pwc 1 Sammanfattande revisionell bedömning 1. Inledning 1.1 Uppdrag och förvaltning Som ligger till grund för uttbrmningen av revisionsberättelsen,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "pwc 1 Sammanfattande revisionell bedömning 1. Inledning 1.1 Uppdrag och förvaltning Som ligger till grund för uttbrmningen av revisionsberättelsen,"

Transkript

1 dels om eventuella åtgärder med anledning av granskningens resultat. och förvaltning Som ligger till grund för uttbrmningen av revisionsberättelsen, PM är att informera styrelsen och revisorerna om den bedömning av redovisning 1. Inledning Vi avlämnar härmed dokumentation över granskningen år Syftet med detta 2 revisionsberattelse enligt standardu0örmning. På basis av gjorda iakttagelser och överväganden avlämnas därvid en ledamöter handlat i strid med lag om finansiell samordning av rehabiliterings insatser eller förhundsorciningen. intern kontroll är uppfyllt och att årsredovisningen ger en rättvisande bild av Sverige. Vi har vid granskningen inte funnit något som tyder på att styrelsens samordningsförbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Den sammantagna bedömningen efter genomförd revision är att kravet på god Årets granskning har utförts enligt den upprättade revisionsplanen. 1 Sammanfattande revisionell bedömning 1 januari 31 december Samordningsförhundet Finsam \ ästerdalarnas revisorer har gett Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i uppdrag att granska årsredovisningen för perioden Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna har upprättat en årsredovisning per månader från räkenskapsårets slut upprätta årsbokslut och årsredovisning. Lagen styrelsen svara för samordningsförhundets räkenskaper och årligen inom tre (1997:614) om kommunal redovisning skall gälla i tillämpliga delar. Enligt för årshokslut och årsredovisning till förbundsmedlemmarna och revisorerna. hundsordningen har dock styrelsen beslutat att redan inom två månader överlämna Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska 1.1 Uppdrag revisorslagens bestämmelser om bland annat opartiskhet och självständighet samt Vår granskning har utförts enligt god revisionssed och med iakttagande av med beaktande av ISA (international Standards on Auditing). pwc _L

2 1 övrigt förekommer inga större avvikelser. För räkenskapsår överstiger intäkterna kostnaderna med 206 tkr. Budgeterat 2013 är främst att 140 tkr hudgeterats för en samordningsinsats Som inte blivit av. resultat för perioden var 0 1kr. Den avvikelse som förekommer mot budget för Sarnordningsförbundets ekonomiska läge 3 mål och kommentarer till dessa. beslutat om för ekonomin under perioden. Vår bedömning är att årsrcclo visningen innehåller en tillfredsställande uppföljning av verksamhetens döma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål styrelsen kommuner OCh landsting, föreslås bl.a. att revisorerna ska granska och be Enligt regeringens proposition. 2003/04:05, God ekonomisk hushållning i med god ordning på den löpande bokföringen. mantaget sköts även förbundets redovisning på ett tillfredsställande sätt ändamålsenligt och effektivt sätt mcd en tillfredsställande kvalitet. Sam Vår granskning visar att samordningslörbundets verksamhet bedrivs på ett Sammanfattande granskningsnoteringar nivå med fg år. för 2013 var 0 tkr jämfört med 70 tkr fg år. De administrativa kostnaderna ligger i teamet från 2,5 till 1,5 heltidstjänst. Kostnaden för samverkansprojekt/insatser var för Finsamteamet med 494 tkr som en följd av neddragning av antalet coacher i De direkta kostnaderna har främst minskat som en följd av minskade kostnader L Administrativa kostnader Direkta kostnader [ Föräni derna i kostnader mellan räkenskapsåren framgår nedan: Verksamhetens intäkter har ökat från tkr 2012 till tkr Skillna det egna kapitalet uppgår per till tkr. Verksamhetens tidigare upparbetade överskott har således Linder 2013 ökats och der respektive administrativa kostnader. årsredovisningen. Kostnaderna är i årsredovisningen uppdelade på direkta kostna Årssammnstä1lning med utfall kontra budget finns upprättad och även bifogad i pwc

3 Vid vir granskning av arsredovisningcn har vi noterat följande: jämförelsesi ffror. och balansräkning, kassatlödesanaivs fzir perioden samt föregående års Vår Vid Under pwc 4 även per på (kr. Nationella rådet har gett en rekommenda och styrelsen bör fundera över om verksamheten bör utökas. vid årsskiftet 15/1 6. Förbundets andel ligger på 5 1 % vid årsskiftet 1 3/14 tion att storleken på det egna kapitalet ska vara 20 % av tilldelade medel tkr. Budgeterat resultat för 2014 är 0 tkr. vilket innebär ett eget kapital Finsam Västerdalarna har per ett eget kapital uppgående till års inrapportering i SUS. mellan direkta och administrativa kostnader bör användas till kommande accepteras mcd hänsyn till förbundets storlek samt att man inte har alltför hanterats som en administrativ kostnad. Denna förbättrade fördelning som rör teamet, dvs även lokalkostnader och liknande som tidigare har mot fg år då de direkta kostnaderna numera omfattar samtliga kostnader många olika proj ekt/insatser igång. Förbättringar har således gjorts jämfört Projektredovisning sker inte fullt ut i hokföriiigsprograinmet, men detta kostnader och administrativa kostancler för att fli en mer rättvisande för ket vi finner mycket positivt. 1 samband mccl års revision har redovisningen omarbetats för att tydligare fördela kostnaderna mellan direkta hunciets verksamhet och till den inrapportering som skall göras i SUS. vil 2012 har kontoplanen omarhetats och är nu mer anpassad till för delning. vara kopplade till verksamheten, där kostnaderna anses vara rörelsegilla. Säl ens kommun. Kontroll har dessutom gjorts av att kostnader kan anses även införts så att verkställande tjänsteman numera gör utbetalningsattest sterar kostnader som rör verkställande tjänsteman. men i vår stick efter genomförda hetalningar utförda av redovisningsansvarig på Malung bundets rutiner avseende attester. Rutin har införts s att ordförande atte provsvisa granskning visar det sig att rlltinen brister hl a saknas attest be träffande verkställande tjänsternans mohiltelefbn av ordfdrande. Rutin har vår granskning av den löpande bokföringen har vi kontrollerat att för bedömning är att samordningsförhundets årsredovisning uppfyller lagens krav. Årsredovisningen omfattar furvaltningsherättelse, resultat

4 på mellan 23 och 54 %. Kostnaden för utbetalda medel till projekt/insatser Ovriga fem Förbund i Dalarna som kommit igång med verksamhet ligger administrationskostnader ligger på 31 % utav erhållna bidrag Linder Samordningstörbundet SamordningstZirbundet Förbundet 1 pwc Styrelsen 5 verkande parterna. Förbundet har Linder hållit sig inom dessa ramar. ningsffirhunclet kan endast finansiera insatser som utförs hos de sam ders deltagande i insatser eller finansiera deltagarnas försörjning. Samord habiliteringsverksamhet. Det för inte heller fatta beslut om enskilda indivi för enligt förarhetena inte bedriva någon egen re administrativa tjänster samt samarbete. Detta finner vi positivt. betsledning. Avtal finns även med Mal ung Sälens kommun avseende samt även undertecknade överenskommelser avseende delegering av ar har avtal med respektive huvudman avseende inhyrd personal för augusti-september. har medlen från kommunerna och Landstinget erhållits i april juni istället året för att medlen från huvudmännen ska erhållas tidigare. Under 2013 fg års revisionsrapport påtalades att rekvireringar bör göras tidigare på även det var ett önskemål i fg års revision. punkt för uppföljmng av resultat mot budget vid varje styrelsemöte, vilket dessa även hifogas styrelseprotokollen. Styrelsen har from 2013 infört en månadsrapporter till styrelsen arbetats fram. Revisorerna önskar dock att Styrelsen erhåller rapport över resultat kontra budget under löpande år i samband med styrelsemötena. Under 2013 har bättre och tydligare att inhämta förslag från banker. Ting har inte gjorts i styrelseprotokoll avseende detta. Oversyn bör göras se över om placering av överskottsmedel kan göras, men någon återkopp uppgående till 4 tkr. Styrelsen har hett redovisningsansvarig på kommunen från tidigare års revision. Förbundet har under 2013 erhållit ränteintäkter har under antagit en placeringspolicy, vilket varit önskemål under 2014 om överskottsmedel kan placeras till bättre avkastning genom man bör fundera över att utöka verksamheten för att förbruka delar av tid \7år bedömning är att förbundet har en god ekonomisk hushållning, men förbund är dock lite missvisande då dessa ligger på en högre hidragsnivå. igare års överskott. drag, medan F insam Västerdalarna ligger på 55 %. Jämförelsen mot övriga ligger hos övriga förbund på mellan 62 och 103 % av 2013 års erhållna bi effektiv samt med god ekonomisk hushållning. Finsam Västerdalamas ska bedriva verksamhet som är ändamålsenlig och

5 semöten samt vid räkenskapsårets slut i själva årsredovisningen. samt att en bra uppföljning görs under löpande år i samband mccl styrd på visar att det finns tydliga mål uppsatta för tinsamteamet och förbundet Granskningen av de projekt om samordningstörhunciet har valt att satsa 6 Till dokumentet hifogas bilaga 1 Granski. av projekt Jennie Fernros Revisorshiträde Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB varit aktuella under i tidigare års revision. Några projekt utöver Finsamteamet har dock inte projektmeclel ska beviljas (Policy vid projektansökan). vilket var önskemål Styrelsen har under 2013 beslutat om kriterier för vad som gäller för att pwc

6 l3ilaga 1 Granskning av projekt/insatser 2013: har Finsamtearnet samt samverkansaktiviteter varit aktuella under räkenskapsår hundet har valt att satsa på. För Samordmngsförbunclct Finsam Västerdalarnas del Fokus för 2013 års granskning har varit de projekt/insatser som samordningstör 7 deltagarnas rehahiliteringsprocess utvecklas. Projektet har följts upp löpande och efter avslut genom SUS. ORS!SRS samt sättning från när de startar Finsam samt när dc avslutas i Finsam. ORS är blanket styrelsens mål och Kvalitetsstegen har införts för att lättare kunna bedöma hur genom sarnverkansenkät. 1 SUS registreras antalet deltagare samt vem de får er der har även ett Teamkontrakt arbetats fram av teamet för att arbeta mot se vilka utvecklingsområden man bör fokusera på. SRS mäter arbetsalliansen mel lan handläggaren och individen för att se att samarbetet leder till ritveckling. Un ter där individen skattar sig själv inom fyra 1 ivsområden vid olika tillfällen för att Ilar fi!fs projektet upp löpande och efter ii slui perioden juni 2012 tom juni 2013 tillhörde arbetskraften. mål har uppfyllts under då 4 personer av de 14 som avslutats under rniit Slutmål 3 innebär att antalet deltagare som tillhör arbetskraften skall öka. Detta fyllts under Slutmål 2 är att arbeta enligt kommunikationsplanen vilket även det upp kan. Mätskala finns och målet är enligt årsredovisningen uppnått. roller i sina orgamsationer ska lyfta tzirbättringsområden inom befintlig samver ledamöter, verkställande tjänsteman och Finsamteamct utifrån sina respektive ingen angav att samverkan hade ökat. SMART mål 1 h innebär att styrelsens Mätningen under 2013 visade att 100 % upplevde samverkan i hög grad eller ganska god samverkan, vilket är en förbättring mot fg år enkätuppföljning där arbetspartners ska uppleva ökad samverkan. Mätning görs via samverkansenkät. Under 2012 har målen arbetats om och man arbetar numera utifrån SMART Mål. Slutmål behandlar ökad samverkan. SMART mål la innebär att förbundets sam 1 Mtil och,nölupp/i ile/se till tkr och torde vara kostnaden för Finsaniteamet för 2013 nedlagda kostnader det finns under räkenskapsår 2013 som avser Finsamteamet. Summan av samtliga direkta kostnader utöver sam vcrkansaktiviteter uppgår dock Projektredovisning förekommer ej varför man inte kan utläsa exakt hur mycket Fin sam teamet pwc

7 Målet Sa nnerkansaktivitcter huvudmännen och samverkan ska öka. rie verksamhet utan bra arbetssätt som teamet arbetar fram kommunieeras till Avsikten är inte primärt att i mplementera Finsamteamet i huvudmännens orclina ImplemeJl!L rim, 8 Revisors hiträde Auktori seraci revisor Jennie Femros ÖhrI ings PricewaterhouseCoopers AB styrelsen tar fram/begär in projektbeskri vningar där mål, uppföljni ngsrnetod och tankar kring implementeri ng framgår. Styrelsen har under fattat beslut om vilka kriterier som ska gälla för att pro jektmedel ska beviljas. 1 de fall nya projekt beviljas medel under 2014 vill vi att projekten i årsredovisningen och i dokument som tas fram under löpande år är följa deltagarna i Finsamteamets utveckling. LJppställningen och redovisningen av tydliga. teamet och för samverkansaktivileterna. En bra uppföljning finns när det gäller att Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna har tydliga mål både för Finsarn Slutsats med dessa är främst att öka sam verkan och uppföljning görs årligen genom den samverkansenkät som beskrivits ovan. rivs närmare i årsredovisningen sidan 9. Utöver Finsamteamet har även olika samverkansaktiviteter ägt rum, vilket besk pwc

8 r5pi.b. Organisationsntimmer: rbko] j 2013 ÅRSREDOVISNING VÄSTERDALARN A )isa, Samordningsförbundet

9 Resultatperioden 1/ / Verksamhetsberättelse 4 Organisation 3 Sammanfattning 2 Verksamhet 3 Framtiden 13 RESULTATRÄKN1NG 14 C KASSAFLÖDESANALYS 17 Noter (kr) 19 BALANSRÄKNING 16 Redovisningsprinciper 18 BUDGET OCH AVVIKELSER 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

10 . Styrelsens ledamöter. verkställande tjänsteman och Finsamteamet ska utifrån sina roller i sina betsförmed 1ingen och fått akti tetsstöcl. Samtliga mål är uppfyllda. egen Försörjning helt/delvis eller uppnått sådan arbetsförmåga att man kunnat skrivas in hos Ar Att arbeta enligt kommun ikationsplanen för organisationer lyfta förbättringsområden inom befintlig samverkan. Antalet deltagare som tillhör arbetskraften ska öka. Med tillhör arbetskraften avser vi att man är i De mål som styrelsen för Finsam Västerdalarna satt upp för ar: f//( \ m iii. Finsam Västerdalarna har genomfört ett antal aktiviteter i s fte att underlätta och stärka samverkan, det hart ex varit frukostmöte med temaföreläsn ing för personal hos parterna. Oppet hus, utbildning för för beredningsgrupper och lokala samverkansgruppen. informations- och dialogträffar om En dörr in stvrelseledarnöter och chefer. utbildning för personal hos förbundets parter, samverkanskonferenser avslutade än förut, i och med att man dragit ner på deltagarantal och personal. men vi har ändå kunnat klarlagt om en person kan jobba eller ej. sä de da ried kan sluta snurra i systemen, både för indivi denna fångas upp. darföi har man alt att Finsamteamet ska jobba även med dessa individer. potentiell arbetsförmåga finns. Styrelsen för Finsam Västerdalarna ser dock en vinning i att det blir person i jobb/studier när arbetsförmåga inte finns, och finns arbetsförmåga är det ju otroligt viktigt att se en ökning när det gäller remitteringar till Finsam där man från remitterande part är osäker på om Det som är tydlig skillnad mot föregående år. är att endast två personer tillhör arbetskraften vid avslut och att det stora flertalet av de avslutade visat sig sakna arbetsförmåga. Nu är det ju antalsmässigt frrre den själv och för att man inte ska behöva fortsätta satsa resurser frän myndigheternas håll på att få en 2 var remitterade a v ansbro kommun. båda visade sig sakna arbetsförmåga. den ena fick varaktig år). 2 återremitterades till kommunen. den ena saknade arbetsförmåga (men har ingen SGI) och den andra deltog inte aktivt i rehabiliteringen. aktig sjukersättning och den andra aktivitetsersättning Från Försäkringskassan (ffir dem under 30 4 var renutterade av Malung-Sälens kommlln, 2 visade sig sakna arbetsförmåga, den ena fick var aktivitetsstöd via ArbetsföniedIingen vid a slut och 1.isade sig sakna arbetsförmåga och fick ak tivitetsersättning från Försäkringskassan (för dem under 30 år). sjukersättning och den andra aktivitetsersättn ing frän Försäkringskassan (för dem under 30 år). 3 var remitterade av Försäkringskassan. 2 av dem har uppnått sådan arbetsförmåga att de uppbär Finsamteamet har totalt haft 26 deltagare inskrivna under 2013, varav 9 har avslutats av olika orsaker: Sammanfattning

11 betsförmed 1 ingen och Försäkri ngskassan. son som är bildat av parterna Malung Sälens kommun, Vansbro kommun. Landstinget Dalarna. Ar finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundet är en fristående juridisk per Samordningsförhundet Finsam Västerdalarna bildades den 1 januari 2008 enligt Lag (2003:1210) om Bildandet av förbundet Verksamhet na. vilket skall leda till att återställa den enskildes funktions- och arhetsförmaga. sin och Arbetsförmedlingens del (50 %). Lanclstinget Dalarna för 25 % och de båda kommunerna till Kurt Podgorski (ordf) Ingo Tängerb Hans linander (..ice ordf) Annika Simm Eriksson Marika Sundqvist (fr nov Mirzal Celhasic) Brita Sohlin Åke Söderqv ist Stina Munters Sälens kommun där hon är tilisvidareanställd på halvtid) sedan 25/3 H Verkställande tjänsteman, Ritva Pettersson, tjänstgör åt förbundet (via under 2013 höjt hennes tjänstgöringsgi-ad till 75 % av heltid, vilket man gjort sedan men styrelsen har även tjänsteköpsavtal med Malung Verkställande tjänsteman Gerd Svanberg Niclas Knuts Malung-Sälens kommun Arbetsförmedlingen Vansbro Kommun Försäkringskassan Landstinget Dalarna Ordinarie Ersättare Huvudman Ledamöter och ersättare i styrelsen under verksamhetsåret: teras dock av tjänstemän. Styrelsen har sammanträtt fem gänger Linder Förbundet leds av en (delvis) politiskt tillsatt styrelse med representanter från Landstinget Dalarna, Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan represen Styrelsen Organisation Förbundets verksamhet finansieras gemensamt av de fem parterna. Försäkringskassan svarar för både sammans för 25 %. Anslaget föi år 2013 var kr. Finansiering Samordningsförbundets uppdrag är att främja sams erkan inom rehabi literingsområdet mellan aktörer Uppdrag Förvaltningsberättelse /

12 Verksam hets be rättelse Finsamteamet Finsamtearnet bestod under 2013 av 2 coacher Som frigjorts från siiia ordinarie arbetsuppgifter hos huvudmännen. för att kunna jobba med att coacha deltagarna framåt i sin rehabiliteringsprocess. Carita Göransson, som har sin anställning hos Malung-Sälens kommun, jobbade 100 % under året och Stefan Eriksson, som har sin anställning hos Försäkringskassan. jobbade 50 % i Finsamleamet. Fr o rn 1 no vember jobbade även Kristina.Johansson. som har sin anställning hos Vansbro kommun, 20 % i Fin samteamet. C C Den stora förändringen för 2013 är att man krympt målsättningen när det gäller antal aktiva deltagare från 30 till ursprungsnivån 20 och personalstyrkan i Finsamteamet från 2,5 tjänst till 1,5. Detta p ga att man förbrukat stor del av det tidigare överskottet och därmed inte beräknade att man kan ha samma personalbernanning som man haft under en period förut. Man har dock behållit Anna Knuts från Öp penvårdspsykiatrin (jobbade tidigare 75 % för Finsarn) och Liselotte Hesseborn från Arbetsför medlingen (jobbade förut 25 % för Finsam) som adjungerade i Finsamteamet. Detta innebär att de bibehållii. kontakten med övrig personal i Finsamteamet och bidrar med sin kompetens från psykiatrin och Arbetsförmedlingen arbetet med deltagarna genom regelbundna möten med Finsamtearne t. men de obbar ej coachande i Finsam och förbundet betalar inte heller för deras tjänster. Anna håller även i de Finsamärenden som ska tas upp vid hehandlingskonferenserna på Öppenvårdspsykiatrin i Malung (medan en av coacherna från Finsamteamet deltar vid hehandlingskonferensenia i Vanshro) och Lise lotte har tagit över handläggningen av de Finsamdellagare som är/kommer bli aktuella hos Arbetsfr medlingen, i och med detta upplägg har förbundet fortfarande kvar kunskapen och kompetensen från alla myndigheterna i arbetet med Finsams deltagare. Den individuella coachningen, som alla deltagare ingår i är fortfarande basen för verksamhete n. Lik som tidigare, har man anpassat verksamheten utifrån det behov som finns hos de för tillfället aktuella deltagarna och även hos förbundets målgrupp i stort. Det finns fortfarande ett påtagligt behov av social rehabilitering/träning hos deltagarna och därför har man fortstatt att göra många aktiviteter med detta i fokus. Man har haft regelbunden gruppverksamhet för social rehabilitering med inslag av grön rehab måndag och torsdag förmiddag och gruppaktivitet med tema hälsa och friskvård tisdag förmiddag. Förutom dessa fasta gruppverksamheter har man bl a även gjort gemensamma studiebesök, varierande aktiviteter i syftet social träning och omvärldsorientering (t ex gått på hockey, studiebesök i Sälen, studiebesök på IKEA ni iii) och extra friskvårdsaktiviteter. Här är några exempel på aktiviteter i Finsam: 4 Ii / / 1(1

13 -t - fr åk -- q-\,.. -1 N 4 - u :;J** u -::;:j:;a li

14 Att få gora blornarrarigernang stimulerar kreativ iteten Att skapa ett pepparkakshus kan vara en aktivitet för att väcka livslust zz_-i /. Tunnbrödsbakning. Vem älskar inte doften av nvbakat bröd? 6

15 klarar att passa tider. En viktig del i verksamheten är också att väcka deltaganias livslust, många har tappat sina tidigare intressen och/eller a väldigt isolerade och passiva, därför jobbar man mycket med läkarbesök eller vid andra myndighetskontakter om så krävs, eller t ex hjälpa till att skaffa god man insatserna rätt för var och en. använder vi följande Kvalitetsstege : och att söka stöd från LSS. För att kunna följa rehabiliteringsprocessen för varje individ och anpassa har möjlighet att göra. de kan t ex hjälpa till med ardkontakter och t o m följa med som stöd vid jobbar Finsamteamet också på ett annat sätt än vad handläggare hos de samverkande myndigheterna från varje deltagares unika situation är också iktiga komponenter verksamheten och i den individu att väcka intresse för olika aktiviteter och nyfikenhet på omvärlden. Individuella handlingsplaner uti ella coachningen använder man lösn i ngsinriktad metod och/eller kogn itiv heteendeterapi. Dessutom - (.1 7 Tacka ja -Psykiskt mående bra 4 väldigt bra/fungerar väldigt Info- 2 ganska dåligt/fungerar Startdatum: bra 3 = ganska bra/fungerar ganska mote någon mn alls 1= vä Id igt dåligt/tu ngera r inte Finsam Skatta ovanstående från 1-4 där till -Närvaro ning -Fysiskt mående kartlägg- Livsituation (Livspusslet) Fullfölja MÅ BRA: ning Indikatorer för varje steg: eli coach Individ u - het verksam 10 h/v under trän ing Arbets- 10 h/v Grupp- - över träning Arbets- Studier - Jobb ningaf - lnskriv inte planera rör praktik/arbete innan en person klarar av den sociala situationen i en grupp och/eller Något som genomsvrar samtliga aktiviteter, både gruppverksamheler och individuell coachning. är att teamet jobbar utifrån helhetssyn på individerna och att möta dem där de befinner sig. Man kan t ex

16 - 2 var remitterade av Vansbro kommun. båda visade sig sakna arbetsförmåga, den ena fick varaktig den andra deltog inte aktivt i rehabiliteringen. år). 2 återremitterades till kommunen. den ena saknade arbetsförmåga (men har ingen SGI) och aktig sjukersättning och den andra aktivitetsersättning från Försäkringskassan (för dem under 30 4 var remitterade av Malung-Sälens kommun. 2 visade sig sakna arbetsförmåga. den ena fick var tivitetsersättning från Försäkringskassan (Rr dem under 30 år). aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen vid avslut och 1 visade sig sakna arbetsförmåga och fick ak sjukersättning och den andra aktivitetsersättning från Försäkringskassan (för dem under 30 år). 3 var remitterade av Försäkringskassan, 2 av dem har uppnått sådan arbetsförmåga att de uppbär L 8 -. Utbildningsdag om Asperger och autism för personal hos våra parter. totalt 27 personer. Informations och dialogträff om En dörr in i Malting. totalt 1 7 personer. pen och beredningsgru pperna. totalt 25 personer. draget för beredningsgrupperna och gemensam \ erksamhetsplan för 2014 för lokala samverkansgrup En halvdagskon ferens med lokala samverkansgruppen och beredningsgrupperna för att fastställa upp förmiddagen och inforinationsuthte på eftermiddagen. Till denna samverkanskont erens var både handläggare i beredningsgrupperna och chefer i lokala samverkansgruppen inbjudna, totalt korn 25 Finsam Västerdalarna har dessutom. i samarbete med länets övriga förbund, genomfört en gemensam person er. En samverkanskonferens med föreläsning på temat A feclii,äiiniska //il slae/se och kommunikation på utbildningsdag i Mora för samordningsförbundens styrelseledamöter och lokala chefer, samt represen tanter från Region Dalarna och näringslivet. riga sarnarbetspartners bjudits in och vi hade ca 5 besökare under dagen. Öppet hus i Malung, dit styrelsen, politiker och personal hos de samverkande myndigheterna och öv olika teman/föreläsare. Man har haft ett sådant i Making med 14 deltagare. Frukostmöten för personal hos de sam s crkandc my ndigheterna och Ö\ riga samarbetspartners med det haft följande sarn erkansaktiviteter under året: andra nätverk och som Finsamteamet har med beredningsgrupperna och övriga nätverk, så har förbun Förutom de regelbundna möten som verkställande tjänsteman har med lokala samverkansgruppen och Samverkan person i jobb/studier när arbetsförmåga inte finns, och finns arbetsförmåga är det ju otroligt viktigt att den själv och för att man inte ska behöva fortsätta satsa resurser från my ndigheternas håll på att få en klarlagt om en person kan jobba eller ej. så de da mccl kan sluta snurra i systemen. både för indivi potentiell arbetsförmåga finns. Styrelsen för Pinsam Västerdalarna ser dock en vinning i att det blir avslutade än förut, i och med att man dragit ner på deltagarantal och personal. men vi har ändå kunnat denna fångas upp, därför har man valt att Finsamteamet ska jobba även med dessa individer. och att det stora flertalet av de avslutade isat sig sakna arbetsförmåga. Nu är det ju antalsmässigt färre Det som är tydlig skillnad mot föregående år. är att endast två personer tillhör arbetskraften vid avslut se en ökning när det gäller remitteringar till Finsam där man från remitterande part är osäker på om Finsainteamet har totalt haft 26 deltagare inskrivna under 2013, varav 9 har avslutats av olika orsaker:

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568 00 599 - Organisationsnummer: 222000 2568 LANDSTINGET DAlARNA INK. 2011-04- 29. D N R.. l;,; P. //!.!.!..y..~.f...... SKR...!....... KOD.':1.!.!!... ~.9..l... -. Samordningsförbundet.. Insa VASTERDALARNA

Läs mer

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA . 1::> IlJ\GA LS 139 Organisationsnummer: 222000-2568 LANDSTINGET DALARNA INK. 2011-04- 29. DNR...f:.c.P..P/P..!.Y.f?... Si

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Årsredovisning 2011-12-31. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. Granskning av. Jennie Fernros

REVISIONSRAPPORT. Årsredovisning 2011-12-31. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. Granskning av. Jennie Fernros 000354 REVISIONSRAPPORT Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Granskning av Årsredovisning 2011-12-31 l\1ars 2012 Jennie Fernros 000355 l. Inledning Vi avjämnar härmed dokumentation över granskningen

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Västerbergslagens Samordningsförbund. Årsredovisning 2011-12-31. Granskning av. Jennie Femros

REVISIONSRAPPORT. Västerbergslagens Samordningsförbund. Årsredovisning 2011-12-31. Granskning av. Jennie Femros 000398 REVISIONSRAPPORT Västerbergslagens Samordningsförbund Granskning av Årsredovisning 2011-12-31 Mars 2012 Jennie Femros 000399 pwc 1 Inledning Vi avlämnar hänned dokumentation över granskningen år

Läs mer

KS 262 Ärende KS 2013/704

KS 262 Ärende KS 2013/704 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2013-12-03 KS 262 Ärende KS 2013/704 VA-taxa 2014, Vansbro Teknik AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan höjs fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun

Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun I 11 ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige o O O 1 2 3 Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD14/01738 Uppdnr 827 2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen

Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen ~ilaga L~ ~ 135 Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen REVISIONSllERX'rTELSE FÖR AR 2010 Snmo rd uingsförbunde

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning 2015-04-24 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna från medlemmarna Landstinget Blekinge, Blekinge läns

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

(SAMORDNAD ARBETSLIVSREHABILITERING TILL ARBETE)

(SAMORDNAD ARBETSLIVSREHABILITERING TILL ARBETE) SLUTUTVÄRDERING AV PROJEKT SARA (SAMORDNAD ARBETSLIVSREHABILITERING TILL ARBETE) Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J Samhällsekonomiskt process- och metodstöd: Björn-Anders Larsson

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Heltidsmodellen Östersund, 2014-08-25 Payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Slutredovisning av DIVAprojektet

Slutredovisning av DIVAprojektet Slutredovisning av DIVAprojektet 2010-12-01-2013-11-30 Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar Län samt Nybro och Emmaboda kommun. Bakgrund Diva-projektet

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Finansiell samordning. Erfarenheter av ekonomiprocessen i SOCSAM Hur har administrationen av den finansiella samordningen fungerat?

Finansiell samordning. Erfarenheter av ekonomiprocessen i SOCSAM Hur har administrationen av den finansiella samordningen fungerat? Finansiell samordning Erfarenheter av ekonomiprocessen i SOCSAM Hur har administrationen av den finansiella samordningen fungerat? Underlagsrapport augusti 2001 I serien Finansiell samordning publicerar

Läs mer