Verksamhetsbeskrivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsbeskrivning"

Transkript

1 Verksamhetsbeskrivning

2 Innehåll Sida Syfte 3 Vår bakgrund 3 Våra ägare 3 Vår verksamhet och vår marknad 3 Hur vi ser framåt 4 Våra kunder 4 Vår kvalitetsinriktning 4 Vår miljöinriktning 5 Hälsa och säkerhet 6 Certifikat 7 Hur vi arbetar 8 Vilka vi är 9 Våra leverantörer 10 Våra tillgångar 10 Vår ekonomi 10 Våra kontakter 10 Våra medarbetare 11 Hur du når oss 11

3 Syfte Denna beskrivning syftar till att ge våra kunder, medarbetare och leverantörer en översikt över vår verksamhet och vårt kvalitets- och miljöledningssystem. Vår bakgrund Wilhelm Lindén Målerifirma AB grundades 1913 av Wilhelm Lindén, sonen Gösta Lindén övertog företaget 1949 och drev det fram till 1979 då målaremästare Owe Westlund köpte företaget tillsammans med dåvarande Projektledning. År 2005 tillträdde Torbjörn Westlund som VD på företaget och som tillsammans med nuvarande personal driver det med vår stolta historia i beaktande. Våra ägare Vår huvudägare är Procurator AB där Wilhelm Lindén Målerifirma AB är ett fristående företag inom Sandå Sverige AB. Vår verksamhet och vår marknad Vår affärsidé Wilhelm Lindén Målerifirma AB garanterar kunden avtalad kvalité, levererad i rätt tid, till överenskommet pris. Vi skall tjäna pengar under förutsättning att våra kunder och anställda upplever oss positivt. All verksamhet skall vara miljöanpassad. Vi skall alltid erbjuda kunden den lösning som vi bedömer uppfyller kraven till lägsta möjliga kostnad på sikt. Våra produkter Vi erbjuder i princip alla måleritjänster som förekommer i samband med målning av bostäder, offentliga byggnader, affärslokaler och industrifastigheter. Vår marknad Wilhelm Lindén Målerifirma har sitt kontor beläget på Enskedevägen i Enskede i Globens närområde. Verksamhetsområdet utgörs huvudsakligen av Stor-Stockholm. Vi har vid enstaka tillfällen drivit projekt utomlands som t.ex. Berlin och S:t Petersburg. Måleriet är ett hantverksyrke som kännetecknas av stor priskonkurrens och en stark medvetenhet om betydelsen av ett ordnat kvalitets- och miljöarbete. Byggbranschen är omgärdad av en stor mängd lagar och normer, till exempel Miljöbalken, Plan- och Bygglagen m.m. Wilhelm Lindén Målerifirma är anslutet till Målaremästarna som både är bransch- och arbetsgivarorganisation

4 Hur vi ser framåt Vi har för avsikt att arbeta vidare med den kultur som finns inom företaget. Vi hittar förbättringsmöjligheter genom att ta tillvara synpunkter och förslag från medarbetare och kunder. Wilhelm Lindén Målerifirma AB skall fortsätta att vara ett stabilt och marknadsledande företag som värnar om kunder, medarbetare och miljö. Detta säkerställs genom återkommande utvärdering av verksamheten för att kunna utveckla strategier för framtiden. För att säkerställa framtida kompetensförsörjning genomförs varje år ett medarbetarsamtal där man individuellt går igenom vilket utbildningsbehov som finns, både från arbetsgivare och från medarbetaren. Vi har upprättat ett kompetensutvecklingsregister där all individuell utbildning dokumenteras för att kunna välja personal till arbeten där speciell utbildning krävs, samt som underlag för bevakning av när utbildningscertifikat skall uppdateras. En annan form av utbildning är den företagsinterna kunskapsöverföringen som innebär att vi tar tillvara på spetskompetensen hos äldre medarbetare och låter dessa utbilda yngre, oerfarna medarbetare och på sätt behåller vi den höga kompetens som finns inom företaget Vi skall fortsätta att stärka och upprätthålla varumärket Wilhelm Lindén Målerifirma som idag förknippas med kvalitet, kunskap, medvetenhet och framtidstro. Alla i företaget är marknadsförare och skall upprätthålla en positiv och professionell attityd mot kunder och övriga medarbetare så att alla medarbetare trivs med sitt arbete och känner sig delaktiga i företaget. Vi skall även värna om och förbättra arbetsmiljön. Wilhelm Lindéns låga omsättning på medarbetare skapar en stabilitet som är en av företagets styrkor. Vi samarbetar med Fredrika Bremer gymnasiet och Hantverksakademins målarlinjer vilket gör att återväxten av duktiga hantverkare är mycket god. Dessa olika medvetna strategier gör att vi kan möta framtiden med tillförsikt. Vår hemsida skall ständigt hållas uppdaterad och aktuell. Våra kunder Våra största uppdragsgivare är de stora byggföretagen och fastighetsägarna i Stockholm. Vi är ett renodlat entreprenadföretag men vi är även årsentreprenör åt Nordea samt Arenabolaget-Globen. Vi kartlägger våra kunders behov, krav och förväntningar genom en årlig kundenkät. Vi låter även våra kunder, efter avslutat arbete, svara på ett antal frågor för att mer projektspecifikt ta reda på hur måleriarbetet fungerat, allt för att förbättra oss och hålla vårt kvalitets- och miljöarbete levande. Vi har goda referenser från de allra flesta kunder. Vår kvalitetsinriktning Hur vi driver kvalitetsarbetet och styr vår verksamhet Vår uppfattning om kvalitetsarbetet är att det är den enda möjligheten för överlevnad och att få en sund ekonomi

5 För att motsvara kundernas och våra egna kvalitetskrav upprättar vi på större entreprenader eller, när kunden så vill en kvalitets- miljö och arbetsmiljöplan. Där genomför och dokumenterar vi t.ex. avsyning innan start, egenkontroller och kvalitetsronder. För de mindre arbetsplatserna skall vi upprätta en motsvarande, förenklad plan vid behov. Våra övergripande kvalitetsmål (5-års sikt) fram till och med 2013 är att vi ska ha 0 egna anmärkningar på 5-års garantibesiktningar o Våra kvalitetsmål för 2013 är att o säkerställa kundnöjdheten Utfallet mäts och vi har en handlingsplan för att nå våra mål. Målen och handlingsplanen utvärderas och uppdateras årligen. Vi följer kvalitetsutvecklingen bl.a. genom information från Målaremästarna. Riktlinjer för kvalitet Wilhelm Lindén Målerifirma AB skall alltid eftersträva att uppfylla kundernas uttalade och underförstådda behov, krav och förväntningar. Våra tjänster skall kännetecknas av god kvalitet och varje uppdrag skall skötas så att det blir en god referens för fortsatta affärer med kunden. Detta skall uppnås genom att: erbjuda kunden den lösning som vi bedömer uppfyller kundens behov, krav och förväntningar till lägsta möjliga kostnad på sikt ha ett effektivt ledningssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras ge medarbetarna information och utbildning och avsätta tillräckliga resurser för att kvalitetsarbetet skall bli effektivt sätta konkreta mål för kvalitetsarbetet regelbundet förbättra verksamheten i riktning mot ökad kundtillfredställelse och minskade kvalitetsbriskostnader. Vår miljöinriktning Hur vi driver miljöarbetet Wilhelm Lindén Målerifirma AB har som målsättning att använda sig av material som har lägsta inverkan på miljön. Vi samarbetar med våra stora leverantörer för att uppdatera oss på marknadens senaste produkter för att kunna leverera ett måleri som har minsta möjliga påverkan på miljön, och även är ergonomiskt lämpligt för våra medarbetare att arbeta med. Kunskap om företagets miljöpolicy, ett utvecklat miljömedvetande i organisationen och en välutbildad personal är grunden för ett bra miljöarbete. Våra övergripande miljömål (5-års sikt) fram till och med 2013 är att i enlighet med våra färgleverantörer vara helt fria från lösningsmedelsburna produkter o Våra miljömål för 2013 är att o minska mängden färg till deponi o tidsedlar, tidlistor digitaliseras för att minska pappersförbrukningen och därmed miljöförbättrande.

6 Utfallet mäts och vi har en handlingsplan för att nå våra mål. Målen och handlingsplanen utvärderas och uppdateras årligen Vi strävar efter att begränsa uppkomsten av avfall och att se till att avfall sorteras och lämnas i rätta återvinningssystem. Hur vi påverkar miljön Vi har kartlagt vår miljöpåverkan genom en miljöutredning och identifierat de miljösituationer som har en betydande inverkan på miljön Måleriet använder material och energi och ger utsläpp till mark, luft och vatten. Våra strävanden att minska användningen av miljöbelastande ämnen, främst lösningsmedel, tillsammans med ett ökat utbud av vattenburna färger, innebär att vår negativa miljöpåverkan minskar Vi försöker att nedbringa mängden transporter och bränsleförbrukningen genom transportplanering. Det är även gynnsamt av ekonomiska skäl. Vid val av fordon och drivmedel bör även miljöpåverkan beaktas Fastställda miljömål skall uppnås och ständigt förbättras. Riktlinjer för miljö Wilhelm Lindén Målerifirma AB skall eftersträva att verksamheten förorsakar minsta möjlig miljöpåverkan genom att: regelbundet förbättra verksamheten i riktning mot minskad miljöpåverkan uppfylla alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen förebygga alla typer av föroreningar som kan uppstå på grund av verksamheten sätta konkreta mål för miljöarbetet ha ett effektivt miljöledningssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras ge medarbetarna tillräcklig information och utbildning och avsätta tillräckliga resurser för att miljöarbetet ska bli effektivt ge kunderna korrekt och fullständig information om miljökonsekvenser av de måleritjänster vi erbjuder kartlägga verksamhetens miljöprestanda, sätta mål för förbättringar och följa upp att dessa nås Hälsa och säkerhet Arbetsmiljö Hur vi driver arbetsmiljöarbetet Arbetsmiljön och omsorg om våra medarbetare står i fokus i företaget. Sambandet mellan en god arbetsmiljö, trivsel hos medarbetarna och god lönsamhet har alltid varit självklart för oss och ännu mer i framtiden

7 Arbetsmiljöarbetet är uppbyggt kring löpande skyddsronder samt med upprättade rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. I samband med skyddsronder intervjuas våra målare angående deras arbetsmiljö Vi har en modern maskinpark och moderna hjälpmedel Checklistor för sprututrustningar finns. Vi håller också en nära kontakt med leverantörer av färgmaterial och utrustningar Företaget bekostar aktivitet som är berättigad till friskvårdsbidrag för samtliga medarbetare Vi kartlägger arbetsmiljöläget med hjälp av medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och målarenkäter Våra övergripande arbetsmiljömål (5-års sikt) fram till och med 2013 är att 50% av våra medarbetare skall inneha Liftkörkort o Våra arbetsmiljömål för 2013 är att o minska sjukfrånvaron till under 4% Utfallet mäts och vi har en handlingsplan för att nå våra mål. Målen och handlingsplanen utvärderas och uppdateras årligen Vi har avtal med Previa som handhar vår sjuk/friskanmälan, utför hälsoundersökningar samt friskprofiler Riktlinjer för hälsa och säkerhet Wilhelm Lindén Målerifirma AB skall erbjuda en sund och säker arbetsmiljö som inte äventyrar medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa, genom att: uppfylla alla tillämpliga krav i lagstiftningen som styr hälsa och säkerhet kartlägga och förebygga arbetsmiljörisker och arbetsskador skapa en alkohol- och drogfri arbetsmiljö i samverkan med de anställda ha ett aktivt rehabiliteringsarbete ha en god nödlägesberedskap sätta konkreta mål för förbättringar av hälsa och säkerhet och utarbeta och tillämpa ett handlingsprogram för att uppnå målen ha ett effektivt system för hälsa och säkerhet som fortlöpande utvärderas och förbättras ge medarbetarna tillräcklig information och utbildning och avsätta tillräckliga resurser för att arbetet med hälsa och säkerhet ska bli effektivt införa arbetsrotation för minskande av ev. belastningsskador. Riskhantering Vi har rutiner för att inventera risker inom kvalitet, miljö, kompetensutveckling, hälsa och säkerhet. Vi bedömer konsekvenserna och vidtar åtgärder som minskar riskerna och mildrar konsekvenserna. Arbetet med riskhantering utvärderas årligen.

8 Certifikat Vi är kvalitets- och miljöcertifierade och uppfyller kraven enligt den internationella standarden ISO 9001 och ISO Detta innebär att vi har identifierat de processer som leder till god kvalitet. Vi analyserar, styr och utvärderar dessa processer för att erhålla god kvalitet, minskad miljöpåverkan och en god arbetsmiljö där risken för skada är minimerad. Företagets ledningssystem följs upp genom återkommande granskningsbesök av NQA Nordic AB, ackrediterat certifieringsorgan. Hur vi arbetar Våra processer Vi arbetar som ett traditionellt måleriföretag med bra och enkla rutiner vilket gör att vi har korta och effektiva beslutsvägar. Vi efterlyser ett närmare samarbete med våra kunder för att bättre kunna utnyttja våra kunskaper. För att kunna påverka byggprocessen måste måleriet komma in i ett tidigare skede. Vi har klarlagt vårt arbetsflöde och beskrivit måleriprocessen med ingående delprocesser samt de processer som behövs för att stödja måleriprocessen och leda verksamheten i stort. Vi har utsett processägare som ansvarar för att dokumentera, styra och förbättra processerna Ledningsprocessen består av delprocesserna: Verksamhetsplanering Verksamhetsstyrning Huvudprocessen består av delprocessen: Försäljning Planering Inköp Produktion Överlämnande Fakturering Uppföljning Stödprocesserna som skall stödja huvudprocessen är: Administration/IT Kompetensutveckling Leverantörsutveckling Underlag för kalkyl och beredning När det gäller produktutveckling så har vi ett nära samarbete med våra större färgleverantörer Flügger och Alcro, där vi och våra lagbasar årligen gör studiebesök. Vi genomför lagbasträffar tillsammans med färgleverantörerna för att hålla oss uppdaterade när det gäller nyheter och produktkännedom inom måleriet.

9 Datorfrågor Vi använder oss av Hantverksdata (ett administrativt branschanpassat system utvecklat av Målaremästarnas Riksförening) för bokföring, löner, leverantörer, fakturering och projektredovisning. Vilka vi är Organisation Den administrativa personalen är: VD Projektledare Torbjörn Westlund Ekonomiansvarig Pia Mosell Administratör Styrelsen består av: Towe Björklund miljöansvarig, Robin Johansson kalkyl, Sören Norr kalkyl samt Thomas Kempe ansvarig för servicemålarna. Yvonne Samuelsson. Ordförande Göran Burenstam Linder, suppleant Anders Jansson. Ledningsgruppen utgörs av: VD, Ekonomiansvarig samt Projektledare och ansvarar för såväl den dagliga ledningen som den långsiktiga utvecklingen av företaget. Vi har idag ett 80-tal målare anställda, det stora flertalet är män. Insatser görs på lagbasutbildning för att ytterligare främja ansvarstagandet, engagemang och delaktighet hos medarbetarna. Möten och information Utbildningsnivån på våra målare är traditionell, på företaget finns utbildningsjournaler där kurser, utbildningar och spetskompetenser är dokumenterade, allt för att säkerställa att arbetsuppgifter som kräver behörighet eller särskild kompetens, utförs av kvalificerade medarbetare. Varje nyanställd får muntlig introduktion i kvalitets- och miljöarbetet samt en handledningspärm där rutiner för kvalitets- och miljöarbetet, anmälan av sjukdom, olycka m.m. finns dokumenterade. Intern information ges fortlöpande i vårt Info-blad som utges fyra gånger per år. Vi genomför målarenkäter och medarbetarsamtal en gång per år. Våra mötesrutiner består av: Dagliga möten Veckomöten Månadsmöten Kvartalsmöten Projektledare träffas och går vid behov igenom pågående projekt Produktionsplanering och strategi diskuteras med VD, projektledare och kalkylator Projektledare och ekonomiansvarig går igenom ekonomin i sina respektive projekt Ledningsgruppen stämmer av hur kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbetet fungerar

10 Ledningens genomgång Genomgång av kvalitets- och miljöledningssystemet med Ledningsgruppen minst en gång per år. Våra leverantörer Vi använder oss i huvudsak av två färgleverantörer; Flügger och Alcro som är ISO 9000 och ISO certifierade. När det gäller maskiner som färg- och sandspackelsprutor samarbetar vi med Anti- Corrosion som är ISO 9000 certifierade. Detta borgar för att våra kunder får bra produkter. Vi för en ständig dialog och erfarenhetsåterföring med våra leverantörer för framtida utveckling. Vi ställer krav på god leveransförmåga, hög produktkvalitet och ett aktivt kvalitets- och miljöarbete. Dessa faktorer beaktas vid vår årliga utvärdering av våra leverantörer. Våra tillgångar Alla medarbetare som utgör själva verksamheten samt vårt goda renommé. Företagets logotyp som är märkesskyddad. Vi har en modern bilpark som byts ut vart tredje år, Projektlednings bilar leasas och transportbilarna äger vi själva. Våra maskiner byts ut regelbundet för att våra målare ska ha bra arbetsredskap. Vid produktionstoppar hyr vi in maskiner. Vi hyr vår lokal i Enskede och här blir vi kvar eftersom vi trivs så bra. Den uppfyller våra, målarnas och kundernas behov och har ett bra läge ur kommunikationssynpunkt. Vår ekonomi Resultatet för Wilhelm Lindén de senaste 5 åren. Vår omsättning i tkr har från år 2008 till 2012 ökat från till (år 08 = , år 09 = , år 10 = , år 11 = ). Vårt bundna egna kapital består av ett aktiekapital på 2 miljoner och en reservfond på 400 tusen kronor. Garantiavsättningar är maximalt avsatta. Kredit hos banker har inte utnyttjas sedan Våra kontakter VD är huvudansvarig för externa kontakter, med du är också välkommen att kontakta övriga i ledningsgruppen för frågor inom deras respektive område. Vi eftersträvar att ha personliga kontakter och relationer med våra kunder genom mindre kundträffar. När vi offererar till nya kunder eller kontakter bifogar vi vår företagsfolder. Våra medarbetare informeras genom vårt Målar-Informationsblad som kommer ut fyra gånger per år. Vi är anslutna till Målaremästarnas Riksförening som både är en bransch- och arbetsgivarorganisation.

11 Vi är medlemmar i Stockholms Hantverksförening Vi sponsrar Sveriges Handikappades Riksförbund. Vi samarbetar med Fredrika Bremergymnasiet och Hantverksakademin beträffande lärlingar och PRAO-elever. Våra medarbetare Vi har rutiner för kompetensutveckling som innefattar intern information och utbildning om material och produkter till alla målare, identifiering av behov av kompetensutveckling genom årliga medarbetarenkäter och medarbetarsamtal. Våra övergripande kompetensutvecklingsmål (5 års sikt) fram till och med 2013 är att öka mångkunnigheten hos våra medarbetare Utfallet mäts och vi har en handlingsplan för att nå våra mål. Målen och handlingsplanen utvärderas och uppdateras årligen Vi samlar uppgifter om genomförd kompetensutveckling i ett kompetensregister. Arbetet med kompetensutveckling utvärderas årligen. Vi har rutiner för att säkerställa att arbetsuppgifter som kräver behörighet eller särskild kompetens, utförs av kvalificerade medarbetare. Det gäller både ledande uppgifter som lagbas och olika typer av måleriarbeten som t.ex. brandskyddsmålning. Hur du når oss Wilhelm Lindén Målerifirma AB Enskedevägen JOHANNESHOV Tel Fax Moms/Org.nr Hemsida. E-post. VD Torbjörn Westlund Trycksak nr T-0001 utgåva Wilhelm Lindén Målerifirma AB Maj 2013

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Lindfeldts Måleri AB Inledning Lindfeldts Måleri AB är Dalarnas största målerikoncern med 150 medarbetare och en omsättning på nästan 100 miljoner

Läs mer

MANUAL FÖR KVALITET OCH MILJÖ

MANUAL FÖR KVALITET OCH MILJÖ INNEHÅLL 1 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING... 1 1.1 KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY... 1 1.2 ORGANISATION... 2 1.3 LEDNINGSSYSTEM... 2 1.4 DOKUMENTSTYRNING... 2 1.5 KOMMUNIKATION... 3 1.6 FÖRBÄTTRINGAR OCH AVVIKELSER...

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Tritech_presentation_mall, 14-08-15 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Av: Förnamn Efternamn Datum: 20ÅÅ-MM-DD SYFTE MED UTBILDNINGEN Sida 2 En introduktion i ISO på Tritech Hur Tritech jobbar

Läs mer

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd 20101207 Kravstandard Järfälla kommuns Miljödiplomering Fastställd 2010-12-07 1. ALLMÄNT 3 2. GRUNDLÄGGANDE KRAV 3 3. MILJÖANSVARIG 3 4. MILJÖUTREDNING 3 5. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN 4 6. RUTINER OCH/ELLER

Läs mer

Kvalitetspolicy. Ovanstående policy är antagen 97-11-03 och är senast reviderad 11-01-31

Kvalitetspolicy. Ovanstående policy är antagen 97-11-03 och är senast reviderad 11-01-31 Kvalitetspolicy Sundfrakts målsättning är att leverera tjänster och produkter med rätt kvalitet, till rätt pris, utförda i rätt tid och samtidigt med strävan efter ständig förbättring i hela organisationen.

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter EU - Näringslivet - Miljön 2005-01-26 (uppdaterad 2005-04-14) ENVIVE AB Pia M Berglund-Lundström www.envive.se Övergång till ISO 14001:2004 Förberedelsetid

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Sida 2 av 7 UInnehållsförteckning 1 VÅR BAKGRUND... 3 2 VÅR AFFÄRSIDÉ, VERKSAMHET OCH VÅR MARKNAD... 3 3 HUR VI SER FRAMÅT...

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247 ARBETSMILJÖPLAN Montessoriförskolan Makrillen Arbetsmiljöansvarig Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702513247 DOKUMENTVERSION UPPDATERAD VEM 1 20140103 Carolina Jansson 1 Ambition och Mål Vi skall

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Elutveckling AB 1 Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Miljöledningsbarometern 2002

Miljöledningsbarometern 2002 Bilaga 7 Miljöledningsbarometern 2002 Uppgiftslämnare: Ann-Christine Mohlin Verksamhet: Tandvårdsstaben Datum: 2003-02-04 A. MILJÖUTREDNING Ja Arbete Har ni genomfört en miljöutredning*? B. MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Elutveckling AB 1 Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

färgkarta för upplevelserika miljöer

färgkarta för upplevelserika miljöer färgkarta för upplevelserika miljöer mästare på måleri Allerby Måleri AB skapar trivsamma miljöer för stat, kommun, fastighetsägare, byggare och förvaltare i Göteborg sedan 1987. Vi ser till helheten och

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun ÅNGELHOL'>f.S KOM.;.'\{UN Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun I egenskap av kommundirektör fördelar jag härmed arbetsuppgifter gällande

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

POLICY OCH ARBETSRUTINER Våra struktuterade arbetstsätt är en framgångsfaktor

POLICY OCH ARBETSRUTINER Våra struktuterade arbetstsätt är en framgångsfaktor POLICY OCH ARBETSRUTINER Våra struktuterade arbetstsätt är en framgångsfaktor Sid 2 Sammanfattning Målsättning Praktik Sid 3 Gemab Policy Kvalitetspolicy Arbetsmiljöpolicy Miljöpolicy Sid 4 Våra rutiner

Läs mer

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö To t a l p r o j e k t i M ä l a r d a l e n A B Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag Totalprojekt i Mälardalen AB har för att

Läs mer

B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B

B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B Manual Kvalitet och Miljö enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

Välkommen till NMTs miljöledningssystem Välkommen till NMTs miljöledningssystem Presentationsslingan Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion och handbok till NMTs miljöledningssystem. Här beskrivs ledningssystemets uppbyggnad.

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet Utdrag Protokoll RK 89 2008-02-28 FA2008/390/STAB Statsrådsberedningen Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet (1 bilaga) Bakgrund Miljöledningsarbetet är en viktig

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet LEDNINGS- SYSTEM för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet INNEHÅLL KORT OM... BOLAGET 3 VÅR VISION 3 VÅR MISSION 3 VÅRT LEDNINGSSYSTEM 3 VÅR KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING 4 BRÖDERNA NÄSLUND BYGGARES LEDN-

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter?

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? . TJÄNSTEPRODUKTION Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? Gör ni riktiga förkalkyler och kontrolleras utfallet efteråt? Planeras beläggningen så att ni kan utnyttja

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet.

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet. Miljöberättelse 216 Organisation och verksamhet Stahrebolaget är ett av Mellansveriges största företag inom sanering, skadeservice och underhållsservice. Våra beställare är försäkringsbolag, kommuner,

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform En kort sammanfattning En kurs som ger måleriföretaget allt som krävs för att kunna driva ett bra kvalitets- och miljöarbete. Under kursen inför kursdeltagarna

Läs mer

Nyheter i ISO 14001 och 14004

Nyheter i ISO 14001 och 14004 Nyheter i ISO 14001 och 14004 Anne Swartling, SIS, 10 november, 2004 2004-11-17 1 Drivkrafter för revision av 14001/4 Överensstämmelse med ISO 9001 Förtydliga befintlig text Översättningsfrågor ISO 14004

Läs mer

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ MANUA KVAITET OCH MIJÖ enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag OBS! denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Verksamhet Pentagram AB:s verksamhet innefattar konstruktion samt byggnation av försörjningsramper för bussar till trafikentreprenörer, kommuner och landsting m.fl. Med modern teknik,

Läs mer

Kvalitets och miljösystem på byggföretag

Kvalitets och miljösystem på byggföretag 2016 09 15 Kvalitets och miljösystem på byggföretag Välkomna! Varför ledningssystem för kvalitets & miljö? Vad består ett ledningssystem för kvalitet av? Varför i byggprocessen? Hur hänger det ihop med

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

Mot bakgrund av att alternativa varuvägar kan vara en betydande miljöaspekt skall vi så långt som möjligt arbeta med miljölogistik.

Mot bakgrund av att alternativa varuvägar kan vara en betydande miljöaspekt skall vi så långt som möjligt arbeta med miljölogistik. 1 (14) Miljöpolicy VVS International AB bevakar de miljöaspekter som är förknippade med vår verksamhet för att uppfylla den tillämpliga miljölagstiftning som vi följer. Vårt produktsortiment skall omfatta

Läs mer

Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag OBS! Denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt kvalitets-,

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

Företagspresentation. Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri

Företagspresentation. Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri Företagspresentation Produkter och system för Disk, Tvätt, Rengöring, Hygien och Desinfektion 2 Du är till för dina gäster. Vi är till för dig.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

EMAS Easy. Miljöledningssystem för små och medelstora företag

EMAS Easy. Miljöledningssystem för små och medelstora företag EMAS Easy Miljöledningssystem för små och medelstora företag metod som förenklar införandet av miljöledningssystem för små företag miljöstyrningsrådets uppdrag sanktionerade avgifter Emas - EU:s verktyg

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Västanvinden 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Kvalitetshandbok för medarbetare

Kvalitetshandbok för medarbetare Kvalitetshandbok för medarbetare Itri Städ i Stockholm AB Itri startades år 1987 som enskild firma och nuvarande aktiebolag bildades 1996. Vårt organisationsnummer är 556537-3635. Itri är ett lokalvårdsföretag,

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset miljöpolicy Genom Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) miljöpolicy visar ledningen sitt engagemang, intentioner och avsikt med SU:s miljöarbete. Vi ska som en del

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer