Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-06-05. Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedning 2015-06-04"

Transkript

1 Ove Svenson, utvecklingsstrateg Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedning Närvarande Carin Lidman (S) Ingrid Noord Silversten (S) Hans Granlund (V) ersättare Reijo Tarkka (V) Carl-Inge Westberg (S) Johan Stråhle (S) Kennet Hedlund (S) Hans Jansson (V) Monna Ridderström (KD) Västerås Arboga Fagersta Hallstahammar Köping Norberg Surahammar Landstinget Opposition Frånvarande Åsa-Märta Sjöström (S) Gunilla Wolinder (S) Anders Wigelsbo (C ) Laila Jarstorp (FPL) Jenny Landernäs (M) Fagersta Kungsör Sala Skinnskatteberg Opposition Ärenden Presentation av DUA (Delegationen Unga till Arbete) Kauko Leppälä, arbetsförmedlingschef Västerås presenterade delegationens uppdrag och syfte. PPbilder bifogas handlingarna, även avsiktsförklaringsutlysningen bifogas. Viktigt är att: Kommunen och Arbetsförmedlingen undertecknar en avsiktsförklaring före den 30 juni, kommunen ersätts då med kr. Pengarna ska användas för att ta fram en överenskommelse. Senast 31 december 2015 skall en överenskommelse om samverkan avseende arbetslösa unga tecknas. Mer pengar finns att söka. LoA-beredningens uppdrag Ove Svenson presenterade förutsättningarna för beredningens ansvarsområden. Bilder bifogas. Esf-projektet #jagmed Projektets syfte är att minska andelen ofullständiga och avbrutna gymnasiestudier. Projektet är ett 5- länssamarbete inom östra mellansverige (ÖMS) Bilder bifogas. 7,5 HP i vuxenutbildningspedagogik Ove S informerade om ett erbjudande till länets lärare inom vuxenutbildning, så väl i kommunala som fristående skolor. Erbjudandet gäller en 7,5 HP utbildning under som erbjuds 20 lärare att delta, erbjudandet innehåller även öppna seminarier för alla undervisande lärare inom vuxutbildning i länet.

2 Ove Svenson, utvecklingsstrateg Mötestider för ht-2015 Beredningen fastslog följande mötestider: 4/9 kl /10 kl /12 kl 9 11 Samtliga möten hålls på VKL Den oktober hålls VKL:s gemensamma presidiekonferens (VKL:s styrelse + alla beredningar samt förvaltningschefer) Ordförande Carin Lidman tackade samtliga ledamöter för ett givande möte och önskade alla en skön och trevlig sommar. För anteckningarna Ove Svenson

3 Bekämpa ungdomsarbetslösheten genom utökad samverkan För att planera för nyläget behöver vi kartlägga vårt nuläge

4 Vad tillförs som gör att vi kan ta oss från nuläge till nyläge? Bekämpa ungdomsarbetslösheten i Västmanlands län hur ska vi tänka? Vad gör vi nu? Nuläge Nyläge

5 Ungdomarna Hur många är de? Vad gör de? Hur ser de ut? Hur mår de? Vad vill de? Vad vet vi?

6 Delegationen för unga till arbete Dua Delegationen för unga till arbete

7 Dua:s uppdrag Större genomslag på lokal nivå för arbetsmarknadspolitiken Främja statlig och kommunal samverkan Identifiera hinder och problem Påtala behov av åtgärder Slutredovisa den 28 februari 2018 Delegationen för unga till arbete

8 Utgångspunkter för Dua:s arbete 1. Frivilligt för kommunen 2. Alla unga år som varken studerar, arbetar eller som är undersysselsatta 3. Nuvarande ansvarsfördelning och ordinarie resurser 4. Lokala överenskommelser huvudsakligt redskap 5. Gemensam mål- och problembild men vägen till målet lokalt anpassad 6. Allt blir inte perfekt från början 7. Viktigt med ett ungdomsperspektiv 8. Engagera gärna andra lokala aktörer i samarbetet Delegationen för unga till arbete

9 Åtgärder i Vårändringsbudgeten 2015 för att bekämpa ungdomsarbetslösheten Utbildningskontrakt Delegationen för unga i arbete (Dua) Traineejobb Utbyggt kunskapslyft med fler utbildningsplatser Tidigare insatser Förbättrad matchning Tidigarelagda resurser till socialfondsprogrammet Befintliga insatser såsom YA-jobb och nystartsjobb Förbättringar av skolan Högre studiebidrag Delegationen för unga till arbete

10 Utbildningskontrakt För kommuner som har en överenskommelse med Arbetsförmedlingen enligt fastställda kriterier Utbildningskontraktet tecknas mellan individ, kommun och arbetsförmedling Inom ett utbildningskontrakt ska studier bedrivas på hel- eller deltid Vid deltidsstudier ska det vara möjligt att kombinera studierna med arbete/ praktik När studier på deltid kombineras med arbete eller praktik som kommunen ordnar, ersätts kommunen av Arbetsförmedlingen Upp till kr/mån för arbete, upp till kr/mån för praktik Delegationen för unga till arbete

11 Traineejobb Anställning kombinerad med yrkesutbildning I normalfallet för arbetslösa år med fullständig gymnasieutbildning 50% studier i relevant yrkesutbildning på gymnasial nivå kombinerat med 50% arbete Arbetet subventioneras under max ett år Yrkesutbildningar på gymnasial nivå med möjlighet till studiemedel Kollektivavtal eller motsvarande villkor är ett krav Delegationen för unga till arbete

12 Traineejobb för hela arbetsmarknaden För unga som har varit arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiskt program i minst 3 månader Subvention för 50% av lönekostnaden upp till lön kr/mån för halvtid För bristyrken som kräver yrkesutbildning på gymnasial nivå Delegationen för unga till arbete

13 Traineejobb i välfärden För unga som har varit arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiskt program i minst 6 månader Subvention för 85% av lönekostnaden upp till lön kr/månad för halvtid Handledarstöd till arbetsgivaren på kr/månad I ett första steg inom framför allt sjukvård, skola, fritidshem. I ett andra steg inom funktionshinderomsorg och äldreomsorg Delegationen för unga till arbete

14 Viktiga utgångspunkter En del av den ordinarie verksamheten Långsiktighet och uthållighet Kompetensförsörjning och samarbete med näringslivet Förebygg skolavhopp 90-dagarsgarantin Utbildningskontrakt Traineejobb Delegationen för unga till arbete

15 Samverka för att skapa synergier Våga tänka utanför ramarna Sätt unga i fokus Utgå från individens behov Fånga upp ungdomarna tidigt även de som står nära arbetsmarknaden Gör socioekonomiska kalkyler Utgå ifrån vad er organisation kan bidra med Ta med andra tänkbara aktörer i samarbetet Delegationen för unga till arbete

16 Att utforma en lokal överenskommelse Syfte Mål Målgrupp Parter Kartläggning Uppföljning Ungdoms- och jämställdhetsperspektiv Avsiktsförklaring Möjlighet att söka bidrag Delegationen för unga till arbete

17 Syfte, mål, målgrupp, parter Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Mål Målgrupp Samverkansparter Utformas och sätts lokalt. Samtliga ungdomar år som varken studerar eller arbetar eller som är undersysselsatta. Kommun och Arbetsförmedlingen. Önskvärt med ytterligare parter för hela eller delar av överenskommelsen. Delegationen för unga till arbete

18 Gemensam kartläggning Målgruppens storlek, sammansättningen och behov. Insatser som redan görs i kommunen oavsett aktör. Delegationen för unga till arbete

19 Dokumentation och uppföljning målgruppen insatserna resultatet av arbetet Alla tre delar är viktiga för att på ett bra sätt kunna följa arbetet och göra jämförelser. Arbetsförmedlingen ska ansvara för registerhållning. Delegationen för unga till arbete

20 Avsiktsförklaring om att teckna lokal överenskommelse om att ingå samverkan Möjlighet att söka bidrag* om kronor för att utarbeta en överenskommelse under förutsättning att Avsiktsförklaringen inkommer före den 30 juni 2015 Överenskommelsen utformas enligt de kriterier som är fastställda Överenskommelsen ingås senast den 31 december 2015 *Under förutsättning att riksdag och regering fattar erforderliga beslut. Delegationen för unga till arbete

21 Bidrag för samverkan inom överenskommelsens ram Efter regeringsbeslut i juni avser Dua att presentera förutsättningar för att söka medel för implementering Första ansökningsomgången hösten 2015 Delegationen för unga till arbete

22 Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Frågor som rör Gymnasieskolan Vuxenutbildning Arbetsmarknad Integration (kopplat till utbildning och arbetsmarknad)

23 Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Arenor att tillgå Politik (LoA-beredning) Carin Lidman (s) Ordförande Västerås Ingrid Noord Silversten (s) Arboga Åsa-Märta Sjöström (s) Fagersta Reijo Tarkka (v) Hallstahammar Gunilla Wolinder (fp) Kungsör Carl-Inge Westberg (s) Köping Johan Stråhle (s) Norberg Anders Wigelsbo (c) Sala Lena Lovén-Rolén (s) Skinnskatteberg Kenneth Hedlund (s) Surahammar Hans Jansson (v) Landstinget Jenny Landernäs (m) Opposition Monna Ridderström (kd) vice ordf. Opposition

24 Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Arenor att tillgå Politik (LoA-beredning) Skol- gymnasiechefer Vuxenutbildningschefer Arbetsmarknadschefer

25 Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Regionalt stöd för utveckling Samverkan Omvärldsbevakning Goda exempel Extern representation

26 Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Mötesstruktur Beredningsmöten 6/år Presidiekonferenser 2/år Nätverksmöten

27 Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Pågående utvecklingsområden #jagmed (Esf-projekt) VKL projektägare 9 delprojekt i länet ÖMS 5 län kr (63 Mkr) Vuxenpedagogik (kompetensutv. Lärare) Vård- och Omsorgscollege (VOC)

28

29

30 Information inför planerad projektstart #jag med Unga till utbildning och arbete September 2015 december 2018 Maj 2015

31 Innehåll Kortfattad projektpresentation Projektekonomi Projektorganisation Lokal organisation Länsvis organisation, inkl. nätverk och Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) Projektövergripande Vad ska ske under analys och planeringsfasen, september december 2015

32 ESF-rådet Östra Mellansverige Styrgrupp Länets ledningsgrupp Länets ekonom /admin.. Lokal ledningsgrupp Region Östergötland samordnare för område A Kommun 1 i region A Region Örebro län samordnare för område B Region Östergötland ÖMS projektkansli ÖMS Länsprojekt RF Uppsala län samordnare för område C RF Södermanland samordnare för område D VKL samordnare för område E ÖMS projektledare + Ekonom (Pluginnovation) Vetenskapl. Stöd. Följeforskare Länets Projektsamordnare Kommunikationsresurs Lokal projektledare & ekonom Kommun 2 i region A Kommun 2 i region B Kommun 1 i region B Kommun 1 i region C Kommun 2 i region C Kommun 1 i region E Kommun 3 i region A Kommun 3 i region B Kommun 1 i region D Kommun 2 i region D Kommun 2 i region E Kommun 3 i region E

33 Mervärden Ett regionövergripande projekt som ger möjligheter för deltagande fem län, 42 (av 52 kommuner) och andra aktörer att samarbeta, dela erfarenheter och lärande. Inom varje län drivs egna, lokala delprojekt. Sammanlagt 32 delprojekt med unga kvinnor och unga män som deltagare. Varje län ansvarar för minst ett sakområde och bygger nätverk med alla delprojekt som jobbar med sakområdet. På det viset får varje delprojekt möjligheter till samarbete med liknande projekt i Östra Mellansverige. Forsknings- och utvärderingsstöd genom en gemensam projektorganisation. Större möjligheter till lokal, regional och nationell påverkan. Region Östergötland projektägare.

34 Mål med projektet Mål: Projektets insatser ska bidra till att unga kvinnor och män i åldern år som riskerar gymnasieavhopp eller som redan har hamnat utanför utbildning/arbetsmarknad fångas upp tidigt och får stöd till att återgå till utbildning eller att komma in på arbetsmarknaden. leda till att alla unga kvinnors och mäns etablering på arbetsmarknaden stärks, särskilt genom att öka andelen som fullföljer sin gymnasieutbildning.

35 Förväntade resultat av att vi når målen Att arbetsformer och metoder för unga, som riskerar att hamna utanför skolan utvecklas, prövas, utvärderas/reflekteras och etableras. Att arbetsformer och metoder för unga som redan har hamnat utanför skolan utvecklas, prövas, utvärderas/reflekteras och etableras. Att projektet leder till bestående förändring i medverkande organisationer. Att varaktiga strukturer byggs för fortsatt arbete med att minska avhopp från gymnasieskolan. Att ungdomars uppfattningar om könsstereotypa studieval och arbetsroller vidgas och att de därmed väljer utbildningar/yrkesinriktning utifrån ett bredare perspektiv.

36 SÖKT belopp från ESF 63 miljoner EKONOMI Region Östergötland ÖMS projektkansli Kostnad 11,6 miljoner ÖMS Länsprojekt Länets Projektsamordnare Region Östergötland samordnare för område A Region Örebro län samordnare för område B RF Uppsala län samordnare för område C RF Södermanland samordnare för område D Länsstyrlesen Västmanland samordnare för område E Länets ekonom ESF-medel: kr per län + 33,3 % medfinansiering = kr per län ( kr)

37 Sammanfattning Vi söker kr som ska medfinansieras med 33,3 % Vilket motsvarar kr. Totala projektbudgeten är då: kr. För att finansiera ÖMS-kansliet: 63 milj. minus 11,6 milj. Kvar till länen: 51,4 milj. Eller kr/län (ESF-medel) Medfinansiering kr = kr /län.

38 Exempel på kommande flöde från Redovisning till Utbetalning av projektmedel från ESF Redovisningsperiod September 2015 September 2015 November 2015 December 2015 Januari 2016 Februari 2016 Mars - (April) mån. I bästa fall April 2016 Lokalt projektarbete. Pågår. Lokal projektekonom sammanställer den egna redovisningen. De lokala redovisningarna sammanställs på länsnivå. (Länets kost.) Sammanställning på ÖMS-nivån av alla länsrapporter. ÖMS-kansliet skickar sammanställningen till ESF för granskning och beslut! Beslut meddelas till ÖMS från ESF om utbetalning. ÖMS-kansliet fakturerar ESF +meddelar länen att fakturera ÖMS för utb. Utbetalning från ÖMSkansliet till länen som i sin tur utbet. till lokala projekten. Eventuella fel i dessa steg sinkar hela förloppet.

39 Var är vi vad händer? Projektansökan inlämnad 16 april, beslut fattas under senare delen av augusti. Varje lokaltprojekt sätter egna mål för sitt utvecklingsarbete inom ramen för utlysningens mål. Samverkanspartners är bland annat Arbetsförmedlingar, Försäkringskassan, kommunala förvaltningar, Landsting och företag i de olika länen. Projektägaren Region Östergötland räknar med att ansökan kommer att beviljas. Projektstart den 1 september Projektslut 31 december Gemensam projektstart i Linköping, Konsert och Kongress, den 24 september kl

40 LOKAL PROJEKTORGANISATION Lokal Projektledare Lokal Projekt ekonom Lokal projektledare Leder det lokala projektet, samordnar ansvarar och är väl insatt i det lokala projektets utveckling och arbete. Verkar för att jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke-diskriminering beaktas i projektets genomförande. Deltar på träffarna med den Lokala ledningsgruppen. Är kontaktperson mellan det lokala projektet och Länets projektsamordnare + (vid behov) ÖMS-nivån. Deltar i länets projektledarträffar. Medverkar, tillsammans med övrig projektpersonal, i sakområdesnätverk med andra liknande projekt. Skriver lägesrapport till länets samordnare och i övrigt stöder länets samordnare i dess arbete. Företräder det lokala projektet vid konferenser, erfarenhetsspridning, etc. Skriver delprojektets slutrapport. Ca % tjänst med möjlighet att anpassa sina arbetsinsatser utifrån projektets och projektomgivningens behov. FRÅGA: Erfarenheter av utvecklingsprojekt och att leda projekt hur ser den ut? Lokal projektekonom Administrerar och håller ordning på delprojektets ekonomi, inklusive medfinansiering. Ställer samman rekvisition av projektmedel. Bokföring och särredovisar projektet. Deltar i möten med länets administratör/ekonom. Ekonomen ska vara en person som förväntas finnas kvar i aktuell organisation även efter det att projektet avslutats. (För att eventuella kompletterande uppgifter ska kunna fås fram, exempelvis till ESF-rådet). Ca 20 % tjänst. Sedan behöver någon i den lokala organisationen registrera varje person i målgruppen som är deltar i projektets aktiviteter hos SCB. (Varje deltagande ungdom ska således registreras!).

41 LOKAL PROJEKTORGANISATION Lokal Ledningsgrupp Lokal ledningsgrupp Ledningsgruppen består av personer som har beslutsmandat över den verksamhet/det verksamhetsområde som deltar i projektet + motsvarande representanter från samverkande organisationer. Gruppen följer och följer upp det lokala projektets utvecklingen, projektekonomin och de åttaganden som projektmedverkan innebär. Underlättar för och stöder projektpersonals och verksamhetens möjligheter att genomföra projektet. Verkar för att jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke-diskriminering beaktas i projektets genomförande. Har i förkommande fall och utifrån behov kontakt med den politiska nivån inom sitt verksamhetsområde. Håller politikerna informerade om projektet, för att dessa på lämpligt sätt ska kunna stödja och känna till projektets mål, utveckling och resultat. Tar ansvar för att goda projektresultat implementeras i ordinarie verksamhet. Verkar för att projektresultat sprids till liknande verksamheter inom och utanför den egna organisationen. Verksamhetsansvariga försöker i möjligaste mån påverka eventuella strukturer som förhindrar att projektets mål går att nå i den egna organisationen eller att resultat går att implementeras i ordinarie verksamhet. Ordförande i den Lokala ledningsgruppen + någon representant från samverkande organisation deltar i Länets Ledningsgrupp och dess träffar och arbete. För att kunna delta i ÖMS-projektet och driva ett delprojekt måste Lokal ledningsgrupp finnas!

42 ÖMS Länsprojekt Länets Projektsamordnare Länets Projektekonom Länets ledningsgrupp Länets projektsamordnare Stöder de lokala verkstädernas arbete. Samordnar nätverk för de Lokala projektledarna inom regionen. Deltar och troligen samordnar arbetet i Länets ledningsgrupp. Samordnar och genomför sakområdesträffar. Verkar för att jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke-diskriminering beaktas i projektets genomförande. Sammanställer lägesrapporter. Arbetar med uppföljning och utvärdering, spridningsarbete. Stöd till och kontakt med ÖMS-projektledare och nätverk. Skriver länets projekt-/slutrapport. Med mera. (100 % tjänst, vid mer än 6 deltagande lokala projekt/kommuner). Länets ekonom Sammanställer och håller ordning på länets projektekonomi, sammanställer de lokala och länets rekvisitioner av projektmedel och betalar ut till deltagande aktörer/kommuner. Håller kontakt med och följer upp delprojektens ekonomi och administration av ekonomin. Deltar i ÖMS nätverket för ekonomer. Med mera. (25 %, funktionen behöver finnas kvar efter avslutat projekt). Länets Ledningsgrupp Leds av representant från länsorganisationen som också är representant i Styrgruppen tillsammans med ytterligare en representant. Övriga ledamöter: En representant från varje delprojekt (ska inte vara lokal projektledare) + representant från samverkande organisation. Länets projektsamordnare och vid behov länets ekonom. Uppgifter: Leder och ser till det länsövergripande projektperspektivet. Följer och följer upp de olika delprojekteten. Verkar för att jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke-diskriminering beaktas i projektets genomförande. Söker och ser mönster/skillnader i utvecklig och resultat, i och mellan de lokala projekten. Driver strukturella frågor inom det egna länet - inklusive strukturella frågor som kan behöva lösas på kommunal eller mellankommunal nivå. Tar initiativ och lyfter frågor som behöver dryftas i Styrgruppen eller på nationell nivå. Erfarenhetsspridning. POLITISK FÖRANKRING Varje deltagande län ska ha sin roll i projektet politiskt förankrad respektive läns politiska organisation, för att på det viset få stöd i att driva och utveckla arbetet mot de uppställda projektmålen.

43 Lärande nätverk - Saknätverk Ansvar: VKL Kommunalt Aktivitetsansvar (KAA), Vägledning, Strukturell samverkan Uppsala län Risk för avhopp, Strukturell samverkan Örebro län Elevstöd, Strukturell samverkan Södermanland Integration, Strukturell samverkan Östergötland Övergångar, Strukturell samverkan Norrköping Söderköping Södermanland Lindesberg 2 (Särskola) Linköping (Jobb & Vretaskolan (Region Ödeshög Knivsta * Nyköping Kunskapstorget) Östergötland, Ljungsbro) Valdemarsvik Enköping Liljeholmens fhsk (Linköping) Finspång Söderköping * Heby Håbo NVU Ödeshög * Västerås * Knivsta Kumla NVU * Sala * Älvkarleby Lindesberg 1 Heby * Surahammar Östhammar Sydnärkes Utbildningsförbund Håbo * Kungsör Västerås Ljusnarsberg Uppsala * Hallstahammar Sala Älvkarleby * Arboga Nora Köping Uppsala Karlskoga - Degerfors Heby * Håbo * * Kommunen finns med i/passar i flera nätverk. Möjligheten till det finns också för övriga projekt.

44 Bonusgrupp Östergötland bjuder in till: Kommun utan egen gymnasieskola erfarenhetsspridning från bland annat Östergötland Heby, Älvkarleby, Trosa, Gnesta, Oxelösund, Vingåker, Surahammar, Kungsör, Hallstahammar, Nora, Ljusnarsberg, Ödeshög, Valdemarsvik, Östhammar och Håbo

45 Lagen om offentlig upphandling LOU gäller! Kom ihåg det!

46 Styrgrupp Styrgruppen består av Ordförande: Malin Thunborg, Region Östergötland, enhet Kompetensförsörjning & Företagande. Ledamöter: Respektive ordförande från de Länsvisa ledningsgrupperna + en samverkande organisation/län. Deltar gör även ÖMS-projektledare, ÖMS-projektekonom, representant från ESF, Vetenskapligt stöd och Följeforskare. Som helhet bör Styrgruppen representera olika organisationer och förvaltningar som finns i projektet och sträva efter en jämn fördelning mellan antalet män respektive kvinnor. Uppdrag: att synliggöra och lyfta organisatoriska och strukturella hinder och sätta press på förändringar/avlägsna dessa. Följer projektets utveckling, följeforskningen och fattar beslut när så erfordras.

47 Vetenskapligt stöd Projektets vetenskapliga stöd har som uppgift att: Att ta fram forsknings-/vetenskapligt stöd till de olika delprojekten. Stöd kring projektutformning och ev. avgränsningar. Stödja jämställdhetsintegreringen (ev. också icke diskriminering och tillgänglighet). Stöd för målformulering och effektmål. Reflektionsstöd. Följa projekten. Uppföljningsstöd. Genomföra och vara ett stöd i projektutvärderingen.

48 Analys- och planeringsfasen 1 september 31 december 2015 Avtal skrivs mellan projektägaren och deltagande län i östra Mellansverige. Deltagande län skriver avtal med varje delprojekt. (Reglerar framför allt det ekonomiska ansvaret). 24 september, Linköping Projektstart/Kunskapsseminarier för samtliga delprojekt. Innehåller bland annat: Föreläsning om utvecklingsområdet. Föreläsning om skolresultat, skolavhopp, den könsuppdelade arbetsmarknaden, framtida rekryteringsbehov och branscher vad gäller östra Mellansverige som helhet. Jämställdhet och brist på jämställdhet och kopplingen till ungas uppväxt. Möten med/småföreläsningar om framgångsrika arbetssätt arbetsmetoder utifrån de erfarenheter som gjorts inom Plug In, genomförs i respektive sakområdesgrupp. Målgrupp: Samtlig projektpersonal, ledningsgrupper, politiker.

49 Länsvisa utbildningar i jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke diskriminering. Genomförs för samtliga projektledare, ett flertal av projektmedarbetarna samt representanter från varje lokal ledningsgrupp av ESF-processtöd (eller motsvarande). Delprojekten ska ha en sådan utformning så att både unga kvinnor och män trivs och att inga grupperingar uppstår som dominerar på någon annans bekostnad. Exempelvis genom att de tar över det fysiska rummet, samtal, talutrymme eller jargong som blir hinder för att goda resultat ska kunna uppnås. Arbetet ska kartlägga och analyser vilka könsskillnader och tillgänglighetsproblem som kan påverka unga kvinnor och mäns villkor negativt i projekten och åtgärda dessa och/eller ha en beredskap att möta dessa om de dyker upp. Utbildning i projektredovisning för de lokala projektekonomerna. Genomförs av Ulrika Sundberg, Region Östergötland.

50 Under september påbörjar varje lokalt projekt arbetet med en fördjupad analys och planering av sitt eget projekt, med stöd av projektets vetenskapliga resursperson. Analysen ska bland annat innehålla en genomgång av behovet av ytterligare avgränsningar - utökning av utvecklingsområdet. Projektidén kopplad till vetenskapligt förankrade arbetssätt, beprövad erfarenhet och utvecklingsgång. En bakgrundsbeskrivning målgruppsanalys ska göras och statistik tas fram för projektet och dess målgrupp kopplad till kön med kvantitativa och kvalitativa data för att projektet ska kunna möta ungdomarna där de är. Resultatet av arbetet ska dokumenteras i en rapport. Dessa inledande data är också viktiga för att projektet ska kunna effektutvärderas samt bidra till att uppmärksamma eventuella behov av organisatoriska och strukturella förändringar. Analyser ska göras och mål sättas för att projektet ska vara tillgängligt för alla deltagare samt att en riskanalys görs när det gäller risken för diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna. Det lokala projektets mål formuleras mätbarhet av resultat (mål inklusive jämställdhetsmål, indikatorer, förväntade resultat och effekter). Den egna projektorganisationen sätts på plats och en tids- och aktivitetsplan för genomförandefasen tas fram och dokumenteras (kopplad till förväntade resultat och effekter). Analys ska även göras när det gäller hur hållbarhet över tid uppnås för de insatser som planeras. En inledande planering görs av hur implementeringen av uppnådda positiva resultat ska ske, behovet av eventuella budgetförändringar ses över och genomförs, etc. Arbetet ska vara klart till den 31 december 2015 och godkännas av länets projektledare med stöd av projektägaren.

51 Därefter följer Genomförandefas januari 2016 augusti Avslutningsfasen september december Syfte: dokumentera och ta tillvara, sprida gjorda erfarenheter och lärdomar. Lokal projekt och det övergripande ÖMS-projektet avslutas under strukturerade och ordnade former. Mål: att projektet avslutas. Att goda resultat och modeller implementeras, gjorda erfarenheter och lärdomar tas tillvara, på sådant sätt att de kan spridas och levandegöras också efter den 31 december Delmål En gemensam avlutnings och spridningskonferens genomförs under september månad. Planeras av projektägaren tillsammans med länen. Varje lokalt projekt skriver en slutrapport utifrån en gemensam modell (tas fram av projektägaren). Färdiga senast 30 september Respektive län genomför egna spridningskonferenser utifrån egna förutsättningar och behov. Varje lokalt projekt sprider sina resultat inom den egna kommunen/organisationen. Varje län sammanställer en slutrapport för länets projektdeltagande (inklusive huvuddragen i de lokala projektresultaten). Färdig 31 oktober Utvärderarnas slutrapport färdigställs och kommuniceras. Färdig senast den 31 oktober Färdigställande av projektets slutrapport. Ekonomisk slutredovisning av projektet. Tidpunkt för dessa vill projektägaren komma överens med ESF om.

52 Utvärderingsuppdrag Följeforskning Frågeställning: Kan ett verksamhetsförlagt delprojekt påverka organisationer och deras grundläggande strukturer så att skolmisslyckande och avhopp minskar eller så att ungdomar får förutsättningar till etablering på arbetsmarknaden? Vilka framgångsfaktorer finns det som möjliggör en sådan utveckling hur ser eventuella hinder ut? Det här innebär att följeforskningen kommer att följa lokala projekt och utvecklingsprocesser. I och med val av utvärderingsmetod kommer Styrgruppen att få återkommande rapporter och reflektioner från forskarna som blir en del i projektets styrning och utveckling under den tid som det pågår.

53 Utvärderingsuppdrag för det vetenskapliga stödet Projektets vetenskapliga stöd gör fördjupningsstudier av framgångrika arbetsmetoder samt planerar och genomför sin del av projektutvärderingen i samförstånd/samarbete med följeforskningen. Ett delmål inom projektet är också att kunna locka studenter som behöver skriva uppsatser /arbetar med frågor som rör studier, lärande, verksamhetsutveckling, ungdomars uppväxt, etc.

54 Kontakt och länkar Projektledare, östra Mellansverige: Lasse Jonsson Projektekonom, östra Mellansverige: Ulrika Sundberg Standarden för jämställdhetsintegrering, som redogör för hur integreringen ska genomföras i praktiken: (Högerklicka och välj Öppna hyperlänk ). Pluginnovation samlade erfarenheter, framgångfaktorer, forskning om skolavhopp från Plug In projektet: (Högerklicka och välj Öppna hyperlänk ). Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) (Högerklicka och välj Öppna hyperlänk ).

Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten?

Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten? Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten? Välkommen till en dag om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten! 10.00-10.45 Inledning 10.45 12.00

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

2014-02-18. Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45. Mötesanteckningar Barn och Ungdomsberedningen (BoU)

2014-02-18. Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45. Mötesanteckningar Barn och Ungdomsberedningen (BoU) Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45 2014-02-18 Mötesanteckningar Barn och Ungdomsberedningen (BoU) Datum: 2014-02-05 Tid: 13.30 15.30 Plats: VKL Närvarande ledamöter Roger Eklund, ordförande Ingrid

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Kulturanalys av förskoleverksamheten

Kulturanalys av förskoleverksamheten ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 {26) UTSKOTT Bos 152 Dnr KS 249/2014 Kulturanalys av förskoleverksamheten Ärendebeskrivning Projektledare/målornrådesansvarig Peter Morfeldt och utvecklingsledare/projektansvarig

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt: Förstudie angående nyanlända kvinnor och mäns ohälsa och funktionsnedsättning

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

2013-05-27. Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45. Mötesanteckningar personalberedning 2013-05-17 Kl. 10 12 Kommunhuset Norberg

2013-05-27. Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45. Mötesanteckningar personalberedning 2013-05-17 Kl. 10 12 Kommunhuset Norberg Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45 2013-05-27 Mötesanteckningar personalberedning 2013-05-17 Kl. 10 12 Kommunhuset Norberg Närvarande ledamöter Staffan Jansson ordförande Hans Strandlund Ingrid

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar 10 juni 2014 Välkomna Program Välkomna Peter Carpelan Avslutat ESF-projektet som implementerats Samverkan kring unga - Ungdomsteamet i

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1

Checklista inför beslut, BP1 Projektdirektiv 1(8) Projekt R2015 - Region i Örebro län Projektägare: Rickard Simonsson, landstingsdirektör Magnus Persson, regiondirektör Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Är projektmålen tydliga och

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar 2014-06-08 Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar Bakgrund Ungas hela livssituation påverkas av att vara utanför arbete och studier och ur ett samhälleligt perspektiv bromsar

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete och studier för unga kvinnor och män

Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete och studier för unga kvinnor och män Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete och studier för unga kvinnor och män Underlätta

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 Nu kan ni söka stöd för projekt

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Välkommen till VKL:s gemensamma presidiekonferens 28-29 november 2013

Välkommen till VKL:s gemensamma presidiekonferens 28-29 november 2013 Välkommen till VKL:s gemensamma presidiekonferens 28-29 november 2013 Vill du ställa en fråga? Skicka ett SMS till nummer 71550 inled SMS:et med texten FRÅGA skriv därefter din fråga. Framtidens utmaningar

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16 Närvarande:

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Bilaga 1 Styrelseprot 12 okt 2012 Protokollsanteckning med anledning av beslutet i VKL:s styrelse ärende 5 Vafabutredningen den 12 oktober 2012. Jag delar inte styrelsens uppfattning att den bästa framtida

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2010 1. Verksamheten

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

LFA som stöd vid granskning Intressenter:

LFA som stöd vid granskning Intressenter: LFA i praktiken LFA som stöd vid granskning Intressenter: Finns en strategi bakom val av aktörer? Relevans? Problem-/situationsbeskrivning: Relevans i förhållande till projektmål? Finns huvudproblem, orsaker

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Målet med den socioekonomiska fonden Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun en bra start i livet. Syftet

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för Regional utveckling Ansökan utvecklingsmedel

Koncernkontoret Avdelningen för Regional utveckling Ansökan utvecklingsmedel Koncernkontoret Ansökan utvecklingsmedel Pia Sandell Processledare Skånes färdplan för biogas 044-309 32 92 Pia.ac.sandell@skane.se 1 (1) Instruktion För sökande till Region Skånes utvecklingsmedel inom

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): november 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden

Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-11-09 Dnr: 10-9712-5 1(14) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan ska fyllas i beroende på om ansökan avser utvecklingsprojekt, forskningsprojekt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2012-06-15 1 Plats och tid Surahammars kommunhus, kl 09.00-12.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan Helena

Läs mer

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Statsbidrag till utvecklingsprojekt Kenneth Drougge, statsbidragsavdelningen kenneth.drougge@spsm.se 010-473 5387 En likvärdig

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(7) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012 Vård- och omsorgscollege Västmanland /Regional styrgrupp April 2011 En kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning Vård- och omsorgscollege Västmanland Verksamhet under fortsatt projekttid

Läs mer

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Erfarenheter från svenska ESF-rådets tidigare dropouts-satsningar Ann.ohman-sandberg@apel-fou.se Relationen studier -arbete för unga i Sverige Andel

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Liv & hälsa ung i Mellansverige

Liv & hälsa ung i Mellansverige Liv & hälsa ung i Mellansverige Resultat från ungdomsundersökningarna Liv & hälsa ung bland elever i skolår 9 år 2013/2014 Ett samarbete mellan landstingen i Uppsala, Sörmland, Västmanland och Örebro län

Läs mer

Ekonomiavdelningarna i Göteborgs Stads stadsdelar inbjuder till uppsatsteman vårterminen 2015.

Ekonomiavdelningarna i Göteborgs Stads stadsdelar inbjuder till uppsatsteman vårterminen 2015. Ekonomiavdelningarna i Göteborgs Stads stadsdelar inbjuder till uppsatsteman vårterminen 2015. Vi erbjuder dig ett uppsatstema inom följande områden: Utvärdering av genomförda förändringar Strategiska

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Hela personalen på Westerqvarns

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Att utveckla det lokala ANDT-förebyggande arbetet. Vad har vi lärt oss av de utvecklingsarbeten som genomförts?

Att utveckla det lokala ANDT-förebyggande arbetet. Vad har vi lärt oss av de utvecklingsarbeten som genomförts? Att utveckla det lokala ANDT-förebyggande arbetet. Vad har vi lärt oss av de utvecklingsarbeten som genomförts? 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sex försökskommuner Kalmar, Kramfors, Laholm, Lund,

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer