Projekthantering - olika projekttyper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekthantering - olika projekttyper"

Transkript

1 2012 Projekthantering - olika projekttyper Senast uppdaterad Marina Asplund, Anna Fredriksson, Minna Puolitaipale, Kristina Söderholm, Gundel Westerholm Åbo Akademi 5/9/2012 1

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... i Projektverksamhet vid Åbo Akademi Allmän information om projekt vid Åbo Akademi Projekttyper vid Åbo Akademi Finlands Akademi Tekes Forskarskolor Övriga statliga organisationer EU ramprogram Strukturfondsprojekt Stiftelsen för Åbo Akademi Övriga fonder och stiftelser Affärsverksamhetsprojekt i

3 Projektverksamhet vid Åbo Akademi Denna manual ger en översikt över ÅA:s projektverksamhet. I manualen har projekten delats in enligt finansiär eller ett visst nationellt eller internationellt (EU) program. För varje projekttyp informeras om generella regler gällande bl.a. rapportering och fakturering, budgetering, tillåtna kostnader, momsregler, revision, samt eventuell annan information som är viktig och specifik för projekttypen. 1 Allmän information om projekt vid Åbo Akademi Alla projekt bör ha en budget, oberoende av storleken på projektet, även små projekt. Alla affärsverksamhetsprojekt bör ha budget, oberoende av storleken på projektet. Fortlöpande projekt, t.ex. analysprojekt, budgeteras årligen, som bas kan användas föregående års kostnader. Alla projekt bör budgeteras med AK-tillägg; om möjligt budgeteras projekten enligt TK-modellen med angiven procent på löner+lönebikostnader eller med (minst) 18 % på alla kostnader. De projekt som inte betalar AK-tillägg bör ha ett godkännande av prefekten. Till alla reseräkningar i projekt, interna order och på kostnadsställe bör bifogas ett dokument som visar att resan är arbetsresa. 2 Projekttyper vid Åbo Akademi 2.1 Finlands Akademi Olika typer av Finlands Akademi (FA) projekt FA erbjuder många olika typer av finansiering. Den mest uppdaterade informationen gällande aktuell forskningsfinansiering fås från FA:s hemsidor (www.aka.fi) eller från ÅA:s enhet för forskning och utbildning. Man kan dela in finansieringsmöjligheterna i tre huvudkategorier: forskning, forskare och forskningsmiljöer. De flesta av finansieringsmöjligheterna följer totalkostnadsmodellen; undantag är akademiforskarna och professorerna, dessa projekt följer marginalkostnadsmodellen. Driftsmedel som beviljats för forskarskolor följer inte TK-modellen och påförs inte heller AK. 2

4 Forskning Akademiprojekt Forskningsprogram Spetsforskningsenheter Forskare Forskardoktorer Akademiforskare Akademiprofessor Forskningsmiljöer Infrastruktur Doktorandprogram FiDiPro Budgetering Majoriteten av Finlands Akademi -projekten vid ÅA följer totalkostnadsmodellen, dvs. FA står för större delen av finansieringen (oftast 80 %) och ÅA står för mindre delen (oftast 20%). TK -projekten budgeteras med lönebikostnader 52 %, samt i totalkostnadsprojekt med aktuell AK (2011 Fak.omr 1 och 2: 76%, Fak.omr. 3: 80 % ) på löner + lönebikostnader. Eventuella marginalkostnadsprojekt budgeteras med 14,28 % på alla kostnader i projektet och 52 % LBK. Mera information om budgetering samt budgetbottnar finns på Forskning och utbildnings sidor på adressen: https://www.abo.fi/personal/budgeteringavforskningsprojekt. Rapportering och fakturering Projektets forskningsrapport skickas in av projektledaren genom Finlands akademis elektroniska tjänst SARA senast den 1 juni efter att finansieringsperioden löpt ut. Slutrapporten innehåller information om projektets gång och resultat. Den ekonomiska informationen gällande projektet överförs automatiskt från ekonomirapporterna till forskningsrapporten i SARA. Den ekonomiska rapporteringen av Finlands Akademi -projekt sker i samband med faktureringen. Till fakturan bifogas en ekonomisk rapport, som står som grund för utbetalning av finansieringen. Rapporteringen sköts tillsvidare centralt. Till FA rapporterar man tre gånger per år, fyra månader åt gången; i maj (för perioden januari-april), september (för perioden juni-augusti) och januari (för perioden september-december), finansieringen inbetalas alltså efter att kostnaderna har uppstått. Det fakturerbara beloppet samt kostnadsslagen förs automatiskt över från bokföringen till rapporten/fakturan. För en godkänd faktura/rapport kräver Finlands Akademi följande uppgifter: -Rapport över projektets kostnader/kostnadsslag, såsom lönekostnader, lönebikostnader som motsvarar den i beslutet nämnda procentandelen, allmänna kostnader som motsvarar den i beslutet nämnda procentuella andelen, övriga eventuella kostnader 3

5 -Information om de totala kostnaderna under aktuell period, Finlands akademis andel av de totala kostnaderna under aktuell period, de totala kostnaderna sedan projektets början samt Finlands akademis andel av de totala kostnaderna sedan projektets början -Information om de anställda i projektet; namn, nationalitet, kön, födelseår, karriärkod. Dessa uppgifter levereras till FA i en skild fil. Uppföljning av kostnader FA -projekten faktureras i efterskott, dvs. man får intäkten till projektet först efter att man redan stått för kostnaden. Därför kan man inte jämföra kostnader och intäkter för att följa upp hur mycket av finansieringen som finns kvar på projektet. Istället bör man följa upp kostnaderna mot det till projektet beviljade totalbeloppet. När det gäller totalkostnadsprojekt bör man komma ihåg att det av FA beviljade beloppet endast är en del av de totala kostnaderna; för att få fram det totala beviljade beloppet (FA+ÅA) bör även ÅA:s del beaktas. Den egna andelen syns i de nya FA besluten, men kan också räknas fram: FA:s beviljade belopp/fa:s andel av kostnaderna; t.ex. FA beviljat /0,80= ÅA:s andel blir alltså , eller 20% av totalbeloppet. Projektkostnaderna kan följas upp i olika rapporter. I SAP ECC ( riktiga SAP ) ser man kostnaderna i rapport: S_ALR_ Genom att filtrera bort t.ex. avräkningskonton, , får man fram projektets kostnader på kostnadssidan. Genom att filtrera fram avräkningskontona , ser man istället hur kostnaderna fördelats till intäktselementen. Man kan också använda SAP BW rapporter, t.ex. Projektuppföljningsrapporten: rapporten visar som default projektets totala kostnader. För att få fram användningen per projektelement: inkludera alla kostnadsslag, förutom konto statsbidrag (301500), som filtreras bort. För att få fram egenfinansieringen i denna rapprot filtreras också konton bort. För att följa upp löner i projektet kan man använda t.ex. Arbetstidsrapport 1 i Reportronic för att se hur arbetstiden allokerats och kontrollera att rapporterna godkänts. För att kontrollera lönebeloppen som förts till projekt kan man använda HR-rapporten (i BW-portalen). Lönen kan också följas upp med FA-lönerapporten (rapporten publiceras 2012). Rapporten visar både den totala lönekostnaden och FA:s andel av den totala lönekostnaden. 4

6 Godtagbara kostnader De godtagbara kostnaderna i ett projekt definieras i projektbeslutet. Oftast består godtagbara kostnader av löner samt lönebikostnader, allmänna kostnadstillägg samt eventuella övriga kostnader definierade i beslutet. I totalkostnadsprojekt godkänns projektledarens lön och övriga anställdas lön som egenfinansiering. Utgiftsslagen i beslutet från FA är riktgivande och det är tillåtet att avvika från dem, men endast om det stöder genomförandet av forskningsplanen. Vid avsevärda avvikelser är det skäl att kontakta projektets vetenskapsrådgivare på FA. Icke godtagbara kostnader i Finlands akademi projekt är anskaffningar såsom -datorer, telefoner, kontorsutrustning o.d. Dessa ingår i den allmänna kostnaden och får således inte bokas till marginalkostnads- eller totalkosntadsprojekt finansierade av finlands akademi. -Lönekostnader för administrativ eller stödpersonal får ej allokeras till projekt finansierade av Finlands akademi. -Projetkledarens lön får INTE allokeras till marginalkostnadsprojekt finansierade av Finlands Akademi. I totalkostnadsprojekt får projektledaren allokera en del av sin lön (ca 20h/månad), om man budgeterat lönen som egenfinansiering. Momsanvisningar för FA-projekt Rapporterna/fakturorna till Finlands Akademi inkluderar moms, momsen behöver alltså inte bokas separat från övriga kostnader. Revision Enligt FA:s allmänna regler krävs revision av FA-projekt på forsknings- och spetsforsningsprojekt som börjat tidigast och vars finansiering överstiger 1 miljon euro. Detta förfarande gäller inte finansiering av forskningens infrastruktur (FIRI). Den ansvariga ledaren för projektet ska lämna in en revisionsberättelse över medelsanvändningen i projektet till FA senast den 31 januari följande kalenderår. För revisionen används Åbo Akademis egen revisionsbyrå (KPMG Oy Ab). Vid revisionen granskas bl.a. följande punkter -Endast tillåtna kostnader får bokföras på projekten. -Alla kostnader skall ha uppstått under projektets giltighetstid. -Kostnadsslag som ingår i AK-tillägget får inte bokföras som direkta kostnader i projektbokföringen -Lönerna skall stämma överens med Reportronic, arbetstidsrapporterna bör vara godkända. -Ur fakturakopiorna skall framgå att de är godkända (dvs. alla sidor printas från Rondoarkivet). Från fakturan bör, i mån av möjlighet, framgå att fakturan hör till projektet i fråga. Fakturor från kemiska lagret skall debiteras projektet till självkostnadspris. 5

7 -Reseräkningarna skall vara godkända, ha att göra med projektet och kostnaderna skall följa skatteförvaltningens direktiv. OBS! Utöver revisionerna väljer FA årligen ut några projekt som granskas. Allokering i FA projekt Korrekt allokering är av största vikt i FA-projekt. Löner är oftast den största kostnaden i projekt, och icke-allokerade löner kan inte faktureras, eftersom de inte finns på något projekt. Till FA-projekten allokeras effektiv arbetstid, dvs. ca 7,25h/dag (7h 15min). Semester, eventuell sjukledighet eller annan frånvaro allokeras till kostnadsstället. Moderskaps- och faderskapsledigheter allokeras till kostnadsstället de dagar för vilka lön utbetalas (mamma 72dgr, pappa 6 dagar). Dagar som en anställd är hemma med sjukt barn allokeras till övrig avlönad frånvaro. De dagar man inte får lön från ÅA allokeras inte överhuvudtaget. Alla som arbetar i projekt bör följa rekommendationerna för projektallokering, då ojämnt allokerade timmar kan fördela lönen fel. Praktikanter som eventuellt arbetar för FA projekt bör allokera, eftersom FA kräver timrapportering för alla som fått lön. Övrigt -15 % -regeln Avvikelsen från det årliga belopp som bestäms i beslutet får vara högst 15 procent. Om man vet att kostnaderna kommer att avvika mer än 15 procent från det budgeterade bör man informera FA om detta i god tid. Regeln gäller inte forskarskolor. -förlängning av projekt Projekt kan förlängas enbart till följd av moderskaps- eller faderskapsledighet eller långvarig sjukdom. Projekttiden förlängs aldrig för att det finns oanvända medel i projektet. -Ta emot projekt Den ansvarige ledaren för projektet och prefekten för enheten BÖR INOM SEX VECKOR efter att FA informerat forskaren MEDDELA FA ATT ÅA TAR EMOT PROJEKTET! -FA:s allmänna regler Man kan läsa mer om FA:s regler på FA:S hemsida, -> för forskare -> medelsanvändning -> allmänna villkor. Varje beslut följer reglerna för det år då beslutet togs. 6

8 2.2 Tekes Totalkostnadsmodellen Alla projekt redovisas fr.o.m enligt totalkostnadsmodellen. Gamla projekt som beviljats med procenterna 29/46 redovisas enligt procenterna 52/35. Gamla projekt som beviljats med procenterna 29/36 redovisas enligt procenterna 52/26. Godtagbara kostnader Tekes godkänner som direkta kostnader utgifter som är nödvändiga för projektets genomförande enligt den godkända kostnadskalkylen. Kostnaderna skall ha uppstått under projektets giltighetstid med undantag av revisionsarvodet. Kostnaderna för personliga datorer, mobiler, post, telefonkostnader, förseningsräntor mm godkänns inte som direkta kostnader, utan de ingår i procenten för allmänna kostnader. Kolla alltid med Tekes allmänna villkor för forskningsfinansiering, de uppdateras minst en gång i året. Tillförlitliga uppgifter finns endast på finska, översättningen till svenska släpar efter. Anskaffning av apparatur Det är tillåtet att skaffa anläggningstillgångar endast om de finns i budgeten. För dem skapas egna investeringselement så kontakta alltid ekonomibyrån. Anläggningstillgångarna behandlas i bokföringen som investeringsstöd. Mera information om anläggningstillgångar i separat guide. Momsbehandling Finansieringsbeslut som daterats före 2010 redovisas utan moms. Beslut from 2010 redovisas inkl. moms. Rapportering Projekten redovisas på egen blankett som finns på Tekes hemsida. ÅA koordinator: Meddelar parterna för vilken tid vi vill ha rapporterna och när vi vill ha dem. Koordinatorn sammanställer en redovisning för hela projektet och sänder hela projektredovisningen med allas rapporter till Tekes. Annan koordinator: Rapporten skickas alltid till koordinator, inte direkt till Tekes. 7

9 Fakturering av företagspartner Oftast bestäms detaljerna kring företagsfinansieringen i styrgruppen, vem som fakturerar vem och i hurudana rater. Det finns många sätt, t ex att alla parter fakturerar alla företag för sin andel eller att företagen delas upp mellan parterna och styrgruppen beslutar vem som fakturerar vem eller att koordinatorn fakturerar företagen och parterna i sin tur fakturerar koordinatorn. Företagsfakturering och moms Huvudregel: Företagen faktureras utan moms (samfinansierad verksamhet, resultaten offentliga). Materialkod 11228, intäkter av samfinansierad verksamhet 0% UNDANTAG: projekt i SHOK-program där företagen faktureras med moms. Deltagarna i programmen får användarrätt till resultaten utan ersättning och före tredje part. Materialkod 11526, intäkter av samfinansierad verksamhet 23%. (Anvisningen från Savo-Karjalan yritysverotoimisto ) Betalning av förskott Revision Tekes betalar förskott till nya projekt, då de fått blanketten om projektets mottagande. Förskottet betalas automatiskt och Tekes avdrar förskottet i samband med slutrapporten, eventuellt i samband med de 2 sista rapporterna. Till ettåriga SHOKprojekt betalas inte förskott. Villkoren för betalning av förskott har Tekes utarbetat tillsammans med UKM. Enligt Tekes allmänna villkor skall finansieringsmottagaren lämna ett utlåtande från en utomstående godkänd revisor tillsammans med slutredovisningen. Projekt som hör till SHOK-program skall ha utlåtande i samband med varannan finansieringsperiod. Krav på revision gäller finansieringsbeslut beviljade efter ÅA anlitar revisionsbyrå KPMG Oy Ab för sina revisioner och man har kommit överens om följande förfaringssätt: - Dokumenten sparas i pappersform på enheten, fakturor, reseräkningar, arbetsavtal (utdrag ur HR) mm. Observera att faktura printas ut då den är godkänd så att hela behandlingskedjan syns på utskriften. - Revisionen utförs vid ÅA - Vid revisionen är ekonomisekreteraren och en representant från ekonomibyrån närvarnade, ofta också projektledaren. - Då revision är aktuell kontaktas ekonomibyrån i god tid för att säkerställa att man får en tid som passar alla. Räkna med att hela processen kan ta ca 2 veckor. 8

10 Vad granskas: - Att bokföring och redovisning stämmer överens - Att budgeten har följts - Att kostnaderna uppkommit under projektets giltighetstid - Att lönerna stämmer med Reportronic och att arbetstidsrapporterna är godkända - Att kostnadsslag som ingår i ak-tillägget inte är bokförda som direkta kostnader Fakturering Nätservice Tekes vill inte ha fakturor, de betalar enligt redovisning. Skicka en kopia av redovisningen till ekonomibyrån (Kristina), gärna elektroniskt. Tekes har förnyat sin nätservice i april Via nätservicen kan man följa upp handläggningsstatus för sin ansökan och läsa kundmeddelanden gällande ansökan i realtid. Rapportering och kostnadsredovisning kan göras via nätservicen men är inte möjlig för grupprojekt. Användning av Tekes nätservice förutsätter, att man i samband med insändandet av ansökan, identifierar sig som användare av Tekes nätservice. Identifieringen gäller specifikt för varje ansökan. Senare kan registreringen göras av ÅA:s huvudanvändare Tiina Heinistö. Tekes ansökningstjänst och nätservice kommer att sammanslås under hösten 2012, uppdaterad information om detta hittas på 2.3 Forskarskolor Allmänt UKM beviljar en given summa/år/doktorand till det universitet som är koordinator för forskarskolan. Ministeriet rekommenderar att den summan utgör 80% av lönekostnaden och att arbetsgivaruniversitet betalar 20% av lönekostnaden. Allmänna löneförhöjningar står arbetsgivaruniversitetet för. ÅA koordinator De egna forskarskolorna har koordinatorer som sköter administrationen 9

11 Annat universitet som koordinator En del universitet skickar beviljningsbrev med personuppgifter, summor, anvisningar för fakturering mm. Alla gör det inte utan anser att det räcker med ett meddelande om att någon har tilldelats en plats. Koordinatorkostnad År 2012 finns det ett ramavtal enligt vilket koordinatoruniversiteten har rätt att kräva koordinatoravgift av alla universitet som har deltagare i forskarskola., men gäller inte forskarskolor som har UKM-finansiering för koordinator. Avgiften är minst 100/doktorand/månad. Koordinatoravgiften fakturerar inte, utan den som fakturerar drar av avgiften från fakturan. Fakturering ÅA fakturerar enligt anvisningarna i beviljningsbreven. Om det inte finns brev, kontakta ekonomibyrån (Kristina). Universiteten har kommit överens om att fakturera enligt platserna i forskarskolan, med avdrag av frånvaro som t ex föräldraledighet. Man har också kommit överens om att skicka bokföringsrapporter endast på begäran. Vidare har man kommit överens om att skicka iväg fakturan i december redan i mitten av månaden, ev bokföringsrapport skickas senare då alla löneuppgifter syns i bokföringen. Exempel på fakturering 2012 med avdrag av koordinatoravgift Lön DD 6 mån x Koordinator 6 x Fakturans slutsumma FoU står för koordinatoravgiften. Allokering av arbetstiden Doktoranderna allokerar sin arbetstid, detta är synnerligen viktigt i fall då en del av lönen betalas från totalkostnadsprojekt. 10

12 2.4 Övriga statliga organisationer Oftast noggranna anvisningar i beviljningsbrev/avtal både i fråga om redovisning och fakturering. Finns inte enhetliga regler. Finansieringen kan komma via CIMO, Miljöcentralen, UM, Biocenter Finland (HU), och andra statliga verk. 2.5 EU ramprogram Stöd i ansökningsskedet ger i första hand forskningsservice (Tiina Heinistö) för budgettekniska frågor också Gundel Westerholm. Sedan hösten 2011 ordnar vi en ÅA- intern kick-off för EU finansierade projekt, där vi går igenom alla centrala delar i avtalet inkl bilagor, hur projektet byggs upp i SAP samt alla enskilda frågor kring arbetsrutinerna. Närvarande på mötet är projektledare, centrala forskare, ekonomisekreterare, jurist, forskningskoordinator och controller. Mötet hålls inför projektstarten. Allmänt 7:e ramprogrammet pågår (Efterföljaren Horizon 2020 öppnar 2014). Inom programmet finns olika projektformer: - Collaborate project (CP) normala forskningsprojekt, - Network of Excellence (NoE) nätverk för integrering av forskning inom EU, - Coordination and Support (CSA) mindre projekt för samlande av forskningsinformation, aktiverande av nya deltagare, - Marie Curie, forskarutbildning och utbyte; något avvikande regler se nedan. - Övriga specialprogram finns också och kan ha speciella regler även om huvudlinjerna är de samma. I avtalet framgår de olika aktiviteter som projektet har (Research and development, Demonstration, Management och Other) Finansieringsandelarna för EU stödet varierar och framgår i tabellen R & D Demo Mgmt Other CP 75 % 50 % 100 % 100 % CSA 100 % 100 % NoE 75 % 100 % 100 % 11

13 Information om denna fördelning är speciellt viktig då projektkod ska öppnas i SAP pga att olika element behövs då finansieringsprocenten är olika och därmed också avräkningsreglerna. Notera att t.ex revisionskostnaden hör till Management och ersätts alltid 100 %. Godtagbara kostnader Projekt inom 7 ramprogrammet följer i huvudsak en anpassad modell av totalkostnadsmodellen, vilket betyder att lönekostnaderna utgår från effektiv arbetstid + en lönebikostnad som innehåller både lagstadgade följdkostnader samt semestertid, semesterpenning, sjukledigheter o a betald arbetstid (52 % för ÅA). Vid revisionen av ett projekt inom ramprogrammet kom fram att man bör räkna fram den verkliga effektiva arbetstiden för varje anställd. I det aktuella projektet godkände dock revisorn slutligen den kalkylerade bikostnaden men i skrivande stund är det oklart huruvida Europeiska Kommissionen också godkänner förfarandet. Svar väntas senast under hösten I ansökningsskedet räknar vi fortsättningsvis med 11mån lön + 52 % /år och korrigerar inför bokslutet ifall det visar sig nödvändigt. Overhead beräknas som 60 % av samtliga kostnader exkl underleverantörs kostnader (t.ex revisionskostnaden). Detta tillämpas för bl.a. universitet under hela 7 ramprogrammet. Metoden kallas Transitional Flat Rate. Övriga godtagbara kostnader är: Resekostnader Material och tillbehör (som ej ingår i overheaden) Apparatur (följer avskrivningsregler) Övriga direkta kostnader Köpta tjänster (underleverantör) Rekommenderad läsning: Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions ss för godtagbara kostnader. Momsbehandling Momsen är inte en godtagbar kostnad. Alla varor och tjänster köpta från Finland kontosätts alltså med momskod K0, K1 eller K2 beroende på momssats. För varor och tjänster köpta från annat EU-land kontosätts det momsfria beloppet på kostnadselementet samt momsbeloppet på kostnadsstället (momskod 60). 12

14 Rapportering Kontrollera de utländska reseräkningarna extra noga (hotell och taxikostnader). Se vidare tabellen Momskoder Rapportering görs ofta var 12:e eller var 18:e månad till koordinatorn. Rapporteringen sker elektroniskt i eget system, ECAS. Där finns en Form C som fylls i och undertecknas av ekonomidirektören på föredragning. Rektors fullmakt inkl översättning bifogas. Rapporteringen är tekniskt väldigt enkel och görs i samråd med koordinatorn. Bokföringsmaterial behöver inte skickas in, men alla uppgifter skall stämma överens med bokföringen. Eventuella korrigeringar ska göras inom rätt bokföringsperiod. Revision Revision görs för de projekt där EU stödet uppgår till minst e. Första revisionen görs under den rapporteringsperiod som ovannämnda summa överskridits. Kontakten till KPMG sker i samråd med ekonomibyrån (Gundel Westerholm). Kostnaden är godtagbar bara den är budgeterad. Revision kan också ske på uppdrag av Europeiska Kommissionen. Då besöker en av kommissionen utsedd revisor oss tillsammans med en finländsk revisor. Processen tar ca 6 månader i anspråk, själva besöket 2 dagar. Före besöket skickas en mängd material inkl kalkyler för granskning. På plats skall projektledaren, ekonomisekreterare och controller finnas till hands för tilläggsinformation. Över revisionen görs en slutrapport som skickas till genomföraren och kommissionen. Revisionen bekostas av kommissionen. Fakturering Marie Curie EU-understöden utbetalas enligt skillt schema direkt av koordinatorn. En del betalas som förskott efter projektstart. Sista raten betalas efter att slutrapporten har godkänts. Medlen kan användas kontinuerligt under projekttiden i enlighet med budgeten oberoende av när koordinatorn betalar in medlen. är ett delprogram för forskarutbildning eller utbyte, med dels individuellt stöd för forskaren dels finansiering för organisationen. De individuella aktiviteterna är : IIF IOF IEF CIG -International Incoming Fellowships -International Outgoing Fellowships -Intra-European Fellowships -Career Integration Grants 13

15 För dessa individuella aktiviteter gäller att forskaren inte får ha bott i det aktuella landet mer än 12 månader under de senaste 3 åren (räknat från ansökningstidens utgång). Godtagbara kostnader är lön inkl lagstadgad lönebikostnad, resor, övriga forskningskostnader för forskaren, samt overhead för organisationen. De flesta poster är fasta summor som justeras med en landskoefficient (country correction factor). Arbetstidsallokering är nödvändig. Den ekonomiska rapporteringen görs schablonmässigt i tvåårsperioder i Form C. Understöd till organisationer beviljas inom : IAPP ITN COFUND IRSES NIGHT -Industry-Academia Partnerships and Pathways -Initial Training network -Co-Funding -International Staff Exchange Scheme -Awareness Campaign T.ex. IRSES ger organisationen en fast summa per utbytesforskare och månad. Summan ska täcka resekostnader, möteskostnader inom nätverket och overhead. Ingen specificerad uppföljning behövs. Forskarens lön utbetalas av hemorganisationen. Närmare anvisningar finns på 2.6 Strukturfondsprojekt Allmänt Strukturfondsprojekt finansieras via en koordinator eller via en statlig instans ss ELY centralen, Egentliga Finlands Förbund eller Österbottens Förbund. De program som ÅA är mest involverade i är - Central Baltic, koordinerande myndighet Egentliga Finlands förbund - Botnia Atlantica via Österbottens förbund - Övrig Interreg via t.ex Ålands landskapsregering - ESF eller LIFE+ stöd via ELYcentraler runtom i landet 14

16 Godtagbara kostnader Dessa projekt fungerar inte enligt totalkostnadsmodellen, trots att sådan strävan funnits från ministeriehåll trädde en anvisning utarbetad av arbets- och näringsministeriet i kraft som möjliggör användande av en procentandel för overhead. Procenten kan tillämpas i strukturfondsprojekt beviljade av ELY- centraler, landskapsförbunden eller utbildningsstyrelsen och om samtliga partners accepterar förfarandet. Procenten räknas på verkliga lönekostnader inkl lagstadgade lönebikostnader och är 17 % i fråga om ESF (Europeiska socialfonden) och 20 % i fråga om ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden). Observera att som indirekt kostnad räknas också resekostnader, förutom kontorsutgifter, telefon och post samt stödfunktioner och utrymmeskostnader. Tillämpningen av modellen minskar dock betydligt den administrativa arbetsinsatsen, speciellt rapporteringen, och rekommenderas därför. Tekniskt följs användningen av overheaden upp med hjälp av en intern order på projektets ansvariga kostnadsställe där resekostnaderna och andra till projektet hörande infrastruktur kontosätts. Ekonomiområdet rekommenderar att en del av overheaden reserveras för enhetens allmänna kostnader och utrymmen. Anvisningen är i kraft tills vidare men högst till slutförandet av programperioden hetens_anvisning_-2011.pdf T.ex. Botnia Atlantica godkänner en overhead på 25 % som räknas på löner samt lagstadgade lönebikostnader. Ifall flat rate modellen inte kan tillämpas, t.ex. om stor resebudget behövs, redovisas samtliga kostnader. Endast kostnader som direkt kan hänföras till projektet godkänns. Det betyder att budgeteringen är avgörande. Som arbetskostnader budgeteras såväl forskare och projektledare som alla typer av stödfunktioner. Samtliga anställda allokerar sin totala arbetstid, även semestertid och ev. sjukledighet. Resekostnader, kostnader för apparatur (enl avskrivningsregler), material, tillbehör, möten, köpta tjänster godkänns bara de finns tydligt budgeterade. Observera att t.ex hyra för utrymmen bör belasta projektet som direkt kostnad enligt användning. 15

17 Momsbehandling Rapportering Momsen är alltid en slutgiltig kostnad för projektet, vilket anges redan i ansökan och bör beaktas i budgeten. Momsen kontosätts alltså på projektelementet (momskoder 60, 64, 65 eller 66 beroende på skattesats. Se vidare tabellen Momskoder Revision Fakturering Projekten rapporteras oftast 2-3 ggr/år. Rapporteringen är detaljerad och ifylls per verifikat i programspecifika blanketter, som bilagor ingår de anställdas timrapporter samt kopior på fakturor. Ekonomisekreteraren fyller i blanketterna, controller Gundel Westerholm undertecknar utdrag ur bokföringen. Betalningsansökan undertecknas av ekonomidirektören på föredragning. Rektors fullmakt inkl översättning bifogas. De flesta program kräver revision vid varje rapport eller åtminstone kalenderårsvis. Kontakten till revisor sköts i samråd med ekonomibyrån (Gundel Westerholm). Fullständig rapport inkl bilagor skickas för revision varefter rapportmaterialet inkl revisionsrapport skickas till finansiären /koordinatorn. Notera att lönebesked och andra underlag som behövs för att säkerställa att löner betalats korrekt sköts och skaffas av revisorerna direkt från Certia. Dylika underlag går inte via någon ÅA-enhet. Projektets kostnader faktureras inte utan ersätts i efterhand på basen av godkänd rapport. Att beakta är att inga förskott betalas ut. Behandlingsprocessen hos myndigheterna är lång, det kan dröja 6-12 månader innan ÅA får ersättning för godkända kostnader. 16

18 2.7 Stiftelsen för Åbo Akademi Godtagbara kostnader SÅA godkänner alla kostnader som hänför sig till det beviljade ändamålet. Det finns m.a.o. ingen speciell typ av direkta kostnader som inte skulle godkännas. AK-tillägg finns inte på SÅA projekt, eftersom SÅA tills vidare gett ett enskilt anslag för allmänna kostnader, som i sin tur minskat på förvaltningens övervältring till resultatenheternas gemensamma kostnadsställe. Momsbehandling Rapportering SÅA godkänner moms, och moms skall således bokas på projekten. Momskoder ur 6x-serien ska därmed användas. Revision Fakturering Ekonomibyrån (Marina Asplund) gör en årlig redovisning över medel beviljade från Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut samt över specifikt beviljade lönemedel. Oanvända specifikt beviljade lönemedel återbetalas vid årets slut. I övrigt sker rapportering om SÅA och projektledaren kommit överrens om detta. I allmänhet behöver ej SÅA:s bidrag rapporteras utan medlen kan användas tills de är slut. SÅA projekt revideras i samband med den allmänna revisionen men har ingen egen revision. SÅA faktureras ej utan betalar i allmänhet in medel direkt till ÅA:s bankkonto på Ekonomibyråns begäran. Övrigt SÅA medel kan finnas både i ÅA:s och i JPÅA:s bokföring. Från JPÅA kan inte betalas arvoden eller köpas apparatur. Beslut om beviljning av forskningsinstitutets medel fattas fr.o.m av ÅA, enheten för forskning och utbildning. Medlen erhålles dock av SÅA och därför ska momsbehandling enligt ovan följas. Professorernas startanslag enligt Rektors beslut sponsoreras av SÅA-medel och därför ska momsbehandling enligt ovan följas. 17

19 2.8 Övriga fonder och stiftelser Finansiärer Åbo Akademi har många finansiärer och det är viktigt att man följer de regler som gäller för varje enskild finansiär. Information om godtagbara kostnader samt rapportering och fakturering finns ofta på finansiärens hemsida och/eller i finansieringsbeslut från finansiären. De finansiärer som kräver ekonomisk rapportering behöver eget projektnummer eller projektelement. Om finansiären inte kräver ekonomisk rapportering (eller endast rapport över projektets resultat) och det finns flera dylika finansiärer i samma projekt krävs inte eget projektelement. Finansiärer som inte kräver ekonomisk rapportering kan användas som egen finansiering i totalkostnadsprojekt. När man ansöker om projektfinansiering från en stiftelse el dyl. bör man ansöka om lönebikostnadsprocent 52 och AK enligt totalkostnadsmodellen, om finansiären tillåter att totalkostnadsmodellen tillämpas, i övriga fall ansöker man om (minst) 18 % AK på alla kostnader. Ekonomisekreteraren på enheten ansvarar för både faktureringen och rapporteringen av dessa projekt. Konferenser, seminarier och kurser får budgeteras utan AK; tillstånd av prefekten behövs dock. Svenska kulturfonden budgetera med 18% på alla kostnader. Moms är godtagbar kostnad. Redovisningsblankett skickas till finansieringsmottagaren tillsammans med beviljningsmeddelandet. Svenska litteratursällskapet budgetera med 18% AK på alla kostnader. Moms är godtagbar kostnad. Nordforsk AK tillåts tillsvidare inte av Nordforsk. Moms är godtagbar kostnad. Maj och Tor Nesslings fond budgetera med 18% AK på alla kostnader. Moms är godtagbar kostnad. Renlunds stiftelse budgetera med 18% AK på alla kostnader. Moms är godtagbar kostnad. Nordiska ministerrådet tillåter tillsvidare inte AK. Moms godkänns ej (använd K- momskod). Koneen säätiö budgetera med 18 % AK på alla kostnader. Moms är godtagbar kostnad. Ekokem budgetera med 18 % AK på alla kostnader. Moms är godtagbar kostnad. 18

20 Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, Metallinjalostajien rahasto budgetera med 18 % AK. Moms är godtagbar kostnad. Riksbankens jubileumsfond budgetera med AK %. Moms är godtagbar kostnad. William Thurings stiftelse budgetera med 18% AK. Moms är godtagbar kostnad. 2.9 Affärsverksamhetsprojekt Ansökningsförfarande Affärsverksamhetsprojekt initieras som en beställning av en extern finansiär (i de flesta fall företag) eller som ett uppdrag, för vilket finansiären betalar ett marknadspris, d.v.s. ÅA deltar inte i projektfinansieringen. ÅA erbjuder till uppdragsgivare tjänster som konkurrerar med motsvarande forskningstjänster och erhåller ersättning för detta. Den externa finansiären fastställer oftast villkoren och förutsättningarna för tjänsten. I samarbete mellan ÅA och den externa finansiären krävs oftast ett forskningsavtal eller liknande och för detta kontaktas forsknings- och innovationsservice. Budgetering enligt totalkostnadsmodellen Budgeten görs upp enligt totalkostnadsmodellen för projekt > e (exkl. moms). Lönekostnader för personal som normalt finansieras av basfinansiering kan ingå. Någon egen finansieringsandel skall dock aldrig ingå i ett affärsverksamhetsprojekt utan beställaren betalar 100 % av kostnaderna. Arvoden kan även betalas, notera att inga AK-tillägg beräknas på dem. Utöver projektets alla kostnader enligt totalkostnadsmodellen budgeteras ett vinstpåslag om ca 1 % (kan vara högre procent vid behov) samt mervärdesskatt 23 %. Projekt som redan är budgeterade enligt den sk gamla modellen, direkta löner + 52 % i lönebikostnad, övriga direkta kostnader, allmänt påslag 30 % varav allmänna kostnader 18 %, vinstpåslag 1-12 % samt moms 23 %, följer samma modell tills projektet är avslutat. Budgetering av små projekt För små projekt < euro (exkl. moms) kan budgetereras enligt samma regler som för finansiärer (t.ex. fonder o stiftelser) som inte tillåter budgetering enligt totalkostnadsmodellen. Allmänna kostnaden är 18 % på alla direkta kostnader. Vinstpåslag (ca 1 %) samt moms 23 % tillkommer. 19

Projekthantering i SAP Användarmanual för transaktion CJ20N Helhet 1 12 och

Projekthantering i SAP Användarmanual för transaktion CJ20N Helhet 1 12 och 2011 Projekthantering i SAP Användarmanual för transaktion CJ20N Helhet 1 12 och 13.4.2011 Gundel Westerholm Åbo Akademi 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... i 1 Projektstrukturen i SAP... 1

Läs mer

Månatliga bokningar. Informationsblad. Marina Asplund Åbo Akademi 4/8/2011

Månatliga bokningar. Informationsblad. Marina Asplund Åbo Akademi 4/8/2011 2011 Månatliga bokningar Informationsblad Marina Asplund Åbo Akademi 4/8/2011 i Innehållsförteckning Innehållsförteckning... i 1 Månatliga bokningar... 1 1.1 Intäkter... 1 1.2 Kostnader... 1 2 Månatliga

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Produktionsincitament för den audiovisuella branschen

Produktionsincitament för den audiovisuella branschen Produktionsincitament för den audiovisuella branschen Godtagbara kostnader och projektuppföljning Finansieringsvillkoren: Produktionsincitament för den audiovisuella branschen 5.5.2017 Copyright Tekes

Läs mer

I forskningsbidraget ingår en omkostnadsandel på 12,5 procent som är primärt avsedd att täcka kostnader för forskningens basresurser.

I forskningsbidraget ingår en omkostnadsandel på 12,5 procent som är primärt avsedd att täcka kostnader för forskningens basresurser. ALLMÄNNA VILLKOR TILL UNIVERSITET, STATENS FORSKNINGSINSTITUT OCH ÄMBETSVERK SAMT ANSVARIGA LEDARE FÖR FORSKNINGSPROJEKT OM FINLANDS AKADEMIS FINANSIERINGSBESLUT (5.9.2006) Forskningsfinansiering som beviljats

Läs mer

Ändringar i finansieringsbeslut Anvisningar för de forskare och forskningsplatser som har beviljats finansiering av Finlands Akademi

Ändringar i finansieringsbeslut Anvisningar för de forskare och forskningsplatser som har beviljats finansiering av Finlands Akademi Ändringar i finansieringsbeslut Anvisningar för de forskare och forskningsplatser som har beviljats finansiering av Finlands Akademi 1.12.2014 1.12.2014/ AKA/3/02.04.10/2014 BILAGA 1: ÄNDRINGAR I FINANSIERINGSBESLUT

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Bokföringsfrågor. Statsbidragsutbildning Redovisningschef Juha Kekkonen

Bokföringsfrågor. Statsbidragsutbildning Redovisningschef Juha Kekkonen Bokföringsfrågor Statsbidragsutbildning 11.10.2016 Redovisningschef Juha Kekkonen 1 Separat projektbokföring Den bokföring som gäller projektet ska vara tillräckligt klart separerad från understödstagarens

Läs mer

Tillväxtverkets författningssamling

Tillväxtverkets författningssamling Tillväxtverkets författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, chefsjurist ISSN 2000-4494 Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för nationellt

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan 1(5) LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Anvisningar för ifyllande av blanketten för finansieringsansökan 0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan Ny ansökan är den första

Läs mer

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING 1 (5) 2.12.2014 STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING UTLYSNING I JANUARI 2015 Mål Stärkandet av de finländska universitetens forskningsprofiler och effektiverandet

Läs mer

Mässtöd Godtagbara kostnader och projektuppföljning

Mässtöd Godtagbara kostnader och projektuppföljning Mässtöd Godtagbara kostnader och projektuppföljning Finansieringsvillkoren De minimis-stöd för företag 5.5.2017 DM 1817791 v.2 Copyright Tekes Beakta följande direkt i projektets inledning Inled uppföljningen

Läs mer

Totalkostnadsmodell baserar sig på kursmaterial 17.3.2009 (Ilkka Hyvärinen, Marja Nykänen, Pia Leisio-Lilja)

Totalkostnadsmodell baserar sig på kursmaterial 17.3.2009 (Ilkka Hyvärinen, Marja Nykänen, Pia Leisio-Lilja) Totalkostnadsmodell baserar sig på kursmaterial 17.3.2009 (Ilkka Hyvärinen, Marja Nykänen, Pia Leisio-Lilja) Från tilläggskostnader Tilläggskostnadsmodellen Ersatte nya kostnader för projektet till (mestadels)

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

Principer för allokering av allmänna kostnader samt tillämpningsföreskrifter

Principer för allokering av allmänna kostnader samt tillämpningsföreskrifter Denna anvisning tillämpas på STEA:s understöd som beviljas den 1 januari 2017 eller senare. På penningautomatunderstöd som beviljats före 2017 tillämpas de bestämmelser och anvisningar som gällde vid tidpunkten

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

Budgetering av projekt och interna order i SAP Användarmanual

Budgetering av projekt och interna order i SAP Användarmanual 2012 Budgetering av projekt och interna order i SAP Användarmanual (version 2) Marika Häggman Åbo Akademi 8/2/2012 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... i 1 Projektbudgetering... 1 1.1 Budgetering

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Tillämpningsområde och status Vid finansiering av projekt inom ramen för Ålands operativa program

Läs mer

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Datum 2015-03-16 1 (6) Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Gäller från 2015-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande av budget i projektansökningar

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR FÖR PROJEKTSTÖDET FÖR KOMMUNIKATION OCH GLOBAL FOSTRAN

TILLÄGGSVILLKOR FÖR PROJEKTSTÖDET FÖR KOMMUNIKATION OCH GLOBAL FOSTRAN TILLÄGGSVILLKOR FÖR PROJEKTSTÖDET FÖR KOMMUNIKATION OCH GLOBAL FOSTRAN Statsunderstödets belopp Stödbeloppet som beviljats av utrikesministeriet kan årligen uppgå till högst 90 procent av de totala kostnaderna

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Till Svenska artprojektet ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Ansökningstillfälle: 5 april 2013 Inkom datum Dnr Ansökan avser: Bidrag t. tillsvidareanställn. Bidrag t. tidsbegränsad tjänst (fler

Läs mer

ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET

ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET Kommunikationsverket Promemoria 1 (6) ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET 1 SYFTE OCH INNEHÅLL I ansökningar om stöd och utbetalning för kommunikationsnät

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek. 8.7.2008 Bilaga 13 KOMMUN-, ÖVRIG OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget:

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget: Kostnadsförslag och finansieringsplan Sökandes namn: Projektets namn: Projekttid: Moms ingår i beloppen, ja/nej: Kostnadsförslag per år Lönekostnader Xbefattning anställd på xx % av heltid: Bruttolön/månad

Läs mer

Introduktionsdag för nyanställda Ekonomi. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Introduktionsdag för nyanställda Ekonomi. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Introduktionsdag för nyanställda Ekonomi Ekonomiavdelningens sidor på personalportalen» Kontaktuppgifter Kontaktuppgifter till Hankens ekonomiavdelning. Hankens VAT-nr, FO-nr, bankkontonummer och faktureringsadress.»

Läs mer

Allmänna villkor och anvisningar för Finlands Akademis finansieringsbeslut 2010 2011

Allmänna villkor och anvisningar för Finlands Akademis finansieringsbeslut 2010 2011 Allmänna villkor och anvisningar för Finlands Akademis finansieringsbeslut 2010 2011 (längre hunna forskare, forskardoktorsprojekt) 1. Tillämpningsområde 2. Totalkostnadsmodellen i Akademins forskningsfinansiering

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN Tidsallokeringsprojektet. Hankens principer vid arbetstidsallokering. Bakgrund

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN Tidsallokeringsprojektet. Hankens principer vid arbetstidsallokering. Bakgrund SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN Tidsallokeringsprojektet Hankens principer vid arbetstidsallokering Bakgrund Det övergripande målet för arbetstidsallokeringen är att möjliggöra införandet av den så kallade totalkostnadsmodellen,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

Seminarium 28 januari 2015

Seminarium 28 januari 2015 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av offentlig forskning

Allmänna villkor för finansiering av offentlig forskning 1.1.2015 1 (11) Allmänna villkor för finansiering av offentlig forskning Innehåll 1 Tillämpningsområde och finansieringsbeslutets offentlighet... 2 2 Genomförande av projekt... 2 2.1 Styrgruppens sammansättning

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Principer för allokering av allmänna kostnader

Principer för allokering av allmänna kostnader 1 (6) Principer för allokering av allmänna kostnader För understödstagare som inte får allmänt understöd kan man godta allmänna kostnader enligt föreliggande föreskrifter som kostnader kring Ak- och C-

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 18 9.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV UTBETALNINGSANSÖKAN I ERUF- OCH ESF-PROJEKT

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV UTBETALNINGSANSÖKAN I ERUF- OCH ESF-PROJEKT ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV UTBETALNINGSANSÖKAN I ERUF- OCH ESF-PROJEKT Anvisningen gäller ESF-projekt som fått finansieringsbeslut av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten fr.o.m.

Läs mer

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad.

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad. Bilaga 1 - Allmänna villkor Affärsutvecklingscheckar 2014 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för Affärsutvecklingscheckar

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Asien-programmet Utbildningssamarbete

Asien-programmet Utbildningssamarbete 1 Asien-programmet Utbildningssamarbete Utlysning 2012 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt viktiga för Finland,

Läs mer

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20 Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 24 9.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Finansieringshandläggare

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Statskontoret Föreskrift 1 (8) 20.11.2014 Dnr VK/1077/00.01/2014 Bokföringsenheterna Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Enligt 55 1 mom. i förordningen om

Läs mer

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 Bilaga Kostnadsspecifikation Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 X 2015 X 2017 Beloppen anges i EURO Beloppen anges: Exkl. moms Inkl. moms Utgifter

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015.

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Villkor

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Understödsreglemente för ungdomsföreningar från och med den 1.1.2010 UNDERSTÖDSREGLEMENTE FÖR UNGDOMSFÖRENINGAR Understödsreglementet är godkänt på ungdomsnämndens möte

Läs mer

Hanteringsordning för medfinansiering av EU-projekt

Hanteringsordning för medfinansiering av EU-projekt Lars Nilsson, Hans-Göran Gustafsson, Frida Wiklander Ekonomiavdelningen Siv Bondenäs Brink, Claes Jansson, Emilia Rung, Pirjo Gustafsson, Ludde Edgren Externa Relationer, Forsknings- och innovationsservice

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet.

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bilaga till beslut om bidrag Version 2011:2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1. Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet

Läs mer

Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet

Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet Datum 1 (9) Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet I samband med att ett företag lägesrapporterar ska företaget även skicka in den ekonomiska redovisning som ligger som underlag för

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 15 18.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson REKVISITION Inkom (plats för Region Norrbottens stämpel) Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt Annat Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer Betalningsmottagare Organisationsnummer Postadress Kontaktperson

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett 1 (6) Projektet är ett Regionalt utvecklingsprojekt Projekt som förbereder för ett EU-finansierat projekt Gäller En ny ansökan Ansökan om fortsatt

Läs mer

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN 2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN Innehåll Inledning... 1 Direkta och indirekta kostnader... 1 Kärnverksamhet och kostnadsbärare... 1 Stödverksamheten... 1 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma

Läs mer

Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) 346 4 700 Projektpengar, stödb 19 774 10 000 39 400 9 971 10 000

Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) 346 4 700 Projektpengar, stödb 19 774 10 000 39 400 9 971 10 000 UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13 Totalt TOTAL BUDGET 2014, Leader Åland r.f. 100% Offentligt finansierat EU Delvis eller enbart föreningens fiansiering Driften 431:an Samarbete

Läs mer

Anvisning för registrering av fakturaunderlag samt redovisning av projektstöd

Anvisning för registrering av fakturaunderlag samt redovisning av projektstöd 1 Anvisning för registrering av fakturaunderlag samt redovisning av projektstöd Allmänt Projektledaren är ansvarig för att beviljade medel används i enlighet med de regler som finns angivna i avtalet samt

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument)

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) BILAGA 2 Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) Projekt nr:... Benämning:...... Stödmottagarens fullständiga namn:... Adress:...... Finansiella formulär inlämnade för 1

Läs mer

Lathund Ekonomisk redovisning för Miljöstudier

Lathund Ekonomisk redovisning för Miljöstudier Datum 1 (10) Lathund Ekonomisk redovisning för Miljöstudier I samband med att ett företag rapporterar in till Energimyndigheten ska företaget även skicka in den ekonomiska redovisning som ligger som underlag

Läs mer

Administrativa rutiner vid HVV för att hantera vissa EU-finansierade projekt

Administrativa rutiner vid HVV för att hantera vissa EU-finansierade projekt 2009 12-29 Akademin för hälsa vård och välfärd HVV 4.1 239/09 Administrativa rutiner vid HVV för att hantera vissa EU-finansierade projekt Ett normalt EU projekt går igenom olika faser: ansökan, beslut

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Behandling av STEA-understödsbetalningar i e-tjänsten

Behandling av STEA-understödsbetalningar i e-tjänsten Behandling av STEA-understödsbetalningar i e-tjänsten 1 Allmänt STEA börjar betala ut nya understöd efter social- och hälsovårdsministeriets understödsbeslut. Sättet på vilket understödet betalas ut anges

Läs mer

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN FINLANDS AKADEMI Förvaltningsenheten/Katja Majamaa 2.5.2005 MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN 1. Finlands Akademis

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Webb-Budget. 2. Kontroll av tidigare införda summor 2

Webb-Budget. 2. Kontroll av tidigare införda summor 2 Webb-Budget Innehållsförteckning 1. Inloggning 1 2. Kontroll av tidigare införda summor 2 3. Val av budgeteringssätt. 3 3.1. Budgetera per ansvarsområde 3 3.2. Budgetera per kostnadsslag.. 4 4. Registrera

Läs mer

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET 1(5) ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT 3317 ANSÖKAN OM UTBETALNING AV VERKSAMHETSPENNING TILL AKTIONSGRUPP Blnr 3316A EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 april 2015 351/2015 Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor Utfärdad i Helsingfors den 2 april 2015 I enlighet med statsrådets

Läs mer

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1 Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Dagens program Resultat från ansökningsomgången (Riika Väliahde, Sirkka Säikkälä, CIMO) Projektadministration:

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 Giltighetstid 11.4.2008-31.12.2015 Bemyndigande Lag om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) 35, 37 och 38 Motsvarande EG-rättsakter Rådets förordning (EG)

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001):

Läs mer

UTLYSNING MARTTI AHTISAARI- AKADEMIPROFESSUR PRELIMINÄR ANSÖKAN EGENTLIG ANSÖKAN

UTLYSNING MARTTI AHTISAARI- AKADEMIPROFESSUR PRELIMINÄR ANSÖKAN EGENTLIG ANSÖKAN UTLYSNING MARTTI AHTISAARI- AKADEMIPROFESSUR 2013 2017 PRELIMINÄR ANSÖKAN 27.2 26.3.2012 EGENTLIG ANSÖKAN 30.4 11.6.2012 Finlands Akademi finansierar högklassig och innovativ vetenskaplig forskning som

Läs mer

Budgeten i Projektrummet

Budgeten i Projektrummet 1(10) Senast uppdaterad 2009-03-20 Budgeten i Projektrummet Budgeten för en ansökan är i Projektrummet indelad i tre nivåer: 1. Aktivitet (huvudrubriksnivå) 2. Utgiftsslag (underrubriksnivå) 3. Specificering

Läs mer

Budgetinfo. Grundförutsättningar. Budgetarbetet. Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet

Budgetinfo. Grundförutsättningar. Budgetarbetet. Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet Budgetinfo Grundförutsättningar Budgetarbetet Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet Kostnadseffektivitet Grundförutsättningar Projektet ska ha partners

Läs mer

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING 15.9.2017 1 (5) STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING UTLYSNINGEN I NOVEMBER 2017 (PROFI 4) Ansökningstiden är 19.10 16.11.2017. Finansieringen förverkligas under förutsättning

Läs mer

Fastställande av en uppdaterad handläggningsordning för kontrakt inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling, m m

Fastställande av en uppdaterad handläggningsordning för kontrakt inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling, m m / I 7)1 å"k> \ LINKÖPPNGS UNIVERSITET BESLUT Universitetsledningen 2009-04-22 Fastställande av en uppdaterad handläggningsordning för kontrakt inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling,

Läs mer

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till projektverksamhet som främjar

Läs mer

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1 (5) ANVISNING VM139:00/2013 30.4.2014 FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1. ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar Regeringen genomför

Läs mer

Rektor BESLUT Dnr HS 2016/

Rektor BESLUT Dnr HS 2016/ mm XI res»/ 'HOT* Rektor BESLUT Dnr HS 2016/343 2016-04-12 Riktlinjer för externfinansierade projekt 2016 Härmed godkänns "Riktlinjer för externfinansierade projekt 2016". Dokumentet ersätter tidigare

Läs mer

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat, exempelvis kvitton och kontoutdrag, och andra underlag för redovisningen.

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat, exempelvis kvitton och kontoutdrag, och andra underlag för redovisningen. 2017-06-20 1 [5] SLUTRAPPORT FÖR BIDRAG TILL INTEGRATIONS- OCH/ELLER FOLKHÄLSOINSATSER Rapportmallen är till för att underlätta lokala föreningars, organisationers och kommunala verksamhetens möjlighet

Läs mer