Hem och Vision - från punkt till process

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hem och Vision - från punkt till process"

Transkript

1 Helena Frisk Emma Holm Åsa Kolholm Alexander Möllerstedt Stina Nyman Jill Rhodin OpenLab.course Hem och Vision - från punkt till process

2

3 I OpenLab:s serie av projektrapporter har tidigare utgivits: 13:01 Hitta rätt i vården Ett värdigt åldrande Hem och Vision från punkt till process Ansvarig utgivare: Helena Frisk Emma Holm Åsa Kolholm Alexander Möllerstedt Stina Nyman Jill Rhodin Omslagsillustration: Alexander Möllerstedt

4 Förord Den rapport du just nu ska börja läsa - eller i alla fall bläddra i - är resultatet av ett mycket kreativt och tidvis något kaotiskt projekt där studenter från olika discipliner och universitet har samarbetat om att tackla ett reellt problem som Stockholm som stad och län står inför. Staden är vårt lab det är devisen för OpenLab och med den devisen har staden, länet och landstinget presenterat ett aktuellt problem. I projektgrupper om 6 till 8 har de under en termin arbetat med att förstå problemet genom att intervjua, observera, ta del av litteratur, skapa förståelse och generera en bred repertoar av idéer. En av dessa har gruppen gått vidare med för att i slutändan utforma och testa lösningar eller koncept. Studenter från olika kunskaps-områden har mött och interagerat med varandra - inte alltid utan komplikationer - men med tanken att i dessa möten också uppstår något nytt och spännande. Ur dessa möten bär studenterna med sig erfarenheter av mångvetenskapliga diskussioner och lösningar; en kompetens viktig för möjligheten att möta framtidens komplexa utmaningar. Resultatet av alla samtal, analys, syntes och inte minst dokumentation håller du nu i din hand. Det säger sig kanske självt att rapporten bara kan belysa en del av den dynamiska process som pågått. Vi som arbetat som lärare för kursen har fungerat som coacher som under resans gång gett grupperna verktyg för projektets olika skeden och feed-back på processen. Studenterna arbetar enligt en processmodell som baseras på Design Thinking och SCRUM, där nytänkande och systematik sys samman och skapar struktur till genomfört projekt. För oss är det här lärande när det är som bäst; fritt, socialt, engagerat och kul. Men också reellt tanken är ju att OpenLab:s projekt ska bidra till att förbättra Stockholmarens vardag. Staden är vårt lab! Ivar Björkman, Verksamhetsansvarig Johan Bornebusch Södertörns högskola Anders Berglund Kungliga Tekniska Högskolan Lars Kaijser Stockholms Universitet Hans Jonsson Karolinska Institutet

5

6 Sammanfattning Projektet har sin utgångspunkt i en problemställning kring hur äldre ska kunna bo kvar i sina hem så länge som de vill. Problemställningen utgår från en aktuell debatt kring åldrande och Äldreförvaltningen Stockholms stads uppdrag till OpenLabs studenter. Med en åldrande befolkning och en stundande generationsväxling följer nya behov och utmaningar som kräver innovativa lösningar. Slutkonceptet Hem och Vision är en digital tjänst med syftet att förbättra de äldres hemsituation så de kan bo kvar i sit eget hem så länge de vill. Tjänsten består av två separata, men ömsesidigt beroende, delar. Tillsammans bildar de ett kretslopp och ett system för innovation. Behov, efterfrågan, utbud och produkt är det osynliga skelett som bär upp kretsloppet. Genom tjänstens plattform Hem kan den äldre hitta lämpliga hjälpmedel, dokumentera problem och behov, och följaktligen planera för en ökad livskvalitet. Tjänstens plattform Vision innehåller även ett forum där innovatörer, finansiärer, studenter och andra aktörer inom området för hjälpmedel i hemmet kan hitta varandra. Hem och Vision skapar därmed förutsättningar för kontaktytor, samarbeten och kommunikation som i slutändan bidrar till att nya lösningar kommer ut på marknaden. En marknadsanalys har utförts med avseende på konkurrens, intressenter och potential. Det har visat sig att ett koncept som Hem och Vision skulle fylla konkreta behov både som planeringsverktyg och som ett system för innovation. Den digitala tjänsten Hem och Vision är en produkt som öppnar ögonen för nya aktörer på marknaden. En produkt som förenar aktörer mot det gemensamma målet att förbättra samhället och ger en röst åt äldres behov. Lösningar för äldre är definitivt ett hett område med en stabil marknad och potential för affärsmöjligheter. kommunikation Nyckelord: Äldre, hemmaboende, Design Thinking, digitala tjänster, kommunikation

7

8 Abstract The project originates in a problem statement addressing the need of elderly to be able to stay and live in their homes for as long as possible. This problem statement has its basis in a contemporary debate regarding ageing and the Department of elderly care in Stockholms (Äldreförvaltningen) mission statement to the students at OpenLab. With a population that gets older, and a new generation of seniors, new needs and challenges require innovative solutions. The final concept "Hem och Vision" is a digital service which purpose is to improve the living situation of elders and thereby allowing them to stay at home for as possible. The service consists of two separate, but mutually dependent domains. Together they create a cyclic system for innovation. Need, demand, supply and product is the invisible "skeleton" around which the cycle is designed. Through the platform "Hem", the elderly can find suitable means and aids, document problems and needs, and thus plan an improved quality of life. The platform "Vision" contains a forum where innovators, investors, students and other relevant stake holders are given an opportunity to interact. "Hem och Vision" creates a ground for networking, cooperation and communication - which in the end contributes to new solutions finding their way on to the market. A market analysis has been performed focusing on competition, stake holders and potential. This analysis showed that a concept like "Hem och Vision" would meet solid needs both as a planning tool and a system for innovation. The digital service "Hem och Vision" is a product that exposes new participants to the market. Furthermore, it is a product that unites participants with the common goal of improving society and giving a voice to the needs of elderly. Products and solutions aimed at older people is definitely a hot area with a stable market and business potential Keywords: Elderly, living at home, Design Thinking, digital service, communication

9

10 Innehåll 1. Bakgrund Framtidsprognoser 1.2 Nya typer av hjälpinsatser behövs 1.3 Uppdraget 2. Innovation och Design Thinking Kreativitetens tidsålder 2.2 Men vad betyder egentligen innovation? 2.3 Design Thinking 3. Inriktning och fokus Problemområdet vidgas 3.2 Målgruppen fastställs 4. Första konceptleverans Fem konceptförslag presenteras Tant å Pär Mer för samma peng Kundtjänst Paraply Arenan 5. Tvärdisciplinärt arbete Olika tankesätt 5.3 Konvergens och divergens inom Design Thinking 5.4 En beslutsmetod tar form 6. Prototyp och lösning Från punkt till process 6.2 Hem och Vision - två delar i ett system 7. Hem och Vision en konceptbeskrivning Plattformen Hem Produktkollektioner Råmaterial för innovation 7.2 Plattformen Vision 7.3 Målgruppsanalys 7.4 Användartester och prototyputveckling 7.5 Tekniska krav

11 7.6 Marknadsanalys Konkurrens Unicitet 8. Projektavslut och framtidsplaner Nästa steg? Uppstart Acceleration Fortsatt drift 9. Gruppdiskussion Om tillgänglighet 9.2 Allmänt engagemang 9.3 Relevans 10. Slutord Referenser Litteratur Övriga källor

12 Inledning De äldre och anhörigas behov diskuteras mycket idag; rapporter, utredningar, debattartiklar och avslöjanden avlöser varandra. Olika förslag på lösningar presenteras ständigt och kommunerna runt om i Sverige har insett att det behövs ingående insatser för att förbättra omsorgsinsatserna för de äldre. Men förändringar sker inte över en natt. Ett sätt att hitta nya idéer och lösningar på samhällsutmaningarna är att söka nya samarbeten och korsbefruktningar. Sådana spännande möten sker på OpenLab. Här möts studenter, yrkesverksamma och kommunala förvaltningar i ömsesidig nyfikenhet och engagemang kring stadens utveckling. Det handlar om att skapa förutsättningar för idéer mönsterbrytande, radikala och gärna omstörtande och söka alternativa vägar till ny kunskap. Vårt arbete har präglats av en fascination för allt utvecklingsarbete som görs runt om i Sverige. Vår drivkraft har varit att ta fram ett koncept som tar till vara de äldres behov, deras berättelser och egna förslag på förbättringar i livet. Vi har även förstått att det finns en sorg hos många äldre att inte längre vara delaktig i samhällets utveckling att inte längre räknas i det större samanhanget. Just bristen på delaktighet har blivit en röd tråd i projektarbetet; var finns den äldre människan när vi talar om framsteg, framtid och tillväxt? Varför skjuts de äldres röster och perspektiv åt sidan till förmån för det snabba, det unga och det högteknologiska? För att få ett verkligt kreativt, välnärt och fruktbart samhälle, kanske det är just det vi behöver bygga in i våra system att åldrande och tradition faktiskt kan gå jämsides med ungdom och innovation. Våra idéer och förslag till lösningar har å ena sidan präglats av att förena dessa paradoxala krafter mellan trygghet och framtidsdriv, äldre och yngre, det långsamma och det snabba. Å andra sidan har vi blivit nedslagna när vi upptäckt att våra geniala idéer redan har genomförts eller är på gång att genomföras någon annanstans i Sverige. När det görs så mycket varför vet så få om det? Varför ser vi inte några tydliga 1

13 effekter av förändringsviljan? Det var just här, i skärningspunkten mellan viljan att skapa samverkan mellan generationsgränserna och drömmen om den revolutionerande idén, som vi upptäckte möjligheterna för något verkligen nytt att ta form. Det var här vi fann lösningen! En termin på halvfart har vår projektgrupp fått för att presentera prototyper och lösningsförslag på Äldreförvaltningens uppdrag. Under arbetet har vi testat, utvärderat och förbättrat våra idéer och vårt arbetssätt om och om igen. Vi har lärt oss ett nytt sätt att arbeta; tvärdisciplinärt och kreativt, med tydliga ramar för tid och aktiviteter. Den här skriften handlar om hur vi kom fram till konceptet Hem och vision. Den handlar om konceptets tillblivelse men också om dess möjliga framtid. Trevlig läsning! 2

14 1. Bakgrund 1.1 Framtidsprognoser Vi står inför en stor förändring i befolkningsmängd i Stockholm. De äldre blir bara fler och fler och, glädjande nog, allt friskare. De framtidsstudier som gjorts av ett internationellt teknikkonsultföretag SWECO, på uppdrag av Äldreförvaltningen i Stockholm, visar att perioderna av hjälpberoende och nedsatt funktionsförmåga med stor sannorlikhet kommer att skjutas uppåt i åldrarna. 1 Prognoserna visar också att både hälsoförbättringar och övriga faktorer faktiskt kommer att bidra till ett generellt minskat användande av äldreomsorg i framtiden. Det beror bland annat på införandet av rengöring, underhåll och tvättjänster (RUT), ökat sammanboende, den medicinska och tekniska utvecklingen och ökad utbildningsnivå. Ändå förväntas det sammanlagda antalet omsorgstagare i Stockholm växa på sikt från drygt år 2012 till ungefär år Nya typer av hjälpinsatser behövs Så långt det bara är möjligt ska man få behålla sina vanor och göra det man tidigare tyckt varit roligt och härligt. Äldre är inget kollektiv. De är unika människor med olika behov och olika önskemål. 3 Den äldre befolkningen växer följaktligen och det finns en tydlig strävan hos äldre att vilja bo kvar längre hemma. På politisk nivå har också utvecklingsarbeten uppmuntrats som möjliggör att äldre kan leva kvar hemma - med teknikstöd, hemtjänst eller anhörigstöd. 4 Det här ställer naturligtvis krav på nya perspektiv på att vara äldre och en förändrad utformning av hjälpinsatserna i hemmet. Att bo kvar längre hemma innebär att det äldre måste ta ett större ansvar för den egna hälsan, och 1 Rapport: SWECO, Framskrivning av äldreomsorgsbehovet perioden , 2013, s.37 2 Ibid., s.48 3 Barn och äldreminister Maria Larsson, Livet ska levas rikt hela livet, Äldreboken (Jan Bornestig, Håkan Olsén), Falun: Isaberg, 2012, s Eva-Lena, Zackrisson, VD Open Care, IT i människans tjänst, Bornestig, s.179 3

15 då är det viktigt att det finns olika typer av stöd såväl tekniska som sociala och offentliga. 1.3 Uppdraget De förändringar som sker i och med att befolkning i Svergie blir äldre och äldre ställer även kommunerna inför nya krav både när det gäller omsorgsinsatser och hur äldreomsorgen ska finansieras i framtiden. 5 Det är ur denna vilja nya lösningar som Äldreförvaltningen i Stockholms Stad har gett oss följande utmaning och uppdrag: Hur kan vi hitta lösningar så de äldre som vill bo kvar i sitt hem, en lägenhet inom det kommunala bostadsbolaget, kan göra det så länge som möjligt? 6 2. Innovation och Design Thinking 2.1 Kreativitetens tidsålder Nu för tiden hör man ofta talas om vikten av innovationer, idéer och kreativitet såväl för företagen som för samhället i stort. Många forskare inom det socioekonomiska fältet talar om ett paradigmskifte, där vi lämnar ett gammalt industri- och informationssamhälle, till förmån för en kreativ tidsålder. Aldrig förr har det varit så viktigt att kunna omsätta den information vi sitter på, alla idéer vi får, till ny kunskap och nya värden. 7 Innovation har verkligen blivit hett! 2.2 Men vad betyder egentligen innovation? En idé kan bäst beskrivas som en av byggstenarna i kreativiteten och effekten av en kreativ process. 8 I den meningen skulle man kunna tala om begreppet innovation som en idé, född ur en kreativ process, som dessutom tillfogats ett värde ofta men inte nödvändigtvis ekonomiskt. 5 Rapport: SWECO, s Uppdraget gavs på OpenLab av Eva Frunk Lind, direktör på Äldreförvaltningen Stockholms stad. 7 Jonas Michanek, Andréas Breiler, Idéagenten 2.0. En handbok i idea management, Stockholm: Bookhouse Publishing AB, s Ibid., s. 28 4

16 Jonas Michanek och Andreéas Breiler skriver i boken Idéagenten. En handbok i idea management att en innovation kanske enklast kan beskrivas som ett organiserat, strategiskt och kreativt arbete som i slutändan förverkligas och når mätbara resultat. 9 Till skillnad från en idé eller från kreativitet är innovation därför något som är nyttiggjort kreativiteten och idén är omsatt och tillämpad. En stor utmaning för företag, organisationer och lärosäten som vill utveckla sin innovationsförmåga är att skapa grogrund för kreativitet och nya idéer. I den kreativa tidsåldern krävs metoder och verktyg som hanterar den ibland hårfina balansgången mellan kaos och ordning, som kan systematisera den kreativa processen till ett målinriktat idéarbete. Under projektarbetet på OpenLab har vi arbetat i en sådan processmodell, med design thinking, men även utvecklat egna metoder där vi behövt. Vi återkommer till dessa metoder om en stund nu ska vi istället ta en titt på design thinking-processen. 2.3 Design Thinking Design thinking är en designprocess vars huvudsakliga idé är att, i nära samarbete med brukare och målgrupper, ta fram en önskvärd lösning på ett problem. 10 Som metod betraktad handlar det om att förena designerns mer estetiska rationalitet, där meningsskapande och gestaltning är centralt, med målinriktat resultatfokus. 11 Processen erbjuder ett ständigt itererande ett slags omtagande, förnyande och omskapande mellan faserna och delresultaten. Därför kan man säga att design thinking-processen mycket mer är ett problemfinnande än problemlösning. 9 Ibid., s Tomas Gustavsson, Agil projektledning, Stockholm: Sanoma Utbildning, 2011, s Anders Richtnér, Johan Frishammar, Innovationsledning och kreativitet i svenska företag, Stockholm: Vinnova, 2012, s

17 Design thinking är uppdelad i fem faser; Emphatize, Define, Ideate, Prototype samt Test. 12 På OpenLab avslutades varje fas med en avstämning med lärarna och övriga projektgrupper. Emphatize handlar om att ta del av andra människors behov och tankar för att förstå hur de ser och upplever en viss problematik. Den här fasen handlar om att öppna upp problemställningen och förtydliga problembilden genom att känna in den. Define handlar om att hitta fokusområdet för projektet: Vilka problem vill vi lösa? Vilken är vår målgrupp? Här handlar det dessutom om att bearbeta observationerna och informationen från föregående fas till identifierbara behov och insikter. Ideate innebär att öppna upp för nya idéer, möjligheter och frågeställningar kring fokusområdet. Viktigt i denna fas är att idéerna som kommer fram inte diskuteras eller bedöms de ska snarare ses som språngbrädor och råmaterial i ett idéflöde. Prototype innebär att skapa en gestaltad modell över idéerna och konceptförslagen. Den yttre formen aktiverar ofrånkomligt våra associationer och tankar, vilket gör att en prototyp är mycket användbar som diskussionsunderlag och då idén ska kommuniceras med olika intressenter. Test tar konceptet till användaren och med hjälp av prototypen kan nu eventuella problem som inte tidigare har identifierats bli synliga. För att ta del av den film som till viss del illustrerar vår process, besök se/kurser/projekt. 12 Processen beskrivs i Bootcamp Bootleg. Institute of Design at Stanford

18 3. Inriktning och fokus 3.1 Problemområdet vidgas Uppstartsarbetet innebar att vi behövde kunskaper och en fördjupad förståelse för det äldreomsorgsområde vi nu klev in i. Det handlade dessutom om att försöka hitta ett fokusområde och en målgrupp för projektet. Men ju mer vi studerade desto fler blev också frågorna. De växte i omfång och öppnade ett gigantiskt område av möjligheter; vad var det egentligen för problem projektet skulle lösa och för vem? Flera faktorer och insatser på olika nivåer i samhället från kommun, företag, politiker och anhöriga påverkar hur äldre i slutändan väljer att bo. Skulle vi vända oss till samhället i stort eller till kommunen? Eller skulle vi sikta in oss på att skapa nya organisatoriska modeller och nya strukturer? 3.2 Målgruppen fastställs Genom många intressanta samtal med äldre, personal, chefer och tjänstemän fattades så småningom beslutet att ha just de äldre som målgrupp. De intervjuer vi gjorde med äldre innehöll ofta berättelser om längtan efter samhörighet, närhet och, som en kvinna uttryckte sig, att någon bryr sig helhjärtat. De äldre uttryckte behov av trygghet, självbestämmande men även en önskan att få vara delaktig i samhällsutvecklingen. Förutom att det är en heterogen grupp med stora variationer inom hälsa, ålder, kultur, inkomst, sociala förhållanden, växer denna målgrupp årligen större och större i Sverige. Här ansåg vi att en lösning skulle få allra störst effekt. I takt med att konceptet växte fram förändrades emellertid omfånget av målgruppen. Det är många som både kan och vill påverka situationen inom äldreomsorgen särskilt när det handlar om att ta fram nya idéer och innovationer. När vi talar om vår lösning använder vi snarare begreppet användare som innefattar anhöriga, professionella inom äldreomsorgen, företag som säljer produkter och hjälpmedel för äldre, intraprenörer, innovatörer och lärosäten. Vi återkommer till våra användare lite längre fram, för än så länge fanns ingen konceptidé. Nu 7

19 handlade det istället om att ta fram en mängd olika idéer och förslag på nya lösningar. 4. Första konceptleverans 4.1 Fem konceptförslag presenteras Nu följde ett intensivt idégenereringsarbete där vi skissade, byggde modeller och brainstormade. Vi analyserade och plockade isär all den informationsmängd vi satt på, för att i nästa steg skapa nya helheter och upptäcka nya mönster. Idéerna kombinerades och förfinades. Slutligen hade vi kommit en rad förslag och lösningar som presenterades för vår uppdragsgivare. Här följer en sammanställning av de fem viktigaste konceptförslagen Tant å Pär Tant å Pär är ett boende med möjlighet till att anpassa bostaden efter den äldres förändrade behov. Lägenheten är planerad på ett sådant sätt att ett av rummen smidigt kan separeras från lägenheten när nytt behov uppstår. Den här anpassningen gör att om hälsotillståndet skulle försämras hos en av makarna, kan rummet användas som bostad alternativ avlastningsbostad åt den sjuke. Omsorgspersonal kan då smidigt komma och gå utan att passera de andra rummen i lägenheten. Tack vare lägenhetens transformerbara planlösning kan paret fortsätta att bo ihop och ha närhet till varandra trots att deras behov har förändras. En annan funktion som lägenheten kan ha är ett slags tandemboende där rummet hyrs ut till en student. I bostadskontraktet ingår en hjälpklausul vilket betyder att studenten hjälper den äldre med enklare sysslor mot att hyran reduceras. Genom Tant å Pär skapar vi följaktligen nya bostäder för studenter och en möjlighet för de äldre att bo kvar i den bostad och det område de känner till. Vi skapar även en möjlighet för kontakt över generationsgränserna och ett socialt bidrag till den äldres liv. 8

20 4.1.2 Mer för samma peng Mer för samma peng grundar sig i problemet att det idag visserligen finns bostäder gjorda för äldre, både tillgängliga 13 och bostadsanpassade men de äldre bor ändå inte där. Det finns nämligen ingen märkning för att kunna erbjuda äldre anpassade och lämpliga lägenheter. För att rätt person ska kunna få tag på rätt bostad, behövs därför en kartläggning av de befintliga bostäderna. Denna kartläggning görs med två utgångspunkter: 1. tillgänglighetsmärkning, dvs. lägenheter som uppfyller definitionen tillgänglighet får en speciell märkning, 2. dokumentation av bostadsanpassningsåtgärder Detta resulterar i att det är lättare att hitta en lägenhet som uppfyller den äldres specifika behov. En vidareutveckling av denna idé är konceptförslaget Att göra rätt när man ändå gör om. Vi har upptäckt en brist på förebyggande arbete i planeringen av renoveringar och stambyten. Att göra rätt när man ändå gör om betyder i den meningen att arbeta strategiskt och att skapa förutsättningar för framtida bostadsanpassningar. Det här görs på ett enkelt sätt genom att tillföra en extra part, en sakkunnig inom bostadsanpassning, till planeringsmötet då renoveringar ska ske. Denna extra part kan komma med konkreta förslag på anpassningar och även redogöra för investeringskostnader. Dessutom ska denna part kunna visa fram en kalkyl över uteblivna framtida kostnader. Idén innebär ett förebyggande arbete; vid en eventuell framtida bostadsanpassning behöver man inte göra lika omfattande förändringar då redan tillfredställande anpassningar finns Kundtjänst Kundtjänst bygger på idén att äldre ska ha laglig rätt till god levnadsstandard (istället för den lagstadgade skälig levnadsstandard som är utgångspunkten idag) och högre bestämmanderätt likt konsumenter. 13 Att en bostad definieras som tillgänglig betyder att den uppfyller vissa kriterier på framkomlighet och användbarhet, så som t.ex. hiss, låga trösklar och rymligt badrum. Om du vill du läsa mer om tillgänglighet gå gärna in på 9

21 Den äldre ska själv anställa sin assistent, liknande personlig assistans idag, och på så sätt ses som konsument av en tjänst och inte som vårdtagare. Genom Kundtjänst minskar antalet assistenter per konsument och därmed ökar vårdkvaliteten för konsumenten Paraply Paraply är en organisationsform och bygger på tanken att äldre ska kunna bo i sitt befintliga hem så länge man önskar. Paraply sätter alltså den äldres befintliga hem i centrum. Genom att tillgängliggöra hjälpinsatser och resurser som uppfyller de äldres behov av trygghet, närhet och social gemenskap, erbjuder konceptet uppföljning, kontinuitet och självbestämmande på alla nivåer. Följande tjänster ingår i konceptet: Hälsosamtal årliga samtal kring hälsostatusen och där behov matchas mot insatser Nätverket Kvarteret - nätverk för servicetjänster nära hemmet. Äldretekniktjänst tekniskt resurscenter som tillgängliggör tekniska lösningar för hemmet Äldretjänstboende Boendeform där man tar in på en avdelning motsvarande ett äldreboende fast man bor kvar i hemmet Pedagogiskt stöd för användning av teknik Arenan I en värld som snurrar allt snabbare kan den största utmaningen vara, inte ytterligare innovationer, utan en förmåga att synliggöra de framsteg som redan gjorts. Arenan är en gemensam plattform för innovationer gällande äldres livskvalitet, där Sveriges kommuner kan samlas för att utbyta information om pågående projekt i sin kommun. Det är en mötesplats för att knyta kontakter så väl som att tävla i årets mest innovativa kommun. Arenan är en kostnadseffektiv metod för att upptäcka, implementera och inspirera till innovativa lösningar för äldre. 14 För mer information kring skillnaden mellan god och skälig levnadsstandard gå in på 10

22 5. Tvärdisciplinärt projektarbete 5.1 Olika tankesätt Ett sätt för att hitta nya gränsöverskridande idéer är att arbeta i tvärdisciplinära team. Men hur ska en grupp på sex individer med olika bakgrund och olika temperament egentligen arbeta för att å ena sidan vara kreativ å andra sidan komma fram till ett resultat? Hur tillåtande kan man vara för kreativa utsvängningar? När ska beslut tas och hur ska beslutsfattandet egentligen gå till? Det här var bara några av de problem och svårigheter vi ställdes inför under projektarbetet. Gruppens styrka har varit att vi ofta under arbetets gång satte oss ner och reflekterade över oss själva som grupp. Vi insåg tidigt att alla timmar vi ägnade åt diskussioner, som bara gick i cirklar, egentligen handlade om en enda sak: viljan att nå fram till en samsyn. Men hur når man fullkomlig enighet i en grupp där alla är olika, har olika språk, tänker på olika sätt och ser omvärlden utifrån helt skilda perspektiv? Gruppens självreflektivitet och starka drivkraft gjorde emellertid att vi till slut nådde fram till en acceptans kring våra olikheter. Den acceptansen tog visserligen tid, men när den väl infann sig var den mycket befriande. Det vi upptäckte under våra gruppreflektioner 15 var framför allt att vi hade skilda förhållningssätt till problemlösning. Där vissa av oss tänker målinriktat och effektivt söker efter resultat, var andra processorienterade, ville bejaka ovissheten, det öppna frågorna och ha mindre ramar. Tim Brown, från den framgångsrika amerikanska innovations- och designbyrån IDEO, skriver att kreativa processer just präglas av en dans mellan dessa två ytterligheter, mellan konvergent och divergent tänkande. 5.3 Konvergens och divergens inom Design Thinking För att kortfattat beskriva de båda olika tankemässiga färdigheterna kan man säga att konvergent tänkande baseras på logik och analys. Här söker vi oss fram mot en enda rätt lösning på ett givet problem och vi bygger våra slutsatser helt på etablerad kunskap och det förflutnas erfarenheter. 15 Johan, Bornebusch; adjunkt vid Södertörns högskola. Gruppdynamik: Reflekterande team, föreläsning

23 Det gör att konvergens är mycket effektivt och användbart ja vi slipper börja om från början hela tiden. Det divergenta tänkandet skapar tvärtom en mångfald riktningar och valmöjligheter åt oss. Här är inte tänkandet inställt på en enda lösning utan söker många. Ett sätt att stimulera divergent tänkande är att ställa öppna frågor, t ex. hur skulle vi kunna? eller hur många sätt går det att?. Tänkandet ger sig då ut på äventyr, ger fritt spelrum åt fantasier, associationsflöden och perspektivbyten, och producerar en mängd möjliga förslag. 16 Inom design thinking finns en rad olika metoder för att stimulera divergent tänkande. Eftersom det triggas av bild, färg, form och fångar upp intuitiva infall och känslomässiga budskap, använder man ofta skiss som verktyg för att idégenerera och kommunicera tankar. Skissen erbjuder nämligen ett sätt att söka sig bortom logiska samband, självklarheter och vanemässigt tänkande för att istället skapa nya bilder, ord och sammanhang. 17 En framgångsfaktor för vårt innovationsarbete var alltså att förstå hur de här skilda tankeprocesserna fungerade för oss och att vi med större medvetenhet faktiskt också kunde välja när det ena eller det andra sättet skulle leda arbetet. Det här blev särskilt märkbart då vi skulle fatta gemensamma beslut. 5.4 En beslutsmetod tar form Som tidigare nämndes presenterade vi fem olika koncept vid den första konceptleveransen. Vi fick feedback från olika intressenter, inklusive uppdragsgivaren, och valde sedan ut ett koncept som vi skulle fortsatta att arbeta med. Det här var ett av de största och kanske viktigaste besluten vi tog under arbetet. Eftersom vi alla brann för olika koncept, var det inget lätt beslut. Vi var tvungna att hitta ett sätt som hjälpte oss framåt och som kunde samla alla viljor till en enda vision. 16 Tim Brown, Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation, New York: HarperCollins Business, 2009, s Ibid., s

24 Vi började beslutsprocessen genom att skriva ned vilka visioner vi hade och vilka positiva effekter vi trodde att varje koncept hade. Vi diskuterade och röstade och kunde tillslut enas om en version av konceptförslagen. Men problemen uppstod nästan omedelbart. Det visade sig att vi alla hade helt olika uppfattningar om vad konceptförslaget egentligen innehöll. Hur mycket vi än diskuterade stod det klart för oss: vi var tvungen att söka en annan väg för att hitta fram till en gemensam definition något som snarare talade till känslor och intuition än till språk och begrepp. Det vi gjorde nu var att gemensamt skissa oss fram till en metafor som i sig innehöll de delar vi ansåg var helt grundläggande för vår lösning. Genom skissen sökte vi alltså efter mönster och sammanhang åt det vi inte fått fatt genom våra diskussioner. Vi hittade en gemensam bild som ordlöst kommunicerade med oss, men som paradoxalt nog gjorde att vi till slut just kunde sätta ord på vår gemensamma vision. Den bild som växte fram var trädet. Det blev vår metafor, vision och konceptinriktning. Den fick också en funktion av prototyp när vi senare gjorde vår sedvanliga avstämning med lärarna och övriga projektgrupper. 13

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Det textila företagets arbete med affärsmodeller

Det textila företagets arbete med affärsmodeller Examensarbete för: Kandidatexamen med huvudområde textilteknologi - inriktning textil produktutveckling och entreprenörskap vid Textilhögskolan i Borås 2014-07-15 Rapportnr 2014.12.02 Det textila företagets

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

ABC I DESIGN OCH SOCIAL INNOVATION. En publikation från Mötesplats Social Innovation

ABC I DESIGN OCH SOCIAL INNOVATION. En publikation från Mötesplats Social Innovation ABC I DESIGN OCH SOCIAL INNOVATION En publikation från Mötesplats Social Innovation Utgivare: Mötesplats Social Innovation Redaktörer: Lotta Solding och Louisa Szücs Johansson Texter: Lotta Solding och

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION. En kartläggning av Mötesplats Social Innovation

DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION. En kartläggning av Mötesplats Social Innovation DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION En kartläggning av Mötesplats Social Innovation Utgivare Mötesplats Social Innovation Redaktör & texter Louisa Szücs Johansson Design Kolossal.se Mer från MSI www.socialinnovation.se

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Om Gôrbra. Lisbeth Lindahl. Utvärdering av ett försöksprojekt inom ramen för Göteborg Stads strategi för äldres boende

Om Gôrbra. Lisbeth Lindahl. Utvärdering av ett försöksprojekt inom ramen för Göteborg Stads strategi för äldres boende Om Gôrbra Lisbeth Lindahl Utvärdering av ett försöksprojekt inom ramen för Göteborg Stads strategi för äldres boende 1 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...5 2. SUMMARY...7 3. LÄSANVISNING OCH FÖRKLARINGAR...9

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

Lärande och Arbetssätt i Arbetslivsinstitutets Tema SMARTA

Lärande och Arbetssätt i Arbetslivsinstitutets Tema SMARTA Lärande och Arbetssätt i Arbetslivsinstitutets Tema SMARTA Strategier, metoder och arbetssätt för fungerande arbetsmiljöarbete En studie baserad på deltagarintervjuer om uppbyggnadsåren 2004-2005 Jan Karlsson

Läs mer

Verktygslåda för innovation

Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Innovation och förnyelse är viktigt för att Kronoberg ska kunna stärka sin välfärdsnivå. Vill vi bo och verka i en konkurrenskraftig region som kännetecknas

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

GEMENSAM KUNSKAPSPRODUKTION FÖR URBANA FÖRÄNDRINGAR. Version 1. Lotten Westberg Merrit Polk Annie Frid

GEMENSAM KUNSKAPSPRODUKTION FÖR URBANA FÖRÄNDRINGAR. Version 1. Lotten Westberg Merrit Polk Annie Frid GEMENSAM KUNSKAPSPRODUKTION FÖR URBANA FÖRÄNDRINGAR Version 1 Lotten Westberg Merrit Polk Annie Frid Göteborg, maj 2013 Layout: J-O Yxell, Kommunikation och marknad, Chalmers Tryck: Repro, Serviceavdelningen,

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Starta eget företag Garage: från idé till verklighet

Starta eget företag Garage: från idé till verklighet Starta eget företag Garage: från idé till verklighet Amanda Ljungsvik s071717@utb.hb.se Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Textil Produktutveckling med entreprenör-

Läs mer

Personlig assistans - En kvalitativ studie av reformens betydelse

Personlig assistans - En kvalitativ studie av reformens betydelse - En kvalitativ studie av reformens betydelse Rebecca Fredriksson Socialhögskolan, Lunds universitet Ht-10 Handledare: Yoshiko Boregren Matsui 1. Inledning... 6 1.1 Problemformulering...6 1.2 Syfte...7

Läs mer