Alingsås kommun ATT MÖTAS PÅ NYA ARENOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alingsås kommun ATT MÖTAS PÅ NYA ARENOR"

Transkript

1 Alingsås kommun ATT MÖTAS PÅ NYA ARENOR Projektredovisning av Barbro Lööf November 2004

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Att mötas på nya arenor 1 Bakgrund Alingsås kommun 3 Konsumentverksamheten i Alingsås Alströmergymnasiet Syfte och mål 4 Budget 4 Tidsplan 4 Genomförande/Hur blev det? 5 Lärarkontakter 6 Nya informationsvägar 6 Referensgrupp 6 Röster från elever 7 Röster från lärare 7 Avslutning/Sammanfattning 8 2

3 Alingsås Kommun Alingsås är den trivsamma trästaden med en levande landsbygd. Läget i regionen västra ger småstadens fördelar och storstadens möjligheter. Kommunen har ca invånare. Andelen barn mellan 0-18 år är ca 8 640, det vill säga 24,3% av befolkningen. Enligt SCB räknas Alingsås som en medelstor stad, en stad som tidigt har utvecklats till en framgångsrik IT-kommun. Alingsås är belägen fyra mil öster om Göteborg och har alltmer kommit att bli som en göteborgsförort Konsumentverksamheten Då konsumentverksamheten 1993 överfördes till Socialförvaltningen ekonomienheten på Individ och familjeomsorgen (IFO), fastslog Kommunfullmäktige och Socialnämnd följande inriktning på konsumentverksamheten: Ekonomisk rådgivning, reklamationshantering samt allmän konsumentinformation. I och med denna förändring har arbetsuppgifterna för konsumentsekreteraren alltmer förskjutits från traditionella konsumentsekreteraruppgifter till större inslag av individuell budgetrådgivning och vägledning i konsumentfrågor. Denna inriktning förstärktes ytterligare när skuldsaneringslagen trädde ikraft 1994 och konsumentverksamheten fick ansvaret även för verksamheten inom detta lagrum. Utrymmet för den mer förebyggande och informerande delen av konsumentverksamheten har således successivt minskat under de senaste åren. Enligt kunskapsmålet i konsumentpolitiska propositionen 2001 ska ungdomar ges rätt till utbildning inom konsumentområdet Mot denna bakgrund ansökte konsumentsekreteraren projektmedel ur Konsumentverkets tilldelade 20 miljoner till utveckling och kvalitetshöjning av konsumentverksamheten. Projektet fick arbetsnamnet: Att mötas på nya arenor Då nästan alla ungdomar fortsätter sina studier i gymnasieskolan fanns målgruppen för projektet på kommunens enda gymnasium - Alströmergymnasiet Alströmergymnasiet En av västsveriges största gymnasieskolor, med ungefär 1400 elever och med ett stort urval av program.skolan har bra tillgång till datorer och möjlighet att arbeta effektivt i undervisningen. Skolans biblioteket ligger centralt i skolan och är mycket välbesökt av eleverna. Det är ett modernt kunskapscentrum. En perfekt plats för att även ha en bemannad konsumenthörna på. En central plats där elever, lärare och annan skolpersonal kan möta konsumentsekreteraren, som med information och vägledning kan relatera till ungdomars egen konsumtion och ge raka svar på konkreta frågor som rör konsumenträtt och ekonomi samt medverka i skolans undervisning. 3

4 Beloppet som projektmedel från Konsumentverket ansöktes för var inledningsvis under första verksamhetsåret :--, då detta önskemål inte kunde uppfyllas, tog Konsumentverket Charlotte Falk - kontakt med konsumentsekreteraren med förfrågan om det var möjligt att under en tvåårstid disponera detta belopp under förutsättning att denne kunde arbete halvtid med projektet istället för heltid. Detta accepterades. Syfte och mål med projektet Att på gymnasieskolans bibliotek bygga upp en bemannad konsumentverksamhet och därmed ge gymnasieelever tillgång till vidgade kunskaper kring privatekonomi, konsument- och budgetfrågor, samt Att tillsammans med kommunens enda gymnasieskola både lärare och elever finna nya arbetsformer i skolans vardag med målsättningen att på sikt integrera konsument- och privatekonomiska frågor i läroplanen. Budget Som den var tänkt vid ettårsprojekt: Projektledare/nuvarande konsumentsekreterare :-- Utbildning av vikarie på konsumentsekreterartjänsten :-- Externa föreläsare/resurser till gymnasieskolan :-- Material :-- Kostnader för extern utvärdering :-- Totalt :-- Så här blev det vid tvåårsprojekt: Personalkostnader för projektledare, vikarie och utvärdering :-- Utbildning, resor för vikarien :-- Material :-- Telefon/Data 5.263:-- Representation 4.086:-- Totalt :-- Tidsplan Höstterminen 02 samt del av vårterminen 03 ägnades huvudsakligen åt den teoretiska planeringen av projektet, informera lärarstaben, lärare, elever och politiker, leta efter, anställa och introducera en vikarie för den ordinarie konsumentsekreteraren. Vidare att bygga upp konsumenthörnan i gymnasieskolans bibliotek och att bilda en referens grupp, samt att delvis även börja undervisa. För att därefter aktivt och helhjärtat ägna resterande tid fram till höstterminen 04 till undervisning i olika former samt till utvärdering och sammanfattning av erfarenheterna. Hela projektet dokumenterades dels i dagboksform och dels i bildform. 4

5 Genomförande/Hur blev det? Den första tiden ägnade jag i huvudsak åt att uppmärksamma lärare på möjligheten att involvera konsumentfrågor i undervisningssammanhang alternativt engagera konsumentsekreteraren som föreläsare. Och för mig att hitta i skolan! Till stor hjälp var bibliotekets ansvarige, som med oavbruten entusiasm vägledde mig in i skolans kultur och gav förslag på presumtiva eldsjälar inom konsumentfrågor. Min första informationskanal till skolans lärare blev via deras egen tidning, VIP, där jag inledningsvis presenterade projektet samt fortlöpande under projektets gång redogjorde för diverse nyheter berörande konsumentfrågor. Skolans bibliotekarie gav mig plats och utrymme i bibliotekets lokaler, såtillvida att jag blev tilldelat ett rum bakom bibliotekariens informationsdisk. Den inköpta konsumentlitteraturen fick ett eget bokställ, som placerades på en väl synlig plats i biblioteket. Tillgång till dator och telefon blev dock begränsad, men löstes genom att en bärbar dator inköptes. Mobiltelefon fanns redan inom konsumentverksamheten. Då jag endast kunde tillbringa 50% av min arbetstid i skolan, var bibliotekarien vid min frånvaro behjälplig med utlåning av konsumentlitteratur och med bokning av mötestider för elever och lärare. Jag samt projektet blev dessutom omnämnda för nya såväl gamla elever vid de traditionella introduktionerna av biblioteket. Frikostigt delades tidningen Koll på pengarna och kassaböcker ut. För att ytterligare synliggöra konsumentsekreterarens närvaro i skolan (många lärare hade redan läst om det dels i den lokala tidningen Alingsåstidningen samt i GP och väntade otåligt på min ankomst) spelades det in en informationsfilm för skolans interna TV, avsedd för elevinformation: KONSUMENTHJÄLP! Medveten konsument, vill du bli en? Då kan du ta kontakt med konsumentsekreterare Barbro Lööf. Hon finns i biblioteket varje onsdag och torsdag. Du kan få hjälp med att planera din studieekonomi, hjälp vid felaktiga köp samt information om dina rättigheter och skyldigheter som konsument. Konsumentsekreteraren fick ett ansikte i skolan. Elever, lärare och övrig personal hittade mig. Jag brukade ibland ta mig en promenad runt om i skolans lokaler och med igenkännande leenden från elever och lärare blev jag ibland stoppad och fick en pratstund och även då kom vi ibland överens om tid och ev klassmöte. Ibland flyttade jag mig från biblioteket och satt i det mycket populära caféet med eleverna. Detta innebar intressanta och stimulerande samtal med eleverna.. Många fikastunder och luncher med olika gruppledare tillförde mig kunskaper om hur jag kunde nå eleverna på ett annat sätt än det traditionella. Nya idéer och infallsvinkar om hur jag kunde få ut konsumentkunskap till eleverna kom på så sätt fram. Genom att bl a låta mediaprogrammet få tillfälle att ägna hela sin tidning PUNKT till konsumentfrågor visade sig vara ett lyckokast. Tidningen framställdes helt av elever utifrån deras egen syn på konsumentfrågor ur ett alingsåsperspektiv och tidningen blev ett lyckokast i alla avseenden. Tidningen blev mycket berömlig och stilistiskt utförd, sedermera utlagd på konsumentsekreterarens hemsida. EN RIKTIG KIOSKVÄLTARE för att citera en av konsumentverkets medarbetare när jag redovisade tidningen vid Konsumentdagarna i Skövde

6 Konsumenttidningen Råd&Rön hörde bl a av sig och tillägnade tidningen sitt nyhetsbrev. En annan elevkull framställde en affisch som hänvisade till att flytta hemifrån med tonvikt på de olika konsumtionstyperna. Eleverna på gymnasiet tjänstgjorde som fotomodeller och affischen sattes upp under livliga diskussioner (positiva igenkännanden). Affischen användes sedan i olika sammanhang av eleverna då det pratades om ungdomsekonomi. Den kom även till användning för affischering av skolans övriga anslagstavlor. Konsumentverkets material fanns, förutom i skolans bibliotek, även i elevernas olika uppehållsrum. Lärarkontakter Lärarna som kontaktade mig undervisade mestadels i samhällskunskap, handelsrätt och svenska och sist men inte minst media. Individuella programmet har alltid anlitat mig. Även särgymnasiet kontaktade mig. Föredrag i hörsal med mixade klassen förekom och närvaron var hög. Mest lyckad upplevde jag klassundervisningen. Lärarna - med mitt stöd - hade då förberett eleverna och ibland gett dem uppdrag. Vi utgick från elevernas kunskap dels kunskapsmässigt som åldersmässigt. Uppdrag som eleverna fick kunde exempelvis vara: Redovisning av sina arbeten efter att jag tillsammans med läraren hade plockat fram exempel som eleverna därefter fick applicera paragrafer på. Infasning av handelsprogrammets juridikböcker utifrån ett konsumentperspektiv Inläsning och inlärning av konsumentlagarna utifrån ett ekonomiskt perspektiv För att ytterligare nå ut till eleverna blev jag bl a inbjuden som deltagare på skolans årliga elevmässa och medverkade som konsumentfrågeexpert i lokalradion där programmet sköttes av elever från skolan. Nya informationsvägar Trots att jag fanns i konsumenthörnan på biblioteket så fick jag mycket frågor till min mailbox. Det visade sig många av eleverna kommunicerar på så sätt. Idéen till en ungdomskonsumtionssida föddes och återigen ville mediaprogrammet samarbeta genom att skapa en konsumentsida under Alingsås kommuns hemsida. Detta projekt påbörjades, tre elever fick t o m besöka Konsumentverket och prata med deras personal om den tilltänkta hemsidan, men tyvärr hann aldrig konsumenthemsidan slutföras. Både jag, lärare och elever var tidsoptimister. Men arbetet med hemsidan kommer att fortsätta efter projekttidens slut, det finns nya elevkullar på Alströmergymnasiet. Referensgrupp Det visade sig vara svårt att bilda en referensgrupp bl a av ändrade politiska förhållanden i kommunen samt nytillsatta personer på vissa tjänster. För att inte förlora tid beslöt jag att istället för referensgrupp ta hjälp av andra personer, dvs de som kunde skolans värld bäst 6

7 nämligen rektorerna, tidigare besjälade lärare, vissa elever samt sist men inte minst bibliotekarien. Jag bildade ett bollplank istället. Vilket visade sig vara rätt tänkt. Jag vann tid och gruppen kunde helt informellt komma med synpunkter till mig under projektets gång Politiska nämnderna, social och utbildning fick kontinuerlig information och vid två tillfällen fick de även en längre dragning av projektet och vad det stod för. En ändring i det politiska styret inom kommunen innebar att även nya politiker informerades om projektet. Även i min yrkesgrupp ekonomi - följdes projektet med intresse. En socialsekreterare ur vår ekonomigrupp fick vikariera och utbildades på min tjänst under projekttiden. Framtida förankring i den ordinarie verksamheten kunde således uppnås. Mitt bollplank gav mig hjälp och jag fick stöd att föra projektet vidare, lärde mig att bl a ta hänsyn till schemabrytningar, vara ute i god tid samt det viktigaste att gå försiktigt fram. Genomförandefasen hade nämligen inte gått friktionsfritt alla gånger, mycket på grund av att jag var för ivrig att komma igång och glömde ibland bort att projektet baserades sig på frivillighet. Fastän konsumentsekreteraren fanns i skolans bibliotek passade många gånger inte tiderna med lärarna och eleverna. Som jag ser det idag skulle det bästa ha varit att ha varit där dagligen, men det gick inte att kombinera med min andra tjänst. Trots allt genomfördes mycket i lektionsform och i föreläsningsform. Flexibilitet dels från lärarnas sida och min så gick det oftast att lösas på ett smidigt sätt. Fastän eleverna ibland fick ta en sen fredagseftermiddagslektion, så kom de. Reflekterande samtal förekom mellan mig och lärarna efter varje lektion och föredrag. Även eleverna kom med synpunkter som i vissa fall förmedlades till mig via deras lärare: Röster från elever: Va bra! Jag tror att jag ska skaffa mig en massa skulder så jag kan få träffa henne igen. Shiit!, sa en annan elev då hon upptäckte att hennes cigarettkonsumtionskostnad var lika stor som kostnaden för inköp av en begagnad bil. Vad mycket vi har lärt oss genom att intervjua dig och att samarbeta med dig. (Kommentar från eleverna som färdigställde tidningen Punkt samt affischen) Röster från lärare: Det var med stor glädje jag läste att du skulle kunna ägna mer av din tid åt skolungdomarna. Jag kommer förbi en stund med reservation för schemaändring måste få träffa dig. Förhoppningsvis kan du tända mina elever så att de vill ha konsumentfrågor som tema under våren och även under nästa höst, hade tänkt att samarbeta med matten, dvs att räkna på budget, körkort etc. Har du tips och material? 7

8 Din medverkan och dina exempel på lektionen uppskattades mycket av mina elever. Bra att få kunskap utifrån! Jag planerar att arbeta med reklam och undrar om jag kunde få lite hjälp? Tack för ett givande besök. Eleverna lärde sig jättemycket och har efteråt kommit med frågor och reflektioner. Ditt förra besök var mycket uppskattat tror du att du har möjlighet att komma tillbaka? Får en sång tilldelad mig som lyder: Vill du ha bluffar av högsta klass, gå till McDonalds där är det kass, sen kan du ringa till Barbro Lööf, hon tar chefen i örat så han blir röd, så lär de sig att inte lura barn.! AVSLUTNING/SAMMANFATTNING Det har varit två lärorika år och min önskan har varit att jag hade kunnat vara där på heltid och dagligen samt att fler lärare och elever hade kontaktat mig. Skolbiblioteket har varit den absoluta bästa platsen att ha en bemannad konsumenthörna på. Bibliotekets placering i hjärtat på skolan -, naturlig närhet till elever, tillgång till datorer, en sist men inte minst engagerad bibliotekarie. Det är bara en del av de bidragande orsakerna som jag, och de lärare som tillfrågats, vilar min bedömning på. Alltså rätt plats. För som jag ser det är konsumentkunskap detsamma som medborgarkunskap. Ungdomar är samhällsmedborgare men i allra högst grad konsumenter i ett samhälle som kräver att de kan sina rättigheter och skyldigheter. Jag har som rådgivare delat med mig av min erfarenhet och gett de lärare och elever som kontaktat mig inblick i hur konsumtionssamhället idag fungerar. Att rekrytera och utbilda en medarbetare från min ordinarie grupptillhörighet ekonomienheten på IFO har möjligtgjort och bidragit till en kunskapsförstärkning till konsumentverksamheten. Jag har funnit: Jag har: Att skolbiblioteket är rätt plats Att lärare och elever eftersöker denna kunskap Tidsnöd Lärt mig mycket om skolkulturen Erhållit nytt och bredare kontaktnät i skolan Synliggjort konsumenträtten i undervisningssammanhang. 8

9 På elevens villkor deltagit i klasserna och varit kunskapsstöd till lärarna Lämnat kvar böcker och informationsmaterial i skolbiblioteket Fått fler lärare intresserade. Lärt mig att det finns annan skolpersonal som är intresserad Lärt mig att inte gå för fort fram Yttre omständigheter jag inte kunde räkna med: Ändring av det politiska styret efter valet 2002 från socialdemokratiskt till borgerligt. Skolan får sparkrav Lärartjänster dras in Lärarstrejk Datatrubbel Schemaändring Skolan nedklottrad med nazistsymboler, demokratimarsch mot rasism Kulturkrockar Kommunens IT-policy. Positiva faktorer: Väl mottagen i skolan Tidningarna skriver om projektet Andra aktörer vill ta del Nya klasser vill ta del av informationen Ringar på vattneteffekten Konsumentverkets stöd under projektet. Uppmuntran från lärare, elever och övrig skolpersonal. Kollegiala stödet från mitt nätverk Kunskapsförstärkning i den ordinarie verksamheten Avslutningsvis vill jag citera en av lärarna: Hej, här är fullt ös medvetslös, med alla nya klasser vi saknar dig redan skall du veta. Ett konkret bevis för det fick jag häromdagen, när en blyg och lågmäld kille i Barn och fritidsklassen du träffade kom fram och tackade för vårens lärdomar. De hade hjälpt honom att stå på sig mot stora farliga Siba i Borås, så nu skulle han få reseersättning. Snacka om att han räddade min dag även om jag förstås inte kan ta åt mig äran, är jag glad över att ha förmedlat kontakten. Hoppas vi stöter på varann snart ha det gott till dess! Cecilia 9

10 Datum: Konsumentverket Handläggare: Barbro Lööf Berit Andersson Direktnr: Beteckning: Konsumentsekreterare Stockholm Kommentarer till avvikelser till projektbudgeten Att mötas på nya arenor Den föreslagna budgeten vid ansökan av projektmedel blev framtagen i all hast, att budgeten inte var väl genomtänkt blev tydligt under projektets gång. Projektet var tänkt som ett ettårigt med den dåvarande lönen som konsumentsekreteraren då uppbar. Då projektet istället blev tvåårigt förbisågs att konsumentsekreteraren under denna tid skulle komma att få en löneförhöjning. För att finansiera detta (halva konsumentsekreterarens lön skulle finansieras av projektpengar och den andra halvan av konsumentverksamheten i Alingsås) togs en del av utvärderingspengarna.till hjälp. Materialkostnaderna var även en sådan post som kom att utfalla fel. Inköp av bl dator och bokställ för att smälta in i skolans bibliotek hade vi aldrig tänkt på. Bifogat finns en detaljerad kostnads- och intäktsida, som är framtagen av bokföringen. Jag svarar gärna på ytterligare frågor. ALINGSÅS KOMMUN Konsument Alingsås Barbro Lööf Konsumentsekreterare Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Sidenvägen 7 B Telefon: Fax: E-post: Webbplats:

11 Projekt "Att mötas på nya arenor" Benämning Kostnader Intäkter Statsbidrag Personalkostnader Litteratur Edusweden AB Konsumentverket BTJ Produkter AB Trycksaker 120 Internfaktura från KLK 120 Extern representation 774 Duka 774 Summa Benämning Kostnader Intäkter Statsbidrag Personalkostnader Förbr inventarier Hyssna skor 110 Aquas Bilstudio Finedesign factory AB 615 Litteratur Svenska Kommunförbundet 930 Privata affärer 268 Björn Lundén information 233 Förlags AB Björnen 270 Liber AB 885 Mareld 197 Spelinstitutet 280 Borås stad konsument 300 Trycksaker 120 Internfaktura från KLK 120

12 Kontorsmateriel Datamateriel 120 Telefon 611 Resor Resia Alingsås Resia Alingsås Resia Alingsås Resia Alingsås Resia Alingsås 873 Resia Alingsås Svanbergs resebyrå 987 Svanbergs resebyrå Basic Hotell GL-kort 300 Yrkesför för rådgivare Representation Marieborgs bageri 483 Hallbergs blommor Café Sidenvägen 150 Reklam Konsumentverket Karamellpojkarna 995 Summa Benämning Kostnader Intäkter Statsbidrag Personalkostnader Hyra bilar 357 Förbr inventarier Prav Data Litteratur Bokhandeln i Alingsås Kommunförbundet V:a Götaland Konsumentverket 252 Förbrukningsmateriel Rondellens blommor 1 914

13 Kontorsmateriel Telefon/data Resor Svanbergs Resebyrå Svanbergs Resebyrå Svanbergs Resebyrå Resia Alingsås 737 Resia Alingsås Broströms Resebyrå Broströms Resebyrå 591 Broströms Resebyrå GL-kort 800 Div resor, bet själv fått ers via lön Representation 405 Café Sidenvägen Summa Summa totalt Personalkostnader projektet Kostnad projekt ledaren Kostnad utvärdering Kostnad vikarie för projektet

Konsumentrådgivning i skolan

Konsumentrådgivning i skolan Hofors kommun Konsumentrådgivning i skolan ett projekt för ökad kunskap och medvetenhet bland ungdom i konsumentfrågor Sammanfattning och utvärdering Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Bakgrund......

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Max18skolan årskurs 7-9. Delaktighet

Max18skolan årskurs 7-9. Delaktighet Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt så länge de inte kränker någon annan. Genom att reflektera

Läs mer

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning när du behöver få ordning på din ekonomi 1 kostnadsfri budget- och skuldrådgivning i sveriges kommuner Visste du att det finns budget- och skuldrådgivning

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Beviljade stöd 2009 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-12-17 12 (xx) Dnr SN 2015/251 Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 Sammanfattning Arbetslösheten bland

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Göteborg den 30 oktober 2014 Ann-Christine Gullacksen 1 Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Göteborg den 30 oktober 2014 Ann-Christine Gullacksen 2 Delaktighetstrappan

Läs mer

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Handläggare: Birgitta Spens, Folkhälsoförvaltningen Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Bakgrund Gymnasienämnden för Karlskoga och Degerfors kommuner har beviljats medel från Specialpedagogiska

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Konsumentnämnden 2010-06-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Konsumentnämnden 2010-06-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kontorshuset Hjorten, kl. 10.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Samkraft. Handlingsplan och budget verksamhetsåret december 2015 SIDA 1 (8)

Samkraft. Handlingsplan och budget verksamhetsåret december 2015 SIDA 1 (8) 1 (8) UTVECKLINGSLEDARE Yvonne Sawert 08-535 302 64 yvonne.sawert@huddinge.se Samkraft Handlingsplan och budget verksamhetsåret 2016 POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS TELEFON (VX) OCH

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation

Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation Studieförbundet Vuxenskolan Avdelning Internationellt Kulturcentrum Projektledare Folkbildning till synskadade och blinda invandrare

Läs mer

Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola!

Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola! Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola! Avgörande är den enskilda individens förhållningssätt till sitt eget behov av vidarelärande, förmågan att lära nytt och attityden till utbildningsinstitutioner

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15 Kommunstyrelsens stab Säby Torg 16/144 80 Rönninge Björn Callmar/Ungdomssamordnare 08 532 598 37, bjorn.callmar@salem.se www.salem.se eller www.plaskis.nu 2007-03-15 Ansökan om utvecklingsmedel till tidigare

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Konsumentvägledning för ungdomar. Skellefteå kommun

Konsumentvägledning för ungdomar. Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Konsumentvägledning för ungdomar Linda Marklund Certifierad kommunal revisor November 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-16.20 Beslutande Agda Johansson, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Carina Lillbacka Pia Risán Styrbjörn Lindht. tj.ersättare Ulrica Öberg,

Läs mer

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=?

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Hanna Melin Nilstein Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Lpp (Lokal pedagogisk plan) för verklighetsbaserad och praktisk matematik Bakgrund och beskrivning

Läs mer

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Närvarande: Bilagor: Viktor Sjögren Sebastian Hellvin Johan Skarin Sofia Carlsson Gawain Nordlander Johan Lundbäck Josefin Hellvin Bilaga A, Verksamhetsberättelse Bilaga B,

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel.

Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel. Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel. Vad som gör företag framgångsrika är inte alltid det du tror. Visst är det viktigt med affärsplaner, distributionsmodeller

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Opportunities aren t given, they re made

Opportunities aren t given, they re made GÖTEBORG Opportunities aren t given, they re made Rektorn har ordet Välkommen till Sjölins Gymnasium i Göteborg, en gymnasieskola där det händer mycket. Det kan vara rollspel, öppna redovisningar och

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Introduktion. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation

Introduktion. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Introduktion Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Handbok i Kriskommunikation Introduktion Innehåll Förord Vad är en kris? Vad innebär kriskommunikation? Sanningen finns hos mottagaren Medierna

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Projektmaterial ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kontorshuset Hjorten, kl. 10.00-12.05 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

skolmaterial som underlättar ditt JoBB

skolmaterial som underlättar ditt JoBB skolmaterial som underlättar ditt JoBB Gratis skolmaterial för alla åldrar om konsumenträttigheter, privatekonomi och reklam. Gratis skolmaterial och färdiga lektioner. www.konsumentverket.se/skola är

Läs mer

Till dig som funderar på VFU. i Upplands Väsby

Till dig som funderar på VFU. i Upplands Väsby Till dig som funderar på VFU i Upplands Väsby Marie Asmar utbildar sig till lärare för grundskolans tidigare skolår: - På VFU* möter vi eleverna och får se hur flexibla vi måste vara som lärare. Ett kort

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Att förbättra språkundervisning med hjälp av sociala medier och öka data- och internetkunskap och flexibilitet i lärande.

Att förbättra språkundervisning med hjälp av sociala medier och öka data- och internetkunskap och flexibilitet i lärande. 1. Engelska A online S:ta Birgittas folkhögskola Projektledare Gordon McCulloch e-postadress info@stabirgitta.com Tel 08-702 14 04 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Att förbättra språkundervisning

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Sida 1 av 7 Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar fylla i

Läs mer

Utvecklingsprojekt i Kungsbacka 2002-2003

Utvecklingsprojekt i Kungsbacka 2002-2003 Framtidens Konsument Konsument Kungsbacka Utvecklingsprojekt i Kungsbacka 2002-2003 Ett projekt som skapat en informationskanal till de nya konsumenterna och öppnat dialogen med Kungsbackas handel Projektledare

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Rapport 5 preliminär, version maj 2010. Fokusgrupper med coacher. Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne

Rapport 5 preliminär, version maj 2010. Fokusgrupper med coacher. Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne Rapport 5 preliminär, version maj 2010 Fokusgrupper med coacher - En resultatsammanställning baserad på 2 fokusgrupper med sammanlagt 8 coacher. Bengt

Läs mer

Varbergs kommun. Granskning av kommunens funktion för budget- och skuldrådgivning. Revisionsrapport. Antal sidor:9

Varbergs kommun. Granskning av kommunens funktion för budget- och skuldrådgivning. Revisionsrapport. Antal sidor:9 ABCD Varbergs kommun Granskning av kommunens funktion för budget- och Revisionsrapport Antal sidor:9 Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Metod 3 6. Nationell lagstiftning

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Konsumentrådgivning i Nacka kommun

Konsumentrådgivning i Nacka kommun 2016-02-22 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2016/38 Arbets- och företagsnämnden Konsumentrådgivning i Nacka kommun Förslag till beslut 1. Arbets- och företagsnämnden beslutar att fortsätta erbjuda nackaborna

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Skolprogram från West Pride HT 2017 VT 2018

Skolprogram från West Pride HT 2017 VT 2018 Skolprogram från West Pride HT 2017 VT 2018 West Pride Göteborgs HBTQ-festival har glädjen att erbjuda er aktiviteter för att stärka och stödja ert mångfaldsarbete genom fokus på hbtq-frågorna. Skolan

Läs mer

Konsumentverkets kurskatalog våren 2013

Konsumentverkets kurskatalog våren 2013 Konsumentverkets kurskatalog våren 2013 2 av 17 Innehåll 3 av 17 Konsumentpolitiska målet Konsumentverkets utbildningsverksamhet Vårt utbud 4 av 17 Ansökan Vem kan söka? Hur fördelas kursplatserna? Hur

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

Gökstensnytt nr 4 Läsåret

Gökstensnytt nr 4 Läsåret Torshälla stads nämnd Datum 1 (5) Torshälla stads förvaltning 2016-02-16 Gökstensskolan Gökstensnytt nr 4 Läsåret 2015-2016 Hej alla föräldrar och elever! Vårterminen har startat igång ordentligt och vi

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2012/2013 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar vi

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 Till föräldrar och elever i åk 8 Läs igenom detta tillsammans BSF

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 309 Sätra Äng

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 309 Sätra Äng Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 309 Sätra Äng Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2010/2011 Stöd och projektmedel var hittar vi det? Lokalt, kommunala stöd/projektmedel eller andra lokala aktörer. Exempel i Malmö: Kulturexpressen

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 29 JUNI 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 1

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 29 JUNI 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 1 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 29 JUNI 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 1 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 2.

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:2

Referensgrupp möte 2010:2 Kallade: Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo, Jonas Wedebrand, Mats Danielsson,, Annelie Fredriksson och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Håkan Wedlund, Mats Danielsson, och

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Resursskolor. Rektor Agneta Malm. Verksamhetsbeskrivning. Prestationer

Resursskolor. Rektor Agneta Malm. Verksamhetsbeskrivning. Prestationer Resursskolor Rektor Agneta Malm Verksamhetsansvarig för Resursskolor Tel: 013-26 39 90, 070-558 57 58 E-post: agneta.malm@linkoping.se Verksamhetsbeskrivning Resursskolorna bedriver undervisning i SU-grupp,

Läs mer

Sex och samlevnad i en modern skola

Sex och samlevnad i en modern skola Processbeskrivning Sex och samlevnad i en modern skola Januari 2004 Per Blanck och Eva Annerås Sex och samlevnad i en modern skola processbeskrivning Inledning Detta är en kortfattad redogörelse för arbetsprocessen

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Förstudie avseende uppbyggnad av ett bygdekontor i Ljustorps affär Lägesrapport 2

Förstudie avseende uppbyggnad av ett bygdekontor i Ljustorps affär Lägesrapport 2 Förstudie avseende uppbyggnad av ett bygdekontor i Ljustorps affär Lägesrapport 2 Tid: 1/6 till 31/10 2006 Verksamhetsmål och resultat Projektet är en förstudie, men är tänkt att vara en arbetande förstudie

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8

Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8 Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8 Gävle Sjukhus Primärvården Det är din framtid det handlar om Sommaren 2010 anordnas fyra sommarkurser. Syftet med kurserna är bland annat att du ska få möjlighet

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Kommunernas konsumentverksamhet

Kommunernas konsumentverksamhet Konsumentverket/KO PM 2005:4 Kommunernas konsumentverksamhet År 2004/2005 En lägesbeskrivning Innehåll Inledning... 3 1. Konsumentverksamhet i 254 kommuner... 5 2. Allt fler kommuner tecknar samarbetsavtal...

Läs mer

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009 Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA 2009 1 13 oktober 2009 Data för undersökningen samlades in genom intervjuer med ett urval av besökarna. Vid utgången tillfrågades 661 slumpvis utvalda besökare. Av dem

Läs mer

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för Claes Johannesson Rektorsträff 23 maj 2014 It-strategi för ett bättre lärande med 12 målbilder 1 Förbättrad digital kompetens hos alla 1.1 Förtrogenhet

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Personligt ansvar i den grundläggande vuxenutbildningen Maria Holmberg Kometensutveckling för sfi-lärare Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten för skolutveckling

Läs mer

Framtida organisation för studie- och yrkesvägledning

Framtida organisation för studie- och yrkesvägledning Utbildningsförvaltningen Datum: 2014-03-20 Utbildningsförvaltningen Handläggare: Anna Gullberg Direktnr: Beteckning: 2014.048 UN Framtida organisation för studie- och yrkesvägledning 1. Bakgrund Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer