NSA011 Systemanalys och design (7,5 hp) NSA011 Systems Analysis and Design (7,5 ECTS)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NSA011 Systemanalys och design (7,5 hp) NSA011 Systems Analysis and Design (7,5 ECTS)"

Transkript

1 NSA011 Systemanalys och design (7,5 hp) NSA011 Systems Analysis and Design (7,5 ECTS) Examination/Prov: TEN1 (2,5 hp/2.5 ECTS) Name/Namn: (Ifylles av student/filled in by student) Personal Number/Personnr: (Ifylles av student/filled in by student) Date & Time: :00-13:00 Hjälpmedel/Means of Assistance: Inga hjälpmedel / None Maximum score/totalpoäng: 60 Preliminär betygsskala/preliminary grades: ECTS grading scale: E >= 50%, D >= 60%, C >= 70%, B >= 80%, A >= 90% Svensk skala: Godkänd (G) >= 50%, Väl Godkänd (VG) >= 75% Du får ta med dig detta dokument från skrivsalen om du vill. If you want to you may take this document with you when you are done with the exam.

2 Allmänna anvisningar: OBS!! Den som skriver en tentamen måste visa att han/hon behärskar problemområdet. Många gånger är det möjligt att exemplifiera och illustrera. I dessa fall är det oftast det bästa sättet - ibland även det enda sättet - och kan i högsta grad påverka poängsättningen vid bedömningen av svaret. Om du tycker att uppgifterna i tentamenstexten är ofullständiga skall du göra egna antaganden för de uppgifter som du saknar. OBS! Redovisa dina egna antaganden. Glöm inte att lämna in blanketten för fråga 1! Skriv namn och personnummer på varje inlämnat blad. Lämna uppgifterna i nummerordning. Markera på omslagsbladet vilka uppgifter du lämnat lösning på. Svårlästa lösningar kan inte bedömas! Glöm inte att läsa frågorna mycket noga! Alla frågor står på både svenska och engelska, men ni behöver bara besvara varje fråga bara en gång. Rättningstiden är normalt 4 veckor. OBS! Detta prov är uppdelat i två delar (A och B). Om resultatet på del A inte når upp till tio poäng kommer resultatet på del A att bli ditt slutresultat för provet, och del B kommer inte att rättas. För betyget Godkänd på tentamen måste båda delarna ha minst 40% rätt. Viktigt! Glöm inte att skriva namn och personnummer på alla blad du lämnar in. Skriv också vilket program du tillhör (DE, SYST IMIT, IS eller SA) på omslaget. General directions: NOTE!! The student taking a written exam must show that he/she is proficient within the problem area. Many times it is possible to exemplify and illustrate. In those cases it s probably the best way, maybe even the only way and can affect the setting of scores for the answer. If you think that a problem description is incomplete, it s up to you to make assumptions for what is missing. NOTE! Account for you assumptions in your answer. Do not forget to hand in the answering form to question 1! Write your name and personal ID on each sheet submitted. Leave your answers in the same order as the questions. Mark (on the cover sheet) what questions you have provided solutions to. Difficult to read solutions cannot be judged! Do not forget to read the questions very carefully! All questions are in both Swedish and English, but you only need to answer each question once. Correction time is normally 4 weeks Note! This test is made up of two parts (A and B). If your result on part A doesn t reach ten points, the result on part A will be your final result on this test, and part B will not be examined. Important! Do not forget to write your name and personal ID on all pages you submit. Also write what program you belong to (IS etc.) on the cover Lycka till! Ansvarig lärare/responsible teacher: Good luck! Petter Dessne och Peter Rittgen

3 1) Vilken av följande ingår EJ i agila metoder? A. Scrum B. SDLC C. Extrem programmering (XP) D. Feature Driven Development (FDD) 1) Which of the following is NOT a part of agile methodologies? A. Scrum B. SDLC C. extreme Programming (XP) D. Feature Driven Development (FDD) 2) Ett attribut (eller kombination av attribut) som unikt identifierar varje instans av en entitet kallas: A. trigger B. dataelementhändelse C. verbalsubstantiv D. kandidatnyckel 2) An attribute (or combination of attributes) that uniquely identifies each instance of an entity type defines: A. trigger B. data element occurrence C. gerund D. candidate key 3) Det är lämpligt att använda nätverksdiagram när: A. uppgifterna kan jobbas med individuellt B. vissa uppgifter bör utföras före andra C. alla alternativ D. uppgifterna är väldefinierade och har klara startoch sluttider 3) It's appropriate to use network diagrams when: A. the tasks can be worked on independently of other tasks B. some tasks should be performed before others C. all of these D. are well defined and have clear beginning and end points 4) Kostnad i samband med ett informationssystem som inte enkelt kan mätas i kronor, eller med säkerhet, kallas: A. engångskostnad B. ekonomisk kostnad C. materiell kostnad D. immateriell kostnad 4) A cost associated with an information system that cannot be easily measured in terms of dollars or with certainty, refers to: A. one-time cost B. economic cost C. tangible cost D. intangible cost 5) Den tredje fasen i projekthantering, i vilken tidigare skapade planer realiseras, kallas: A. projektplanering B. projektinitiering C. projektgenomförande D. projektnedstängning 5) The third phase of the project management process, in which the plans created in the prior phases are realized, is called: A. project planning B. project initiation C. project execution D. project closedown 6) SDLCs sista fas är: A. transmissionsfasen B. underhållsfasen C. redesignfasen D. analysfasen 6) The last phase of the SDLC is the: A. transmission phase B. maintenance phase C. redesign phase D. analysis phase

4 7) Vad stämmer följande in på? "Ett kortfattat dokument som beskriver vad projektet ska leverera och som väldigt generellt beskriver det arbete som krävs för att färdigställa projektet." A. Projektplan B. Informationsplan C. verksamhetsidé D. Projektomfattning 7) What corresponds to this description? "A document prepared for the customer that describes what the project will deliver and outlines generally at high level all work required to complete the project." A. Baseline Project Plan B. Information plan C. mission statement D. Project Scope Statement 8) Vilket av följande är INTE en diagramtyp i OOAD? A. aktivitetsdiagram B. klassdiagram C. sekvensdiagram D. nätverksdiagram 8) Which of the following is NOT an OOAD diagram type? A. activity diagram B. class diagram C. sequence diagram D. network diagram 9) Vilken av följande aktiviteter ingår INTE i implementeringsfasen? A. testning B. installation C. kodning D. datamodellering 9) Which of the following is NOT part of the implementation phase? A. testing B. installation C. writing code D. data modelling 10) Den officiella versionen av hur ett system fungerar, vilket beskrivs i organisationens dokumentation, kallas ett: A. informellt system B. önskat system C. formellt system D. officiellt system 10) The official way a system works as described in organizational documentation is referred to as a(n): A. informal system B. desired system C. formal system D. official system 11) Bland de viktigaste skälen till att använda molntjänster är: A. kunna köra applikationen internt B. vara oberoende av internetförbindelse C. alla alternativ D. frigöra intern IT-personal 11) Among the top reasons for choosing to go with cloud computing is: A. hosting the application internally B. no depending on internet connection C. all of these D. freeing internal IT staff 12) Att byta från ett gammalt till ett nytt informationssystem genom att direkt slå av det gamla och slå på det nya kallas: A. single location-installation B. direktinstallation C. successiv implementering D. parallellinstallation 12) Changing over from the old information system by shutting down the old and immediately powering up the new, is called: A. single location installation B. direct installation C. phased installation D. parallel installation 13) Intervjufrågor som saknar fördefinierade svar kallas: A. ickespecifika frågor B. öppna frågor C. slutna frågor D. undersökande frågor 13) Questions in interviews that have no pre-specified answers are called: A. nonspecific questions B. open-ended questions C. closed-ended questions D. investigative questions

5 14) Vilken av följande termer förekommer tidigast i SDLC? A. öppna frågor B. alfatestning C. projektbok D. ER-diagram 14) Which of the following terms is presented earliest in the SDLC? A. open-ended questions B. alpa testing C. project workbook D. ER diagram 15) En metod för människa-maskin-interaktion där explicita satser skrivs in i systemet föra att utföra åtgärder refererar till: A. interaktion genom kommandotolken B. objekt-baserad interaktion C. interaktion genom maskinspråk D. interaktion genom naturligt språk 15) A human-computer interaction method where explicit statements are entered into a system to invoke operations refers to: A. command language interaction B. object-based interaction C. machine language interaction D. natural language interaction 16) Vad av följande är normalt INTE något som en supportperson gör? A. sätter upp rättigheter för användare B. hanterar projektplanen för ett system C. besvarar frågor från användare D. underhåller PC-datorer 16) What of the following is typically NOT part of a support person s job? A. setting up user credentials B. managing the baseline project plan C. answering user questions D. maintain PCs 17) Alla följande påståenden om SDLC är sanna utom: A. i olika versioner av SDLC kan antalet faser variera B. implementeringsfasen kommer efter designfasen C. det är en metod för att skapa prototyper och snabbt färdigställa system D. fasernas ordningsföljd är väldigt logisk 17) All of the following are true about the SDLC except: A. in different versions of the SDLC, the number of phases may differ B. the implementation phase comes after the design phase C. it is a rapid method to prototype and develop an application D. the sequencing of phases has a compelling logic 18) Vad av följande är INTE direkt associerat med användbarhet? A. konsekvent utformning B. korrekta data C. läslighet D. användning av färg 18) Which of the following is NOT directly associated with usability? A. consistent design B. correct data C. readability D. use of color 19) När entitetstyper eller objekt-klasser är arrangerade hierarkiskt och varje typ eller klass därmed delar attribut och metoder med sina förfäder kallas detta: A. polymorfism B. arv C. aggregering D. generalisering 19) When entity types or object classes are arranged in a hierarchy and each entity type or object class assumes the attributes and methods of its ancestors, this best defines: A. polymorphism B. inheritance C. aggregation D. generalization

6 20) En datorbaserad fil som innehåller information om anställda ritas på ett dataflödesdiagram som: A. extern entitet B. dataflöde C. datalager D. process 20) A computer-based file containing employee information is represented on a data flow diagram as a: A. external entity B. data flow C. data store D. process 21) Vilket av följande är resultat för genomförandefasen? A. funktionella specifikationer av systemets alla delar B. kod, dokumentation, utbildningsrutiner och supportmöjligheter C. prioriteringar för system och projekt, en arkitektur för data och nätverk samt val av hårdvara D. en beskrivning av nuvarande system och var problem och möjligheter finns, med en allmän rekommendation om hur man rättar till, förbättrar eller ersätter nuvarande system 21) Which of the following are deliverables for the implementation phase? A. functional, detailed specifications of all system elements B. code, documentation, training procedures, and support capabilities C. priorities for systems and projects; an architecture for data and networks, and selection of hardware D. a description of current system and where problems and opportunities are with a general recommendation on how to fix, enhance, or replace the current system 22) Vilket av följande skulle klassificeras som en materiell kostnad? A. förlust av goodwill hos kunderna B. operationell ineffektivitet C. kostnader för hårdvara D. arbetsmoral 22) Which of the following would be classified as a tangible cost? A. loss of customer goodwill B. operational inefficiency C. cost of hardware D. employee morale 23) Det vanligaste formatet som används för datamodellering är: A. entitets-relationsdiagram B. processmodeller C. beslutstabeller D. tillstånds-övergångsdiagram 23) The most common format used for data modeling is: A. entity-relationship diagramming B. process modeling C. decision table diagramming D. state-transition diagramming 24) Vilken av följande bygger på ett iterativt och inkrementellt tillvägagångssätt och har fyra faser? A. JAD B. RAD C. extreme Programming D. RUP 24) Which of the following is based on an iterative, incremental way of thinking and has four phases? A. JAD B. RAD C. extreme Programming D. RUP

7 Fråga/Question 2 (2 points) Skriv följande med strukturerat språk: Om ett barn är sjukt ska det stanna hemma. Write the following in structured English: If a child is sick it should stay at home. Fråga/Question 3 (10 points) Rita ett ER-diagram som innehåller entiteterna Person, Lärare, Student, Kurs, Examination, Tenta, Inlämningsuppgift. Ange passande attribut till varje entitet och alla lämpliga relationer mellan entiteterna. Draw an ER diagram that includes the entities Person, Teacher, Student, Course, Exam, WrittenExam, and HandInAssignment. Provide suitable attributes for each entity and all appropriate relations between the entities. Fråga/Question 4 (10 points) Vad är de främsta skillnaderna mellan traditionell systemutveckling (t.ex. SDLC) och iterativ utveckling? Rita de olika figurerna och deras ingående delar och beskriv skillnaderna. Tala också om vad de är mest användbara för och när de används. What are the main differences between traditional systems development (say: the SDLC) and iterative development? Draw the two figures and their parts, describe the differences between them, and tell when they are most suitable and used. Fråga/Question 5 (4 points) Skriv en verksamhetsidé för Microsoft och en för Högskolan i Borås! Du behöver inte veta exakt vad de två organisationerna gör, utan uppgiften består främst i att visa att du förstår vad en verksamhetsidé är och hur en sådan kan skrivas. Write a mission statement for Microsoft and for the University of Borås! You don't need to know exactly what the two organizations do; the point of the assignment is to show that you understand what a mission statement is, and how to write one.

8 Fråga/Question 7 (8 points) Beskriv vad en projektledare gör i SDLC. Vilka är förresten de fyra faserna i projektledning och vad ingår i projektledarens uppgifter i varje fas? Describe what a project manager does in the SDLC. By the way, what are the four phases of project management, and what is it that a project manager does in every phase? Fråga/Question 7 (2 points) Rita och namnge de fyra symboler som ingår i ett dataflödesdiagram. Draw and name the four symbols that are part of a data flow diagram. Slut på frågorna! The end!

9

10 Svarsblankett för fråga 1 / Answer form for question 1 Ta loss papperet och lägga det först bland de papper du lämnar in. Obs att endast ett svar är korrekt för varje fråga. Rip off this paper and put it before the other papers you hand in. Note that only one answer is correct for each question. Namn/Name: Personal ID / Personnummer

Final Course Marks will be combined from the examination and the project:

Final Course Marks will be combined from the examination and the project: Examination CD5360 Software Engineering Course, 10P (Examination 4 Points) Datum: 2001-06-12, 8:30-13:30 Responsible: Ivica Crnkovic Max points: 40 Approved: Minimum 20 points Final Course Marks will be

Läs mer

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Image/J graphical user interface improvement

Image/J graphical user interface improvement Image/J graphical user interface improvement Image/J förbättring av användargränssnittet Maja Kizic Muris Borovac Institutionen för data- och elektroteknik Department of electrical and computer engineering

Läs mer

Swedish to English Translation

Swedish to English Translation Personas: Your End-user Image Swedish to English Translation Marco is a Fictional Character Yet He s in Control! Audience adaptation is difficult, whether you set the requirements, designing or testing

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Testning av SharePoint

Testning av SharePoint Uppsala Universitet Inst. för Informatik och Media/Systemvetenskap Testning av SharePoint En studie om vilka faktorer som påverkar hur testning planeras och genomförs i SharePoint-projekt samt vilka problem

Läs mer

Ansökan till AuPairCare programmet i USA

Ansökan till AuPairCare programmet i USA Ansökan till AuPairCare programmet i USA Välkommen till AuPairCare! AuPairCare är en godkänd och av US Department of State utsedd visum sponsor under Intrax. Vår passion är kundvård och hängiven support

Läs mer

Att använda Adobe Captivate 3

Att använda Adobe Captivate 3 Att använda Adobe Captivate 3 Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se 1 Vad är Captivate? Programmet Captivate är ett verktyg som kan användas för att spela in det

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Libris som lokalt lånesystem

Libris som lokalt lånesystem Libris som lokalt lånesystem en utredning om ett för UH-biblioteken gemensamt lånesystem Oktober 2007 Mats G. Lindquist Kungl. biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan 2007-10-16 1 Dnr 68-818-2007

Läs mer

Tjänsteorienterad Integration, ESB

Tjänsteorienterad Integration, ESB Avdelning för datavetenskap Martin Bood och Karl-Johan Fisk Tjänsteorienterad Integration, ESB Service Oriented Integration, ESB Examensarbete 10 poäng Datum: 07-10-12 Handledare: Examinator: Löpnummer:

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet HÖSTKONFERENS SPECIAL www.data3.se/hostkonferens Bildkälla: photos.com Medlemsbladet #205 AUGUSTI 2011 tieto.se Vad är nästa stora grej inom IT? Chansen finns att du kan vara med och skapa den. Tieto växer

Läs mer

The Stockholm Bypass Seminar - 2014-02-11

The Stockholm Bypass Seminar - 2014-02-11 The Stockholm Bypass Seminar - 2014-02-11 Documentation from the seminar about digital models in tender specifikations. Includes Q&A and the presentation from the seminar. Questions And Answers 1 Questions

Läs mer

BACHELOR'S THESIS. Python Scripting for Network Management PyMIP - TeMIP made simple. Mats Andersson Robert Wedin. Luleå University of Technology

BACHELOR'S THESIS. Python Scripting for Network Management PyMIP - TeMIP made simple. Mats Andersson Robert Wedin. Luleå University of Technology BACHELOR'S THESIS 2006:043 HIP Python Scripting for Network Management PyMIP - TeMIP made simple Mats Andersson Robert Wedin Luleå University of Technology BSc Programmes in Engineering Computer Engineering

Läs mer

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg Implementing Product Data Management in Product Development Projects Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg School of Mechanical Engineering Department of Product and Production Development

Läs mer

PERSONALBAROMETERN UTVECKLINGSPROJEKTET

PERSONALBAROMETERN UTVECKLINGSPROJEKTET UTVECKLINGSPROJEKTET PERSONALBAROMETERN Innehållet i detta dokument är konfidentiellt och endast avsett för anställda inom Information Tools Scandinavia AB samt de personer som deltar i utvecklingsprojektet

Läs mer

Tidsbesparande faktorer i Agile-metodologin

Tidsbesparande faktorer i Agile-metodologin 2003:109 SHU EXAMENSARBETE Tidsbesparande faktorer i Agile-metodologin Ger Extrem Programmering en snabbare utvecklingsprocess? KJELL VENNBERG SOL-BRITT MARTIN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Inledning. Introduction. svenska. english

Inledning. Introduction. svenska. english 1 Inledning Introduction Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion

Läs mer

Agile vs. Plan-driven in safety-critical development cases

Agile vs. Plan-driven in safety-critical development cases SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT Lund University Department of Informatics Agile vs. Plan-driven in safety-critical development cases A clash of principles? Master thesis, 15 ECTS credits, Department

Läs mer

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004 NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS Nr 2 augusti 2004 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Konferensrapport från Ada-Europe 2004 4 A software architecture

Läs mer

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas.

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. CGI i korthet På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. Sedan företaget grundades 1976 har vi drivits av att dela våra kunders utmaningar och att leverera kvalitativa tjänster för att möta

Läs mer

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 20 december 2014 Tid: 10:00 14:00 Examinator: Elin Uppström Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande: Inga

Läs mer

Fedora Core 6 Installation Guide

Fedora Core 6 Installation Guide Fedora Core 6 Installation Guide Suart Ellis Paul Frields Installation Guide Fedora Core 6 Installation Guide Utgåva 2.0 Author Author Suart Ellis Paul Frields stuart@elsn.org stickster@gmail.com Copyright

Läs mer

Delad kunskap, dubbel kunskap

Delad kunskap, dubbel kunskap Delad kunskap, dubbel kunskap 2 Innehåll Innehåll Jfokus 2008 Välkommen till Jfokus2008... 3 Open Space... 4 Personerna bakom Jfokus 2008... 5 Seminarier...6-19 Building a Service Oriented Architecture

Läs mer