Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden"

Transkript

1 e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Kristina Lindstedt Åke Andersson

2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING REVISIONENS OMFATTNING OCH INRIKTNING METOD PROJEKTREDOVISNINGENS UPPBYGGNAD SAMMANFATTANDE KOMMENTARER PROJEKTREDOVISNING RUTINBESKRIVNING INVESTERINGSPROJEKT Större projekt Mindre projekt Uppföljning Rapportering SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER GRANSKNING AV ENSKILDA PROJEKT GRANSKNINGENS OMFATTNING Beslutsunderlag Projektplan Förkalkyl Efterkalkyl/uppföljning Slutredovisning Hantering av under/överskott SAMMANFATTANDE KOMMENTARER...12 Projektredovisning 2

3 Sammanfattning Föreliggande granskning har planerats i samråd med kommunens förtroendevalda revisorer. Årets granskning av den interna kontrollen omfattar projektredovisningen inom Tekniska nämnden. Projektredovisning inom Tekniska nämnden har varit föremål för granskning såväl år 2002 som år Granskningarna har resulterat i ett flertal rekommendationer för att förbättra den interna kontrollen och styrningen av resurser inom nämnden. Utgångspunkten i årets granskning är att följa upp de brister som noterats och de rekommendationer som lämnats. Syftet med revisionen är att bedöma och verifiera den interna kontrollen i de rutiner som hanterar projekt, från initiering och upplägg till slutlig resultatavräkning. Granskningen kommer att fästa särskild vikt vid den löpande kontrollen och kostnadsuppföljningen av projekten samt till rutiner för bokföring av tid och förbrukade resurser. Enhetlig redovisning är ett sätt att få en god intern kontroll över projektredovisningen och en tillförlitlig och rättvisande redovisning är grunden för all styrning och beslutsfattande. Granskningen har resulterat i följande slutsatser och rekommendationer. För en djupare analys hänvisas till rapportens avsnitt nedan. Tekniska nämnden måste tillse att användande av projektkoder starkt begränsas till att avse det som per definition är ett projekt. Risken för att hantering av projekt inte sker i enlighet med riktlinjer ökar med en alltför vidlyftig användning av projektkoder. Vår granskning har visat att det i praktiken är svårt att få en fullständig kontroll över vilka projekt som ska hanteras i enlighet med beslutade riktlinjer. Sedan vår tidigare granskning har tekniska nämnden arbetat fram projektpärmarna med rutinbeskrivningar och mallar som ger goda förutsättningar för en bra kontroll och uppföljning av pågående och genomförda projekt. Projektpärmarna ska användas för större projekt. Det är av vikt att tydligare definiera vad som är ett större och vad som är ett mindre projekt. Nämnden beslutar årligen vilka projekt som skall genomföras samt projektens budget. Vi har efter våra intervjuer kunnat konstatera att förvaltningen under vissa omständigheter till följd av fördröjning och försening måste senarelägga projekt. Detta kan få till följd att nämndens intentioner och prioriteringar inte efterlevs och vi anser därför att förändringar i beslutade projekt skall behandlas av nämnden. Vid våra intervjuer och vid granskning av enskilda projekt har vi fått uppfattningen att kvittning av över- och underskott mellan projekt sker av ansvariga tjänstemän/projektledare. Detta för att inte överskrida nämndens eller enhetens totala budget. Denna ordning är inte optimal då nämnden på detta sätt inte får en fullständig kontroll över projektredovisningen och därmed inte får möjlighet att påverka och prioritera i verksamheten. Projektredovisning 3

4 För mindre projekt sker ingen analys av de olika kostnadsslagen utan endast en uppföljning på ett övergripande plan avseende det totala utfallet görs. Precisa kalkyler är av största vikt för att planera och styra verksamheten. Mer detaljerade uppföljningar innebär att vi drar lärdom inför kommande projekt och skapar därmed förutsättningar för en bättre styrning. Projektredovisning 4

5 1 INLEDNING 1.1 Revisionens omfattning och inriktning Revisionen av Växjö kommuns verksamhet skall utföras i enlighet med Kommunallag, Rådet för kommunal redovisning och kommunens regler och anvisningar samt god revisionssed. Revisionen har som mål att verka för korrekt redovisning, god ordning, tillfredsställande säkerhet och hög effektivitet i kommunens verksamhet. Enligt kommunallagen skall styrelse och nämnder tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktig har bestämt, att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att medel förvaltas på ett betryggande sätt. I styrelsens och nämndernas ansvar ingår således inte endast att utforma organisationen så att den är rationell och effektiv den ska också vara trygg. En förutsättning för en god styrning av nämndens resurser krävs bra system och rutiner som säkerställer att ändamålsenliga beslut fattas. Väl utarbetade rutiner som efterlevs måste tillse att nämnden får fullständig och adekvat information. Syftet med årets revision är att bedöma och verifiera den interna kontrollen i de rutiner som hanterar projekt, från initiering och upplägg till slutlig resultatavräkning. Projektredovisning inom Tekniska nämnden har varit föremål för granskning såväl år 2002 som år Granskningarna har resulterat i ett flertal rekommendationer för att förbättra den interna kontrollen och styrningen av resurser inom nämnden. Följande rekommendationer har lämnats vid tidigare granskning: det fanns ett tydligt behov av centrala riktlinjer för projektredovisningen en alltför vidlyftig användning av projektkoder det fanns ingen central kontroll av eventuella avtal eller projektplaner det organisatoriska ansvaret var otydligt någon löpande uppföljning sker inte centralt på förvaltningarna avsaknad av regler och riktlinjer för hur över- eller underskott redovisas. 1.2 Metod Granskningen har genomförts dels som en intervjugranskning, dels som en granskning av utvalda projekt. Urvalet av projekt har skett från kommunens affärsredovisningssystem Agresso. Granskningen omfattar endast investeringsprojekt av mindre omfattning. För de stickprovsvis utvalda projekten har vi begärt att få in följande dokument; - Beslutsunderlag - Projektplan - Förkalkyl/budget - Uppföljning/efterkalkyl - Slutredovisning - Hantering av under/överskott vid slutredovisning Projektredovisning 5

6 1.3 Projektredovisningens uppbyggnad Användning av projektkoder i affärsredovisningssystemet ses som ett hjälpmedel i redovisningen och användningen av projekt och projektkoder är flera. Ett projekt definieras som en tidsmässigt avgränsad aktivitet. Projektkoder som används är följande; 1 4: Tidsmässigt avgränsade arbeten eller kampanjer samt arbete åt utomstående (inkl övriga avdelningar, enheter och förvaltningar). Används i driftsbudgeten 5: Avser kommunövergripande projekt och används i driftsbudgeten. 7-8: Används i investeringsbudgeten och avser alla investeringar. Aktiviteter som genomförs inom driftsbudgeten (konteras enligt ovan med 3, 4, eller 5) har oftast ingen egen tilldelad budget. Budget ligger på verksamhetsnivå och är således inte kopplat till projektnivå. För externa projekt har sedan föregående års granskning tillkommit så kallade A- driftprojekt. Dessa avser arbete som utförs åt uppdragsgivare utanför kommunen, det vill säga med en extern finansiering. Det finns endast något enstaka externt finansierat projekt inom tekniska nämnden. Fastighets och markförsäljning redovisas som ett projekt. Tidigare var ansvaret organisatoriskt under kommunstyrelsen och har återgått till dem från juli I redovisningen sker denna förändring först 1 januari I huvudboken per juli 2008 fanns 552 projekt inom Tekniska nämnden med en total omslutning på tkr fördelat enligt följande: Driftsprojekt (1-5) Investeringsprojekt (7-8) Interna projekt (9) 100 Omslutning projektredovisning juli Investeringsprojekt (7-8) Exploatering och försäljning/omföring "Växjö framtida vattenförsörjning" (100%) Omslutning utvalda projekt Varav exploatering och försäljning/omföring (84%) Antal projekt juli Projekt 1-5 samt (100%) Antal granskade projekt (7-8) 26 (21%) 6% Projektredovisning 6

7 Årets granskning har uteslutande varit inriktad på investeringsprojekt som har en tilldelad budget. Detta omfattar projekt ovan med kontering 7 eller 8. Projektet som avser Växjös framtida vattenförsörjning har undantagits från urval i granskningen då detta har varit föremål för en tidigare granskning. 1.4 Sammanfattande kommentarer Nämnden har sedan föregående granskning infört särskilda projektkoder för externt finansierade projekt. Vid tidigare års granskningar har påtalats att nämnden måste tillse att användande av projektkoder starkt begränsas till att avse det som per definition är ett projekt. Nämnden har över 500 projekt, driftprojekt samt investeringsprojekt omfattande såväl försäljning av mark och anskaffning av bilar, vilket gör att per definition riktiga projekt riskerar att drunkna i mängden och kontrollen försvåras därmed avsevärt. Vår granskning har visat att det i praktiken är svårt att få en fullständig kontroll över vilka projekt som ska hanteras i enlighet med beslutade riktlinjer. Mark och fastighetsförsäljning har fram till juli 2008 redovisats som ett projekt inom tekniska nämnden. Därefter har ansvaret övergått till kommunstyrelsen. Mot bakgrund av det som nämnts tidigare avseende ett mer stringent sätt att använda projektkoder anser vi att denna typ av försäljningar per definition inte ska redovisas som ett projekt. Projektredovisning 7

8 2 PROJEKTREDOVISNING 2.1 Rutinbeskrivning investeringsprojekt Denna rutinbeskrivning omfattar endast investeringsprojekt. Investeringsprojekt är de projekt som efter sitt slutförande enligt god redovisningssed skall bokföras som en anläggningstillgång i balansräkningen. Övriga projekt omfattas av en annan hantering. Fullmäktige beslutar årligen om en total projektbudget för Tekniska nämnden vilken utgörs av drift- och kapitalkostnader för investeringar. Projekt som överstiger en investeringsbudget på 10 mkr skall i särskild ordning beslutas i fullmäktige. Utifrån projekt- och investeringsbudget upprättar förvaltningen en övergripande intern projektplan som omfattar en intern budget och en tidsplan för investeringar som gäller för kommande budgetår. För varje enskilt investeringsprojekt specificeras då en grovplanerad budget och tidsplan. Den interna projektplanen beslutas av nämnden vilket innebär att dessa projekt skall utföras under året. Vidare upprättas årligen ett investeringsprogram som specificerar mer detaljerad information kring varje enskilt projekt som projekttidplan och vilka personer som skall vara delaktiga i projektet Större projekt Tekniska förvaltningen har utvecklat en projektpärm som används för de större projekten. Det finns dock inte tydligt dokumenterat vad som definierar ett större projekt. Enligt förvaltningschefen finns ett gammalt beslut från förvaltningsledningen att ett större projekt omfattar kostnader överstigande kronor. Årligen bedöms när projektpärm skall användas, även i vissa fall avseende projekt som inte uppgår till angiven beloppsgräns. Gränsen är således flytande. I investeringsprogrammet markeras projekt som skall ha projektpärm med en stjärna. Projektpärmen skall innefatta alla väsentliga moment under ett pågående projekt, såsom planering och budget. Med hjälp av pärmen struktureras arbetet upp och alla projekt arbetas således igenom och dokumenteras på ett relativt enhetligt sätt. Pärmens innehållsförteckning är uppbyggd efter kronologisk ordning och de punkter som är tillämpliga på respektive projekt upprättas och dokumenteras här. Enligt de första momenten i pärmen så arbetas en bra planering fram där hänsyn tas till beslut, budget, organisation, inmätning och eventuell upphandling. Därefter följer diverse projekteringsmoment knutna till entreprenörens arbetsmoment, såsom fotografering och ritningar. Projektet och dess underlag fördjupas ytterligare och en mer detaljerad förkalkyl upprättas. Denna kalkyl skall hålla sig inom budgetramen som tidigare är fastställd av Tekniska nämnden. Ofta tillkommer ändrings- och tilläggsarbeten under projektets gång, dessa är enligt projektansvariga svåra att kalkylera och ligger därför helt utanför avtalet. Projektredovisning 8

9 Stora projekt eller projekt med stort politiskt intresse redovisas löpande till nämnden som följer utvecklingen. Vilka projekt som avses är inte tydligt definierat. Efter slutfört projekt upprättar projektansvarig, vilken utgörs av avdelningschef, en efterkalkyl och en slutredovisning. Det finns inga tydliga kriterier för vad som skall innefattas i uppföljningen Mindre projekt Ingen direkt gemensam struktur finns för mindre projekt utan projektet löper efter projektansvariges tycke. Som nämnts ovan finns ingen dokumenterad definition av mindre projekt. Dessa projekt omfattas liksom övriga av den interna projektplanen. I många fall dokumenteras ingen efterkalkyl eller slutredovisning för dessa projekt Uppföljning Förvaltningsekonomen sammanställer en budgetuppföljning fyra gånger om året där samtliga investeringsprojekt specificeras. Rapporten specificerar faktiska intäkter och kostnader samt budgeterade värden och avvikelser. Uppgifter i uppföljningen hämtas från bokföringen i affärsredovisningssystemet Agresso. För mindre projekt sker ingen analys av de olika kostnadsslagen utan endast en uppföljning på ett övergripande plan avseende det totala utfallet görs. För uppföljning av enskilda projekt, se avsnitt 3 Granskning av enskilda projekt nedan Rapportering Förvaltningsekonom rapporterar till nämnden fyra gånger per år en sammanställning av ovan nämnda budgetuppföljning tillsammans med prognos samt kommentarer. Kommentarernas omfattning är styrt av projekts storlek. Efter varje årsbokslut upprättar förvaltningsekonomen en sammanställning som kallas Överföring av investeringsmedel från 20xx till 20xx inkl omdisponering för 20xx. Detta dokument specificerar varje enskilt projekt och visar budget mot utfall samt återstående medel. Respektive avdelningschef tar ställning till hur mycket medel varje pågående projekt behöver till nästkommande år. Således är det möjligt att flytta beslutade medel från ett år till ett annat. Detta händer oftast när projekt blir försenade exempelvis på grund av ej tillräckliga resurser eller senarelagda av olika orsaker. Projektens resultat kan bli både positiva och negativa. Om ett projekt är negativt kan det kvittas mot överskott i ett annat projekt så länge totalbudgeten för hela Tekniska nämnden hålls. Helst skall även respektive resultatenhet, som till exempel renhållning, hålla sig inom sin totala budget. På arbetsmöten inom förvaltningen går ansvariga igenom statusen på igångvarande projekt. Omfördelning sker mellan projekten, vilket enligt ledningen även tas upp hos tekniska nämnden. Detta sker dock endast vid större avvikelser. Nämnden erhåller vanligtvis under januari uppföljningen för samtliga projekt. Projektredovisning 9

10 2.2 Slutsatser och rekommendationer Sedan vår tidigare granskning har tekniska nämnden arbetat fram projektpärmarna med rutinbeskrivningar och mallar som ger goda förutsättningar för en bra kontroll och uppföljning av pågående och genomförda projekt. Projektpärmarna ska användas för större projekt. Vi anser att samma struktur ska gälla för samtliga investeringsprojekt oavsett storlek. Är det inte applicerbart bör en tydlig riktlinje arbetas fram för när rutinerna skall följas, kanske i förenklad form. Det är också av vikt att tydligare definiera vad som är ett större och vad som är ett mindre projekt. Nämnden beslutar årligen vilka projekt som skall genomföras samt projektens budget. Vi har efter våra intervjuer kunnat konstatera att förvaltningen under vissa omständigheter till följd av fördröjning och försening måste senarelägga projekt. Detta kan få till följd att nämndens intentioner och prioriteringar inte efterlevs och vi anser därför att förändringar i beslutade projekt skall behandlas av nämnden. Vid våra intervjuer och vid granskning av enskilda projekt har vi fått uppfattningen att kvittning av över- och underskott mellan projekt sker av ansvariga tjänstemän/projektledare. Detta för att inte överskrida nämndens eller enhetens totala budget. Denna ordning är inte optimal då nämnden på detta sätt inte får en fullständig kontroll över projektredovisningen och därmed inte får möjlighet att påverka och prioritera i verksamheten. För mindre projekt sker ingen analys av de olika kostnadsslagen utan endast en uppföljning på ett övergripande plan avseende det totala utfallet görs. Precisa kalkyler är av största vikt för att planera och styra verksamheten. Mer detaljerade uppföljningar innebär att vi drar lärdom inför kommande projekt och skapar därmed förutsättningar för en bättre styrning. Årligen är det många projekt som löper samtidigt. För att säkerställa att nämnden har överblick av samtliga pågående projekt används excel-dokument som specificerar samtliga projekt. Förvaltningsekonomen ansvarar för dessa rapporter och de ligger till grund för rapportering till nämnden, både löpande och vid bokslut. Projektredovisning 10

11 3 GRANSKNING AV ENSKILDA PROJEKT 3.1 Granskningens omfattning Urvalet av projekt har skett via kommunens affärsredovisningssystem Agresso. Vi har valt att granska 26 projekt, vilket motsvarar 82 % av projektredovisningens nettokostnader (då projekt avseende vattenförsörjningen undantagits, se ovan). De valda projekten är både större, mer omfattande, projekt som kan sträcka sig över flera år till mycket små projekt som enbart tar några månader att genomföra. Vikten har legat på att utvärdera dokumentationen av varje enskilt projekt. För de stickprovsvis utvalda projekten har vi begärt att få in följande dokument; Beslutsunderlag Projektplan Förkalkyl/budget Uppföljning/efterkalkyl Slutredovisning Hantering av under/överskott vid slutredovisning Nedan anges sammanfattande kommentarer kring ovanstående områden. I bilaga till rapporten återges kortfattade kommentarer kring varje enskilt projekt. Några av projekten avser försäljning av mark eller fastigheter. Dessa har kommenterats ovan och behandlas därmed inte i detta avsnitt. Projektredovisningen används även vid anskaffning av fordon, såsom lastbilar och sopmaskiner. I linje med ovanstående slutsatser kring en alltför vidlyftig användning av projektkoder anser vi inte att dessa typer av projekt skall hanteras inom ramen för projektredovisningen Beslutsunderlag Som ovan nämnts beslutar kommunfullmäktige årligen om en budget som utgörs av drift- och kapitalkostnader för investeringar. Därefter utformar och beslutar tekniska nämnden vilka projekt som ska genomföras under året. Samtliga granskade projekt är således godkända genom antagande av internbudgeten eller en exploateringsbudget. Vissa projekt har annan underliggande dokumentation som exempelvis krav på renovering och upprustning från miljöverket eller annan myndighet. I enstaka fall finns dokumentation som styrker behovet av genomförandet av ett visst projekt Projektplan Granskningen har visat att det i flertalet fall saknas dokumenterad projektplan som beskriver projektet. Den projektplanen som finns dokumenterad är för de flesta av projekten en så kallad tidsplan som visar när projektet är igång under året. För vissa av de större projekten finns även dokumenterade upphandlingar samt arbetsfördelningen inom teamet. Projektredovisning 11

12 3.1.3 Förkalkyl I flera fall av de granskade projekten har en förkalkyl tagits fram och för de större projekt baseras denna många gånger på den entreprenörs offert som var mest fördelaktig i upphandlingen. Det finns vissa projekt där någon kalkyl inte upprättats och projekt där beloppet som presenteras inför budgeten kan vara en uppskattning av projektets totala kostnad. Omfattningen av kalkylernas innehåll varierar och i några fall upplevs den som tunn. Begrepp som erfarenhetskalkyl har förekommit vid intervjuer Efterkalkyl/uppföljning Vi kan konstatera att det är stora brister avseende efterkalkyler eller uppföljning. Endast ett fåtal projekt har en dokumenterad kalkyl över faktiskt utfall med en beskrivning av eventuella avvikelser. I vissa enstaka fall fanns utskrift från affärsredovisningssystemet som visar projektets kostnader, dock utan kommentarer. Granskningen har i ett av projekten visat att ändringar av förkalkylen har gjorts i efterhand, det vill säga att belopp i förkalkylen har strukits och ersatts med de faktiskt utfall Slutredovisning Vid granskningens genomförande var endast fyra av tjugotvå projekt avslutade, varav två har en slutredovisning i form av slutbesiktningsprotokoll. Vi kan därför inte dra några slutsatser kring huruvida slutredovisning sker på ett korrekt sätt Hantering av under/överskott Av de fyra avslutade projekten redovisade tre ett underskott och utfallet av det fjärde blev i enlighet med kalkyl/budget. Efter samtal med respektive ansvarig har det framkommit att då ett projekt avslutas med underskott tas medel från projekt som har ett utfall bättre än budget. Anledningen härtill är som ovan nämnts att alla projekt under året är omfattas av den totala budgeten och att förvaltningen därmed kan flytta medel mellan olika projekt så länge den totala summan inte bli negativ. Det finns ingen dokumentation över anledningar till eventuella under/överskott, vi har dock muntligt tagit del av informationen. 3.2 Sammanfattande kommentarer Vi kan konstatera att granskning av enskilda projekt stödjer våra slutsatser i avsnitt 1 och 2 ovan. Ju mer omfattande och större projekten är desto bättre dokumentation finns. Mindre projekt, där i många fall även benämningen projekt kan ifrågasättas, har ofta bristfällig dokumentation avseende något av momenten. Projektredovisningen måste bli mer stringent och tydligare kring vad som är ett större projekt och vad som är ett mindre projekt, samt vilka regler som gäller för respektive projekt. När det gäller uppföljning och slutredovisning finns det stora förbättringsmöjligheter, främst gällande en dokumenterad information kring konstaterade avvikelser. Även hanteringen av över/underskott måste förtydligas så att nämnden får den information som krävs för att styra verksamheten. Projektredovisning 12

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Uddevalla kommun. El ERNST&YOUNG

Uddevalla kommun. El ERNST&YOUNG Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2013 Uddevalla kommun Granskning av upphandling, inköp och investeringar samt ansvarsfördelning och rapportering inom projektet "Torp växer"

Läs mer

att organisationens resurser inom ramen för befintlig lagstiftning, förordningar och direktiv disponeras i enlighet med ledningens intentioner.

att organisationens resurser inom ramen för befintlig lagstiftning, förordningar och direktiv disponeras i enlighet med ledningens intentioner. LANDSTINGET KRONOBERG RAPPORT ÖVER INTERN KONTROLL Revisionens omfattning och inriktning Revisionen av Landstinget Kronobergs verksamhet har utförts i enlighet med Kommunallag, Rådet för kommunal redovisning

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2007 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. Komrev inom Öhrlings

Läs mer

Region Halland. Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar. Revisionsrapport. www.pwc.se

Region Halland. Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stensson Cert. kommunal revisor Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar Region Halland Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret GRANSKNINGS Driftprojekt inom Miljönämnden Projektledare: Lotta Onsö Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01 RAPP Driftprojekt inom Miljönämnden.doc Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Revisionsinstruktion

Revisionsinstruktion Revisionsinstruktion för partnerorganisation /Giltig från 1 januari 2005 (reviderad i juni 2007) 1 (14) Innehåll Revisionsinstruktionen innehåller fem avdelningar: 1. Inledning 2. Revisorns uppgifter och

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPPORT 2014 Servicenämnden Revisorskollegiet 2015-04-01 Revisor: Fredrik Jerntorp ÅRSRAPP 2014 SN Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms

Läs mer

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2012 Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Innehåll 1 Slutsats och sammanfattning... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014. Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014

Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014. Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014 Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 1. Sammanfattning och rekommendationer...2 2. Granskning

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Flygbild över Trossö. Foto: Mats Kockum Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun 3 1.1. Inledning 3 1.2. Syfte 4 2. Grundregler

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer