Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-05-08"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen

2 Ärende 1

3 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: Styrelseärende Till förbundsstyrelsen Förslag till årsredovisning för GR avseende år 2014 Ett förslag till årsredovisning för GR 2014 har tagits fram, daterat Omsättningen i GR uppgick under 2014 till 375,2 mkr, varav 42,7 mkr har finansierats genom årsavgifter till GRs verksamhet, 27,5 mkr i årsavgifter för vidaretransfereringar till andra regionala organisationer och 305 mkr i övriga intäkter. Bedömningen är att underskottet för 2014 på kkr inte behöver återställas, med åberopande av synnerliga skäl, vilka utgörs av att GR har ett tillräckligt stort eget kapital i förhållande till sitt uppdrag och därmed är väl konsoliderade. Den sammanställda redovisningen för GR och dotterbolagen visar ett resultat på 13,2 mkr och en omsättning på 674,4 mkr. För Gryning Vård AB, där GR äger 54 %, är resultatet 17,1 mkr. För det helägda bolaget ISGR AB är resultatet 0 mkr. Förslag till beslut Förbundsfullmäktige föreslås fastställa föreliggande årsredovisning för GR för år 2014 huvudsakligen innefattande verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys. Förbundsstyrelsen föreslås översända årsredovisningen till medlemskommunerna för kännedom Göteborg Helena Söderbäck /Haris Huric

4 --3 pwc Till Förbundsdirektören Helena Söderbäck Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5o73 4o2 22 Göteborg 31mars 2015 Rapport avseende revisionen 2or.4 Vi har granskat bokslutet för Göteborgsregionens kommunalförbund avseende räkenskapsåret Iakttagelserna från vår granskning har sammanfattats i bifogad rapport och diskuterats med Haris Huric. Till rapporten har även dotlerbolagens rapporterbilagts. Om ytterligare förtydligande önskas står vi givetvis till förfogande' Med hälsning / Lönnbratt Auktoriserad revisor se.pwc.com teloto-zrgtz76 Samuel Meytap Auktoriserad revisor tel oro-zrz 6oT6 Kopia: Jonas Ransgård, Styrelsens ordförande Anette Arnell, Verksamhets chef Administrativ Service Haris Huric, Ekonomiansvarig Förtroendevalda revisorer samt deras biträde i PwC, 4oS 32 Göteborg, Besöksadress LiIIa Bommen z V: ogt-7gg ro oo, wuwpwc.com/se Ohrlings Pricewaterhousecoopers AB, Säte Stockholm, Organ sat onsnummer

5 I pwc Göteb orgsregionens Kommunalförbund PM beträffande granskning av z,ot4 års bokslut (belopp i tkr där ej annat anges, belopp inom parentes avser föregående år) 1 Inledning Efter granskning av förbundets räkenskaper sammanfattar vi i denna rapport väsentliga iakttagelser i fråga om förbundets resultat och ställning. Vår rapp ort innehåller följ ande huvudavsnitt ; z Sammanfattning av 2ot4 års revision Revisionen har genomförts enlis upprättad revisionsplan baserad på risk och väsentlighet. Några ej beaktade synpunkter avväsentlig karaktär på resultat- och balansräkningen eller på årsredovisningen i öwig-t föreligger eì. B Väsentliga händelser/iakttagelser vid årets revision 8.1 Förändrade redovisningsprinciper Från och med zor4 tillämpar GRs dotterbolag K3 för upprättande av årsredovisningar. Den enda effekt K3 har medfört på resultat och balansräkning är att avskriwingar på byggnader i Gryning Vård numera sker enligt komponentmetoden. I öwigt har endast uppþningar i årsredovisningen påverkats. Det innebär att komponentmetoden även tillämpas i GRs sammanställda redovisning. þ

6 I pwc Vid konsolidering av Gryning Vård AB (ägarandel S+%) tillämpas från och med zor4 proporlionerlig konsolidering. Jämförelsesiffror har omräknats i enlighet med nya redovisningsprinciper Projektredovisning Projekt Luftvårdsprogrammet hade ett överskott pä ca I,6 mkr för Av dessa tillgodogjorde sig GR ca 0,7 Mkï 2013 till övrig verksamhet inom GR, vilket motsvarar den del som GR haft betalningsansvar för. Vid vår stickprovsgranskning av projekt 2014har vi tagit del av underlag som visar på att de medlen som hör till programmet skall hållas särskilda från GRs egen ekonomi. Beroende på hur man tolkar detta så bör GR eventuellt betalatillbaka det belopp som GR tillgodogjorde sig Vi rekommenderar därför GR att styrgruppen för Luftvårdsprogrammet bör utreda hur eventuella överskott skall hanteras. GR bör utreda om medlen fran 2013 har hållits åtskilda på konekt sätt eller om eventuell återbetalningsskyldi ghet foreli gger. 4 Resultaträkningen 4.L Resultatutveckling- koncernen 20L4 2O13 20L2 2()11 201() 2()o9 Verksamhetens intäkter 6z+ s9z s z8q z8o 8 8 Ssz z6t 273 6rq gzq Verksamhetens kostnader -6s+tzz -662 s6s -zz6 6q8-8gr or -zzz 9gs -ss6zzs 20 zlo 6 srg 8 s8z rz 8s8 s8 98 zz 6oo Avskrivningar -6 zz e,6e, -379r tg +s6 r 116 z 6os tgp,6z sasoq 18 8oq Finansnetto s38 r zl8 r 6rq gzsz 6t6 2q4 t4? zt9 t6 6?E Inkomstskatt -1 lqq q48 r 8ss Minoritetsandelar s 625 -to 6tt ç28 6 6zt 16 rr8 8 6sz Från zor4 har bolaget gått över till att tillämpa proportionelig metod. Jämförelsesiffoan för zor4är omräknad. Ären zoog-zotzàr inte omräknade. 2av7 RevPM GR - Göteborgsregionens kommunalförbund zor4 &

7 -} p,wc 4.2 Resultatutveckling - GR Resultatutveckling GR - fem år o ()1() 20O9 Verksamhetens intäkter 375 zt8 S84t6t grr r8s 969 oor r84 o88 Verksamhetens kostnader -gzz zt6 -t8+6sz *6 tqz -z8q:lr -r8r 8o rr o6o 48o zz9t Avskrivningar -24q4 -r 8r oqs -t t 6 -r r8s Lo o L9 r o98 Utdelning från dotterft g Finansnetto 520 r ro8 L 25.L 2 0\7 404 z6o trot r78l S Balansräkningen - GR 5.1 Immateriella anläggningstillgångar 6 ZSZ (8 86o) zot4-42ßt 2oL3-L2-3L Programvara 6zzz 8 86o S:a 6tgz 8 86o Balansposten avser aktivering av utveckling av Indranet - g rmnasieantagningen. Posten programvara är avstämd mot anläggsregister och skrivs av på tre år. S.z Materiella anläggningstillgångar 459 (7oL) 2OL4-L2-3r 2o Inventarier S : a materiella anläeerrinestilleånear.fq 70L Balansposten är avstämd mot anläggningsregister, sticþrov har tagits på inköp och fcirsäljningar/utrangeringar genomförda under 2014 utan anmärkning. Inventarierna skrivs av, beroende på typ av inventarier, på S, 5,T eller ro år. S.B Finansiella anläggningstillgångar 18 8o5 (r8 8oS) 3av7 RevPM GR - Göteborgsregionens kommunalförbund zor4 &

8 -l pwe 20]'4-L a3-L2-3t Aktier i dotterbolas r.8 7so r8 zgo Aktier öwiea bolas 75 7E Fordran hos koncern S : a Finansiella anlässxinsstillgångar rb 8os r8 8os Aktier i dotterbolag avser innehav i Göteborgsregionens Internationella skola AB, ISGR (roo %) + 6oo tkr samt G4ming Vård AB (S+ %) 141'29 tkr. Bedömningen är att något nedskrivningsbehov ej föreligger då bokförda värden mer än väl motsvarar substansvärdet i respektive bolag. Akter i öwiga bolag avser en mindre aktiepost (ts%) i Göteborg & Co Träffpunkt AB. 5.4 Lager & Pågående arbete I o12 (3 353 ) 2ot4-12-3L 2o1,3-42-3L Laeer avseende läromedel 92 r8g Påeående arbete & påsående p oiekt 7 q S:a Laeer &oåsående arbete 8 orz 3 Rs3 Lager avseende läromedel (skolböcker) avstämt mot lagerlistor. Pågående arbete & pågående projekt avser de pågående projekt där per 3r december 2ot4 dar mer kostnader är upparbetade än intäkter. Genomgång av pågående projekt har gjorts med avseende på existens, värderingsprinciper och bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov. 5.5 Kortfristiga Fordringar (+o S+Z) 20L4-12-3L 2O Kundfordringar tt 66ç Förutbetalda kostnader & upplupen intält t8 6sz Skattefordran o 69 Owiea kortft istiea fordrinear 3 3qO 4t8t S : a Kortfristiea fordrinsar 8r 886 ao i47 Kundfordringar är avstämda mot kundreskontran. Betalningsuppföljning, periodiseringstest samt åldersanalys genomförd utan några noteringar. Avseende förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har alla väsentliga belopp stämts av mot underlag eller fakturor. De största posterna är hyror ca Lgt6 tkr. Föregående år 4aY7 RevPM GR - Göteborgsregionens kommunalförbund zor4

9 I pwe redovisades upplupna intäkter EU- projekt om ca t5 o67 tkr. Motsvarande post finns inte i år. öwiga kortfristiga fordringar avser i huvudsak fordran på skattekonto om tkr samt kommunmoms om 7t6tk<r. 5.6 Likvida medel 5z 670 (Z+ SZS) 2o1"4-r2-31 2O13-L2-31 Kassa &bank rz 6zo 74 E7F S:a Likvida rnedel sz 6zo 7.47Ë Samtliga poster har stämts av mot engagemang och eventuellt upplupna räntor har kontrollberäknats. Kassa och bank, samtliga balansposter har stämts av mot engagemang från bank eller kontoutdrag (rikskuponger och plusgiro) utan några noteringar. Ett avbani kontona är ett underkonto mot koncernbanken där Göteborgs Stad är huvudkontoinnehavare. Saldot på detta konto har bekräftats via mail av Göteborgs Stad. 5.7 Bget Kapital 45 Zg8 (+g Zog) 20L " 2o Balanserade vinstmedel 4q 70q ço 8rz Arets resultat *912 - ttot S:a eset kapital aszt Ärets resuitat uppgår till -S 97ztk. S.8 Avsättningar o(t r.4z) Avsättnine pension S:a avsättnins 2Ot4-12-3t 2o t42 LI/12 Avsättning zor3 avsåg pensionsavsättning enligt avtal till fd förbundsdirektör som aviidit under året varmed avsättningen har återförts. 5av7 RevPM GR - Göteborgsregionens kommunalförbund zor4

10 I pwc 5.9 Kortfristiga skulder tzz 8o9 (gs ggo) 2oa L 2o Leverantörsskulder ts, z6 tz oz8 Upolupna kostnader & förutbetalda intäl<fer 66 qs6 25 0go Påeående arbete & påsående proiekt zsbzg L Skulder till koncernbolag s83 Skatteskulder 133 Ovriea korrfristiga skulder rq 88r zz o9z S : a Kortfristisa skulder r.zzsog q5 ggo Leverantörsskulder har stämts av mot reskontra och periodiseringskontroll har genomförts utan anmärkning. Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter består av ett antal delposter bl a Lönerelaterade kostnader Upplupna kostnader Förutbetalda årsavgift er öwiga förutbetalda intäkter Outnyttj ade proj ektmedel Förskott från kund Summa B zs6 tkr 8 Zqztla 35 5oo tkr S 475tkr 7 941tw 542 tkr tl<r Pågående arbete & pågående projekt avser de pågående projekt per den 3r december 2ot4 däiintäkterna är störie än de upparbetade kostnaderna är. Genomgång avpågående projekt har gjorts sticþrovsvis med avseende på existens, värderingsprinciper och bedömning av eventuellt nedskrivningsb ehov. Skulder koncernbolag avser skulder till ISGR om g lb8 tkr samt skuld till Gryning om totalt gb tkr, total skuld g 196 tkr. Öwiga kortfristiga skulder avser främst uppbörd av källskatt och sociala avgifter om 1,7 Mkr, Mornsskuld om 9,2 mkr samt överskott från projekt om g,2 Mkr. GR har i samråd med bidragsgivarna kommit överens om hur överskotten skall hanteras. Antingen genom återbetilning eller att de kvartstår hos GR för framtida projekt. Samtliga poster är avstämda mot proj ektredovisning. 6 av7 RevPM GR - Göteborgsregionens kommunalförbund zor4 &

11 I pwc 6 Koncernredovisningen 6.t 6.r.r Dotterbolag GryningVårdAB Gryning Vård AB bedriver verksamhet inom familjehems vård, öppenvård, LSS-boende och asylboende samt behandlingshem för barn, famiijer, ungdomar och vuxna missbrukare. Bolaget ägs av GR (med 54 %) öwiga delägare är kommunalförbunden i Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad. Omsättningen för fu zot4 uppgick till 462 mkr och resultatet efter finansnetto 33,9 mkr. För rapport från granskning av intern kontroll och förvaitning samt bokslutsgranskning, se bilaga z och 3. 6.t.2 ISGR Göteborgsregionens Internationelia skola AB - ISGR är en skola som idag driver en grundskola årskurserna r-9, fristående förskola samt fristående internationell skola. Skolan hade i genomsnitt ca 916 elever. Omsättningför zot4 uppgick till roz mkr och resultatet för zor4 uppgår till o,o mkr. För rapport från granskning av intern kontroll och förvaitning samtbokslutsgranskning, se bilaga 4 och 5. 7 Synpunkter på GR:s löpande redovisning och förvaltning Synpunkter på förbundets iöpande redovisning och förvaltning har lämnats i särskilt upprättat PM under hösten zor4 (bilaga r). Göteborg den 3r mars 2o1S '/* unilla Lönnbratt Auktoriserad revisor Samuel Meytap Auktoriserad 7aY7 RevPM GR - Göteborgsregionens kommunalförbund zor4

12 -ü. pwe GÌitehorgrsr e g íonens kornmun,u frirbund (GR) Lägesrapport nvsee- nd'e rekorn nenüationer till fürstärlüing oth ffibktiviãering av interm kontrolt, väsentliga rcd.ovirninglr oeh revisionsfrågor samt delårsbokelut Vi haf nnder hðstea âol4 genomfärt förberedande granskniug av slirrels*ns och färbun.dsdirektärens fürv,ltning, tlen inlerna kontrollen och den lôpande redovisningen frir GR fi5r perioden fram till den 3r augusti ffiet med vår granskning åir att fürbereda cch plsuern filr vår wision av ånredo isningen oeh fiirvaltninge$, inte âtt gênomftira en sjåilvständig granslning oeh uttâlande svseende fiirbundets ihterna kontmll Vår granslning har bland annat omfattat system och processer für:. Projektredovisning r Il-system. Iäner, skatter och avgifter. Moms. Bokslut, räkenskaper och rapportering. Owig I sarnh rnd med vålr granskning har vi gjort vissa noterlngar ncb iakttageker där ütgärder rknlle kunna fiirs6rkã och effektlvinera dan intnrna kontrollen i bolaget, samt identifierat redovisnings nch ra'risionsfrågor som bör åtgärdas infiïr årsbokslutet, vïlka sammanfattar i bifogade bnev. Förytterligare fbrldaringar osh komrnentarer$tfu vi givetvis till fürfogande. Med vèinlighälsning, ã*aøfl,tæ /Æunilla I"ãnnbratt ( H uuud.anstt aríg reuisor Samuel Grcnskníngsledare

13 3 pwc r. Förvaltning och intern kontroll Yåraiakttagdser Åttestrutin vid bolddriugnordrar Årets stickprovsgranskning gällande attest av bokftsringsordrar ficksrunrna udall som fðregående år û.v.s. att ett antal boldiringsordrar ej vâr attesterade. Vårrçlcomnendation Vi rekom nenderar GRatt utfura attest på samtlþ bokfiiringsordrar. Förbundets kommentar ÕRbmmer att göra en översyn av ej ûttû.stffåds bc&ftïdngsordrar sartt se över rutinen fiir attest av bokfrringsordrar. Behö rígheter till ekonomisystern I ûiregående års låigesrapport rekommenderade vi GR ått *e övgr behörighetsstrukturen i Raindance. Vid å::ets granskning lcousþteladevi att en tiverslrn av behðrigheter har skstl Del år dock fortfamnde flera personer som har behörighet till många olika områden. GR ân$êr ått det är nöefuãindigt att de anställda skall ha denna uccess för att kunna utlõra varandras arbetsuppgifter vid en sjukdom eller semester. I Raindancefinns olika bebörighetsområden och inom dessa områden kan man även tra olika nir åer (rl). GR vet doek inte exåkt vilka rättiglreter som ingårinom de olika områdenå och nivåerna. Vår rekommendatiou är att tr kcrntalif ar eystûmådminlstråtören fär att& vnta exs&tvílþ r'ättigheter eorn ingår i varje behöríghetsområile/ nivå octr att man därefter finnu en gång ser över behörighetsstn kturen i Raindance. Gr kommçr aftkontakta systernadmínistratör frír att f,å reda på exskt vilks rättighetur som ingår i varje behörighetsnivå, Viüere aneerër ntt anstållda på ekonomipnheten srm arbetarmed de vanlþaste funktionema behõver varu backup für' arandra och därmed ha sarnma behörighet. För att kvalitetssåikra processen hanteras alla utbetalningar i ett flöde av tre olika personer på ekonomienheten. En som registrerar, en som kcntrollerar och en som signerar. 2av7

14 _k pwe ìråiè-iôkqqn-telser Förändringar avfasta data i Iöneregister Vid vår genomgång av lönerutínen noterades fliregående åro iaktta gelse kr arstår även i år. GRhar ingen uppfô[iniag eller godkänn*nde aweende füråndringar av fasta data av ânûan person än den som registrerat förândringen for lõneregister rekommeudåtion För au interishera att feialtiga ändringar sker rekommenderar vi att ftirãndrihgar fbljs upp av aünan pêrsoü än den sorn registrerade fürändringeu gsnom t ex uttag av "logglistor". F'tirbundete korrnçntqr En kontaktkommer ätt tas med ler erantör für lönesystemet (Kontek), fär ått under.sökå m<i,ihgbeten att fü nt rda antn logglí*tor. Dilreftenkah en rutin skspa,s" Unelerlagvid uttãsg och firüt cârd falcuror rñd vär *ticlrprovsgranslcning av kontanhltlägg odr Fírst eard althrror noterades verifikationer där kvitto sal nades" Vilr rekommendation till ür år att manär nogr rned att clet lltidsks finnes undeúug tíil samtliga verifikationer och First carril fukturcr. GRharen Bolicç' srm innehåirstt anstiillda vaìs kontantutlågg och First card &ktr mr saknar }pitto, por sutomåtik ñr ett avdrag rå lõncn ffir den.del eorn salçnar kvitto. 3 âv7

15 -L pl,llc Våra ial*t-pge scr Fullmakter Vid granskning av banl{rllmakter noterodes stt en uns$illd, som lrar bytt tjânstinternr hsr kvar sina fullmskter. Vidarrn h r vi notcrat att två perssnor Êom slutat på GR fnrtfarand'e harlarar banïfullmakter- Vår rekomrnendation Vfu rekoynmsndåtion tir att banlfrllmakterna åndrus så att endast për$ci4êr som ktiyt arbetar på ekonomiavdelnlngen sla ha fuilrnakt tillbank*n. Vi rekommenderar GT att se ðver sina rutiner vid ftiråindring av dãnst internt samt avslut av anställning für att säkerstdlla att endast behöriga personerhar fullmalt till bank. Förbundets kom ientnr tr haltagit till sigav rsksmmsndatisnen och komme att göra en riverqrn av rutinerna vid avslut av ansti{iïning Jtir stt sêikeßt iïla att enüast beböriga har fullmakttillbank Fakturering enligt Éntreprenadavtal mellan tsgroch GR Gransknlng har skëtt av faktnrering rnsllân I$GR och OR" Den delen av sknlchefens lön som inte är häntrr{ig tíll den svenska sektionen ska ISGR stå fär, denna del skå även momspåläqgas- Detta regleras genom att GR fakturerar ISGB- Fakturan ska påföras rnûms, detta framgår dcck endast g nom en text "moms skall pãfüras beloppet" dvs inget momsbelopp speciñceras. Ðnlígt rnervär{esskattelagen ska både sknttesats oütr momsbelopp frarngå på en faktura. Vi rekommsnderar GB. att är dra utformingen av entreprenads fakturan. GR hommer att *indra utfonuningen av dênså fbkturedng wrligt mervârdessk ttelagen. 1arJ7

16 _h pwc Vånaialcteselser Riskanalys och intern kontrollplan Styreleen ansvarar för a$ verksamheten har en tïurlicklig och föt,"r/ërksåmhetsn ändamål senligl intem konlroll, ün väsentlig starþunkt vid upprëittande av qystê$r och struktur för intern konncll äir en strtkturerad riskanalys, En iuput till denna är givetvis de verksamhet*mål som upprâttats, t tiliãsg till dessa fin$.s iloek oftabehpv av äfi komplettera analysen rned en bedðmning av rnöjlig påverkan och sannolikhet fiir fel i den finånsïella râpporteringen" Komplattcting av itskanaþsnn kau även behöva güras på mer detaljernd nivä i syfte att faststãlla att alla väsentliga rjsker rned en $annolik påverkên på den finansidla rapporteringen identifierats, Tillsamrnans rned verksamhetsmåkn ger riskanalysen en god grund {iir.ntt definieramåtrsättning far och delmoment i arhctot med den interna kontrollen. Vid vår granskning har r i noterat följande: En finanspolicy (Medelsförvaltning) ñnns upprättad idag men behöver uppdateras. Enligt bolaget skall den uppdateras och Ìäggas fram fürbesiut 2o15..ll.år ekomrnendatior Vår rekomm*ndation är attgr skåll fortsätta arbetet med sin riekanaiys och intern kontrollplan och l6pandu gå igenom den fih att ånpåsíså dm tìll itiråindringar i verksamheten. t'i rekommendarar'att bolägêt sl II arbeta enligt plan fiís att ta fraru fijr verksambetûb rolwsnta policys. Vi rekomme rdeñr ãtt se ÈivÊr möjligheten att inftira ett awilcelsehantr:ringssystem fiir att underlätta für anståillda an upprnärksamma oegentligheter eller qnilra viktiå,a frågor som annars kan v.årå svårå att framfðra. Föibundetskomúentar GR ilriver ett omfattands *kono.mistyrningnprojekt frar till år zo16 nch kommer inom ramen fi}i detta pmjekt att ta fram en prissåittningspolicy. GRar ser att det är vikigt tt ha arbetssätt som stödjer utve "kling och ståindigå ftirbätbíngar i organisationen. Ðet innebâr att anstãllda $kå vete hur en sw.ikslse från rutin eljec vrdertaget arbetnsãtt- elþr mí etante därom - ska hanteras" Det här ih enviktig det i oryanisrtionskulturen och hnndlar yttsrst orn tydligher sâmt Êtt öppeè och tälåtande klimat. I en såiltn miliö ilr dot naturligt att inom sïtt anwarsområde ta upp och påvisa wen[uell misstanke om oegentligheter eller awikslser som på något sätt riskerar att sktda organisationeu eller förnoendet {ih den. 5av7

17 - pwc ì[i,åraialsttaselser Vårreko-rnmendation Förbuniletp kornmentrr Det saknas en prissättningspolicy. GR är medvetna om detta och kommer att inom en sna framtid att ta fram en policy für deüa. Det saknas en naturlig komrnunikationsplattform för anställda i GR ftir att uppmärlsamma oegentligheter eller andra väsentliga noteringar som begås av personer ute i organisationen. s. Redovisnin$c och revisionsfrågor OR bedriwr ett o&fattar de antal projekt. Sroje&lstyrning är därffir central i GRs verksamhet. Vï har tidþare år notëråt att rutínsn ftir projeftre{ovi ningen k n f'örbätbas på några ornråden. Till fü!j'd av detta stårtad s eols ett lntgrnt projeht gållande fürsndrtngsxr.ber* nv qroje$$ovis1ln$enltinen. Färbundethar från och med i år in rten projekthanterinpirtstrukdcin srlm publlcerots på Bonnlen oc,h sorn dänriêd finue tlllgänglig fär sarutliga uredurbetn e. Rutinerna ska enligt Õ&"vara fultt in{ärda per granrkningstlllfrlletl oih s*rntlþ projeht sorrr ei igare her varlt pâgåenrlo undcr fl rå ür har besktåts oßh hsnterats utlfråü ëü 6r {tôrn rappurt Wr granstming virar.att GR ha fortsatlsítt arbete fiir att fìirbfinra rutinevna kring projektredwfuníngen, Vidar* gransloing nv pmjekten ftir attveriñera ãtt CR tlüãmpat de nya rutinerna tcommer attgðras i samhand rned granskning avbokslutet. Föregf ende år hade vi synpunher på an tidplanen inte allt d efterlevdes av dotterbolagen i samband med rapportering av delår- ocù ã sbsiislut. Rapporter{ng har inte skstt urllgt t".ïdplun i.år hellw vilks,t i sin tnr ftirdrtúer tidplnnen för SR att la fisnr Aen-*emman$Aildn rcdwr*nlngen, Þen fiämsta anledningen till sen rafporterlng ir att dotterbolaeet Gryning Vård stånger eina månadsbokslut sñnt I m$uaden på gnrnd uv rtt--brlågëf inte kan fhststålla vissa.poster. Fj{ att kunna eftetler hstställita Hdoplnner reknmmendersr vl att tídlgt i månrdcn gnru enkntifiçerod bedðrnnlng uv vnd utfallet N$ ns tlqssn poster. När det ålttîska utfaller på poxt*rna trl{r kãnt gðrs nedan en konigerïng i bokförlngen för âfi råltrå eventuella skíllnader' Mot bakg rrnü av ovanstående relqornmenderar r i GR att uppdatera sina instrulítioner med informati6n oml"nu fijr att lcunna få in rapporteringarna i tid från dotterbolagen 6 av7

18 -þ pwc Vl rekommsndemr också R att se äver sina mallar för upprëittantle av ksncermedüvisnir gen oc.h användandst uv dessa fdr att effiektlvh ra arbetet med den sam nanståillda redovisningen. NåSre ðwiga redovisning*- eller revisionsfr"ågor som behöver oimhändertas ftiffir ärsbûkslu et har Ínte identifieråts, 3. Delårsbokslutet Gäteborgsregioneas Kommunalfirbuuüuppräaarårligen dellirsboklut per augusti. Þel-år*bokslu.tet smfêttår resultat- or"hbalansrëkniugkoroplettexad rueil olika upplysningarsxntsämma$ståxld redovisning. \4 h*r genonrfürt en ðverxíktlig gnnskningav dalårrbokslutef, Yi hedömer üt komihi nalförbrrndâtã' r,ês Itát- ôfh bnlanrr*i m*i'rg,samt den sammanstäilds rerlovisningen per augusti eor4 Í allt väsentligt gtr eo tåttvísûnde bilil av GR:r reilltat och ställning. 7w7

19 _þ p,wc Gryníng V&rdAB zor4 Lägesrapport avseende rekornmendationer till ftirståirkning och effektivisering av intern kontroll, väsentliga redovisnings- och revisionsfrågor samt delårsbokslut Vi har under hösten zor4 genomfört förberedande granskning av styrelsens och verlstállande direktörens förvaitning, den inte na kontrollen och den löpande redovisningen ffir Gryning Vård AB för perioden fram tü den gr augusti Syftet med vår granskning är att förbereda och planera för vår revision av årsredovisningen oeh föwaltningen, inte att genomföra en självständig granskning och uttalande avseende bolagets interna kontroll. Vår granskning har bland annat omfattat system och processer för:. Inköpsrutin. Intäktsredovisning. Skatter och avgifter. öwigr Under zo$ införde bolaget ett nytt personaladministrationssystem, vilket inneburit en hård arbetsbelastning på personalavdelningen samt att några felaktiga löneutbetalningar skedde under zor3. Vi kommer därför i överenskommelse med bolaget att ta l$äìp av specialister inom PwC för granskning av lönerna, vilken kommer att ske efter tidpunkten für förvaltningsrevision men innan granskning av årsbokslutet. I samband med vår granskning har vi gjort vissa noteringar och iakttagelser där åtgärder skulle kunna förstärka och effektivisera den interna kontrollen i bolaget, samt identifierat redovisnings och revisionsfrågor som bör åtgärdas inför årsbokslutet, vilka sammanfattas i bifogade brev., För ytterligare förklaringar och kommentarer står vi givetvis till förfogande. Med hälsning, Lönnbrattt#,"*fuq-- M_ftt Huuudansuarig reuísor Granskningsledare

20 -þ pwc r. Förvaltning och intern kontroll Våra iakttagelser Riskanalys och intern kontrolþlan Styrelsen ansvårâr fär att ve ksamheten har en tillrãcklig och för verksamheten ändamålsenligt intern kontroll. En väsentlig startpunkt vid upprättande âv system och struktur för intern konnoll âr en strukturerad riskanalys. En input till denna är givewis de verksamhetsmål som upprättats. I tillägg till dessa finns dock oftabehov av att komplettera analysen med en bedömning av möjlig påverkan och sannolikhet fürfel i den finansiella rapporteringen. Komplettering av riskanalysen kan även behöva göras på mer detaljerad nivå i syfte att fastställa att alla väsentliga risker med en sannolik påverkan på den finansiella rapporteringen identifierats. Tillsammans med verksamhetsmålen ger riskanalysen en god grund für att definiera målsättning för och delmoment i arbetet med den interna kontrollen. Vår rekornmend.ation Styrelsen fattade beslut om en uppdaterad lk-plan och riskanalys i augusti eor3. Under året 2or4 skulle policys fö eslås för beslut av styrelsen. Sammantaget väntas antal policys bli ca 15 st. Per granskningstillf?illet var samtliga policys ännu ej upprättade och beslutade av styrelsen. Vi har blivjt informerade om att samtliga interna riktlinjer och polirys skall tas upp på styrelsemöte i oktober och december. Vi kommer därftir att följaupp detta i vår granskning i februari. Bolagets kommentar Arbetet med ta fram policyer pågår enligt plan och målet är att styrelsen vid årets slut ska ha fattat besiut om de r5 st policyer som Gryning kommer att ha framöver. Hittills har styrelsen beslutat om B st policyer och kvar är: Beslut i oktober; Ekonomi- och finanspolicy, resepolicy, miljöpolicy och bilpolicy Beslut i december; Arbetsmiljöpolicy och Säkerhetspolicy zav6

21 ft pwc Våra ial<ttagelser Attestrutin Vid vår sticþrovsgranskning av attester och genomgång av inköpsrutin har vi giort föij ande iakttageiser:. Behörigheter i systemet för godkännande av leverantörsfakturor och attestkedjan kan ändras så atl underställd person utför kontroll av överordnads inköp. Detta gäller für enhetschefer och uppåt. a Vi har noterat att attestlistan inte varit uppdaterad då samtliga personer som fi.nns inlagda i Raindance inte är inhuderade i den godkända attestlistan. Vår rèkomrnendation De beskrivna bristerna i behörighetsins}ränkningarna innebär en ökad risk for att Gryning Vård belastas med kostnader som inte är godkända och attesterade enligt gällande attestordning. Vi är medvetna om att systemet inte stödjer att dessa tekniska begränsningar kan läggas in, men vill trots det påpeka den ökade risken som f<iljer av rutinen. Vi rekommendera därför att Gryning Vård ser över system och rutiner för att säkerställa att attest sker eniigt gällande attestordning. Vi rekommenderar också att attestlistan, som signeras avvd, noggrant gås igenom och uppdateras med samtliga personer som ska ha behörighet. Bolagets kommentar I attest- och utanordningsreglementet och regelverket för intern kontroll framgår det tydligt vilka rutiner som gäller vid inköp och att det alltid skail vara dubbel attest. Utbildning har skett av regelverket för intern kontroll för chefer. Nya chefer utbüdas vid introduktion om de centrala utinerna som finns inom ekonomiarbete och aila erhåller en ekonomihandbok. Ekonomifunktionen har stämt av med CGI om möjügheterna till att tekniskt lösa denna svårighet och det finns i dagsläget ingen teknisk lösning. Vi ser över rutinen med attestlistan och kommer att säkerstdlla dess riktighet, se ny rutin Behörigheter till ekonomisystem. a a Attest vid avstämning av balanskonton saknades för en av de granskade månaderna. Atlest vid granskning av logglistor över ändringar i fast data avseende leverantörer saknades för de wå granskade månaderna. Atlest saknades på fiertalet manuella bokföringsordrar Vi rekommenderar bolaget att vara noga med att attest görs på samtliga avstämningsspecifikationer för att i efterhand kunna följa upp att avstämning har gjorts samt avvem som utförts den. Rutin för attestering avsamtliga manuella bolf,öringsordrar bör inforas für att minimera risken för felaktigheter Rutin finns redan och en uppfüljning kommer att ske så att detta sker. Ny rutin införs där attest kommer att ske på alla boldöringsordrar. 3av6

22 ,-þ pwc Väfaiakttagelser Behörigheter till ekonornisystem Alla anställda på ekonomiavdelningen har i princip samma behörighet till ekonomisystemet. B ehörigheten innebär bl a möjlighet att administrera fakturor, lägga upp leverantörer, skapa betalningar etc. vilket ej ses som en god arbetsfördelning ur ett intern kontroll perspektiv. Behörigheter i internetbanken A st?iilda på ekonomiavdelningen har behörighet att genomföra överföringar och betalningar via internetbanken ensammâ. Vår rekomrnend.ation Boiaget anser att det är nödvändigt att de anställda skall ha denna access. Bolaget har dock eftervåra påpekanden föregående år infört rutin för kontroll av logglista över ändringar i fasta data avseende leverantörer samt rutin för stickprovskontroll av att fakturor > 1 PBB dubbelaftesteras i enlighet med attestinstruktionen. Vi vill dock ändå poängtera att det finns en risk förknippad med de obegränsade behörigheterna. Vi rekommenderar därfijr att Gryning Vård ser över behörighetsstrukturen i Raindance. Vidare bör en rutin införas för att periodvis gå igenom samtliga behörigheter till Raindance (inkluderande attesträtter till Fakturaportalen) med syfte att verifiera att de är aktuella. Bolaget menar att överföringar endast görs till de olika enheterna för påfyllning avhandkassa (interntj samt för ersãttning till Familjehem (externt), och att underlaget för betaining alttid är attesterat av två personer. Vi bedömer dock att det finns en risk med upplägget och rekommenderar därför bolaget att infôra behörighet wå i förening för betalningar. Bolagets komrnentar Vid manuella betalningar av ekonomifunktionen ska dessa alìtid attesteras av ekonomichef. Ny rutin införs drir alla attesträtter stäms avvarje månad mot Raindance och att en uppdaterad âttestiista signeras av VD. Rutinen med logglistan fortsätter där kontroll av alla nya och ändrade leverantörer stäms av månadsvis och godkänns av ekonomichef. Ny rutin införs i internetbanken där det alltid ska var två i ftirening vid utbetalning. Rent tekniskt infiirs ett krav om två i förening ânnars går det inte att betala. 4av6

3 Väsentliga händelser/iakttagelser vid årets revision

3 Väsentliga händelser/iakttagelser vid årets revision PM beträffande granskning av 2011 års bokslut (belopp i tkr där ej annat anges, belopp inom parentes avser föregående år) 1 Inledning Efter granskning av förbundets räkenskaper sammanfattar vi i denna

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Delårsbokslutsprocessen...3

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 15-287.026 Styrelseärende 4 2015-12-11 Till förbundsstyrelsen Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 De förtroendevalda respektive auktoriserade revisorernas

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet i Sundsvall Avrapportering av granskning per 31 december 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

"I- ~ O. i C\J ~ ~ c:i. E C'j. i I'-; \...

I- ~ O. i C\J ~ ~ c:i. E C'j. i I'-; \... i "I- ~ O i C\J ~ ~ c:i E C'j i I'-; \... I Revisionens syfte och inriktning Agenda 1. Väsentliga händelser under 2013 samt början av 2014 2. Förväntad utveckling 2014 - information från företaget 3. Revision

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Revision av årsbokslutet

Revision av årsbokslutet Revision av årsbokslutet 2014-12-31 Stockholms Stadshus AB Mikael Sjölander 2015-03-23 Väsentlighet Riskbedömning och fokusområden koncernen Högre Lagstiftning begränsning avdragsrätt räntor Intäktsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Djursholms AB Rapportering från revision Räkenskapsåret 2015

Djursholms AB Rapportering från revision Räkenskapsåret 2015 www.pwc.com/se Djursholms AB Rapportering från revision Räkenskapsåret 2015 Innehåll Vår revisionsplan - Inledning - Revisionsprocess - Materialitet Väsentliga granskningsområden Noteringar från granskningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY 2015 1. INLEDNING Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet Finsam i Eslöv, Höör och Hörby för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Stockholms Stadsteater AB

Stockholms Stadsteater AB Stockholms Stadsteater AB Årsbokslut 2016 Februari 2017 2 februari 2017 VD/Företagsledningen/styrelsen/lekmannarevisorer Stockholms Stadsteater AB Vi har i denna rapport sammanfattat de mer väsentliga

Läs mer

Rapport avseende Investeringar. December 2004

Rapport avseende Investeringar. December 2004 Rapport avseende Investeringar. December 2004 Innehåll Inledning...1 Risker i redovisning av investeringar...2 Granskningsansats...3 Utfört arbete...4 Iakttagelser...5 Slutsats...7 Inledning Enligt den

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2015 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Punkt 20: Dnr 0086/16-39 Lägesrapport Er nst & Young AB granskning av intern kontroll 2016

Punkt 20: Dnr 0086/16-39 Lägesrapport Er nst & Young AB granskning av intern kontroll 2016 2016-12-06 Punkt 20: Dnr 0086/16-39 Lägesrapport Er nst & Young AB granskning av intern kontroll 2016 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna lägesrapport från Ernst & Young AB 2016 avseende granskning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

Stockholms Stadshus AB Årsbokslut 2015

Stockholms Stadshus AB Årsbokslut 2015 Stockholms Stadshus AB Årsbokslut 2015 21 mars 2016 Status och kvarstående åtgärder Genomförda och återstående aktiviteter Vi har genomfört merparten av vår granskning i enlighet med tidigare kommunicerad

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2017 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2016 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Sammanfattning av redovisningsrevision 2004. Revisorskollegiet 31 mars 2005

Sammanfattning av redovisningsrevision 2004. Revisorskollegiet 31 mars 2005 Sammanfattning av redovisningsrevision 2004. Revisorskollegiet 31 mars 2005 Innehåll Inledning...1 Revisionsarbetet...1 Slutrevisionsmöten...1 Sammanfattning av redovisningsrevisionen...1 Allmänt om redovisningen

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Stockholms Universitets årsredovisning 2014

Stockholms Universitets årsredovisning 2014 1 Stockholms Universitets årsredovisning 2014 Riksrevisionen har granskat Stockholms Universitets årsredovisning, daterad 2015-02-17. Syftet har varit att bedöma: årsredovisningen i allt väsentligt är

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2015 01 01-2015 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund

Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund Revision av årsbokslut och årsredovisning 2011 2012-03-21 Jens Möller Cc: styrelsen Inledning Revisionen av förbundet har genomförts i syfte att erhålla ändamålsenliga

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

AB Stockholmshem Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3

AB Stockholmshem Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3 AB Stockholmshem Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3 September 2014 214-09-26 AB Stockholmshem Revisionen är utformad för att vi ska kunna avge revisionsberättelse avseende årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer