Projektekonomi KTH - Indek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektekonomi KTH - Indek"

Transkript

1 Varför? Projektekonomi KTH - Indek Sven Antvik Varför styra projektekonomi? Vad kan hända vid otillräcklig styrning? Sven Antvik (c) KTH Sven Antvik (c) KTH Projektekonomi Introduktion Utveckling Begrepp Projektstruktur Styrning Genomförande Viktiga faktorer Sven Antvik Civilingenjör KTH Flerårig erfarenhet av beställarens projektledning på FMV Resultatvärdemetoden sedan 1970-talet Forskning och undervisning i projektledning vid KTH Licentiatavhandling vid KTH om Resultatvärdesmetoden Ledamot av Svenska ProjektAkademien Tidigare medlem i utskottet som utser Årets Projektledare Certifierad enligt PMI (PMP) samt IPMA First Assessor Egen konsultverksamhet - Management and Aviation Författare till Styrning av stora projekt statsmakternas krav på beställarens styrning av JAS-projektet Medförfattare till Projekt ledning och metoder och Resultatvärdemetoden en introduktion Instruktör flygning samt språkassessor flyg Sven Antvik (c) KTH Sven Antvik (c) KTH 4 Varför styra projektekonomi? Ett projekts vinst påverkar företagets vinst Ju större projektvinster desto större företagsvinst Ju större företagsvinst desto större företagsvärde (och tryggare arbetstillfällen) Undvika skandaler och konkurs Beställaren påverkas av leverantörens problem Beställaren kan/ska därför ställa krav på leverantörens projektstyrning i anbudsinfordran och avtal Varför måste beställare styra? Några rubriker: "Banverket glömde inflationen, nu saknas 40 Mkr". "Gullmarsfärja blev 94 mkr dyrare än beräknat". Fördyring 300%, känd teknik! 520 Mkr för att rusta bad" (Eriksdalsbadet). Fördyring 130% på ett år, känd teknik! "Bergrum med skenande kostnad" (Johannes brandcentral). Fördyring 58%! "Hötorgsskrapa dyrare än beräknat" Fördyring 52%, projektlängd 21 mån! Sven Antvik (c) KTH Sven Antvik (c) KTH 6 Sven Antvik (c) KTH 1

2 Beställarens styrning Offentlig upphandling för hundratals miljarder kronor om året Stat, landsting och kommun stora beställare Beställarens styrning avgörande Hur projektstyr staten? Svenska staten har hittills haft mycket små specifika krav på projektredovisning från myndigheter. JAS-projektet har i 16 år varit ett unikt undantag. Från har ett 15-tal av FMV största projekt fått samma krav på redovisning som JAS Sven Antvik (c) KTH Sven Antvik (c) KTH 8 Projektstyrning fleråriga projekt Projekt som sträcker sig över flera år och som påverkas av inflation eller valutaförändringar samt har en fastställd projektram i ett visst prisläge ställs inför ett antal problem när dessa faktorer ska hanteras. JAS lösningar har prövats av Försvarsdepartementet, Finansdepartementet, RRV, FOA, FM och FMV utan att förändrings/förbättringsförslag kunnat påvisas. De är grunden för en kontinuerlig efterkalkyl av projekt och har oförändrat använts sedan Sven Antvik (c) KTH 9 JAS 39 ur program- projekt- och bokslutsperspektiv Delserie 1 39A utveckling Beslut utv+ds PDF JAS 39 T.o.m 1979/ B studier/pdf Första flygning Studier A20/B3LA/SK38 39B serie 39B utveckling Delserie 2 Beslut Ds Delserie Program 50 år ( - ) Projekt 20 år ( - ) Bokslut 1 år (LAGKRAV) Sven Antvik (c) KTH 10 osv Grundkrav projektstyrsystem ETT system som hänger ihop från planering till genomförande ALLA använder systemet Utveckling Dubbelinmatning av indata ska inte förekomma Sven Antvik (c) KTH Sven Antvik (c) KTH 12 Sven Antvik (c) KTH 2

3 Ekonomistyrning - utveckling Mellersta östern Evangelisten Lukas Dubbel italiensk bokföring Pacioli 1494 Modern ekonomistyrning GM Kelly GAO (Government Accountability Office) Mellersta östern Sucessiv utveckling skrivkonst, lermynt m.m. Utveckling av banker i Grekland ca 500 f.kr Sven Antvik (c) KTH Sven Antvik (c) KTH 14 Evangelisten Lukas Suppose one of you wants to build a tower. Will he first not sit down and estimate the cost to see if he has enough money to complete it (St Luke 14:28) Dubbel italiensk bokföring Finns dokumenterad i handlingar från företaget Giovanni Farolfi & Co Ett komplett system med dubbel bokföring (debet/kredit) år 1300 finns dokumenterat Sven Antvik (c) KTH Sven Antvik (c) KTH 16 Pacioli (1494) om styrning Three things are needed by anyone who wishes to carry on business carefully: 1 Cash and/or credit 2 A good accountant 3 Proper internal control Modern ekonomistyrning GM Donaldson Brown från Du Pont till GM Utvecklade styrningen med bland annat begreppet ROI (Return on Investment) Möjliggjorde styrning av det då starkt expanderande företaget GM Första halvan av 1920-talet Ref: Particularis de Computis et Scripturis, till engelska av Jeremy Cripps Sven Antvik (c) KTH Sven Antvik (c) KTH 18 Sven Antvik (c) KTH 3

4 Kelly s 14 rules - # 6, ca There must be a monthly cost review covering not only what has been spent and committed but also projected costs to the conclusion of the program. Don't have the books ninety days late and don't surprise the customer with sudden overruns Sven Antvik (c) KTH 19 GAO Cost Estimating and Assessment Guide Best Practices for Developing and Managing Capital Program Costs GAO-09-3SP March Sven Antvik (c) KTH 20 Begrepp Begrepp Grundläggande begrepp OBS: olika, men snarlika definitioner i litteraturen OBS: ur resp. aktörs perspektiv Disposition / Utgift Utbetalning Kostnad Sven Antvik (c) KTH Sven Antvik (c) KTH 22 Disposition / utgift Uppstår när avtal tecknas Måste hålla reda på sina dispositioner Pengar som man har på sitt konto men inte kan använda till något annat Dispositionsbokföring Jämför med dina personliga dispositioner, t.ex. betalning av boende varje månad Sven Antvik (c) KTH 23 Dispositionsbokföring och projekt FSR kronor. Budgeterad accumulerad upparbetning. Redan när året startar är 78% av årets kostnader bundna genom juridiska avtal. Mycket viktigt att hålla rätt på vad som är bundet och således inte längre disponibelt Best ej bokfört Räntor "Fritt" Sven Antvik (c) KTH 24 Sven Antvik (c) KTH 4

5 Disposition / Utgift 1. I och med att en vara anskaffas uppkommer en utgift. (Östman "Intern redovisning", sid 29) Utgift 2. Utgift uppstår då fakturan för en vara eller tjänst mottages (Andersson "Allmän företagsekonomi" sid 86-87) 3. Utgift uppstår då en vara eller tjänst anskaffas- oberoende av om utbetalning sker eller inte. Den kan således noteras antingen som en utbetalning eller som en skuld. (Hansson/Nilsson "Produktkalkylering", sid 27) 4. När resursen överlåts uppstår en utgift för företaget i affärsredovisningen (Johansson/Samuelson "Industriell kalkylering och redovisning" sid 19-20) Sven Antvik (c) KTH Sven Antvik (c) KTH 26 Utbetalning 1. Vid betalningstidpunkten sker en utbetalning. (Östman "Intern redovisning", sid 29) Utbetalning 2. Utbetalning används när betalningstillfället avses (Andersson "Allmän företagsekonomi" sid 86-87) 3. Utbetalning uppstår vid betalningstillfället, dvs då en utgift betalas. (Hansson/Nilsson "Produktkalkylering", sid 27) 4. Ej definierad (Johansson/Samuelson "Industriell kalkylering och redovisning" sid 19-20) Sven Antvik (c) KTH 27 Kronor Sven Antvik (c) KTH 28 Kostnad 1 I och med att något förbrukas uppstår en kostnad. Det finns flera olika definitioner på kostnad En definition är att kostnaden kan betraktas som en periodicerad utgift. Den kan betecknas som det bokföringsmässiga kostnadsbegreppet Kostnad forts. 2 Kostnad är värdet av den resursuppoffring man gör när man t ex tillverkar eller säljer en produkt. Kostnaden utgör alltså ett mått på hur stor del av resursförbrukningen som verkligen hänför sig till den del av verksamheten eller till den period som man för tillfället ska resultatberäkna. (Andersson "Allmän företagsekonomi" sid 86-87) En annan definition av kostnad är värdet av de uppoffringar som ett visst handlingsalternativ för med sig (Östman "Intern redovisning", sid 29) Sven Antvik (c) KTH Sven Antvik (c) KTH 30 Sven Antvik (c) KTH 5

6 Kostnad forts. 3 Kostnad forts. 4 Kostnad är en periodicerad utgift, d.v.s. den uppstår i samband med resursförbrukningen och är ett mått på den aktuella resursförbrukningen. Det är detta begrepp som används i kalkyleringen. (Hansson/Nilsson "Produktkalkylering", sid 27) Med kostnad avses i denna bok ett uttryck för värdet av de uppoffringar som ett handlingsalternativ för med sig. Anm: Detta begrepp är vidare än kostnadsbegreppet i företagens externa resultatredovisning. I dessa redovisningar avses med kostnad närmast den del av företagets under perioden eller tidigare perioder gjorda utgifter som anses hänförbara till under perioden sålda varor. (Johansson/Samuelson "Industriell kalkylering och redovisning" sid 19-20) Sven Antvik (c) KTH Sven Antvik (c) KTH 32 Kostnad 1400 kr för 70 cl ger en kostnad av 20 kr/cl. Ska jag kostnadsföra resten nästa helg, eller??? Disposition-Utgift/utbetalning/kostnad Disp.-Utgift Utbetalning Kostnad Radar PS890 S4 till FSR890 (tidsförhållanden) år 5 mån till kostnad JAS fpl år 3 mån till kostnad år till första utbetalning Sven Antvik (c) KTH Sven Antvik (c) KTH Värdet av avtalade leveranser (FMV läge ) Övr FM Volvo Ericsson SAAB Krauss HB Celsius IG JAS Sven Antvik (c) KTH 35 Projektstruktur Sven Antvik (c) KTH 36 Sven Antvik (c) KTH 6

7 Projektstuktur Grund för integration och styrning Projektstruktur (WBS) Ekonomi Omfattning WBS Tid Risk WBS = Work Breakdown Structure Följande tre bilder visar användning av projektstruktur för Definition av projektets omfattning Projektets tidplanering med Gannt-schema Projektets förkalkyl (budget) Integration Omfattning Tid Ekonomi WBS är grund för Integration styrning Sven Antvik (c) KTH Sven Antvik (c) KTH 38 WBS - Omfattning 1 Körkort GAO checklista om WBS Körkortstillstånd 1.2 Övningskörning 1.3 Teoriutbildning 1.4 Riskutbildning 1.5 Prov för Vägverket Teoriprov Körprov 1.6 Ledning och administration A product-oriented WBS represents best practice. It reflects the program work that needs to be done. It clearly outlines the end product and major work for the program; contains at least 3 levels of indenture; is flexible and tailored to the program Sven Antvik (c) KTH 39 Ref: Antvik-Sjöholm: Projekt ledning och metoder Sven Antvik (c) KTH 40 GAO checklista om WBS - 2 The 100 percent rule applies: the sum of the children equals the parent.. The WBS defines all work packages, which in turn include all cost elements and deliverables. In addition to hardware and software elements, the WBS contains program management and other common elements to make sure all the work is covered. GAO checklista om WBS - 3 Each system has one program WBS but may have several contract WBSs that are extended from the program WBS, depending on the number of subcontractors Sven Antvik (c) KTH Sven Antvik (c) KTH 42 Sven Antvik (c) KTH 7

8 GAO checklista om WBS - 4 The WBS is standardized so that cost data can be collected and used for estimating future programs. It facilitates portfolio management, including lessons learned matches schedule, cost estimate, and EVM at a high level is updated as changes occur and the program becomes better defined includes functional activities within each element that are needed to support each product deliverable is the starting point for developing the program s detailed schedule provides a framework for identifying and monitoring risks and the effectiveness of contingency plans provides for a common language between the government program management office, technical specialists, prime contractors, and subcontractors. GAO checklista om WBS - 5 The WBS has a dictionary that defines each element and how it relates to others in the hierarchy clearly describes what is included in each element describes resources and functional activities needed to produce the element product links each element to other relevant technical documents Sven Antvik (c) KTH Sven Antvik (c) KTH 44 WBS-element Jan Feb Mar Apr Maj Jun 1.1 Körkortstillstånd 1.2 Övningskörning 1.3 Teoriutbildning 1.4 Riskutbildning 1.5 Prov Vägverket Kunskapsprov (teori) Körprov 1.6 Ledning och adm. 1.7 Osäkerheter WBS - Tid Sven Antvik (c) KTH 45 Ref: Antvik-Sjöholm: Projekt ledning och metoder WBS - Ekonomi Total budget Osäkerheter Projektledning Prov vägverket Riskutbildning Teoriutbildning Övningkörning Tillstånd Sven Antvik (c) KTH 46 Ref: Antvik-Sjöholm: Projekt ledning och metoder GRIPEN-PROJEKTET (ramdefinition) TIDTidplan: 2001 JAS 39A typ Delserie 1 Delserie 2 JAS 39B Motmedel IK Flygradio PLA/UTA Simulator MATERIELINNEHÅLL RB15F RB75TV (arv) RB24J RB74 AMRAAM BK Arak70 Akanam EKONOMI Utgiftsram: 67,0 Mdkr löpande+pn G94/95 DEM FRF Typservice IG JAS mm Odistribuerad budget Flygfält SAAB Flygförare SAAB Ändring i tillverkning Ändring i tjänst Bränsle/luft VFA/SAAB Sven Antvik (c) KTH 47 Konsulter, Försäkring, m m $ USD SEK GBP Styrning Sven Antvik (c) KTH 48 Sven Antvik (c) KTH 8

9 Med styrning avses Styrning "Medvetna metoder för att påverka mot ett önskat resultat" Grunderna för framgångsrik styrning skapas redan under planeringsfasen, d.v.s. innan projektets genomförande påbörjas. Styrning av Projektekonomi (kommentar till avsnittet) Jämför med navigering för att ta sig från start till mål: Medvetna metoder (t ex hörsägen, hittar vägen pga gått många gånger förr, sjökort,klocka och kompass, Decca, GPS eller elektroniskt sjökort) för att påverka (Det räcker inte med att som i årsredovisningar blicka bakåt. Det säger för lite om hur, när och på vilket sätt du ska uppnå slutmålet. Metoderna används för att påverka hur du på det snabbaste, säkraste eller kanske billigaste sättet når ditt slutmål) mot ett önskat resultat Sven Antvik (c) KTH Sven Antvik (c) KTH 50 Styrsystem för projektstyrning Hur ser styrsystemet ut? Exempel på krav: Earned Value Management Systems Criteria Introduction and purpose Organization Planning, Scheduling and Budgeting Accounting Considerations Analysis and Management Reports (Ref: US DOD Regulation R Appendix VI samt US DOD MIL-HDBK-881) Sven Antvik (c) KTH 51 De 10 stegen (kommentar) De 6 första stegen är av grundläggande projektkaraktär och skall göras innan projekt startas. De skall genomföras i den ordning som visas. Ett relativt vanligt misstag är att man börjar med steget 3. Många misslyckade projekt kan tillskrivas brister i ovanstående avseenden Projektstrukturen (WBS) är av största betydelse för god projektstyrning - viktig hjälp för att definiera vad som skall göras, dvs. projektets omfattning Sven Antvik (c) KTH 52 1 Projektmål 2 Omfattning (WBS) 3 Organisationsstruktur 5 Tidplaner 6 Förkalkyl (budget) 4 Ansvarsmatris Sven Antvik (c) KTH 53 7 Ekonomiskt utfall 8 Utförda prestationer 9 Värdet av utförda prestationer 10 Analys av nuläge och trender Sven Antvik (c) KTH 54 Sven Antvik (c) KTH 9

10 Internationella erfarenheter Man kan tidigt i ett projekt prediktera hur ett projekt kommer att bli klart: Erfarenheten säger att de nyckeltal man har % inne i projektet (med få undantag) förblir oförändrade eller försämras. Varför? Har man missat i bedömningen av närtiden är det sannolikt att man inte gjort bättre bedömning av det som ligger längre fram Sven Antvik (c) KTH 55 Basic requirements on a project control system "There are a number of ways to plan, schedule, track, and control multiple projects within an organization. The key to success is to have a coherent, integrated, consistent system for doing this, and to make sure that everyone is using the same system." Russell D. Archibald: "Managing High technology programs and projects ; chapter "Multiproject management" Sven Antvik (c) KTH 56 Kommunicera med grafik! En bild säger mer än tusen ord Få förstår enbart siffror Verkar gälla såväl ingenjörer som ekonomer! En bild säger mycket snabbare hur det ser ut Hushålla med mottagarens tid (och din egen)! Skillnaden mellan miljard och miljon $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sven Antvik (c) KTH Sven Antvik (c) KTH 58 Styrande beslut JAS 39 Ramstyrning - 25,7 mdkr prisnivå februari 1981 Riksdagsbeslut 1982 (prop 1981/82:102) Regeringsbeslut (H68/82) Riksdagsbeslut 1983 (prop 1982/82:119) Riksdagsbeslut 1993 (prop 1992/93:100) Riksdagsbeslut 1997 (prop 1996/97:4) Styrande beslut JAS 39 Regeringsbeslut om Styrning och kontroll reglerar: Organisation och arbetsuppgifter Rapportering Handlingsregler för ÖB, CFV, FMV Sven Antvik (c) KTH Sven Antvik (c) KTH 60 Sven Antvik (c) KTH 10

11 Genomförande Genomförande Ramstyrning Prisomräkning Projektkalkyl Avtalshantering / ändringar Rapportering Sven Antvik (c) KTH Sven Antvik (c) KTH 62 Ramstyrning Definierad uppgift (Materiel, tid och ekonomi) Valuta Valutaberoende förändring JAS 39 Ramstyrning Prisomräkningsproblematik Index och valutaberoende förändring Kontinuerligt fungerande metodik för prisomräkning efterkalkyl flödet planerat-utgift(beställt/disponerat)-utbetalt hantering av skillnad budget-utfall hantering av förändringar i uppgiften Baspris Indexberoende förändring Sven Antvik (c) KTH 63 Index Sven Antvik (c) KTH 64 JAS 39 Ramstyrning JAS planeringsram - JAS-projektets utgiftsram JAS Planeringsram(dvs hur försvarsanslaget kompenseras): NPI FPI Nytt priskompensationssystem mellan FB maa JAS valutaberoende USD/GBP/ FRF/DEM Tänkt ECUkoppling IMPI38 och USD GPTrendframskrivn förenklad USD JAS-proj USD/GBP/ FRF/DEM JAS-projektets utgiftsram (dvs ingångna och planerade avtal): Omplanering med 2 objekt: Prisomräkningsfaktor Objekt A Objekt B Projektkostnad Baspris 15,7 10,0 Omplaneringsproblematik vid ramstyrning 2,4 1,4 Nytt pris Omplanering Deflatering 44,0 14,0 39,0 19,0 13,9 13,6 25,7 58,0 58,0 27,5-25,7 Diff 1,8 Ingen förändring av materielinnehållet i A och B har gjorts utan omplaneringen är endast föranledd av nya prisuppgifter. Räknad enligt samma metodik sedan projektstart Sven Antvik (c) KTH Sven Antvik (c) KTH 66 Sven Antvik (c) KTH 11

12 Omplaneringsproblematik vid ramstyrning Fpl JAS 39. Informationsöverföring vid ramstyrning Omplanering med 4 objekt: Miljarder kronor Objekt 1 Objekt 2 Objekt 3 Objekt 3 Före Efter Förändring (ökning=+) Summa Objekt 3 kostnadsökningar kan ha omplanerats från objekt 2 och 4 på ett oändligt antal sätt. Ekonomisystem som kan hålla reda på denna typ av omplaneringar saknas. Tanken svindlar vid ett system som dessutom skulle kunna deflatera varje gjord och planerad betalning till projektets ursprungliga prisnivå! SLUTSATS: Omräkning till ursprunglig prisnivå kan inte ske Obest 1:1 Best obet Best bet 1: Sven Antvik (c) KTH Sven Antvik (c) KTH 68 Miljarder kronor Fpl JAS 39. Informationsöverföring vid ramstyrning En oförändrad JAS-ram kräver att gränssnitten mellan planeringsoch ekonomisystemens delar görs på ett sådant sätt att alla transaktioner mellan dessa har förhållandet 1:1. 1:1 Om obeställd verksamhet hanteras i flera system måste 1:1- förhållande råda vid omplaneringar mellan dessa. 1. Beställningsbelopp USD Valutakurser vid: Budget 7:-/USD Betalning 6:-/USD Beställt (Utgift/disp) Baspris JAS 39. Ramstyrning Hantering av skillnad budget-utfall Index samt valutadiff. Summa :- 0: :- Automatiska omplaneringar får ej ske. Index/valutaskillnader 1:1 relativt gällande planeringskurser måste hanteras stringent för beställningar som avslutas löpande under året så att dessa skillnader kan tas omhand vid nästa års omräkning Betalt : : :- Rest att betala 0: : : Sven Antvik (c) KTH 69 Dessa försvinner från "JAS utgiftsram" vid nästa prisomräkning, dvs ramen gör varken vinst eller förlust på index och valutadifferenser Sven Antvik (c) KTH 70 JAS 39. Ramstyrning Förändring av materielinnehåll MS315 JA37 MS317 FB87 MS318 JAS-ram MS319 Fpl 141- FB82 +AMRAAM +AMRAAM FB87 RB71A/73 -AMRAAM +AMRAAM Prisomräkning CFV AMRAAM +AMRAAM FB92 +AMRAAM +AMRAAM Varje förändring skall skriftligt dokumenteras på ett strukturerat sätt för att medge spårbarhet bakåt. För JAS sker detta genom årsvisa budgetpärmar, kvartalsrapporter Sven Antvik (c) KTH 71 samt JAS årliga redovisning till regering och riksdag Sven Antvik (c) KTH 72 Sven Antvik (c) KTH 12

13 Valutaberoende (kommentar till avsnittet) Projekt tenderar att bli mer och mer internationella. Försvarets stora projekt har en ökande valutaexponering. Terminssäkring av valutor för fleråriga projekt blir dyrbar. Det ger visserligen en säker budget men först i efterhand går det att avgöra om det var en bra affär eller ej. Kan bli stora skillnader i löpande pris för samma projekt enbart beroende på vilka valutakurser man ansätter! D.v.s. samma kalkylförutsättningar frånsett valutakurserna Sven Antvik (c) KTH % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% JAS-ramens valutafördelning (ref årlig redovisning 1994) 2% 4% 7% 31% 56% Sven Antvik (c) KTH 74 Miljarder kronor ,7-0, ,9 Valutans inverkan på JAS-ramen MS ,8 5,6 2,8 1, Sven Antvik (c) KTH 75 0, ,6-0,3 0, , /8-93 Bilden visar valutakursernas inverkan på resterande betalningar (38,1 Mdkr) inom nuvarande JAS-ram om 60,8 Mdkr. Planeringsvalutorna för respektive år har använts, dvs med dagens indexförutsättningar men med valutorna som gällde 1981 skulle ramen reducerats med 2,7 mdkr. Med aktuella kurser 23/8-93 skulle ramen behöva öka med 5,2 Mdkr års nivå är hittills den högsta. Relativt den nivån innebär dagens kurser en ramreducering med 0,4 Mdkr Index- och valutaomräkning (kommentar till avsnittet) Varje projekt ska kunna visa motsvarande bild som JAS över sin egen utveckling. Avsnittet visar dels en kalkyluppställning för prisklausuler som är i det närmaste generell (den har använts för samtliga JAS-avtal med smärre variation i 15 år nu), dels valutans mycket stora inverkan på prisomräkningar. Tydligt framgår att inflation är rimligt prognosticerbar, men inte valutakurser Sven Antvik (c) KTH Miljarder kronor Totalekonomi Gripenprojektet 67,0 48,9 27,8 Total kostnad Beställt Verkställd Utbetaln. Planerad Utbetaln. Omräkning för prisreglering Index- Index- Relativ Vikt Nytt värde värde index- värde dec-95 dec-96 ökning Fast del 100,0 100,0 100,0 8% 8,0 AKI H28-35K86 (Lön) 111,4 117,1 105,1 65% 68,3 ITPI J28-35K62 (Mtrl) 119,6 117,4 98,2 27% 26,5 100% 102,8 Förändring 2,8% Anm: Omfattar 140 fpl, vapen, motmedel markelektronik mm 82 = USD = 7:41 Prisnivåer: 1982/94 i löpande pris 1994/- i planeringsprisläge G94/95 Genom att varje gång dividera årets omräkning från basprisnivån (1/81) med fjolårets omräkning från basprisnivån (1/81) förhindras ackumulativa fel Sven Antvik (c) KTH Sven Antvik (c) KTH 78 Sven Antvik (c) KTH 13

14 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 Indexutveckling (SAAB typarbetsindex) Basår för indexutvecklingen är feb 1981 = basen för JAS-ramsbeslutet om 25,7 Mdkr 1981 feb SAAB SEK SAAB USD SAAB GBP SAAB DEM SAAB FRF NPI KPI Sven Antvik (c) KTH 79 GBP KPI SEK NPI FRF USD DEM KR 10,4 9,4 8,4 7,4 6,4 5,4 4,4 4,40/4,58 Valutakursvariationer relativt ursprunglig JAS-ram (jan maj 1995) USD 12,76 12,26 11,76 11,26 KR 10,76 10,26 9,76 9,26 5,98 1,58 1,98 0,96 5,48 1,48 4,98 1,38 4,48 1,28 KR 3,98 DEM KR 1,18 3,48 2,98 1,08 2,48 0,98 1,98 0, Sven Antvik (c) KTH 80 9,35 GBP FRF 4 3,5 3 2,5 2 1, feb 1983 Kombinerad Index/valutautveckling (SAAB typarbe) Basår för indexutvecklingen är feb 1981 = basen för JAS-ramsbeslutet om 25,7 Mdkr SAAB SEK SAAB GBP SAAB DEM SAAB FRF NPI KPI Sven Antvik (c) KTH 81 DEM GBP FRF KPI SEK NPI Omräkningsprocent 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1809t Simulatorer ty JAS 39 Omräkning feb93p till feb 94p Indexomräkning Valutaomräkning 1815s RB24 serie 1817 AMRAAM SEK 1835 Typservice 1808t PLD/UTA/ACTES 1812s RB15F 1805t Motmedel CTech 1801t 39B typ IG JAS 1806t IK typ 1805s Boy serie BEAB 1801s 39B serie 1826s ARAK70 serie 1825s BK serie 1835s reserv 1808s PLD/UTA/ACTES 1809s simulatorer 1828t Akanam typ 1830s Spaningskapsel 1817s AMRAAM ser USD Sven Antvik (c) KTH 82 Maskinella utdata (kommentar till avsnittet, Ref Hans Hansson) För att möjliggöra effektiv informationsbehandling krävs att data från ekonomi- och planeringssystem kan överföras maskinellt till kalkyl- eller databasprogram för vidare bearbetning inom projektledningen. Här finns mycket stora effektivitetsvinster att göra. Kalkyler vid FMV visar att ett års manuell inknappning av viss fakturainformation för samtliga fakturor, d:o för beställningar samt att hålla en beställningsöversikt uppdaterad kostar c:a 30 Mkr. Engångskostnaden för en systemlösning med maskinell överföring kostar c:a 0,2 Mkr. (Ref Hans Hansson) Erfarenheter är att maskinella utdata är mycket enklare att komma åt än vad systemansvariga normalt uppger Sven Antvik (c) KTH 83 Engångsinvestering för FMV för maskinella utdata jämfört med årskostnad för månadsvis manuell uppdatering av sidosystemen Avser Kostnader/betalningar Beställningar Beställningsöversikt 0 Manuellt Maskinellt Sven Antvik (c) KTH 84 Sven Antvik (c) KTH 14

15 JAS 39. Ekonomisk projektstyrning och projektsammanhållning Indata Integrerad stordatorlösning Maskinella utdata med direktuppdatering Resultat Månadsvis och vid behov Månadskörningar där alla har samma utdata: Årlig redovisning (PP1, PP2, PP3, BÖ, IÖ) Ekonomirapporter Utmärkta rapporter: Kontroll och felsökning (uppdragsförändringar, Valutasimulering alternativa planer, Anslagsframställning dispositioner, betalningar) Utvärdering prisomräkning Budgetdialogunderlag Budgetprocessen What if-simuleringar Utfallsredovisning Utredningar (ex regeringsrapporterna ) och FM90 Ekonomiska kalkyler Informationsbehandling: - program modell -Grafik - Databas Liststöd Sven Antvik (c) KTH 85 Hur ekonomistyra? (kommentar till avsnittet) Inom stora projekt finns oftast några avtal som är helt dominerande. Om projektledningen tar ett starkt grepp om dessa kan övriga trendframskrivas. Ekonomiska kostnadsdrivare måste dock alltid fångas upp, d.v.s. sådan verksamhet som trots små belopp kan ge stora konsekvenser i form av t.ex. förseningar av projektet som helhet. Avtalsändringar måste styras: JAS typarbete c:a 190 ändringar (kostnad +2%). Utöver detta erfordras planeringssystem som medger en arbetsmetodik i enlighet med punkt 1-6 i de 10 stegen Sven Antvik (c) KTH % 90% 70% 50% 30% 10% -10% Ett fåtal avtal är dominerande (Orderstock ) 92% 90% 95%95% 98% 90%90% 91%90% 2% 2% 3% 2% 2% 10% 2% 1% 3% Stridsfordon 90 Leopard Bamse YS2000 Ub Gotland JAS 39 FSR890 StriC Antal stora avtal Ekonomisk andel Ex: Stridsfordon 90: 2% av antalet liggande avtal vid detta tillfälle svarade för 92% av avtalskostnaderna Det är av särskild vikt att stora avtal hanteras korrekt, bl. a. vad avser ändringar! Sven Antvik (c) KTH 87 FSR890 FMV industribest. 95/1996 Kostnader Mkr prisnivå G95/1996 PU HNS uh rr fpl rr övr De fem största avtalen särredovisade. Övriga avtal, c:a 140 st, redovisade under "övr". De två största avtalen svarade för 85% av kostnaderna. Trendframskriva "övr" Sven Antvik (c) KTH 88 Projektkalkyl frågor att besvara Projektkalkyl Sven Antvik (c) KTH 89 Steg 2 - Vad ska upphandlas? (kostnadsbärare) Steg 2 - Hur många enheter? Steg 3 - Vem ska upphandla? (kostnadsställe) Steg 5 - När ska det beställas? Steg 5 - När ska det levereras? Steg 6 - Vad kostar det? Steg 6 - Behov av förskottsbetalning? Steg 6 - Hur kontera på konto? (kostnadsslag) Sven Antvik (c) KTH 90 Sven Antvik (c) KTH 15

16 Projektkalkyl resultat Med svar på tidigare frågor erhålls: Uppdragssumma Kostnadsplan Betalningsplan Förskottsplan Behov av planeringselement i ett projektkalkylsystem Uppgiften utförs normalt av ansvarig (steg 4) och består av: Vad ska upphandlas (K-bärare) GPS-utrustning (Steg 2) Hur många ska upphandlas 6 st (Steg 2) Vem ska upphandla (K -ställe) Elnikby rå/n isse (Steg 3) När ska det upphandlas apr-97 (Steg 5) När börjar leveranserna jun-97 (Steg 5) Hur ser leveransplanen ut 2 st/månad (Steg 5) Vad är styckepriset 200 tkr/st (Steg 6) E v förskottsbehov 30% (S teg 6) Konto i kontop lanen (K-slag) 6773 (Steg 6) apr-97 maj-97 jun-97 jul-97 aug-97 Summa Leveransplan st Utifrån uppgifterna ovan BERÄKNAS den ekonomiska informationen apr-97 maj-97 jun-97 jul-97 aug-97 Summa Uppdragssumma kr Kostnadsplan kr Betalningsplan kr Förskottsplan kr Sven Antvik (c) KTH Sven Antvik (c) KTH 92 Beställningar viktiga frågor 1 Vad är beställt hos leverantörerna? 2 Vad är betalat till leverantörerna? 3 Hur ser planerade betalningar till leverantörerna ut på ingångna avtal? 4 Planerade förskott på ingångna avtal? 5 Planerade leveranser för ingångna avtal? 6 Vad planerar avd. att beställa och när avses detta ske? 7 Med vilken verksamhet är avdelningens resurser (personal) belagda? 8 Vilka fria resurser finns för att kunna ta mot nya order från FM? 9 Finns det personal som är belagda mer än 100%? 10 Hur ser resursförbrukningen ut jämfört med budget? Ac Kc Pl Skall/bör en avdelningschef/kontorschef/projektledare överblickbart, strukturerat och enkelt kunna få svar på ovanstående frågor? Management reserv /odistribuerad budget/reserv Särskilt avsatt "reserv", vilka hanteras av projektledningen, är en grundläggande projektförutsättning för varje seriöst projekt. Den är till för bland annat: - Osäkerheter i kostnadsuppskattning för de detaljkalkylerade posterna. - Erfarenhetsmässigt tillkommande behov som inte kan detaljkalkyleras från projektstart. - Möjliggöra lösandet av uppkomna problem (av rimlig omfattning), d.v.s. riskhanteringen. Projektledaren har ansvaret och ska hantera reserven Sven Antvik (c) KTH Sven Antvik (c) KTH 94 Avtalshantering Bild 1 (3) Hur sköter ni avtalsadministrationen, d.v.s. förändrar grundavtal vid tillkommande verksamhet? Lägger ni tilläggsbeställning med utnyttjande av grundavtalets beställningsnummer? Hur håller ni rätt på antalet tillägg? Hur hanterar ni tillägg som inte innebär förändring i pris (t ex en teknisk förändring som införs utan kostnad)? Sker formell beställning? Sven Antvik (c) KTH 95 Avtalshantering Bild 2 (3) Vår avtalsuppdatering innebär bl. a. att avtalssidor byts ut så att man i en handling ska kunna läsa vad som nu är avtalat oavsett antalet tillägg. Hur gör ni? Hur ser de underlag ut som säkerställer att korrekt information läggs in i ekonomisystemet? Hur håller ni rätt på den totala avtalsomfattningen inklusive gjorda tillägg ur alla aspekter ovan? Sven Antvik (c) KTH 96 Sven Antvik (c) KTH 16

17 Avtalshantering Bild 3 (3) Prisomräkning (index och valuta) till nytt planeringsprisläge. Hur? Index/valutasimulering för att göra en likviditetsprognos. Hur? Kontrollerar ni samtliga fakturor. Hur? Attesterar ni samtliga fakturor? Om inte, varför? Spar ni samtliga fakturor? Om inte, hur gör ni granskning vid efterjustering index och vid leveransfakturering (förskottsavräkning)? Avtalsändringar COlogg\avtal\fpl Grundavtal och tilläggsbeställningar D&D Prototyp Fennr 003 Baspris feb 1992 Fennr 004 Fennr 005 Fennr 006 Fennr 007 Pax C kit Summa -1 Före grundavtal 10238, ,248 Grundavtal , , ,000 CO Benämning 1 Ny leveransplan 2 Antenner m.m. 243,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83, ,000 3 Service plattform 4 Optioner fpl Rev 1 ERE/Saab IS/01 6 FDR, EFIS och REU 165,800 42,460 42,460 42,460 42,460 42, ,100 7 Lädersäten 8 Ökad vikt 9 Rev 2 ERE/Saab IS/01 10 Active noise 655, , , , , , , Torrluft 226, , , , , , , Nytt interface antenn-com 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21, , Battery backup INS 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39, , MFD utgår 16 Ej fällbara bord Sven Antvik (c) KTH Sven Antvik (c) KTH 98 Rapportering JAS 39 Gripen Visar den disposition som varje gång utnyttjas för JAS årliga redovisning till regeringen. Det är viktigt att behålla en fast rapportdisposition för projekt som sträcker sig över flera år. I annat fall försvåras både spårbarhet och adekvata jämförelser. Årlig redovisning inleds med förändringar relativt föregående år för i projektet ingående produkter. Rapportering JAS 39 Gripen Regeringsbeslutet om styrning och kontroll av JAS-projektet reglerar organisation och arbetsuppgifter, rapportering samt anger handlingsregler. Dessa handlingsregler gäller för Flygmaterielberedningen, ÖB, Flygvapnet och FMV Sven Antvik (c) KTH Sven Antvik (c) KTH 100 JAS 39. Årlig redovisning. Disposition 1 MS 318 (140 fpl) 1.1 Inledning 1.2 Avvikelser från systemplan 1.3 Ekonomisk redovisning 2 MS 317 (Försvarsbeslut 87) 3 MS 319 (fpl 141- ) Sven Antvik (c) KTH Ekonomisk redovisning Total JAS-ram Medelsförbrukning avslutade budgetår Kostnadsredovisning för tiden fram till slutleverans av definierat materielinnehåll Beställningsverksamhet Utländsk andel Varierad dollarkurs JAS-ramens månadsvisa betalningsprofil över tiden Sven Antvik (c) KTH 102 Sven Antvik (c) KTH 17

18 1.3.2 Medelsförbrukning avslutade budgetår Totalt Typarbete JAS 39A hos IGJAS JAS 39 Delserie 1 hos IG JAS JAS 39 Delserie 2 hos IG JAS Typarbete JAS 39B hos IG JAS JAS delserie 2 stödsystem JAS 39. Jämförelse budget FB82/utfall Betalningsutfall. Miljoner kronor i löpande priser Anm. Ursprunglig årsvis budget är omräknad med samma årsvisa förutsättningar för ndex/valuta som JAS-ramen i sin helhet (d.v.s. vi jämför äpplen med äpplen ). Dessa förutsättningar skiljer sig delvis från den kompensation som anslaget D Flygvapenförband erhållit. OBS! Nytt försvarsbeslut (FB92) med nya framtida förutsättningar 5000 Budget (FB82) Utfall Sven Antvik (c) KTH /83 84/85 86/87 88/89 90/91 92/ Sven Antvik (c) KTH 104 Huvudfaktorer vid misslyckande Viktiga faktorer Huvudfaktorer som resulterat i misslyckade projekt (ref NASA studie av 650 projekt, 1960-talet) Uppstart utan klart definierade behov Val av fel projektledare Avsaknad av stöd från företagsledningen Dåligt formulerade krav till projektgruppen Ineffektiv användning av projektledningsmodellen Ovilja att avsluta projektet Sven Antvik (c) KTH Sven Antvik (c) KTH faktorer för framgång Ref: NASA studie av 650 projekt, 1960-talet Projektgruppens engagemang Korrekt bedömning av kostnaderna initialt Projektgruppens förmåga (kunskaper/färdigheter) Tillgänglighet av ekonomiska resurser löpande Effektiva planerings- och kontrolltekniker Minimala uppstartningsproblem Uppgiftsinriktad projektgrupp Avsaknad av byråkratisk organisation och kontroll Projektledaren arbetande i, eller i nära kontakt med, projektet Tydligt fastlagda kriterier för framgång Sven Antvik (c) KTH 107 Budskap (Från Hans Hansson, FMV) Arbeta med medvetna metoder för att påverka mot önskat resultat Arbeta enligt "de 10 stegens metodik" Ha system som hänger ihop från kalkylering till projektslut Fungerande dispositionsbokföring - så du vet vad du bundit dig för. Håll reda på inflation och valutor Håll björnkoll på de stora avtalen Se till att du har maskinella utdata för vidare bearbetning i t ex Excel Sven Antvik (c) KTH 108 Sven Antvik (c) KTH 18

Projektexempel. KTH 2010-04-26--27, (c) Sven Antvik 2. Varför måste beställaren styra? Tunneln kan inte vara klar till 2012. Vägbyggen skjuts upp

Projektexempel. KTH 2010-04-26--27, (c) Sven Antvik 2. Varför måste beställaren styra? Tunneln kan inte vara klar till 2012. Vägbyggen skjuts upp Resultatvärdemetoden Earned Value Management Resultatvärdemetoden (Earned Value Management) KTH 26 och 27 april 2010, PMP (sven@antvik.se) 140 120 100 80 60 40 20 0 Planerad tidsåtgång Försening ( trend

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader Sida 1 (12) Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader (SR 53 FPI och SR 52 Prognos i BU 07 och prognosdatum

Läs mer

Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2. Projektattribut Ett projekt

Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2. Projektattribut Ett projekt Projektledning 1 1.2 Projicere Projekt Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2 Definition av projekt PMBOK Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat.

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Pass 5C Basware Contract Matching

Pass 5C Basware Contract Matching A Basware Presentation Pass 5C Basware Contract Matching Presenteras av Mikael Eriksson 2011-10-07 Innehåll i presentationen Överblick av Basware Invoice Automation och Kontraktsmatchning Kontraktsmatchning

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Innehåll 1. Bakgrund 2. Projektstyrning 3. Systemutveckling 4. Slutsatser och förslag Referenser 1. BAKGRUND

Innehåll 1. Bakgrund 2. Projektstyrning 3. Systemutveckling 4. Slutsatser och förslag Referenser 1. BAKGRUND Kan gemensamma modeller och verktyg för projektledning och systemutveckling inom försvarsmakten vara nyckeln till framgång vid utveckling av ledningssystem? Innehåll 1. Bakgrund 2. Projektstyrning 3. Systemutveckling

Läs mer

UTBILDNING: Projektledarcertifiering CAPM

UTBILDNING: Projektledarcertifiering CAPM UTBILDNING: Projektledarcertifiering CAPM Introduktion Certifierade projektledare leder till bättre säkerhet i genomförandet av projekt. Det handlar om att leverera med rätt kvalitet, i tid och inom beräknad

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar

Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Michael Andersson Svalövs Kommun Anders Nilsson PMCG Helsingborg...bättre kommunikation

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 januari 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS Alfabetisk ordning Nordea Nordea Betalningslösningar I vilken tjänst kan man rätta felaktiga betalningar online innan de går till bokföring i banken? Vad händer när gamla tjänster

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

Earned Value Analysis

Earned Value Analysis Earned Value Analysis KAMP Företagsutveckling Sid 2 Earned Value Analysis - inledning Earned Value Analysis är en metod för att följa upp pågående projekt. Till skillnad från vanlig projektuppföljning

Läs mer

Change management effectiveness.

Change management effectiveness. Leda i förändring Percent of respondets that met or exceeded project objectives Change management effectiveness. 100% Correlation of change management effectiveness to meeting project objectives 90% 95%

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

agenda Standardiserad styrning Vad är en multiprojektorganisation Standardiseringstrend inom projektområdet

agenda Standardiserad styrning Vad är en multiprojektorganisation Standardiseringstrend inom projektområdet Standardiserad styrning Forsknings- vs praktikerperspektiv Anneli Linde Handelshögskolan Umeå Universitet anneli.linde@usbe.umu.se agenda Vad är standardiserad styrning i en multiprojektorganisation Projektmodellen

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET. Projektledning

LUNDS UNIVERSITET. Projektledning Projektledning 1 Vad är ett projekt?? 2 Vad är ett projekt? PMIs definition är: Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Kännetecken Temporär Unik Successivt

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management

REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management Kurs Projektledning 2 Nivå 2 Mellan Projektledning Module 1: Projekt planen DU 1.1 Projekt planen Strukturen i en projektplan DU 1.2 Work

Läs mer

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Appendix 1b 1/8 Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Internal receiver list Name Catharina Ahlström Kristina Fridensköld Role 2/8 1 INTRODUCTION... 3 1.1 PURPOSE... 3 1.2 SCOPE... 3 1.3

Läs mer

Copernicus information

Copernicus information Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus information

Läs mer

AUTOMATISERAD FAKTURAPROCESS SEN DÅ? OPTIMERA ARBETANDE KAPITAL OCH FÖRBÄTTRA LEVERANTÖRSRELATIONEN

AUTOMATISERAD FAKTURAPROCESS SEN DÅ? OPTIMERA ARBETANDE KAPITAL OCH FÖRBÄTTRA LEVERANTÖRSRELATIONEN AUTOMATISERAD FAKTURAPROCESS SEN DÅ? OPTIMERA ARBETANDE KAPITAL OCH FÖRBÄTTRA LEVERANTÖRSRELATIONEN 1 AGENDA Intro - Basware Varför Finansieringstjänster? Creating Payment Energy av Basware/MasterCard

Läs mer

Ekonomiska grundbegrepp. HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten

Ekonomiska grundbegrepp. HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten Ekonomiska grundbegrepp HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten Agenda Vad är företagsekonomi? Några grundbegrepp Produktkalkylernas uppbyggnad och vad den här kursen berör Nästa timme inläsning på eftermiddagens

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman 1 Från Leads till Försäljning? KAMPANJ Shark Tank Traditionellt jobbar vi med kampanjer för att lansera nya produkter och tjänster eller för att

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra 2008 01 29 2 Bakgrund 3 SAM arbete 4 SAM arbete 5 SAM arbete 6 SAM arbete Genom ett outsourcingavtal mellan FMV och WM-data fick Crayon, som SAM

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Hur lyckas med förändring?

Hur lyckas med förändring? 1 Hur lyckas med förändring? Mattias Hermansson, förändringsledare 2 Agenda förändringsmättnad förändringsledning ledarskap och samarbete fokus 3 Vem är Mattias Hermansson? Förändringsledare Chef Föreläsare

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Tonnquist Projektledning 2012-02-26

Tonnquist Projektledning 2012-02-26 Tonnquist Projektledning Projektekonomi (Kapitel 6 sid. 171-181) Projekt på rätt kurs Uppföljning av ekonomin (Kapitel 9 sid. 241-256) Nils Lundgren 2012-02-26 6 Projektekonomi Kalkylera kostnader och

Läs mer

Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palmgren PhD Operations Research

Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palmgren PhD Operations Research Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palgren PhD Operations Research 1 Bild av beanningsbehov Personalschea Aktivitetsschea Scheajustering Uppföljning 2014-09-18 Myrna Palgren

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Gösta Ljungberg 31 mars 2014

Gösta Ljungberg 31 mars 2014 VARFÖR GÅR IT UPPHANDLINGAR FEL OCH VAD KAN DU GÖRA ÅT DET? FRUKOSTSEMINARIE Gösta Ljungberg 31 mars 2014 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och

Läs mer

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB Process och procedur ArjoHuntleigh är ett medicintekniskt företag, därmed följer vi ISO9001 Quality management systems ISO13485 Medical devices Quality management

Läs mer

Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete

Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete Gert-Olof (Måns) Holst, CEO eno energy Sweden 1010 Page 2 Agenda 1. eno energy 2. Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete 1.

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 25.11.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2008, ingiven av Cédric Callens (luxemburgsk medborgare), om orättvis betalning

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT NFT 4/1999 Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT av Isabella Fogelström Det i uppsatsen redovisade materialet baseras på ett stort antal intervjuer och diskussioner med kunder (Risk Managers),

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret

Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret 90 medarbetare Fastighetsförvaltning och exploatering Intäkter 2011, drygt 1 miljard kr Peter Olmårs,chef mark-och exploatering, fastighetskontoret,

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Agila kontrakt och LOU

Agila kontrakt och LOU Agila kontrakt och LOU Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Upphandla IT,

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565.

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för kommunens nämnder KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning.

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning. REVEAL Course PM3 Level 2 Advanced Topic: Project Management Reveal kurs projektledning Nivå Avancerad Ämne: Projektledning Modul 1: Projektets budget: resurser och definitionen av en sund budget DU 1.1

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning BEAst Elektroniska affärer i bygg- och fastighetssektorn Konferens den 29 mars 2012 Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning g 1 Lars Dykert LRD Revision

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer