Hem och Vision - från punkt till process

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hem och Vision - från punkt till process"

Transkript

1 Helena Frisk Emma Holm Åsa Kolholm Alexander Möllerstedt Stina Nyman Jill Rhodin OpenLab.course Hem och Vision - från punkt till process

2

3 I OpenLab:s serie av projektrapporter har tidigare utgivits: 13:01 Hitta rätt i vården Ett värdigt åldrande Hem och Vision från punkt till process Ansvarig utgivare: Helena Frisk Emma Holm Åsa Kolholm Alexander Möllerstedt Stina Nyman Jill Rhodin Omslagsillustration: Alexander Möllerstedt

4 Förord Den rapport du just nu ska börja läsa - eller i alla fall bläddra i - är resultatet av ett mycket kreativt och tidvis något kaotiskt projekt där studenter från olika discipliner och universitet har samarbetat om att tackla ett reellt problem som Stockholm som stad och län står inför. Staden är vårt lab det är devisen för OpenLab och med den devisen har staden, länet och landstinget presenterat ett aktuellt problem. I projektgrupper om 6 till 8 har de under en termin arbetat med att förstå problemet genom att intervjua, observera, ta del av litteratur, skapa förståelse och generera en bred repertoar av idéer. En av dessa har gruppen gått vidare med för att i slutändan utforma och testa lösningar eller koncept. Studenter från olika kunskaps-områden har mött och interagerat med varandra - inte alltid utan komplikationer - men med tanken att i dessa möten också uppstår något nytt och spännande. Ur dessa möten bär studenterna med sig erfarenheter av mångvetenskapliga diskussioner och lösningar; en kompetens viktig för möjligheten att möta framtidens komplexa utmaningar. Resultatet av alla samtal, analys, syntes och inte minst dokumentation håller du nu i din hand. Det säger sig kanske självt att rapporten bara kan belysa en del av den dynamiska process som pågått. Vi som arbetat som lärare för kursen har fungerat som coacher som under resans gång gett grupperna verktyg för projektets olika skeden och feed-back på processen. Studenterna arbetar enligt en processmodell som baseras på Design Thinking och SCRUM, där nytänkande och systematik sys samman och skapar struktur till genomfört projekt. För oss är det här lärande när det är som bäst; fritt, socialt, engagerat och kul. Men också reellt tanken är ju att OpenLab:s projekt ska bidra till att förbättra Stockholmarens vardag. Staden är vårt lab! Ivar Björkman, Verksamhetsansvarig Johan Bornebusch Södertörns högskola Anders Berglund Kungliga Tekniska Högskolan Lars Kaijser Stockholms Universitet Hans Jonsson Karolinska Institutet

5

6 Sammanfattning Projektet har sin utgångspunkt i en problemställning kring hur äldre ska kunna bo kvar i sina hem så länge som de vill. Problemställningen utgår från en aktuell debatt kring åldrande och Äldreförvaltningen Stockholms stads uppdrag till OpenLabs studenter. Med en åldrande befolkning och en stundande generationsväxling följer nya behov och utmaningar som kräver innovativa lösningar. Slutkonceptet Hem och Vision är en digital tjänst med syftet att förbättra de äldres hemsituation så de kan bo kvar i sit eget hem så länge de vill. Tjänsten består av två separata, men ömsesidigt beroende, delar. Tillsammans bildar de ett kretslopp och ett system för innovation. Behov, efterfrågan, utbud och produkt är det osynliga skelett som bär upp kretsloppet. Genom tjänstens plattform Hem kan den äldre hitta lämpliga hjälpmedel, dokumentera problem och behov, och följaktligen planera för en ökad livskvalitet. Tjänstens plattform Vision innehåller även ett forum där innovatörer, finansiärer, studenter och andra aktörer inom området för hjälpmedel i hemmet kan hitta varandra. Hem och Vision skapar därmed förutsättningar för kontaktytor, samarbeten och kommunikation som i slutändan bidrar till att nya lösningar kommer ut på marknaden. En marknadsanalys har utförts med avseende på konkurrens, intressenter och potential. Det har visat sig att ett koncept som Hem och Vision skulle fylla konkreta behov både som planeringsverktyg och som ett system för innovation. Den digitala tjänsten Hem och Vision är en produkt som öppnar ögonen för nya aktörer på marknaden. En produkt som förenar aktörer mot det gemensamma målet att förbättra samhället och ger en röst åt äldres behov. Lösningar för äldre är definitivt ett hett område med en stabil marknad och potential för affärsmöjligheter. kommunikation Nyckelord: Äldre, hemmaboende, Design Thinking, digitala tjänster, kommunikation

7

8 Abstract The project originates in a problem statement addressing the need of elderly to be able to stay and live in their homes for as long as possible. This problem statement has its basis in a contemporary debate regarding ageing and the Department of elderly care in Stockholms (Äldreförvaltningen) mission statement to the students at OpenLab. With a population that gets older, and a new generation of seniors, new needs and challenges require innovative solutions. The final concept "Hem och Vision" is a digital service which purpose is to improve the living situation of elders and thereby allowing them to stay at home for as possible. The service consists of two separate, but mutually dependent domains. Together they create a cyclic system for innovation. Need, demand, supply and product is the invisible "skeleton" around which the cycle is designed. Through the platform "Hem", the elderly can find suitable means and aids, document problems and needs, and thus plan an improved quality of life. The platform "Vision" contains a forum where innovators, investors, students and other relevant stake holders are given an opportunity to interact. "Hem och Vision" creates a ground for networking, cooperation and communication - which in the end contributes to new solutions finding their way on to the market. A market analysis has been performed focusing on competition, stake holders and potential. This analysis showed that a concept like "Hem och Vision" would meet solid needs both as a planning tool and a system for innovation. The digital service "Hem och Vision" is a product that exposes new participants to the market. Furthermore, it is a product that unites participants with the common goal of improving society and giving a voice to the needs of elderly. Products and solutions aimed at older people is definitely a hot area with a stable market and business potential Keywords: Elderly, living at home, Design Thinking, digital service, communication

9

10 Innehåll 1. Bakgrund Framtidsprognoser 1.2 Nya typer av hjälpinsatser behövs 1.3 Uppdraget 2. Innovation och Design Thinking Kreativitetens tidsålder 2.2 Men vad betyder egentligen innovation? 2.3 Design Thinking 3. Inriktning och fokus Problemområdet vidgas 3.2 Målgruppen fastställs 4. Första konceptleverans Fem konceptförslag presenteras Tant å Pär Mer för samma peng Kundtjänst Paraply Arenan 5. Tvärdisciplinärt arbete Olika tankesätt 5.3 Konvergens och divergens inom Design Thinking 5.4 En beslutsmetod tar form 6. Prototyp och lösning Från punkt till process 6.2 Hem och Vision - två delar i ett system 7. Hem och Vision en konceptbeskrivning Plattformen Hem Produktkollektioner Råmaterial för innovation 7.2 Plattformen Vision 7.3 Målgruppsanalys 7.4 Användartester och prototyputveckling 7.5 Tekniska krav

11 7.6 Marknadsanalys Konkurrens Unicitet 8. Projektavslut och framtidsplaner Nästa steg? Uppstart Acceleration Fortsatt drift 9. Gruppdiskussion Om tillgänglighet 9.2 Allmänt engagemang 9.3 Relevans 10. Slutord Referenser Litteratur Övriga källor

12 Inledning De äldre och anhörigas behov diskuteras mycket idag; rapporter, utredningar, debattartiklar och avslöjanden avlöser varandra. Olika förslag på lösningar presenteras ständigt och kommunerna runt om i Sverige har insett att det behövs ingående insatser för att förbättra omsorgsinsatserna för de äldre. Men förändringar sker inte över en natt. Ett sätt att hitta nya idéer och lösningar på samhällsutmaningarna är att söka nya samarbeten och korsbefruktningar. Sådana spännande möten sker på OpenLab. Här möts studenter, yrkesverksamma och kommunala förvaltningar i ömsesidig nyfikenhet och engagemang kring stadens utveckling. Det handlar om att skapa förutsättningar för idéer mönsterbrytande, radikala och gärna omstörtande och söka alternativa vägar till ny kunskap. Vårt arbete har präglats av en fascination för allt utvecklingsarbete som görs runt om i Sverige. Vår drivkraft har varit att ta fram ett koncept som tar till vara de äldres behov, deras berättelser och egna förslag på förbättringar i livet. Vi har även förstått att det finns en sorg hos många äldre att inte längre vara delaktig i samhällets utveckling att inte längre räknas i det större samanhanget. Just bristen på delaktighet har blivit en röd tråd i projektarbetet; var finns den äldre människan när vi talar om framsteg, framtid och tillväxt? Varför skjuts de äldres röster och perspektiv åt sidan till förmån för det snabba, det unga och det högteknologiska? För att få ett verkligt kreativt, välnärt och fruktbart samhälle, kanske det är just det vi behöver bygga in i våra system att åldrande och tradition faktiskt kan gå jämsides med ungdom och innovation. Våra idéer och förslag till lösningar har å ena sidan präglats av att förena dessa paradoxala krafter mellan trygghet och framtidsdriv, äldre och yngre, det långsamma och det snabba. Å andra sidan har vi blivit nedslagna när vi upptäckt att våra geniala idéer redan har genomförts eller är på gång att genomföras någon annanstans i Sverige. När det görs så mycket varför vet så få om det? Varför ser vi inte några tydliga 1

13 effekter av förändringsviljan? Det var just här, i skärningspunkten mellan viljan att skapa samverkan mellan generationsgränserna och drömmen om den revolutionerande idén, som vi upptäckte möjligheterna för något verkligen nytt att ta form. Det var här vi fann lösningen! En termin på halvfart har vår projektgrupp fått för att presentera prototyper och lösningsförslag på Äldreförvaltningens uppdrag. Under arbetet har vi testat, utvärderat och förbättrat våra idéer och vårt arbetssätt om och om igen. Vi har lärt oss ett nytt sätt att arbeta; tvärdisciplinärt och kreativt, med tydliga ramar för tid och aktiviteter. Den här skriften handlar om hur vi kom fram till konceptet Hem och vision. Den handlar om konceptets tillblivelse men också om dess möjliga framtid. Trevlig läsning! 2

14 1. Bakgrund 1.1 Framtidsprognoser Vi står inför en stor förändring i befolkningsmängd i Stockholm. De äldre blir bara fler och fler och, glädjande nog, allt friskare. De framtidsstudier som gjorts av ett internationellt teknikkonsultföretag SWECO, på uppdrag av Äldreförvaltningen i Stockholm, visar att perioderna av hjälpberoende och nedsatt funktionsförmåga med stor sannorlikhet kommer att skjutas uppåt i åldrarna. 1 Prognoserna visar också att både hälsoförbättringar och övriga faktorer faktiskt kommer att bidra till ett generellt minskat användande av äldreomsorg i framtiden. Det beror bland annat på införandet av rengöring, underhåll och tvättjänster (RUT), ökat sammanboende, den medicinska och tekniska utvecklingen och ökad utbildningsnivå. Ändå förväntas det sammanlagda antalet omsorgstagare i Stockholm växa på sikt från drygt år 2012 till ungefär år Nya typer av hjälpinsatser behövs Så långt det bara är möjligt ska man få behålla sina vanor och göra det man tidigare tyckt varit roligt och härligt. Äldre är inget kollektiv. De är unika människor med olika behov och olika önskemål. 3 Den äldre befolkningen växer följaktligen och det finns en tydlig strävan hos äldre att vilja bo kvar längre hemma. På politisk nivå har också utvecklingsarbeten uppmuntrats som möjliggör att äldre kan leva kvar hemma - med teknikstöd, hemtjänst eller anhörigstöd. 4 Det här ställer naturligtvis krav på nya perspektiv på att vara äldre och en förändrad utformning av hjälpinsatserna i hemmet. Att bo kvar längre hemma innebär att det äldre måste ta ett större ansvar för den egna hälsan, och 1 Rapport: SWECO, Framskrivning av äldreomsorgsbehovet perioden , 2013, s.37 2 Ibid., s.48 3 Barn och äldreminister Maria Larsson, Livet ska levas rikt hela livet, Äldreboken (Jan Bornestig, Håkan Olsén), Falun: Isaberg, 2012, s Eva-Lena, Zackrisson, VD Open Care, IT i människans tjänst, Bornestig, s.179 3

15 då är det viktigt att det finns olika typer av stöd såväl tekniska som sociala och offentliga. 1.3 Uppdraget De förändringar som sker i och med att befolkning i Svergie blir äldre och äldre ställer även kommunerna inför nya krav både när det gäller omsorgsinsatser och hur äldreomsorgen ska finansieras i framtiden. 5 Det är ur denna vilja nya lösningar som Äldreförvaltningen i Stockholms Stad har gett oss följande utmaning och uppdrag: Hur kan vi hitta lösningar så de äldre som vill bo kvar i sitt hem, en lägenhet inom det kommunala bostadsbolaget, kan göra det så länge som möjligt? 6 2. Innovation och Design Thinking 2.1 Kreativitetens tidsålder Nu för tiden hör man ofta talas om vikten av innovationer, idéer och kreativitet såväl för företagen som för samhället i stort. Många forskare inom det socioekonomiska fältet talar om ett paradigmskifte, där vi lämnar ett gammalt industri- och informationssamhälle, till förmån för en kreativ tidsålder. Aldrig förr har det varit så viktigt att kunna omsätta den information vi sitter på, alla idéer vi får, till ny kunskap och nya värden. 7 Innovation har verkligen blivit hett! 2.2 Men vad betyder egentligen innovation? En idé kan bäst beskrivas som en av byggstenarna i kreativiteten och effekten av en kreativ process. 8 I den meningen skulle man kunna tala om begreppet innovation som en idé, född ur en kreativ process, som dessutom tillfogats ett värde ofta men inte nödvändigtvis ekonomiskt. 5 Rapport: SWECO, s Uppdraget gavs på OpenLab av Eva Frunk Lind, direktör på Äldreförvaltningen Stockholms stad. 7 Jonas Michanek, Andréas Breiler, Idéagenten 2.0. En handbok i idea management, Stockholm: Bookhouse Publishing AB, s Ibid., s. 28 4

16 Jonas Michanek och Andreéas Breiler skriver i boken Idéagenten. En handbok i idea management att en innovation kanske enklast kan beskrivas som ett organiserat, strategiskt och kreativt arbete som i slutändan förverkligas och når mätbara resultat. 9 Till skillnad från en idé eller från kreativitet är innovation därför något som är nyttiggjort kreativiteten och idén är omsatt och tillämpad. En stor utmaning för företag, organisationer och lärosäten som vill utveckla sin innovationsförmåga är att skapa grogrund för kreativitet och nya idéer. I den kreativa tidsåldern krävs metoder och verktyg som hanterar den ibland hårfina balansgången mellan kaos och ordning, som kan systematisera den kreativa processen till ett målinriktat idéarbete. Under projektarbetet på OpenLab har vi arbetat i en sådan processmodell, med design thinking, men även utvecklat egna metoder där vi behövt. Vi återkommer till dessa metoder om en stund nu ska vi istället ta en titt på design thinking-processen. 2.3 Design Thinking Design thinking är en designprocess vars huvudsakliga idé är att, i nära samarbete med brukare och målgrupper, ta fram en önskvärd lösning på ett problem. 10 Som metod betraktad handlar det om att förena designerns mer estetiska rationalitet, där meningsskapande och gestaltning är centralt, med målinriktat resultatfokus. 11 Processen erbjuder ett ständigt itererande ett slags omtagande, förnyande och omskapande mellan faserna och delresultaten. Därför kan man säga att design thinking-processen mycket mer är ett problemfinnande än problemlösning. 9 Ibid., s Tomas Gustavsson, Agil projektledning, Stockholm: Sanoma Utbildning, 2011, s Anders Richtnér, Johan Frishammar, Innovationsledning och kreativitet i svenska företag, Stockholm: Vinnova, 2012, s

17 Design thinking är uppdelad i fem faser; Emphatize, Define, Ideate, Prototype samt Test. 12 På OpenLab avslutades varje fas med en avstämning med lärarna och övriga projektgrupper. Emphatize handlar om att ta del av andra människors behov och tankar för att förstå hur de ser och upplever en viss problematik. Den här fasen handlar om att öppna upp problemställningen och förtydliga problembilden genom att känna in den. Define handlar om att hitta fokusområdet för projektet: Vilka problem vill vi lösa? Vilken är vår målgrupp? Här handlar det dessutom om att bearbeta observationerna och informationen från föregående fas till identifierbara behov och insikter. Ideate innebär att öppna upp för nya idéer, möjligheter och frågeställningar kring fokusområdet. Viktigt i denna fas är att idéerna som kommer fram inte diskuteras eller bedöms de ska snarare ses som språngbrädor och råmaterial i ett idéflöde. Prototype innebär att skapa en gestaltad modell över idéerna och konceptförslagen. Den yttre formen aktiverar ofrånkomligt våra associationer och tankar, vilket gör att en prototyp är mycket användbar som diskussionsunderlag och då idén ska kommuniceras med olika intressenter. Test tar konceptet till användaren och med hjälp av prototypen kan nu eventuella problem som inte tidigare har identifierats bli synliga. För att ta del av den film som till viss del illustrerar vår process, besök se/kurser/projekt. 12 Processen beskrivs i Bootcamp Bootleg. Institute of Design at Stanford

18 3. Inriktning och fokus 3.1 Problemområdet vidgas Uppstartsarbetet innebar att vi behövde kunskaper och en fördjupad förståelse för det äldreomsorgsområde vi nu klev in i. Det handlade dessutom om att försöka hitta ett fokusområde och en målgrupp för projektet. Men ju mer vi studerade desto fler blev också frågorna. De växte i omfång och öppnade ett gigantiskt område av möjligheter; vad var det egentligen för problem projektet skulle lösa och för vem? Flera faktorer och insatser på olika nivåer i samhället från kommun, företag, politiker och anhöriga påverkar hur äldre i slutändan väljer att bo. Skulle vi vända oss till samhället i stort eller till kommunen? Eller skulle vi sikta in oss på att skapa nya organisatoriska modeller och nya strukturer? 3.2 Målgruppen fastställs Genom många intressanta samtal med äldre, personal, chefer och tjänstemän fattades så småningom beslutet att ha just de äldre som målgrupp. De intervjuer vi gjorde med äldre innehöll ofta berättelser om längtan efter samhörighet, närhet och, som en kvinna uttryckte sig, att någon bryr sig helhjärtat. De äldre uttryckte behov av trygghet, självbestämmande men även en önskan att få vara delaktig i samhällsutvecklingen. Förutom att det är en heterogen grupp med stora variationer inom hälsa, ålder, kultur, inkomst, sociala förhållanden, växer denna målgrupp årligen större och större i Sverige. Här ansåg vi att en lösning skulle få allra störst effekt. I takt med att konceptet växte fram förändrades emellertid omfånget av målgruppen. Det är många som både kan och vill påverka situationen inom äldreomsorgen särskilt när det handlar om att ta fram nya idéer och innovationer. När vi talar om vår lösning använder vi snarare begreppet användare som innefattar anhöriga, professionella inom äldreomsorgen, företag som säljer produkter och hjälpmedel för äldre, intraprenörer, innovatörer och lärosäten. Vi återkommer till våra användare lite längre fram, för än så länge fanns ingen konceptidé. Nu 7

19 handlade det istället om att ta fram en mängd olika idéer och förslag på nya lösningar. 4. Första konceptleverans 4.1 Fem konceptförslag presenteras Nu följde ett intensivt idégenereringsarbete där vi skissade, byggde modeller och brainstormade. Vi analyserade och plockade isär all den informationsmängd vi satt på, för att i nästa steg skapa nya helheter och upptäcka nya mönster. Idéerna kombinerades och förfinades. Slutligen hade vi kommit en rad förslag och lösningar som presenterades för vår uppdragsgivare. Här följer en sammanställning av de fem viktigaste konceptförslagen Tant å Pär Tant å Pär är ett boende med möjlighet till att anpassa bostaden efter den äldres förändrade behov. Lägenheten är planerad på ett sådant sätt att ett av rummen smidigt kan separeras från lägenheten när nytt behov uppstår. Den här anpassningen gör att om hälsotillståndet skulle försämras hos en av makarna, kan rummet användas som bostad alternativ avlastningsbostad åt den sjuke. Omsorgspersonal kan då smidigt komma och gå utan att passera de andra rummen i lägenheten. Tack vare lägenhetens transformerbara planlösning kan paret fortsätta att bo ihop och ha närhet till varandra trots att deras behov har förändras. En annan funktion som lägenheten kan ha är ett slags tandemboende där rummet hyrs ut till en student. I bostadskontraktet ingår en hjälpklausul vilket betyder att studenten hjälper den äldre med enklare sysslor mot att hyran reduceras. Genom Tant å Pär skapar vi följaktligen nya bostäder för studenter och en möjlighet för de äldre att bo kvar i den bostad och det område de känner till. Vi skapar även en möjlighet för kontakt över generationsgränserna och ett socialt bidrag till den äldres liv. 8

20 4.1.2 Mer för samma peng Mer för samma peng grundar sig i problemet att det idag visserligen finns bostäder gjorda för äldre, både tillgängliga 13 och bostadsanpassade men de äldre bor ändå inte där. Det finns nämligen ingen märkning för att kunna erbjuda äldre anpassade och lämpliga lägenheter. För att rätt person ska kunna få tag på rätt bostad, behövs därför en kartläggning av de befintliga bostäderna. Denna kartläggning görs med två utgångspunkter: 1. tillgänglighetsmärkning, dvs. lägenheter som uppfyller definitionen tillgänglighet får en speciell märkning, 2. dokumentation av bostadsanpassningsåtgärder Detta resulterar i att det är lättare att hitta en lägenhet som uppfyller den äldres specifika behov. En vidareutveckling av denna idé är konceptförslaget Att göra rätt när man ändå gör om. Vi har upptäckt en brist på förebyggande arbete i planeringen av renoveringar och stambyten. Att göra rätt när man ändå gör om betyder i den meningen att arbeta strategiskt och att skapa förutsättningar för framtida bostadsanpassningar. Det här görs på ett enkelt sätt genom att tillföra en extra part, en sakkunnig inom bostadsanpassning, till planeringsmötet då renoveringar ska ske. Denna extra part kan komma med konkreta förslag på anpassningar och även redogöra för investeringskostnader. Dessutom ska denna part kunna visa fram en kalkyl över uteblivna framtida kostnader. Idén innebär ett förebyggande arbete; vid en eventuell framtida bostadsanpassning behöver man inte göra lika omfattande förändringar då redan tillfredställande anpassningar finns Kundtjänst Kundtjänst bygger på idén att äldre ska ha laglig rätt till god levnadsstandard (istället för den lagstadgade skälig levnadsstandard som är utgångspunkten idag) och högre bestämmanderätt likt konsumenter. 13 Att en bostad definieras som tillgänglig betyder att den uppfyller vissa kriterier på framkomlighet och användbarhet, så som t.ex. hiss, låga trösklar och rymligt badrum. Om du vill du läsa mer om tillgänglighet gå gärna in på 9

21 Den äldre ska själv anställa sin assistent, liknande personlig assistans idag, och på så sätt ses som konsument av en tjänst och inte som vårdtagare. Genom Kundtjänst minskar antalet assistenter per konsument och därmed ökar vårdkvaliteten för konsumenten Paraply Paraply är en organisationsform och bygger på tanken att äldre ska kunna bo i sitt befintliga hem så länge man önskar. Paraply sätter alltså den äldres befintliga hem i centrum. Genom att tillgängliggöra hjälpinsatser och resurser som uppfyller de äldres behov av trygghet, närhet och social gemenskap, erbjuder konceptet uppföljning, kontinuitet och självbestämmande på alla nivåer. Följande tjänster ingår i konceptet: Hälsosamtal årliga samtal kring hälsostatusen och där behov matchas mot insatser Nätverket Kvarteret - nätverk för servicetjänster nära hemmet. Äldretekniktjänst tekniskt resurscenter som tillgängliggör tekniska lösningar för hemmet Äldretjänstboende Boendeform där man tar in på en avdelning motsvarande ett äldreboende fast man bor kvar i hemmet Pedagogiskt stöd för användning av teknik Arenan I en värld som snurrar allt snabbare kan den största utmaningen vara, inte ytterligare innovationer, utan en förmåga att synliggöra de framsteg som redan gjorts. Arenan är en gemensam plattform för innovationer gällande äldres livskvalitet, där Sveriges kommuner kan samlas för att utbyta information om pågående projekt i sin kommun. Det är en mötesplats för att knyta kontakter så väl som att tävla i årets mest innovativa kommun. Arenan är en kostnadseffektiv metod för att upptäcka, implementera och inspirera till innovativa lösningar för äldre. 14 För mer information kring skillnaden mellan god och skälig levnadsstandard gå in på 10

22 5. Tvärdisciplinärt projektarbete 5.1 Olika tankesätt Ett sätt för att hitta nya gränsöverskridande idéer är att arbeta i tvärdisciplinära team. Men hur ska en grupp på sex individer med olika bakgrund och olika temperament egentligen arbeta för att å ena sidan vara kreativ å andra sidan komma fram till ett resultat? Hur tillåtande kan man vara för kreativa utsvängningar? När ska beslut tas och hur ska beslutsfattandet egentligen gå till? Det här var bara några av de problem och svårigheter vi ställdes inför under projektarbetet. Gruppens styrka har varit att vi ofta under arbetets gång satte oss ner och reflekterade över oss själva som grupp. Vi insåg tidigt att alla timmar vi ägnade åt diskussioner, som bara gick i cirklar, egentligen handlade om en enda sak: viljan att nå fram till en samsyn. Men hur når man fullkomlig enighet i en grupp där alla är olika, har olika språk, tänker på olika sätt och ser omvärlden utifrån helt skilda perspektiv? Gruppens självreflektivitet och starka drivkraft gjorde emellertid att vi till slut nådde fram till en acceptans kring våra olikheter. Den acceptansen tog visserligen tid, men när den väl infann sig var den mycket befriande. Det vi upptäckte under våra gruppreflektioner 15 var framför allt att vi hade skilda förhållningssätt till problemlösning. Där vissa av oss tänker målinriktat och effektivt söker efter resultat, var andra processorienterade, ville bejaka ovissheten, det öppna frågorna och ha mindre ramar. Tim Brown, från den framgångsrika amerikanska innovations- och designbyrån IDEO, skriver att kreativa processer just präglas av en dans mellan dessa två ytterligheter, mellan konvergent och divergent tänkande. 5.3 Konvergens och divergens inom Design Thinking För att kortfattat beskriva de båda olika tankemässiga färdigheterna kan man säga att konvergent tänkande baseras på logik och analys. Här söker vi oss fram mot en enda rätt lösning på ett givet problem och vi bygger våra slutsatser helt på etablerad kunskap och det förflutnas erfarenheter. 15 Johan, Bornebusch; adjunkt vid Södertörns högskola. Gruppdynamik: Reflekterande team, föreläsning

23 Det gör att konvergens är mycket effektivt och användbart ja vi slipper börja om från början hela tiden. Det divergenta tänkandet skapar tvärtom en mångfald riktningar och valmöjligheter åt oss. Här är inte tänkandet inställt på en enda lösning utan söker många. Ett sätt att stimulera divergent tänkande är att ställa öppna frågor, t ex. hur skulle vi kunna? eller hur många sätt går det att?. Tänkandet ger sig då ut på äventyr, ger fritt spelrum åt fantasier, associationsflöden och perspektivbyten, och producerar en mängd möjliga förslag. 16 Inom design thinking finns en rad olika metoder för att stimulera divergent tänkande. Eftersom det triggas av bild, färg, form och fångar upp intuitiva infall och känslomässiga budskap, använder man ofta skiss som verktyg för att idégenerera och kommunicera tankar. Skissen erbjuder nämligen ett sätt att söka sig bortom logiska samband, självklarheter och vanemässigt tänkande för att istället skapa nya bilder, ord och sammanhang. 17 En framgångsfaktor för vårt innovationsarbete var alltså att förstå hur de här skilda tankeprocesserna fungerade för oss och att vi med större medvetenhet faktiskt också kunde välja när det ena eller det andra sättet skulle leda arbetet. Det här blev särskilt märkbart då vi skulle fatta gemensamma beslut. 5.4 En beslutsmetod tar form Som tidigare nämndes presenterade vi fem olika koncept vid den första konceptleveransen. Vi fick feedback från olika intressenter, inklusive uppdragsgivaren, och valde sedan ut ett koncept som vi skulle fortsatta att arbeta med. Det här var ett av de största och kanske viktigaste besluten vi tog under arbetet. Eftersom vi alla brann för olika koncept, var det inget lätt beslut. Vi var tvungna att hitta ett sätt som hjälpte oss framåt och som kunde samla alla viljor till en enda vision. 16 Tim Brown, Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation, New York: HarperCollins Business, 2009, s Ibid., s

24 Vi började beslutsprocessen genom att skriva ned vilka visioner vi hade och vilka positiva effekter vi trodde att varje koncept hade. Vi diskuterade och röstade och kunde tillslut enas om en version av konceptförslagen. Men problemen uppstod nästan omedelbart. Det visade sig att vi alla hade helt olika uppfattningar om vad konceptförslaget egentligen innehöll. Hur mycket vi än diskuterade stod det klart för oss: vi var tvungen att söka en annan väg för att hitta fram till en gemensam definition något som snarare talade till känslor och intuition än till språk och begrepp. Det vi gjorde nu var att gemensamt skissa oss fram till en metafor som i sig innehöll de delar vi ansåg var helt grundläggande för vår lösning. Genom skissen sökte vi alltså efter mönster och sammanhang åt det vi inte fått fatt genom våra diskussioner. Vi hittade en gemensam bild som ordlöst kommunicerade med oss, men som paradoxalt nog gjorde att vi till slut just kunde sätta ord på vår gemensamma vision. Den bild som växte fram var trädet. Det blev vår metafor, vision och konceptinriktning. Den fick också en funktion av prototyp när vi senare gjorde vår sedvanliga avstämning med lärarna och övriga projektgrupper. 13

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR!

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! ÄLDREFÖRVALTNINGEN Version 1.0 Karin Gens/Johan Schuber SID 1 (6) 2012-03-15 STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! OpenLab projekt - inom området: Ett värdigt åldrande Uppdragsgivare

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Redovisning Student Green Day

Redovisning Student Green Day Redovisning Student Green Day 2014-12-22 Sammanfattning Student Green Day är en mötesplats i form av en tävling. En mötesplats för studenter, lärare, näringsliv och offentlig sektor. För att få en tvärvetenskaplig

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Matematik sommarskola

Matematik sommarskola Matematik sommarskola Metodkategori 4. Individuellt anpassat stöd/utbildning Problemet: Elever från grundskolan saknar i högre grad betyg i matematik än i andra kärnämnen. Detta leder till att de ej är

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

ÖPPNA UPP FÖR INNOVATION 10 TIPS SOM GÖR DIG LITE MER INNOVATIV

ÖPPNA UPP FÖR INNOVATION 10 TIPS SOM GÖR DIG LITE MER INNOVATIV ÖPPNA UPP FÖR INNOVATION 10 TIPS SOM GÖR DIG LITE MER INNOVATIV Livsmedelsakademin har under de senaste tjugo åren skapat förutsättningar för innovation och entreprenörskap inom livsmedelsnäringen. Vi

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledningen omfattar åtta studieenheter. Dessa

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT

WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT Arne Jönsson 2014-01-09 WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT 1. Inledning Inom projektet har vi utvecklat teknik som gör det möjligt att identifiera webbsidors innehåll och därefter klustra (gruppera) dem så att

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Adelin Nzomwita Juni 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Simsnäppan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Intraprenörskap hur gör man?

Intraprenörskap hur gör man? Intraprenörskap hur gör man? Magnus Forslund Calcarius Consulting Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Magnus Forslund Hur får man alla anställda att agera som intraprenörer? 1 2 3 Vad betyder egentligen

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Oskarshamn 091110-11 Birgitta Kennedy Reggio Emilia Institutet och förskolan Trollet Ur förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan Uppföljning,

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från?

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Guldsmedsgårdens servicebostads Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Servicebostaden

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Träning i Medvetet Ledarskap i naturen

Träning i Medvetet Ledarskap i naturen Träning i Medvetet Ledarskap i naturen för stärkt fokus och innovationsförmåga I en allt mer komplex och föränderlig värld är förmågan till ökad medvetenhet, stabilt fokus och innovation framgångsfaktorer.

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Anhörigstöd 2015 och framåt!

Anhörigstöd 2015 och framåt! Hur behöver stödet och de olika verksamheterna se ut för att anhöriga och närstående ska kunna känna att de har kontroll över sina egna liv? Anhörigstöd och framåt! Utveckling av anhörigstödet för personer

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Moderatorkompendium Snabbkurs i tjänstedesign

Moderatorkompendium Snabbkurs i tjänstedesign Moderatorkompendium Snabbkurs i tjänstedesign Syfte med workshoppen: Ni kommer att under en dag få prova på Tjänstedesign som metod genom att förbättra en enkel vardagshändelse med hjälp av några vanliga

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Bakgrunden Vision från

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre

SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre Det livslånga åldrandet 1913 - pension 67- år kvinnor 58, män 56 år 1976 - pension 65

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping Linköpings kommun linkoping.se Inledning Socialkontorets uppdrag är att informera, utreda, besluta om och följa upp enskilda människors rättigheter och

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför?

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Frédéric Delmar Handelshögskolan i Stockholm Mikael Samuelsson Internationella handelshögskolan i Jönköping Upplägg för idag 1. Bakgrund

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer