pwc 1 Sammanfattande revisionell bedömning 1. Inledning 1.1 Uppdrag och förvaltning Som ligger till grund för uttbrmningen av revisionsberättelsen,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "pwc 1 Sammanfattande revisionell bedömning 1. Inledning 1.1 Uppdrag och förvaltning Som ligger till grund för uttbrmningen av revisionsberättelsen,"

Transkript

1 dels om eventuella åtgärder med anledning av granskningens resultat. och förvaltning Som ligger till grund för uttbrmningen av revisionsberättelsen, PM är att informera styrelsen och revisorerna om den bedömning av redovisning 1. Inledning Vi avlämnar härmed dokumentation över granskningen år Syftet med detta 2 revisionsberattelse enligt standardu0örmning. På basis av gjorda iakttagelser och överväganden avlämnas därvid en ledamöter handlat i strid med lag om finansiell samordning av rehabiliterings insatser eller förhundsorciningen. intern kontroll är uppfyllt och att årsredovisningen ger en rättvisande bild av Sverige. Vi har vid granskningen inte funnit något som tyder på att styrelsens samordningsförbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Den sammantagna bedömningen efter genomförd revision är att kravet på god Årets granskning har utförts enligt den upprättade revisionsplanen. 1 Sammanfattande revisionell bedömning 1 januari 31 december Samordningsförhundet Finsam \ ästerdalarnas revisorer har gett Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i uppdrag att granska årsredovisningen för perioden Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna har upprättat en årsredovisning per månader från räkenskapsårets slut upprätta årsbokslut och årsredovisning. Lagen styrelsen svara för samordningsförhundets räkenskaper och årligen inom tre (1997:614) om kommunal redovisning skall gälla i tillämpliga delar. Enligt för årshokslut och årsredovisning till förbundsmedlemmarna och revisorerna. hundsordningen har dock styrelsen beslutat att redan inom två månader överlämna Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska 1.1 Uppdrag revisorslagens bestämmelser om bland annat opartiskhet och självständighet samt Vår granskning har utförts enligt god revisionssed och med iakttagande av med beaktande av ISA (international Standards on Auditing). pwc _L

2 1 övrigt förekommer inga större avvikelser. För räkenskapsår överstiger intäkterna kostnaderna med 206 tkr. Budgeterat 2013 är främst att 140 tkr hudgeterats för en samordningsinsats Som inte blivit av. resultat för perioden var 0 1kr. Den avvikelse som förekommer mot budget för Sarnordningsförbundets ekonomiska läge 3 mål och kommentarer till dessa. beslutat om för ekonomin under perioden. Vår bedömning är att årsrcclo visningen innehåller en tillfredsställande uppföljning av verksamhetens döma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål styrelsen kommuner OCh landsting, föreslås bl.a. att revisorerna ska granska och be Enligt regeringens proposition. 2003/04:05, God ekonomisk hushållning i med god ordning på den löpande bokföringen. mantaget sköts även förbundets redovisning på ett tillfredsställande sätt ändamålsenligt och effektivt sätt mcd en tillfredsställande kvalitet. Sam Vår granskning visar att samordningslörbundets verksamhet bedrivs på ett Sammanfattande granskningsnoteringar nivå med fg år. för 2013 var 0 tkr jämfört med 70 tkr fg år. De administrativa kostnaderna ligger i teamet från 2,5 till 1,5 heltidstjänst. Kostnaden för samverkansprojekt/insatser var för Finsamteamet med 494 tkr som en följd av neddragning av antalet coacher i De direkta kostnaderna har främst minskat som en följd av minskade kostnader L Administrativa kostnader Direkta kostnader [ Föräni derna i kostnader mellan räkenskapsåren framgår nedan: Verksamhetens intäkter har ökat från tkr 2012 till tkr Skillna det egna kapitalet uppgår per till tkr. Verksamhetens tidigare upparbetade överskott har således Linder 2013 ökats och der respektive administrativa kostnader. årsredovisningen. Kostnaderna är i årsredovisningen uppdelade på direkta kostna Årssammnstä1lning med utfall kontra budget finns upprättad och även bifogad i pwc

3 Vid vir granskning av arsredovisningcn har vi noterat följande: jämförelsesi ffror. och balansräkning, kassatlödesanaivs fzir perioden samt föregående års Vår Vid Under pwc 4 även per på (kr. Nationella rådet har gett en rekommenda och styrelsen bör fundera över om verksamheten bör utökas. vid årsskiftet 15/1 6. Förbundets andel ligger på 5 1 % vid årsskiftet 1 3/14 tion att storleken på det egna kapitalet ska vara 20 % av tilldelade medel tkr. Budgeterat resultat för 2014 är 0 tkr. vilket innebär ett eget kapital Finsam Västerdalarna har per ett eget kapital uppgående till års inrapportering i SUS. mellan direkta och administrativa kostnader bör användas till kommande accepteras mcd hänsyn till förbundets storlek samt att man inte har alltför hanterats som en administrativ kostnad. Denna förbättrade fördelning som rör teamet, dvs även lokalkostnader och liknande som tidigare har mot fg år då de direkta kostnaderna numera omfattar samtliga kostnader många olika proj ekt/insatser igång. Förbättringar har således gjorts jämfört Projektredovisning sker inte fullt ut i hokföriiigsprograinmet, men detta kostnader och administrativa kostancler för att fli en mer rättvisande för ket vi finner mycket positivt. 1 samband mccl års revision har redovisningen omarbetats för att tydligare fördela kostnaderna mellan direkta hunciets verksamhet och till den inrapportering som skall göras i SUS. vil 2012 har kontoplanen omarhetats och är nu mer anpassad till för delning. vara kopplade till verksamheten, där kostnaderna anses vara rörelsegilla. Säl ens kommun. Kontroll har dessutom gjorts av att kostnader kan anses även införts så att verkställande tjänsteman numera gör utbetalningsattest sterar kostnader som rör verkställande tjänsteman. men i vår stick efter genomförda hetalningar utförda av redovisningsansvarig på Malung bundets rutiner avseende attester. Rutin har införts s att ordförande atte provsvisa granskning visar det sig att rlltinen brister hl a saknas attest be träffande verkställande tjänsternans mohiltelefbn av ordfdrande. Rutin har vår granskning av den löpande bokföringen har vi kontrollerat att för bedömning är att samordningsförhundets årsredovisning uppfyller lagens krav. Årsredovisningen omfattar furvaltningsherättelse, resultat

4 på mellan 23 och 54 %. Kostnaden för utbetalda medel till projekt/insatser Ovriga fem Förbund i Dalarna som kommit igång med verksamhet ligger administrationskostnader ligger på 31 % utav erhållna bidrag Linder Samordningstörbundet SamordningstZirbundet Förbundet 1 pwc Styrelsen 5 verkande parterna. Förbundet har Linder hållit sig inom dessa ramar. ningsffirhunclet kan endast finansiera insatser som utförs hos de sam ders deltagande i insatser eller finansiera deltagarnas försörjning. Samord habiliteringsverksamhet. Det för inte heller fatta beslut om enskilda indivi för enligt förarhetena inte bedriva någon egen re administrativa tjänster samt samarbete. Detta finner vi positivt. betsledning. Avtal finns även med Mal ung Sälens kommun avseende samt även undertecknade överenskommelser avseende delegering av ar har avtal med respektive huvudman avseende inhyrd personal för augusti-september. har medlen från kommunerna och Landstinget erhållits i april juni istället året för att medlen från huvudmännen ska erhållas tidigare. Under 2013 fg års revisionsrapport påtalades att rekvireringar bör göras tidigare på även det var ett önskemål i fg års revision. punkt för uppföljmng av resultat mot budget vid varje styrelsemöte, vilket dessa även hifogas styrelseprotokollen. Styrelsen har from 2013 infört en månadsrapporter till styrelsen arbetats fram. Revisorerna önskar dock att Styrelsen erhåller rapport över resultat kontra budget under löpande år i samband med styrelsemötena. Under 2013 har bättre och tydligare att inhämta förslag från banker. Ting har inte gjorts i styrelseprotokoll avseende detta. Oversyn bör göras se över om placering av överskottsmedel kan göras, men någon återkopp uppgående till 4 tkr. Styrelsen har hett redovisningsansvarig på kommunen från tidigare års revision. Förbundet har under 2013 erhållit ränteintäkter har under antagit en placeringspolicy, vilket varit önskemål under 2014 om överskottsmedel kan placeras till bättre avkastning genom man bör fundera över att utöka verksamheten för att förbruka delar av tid \7år bedömning är att förbundet har en god ekonomisk hushållning, men förbund är dock lite missvisande då dessa ligger på en högre hidragsnivå. igare års överskott. drag, medan F insam Västerdalarna ligger på 55 %. Jämförelsen mot övriga ligger hos övriga förbund på mellan 62 och 103 % av 2013 års erhållna bi effektiv samt med god ekonomisk hushållning. Finsam Västerdalamas ska bedriva verksamhet som är ändamålsenlig och

5 semöten samt vid räkenskapsårets slut i själva årsredovisningen. samt att en bra uppföljning görs under löpande år i samband mccl styrd på visar att det finns tydliga mål uppsatta för tinsamteamet och förbundet Granskningen av de projekt om samordningstörhunciet har valt att satsa 6 Till dokumentet hifogas bilaga 1 Granski. av projekt Jennie Fernros Revisorshiträde Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB varit aktuella under i tidigare års revision. Några projekt utöver Finsamteamet har dock inte projektmeclel ska beviljas (Policy vid projektansökan). vilket var önskemål Styrelsen har under 2013 beslutat om kriterier för vad som gäller för att pwc

6 l3ilaga 1 Granskning av projekt/insatser 2013: har Finsamtearnet samt samverkansaktiviteter varit aktuella under räkenskapsår hundet har valt att satsa på. För Samordmngsförbunclct Finsam Västerdalarnas del Fokus för 2013 års granskning har varit de projekt/insatser som samordningstör 7 deltagarnas rehahiliteringsprocess utvecklas. Projektet har följts upp löpande och efter avslut genom SUS. ORS!SRS samt sättning från när de startar Finsam samt när dc avslutas i Finsam. ORS är blanket styrelsens mål och Kvalitetsstegen har införts för att lättare kunna bedöma hur genom sarnverkansenkät. 1 SUS registreras antalet deltagare samt vem de får er der har även ett Teamkontrakt arbetats fram av teamet för att arbeta mot se vilka utvecklingsområden man bör fokusera på. SRS mäter arbetsalliansen mel lan handläggaren och individen för att se att samarbetet leder till ritveckling. Un ter där individen skattar sig själv inom fyra 1 ivsområden vid olika tillfällen för att Ilar fi!fs projektet upp löpande och efter ii slui perioden juni 2012 tom juni 2013 tillhörde arbetskraften. mål har uppfyllts under då 4 personer av de 14 som avslutats under rniit Slutmål 3 innebär att antalet deltagare som tillhör arbetskraften skall öka. Detta fyllts under Slutmål 2 är att arbeta enligt kommunikationsplanen vilket även det upp kan. Mätskala finns och målet är enligt årsredovisningen uppnått. roller i sina orgamsationer ska lyfta tzirbättringsområden inom befintlig samver ledamöter, verkställande tjänsteman och Finsamteamct utifrån sina respektive ingen angav att samverkan hade ökat. SMART mål 1 h innebär att styrelsens Mätningen under 2013 visade att 100 % upplevde samverkan i hög grad eller ganska god samverkan, vilket är en förbättring mot fg år enkätuppföljning där arbetspartners ska uppleva ökad samverkan. Mätning görs via samverkansenkät. Under 2012 har målen arbetats om och man arbetar numera utifrån SMART Mål. Slutmål behandlar ökad samverkan. SMART mål la innebär att förbundets sam 1 Mtil och,nölupp/i ile/se till tkr och torde vara kostnaden för Finsaniteamet för 2013 nedlagda kostnader det finns under räkenskapsår 2013 som avser Finsamteamet. Summan av samtliga direkta kostnader utöver sam vcrkansaktiviteter uppgår dock Projektredovisning förekommer ej varför man inte kan utläsa exakt hur mycket Fin sam teamet pwc

7 Målet Sa nnerkansaktivitcter huvudmännen och samverkan ska öka. rie verksamhet utan bra arbetssätt som teamet arbetar fram kommunieeras till Avsikten är inte primärt att i mplementera Finsamteamet i huvudmännens orclina ImplemeJl!L rim, 8 Revisors hiträde Auktori seraci revisor Jennie Femros ÖhrI ings PricewaterhouseCoopers AB styrelsen tar fram/begär in projektbeskri vningar där mål, uppföljni ngsrnetod och tankar kring implementeri ng framgår. Styrelsen har under fattat beslut om vilka kriterier som ska gälla för att pro jektmedel ska beviljas. 1 de fall nya projekt beviljas medel under 2014 vill vi att projekten i årsredovisningen och i dokument som tas fram under löpande år är följa deltagarna i Finsamteamets utveckling. LJppställningen och redovisningen av tydliga. teamet och för samverkansaktivileterna. En bra uppföljning finns när det gäller att Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna har tydliga mål både för Finsarn Slutsats med dessa är främst att öka sam verkan och uppföljning görs årligen genom den samverkansenkät som beskrivits ovan. rivs närmare i årsredovisningen sidan 9. Utöver Finsamteamet har även olika samverkansaktiviteter ägt rum, vilket besk pwc

8 r5pi.b. Organisationsntimmer: rbko] j 2013 ÅRSREDOVISNING VÄSTERDALARN A )isa, Samordningsförbundet

9 Resultatperioden 1/ / Verksamhetsberättelse 4 Organisation 3 Sammanfattning 2 Verksamhet 3 Framtiden 13 RESULTATRÄKN1NG 14 C KASSAFLÖDESANALYS 17 Noter (kr) 19 BALANSRÄKNING 16 Redovisningsprinciper 18 BUDGET OCH AVVIKELSER 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

10 . Styrelsens ledamöter. verkställande tjänsteman och Finsamteamet ska utifrån sina roller i sina betsförmed 1ingen och fått akti tetsstöcl. Samtliga mål är uppfyllda. egen Försörjning helt/delvis eller uppnått sådan arbetsförmåga att man kunnat skrivas in hos Ar Att arbeta enligt kommun ikationsplanen för organisationer lyfta förbättringsområden inom befintlig samverkan. Antalet deltagare som tillhör arbetskraften ska öka. Med tillhör arbetskraften avser vi att man är i De mål som styrelsen för Finsam Västerdalarna satt upp för ar: f//( \ m iii. Finsam Västerdalarna har genomfört ett antal aktiviteter i s fte att underlätta och stärka samverkan, det hart ex varit frukostmöte med temaföreläsn ing för personal hos parterna. Oppet hus, utbildning för för beredningsgrupper och lokala samverkansgruppen. informations- och dialogträffar om En dörr in stvrelseledarnöter och chefer. utbildning för personal hos förbundets parter, samverkanskonferenser avslutade än förut, i och med att man dragit ner på deltagarantal och personal. men vi har ändå kunnat klarlagt om en person kan jobba eller ej. sä de da ried kan sluta snurra i systemen, både för indivi denna fångas upp. darföi har man alt att Finsamteamet ska jobba även med dessa individer. potentiell arbetsförmåga finns. Styrelsen för Finsam Västerdalarna ser dock en vinning i att det blir person i jobb/studier när arbetsförmåga inte finns, och finns arbetsförmåga är det ju otroligt viktigt att se en ökning när det gäller remitteringar till Finsam där man från remitterande part är osäker på om Det som är tydlig skillnad mot föregående år. är att endast två personer tillhör arbetskraften vid avslut och att det stora flertalet av de avslutade visat sig sakna arbetsförmåga. Nu är det ju antalsmässigt frrre den själv och för att man inte ska behöva fortsätta satsa resurser frän myndigheternas håll på att få en 2 var remitterade a v ansbro kommun. båda visade sig sakna arbetsförmåga. den ena fick varaktig år). 2 återremitterades till kommunen. den ena saknade arbetsförmåga (men har ingen SGI) och den andra deltog inte aktivt i rehabiliteringen. aktig sjukersättning och den andra aktivitetsersättning Från Försäkringskassan (ffir dem under 30 4 var renutterade av Malung-Sälens kommlln, 2 visade sig sakna arbetsförmåga, den ena fick var aktivitetsstöd via ArbetsföniedIingen vid a slut och 1.isade sig sakna arbetsförmåga och fick ak tivitetsersättning från Försäkringskassan (för dem under 30 år). sjukersättning och den andra aktivitetsersättn ing frän Försäkringskassan (för dem under 30 år). 3 var remitterade av Försäkringskassan. 2 av dem har uppnått sådan arbetsförmåga att de uppbär Finsamteamet har totalt haft 26 deltagare inskrivna under 2013, varav 9 har avslutats av olika orsaker: Sammanfattning

11 betsförmed 1 ingen och Försäkri ngskassan. son som är bildat av parterna Malung Sälens kommun, Vansbro kommun. Landstinget Dalarna. Ar finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundet är en fristående juridisk per Samordningsförhundet Finsam Västerdalarna bildades den 1 januari 2008 enligt Lag (2003:1210) om Bildandet av förbundet Verksamhet na. vilket skall leda till att återställa den enskildes funktions- och arhetsförmaga. sin och Arbetsförmedlingens del (50 %). Lanclstinget Dalarna för 25 % och de båda kommunerna till Kurt Podgorski (ordf) Ingo Tängerb Hans linander (..ice ordf) Annika Simm Eriksson Marika Sundqvist (fr nov Mirzal Celhasic) Brita Sohlin Åke Söderqv ist Stina Munters Sälens kommun där hon är tilisvidareanställd på halvtid) sedan 25/3 H Verkställande tjänsteman, Ritva Pettersson, tjänstgör åt förbundet (via under 2013 höjt hennes tjänstgöringsgi-ad till 75 % av heltid, vilket man gjort sedan men styrelsen har även tjänsteköpsavtal med Malung Verkställande tjänsteman Gerd Svanberg Niclas Knuts Malung-Sälens kommun Arbetsförmedlingen Vansbro Kommun Försäkringskassan Landstinget Dalarna Ordinarie Ersättare Huvudman Ledamöter och ersättare i styrelsen under verksamhetsåret: teras dock av tjänstemän. Styrelsen har sammanträtt fem gänger Linder Förbundet leds av en (delvis) politiskt tillsatt styrelse med representanter från Landstinget Dalarna, Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan represen Styrelsen Organisation Förbundets verksamhet finansieras gemensamt av de fem parterna. Försäkringskassan svarar för både sammans för 25 %. Anslaget föi år 2013 var kr. Finansiering Samordningsförbundets uppdrag är att främja sams erkan inom rehabi literingsområdet mellan aktörer Uppdrag Förvaltningsberättelse /

12 Verksam hets be rättelse Finsamteamet Finsamtearnet bestod under 2013 av 2 coacher Som frigjorts från siiia ordinarie arbetsuppgifter hos huvudmännen. för att kunna jobba med att coacha deltagarna framåt i sin rehabiliteringsprocess. Carita Göransson, som har sin anställning hos Malung-Sälens kommun, jobbade 100 % under året och Stefan Eriksson, som har sin anställning hos Försäkringskassan. jobbade 50 % i Finsamleamet. Fr o rn 1 no vember jobbade även Kristina.Johansson. som har sin anställning hos Vansbro kommun, 20 % i Fin samteamet. C C Den stora förändringen för 2013 är att man krympt målsättningen när det gäller antal aktiva deltagare från 30 till ursprungsnivån 20 och personalstyrkan i Finsamteamet från 2,5 tjänst till 1,5. Detta p ga att man förbrukat stor del av det tidigare överskottet och därmed inte beräknade att man kan ha samma personalbernanning som man haft under en period förut. Man har dock behållit Anna Knuts från Öp penvårdspsykiatrin (jobbade tidigare 75 % för Finsarn) och Liselotte Hesseborn från Arbetsför medlingen (jobbade förut 25 % för Finsam) som adjungerade i Finsamteamet. Detta innebär att de bibehållii. kontakten med övrig personal i Finsamteamet och bidrar med sin kompetens från psykiatrin och Arbetsförmedlingen arbetet med deltagarna genom regelbundna möten med Finsamtearne t. men de obbar ej coachande i Finsam och förbundet betalar inte heller för deras tjänster. Anna håller även i de Finsamärenden som ska tas upp vid hehandlingskonferenserna på Öppenvårdspsykiatrin i Malung (medan en av coacherna från Finsamteamet deltar vid hehandlingskonferensenia i Vanshro) och Lise lotte har tagit över handläggningen av de Finsamdellagare som är/kommer bli aktuella hos Arbetsfr medlingen, i och med detta upplägg har förbundet fortfarande kvar kunskapen och kompetensen från alla myndigheterna i arbetet med Finsams deltagare. Den individuella coachningen, som alla deltagare ingår i är fortfarande basen för verksamhete n. Lik som tidigare, har man anpassat verksamheten utifrån det behov som finns hos de för tillfället aktuella deltagarna och även hos förbundets målgrupp i stort. Det finns fortfarande ett påtagligt behov av social rehabilitering/träning hos deltagarna och därför har man fortstatt att göra många aktiviteter med detta i fokus. Man har haft regelbunden gruppverksamhet för social rehabilitering med inslag av grön rehab måndag och torsdag förmiddag och gruppaktivitet med tema hälsa och friskvård tisdag förmiddag. Förutom dessa fasta gruppverksamheter har man bl a även gjort gemensamma studiebesök, varierande aktiviteter i syftet social träning och omvärldsorientering (t ex gått på hockey, studiebesök i Sälen, studiebesök på IKEA ni iii) och extra friskvårdsaktiviteter. Här är några exempel på aktiviteter i Finsam: 4 Ii / / 1(1

13 -t - fr åk -- q-\,.. -1 N 4 - u :;J** u -::;:j:;a li

14 Att få gora blornarrarigernang stimulerar kreativ iteten Att skapa ett pepparkakshus kan vara en aktivitet för att väcka livslust zz_-i /. Tunnbrödsbakning. Vem älskar inte doften av nvbakat bröd? 6

15 klarar att passa tider. En viktig del i verksamheten är också att väcka deltaganias livslust, många har tappat sina tidigare intressen och/eller a väldigt isolerade och passiva, därför jobbar man mycket med läkarbesök eller vid andra myndighetskontakter om så krävs, eller t ex hjälpa till att skaffa god man insatserna rätt för var och en. använder vi följande Kvalitetsstege : och att söka stöd från LSS. För att kunna följa rehabiliteringsprocessen för varje individ och anpassa har möjlighet att göra. de kan t ex hjälpa till med ardkontakter och t o m följa med som stöd vid jobbar Finsamteamet också på ett annat sätt än vad handläggare hos de samverkande myndigheterna från varje deltagares unika situation är också iktiga komponenter verksamheten och i den individu att väcka intresse för olika aktiviteter och nyfikenhet på omvärlden. Individuella handlingsplaner uti ella coachningen använder man lösn i ngsinriktad metod och/eller kogn itiv heteendeterapi. Dessutom - (.1 7 Tacka ja -Psykiskt mående bra 4 väldigt bra/fungerar väldigt Info- 2 ganska dåligt/fungerar Startdatum: bra 3 = ganska bra/fungerar ganska mote någon mn alls 1= vä Id igt dåligt/tu ngera r inte Finsam Skatta ovanstående från 1-4 där till -Närvaro ning -Fysiskt mående kartlägg- Livsituation (Livspusslet) Fullfölja MÅ BRA: ning Indikatorer för varje steg: eli coach Individ u - het verksam 10 h/v under trän ing Arbets- 10 h/v Grupp- - över träning Arbets- Studier - Jobb ningaf - lnskriv inte planera rör praktik/arbete innan en person klarar av den sociala situationen i en grupp och/eller Något som genomsvrar samtliga aktiviteter, både gruppverksamheler och individuell coachning. är att teamet jobbar utifrån helhetssyn på individerna och att möta dem där de befinner sig. Man kan t ex

16 - 2 var remitterade av Vansbro kommun. båda visade sig sakna arbetsförmåga, den ena fick varaktig den andra deltog inte aktivt i rehabiliteringen. år). 2 återremitterades till kommunen. den ena saknade arbetsförmåga (men har ingen SGI) och aktig sjukersättning och den andra aktivitetsersättning från Försäkringskassan (för dem under 30 4 var remitterade av Malung-Sälens kommun. 2 visade sig sakna arbetsförmåga. den ena fick var tivitetsersättning från Försäkringskassan (Rr dem under 30 år). aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen vid avslut och 1 visade sig sakna arbetsförmåga och fick ak sjukersättning och den andra aktivitetsersättning från Försäkringskassan (för dem under 30 år). 3 var remitterade av Försäkringskassan, 2 av dem har uppnått sådan arbetsförmåga att de uppbär L 8 -. Utbildningsdag om Asperger och autism för personal hos våra parter. totalt 27 personer. Informations och dialogträff om En dörr in i Malting. totalt 1 7 personer. pen och beredningsgru pperna. totalt 25 personer. draget för beredningsgrupperna och gemensam \ erksamhetsplan för 2014 för lokala samverkansgrup En halvdagskon ferens med lokala samverkansgruppen och beredningsgrupperna för att fastställa upp förmiddagen och inforinationsuthte på eftermiddagen. Till denna samverkanskont erens var både handläggare i beredningsgrupperna och chefer i lokala samverkansgruppen inbjudna, totalt korn 25 Finsam Västerdalarna har dessutom. i samarbete med länets övriga förbund, genomfört en gemensam person er. En samverkanskonferens med föreläsning på temat A feclii,äiiniska //il slae/se och kommunikation på utbildningsdag i Mora för samordningsförbundens styrelseledamöter och lokala chefer, samt represen tanter från Region Dalarna och näringslivet. riga sarnarbetspartners bjudits in och vi hade ca 5 besökare under dagen. Öppet hus i Malung, dit styrelsen, politiker och personal hos de samverkande myndigheterna och öv olika teman/föreläsare. Man har haft ett sådant i Making med 14 deltagare. Frukostmöten för personal hos de sam s crkandc my ndigheterna och Ö\ riga samarbetspartners med det haft följande sarn erkansaktiviteter under året: andra nätverk och som Finsamteamet har med beredningsgrupperna och övriga nätverk, så har förbun Förutom de regelbundna möten som verkställande tjänsteman har med lokala samverkansgruppen och Samverkan person i jobb/studier när arbetsförmåga inte finns, och finns arbetsförmåga är det ju otroligt viktigt att den själv och för att man inte ska behöva fortsätta satsa resurser från my ndigheternas håll på att få en klarlagt om en person kan jobba eller ej. så de da mccl kan sluta snurra i systemen. både för indivi potentiell arbetsförmåga finns. Styrelsen för Pinsam Västerdalarna ser dock en vinning i att det blir avslutade än förut, i och med att man dragit ner på deltagarantal och personal. men vi har ändå kunnat denna fångas upp, därför har man valt att Finsamteamet ska jobba även med dessa individer. och att det stora flertalet av de avslutade isat sig sakna arbetsförmåga. Nu är det ju antalsmässigt färre Det som är tydlig skillnad mot föregående år. är att endast två personer tillhör arbetskraften vid avslut se en ökning när det gäller remitteringar till Finsam där man från remitterande part är osäker på om Finsainteamet har totalt haft 26 deltagare inskrivna under 2013, varav 9 har avslutats av olika orsaker:

REVISIONSRAPPORT. Årsredovisning 2011-12-31. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. Granskning av. Jennie Fernros

REVISIONSRAPPORT. Årsredovisning 2011-12-31. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. Granskning av. Jennie Fernros 000354 REVISIONSRAPPORT Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Granskning av Årsredovisning 2011-12-31 l\1ars 2012 Jennie Fernros 000355 l. Inledning Vi avjämnar härmed dokumentation över granskningen

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Västerbergslagens Samordningsförbund. Årsredovisning 2011-12-31. Granskning av. Jennie Femros

REVISIONSRAPPORT. Västerbergslagens Samordningsförbund. Årsredovisning 2011-12-31. Granskning av. Jennie Femros 000398 REVISIONSRAPPORT Västerbergslagens Samordningsförbund Granskning av Årsredovisning 2011-12-31 Mars 2012 Jennie Femros 000399 pwc 1 Inledning Vi avlämnar hänned dokumentation över granskningen år

Läs mer

135 Revisionsberättelse 2009 för Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Dnr LD10/01807

135 Revisionsberättelse 2009 för Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Dnr LD10/01807 1 III ~ landstinget DAlARNA LANDSTINGSSTYRELSEN 0251 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2010-10-04 135 Revisionsberättelse 2009 för Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Dnr LD10/01807 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA . 1::> IlJ\GA LS 139 Organisationsnummer: 222000-2568 LANDSTINGET DALARNA INK. 2011-04- 29. DNR...f:.c.P..P/P..!.Y.f?... Si

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning 2015-04-24 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna från medlemmarna Landstinget Blekinge, Blekinge läns

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå

Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Verksamhetens art och inriktning Samordningsförbundet Activus bedriver finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet inom Piteå kommuns

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-29 1(5) Plats och tid: fredagen den 29 november 2013. Livin Hotell-Vandararhem-Lägenhetshotell, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Annika Lyttbacka Charlotta Englund Ersättare:

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'"f!.~& " ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'f!.~&  ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra Uj Försäkringskassan Lokala Försäkringscentra Besl utsfattare Svante Borg Övriga närvarande Ale Friberg, föredragande 1:>'IlAGA LS G133 PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30 Dlarlenr 5001-2010 ----------

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Nedansiljan

Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Nedansiljan I II ~ Landstinget DALARNA 000161 Central förvaltning Ekonomienhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD14/01364 Uppdnr 831 2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

6~~ ~~n. Samordningsf'örbundet Finsam Borlänge. B~:j2011 SAMORDNINGSFÖRBUND FINSAM BORLÄNGE

6~~ ~~n. Samordningsf'örbundet Finsam Borlänge. B~:j2011 SAMORDNINGSFÖRBUND FINSAM BORLÄNGE SAMORDNINGSFÖRBUND FINSAM BORLÄNGE 00475 Till Samordningsförbundet Finsam Borlänge Kommunfullmäktige i Borlänge kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen REVISIONSBERÄTTELSE

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan,

Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Uddevalla,

Läs mer

Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06

Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06 Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-02-06 Finsam Lekeberg och Örebro 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 REDOVINSNING

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31 Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 1 (10) Samordningsförbundet Norra Dalsland Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan,

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf VERKSAMHETSPLAN och BUDGET ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 2011-2013

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-30. Håkan Lind. Gunweig Svensson. Karina Nilsson. Viktoria Strömberg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-30. Håkan Lind. Gunweig Svensson. Karina Nilsson. Viktoria Strömberg Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen kl 13.15 15.50 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

SUS-utbildning 2015-04-08. Arrangör: Nationella rådet

SUS-utbildning 2015-04-08. Arrangör: Nationella rådet SUS-utbildning 2015-04-08 Arrangör: Nationella rådet SUS Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Uppföljning på lokal, regional och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Tjänsteutlåtande 0 Öster? Kommu n kansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-04-21 Dnr KS 2015/0172 Revidering av förbundsordning under paragraf 19- Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanfattning Samordnings

Läs mer

Grundutbildning SUS 2014-03-24. Arrangör: Nationella rådet

Grundutbildning SUS 2014-03-24. Arrangör: Nationella rådet Grundutbildning SUS 2014-03-24 Arrangör: Nationella rådet SUS Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Försäkringskassan är systemägare,

Läs mer

Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet

Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet 1(11) Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet Styrelsen för Samordningsförbundet i Skövde, 222 000 2253, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2008. Verksamhetens kostnader uppgick

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2010-01-01----2010-12-31. Samordningsförbundet Consensus. Organisationsnummer: 222000-2261

Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2010-01-01----2010-12-31. Samordningsförbundet Consensus. Organisationsnummer: 222000-2261 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01----2010-12-31 et Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 1 c/o Mobiltel: 070-677 78 12 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010.01.01-2010.12.31 Styrelsen för et, 222000-2261,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Granskningsplaner för samordningsförbunden

Granskningsplaner för samordningsförbunden GRANSKNINGSPLANER ÅR 2015 1 Granskningsplaner för samordningsförbunden år 2015 Stadsrevisionens revisionsplan för år 2015 är utgångspunkt för den granskning som planeras under året. Den kompletteras med

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer