Landstingets projektverksamhet styrning, uppföljning och resultat, etapp I

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingets projektverksamhet styrning, uppföljning och resultat, etapp I"

Transkript

1 Revisionsrapport* Landstingets projektverksamhet styrning, uppföljning och resultat, etapp I Norrbottens läns landsting April 2007 Lars-Åke Ullström, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Uppdrag Revisionsfrågor Metod Vilka dokument finns för styrning av projekt? Styrande dokument Stödjande dokument Vad är ett projekt? Typer av projekt Genomgångar på divisionsnivå/enhetsnivå Division Kultur och utbildning Division Vuxenpsykiatri Division Opererande specialiteter Division Medicinska specialiteter Division Folktandvård Division Service Division Diagnostik Division Primärvård Landstingsdirektörens stab Våra kommentarer och bedömningar avseende revisionsfrågorna Finns en samlad och dokumenterad bild över alla pågående projekt Finns regler och riktlinjer för projekt? Är dessa kända och tillämpade? Finns rutiner för hur projekt fastställs och igångsätts? Hur finansieras projekten? Är uppföljning och redovisning/rapportering av projekten tillfredställande?...25 Bilaga 1 Projektförteckning 1

3 1. Inledning 1.1 Bakgrund Inom ett landsting bedrivs ett stort antal projekt. På Norrbottens läns landstings hemsida under rubriken Utvecklings- och förbättringsarbete lämnas en redovisning av pågående och avslutade projekt. Detta är dock inte en samlad redovisning av landstingets totala projektverksamhet på central och lokal nivå. 1.2 Uppdrag Landstingets revisorer inom Norrbottens läns landsting har gett Komrev inom ÖhrlingsPricewaterhouse Coopers i uppdrag att granska landstingets projektverksamhet vad gäller styrning, uppföljning och resultat. Granskningen genomförs i två etapper; Etapp1 Etapp 2 Skall ge en totalbild över landstingets projektverksamhet Urval av projekt för djupstudier 1.3 Revisionsfrågor Etapp 1 - Finns det en samlad och dokumenterad bild över alla pågående projekt? - Finns regler och riktlinjer för projekt? Är dessa kända och tillämpade? - Finns rutiner för hur projekt fastställs och igångsätts? - Hur finansieras projekten? - Är uppföljning och redovisning/rapportering av projekten tillfredställande? Etapp 2 - Har projekten levt upp till målsättningarna? - Redovisas projektens resultat och verksamhetsnytta tillfredställande? - Är den ekonomiska redovisningen tydlig? - Har projekten klarat fastställda tids- och resursramar? 1.4 Metod I granskningen har underlag på landstingets hemsida samt dokument som styr projektverksamheten studerats. Genomgång av material i landstingets redovisningssystem 2006 vad gäller projekt har granskats. I förekommande fall har även ansökningsformulär, kriterier för bidrag, uppföljningsblanketter studerats. 2

4 Intervjuer/samtal har genomförts med landstingsdirektör samt medarbetare inom landstingsdirektörens stab. Inom divisionerna har ett flertal intervjuer genomförts för att få en beskrivning av vilka projekt som bedrivs och hur dessa hanteras. Totalt har 15 intervjuer/samtal genomförts inom granskningen. 2. Vilka dokument finns för styrning av projekt? 2.1 Styrande dokument Landstingsplanen Landstingsplanen är ett dokument som skall finnas med i verksamhetsplaneringen på alla nivåer i landstinget. Den anger färdriktningen och ställer krav på vad som skall uppnås under planperioden. Den plan som antogs av fullmäktige 15 november 2006 gäller för perioden Landstingsplanen betonar landstingets roll som en regional aktör som skall medverka till Norrbottens utveckling. Insatser inom områdena Regional utveckling, Kultur- och utbildning, Intensifierat folkhälsoarbete samt Miljö är några områden som poängteras. Avsnittet mål i landstingsplanen visar vilka områden som är prioriterade för att uppnå såväl inriktningsmål som delmål. Inom i princip samtliga målområden kan projekt vara ett arbetssätt för att nå framgång. Landstingsstyrelsens verksamhetsplan I verksamhetsplanen konkretiserar styrelsen de mål, krav och uppdrag som anges i landstingsplanen. Styrelsen riktar sin plan till landstingsdirektören som i sin tur har att precisera uppdragen till landstingets driftsorganisation. I det avslutande kapitlet behandlas Delegering av beslutsrätt och Fördelning av arbetsbeslut. Där anges vilka delegerings- och arbetsbeslut som får tas av ordföranden i landstingsstyrelsen respektive landstingsdirektören. Fr o m 2007 är landstingsplan och landstingsstyrelsens plan samma dokument. Landstingets gemensamma regler Detta är ett dokument där regler fastställda av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelse finns samlade. Ett flertal av reglerna har påverkan även på den projektverksamhet som bedrivs. 3

5 Som exempel kan nämnas regler för utbetalning av bidrag, deltagande i strukturfondsoch andra internationella projekt, projektbidrag m m för riktade kulturinsatser samt bidrag till organisationer. Landstingsstyrelsen har i december 2006 fastställt regler och riktlinjer för Stödjande dokument Att arbeta i projekt - råd och riktlinjer för projektarbete. Rubricerade råd och riktlinjer togs fram 1996 och finns på landstingets hemsida. I dokumentet redovisas landstingets projektmodell samt praktiska tips hur ett projekt kan bedrivas i sin helhet. Redovisningsrutin projekt Rutinen antogs i januari 2007 och reglerar mer i detalj hur projekt skall kodas i ekonomisystemet, anvisningar för bokföring, uppföljning samt beslutnivåer. 3. Vad är ett projekt? I redovisningsrutin projekt finns den mest aktuella definitionen; Avser tillfälliga och tidsbegränsade uppgifter med avgränsade personella och ekonomiska resurser. Ska ha tydliga mål som kan följas upp. Ska vara tydligt avgränsat från den löpande verksamheten, både verksamhetsmässigt och resursmässigt. Redovisning av verksamhet och resurser sker med projektkod. Projektformen används för olika typer av uppgifter i landstingets idag. Projektformen används även för att särredovisa kostnader Projekt kan vara landstingsgemensamma och det finns projekt som är divisionsegna. 4. Typer av projekt Den nya redovisningsrutinen anger att koder skall användas för att särskilja olika typer av projekt. 4

6 Interna projekttyper D-arbetsplan-kansliets uppdrag F Landstingsinterna projekt P Utveckling av primärvården U FoU Visare norr och Alf-medel Externa projekttyper 1 Norrbottensmusiken E Externa projekt G Uppdragsutbildning K Statliga projektmedel L Läkemedelsprövningar T Tillgänglighetsmedel Y Kulturprojekt (Museet) W Minskad sjukfrånvaro Övriga projekttyper A Divisionsfinansierade ombyggn B Puff byggprojekt C Specialprojekt, fastigheter I Fastighetsinvesteringar Ö Övriga projekt (alla divisioner) Ur systemet har uppgifter hämtats över registrerade projekt. Utgångspunkten har varit att det skall ha registrerats någon form av aktivitet under Totalt finns det enligt sammanställningen ovan ca 750 registrerade projekt/aktiviteter och den sammanlagda kostnaden uppgår till ca 282 mnkr för år I bilaga 1 återfinns dessa uppgifter. Utöver de projekt som återfinns i bilaga 1 finns ytterligare projekt men dessa har inte redovisat någon ekonomisk aktivitet under Alla projekt i redovisningen är dock inte projekt i egentlig mening. Projekttyperna Norrbottensmusiken (1), arbetsplan kansliets uppdrag (D), landstingsinterna projekt (F), kulturprojekt (Y) och övriga projekt (Ö) används enligt uppgift främst för att särredovisa kostnader dvs ha koll på kostnader/intäkter i olika aktiviteter. Projekttyperna ombyggnationer (A), byggprojekt (B), specialprojekt (C) samt investeringar (I) används uteslutande inom division Service. 5

7 Inom övriga projekttyper skulle det således kunna handla om projekt utifrån den definition som finns. Den samlade bilden ser då ut enligt följande; Interna projekttyper Antal registrerade projekt 2006 (ca) Bruttoutfall 2006 (tkr) P Utveckling av primärvården U FoU Visare norr och Alf-medel Externa projekttyper E Externa projekt G Uppdragsutbildning K Statliga projektmedel L Läkemedelsprövningar T Tillgänglighetsmedel W Minskad sjukfrånvaro Totalt Genomgångar på divisionsnivå/enhetsnivå I detta avsnitt redovisas de uppgifter som erhållits i samtal/intervjuer med representanter från divisioner/enheter vad avser deras projektverksamhet, styrning, uppföljning m m. 5.1 Division Kultur och utbildning Divisionens verksamhet finns beskriven i divisionsplanen. I den anges inriktningsmål, delmål, strategier och uppföljning. Av planen kan utläsas att divisionen har ett brett verksamhetsfält och arbetar i många fall via projekt. Dessa projekt kan vara interna, ske i samverkan med andra aktörer eller genomföras helt externt. Ett flertal projekt bedrivs inom divisionens basenheter Norrbottensmusiken, Norrbottens museum, Kalix naturbruksgymnasium Projekt återfinns bl a inom ramen för Riktade kulturinsatser Bidrag 2006 Kultur och hälsa kr Projektbidrag egna initiativ kr Projektbidrag övriga kr 6

8 Kultur och hälsa Sedan sommaren 2006 finns en projektsamordnare för Kultur och hälsa inom divisionens stab. Syftet är att skapa nätverk och samverkan kring området samt att driva ett antal pilotprojekt, där kultur används som ett verktyg i vård och rehabilitering. För 2006 gäller följande pilotprojekt och kostnader inom Kultur och hälsa; Konst och bild/rehabcentrum Luleå kronor Share Music/avdelning 42N rehabmedicin Berättande (teater)/äldreomsorgen Övertorneå Musik och rörelse äldreomsorgen Arvidsjaur Totalt Förutom ovanstående projekt bedrivs ytterligare ett antal projekt vilka beslutats tidigare. Beskrivningar av projekten finns redovisade samt utvärderingsmall. Projekten sker i samverkan med externa parter och uppföljning sker via divisionen. Beslut om projekten tas av divisionschefen som delegationsbeslut. Projektbidrag - egna initiativ Inom divisionen finns medel för projektstöd under året om totalt 1,0 mnkr. Landstingsdirektören har beslutanderätt för detta stöd. Under 2006 har 12 projekt/aktiviteter fått stöd. I princip hela budgetbeloppet har fördelats. Projektbidrag övriga I 2006 års kulturram finns 5,0 mnkr för dessa projekt. Enligt uppgift har divisionen behandlat ca 375 ansökningar varav ca 215 blev beviljade under Regler för att söka bidrag till kulturprojekt finns med i landstingsstyrelsens riktlinjer. Riktlinjerna trycker bl a på att satsningarna skall ske i samverkan med andra och ha ett länsperspektiv. Beslut om bidrag tas av divisionschefen alternativt landstingsdirektören upp till en nivå om kr. Beslut om bidrag med belopp mellan kr tas av landstingsstyrelsens ordförande. Beslut om bidrag över kr skall tas av landstingsstyrelsen. Beslut på delegation skall återrapporteras till styrelsen. 7

9 Uppföljning av projekten sker inom divisionens stab och återrapportering sker i samband med årsrapport och årsredovisning. Basenheterna Grans naturbruksskola Naturbruksskolan redovisar följande interna projekt Växtkraft Ett kompetensutvecklingsprojekt där skolan sökte Mål 1 pengar från EU men fick avslag på ansökan (slut pengar). Skolan bestämde då att finansiera projektet själva eftersom skolan ansåg att det var av hög prioritet att genomföra analysen. Projektet startade januari 2007 och ska vara avslutat innan 30 april. Den beräknade kostnaden är kr. Grön Rehab Genomfördes under 2006 som en projektförstudie. Slutrapport finns tillgänglig. Projektet har syftat till att utnyttja skolans anläggningar i hälsoarbete. Divisionen finansierade förstudien med kr. Levande landskap Är ett samlingsnamn för uppdragsutbildning som genomförs på uppdrag av länsstyrelsen och den finansieras i sin helhet av EU-medel. Uppdragsutbildningen har bestått både av enstaka kurstillfällen, en 10 veckor lång lantbruksutbildning samt ett antal övriga aktiviteter From april 2007 kommer ett nytt landsbygdsprogram som innebär att skolan kommer att söka finansiering för speciella utbildningsprojekt istället för att rekvirera pengar på enstaka kurser ca 2 ggr/år. Omfattningen av denna uppdragsutbildning har varierat mellan kr kr per år de senaste 6 åren. Omfattningen 2007 är oklart i dagsläget eftersom reglerna för det nya landsbygdsprogrammet inte är klara. 8

10 Nolia Grans Naturbruksskola var under 2006 koordinator för en Nolia-utställning under namnet levande Landskap. Det var flera samarbetspartner med bl.a LRF, Hushållningssällskapet, Norrmejerier, Länsstyrelsen m fl. Finansierades till fullo av Mål 1 pengar. Ingick under 2006 som ett eget projekt under Levande Landskap. Kalix naturbruksgymnasium Kolsänkor i Norrbotten Landstinget har bidragit med 0,5 mnkr år Eventuellt blir det en fortsättning projektet under Externa finansiärer är med också. Skolan är projektägare men projektledare kommer från Lantbruksuniversitetet. Skogligt kompetensnätverk Projektet bedrevs från hösten 2004 till hösten Budgeterad kostnad för hela projektet var 2,4 mnkr men faktisk kostnad blev 2 mnkr. EU stöd uppgick till 1,3 mnkr. För 2006 var upparbetad kostnad 1043,9 tkr och 367 tkr i medfinansiering från NLL. Landstingets totala finansiering under hela projektperioden uppgår till ca 700 tkr. Inga pågående EU-projekt Norrbottens museum Inga pågående EU projekt. Det senaste slutade I redovisningen finns ett flertal projekt med inom ex bebyggelse eller arkeologi, totalt ca 16 st. Efter genomgång kunde konstateras att merparten mer är av karaktären aktiviteter inom ordinarie verksamhet. Några projekt är Skogens kulturarv (finansiering via staten), Väckelsens byggnader som är finansierat via landstinget samt kommuner och församlingar i Norrbotten. Dessutom utgår bidrag från Kulturrådet till personalkostnader i ett antal projekt. Norrbottensmusiken Inom musikområdet satsar landstinget extra medel tillsammans med extra statsbidrag till NEO Barockensemble den nya ensemblen i Piteå. NEO har en projektperiod om 3 år. 9

11 I övrigt satsar landstinget medel tillsammans med statsbidrag avseende Norrbottens Kammarorkester, Piteå kammaropera samt Länsmusiken. Det är ordinarie, löpande verksamhet. Norrbottensmusiken bedriver följande projekt; Flickkören Artic light Projektet startade Redovisningar över projektet aktiviteter finns tillgängliga. Ett flertal aktörer bidrar till verksamheten. Norrbottens läns landstings bidrag under 2006 uppgick till kronor. Scenteknisk nivåhöjning Ett projekt som syftar till att höja kompetensen vad gäller scenteknik. Divisionen har på delegation beviljat kronor till projektet. Dokumentation finns tillgänglig. Swedish Jazz Celebration Ett stort projekt som bedrivs under 2006 och 2007 med flera aktörer engagerade. Norrbottens läns landsting stödjer ett antal projekt inom Swedish Jazz Celebration om totalt kronor. Dokumentation finns tillgänglig. AYJO (Arctic Youth Jazz Orchestra). Ett EU projekt som avslutades 2006 och nu ingår i löpande verksamhet. 5.2 Division Vuxenpsykiatri Divisionen anger projektmallen (hemsidan) samt det nya dokumentet för projektredovisning som styrande dokument. Divisionen driver inte så många projekt utan det är mer vanligt att divisionen på något sätt medverkar i andra projekt tillsammans med andra aktörer. De delar som framkom var Länsmedel för psykiatrisamordning (Miltonpengar) Kommunförbundet Norrbotten har varit bidragsmottagare. Länsmedlen 2005 och 2006 var 11,2 mnkr. Totalt 14 projekt finns förtecknade och 7 av dessa har projektledare som är landstingsanställda. Arbetet bedrivs i nära samarbete mellan kommunerna (socialtjänsten) och landstinget (vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin, primärvården). För samtliga projekt har det varit ett beredningsförfarande med länsstyrgruppen psykiatri. 10

12 Den egna finansieringen från landstinget avser i första hand den tid som projektledaren ägnar projektet. Den tiden förs på projektkontot. Återrapportering sker kontinuerligt till landstingsstyrelsen genom landstingsdirektörens rapport. Projektredovisningar har löpande översänts till Socialstyrelsen. Projekten avslutas successivt under 2007 och erfarenheterna skall implementeras i ordinarie verksamhet. Projekten har även redovisats vid tre länskonferenser. Effekterna hittills av projektet är att tre länskonferenser har hållits där projekten presenterats. I samband med nästa års Miltonkonferens är det tänkt att effekter och verksamhetsnytta skall redovisas. Två FoU projekt Division Vuxenpsykiatri sköter den ekonomiska redovisningen. Ansökan, uppföljning m m sker inom FoU enheten. Aktuella FoU projekt har beviljats medel men hittills är inga kostnader bokförda på projekten. Projekt dubbeldiagnoser Nationella medel genom SKL och Nationella psykiatrisamordningen. Projekt för metodutveckling som påbörjades hösten 2005 och avslutades årsskiftet 2006/2007. Landstinget har bidragit med personalinsatser, lokaler och utrustning. 5.3 Division Opererande specialiteter Inom divisionen anser man att projekt är tydligt definierat. Fr o m 2007 finns de nya anvisningarna som skall tillämpas. Några sådana fanns inte tidigare. Den landstingsgemensamma mallen för projekt används. Alla ekonomer inom divisionen har fått information om de nya reglerna och de nya reglerna kommer även att tas upp på ledningsgruppen inom divisionen och anvisningarna läggs ut på nätet. En sammanfattning av gällande projektrutiner finns på hemsidan. Ett flertal typer av projekt hanteras inom divisionen exempelvis tillgänglighetsprojekt (kösatsningar) men även läkemedelsprövningar samt forsknings- och utvecklingsprojekt. 11

13 Tillgänglighetsprojekt Den senaste omgången av tillgänglighetsprojekt kom till i samband med införandet av vårdgarantin. Respektive division hade i uppdrag att inventera väntetider/kösituationen och där det fanns problem analyserades vilken extraproduktion eller vilka extrainsatser som var nödvändiga att vidta för att korta köerna. Därefter gjordes projektbeskrivningar och kalkyler vilka godkändes av landstingsledningen. Ersättning utgår utifrån utförda prestationer/produktion. Verksamhetsmässig rapportering av kösituation m m sker även i månadsrapporter. Medel för kökortning Divisionen får ersättning via centrala ekonomienheten. Måluppfyllelsen bedöms god för de tillgänglighetsprojekt som bedrivits/bedrivs. Helhetsbilden över projekt fås via ekonomisystemet samt bokslut. Divisionen har inte någon samlad projektlista som uppdateras löpande men rutiner är på väg att införas. Exempelvis samlas nu alla projektplaner in för att möjliggöra en systematisk uppföljning. Vad gäller uppföljningar av projekt så är det nu aktuellt att starta med månadsuppföljningar inom divisionen. Det gäller såväl projektinnehåll som ekonomi. Eventuella avvikelser skall tas upp med de som beslutat om projektet. FoU projekt redovisas däremot till FoU enheten. Om medel inte förbrukas fullt ut i ett projekt så hanteras det på följande sätt; FoU medel återbetalas, interna projekt till resultatet, läkemedelsprövningar tillfaller verksamheten. Redovisade kostnader för projekten 2006 är ca 15,9 mnkr varav tillgänglighet/kökortning 14,9 mnkr. 5.4 Division Medicinska specialiteter Divisionen startade 2001 och då överfördes enligt uppgift projekt/aktiviteter till den nya divisionen som man inledningsvis inte hade full överblick över. Definition av projekt är nu tydlig inom divisionen. Aktuella projekt (interna och externa) finns listade på hemsidan inkl uppgifter på vem som är projektledare. Uppföljningsrapporter som är klara redovisas även på hemsidan. Externa projekt är där läkemedelsföretag, fonder etc medverkar. 12

14 En genomgång av alla projekt har skett inom divisionen så projektlistan är tämligen aktuell enligt divisionsföreträdare. Ej utnyttjade projektmedel efter att projektet avslutas återredovisas till respektive bidragsgivare. Totalt antal projekt som divisionen är delaktig i uppgick 2006 till 124 (relativt jämn fördelning mellan interna och externa). Divisionen ser positivt på de redovisningsrutiner som nu tagits fram och att dessa även omfattar principer för hur arbetad tid i projekt skall redovisas. Arbetad tid dvs lönekostnader förenade med ett projekt har inte kunnat följas systematiskt tidigare. Rutiner för uppföljning har utvecklats. Varje projektledare kan gå in i ekonomisystemet och följa ekonomin för det egna projektet. Projektledarna har själva ansvaret för att avrapportera. Beträffande FoU projekt kan uppföljningen utvecklas. Dialogen mellan FoU och divisionen kan bli bättre så att divisionen även får ett grepp om dessa projekt exempelvis när projektet bedrivs, om resultaten kan vara till nytta för andra inom divisionen och vad projekten kostar totalt sett. Då det gäller återrapportering så har inte projekten något större utrymme i divisionens årsrapport. Ett område som kan utvecklas generellt är hur och på vilket sätt ett projekt och dess resultat skall implementeras i ordinarie verksamhet. Vid genomgång av projekten kunde konstateras att det är en relativt hög omsättning projekt avslutas och nya tillkommer. I början av 2007 togs beslut om 15 nya projekt alternativt förlängning av projekt. Olin-studierna (Obstruktiv lungsjukdom i Norrbotten) återfinns i divisionens redovisning. Dessa studier har dock mer forskningskaraktär än projekt. 5.5 Division Folktandvård Definitionen av projekt är tydlig i och med att de flesta projekten avser som sker är FoU, Folkhälsa och IT. I dessa fall finns tydliga regler definierade. Divisionen arbetar mer med projekt i uppdragsform. I huvudsak beror detta på att verksamheten är intäktsfinansierad. 13

15 Aktuella projekt; EU-projekt Gränslös tandvård Projektet startade september 2002 och avslutas i mars Landstinget har finansierat projektet med ca kr respektive år. Datorisering av folktandvården Projektet startade Övergår nu till Tvist som är digitalisering av röntgen. Tillgängliga projektmallar (IT, EU, FoU, Folkhälsa) används. FoU projekt skall godkännas av verksamhetschef och divisionschef innan start. Ansökan behandlas dock av FoU enheten. Avrapportering sker till FoU. För eventuella folkhälsoprojekt finns en styrgrupp och den gruppen får även kontinuerliga återrapporteringar. Digitaliseringsprojekten följs upp månadsvis inom divisionen. Avrapporteringar sker även i samband med speciella temadagar. När det gäller den ekonomisk redovisning kan diverse interna kostnader som regel inte följas för projekten. I digitaliseringsprojektet följs produktionsbortfallet noga. En synpunkt som framkommit är att landstinget bör utveckla en samlad redovisning över alla pågående projekt av dignitet för erfarenhetsåterkoppling över divisionsgränserna. Det finns ett behov av att erhålla bättre kunskap om innehållet i pågående FoU projekt. Återrapporterings sker i första hand inte till divisionsledningen. 5.6 Division Service Den interna definitionen av projekt följer landstingets projektmodell från Inom divisionen tas projektbeskrivningar och projektplaner fram för varje projekt. För IT projekt finns en separat IT-projekthandbok med anvisningar och mallar. Inom divisionen pågår en översyn av samtliga projekt för att få en bättre struktur och bild över helheten. Utifrån aktuell projektlista kan konstateras att överblicken över projekten kan förbättras. Projektkoden i ekonomisystemet har även använts för att hålla ordning på kostnader och intäkter rent generellt. Med anledning av detta går det inte att med lätthet se vad som är projekt respektive aktivitet. En översyn av redovisningsmodellen pågår inom divisionsstaben med utgångspunkt från landstingets gemensamma redovisningsmodell för projekt. 14

16 De största och till mängden vanligaste projekten är fastighetsprojekt. Uppföljning av fastighetsprojekt sker löpande mot uppgjorda kalkyler etc. och återredovisas i månadsrapporten och i årsrapporten. Utvecklingsprojekt inom IT- området beslutas av bl a IT-styrgruppen och redovisas i regel inom beställande division vad gäller externa kostnader. Ibland redovisas personalkostnader på dessa projekt, men i regel så kvarstår personalkostnaden inom Länstekniks ekonomiredovisning utan att redovisas med särskild projektkod. IT-projekt som initieras inom division Service beslutas av ledningsgruppen för Länsteknik och projektredovisning tillämpas. Det pågår en utveckling av den interna tidsredovisningen inom Länsteknik för att kunna följa de totala kostnaderna för utvecklingsprojekten. Projekten återrapporteras varje månad i månadsrapporten. Uppföljning av måluppfyllelse sker enligt uppgift för de större projekten. Några större pågående projekt inom division Service är: Skanningprojektet. Handlar om att skanna pappersjournaler och därefter bränna dessa. En förstudie genomfördes 2006 vilket resulterade i ett förslag till treårigt projekt som beslutades av landstingsstyrelsen i juni Av den totala projektbudgeten på ca 50 mnkr finansieras 31 mnkr av landstinget inkl investeringsmedel. Växkraft 1 inom Lokalservice. Projektet innebär kompetensutveckling för städpersonal i landstinget. Landstingets kostnader för hela projektet är 2,5 mnkr varav 950 tkr är bidrag. Förstudie har genomförts under 2006 och åtgärder sker Projektet har godkänts av divisionschefen. 5.7 Division Diagnostik Inom divisionen nämndes de mallar som nu finns för redovisning av projekt.inom landstinget utarbetas rutiner för projektverksamhet. Redovisningsrutiner har nyligen tagits fram. Det mest omfattande projektet är digitaliseringen av röntgen (beslutad av LS juni 2003). Divisionen fick disponera 24 mnkr för detta. Divisionen har tillskjutit 9,7 mnkr så totalkostanden är 33,7 mnkr. Projektet digital röntgen är på väg att avrapporteras till landstingsstyrelsen. 15

17 Utifrån projektredovisningen i ekonomisystemet kunde konstateras att det inom divisionen finns med ett antal äldre projekt där det är oklart om de är aktuella eller inte. Inom divisionen har man därför tagit initiativ till en genomgång av alla s k projekt. Ett exempel på projekt som inte längre är aktuellt men som fanns kvar på Listan är Kultur i vården (K 104) som avrapporterades redan 1999 och där kvarvarande medel har legat kvar och använts för diverse kulturaktiviteter på Gällivare sjukhus. Projektet har nu avslutats. I genomgången bör bedömas om projekten är aktuella, om projektmedlen används till det som avses och hur eventuella återstående medel skall användas. Några exempel på det senare är det som i redovisningen anges som utbildningsfond (projektkod Ö331) och utveckling kem lab/blodcentral (Ö332) som är medel som tillkom i samband med byggnationen av Sunderby sjukhus samt Äldrerehab (K 101) där statliga medel fortfarande finns kvar. Äldrerehab har från årsskiftet förts över till division Medicinska specialiteter. 5.8 Division Primärvård Inom primärvården finns en projektflödesskiss som följs för interna projekt. Projektflödet beskriver stegen från projektbeskrivning, beslut, projektplan, slutrapport till uppföljning. Utvecklingsenheten inom primärvården biträder bl a vid projektbeskrivning och som handledare under projektets gång. Förutom dessa projekt bedrivs FoU projekt inom divisionen. Ansökningar hanteras av FoU enheten. Internt inom divisionen anser man att den löpande avrapporteringen av resultat kan bli bättre. Även ett antal läkemedelsprövningar pågår. Beträffande läkemedelsprövningar så är styrningen bättre nu än tidigare då divisionens chefsläkare skall vara delaktig vid starten och godkänna projekten. I intervjuerna framkom svårigheten att få ett helhetsgrepp om alla pågående projekt inom divisionen. Utdrag ur ekonomisystemet visar på ca 73 projekt inom divisionen. En översiktlig genomgång tyder dock på att listan inte är helt uppdaterad. Det finns projekt med som inte längre är pågående, projekt som troligtvis inte är aktuella (inga medel har förbrukats under 2006) och projekt som avslutats. De totala projektkostnaderna utifrån ekonomisystemet uppgår till ca 7,1 mnkr år 2006 (samtliga koder). 16

18 5.9 Landstingsdirektörens stab Hälso- och sjukvårdsenheten Norrbottens läns landsting har erhållit 11,7 mnkr under 2007 för stimulansåtgärder (äldreområdet). Där kan projekt bli aktuella via divisionerna men ingenting är klart ännu. Medarbetare från hälso- och sjukvårdsenheten deltar i arbetsgrupper i projekt. De projekt som nu hanteras inom enheten är forsknings- och utvecklingsprojekt (FoUprojekt). Landstingsstyrelsen har anvisat 1,5 mnkr för FoU projekt. Särskilda ansökningsformulär finns för projekten och medel kan sökas 2 ggr/år. Ansökningarna bereds av ett vetenskapligt råd (vårdpersonal). Sammankallande i den gruppen är enhetens FoU ledare. Bedömning görs av ansökans innehåll och om denna följer uppställda kriterier. Beslut tas av enhetschefen vid hälso- och sjukvårdsenheten. Beslutade medel fördelas ut till berörd division. Projekt återrapporteras skriftligt till det vetenskapliga rådet och presenteras vid en årlig FoU dag. Kvarvarande medel i projekten återförs till landstinget. Informationsenheten Kommunikativt ledarskap Under 2006, första halvåret, drev enheten Kommunikativt ledarskap, en utbildningsinsats för alla chefer i landstinget. Projektet pågick under och det fanns en heltidsanställd projektledare under 18 månader. Uppdraget kom från landstingsdirektören., och har presenterats två gånger på ledningsgruppen för information och beslut. Projektet var helt internt och informationsenheten arbetade tillsammans med personalenheten och informatörerna i divisionerna. Finansieringen skedde via informationsenhetens budget. Omfattningen för hela projektet var ca 1,5 mnkr. Projektet Kommunikativt ledarskap är väl dokumenterat med en egen webbsida med dokumentationsmaterial inklusive utvärderingar från samtliga utbildningstillfällen, nyhetsbrev, reportage mm. Kommunikativt ledarskap ska nu inarbetas som en naturlig del i landstingets ledarskapsutbildning. Återrapporteringen har skett till landstingsdirektören och till ledningsgruppen. Landstingsstyrelsen har också i direktörsrapporten fått fortlöpande information om projektet. Projektet har även uppmärksammats nationellt. 17

19 Övrigt Under 2007 bedriver inte informationsenheten något projekt i den storleksordning som gällde för kommunikativt ledarskap. Däremot särredovisas två mindre "projekt" för att hålla koll på ekonomin. Det gäller Egenvårdsguiden som spridits exemplar till en kostnad av kronor inklusive marknadsföring och distribution. Uppdraget kommer från landstingsdirektören och återrapporterats dit och i landstingsdirektörens rapport till styrelsen. Informationsenheten kommer också att under 2007 ge ut en bok om landstingets systematiska förbättringsarbeten under arbetsnamnet "Visst går det". Uppdraget kommer från landstingsdirektören och återrapporteras dit. Personalenheten Enheten anger chefsutbildningen och den avslutande omgången 2006 som ett projekt. Det finns emellertid ingen projektbeskrivning. Under 2007 diskuteras två projekt där det är möjligt att enheten blir projektägare; Hälsofrämjande ledarskap och arbetsplatser Bättre hälsa hos den egna personalen (arbetsnamn) Ovanstående projekt är samverkan mellan försäkringskassan Norrbottens län och Norrbottens läns landsting. Statliga medel har erhållits i syfte att sänka sjukfrånvaron. Regionala enheten Enhetens inriktning och arbetssätt styrs av verksamhetsplanen. Riktlinjerna för Delegering av beslutanderätt som finns med i landstingsstyrelsens verksamhetsplan för 2006 är ett styrande dokument. Det finns även av landstingsstyrelsen beslutade riktlinjer/ kriterier för landstingets regionala utvecklingsmedel. En särskild månadsrapport över bl a pågående regionala utvecklingsprojekt presenteras för landstingsdirektören. Delegationsbeslut återrapporteras till landstingsdirektör och landstingsstyrelse. Regionala enheten informerar även via nyhetsbrev, på webben och via seminarieserien Morgonrock. Det regionala tillväxtprogrammet har varit ett styrande dokument för hela länet. Landstinget har deltagit aktivt i programarbetet. Landstinget ansvarar för tre handlingsprogram E hälsa, Kultur-kulturarv samt Regional attraktionskraft. E hälsa syftar till att med hjälp av ny teknik utveckla vården i Norrbotten. 18

20 Interna projekt (där NLL är projektägare); Energi för hållbart samhälle Syftet är att belysa landstingets roll i energifrågor, förnyelsebar energi etc. Beslutades av landstingsstyrelsen och skall bedrivas fram till och med Projektet kostar 1,8 mnkr per år. Attraktiv region Samarbetsprojekt med Länsstyrelsen, Kommunförbundet Norrbotten och Luleå Tekniska Universitet. Ett 5 årigt projekt som syftar till att stärka Norrbotten som varumärke. Landstingsinsatsen är 1 mnkr/år. E hälsa (etapp 1) IT enheten driver projektet och finansieringen kommer från regionala enheten. Under 2006 fanns 2,0 mnkr för projektet. E hälsa (etapp 2) En fortsättning från etapp 1. Avser perioden Landstingsfinansiering om 2,8 mnkr per år. Ungdomsinformation Projekt har bedrivits i flera år. Landstinget är projektägare men projektet är helt externt finansierat av Längmanska Företagarfonden. Regionala projekt Vi sidan av de interna projekten ger landstinget via Regionala utvecklingsprojekt stöd till ett flertal projekt. På listan över aktuella projekt 2006 fanns projekt med. Närmare hälften av dessa hade avslutats i början av Nya projekt har tillkommit. Landstingsmedel till regionala utvecklingsprojekt uppgick till ca 10 mnkr år Avslutade regionala utvecklingsprojekt Vid rekvirering av medel under projektets gång görs en avstämning mot projektplan. 19

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Landstingets projektverksamhet analys av projekt, etapp II

Landstingets projektverksamhet analys av projekt, etapp II Revisionsrapport* Landstingets projektverksamhet analys av projekt, etapp II Norrbottens läns landsting Oktober 2007 Lars-Åke Ullström, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2014-08-28 Veronica Hedlund Lundgren Rev/14024 Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie Rapport 2-14 Projekthantering vid Landstinget i Värmland

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 Landstingsstyrelsen Projektavstämning kulturhuset Spira - rapport från landstingsrevisionen Landstingets revisorer har granskat projektet med kulturhuset Spiras ekonomiska

Läs mer

uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010

uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010 Hantering av projektstyrning och projekt- uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport December 2010 Hans Åkerman Johan Skeri Innehållsförteckning Sammanfattning...... 3 1. Inledning...... 5 1.1 Bakgrund

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun 16 december 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: inte långsiktigt hållbart

Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: inte långsiktigt hållbart Bakgrund/syfte Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: Nuvarande hälso- och sjukvårdssystem i Norrbotten är inte långsiktigt hållbart avseende: Att trygga en god vård till en allt äldre befolkning med

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning Utlysning Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 2 (7) Syfte Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting beslutade

Läs mer

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Revisionsrapport* Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Norrbottens läns landsting Februari 2007 PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson,

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-03-31 KN-KUS14-003-19 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT Kommunstyrelseförvaltning 2011-04-11 Tommy Bengtsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE... 3 2. GRUNDLÄGGANDE DEFINITIONER... 3 3. BESLUTSRÄTT...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Margaretha Larsson PRIO-psykisk ohälsa Landstinget Gävleborg PRIO-psykisk ohälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.2.1. Revisionskriterier...

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Division Folktandvårds kvalitetsarbete. Granskning av. Norrbottens läns landsting. Januari 2003. Ellinor Nybom Jan-Erik Wuolo

REVISIONSRAPPORT. Division Folktandvårds kvalitetsarbete. Granskning av. Norrbottens läns landsting. Januari 2003. Ellinor Nybom Jan-Erik Wuolo REVISIONSRAPPORT Granskning av Division Folktandvårds kvalitetsarbete Norrbottens läns landsting Januari 2003 Ellinor Nybom Jan-Erik Wuolo www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning Fel! Bokmärket

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag Umeå universitet, 901 87 Dokumenttyp: Regel Rektor Dnr: 100-733-10 Datum: 2010-04-13 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Sid 1 (9) Regler för universitetsgemensamma projekt och

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna 2008-06-18 Rev /08041 Johan Magnusson Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 1 Köpt vård intern kontroll Inledning Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Metod 2 4. Resultat av granskningen 2 4.1 Rutin för investeringar 2 4.1.1 Uppföljning 2 4.1.2 Budgetöverskridande

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Särredovisning av affärsverksamhet

Särredovisning av affärsverksamhet Revisionsrapport Särredovisning av affärsverksamhet Östersunds kommun 3 juni 2009 Anneth Nyqvist, revisionskonsult Hans Stark, Certifierad kommunal revisor 2009-06-03 Anneth Nyqvist/Uppdragsledare Hans

Läs mer

Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson

Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Integrerat ledningssystem Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning......3 2. Inledning...4 2.1 Uppdrag och revisionsfråga......4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Utbildnings- och utvecklingsfonder

Utbildnings- och utvecklingsfonder LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna 2008-08-18 Anna-Lena Wallin Rev/08054 Utbildnings- och utvecklingsfonder 2007 Rapport 2-08 Utbildnings- och utvecklingsfonder 2007 1. Inledning I revisorernas granskningsarbete

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2012 05 24 58 164 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 73 174 Dnr 2011/945.04 Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt Bilaga:

Läs mer

Landstingsstyrelsen och den interna kontrollen en inledande belysning

Landstingsstyrelsen och den interna kontrollen en inledande belysning Revisorerna Anders Marmon 2005-02-24 Rev/04078 Landstingsstyrelsen och den interna kontrollen en inledande belysning Rapport 2-05 Sammanfattning Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE : 2 (9) 3 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH SYFTE... 4 2 METOD... 4 3 RESULTAT... 4 3.1 STYRDOKUMENT OCH RUTINER FÖR

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna AM/VHL 2011-02-16 Rev/10032 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-02-16 2 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Bakgrund

Läs mer

Produktionsplanering

Produktionsplanering www.pwc.se Revisionsrapport Produktionsplanering Anders Larsson Certifierad kommunal revisor Matti Leskelä Region Östergötland 25 februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(6) Torbjörn Kvist och Helena Zellner KS2008/178 Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Ekonomikontoret Tillväxtkontoret/EU enheten

Läs mer

Köpt vård inom vuxenpsykiatrin. Landstinget Gävleborg

Köpt vård inom vuxenpsykiatrin. Landstinget Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Köpt vård inom vuxenpsykiatrin Lars-Åke Ullström Juli 2014 Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Kontrollfrågor...

Läs mer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer www.pwc.com/se Uppföljning av granskningar 2010 s revisorer Plats för ev. klientlogo eller bildtext Agenda 1. Mindre granskning/eu-projekt 2. Tillväxt- Och näringslivsutveckling 3. Investeringsprojekt

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Målet med den socioekonomiska fonden Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun en bra start i livet. Syftet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

E-fakturaprojektet inom SLL 2005

E-fakturaprojektet inom SLL 2005 Projektrapport nr 23/2005 E-fakturaprojektet inom SLL 2005 E-fakturaprojektet inom Landstingsstyrelsens förvaltning har i enlighet med Landstingsdirektörens direktiv infört en lösning för elektroniskt

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Uddevalla kommun. Granskning av utvecklingsprojekt E2 ERNST & YOUNG

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Uddevalla kommun. Granskning av utvecklingsprojekt E2 ERNST & YOUNG Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012 Uddevalla kommun Granskning av utvecklingsprojekt E2 ERNST & YOUNG I~~~IIIIIIII'~ El ERNST s ov Nc Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning

Läs mer

Kodrapport för Mind 2015

Kodrapport för Mind 2015 1 (6) Kodrapport för Mind 2015 Mind får härmed avlämna kodrapport för 2014 enligt riktlinjerna för FRIIs kvalitetskod (antagna av FRIIs årsmöte 22 maj 2013). Kodrapporten är granskad och godkänd av föreningens

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljande granskning EU-projekt. KPMG Bohlins AB 2007-09-05 Antal sidor: 14. EU-projektuppf.doc

Hällefors kommun. Uppföljande granskning EU-projekt. KPMG Bohlins AB 2007-09-05 Antal sidor: 14. EU-projektuppf.doc KPMG Bohlins AB Antal sidor: 14 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Granskningsansvariga 4 5. Metod 4 6. EU:s målprogram 4 7. Intern kontroll 4 8. Synpunkter vid granskning 2002 5

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond

Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond En god folkhälsa är en viktig förutsättning för tillväxt, utveckling och livskvalité. Det förekommer tydliga skillnader i hälsa

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd Revisorerna i Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en uppföljning avseende tidigare granskning av försörjningsstöd. Revisionen hemställer

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Styrande dokument Regeldokument Anvisning Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 1 Sida 1 (12) Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Vårdgivarens ansvar

Läs mer