Alingsås kommun ATT MÖTAS PÅ NYA ARENOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alingsås kommun ATT MÖTAS PÅ NYA ARENOR"

Transkript

1 Alingsås kommun ATT MÖTAS PÅ NYA ARENOR Projektredovisning av Barbro Lööf November 2004

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Att mötas på nya arenor 1 Bakgrund Alingsås kommun 3 Konsumentverksamheten i Alingsås Alströmergymnasiet Syfte och mål 4 Budget 4 Tidsplan 4 Genomförande/Hur blev det? 5 Lärarkontakter 6 Nya informationsvägar 6 Referensgrupp 6 Röster från elever 7 Röster från lärare 7 Avslutning/Sammanfattning 8 2

3 Alingsås Kommun Alingsås är den trivsamma trästaden med en levande landsbygd. Läget i regionen västra ger småstadens fördelar och storstadens möjligheter. Kommunen har ca invånare. Andelen barn mellan 0-18 år är ca 8 640, det vill säga 24,3% av befolkningen. Enligt SCB räknas Alingsås som en medelstor stad, en stad som tidigt har utvecklats till en framgångsrik IT-kommun. Alingsås är belägen fyra mil öster om Göteborg och har alltmer kommit att bli som en göteborgsförort Konsumentverksamheten Då konsumentverksamheten 1993 överfördes till Socialförvaltningen ekonomienheten på Individ och familjeomsorgen (IFO), fastslog Kommunfullmäktige och Socialnämnd följande inriktning på konsumentverksamheten: Ekonomisk rådgivning, reklamationshantering samt allmän konsumentinformation. I och med denna förändring har arbetsuppgifterna för konsumentsekreteraren alltmer förskjutits från traditionella konsumentsekreteraruppgifter till större inslag av individuell budgetrådgivning och vägledning i konsumentfrågor. Denna inriktning förstärktes ytterligare när skuldsaneringslagen trädde ikraft 1994 och konsumentverksamheten fick ansvaret även för verksamheten inom detta lagrum. Utrymmet för den mer förebyggande och informerande delen av konsumentverksamheten har således successivt minskat under de senaste åren. Enligt kunskapsmålet i konsumentpolitiska propositionen 2001 ska ungdomar ges rätt till utbildning inom konsumentområdet Mot denna bakgrund ansökte konsumentsekreteraren projektmedel ur Konsumentverkets tilldelade 20 miljoner till utveckling och kvalitetshöjning av konsumentverksamheten. Projektet fick arbetsnamnet: Att mötas på nya arenor Då nästan alla ungdomar fortsätter sina studier i gymnasieskolan fanns målgruppen för projektet på kommunens enda gymnasium - Alströmergymnasiet Alströmergymnasiet En av västsveriges största gymnasieskolor, med ungefär 1400 elever och med ett stort urval av program.skolan har bra tillgång till datorer och möjlighet att arbeta effektivt i undervisningen. Skolans biblioteket ligger centralt i skolan och är mycket välbesökt av eleverna. Det är ett modernt kunskapscentrum. En perfekt plats för att även ha en bemannad konsumenthörna på. En central plats där elever, lärare och annan skolpersonal kan möta konsumentsekreteraren, som med information och vägledning kan relatera till ungdomars egen konsumtion och ge raka svar på konkreta frågor som rör konsumenträtt och ekonomi samt medverka i skolans undervisning. 3

4 Beloppet som projektmedel från Konsumentverket ansöktes för var inledningsvis under första verksamhetsåret :--, då detta önskemål inte kunde uppfyllas, tog Konsumentverket Charlotte Falk - kontakt med konsumentsekreteraren med förfrågan om det var möjligt att under en tvåårstid disponera detta belopp under förutsättning att denne kunde arbete halvtid med projektet istället för heltid. Detta accepterades. Syfte och mål med projektet Att på gymnasieskolans bibliotek bygga upp en bemannad konsumentverksamhet och därmed ge gymnasieelever tillgång till vidgade kunskaper kring privatekonomi, konsument- och budgetfrågor, samt Att tillsammans med kommunens enda gymnasieskola både lärare och elever finna nya arbetsformer i skolans vardag med målsättningen att på sikt integrera konsument- och privatekonomiska frågor i läroplanen. Budget Som den var tänkt vid ettårsprojekt: Projektledare/nuvarande konsumentsekreterare :-- Utbildning av vikarie på konsumentsekreterartjänsten :-- Externa föreläsare/resurser till gymnasieskolan :-- Material :-- Kostnader för extern utvärdering :-- Totalt :-- Så här blev det vid tvåårsprojekt: Personalkostnader för projektledare, vikarie och utvärdering :-- Utbildning, resor för vikarien :-- Material :-- Telefon/Data 5.263:-- Representation 4.086:-- Totalt :-- Tidsplan Höstterminen 02 samt del av vårterminen 03 ägnades huvudsakligen åt den teoretiska planeringen av projektet, informera lärarstaben, lärare, elever och politiker, leta efter, anställa och introducera en vikarie för den ordinarie konsumentsekreteraren. Vidare att bygga upp konsumenthörnan i gymnasieskolans bibliotek och att bilda en referens grupp, samt att delvis även börja undervisa. För att därefter aktivt och helhjärtat ägna resterande tid fram till höstterminen 04 till undervisning i olika former samt till utvärdering och sammanfattning av erfarenheterna. Hela projektet dokumenterades dels i dagboksform och dels i bildform. 4

5 Genomförande/Hur blev det? Den första tiden ägnade jag i huvudsak åt att uppmärksamma lärare på möjligheten att involvera konsumentfrågor i undervisningssammanhang alternativt engagera konsumentsekreteraren som föreläsare. Och för mig att hitta i skolan! Till stor hjälp var bibliotekets ansvarige, som med oavbruten entusiasm vägledde mig in i skolans kultur och gav förslag på presumtiva eldsjälar inom konsumentfrågor. Min första informationskanal till skolans lärare blev via deras egen tidning, VIP, där jag inledningsvis presenterade projektet samt fortlöpande under projektets gång redogjorde för diverse nyheter berörande konsumentfrågor. Skolans bibliotekarie gav mig plats och utrymme i bibliotekets lokaler, såtillvida att jag blev tilldelat ett rum bakom bibliotekariens informationsdisk. Den inköpta konsumentlitteraturen fick ett eget bokställ, som placerades på en väl synlig plats i biblioteket. Tillgång till dator och telefon blev dock begränsad, men löstes genom att en bärbar dator inköptes. Mobiltelefon fanns redan inom konsumentverksamheten. Då jag endast kunde tillbringa 50% av min arbetstid i skolan, var bibliotekarien vid min frånvaro behjälplig med utlåning av konsumentlitteratur och med bokning av mötestider för elever och lärare. Jag samt projektet blev dessutom omnämnda för nya såväl gamla elever vid de traditionella introduktionerna av biblioteket. Frikostigt delades tidningen Koll på pengarna och kassaböcker ut. För att ytterligare synliggöra konsumentsekreterarens närvaro i skolan (många lärare hade redan läst om det dels i den lokala tidningen Alingsåstidningen samt i GP och väntade otåligt på min ankomst) spelades det in en informationsfilm för skolans interna TV, avsedd för elevinformation: KONSUMENTHJÄLP! Medveten konsument, vill du bli en? Då kan du ta kontakt med konsumentsekreterare Barbro Lööf. Hon finns i biblioteket varje onsdag och torsdag. Du kan få hjälp med att planera din studieekonomi, hjälp vid felaktiga köp samt information om dina rättigheter och skyldigheter som konsument. Konsumentsekreteraren fick ett ansikte i skolan. Elever, lärare och övrig personal hittade mig. Jag brukade ibland ta mig en promenad runt om i skolans lokaler och med igenkännande leenden från elever och lärare blev jag ibland stoppad och fick en pratstund och även då kom vi ibland överens om tid och ev klassmöte. Ibland flyttade jag mig från biblioteket och satt i det mycket populära caféet med eleverna. Detta innebar intressanta och stimulerande samtal med eleverna.. Många fikastunder och luncher med olika gruppledare tillförde mig kunskaper om hur jag kunde nå eleverna på ett annat sätt än det traditionella. Nya idéer och infallsvinkar om hur jag kunde få ut konsumentkunskap till eleverna kom på så sätt fram. Genom att bl a låta mediaprogrammet få tillfälle att ägna hela sin tidning PUNKT till konsumentfrågor visade sig vara ett lyckokast. Tidningen framställdes helt av elever utifrån deras egen syn på konsumentfrågor ur ett alingsåsperspektiv och tidningen blev ett lyckokast i alla avseenden. Tidningen blev mycket berömlig och stilistiskt utförd, sedermera utlagd på konsumentsekreterarens hemsida. EN RIKTIG KIOSKVÄLTARE för att citera en av konsumentverkets medarbetare när jag redovisade tidningen vid Konsumentdagarna i Skövde

6 Konsumenttidningen Råd&Rön hörde bl a av sig och tillägnade tidningen sitt nyhetsbrev. En annan elevkull framställde en affisch som hänvisade till att flytta hemifrån med tonvikt på de olika konsumtionstyperna. Eleverna på gymnasiet tjänstgjorde som fotomodeller och affischen sattes upp under livliga diskussioner (positiva igenkännanden). Affischen användes sedan i olika sammanhang av eleverna då det pratades om ungdomsekonomi. Den kom även till användning för affischering av skolans övriga anslagstavlor. Konsumentverkets material fanns, förutom i skolans bibliotek, även i elevernas olika uppehållsrum. Lärarkontakter Lärarna som kontaktade mig undervisade mestadels i samhällskunskap, handelsrätt och svenska och sist men inte minst media. Individuella programmet har alltid anlitat mig. Även särgymnasiet kontaktade mig. Föredrag i hörsal med mixade klassen förekom och närvaron var hög. Mest lyckad upplevde jag klassundervisningen. Lärarna - med mitt stöd - hade då förberett eleverna och ibland gett dem uppdrag. Vi utgick från elevernas kunskap dels kunskapsmässigt som åldersmässigt. Uppdrag som eleverna fick kunde exempelvis vara: Redovisning av sina arbeten efter att jag tillsammans med läraren hade plockat fram exempel som eleverna därefter fick applicera paragrafer på. Infasning av handelsprogrammets juridikböcker utifrån ett konsumentperspektiv Inläsning och inlärning av konsumentlagarna utifrån ett ekonomiskt perspektiv För att ytterligare nå ut till eleverna blev jag bl a inbjuden som deltagare på skolans årliga elevmässa och medverkade som konsumentfrågeexpert i lokalradion där programmet sköttes av elever från skolan. Nya informationsvägar Trots att jag fanns i konsumenthörnan på biblioteket så fick jag mycket frågor till min mailbox. Det visade sig många av eleverna kommunicerar på så sätt. Idéen till en ungdomskonsumtionssida föddes och återigen ville mediaprogrammet samarbeta genom att skapa en konsumentsida under Alingsås kommuns hemsida. Detta projekt påbörjades, tre elever fick t o m besöka Konsumentverket och prata med deras personal om den tilltänkta hemsidan, men tyvärr hann aldrig konsumenthemsidan slutföras. Både jag, lärare och elever var tidsoptimister. Men arbetet med hemsidan kommer att fortsätta efter projekttidens slut, det finns nya elevkullar på Alströmergymnasiet. Referensgrupp Det visade sig vara svårt att bilda en referensgrupp bl a av ändrade politiska förhållanden i kommunen samt nytillsatta personer på vissa tjänster. För att inte förlora tid beslöt jag att istället för referensgrupp ta hjälp av andra personer, dvs de som kunde skolans värld bäst 6

7 nämligen rektorerna, tidigare besjälade lärare, vissa elever samt sist men inte minst bibliotekarien. Jag bildade ett bollplank istället. Vilket visade sig vara rätt tänkt. Jag vann tid och gruppen kunde helt informellt komma med synpunkter till mig under projektets gång Politiska nämnderna, social och utbildning fick kontinuerlig information och vid två tillfällen fick de även en längre dragning av projektet och vad det stod för. En ändring i det politiska styret inom kommunen innebar att även nya politiker informerades om projektet. Även i min yrkesgrupp ekonomi - följdes projektet med intresse. En socialsekreterare ur vår ekonomigrupp fick vikariera och utbildades på min tjänst under projekttiden. Framtida förankring i den ordinarie verksamheten kunde således uppnås. Mitt bollplank gav mig hjälp och jag fick stöd att föra projektet vidare, lärde mig att bl a ta hänsyn till schemabrytningar, vara ute i god tid samt det viktigaste att gå försiktigt fram. Genomförandefasen hade nämligen inte gått friktionsfritt alla gånger, mycket på grund av att jag var för ivrig att komma igång och glömde ibland bort att projektet baserades sig på frivillighet. Fastän konsumentsekreteraren fanns i skolans bibliotek passade många gånger inte tiderna med lärarna och eleverna. Som jag ser det idag skulle det bästa ha varit att ha varit där dagligen, men det gick inte att kombinera med min andra tjänst. Trots allt genomfördes mycket i lektionsform och i föreläsningsform. Flexibilitet dels från lärarnas sida och min så gick det oftast att lösas på ett smidigt sätt. Fastän eleverna ibland fick ta en sen fredagseftermiddagslektion, så kom de. Reflekterande samtal förekom mellan mig och lärarna efter varje lektion och föredrag. Även eleverna kom med synpunkter som i vissa fall förmedlades till mig via deras lärare: Röster från elever: Va bra! Jag tror att jag ska skaffa mig en massa skulder så jag kan få träffa henne igen. Shiit!, sa en annan elev då hon upptäckte att hennes cigarettkonsumtionskostnad var lika stor som kostnaden för inköp av en begagnad bil. Vad mycket vi har lärt oss genom att intervjua dig och att samarbeta med dig. (Kommentar från eleverna som färdigställde tidningen Punkt samt affischen) Röster från lärare: Det var med stor glädje jag läste att du skulle kunna ägna mer av din tid åt skolungdomarna. Jag kommer förbi en stund med reservation för schemaändring måste få träffa dig. Förhoppningsvis kan du tända mina elever så att de vill ha konsumentfrågor som tema under våren och även under nästa höst, hade tänkt att samarbeta med matten, dvs att räkna på budget, körkort etc. Har du tips och material? 7

8 Din medverkan och dina exempel på lektionen uppskattades mycket av mina elever. Bra att få kunskap utifrån! Jag planerar att arbeta med reklam och undrar om jag kunde få lite hjälp? Tack för ett givande besök. Eleverna lärde sig jättemycket och har efteråt kommit med frågor och reflektioner. Ditt förra besök var mycket uppskattat tror du att du har möjlighet att komma tillbaka? Får en sång tilldelad mig som lyder: Vill du ha bluffar av högsta klass, gå till McDonalds där är det kass, sen kan du ringa till Barbro Lööf, hon tar chefen i örat så han blir röd, så lär de sig att inte lura barn.! AVSLUTNING/SAMMANFATTNING Det har varit två lärorika år och min önskan har varit att jag hade kunnat vara där på heltid och dagligen samt att fler lärare och elever hade kontaktat mig. Skolbiblioteket har varit den absoluta bästa platsen att ha en bemannad konsumenthörna på. Bibliotekets placering i hjärtat på skolan -, naturlig närhet till elever, tillgång till datorer, en sist men inte minst engagerad bibliotekarie. Det är bara en del av de bidragande orsakerna som jag, och de lärare som tillfrågats, vilar min bedömning på. Alltså rätt plats. För som jag ser det är konsumentkunskap detsamma som medborgarkunskap. Ungdomar är samhällsmedborgare men i allra högst grad konsumenter i ett samhälle som kräver att de kan sina rättigheter och skyldigheter. Jag har som rådgivare delat med mig av min erfarenhet och gett de lärare och elever som kontaktat mig inblick i hur konsumtionssamhället idag fungerar. Att rekrytera och utbilda en medarbetare från min ordinarie grupptillhörighet ekonomienheten på IFO har möjligtgjort och bidragit till en kunskapsförstärkning till konsumentverksamheten. Jag har funnit: Jag har: Att skolbiblioteket är rätt plats Att lärare och elever eftersöker denna kunskap Tidsnöd Lärt mig mycket om skolkulturen Erhållit nytt och bredare kontaktnät i skolan Synliggjort konsumenträtten i undervisningssammanhang. 8

9 På elevens villkor deltagit i klasserna och varit kunskapsstöd till lärarna Lämnat kvar böcker och informationsmaterial i skolbiblioteket Fått fler lärare intresserade. Lärt mig att det finns annan skolpersonal som är intresserad Lärt mig att inte gå för fort fram Yttre omständigheter jag inte kunde räkna med: Ändring av det politiska styret efter valet 2002 från socialdemokratiskt till borgerligt. Skolan får sparkrav Lärartjänster dras in Lärarstrejk Datatrubbel Schemaändring Skolan nedklottrad med nazistsymboler, demokratimarsch mot rasism Kulturkrockar Kommunens IT-policy. Positiva faktorer: Väl mottagen i skolan Tidningarna skriver om projektet Andra aktörer vill ta del Nya klasser vill ta del av informationen Ringar på vattneteffekten Konsumentverkets stöd under projektet. Uppmuntran från lärare, elever och övrig skolpersonal. Kollegiala stödet från mitt nätverk Kunskapsförstärkning i den ordinarie verksamheten Avslutningsvis vill jag citera en av lärarna: Hej, här är fullt ös medvetslös, med alla nya klasser vi saknar dig redan skall du veta. Ett konkret bevis för det fick jag häromdagen, när en blyg och lågmäld kille i Barn och fritidsklassen du träffade kom fram och tackade för vårens lärdomar. De hade hjälpt honom att stå på sig mot stora farliga Siba i Borås, så nu skulle han få reseersättning. Snacka om att han räddade min dag även om jag förstås inte kan ta åt mig äran, är jag glad över att ha förmedlat kontakten. Hoppas vi stöter på varann snart ha det gott till dess! Cecilia 9

10 Datum: Konsumentverket Handläggare: Barbro Lööf Berit Andersson Direktnr: Beteckning: Konsumentsekreterare Stockholm Kommentarer till avvikelser till projektbudgeten Att mötas på nya arenor Den föreslagna budgeten vid ansökan av projektmedel blev framtagen i all hast, att budgeten inte var väl genomtänkt blev tydligt under projektets gång. Projektet var tänkt som ett ettårigt med den dåvarande lönen som konsumentsekreteraren då uppbar. Då projektet istället blev tvåårigt förbisågs att konsumentsekreteraren under denna tid skulle komma att få en löneförhöjning. För att finansiera detta (halva konsumentsekreterarens lön skulle finansieras av projektpengar och den andra halvan av konsumentverksamheten i Alingsås) togs en del av utvärderingspengarna.till hjälp. Materialkostnaderna var även en sådan post som kom att utfalla fel. Inköp av bl dator och bokställ för att smälta in i skolans bibliotek hade vi aldrig tänkt på. Bifogat finns en detaljerad kostnads- och intäktsida, som är framtagen av bokföringen. Jag svarar gärna på ytterligare frågor. ALINGSÅS KOMMUN Konsument Alingsås Barbro Lööf Konsumentsekreterare Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Sidenvägen 7 B Telefon: Fax: E-post: Webbplats:

11 Projekt "Att mötas på nya arenor" Benämning Kostnader Intäkter Statsbidrag Personalkostnader Litteratur Edusweden AB Konsumentverket BTJ Produkter AB Trycksaker 120 Internfaktura från KLK 120 Extern representation 774 Duka 774 Summa Benämning Kostnader Intäkter Statsbidrag Personalkostnader Förbr inventarier Hyssna skor 110 Aquas Bilstudio Finedesign factory AB 615 Litteratur Svenska Kommunförbundet 930 Privata affärer 268 Björn Lundén information 233 Förlags AB Björnen 270 Liber AB 885 Mareld 197 Spelinstitutet 280 Borås stad konsument 300 Trycksaker 120 Internfaktura från KLK 120

12 Kontorsmateriel Datamateriel 120 Telefon 611 Resor Resia Alingsås Resia Alingsås Resia Alingsås Resia Alingsås Resia Alingsås 873 Resia Alingsås Svanbergs resebyrå 987 Svanbergs resebyrå Basic Hotell GL-kort 300 Yrkesför för rådgivare Representation Marieborgs bageri 483 Hallbergs blommor Café Sidenvägen 150 Reklam Konsumentverket Karamellpojkarna 995 Summa Benämning Kostnader Intäkter Statsbidrag Personalkostnader Hyra bilar 357 Förbr inventarier Prav Data Litteratur Bokhandeln i Alingsås Kommunförbundet V:a Götaland Konsumentverket 252 Förbrukningsmateriel Rondellens blommor 1 914

13 Kontorsmateriel Telefon/data Resor Svanbergs Resebyrå Svanbergs Resebyrå Svanbergs Resebyrå Resia Alingsås 737 Resia Alingsås Broströms Resebyrå Broströms Resebyrå 591 Broströms Resebyrå GL-kort 800 Div resor, bet själv fått ers via lön Representation 405 Café Sidenvägen Summa Summa totalt Personalkostnader projektet Kostnad projekt ledaren Kostnad utvärdering Kostnad vikarie för projektet

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning när du behöver få ordning på din ekonomi 1 kostnadsfri budget- och skuldrådgivning i sveriges kommuner Visste du att det finns budget- och skuldrådgivning

Läs mer

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Handläggare: Birgitta Spens, Folkhälsoförvaltningen Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Bakgrund Gymnasienämnden för Karlskoga och Degerfors kommuner har beviljats medel från Specialpedagogiska

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Beviljade stöd 2009 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Närvarande: Bilagor: Viktor Sjögren Sebastian Hellvin Johan Skarin Sofia Carlsson Gawain Nordlander Johan Lundbäck Josefin Hellvin Bilaga A, Verksamhetsberättelse Bilaga B,

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-16.20 Beslutande Agda Johansson, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Carina Lillbacka Pia Risán Styrbjörn Lindht. tj.ersättare Ulrica Öberg,

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Konsumentnämnden 2010-06-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Konsumentnämnden 2010-06-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kontorshuset Hjorten, kl. 10.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

skolmaterial som underlättar ditt JoBB

skolmaterial som underlättar ditt JoBB skolmaterial som underlättar ditt JoBB Gratis skolmaterial för alla åldrar om konsumenträttigheter, privatekonomi och reklam. Gratis skolmaterial och färdiga lektioner. www.konsumentverket.se/skola är

Läs mer

Utvecklingsprojekt i Kungsbacka 2002-2003

Utvecklingsprojekt i Kungsbacka 2002-2003 Framtidens Konsument Konsument Kungsbacka Utvecklingsprojekt i Kungsbacka 2002-2003 Ett projekt som skapat en informationskanal till de nya konsumenterna och öppnat dialogen med Kungsbackas handel Projektledare

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=?

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Hanna Melin Nilstein Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Lpp (Lokal pedagogisk plan) för verklighetsbaserad och praktisk matematik Bakgrund och beskrivning

Läs mer

Sex och samlevnad i en modern skola

Sex och samlevnad i en modern skola Processbeskrivning Sex och samlevnad i en modern skola Januari 2004 Per Blanck och Eva Annerås Sex och samlevnad i en modern skola processbeskrivning Inledning Detta är en kortfattad redogörelse för arbetsprocessen

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

1.1 Bakgrund 2. 1.2 Syfte 2. 1.3 Mål 3. 2.1 Projektorganisation 3. 2.2 Tidplan 4. 2.3 Planerad insats 5. 2.4 Faktisk insats 6

1.1 Bakgrund 2. 1.2 Syfte 2. 1.3 Mål 3. 2.1 Projektorganisation 3. 2.2 Tidplan 4. 2.3 Planerad insats 5. 2.4 Faktisk insats 6 SAMMANFATTNING Projektet Konsumera klokt har genomförts i samarbete med fyra kommuner, Aneby, Eksjö, Nässjö och Vetlanda. Idén kom från konsumentrådgivarna i Nässjö. Projektet är en del i regeringens 20

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168. LUNDS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (6) Socialförvaltningen Jessica Keding 046-35 999 73 jessica.keding@lund.se Socialnämnden Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg i HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN T JÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2014-03-13 KFN-20 14/90.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslen, Mats 08-53531737 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 14/2015 SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 : Handläggare: Lena Marie Bärlin 2 (11) Innehållsförteckning Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar 4 Utvärdering av utfall

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009 Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA 2009 1 13 oktober 2009 Data för undersökningen samlades in genom intervjuer med ett urval av besökarna. Vid utgången tillfrågades 661 slumpvis utvalda besökare. Av dem

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som lärare? Bergsnässkolan Ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet i entreprenöriellt

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Hösten 2010 Våren 2011 Tryggvekonceptet i Lidköping Tryggve handlar om att stödja barn och unga till föräldrar med alkoholdrogberoende, ibland benämnda som de glömda barnen. Detta

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Konsumentverkets kurskatalog våren 2013

Konsumentverkets kurskatalog våren 2013 Konsumentverkets kurskatalog våren 2013 2 av 17 Innehåll 3 av 17 Konsumentpolitiska målet Konsumentverkets utbildningsverksamhet Vårt utbud 4 av 17 Ansökan Vem kan söka? Hur fördelas kursplatserna? Hur

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Flytta hemifrån Lärarhandledning

Flytta hemifrån Lärarhandledning Flytta hemifrån Lärarhandledning Flytta hemifrån är en programserie bestående av 6 program som givits ut av UR. Programmen vänder sig främst till ungdomar i skolår 9 och gymnasiet och de behandlar olika

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2012/2013 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar vi

Läs mer

22 550(+nattv.) 9 600 4 500 2 500 5 950 Ej spec summa. Ingen ansökan inkommen. 100 000 21 000 Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst

22 550(+nattv.) 9 600 4 500 2 500 5 950 Ej spec summa. Ingen ansökan inkommen. 100 000 21 000 Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2011, IFO/Omvårdnadsförvaltningen Sn Nykterhets- och Beslut 2010 Ansökan Förslag 1 övriga sociala 2011 Fördelning av hela budget föreningar (objektnr) RIA

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2010/2011 Stöd och projektmedel var hittar vi det? Lokalt, kommunala stöd/projektmedel eller andra lokala aktörer. Exempel i Malmö: Kulturexpressen

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet Rapport om framtagandet av övningskort till Mittuniversitetet Av: Peter Flobecker och Magnus Rudberg Handledare: Martin Neldén, Räddningsverket 0612-822 35 Innehållsförteckning: 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Rapport. Science Center Tänknikhuset. Axplock från verksamheten under våren 2015. Vårterminen 2015.

Rapport. Science Center Tänknikhuset. Axplock från verksamheten under våren 2015. Vårterminen 2015. Rapport Science Center Tänknikhuset Vårterminen 2015. Tänknikhuset har regelbundna tekniklektioner och teknikprojekt för cirka 50 klasser /1000 elever i Vårgårda kommun. Vi arbetar efter en strukturerad

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Handläggare. Maria Hjernerth. 08-523 049 39 maria.hjernerth@sodertaije.se

Handläggare. Maria Hjernerth. 08-523 049 39 maria.hjernerth@sodertaije.se 4 IV r(3 lvl SODER?-P.L,IE I.:CI\4MiJ(V ansteskrivelse tbildningskontoret Handläggare Maria Hjernerth 08-523 049 39 maria.hjernerth@sodertaije.se Riktlinjer för avgifter i skolan ildningen ska vara avgiftsfri.

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projekbeskrivning IT- och teknikcoach Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Yttrande över betänkande av Utredningen om framtidens stöd till konsumenter, SOU 2012:43

Yttrande över betänkande av Utredningen om framtidens stöd till konsumenter, SOU 2012:43 2012-10-12 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 12-7536 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Styrelsens kvartalsrapport till medlemmarna kvartal 2, 2012 Kommentar från styrelsen 2 Kommentar från Generalsekreteraren 2 Verksamhetsrapport 3 Mål och utfall

Läs mer

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Kommunstyrelsen 2011 09 12 205 463 Arbets och personalutskottet 2011 09 12 174 363 Dnr 11.482 12 oktkf11 Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Bilaga: Ansökan Ärendebeskrivning

Läs mer

Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta och nöje.

Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta och nöje. Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Slutrapport/utvärdering Projekt Alla har rätt till Internet Syfte Målgrupp Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Att söka pengar och att skapa en projektbudget

Att söka pengar och att skapa en projektbudget Att söka pengar och att skapa en projektbudget Samhällsentreprenör - 2013/2014 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:2

Referensgrupp möte 2010:2 Kallade: Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo, Jonas Wedebrand, Mats Danielsson,, Annelie Fredriksson och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Håkan Wedlund, Mats Danielsson, och

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ADMINISTRATIV SERVICE 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR ADMINISTRATIV SERVICE 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR ADMINISTRATIV SERVICE 2014 1. Organisatorisk tillhörighet 2014-07-01 Administrativ service är en serviceenhet tillhörande Kommunservice. Till Administrativ service hör verksamheterna

Läs mer

Nätverk med barn, ungdomar och organisationer

Nätverk med barn, ungdomar och organisationer INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 2004-02-25 Anette Bernklo Projektrapport Nätverk med barn, ungdomar och organisationer Om att finna vägar för att stärka de ungas konsumentmedvetande i Sundbybergs stad Projektledare

Läs mer