Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden"

Transkript

1 e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Kristina Lindstedt Åke Andersson

2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING REVISIONENS OMFATTNING OCH INRIKTNING METOD PROJEKTREDOVISNINGENS UPPBYGGNAD SAMMANFATTANDE KOMMENTARER PROJEKTREDOVISNING RUTINBESKRIVNING INVESTERINGSPROJEKT Större projekt Mindre projekt Uppföljning Rapportering SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER GRANSKNING AV ENSKILDA PROJEKT GRANSKNINGENS OMFATTNING Beslutsunderlag Projektplan Förkalkyl Efterkalkyl/uppföljning Slutredovisning Hantering av under/överskott SAMMANFATTANDE KOMMENTARER...12 Projektredovisning 2

3 Sammanfattning Föreliggande granskning har planerats i samråd med kommunens förtroendevalda revisorer. Årets granskning av den interna kontrollen omfattar projektredovisningen inom Tekniska nämnden. Projektredovisning inom Tekniska nämnden har varit föremål för granskning såväl år 2002 som år Granskningarna har resulterat i ett flertal rekommendationer för att förbättra den interna kontrollen och styrningen av resurser inom nämnden. Utgångspunkten i årets granskning är att följa upp de brister som noterats och de rekommendationer som lämnats. Syftet med revisionen är att bedöma och verifiera den interna kontrollen i de rutiner som hanterar projekt, från initiering och upplägg till slutlig resultatavräkning. Granskningen kommer att fästa särskild vikt vid den löpande kontrollen och kostnadsuppföljningen av projekten samt till rutiner för bokföring av tid och förbrukade resurser. Enhetlig redovisning är ett sätt att få en god intern kontroll över projektredovisningen och en tillförlitlig och rättvisande redovisning är grunden för all styrning och beslutsfattande. Granskningen har resulterat i följande slutsatser och rekommendationer. För en djupare analys hänvisas till rapportens avsnitt nedan. Tekniska nämnden måste tillse att användande av projektkoder starkt begränsas till att avse det som per definition är ett projekt. Risken för att hantering av projekt inte sker i enlighet med riktlinjer ökar med en alltför vidlyftig användning av projektkoder. Vår granskning har visat att det i praktiken är svårt att få en fullständig kontroll över vilka projekt som ska hanteras i enlighet med beslutade riktlinjer. Sedan vår tidigare granskning har tekniska nämnden arbetat fram projektpärmarna med rutinbeskrivningar och mallar som ger goda förutsättningar för en bra kontroll och uppföljning av pågående och genomförda projekt. Projektpärmarna ska användas för större projekt. Det är av vikt att tydligare definiera vad som är ett större och vad som är ett mindre projekt. Nämnden beslutar årligen vilka projekt som skall genomföras samt projektens budget. Vi har efter våra intervjuer kunnat konstatera att förvaltningen under vissa omständigheter till följd av fördröjning och försening måste senarelägga projekt. Detta kan få till följd att nämndens intentioner och prioriteringar inte efterlevs och vi anser därför att förändringar i beslutade projekt skall behandlas av nämnden. Vid våra intervjuer och vid granskning av enskilda projekt har vi fått uppfattningen att kvittning av över- och underskott mellan projekt sker av ansvariga tjänstemän/projektledare. Detta för att inte överskrida nämndens eller enhetens totala budget. Denna ordning är inte optimal då nämnden på detta sätt inte får en fullständig kontroll över projektredovisningen och därmed inte får möjlighet att påverka och prioritera i verksamheten. Projektredovisning 3

4 För mindre projekt sker ingen analys av de olika kostnadsslagen utan endast en uppföljning på ett övergripande plan avseende det totala utfallet görs. Precisa kalkyler är av största vikt för att planera och styra verksamheten. Mer detaljerade uppföljningar innebär att vi drar lärdom inför kommande projekt och skapar därmed förutsättningar för en bättre styrning. Projektredovisning 4

5 1 INLEDNING 1.1 Revisionens omfattning och inriktning Revisionen av Växjö kommuns verksamhet skall utföras i enlighet med Kommunallag, Rådet för kommunal redovisning och kommunens regler och anvisningar samt god revisionssed. Revisionen har som mål att verka för korrekt redovisning, god ordning, tillfredsställande säkerhet och hög effektivitet i kommunens verksamhet. Enligt kommunallagen skall styrelse och nämnder tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktig har bestämt, att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att medel förvaltas på ett betryggande sätt. I styrelsens och nämndernas ansvar ingår således inte endast att utforma organisationen så att den är rationell och effektiv den ska också vara trygg. En förutsättning för en god styrning av nämndens resurser krävs bra system och rutiner som säkerställer att ändamålsenliga beslut fattas. Väl utarbetade rutiner som efterlevs måste tillse att nämnden får fullständig och adekvat information. Syftet med årets revision är att bedöma och verifiera den interna kontrollen i de rutiner som hanterar projekt, från initiering och upplägg till slutlig resultatavräkning. Projektredovisning inom Tekniska nämnden har varit föremål för granskning såväl år 2002 som år Granskningarna har resulterat i ett flertal rekommendationer för att förbättra den interna kontrollen och styrningen av resurser inom nämnden. Följande rekommendationer har lämnats vid tidigare granskning: det fanns ett tydligt behov av centrala riktlinjer för projektredovisningen en alltför vidlyftig användning av projektkoder det fanns ingen central kontroll av eventuella avtal eller projektplaner det organisatoriska ansvaret var otydligt någon löpande uppföljning sker inte centralt på förvaltningarna avsaknad av regler och riktlinjer för hur över- eller underskott redovisas. 1.2 Metod Granskningen har genomförts dels som en intervjugranskning, dels som en granskning av utvalda projekt. Urvalet av projekt har skett från kommunens affärsredovisningssystem Agresso. Granskningen omfattar endast investeringsprojekt av mindre omfattning. För de stickprovsvis utvalda projekten har vi begärt att få in följande dokument; - Beslutsunderlag - Projektplan - Förkalkyl/budget - Uppföljning/efterkalkyl - Slutredovisning - Hantering av under/överskott vid slutredovisning Projektredovisning 5

6 1.3 Projektredovisningens uppbyggnad Användning av projektkoder i affärsredovisningssystemet ses som ett hjälpmedel i redovisningen och användningen av projekt och projektkoder är flera. Ett projekt definieras som en tidsmässigt avgränsad aktivitet. Projektkoder som används är följande; 1 4: Tidsmässigt avgränsade arbeten eller kampanjer samt arbete åt utomstående (inkl övriga avdelningar, enheter och förvaltningar). Används i driftsbudgeten 5: Avser kommunövergripande projekt och används i driftsbudgeten. 7-8: Används i investeringsbudgeten och avser alla investeringar. Aktiviteter som genomförs inom driftsbudgeten (konteras enligt ovan med 3, 4, eller 5) har oftast ingen egen tilldelad budget. Budget ligger på verksamhetsnivå och är således inte kopplat till projektnivå. För externa projekt har sedan föregående års granskning tillkommit så kallade A- driftprojekt. Dessa avser arbete som utförs åt uppdragsgivare utanför kommunen, det vill säga med en extern finansiering. Det finns endast något enstaka externt finansierat projekt inom tekniska nämnden. Fastighets och markförsäljning redovisas som ett projekt. Tidigare var ansvaret organisatoriskt under kommunstyrelsen och har återgått till dem från juli I redovisningen sker denna förändring först 1 januari I huvudboken per juli 2008 fanns 552 projekt inom Tekniska nämnden med en total omslutning på tkr fördelat enligt följande: Driftsprojekt (1-5) Investeringsprojekt (7-8) Interna projekt (9) 100 Omslutning projektredovisning juli Investeringsprojekt (7-8) Exploatering och försäljning/omföring "Växjö framtida vattenförsörjning" (100%) Omslutning utvalda projekt Varav exploatering och försäljning/omföring (84%) Antal projekt juli Projekt 1-5 samt (100%) Antal granskade projekt (7-8) 26 (21%) 6% Projektredovisning 6

7 Årets granskning har uteslutande varit inriktad på investeringsprojekt som har en tilldelad budget. Detta omfattar projekt ovan med kontering 7 eller 8. Projektet som avser Växjös framtida vattenförsörjning har undantagits från urval i granskningen då detta har varit föremål för en tidigare granskning. 1.4 Sammanfattande kommentarer Nämnden har sedan föregående granskning infört särskilda projektkoder för externt finansierade projekt. Vid tidigare års granskningar har påtalats att nämnden måste tillse att användande av projektkoder starkt begränsas till att avse det som per definition är ett projekt. Nämnden har över 500 projekt, driftprojekt samt investeringsprojekt omfattande såväl försäljning av mark och anskaffning av bilar, vilket gör att per definition riktiga projekt riskerar att drunkna i mängden och kontrollen försvåras därmed avsevärt. Vår granskning har visat att det i praktiken är svårt att få en fullständig kontroll över vilka projekt som ska hanteras i enlighet med beslutade riktlinjer. Mark och fastighetsförsäljning har fram till juli 2008 redovisats som ett projekt inom tekniska nämnden. Därefter har ansvaret övergått till kommunstyrelsen. Mot bakgrund av det som nämnts tidigare avseende ett mer stringent sätt att använda projektkoder anser vi att denna typ av försäljningar per definition inte ska redovisas som ett projekt. Projektredovisning 7

8 2 PROJEKTREDOVISNING 2.1 Rutinbeskrivning investeringsprojekt Denna rutinbeskrivning omfattar endast investeringsprojekt. Investeringsprojekt är de projekt som efter sitt slutförande enligt god redovisningssed skall bokföras som en anläggningstillgång i balansräkningen. Övriga projekt omfattas av en annan hantering. Fullmäktige beslutar årligen om en total projektbudget för Tekniska nämnden vilken utgörs av drift- och kapitalkostnader för investeringar. Projekt som överstiger en investeringsbudget på 10 mkr skall i särskild ordning beslutas i fullmäktige. Utifrån projekt- och investeringsbudget upprättar förvaltningen en övergripande intern projektplan som omfattar en intern budget och en tidsplan för investeringar som gäller för kommande budgetår. För varje enskilt investeringsprojekt specificeras då en grovplanerad budget och tidsplan. Den interna projektplanen beslutas av nämnden vilket innebär att dessa projekt skall utföras under året. Vidare upprättas årligen ett investeringsprogram som specificerar mer detaljerad information kring varje enskilt projekt som projekttidplan och vilka personer som skall vara delaktiga i projektet Större projekt Tekniska förvaltningen har utvecklat en projektpärm som används för de större projekten. Det finns dock inte tydligt dokumenterat vad som definierar ett större projekt. Enligt förvaltningschefen finns ett gammalt beslut från förvaltningsledningen att ett större projekt omfattar kostnader överstigande kronor. Årligen bedöms när projektpärm skall användas, även i vissa fall avseende projekt som inte uppgår till angiven beloppsgräns. Gränsen är således flytande. I investeringsprogrammet markeras projekt som skall ha projektpärm med en stjärna. Projektpärmen skall innefatta alla väsentliga moment under ett pågående projekt, såsom planering och budget. Med hjälp av pärmen struktureras arbetet upp och alla projekt arbetas således igenom och dokumenteras på ett relativt enhetligt sätt. Pärmens innehållsförteckning är uppbyggd efter kronologisk ordning och de punkter som är tillämpliga på respektive projekt upprättas och dokumenteras här. Enligt de första momenten i pärmen så arbetas en bra planering fram där hänsyn tas till beslut, budget, organisation, inmätning och eventuell upphandling. Därefter följer diverse projekteringsmoment knutna till entreprenörens arbetsmoment, såsom fotografering och ritningar. Projektet och dess underlag fördjupas ytterligare och en mer detaljerad förkalkyl upprättas. Denna kalkyl skall hålla sig inom budgetramen som tidigare är fastställd av Tekniska nämnden. Ofta tillkommer ändrings- och tilläggsarbeten under projektets gång, dessa är enligt projektansvariga svåra att kalkylera och ligger därför helt utanför avtalet. Projektredovisning 8

9 Stora projekt eller projekt med stort politiskt intresse redovisas löpande till nämnden som följer utvecklingen. Vilka projekt som avses är inte tydligt definierat. Efter slutfört projekt upprättar projektansvarig, vilken utgörs av avdelningschef, en efterkalkyl och en slutredovisning. Det finns inga tydliga kriterier för vad som skall innefattas i uppföljningen Mindre projekt Ingen direkt gemensam struktur finns för mindre projekt utan projektet löper efter projektansvariges tycke. Som nämnts ovan finns ingen dokumenterad definition av mindre projekt. Dessa projekt omfattas liksom övriga av den interna projektplanen. I många fall dokumenteras ingen efterkalkyl eller slutredovisning för dessa projekt Uppföljning Förvaltningsekonomen sammanställer en budgetuppföljning fyra gånger om året där samtliga investeringsprojekt specificeras. Rapporten specificerar faktiska intäkter och kostnader samt budgeterade värden och avvikelser. Uppgifter i uppföljningen hämtas från bokföringen i affärsredovisningssystemet Agresso. För mindre projekt sker ingen analys av de olika kostnadsslagen utan endast en uppföljning på ett övergripande plan avseende det totala utfallet görs. För uppföljning av enskilda projekt, se avsnitt 3 Granskning av enskilda projekt nedan Rapportering Förvaltningsekonom rapporterar till nämnden fyra gånger per år en sammanställning av ovan nämnda budgetuppföljning tillsammans med prognos samt kommentarer. Kommentarernas omfattning är styrt av projekts storlek. Efter varje årsbokslut upprättar förvaltningsekonomen en sammanställning som kallas Överföring av investeringsmedel från 20xx till 20xx inkl omdisponering för 20xx. Detta dokument specificerar varje enskilt projekt och visar budget mot utfall samt återstående medel. Respektive avdelningschef tar ställning till hur mycket medel varje pågående projekt behöver till nästkommande år. Således är det möjligt att flytta beslutade medel från ett år till ett annat. Detta händer oftast när projekt blir försenade exempelvis på grund av ej tillräckliga resurser eller senarelagda av olika orsaker. Projektens resultat kan bli både positiva och negativa. Om ett projekt är negativt kan det kvittas mot överskott i ett annat projekt så länge totalbudgeten för hela Tekniska nämnden hålls. Helst skall även respektive resultatenhet, som till exempel renhållning, hålla sig inom sin totala budget. På arbetsmöten inom förvaltningen går ansvariga igenom statusen på igångvarande projekt. Omfördelning sker mellan projekten, vilket enligt ledningen även tas upp hos tekniska nämnden. Detta sker dock endast vid större avvikelser. Nämnden erhåller vanligtvis under januari uppföljningen för samtliga projekt. Projektredovisning 9

10 2.2 Slutsatser och rekommendationer Sedan vår tidigare granskning har tekniska nämnden arbetat fram projektpärmarna med rutinbeskrivningar och mallar som ger goda förutsättningar för en bra kontroll och uppföljning av pågående och genomförda projekt. Projektpärmarna ska användas för större projekt. Vi anser att samma struktur ska gälla för samtliga investeringsprojekt oavsett storlek. Är det inte applicerbart bör en tydlig riktlinje arbetas fram för när rutinerna skall följas, kanske i förenklad form. Det är också av vikt att tydligare definiera vad som är ett större och vad som är ett mindre projekt. Nämnden beslutar årligen vilka projekt som skall genomföras samt projektens budget. Vi har efter våra intervjuer kunnat konstatera att förvaltningen under vissa omständigheter till följd av fördröjning och försening måste senarelägga projekt. Detta kan få till följd att nämndens intentioner och prioriteringar inte efterlevs och vi anser därför att förändringar i beslutade projekt skall behandlas av nämnden. Vid våra intervjuer och vid granskning av enskilda projekt har vi fått uppfattningen att kvittning av över- och underskott mellan projekt sker av ansvariga tjänstemän/projektledare. Detta för att inte överskrida nämndens eller enhetens totala budget. Denna ordning är inte optimal då nämnden på detta sätt inte får en fullständig kontroll över projektredovisningen och därmed inte får möjlighet att påverka och prioritera i verksamheten. För mindre projekt sker ingen analys av de olika kostnadsslagen utan endast en uppföljning på ett övergripande plan avseende det totala utfallet görs. Precisa kalkyler är av största vikt för att planera och styra verksamheten. Mer detaljerade uppföljningar innebär att vi drar lärdom inför kommande projekt och skapar därmed förutsättningar för en bättre styrning. Årligen är det många projekt som löper samtidigt. För att säkerställa att nämnden har överblick av samtliga pågående projekt används excel-dokument som specificerar samtliga projekt. Förvaltningsekonomen ansvarar för dessa rapporter och de ligger till grund för rapportering till nämnden, både löpande och vid bokslut. Projektredovisning 10

11 3 GRANSKNING AV ENSKILDA PROJEKT 3.1 Granskningens omfattning Urvalet av projekt har skett via kommunens affärsredovisningssystem Agresso. Vi har valt att granska 26 projekt, vilket motsvarar 82 % av projektredovisningens nettokostnader (då projekt avseende vattenförsörjningen undantagits, se ovan). De valda projekten är både större, mer omfattande, projekt som kan sträcka sig över flera år till mycket små projekt som enbart tar några månader att genomföra. Vikten har legat på att utvärdera dokumentationen av varje enskilt projekt. För de stickprovsvis utvalda projekten har vi begärt att få in följande dokument; Beslutsunderlag Projektplan Förkalkyl/budget Uppföljning/efterkalkyl Slutredovisning Hantering av under/överskott vid slutredovisning Nedan anges sammanfattande kommentarer kring ovanstående områden. I bilaga till rapporten återges kortfattade kommentarer kring varje enskilt projekt. Några av projekten avser försäljning av mark eller fastigheter. Dessa har kommenterats ovan och behandlas därmed inte i detta avsnitt. Projektredovisningen används även vid anskaffning av fordon, såsom lastbilar och sopmaskiner. I linje med ovanstående slutsatser kring en alltför vidlyftig användning av projektkoder anser vi inte att dessa typer av projekt skall hanteras inom ramen för projektredovisningen Beslutsunderlag Som ovan nämnts beslutar kommunfullmäktige årligen om en budget som utgörs av drift- och kapitalkostnader för investeringar. Därefter utformar och beslutar tekniska nämnden vilka projekt som ska genomföras under året. Samtliga granskade projekt är således godkända genom antagande av internbudgeten eller en exploateringsbudget. Vissa projekt har annan underliggande dokumentation som exempelvis krav på renovering och upprustning från miljöverket eller annan myndighet. I enstaka fall finns dokumentation som styrker behovet av genomförandet av ett visst projekt Projektplan Granskningen har visat att det i flertalet fall saknas dokumenterad projektplan som beskriver projektet. Den projektplanen som finns dokumenterad är för de flesta av projekten en så kallad tidsplan som visar när projektet är igång under året. För vissa av de större projekten finns även dokumenterade upphandlingar samt arbetsfördelningen inom teamet. Projektredovisning 11

12 3.1.3 Förkalkyl I flera fall av de granskade projekten har en förkalkyl tagits fram och för de större projekt baseras denna många gånger på den entreprenörs offert som var mest fördelaktig i upphandlingen. Det finns vissa projekt där någon kalkyl inte upprättats och projekt där beloppet som presenteras inför budgeten kan vara en uppskattning av projektets totala kostnad. Omfattningen av kalkylernas innehåll varierar och i några fall upplevs den som tunn. Begrepp som erfarenhetskalkyl har förekommit vid intervjuer Efterkalkyl/uppföljning Vi kan konstatera att det är stora brister avseende efterkalkyler eller uppföljning. Endast ett fåtal projekt har en dokumenterad kalkyl över faktiskt utfall med en beskrivning av eventuella avvikelser. I vissa enstaka fall fanns utskrift från affärsredovisningssystemet som visar projektets kostnader, dock utan kommentarer. Granskningen har i ett av projekten visat att ändringar av förkalkylen har gjorts i efterhand, det vill säga att belopp i förkalkylen har strukits och ersatts med de faktiskt utfall Slutredovisning Vid granskningens genomförande var endast fyra av tjugotvå projekt avslutade, varav två har en slutredovisning i form av slutbesiktningsprotokoll. Vi kan därför inte dra några slutsatser kring huruvida slutredovisning sker på ett korrekt sätt Hantering av under/överskott Av de fyra avslutade projekten redovisade tre ett underskott och utfallet av det fjärde blev i enlighet med kalkyl/budget. Efter samtal med respektive ansvarig har det framkommit att då ett projekt avslutas med underskott tas medel från projekt som har ett utfall bättre än budget. Anledningen härtill är som ovan nämnts att alla projekt under året är omfattas av den totala budgeten och att förvaltningen därmed kan flytta medel mellan olika projekt så länge den totala summan inte bli negativ. Det finns ingen dokumentation över anledningar till eventuella under/överskott, vi har dock muntligt tagit del av informationen. 3.2 Sammanfattande kommentarer Vi kan konstatera att granskning av enskilda projekt stödjer våra slutsatser i avsnitt 1 och 2 ovan. Ju mer omfattande och större projekten är desto bättre dokumentation finns. Mindre projekt, där i många fall även benämningen projekt kan ifrågasättas, har ofta bristfällig dokumentation avseende något av momenten. Projektredovisningen måste bli mer stringent och tydligare kring vad som är ett större projekt och vad som är ett mindre projekt, samt vilka regler som gäller för respektive projekt. När det gäller uppföljning och slutredovisning finns det stora förbättringsmöjligheter, främst gällande en dokumenterad information kring konstaterade avvikelser. Även hanteringen av över/underskott måste förtydligas så att nämnden får den information som krävs för att styra verksamheten. Projektredovisning 12

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt TJÄNSTESKRIVELSE 1[6] Referens Maude Andersson Pekkanen Gunilla Melkersson Mottagare Tekniska nämnden Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt Förslag

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsbokslut augusti 2015

Granskning av delårsbokslut augusti 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsbokslut augusti 2015 Landstinget Dalarna Hjälpmedelsnämnden Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Förslag till investeringsprocess

Förslag till investeringsprocess PM Tyresö kommun 2013-05-14 1 (8) Sigbrith Martinsson Kommunstyrelsen Dnr 2013/KS 0177 10 Förslag till investeringsprocess Investeringsprocessen inom Tyresö Kommun har varit föremål för översyn. En utgångspunkt

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun 2015-11-02 Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx. Ersätter reglemente för planering, styrning och uppföljning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut Katrineholms kommun Granskning av exploateringsavtal underlag

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Årsrapport 2013 Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2013 Kyrkogårdsnämnden Årsrapport 2013 Kyrkogårdsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 24, 2014 Dnr 3.1.2-60/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 Granskning av investeringsprocessen Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och revisionsfråga 1 3. Avgränsning

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Metod 2 4. Resultat av granskningen 2 4.1 Rutin för investeringar 2 4.1.1 Uppföljning 2 4.1.2 Budgetöverskridande

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente Redovisningsreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Redovisningsreglemente Reglemente 2014-06-16, 94 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen Granskning av delårsrapport 2015-08-31 Rapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.2-205/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Datum. Resultatet av vår granskning och underlag för gjorda bedömningar finns redovisat i bifogad revisionsrapport.

Datum. Resultatet av vår granskning och underlag för gjorda bedömningar finns redovisat i bifogad revisionsrapport. Arvidsjaurs kommun Revisorerna Datum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Utlåtande avseende delårsrapport 2013-08-31 Vi ska som revisorer bedöma om kommunens delårsrapport är upprättad i enlighet med lagens

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning. Skellefteå kommun

Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning. Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisionskonsult Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 24, 2015 Dnr 3.1.2-66/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder

Läs mer

Årsrapport 2013 Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Årsrapport 2013 Skarpnäcks stadsdelsnämnd Årsrapport 2013 Skarpnäcks stadsdelsnämnd Rapport från Stadsrevisionen Nr 14, 2014 Dnr 3.1.2-50/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer