Alingsås kommun ATT MÖTAS PÅ NYA ARENOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alingsås kommun ATT MÖTAS PÅ NYA ARENOR"

Transkript

1 Alingsås kommun ATT MÖTAS PÅ NYA ARENOR Projektredovisning av Barbro Lööf November 2004

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Att mötas på nya arenor 1 Bakgrund Alingsås kommun 3 Konsumentverksamheten i Alingsås Alströmergymnasiet Syfte och mål 4 Budget 4 Tidsplan 4 Genomförande/Hur blev det? 5 Lärarkontakter 6 Nya informationsvägar 6 Referensgrupp 6 Röster från elever 7 Röster från lärare 7 Avslutning/Sammanfattning 8 2

3 Alingsås Kommun Alingsås är den trivsamma trästaden med en levande landsbygd. Läget i regionen västra ger småstadens fördelar och storstadens möjligheter. Kommunen har ca invånare. Andelen barn mellan 0-18 år är ca 8 640, det vill säga 24,3% av befolkningen. Enligt SCB räknas Alingsås som en medelstor stad, en stad som tidigt har utvecklats till en framgångsrik IT-kommun. Alingsås är belägen fyra mil öster om Göteborg och har alltmer kommit att bli som en göteborgsförort Konsumentverksamheten Då konsumentverksamheten 1993 överfördes till Socialförvaltningen ekonomienheten på Individ och familjeomsorgen (IFO), fastslog Kommunfullmäktige och Socialnämnd följande inriktning på konsumentverksamheten: Ekonomisk rådgivning, reklamationshantering samt allmän konsumentinformation. I och med denna förändring har arbetsuppgifterna för konsumentsekreteraren alltmer förskjutits från traditionella konsumentsekreteraruppgifter till större inslag av individuell budgetrådgivning och vägledning i konsumentfrågor. Denna inriktning förstärktes ytterligare när skuldsaneringslagen trädde ikraft 1994 och konsumentverksamheten fick ansvaret även för verksamheten inom detta lagrum. Utrymmet för den mer förebyggande och informerande delen av konsumentverksamheten har således successivt minskat under de senaste åren. Enligt kunskapsmålet i konsumentpolitiska propositionen 2001 ska ungdomar ges rätt till utbildning inom konsumentområdet Mot denna bakgrund ansökte konsumentsekreteraren projektmedel ur Konsumentverkets tilldelade 20 miljoner till utveckling och kvalitetshöjning av konsumentverksamheten. Projektet fick arbetsnamnet: Att mötas på nya arenor Då nästan alla ungdomar fortsätter sina studier i gymnasieskolan fanns målgruppen för projektet på kommunens enda gymnasium - Alströmergymnasiet Alströmergymnasiet En av västsveriges största gymnasieskolor, med ungefär 1400 elever och med ett stort urval av program.skolan har bra tillgång till datorer och möjlighet att arbeta effektivt i undervisningen. Skolans biblioteket ligger centralt i skolan och är mycket välbesökt av eleverna. Det är ett modernt kunskapscentrum. En perfekt plats för att även ha en bemannad konsumenthörna på. En central plats där elever, lärare och annan skolpersonal kan möta konsumentsekreteraren, som med information och vägledning kan relatera till ungdomars egen konsumtion och ge raka svar på konkreta frågor som rör konsumenträtt och ekonomi samt medverka i skolans undervisning. 3

4 Beloppet som projektmedel från Konsumentverket ansöktes för var inledningsvis under första verksamhetsåret :--, då detta önskemål inte kunde uppfyllas, tog Konsumentverket Charlotte Falk - kontakt med konsumentsekreteraren med förfrågan om det var möjligt att under en tvåårstid disponera detta belopp under förutsättning att denne kunde arbete halvtid med projektet istället för heltid. Detta accepterades. Syfte och mål med projektet Att på gymnasieskolans bibliotek bygga upp en bemannad konsumentverksamhet och därmed ge gymnasieelever tillgång till vidgade kunskaper kring privatekonomi, konsument- och budgetfrågor, samt Att tillsammans med kommunens enda gymnasieskola både lärare och elever finna nya arbetsformer i skolans vardag med målsättningen att på sikt integrera konsument- och privatekonomiska frågor i läroplanen. Budget Som den var tänkt vid ettårsprojekt: Projektledare/nuvarande konsumentsekreterare :-- Utbildning av vikarie på konsumentsekreterartjänsten :-- Externa föreläsare/resurser till gymnasieskolan :-- Material :-- Kostnader för extern utvärdering :-- Totalt :-- Så här blev det vid tvåårsprojekt: Personalkostnader för projektledare, vikarie och utvärdering :-- Utbildning, resor för vikarien :-- Material :-- Telefon/Data 5.263:-- Representation 4.086:-- Totalt :-- Tidsplan Höstterminen 02 samt del av vårterminen 03 ägnades huvudsakligen åt den teoretiska planeringen av projektet, informera lärarstaben, lärare, elever och politiker, leta efter, anställa och introducera en vikarie för den ordinarie konsumentsekreteraren. Vidare att bygga upp konsumenthörnan i gymnasieskolans bibliotek och att bilda en referens grupp, samt att delvis även börja undervisa. För att därefter aktivt och helhjärtat ägna resterande tid fram till höstterminen 04 till undervisning i olika former samt till utvärdering och sammanfattning av erfarenheterna. Hela projektet dokumenterades dels i dagboksform och dels i bildform. 4

5 Genomförande/Hur blev det? Den första tiden ägnade jag i huvudsak åt att uppmärksamma lärare på möjligheten att involvera konsumentfrågor i undervisningssammanhang alternativt engagera konsumentsekreteraren som föreläsare. Och för mig att hitta i skolan! Till stor hjälp var bibliotekets ansvarige, som med oavbruten entusiasm vägledde mig in i skolans kultur och gav förslag på presumtiva eldsjälar inom konsumentfrågor. Min första informationskanal till skolans lärare blev via deras egen tidning, VIP, där jag inledningsvis presenterade projektet samt fortlöpande under projektets gång redogjorde för diverse nyheter berörande konsumentfrågor. Skolans bibliotekarie gav mig plats och utrymme i bibliotekets lokaler, såtillvida att jag blev tilldelat ett rum bakom bibliotekariens informationsdisk. Den inköpta konsumentlitteraturen fick ett eget bokställ, som placerades på en väl synlig plats i biblioteket. Tillgång till dator och telefon blev dock begränsad, men löstes genom att en bärbar dator inköptes. Mobiltelefon fanns redan inom konsumentverksamheten. Då jag endast kunde tillbringa 50% av min arbetstid i skolan, var bibliotekarien vid min frånvaro behjälplig med utlåning av konsumentlitteratur och med bokning av mötestider för elever och lärare. Jag samt projektet blev dessutom omnämnda för nya såväl gamla elever vid de traditionella introduktionerna av biblioteket. Frikostigt delades tidningen Koll på pengarna och kassaböcker ut. För att ytterligare synliggöra konsumentsekreterarens närvaro i skolan (många lärare hade redan läst om det dels i den lokala tidningen Alingsåstidningen samt i GP och väntade otåligt på min ankomst) spelades det in en informationsfilm för skolans interna TV, avsedd för elevinformation: KONSUMENTHJÄLP! Medveten konsument, vill du bli en? Då kan du ta kontakt med konsumentsekreterare Barbro Lööf. Hon finns i biblioteket varje onsdag och torsdag. Du kan få hjälp med att planera din studieekonomi, hjälp vid felaktiga köp samt information om dina rättigheter och skyldigheter som konsument. Konsumentsekreteraren fick ett ansikte i skolan. Elever, lärare och övrig personal hittade mig. Jag brukade ibland ta mig en promenad runt om i skolans lokaler och med igenkännande leenden från elever och lärare blev jag ibland stoppad och fick en pratstund och även då kom vi ibland överens om tid och ev klassmöte. Ibland flyttade jag mig från biblioteket och satt i det mycket populära caféet med eleverna. Detta innebar intressanta och stimulerande samtal med eleverna.. Många fikastunder och luncher med olika gruppledare tillförde mig kunskaper om hur jag kunde nå eleverna på ett annat sätt än det traditionella. Nya idéer och infallsvinkar om hur jag kunde få ut konsumentkunskap till eleverna kom på så sätt fram. Genom att bl a låta mediaprogrammet få tillfälle att ägna hela sin tidning PUNKT till konsumentfrågor visade sig vara ett lyckokast. Tidningen framställdes helt av elever utifrån deras egen syn på konsumentfrågor ur ett alingsåsperspektiv och tidningen blev ett lyckokast i alla avseenden. Tidningen blev mycket berömlig och stilistiskt utförd, sedermera utlagd på konsumentsekreterarens hemsida. EN RIKTIG KIOSKVÄLTARE för att citera en av konsumentverkets medarbetare när jag redovisade tidningen vid Konsumentdagarna i Skövde

6 Konsumenttidningen Råd&Rön hörde bl a av sig och tillägnade tidningen sitt nyhetsbrev. En annan elevkull framställde en affisch som hänvisade till att flytta hemifrån med tonvikt på de olika konsumtionstyperna. Eleverna på gymnasiet tjänstgjorde som fotomodeller och affischen sattes upp under livliga diskussioner (positiva igenkännanden). Affischen användes sedan i olika sammanhang av eleverna då det pratades om ungdomsekonomi. Den kom även till användning för affischering av skolans övriga anslagstavlor. Konsumentverkets material fanns, förutom i skolans bibliotek, även i elevernas olika uppehållsrum. Lärarkontakter Lärarna som kontaktade mig undervisade mestadels i samhällskunskap, handelsrätt och svenska och sist men inte minst media. Individuella programmet har alltid anlitat mig. Även särgymnasiet kontaktade mig. Föredrag i hörsal med mixade klassen förekom och närvaron var hög. Mest lyckad upplevde jag klassundervisningen. Lärarna - med mitt stöd - hade då förberett eleverna och ibland gett dem uppdrag. Vi utgick från elevernas kunskap dels kunskapsmässigt som åldersmässigt. Uppdrag som eleverna fick kunde exempelvis vara: Redovisning av sina arbeten efter att jag tillsammans med läraren hade plockat fram exempel som eleverna därefter fick applicera paragrafer på. Infasning av handelsprogrammets juridikböcker utifrån ett konsumentperspektiv Inläsning och inlärning av konsumentlagarna utifrån ett ekonomiskt perspektiv För att ytterligare nå ut till eleverna blev jag bl a inbjuden som deltagare på skolans årliga elevmässa och medverkade som konsumentfrågeexpert i lokalradion där programmet sköttes av elever från skolan. Nya informationsvägar Trots att jag fanns i konsumenthörnan på biblioteket så fick jag mycket frågor till min mailbox. Det visade sig många av eleverna kommunicerar på så sätt. Idéen till en ungdomskonsumtionssida föddes och återigen ville mediaprogrammet samarbeta genom att skapa en konsumentsida under Alingsås kommuns hemsida. Detta projekt påbörjades, tre elever fick t o m besöka Konsumentverket och prata med deras personal om den tilltänkta hemsidan, men tyvärr hann aldrig konsumenthemsidan slutföras. Både jag, lärare och elever var tidsoptimister. Men arbetet med hemsidan kommer att fortsätta efter projekttidens slut, det finns nya elevkullar på Alströmergymnasiet. Referensgrupp Det visade sig vara svårt att bilda en referensgrupp bl a av ändrade politiska förhållanden i kommunen samt nytillsatta personer på vissa tjänster. För att inte förlora tid beslöt jag att istället för referensgrupp ta hjälp av andra personer, dvs de som kunde skolans värld bäst 6

7 nämligen rektorerna, tidigare besjälade lärare, vissa elever samt sist men inte minst bibliotekarien. Jag bildade ett bollplank istället. Vilket visade sig vara rätt tänkt. Jag vann tid och gruppen kunde helt informellt komma med synpunkter till mig under projektets gång Politiska nämnderna, social och utbildning fick kontinuerlig information och vid två tillfällen fick de även en längre dragning av projektet och vad det stod för. En ändring i det politiska styret inom kommunen innebar att även nya politiker informerades om projektet. Även i min yrkesgrupp ekonomi - följdes projektet med intresse. En socialsekreterare ur vår ekonomigrupp fick vikariera och utbildades på min tjänst under projekttiden. Framtida förankring i den ordinarie verksamheten kunde således uppnås. Mitt bollplank gav mig hjälp och jag fick stöd att föra projektet vidare, lärde mig att bl a ta hänsyn till schemabrytningar, vara ute i god tid samt det viktigaste att gå försiktigt fram. Genomförandefasen hade nämligen inte gått friktionsfritt alla gånger, mycket på grund av att jag var för ivrig att komma igång och glömde ibland bort att projektet baserades sig på frivillighet. Fastän konsumentsekreteraren fanns i skolans bibliotek passade många gånger inte tiderna med lärarna och eleverna. Som jag ser det idag skulle det bästa ha varit att ha varit där dagligen, men det gick inte att kombinera med min andra tjänst. Trots allt genomfördes mycket i lektionsform och i föreläsningsform. Flexibilitet dels från lärarnas sida och min så gick det oftast att lösas på ett smidigt sätt. Fastän eleverna ibland fick ta en sen fredagseftermiddagslektion, så kom de. Reflekterande samtal förekom mellan mig och lärarna efter varje lektion och föredrag. Även eleverna kom med synpunkter som i vissa fall förmedlades till mig via deras lärare: Röster från elever: Va bra! Jag tror att jag ska skaffa mig en massa skulder så jag kan få träffa henne igen. Shiit!, sa en annan elev då hon upptäckte att hennes cigarettkonsumtionskostnad var lika stor som kostnaden för inköp av en begagnad bil. Vad mycket vi har lärt oss genom att intervjua dig och att samarbeta med dig. (Kommentar från eleverna som färdigställde tidningen Punkt samt affischen) Röster från lärare: Det var med stor glädje jag läste att du skulle kunna ägna mer av din tid åt skolungdomarna. Jag kommer förbi en stund med reservation för schemaändring måste få träffa dig. Förhoppningsvis kan du tända mina elever så att de vill ha konsumentfrågor som tema under våren och även under nästa höst, hade tänkt att samarbeta med matten, dvs att räkna på budget, körkort etc. Har du tips och material? 7

8 Din medverkan och dina exempel på lektionen uppskattades mycket av mina elever. Bra att få kunskap utifrån! Jag planerar att arbeta med reklam och undrar om jag kunde få lite hjälp? Tack för ett givande besök. Eleverna lärde sig jättemycket och har efteråt kommit med frågor och reflektioner. Ditt förra besök var mycket uppskattat tror du att du har möjlighet att komma tillbaka? Får en sång tilldelad mig som lyder: Vill du ha bluffar av högsta klass, gå till McDonalds där är det kass, sen kan du ringa till Barbro Lööf, hon tar chefen i örat så han blir röd, så lär de sig att inte lura barn.! AVSLUTNING/SAMMANFATTNING Det har varit två lärorika år och min önskan har varit att jag hade kunnat vara där på heltid och dagligen samt att fler lärare och elever hade kontaktat mig. Skolbiblioteket har varit den absoluta bästa platsen att ha en bemannad konsumenthörna på. Bibliotekets placering i hjärtat på skolan -, naturlig närhet till elever, tillgång till datorer, en sist men inte minst engagerad bibliotekarie. Det är bara en del av de bidragande orsakerna som jag, och de lärare som tillfrågats, vilar min bedömning på. Alltså rätt plats. För som jag ser det är konsumentkunskap detsamma som medborgarkunskap. Ungdomar är samhällsmedborgare men i allra högst grad konsumenter i ett samhälle som kräver att de kan sina rättigheter och skyldigheter. Jag har som rådgivare delat med mig av min erfarenhet och gett de lärare och elever som kontaktat mig inblick i hur konsumtionssamhället idag fungerar. Att rekrytera och utbilda en medarbetare från min ordinarie grupptillhörighet ekonomienheten på IFO har möjligtgjort och bidragit till en kunskapsförstärkning till konsumentverksamheten. Jag har funnit: Jag har: Att skolbiblioteket är rätt plats Att lärare och elever eftersöker denna kunskap Tidsnöd Lärt mig mycket om skolkulturen Erhållit nytt och bredare kontaktnät i skolan Synliggjort konsumenträtten i undervisningssammanhang. 8

9 På elevens villkor deltagit i klasserna och varit kunskapsstöd till lärarna Lämnat kvar böcker och informationsmaterial i skolbiblioteket Fått fler lärare intresserade. Lärt mig att det finns annan skolpersonal som är intresserad Lärt mig att inte gå för fort fram Yttre omständigheter jag inte kunde räkna med: Ändring av det politiska styret efter valet 2002 från socialdemokratiskt till borgerligt. Skolan får sparkrav Lärartjänster dras in Lärarstrejk Datatrubbel Schemaändring Skolan nedklottrad med nazistsymboler, demokratimarsch mot rasism Kulturkrockar Kommunens IT-policy. Positiva faktorer: Väl mottagen i skolan Tidningarna skriver om projektet Andra aktörer vill ta del Nya klasser vill ta del av informationen Ringar på vattneteffekten Konsumentverkets stöd under projektet. Uppmuntran från lärare, elever och övrig skolpersonal. Kollegiala stödet från mitt nätverk Kunskapsförstärkning i den ordinarie verksamheten Avslutningsvis vill jag citera en av lärarna: Hej, här är fullt ös medvetslös, med alla nya klasser vi saknar dig redan skall du veta. Ett konkret bevis för det fick jag häromdagen, när en blyg och lågmäld kille i Barn och fritidsklassen du träffade kom fram och tackade för vårens lärdomar. De hade hjälpt honom att stå på sig mot stora farliga Siba i Borås, så nu skulle han få reseersättning. Snacka om att han räddade min dag även om jag förstås inte kan ta åt mig äran, är jag glad över att ha förmedlat kontakten. Hoppas vi stöter på varann snart ha det gott till dess! Cecilia 9

10 Datum: Konsumentverket Handläggare: Barbro Lööf Berit Andersson Direktnr: Beteckning: Konsumentsekreterare Stockholm Kommentarer till avvikelser till projektbudgeten Att mötas på nya arenor Den föreslagna budgeten vid ansökan av projektmedel blev framtagen i all hast, att budgeten inte var väl genomtänkt blev tydligt under projektets gång. Projektet var tänkt som ett ettårigt med den dåvarande lönen som konsumentsekreteraren då uppbar. Då projektet istället blev tvåårigt förbisågs att konsumentsekreteraren under denna tid skulle komma att få en löneförhöjning. För att finansiera detta (halva konsumentsekreterarens lön skulle finansieras av projektpengar och den andra halvan av konsumentverksamheten i Alingsås) togs en del av utvärderingspengarna.till hjälp. Materialkostnaderna var även en sådan post som kom att utfalla fel. Inköp av bl dator och bokställ för att smälta in i skolans bibliotek hade vi aldrig tänkt på. Bifogat finns en detaljerad kostnads- och intäktsida, som är framtagen av bokföringen. Jag svarar gärna på ytterligare frågor. ALINGSÅS KOMMUN Konsument Alingsås Barbro Lööf Konsumentsekreterare Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Sidenvägen 7 B Telefon: Fax: E-post: Webbplats:

11 Projekt "Att mötas på nya arenor" Benämning Kostnader Intäkter Statsbidrag Personalkostnader Litteratur Edusweden AB Konsumentverket BTJ Produkter AB Trycksaker 120 Internfaktura från KLK 120 Extern representation 774 Duka 774 Summa Benämning Kostnader Intäkter Statsbidrag Personalkostnader Förbr inventarier Hyssna skor 110 Aquas Bilstudio Finedesign factory AB 615 Litteratur Svenska Kommunförbundet 930 Privata affärer 268 Björn Lundén information 233 Förlags AB Björnen 270 Liber AB 885 Mareld 197 Spelinstitutet 280 Borås stad konsument 300 Trycksaker 120 Internfaktura från KLK 120

12 Kontorsmateriel Datamateriel 120 Telefon 611 Resor Resia Alingsås Resia Alingsås Resia Alingsås Resia Alingsås Resia Alingsås 873 Resia Alingsås Svanbergs resebyrå 987 Svanbergs resebyrå Basic Hotell GL-kort 300 Yrkesför för rådgivare Representation Marieborgs bageri 483 Hallbergs blommor Café Sidenvägen 150 Reklam Konsumentverket Karamellpojkarna 995 Summa Benämning Kostnader Intäkter Statsbidrag Personalkostnader Hyra bilar 357 Förbr inventarier Prav Data Litteratur Bokhandeln i Alingsås Kommunförbundet V:a Götaland Konsumentverket 252 Förbrukningsmateriel Rondellens blommor 1 914

13 Kontorsmateriel Telefon/data Resor Svanbergs Resebyrå Svanbergs Resebyrå Svanbergs Resebyrå Resia Alingsås 737 Resia Alingsås Broströms Resebyrå Broströms Resebyrå 591 Broströms Resebyrå GL-kort 800 Div resor, bet själv fått ers via lön Representation 405 Café Sidenvägen Summa Summa totalt Personalkostnader projektet Kostnad projekt ledaren Kostnad utvärdering Kostnad vikarie för projektet

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Den som spar han har

Den som spar han har Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Den som spar han har Hem- och konsumentkunskapens roll i undervisning kring sparande, lån och skuldsättning Afrodite Kostopoulos Maria Källberg Examensarbete

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det?

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Utvärdering av tre projekt av fil. dr, docent Maren Bak på Länsstyrelsens uppdrag Rapport 2013:85 Rapportnr: 2013:85 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Katarina

Läs mer

UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna

UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna SKOLVERKET Enheten för ekonomistyrning Annica Thomas Lotta Ganeteg Förord Utbildningsdepartementet inbjöd i oktober 1997 landets samtliga grundskolor

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå.

Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå. Barnboksprojektet En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå. Sammanfattning En frivilliggrupp mot diskriminering i Luleå - knuten till

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Yrkesutbildning för romer

Yrkesutbildning för romer Yrkesutbildning för romer Projektledare: Lena Loiske och Manuel Tan Marti Projektperiod: 2004-04-01 2006-12-31 (Projektrapporten avser perioden 2004-04-01 2006-08-31) Kulturförvaltningen Yrkesutbildning

Läs mer

Konsumentekonomi i skolämnet hemkunskap/hemkonsumentkunskap

Konsumentekonomi i skolämnet hemkunskap/hemkonsumentkunskap Konsumentekonomi i skolämnet hemkunskap/hemkonsumentkunskap En analys av läroböcker 1982-2008 i relation till styrdokument Nassima Rezagholi LAU690 Handledare: Monica Petersson Examinator: Ann Gleerup

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledare ideella förening. Ordförande har ordet 3. Presentation av nya styrelsemedlemmar 4

Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledare ideella förening. Ordförande har ordet 3. Presentation av nya styrelsemedlemmar 4 November!2013!!! !!!!!!! Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledare ideella förening Ansvarig utgivare Åsa Tholin 0703 95 42 44 Org.nr 822003-8510 Redaktör detta nummer Christel Lindqvist

Läs mer

Hjälpledarprojektet. En utbildningsmodell för ungdomar med ungdomar

Hjälpledarprojektet. En utbildningsmodell för ungdomar med ungdomar Hjälpledarprojektet En utbildningsmodell för ungdomar med ungdomar Ett stort tack Till Migrationsverkets flyktingfond som trodde på projektet, Fritidskontoret och socialkontoret som hjälpt oss att skapa

Läs mer