Rapport Årlig kontrollrapport Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Regionala program CCI 2007 SE 162 PO ESV 2015:8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Regionala program CCI 2007 SE 162 PO 001-8 ESV 2015:8"

Transkript

1 Rapport Årlig kontrollrapport 2014 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Regionala program CCI 2007 SE 162 PO ESV 2015:8

2 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Datum: Dnr: /2014 ESV-nr: 2015:8 Copyright: ESV Rapportansvarig: Barbro Nordgren

3 FÖRORD Förord I detta ärende har avdelningschef Ulrika Bergelv beslutat. Enhetschef Barbro Nordgren har varit föredragande. I den slutgiltiga handläggningen har också revisorerna Nicklas Rangne och Lena Hillström deltagit. Stockholm, den 16 december 2014 Årlig kontrollrapport enligt artikel 62.1 d i) i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 och artikel 18.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 gällande Europeiska regionala utvecklingsfonden- regionala program (CCI2007SE162PO001-8). Till: Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för Regional utveckling Kopia: Förvaltande myndighet, Tillväxtverket Attesterande myndighet, Tillväxtverket Internrevisionen, Tillväxtverket Näringsdepartementet Riksrevisionen Övervakningskommittéerna 3

4 INNEHÅLL Innehåll Förord Inledning Revisionsperiod och referensperiod Berörda program Förberedelser Analyser Grund för yttrandet Ändringar i förvaltnings- och kontrollsystemet Förändringar av revisionsstrategin Revision av system Genomförda systemrevisioner Förvaltande myndighet Riskanalys Bedömning av resultaten från systemrevisionerna Sammanfattande bedömning av förvaltande myndighet Granskning av insatser Granskningarnas omfattning Motivering till vald urvalsmetod Motivering till vald urvalsenhet Parametrar som har använts vid urvalet Förklaring av konfidensnivån Förklaring av standardavvikelsen Urvalets omfattning Underlagen till ansökningarna om mellanliggande betalning Resultatet av utförda granskningar Iakttagna avvikelser Bedömning om det föreligger systemfel Granskning av negativa belopp i underlagen till ansökningarna om mellanliggande betalning Slutsats från granskningar av insatser Uppföljning av oegentligheter Samordning mellan revisionsorgan och revisionsmyndighetens tillsyn Uppföljning av föregående års revisioner Systemrevisioner Förvaltande myndighet Revisioner av insatser Övriga uppgifter Tabell över deklarerade utgifter och revision av urval Tabell över systemrevisioner genomförda under referensperioden Tabell med parametrar för urval och felberäkning

5 INLEDNING 1 Inledning Denna årliga kontrollrapport för nedanstående program inom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), programperiod , har upprättats i enlighet med rådets och kommissionens förordningar 1. Revisionerna har inte skett per operativt program utan som en sammanhållen enhet då förvaltnings- och kontrollsystemet är detsamma för de åtta operativa programmen inom ERUF regionala program. Kommissionens vägledande meddelande om årliga kontrollrapporter och yttranden 2 har varit styrande för arbetet. I övrigt har god revisionssed beaktats i samband med upprättandet av denna rapport. Föreliggande årlig kontrollrapport har utarbetats av Ekonomistyrningsverket som är utsedd till revisionsmyndighet i Sverige för programperioden Inga andra organ har bidragit i detta arbete. Rapporten har upprättats i enlighet med bilaga VI till kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 samt enligt kommissionens vägledande meddelande om årliga kontrollrapporter och yttranden 4. Tillväxtverket är förvaltande myndighet och attesterande myndighet för de åtta regionala programmen inom ERUF. 1.1 Revisionsperiod och referensperiod Rapporten avser revisionsperioden 1 juli 2013 till 30 juni 2014 samt referensperioden 1 januari 2013 till 31 december Artikel 62.1 d i) rådets förordning (EG) nr 1083/2006 och artikel 18.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1828/ COCOF Förordning (2007:14) om förvaltning av EU:s strukturfonder, 8a 4 COCOF

6 INLEDNING 1.2 Berörda program Programnummer Programnamn CCI 2007SE162PO001 Skåne-Blekinge CCI 2007SE162PO002 Småland och öarna CCI 2007SE162PO003 Västsverige CCI 2007SE162PO004 Östra Mellansverige CCI 2007SE162PO005 Stockholm CCI 2007SE162PO006 Norra Mellansverige CCI 2007SE162PO007 Mellersta Norrland CCI 2007SE162PO008 Övre Norrland Slutligt godkännande av kommissionen 1.3 Förberedelser De förberedelser som har gjorts kopplade till systemrevisioner beskrivs i kapitel 4 och förberedelserna kopplade till granskning av insatser beskrivs i kapitel Analyser Rapporten sammanfattar resultaten av det revisionsarbete som har utförts under perioden. Dessa omfattar: - Slutsatser från de två systemrevisionerna 5 som har utförts under revisionsperioden 1 juli 2013 till 30 juni Kvalitativ analys av de iakttagelser som har gjort granskning av insatser. Detta innefattar till exempel analys av feltyper och tänkbara orsaker samt om det kan vara så kallade systemfel. Vidare ingår en finansiell analys där en felprocent anges för granskat urval av utgiftsdeklarationerna. 5 (1) Revisionsrapport avseende uppföljande granskning hos förvaltande myndighet Tillväxtverket med avseende på rekommendationerna i rapport med dnr /2012 (2) Revisionsrapport avseende uppföljande granskning hos förvaltande myndighet Tillväxtverket med avseende på rekommendationerna i rapport med dnr /2013 6

7 ÄNDRINGAR I FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEMET 1.5 Grund för yttrandet Yttrandet baseras på genomförd analys av revisionsperiodens granskningar av insatser samt systemrevisioner. Föreliggande årlig kontrollrapport har utarbetats och fastställts av revisionsmyndigheten. 2 Ändringar i förvaltnings- och kontrollsystemet Beskrivningen av förvaltnings- och kontrollsystemet fastställdes och godkändes av kommissionen den 12 december Revisionsmyndigheten har inte iakttagit att några väsentliga förändringar har skett i förvaltnings- och kontrollsystemet under den nu rapporterade perioden. 3 Förändringar av revisionsstrategin Revisionsstrategin enligt artikel 62 1 c) i rådets förordning (EG) 1828/2006 godkändes av kommissionen den 22 december Revisionsstrategin uppdaterades inför det bilaterala samarbetsmötet den 5 juni Uppdateringen avsåg den indikativa revisionsplanen för perioden den 1 juli 2014 till den 30 juni Revisionsplanen har reviderats och denna plan beslutades den 7 april Därmed säkerställs att revisionsstrategin kommer att genomföras fullt ut före programperiodens utgång och att samtliga nyckelkrav täcks i tillräcklig utsträckning. 4 Revision av system Ekonomistyrningsverket är ensamt nationellt revisionsorgan för samtliga operativa program som genomförs under delad förvaltning i Sverige. Revisionsmyndigheten har genomfört två systemrevisioner i enlighet med revisionsplanen för perioden 1 juli 2013 till 30 juni 2014 båda dessa revisioner var uppföljningsrevisioner. Inga andra organ har genomfört systemrevisioner under revisionsmyndighetens ledning. 7

8 REVISION AV SYSTEM 4.1 Riskanalys Riskanalysen underhålls kontinuerligt och har uppdaterats i samband med det bilaterala mötet den 5 juni Riskanalysen är upprättad för förvaltnings- och kontrollsystemet och det regelverk som gäller för genomförandet. 4.2 Genomförda systemrevisioner Förvaltande myndighet Syftet med samtliga systemrevisioner är att bedöma förvaltande myndighets interna styrning och kontroll i de granskade processerna och målet är att bedöma förvaltnings- och kontrollsystemets effektivitet utifrån kommissionens nyckelkrav. En beskrivning av uppföljningsrevisionerna lämnas i avsnitt 7 i denna rapport. Nedan följer en översikt över de systemrevisioner som genomförts under revisionsåret 2013/ Systemrevision (dnr /2014) avseende uppföljande granskning hos förvaltande myndighet Tillväxtverket med avseende på rekommendationer i rapport om processer vid avslut av projekt för de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning (ERUF) (dnr /2012). Expedierad den 1 oktober Systemrevision (dnr /2014) avseende uppföljande granskning hos förvaltande myndighet Tillväxtverket med anledning av rekommendationer i rapport om fondprojekt (dnr /2013). Expedierad den 27 juni Förvaltande myndighets kommentarer och åtgärdsplan på revisionsmyndighetens rekommendationer har tidigare kommunicerats med kommissionen i samband med delgivning av revisionsrapporterna och redogörs därför inte för i denna rapport. Revisionsmyndigheten bedömer att de åtgärder som föreslås i åtgärdsplanen till stora delar kommer att leda till att rekommendationer implementeras på ett effektivt sätt. 4.3 Bedömning av resultaten från systemrevisionerna Sammanfattande bedömning av förvaltande myndighet Revisionsmyndigheten har gjort följande sammanfattande bedömning med utgångspunkt i kommissionens nyckelkrav Revisionsmyndighetens bedömning av förvaltande myndighet baseras på tidigare års systemrevisioner och på systemrevisioner som nämns under ovan. 8

9 GRANSKNING AV INSATSER Den samlade slutsatsen utifrån revisionsmyndighetens granskning av förvaltande myndighetens arbete med genomförandet av programmen är att förvaltnings- och kontrollsystemet bedöms fungera men vissa förbättringar behövs Sammanfattande bedömning av attesterande myndigheten Revisionsmyndigheten har gjort följande sammanfattande bedömning med utgångspunkt i kommissionens nyckelkrav. Revisionsmyndighetens bedömning av attesterande myndighet baseras på tidigare års systemrevisioner. Den samlade slutsatsen utifrån revisionsmyndighetens granskning av attesterande myndighetens arbete med genomförandet av programmen är att förvaltnings- och kontrollsystemet bedöms fungera men vissa förbättringar behövs. 5 Granskning av insatser Revisionsmyndigheten har genomfört granskning av insatser under den period som den aktuella rapporten omfattar. Revisionerna har utförts av egen personal. Inga andra organ har genomfört revisioner inom den aktuella perioden. Granskningarna har skett på plats hos stödmottagarna. I likhet med tidigare år så är urvalet gjort på utbetalningsnivå. Det vill säga urvalet har gjorts från en population som består av samtliga utbetalningar (och samtliga deklarerade utgifter) som har redovisats i ansökningarna om mellanliggande betalningar under referensperioden. 5.1 Granskningarnas omfattning Vid granskningarna har revisionsmyndighetens fastställda checklistor för projektgranskning använts. Vid respektive projektgranskning kontrolleras samtliga utgifter som ingår i det utbetalningsbeslut som den förvaltande myndigheten har fattat utifrån projektets ansökan om utbetalning. Granskningen av utgifterna omfattar bland annat att: - Ansökan om utbetalning och utbetalningsbeslutet är formellt korrekta. - Underliggande fakturor/kvitton finns och är korrekta. - Fakturorna överensstämmer med underliggande avtal. - Utgifterna är betalda av stödmottagaren. 9

10 GRANSKNING AV INSATSER - Utgifterna har uppkommit efter korrekt upphandling. 6 - Personalkostnader styrks av tidrapporter och lönespecifikationer med mera. - Utgifterna hör till projektet och aktuell period. - Utgifterna är bokförda i projektets bokföring. - Utgifterna är nödvändiga för projektets genomförande. Förutom kontrollerna ovan så omfattar granskningarna av insatser även ett flertal generella kontroller av projekten. Dessa kontroller omfattar bland annat att: - Projektets verksamhet är förenligt med det operativa programmet. - Projektbeslutet är giltigt. - Projektet särredovisar sina kostnader. - Projektet inte bryter mot statsstödsreglerna. - Eventuell modell för indirekta kostnader är korrekt beräknad och endast innefattar stödberättigande kostnader. - Observationer på plats styrker att verksamheten har bedrivits på det sätt som projektet uppger. I de fall en iakttagelse om felaktighet görs som revisionsmyndigheten bedömer även kan påverkar andra utbetalningar än den granskade lämnar vi en rekommendation till den förvaltande myndigheten att åtgärda även dessa. Sådana eventuella fel innefattas dock inte i det redovisade och projicerade felbeloppet i denna rapport. 5.2 Motivering till vald urvalsmetod Utifrån tidigare års genomförda systemgranskningar, av den förvaltande myndighetens och den attesterande myndighetens genomförande av programmet, gjorde revisionsmyndigheten bedömningen att förvaltnings- och kontrollsystemet fungerade men att vissa förbättringar behövdes. Systemets nyckelkrav bedömdes i enlighet med kommissionens riktlinjer. Felprocenten i det granskade urvalet föregående år låg under toleransnivån på två procent (gällande stratum 1). Tillförlitligheten i systemet bedömdes som medel. Tidigare års revisionser av insatser har visat på att en betydande del av de iakttagna felbeloppen hör till de deklarerade utgifterna för fondkapitalprojektens förvaltningskostnader. Med anledning av detta gjorde vi föregående år en stratifiering där fondkapitalprojektens utgifter lades i ett eget stratum. I detta års underlag till ansökningarna om mellanliggande betalningar så finns det inga 6 För kostnader som omfattas av upphandlingsreglerna görs en fördjupad kontroll med hjälp av en särskild checklista. Denna granskning omfattar alla stegen i upphandlingen och upphandlingar både under och över tröskelvärdet i upphandlingsdirektivet. 10

11 GRANSKNING AV INSATSER utbetalningar till fondkapitalprojekt. 7 Med anledning av detta har det inte gjorts någon stratifiering i år. För att säkerställa hög kvalitet och säkerhet i urvalsprocessen har revisionsmyndigheten anlitat hjälp från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB är en statlig förvaltningsmyndighet med ansvar för officiell statistik och annan statlig statistik. SCB har gjort själva urvalet utifrån det material, konfidensnivå och information som revisionsmyndigheten har försett dem med. En analys av tidigare års granskningsresultat från revisioner av insatser visar att det inte går att utläsa att stora utbetalningar genererar stora fel, det råder med andra ord liten korrelation mellan utbetalningens storlek och felets relativa storlek. Utifrån detta har revisionsmyndigheten, med stöd från SCB, beslutat att tillämpa ett obundet slumpmässigt urval (OSU) 8. Metoden ger den mest rättvisande bilden vid projicering av felet till hela populationen under de förutsättningar som råder. Den valda metoden är i överenstämmelse med revisionsstrategin Motivering till vald urvalsenhet Under året, det vill säga efter det att det aktuella urvalet gjordes, har vi mottagit önskemål från EU-kommissionen att vi bör ändra vår urvalsgrund så att urvalen i framtiden görs på projektnivå istället för på utbetalningsnivå. Bakgrunden till detta önskemål är att detta rekommenderas i de uppdaterade riktlinjerna för urval 9. Inför årets urval gjorde vi en analys och utvärdering av för- och nackdelarna av att ändra urvalsmetoden och kom fram till att det bästa är att hålla kvar vid samma urvalsgrund som tidigare urval. Motiveringen till vald urvalsenhet är följande: - Vi finner inte att det är lämpligt att i slutet av en programperiod byta metod för urval. Ett eventuellt byte av metod är mer lämpligt vid påbörjan av en ny programperiod. - Utifrån den urvalsmetod vi tillämpar kan vi inte se att det ur kontrollperspektiv finns några risker eller nackdelar med att hålla kvar vid urval på utbetalningsnivå i den innevarande programperioden. Det främsta skälet till att förespråka urval på projektnivå som har framförts är risken för att stora projekt med många små utbetalningar missas. Denna risk är kopplad till monetary unit sampling (MUS) och eftersom vi tillämpar obundet slumpmässigt urval (OSU) så finns inte den risken. Det finns vidare inga 7 Se även avsnitt Simple random sampling (mean per unit) 9 COCOF

12 GRANSKNING AV INSATSER indikationer att det inom den aktuella populationen finns en korrelation mellan projektens storlek och felens storlek. - Vi finner vidare inte att kommissionens önskemål att göra urvalet på projektnivå helt korrelerar med kravet på en separat population för negativa belopp. De negativa beloppen finns normalt på utbetalningsnivå och inte på projektnivå. - Våra granskningar av utbetalningarna omfattar även ett flertal generella kontroller av projekten som beskrivs närmare i avsnitt Parametrar som har använts vid urvalet Med utgångspunkt från ovanstående bedömning har vi i det slumpmässiga urvalet använt följande parametrar: - Population i antal (N): utbetalningar - Population i belopp: kronor - Konfidensnivå: 70 procent - Konfidensfaktor (z): 1,036 - Förväntat fel: 1,30 procent 10 - Materialitet: 2 procent - Standardavvikelse (Se): Intervall: Inte tillämpligt vid obundet slumpmässigt urval - Urvalets storlek i antal (n): 31 utbetalningar - Urvalets storlek i belopp: kronor Sammanfattande tabell redovisas i avsnitt Förklaring av konfidensnivån Konfidensnivån har i detta urval sänkts från 80 procent till 70 procent i jämförelse med föregående år. Motiveringen till detta är följande: - Vi kunde utifrån både genomförda systemrevisioner och granskningar av insatser konstatera en förbättring av förvaltnings- och kontrollsystemet jämfört med föregående år. I den årliga kontrollrapporten och yttrandet för 2013 bedömde vi förvaltnings- och kontrollsystemets effektivitet till medel (2). Detta trots att den låga felprocenten motiverade bedömningen hög (1) eftersom vi hade iakttagit systemfel och den höga felprocenten inom stratum ,30 procent motsvarar det faktiska felet för stratum 1 i föregående års granskning. Stratum 2 bestod av administrativa utgifter till fondkapitalprojekt och eftersom det i årets population inte finns några utbetalningar till fondkapitalprojekten så har vi utgått från erfarenheten av berörda projekttyper när vi beslutade om förväntat fel. 11 Fondkapitalprojekt. 12

13 GRANSKNING AV INSATSER - Enligt Kommissionens riktlinjer ska konfidensnivån inte ligga under 70 procent om systemet bedöms till nivå 2 och inte under 60 procent om systemet bedöms till nivå Det finns inga utbetalningar till fondkapitalprojekt i underlagen till de ansökningar om mellanliggande betalningar som urvalet omfattar. - Förra årets granskning av insatser visade på en markant lägre, både verklig och projicerad, felprocent. Den projicerade felprocenten låg med god marginal under den materiella nivån två procent. - Vid en översiktlig analys av populationen såg vi att inga utbetalningar gällande TA-medel ingick, dessa har tidigare bedömts vara behäftade med fel av systematisk karaktär Förklaring av standardavvikelsen Baserat på föregående års resultat så blir standardavvikelsen Om vi skulle använt den standardavvikelsen så skulle urvalet endast ha omfattat tio utbetalningar och detta bedömde vi vara ett för litet urval. Vi har därför höjt standardavvikelsen till för att urvalet ska överstiga 30 utbetalningar. Genom att höja standardavvikelsen får vi en urvalsstorlek som både är approximativt normalfördelad och som uppfyller EU-kommissionens vägledande meddelande. 5.4 Urvalets omfattning Populationen för urvalet består av två ansökningar om mellanliggande betalningar var för två av de åtta programmen och en var för de övriga sex programmen. Det vill säga sammanlagt tolv ansökningar om mellanliggande betalningar. Ansökningarna attesterades den 3 mars samt den 31 augusti Populationen för urvalet består sammantaget av kronor fördelat på utbetalningar (enheter). Urvalet består sammantaget av kronor vilket motsvarar 1,86 procent av populationen. Totalt har 31 utbetalningar fallit ut för granskning, vilket motsvarar 2,40 procent av populationen. De 31 utbetalningar som föll ut i urvalet är fördelade på 29 olika projekt och sju av de åtta regionala programen. Utbetalningar i urvalet blev fördelade enligt följande: Skåne-Blekinge (CCI2007SE162PO001): 3 utbetalningar Småland och Öarna (CCI2007SE162PO002): 2 utbetalningar Västsverige (CCI2007SE162PO003): 4 utbetalningar Östra Mellansverige (CCI2007SE162PO004): 3 utbetalningar 12 COCOF , avsnitt

14 GRANSKNING AV INSATSER Stockholm (CCI2007SE162PO005): 0 utbetalningar Norra Mellansverige (CCI2007SE162PO006): 5 utbetalningar Mellersta Norrland: (CCI2007SE162PO007): 5 utbetalningar Övre Norrland (CCI2007SE162PO008): 9 utbetalningar Underlagen till ansökningarna om mellanliggande betalning Ansökningarna om mellanliggande betalning bygger på underlag som är framtagna av den förvaltande- och attesterande myndigheten. Underlagen består av samtliga utbetalningar till projekt som finns registrerade i den förvaltande myndighetens datoriserade ärendehanteringssystem. I underlagen finns även poster där den förvaltande- eller den attesterande myndigheten har valt att lyfta bort belopp från utgiftsdeklarationen. Det finns flera orsaken till dessa korrigeringar och dessa beskrivs närmare i avsnitt Omräkning från svenska kronor till euro I Sverige är den officiella valutan svenska kronor vilket betyder att alla utgifter i ansökningar, beslut och underlag med mera är i svenska kronor. Rapporteringen till EU-kommissionen i SFC2007 ska däremot ske i euro vilket innebär att det måste ske en valutaomräkning. För att valutaomräkningen ska bli så rättvisande som möjligt görs den av den förvaltande myndigheten med EU-kommissionens officiella valutakurs som gäller det datum som den förvaltande myndigheten fattar respektive utbetalningsbeslut. Denna metod har tillämpats under hela programperioden och är avstämd med EU-kommissionen Verifiering av underlagen Vid varje urval gör vi ett flertal kontroller av de underlag vi ska göra urvalen från för att försäkra oss om att underlagen är korrekta och överensstämmer med det som har registrerats i SFC2007. Analyserna av underlagen görs bland annat med hjälp av registeranalysprogrammet ACL. Kontrollerna omfattar bland annat: - Att de ackumulerade beloppen i euro i underlagen är samma belopp som har registrerats i SFC2007. Dessa kontroller sker för samtliga program och insatsområden. - Att formlerna i summeringsfälten i underlagen omfattar rätt poster i filerna för att försäkra oss om att vi jämför rätt värden med det som är registrerat i SFC

15 GRANSKNING AV INSATSER - Att de valutakurser som har använts för omräkning till euro är korrekta. Stickprov görs mellan registrerade utbetalningar och EU-kommissionens sammanställning av växelkurserna Att det inte finns formler i fält i underlagsfilerna som bara ska innehålla fasta värden som är automatiskt hämtade från den förvaltande myndighetens datorsystem. - Datoriserad kontroll att historisk data som hör till tidigare ansökningar om mellanliggande betalning inte har ändrats i underlagen. Denna kontroll görs eftersom det är ackumulerade värden i underlagen och utgiftsdeklarationerna medan urvalet görs på tillkommande utbetalningar under referensperioden Förklaring till populationens beloppsmässiga storlek Skillnaden mellan det som har deklarerats till och med 2012 och till och med 2013 uppgår till ,05 euro. 14 Som vi har redogjort ovan har vi kontrollerat att detta belopp är detsamma i både SFC2007 och underlagen till ansökningarna om mellanliggande betalning. 15 Eftersom alla utbetalningsbeslut, utgifter och styrkande handlingar i Sverige är redovisade i svenska kronor är det även svenska kronor som är grunden för urvalet. Som vi redovisat ovan så säkerställer vi att den förvaltande myndigheten har använt rätt valutakurs för omräkning till euro i sina underlag till mellanliggande betalning. Vi har även kontrollerat att summeringsformler med mera är korrekta. Denna kontroll gör vi innan vi gör själva urvalet för att vara helt säkra på att populationens belopp, som är i svenska kronor, motsvarar det som den attesterande myndigheten har registrerat i SFC2007. I följande avsnitt beskriver vi urvalspopulationens beloppsmässiga storlek och hur den förhåller sig till det belopp som ingår i de aktuella ansökningarna om mellanliggande betalning: deklarerade den attesterande myndigheten kronor deklarerade den attesterande myndigheten kronor. - Skillnad mellan det som deklarerades 2012 och 2013 uppgår till kronor ( kr kr). - De negativa posterna i underlaget till ansökningarna om mellanliggande betalning 2013 uppgår till kronor och dessa förklaras närmare i avsnitt I underlaget finns det en utbetalning till ett fondkapitalprojekt som uppgår till kronor. I överensstämmelse med föregående års beslut ska : ,55 euro. 2013: ,60 euro. 15 Kontrollen är gjord både ackumulerat samt på program- och insatsområdesnivå. 15

16 GRANSKNING AV INSATSER utbetalningar till fondkapitalprojekten placeras i ett eget stratum. Denna post om kronor ska med andra ord inte ingå i det huvudsakliga stratumet. Orsaken till att det trots detta bara finns ett strata är att den förvaltande myndigheten har lyft bort denna utbetalning från utgiftsdeklarationen med en matchande negativ post i 2013 års underlag till ansökan om mellanliggande betalning. - För att säkerställa att det inte deklarerades för höga utgifter i utgiftsdeklarationerna gjorde den förvaltande- och den attesterande myndigheten en utredning förra året. För säkerhets skull minskades då retroaktivt de deklarerade utgifterna för ett flertal utbetalningsbeslut i underlagen till utgiftsdeklarationerna (delar av tidigare gjorda utbetalningarna lyftes bort från utgiftsdeklarationerna). När utredningen var klar så återfördes dessa utgifter till utgiftsdeklarationerna. Samtliga utbetalningsbeslut har varit med i revisionsmyndighetens urvalsprocesser och har haft en teoretisk chans att falla ut för granskning. År 2013 föll det i urvalet ut några utbetalningar som omfattades av dessa minskningar och i dessa fall har revisionsmyndigheten granskat samtliga utgifter men endast redovisat den del som då var med i utgiftsdeklarationen som granskat belopp. Granskat belopp var med andra ord i praktiken högre än vad som redovisades som granskat belopp. Orsaken till att vi granskade hela beloppet trots att det inte var med i utgiftsdeklarationerna var dels att de skulle kunna komma med i framtida ansökningar om mellanliggande betalning och dels för att minskningarna inte omfattade specifika identifierbara verifikationer, det var klumpsummor som drogs av från vissa utbetalningar för att minska totalbeloppet. I ansökningarna om mellanliggande betalningar år 2013 återfördes dessa belopp till utgiftsdeklarationerna och det återförda beloppet uppgår till kronor. Det som har förklarats ovan ger att populationens 16 beloppsmässiga värde uppgår till kronor Resultatet av utförda granskningar Revisionsmyndigheten har gjort bedömningen att kronor inte är stödberättigande vilket motsvarar 0,63 procent av granskat belopp. Felprocenten och felbeloppet har, enligt fastställd metodik 18, projicerats till hela populationen i de granskade utgiftsdeklarationerna och beräknas uppgå till följande: 16 Populationen är de utbetalningsbeslut med positiva belopp som har tillkommit sedan föregående års årliga kontrollrapport

17 GRANSKNING AV INSATSER - Estimerat fel i procent (Most likely error - %): 0,49 procent - Estimerat fel i belopp (Most likely error - value): kronor - Övre gräns för estimerat fel i procent (Upper error limit - %): 0,74 procent - Övre gräns för estimerat fel i belopp (Upper error limit - value): kronor - Precision: kronor Sammanfattande tabell redovisas i avsnitt 9 och 11. Resultatet från de genomförda granskningarna visar på smärre brister i förvaltningsoch kontrollsystemet. I 8 av de totalt 31 granskade utbetalningarna har revisionsmyndigheten rapporterat avvikelser av finansiell karaktär. Vi har inte iakttagit några fel som inte är finansiella Iakttagna avvikelser De iakttagna felens storlek De åtta utbetalningarna med rapporterade iakttagelser omfattar: - Sex finansiella fel som överstiger kronor (vilket motsvarar 75 procent av iakttagelserna). - Fem finansiella fel som överstiger kronor (vilket motsvarar 63 procent av iakttagelserna). - Ett finansiellt fel som överstiger kronor (vilket motsvarar 13 procent av iakttagelserna). - Inga finansiella fel som överstiger kronor Iakttagelser Nedan följer en sammanställning av de fel som har iakttagits under I vissa revisionser har olika fel iakttagits inom samma utbetalning varpå utbetalningen finns medräknad under flera felrubriker. - Revisionsmyndigheten har i fem utbetalningar iakttagit utgifter som vi inte bedömer vara nödvändiga för genomförandet av projektet. - Revisionsmyndigheten har i tre utbetalningar iakttagit utgifter som inte har kunnat styrkas med tillfredställande underlag. - Revisionsmyndigheten har i två utbetalningar iakttagit informations- och marknadsföringsmaterial där regionalfondslogotypen helt eller delvis saknas. 18 Guidance on sampling methods for audit authorities (COCOF_ _EN) 17

18 GRANSKNING AV INSATSER - Revisionsmyndigheten har i en utbetalning iakttagit utgifter som ligger utanför projekttiden. - Revisionsmyndigheten har i en utbetalning iakttagit köp från en konsult som inte omfattas av den upphandling som projektägaren har gjort. 5.6 Bedömning om det föreligger systemfel Inga brister i förvaltnings- och kontrollsystemet som är att betrakta som system- eller systematiska fel har iakttagits. 5.7 Granskning av negativa belopp i underlagen till ansökningarna om mellanliggande betalning I underlagen till ansökningarna om mellanliggande betalning finns det 43 poster som omfattar negativt belopp. Revisionsmyndigheten har kontrollerat samtliga dessa och har inte iakttagit några felaktigheter. De negativa beloppen omfattar följande: - Borttagna utgifter som överensstämer med revisionsmyndighetens tidigare lämnade revisionsrapporter från granskningar av insatser. - Andra typer av justeringar gjorda av den förvaltande- och den attesterande myndigheten. Bland annat: o Borttagna utgifter kopplade till Fondkapitalprojekt (se tidigare års årliga kontrollrapporter). o Återkrav kopplade till Såddlån (se de årliga kontrollrapporterna för 2012 och 2013). o Omprövning av tidigare utbetalningsbeslut eftersom det har uppkommit intäkter. o Borttagna utgifter kopplade till en projektägare som har gått i konkurs. o Återkrav till följd av artikel 13-kontroll. o Justeringar till följd av ändrad medfinansiering. 5.8 Slutsats från granskningar av insatser Utifrån resultatet av de granskningar av insatser som har genomförts bedömer revisionsmyndigheten förvaltnings- och kontrollsystemets effektivitet till hög (1). Urvalets projicerade felprocent ligger under kommissionens fastställda toleransnivå på två procent. Revisionen av insatser visar att förvaltnings- och kontrollsystemet fungerar tillräckligt effektivt för att ge rimlig garanti för att de utgiftsdeklarationer som avgetts är korrekta och som en följd av detta ger rimlig garanti att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. 18

19 SAMORDNING MELLAN REVISIONSORGAN OCH REVISIONSMYNDIGHETENS TILLSYN 5.9 Uppföljning av oegentligheter Revisionsmyndigheten har inte iakttagit några bedrägerier eller misstänkta bedrägerier. Revisionsmyndigheten gör uppföljningar av vilka korrigeringar som görs i utgiftsdeklarationerna utifrån revisionsmyndighetens iakttagelser vid granskning av insatser. För att den förvaltande myndigheten ska hinna göra alla sina utredningar och korrigeringar så görs uppföljningen utifrån underlagen till ansökningarna om mellanliggande betalning som den attesterande myndigheten lämnar till EU-kommissionen i slutet av varje år. Uppföljningen av rättandet av föregående års iakttagelser görs med andra ord i början av år Uppföljningarna sammanställs på samma sätt som de tidigare har redovisats vid kommunikation med EU-kommissionen. Det finns ingen uppdaterad/ändrad felprocent för föregående år. 6 Samordning mellan revisionsorgan och revisionsmyndighetens tillsyn Ekonomistyrningsverket är ensamt nationellt revisionsorgan för samtliga operativa program som genomförs under delad förvaltning i Sverige. 7 Uppföljning av föregående års systemrevisioner 7.1 Systemrevisioner Förvaltande myndighet Systemrevision (dnr /2014) avseende uppföljande granskning hos förvaltande myndighet Tillväxtverket med avseende på rekommendationer i rapport om processer vid avslut av projekt för de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrskraft och sysselsättning (ERUF)(dnr /2012).Daterad den Revisionens mål har varit att följa upp de rekommendationer som lämnades i revisionsrapport Systemrevision avseende Tillväxtverkets processer vid avslut av projekt daterad (dnr /2012). 19

20 UPPFÖLJNING AV FÖREGÅENDE ÅRS SYSTEMREVISIONER Förvaltningskontroller (nyckelkrav 4) 1. Förvaltningsmyndigheten rekommenderades: Snarast fastställa riktlinjerna som rör investeringar som genererar inkomster enligt artikel 55 (EG) 1083/2006 samt implementera dessa. Uppföljning Revisionsmyndigheten har från den förvaltande myndigheten erhållit ett skriftligt svar där man uppgett att en utredning i syfte att fastställa en riktlinje avseende artikel 55 (EG) 1083/2006 har genomförts och att ett beslut har fattats efter en remissrunda. Revisionsmyndigheten har konstaterat att förvaltande myndighet har fastställt riktlinjerna och implementerat dessa inom organisationen. Förvaltande myndighet har åtgärdat bristerna. Rekommendationen är stängd. Verifieringskedja (nyckelkrav 5) 2. Förvaltningsmyndigheten rekommenderades: Utreda och fatta beslut om lämpliga åtgärder så att det framgår vilka kostnader/verifikat som ingår i lämnad utgiftsdeklaration. Uppföljning: Förvaltande myndighet har angett att inga åtgärder kommer att vidtas avseende innevarande programperiod. Krav kommer att ställas på systemet inför den nya programperioden att registreringen ska begränsas när kostnaderna når budgettaket. För programperioden finns en manuell kontroll där granskningshandläggaren ska stämma av att projektets kostnader är relevanta och inom kostnadsslag enligt ansökan och beslut. En notering ska göras i granskningschecklistan om det eventuella överskridna beloppet har godkänts. Förvaltande myndighet har åtgärdat bristerna. Rekommendationen är stängd Systemrevision (dnr /2014) avseende uppföljande granskning hos förvaltande myndighet Tillväxtverket med avseende på rekommendationerna i rapport om fondprojekt (dnr /2013).Daterad den 14 oktober Tillräcklig information och strategi för att ge vägledning åt stödmottagare (nyckelkrav 3) 1. Förvaltningsmyndigheten rekommenderas: Kommunicera regelverket korrekt och tydligt till stödmottagarna så att det inte råder någon tveksamhet om kravet på separat projektredovisning. 20

Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9

Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 Rapport Årlig kontrollrapport 2014 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

Rapport Årligt yttrande Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)- Operativa program 2013:5

Rapport Årligt yttrande Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)- Operativa program 2013:5 Rapport Årligt yttrande 2012 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)- Operativa program 2013:5 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Rapport Årligt yttrande 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9

Rapport Årligt yttrande 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 Rapport Årligt yttrande 2014 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Rapport Årlig Kontrollrapport 2011 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) operativt program Sverige Norge

Rapport Årlig Kontrollrapport 2011 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) operativt program Sverige Norge Rapport Årlig Kontrollrapport 2011 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) operativt program Sverige Norge 2012-12 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra

Läs mer

Rapport Årligt yttrande Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program

Rapport Årligt yttrande Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program Rapport Årligt yttrande 2011 Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program 2012-13 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) operativt program Botnia Atlantica CCI 2007 CB 163 PO 028 ESV 2015:4

Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) operativt program Botnia Atlantica CCI 2007 CB 163 PO 028 ESV 2015:4 Rapport Årlig kontrollrapport 2014 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) operativt program Botnia Atlantica CCI 2007 CB 163 PO 028 ESV 2015:4 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag

Läs mer

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska återvändandefonden Årligt program 2011 ESV 2015:14

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska återvändandefonden Årligt program 2011 ESV 2015:14 Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Europeiska återvändandefonden Årligt program 2011 ESV 2015:14 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra

Läs mer

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering återvändandefonden. Europeiska återvändandefonden Årligt program 2012 ESV 2016:11

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering återvändandefonden. Europeiska återvändandefonden Årligt program 2012 ESV 2016:11 Årlig revisionsrapport med yttrande och validering återvändandefonden Europeiska återvändandefonden Årligt program 2012 ESV 2016:11 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Rapport Årlig kontrollrapport 2011. Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program 2012-13

Rapport Årlig kontrollrapport 2011. Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program 2012-13 Rapport Årlig kontrollrapport 2011 Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program 2012-13 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller

Läs mer

Rapport. Årlig kontrollrapport Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Operativa programmet Öresund Kattegatt Skagerrak

Rapport. Årlig kontrollrapport Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Operativa programmet Öresund Kattegatt Skagerrak Rapport Årlig kontrollrapport 2011 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Operativa programmet Öresund Kattegatt Skagerrak 2012-11 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Årlig kontrollrapport 2012. Europeiska socialfonden (ESF) - Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2013:16

Årlig kontrollrapport 2012. Europeiska socialfonden (ESF) - Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2013:16 Årlig kontrollrapport 2012 Europeiska socialfonden (ESF) - Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2013:16 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska integrationsfonden Årligt program 2011 ESV 2015:15

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska integrationsfonden Årligt program 2011 ESV 2015:15 Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Europeiska integrationsfonden Årligt program 2011 ESV 2015:15 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra

Läs mer

Yttrande om försäkran 16 oktober oktober 2012

Yttrande om försäkran 16 oktober oktober 2012 Yttrande om försäkran 16 oktober 2011-15 oktober 2012 Europeiska Garantifonden för Jordbruket (EGFJ) Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) 2013:10 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering flyktingfonden. Europeiska flyktingfonden Årligt program 2011 ESV 2014:32

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering flyktingfonden. Europeiska flyktingfonden Årligt program 2011 ESV 2014:32 Årlig revisionsrapport med yttrande och validering flyktingfonden Europeiska flyktingfonden Årligt program 2011 ESV 2014:32 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra

Läs mer

Intyg 16 oktober oktober Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ)

Intyg 16 oktober oktober Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) Intyg 16 oktober 2011-15 oktober 2012 Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Slutlig kontrollrapport och slutligt utlåtande Sverige-Norge. Europeiska regionala utvecklingsfonden ESV 2017:24

Slutlig kontrollrapport och slutligt utlåtande Sverige-Norge. Europeiska regionala utvecklingsfonden ESV 2017:24 Slutlig kontrollrapport och slutligt utlåtande 2007 2013 Sverige-Norge Europeiska regionala utvecklingsfonden ESV 2017:24 Publikationen kan laddas ner eller beställas från ESV:s webbplats esv.se. Datum:

Läs mer

Intyg garantifonden. Europeiska garantifonden för jordbruket EGFJ 16 oktober oktober 2013 ESV 2014:8

Intyg garantifonden. Europeiska garantifonden för jordbruket EGFJ 16 oktober oktober 2013 ESV 2014:8 Intyg 2013 - garantifonden Europeiska garantifonden för jordbruket EGFJ 16 oktober 2012 15 oktober 2013 ESV 2014:8 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet

Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet Regeringsuppdrag Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Regionala strukturfondsprogram och nationellt regionalfondsprogram

Läs mer

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska återvändandefonden - Årligt program 2008 2013:12

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska återvändandefonden - Årligt program 2008 2013:12 Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Europeiska återvändandefonden - Årligt program 2008 2013:12 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Slutlig kontrollrapport och slutligt utlåtande Botnia Atlantica. Europeiska regionala utvecklingsfonden ESV 2017:19

Slutlig kontrollrapport och slutligt utlåtande Botnia Atlantica. Europeiska regionala utvecklingsfonden ESV 2017:19 Slutlig kontrollrapport och slutligt utlåtande 2007 2013 Botnia Atlantica Europeiska regionala utvecklingsfonden ESV 2017:19 Publikationen kan laddas ner eller beställas från ESV:s webbplats esv.se. Datum:

Läs mer

Årlig kontrollrapport Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)- operativa programmet Öresund Kattegatt Skagerarrak 2013:7

Årlig kontrollrapport Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)- operativa programmet Öresund Kattegatt Skagerarrak 2013:7 Årlig kontrollrapport 2012 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)- operativa programmet Öresund Kattegatt Skagerarrak 2013:7 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska integrationsfonden Årligt program :29

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska integrationsfonden Årligt program :29 Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Europeiska integrationsfonden Årligt program 2010 2013:29 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet

Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet Regeringsuppdrag Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) Interreg Nord 2014-2020 CCI2014TC16RFCB032 ESV 2015:36

Läs mer

Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet

Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet Regeringsuppdrag Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 2020 CCI2014SE14MFOP001 ESV 2015:40 ESV:s rapporter innehåller

Läs mer

Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet

Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet Regeringsuppdrag Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet Operativt program för lokalt ledd utveckling (LLU) med stöd från Regionala utvecklingsfonden(eruf)

Läs mer

Årlig kontrollrapport 2013 fiskerifonden. Europeiska fiskerifonden (EFF) operativt program för fiskerinäringen i Sverige 2007-2013 ESV 2014:17

Årlig kontrollrapport 2013 fiskerifonden. Europeiska fiskerifonden (EFF) operativt program för fiskerinäringen i Sverige 2007-2013 ESV 2014:17 Årlig kontrollrapport 2013 fiskerifonden Europeiska fiskerifonden (EFF) operativt program för fiskerinäringen i Sverige 2007-2013 ESV 2014:17 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet

Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet Regeringsuppdrag Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) Interreg V A Sverige-Norge 2014-2020 CCI2014TC16RFCB016

Läs mer

Vad händer när Ekonomistyrningsverket kommer på besök? Nicklas Rangne Revisor

Vad händer när Ekonomistyrningsverket kommer på besök? Nicklas Rangne Revisor Vad händer när Ekonomistyrningsverket kommer på besök? Nicklas Rangne Revisor Eller rättare sagt.. Vad händer när EU-revisorerna från ESV kommer på besök? 2 Varför är jag här? Vi delar gärna med oss av

Läs mer

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska integrationsfonden - Årligt program 2009 2013:14

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska integrationsfonden - Årligt program 2009 2013:14 Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Europeiska integrationsfonden - Årligt program 2009 2013:14 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel?

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? ESV:s seminarium 6 mars 2015 Hur väl förvaltar Sverige EU-medel? Ulrika Bergelv, Avdelningschef EU-revision ESV ESV:s seminarium 6 mars 2015 3

Läs mer

Revisionsrapport Felaktig redovisning av EUmedel i delårsrapporten 2016

Revisionsrapport Felaktig redovisning av EUmedel i delårsrapporten 2016 TILLVÄXTVERKET 102 61 STOCKHOLM Tillväxtverket Revisionsrapport Felaktig redovisning av EUmedel i delårsrapporten 2016 Riksrevisionen har översiktligt granskat Tillväxtverkets delårsrapport, daterad 2016-08-

Läs mer

Rapport Årlig kontrollrapport Europeiska fiskerifonden (EFF) Operativt program för fiskerinäringen i Sverige

Rapport Årlig kontrollrapport Europeiska fiskerifonden (EFF) Operativt program för fiskerinäringen i Sverige Rapport Årlig kontrollrapport 2011 Europeiska fiskerifonden (EFF) Operativt program för fiskerinäringen i Sverige 2007-2013 ESV-nr: 2012-7 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Årlig kontrollrapport 2015 Sverige-Norge. Europeiska regionala utvecklingsfonden Sverige-Norge ESV 2016:6

Årlig kontrollrapport 2015 Sverige-Norge. Europeiska regionala utvecklingsfonden Sverige-Norge ESV 2016:6 Årlig kontrollrapport 2015 Sverige-Norge Europeiska regionala utvecklingsfonden Sverige-Norge ESV 2016:6 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller

Läs mer

Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet

Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet Regeringsuppdrag Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet Europeiska Socialfonden (ESF) Nationellt strukturfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning

Läs mer

Välkommen till ESV:s seminarium

Välkommen till ESV:s seminarium Välkommen till ESV:s seminarium En framgångsrik EU-revision bidrar till att förvaltnings- och kontrollsystemen i medlemsstaten Sverige utvecklas och förbättras bidrar till att EU kommissionen i samarbete

Läs mer

Revisionsrapport. Linköpings Universitets årsredovisning Sammanfattning

Revisionsrapport. Linköpings Universitets årsredovisning Sammanfattning Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 Linköping Datum Dnr 2009-04-03 32-2008-0698 Linköpings Universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Linköpings Universitets (LiU:s) årsredovisning,

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596 Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Datum Dnr 2007-04-20 32-2006-0596 Årsredovisning för Linköpings universitet 2006 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Linköpings universitet

Läs mer

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering flyktingfonden Europeiska flyktingfonden Årligt program :48

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering flyktingfonden Europeiska flyktingfonden Årligt program :48 Årlig revisionsrapport med yttrande och validering flyktingfonden 2010 Europeiska flyktingfonden Årligt program 2010 2013:48 INNEHÅLL INNEHÅLL ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

Revisionsrapport. Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges årsredovisning 2011. Sammanfattning

Revisionsrapport. Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges årsredovisning 2011. Sammanfattning Revisionsrapport Myndigheten för utländska investeringar i Sverige P O Box 90 101 21 Stockholm Datum Dnr 2012-04-13 32-2011-0610 Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges årsredovisning 2011 Riksrevisionen

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska flyktingfonden - Årligt program :11

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska flyktingfonden - Årligt program :11 Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Europeiska flyktingfonden - Årligt program 2008 2013:11 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller

Läs mer

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll Revisionsrapport Örebro universitet Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0701 Örebro universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Örebro universitets årsredovisning,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Regeringen. Rapport Säkerhet i statens betalningar. Slutrapport

Regeringen. Rapport Säkerhet i statens betalningar. Slutrapport Regeringen Rapport Säkerhet i statens betalningar Slutrapport ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Sammanfattande beskrivning över förvaltnings- och kontrollsystemet, EHFF

Sammanfattande beskrivning över förvaltnings- och kontrollsystemet, EHFF BILAGA 4 Sammanfattande beskrivning över förvaltnings- och kontrollsystemet, EHFF 1. Beskrivning av funktioner Jordbruksverket är förvaltande myndighet och Ekonomistyrningsverket är revisionsmyndighet.

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2016:1023 Utkom från trycket den 29 november 2016 utfärdad den 17 november 2016. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2007:761 Utkom från trycket den 13 november 2007 utfärdad den 1 november 2007. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning Revisionsrapport Länsstyrelsen i Skåne län 205 15 MALMÖ Datum Dnr 2007-06-15 32-2007-0302 Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län Riksrevisionen har som ett

Läs mer

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning Revisionsrapport Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Box 47141 100 74 Stockholm Datum Dnr 2009-04-22 32-2008-0693 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008 Riksrevisionen

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Tillväxtverkets författningssamling

Tillväxtverkets författningssamling Tillväxtverkets författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, chefsjurist ISSN 2000-4494 Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för nationellt

Läs mer

Information och råd. Ver. 1, 071217

Information och råd. Ver. 1, 071217 Information och råd till dem som beviljats stöd ur något av de Regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Ver. 1, 071217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information

Läs mer

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Denna åtgärd kom in sent i processen och texter finns därför inte ännu Innehållsförteckning Artikel 21, Investeringar

Läs mer

Revisionsrapport. Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna

Revisionsrapport. Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna Revisionsrapport Statens historiska museer Box 5428 114 84 STOCKHOLM Datum Dnr 2010-05-26 32-2009-0710 Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna Riksrevisionen har, som ett led i den årliga

Läs mer

Revisionsrapport. Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Moderna museet Box 16382 103 27 Stockholm Datum Dnr 2010-05-20 32-2009-0704 Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna Riksrevisionen har, som ett led i den årliga revisionen,

Läs mer

Årlig kontrollrapport 2013 Regionalfonden Sverige-Norge. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) ESV 2014:16

Årlig kontrollrapport 2013 Regionalfonden Sverige-Norge. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) ESV 2014:16 Årlig kontrollrapport 2013 Regionalfonden Sverige-Norge Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) ESV 2014:16 2014:16 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra

Läs mer

Programperioden

Programperioden Nästa Nya Kommande Programperioden 2014-2020 1 Regelverk 2007-2013 Allmän förordning, 1083/2006 Regionalfondsförordning, 1080/2006 Tillämpningsförordning, 1828/2006 Svensk förordning, 2007:14 Föreskrifter

Läs mer

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Internrevisionen Till styrelsen vid Göteborgs universitet Jan Sandvall 2012-02-20 Dnr V 2012/89 REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Styrelsesammanträde 2012-02-20, punkt 8 1 Inledning Internrevisionen vid Göteborgs

Läs mer

Djursholms AB Rapportering från revision Räkenskapsåret 2015

Djursholms AB Rapportering från revision Räkenskapsåret 2015 www.pwc.com/se Djursholms AB Rapportering från revision Räkenskapsåret 2015 Innehåll Vår revisionsplan - Inledning - Revisionsprocess - Materialitet Väsentliga granskningsområden Noteringar från granskningen

Läs mer

Tillväxtverkets författningssamling

Tillväxtverkets författningssamling Tillväxtverkets författningssamling Utgivare: Jenny Forkman, chefsjurist ISSN 2000-4494 Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Läs mer

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och Utkom från trycket den 30 december 2014 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Internkontrollen i Arkitekturmuseets samlingar

Internkontrollen i Arkitekturmuseets samlingar 1 Internkontrollen i Arkitekturmuseets samlingar Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Arkitekturmuseet (AM) granskat den interna kontrollen i myndighetens samlingar. Granskningen har

Läs mer

DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET

DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN ECA/07/31 TAL AV HUBERT WEBER, EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS ORDFÖRANDE DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET I BRYSSEL DEN 29 NOVEMBER 2007 Det talade

Läs mer

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2007.

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2007. Styrelse och rektor 1(6) Verksamhetsrapport för 2007. Revisionsplanen för 2007, dnr LiU 1298/06-25, beskriver internrevisionens (IR:s) planerade aktiviteterna för verksamhetsåret. Nedan redovisas genomförda

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 Ärende 11 Universitetsstyrelsen Datum: 2015-02-19 Dnr: 2015/32-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs enligt

Läs mer

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering flyktingfonden. Europeiska flyktingfonden Årligt program 2012 ESV 2016:10

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering flyktingfonden. Europeiska flyktingfonden Årligt program 2012 ESV 2016:10 Årlig revisionsrapport med yttrande och validering flyktingfonden Europeiska flyktingfonden Årligt program 2012 ESV 2016:10 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra

Läs mer

Granskning av Försvarshögskolan 2010

Granskning av Försvarshögskolan 2010 Revisionsrapport Försvarshögskolan Box 27 805 115 93 STOCKHOLM Datum Dnr 2011-04-19 32-2010-0703 Granskning av Försvarshögskolan 2010 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Försvarshögskolan

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten. av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens/miljöns

Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten. av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens/miljöns Resumé 117/54/07 Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens område Föremål för den parallella revisionen var resultaten (utfall/verkningar)

Läs mer

Internkontrollen i Statens försvarshistoriska museers samlingar

Internkontrollen i Statens försvarshistoriska museers samlingar 1 Internkontrollen i Statens försvarshistoriska museers samlingar Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens försvarshistoriska museer (SFHM) granskat den interna kontrollen i samlingen

Läs mer

Revisionsrapport. Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen Granskning av ekonomiadministration slutsatser

Revisionsrapport. Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen Granskning av ekonomiadministration slutsatser Revisionsrapport Rikspolisstyrelsen Box 12 256 102 26 Stockholm Datum Dnr 2008-03-14 32-2007-0571 Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen 2007 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Revisionsrapport Årsredovisning 2015

Revisionsrapport Årsredovisning 2015 F Ö R S V A R S M A K T E N 107 85 S T O C K HO LM B E S LUT: 20 1 6-0 4-20 Försvarsmakten Revisionsrapport Årsredovisning 2015 Riksrevisionen har granskat Försvarsmaktens årsredovisning, daterad 2016-02-16.

Läs mer

4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Regeringsbeslut IV 2 Näringsdepartementet 2016-12-20 N2016/08010/RTS N2016/07825/KLS(delvis) Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:3 och 1:3 (2015)

Läs mer

SÖ 2001: 65. Memorandum of Understanding för genomförande av programmet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken-MittSkandia

SÖ 2001: 65. Memorandum of Understanding för genomförande av programmet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken-MittSkandia Nr 65 Memorandum of Understanding för genomförande av programmet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken-MittSkandia Stockholm och Helsingfors den 29 juni och 5 juli 2001 Regeringen beslutade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice 1 Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen i Kronobergs län granskat den av länsstyrelsen

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET I JÄMTLANDS LÄN ÅR 2015 Ansvarig: Therese Norrbelius Revisionsrapport 2 (6) 1 INLEDNING På uppdrag av revisorerna i Samordningsförbundet i Jämtlands

Läs mer

Det finns ett antal rättsregler som styr och begränsar stödgivningen till projekt med parter som samverkar.

Det finns ett antal rättsregler som styr och begränsar stödgivningen till projekt med parter som samverkar. Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Samverkansprojekt Riktlinjer 2009-04-21 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 5508-2009-904095 Elisabet Ahlin & Eleonor Modigh Karin Hallerby 1.0 Samverkansprojekt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer