Rapport Årlig kontrollrapport Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Regionala program CCI 2007 SE 162 PO ESV 2015:8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Regionala program CCI 2007 SE 162 PO 001-8 ESV 2015:8"

Transkript

1 Rapport Årlig kontrollrapport 2014 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Regionala program CCI 2007 SE 162 PO ESV 2015:8

2 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Datum: Dnr: /2014 ESV-nr: 2015:8 Copyright: ESV Rapportansvarig: Barbro Nordgren

3 FÖRORD Förord I detta ärende har avdelningschef Ulrika Bergelv beslutat. Enhetschef Barbro Nordgren har varit föredragande. I den slutgiltiga handläggningen har också revisorerna Nicklas Rangne och Lena Hillström deltagit. Stockholm, den 16 december 2014 Årlig kontrollrapport enligt artikel 62.1 d i) i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 och artikel 18.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 gällande Europeiska regionala utvecklingsfonden- regionala program (CCI2007SE162PO001-8). Till: Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för Regional utveckling Kopia: Förvaltande myndighet, Tillväxtverket Attesterande myndighet, Tillväxtverket Internrevisionen, Tillväxtverket Näringsdepartementet Riksrevisionen Övervakningskommittéerna 3

4 INNEHÅLL Innehåll Förord Inledning Revisionsperiod och referensperiod Berörda program Förberedelser Analyser Grund för yttrandet Ändringar i förvaltnings- och kontrollsystemet Förändringar av revisionsstrategin Revision av system Genomförda systemrevisioner Förvaltande myndighet Riskanalys Bedömning av resultaten från systemrevisionerna Sammanfattande bedömning av förvaltande myndighet Granskning av insatser Granskningarnas omfattning Motivering till vald urvalsmetod Motivering till vald urvalsenhet Parametrar som har använts vid urvalet Förklaring av konfidensnivån Förklaring av standardavvikelsen Urvalets omfattning Underlagen till ansökningarna om mellanliggande betalning Resultatet av utförda granskningar Iakttagna avvikelser Bedömning om det föreligger systemfel Granskning av negativa belopp i underlagen till ansökningarna om mellanliggande betalning Slutsats från granskningar av insatser Uppföljning av oegentligheter Samordning mellan revisionsorgan och revisionsmyndighetens tillsyn Uppföljning av föregående års revisioner Systemrevisioner Förvaltande myndighet Revisioner av insatser Övriga uppgifter Tabell över deklarerade utgifter och revision av urval Tabell över systemrevisioner genomförda under referensperioden Tabell med parametrar för urval och felberäkning

5 INLEDNING 1 Inledning Denna årliga kontrollrapport för nedanstående program inom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), programperiod , har upprättats i enlighet med rådets och kommissionens förordningar 1. Revisionerna har inte skett per operativt program utan som en sammanhållen enhet då förvaltnings- och kontrollsystemet är detsamma för de åtta operativa programmen inom ERUF regionala program. Kommissionens vägledande meddelande om årliga kontrollrapporter och yttranden 2 har varit styrande för arbetet. I övrigt har god revisionssed beaktats i samband med upprättandet av denna rapport. Föreliggande årlig kontrollrapport har utarbetats av Ekonomistyrningsverket som är utsedd till revisionsmyndighet i Sverige för programperioden Inga andra organ har bidragit i detta arbete. Rapporten har upprättats i enlighet med bilaga VI till kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 samt enligt kommissionens vägledande meddelande om årliga kontrollrapporter och yttranden 4. Tillväxtverket är förvaltande myndighet och attesterande myndighet för de åtta regionala programmen inom ERUF. 1.1 Revisionsperiod och referensperiod Rapporten avser revisionsperioden 1 juli 2013 till 30 juni 2014 samt referensperioden 1 januari 2013 till 31 december Artikel 62.1 d i) rådets förordning (EG) nr 1083/2006 och artikel 18.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1828/ COCOF Förordning (2007:14) om förvaltning av EU:s strukturfonder, 8a 4 COCOF

6 INLEDNING 1.2 Berörda program Programnummer Programnamn CCI 2007SE162PO001 Skåne-Blekinge CCI 2007SE162PO002 Småland och öarna CCI 2007SE162PO003 Västsverige CCI 2007SE162PO004 Östra Mellansverige CCI 2007SE162PO005 Stockholm CCI 2007SE162PO006 Norra Mellansverige CCI 2007SE162PO007 Mellersta Norrland CCI 2007SE162PO008 Övre Norrland Slutligt godkännande av kommissionen 1.3 Förberedelser De förberedelser som har gjorts kopplade till systemrevisioner beskrivs i kapitel 4 och förberedelserna kopplade till granskning av insatser beskrivs i kapitel Analyser Rapporten sammanfattar resultaten av det revisionsarbete som har utförts under perioden. Dessa omfattar: - Slutsatser från de två systemrevisionerna 5 som har utförts under revisionsperioden 1 juli 2013 till 30 juni Kvalitativ analys av de iakttagelser som har gjort granskning av insatser. Detta innefattar till exempel analys av feltyper och tänkbara orsaker samt om det kan vara så kallade systemfel. Vidare ingår en finansiell analys där en felprocent anges för granskat urval av utgiftsdeklarationerna. 5 (1) Revisionsrapport avseende uppföljande granskning hos förvaltande myndighet Tillväxtverket med avseende på rekommendationerna i rapport med dnr /2012 (2) Revisionsrapport avseende uppföljande granskning hos förvaltande myndighet Tillväxtverket med avseende på rekommendationerna i rapport med dnr /2013 6

7 ÄNDRINGAR I FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEMET 1.5 Grund för yttrandet Yttrandet baseras på genomförd analys av revisionsperiodens granskningar av insatser samt systemrevisioner. Föreliggande årlig kontrollrapport har utarbetats och fastställts av revisionsmyndigheten. 2 Ändringar i förvaltnings- och kontrollsystemet Beskrivningen av förvaltnings- och kontrollsystemet fastställdes och godkändes av kommissionen den 12 december Revisionsmyndigheten har inte iakttagit att några väsentliga förändringar har skett i förvaltnings- och kontrollsystemet under den nu rapporterade perioden. 3 Förändringar av revisionsstrategin Revisionsstrategin enligt artikel 62 1 c) i rådets förordning (EG) 1828/2006 godkändes av kommissionen den 22 december Revisionsstrategin uppdaterades inför det bilaterala samarbetsmötet den 5 juni Uppdateringen avsåg den indikativa revisionsplanen för perioden den 1 juli 2014 till den 30 juni Revisionsplanen har reviderats och denna plan beslutades den 7 april Därmed säkerställs att revisionsstrategin kommer att genomföras fullt ut före programperiodens utgång och att samtliga nyckelkrav täcks i tillräcklig utsträckning. 4 Revision av system Ekonomistyrningsverket är ensamt nationellt revisionsorgan för samtliga operativa program som genomförs under delad förvaltning i Sverige. Revisionsmyndigheten har genomfört två systemrevisioner i enlighet med revisionsplanen för perioden 1 juli 2013 till 30 juni 2014 båda dessa revisioner var uppföljningsrevisioner. Inga andra organ har genomfört systemrevisioner under revisionsmyndighetens ledning. 7

8 REVISION AV SYSTEM 4.1 Riskanalys Riskanalysen underhålls kontinuerligt och har uppdaterats i samband med det bilaterala mötet den 5 juni Riskanalysen är upprättad för förvaltnings- och kontrollsystemet och det regelverk som gäller för genomförandet. 4.2 Genomförda systemrevisioner Förvaltande myndighet Syftet med samtliga systemrevisioner är att bedöma förvaltande myndighets interna styrning och kontroll i de granskade processerna och målet är att bedöma förvaltnings- och kontrollsystemets effektivitet utifrån kommissionens nyckelkrav. En beskrivning av uppföljningsrevisionerna lämnas i avsnitt 7 i denna rapport. Nedan följer en översikt över de systemrevisioner som genomförts under revisionsåret 2013/ Systemrevision (dnr /2014) avseende uppföljande granskning hos förvaltande myndighet Tillväxtverket med avseende på rekommendationer i rapport om processer vid avslut av projekt för de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning (ERUF) (dnr /2012). Expedierad den 1 oktober Systemrevision (dnr /2014) avseende uppföljande granskning hos förvaltande myndighet Tillväxtverket med anledning av rekommendationer i rapport om fondprojekt (dnr /2013). Expedierad den 27 juni Förvaltande myndighets kommentarer och åtgärdsplan på revisionsmyndighetens rekommendationer har tidigare kommunicerats med kommissionen i samband med delgivning av revisionsrapporterna och redogörs därför inte för i denna rapport. Revisionsmyndigheten bedömer att de åtgärder som föreslås i åtgärdsplanen till stora delar kommer att leda till att rekommendationer implementeras på ett effektivt sätt. 4.3 Bedömning av resultaten från systemrevisionerna Sammanfattande bedömning av förvaltande myndighet Revisionsmyndigheten har gjort följande sammanfattande bedömning med utgångspunkt i kommissionens nyckelkrav Revisionsmyndighetens bedömning av förvaltande myndighet baseras på tidigare års systemrevisioner och på systemrevisioner som nämns under ovan. 8

9 GRANSKNING AV INSATSER Den samlade slutsatsen utifrån revisionsmyndighetens granskning av förvaltande myndighetens arbete med genomförandet av programmen är att förvaltnings- och kontrollsystemet bedöms fungera men vissa förbättringar behövs Sammanfattande bedömning av attesterande myndigheten Revisionsmyndigheten har gjort följande sammanfattande bedömning med utgångspunkt i kommissionens nyckelkrav. Revisionsmyndighetens bedömning av attesterande myndighet baseras på tidigare års systemrevisioner. Den samlade slutsatsen utifrån revisionsmyndighetens granskning av attesterande myndighetens arbete med genomförandet av programmen är att förvaltnings- och kontrollsystemet bedöms fungera men vissa förbättringar behövs. 5 Granskning av insatser Revisionsmyndigheten har genomfört granskning av insatser under den period som den aktuella rapporten omfattar. Revisionerna har utförts av egen personal. Inga andra organ har genomfört revisioner inom den aktuella perioden. Granskningarna har skett på plats hos stödmottagarna. I likhet med tidigare år så är urvalet gjort på utbetalningsnivå. Det vill säga urvalet har gjorts från en population som består av samtliga utbetalningar (och samtliga deklarerade utgifter) som har redovisats i ansökningarna om mellanliggande betalningar under referensperioden. 5.1 Granskningarnas omfattning Vid granskningarna har revisionsmyndighetens fastställda checklistor för projektgranskning använts. Vid respektive projektgranskning kontrolleras samtliga utgifter som ingår i det utbetalningsbeslut som den förvaltande myndigheten har fattat utifrån projektets ansökan om utbetalning. Granskningen av utgifterna omfattar bland annat att: - Ansökan om utbetalning och utbetalningsbeslutet är formellt korrekta. - Underliggande fakturor/kvitton finns och är korrekta. - Fakturorna överensstämmer med underliggande avtal. - Utgifterna är betalda av stödmottagaren. 9

10 GRANSKNING AV INSATSER - Utgifterna har uppkommit efter korrekt upphandling. 6 - Personalkostnader styrks av tidrapporter och lönespecifikationer med mera. - Utgifterna hör till projektet och aktuell period. - Utgifterna är bokförda i projektets bokföring. - Utgifterna är nödvändiga för projektets genomförande. Förutom kontrollerna ovan så omfattar granskningarna av insatser även ett flertal generella kontroller av projekten. Dessa kontroller omfattar bland annat att: - Projektets verksamhet är förenligt med det operativa programmet. - Projektbeslutet är giltigt. - Projektet särredovisar sina kostnader. - Projektet inte bryter mot statsstödsreglerna. - Eventuell modell för indirekta kostnader är korrekt beräknad och endast innefattar stödberättigande kostnader. - Observationer på plats styrker att verksamheten har bedrivits på det sätt som projektet uppger. I de fall en iakttagelse om felaktighet görs som revisionsmyndigheten bedömer även kan påverkar andra utbetalningar än den granskade lämnar vi en rekommendation till den förvaltande myndigheten att åtgärda även dessa. Sådana eventuella fel innefattas dock inte i det redovisade och projicerade felbeloppet i denna rapport. 5.2 Motivering till vald urvalsmetod Utifrån tidigare års genomförda systemgranskningar, av den förvaltande myndighetens och den attesterande myndighetens genomförande av programmet, gjorde revisionsmyndigheten bedömningen att förvaltnings- och kontrollsystemet fungerade men att vissa förbättringar behövdes. Systemets nyckelkrav bedömdes i enlighet med kommissionens riktlinjer. Felprocenten i det granskade urvalet föregående år låg under toleransnivån på två procent (gällande stratum 1). Tillförlitligheten i systemet bedömdes som medel. Tidigare års revisionser av insatser har visat på att en betydande del av de iakttagna felbeloppen hör till de deklarerade utgifterna för fondkapitalprojektens förvaltningskostnader. Med anledning av detta gjorde vi föregående år en stratifiering där fondkapitalprojektens utgifter lades i ett eget stratum. I detta års underlag till ansökningarna om mellanliggande betalningar så finns det inga 6 För kostnader som omfattas av upphandlingsreglerna görs en fördjupad kontroll med hjälp av en särskild checklista. Denna granskning omfattar alla stegen i upphandlingen och upphandlingar både under och över tröskelvärdet i upphandlingsdirektivet. 10

11 GRANSKNING AV INSATSER utbetalningar till fondkapitalprojekt. 7 Med anledning av detta har det inte gjorts någon stratifiering i år. För att säkerställa hög kvalitet och säkerhet i urvalsprocessen har revisionsmyndigheten anlitat hjälp från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB är en statlig förvaltningsmyndighet med ansvar för officiell statistik och annan statlig statistik. SCB har gjort själva urvalet utifrån det material, konfidensnivå och information som revisionsmyndigheten har försett dem med. En analys av tidigare års granskningsresultat från revisioner av insatser visar att det inte går att utläsa att stora utbetalningar genererar stora fel, det råder med andra ord liten korrelation mellan utbetalningens storlek och felets relativa storlek. Utifrån detta har revisionsmyndigheten, med stöd från SCB, beslutat att tillämpa ett obundet slumpmässigt urval (OSU) 8. Metoden ger den mest rättvisande bilden vid projicering av felet till hela populationen under de förutsättningar som råder. Den valda metoden är i överenstämmelse med revisionsstrategin Motivering till vald urvalsenhet Under året, det vill säga efter det att det aktuella urvalet gjordes, har vi mottagit önskemål från EU-kommissionen att vi bör ändra vår urvalsgrund så att urvalen i framtiden görs på projektnivå istället för på utbetalningsnivå. Bakgrunden till detta önskemål är att detta rekommenderas i de uppdaterade riktlinjerna för urval 9. Inför årets urval gjorde vi en analys och utvärdering av för- och nackdelarna av att ändra urvalsmetoden och kom fram till att det bästa är att hålla kvar vid samma urvalsgrund som tidigare urval. Motiveringen till vald urvalsenhet är följande: - Vi finner inte att det är lämpligt att i slutet av en programperiod byta metod för urval. Ett eventuellt byte av metod är mer lämpligt vid påbörjan av en ny programperiod. - Utifrån den urvalsmetod vi tillämpar kan vi inte se att det ur kontrollperspektiv finns några risker eller nackdelar med att hålla kvar vid urval på utbetalningsnivå i den innevarande programperioden. Det främsta skälet till att förespråka urval på projektnivå som har framförts är risken för att stora projekt med många små utbetalningar missas. Denna risk är kopplad till monetary unit sampling (MUS) och eftersom vi tillämpar obundet slumpmässigt urval (OSU) så finns inte den risken. Det finns vidare inga 7 Se även avsnitt Simple random sampling (mean per unit) 9 COCOF

12 GRANSKNING AV INSATSER indikationer att det inom den aktuella populationen finns en korrelation mellan projektens storlek och felens storlek. - Vi finner vidare inte att kommissionens önskemål att göra urvalet på projektnivå helt korrelerar med kravet på en separat population för negativa belopp. De negativa beloppen finns normalt på utbetalningsnivå och inte på projektnivå. - Våra granskningar av utbetalningarna omfattar även ett flertal generella kontroller av projekten som beskrivs närmare i avsnitt Parametrar som har använts vid urvalet Med utgångspunkt från ovanstående bedömning har vi i det slumpmässiga urvalet använt följande parametrar: - Population i antal (N): utbetalningar - Population i belopp: kronor - Konfidensnivå: 70 procent - Konfidensfaktor (z): 1,036 - Förväntat fel: 1,30 procent 10 - Materialitet: 2 procent - Standardavvikelse (Se): Intervall: Inte tillämpligt vid obundet slumpmässigt urval - Urvalets storlek i antal (n): 31 utbetalningar - Urvalets storlek i belopp: kronor Sammanfattande tabell redovisas i avsnitt Förklaring av konfidensnivån Konfidensnivån har i detta urval sänkts från 80 procent till 70 procent i jämförelse med föregående år. Motiveringen till detta är följande: - Vi kunde utifrån både genomförda systemrevisioner och granskningar av insatser konstatera en förbättring av förvaltnings- och kontrollsystemet jämfört med föregående år. I den årliga kontrollrapporten och yttrandet för 2013 bedömde vi förvaltnings- och kontrollsystemets effektivitet till medel (2). Detta trots att den låga felprocenten motiverade bedömningen hög (1) eftersom vi hade iakttagit systemfel och den höga felprocenten inom stratum ,30 procent motsvarar det faktiska felet för stratum 1 i föregående års granskning. Stratum 2 bestod av administrativa utgifter till fondkapitalprojekt och eftersom det i årets population inte finns några utbetalningar till fondkapitalprojekten så har vi utgått från erfarenheten av berörda projekttyper när vi beslutade om förväntat fel. 11 Fondkapitalprojekt. 12

13 GRANSKNING AV INSATSER - Enligt Kommissionens riktlinjer ska konfidensnivån inte ligga under 70 procent om systemet bedöms till nivå 2 och inte under 60 procent om systemet bedöms till nivå Det finns inga utbetalningar till fondkapitalprojekt i underlagen till de ansökningar om mellanliggande betalningar som urvalet omfattar. - Förra årets granskning av insatser visade på en markant lägre, både verklig och projicerad, felprocent. Den projicerade felprocenten låg med god marginal under den materiella nivån två procent. - Vid en översiktlig analys av populationen såg vi att inga utbetalningar gällande TA-medel ingick, dessa har tidigare bedömts vara behäftade med fel av systematisk karaktär Förklaring av standardavvikelsen Baserat på föregående års resultat så blir standardavvikelsen Om vi skulle använt den standardavvikelsen så skulle urvalet endast ha omfattat tio utbetalningar och detta bedömde vi vara ett för litet urval. Vi har därför höjt standardavvikelsen till för att urvalet ska överstiga 30 utbetalningar. Genom att höja standardavvikelsen får vi en urvalsstorlek som både är approximativt normalfördelad och som uppfyller EU-kommissionens vägledande meddelande. 5.4 Urvalets omfattning Populationen för urvalet består av två ansökningar om mellanliggande betalningar var för två av de åtta programmen och en var för de övriga sex programmen. Det vill säga sammanlagt tolv ansökningar om mellanliggande betalningar. Ansökningarna attesterades den 3 mars samt den 31 augusti Populationen för urvalet består sammantaget av kronor fördelat på utbetalningar (enheter). Urvalet består sammantaget av kronor vilket motsvarar 1,86 procent av populationen. Totalt har 31 utbetalningar fallit ut för granskning, vilket motsvarar 2,40 procent av populationen. De 31 utbetalningar som föll ut i urvalet är fördelade på 29 olika projekt och sju av de åtta regionala programen. Utbetalningar i urvalet blev fördelade enligt följande: Skåne-Blekinge (CCI2007SE162PO001): 3 utbetalningar Småland och Öarna (CCI2007SE162PO002): 2 utbetalningar Västsverige (CCI2007SE162PO003): 4 utbetalningar Östra Mellansverige (CCI2007SE162PO004): 3 utbetalningar 12 COCOF , avsnitt

14 GRANSKNING AV INSATSER Stockholm (CCI2007SE162PO005): 0 utbetalningar Norra Mellansverige (CCI2007SE162PO006): 5 utbetalningar Mellersta Norrland: (CCI2007SE162PO007): 5 utbetalningar Övre Norrland (CCI2007SE162PO008): 9 utbetalningar Underlagen till ansökningarna om mellanliggande betalning Ansökningarna om mellanliggande betalning bygger på underlag som är framtagna av den förvaltande- och attesterande myndigheten. Underlagen består av samtliga utbetalningar till projekt som finns registrerade i den förvaltande myndighetens datoriserade ärendehanteringssystem. I underlagen finns även poster där den förvaltande- eller den attesterande myndigheten har valt att lyfta bort belopp från utgiftsdeklarationen. Det finns flera orsaken till dessa korrigeringar och dessa beskrivs närmare i avsnitt Omräkning från svenska kronor till euro I Sverige är den officiella valutan svenska kronor vilket betyder att alla utgifter i ansökningar, beslut och underlag med mera är i svenska kronor. Rapporteringen till EU-kommissionen i SFC2007 ska däremot ske i euro vilket innebär att det måste ske en valutaomräkning. För att valutaomräkningen ska bli så rättvisande som möjligt görs den av den förvaltande myndigheten med EU-kommissionens officiella valutakurs som gäller det datum som den förvaltande myndigheten fattar respektive utbetalningsbeslut. Denna metod har tillämpats under hela programperioden och är avstämd med EU-kommissionen Verifiering av underlagen Vid varje urval gör vi ett flertal kontroller av de underlag vi ska göra urvalen från för att försäkra oss om att underlagen är korrekta och överensstämmer med det som har registrerats i SFC2007. Analyserna av underlagen görs bland annat med hjälp av registeranalysprogrammet ACL. Kontrollerna omfattar bland annat: - Att de ackumulerade beloppen i euro i underlagen är samma belopp som har registrerats i SFC2007. Dessa kontroller sker för samtliga program och insatsområden. - Att formlerna i summeringsfälten i underlagen omfattar rätt poster i filerna för att försäkra oss om att vi jämför rätt värden med det som är registrerat i SFC

15 GRANSKNING AV INSATSER - Att de valutakurser som har använts för omräkning till euro är korrekta. Stickprov görs mellan registrerade utbetalningar och EU-kommissionens sammanställning av växelkurserna Att det inte finns formler i fält i underlagsfilerna som bara ska innehålla fasta värden som är automatiskt hämtade från den förvaltande myndighetens datorsystem. - Datoriserad kontroll att historisk data som hör till tidigare ansökningar om mellanliggande betalning inte har ändrats i underlagen. Denna kontroll görs eftersom det är ackumulerade värden i underlagen och utgiftsdeklarationerna medan urvalet görs på tillkommande utbetalningar under referensperioden Förklaring till populationens beloppsmässiga storlek Skillnaden mellan det som har deklarerats till och med 2012 och till och med 2013 uppgår till ,05 euro. 14 Som vi har redogjort ovan har vi kontrollerat att detta belopp är detsamma i både SFC2007 och underlagen till ansökningarna om mellanliggande betalning. 15 Eftersom alla utbetalningsbeslut, utgifter och styrkande handlingar i Sverige är redovisade i svenska kronor är det även svenska kronor som är grunden för urvalet. Som vi redovisat ovan så säkerställer vi att den förvaltande myndigheten har använt rätt valutakurs för omräkning till euro i sina underlag till mellanliggande betalning. Vi har även kontrollerat att summeringsformler med mera är korrekta. Denna kontroll gör vi innan vi gör själva urvalet för att vara helt säkra på att populationens belopp, som är i svenska kronor, motsvarar det som den attesterande myndigheten har registrerat i SFC2007. I följande avsnitt beskriver vi urvalspopulationens beloppsmässiga storlek och hur den förhåller sig till det belopp som ingår i de aktuella ansökningarna om mellanliggande betalning: deklarerade den attesterande myndigheten kronor deklarerade den attesterande myndigheten kronor. - Skillnad mellan det som deklarerades 2012 och 2013 uppgår till kronor ( kr kr). - De negativa posterna i underlaget till ansökningarna om mellanliggande betalning 2013 uppgår till kronor och dessa förklaras närmare i avsnitt I underlaget finns det en utbetalning till ett fondkapitalprojekt som uppgår till kronor. I överensstämmelse med föregående års beslut ska : ,55 euro. 2013: ,60 euro. 15 Kontrollen är gjord både ackumulerat samt på program- och insatsområdesnivå. 15

16 GRANSKNING AV INSATSER utbetalningar till fondkapitalprojekten placeras i ett eget stratum. Denna post om kronor ska med andra ord inte ingå i det huvudsakliga stratumet. Orsaken till att det trots detta bara finns ett strata är att den förvaltande myndigheten har lyft bort denna utbetalning från utgiftsdeklarationen med en matchande negativ post i 2013 års underlag till ansökan om mellanliggande betalning. - För att säkerställa att det inte deklarerades för höga utgifter i utgiftsdeklarationerna gjorde den förvaltande- och den attesterande myndigheten en utredning förra året. För säkerhets skull minskades då retroaktivt de deklarerade utgifterna för ett flertal utbetalningsbeslut i underlagen till utgiftsdeklarationerna (delar av tidigare gjorda utbetalningarna lyftes bort från utgiftsdeklarationerna). När utredningen var klar så återfördes dessa utgifter till utgiftsdeklarationerna. Samtliga utbetalningsbeslut har varit med i revisionsmyndighetens urvalsprocesser och har haft en teoretisk chans att falla ut för granskning. År 2013 föll det i urvalet ut några utbetalningar som omfattades av dessa minskningar och i dessa fall har revisionsmyndigheten granskat samtliga utgifter men endast redovisat den del som då var med i utgiftsdeklarationen som granskat belopp. Granskat belopp var med andra ord i praktiken högre än vad som redovisades som granskat belopp. Orsaken till att vi granskade hela beloppet trots att det inte var med i utgiftsdeklarationerna var dels att de skulle kunna komma med i framtida ansökningar om mellanliggande betalning och dels för att minskningarna inte omfattade specifika identifierbara verifikationer, det var klumpsummor som drogs av från vissa utbetalningar för att minska totalbeloppet. I ansökningarna om mellanliggande betalningar år 2013 återfördes dessa belopp till utgiftsdeklarationerna och det återförda beloppet uppgår till kronor. Det som har förklarats ovan ger att populationens 16 beloppsmässiga värde uppgår till kronor Resultatet av utförda granskningar Revisionsmyndigheten har gjort bedömningen att kronor inte är stödberättigande vilket motsvarar 0,63 procent av granskat belopp. Felprocenten och felbeloppet har, enligt fastställd metodik 18, projicerats till hela populationen i de granskade utgiftsdeklarationerna och beräknas uppgå till följande: 16 Populationen är de utbetalningsbeslut med positiva belopp som har tillkommit sedan föregående års årliga kontrollrapport

17 GRANSKNING AV INSATSER - Estimerat fel i procent (Most likely error - %): 0,49 procent - Estimerat fel i belopp (Most likely error - value): kronor - Övre gräns för estimerat fel i procent (Upper error limit - %): 0,74 procent - Övre gräns för estimerat fel i belopp (Upper error limit - value): kronor - Precision: kronor Sammanfattande tabell redovisas i avsnitt 9 och 11. Resultatet från de genomförda granskningarna visar på smärre brister i förvaltningsoch kontrollsystemet. I 8 av de totalt 31 granskade utbetalningarna har revisionsmyndigheten rapporterat avvikelser av finansiell karaktär. Vi har inte iakttagit några fel som inte är finansiella Iakttagna avvikelser De iakttagna felens storlek De åtta utbetalningarna med rapporterade iakttagelser omfattar: - Sex finansiella fel som överstiger kronor (vilket motsvarar 75 procent av iakttagelserna). - Fem finansiella fel som överstiger kronor (vilket motsvarar 63 procent av iakttagelserna). - Ett finansiellt fel som överstiger kronor (vilket motsvarar 13 procent av iakttagelserna). - Inga finansiella fel som överstiger kronor Iakttagelser Nedan följer en sammanställning av de fel som har iakttagits under I vissa revisionser har olika fel iakttagits inom samma utbetalning varpå utbetalningen finns medräknad under flera felrubriker. - Revisionsmyndigheten har i fem utbetalningar iakttagit utgifter som vi inte bedömer vara nödvändiga för genomförandet av projektet. - Revisionsmyndigheten har i tre utbetalningar iakttagit utgifter som inte har kunnat styrkas med tillfredställande underlag. - Revisionsmyndigheten har i två utbetalningar iakttagit informations- och marknadsföringsmaterial där regionalfondslogotypen helt eller delvis saknas. 18 Guidance on sampling methods for audit authorities (COCOF_ _EN) 17

18 GRANSKNING AV INSATSER - Revisionsmyndigheten har i en utbetalning iakttagit utgifter som ligger utanför projekttiden. - Revisionsmyndigheten har i en utbetalning iakttagit köp från en konsult som inte omfattas av den upphandling som projektägaren har gjort. 5.6 Bedömning om det föreligger systemfel Inga brister i förvaltnings- och kontrollsystemet som är att betrakta som system- eller systematiska fel har iakttagits. 5.7 Granskning av negativa belopp i underlagen till ansökningarna om mellanliggande betalning I underlagen till ansökningarna om mellanliggande betalning finns det 43 poster som omfattar negativt belopp. Revisionsmyndigheten har kontrollerat samtliga dessa och har inte iakttagit några felaktigheter. De negativa beloppen omfattar följande: - Borttagna utgifter som överensstämer med revisionsmyndighetens tidigare lämnade revisionsrapporter från granskningar av insatser. - Andra typer av justeringar gjorda av den förvaltande- och den attesterande myndigheten. Bland annat: o Borttagna utgifter kopplade till Fondkapitalprojekt (se tidigare års årliga kontrollrapporter). o Återkrav kopplade till Såddlån (se de årliga kontrollrapporterna för 2012 och 2013). o Omprövning av tidigare utbetalningsbeslut eftersom det har uppkommit intäkter. o Borttagna utgifter kopplade till en projektägare som har gått i konkurs. o Återkrav till följd av artikel 13-kontroll. o Justeringar till följd av ändrad medfinansiering. 5.8 Slutsats från granskningar av insatser Utifrån resultatet av de granskningar av insatser som har genomförts bedömer revisionsmyndigheten förvaltnings- och kontrollsystemets effektivitet till hög (1). Urvalets projicerade felprocent ligger under kommissionens fastställda toleransnivå på två procent. Revisionen av insatser visar att förvaltnings- och kontrollsystemet fungerar tillräckligt effektivt för att ge rimlig garanti för att de utgiftsdeklarationer som avgetts är korrekta och som en följd av detta ger rimlig garanti att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. 18

19 SAMORDNING MELLAN REVISIONSORGAN OCH REVISIONSMYNDIGHETENS TILLSYN 5.9 Uppföljning av oegentligheter Revisionsmyndigheten har inte iakttagit några bedrägerier eller misstänkta bedrägerier. Revisionsmyndigheten gör uppföljningar av vilka korrigeringar som görs i utgiftsdeklarationerna utifrån revisionsmyndighetens iakttagelser vid granskning av insatser. För att den förvaltande myndigheten ska hinna göra alla sina utredningar och korrigeringar så görs uppföljningen utifrån underlagen till ansökningarna om mellanliggande betalning som den attesterande myndigheten lämnar till EU-kommissionen i slutet av varje år. Uppföljningen av rättandet av föregående års iakttagelser görs med andra ord i början av år Uppföljningarna sammanställs på samma sätt som de tidigare har redovisats vid kommunikation med EU-kommissionen. Det finns ingen uppdaterad/ändrad felprocent för föregående år. 6 Samordning mellan revisionsorgan och revisionsmyndighetens tillsyn Ekonomistyrningsverket är ensamt nationellt revisionsorgan för samtliga operativa program som genomförs under delad förvaltning i Sverige. 7 Uppföljning av föregående års systemrevisioner 7.1 Systemrevisioner Förvaltande myndighet Systemrevision (dnr /2014) avseende uppföljande granskning hos förvaltande myndighet Tillväxtverket med avseende på rekommendationer i rapport om processer vid avslut av projekt för de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrskraft och sysselsättning (ERUF)(dnr /2012).Daterad den Revisionens mål har varit att följa upp de rekommendationer som lämnades i revisionsrapport Systemrevision avseende Tillväxtverkets processer vid avslut av projekt daterad (dnr /2012). 19

20 UPPFÖLJNING AV FÖREGÅENDE ÅRS SYSTEMREVISIONER Förvaltningskontroller (nyckelkrav 4) 1. Förvaltningsmyndigheten rekommenderades: Snarast fastställa riktlinjerna som rör investeringar som genererar inkomster enligt artikel 55 (EG) 1083/2006 samt implementera dessa. Uppföljning Revisionsmyndigheten har från den förvaltande myndigheten erhållit ett skriftligt svar där man uppgett att en utredning i syfte att fastställa en riktlinje avseende artikel 55 (EG) 1083/2006 har genomförts och att ett beslut har fattats efter en remissrunda. Revisionsmyndigheten har konstaterat att förvaltande myndighet har fastställt riktlinjerna och implementerat dessa inom organisationen. Förvaltande myndighet har åtgärdat bristerna. Rekommendationen är stängd. Verifieringskedja (nyckelkrav 5) 2. Förvaltningsmyndigheten rekommenderades: Utreda och fatta beslut om lämpliga åtgärder så att det framgår vilka kostnader/verifikat som ingår i lämnad utgiftsdeklaration. Uppföljning: Förvaltande myndighet har angett att inga åtgärder kommer att vidtas avseende innevarande programperiod. Krav kommer att ställas på systemet inför den nya programperioden att registreringen ska begränsas när kostnaderna når budgettaket. För programperioden finns en manuell kontroll där granskningshandläggaren ska stämma av att projektets kostnader är relevanta och inom kostnadsslag enligt ansökan och beslut. En notering ska göras i granskningschecklistan om det eventuella överskridna beloppet har godkänts. Förvaltande myndighet har åtgärdat bristerna. Rekommendationen är stängd Systemrevision (dnr /2014) avseende uppföljande granskning hos förvaltande myndighet Tillväxtverket med avseende på rekommendationerna i rapport om fondprojekt (dnr /2013).Daterad den 14 oktober Tillräcklig information och strategi för att ge vägledning åt stödmottagare (nyckelkrav 3) 1. Förvaltningsmyndigheten rekommenderas: Kommunicera regelverket korrekt och tydligt till stödmottagarna så att det inte råder någon tveksamhet om kravet på separat projektredovisning. 20

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden

BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden 1 BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM... 5 1. ALLMÄNT... 5 1.1. Uppgifterna lämnas in av... 5 1.2. Uppgifterna beskriver situationen

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Innehåll Ny programperiod utökade möjligheter... 3 Året i korthet 2014... 5 Ordlista... 9 Uppdrag och organisation... 11

Innehåll Ny programperiod utökade möjligheter... 3 Året i korthet 2014... 5 Ordlista... 9 Uppdrag och organisation... 11 Svenska ESF-rådet Årsredovisning 2014 - - - Innehåll Ny programperiod utökade möjligheter... 3 Året i korthet 2014... 5 Ordlista... 9 Uppdrag och organisation... 11 Förutsättningar för resultatredovisningen...

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 2009-07-01 Dnr 2009/154 2009:10 Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 Rapport 1 juli 2009 2 I regleringsbrevet

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Felaktiga utbetalningar

Felaktiga utbetalningar PM59100 PM59008 2.1 Felaktiga utbetalningar PM59008 Innehåll 1 Uppdrag... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Disposition... 4 4 Bakgrund... 4 5 Definitioner och utgångspunkter... 6 6 Felaktiga utbetalningar...

Läs mer

Revisionsrapport. Polisens årsredovisning 2008

Revisionsrapport. Polisens årsredovisning 2008 Revisionsrapport Rikspolisstyrelsen Box 12 256 102 26 Stockholm Datum Dnr 2009-04-02 32-2008-0596 Polisens årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Polisens årsredovisning, daterad 2009-02-12. Syftet

Läs mer

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade Inger Blomberg 2013-05-06 Dnr 2012-677 Verkställande direktören Marianne Sandén Ljungberg Mazars SET Revisionsbyrå AB Mäster Samuelsgatan 56 111 83 STOCKHOLM Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade

Läs mer

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2013 2 Innehåll Sammanfattande bedömning sid 3 Uppföljning av föregående års granskning

Läs mer

Bistånd genom budgetstöd

Bistånd genom budgetstöd RiR 2007:31 Bistånd genom budgetstöd - regeringens och Sidas hantering av en central biståndsform ISBN 978 91 7086 133 8 RiR 2007:31 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Valuta för bistånds pengarna? valutahantering i det interna utvecklingssamarbetet

Valuta för bistånds pengarna? valutahantering i det interna utvecklingssamarbetet en granskningsrapport från riksrevisionen Valuta för bistånds pengarna? tionella valutahantering i det interna utvecklingssamarbetet rir 2014:19 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION DEL 2 RÄKENSKAPERNAS TILLFÖRLITLIGHET (FINANSIELL REVISION)

ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION DEL 2 RÄKENSKAPERNAS TILLFÖRLITLIGHET (FINANSIELL REVISION) Europeiska Revisionsrätten 2012 Handbok för Finansiell Revision SV och Regelefterlevnadsrevision 2 Översikt HANDBOK FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR

Läs mer

Redovisning av hjälpmedel i SESAM

Redovisning av hjälpmedel i SESAM Redovisning av hjälpmedel i SESAM Dnr: Rev 31-2012 Genomförd av: PwC Behandlad av Revisorskollegiet den 23 januari 2013 Västra Götalandsregionen Servicenämnden (Hjälpmedelscentralen, HMC) utredning kring

Läs mer

Årsredovisning 2013. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Årsredovisning 2013. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Årsredovisning 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 Viktiga händelser under året... 5 1 IAF:s uppdrag... 7 1.1 Resultatredovisningen

Läs mer

Återkrav vid felaktiga utbetalningar

Återkrav vid felaktiga utbetalningar 2008:12 Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar MISSIV DATUM DIARIENR 2008-06-02 2007/118-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-05-10 Fi2007/3988 (delvis)

Läs mer

Ett år av gemensam kraftsamling

Ett år av gemensam kraftsamling ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Ett år av gemensam kraftsamling... 3 Året i korthet 2011... 5 Ordlista... 8 Uppdrag och organisation... 10 Förutsättningar för resultatredovisningen... 12 Återrapportering

Läs mer

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer når förmånerna fram?

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer når förmånerna fram? riksrevisionen granskar: hållbara pensioner Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer når förmånerna fram? rir 2013:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Efterhandskontroller inom tandvården

Efterhandskontroller inom tandvården 1 (22) Efterhandskontroller inom tandvården 2 (22) Sammanfattning I den här rapporten redogörs för omfattningen av felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet och i vilken omfattning de kan

Läs mer

Statliga IT-projekt som överskrider budget

Statliga IT-projekt som överskrider budget Statliga IT-projekt som överskrider budget RiR 2011:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer