Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-06-05. Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedning 2015-06-04"

Transkript

1 Ove Svenson, utvecklingsstrateg Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedning Närvarande Carin Lidman (S) Ingrid Noord Silversten (S) Hans Granlund (V) ersättare Reijo Tarkka (V) Carl-Inge Westberg (S) Johan Stråhle (S) Kennet Hedlund (S) Hans Jansson (V) Monna Ridderström (KD) Västerås Arboga Fagersta Hallstahammar Köping Norberg Surahammar Landstinget Opposition Frånvarande Åsa-Märta Sjöström (S) Gunilla Wolinder (S) Anders Wigelsbo (C ) Laila Jarstorp (FPL) Jenny Landernäs (M) Fagersta Kungsör Sala Skinnskatteberg Opposition Ärenden Presentation av DUA (Delegationen Unga till Arbete) Kauko Leppälä, arbetsförmedlingschef Västerås presenterade delegationens uppdrag och syfte. PPbilder bifogas handlingarna, även avsiktsförklaringsutlysningen bifogas. Viktigt är att: Kommunen och Arbetsförmedlingen undertecknar en avsiktsförklaring före den 30 juni, kommunen ersätts då med kr. Pengarna ska användas för att ta fram en överenskommelse. Senast 31 december 2015 skall en överenskommelse om samverkan avseende arbetslösa unga tecknas. Mer pengar finns att söka. LoA-beredningens uppdrag Ove Svenson presenterade förutsättningarna för beredningens ansvarsområden. Bilder bifogas. Esf-projektet #jagmed Projektets syfte är att minska andelen ofullständiga och avbrutna gymnasiestudier. Projektet är ett 5- länssamarbete inom östra mellansverige (ÖMS) Bilder bifogas. 7,5 HP i vuxenutbildningspedagogik Ove S informerade om ett erbjudande till länets lärare inom vuxenutbildning, så väl i kommunala som fristående skolor. Erbjudandet gäller en 7,5 HP utbildning under som erbjuds 20 lärare att delta, erbjudandet innehåller även öppna seminarier för alla undervisande lärare inom vuxutbildning i länet.

2 Ove Svenson, utvecklingsstrateg Mötestider för ht-2015 Beredningen fastslog följande mötestider: 4/9 kl /10 kl /12 kl 9 11 Samtliga möten hålls på VKL Den oktober hålls VKL:s gemensamma presidiekonferens (VKL:s styrelse + alla beredningar samt förvaltningschefer) Ordförande Carin Lidman tackade samtliga ledamöter för ett givande möte och önskade alla en skön och trevlig sommar. För anteckningarna Ove Svenson

3 Bekämpa ungdomsarbetslösheten genom utökad samverkan För att planera för nyläget behöver vi kartlägga vårt nuläge

4 Vad tillförs som gör att vi kan ta oss från nuläge till nyläge? Bekämpa ungdomsarbetslösheten i Västmanlands län hur ska vi tänka? Vad gör vi nu? Nuläge Nyläge

5 Ungdomarna Hur många är de? Vad gör de? Hur ser de ut? Hur mår de? Vad vill de? Vad vet vi?

6 Delegationen för unga till arbete Dua Delegationen för unga till arbete

7 Dua:s uppdrag Större genomslag på lokal nivå för arbetsmarknadspolitiken Främja statlig och kommunal samverkan Identifiera hinder och problem Påtala behov av åtgärder Slutredovisa den 28 februari 2018 Delegationen för unga till arbete

8 Utgångspunkter för Dua:s arbete 1. Frivilligt för kommunen 2. Alla unga år som varken studerar, arbetar eller som är undersysselsatta 3. Nuvarande ansvarsfördelning och ordinarie resurser 4. Lokala överenskommelser huvudsakligt redskap 5. Gemensam mål- och problembild men vägen till målet lokalt anpassad 6. Allt blir inte perfekt från början 7. Viktigt med ett ungdomsperspektiv 8. Engagera gärna andra lokala aktörer i samarbetet Delegationen för unga till arbete

9 Åtgärder i Vårändringsbudgeten 2015 för att bekämpa ungdomsarbetslösheten Utbildningskontrakt Delegationen för unga i arbete (Dua) Traineejobb Utbyggt kunskapslyft med fler utbildningsplatser Tidigare insatser Förbättrad matchning Tidigarelagda resurser till socialfondsprogrammet Befintliga insatser såsom YA-jobb och nystartsjobb Förbättringar av skolan Högre studiebidrag Delegationen för unga till arbete

10 Utbildningskontrakt För kommuner som har en överenskommelse med Arbetsförmedlingen enligt fastställda kriterier Utbildningskontraktet tecknas mellan individ, kommun och arbetsförmedling Inom ett utbildningskontrakt ska studier bedrivas på hel- eller deltid Vid deltidsstudier ska det vara möjligt att kombinera studierna med arbete/ praktik När studier på deltid kombineras med arbete eller praktik som kommunen ordnar, ersätts kommunen av Arbetsförmedlingen Upp till kr/mån för arbete, upp till kr/mån för praktik Delegationen för unga till arbete

11 Traineejobb Anställning kombinerad med yrkesutbildning I normalfallet för arbetslösa år med fullständig gymnasieutbildning 50% studier i relevant yrkesutbildning på gymnasial nivå kombinerat med 50% arbete Arbetet subventioneras under max ett år Yrkesutbildningar på gymnasial nivå med möjlighet till studiemedel Kollektivavtal eller motsvarande villkor är ett krav Delegationen för unga till arbete

12 Traineejobb för hela arbetsmarknaden För unga som har varit arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiskt program i minst 3 månader Subvention för 50% av lönekostnaden upp till lön kr/mån för halvtid För bristyrken som kräver yrkesutbildning på gymnasial nivå Delegationen för unga till arbete

13 Traineejobb i välfärden För unga som har varit arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiskt program i minst 6 månader Subvention för 85% av lönekostnaden upp till lön kr/månad för halvtid Handledarstöd till arbetsgivaren på kr/månad I ett första steg inom framför allt sjukvård, skola, fritidshem. I ett andra steg inom funktionshinderomsorg och äldreomsorg Delegationen för unga till arbete

14 Viktiga utgångspunkter En del av den ordinarie verksamheten Långsiktighet och uthållighet Kompetensförsörjning och samarbete med näringslivet Förebygg skolavhopp 90-dagarsgarantin Utbildningskontrakt Traineejobb Delegationen för unga till arbete

15 Samverka för att skapa synergier Våga tänka utanför ramarna Sätt unga i fokus Utgå från individens behov Fånga upp ungdomarna tidigt även de som står nära arbetsmarknaden Gör socioekonomiska kalkyler Utgå ifrån vad er organisation kan bidra med Ta med andra tänkbara aktörer i samarbetet Delegationen för unga till arbete

16 Att utforma en lokal överenskommelse Syfte Mål Målgrupp Parter Kartläggning Uppföljning Ungdoms- och jämställdhetsperspektiv Avsiktsförklaring Möjlighet att söka bidrag Delegationen för unga till arbete

17 Syfte, mål, målgrupp, parter Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Mål Målgrupp Samverkansparter Utformas och sätts lokalt. Samtliga ungdomar år som varken studerar eller arbetar eller som är undersysselsatta. Kommun och Arbetsförmedlingen. Önskvärt med ytterligare parter för hela eller delar av överenskommelsen. Delegationen för unga till arbete

18 Gemensam kartläggning Målgruppens storlek, sammansättningen och behov. Insatser som redan görs i kommunen oavsett aktör. Delegationen för unga till arbete

19 Dokumentation och uppföljning målgruppen insatserna resultatet av arbetet Alla tre delar är viktiga för att på ett bra sätt kunna följa arbetet och göra jämförelser. Arbetsförmedlingen ska ansvara för registerhållning. Delegationen för unga till arbete

20 Avsiktsförklaring om att teckna lokal överenskommelse om att ingå samverkan Möjlighet att söka bidrag* om kronor för att utarbeta en överenskommelse under förutsättning att Avsiktsförklaringen inkommer före den 30 juni 2015 Överenskommelsen utformas enligt de kriterier som är fastställda Överenskommelsen ingås senast den 31 december 2015 *Under förutsättning att riksdag och regering fattar erforderliga beslut. Delegationen för unga till arbete

21 Bidrag för samverkan inom överenskommelsens ram Efter regeringsbeslut i juni avser Dua att presentera förutsättningar för att söka medel för implementering Första ansökningsomgången hösten 2015 Delegationen för unga till arbete

22 Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Frågor som rör Gymnasieskolan Vuxenutbildning Arbetsmarknad Integration (kopplat till utbildning och arbetsmarknad)

23 Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Arenor att tillgå Politik (LoA-beredning) Carin Lidman (s) Ordförande Västerås Ingrid Noord Silversten (s) Arboga Åsa-Märta Sjöström (s) Fagersta Reijo Tarkka (v) Hallstahammar Gunilla Wolinder (fp) Kungsör Carl-Inge Westberg (s) Köping Johan Stråhle (s) Norberg Anders Wigelsbo (c) Sala Lena Lovén-Rolén (s) Skinnskatteberg Kenneth Hedlund (s) Surahammar Hans Jansson (v) Landstinget Jenny Landernäs (m) Opposition Monna Ridderström (kd) vice ordf. Opposition

24 Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Arenor att tillgå Politik (LoA-beredning) Skol- gymnasiechefer Vuxenutbildningschefer Arbetsmarknadschefer

25 Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Regionalt stöd för utveckling Samverkan Omvärldsbevakning Goda exempel Extern representation

26 Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Mötesstruktur Beredningsmöten 6/år Presidiekonferenser 2/år Nätverksmöten

27 Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Pågående utvecklingsområden #jagmed (Esf-projekt) VKL projektägare 9 delprojekt i länet ÖMS 5 län kr (63 Mkr) Vuxenpedagogik (kompetensutv. Lärare) Vård- och Omsorgscollege (VOC)

28

29

30 Information inför planerad projektstart #jag med Unga till utbildning och arbete September 2015 december 2018 Maj 2015

31 Innehåll Kortfattad projektpresentation Projektekonomi Projektorganisation Lokal organisation Länsvis organisation, inkl. nätverk och Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) Projektövergripande Vad ska ske under analys och planeringsfasen, september december 2015

32 ESF-rådet Östra Mellansverige Styrgrupp Länets ledningsgrupp Länets ekonom /admin.. Lokal ledningsgrupp Region Östergötland samordnare för område A Kommun 1 i region A Region Örebro län samordnare för område B Region Östergötland ÖMS projektkansli ÖMS Länsprojekt RF Uppsala län samordnare för område C RF Södermanland samordnare för område D VKL samordnare för område E ÖMS projektledare + Ekonom (Pluginnovation) Vetenskapl. Stöd. Följeforskare Länets Projektsamordnare Kommunikationsresurs Lokal projektledare & ekonom Kommun 2 i region A Kommun 2 i region B Kommun 1 i region B Kommun 1 i region C Kommun 2 i region C Kommun 1 i region E Kommun 3 i region A Kommun 3 i region B Kommun 1 i region D Kommun 2 i region D Kommun 2 i region E Kommun 3 i region E

33 Mervärden Ett regionövergripande projekt som ger möjligheter för deltagande fem län, 42 (av 52 kommuner) och andra aktörer att samarbeta, dela erfarenheter och lärande. Inom varje län drivs egna, lokala delprojekt. Sammanlagt 32 delprojekt med unga kvinnor och unga män som deltagare. Varje län ansvarar för minst ett sakområde och bygger nätverk med alla delprojekt som jobbar med sakområdet. På det viset får varje delprojekt möjligheter till samarbete med liknande projekt i Östra Mellansverige. Forsknings- och utvärderingsstöd genom en gemensam projektorganisation. Större möjligheter till lokal, regional och nationell påverkan. Region Östergötland projektägare.

34 Mål med projektet Mål: Projektets insatser ska bidra till att unga kvinnor och män i åldern år som riskerar gymnasieavhopp eller som redan har hamnat utanför utbildning/arbetsmarknad fångas upp tidigt och får stöd till att återgå till utbildning eller att komma in på arbetsmarknaden. leda till att alla unga kvinnors och mäns etablering på arbetsmarknaden stärks, särskilt genom att öka andelen som fullföljer sin gymnasieutbildning.

35 Förväntade resultat av att vi når målen Att arbetsformer och metoder för unga, som riskerar att hamna utanför skolan utvecklas, prövas, utvärderas/reflekteras och etableras. Att arbetsformer och metoder för unga som redan har hamnat utanför skolan utvecklas, prövas, utvärderas/reflekteras och etableras. Att projektet leder till bestående förändring i medverkande organisationer. Att varaktiga strukturer byggs för fortsatt arbete med att minska avhopp från gymnasieskolan. Att ungdomars uppfattningar om könsstereotypa studieval och arbetsroller vidgas och att de därmed väljer utbildningar/yrkesinriktning utifrån ett bredare perspektiv.

36 SÖKT belopp från ESF 63 miljoner EKONOMI Region Östergötland ÖMS projektkansli Kostnad 11,6 miljoner ÖMS Länsprojekt Länets Projektsamordnare Region Östergötland samordnare för område A Region Örebro län samordnare för område B RF Uppsala län samordnare för område C RF Södermanland samordnare för område D Länsstyrlesen Västmanland samordnare för område E Länets ekonom ESF-medel: kr per län + 33,3 % medfinansiering = kr per län ( kr)

37 Sammanfattning Vi söker kr som ska medfinansieras med 33,3 % Vilket motsvarar kr. Totala projektbudgeten är då: kr. För att finansiera ÖMS-kansliet: 63 milj. minus 11,6 milj. Kvar till länen: 51,4 milj. Eller kr/län (ESF-medel) Medfinansiering kr = kr /län.

38 Exempel på kommande flöde från Redovisning till Utbetalning av projektmedel från ESF Redovisningsperiod September 2015 September 2015 November 2015 December 2015 Januari 2016 Februari 2016 Mars - (April) mån. I bästa fall April 2016 Lokalt projektarbete. Pågår. Lokal projektekonom sammanställer den egna redovisningen. De lokala redovisningarna sammanställs på länsnivå. (Länets kost.) Sammanställning på ÖMS-nivån av alla länsrapporter. ÖMS-kansliet skickar sammanställningen till ESF för granskning och beslut! Beslut meddelas till ÖMS från ESF om utbetalning. ÖMS-kansliet fakturerar ESF +meddelar länen att fakturera ÖMS för utb. Utbetalning från ÖMSkansliet till länen som i sin tur utbet. till lokala projekten. Eventuella fel i dessa steg sinkar hela förloppet.

39 Var är vi vad händer? Projektansökan inlämnad 16 april, beslut fattas under senare delen av augusti. Varje lokaltprojekt sätter egna mål för sitt utvecklingsarbete inom ramen för utlysningens mål. Samverkanspartners är bland annat Arbetsförmedlingar, Försäkringskassan, kommunala förvaltningar, Landsting och företag i de olika länen. Projektägaren Region Östergötland räknar med att ansökan kommer att beviljas. Projektstart den 1 september Projektslut 31 december Gemensam projektstart i Linköping, Konsert och Kongress, den 24 september kl

40 LOKAL PROJEKTORGANISATION Lokal Projektledare Lokal Projekt ekonom Lokal projektledare Leder det lokala projektet, samordnar ansvarar och är väl insatt i det lokala projektets utveckling och arbete. Verkar för att jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke-diskriminering beaktas i projektets genomförande. Deltar på träffarna med den Lokala ledningsgruppen. Är kontaktperson mellan det lokala projektet och Länets projektsamordnare + (vid behov) ÖMS-nivån. Deltar i länets projektledarträffar. Medverkar, tillsammans med övrig projektpersonal, i sakområdesnätverk med andra liknande projekt. Skriver lägesrapport till länets samordnare och i övrigt stöder länets samordnare i dess arbete. Företräder det lokala projektet vid konferenser, erfarenhetsspridning, etc. Skriver delprojektets slutrapport. Ca % tjänst med möjlighet att anpassa sina arbetsinsatser utifrån projektets och projektomgivningens behov. FRÅGA: Erfarenheter av utvecklingsprojekt och att leda projekt hur ser den ut? Lokal projektekonom Administrerar och håller ordning på delprojektets ekonomi, inklusive medfinansiering. Ställer samman rekvisition av projektmedel. Bokföring och särredovisar projektet. Deltar i möten med länets administratör/ekonom. Ekonomen ska vara en person som förväntas finnas kvar i aktuell organisation även efter det att projektet avslutats. (För att eventuella kompletterande uppgifter ska kunna fås fram, exempelvis till ESF-rådet). Ca 20 % tjänst. Sedan behöver någon i den lokala organisationen registrera varje person i målgruppen som är deltar i projektets aktiviteter hos SCB. (Varje deltagande ungdom ska således registreras!).

41 LOKAL PROJEKTORGANISATION Lokal Ledningsgrupp Lokal ledningsgrupp Ledningsgruppen består av personer som har beslutsmandat över den verksamhet/det verksamhetsområde som deltar i projektet + motsvarande representanter från samverkande organisationer. Gruppen följer och följer upp det lokala projektets utvecklingen, projektekonomin och de åttaganden som projektmedverkan innebär. Underlättar för och stöder projektpersonals och verksamhetens möjligheter att genomföra projektet. Verkar för att jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke-diskriminering beaktas i projektets genomförande. Har i förkommande fall och utifrån behov kontakt med den politiska nivån inom sitt verksamhetsområde. Håller politikerna informerade om projektet, för att dessa på lämpligt sätt ska kunna stödja och känna till projektets mål, utveckling och resultat. Tar ansvar för att goda projektresultat implementeras i ordinarie verksamhet. Verkar för att projektresultat sprids till liknande verksamheter inom och utanför den egna organisationen. Verksamhetsansvariga försöker i möjligaste mån påverka eventuella strukturer som förhindrar att projektets mål går att nå i den egna organisationen eller att resultat går att implementeras i ordinarie verksamhet. Ordförande i den Lokala ledningsgruppen + någon representant från samverkande organisation deltar i Länets Ledningsgrupp och dess träffar och arbete. För att kunna delta i ÖMS-projektet och driva ett delprojekt måste Lokal ledningsgrupp finnas!

42 ÖMS Länsprojekt Länets Projektsamordnare Länets Projektekonom Länets ledningsgrupp Länets projektsamordnare Stöder de lokala verkstädernas arbete. Samordnar nätverk för de Lokala projektledarna inom regionen. Deltar och troligen samordnar arbetet i Länets ledningsgrupp. Samordnar och genomför sakområdesträffar. Verkar för att jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke-diskriminering beaktas i projektets genomförande. Sammanställer lägesrapporter. Arbetar med uppföljning och utvärdering, spridningsarbete. Stöd till och kontakt med ÖMS-projektledare och nätverk. Skriver länets projekt-/slutrapport. Med mera. (100 % tjänst, vid mer än 6 deltagande lokala projekt/kommuner). Länets ekonom Sammanställer och håller ordning på länets projektekonomi, sammanställer de lokala och länets rekvisitioner av projektmedel och betalar ut till deltagande aktörer/kommuner. Håller kontakt med och följer upp delprojektens ekonomi och administration av ekonomin. Deltar i ÖMS nätverket för ekonomer. Med mera. (25 %, funktionen behöver finnas kvar efter avslutat projekt). Länets Ledningsgrupp Leds av representant från länsorganisationen som också är representant i Styrgruppen tillsammans med ytterligare en representant. Övriga ledamöter: En representant från varje delprojekt (ska inte vara lokal projektledare) + representant från samverkande organisation. Länets projektsamordnare och vid behov länets ekonom. Uppgifter: Leder och ser till det länsövergripande projektperspektivet. Följer och följer upp de olika delprojekteten. Verkar för att jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke-diskriminering beaktas i projektets genomförande. Söker och ser mönster/skillnader i utvecklig och resultat, i och mellan de lokala projekten. Driver strukturella frågor inom det egna länet - inklusive strukturella frågor som kan behöva lösas på kommunal eller mellankommunal nivå. Tar initiativ och lyfter frågor som behöver dryftas i Styrgruppen eller på nationell nivå. Erfarenhetsspridning. POLITISK FÖRANKRING Varje deltagande län ska ha sin roll i projektet politiskt förankrad respektive läns politiska organisation, för att på det viset få stöd i att driva och utveckla arbetet mot de uppställda projektmålen.

43 Lärande nätverk - Saknätverk Ansvar: VKL Kommunalt Aktivitetsansvar (KAA), Vägledning, Strukturell samverkan Uppsala län Risk för avhopp, Strukturell samverkan Örebro län Elevstöd, Strukturell samverkan Södermanland Integration, Strukturell samverkan Östergötland Övergångar, Strukturell samverkan Norrköping Söderköping Södermanland Lindesberg 2 (Särskola) Linköping (Jobb & Vretaskolan (Region Ödeshög Knivsta * Nyköping Kunskapstorget) Östergötland, Ljungsbro) Valdemarsvik Enköping Liljeholmens fhsk (Linköping) Finspång Söderköping * Heby Håbo NVU Ödeshög * Västerås * Knivsta Kumla NVU * Sala * Älvkarleby Lindesberg 1 Heby * Surahammar Östhammar Sydnärkes Utbildningsförbund Håbo * Kungsör Västerås Ljusnarsberg Uppsala * Hallstahammar Sala Älvkarleby * Arboga Nora Köping Uppsala Karlskoga - Degerfors Heby * Håbo * * Kommunen finns med i/passar i flera nätverk. Möjligheten till det finns också för övriga projekt.

44 Bonusgrupp Östergötland bjuder in till: Kommun utan egen gymnasieskola erfarenhetsspridning från bland annat Östergötland Heby, Älvkarleby, Trosa, Gnesta, Oxelösund, Vingåker, Surahammar, Kungsör, Hallstahammar, Nora, Ljusnarsberg, Ödeshög, Valdemarsvik, Östhammar och Håbo

45 Lagen om offentlig upphandling LOU gäller! Kom ihåg det!

46 Styrgrupp Styrgruppen består av Ordförande: Malin Thunborg, Region Östergötland, enhet Kompetensförsörjning & Företagande. Ledamöter: Respektive ordförande från de Länsvisa ledningsgrupperna + en samverkande organisation/län. Deltar gör även ÖMS-projektledare, ÖMS-projektekonom, representant från ESF, Vetenskapligt stöd och Följeforskare. Som helhet bör Styrgruppen representera olika organisationer och förvaltningar som finns i projektet och sträva efter en jämn fördelning mellan antalet män respektive kvinnor. Uppdrag: att synliggöra och lyfta organisatoriska och strukturella hinder och sätta press på förändringar/avlägsna dessa. Följer projektets utveckling, följeforskningen och fattar beslut när så erfordras.

47 Vetenskapligt stöd Projektets vetenskapliga stöd har som uppgift att: Att ta fram forsknings-/vetenskapligt stöd till de olika delprojekten. Stöd kring projektutformning och ev. avgränsningar. Stödja jämställdhetsintegreringen (ev. också icke diskriminering och tillgänglighet). Stöd för målformulering och effektmål. Reflektionsstöd. Följa projekten. Uppföljningsstöd. Genomföra och vara ett stöd i projektutvärderingen.

48 Analys- och planeringsfasen 1 september 31 december 2015 Avtal skrivs mellan projektägaren och deltagande län i östra Mellansverige. Deltagande län skriver avtal med varje delprojekt. (Reglerar framför allt det ekonomiska ansvaret). 24 september, Linköping Projektstart/Kunskapsseminarier för samtliga delprojekt. Innehåller bland annat: Föreläsning om utvecklingsområdet. Föreläsning om skolresultat, skolavhopp, den könsuppdelade arbetsmarknaden, framtida rekryteringsbehov och branscher vad gäller östra Mellansverige som helhet. Jämställdhet och brist på jämställdhet och kopplingen till ungas uppväxt. Möten med/småföreläsningar om framgångsrika arbetssätt arbetsmetoder utifrån de erfarenheter som gjorts inom Plug In, genomförs i respektive sakområdesgrupp. Målgrupp: Samtlig projektpersonal, ledningsgrupper, politiker.

49 Länsvisa utbildningar i jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke diskriminering. Genomförs för samtliga projektledare, ett flertal av projektmedarbetarna samt representanter från varje lokal ledningsgrupp av ESF-processtöd (eller motsvarande). Delprojekten ska ha en sådan utformning så att både unga kvinnor och män trivs och att inga grupperingar uppstår som dominerar på någon annans bekostnad. Exempelvis genom att de tar över det fysiska rummet, samtal, talutrymme eller jargong som blir hinder för att goda resultat ska kunna uppnås. Arbetet ska kartlägga och analyser vilka könsskillnader och tillgänglighetsproblem som kan påverka unga kvinnor och mäns villkor negativt i projekten och åtgärda dessa och/eller ha en beredskap att möta dessa om de dyker upp. Utbildning i projektredovisning för de lokala projektekonomerna. Genomförs av Ulrika Sundberg, Region Östergötland.

50 Under september påbörjar varje lokalt projekt arbetet med en fördjupad analys och planering av sitt eget projekt, med stöd av projektets vetenskapliga resursperson. Analysen ska bland annat innehålla en genomgång av behovet av ytterligare avgränsningar - utökning av utvecklingsområdet. Projektidén kopplad till vetenskapligt förankrade arbetssätt, beprövad erfarenhet och utvecklingsgång. En bakgrundsbeskrivning målgruppsanalys ska göras och statistik tas fram för projektet och dess målgrupp kopplad till kön med kvantitativa och kvalitativa data för att projektet ska kunna möta ungdomarna där de är. Resultatet av arbetet ska dokumenteras i en rapport. Dessa inledande data är också viktiga för att projektet ska kunna effektutvärderas samt bidra till att uppmärksamma eventuella behov av organisatoriska och strukturella förändringar. Analyser ska göras och mål sättas för att projektet ska vara tillgängligt för alla deltagare samt att en riskanalys görs när det gäller risken för diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna. Det lokala projektets mål formuleras mätbarhet av resultat (mål inklusive jämställdhetsmål, indikatorer, förväntade resultat och effekter). Den egna projektorganisationen sätts på plats och en tids- och aktivitetsplan för genomförandefasen tas fram och dokumenteras (kopplad till förväntade resultat och effekter). Analys ska även göras när det gäller hur hållbarhet över tid uppnås för de insatser som planeras. En inledande planering görs av hur implementeringen av uppnådda positiva resultat ska ske, behovet av eventuella budgetförändringar ses över och genomförs, etc. Arbetet ska vara klart till den 31 december 2015 och godkännas av länets projektledare med stöd av projektägaren.

51 Därefter följer Genomförandefas januari 2016 augusti Avslutningsfasen september december Syfte: dokumentera och ta tillvara, sprida gjorda erfarenheter och lärdomar. Lokal projekt och det övergripande ÖMS-projektet avslutas under strukturerade och ordnade former. Mål: att projektet avslutas. Att goda resultat och modeller implementeras, gjorda erfarenheter och lärdomar tas tillvara, på sådant sätt att de kan spridas och levandegöras också efter den 31 december Delmål En gemensam avlutnings och spridningskonferens genomförs under september månad. Planeras av projektägaren tillsammans med länen. Varje lokalt projekt skriver en slutrapport utifrån en gemensam modell (tas fram av projektägaren). Färdiga senast 30 september Respektive län genomför egna spridningskonferenser utifrån egna förutsättningar och behov. Varje lokalt projekt sprider sina resultat inom den egna kommunen/organisationen. Varje län sammanställer en slutrapport för länets projektdeltagande (inklusive huvuddragen i de lokala projektresultaten). Färdig 31 oktober Utvärderarnas slutrapport färdigställs och kommuniceras. Färdig senast den 31 oktober Färdigställande av projektets slutrapport. Ekonomisk slutredovisning av projektet. Tidpunkt för dessa vill projektägaren komma överens med ESF om.

52 Utvärderingsuppdrag Följeforskning Frågeställning: Kan ett verksamhetsförlagt delprojekt påverka organisationer och deras grundläggande strukturer så att skolmisslyckande och avhopp minskar eller så att ungdomar får förutsättningar till etablering på arbetsmarknaden? Vilka framgångsfaktorer finns det som möjliggör en sådan utveckling hur ser eventuella hinder ut? Det här innebär att följeforskningen kommer att följa lokala projekt och utvecklingsprocesser. I och med val av utvärderingsmetod kommer Styrgruppen att få återkommande rapporter och reflektioner från forskarna som blir en del i projektets styrning och utveckling under den tid som det pågår.

53 Utvärderingsuppdrag för det vetenskapliga stödet Projektets vetenskapliga stöd gör fördjupningsstudier av framgångrika arbetsmetoder samt planerar och genomför sin del av projektutvärderingen i samförstånd/samarbete med följeforskningen. Ett delmål inom projektet är också att kunna locka studenter som behöver skriva uppsatser /arbetar med frågor som rör studier, lärande, verksamhetsutveckling, ungdomars uppväxt, etc.

54 Kontakt och länkar Projektledare, östra Mellansverige: Lasse Jonsson Projektekonom, östra Mellansverige: Ulrika Sundberg Standarden för jämställdhetsintegrering, som redogör för hur integreringen ska genomföras i praktiken: (Högerklicka och välj Öppna hyperlänk ). Pluginnovation samlade erfarenheter, framgångfaktorer, forskning om skolavhopp från Plug In projektet: (Högerklicka och välj Öppna hyperlänk ). Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) (Högerklicka och välj Öppna hyperlänk ).

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 Nu kan ni söka stöd för projekt

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001

Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001 ANSÖKAN Diarienummer 2013-3020018 Sid 1 (15) Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg Vård-SFI PROJEKTPLAN Norra Mellansverige PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL Lära och utvecklas tillsammans SFI Vård och omsorg Förberedande program för Omvårdnadsprogrammet Projektplan för Vård-Sfi Projektplan

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Svenska ESF-rådet Årsredovisning

Svenska ESF-rådet Årsredovisning Svenska ESF-rådet Årsredovisning Vi gör skillnad för Sverige Svenska ESF-rådet skapar möjligheter över hela landet. Genom att fördela det ekonomiska stödet från Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Efter att denna återcertifieringsansökan i mars 2012 godkänts har Nationella rådet för Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport stockholm.se Resultatrapport projektet November 2013 Dnr: 09-112/499 Utgivare: Utbildningsförvaltningen Kontaktperson: Emma Laurin Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-03-26 Tid 2013-03-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information 2 Presentation

Läs mer

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Datum 110118 Diarienummer Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Problembeskrivning Den roll som kommunerna har att vara "det sista sociala skyddsnätet"

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer