SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27)"

Transkript

1 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27) Plats och tid Vävsalen, Kinnaström, kl Beslutande Bo Petersson (s) Eje Björkman (s) Tjänstgör för A Malmberg (s) Jan Österström (s) Tjänstgör för Tommy Larsson (s) Anders Wildt-Persson (s) Tomas Lundin (s) Hans-Olof Max (v) Pär-Erik Johansson (m) Bengt Axbrink (c) Tjänstgör för S-O Carlsson (m) 46 Sven-Olof Carlsson (m) Kent Persson (c) Tjänstgör för B Andersson (c) Ulla Niklason (c) Ulf Eriksson (kd) Bernt Spetz (fp) Eddie Flemming (-) Björn Kärrhage (s) Tjänstgör för A Wildt-Persson (s) Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Björn Kärrhage (s) Bengt Axbrink (c) Tony Larsson (mp) Tjänstemän Robert Svensson Förvaltningschef Anna S Aldén Upphandlare 50 Erik Glansin Lokalförsörjningsplanerare 50 Ulrika Granfors Sektorchef Lokalförsörjning 50, Eva Appelqvist Sektorchef kost- och städ 51-52, Håkan Evaldsson Parkingenjör 53 Lars Wåkerås Sektorchef gata/park 56-58, Gunnar Mellström Controller Karl Lundgren Sektorchef verksamhetsserv Katarina Lindgren Ekonom Catarina Modin Nämndsekreterare Utses att justera Pär-Erik Johansson (m) Justeringens plats och tid Teknik- och serviceförvaltningen , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Catarina Modin Ordförande Bo Petersson (s) Justerande Pär-Erik Johansson (m)

2 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 2(27) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Teknik- och serviceförvaltningen/administration Underskrift

3 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 3(27) Innehåll Förändringar i dagordningen 46 Val av ledamot och ersättare till teknik- och servicenämndens 47 arbetsutskott Beslutsattest för ordföranden 48 Lokal för teknik- och servicenämndens sammanträde den 17 juni 49 Upphandling om- och tillbyggnad av Sätilaskolan godkännande 50 av förfrågningsunderlag Motion om maten på kommunala inrättningar i Marks kommun 51 Merkostnad ekologiska livsmedel information 52 Investeringsprojekt Kinna centrum information 53 Trafiksäkerhetsrådet information 54 Granskning av internprissättning av lokaler svar på revisions- 55 rapport Normalsektion för gata samt gång- och cykelväg 56 Detaljplan för Kinna 24:86, Malmsätersgatan 1 samråd 57 Upphandling exploateringsområde Övre Krok godkännande av 58 förfrågningsunderlag Projektredovisning - information 59 Brukningsavgifter textilindustri med särskilt avtal 60 Renhållningstaxa Aprilrapport Mål- och resultatplan Personal- och organisationsinformation 64 Redovisning av meddelanden 65 Redovisning av delegationsbeslut 66

4 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 4(27) 46 Förändringar i dagordningen Följande ärenden tillförs föredragningslistan: Granskning av internprissättning av lokaler svar på revisionsrapport Personal- och organisationsinformation Beslutsattest för teknik- och servicenämndens ordförande Val av ledamot och ersättare till arbetsutskottet Lokal för nämndsammanträdet den 17 juni. Upphandling exploateringsområde Övre Krok godkännande av förfrågningsunderlag Ärendet Normalsektion för gata samt gång- och cykelväg ändras till ett beslutsärende. Dagens sammanträde Ordföranden, Bo Petersson (s) föreslår att följande ärenden tillförs föredragningslistan: Granskning av interprissättning av lokaler svar på revisionsrapport Personal- och organisationsinformation Beslutsattest för teknik- och servicenämndens ordförande Val av ledamot och ersättare till arbetsutskottet Lokal för nämndsammanträdet den 17 juni. Upphandling exploateringsområde Övre Krok godkännande av förfrågningsunderlag Vidare föreslår ordföranden att ärende Normalsektion gata samt gångoch cykelväg ändras till ett beslutsärende. Förslaget antas.

5 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 5(27) 47 Dnr 07/ Val av ledamot och ersättare till teknik- och servicenämndens arbetsutskott Till ledamot i teknik- och servicenämndens arbetsutskott väljes: (s) Anders Wildt-Persson, Glumse Slätten, Öxabäck Till ersättare i teknik- och servicenämndens arbetsutskott väljes: (s) Jan Österström, Torells väg 3, Sätila Ärendet Tommy Larsson (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i teknik- och servicenämnden samt dess arbetsutskott varför fyllnadsval måste genomföras. Ledamöternas förslag Ordföranden föreslår att Anders Wildt-Persson (s) väljes till ledamot i arbetsutskottet. Vidare föreslår ordföranden att Jan Österström (s) väljes till ersättare i arbetsutskottet. Förslaget antas.

6 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 6(27) 48 Dnr 09/ Beslutsattest för teknik- och servicenämndens ordförande Beslutsattesten för ordförande Bo Petersson (s) gällande samtliga ansvar och verksamheter inom teknik och servicenämnden godkänns. Ärendet Teknik- och serviceförvaltningen har tagit fram beslutsattest för ordförande Bo Petersson (s) i syfte att kunna attestera på samtliga ansvar och verksamheter inom nämnden och föreslår att nämnden godkänner densamma. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

7 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 7(27) 49 Val av lokal för teknik- och servicenämndens sammanträde den 17 juni Teknik- och servicenämndens sammanträde den 17 juni förläggs till Blomsdals Örtagård i Öxabäck. Ärendet Inför teknik- och servicenämndens sammanträde den 17 juni behöver en lokal bokas. Ledamöternas förslag Pär-Erik Johansson (m) föreslår att nämndens sammanträde den 17 juni förläggs till Blomsdals Örtagård i Öxabäck. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

8 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 8(27) 50 Dnr 09/ Upphandling om- och tillbyggnad Sätilaskolan godkännande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget för upphandling om- och tillbyggnad Sätilaskolan godkänns efter justeringar enligt dagens möte. Ärendet Sätilaskolan är i behov av omfattande om- och tillbyggnad och teknik- och serviceförvaltningen har arbetat fram ett förfrågningsunderlag för entreprenaden. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 11 maj 2009 samt förfrågningsunderlag. Dagens sammanträde Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Upphandlingen avser en samordnad generalentreprenad och omfattar områdena bygg, el, rör, luft, kyla och brandlarm. Förfrågningsunderlaget diskuteras. Frågor ställs och får svar. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

9 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 9(27) 51 Dnr 09/ Motion om maten på kommunala inrättningar i Marks kommun Frågan om soppa ska erbjudas eller inte inom skola och förskola i Marks kommun hanteras inom ramen för fokusuppdrag Kvalitetsmåltider, vilket slutredovisas till kommunfullmäktige under hösten Beslutet följer arbetsutskottets förslag. Ärendet Ylva Söderqvist (mbp) har i motion föreslagit att sopplunchen tas bort och att man serverar mat som barnen kan äta och tycker om. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 20 april Frågan om soppa skall serveras eller inte bör sättas i ett större sammanhang som belyser vilken kvalitet mat i skola och förskola har och vilken utvecklingspotential som finns i detta, vilket kräver vidare utredning. Dessa frågor hanteras inom ramen för projekt Fokusppdrag Kvalitetsmåltider som pågår och ska redovisas till kommunfullmäktige under hösten Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 april 2009, 50. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

10 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 10(27) 52 Dnr 09/ Merkostnad ekologiska livsmedel information Dagens sammanträde Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Måltidsverksamheten har i mål- och resultatplan 2009 ett uppdrag från kommunfullmäktige att öka andelen ekologiska livsmedel i tillagning och servering. Teknik- och serviceförvaltningen har fått i uppdrag att visa på kostnader och besparingspotential när det gäller ekologiska livsmedel samt beskriva konsekvenser om uppdraget fullföljs alternativt att andelen minskas till en lägre nivå. År 2008 köpte måltidsverksamheten ekologiska livsmedel för ca 3 800tkr vilket motsvarar 16,5 % av totala livsmedelsinköp. Prisskillnaden mellan ekologiskt alternativ och konventionellt varierar kraftigt men ligger mellan 15 % högre upp till 45 % högre (avser kaffe i nuvarande avtal). En uppskattning är att priserna på ekologiska varor på kommunens avtal i genomsnitt ligger 25 % högre än ett konventionellt alternativ. Detta innebär att vi under 2008 hade en merkostnad för ekologiska livsmedel på ca 800 tkr och att varje % -enhet ger en merkostnad på ca 50tkr. Att arbeta med ekologiska livsmedel har en långsiktig effekt för ett hållbart samhälle men livsmedlet i sig har inte alltid en högre kvalitet när det gäller hur det uppför sig i produktionen och vilken effekt det får på slutresultatet när det gäller utseende och smak. I den nya livsmedelsupphandlingen som gäller fr o m finns sammanlagt 12 produkter endast med som ekologiskt alternativ. Teknik- och servicenämnden tar del av informationen.

11 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 11(27) 53 Dnr 08/ Investeringsprojekt Kinna centrum information Dagens sammanträde Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Ledningssaneringen inom etapp B är färdigställd och plattläggning m m har påbörjats. Etappen ska vara färdigställd hösten Detaljprojektering av VA och mark för etapp A och C startar inom kort. Byggnation av etapp A förväntas påbörjas under hösten Investeringsbudgeten är på tkr för 2009, tkr för 2010 och tkr för Till detta kommer investeringskostnad om 850 tkr 2011 för gång- och cykelvägar i området samt ledningssaneringar. Kommunfullmäktige har ökat teknik- och servicenämndens ram med totalt 600 tkr (200 tkr 2008, 200 tkr 2009 och 200 tkr 2010) som kompensation för ökade kapital- och driftkostnader. Förvaltningen fortsätter arbetet enligt planeringen. Teknik- och servicenämnden tar del av informationen.

12 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 12(27) 54 Trafiksäkerhetsrådet information Dagens sammanträde Ordförande och Sven-Olof Carlsson (m) redogör för trafiksäkerhetsrådets senaste möte där man bland annat behandlade ett studiebesök i Stenungsund, häckkampanj, mopeder samt trafikpolisens indragning i Borås. Teknik- och servicenämnden tar del av informationen.

13 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 13(27) 55 Dnr 09/ Granskning av internprissättning av lokaler svar på revisionsrapport Teknik- och servicenämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget. Ärendet Valda revisorer har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska internprissättning av lokaler. Uppdraget har utmynnat i en granskningsrapport som sammantaget visar att nuvarande internhyressystem inte gör brukarna medvetna om kostnaderna för lokaler. Detta innebär i sin tur att systemet inte uppmuntrar till ett effektivare lokalutnyttjande. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 4 maj Lokalkostnaderna är efter personalkostnaderna den största kostnaden i offentlig verksamhet. Hur dessa hanteras är därför av stor betydelse för ekonomin. Internhyror är det vanligaste verktyget i strävan att nå ett effektivt lokalutnyttjande. Det finns dock inget perfekt internhyressystem vilket också konstateras i revisionsrapporten. Avgörande för vilket system som väljs är vilken styreffekt hos hyresgäster och lokalförsörjningen som ska uppnås. Ett arbete med att ta fram förslag till nya internhyresprinciper påbörjades under 2007 efter ett initiativ i Chefsforum och ett förslag är avsett att presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott i närtid. Revisionens synpunkter och rekommendationer har tagits i beaktande och stämmer väl överens med slutsatser och förslag i denna utredning. Sektor lokalförsörjning på teknik- och serviceförvaltningen har från och med verksamhetsåret 2009 börjat bokföra kapital-, drift- och underhållskostnaderna per hyresobjekt så att införandet av ett nytt system underlättas. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

14 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 14(27) 56 Dnr 09/ Normalsektion för gata samt gång- och cykelväg Normalsektion gata fastställs till en bredd om 5-7 meter beroende på användningsområde och en överbyggnad om cm med asfaltslitlager. Normalsektion gång- och cykelväg fastställs till en bredd om 3 meter och en överbyggnad om 45 cm med asfaltslitlager alternativt grusslitlager beroende på estetik. Ärendet En normalsektion för gata samt gång- och cykelväg byggs upp av olika lager med olika funktioner. Nerifrån räknat förekommer skyddslager, förstärkningslager, bärlager och slitlager. Slitlagret består vanligen av asfaltbeläggning och har två funktioner. Det ska utgöra underlag för trafiken och ha sådana egenskaper att rimliga krav gällande trafiksäkerhet, transportekonomi och komfort tillfredsställs. Det ska också, via andra delar av vägkroppen, ha en lastfördelande och tätande funktion. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 12 maj En normalsektion för gata innebär en överbyggnadstjocklek på cm. Normalbredden på gata ligger mellan 5 till 7 meter beroende på typ av gata (lokalgata, industrigata, genomfartsled m m). Vid utbyggnad av gång- och cykelväg längs Vägverkets vägar krävs en överbyggnad på 45 cm och en bredd om 3 meter. I vissa områden, t ex natur- och kulturområden, kan en enklare utbyggnad, dvs grusslitlager, vara lämpligare. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

15 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 15(27) 57 Dnr 09/ Detaljplan för Kinna 24:86, Malmsätersgatan 1, Kinna samråd Teknik- och servicenämnden har inga invändningar mot planförslaget som sådant. Beslutet följer arbetsutskottets förslag. Ärendet Plan- och bygglovskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för rubricerat område. Plan- och byggnadsnämnden har vid sammanträde beslutat genomföra samråd. Samrådstiden utgår Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för att uppföra ett bostadshus i 6 våningar med 28 hyresbostäder. Gällande detaljplan medger bostäder i 3 våningar. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 15 april Förvaltningen konstaterar att allmän platsmark gator och vägar m m eller naturmark inte ingår i planen. Skattekollektivet belastas därmed inte av vare sig ökade kapitalkostnader eller ökade kostnader för drift och underhåll. VA-försörjningen kommer att ingå i det kommunala verksamhetsområdet och då belasta VA-kollektivet. VA-ledningarna till området är utbyggda varför kapital- eller ökade driftskostnader inte bör uppstå. De ökade intäkterna beroende på större förbrukning bör tvärtom ge positivt utfall för VAkollektivet. Planförslaget får anses tillvarata befintliga förhållanden på ett optimalt sätt. Förvaltningen ser dock gärna att parkeringsfrågan för rörelsehindrade besökare till Häljadalens parkområde löses genom att en eller två parkeringsplatser för rörelsehindrade reserveras vid infarten från Nya Kinnavägen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 april 2009, 46. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

16 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 16(27) 58 Dnr 09/ Upphandling exploateringsområde Övre Krok godkännande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget för exploateringsområde Övre Krok godkänns. Ärendet På uppdrag av kommunstyrelsen skall teknik- och servicenämnden genomföra utbyggnad av körytor, rörgravar, kabelgravar, gatubelysning och markutrustning för exploateringsområdet Övre Krok. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 14 maj 2009 samt framtaget förfrågningsunderlag. Upphandlingen sker genom förenklat förfarande och som utförandeentreprenad. Förfrågningsunderlaget är utarbetat av GF Konsult AB, Göteborg Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

17 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 17(27) 59 Dnr 09/ Projektredovisning information Dagens sammanträde Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Vad gäller fastighet så håller projekten tidplanen. Konstgräsplan vid Kunskapens Hus har enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden flyttats fram till För gata/park är utbyggnaden av gång- och cykelväg längs Nya Kinnavägen nästan klar. Utbyggnaden av gång- och cykelväg längs Surtevägen i Hyssna kan bli något fördröjd. Övriga projekt följer tidplanen. För VA är projekteringen för ombyggnad av dagvatten på Solsätersvägen i Berghem och Örbyvägen i Skene fördröjd. Projekten VA-ledning Björketorp - Berghem och Berghem Skene är framflyttade. Flera av projekten är beroende av den vattenförsörjningsplan som är under framtagande. Övriga projekt följer i stort sett tidplanen. Teknik- och servicenämnden tar del av informationen.

18 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 18(27) 60 Dnr 09/ Brukningsavgifter textilindustri med särskilt avtal Brukningsavgifter för textilföretag med andel i Skene avloppsverk enligt bilaga, dat fastställes att gälla från den 1 juli Beslutet följer arbetsutskottets förslag. Ärendet När avloppsreningen för kommunen och textilföretagen i centralorten utreddes på 70-talet konstaterades att bästa lösning ur miljösynpunkt och ekonomiska aspekter var att bygga ett gemensamt avloppsverk i Skene. Berörda textilföretags andel i verket är ca 30 %. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 15 april Avtal om kostnadsfördelning och driftkostnader tecknades 1974 med stöd av då gällande va-lag. Avtalet gäller 5 år i taget med 2 års uppsägningstid. Nu gällande avtal gäller t o m 2014 och kan sägas upp tidigast Den senaste översynen av brukningsavgifter gjordes Sedan dess har förhållandena förändrats när det bl a gäller utsläppskontrollen. Tilläggsavgiften är idag baserad på biologisk och kemisk syreförbrukning. Teknik- och serviceförvaltningen har genomfört en mer omfattande analys av driftkostnader m m utifrån det avtal som tecknades med berörda företag. Dessutom har beräkning gjorts med regressionsanalys för att få fram ett underlag för en ny taxekonstruktion. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 april 2009, 52. Ledamöternas förslag Ordföranden föreslår bifall till förslaget med tillägget att det gäller från och med den 1 juli Förslaget antas.

19 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 19(27) 61 Dnr 09/ Renhållningstaxa 2010 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen Förslaget till renhållningstaxa för 2010 godkänns. Beslutet följer arbetsutskottets förslag. Ärendet Teknik- och serviceförvaltningen har tagit fram förslag till renhållningstaxa Ärendets behandling Renhållningstaxa 2010 förslag. Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 20 april Förslaget är baserat på de entreprenadpriser som erhölls vid upphandlingen för perioden Taxor som idag saknar abonnemang har tagits bort i taxeförslaget. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 april 2009, 49. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

20 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 20(27) 62 Dnr 09/ Aprilrapport 2009 Aprilrapport 2009 fastställs. Investeringsramen för servicefunktioner fastställs till tkr. Investeringsprojektet Kinna C etapp A genomförs i egen regi. Framställan till kommunstyrelsen Investeringsramen för de skattefinansierade och internprisfinansierade verksamheterna utökas med 14 Mkr till 60 Mkr. Investeringsramen för de taxefinansierade verksamheterna VA och avfall fastställs till 6 Mkr. Ärendet Teknik- och serviceförvaltningen har sammanställt aprilrapport för 2009 innehållande prognos per helår avseende drift och investeringar, kommentarer över kända förändringar samt sammanställning av anpassningsåtgärder per huvud- och internserviceverksamhet. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 23 april 2009 samt aprilrapport Prognosen innebär att nämnden i enlighet med fullmäktiges beslut den 24 mars 2009, prognostiserar ett underutnyttjande med 1,5 % i förhållande till fastställd ram om 44,1 Mkr. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 april 2009, 53. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

21 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 21(27) 63 Dnr 09/ Mål- och resultatplan Mål- och resultatplan för perioden antas. Framställan till kommunstyrelsen Teknik- och servicenämnden kompenseras för ökade nettokostnader för drift- och kapital för att fortsätta och slutföra investeringsprojektet Kinna Centrum. Teknik- och servicenämnden kompenseras för ökade nettokostnader för drift- och kapital för att genomföra trygghets- och tillgänglighetshöjande investeringar inom verksamheten gator, vägar och parker. Anläggningar som inte längre ägs av kommunen skrivs av och kommunens anläggningsregister uppdateras i likhet med behandlingen av exploateringsobjekt som tidigare legat under kommunstyrelsens ansvarsområde. Ärendet Teknik- och serviceförvaltningen har upprättat mål- och resultatplan för perioden I arbetet har barnkonventionens artiklar beaktats. Motsvarande 0,5 % av nämndens ram har budgeterats som reserv. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 27 april Mål- och resultatplanen bygger på dagens förutsättningar avseende lokaler och kostorganisation samt antagande om en lönekostnadsutveckling om 2,5 % och en allmän kostnadsutveckling om 2,0 % per år under planeringsperioden för huvud- och internserviceverksamheterna. Kostnadsutvecklingen är mycket osäker med anledning av effekterna av andra nämnders anpassningsåtgärder avseende bla uppsägning av lokaler. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 april 2009, 54. Dagens sammanträde Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och går igenom de framtagna nyckeltalen, driftbudgeten, produktionsmåtten samt investeringsbudget och arbetsgivarmål. Ledamöternas förslag Pär-Erik Johansson (m) föreslår bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg till sista meningen i likhet med behandlingen av exploateringsobjekt som tidigare legat under kommunstyrelsens ansvarsområde.

22 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 22(27) Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om förslaget till beslut kan antas och finner att så sker.

23 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 23(27) 64 Dnr 08/ Personal- och organisationsinformation Dagens sammanträde Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Förvaltningen håller för närvarande på med rekrytering av chef och personal till enhet rörnät samt utredningsingenjör VA/gata. En enhetschef är rekryterad till enheten ekonomi/personal. Ytterligare ett par vakanser finns inom förvaltningen. Teknik- och serviceförvaltningen tar del av informationen.

24 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 24(27) 65 Redovisning av meddelanden Redovisningen av meddelanden godkänns Länsstyrelsens i Västra Götalands län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på enskilda vägen (P 1839U) i Marks kommun / Barn- och ungdomsförvaltningens uppsägning av lokaler för förskolan Havregården i Öxabäck Kommunstyrelsen delegationsbeslut om flaggning 4-9 maj, 17 maj samt 7 juni / Kommunfullmäktige 73/09 Entledigande och fyllnadsval av ledamot i teknik- och servicenämnden / Kommunfullmäktige 59/09 Överföring av nämndernas budgetöverskott respektive underskott för verksamhetsåret / Kommunfullmäktige 60/09 Överföring av investeringsanslag till 2009 och fördelning av kommunstyrelsens investeringsram / Kommunfullmäktige 62/09 Årsredovisning vattenoch avloppsförsörjning / Kommunfullmäktige 63/09 Revisionsberättelse för / Kommunfullmäktige 64 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda förtroendevalda i Marks kommun Länsstyrelsen Västra Götaland inbjuder till seminariet Framtidens mat genmodifierad eller ekologisk? Anteckningar från internationella gruppens möte den 11 maj / Ekonomisk rapport per den 31 maj Kallelse till utvecklingsdag för presidier den 5 juni Plan för Margareta Löfgrens besök vid teknik- och serviceförvaltningen 14 maj 2009.

25 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 25(27) / PM Sätilaskolans om- och tillbyggnad

26 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 26(27) 66 Redovisning av delegationsbeslut Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. Dnr Ärende Delegat 1. 09/ Kommunalt särskilt driftbidrag för den statsbidragsberättigade vägen Näset-Fagerhult vsf P / Kommunalt särskilt driftbidrag för den statsbidragsberättigade vägen Gallåsens vsf P / Upphandling TV- inspektioner antagen entreprenör 4. 09/ Upphandling Blåsmaskiner - antagen entreprenör 5. 09/ Kommunalt särskilt driftbidrag för den statsbidragsberättigade vägen Strömmareds vsf P Transporttillstånd T T Håkan Andersson Håkan Andersson Robert Svensson Robert Svensson Håkan Andersson Jörgen Fagefors LTF Jörgen Fagefors LTF LTF Mattias Tell 9. 09/ Upphandling datakommunikationstjänster anmälan om deltagande i upphandling samt överlämnande av fullmakt / Ansökan om avgiftsbefrielse vid Skene Skog beslut om avgiftsbefrielse för sökande förening Robert Svensson Robert Svensson / Upphandling åtgärd tegelfasad Horreds idrottshall godkännande av förfrågningsunderlag Robert Svensson

27 Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 27(27) / Tjänsteförrättande förvaltningschef / Jurist Helena Blomqvist utses att föra kommunens talan i Va-mål 140/ / Jurist Helena Blomqvist utses att föra kommunens talan i Va-mål 49/ / Trantorps smf beviljas kommunalt särskilt driftbidrag / Torsereds vsf beviljas kommunalt särskilt driftbidrag Sektor lokalförsörjning får i uppdrag att som akut investeringsåtgärd utföra el-arbeten i kommunhuset. Robert Svensson Robert Svensson Robert Svensson Håkan Andersson Håkan Andersson Robert Svensson

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.15. varav KSAU ÖP, klockan 08.30-09.35. Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll.

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 2 Kf 78 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 3 Kf 79 04/66 Inkomna handlingar Kommunrevisionens revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningsmaterial

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer