s Hanna Svensson v

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Plats och tid Ramslättsrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16.00, rast klockan 14.50 15.10. Beslutande s Gunnar Nilsson, ordförande kd Per-Olof Hermansson, vice ordförande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-16:00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Fredag 19 februari 2016, kl. 09.00 12.30, ajournering 10.00 10.15 Plats Svansjörummet Beslutande M Jannicke Wichne tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) L Niklas Herneryd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16:00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S Jonny Karlsson,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare C Katarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson S Roger Sörman

Ej tjänstgörande ersättare C Katarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson S Roger Sörman Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Plats och tid Vävsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 8.30-12.30 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

Bollebygd, Mark och Svenljunga 2010-04-20 1 (10) Margareta Löfgren, Marks kommun

Bollebygd, Mark och Svenljunga 2010-04-20 1 (10) Margareta Löfgren, Marks kommun 2010-04-20 1 (10) Plats och tid Samrehab, Skene Lasarett, Skene, klockan 09.00 11.45 Beslutande Ersättare Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Helén Eliasson, Västra Götalandsregionen Per-Åke

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Gymnasienämnden (9)

Gymnasienämnden (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Birger Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 7, 2002-02-18, kl 15.00-20.00 Beslutande Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande Peter Göthblad

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 Berndt Björkman (C), Ordförande Anneli Örtlund (S) Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl. Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare 1(9) Plats och tid Restaurang Kevinge, Stockholms Golfklubb, Danderyd kl. 18.00 18.37 Paragrafer 64-71 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 Plats och tid Konferensrummet, Norrtull kl 09.00-11.50 Beslutande Gösta Nilsson (c), ordf Leif Aronsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 september 2016 kl. 13.30 14.25 Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal tjänstgör

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer

Brandstationen i Strängnäs kl. 16:00-17:10. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Brandstationen i Strängnäs kl. 16:00-17:10. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/9 Plats och tid Brandstationen i Strängnäs kl. 16:00-17:10 Paragrafer 72-78 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida. Övriga deltagande Se deltagarlista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Ramslättsrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.00, rast klockan 14.55-15.25. Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande KD Per-Olof Hermansson, vice ordförande

Läs mer