SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27)"

Transkript

1 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27) Plats och tid Vävsalen, Kinnaström, kl Beslutande Bo Petersson (s) Eje Björkman (s) Tjänstgör för A Malmberg (s) Jan Österström (s) Tjänstgör för Tommy Larsson (s) Anders Wildt-Persson (s) Tomas Lundin (s) Hans-Olof Max (v) Pär-Erik Johansson (m) Bengt Axbrink (c) Tjänstgör för S-O Carlsson (m) 46 Sven-Olof Carlsson (m) Kent Persson (c) Tjänstgör för B Andersson (c) Ulla Niklason (c) Ulf Eriksson (kd) Bernt Spetz (fp) Eddie Flemming (-) Björn Kärrhage (s) Tjänstgör för A Wildt-Persson (s) Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Björn Kärrhage (s) Bengt Axbrink (c) Tony Larsson (mp) Tjänstemän Robert Svensson Förvaltningschef Anna S Aldén Upphandlare 50 Erik Glansin Lokalförsörjningsplanerare 50 Ulrika Granfors Sektorchef Lokalförsörjning 50, Eva Appelqvist Sektorchef kost- och städ 51-52, Håkan Evaldsson Parkingenjör 53 Lars Wåkerås Sektorchef gata/park 56-58, Gunnar Mellström Controller Karl Lundgren Sektorchef verksamhetsserv Katarina Lindgren Ekonom Catarina Modin Nämndsekreterare Utses att justera Pär-Erik Johansson (m) Justeringens plats och tid Teknik- och serviceförvaltningen , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Catarina Modin Ordförande Bo Petersson (s) Justerande Pär-Erik Johansson (m)

2 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 2(27) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Teknik- och serviceförvaltningen/administration Underskrift

3 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 3(27) Innehåll Förändringar i dagordningen 46 Val av ledamot och ersättare till teknik- och servicenämndens 47 arbetsutskott Beslutsattest för ordföranden 48 Lokal för teknik- och servicenämndens sammanträde den 17 juni 49 Upphandling om- och tillbyggnad av Sätilaskolan godkännande 50 av förfrågningsunderlag Motion om maten på kommunala inrättningar i Marks kommun 51 Merkostnad ekologiska livsmedel information 52 Investeringsprojekt Kinna centrum information 53 Trafiksäkerhetsrådet information 54 Granskning av internprissättning av lokaler svar på revisions- 55 rapport Normalsektion för gata samt gång- och cykelväg 56 Detaljplan för Kinna 24:86, Malmsätersgatan 1 samråd 57 Upphandling exploateringsområde Övre Krok godkännande av 58 förfrågningsunderlag Projektredovisning - information 59 Brukningsavgifter textilindustri med särskilt avtal 60 Renhållningstaxa Aprilrapport Mål- och resultatplan Personal- och organisationsinformation 64 Redovisning av meddelanden 65 Redovisning av delegationsbeslut 66

4 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 4(27) 46 Förändringar i dagordningen Följande ärenden tillförs föredragningslistan: Granskning av internprissättning av lokaler svar på revisionsrapport Personal- och organisationsinformation Beslutsattest för teknik- och servicenämndens ordförande Val av ledamot och ersättare till arbetsutskottet Lokal för nämndsammanträdet den 17 juni. Upphandling exploateringsområde Övre Krok godkännande av förfrågningsunderlag Ärendet Normalsektion för gata samt gång- och cykelväg ändras till ett beslutsärende. Dagens sammanträde Ordföranden, Bo Petersson (s) föreslår att följande ärenden tillförs föredragningslistan: Granskning av interprissättning av lokaler svar på revisionsrapport Personal- och organisationsinformation Beslutsattest för teknik- och servicenämndens ordförande Val av ledamot och ersättare till arbetsutskottet Lokal för nämndsammanträdet den 17 juni. Upphandling exploateringsområde Övre Krok godkännande av förfrågningsunderlag Vidare föreslår ordföranden att ärende Normalsektion gata samt gångoch cykelväg ändras till ett beslutsärende. Förslaget antas.

5 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 5(27) 47 Dnr 07/ Val av ledamot och ersättare till teknik- och servicenämndens arbetsutskott Till ledamot i teknik- och servicenämndens arbetsutskott väljes: (s) Anders Wildt-Persson, Glumse Slätten, Öxabäck Till ersättare i teknik- och servicenämndens arbetsutskott väljes: (s) Jan Österström, Torells väg 3, Sätila Ärendet Tommy Larsson (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i teknik- och servicenämnden samt dess arbetsutskott varför fyllnadsval måste genomföras. Ledamöternas förslag Ordföranden föreslår att Anders Wildt-Persson (s) väljes till ledamot i arbetsutskottet. Vidare föreslår ordföranden att Jan Österström (s) väljes till ersättare i arbetsutskottet. Förslaget antas.

6 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 6(27) 48 Dnr 09/ Beslutsattest för teknik- och servicenämndens ordförande Beslutsattesten för ordförande Bo Petersson (s) gällande samtliga ansvar och verksamheter inom teknik och servicenämnden godkänns. Ärendet Teknik- och serviceförvaltningen har tagit fram beslutsattest för ordförande Bo Petersson (s) i syfte att kunna attestera på samtliga ansvar och verksamheter inom nämnden och föreslår att nämnden godkänner densamma. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

7 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 7(27) 49 Val av lokal för teknik- och servicenämndens sammanträde den 17 juni Teknik- och servicenämndens sammanträde den 17 juni förläggs till Blomsdals Örtagård i Öxabäck. Ärendet Inför teknik- och servicenämndens sammanträde den 17 juni behöver en lokal bokas. Ledamöternas förslag Pär-Erik Johansson (m) föreslår att nämndens sammanträde den 17 juni förläggs till Blomsdals Örtagård i Öxabäck. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

8 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 8(27) 50 Dnr 09/ Upphandling om- och tillbyggnad Sätilaskolan godkännande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget för upphandling om- och tillbyggnad Sätilaskolan godkänns efter justeringar enligt dagens möte. Ärendet Sätilaskolan är i behov av omfattande om- och tillbyggnad och teknik- och serviceförvaltningen har arbetat fram ett förfrågningsunderlag för entreprenaden. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 11 maj 2009 samt förfrågningsunderlag. Dagens sammanträde Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Upphandlingen avser en samordnad generalentreprenad och omfattar områdena bygg, el, rör, luft, kyla och brandlarm. Förfrågningsunderlaget diskuteras. Frågor ställs och får svar. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

9 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 9(27) 51 Dnr 09/ Motion om maten på kommunala inrättningar i Marks kommun Frågan om soppa ska erbjudas eller inte inom skola och förskola i Marks kommun hanteras inom ramen för fokusuppdrag Kvalitetsmåltider, vilket slutredovisas till kommunfullmäktige under hösten Beslutet följer arbetsutskottets förslag. Ärendet Ylva Söderqvist (mbp) har i motion föreslagit att sopplunchen tas bort och att man serverar mat som barnen kan äta och tycker om. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 20 april Frågan om soppa skall serveras eller inte bör sättas i ett större sammanhang som belyser vilken kvalitet mat i skola och förskola har och vilken utvecklingspotential som finns i detta, vilket kräver vidare utredning. Dessa frågor hanteras inom ramen för projekt Fokusppdrag Kvalitetsmåltider som pågår och ska redovisas till kommunfullmäktige under hösten Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 april 2009, 50. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

10 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 10(27) 52 Dnr 09/ Merkostnad ekologiska livsmedel information Dagens sammanträde Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Måltidsverksamheten har i mål- och resultatplan 2009 ett uppdrag från kommunfullmäktige att öka andelen ekologiska livsmedel i tillagning och servering. Teknik- och serviceförvaltningen har fått i uppdrag att visa på kostnader och besparingspotential när det gäller ekologiska livsmedel samt beskriva konsekvenser om uppdraget fullföljs alternativt att andelen minskas till en lägre nivå. År 2008 köpte måltidsverksamheten ekologiska livsmedel för ca 3 800tkr vilket motsvarar 16,5 % av totala livsmedelsinköp. Prisskillnaden mellan ekologiskt alternativ och konventionellt varierar kraftigt men ligger mellan 15 % högre upp till 45 % högre (avser kaffe i nuvarande avtal). En uppskattning är att priserna på ekologiska varor på kommunens avtal i genomsnitt ligger 25 % högre än ett konventionellt alternativ. Detta innebär att vi under 2008 hade en merkostnad för ekologiska livsmedel på ca 800 tkr och att varje % -enhet ger en merkostnad på ca 50tkr. Att arbeta med ekologiska livsmedel har en långsiktig effekt för ett hållbart samhälle men livsmedlet i sig har inte alltid en högre kvalitet när det gäller hur det uppför sig i produktionen och vilken effekt det får på slutresultatet när det gäller utseende och smak. I den nya livsmedelsupphandlingen som gäller fr o m finns sammanlagt 12 produkter endast med som ekologiskt alternativ. Teknik- och servicenämnden tar del av informationen.

11 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 11(27) 53 Dnr 08/ Investeringsprojekt Kinna centrum information Dagens sammanträde Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Ledningssaneringen inom etapp B är färdigställd och plattläggning m m har påbörjats. Etappen ska vara färdigställd hösten Detaljprojektering av VA och mark för etapp A och C startar inom kort. Byggnation av etapp A förväntas påbörjas under hösten Investeringsbudgeten är på tkr för 2009, tkr för 2010 och tkr för Till detta kommer investeringskostnad om 850 tkr 2011 för gång- och cykelvägar i området samt ledningssaneringar. Kommunfullmäktige har ökat teknik- och servicenämndens ram med totalt 600 tkr (200 tkr 2008, 200 tkr 2009 och 200 tkr 2010) som kompensation för ökade kapital- och driftkostnader. Förvaltningen fortsätter arbetet enligt planeringen. Teknik- och servicenämnden tar del av informationen.

12 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 12(27) 54 Trafiksäkerhetsrådet information Dagens sammanträde Ordförande och Sven-Olof Carlsson (m) redogör för trafiksäkerhetsrådets senaste möte där man bland annat behandlade ett studiebesök i Stenungsund, häckkampanj, mopeder samt trafikpolisens indragning i Borås. Teknik- och servicenämnden tar del av informationen.

13 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 13(27) 55 Dnr 09/ Granskning av internprissättning av lokaler svar på revisionsrapport Teknik- och servicenämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget. Ärendet Valda revisorer har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska internprissättning av lokaler. Uppdraget har utmynnat i en granskningsrapport som sammantaget visar att nuvarande internhyressystem inte gör brukarna medvetna om kostnaderna för lokaler. Detta innebär i sin tur att systemet inte uppmuntrar till ett effektivare lokalutnyttjande. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 4 maj Lokalkostnaderna är efter personalkostnaderna den största kostnaden i offentlig verksamhet. Hur dessa hanteras är därför av stor betydelse för ekonomin. Internhyror är det vanligaste verktyget i strävan att nå ett effektivt lokalutnyttjande. Det finns dock inget perfekt internhyressystem vilket också konstateras i revisionsrapporten. Avgörande för vilket system som väljs är vilken styreffekt hos hyresgäster och lokalförsörjningen som ska uppnås. Ett arbete med att ta fram förslag till nya internhyresprinciper påbörjades under 2007 efter ett initiativ i Chefsforum och ett förslag är avsett att presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott i närtid. Revisionens synpunkter och rekommendationer har tagits i beaktande och stämmer väl överens med slutsatser och förslag i denna utredning. Sektor lokalförsörjning på teknik- och serviceförvaltningen har från och med verksamhetsåret 2009 börjat bokföra kapital-, drift- och underhållskostnaderna per hyresobjekt så att införandet av ett nytt system underlättas. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

14 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 14(27) 56 Dnr 09/ Normalsektion för gata samt gång- och cykelväg Normalsektion gata fastställs till en bredd om 5-7 meter beroende på användningsområde och en överbyggnad om cm med asfaltslitlager. Normalsektion gång- och cykelväg fastställs till en bredd om 3 meter och en överbyggnad om 45 cm med asfaltslitlager alternativt grusslitlager beroende på estetik. Ärendet En normalsektion för gata samt gång- och cykelväg byggs upp av olika lager med olika funktioner. Nerifrån räknat förekommer skyddslager, förstärkningslager, bärlager och slitlager. Slitlagret består vanligen av asfaltbeläggning och har två funktioner. Det ska utgöra underlag för trafiken och ha sådana egenskaper att rimliga krav gällande trafiksäkerhet, transportekonomi och komfort tillfredsställs. Det ska också, via andra delar av vägkroppen, ha en lastfördelande och tätande funktion. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 12 maj En normalsektion för gata innebär en överbyggnadstjocklek på cm. Normalbredden på gata ligger mellan 5 till 7 meter beroende på typ av gata (lokalgata, industrigata, genomfartsled m m). Vid utbyggnad av gång- och cykelväg längs Vägverkets vägar krävs en överbyggnad på 45 cm och en bredd om 3 meter. I vissa områden, t ex natur- och kulturområden, kan en enklare utbyggnad, dvs grusslitlager, vara lämpligare. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

15 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 15(27) 57 Dnr 09/ Detaljplan för Kinna 24:86, Malmsätersgatan 1, Kinna samråd Teknik- och servicenämnden har inga invändningar mot planförslaget som sådant. Beslutet följer arbetsutskottets förslag. Ärendet Plan- och bygglovskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för rubricerat område. Plan- och byggnadsnämnden har vid sammanträde beslutat genomföra samråd. Samrådstiden utgår Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för att uppföra ett bostadshus i 6 våningar med 28 hyresbostäder. Gällande detaljplan medger bostäder i 3 våningar. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 15 april Förvaltningen konstaterar att allmän platsmark gator och vägar m m eller naturmark inte ingår i planen. Skattekollektivet belastas därmed inte av vare sig ökade kapitalkostnader eller ökade kostnader för drift och underhåll. VA-försörjningen kommer att ingå i det kommunala verksamhetsområdet och då belasta VA-kollektivet. VA-ledningarna till området är utbyggda varför kapital- eller ökade driftskostnader inte bör uppstå. De ökade intäkterna beroende på större förbrukning bör tvärtom ge positivt utfall för VAkollektivet. Planförslaget får anses tillvarata befintliga förhållanden på ett optimalt sätt. Förvaltningen ser dock gärna att parkeringsfrågan för rörelsehindrade besökare till Häljadalens parkområde löses genom att en eller två parkeringsplatser för rörelsehindrade reserveras vid infarten från Nya Kinnavägen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 april 2009, 46. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

16 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 16(27) 58 Dnr 09/ Upphandling exploateringsområde Övre Krok godkännande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget för exploateringsområde Övre Krok godkänns. Ärendet På uppdrag av kommunstyrelsen skall teknik- och servicenämnden genomföra utbyggnad av körytor, rörgravar, kabelgravar, gatubelysning och markutrustning för exploateringsområdet Övre Krok. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 14 maj 2009 samt framtaget förfrågningsunderlag. Upphandlingen sker genom förenklat förfarande och som utförandeentreprenad. Förfrågningsunderlaget är utarbetat av GF Konsult AB, Göteborg Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

17 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 17(27) 59 Dnr 09/ Projektredovisning information Dagens sammanträde Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Vad gäller fastighet så håller projekten tidplanen. Konstgräsplan vid Kunskapens Hus har enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden flyttats fram till För gata/park är utbyggnaden av gång- och cykelväg längs Nya Kinnavägen nästan klar. Utbyggnaden av gång- och cykelväg längs Surtevägen i Hyssna kan bli något fördröjd. Övriga projekt följer tidplanen. För VA är projekteringen för ombyggnad av dagvatten på Solsätersvägen i Berghem och Örbyvägen i Skene fördröjd. Projekten VA-ledning Björketorp - Berghem och Berghem Skene är framflyttade. Flera av projekten är beroende av den vattenförsörjningsplan som är under framtagande. Övriga projekt följer i stort sett tidplanen. Teknik- och servicenämnden tar del av informationen.

18 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 18(27) 60 Dnr 09/ Brukningsavgifter textilindustri med särskilt avtal Brukningsavgifter för textilföretag med andel i Skene avloppsverk enligt bilaga, dat fastställes att gälla från den 1 juli Beslutet följer arbetsutskottets förslag. Ärendet När avloppsreningen för kommunen och textilföretagen i centralorten utreddes på 70-talet konstaterades att bästa lösning ur miljösynpunkt och ekonomiska aspekter var att bygga ett gemensamt avloppsverk i Skene. Berörda textilföretags andel i verket är ca 30 %. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 15 april Avtal om kostnadsfördelning och driftkostnader tecknades 1974 med stöd av då gällande va-lag. Avtalet gäller 5 år i taget med 2 års uppsägningstid. Nu gällande avtal gäller t o m 2014 och kan sägas upp tidigast Den senaste översynen av brukningsavgifter gjordes Sedan dess har förhållandena förändrats när det bl a gäller utsläppskontrollen. Tilläggsavgiften är idag baserad på biologisk och kemisk syreförbrukning. Teknik- och serviceförvaltningen har genomfört en mer omfattande analys av driftkostnader m m utifrån det avtal som tecknades med berörda företag. Dessutom har beräkning gjorts med regressionsanalys för att få fram ett underlag för en ny taxekonstruktion. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 april 2009, 52. Ledamöternas förslag Ordföranden föreslår bifall till förslaget med tillägget att det gäller från och med den 1 juli Förslaget antas.

19 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 19(27) 61 Dnr 09/ Renhållningstaxa 2010 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen Förslaget till renhållningstaxa för 2010 godkänns. Beslutet följer arbetsutskottets förslag. Ärendet Teknik- och serviceförvaltningen har tagit fram förslag till renhållningstaxa Ärendets behandling Renhållningstaxa 2010 förslag. Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 20 april Förslaget är baserat på de entreprenadpriser som erhölls vid upphandlingen för perioden Taxor som idag saknar abonnemang har tagits bort i taxeförslaget. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 april 2009, 49. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

20 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 20(27) 62 Dnr 09/ Aprilrapport 2009 Aprilrapport 2009 fastställs. Investeringsramen för servicefunktioner fastställs till tkr. Investeringsprojektet Kinna C etapp A genomförs i egen regi. Framställan till kommunstyrelsen Investeringsramen för de skattefinansierade och internprisfinansierade verksamheterna utökas med 14 Mkr till 60 Mkr. Investeringsramen för de taxefinansierade verksamheterna VA och avfall fastställs till 6 Mkr. Ärendet Teknik- och serviceförvaltningen har sammanställt aprilrapport för 2009 innehållande prognos per helår avseende drift och investeringar, kommentarer över kända förändringar samt sammanställning av anpassningsåtgärder per huvud- och internserviceverksamhet. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 23 april 2009 samt aprilrapport Prognosen innebär att nämnden i enlighet med fullmäktiges beslut den 24 mars 2009, prognostiserar ett underutnyttjande med 1,5 % i förhållande till fastställd ram om 44,1 Mkr. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 april 2009, 53. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

21 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 21(27) 63 Dnr 09/ Mål- och resultatplan Mål- och resultatplan för perioden antas. Framställan till kommunstyrelsen Teknik- och servicenämnden kompenseras för ökade nettokostnader för drift- och kapital för att fortsätta och slutföra investeringsprojektet Kinna Centrum. Teknik- och servicenämnden kompenseras för ökade nettokostnader för drift- och kapital för att genomföra trygghets- och tillgänglighetshöjande investeringar inom verksamheten gator, vägar och parker. Anläggningar som inte längre ägs av kommunen skrivs av och kommunens anläggningsregister uppdateras i likhet med behandlingen av exploateringsobjekt som tidigare legat under kommunstyrelsens ansvarsområde. Ärendet Teknik- och serviceförvaltningen har upprättat mål- och resultatplan för perioden I arbetet har barnkonventionens artiklar beaktats. Motsvarande 0,5 % av nämndens ram har budgeterats som reserv. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 27 april Mål- och resultatplanen bygger på dagens förutsättningar avseende lokaler och kostorganisation samt antagande om en lönekostnadsutveckling om 2,5 % och en allmän kostnadsutveckling om 2,0 % per år under planeringsperioden för huvud- och internserviceverksamheterna. Kostnadsutvecklingen är mycket osäker med anledning av effekterna av andra nämnders anpassningsåtgärder avseende bla uppsägning av lokaler. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 april 2009, 54. Dagens sammanträde Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och går igenom de framtagna nyckeltalen, driftbudgeten, produktionsmåtten samt investeringsbudget och arbetsgivarmål. Ledamöternas förslag Pär-Erik Johansson (m) föreslår bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg till sista meningen i likhet med behandlingen av exploateringsobjekt som tidigare legat under kommunstyrelsens ansvarsområde.

22 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 22(27) Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

23 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 23(27) 64 Dnr 08/ Personal- och organisationsinformation Dagens sammanträde Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Förvaltningen håller för närvarande på med rekrytering av chef och personal till enhet rörnät samt utredningsingenjör VA/gata. En enhetschef är rekryterad till enheten ekonomi/personal. Ytterligare ett par vakanser finns inom förvaltningen. Teknik- och serviceförvaltningen tar del av informationen.

24 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 24(27) 65 Redovisning av meddelanden Redovisningen av meddelanden godkänns Länsstyrelsens i Västra Götalands län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på enskilda vägen (P 1839U) i Marks kommun / Barn- och ungdomsförvaltningens uppsägning av lokaler för förskolan Havregården i Öxabäck Kommunstyrelsen delegationsbeslut om flaggning 4-9 maj, 17 maj samt 7 juni / Kommunfullmäktige 73/09 Entledigande och fyllnadsval av ledamot i teknik- och servicenämnden / Kommunfullmäktige 59/09 Överföring av nämndernas budgetöverskott respektive underskott för verksamhetsåret / Kommunfullmäktige 60/09 Överföring av investeringsanslag till 2009 och fördelning av kommunstyrelsens investeringsram / Kommunfullmäktige 62/09 Årsredovisning vattenoch avloppsförsörjning / Kommunfullmäktige 63/09 Revisionsberättelse för / Kommunfullmäktige 64 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda förtroendevalda i Marks kommun Länsstyrelsen Västra Götaland inbjuder till seminariet Framtidens mat genmodifierad eller ekologisk? Anteckningar från internationella gruppens möte den 11 maj / Ekonomisk rapport per den 31 maj Kallelse till utvecklingsdag för presidier den 5 juni Plan för Margareta Löfgrens besök vid teknik- och serviceförvaltningen 14 maj 2009.

25 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 25(27) / PM Sätilaskolans om- och tillbyggnad

26 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 26(27) 66 Redovisning av delegationsbeslut Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. Dnr Ärende Delegat 1. 09/ Kommunalt särskilt driftbidrag för den statsbidragsberättigade vägen Näset-Fagerhult vsf P / Kommunalt särskilt driftbidrag för den statsbidragsberättigade vägen Gallåsens vsf P / Upphandling TV- inspektioner antagen entreprenör 4. 09/ Upphandling Blåsmaskiner - antagen entreprenör 5. 09/ Kommunalt särskilt driftbidrag för den statsbidragsberättigade vägen Strömmareds vsf P Transporttillstånd T T Håkan Andersson Håkan Andersson Robert Svensson Robert Svensson Håkan Andersson Jörgen Fagefors LTF Jörgen Fagefors LTF LTF Mattias Tell 9. 09/ Upphandling datakommunikationstjänster anmälan om deltagande i upphandling samt överlämnande av fullmakt / Ansökan om avgiftsbefrielse vid Skene Skog beslut om avgiftsbefrielse för sökande förening Robert Svensson Robert Svensson / Upphandling åtgärd tegelfasad Horreds idrottshall godkännande av förfrågningsunderlag Robert Svensson

27 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 27(27) / Tjänsteförrättande förvaltningschef / Jurist Helena Blomqvist utses att föra kommunens talan i Va-mål 140/ / Jurist Helena Blomqvist utses att föra kommunens talan i Va-mål 49/ / Trantorps smf beviljas kommunalt särskilt driftbidrag / Torsereds vsf beviljas kommunalt särskilt driftbidrag Sektor lokalförsörjning får i uppdrag att som akut investeringsåtgärd utföra el-arbeten i kommunhuset. Robert Svensson Robert Svensson Robert Svensson Håkan Andersson Håkan Andersson Robert Svensson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson KD Henry Piirainen S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Bo Petersson (S) 94-96

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämndens arbetsutskott Plats och tid Vävsalen, Kinnaström, kl 13.30 16.45 Sammanträdesdatum Sida 1(18) Beslutande Bo Petersson (S) Margrethe M Berggren (S) Anders Wildt Persson (S) Pär-Erik Johansson (M) Ulf Eriksson (-) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(26) Teknik- och servicenämnden 2011-03-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(26) Teknik- och servicenämnden 2011-03-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(26) Tid 2011-03-10, kl 16.45 18.15. Ajournering till, kl 08.00 10.15 Plats Växjö Beslutande M Pär-Erik Johansson C Jessica Carlund, tjänstgör för Sven-Olof Carlsson (M) C Kent

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Tjänstemän Pia Karlsson, kultur- och fritidschef Ulla Hagman, ekonom Gustaf Rothelius, administrativ chef, sekreterare. Eva-Karin Torhem Arnell

Tjänstemän Pia Karlsson, kultur- och fritidschef Ulla Hagman, ekonom Gustaf Rothelius, administrativ chef, sekreterare. Eva-Karin Torhem Arnell Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Protokoll Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 15.00-16.00 Beslutande s Thord Harrysson s Eva Ryberg s Jens Kristian Holm Petersen s Hanna Svensson v

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16:00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S Jonny Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Plats och tid Blomsdals Örtagård, Öxabäck klockan 18.30-20.50 Beslutande M Kerstin Weimman-Lindén C Mona Stenström FP Ola Hugerth, tjänstgör för Bernt Spetz KD Inga-Maj Krüger

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Strömmarummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-17.00 ande S Göran Andersson, ordförande C Kent Persson, vice ordförande S Bernt Andersson S FP Ingvar Larsson

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V)

Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V) 2014-09-25 1 (30) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V) Ordförande Sören Lindqvist (V) Arne Söderström (S) Bertil Sandberg (KD) Arne Pettersson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M)

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M) 1(5) Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset kl 14.00 15.40 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M) Övriga deltagare Karin Wigrup (C), icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-13:16 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad C Catarina Johansson,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers

Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.02 20.11 Paragrafer 97 106 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Carl Bonde (M) Pelle Brandt (M), tjg

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-12-21 1 (16) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 15.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tekniska servicenämnden 2010-06-16 31 (40) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 16 juni 2010, kl. 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagande Harald Olsson (S) ordf Rutger Hallin (M) Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 19.15 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kompassen konferens i Skärhamn kl 18.00-20.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Benita Nilsson (fp) Ewa-Lena Svensson (fp) Georg Strömbom (c)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (8) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 10.45 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Birgit Landquist (C), v. ordf. Agneta Sörensson

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.50 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) 2012-10-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) 2012-10-16 Plats och tid Rydal, klockan 16.00 18.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare s Kjell Hugoson s Ann Hjertén s AnnSofi Turesson mbp Jan-Ola Gustavsson c Bengt Axbrink v Eivor Hellman Max

Ej tjänstgörande ersättare s Kjell Hugoson s Ann Hjertén s AnnSofi Turesson mbp Jan-Ola Gustavsson c Bengt Axbrink v Eivor Hellman Max Plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13.30 15.30. Paus och ajournering klockan 14.35-15.05. Beslutande s Pelle Pellby m Margareta

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1 Plats och tid kl 08.30 11.40 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Utbildningsnämnden 2009-03-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Utbildningsnämnden 2009-03-18 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Sal B207, Kunskapens hus, Skene, klockan 13.00-17.20. Paus klockan 14.50-15.10. Ajournering klockan 15.10-15.40. Beslutande s Peter Landgren s Jonny Karlsson

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 8.30 10.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby, C

Läs mer