Rapport Årlig kontrollrapport Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Regionala program CCI 2007 SE 162 PO ESV 2015:8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Regionala program CCI 2007 SE 162 PO 001-8 ESV 2015:8"

Transkript

1 Rapport Årlig kontrollrapport 2014 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Regionala program CCI 2007 SE 162 PO ESV 2015:8

2 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Datum: Dnr: /2014 ESV-nr: 2015:8 Copyright: ESV Rapportansvarig: Barbro Nordgren

3 FÖRORD Förord I detta ärende har avdelningschef Ulrika Bergelv beslutat. Enhetschef Barbro Nordgren har varit föredragande. I den slutgiltiga handläggningen har också revisorerna Nicklas Rangne och Lena Hillström deltagit. Stockholm, den 16 december 2014 Årlig kontrollrapport enligt artikel 62.1 d i) i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 och artikel 18.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 gällande Europeiska regionala utvecklingsfonden- regionala program (CCI2007SE162PO001-8). Till: Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för Regional utveckling Kopia: Förvaltande myndighet, Tillväxtverket Attesterande myndighet, Tillväxtverket Internrevisionen, Tillväxtverket Näringsdepartementet Riksrevisionen Övervakningskommittéerna 3

4 INNEHÅLL Innehåll Förord Inledning Revisionsperiod och referensperiod Berörda program Förberedelser Analyser Grund för yttrandet Ändringar i förvaltnings- och kontrollsystemet Förändringar av revisionsstrategin Revision av system Genomförda systemrevisioner Förvaltande myndighet Riskanalys Bedömning av resultaten från systemrevisionerna Sammanfattande bedömning av förvaltande myndighet Granskning av insatser Granskningarnas omfattning Motivering till vald urvalsmetod Motivering till vald urvalsenhet Parametrar som har använts vid urvalet Förklaring av konfidensnivån Förklaring av standardavvikelsen Urvalets omfattning Underlagen till ansökningarna om mellanliggande betalning Resultatet av utförda granskningar Iakttagna avvikelser Bedömning om det föreligger systemfel Granskning av negativa belopp i underlagen till ansökningarna om mellanliggande betalning Slutsats från granskningar av insatser Uppföljning av oegentligheter Samordning mellan revisionsorgan och revisionsmyndighetens tillsyn Uppföljning av föregående års revisioner Systemrevisioner Förvaltande myndighet Revisioner av insatser Övriga uppgifter Tabell över deklarerade utgifter och revision av urval Tabell över systemrevisioner genomförda under referensperioden Tabell med parametrar för urval och felberäkning

5 INLEDNING 1 Inledning Denna årliga kontrollrapport för nedanstående program inom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), programperiod , har upprättats i enlighet med rådets och kommissionens förordningar 1. Revisionerna har inte skett per operativt program utan som en sammanhållen enhet då förvaltnings- och kontrollsystemet är detsamma för de åtta operativa programmen inom ERUF regionala program. Kommissionens vägledande meddelande om årliga kontrollrapporter och yttranden 2 har varit styrande för arbetet. I övrigt har god revisionssed beaktats i samband med upprättandet av denna rapport. Föreliggande årlig kontrollrapport har utarbetats av Ekonomistyrningsverket som är utsedd till revisionsmyndighet i Sverige för programperioden Inga andra organ har bidragit i detta arbete. Rapporten har upprättats i enlighet med bilaga VI till kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 samt enligt kommissionens vägledande meddelande om årliga kontrollrapporter och yttranden 4. Tillväxtverket är förvaltande myndighet och attesterande myndighet för de åtta regionala programmen inom ERUF. 1.1 Revisionsperiod och referensperiod Rapporten avser revisionsperioden 1 juli 2013 till 30 juni 2014 samt referensperioden 1 januari 2013 till 31 december Artikel 62.1 d i) rådets förordning (EG) nr 1083/2006 och artikel 18.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1828/ COCOF Förordning (2007:14) om förvaltning av EU:s strukturfonder, 8a 4 COCOF

6 INLEDNING 1.2 Berörda program Programnummer Programnamn CCI 2007SE162PO001 Skåne-Blekinge CCI 2007SE162PO002 Småland och öarna CCI 2007SE162PO003 Västsverige CCI 2007SE162PO004 Östra Mellansverige CCI 2007SE162PO005 Stockholm CCI 2007SE162PO006 Norra Mellansverige CCI 2007SE162PO007 Mellersta Norrland CCI 2007SE162PO008 Övre Norrland Slutligt godkännande av kommissionen 1.3 Förberedelser De förberedelser som har gjorts kopplade till systemrevisioner beskrivs i kapitel 4 och förberedelserna kopplade till granskning av insatser beskrivs i kapitel Analyser Rapporten sammanfattar resultaten av det revisionsarbete som har utförts under perioden. Dessa omfattar: - Slutsatser från de två systemrevisionerna 5 som har utförts under revisionsperioden 1 juli 2013 till 30 juni Kvalitativ analys av de iakttagelser som har gjort granskning av insatser. Detta innefattar till exempel analys av feltyper och tänkbara orsaker samt om det kan vara så kallade systemfel. Vidare ingår en finansiell analys där en felprocent anges för granskat urval av utgiftsdeklarationerna. 5 (1) Revisionsrapport avseende uppföljande granskning hos förvaltande myndighet Tillväxtverket med avseende på rekommendationerna i rapport med dnr /2012 (2) Revisionsrapport avseende uppföljande granskning hos förvaltande myndighet Tillväxtverket med avseende på rekommendationerna i rapport med dnr /2013 6

7 ÄNDRINGAR I FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEMET 1.5 Grund för yttrandet Yttrandet baseras på genomförd analys av revisionsperiodens granskningar av insatser samt systemrevisioner. Föreliggande årlig kontrollrapport har utarbetats och fastställts av revisionsmyndigheten. 2 Ändringar i förvaltnings- och kontrollsystemet Beskrivningen av förvaltnings- och kontrollsystemet fastställdes och godkändes av kommissionen den 12 december Revisionsmyndigheten har inte iakttagit att några väsentliga förändringar har skett i förvaltnings- och kontrollsystemet under den nu rapporterade perioden. 3 Förändringar av revisionsstrategin Revisionsstrategin enligt artikel 62 1 c) i rådets förordning (EG) 1828/2006 godkändes av kommissionen den 22 december Revisionsstrategin uppdaterades inför det bilaterala samarbetsmötet den 5 juni Uppdateringen avsåg den indikativa revisionsplanen för perioden den 1 juli 2014 till den 30 juni Revisionsplanen har reviderats och denna plan beslutades den 7 april Därmed säkerställs att revisionsstrategin kommer att genomföras fullt ut före programperiodens utgång och att samtliga nyckelkrav täcks i tillräcklig utsträckning. 4 Revision av system Ekonomistyrningsverket är ensamt nationellt revisionsorgan för samtliga operativa program som genomförs under delad förvaltning i Sverige. Revisionsmyndigheten har genomfört två systemrevisioner i enlighet med revisionsplanen för perioden 1 juli 2013 till 30 juni 2014 båda dessa revisioner var uppföljningsrevisioner. Inga andra organ har genomfört systemrevisioner under revisionsmyndighetens ledning. 7

8 REVISION AV SYSTEM 4.1 Riskanalys Riskanalysen underhålls kontinuerligt och har uppdaterats i samband med det bilaterala mötet den 5 juni Riskanalysen är upprättad för förvaltnings- och kontrollsystemet och det regelverk som gäller för genomförandet. 4.2 Genomförda systemrevisioner Förvaltande myndighet Syftet med samtliga systemrevisioner är att bedöma förvaltande myndighets interna styrning och kontroll i de granskade processerna och målet är att bedöma förvaltnings- och kontrollsystemets effektivitet utifrån kommissionens nyckelkrav. En beskrivning av uppföljningsrevisionerna lämnas i avsnitt 7 i denna rapport. Nedan följer en översikt över de systemrevisioner som genomförts under revisionsåret 2013/ Systemrevision (dnr /2014) avseende uppföljande granskning hos förvaltande myndighet Tillväxtverket med avseende på rekommendationer i rapport om processer vid avslut av projekt för de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning (ERUF) (dnr /2012). Expedierad den 1 oktober Systemrevision (dnr /2014) avseende uppföljande granskning hos förvaltande myndighet Tillväxtverket med anledning av rekommendationer i rapport om fondprojekt (dnr /2013). Expedierad den 27 juni Förvaltande myndighets kommentarer och åtgärdsplan på revisionsmyndighetens rekommendationer har tidigare kommunicerats med kommissionen i samband med delgivning av revisionsrapporterna och redogörs därför inte för i denna rapport. Revisionsmyndigheten bedömer att de åtgärder som föreslås i åtgärdsplanen till stora delar kommer att leda till att rekommendationer implementeras på ett effektivt sätt. 4.3 Bedömning av resultaten från systemrevisionerna Sammanfattande bedömning av förvaltande myndighet Revisionsmyndigheten har gjort följande sammanfattande bedömning med utgångspunkt i kommissionens nyckelkrav Revisionsmyndighetens bedömning av förvaltande myndighet baseras på tidigare års systemrevisioner och på systemrevisioner som nämns under ovan. 8

9 GRANSKNING AV INSATSER Den samlade slutsatsen utifrån revisionsmyndighetens granskning av förvaltande myndighetens arbete med genomförandet av programmen är att förvaltnings- och kontrollsystemet bedöms fungera men vissa förbättringar behövs Sammanfattande bedömning av attesterande myndigheten Revisionsmyndigheten har gjort följande sammanfattande bedömning med utgångspunkt i kommissionens nyckelkrav. Revisionsmyndighetens bedömning av attesterande myndighet baseras på tidigare års systemrevisioner. Den samlade slutsatsen utifrån revisionsmyndighetens granskning av attesterande myndighetens arbete med genomförandet av programmen är att förvaltnings- och kontrollsystemet bedöms fungera men vissa förbättringar behövs. 5 Granskning av insatser Revisionsmyndigheten har genomfört granskning av insatser under den period som den aktuella rapporten omfattar. Revisionerna har utförts av egen personal. Inga andra organ har genomfört revisioner inom den aktuella perioden. Granskningarna har skett på plats hos stödmottagarna. I likhet med tidigare år så är urvalet gjort på utbetalningsnivå. Det vill säga urvalet har gjorts från en population som består av samtliga utbetalningar (och samtliga deklarerade utgifter) som har redovisats i ansökningarna om mellanliggande betalningar under referensperioden. 5.1 Granskningarnas omfattning Vid granskningarna har revisionsmyndighetens fastställda checklistor för projektgranskning använts. Vid respektive projektgranskning kontrolleras samtliga utgifter som ingår i det utbetalningsbeslut som den förvaltande myndigheten har fattat utifrån projektets ansökan om utbetalning. Granskningen av utgifterna omfattar bland annat att: - Ansökan om utbetalning och utbetalningsbeslutet är formellt korrekta. - Underliggande fakturor/kvitton finns och är korrekta. - Fakturorna överensstämmer med underliggande avtal. - Utgifterna är betalda av stödmottagaren. 9

10 GRANSKNING AV INSATSER - Utgifterna har uppkommit efter korrekt upphandling. 6 - Personalkostnader styrks av tidrapporter och lönespecifikationer med mera. - Utgifterna hör till projektet och aktuell period. - Utgifterna är bokförda i projektets bokföring. - Utgifterna är nödvändiga för projektets genomförande. Förutom kontrollerna ovan så omfattar granskningarna av insatser även ett flertal generella kontroller av projekten. Dessa kontroller omfattar bland annat att: - Projektets verksamhet är förenligt med det operativa programmet. - Projektbeslutet är giltigt. - Projektet särredovisar sina kostnader. - Projektet inte bryter mot statsstödsreglerna. - Eventuell modell för indirekta kostnader är korrekt beräknad och endast innefattar stödberättigande kostnader. - Observationer på plats styrker att verksamheten har bedrivits på det sätt som projektet uppger. I de fall en iakttagelse om felaktighet görs som revisionsmyndigheten bedömer även kan påverkar andra utbetalningar än den granskade lämnar vi en rekommendation till den förvaltande myndigheten att åtgärda även dessa. Sådana eventuella fel innefattas dock inte i det redovisade och projicerade felbeloppet i denna rapport. 5.2 Motivering till vald urvalsmetod Utifrån tidigare års genomförda systemgranskningar, av den förvaltande myndighetens och den attesterande myndighetens genomförande av programmet, gjorde revisionsmyndigheten bedömningen att förvaltnings- och kontrollsystemet fungerade men att vissa förbättringar behövdes. Systemets nyckelkrav bedömdes i enlighet med kommissionens riktlinjer. Felprocenten i det granskade urvalet föregående år låg under toleransnivån på två procent (gällande stratum 1). Tillförlitligheten i systemet bedömdes som medel. Tidigare års revisionser av insatser har visat på att en betydande del av de iakttagna felbeloppen hör till de deklarerade utgifterna för fondkapitalprojektens förvaltningskostnader. Med anledning av detta gjorde vi föregående år en stratifiering där fondkapitalprojektens utgifter lades i ett eget stratum. I detta års underlag till ansökningarna om mellanliggande betalningar så finns det inga 6 För kostnader som omfattas av upphandlingsreglerna görs en fördjupad kontroll med hjälp av en särskild checklista. Denna granskning omfattar alla stegen i upphandlingen och upphandlingar både under och över tröskelvärdet i upphandlingsdirektivet. 10

11 GRANSKNING AV INSATSER utbetalningar till fondkapitalprojekt. 7 Med anledning av detta har det inte gjorts någon stratifiering i år. För att säkerställa hög kvalitet och säkerhet i urvalsprocessen har revisionsmyndigheten anlitat hjälp från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB är en statlig förvaltningsmyndighet med ansvar för officiell statistik och annan statlig statistik. SCB har gjort själva urvalet utifrån det material, konfidensnivå och information som revisionsmyndigheten har försett dem med. En analys av tidigare års granskningsresultat från revisioner av insatser visar att det inte går att utläsa att stora utbetalningar genererar stora fel, det råder med andra ord liten korrelation mellan utbetalningens storlek och felets relativa storlek. Utifrån detta har revisionsmyndigheten, med stöd från SCB, beslutat att tillämpa ett obundet slumpmässigt urval (OSU) 8. Metoden ger den mest rättvisande bilden vid projicering av felet till hela populationen under de förutsättningar som råder. Den valda metoden är i överenstämmelse med revisionsstrategin Motivering till vald urvalsenhet Under året, det vill säga efter det att det aktuella urvalet gjordes, har vi mottagit önskemål från EU-kommissionen att vi bör ändra vår urvalsgrund så att urvalen i framtiden görs på projektnivå istället för på utbetalningsnivå. Bakgrunden till detta önskemål är att detta rekommenderas i de uppdaterade riktlinjerna för urval 9. Inför årets urval gjorde vi en analys och utvärdering av för- och nackdelarna av att ändra urvalsmetoden och kom fram till att det bästa är att hålla kvar vid samma urvalsgrund som tidigare urval. Motiveringen till vald urvalsenhet är följande: - Vi finner inte att det är lämpligt att i slutet av en programperiod byta metod för urval. Ett eventuellt byte av metod är mer lämpligt vid påbörjan av en ny programperiod. - Utifrån den urvalsmetod vi tillämpar kan vi inte se att det ur kontrollperspektiv finns några risker eller nackdelar med att hålla kvar vid urval på utbetalningsnivå i den innevarande programperioden. Det främsta skälet till att förespråka urval på projektnivå som har framförts är risken för att stora projekt med många små utbetalningar missas. Denna risk är kopplad till monetary unit sampling (MUS) och eftersom vi tillämpar obundet slumpmässigt urval (OSU) så finns inte den risken. Det finns vidare inga 7 Se även avsnitt Simple random sampling (mean per unit) 9 COCOF

12 GRANSKNING AV INSATSER indikationer att det inom den aktuella populationen finns en korrelation mellan projektens storlek och felens storlek. - Vi finner vidare inte att kommissionens önskemål att göra urvalet på projektnivå helt korrelerar med kravet på en separat population för negativa belopp. De negativa beloppen finns normalt på utbetalningsnivå och inte på projektnivå. - Våra granskningar av utbetalningarna omfattar även ett flertal generella kontroller av projekten som beskrivs närmare i avsnitt Parametrar som har använts vid urvalet Med utgångspunkt från ovanstående bedömning har vi i det slumpmässiga urvalet använt följande parametrar: - Population i antal (N): utbetalningar - Population i belopp: kronor - Konfidensnivå: 70 procent - Konfidensfaktor (z): 1,036 - Förväntat fel: 1,30 procent 10 - Materialitet: 2 procent - Standardavvikelse (Se): Intervall: Inte tillämpligt vid obundet slumpmässigt urval - Urvalets storlek i antal (n): 31 utbetalningar - Urvalets storlek i belopp: kronor Sammanfattande tabell redovisas i avsnitt Förklaring av konfidensnivån Konfidensnivån har i detta urval sänkts från 80 procent till 70 procent i jämförelse med föregående år. Motiveringen till detta är följande: - Vi kunde utifrån både genomförda systemrevisioner och granskningar av insatser konstatera en förbättring av förvaltnings- och kontrollsystemet jämfört med föregående år. I den årliga kontrollrapporten och yttrandet för 2013 bedömde vi förvaltnings- och kontrollsystemets effektivitet till medel (2). Detta trots att den låga felprocenten motiverade bedömningen hög (1) eftersom vi hade iakttagit systemfel och den höga felprocenten inom stratum ,30 procent motsvarar det faktiska felet för stratum 1 i föregående års granskning. Stratum 2 bestod av administrativa utgifter till fondkapitalprojekt och eftersom det i årets population inte finns några utbetalningar till fondkapitalprojekten så har vi utgått från erfarenheten av berörda projekttyper när vi beslutade om förväntat fel. 11 Fondkapitalprojekt. 12

13 GRANSKNING AV INSATSER - Enligt Kommissionens riktlinjer ska konfidensnivån inte ligga under 70 procent om systemet bedöms till nivå 2 och inte under 60 procent om systemet bedöms till nivå Det finns inga utbetalningar till fondkapitalprojekt i underlagen till de ansökningar om mellanliggande betalningar som urvalet omfattar. - Förra årets granskning av insatser visade på en markant lägre, både verklig och projicerad, felprocent. Den projicerade felprocenten låg med god marginal under den materiella nivån två procent. - Vid en översiktlig analys av populationen såg vi att inga utbetalningar gällande TA-medel ingick, dessa har tidigare bedömts vara behäftade med fel av systematisk karaktär Förklaring av standardavvikelsen Baserat på föregående års resultat så blir standardavvikelsen Om vi skulle använt den standardavvikelsen så skulle urvalet endast ha omfattat tio utbetalningar och detta bedömde vi vara ett för litet urval. Vi har därför höjt standardavvikelsen till för att urvalet ska överstiga 30 utbetalningar. Genom att höja standardavvikelsen får vi en urvalsstorlek som både är approximativt normalfördelad och som uppfyller EU-kommissionens vägledande meddelande. 5.4 Urvalets omfattning Populationen för urvalet består av två ansökningar om mellanliggande betalningar var för två av de åtta programmen och en var för de övriga sex programmen. Det vill säga sammanlagt tolv ansökningar om mellanliggande betalningar. Ansökningarna attesterades den 3 mars samt den 31 augusti Populationen för urvalet består sammantaget av kronor fördelat på utbetalningar (enheter). Urvalet består sammantaget av kronor vilket motsvarar 1,86 procent av populationen. Totalt har 31 utbetalningar fallit ut för granskning, vilket motsvarar 2,40 procent av populationen. De 31 utbetalningar som föll ut i urvalet är fördelade på 29 olika projekt och sju av de åtta regionala programen. Utbetalningar i urvalet blev fördelade enligt följande: Skåne-Blekinge (CCI2007SE162PO001): 3 utbetalningar Småland och Öarna (CCI2007SE162PO002): 2 utbetalningar Västsverige (CCI2007SE162PO003): 4 utbetalningar Östra Mellansverige (CCI2007SE162PO004): 3 utbetalningar 12 COCOF , avsnitt

14 GRANSKNING AV INSATSER Stockholm (CCI2007SE162PO005): 0 utbetalningar Norra Mellansverige (CCI2007SE162PO006): 5 utbetalningar Mellersta Norrland: (CCI2007SE162PO007): 5 utbetalningar Övre Norrland (CCI2007SE162PO008): 9 utbetalningar Underlagen till ansökningarna om mellanliggande betalning Ansökningarna om mellanliggande betalning bygger på underlag som är framtagna av den förvaltande- och attesterande myndigheten. Underlagen består av samtliga utbetalningar till projekt som finns registrerade i den förvaltande myndighetens datoriserade ärendehanteringssystem. I underlagen finns även poster där den förvaltande- eller den attesterande myndigheten har valt att lyfta bort belopp från utgiftsdeklarationen. Det finns flera orsaken till dessa korrigeringar och dessa beskrivs närmare i avsnitt Omräkning från svenska kronor till euro I Sverige är den officiella valutan svenska kronor vilket betyder att alla utgifter i ansökningar, beslut och underlag med mera är i svenska kronor. Rapporteringen till EU-kommissionen i SFC2007 ska däremot ske i euro vilket innebär att det måste ske en valutaomräkning. För att valutaomräkningen ska bli så rättvisande som möjligt görs den av den förvaltande myndigheten med EU-kommissionens officiella valutakurs som gäller det datum som den förvaltande myndigheten fattar respektive utbetalningsbeslut. Denna metod har tillämpats under hela programperioden och är avstämd med EU-kommissionen Verifiering av underlagen Vid varje urval gör vi ett flertal kontroller av de underlag vi ska göra urvalen från för att försäkra oss om att underlagen är korrekta och överensstämmer med det som har registrerats i SFC2007. Analyserna av underlagen görs bland annat med hjälp av registeranalysprogrammet ACL. Kontrollerna omfattar bland annat: - Att de ackumulerade beloppen i euro i underlagen är samma belopp som har registrerats i SFC2007. Dessa kontroller sker för samtliga program och insatsområden. - Att formlerna i summeringsfälten i underlagen omfattar rätt poster i filerna för att försäkra oss om att vi jämför rätt värden med det som är registrerat i SFC

15 GRANSKNING AV INSATSER - Att de valutakurser som har använts för omräkning till euro är korrekta. Stickprov görs mellan registrerade utbetalningar och EU-kommissionens sammanställning av växelkurserna Att det inte finns formler i fält i underlagsfilerna som bara ska innehålla fasta värden som är automatiskt hämtade från den förvaltande myndighetens datorsystem. - Datoriserad kontroll att historisk data som hör till tidigare ansökningar om mellanliggande betalning inte har ändrats i underlagen. Denna kontroll görs eftersom det är ackumulerade värden i underlagen och utgiftsdeklarationerna medan urvalet görs på tillkommande utbetalningar under referensperioden Förklaring till populationens beloppsmässiga storlek Skillnaden mellan det som har deklarerats till och med 2012 och till och med 2013 uppgår till ,05 euro. 14 Som vi har redogjort ovan har vi kontrollerat att detta belopp är detsamma i både SFC2007 och underlagen till ansökningarna om mellanliggande betalning. 15 Eftersom alla utbetalningsbeslut, utgifter och styrkande handlingar i Sverige är redovisade i svenska kronor är det även svenska kronor som är grunden för urvalet. Som vi redovisat ovan så säkerställer vi att den förvaltande myndigheten har använt rätt valutakurs för omräkning till euro i sina underlag till mellanliggande betalning. Vi har även kontrollerat att summeringsformler med mera är korrekta. Denna kontroll gör vi innan vi gör själva urvalet för att vara helt säkra på att populationens belopp, som är i svenska kronor, motsvarar det som den attesterande myndigheten har registrerat i SFC2007. I följande avsnitt beskriver vi urvalspopulationens beloppsmässiga storlek och hur den förhåller sig till det belopp som ingår i de aktuella ansökningarna om mellanliggande betalning: deklarerade den attesterande myndigheten kronor deklarerade den attesterande myndigheten kronor. - Skillnad mellan det som deklarerades 2012 och 2013 uppgår till kronor ( kr kr). - De negativa posterna i underlaget till ansökningarna om mellanliggande betalning 2013 uppgår till kronor och dessa förklaras närmare i avsnitt I underlaget finns det en utbetalning till ett fondkapitalprojekt som uppgår till kronor. I överensstämmelse med föregående års beslut ska : ,55 euro. 2013: ,60 euro. 15 Kontrollen är gjord både ackumulerat samt på program- och insatsområdesnivå. 15

16 GRANSKNING AV INSATSER utbetalningar till fondkapitalprojekten placeras i ett eget stratum. Denna post om kronor ska med andra ord inte ingå i det huvudsakliga stratumet. Orsaken till att det trots detta bara finns ett strata är att den förvaltande myndigheten har lyft bort denna utbetalning från utgiftsdeklarationen med en matchande negativ post i 2013 års underlag till ansökan om mellanliggande betalning. - För att säkerställa att det inte deklarerades för höga utgifter i utgiftsdeklarationerna gjorde den förvaltande- och den attesterande myndigheten en utredning förra året. För säkerhets skull minskades då retroaktivt de deklarerade utgifterna för ett flertal utbetalningsbeslut i underlagen till utgiftsdeklarationerna (delar av tidigare gjorda utbetalningarna lyftes bort från utgiftsdeklarationerna). När utredningen var klar så återfördes dessa utgifter till utgiftsdeklarationerna. Samtliga utbetalningsbeslut har varit med i revisionsmyndighetens urvalsprocesser och har haft en teoretisk chans att falla ut för granskning. År 2013 föll det i urvalet ut några utbetalningar som omfattades av dessa minskningar och i dessa fall har revisionsmyndigheten granskat samtliga utgifter men endast redovisat den del som då var med i utgiftsdeklarationen som granskat belopp. Granskat belopp var med andra ord i praktiken högre än vad som redovisades som granskat belopp. Orsaken till att vi granskade hela beloppet trots att det inte var med i utgiftsdeklarationerna var dels att de skulle kunna komma med i framtida ansökningar om mellanliggande betalning och dels för att minskningarna inte omfattade specifika identifierbara verifikationer, det var klumpsummor som drogs av från vissa utbetalningar för att minska totalbeloppet. I ansökningarna om mellanliggande betalningar år 2013 återfördes dessa belopp till utgiftsdeklarationerna och det återförda beloppet uppgår till kronor. Det som har förklarats ovan ger att populationens 16 beloppsmässiga värde uppgår till kronor Resultatet av utförda granskningar Revisionsmyndigheten har gjort bedömningen att kronor inte är stödberättigande vilket motsvarar 0,63 procent av granskat belopp. Felprocenten och felbeloppet har, enligt fastställd metodik 18, projicerats till hela populationen i de granskade utgiftsdeklarationerna och beräknas uppgå till följande: 16 Populationen är de utbetalningsbeslut med positiva belopp som har tillkommit sedan föregående års årliga kontrollrapport

17 GRANSKNING AV INSATSER - Estimerat fel i procent (Most likely error - %): 0,49 procent - Estimerat fel i belopp (Most likely error - value): kronor - Övre gräns för estimerat fel i procent (Upper error limit - %): 0,74 procent - Övre gräns för estimerat fel i belopp (Upper error limit - value): kronor - Precision: kronor Sammanfattande tabell redovisas i avsnitt 9 och 11. Resultatet från de genomförda granskningarna visar på smärre brister i förvaltningsoch kontrollsystemet. I 8 av de totalt 31 granskade utbetalningarna har revisionsmyndigheten rapporterat avvikelser av finansiell karaktär. Vi har inte iakttagit några fel som inte är finansiella Iakttagna avvikelser De iakttagna felens storlek De åtta utbetalningarna med rapporterade iakttagelser omfattar: - Sex finansiella fel som överstiger kronor (vilket motsvarar 75 procent av iakttagelserna). - Fem finansiella fel som överstiger kronor (vilket motsvarar 63 procent av iakttagelserna). - Ett finansiellt fel som överstiger kronor (vilket motsvarar 13 procent av iakttagelserna). - Inga finansiella fel som överstiger kronor Iakttagelser Nedan följer en sammanställning av de fel som har iakttagits under I vissa revisionser har olika fel iakttagits inom samma utbetalning varpå utbetalningen finns medräknad under flera felrubriker. - Revisionsmyndigheten har i fem utbetalningar iakttagit utgifter som vi inte bedömer vara nödvändiga för genomförandet av projektet. - Revisionsmyndigheten har i tre utbetalningar iakttagit utgifter som inte har kunnat styrkas med tillfredställande underlag. - Revisionsmyndigheten har i två utbetalningar iakttagit informations- och marknadsföringsmaterial där regionalfondslogotypen helt eller delvis saknas. 18 Guidance on sampling methods for audit authorities (COCOF_ _EN) 17

18 GRANSKNING AV INSATSER - Revisionsmyndigheten har i en utbetalning iakttagit utgifter som ligger utanför projekttiden. - Revisionsmyndigheten har i en utbetalning iakttagit köp från en konsult som inte omfattas av den upphandling som projektägaren har gjort. 5.6 Bedömning om det föreligger systemfel Inga brister i förvaltnings- och kontrollsystemet som är att betrakta som system- eller systematiska fel har iakttagits. 5.7 Granskning av negativa belopp i underlagen till ansökningarna om mellanliggande betalning I underlagen till ansökningarna om mellanliggande betalning finns det 43 poster som omfattar negativt belopp. Revisionsmyndigheten har kontrollerat samtliga dessa och har inte iakttagit några felaktigheter. De negativa beloppen omfattar följande: - Borttagna utgifter som överensstämer med revisionsmyndighetens tidigare lämnade revisionsrapporter från granskningar av insatser. - Andra typer av justeringar gjorda av den förvaltande- och den attesterande myndigheten. Bland annat: o Borttagna utgifter kopplade till Fondkapitalprojekt (se tidigare års årliga kontrollrapporter). o Återkrav kopplade till Såddlån (se de årliga kontrollrapporterna för 2012 och 2013). o Omprövning av tidigare utbetalningsbeslut eftersom det har uppkommit intäkter. o Borttagna utgifter kopplade till en projektägare som har gått i konkurs. o Återkrav till följd av artikel 13-kontroll. o Justeringar till följd av ändrad medfinansiering. 5.8 Slutsats från granskningar av insatser Utifrån resultatet av de granskningar av insatser som har genomförts bedömer revisionsmyndigheten förvaltnings- och kontrollsystemets effektivitet till hög (1). Urvalets projicerade felprocent ligger under kommissionens fastställda toleransnivå på två procent. Revisionen av insatser visar att förvaltnings- och kontrollsystemet fungerar tillräckligt effektivt för att ge rimlig garanti för att de utgiftsdeklarationer som avgetts är korrekta och som en följd av detta ger rimlig garanti att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. 18

19 SAMORDNING MELLAN REVISIONSORGAN OCH REVISIONSMYNDIGHETENS TILLSYN 5.9 Uppföljning av oegentligheter Revisionsmyndigheten har inte iakttagit några bedrägerier eller misstänkta bedrägerier. Revisionsmyndigheten gör uppföljningar av vilka korrigeringar som görs i utgiftsdeklarationerna utifrån revisionsmyndighetens iakttagelser vid granskning av insatser. För att den förvaltande myndigheten ska hinna göra alla sina utredningar och korrigeringar så görs uppföljningen utifrån underlagen till ansökningarna om mellanliggande betalning som den attesterande myndigheten lämnar till EU-kommissionen i slutet av varje år. Uppföljningen av rättandet av föregående års iakttagelser görs med andra ord i början av år Uppföljningarna sammanställs på samma sätt som de tidigare har redovisats vid kommunikation med EU-kommissionen. Det finns ingen uppdaterad/ändrad felprocent för föregående år. 6 Samordning mellan revisionsorgan och revisionsmyndighetens tillsyn Ekonomistyrningsverket är ensamt nationellt revisionsorgan för samtliga operativa program som genomförs under delad förvaltning i Sverige. 7 Uppföljning av föregående års systemrevisioner 7.1 Systemrevisioner Förvaltande myndighet Systemrevision (dnr /2014) avseende uppföljande granskning hos förvaltande myndighet Tillväxtverket med avseende på rekommendationer i rapport om processer vid avslut av projekt för de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrskraft och sysselsättning (ERUF)(dnr /2012).Daterad den Revisionens mål har varit att följa upp de rekommendationer som lämnades i revisionsrapport Systemrevision avseende Tillväxtverkets processer vid avslut av projekt daterad (dnr /2012). 19

20 UPPFÖLJNING AV FÖREGÅENDE ÅRS SYSTEMREVISIONER Förvaltningskontroller (nyckelkrav 4) 1. Förvaltningsmyndigheten rekommenderades: Snarast fastställa riktlinjerna som rör investeringar som genererar inkomster enligt artikel 55 (EG) 1083/2006 samt implementera dessa. Uppföljning Revisionsmyndigheten har från den förvaltande myndigheten erhållit ett skriftligt svar där man uppgett att en utredning i syfte att fastställa en riktlinje avseende artikel 55 (EG) 1083/2006 har genomförts och att ett beslut har fattats efter en remissrunda. Revisionsmyndigheten har konstaterat att förvaltande myndighet har fastställt riktlinjerna och implementerat dessa inom organisationen. Förvaltande myndighet har åtgärdat bristerna. Rekommendationen är stängd. Verifieringskedja (nyckelkrav 5) 2. Förvaltningsmyndigheten rekommenderades: Utreda och fatta beslut om lämpliga åtgärder så att det framgår vilka kostnader/verifikat som ingår i lämnad utgiftsdeklaration. Uppföljning: Förvaltande myndighet har angett att inga åtgärder kommer att vidtas avseende innevarande programperiod. Krav kommer att ställas på systemet inför den nya programperioden att registreringen ska begränsas när kostnaderna når budgettaket. För programperioden finns en manuell kontroll där granskningshandläggaren ska stämma av att projektets kostnader är relevanta och inom kostnadsslag enligt ansökan och beslut. En notering ska göras i granskningschecklistan om det eventuella överskridna beloppet har godkänts. Förvaltande myndighet har åtgärdat bristerna. Rekommendationen är stängd Systemrevision (dnr /2014) avseende uppföljande granskning hos förvaltande myndighet Tillväxtverket med avseende på rekommendationerna i rapport om fondprojekt (dnr /2013).Daterad den 14 oktober Tillräcklig information och strategi för att ge vägledning åt stödmottagare (nyckelkrav 3) 1. Förvaltningsmyndigheten rekommenderas: Kommunicera regelverket korrekt och tydligt till stödmottagarna så att det inte råder någon tveksamhet om kravet på separat projektredovisning. 20

Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9

Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 Rapport Årlig kontrollrapport 2014 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) operativt program Botnia Atlantica CCI 2007 CB 163 PO 028 ESV 2015:4

Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) operativt program Botnia Atlantica CCI 2007 CB 163 PO 028 ESV 2015:4 Rapport Årlig kontrollrapport 2014 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) operativt program Botnia Atlantica CCI 2007 CB 163 PO 028 ESV 2015:4 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag

Läs mer

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Rapport Årlig kontrollrapport 2011. Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program 2012-13

Rapport Årlig kontrollrapport 2011. Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program 2012-13 Rapport Årlig kontrollrapport 2011 Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program 2012-13 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller

Läs mer

Årlig kontrollrapport 2012. Europeiska socialfonden (ESF) - Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2013:16

Årlig kontrollrapport 2012. Europeiska socialfonden (ESF) - Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2013:16 Årlig kontrollrapport 2012 Europeiska socialfonden (ESF) - Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2013:16 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska återvändandefonden - Årligt program 2008 2013:12

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska återvändandefonden - Årligt program 2008 2013:12 Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Europeiska återvändandefonden - Årligt program 2008 2013:12 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska integrationsfonden - Årligt program 2009 2013:14

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska integrationsfonden - Årligt program 2009 2013:14 Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Europeiska integrationsfonden - Årligt program 2009 2013:14 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel?

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? ESV:s seminarium 6 mars 2015 Hur väl förvaltar Sverige EU-medel? Ulrika Bergelv, Avdelningschef EU-revision ESV ESV:s seminarium 6 mars 2015 3

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Välkommen till ESV:s seminarium

Välkommen till ESV:s seminarium Välkommen till ESV:s seminarium En framgångsrik EU-revision bidrar till att förvaltnings- och kontrollsystemen i medlemsstaten Sverige utvecklas och förbättras bidrar till att EU kommissionen i samarbete

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning Revisionsrapport Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Box 47141 100 74 Stockholm Datum Dnr 2009-04-22 32-2008-0693 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008 Riksrevisionen

Läs mer

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och Utkom från trycket den 30 december 2014 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

Det finns ett antal rättsregler som styr och begränsar stödgivningen till projekt med parter som samverkar.

Det finns ett antal rättsregler som styr och begränsar stödgivningen till projekt med parter som samverkar. Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Samverkansprojekt Riktlinjer 2009-04-21 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 5508-2009-904095 Elisabet Ahlin & Eleonor Modigh Karin Hallerby 1.0 Samverkansprojekt

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Tillväxtverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Konsekvensutredning avseende Tillväxtverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden Tillväxtverket 2013-05-08 Diarienummer 1.6.2-2013-2061 Konsekvensutredning avseende Tillväxtverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden Bakgrund

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder; utfärdad den 13 november 2014. SFS 2014:1383 Utkom från trycket den 2 december 2014 Regeringen föreskriver följande. 1 kap.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning Revisionsrapport Länsstyrelsen i Skåne län 205 15 MALMÖ Datum Dnr 2007-06-15 32-2007-0302 Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län Riksrevisionen har som ett

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Revisionsrapport. Polisens årsredovisning 2008

Revisionsrapport. Polisens årsredovisning 2008 Revisionsrapport Rikspolisstyrelsen Box 12 256 102 26 Stockholm Datum Dnr 2009-04-02 32-2008-0596 Polisens årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Polisens årsredovisning, daterad 2009-02-12. Syftet

Läs mer

BILAGA. till kommissionens beslut. om ändring av beslut C(2013) 1573

BILAGA. till kommissionens beslut. om ändring av beslut C(2013) 1573 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 C(2015) 2771 final ANNEX 1 BILAGA till kommissionens beslut om ändring av beslut C(2013) 1573 om godkännande av riktlinjer för avslutande av operativa program

Läs mer

Stockholms Universitets årsredovisning 2014

Stockholms Universitets årsredovisning 2014 1 Stockholms Universitets årsredovisning 2014 Riksrevisionen har granskat Stockholms Universitets årsredovisning, daterad 2015-02-17. Syftet har varit att bedöma: årsredovisningen i allt väsentligt är

Läs mer

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson PM Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson Gallring av EU-revisionsunderlag Riksarkivet får ibland frågor om hur myndigheterna ska hantera handlingar som kan vara

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice 1 Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen i Kronobergs län granskat den av länsstyrelsen

Läs mer

SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND

SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 05/III/2008 K (2008) 795 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 05/III/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets beslut

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen.

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen. Granskning 2014-2 Revisionsrapport Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 18 20.8.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

Rapport avseende Personalskulder. December 2006

Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Innehåll Inledning...1 Risk i redovisning av personalskulder...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll rutiner...3 Substansgranskning...3 Noteringar vid

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter Revisionsrapport Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Datum Dnr 2005-03-23 32-2004-0511 Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2003 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Sekretariatet för utvärdering och

Läs mer

Revisionsrapport. Konsumentverkets årsredovisning 2006. Sammanfattning. Avyttring av tidningen Råd & Rön. Konsumentverket Box 48 651 02 KARLSTAD

Revisionsrapport. Konsumentverkets årsredovisning 2006. Sammanfattning. Avyttring av tidningen Råd & Rön. Konsumentverket Box 48 651 02 KARLSTAD Revisionsrapport Konsumentverket Box 48 651 02 KARLSTAD Datum Dnr 2007-03-22 32-2006-0714 Konsumentverkets årsredovisning 2006 Riksrevisionen har granskat Konsumentverkets årsredovisning, beslutad 2007-02-21.

Läs mer

Finansinspektionen år 2002

Finansinspektionen år 2002 R2 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1(7) Finansinspektionen Box 6750 113 85 STOCKHOLM Finansinspektionen år 2002 Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Finansinspektionens (FI) årsredovisning,

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Marks kommun November 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Uppdrag och genomförande... 3 2 Bakgrund... 3 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 24 9.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Finansieringshandläggare

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Denna åtgärd kom in sent i processen och texter finns därför inte ännu Innehållsförteckning Artikel 21, Investeringar

Läs mer

Revisionsrapport. Sidas årsredovisning 2010 samt brister i den interna styrningen och kontrollen. 1. Inledning och sammanfattning

Revisionsrapport. Sidas årsredovisning 2010 samt brister i den interna styrningen och kontrollen. 1. Inledning och sammanfattning Revisionsrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 105 25 STOCKHOLM Datum Dnr 2011-04-04 32-2010-0655 Sidas årsredovisning 2010 samt brister i den interna styrningen och kontrollen Riksrevisionen

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning; SFS 2009:982 Utkom från trycket den 3 november 2009 utfärdad

Läs mer

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 3.3.2001 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 63/21 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 438/2001 av den 2 mars 2001 om genomförandebestämmelser till rådets förordning (EG) nr 1260/1999 beträffande

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder 2010:1 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-03-31 KN-KUS14-003-19 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 D 14 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) kvalitetskontroll. Av en rapport framgår att den kontrollant som RN har anlitat har bedömt att A-son inte

Läs mer

Seminarium 28 januari 2015

Seminarium 28 januari 2015 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för

Läs mer

Intern kontroll enligt koden.

Intern kontroll enligt koden. Intern kontroll enligt koden. 31 januari 2006 Anders Hult Utvecklingen av IK är en resa Internkontrollrapporten kommer därför att bli en statusrapport från denna resa! Budskapet om IK i koden Koden behandlar

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2005 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Avgiftsuttag och intern styrning och kontroll avseende geografisk information och fastighetsinformation

Avgiftsuttag och intern styrning och kontroll avseende geografisk information och fastighetsinformation 1 Avgiftsuttag och intern styrning och kontroll avseende geografisk information och fastighetsinformation Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Lantmäteriet (LM) granskat avgiftsuttag

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Årsrapport 2013 Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen

Årsrapport 2013 Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen Årsrapport 2013 Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen Rapport från Stadsrevisionen Nr 22, 2014 Dnr 3.1.2-58/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer