Hem och Vision - från punkt till process

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hem och Vision - från punkt till process"

Transkript

1 Helena Frisk Emma Holm Åsa Kolholm Alexander Möllerstedt Stina Nyman Jill Rhodin OpenLab.course Hem och Vision - från punkt till process

2

3 I OpenLab:s serie av projektrapporter har tidigare utgivits: 13:01 Hitta rätt i vården Ett värdigt åldrande Hem och Vision från punkt till process Ansvarig utgivare: Helena Frisk Emma Holm Åsa Kolholm Alexander Möllerstedt Stina Nyman Jill Rhodin Omslagsillustration: Alexander Möllerstedt

4 Förord Den rapport du just nu ska börja läsa - eller i alla fall bläddra i - är resultatet av ett mycket kreativt och tidvis något kaotiskt projekt där studenter från olika discipliner och universitet har samarbetat om att tackla ett reellt problem som Stockholm som stad och län står inför. Staden är vårt lab det är devisen för OpenLab och med den devisen har staden, länet och landstinget presenterat ett aktuellt problem. I projektgrupper om 6 till 8 har de under en termin arbetat med att förstå problemet genom att intervjua, observera, ta del av litteratur, skapa förståelse och generera en bred repertoar av idéer. En av dessa har gruppen gått vidare med för att i slutändan utforma och testa lösningar eller koncept. Studenter från olika kunskaps-områden har mött och interagerat med varandra - inte alltid utan komplikationer - men med tanken att i dessa möten också uppstår något nytt och spännande. Ur dessa möten bär studenterna med sig erfarenheter av mångvetenskapliga diskussioner och lösningar; en kompetens viktig för möjligheten att möta framtidens komplexa utmaningar. Resultatet av alla samtal, analys, syntes och inte minst dokumentation håller du nu i din hand. Det säger sig kanske självt att rapporten bara kan belysa en del av den dynamiska process som pågått. Vi som arbetat som lärare för kursen har fungerat som coacher som under resans gång gett grupperna verktyg för projektets olika skeden och feed-back på processen. Studenterna arbetar enligt en processmodell som baseras på Design Thinking och SCRUM, där nytänkande och systematik sys samman och skapar struktur till genomfört projekt. För oss är det här lärande när det är som bäst; fritt, socialt, engagerat och kul. Men också reellt tanken är ju att OpenLab:s projekt ska bidra till att förbättra Stockholmarens vardag. Staden är vårt lab! Ivar Björkman, Verksamhetsansvarig Johan Bornebusch Södertörns högskola Anders Berglund Kungliga Tekniska Högskolan Lars Kaijser Stockholms Universitet Hans Jonsson Karolinska Institutet

5

6 Sammanfattning Projektet har sin utgångspunkt i en problemställning kring hur äldre ska kunna bo kvar i sina hem så länge som de vill. Problemställningen utgår från en aktuell debatt kring åldrande och Äldreförvaltningen Stockholms stads uppdrag till OpenLabs studenter. Med en åldrande befolkning och en stundande generationsväxling följer nya behov och utmaningar som kräver innovativa lösningar. Slutkonceptet Hem och Vision är en digital tjänst med syftet att förbättra de äldres hemsituation så de kan bo kvar i sit eget hem så länge de vill. Tjänsten består av två separata, men ömsesidigt beroende, delar. Tillsammans bildar de ett kretslopp och ett system för innovation. Behov, efterfrågan, utbud och produkt är det osynliga skelett som bär upp kretsloppet. Genom tjänstens plattform Hem kan den äldre hitta lämpliga hjälpmedel, dokumentera problem och behov, och följaktligen planera för en ökad livskvalitet. Tjänstens plattform Vision innehåller även ett forum där innovatörer, finansiärer, studenter och andra aktörer inom området för hjälpmedel i hemmet kan hitta varandra. Hem och Vision skapar därmed förutsättningar för kontaktytor, samarbeten och kommunikation som i slutändan bidrar till att nya lösningar kommer ut på marknaden. En marknadsanalys har utförts med avseende på konkurrens, intressenter och potential. Det har visat sig att ett koncept som Hem och Vision skulle fylla konkreta behov både som planeringsverktyg och som ett system för innovation. Den digitala tjänsten Hem och Vision är en produkt som öppnar ögonen för nya aktörer på marknaden. En produkt som förenar aktörer mot det gemensamma målet att förbättra samhället och ger en röst åt äldres behov. Lösningar för äldre är definitivt ett hett område med en stabil marknad och potential för affärsmöjligheter. kommunikation Nyckelord: Äldre, hemmaboende, Design Thinking, digitala tjänster, kommunikation

7

8 Abstract The project originates in a problem statement addressing the need of elderly to be able to stay and live in their homes for as long as possible. This problem statement has its basis in a contemporary debate regarding ageing and the Department of elderly care in Stockholms (Äldreförvaltningen) mission statement to the students at OpenLab. With a population that gets older, and a new generation of seniors, new needs and challenges require innovative solutions. The final concept "Hem och Vision" is a digital service which purpose is to improve the living situation of elders and thereby allowing them to stay at home for as possible. The service consists of two separate, but mutually dependent domains. Together they create a cyclic system for innovation. Need, demand, supply and product is the invisible "skeleton" around which the cycle is designed. Through the platform "Hem", the elderly can find suitable means and aids, document problems and needs, and thus plan an improved quality of life. The platform "Vision" contains a forum where innovators, investors, students and other relevant stake holders are given an opportunity to interact. "Hem och Vision" creates a ground for networking, cooperation and communication - which in the end contributes to new solutions finding their way on to the market. A market analysis has been performed focusing on competition, stake holders and potential. This analysis showed that a concept like "Hem och Vision" would meet solid needs both as a planning tool and a system for innovation. The digital service "Hem och Vision" is a product that exposes new participants to the market. Furthermore, it is a product that unites participants with the common goal of improving society and giving a voice to the needs of elderly. Products and solutions aimed at older people is definitely a hot area with a stable market and business potential Keywords: Elderly, living at home, Design Thinking, digital service, communication

9

10 Innehåll 1. Bakgrund Framtidsprognoser 1.2 Nya typer av hjälpinsatser behövs 1.3 Uppdraget 2. Innovation och Design Thinking Kreativitetens tidsålder 2.2 Men vad betyder egentligen innovation? 2.3 Design Thinking 3. Inriktning och fokus Problemområdet vidgas 3.2 Målgruppen fastställs 4. Första konceptleverans Fem konceptförslag presenteras Tant å Pär Mer för samma peng Kundtjänst Paraply Arenan 5. Tvärdisciplinärt arbete Olika tankesätt 5.3 Konvergens och divergens inom Design Thinking 5.4 En beslutsmetod tar form 6. Prototyp och lösning Från punkt till process 6.2 Hem och Vision - två delar i ett system 7. Hem och Vision en konceptbeskrivning Plattformen Hem Produktkollektioner Råmaterial för innovation 7.2 Plattformen Vision 7.3 Målgruppsanalys 7.4 Användartester och prototyputveckling 7.5 Tekniska krav

11 7.6 Marknadsanalys Konkurrens Unicitet 8. Projektavslut och framtidsplaner Nästa steg? Uppstart Acceleration Fortsatt drift 9. Gruppdiskussion Om tillgänglighet 9.2 Allmänt engagemang 9.3 Relevans 10. Slutord Referenser Litteratur Övriga källor

12 Inledning De äldre och anhörigas behov diskuteras mycket idag; rapporter, utredningar, debattartiklar och avslöjanden avlöser varandra. Olika förslag på lösningar presenteras ständigt och kommunerna runt om i Sverige har insett att det behövs ingående insatser för att förbättra omsorgsinsatserna för de äldre. Men förändringar sker inte över en natt. Ett sätt att hitta nya idéer och lösningar på samhällsutmaningarna är att söka nya samarbeten och korsbefruktningar. Sådana spännande möten sker på OpenLab. Här möts studenter, yrkesverksamma och kommunala förvaltningar i ömsesidig nyfikenhet och engagemang kring stadens utveckling. Det handlar om att skapa förutsättningar för idéer mönsterbrytande, radikala och gärna omstörtande och söka alternativa vägar till ny kunskap. Vårt arbete har präglats av en fascination för allt utvecklingsarbete som görs runt om i Sverige. Vår drivkraft har varit att ta fram ett koncept som tar till vara de äldres behov, deras berättelser och egna förslag på förbättringar i livet. Vi har även förstått att det finns en sorg hos många äldre att inte längre vara delaktig i samhällets utveckling att inte längre räknas i det större samanhanget. Just bristen på delaktighet har blivit en röd tråd i projektarbetet; var finns den äldre människan när vi talar om framsteg, framtid och tillväxt? Varför skjuts de äldres röster och perspektiv åt sidan till förmån för det snabba, det unga och det högteknologiska? För att få ett verkligt kreativt, välnärt och fruktbart samhälle, kanske det är just det vi behöver bygga in i våra system att åldrande och tradition faktiskt kan gå jämsides med ungdom och innovation. Våra idéer och förslag till lösningar har å ena sidan präglats av att förena dessa paradoxala krafter mellan trygghet och framtidsdriv, äldre och yngre, det långsamma och det snabba. Å andra sidan har vi blivit nedslagna när vi upptäckt att våra geniala idéer redan har genomförts eller är på gång att genomföras någon annanstans i Sverige. När det görs så mycket varför vet så få om det? Varför ser vi inte några tydliga 1

13 effekter av förändringsviljan? Det var just här, i skärningspunkten mellan viljan att skapa samverkan mellan generationsgränserna och drömmen om den revolutionerande idén, som vi upptäckte möjligheterna för något verkligen nytt att ta form. Det var här vi fann lösningen! En termin på halvfart har vår projektgrupp fått för att presentera prototyper och lösningsförslag på Äldreförvaltningens uppdrag. Under arbetet har vi testat, utvärderat och förbättrat våra idéer och vårt arbetssätt om och om igen. Vi har lärt oss ett nytt sätt att arbeta; tvärdisciplinärt och kreativt, med tydliga ramar för tid och aktiviteter. Den här skriften handlar om hur vi kom fram till konceptet Hem och vision. Den handlar om konceptets tillblivelse men också om dess möjliga framtid. Trevlig läsning! 2

14 1. Bakgrund 1.1 Framtidsprognoser Vi står inför en stor förändring i befolkningsmängd i Stockholm. De äldre blir bara fler och fler och, glädjande nog, allt friskare. De framtidsstudier som gjorts av ett internationellt teknikkonsultföretag SWECO, på uppdrag av Äldreförvaltningen i Stockholm, visar att perioderna av hjälpberoende och nedsatt funktionsförmåga med stor sannorlikhet kommer att skjutas uppåt i åldrarna. 1 Prognoserna visar också att både hälsoförbättringar och övriga faktorer faktiskt kommer att bidra till ett generellt minskat användande av äldreomsorg i framtiden. Det beror bland annat på införandet av rengöring, underhåll och tvättjänster (RUT), ökat sammanboende, den medicinska och tekniska utvecklingen och ökad utbildningsnivå. Ändå förväntas det sammanlagda antalet omsorgstagare i Stockholm växa på sikt från drygt år 2012 till ungefär år Nya typer av hjälpinsatser behövs Så långt det bara är möjligt ska man få behålla sina vanor och göra det man tidigare tyckt varit roligt och härligt. Äldre är inget kollektiv. De är unika människor med olika behov och olika önskemål. 3 Den äldre befolkningen växer följaktligen och det finns en tydlig strävan hos äldre att vilja bo kvar längre hemma. På politisk nivå har också utvecklingsarbeten uppmuntrats som möjliggör att äldre kan leva kvar hemma - med teknikstöd, hemtjänst eller anhörigstöd. 4 Det här ställer naturligtvis krav på nya perspektiv på att vara äldre och en förändrad utformning av hjälpinsatserna i hemmet. Att bo kvar längre hemma innebär att det äldre måste ta ett större ansvar för den egna hälsan, och 1 Rapport: SWECO, Framskrivning av äldreomsorgsbehovet perioden , 2013, s.37 2 Ibid., s.48 3 Barn och äldreminister Maria Larsson, Livet ska levas rikt hela livet, Äldreboken (Jan Bornestig, Håkan Olsén), Falun: Isaberg, 2012, s Eva-Lena, Zackrisson, VD Open Care, IT i människans tjänst, Bornestig, s.179 3

15 då är det viktigt att det finns olika typer av stöd såväl tekniska som sociala och offentliga. 1.3 Uppdraget De förändringar som sker i och med att befolkning i Svergie blir äldre och äldre ställer även kommunerna inför nya krav både när det gäller omsorgsinsatser och hur äldreomsorgen ska finansieras i framtiden. 5 Det är ur denna vilja nya lösningar som Äldreförvaltningen i Stockholms Stad har gett oss följande utmaning och uppdrag: Hur kan vi hitta lösningar så de äldre som vill bo kvar i sitt hem, en lägenhet inom det kommunala bostadsbolaget, kan göra det så länge som möjligt? 6 2. Innovation och Design Thinking 2.1 Kreativitetens tidsålder Nu för tiden hör man ofta talas om vikten av innovationer, idéer och kreativitet såväl för företagen som för samhället i stort. Många forskare inom det socioekonomiska fältet talar om ett paradigmskifte, där vi lämnar ett gammalt industri- och informationssamhälle, till förmån för en kreativ tidsålder. Aldrig förr har det varit så viktigt att kunna omsätta den information vi sitter på, alla idéer vi får, till ny kunskap och nya värden. 7 Innovation har verkligen blivit hett! 2.2 Men vad betyder egentligen innovation? En idé kan bäst beskrivas som en av byggstenarna i kreativiteten och effekten av en kreativ process. 8 I den meningen skulle man kunna tala om begreppet innovation som en idé, född ur en kreativ process, som dessutom tillfogats ett värde ofta men inte nödvändigtvis ekonomiskt. 5 Rapport: SWECO, s Uppdraget gavs på OpenLab av Eva Frunk Lind, direktör på Äldreförvaltningen Stockholms stad. 7 Jonas Michanek, Andréas Breiler, Idéagenten 2.0. En handbok i idea management, Stockholm: Bookhouse Publishing AB, s Ibid., s. 28 4

16 Jonas Michanek och Andreéas Breiler skriver i boken Idéagenten. En handbok i idea management att en innovation kanske enklast kan beskrivas som ett organiserat, strategiskt och kreativt arbete som i slutändan förverkligas och når mätbara resultat. 9 Till skillnad från en idé eller från kreativitet är innovation därför något som är nyttiggjort kreativiteten och idén är omsatt och tillämpad. En stor utmaning för företag, organisationer och lärosäten som vill utveckla sin innovationsförmåga är att skapa grogrund för kreativitet och nya idéer. I den kreativa tidsåldern krävs metoder och verktyg som hanterar den ibland hårfina balansgången mellan kaos och ordning, som kan systematisera den kreativa processen till ett målinriktat idéarbete. Under projektarbetet på OpenLab har vi arbetat i en sådan processmodell, med design thinking, men även utvecklat egna metoder där vi behövt. Vi återkommer till dessa metoder om en stund nu ska vi istället ta en titt på design thinking-processen. 2.3 Design Thinking Design thinking är en designprocess vars huvudsakliga idé är att, i nära samarbete med brukare och målgrupper, ta fram en önskvärd lösning på ett problem. 10 Som metod betraktad handlar det om att förena designerns mer estetiska rationalitet, där meningsskapande och gestaltning är centralt, med målinriktat resultatfokus. 11 Processen erbjuder ett ständigt itererande ett slags omtagande, förnyande och omskapande mellan faserna och delresultaten. Därför kan man säga att design thinking-processen mycket mer är ett problemfinnande än problemlösning. 9 Ibid., s Tomas Gustavsson, Agil projektledning, Stockholm: Sanoma Utbildning, 2011, s Anders Richtnér, Johan Frishammar, Innovationsledning och kreativitet i svenska företag, Stockholm: Vinnova, 2012, s

17 Design thinking är uppdelad i fem faser; Emphatize, Define, Ideate, Prototype samt Test. 12 På OpenLab avslutades varje fas med en avstämning med lärarna och övriga projektgrupper. Emphatize handlar om att ta del av andra människors behov och tankar för att förstå hur de ser och upplever en viss problematik. Den här fasen handlar om att öppna upp problemställningen och förtydliga problembilden genom att känna in den. Define handlar om att hitta fokusområdet för projektet: Vilka problem vill vi lösa? Vilken är vår målgrupp? Här handlar det dessutom om att bearbeta observationerna och informationen från föregående fas till identifierbara behov och insikter. Ideate innebär att öppna upp för nya idéer, möjligheter och frågeställningar kring fokusområdet. Viktigt i denna fas är att idéerna som kommer fram inte diskuteras eller bedöms de ska snarare ses som språngbrädor och råmaterial i ett idéflöde. Prototype innebär att skapa en gestaltad modell över idéerna och konceptförslagen. Den yttre formen aktiverar ofrånkomligt våra associationer och tankar, vilket gör att en prototyp är mycket användbar som diskussionsunderlag och då idén ska kommuniceras med olika intressenter. Test tar konceptet till användaren och med hjälp av prototypen kan nu eventuella problem som inte tidigare har identifierats bli synliga. För att ta del av den film som till viss del illustrerar vår process, besök se/kurser/projekt. 12 Processen beskrivs i Bootcamp Bootleg. Institute of Design at Stanford

18 3. Inriktning och fokus 3.1 Problemområdet vidgas Uppstartsarbetet innebar att vi behövde kunskaper och en fördjupad förståelse för det äldreomsorgsområde vi nu klev in i. Det handlade dessutom om att försöka hitta ett fokusområde och en målgrupp för projektet. Men ju mer vi studerade desto fler blev också frågorna. De växte i omfång och öppnade ett gigantiskt område av möjligheter; vad var det egentligen för problem projektet skulle lösa och för vem? Flera faktorer och insatser på olika nivåer i samhället från kommun, företag, politiker och anhöriga påverkar hur äldre i slutändan väljer att bo. Skulle vi vända oss till samhället i stort eller till kommunen? Eller skulle vi sikta in oss på att skapa nya organisatoriska modeller och nya strukturer? 3.2 Målgruppen fastställs Genom många intressanta samtal med äldre, personal, chefer och tjänstemän fattades så småningom beslutet att ha just de äldre som målgrupp. De intervjuer vi gjorde med äldre innehöll ofta berättelser om längtan efter samhörighet, närhet och, som en kvinna uttryckte sig, att någon bryr sig helhjärtat. De äldre uttryckte behov av trygghet, självbestämmande men även en önskan att få vara delaktig i samhällsutvecklingen. Förutom att det är en heterogen grupp med stora variationer inom hälsa, ålder, kultur, inkomst, sociala förhållanden, växer denna målgrupp årligen större och större i Sverige. Här ansåg vi att en lösning skulle få allra störst effekt. I takt med att konceptet växte fram förändrades emellertid omfånget av målgruppen. Det är många som både kan och vill påverka situationen inom äldreomsorgen särskilt när det handlar om att ta fram nya idéer och innovationer. När vi talar om vår lösning använder vi snarare begreppet användare som innefattar anhöriga, professionella inom äldreomsorgen, företag som säljer produkter och hjälpmedel för äldre, intraprenörer, innovatörer och lärosäten. Vi återkommer till våra användare lite längre fram, för än så länge fanns ingen konceptidé. Nu 7

19 handlade det istället om att ta fram en mängd olika idéer och förslag på nya lösningar. 4. Första konceptleverans 4.1 Fem konceptförslag presenteras Nu följde ett intensivt idégenereringsarbete där vi skissade, byggde modeller och brainstormade. Vi analyserade och plockade isär all den informationsmängd vi satt på, för att i nästa steg skapa nya helheter och upptäcka nya mönster. Idéerna kombinerades och förfinades. Slutligen hade vi kommit en rad förslag och lösningar som presenterades för vår uppdragsgivare. Här följer en sammanställning av de fem viktigaste konceptförslagen Tant å Pär Tant å Pär är ett boende med möjlighet till att anpassa bostaden efter den äldres förändrade behov. Lägenheten är planerad på ett sådant sätt att ett av rummen smidigt kan separeras från lägenheten när nytt behov uppstår. Den här anpassningen gör att om hälsotillståndet skulle försämras hos en av makarna, kan rummet användas som bostad alternativ avlastningsbostad åt den sjuke. Omsorgspersonal kan då smidigt komma och gå utan att passera de andra rummen i lägenheten. Tack vare lägenhetens transformerbara planlösning kan paret fortsätta att bo ihop och ha närhet till varandra trots att deras behov har förändras. En annan funktion som lägenheten kan ha är ett slags tandemboende där rummet hyrs ut till en student. I bostadskontraktet ingår en hjälpklausul vilket betyder att studenten hjälper den äldre med enklare sysslor mot att hyran reduceras. Genom Tant å Pär skapar vi följaktligen nya bostäder för studenter och en möjlighet för de äldre att bo kvar i den bostad och det område de känner till. Vi skapar även en möjlighet för kontakt över generationsgränserna och ett socialt bidrag till den äldres liv. 8

20 4.1.2 Mer för samma peng Mer för samma peng grundar sig i problemet att det idag visserligen finns bostäder gjorda för äldre, både tillgängliga 13 och bostadsanpassade men de äldre bor ändå inte där. Det finns nämligen ingen märkning för att kunna erbjuda äldre anpassade och lämpliga lägenheter. För att rätt person ska kunna få tag på rätt bostad, behövs därför en kartläggning av de befintliga bostäderna. Denna kartläggning görs med två utgångspunkter: 1. tillgänglighetsmärkning, dvs. lägenheter som uppfyller definitionen tillgänglighet får en speciell märkning, 2. dokumentation av bostadsanpassningsåtgärder Detta resulterar i att det är lättare att hitta en lägenhet som uppfyller den äldres specifika behov. En vidareutveckling av denna idé är konceptförslaget Att göra rätt när man ändå gör om. Vi har upptäckt en brist på förebyggande arbete i planeringen av renoveringar och stambyten. Att göra rätt när man ändå gör om betyder i den meningen att arbeta strategiskt och att skapa förutsättningar för framtida bostadsanpassningar. Det här görs på ett enkelt sätt genom att tillföra en extra part, en sakkunnig inom bostadsanpassning, till planeringsmötet då renoveringar ska ske. Denna extra part kan komma med konkreta förslag på anpassningar och även redogöra för investeringskostnader. Dessutom ska denna part kunna visa fram en kalkyl över uteblivna framtida kostnader. Idén innebär ett förebyggande arbete; vid en eventuell framtida bostadsanpassning behöver man inte göra lika omfattande förändringar då redan tillfredställande anpassningar finns Kundtjänst Kundtjänst bygger på idén att äldre ska ha laglig rätt till god levnadsstandard (istället för den lagstadgade skälig levnadsstandard som är utgångspunkten idag) och högre bestämmanderätt likt konsumenter. 13 Att en bostad definieras som tillgänglig betyder att den uppfyller vissa kriterier på framkomlighet och användbarhet, så som t.ex. hiss, låga trösklar och rymligt badrum. Om du vill du läsa mer om tillgänglighet gå gärna in på 9

21 Den äldre ska själv anställa sin assistent, liknande personlig assistans idag, och på så sätt ses som konsument av en tjänst och inte som vårdtagare. Genom Kundtjänst minskar antalet assistenter per konsument och därmed ökar vårdkvaliteten för konsumenten Paraply Paraply är en organisationsform och bygger på tanken att äldre ska kunna bo i sitt befintliga hem så länge man önskar. Paraply sätter alltså den äldres befintliga hem i centrum. Genom att tillgängliggöra hjälpinsatser och resurser som uppfyller de äldres behov av trygghet, närhet och social gemenskap, erbjuder konceptet uppföljning, kontinuitet och självbestämmande på alla nivåer. Följande tjänster ingår i konceptet: Hälsosamtal årliga samtal kring hälsostatusen och där behov matchas mot insatser Nätverket Kvarteret - nätverk för servicetjänster nära hemmet. Äldretekniktjänst tekniskt resurscenter som tillgängliggör tekniska lösningar för hemmet Äldretjänstboende Boendeform där man tar in på en avdelning motsvarande ett äldreboende fast man bor kvar i hemmet Pedagogiskt stöd för användning av teknik Arenan I en värld som snurrar allt snabbare kan den största utmaningen vara, inte ytterligare innovationer, utan en förmåga att synliggöra de framsteg som redan gjorts. Arenan är en gemensam plattform för innovationer gällande äldres livskvalitet, där Sveriges kommuner kan samlas för att utbyta information om pågående projekt i sin kommun. Det är en mötesplats för att knyta kontakter så väl som att tävla i årets mest innovativa kommun. Arenan är en kostnadseffektiv metod för att upptäcka, implementera och inspirera till innovativa lösningar för äldre. 14 För mer information kring skillnaden mellan god och skälig levnadsstandard gå in på 10

22 5. Tvärdisciplinärt projektarbete 5.1 Olika tankesätt Ett sätt för att hitta nya gränsöverskridande idéer är att arbeta i tvärdisciplinära team. Men hur ska en grupp på sex individer med olika bakgrund och olika temperament egentligen arbeta för att å ena sidan vara kreativ å andra sidan komma fram till ett resultat? Hur tillåtande kan man vara för kreativa utsvängningar? När ska beslut tas och hur ska beslutsfattandet egentligen gå till? Det här var bara några av de problem och svårigheter vi ställdes inför under projektarbetet. Gruppens styrka har varit att vi ofta under arbetets gång satte oss ner och reflekterade över oss själva som grupp. Vi insåg tidigt att alla timmar vi ägnade åt diskussioner, som bara gick i cirklar, egentligen handlade om en enda sak: viljan att nå fram till en samsyn. Men hur når man fullkomlig enighet i en grupp där alla är olika, har olika språk, tänker på olika sätt och ser omvärlden utifrån helt skilda perspektiv? Gruppens självreflektivitet och starka drivkraft gjorde emellertid att vi till slut nådde fram till en acceptans kring våra olikheter. Den acceptansen tog visserligen tid, men när den väl infann sig var den mycket befriande. Det vi upptäckte under våra gruppreflektioner 15 var framför allt att vi hade skilda förhållningssätt till problemlösning. Där vissa av oss tänker målinriktat och effektivt söker efter resultat, var andra processorienterade, ville bejaka ovissheten, det öppna frågorna och ha mindre ramar. Tim Brown, från den framgångsrika amerikanska innovations- och designbyrån IDEO, skriver att kreativa processer just präglas av en dans mellan dessa två ytterligheter, mellan konvergent och divergent tänkande. 5.3 Konvergens och divergens inom Design Thinking För att kortfattat beskriva de båda olika tankemässiga färdigheterna kan man säga att konvergent tänkande baseras på logik och analys. Här söker vi oss fram mot en enda rätt lösning på ett givet problem och vi bygger våra slutsatser helt på etablerad kunskap och det förflutnas erfarenheter. 15 Johan, Bornebusch; adjunkt vid Södertörns högskola. Gruppdynamik: Reflekterande team, föreläsning

23 Det gör att konvergens är mycket effektivt och användbart ja vi slipper börja om från början hela tiden. Det divergenta tänkandet skapar tvärtom en mångfald riktningar och valmöjligheter åt oss. Här är inte tänkandet inställt på en enda lösning utan söker många. Ett sätt att stimulera divergent tänkande är att ställa öppna frågor, t ex. hur skulle vi kunna? eller hur många sätt går det att?. Tänkandet ger sig då ut på äventyr, ger fritt spelrum åt fantasier, associationsflöden och perspektivbyten, och producerar en mängd möjliga förslag. 16 Inom design thinking finns en rad olika metoder för att stimulera divergent tänkande. Eftersom det triggas av bild, färg, form och fångar upp intuitiva infall och känslomässiga budskap, använder man ofta skiss som verktyg för att idégenerera och kommunicera tankar. Skissen erbjuder nämligen ett sätt att söka sig bortom logiska samband, självklarheter och vanemässigt tänkande för att istället skapa nya bilder, ord och sammanhang. 17 En framgångsfaktor för vårt innovationsarbete var alltså att förstå hur de här skilda tankeprocesserna fungerade för oss och att vi med större medvetenhet faktiskt också kunde välja när det ena eller det andra sättet skulle leda arbetet. Det här blev särskilt märkbart då vi skulle fatta gemensamma beslut. 5.4 En beslutsmetod tar form Som tidigare nämndes presenterade vi fem olika koncept vid den första konceptleveransen. Vi fick feedback från olika intressenter, inklusive uppdragsgivaren, och valde sedan ut ett koncept som vi skulle fortsatta att arbeta med. Det här var ett av de största och kanske viktigaste besluten vi tog under arbetet. Eftersom vi alla brann för olika koncept, var det inget lätt beslut. Vi var tvungna att hitta ett sätt som hjälpte oss framåt och som kunde samla alla viljor till en enda vision. 16 Tim Brown, Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation, New York: HarperCollins Business, 2009, s Ibid., s

24 Vi började beslutsprocessen genom att skriva ned vilka visioner vi hade och vilka positiva effekter vi trodde att varje koncept hade. Vi diskuterade och röstade och kunde tillslut enas om en version av konceptförslagen. Men problemen uppstod nästan omedelbart. Det visade sig att vi alla hade helt olika uppfattningar om vad konceptförslaget egentligen innehöll. Hur mycket vi än diskuterade stod det klart för oss: vi var tvungen att söka en annan väg för att hitta fram till en gemensam definition något som snarare talade till känslor och intuition än till språk och begrepp. Det vi gjorde nu var att gemensamt skissa oss fram till en metafor som i sig innehöll de delar vi ansåg var helt grundläggande för vår lösning. Genom skissen sökte vi alltså efter mönster och sammanhang åt det vi inte fått fatt genom våra diskussioner. Vi hittade en gemensam bild som ordlöst kommunicerade med oss, men som paradoxalt nog gjorde att vi till slut just kunde sätta ord på vår gemensamma vision. Den bild som växte fram var trädet. Det blev vår metafor, vision och konceptinriktning. Den fick också en funktion av prototyp när vi senare gjorde vår sedvanliga avstämning med lärarna och övriga projektgrupper. 13

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling.

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Våra lösningar lär dig hur du kan använda din kreativa intelligens som motor i ditt företag,

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Välkommen till Det digitala Malmö

Välkommen till Det digitala Malmö Välkommen till Det digitala Malmö Världen blir mer och mer digital för varje dag. Samma sak händer i Malmö. I Malmö stad vill vi använda digitaliseringen på ett positiv sätt och därigenom förbättra servicen

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

Praktisk och rolig bok om utveckling av verksamheter och grupper Om systemiskt tänkande och KIM-modellen

Praktisk och rolig bok om utveckling av verksamheter och grupper Om systemiskt tänkande och KIM-modellen Praktisk och rolig bok om utveckling av verksamheter och grupper Om systemiskt tänkande och KIM-modellen Boken om KIM visar hur man som ledare kan utveckla grupper och verksamheter på ett lättsamt och

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 Under hösten 2011 inledde Tourism in Skåne ett omfattande arbete med att samla politiker och besöksnäring

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU Inspirationsfasen Förvänta er framgång! Fokusera på problemet, men leta efter möjligheter. Titta på världen, observera och låt dig inspireras. Utforska det som kittlar din nyfikenhet! Ha med så många olika

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

INNOVATIONS AMBULANSEN. Utveckla medarbetare och affärer med hjälp av Design Thinking

INNOVATIONS AMBULANSEN. Utveckla medarbetare och affärer med hjälp av Design Thinking INNOVATIONS AMBULANSEN Utveckla medarbetare och affärer med hjälp av Design Thinking Nya tider ställer nya och högre krav på ditt företag. Kollegor och kunder tänker och agerar på ett nytt och annorlunda

Läs mer

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld VISION Våra elever ska förändra världen. I samverkan med samhälle, omvärld, kultur och näringsliv skapas meningsfulla

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet ehälsa nytta och näring ehälsa nytta och näring Förord I Sverige finns goda förutsättningar att förbättra vården och omsorgen med hjälp av moderna

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Innovation och Design

Innovation och Design Innovation och Design Robin Edman VD Stiftelsen Svensk Industridesign IVA-SVID, Stockholm den 29 mars, 2011 1 Innovation och design Strategiskt mål Att öka välstånd och konkurrenskraft genom design Vilka

Läs mer

Frågor att diskutera. Frågor att diskutera. Hälsofrämjande arbete. Inledning. Syfte med materialet

Frågor att diskutera. Frågor att diskutera. Hälsofrämjande arbete. Inledning. Syfte med materialet DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Frågor att diskutera Hälsofrämjande arbete Inledning Nätverket för hälsofrämjande förskole- och skolutveckling i Halland 1 har sammanställt ett diskussionsunderlag som

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod Kontakt LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B 581 81 Linköping lss@linkoping.se leanlink.se/lss-funktionsstod Linköpings kommun Leanlink LSS Funktionsstöd leanlink.se LSS Funktionsstöd Vår värdegrund Linköpings

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell Innovation och produktutveckling Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Med innovation menar vi kunskap som omsätts till nya värden Turning traditional ways uppsida down Var

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Varför behövs sociala investeringar och hur kan man som region arbeta med det?

Varför behövs sociala investeringar och hur kan man som region arbeta med det? Varför behövs sociala investeringar och hur kan man som region arbeta med det? Västra Götalandsregionen 9 september 2015 Tomas Bokström & Christina Wahlström Disposition 1. Varför sociala investeringar?

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning.

AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning. Gunnela Westlander, bokanmälan Gunnar Kihlblom: AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning. Värmdö: Solid Affärs Coaching. ISBN 978-91-633-8657-2 Coaching är en metod

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Gemensamma riktlinjer för Trelleborgs kommuns förskoleverksamhet Inledning Barn med annat modersmål som ges möjlighet att utveckla detta får bättre möjligheter

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Karlstad Upplevelse av dagen Panelen Malte Hallqvist Clas Malmström Eva Vingård 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 62 av 200 svar Utvärdering Sunne Upplevelse

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Avstämning: Kontinuerligt på reflektioner och arbetslagsledarträffar, APT

Avstämning: Kontinuerligt på reflektioner och arbetslagsledarträffar, APT Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleområde Kompassen LVP 2015/2016 FSO Kompassen 1.Förvaltningens åtagande Barn och vårdnadshavare upplever att de är trygga

Läs mer

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 Våra liv OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 som gamla Att bli gammal alla har vi både farhågor och förhoppningar för vår egen del när vi tänker på oss själva som pensionärer. Finns det något skyddsnät när jag

Läs mer

We cannot solve our problems with the same kind of thinking we used when we created them

We cannot solve our problems with the same kind of thinking we used when we created them Spaning mot framtiden Designtänkande som stöd för framtidsvisioner Åsa Wikberg Nilsson Innovation och Design Luleå tekniska universitet We cannot solve our problems with the same kind of thinking we used

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro?

Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro? Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro? Jonas Beilert och Karin Reschke 2008-02-22 Sammanfattning Haninge kommuns vision har ett uttalat fokus på kunskap, ökad måluppfyllelse och lärarens

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

INNEHÅLL DET ÄR MÄNNISKORNA SOM FÖRNYAR VÅRDEN. Idéer, kreativitet och innovation Sidan två.

INNEHÅLL DET ÄR MÄNNISKORNA SOM FÖRNYAR VÅRDEN. Idéer, kreativitet och innovation Sidan två. NYHETSBREV APRIL 2010 DET ÄR MÄNNISKORNA SOM FÖRNYAR VÅRDEN Ett behov identifieras, en idé föds, en forskare finner nya vägar, en innovatör hittar nya lösningar, en entreprenör kommersialiserar, nya arbetstillfällen

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer

Processer och värdegrund

Processer och värdegrund 2009-08-06 Processer och värdegrund Ann-Sofie Mattsson Processer och värdegrund Innehåll 1 SAMMANFATTNING 2 2 INLEDNING 3 3 KOMMUNENS VÄRDERINGAR UTTRYCKS I PROCESSER 6 3.1 Professionalitet 6 3.2 Engagemang

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Snabbt, innovativt och relevant

Verksamhetsplan 2016 Snabbt, innovativt och relevant Snabbt, innovativt och relevant Godkänd av biblioteksstyrelsen 3 december 2015 www.sub.su.se 1 Inledning I universitetsledningens strategidokument står det att Universitetsbiblioteket spelar en nyckelroll

Läs mer

Det kommer att ges tillfälle och möjlighet att prova förbättringsidéer på ett systematiskt sätt genom att använda genombrottsmetoden.

Det kommer att ges tillfälle och möjlighet att prova förbättringsidéer på ett systematiskt sätt genom att använda genombrottsmetoden. Inledning Kunskap och förhållningssätt inom vård och omsorg är en färskvara som ständigt måste underhållas. En bra dag måste skapas dag för dag om och om igen. I detta ligger det svåra och det kompetenskrävande

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2016-05-24 1.0 Stadskontoret Stadskontoret Innehållsförteckning Det digitala

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att skolans elever behöver utveckla? Bergsnässkolan Att våga lita på sin förmåga att vara en kompetent människa med tankar och kunskap som verkligen

Läs mer