Verksamhetsbeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsbeskrivning"

Transkript

1 Verksamhetsbeskrivning

2 Innehåll Sida Syfte 3 Vår bakgrund 3 Våra ägare 3 Vår verksamhet och vår marknad 3 Hur vi ser framåt 4 Våra kunder 4 Vår kvalitetsinriktning 4 Vår miljöinriktning 5 Hälsa och säkerhet 6 Certifikat 7 Hur vi arbetar 8 Vilka vi är 9 Våra leverantörer 10 Våra tillgångar 10 Vår ekonomi 10 Våra kontakter 10 Våra medarbetare 11 Hur du når oss 11

3 Syfte Denna beskrivning syftar till att ge våra kunder, medarbetare och leverantörer en översikt över vår verksamhet och vårt kvalitets- och miljöledningssystem. Vår bakgrund Wilhelm Lindén Målerifirma AB grundades 1913 av Wilhelm Lindén, sonen Gösta Lindén övertog företaget 1949 och drev det fram till 1979 då målaremästare Owe Westlund köpte företaget tillsammans med dåvarande Projektledning. År 2005 tillträdde Torbjörn Westlund som VD på företaget och som tillsammans med nuvarande personal driver det med vår stolta historia i beaktande. Våra ägare Vår huvudägare är Procurator AB där Wilhelm Lindén Målerifirma AB är ett fristående företag inom Sandå Sverige AB. Vår verksamhet och vår marknad Vår affärsidé Wilhelm Lindén Målerifirma AB garanterar kunden avtalad kvalité, levererad i rätt tid, till överenskommet pris. Vi skall tjäna pengar under förutsättning att våra kunder och anställda upplever oss positivt. All verksamhet skall vara miljöanpassad. Vi skall alltid erbjuda kunden den lösning som vi bedömer uppfyller kraven till lägsta möjliga kostnad på sikt. Våra produkter Vi erbjuder i princip alla måleritjänster som förekommer i samband med målning av bostäder, offentliga byggnader, affärslokaler och industrifastigheter. Vår marknad Wilhelm Lindén Målerifirma har sitt kontor beläget på Enskedevägen i Enskede i Globens närområde. Verksamhetsområdet utgörs huvudsakligen av Stor-Stockholm. Vi har vid enstaka tillfällen drivit projekt utomlands som t.ex. Berlin och S:t Petersburg. Måleriet är ett hantverksyrke som kännetecknas av stor priskonkurrens och en stark medvetenhet om betydelsen av ett ordnat kvalitets- och miljöarbete. Byggbranschen är omgärdad av en stor mängd lagar och normer, till exempel Miljöbalken, Plan- och Bygglagen m.m. Wilhelm Lindén Målerifirma är anslutet till Målaremästarna som både är bransch- och arbetsgivarorganisation

4 Hur vi ser framåt Vi har för avsikt att arbeta vidare med den kultur som finns inom företaget. Vi hittar förbättringsmöjligheter genom att ta tillvara synpunkter och förslag från medarbetare och kunder. Wilhelm Lindén Målerifirma AB skall fortsätta att vara ett stabilt och marknadsledande företag som värnar om kunder, medarbetare och miljö. Detta säkerställs genom återkommande utvärdering av verksamheten för att kunna utveckla strategier för framtiden. För att säkerställa framtida kompetensförsörjning genomförs varje år ett medarbetarsamtal där man individuellt går igenom vilket utbildningsbehov som finns, både från arbetsgivare och från medarbetaren. Vi har upprättat ett kompetensutvecklingsregister där all individuell utbildning dokumenteras för att kunna välja personal till arbeten där speciell utbildning krävs, samt som underlag för bevakning av när utbildningscertifikat skall uppdateras. En annan form av utbildning är den företagsinterna kunskapsöverföringen som innebär att vi tar tillvara på spetskompetensen hos äldre medarbetare och låter dessa utbilda yngre, oerfarna medarbetare och på sätt behåller vi den höga kompetens som finns inom företaget Vi skall fortsätta att stärka och upprätthålla varumärket Wilhelm Lindén Målerifirma som idag förknippas med kvalitet, kunskap, medvetenhet och framtidstro. Alla i företaget är marknadsförare och skall upprätthålla en positiv och professionell attityd mot kunder och övriga medarbetare så att alla medarbetare trivs med sitt arbete och känner sig delaktiga i företaget. Vi skall även värna om och förbättra arbetsmiljön. Wilhelm Lindéns låga omsättning på medarbetare skapar en stabilitet som är en av företagets styrkor. Vi samarbetar med Fredrika Bremer gymnasiet och Hantverksakademins målarlinjer vilket gör att återväxten av duktiga hantverkare är mycket god. Dessa olika medvetna strategier gör att vi kan möta framtiden med tillförsikt. Vår hemsida skall ständigt hållas uppdaterad och aktuell. Våra kunder Våra största uppdragsgivare är de stora byggföretagen och fastighetsägarna i Stockholm. Vi är ett renodlat entreprenadföretag men vi är även årsentreprenör åt Nordea samt Arenabolaget-Globen. Vi kartlägger våra kunders behov, krav och förväntningar genom en årlig kundenkät. Vi låter även våra kunder, efter avslutat arbete, svara på ett antal frågor för att mer projektspecifikt ta reda på hur måleriarbetet fungerat, allt för att förbättra oss och hålla vårt kvalitets- och miljöarbete levande. Vi har goda referenser från de allra flesta kunder. Vår kvalitetsinriktning Hur vi driver kvalitetsarbetet och styr vår verksamhet Vår uppfattning om kvalitetsarbetet är att det är den enda möjligheten för överlevnad och att få en sund ekonomi

5 För att motsvara kundernas och våra egna kvalitetskrav upprättar vi på större entreprenader eller, när kunden så vill en kvalitets- miljö och arbetsmiljöplan. Där genomför och dokumenterar vi t.ex. avsyning innan start, egenkontroller och kvalitetsronder. För de mindre arbetsplatserna skall vi upprätta en motsvarande, förenklad plan vid behov. Våra övergripande kvalitetsmål (5-års sikt) fram till och med 2013 är att vi ska ha 0 egna anmärkningar på 5-års garantibesiktningar o Våra kvalitetsmål för 2013 är att o säkerställa kundnöjdheten Utfallet mäts och vi har en handlingsplan för att nå våra mål. Målen och handlingsplanen utvärderas och uppdateras årligen. Vi följer kvalitetsutvecklingen bl.a. genom information från Målaremästarna. Riktlinjer för kvalitet Wilhelm Lindén Målerifirma AB skall alltid eftersträva att uppfylla kundernas uttalade och underförstådda behov, krav och förväntningar. Våra tjänster skall kännetecknas av god kvalitet och varje uppdrag skall skötas så att det blir en god referens för fortsatta affärer med kunden. Detta skall uppnås genom att: erbjuda kunden den lösning som vi bedömer uppfyller kundens behov, krav och förväntningar till lägsta möjliga kostnad på sikt ha ett effektivt ledningssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras ge medarbetarna information och utbildning och avsätta tillräckliga resurser för att kvalitetsarbetet skall bli effektivt sätta konkreta mål för kvalitetsarbetet regelbundet förbättra verksamheten i riktning mot ökad kundtillfredställelse och minskade kvalitetsbriskostnader. Vår miljöinriktning Hur vi driver miljöarbetet Wilhelm Lindén Målerifirma AB har som målsättning att använda sig av material som har lägsta inverkan på miljön. Vi samarbetar med våra stora leverantörer för att uppdatera oss på marknadens senaste produkter för att kunna leverera ett måleri som har minsta möjliga påverkan på miljön, och även är ergonomiskt lämpligt för våra medarbetare att arbeta med. Kunskap om företagets miljöpolicy, ett utvecklat miljömedvetande i organisationen och en välutbildad personal är grunden för ett bra miljöarbete. Våra övergripande miljömål (5-års sikt) fram till och med 2013 är att i enlighet med våra färgleverantörer vara helt fria från lösningsmedelsburna produkter o Våra miljömål för 2013 är att o minska mängden färg till deponi o tidsedlar, tidlistor digitaliseras för att minska pappersförbrukningen och därmed miljöförbättrande.

6 Utfallet mäts och vi har en handlingsplan för att nå våra mål. Målen och handlingsplanen utvärderas och uppdateras årligen Vi strävar efter att begränsa uppkomsten av avfall och att se till att avfall sorteras och lämnas i rätta återvinningssystem. Hur vi påverkar miljön Vi har kartlagt vår miljöpåverkan genom en miljöutredning och identifierat de miljösituationer som har en betydande inverkan på miljön Måleriet använder material och energi och ger utsläpp till mark, luft och vatten. Våra strävanden att minska användningen av miljöbelastande ämnen, främst lösningsmedel, tillsammans med ett ökat utbud av vattenburna färger, innebär att vår negativa miljöpåverkan minskar Vi försöker att nedbringa mängden transporter och bränsleförbrukningen genom transportplanering. Det är även gynnsamt av ekonomiska skäl. Vid val av fordon och drivmedel bör även miljöpåverkan beaktas Fastställda miljömål skall uppnås och ständigt förbättras. Riktlinjer för miljö Wilhelm Lindén Målerifirma AB skall eftersträva att verksamheten förorsakar minsta möjlig miljöpåverkan genom att: regelbundet förbättra verksamheten i riktning mot minskad miljöpåverkan uppfylla alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen förebygga alla typer av föroreningar som kan uppstå på grund av verksamheten sätta konkreta mål för miljöarbetet ha ett effektivt miljöledningssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras ge medarbetarna tillräcklig information och utbildning och avsätta tillräckliga resurser för att miljöarbetet ska bli effektivt ge kunderna korrekt och fullständig information om miljökonsekvenser av de måleritjänster vi erbjuder kartlägga verksamhetens miljöprestanda, sätta mål för förbättringar och följa upp att dessa nås Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö Hur vi driver arbetsmiljöarbetet Arbetsmiljön och omsorg om våra medarbetare står i fokus i företaget. Sambandet mellan en god arbetsmiljö, trivsel hos medarbetarna och god lönsamhet har alltid varit självklart för oss och ännu mer i framtiden

7 Arbetsmiljöarbetet är uppbyggt kring löpande skyddsronder samt med upprättade rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. I samband med skyddsronder intervjuas våra målare angående deras arbetsmiljö Vi har en modern maskinpark och moderna hjälpmedel Checklistor för sprututrustningar finns. Vi håller också en nära kontakt med leverantörer av färgmaterial och utrustningar Företaget bekostar aktivitet som är berättigad till friskvårdsbidrag för samtliga medarbetare Vi kartlägger arbetsmiljöläget med hjälp av medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och målarenkäter Våra övergripande arbetsmiljömål (5-års sikt) fram till och med 2013 är att 50% av våra medarbetare skall inneha Liftkörkort o Våra arbetsmiljömål för 2013 är att o minska sjukfrånvaron till under 4% Utfallet mäts och vi har en handlingsplan för att nå våra mål. Målen och handlingsplanen utvärderas och uppdateras årligen Vi har avtal med Previa som handhar vår sjuk/friskanmälan, utför hälsoundersökningar samt friskprofiler Riktlinjer för hälsa och säkerhet Wilhelm Lindén Målerifirma AB skall erbjuda en sund och säker arbetsmiljö som inte äventyrar medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa, genom att: uppfylla alla tillämpliga krav i lagstiftningen som styr hälsa och säkerhet kartlägga och förebygga arbetsmiljörisker och arbetsskador skapa en alkohol- och drogfri arbetsmiljö i samverkan med de anställda ha ett aktivt rehabiliteringsarbete ha en god nödlägesberedskap sätta konkreta mål för förbättringar av hälsa och säkerhet och utarbeta och tillämpa ett handlingsprogram för att uppnå målen ha ett effektivt system för hälsa och säkerhet som fortlöpande utvärderas och förbättras ge medarbetarna tillräcklig information och utbildning och avsätta tillräckliga resurser för att arbetet med hälsa och säkerhet ska bli effektivt införa arbetsrotation för minskande av ev. belastningsskador. Riskhantering Vi har rutiner för att inventera risker inom kvalitet, miljö, kompetensutveckling, hälsa och säkerhet. Vi bedömer konsekvenserna och vidtar åtgärder som minskar riskerna och mildrar konsekvenserna. Arbetet med riskhantering utvärderas årligen.

8 Certifikat Vi är kvalitets- och miljöcertifierade och uppfyller kraven enligt den internationella standarden ISO 9001 och ISO Detta innebär att vi har identifierat de processer som leder till god kvalitet. Vi analyserar, styr och utvärderar dessa processer för att erhålla god kvalitet, minskad miljöpåverkan och en god arbetsmiljö där risken för skada är minimerad. Företagets ledningssystem följs upp genom återkommande granskningsbesök av NQA Nordic AB, ackrediterat certifieringsorgan. Hur vi arbetar Våra processer Vi arbetar som ett traditionellt måleriföretag med bra och enkla rutiner vilket gör att vi har korta och effektiva beslutsvägar. Vi efterlyser ett närmare samarbete med våra kunder för att bättre kunna utnyttja våra kunskaper. För att kunna påverka byggprocessen måste måleriet komma in i ett tidigare skede. Vi har klarlagt vårt arbetsflöde och beskrivit måleriprocessen med ingående delprocesser samt de processer som behövs för att stödja måleriprocessen och leda verksamheten i stort. Vi har utsett processägare som ansvarar för att dokumentera, styra och förbättra processerna Ledningsprocessen består av delprocesserna: Verksamhetsplanering Verksamhetsstyrning Huvudprocessen består av delprocessen: Försäljning Planering Inköp Produktion Överlämnande Fakturering Uppföljning Stödprocesserna som skall stödja huvudprocessen är: Administration/IT Kompetensutveckling Leverantörsutveckling Underlag för kalkyl och beredning När det gäller produktutveckling så har vi ett nära samarbete med våra större färgleverantörer Flügger och Alcro, där vi och våra lagbasar årligen gör studiebesök. Vi genomför lagbasträffar tillsammans med färgleverantörerna för att hålla oss uppdaterade när det gäller nyheter och produktkännedom inom måleriet.

9 Datorfrågor Vi använder oss av Hantverksdata (ett administrativt branschanpassat system utvecklat av Målaremästarnas Riksförening) för bokföring, löner, leverantörer, fakturering och projektredovisning. Vilka vi är Organisation Den administrativa personalen är: VD Projektledare Torbjörn Westlund Ekonomiansvarig Pia Mosell Administratör Styrelsen består av: Towe Björklund miljöansvarig, Robin Johansson kalkyl, Sören Norr kalkyl samt Thomas Kempe ansvarig för servicemålarna. Yvonne Samuelsson. Ordförande Göran Burenstam Linder, suppleant Anders Jansson. Ledningsgruppen utgörs av: VD, Ekonomiansvarig samt Projektledare och ansvarar för såväl den dagliga ledningen som den långsiktiga utvecklingen av företaget. Vi har idag ett 80-tal målare anställda, det stora flertalet är män. Insatser görs på lagbasutbildning för att ytterligare främja ansvarstagandet, engagemang och delaktighet hos medarbetarna. Möten och information Utbildningsnivån på våra målare är traditionell, på företaget finns utbildningsjournaler där kurser, utbildningar och spetskompetenser är dokumenterade, allt för att säkerställa att arbetsuppgifter som kräver behörighet eller särskild kompetens, utförs av kvalificerade medarbetare. Varje nyanställd får muntlig introduktion i kvalitets- och miljöarbetet samt en handledningspärm där rutiner för kvalitets- och miljöarbetet, anmälan av sjukdom, olycka m.m. finns dokumenterade. Intern information ges fortlöpande i vårt Info-blad som utges fyra gånger per år. Vi genomför målarenkäter och medarbetarsamtal en gång per år. Våra mötesrutiner består av: Dagliga möten Veckomöten Månadsmöten Kvartalsmöten Projektledare träffas och går vid behov igenom pågående projekt Produktionsplanering och strategi diskuteras med VD, projektledare och kalkylator Projektledare och ekonomiansvarig går igenom ekonomin i sina respektive projekt Ledningsgruppen stämmer av hur kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbetet fungerar

10 Ledningens genomgång Genomgång av kvalitets- och miljöledningssystemet med Ledningsgruppen minst en gång per år. Våra leverantörer Vi använder oss i huvudsak av två färgleverantörer; Flügger och Alcro som är ISO 9000 och ISO certifierade. När det gäller maskiner som färg- och sandspackelsprutor samarbetar vi med Anti- Corrosion som är ISO 9000 certifierade. Detta borgar för att våra kunder får bra produkter. Vi för en ständig dialog och erfarenhetsåterföring med våra leverantörer för framtida utveckling. Vi ställer krav på god leveransförmåga, hög produktkvalitet och ett aktivt kvalitets- och miljöarbete. Dessa faktorer beaktas vid vår årliga utvärdering av våra leverantörer. Våra tillgångar Alla medarbetare som utgör själva verksamheten samt vårt goda renommé. Företagets logotyp som är märkesskyddad. Vi har en modern bilpark som byts ut vart tredje år, Projektlednings bilar leasas och transportbilarna äger vi själva. Våra maskiner byts ut regelbundet för att våra målare ska ha bra arbetsredskap. Vid produktionstoppar hyr vi in maskiner. Vi hyr vår lokal i Enskede och här blir vi kvar eftersom vi trivs så bra. Den uppfyller våra, målarnas och kundernas behov och har ett bra läge ur kommunikationssynpunkt. Vår ekonomi Resultatet för Wilhelm Lindén de senaste 5 åren. Vår omsättning i tkr har från år 2008 till 2012 ökat från till (år 08 = , år 09 = , år 10 = , år 11 = ). Vårt bundna egna kapital består av ett aktiekapital på 2 miljoner och en reservfond på 400 tusen kronor. Garantiavsättningar är maximalt avsatta. Kredit hos banker har inte utnyttjas sedan Våra kontakter VD är huvudansvarig för externa kontakter, med du är också välkommen att kontakta övriga i ledningsgruppen för frågor inom deras respektive område. Vi eftersträvar att ha personliga kontakter och relationer med våra kunder genom mindre kundträffar. När vi offererar till nya kunder eller kontakter bifogar vi vår företagsfolder. Våra medarbetare informeras genom vårt Målar-Informationsblad som kommer ut fyra gånger per år. Vi är anslutna till Målaremästarnas Riksförening som både är en bransch- och arbetsgivarorganisation.

11 Vi är medlemmar i Stockholms Hantverksförening Vi sponsrar Sveriges Handikappades Riksförbund. Vi samarbetar med Fredrika Bremergymnasiet och Hantverksakademin beträffande lärlingar och PRAO-elever. Våra medarbetare Vi har rutiner för kompetensutveckling som innefattar intern information och utbildning om material och produkter till alla målare, identifiering av behov av kompetensutveckling genom årliga medarbetarenkäter och medarbetarsamtal. Våra övergripande kompetensutvecklingsmål (5 års sikt) fram till och med 2013 är att öka mångkunnigheten hos våra medarbetare Utfallet mäts och vi har en handlingsplan för att nå våra mål. Målen och handlingsplanen utvärderas och uppdateras årligen Vi samlar uppgifter om genomförd kompetensutveckling i ett kompetensregister. Arbetet med kompetensutveckling utvärderas årligen. Vi har rutiner för att säkerställa att arbetsuppgifter som kräver behörighet eller särskild kompetens, utförs av kvalificerade medarbetare. Det gäller både ledande uppgifter som lagbas och olika typer av måleriarbeten som t.ex. brandskyddsmålning. Hur du når oss Wilhelm Lindén Målerifirma AB Enskedevägen JOHANNESHOV Tel Fax Moms/Org.nr Hemsida. E-post. VD Torbjörn Westlund Trycksak nr T-0001 utgåva Wilhelm Lindén Målerifirma AB Maj 2013

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö :s Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 QiM AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget...5 1.1

Läs mer

Verksamhetshandbok. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Version 3.0 2011-03-01

Verksamhetshandbok. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Version 3.0 2011-03-01 Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö Version 3.0 2011-03-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Kapitel 1, Affärsidé och policies... 5 Kapitel 2, Ledningens ansvar

Läs mer

Verksamhetshandbok. FR 2000 med EN 1090 och SS-EN ISO 3834. Anders Stegerud 2015-03-30

Verksamhetshandbok. FR 2000 med EN 1090 och SS-EN ISO 3834. Anders Stegerud 2015-03-30 Verksamhetshandbok FR 2000 med EN 10 och SS-EN ISO 3834 med SS-EN10 och SS-EN ISO 3834 1(26 Innehållsförteckning 1. Ledningen... 4 1.1 AFFÄRSIDE... 4 1.2 RIKTLINJER POLICY... 4 1.3 VERKSAMHETSMÅL... 4

Läs mer

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet LEDNINGS- SYSTEM för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet INNEHÅLL KORT OM... BOLAGET 3 VÅR VISION 3 VÅR MISSION 3 VÅRT LEDNINGSSYSTEM 3 VÅR KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING 4 BRÖDERNA NÄSLUND BYGGARES LEDN-

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

Bostadsstiftelsen Uddevallahem. Miljö- och arbetsmiljöredovisning

Bostadsstiftelsen Uddevallahem. Miljö- och arbetsmiljöredovisning Bostadsstiftelsen Uddevallahem Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2014 Bostadsstiftelsen Uddevallahem Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2014 INNEHÅLL Miljöansvarig har ordet 3 Miljöarbete 4-6 Arbetsmiljöarbete

Läs mer

PITEÅ KOMMUN Fastighets- och Servicekontoret Städenheten Affärsplan för Resultatenheten Städ 2012-2014 Sammanställt av Städenhetens ledningsgrupp

PITEÅ KOMMUN Fastighets- och Servicekontoret Städenheten Affärsplan för Resultatenheten Städ 2012-2014 Sammanställt av Städenhetens ledningsgrupp Sammanställt av s ledningsgrupp Piteå Kommun,, AFFÄRSPLAN FÖR RESULTATENHETEN STÄD 2012-2014 - 1 - Ä Sammanställt av s ledningsgrupp Innehåll 1 INTRODUKTION... 3 2 STÄDVERKSAMHETEN IDAG... 4 2.1 VERKSAMHET...

Läs mer

Ellextre Entreprenad AB i Sundsvall Regler, Normer, Policy & Företagshistorik

Ellextre Entreprenad AB i Sundsvall Regler, Normer, Policy & Företagshistorik Ellextre Entreprenad AB i Sundsvall Regler, Normer, Policy & Företagshistorik Välkommen till Ellextre Entreprenad AB i Sundsvall Vi har i denna folder tagit fram lite material som du som anställd medarbetare

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande Våra värderingar 1 Våra värderingar Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra värderingar Affärskoncept Uppförandekod Framgångsfaktorer Policys Strategi "Våra affärsprinciper" och " Våra värderingar"

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Verksamhetsmanual. Luleå Hamn AB

Verksamhetsmanual. Luleå Hamn AB Godkännes av: Sida 1 av 19 Luleå Hamn AB Till Luleå Hamns kunder, leverantörer, medarbetare samt övriga intressenter Vår förmåga att motsvara våra kunders behov, krav och förväntningar är helt avgörande

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system FR2000 Verksamhetsledning Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system Alla i organisationen drar sitt strå till stacken Integrerad certifiering Fler och fler organisationer får

Läs mer

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00 Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28 Besöksadress till byggplatsen Havdhem City Byggherrens namn Byggherrens telefonnummer Havdhem

Läs mer

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Innehåll Fastighetschefen har ordet... 3 Verksamhetsidé, strategier och mål... 6 Organisation...

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2012 1 Hållbarhet finns i vårt DNA Den övergripande visionen för vårt hållbarhetsarbete är att ta en ledande roll i att utveckla för branschen relevanta hållbarhetsfrågor. Detta

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer