Kunskapsmål Produktionskoordinator Baserat på Skillsets befattningsbeskrivningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapsmål Produktionskoordinator Baserat på Skillsets befattningsbeskrivningar"

Transkript

1 Charltte Gimfalk Kurs: Målstyrd Spetskmpetens Kunskapsmål Prduktinskrdinatr Baserat på Skillsets befattningsbeskrivningar Efter avslutad kurs skall studenten kunna 1. Bryta ned lika typer av manus ch få fram för den specifika prduktinen relevant infrmatin. a. Definiera relevant infrmatin 2. Uppskatta vilken typ av utrustning ch vilka teammedlemmar sm behövs för lika typer av prduktiner. a. När behövs stuntkrdinatrer/stuntmän, SFX pp, kranförare etc. b. När behövs det två krdinatrer? c. extra insp.ass, runner? d. Vad behöver beställas i ljus ch kamera-väg? (prata med avdelningarna). e. Vilken extrapersnal med speciell kmpetens kmmer vi behöva ta in? (Ocean Film, vapenansvarig, flyglicens, arbete vid väg, explsiner sv.). 3. Avgöra vilken kmpetens ch kunskap sm behövs för lika teamfunktiner för ett specifikt prjekt. Föreslå kmpetensutveckling eller anpassade träning för specifika behv under inspelningen. 4. Sätta upp prduktinskntr a. Larmkder, nycklar, internet anslutning, nätverk, installera extra kyl. b. Bunkra upp med nödvändigt kntrsmaterial (lista på det). c. Veta vad sm behövs för förbrukningsvarr ch andra förnödenheter. d. Fråga de lika funktinerna vad de kan tänkas behöva. e. Skapa mys ch funktin på den tillfälliga arbetsplatsen. f. Prcedur för att fysiskt mmöblera, flytta saker. g. Förbereda lika arbetsstatiner för prd.persnalen. h. Ta reda på de närmsta/lika lunchställena samt öppettider. i. Göra en nyckeltavla för bilnycklar + andra ev.nycklar. j. Hålla en uppdaterad pärm med dagbesked/skriptarapprter. k. Organisera ett hörn för dagbesked, vägbeskrivningar, ing./utg. pst m.m. (gärna laminerade skyltar ser prffsigare ut). 5. Skapa andra tillfälliga arbetsplatser, för lika avdelningar. a. Mask- (höga brd 90 cm, hyllr, spegel, ljus) b. Kstym- (vädringsställ, helkrppsspegel, strykjärn + bräda). 6. Serva regi under förprduktin. a. Printa ut nya versiner av manus ch sätta ihp. b. Printa ut skriptamanus eller manussidr till de sm kan behöva. c. Göra ett försättsblad till manus (manusnamn, versinsnummer, kntakt regi/blag). d. Se till så att fräscht fika är fixat till deras rek./möten. 1

2 Charltte Gimfalk 7. Veta vad sm är viktigt att ta upp med lika a-funktiner i förprduktin. a. Vilka vill ha möten med vilka? När ska detta ske. b. Etablera ett arbetssätt med kstym & mask vad de vill ha ch vad du vill ha. (ex. rutin på att alltid underrätta kstym & mask när skådis anlänt). c. Om du håller i dagbesked, prata med FAD m hur denne vill jbba. d. Fråga m de har några preferenser när de ska resa hem (m man br på annan rt). e. Klla de lika funktinernas önskemål ex. vill ljud ha manussidr? 8. Planera, leda ch följa upp möten under förberedelserna. T.ex. en casting, manusläsning, ett kstymprv eller rekvisitamöte med regi ch skådespelare. 9. Utveckla mallar för diverse prduktinsdkument. a. Billista, matlista, bendelista. b. Avtalsunderlag-mall c. Kvittredvisnings-mall d. En resemall (där samtliga resr ingår, fakturanr.) speciellt under längre prduktiner. e. En taximall (där alla taxiresr ingår, fakturanr. sv.) speciellt under längre prduktiner. f. En bendemall (där allt bende på htell ingår) speciellt under längre prduktiner. g. En bendemall för team (m man br i t.ex. lägenheter). h. Dagbeskedsmall i. Födelsedagslista på teamet (mycket uppskattat)! j. Veta hur du arbetar i Excel-prgram (frmler, rader, krtkmmandn etc.) k. En veckplaneringsmall skickas ut till team, skrivs på White-bard, bra sammanställning! 10. Att göra handkassr/kvittredvisningar. a. Veta hur du fyller i en handkassemall. b. Veta hur du använder SFI:s kntplan (fältet KONTO på hk-mallen). c. Veta hur du checkar av att saker stämmer på en HK-redvisning (mms, summa, knt). d. Skaffa underlag med allas bankuppgifter (avtalsunderlag). 11. Arrangera teambende a. Hämta ut nycklar, dela ut nycklar, rganisera kvittn/avtal på bende. b. Skapa en lista över var flk br ch vem sm har fått nycklar, samla in nycklar. c. Se över att allt finns i enskilda lägenheter/teamlägenhet (tapapper, tvättmedel) d. Arrangera städning efter avslutad prduktin. e. Infrmera de sm br vem det är de ska kntakta m de har frågr, (dig)? f. Besiktiga samtliga lägenheter ch klla vad sm finns/inte finns. 12. Identifiera ch förhindra faktrer sm kan försena eller försvåra prduktinsarbetet. a. Infrmera föräldrar krrekt när det kmmer till deras barns insats (m så är fallet). b. Känna till distansköpslagen (www.knsumentverket.se). c. Veta hur du infrmerar sklr m att du vill casta där. d. Gå igenm planen ch planera för de dagar då det kmmer vara mycket (statister, persnal, krånglig plats m.m.) 13. Förmedla kunskap m gällande arbetsmiljölagar till ansvariga för alla avdelningar ch vidta åtgärder för att arbetet skall kunna ske inm ramen för denna lagstiftning. a. Utveckla checklistr där gällande lagar står (generellt ch specifikt per avdelning). b. Utveckla glasklara plicys, detta är ett krav! c. Ha ett välfyllt ch infrmativt välkmstbrev vid kick-ff. Arbetsmiljölagar viktiga för scengrafiavdelningen? 2

3 Charltte Gimfalk klippare? elektriker? 14. Underrätta teamet gällande fackliga bestämmelser ch bidra till att arbetet skall kunna ske inm ramen för dessa avtal. a. Kllektivavtalet, arbetstider, övertid, vila, lön, skadr, rättigheter. 15. Stötta FAD ch team på plats med att hitta snabba ch funktinella lösningar sm fyller deras behv. a. Hitta rutin på att lägga in nummer/ till alla i teamet i telefnen (snabba samtal, frågr m.m.) b. Ta med dagbesked för en vecka framåt sm FAD får klla på/fylla i. c. Ta med utprintade planer till alla prd.möten! d. Erbjud att du kan hjälpa till att föra in ändringar i MMS (m du behärskar detta). e. Fråga alltid kstym, mask ch scengrafi på kntret m någt ska ut m du ska ut. 16. Bka resr till team ch skådespelare samt veta vilka företag att använda sig av. a. Känna till flygblag (ex. Gldenair, Malmö Aviatin, SAS) ch veta hur du startar ett inlgg där. b. Ha allmänt bra kll på SJ, bytesrätt, förbindelser, appar m.m. c. Veta rg.numret, faktureringsadressen & lämplig kntaktpersn/pressansvarig där du jbbar. d. Ta reda på preferenser hs skådisar (tyst avdelning, klass 1, ensam plats, fönsterplats). e. Se till att ha ett system för att ha kll på alla resr du bkat (ex. samlat i mappar på mailen). d. Se till att ha ett system för att ha kll på kstnaderna för resr (ex. mall sm adderar). 17. Planera ch rganisera aktiviteter under förprduktinen. a. Sammanställ en bil-lista, bka bilar i gd tid, vem kör upp dessa? b. Samla in avtalsunderlag från samtliga i teamet. c. Se till att du har en rutin för veckplanering vem fyller i ch när är detta klart. d. Ha ett kntrsmöte där ni går igenm ansvarsfördelningen ch diskuterar. e. 18. Implementera ett effektivt sätt att sprida infrmatin till berörda parter i teamet. a. Lär dig skapa en sms-grupp, -grupp. b. Lär dig skapa en sluten facebk-grupp ch bjuda in flk till den. c. Lär dig skapa en drpbx-mapp ch bjuda in flk till den. 19. Utveckla system för klassificering, priritering ch hantering av alla lika uppgifter. a. Bestäm hur ch när du lägger in uppgifter i lika mallar/listr/mappar. b. Sätt upp viktiga mail/inf. (billistr, ändringar, dagar etc.) vid din plats så du har det lättillgängligt. c. Veta vilka uppgifter sm ska/inte ska ut till hela teamet. 20. Planera ch rganisera arbetet med dagsbeskeden. a. Prata med FAD under förprduktin, se hur denne vill jbba med dagbeskedet (vad ska vara med, hur många i taget, sätta tider m.m.) Förbättra mallen du redan har gjrt! b. Sätt rutin på NÄR dagbeskedet ska vara klart för kmmande dag försök hålla detta. c. Låt alltid bjektiva ögn klla på dagbeskedet innan det åker ut. d. Ha klart för dig vilka sm ska vara med dagen efter (extrapersnal m.m.) 21. Identifiera ch förhandla material sm upphvsrättsskyddat material. a. Barnprgram, musik, persner, bilder. b. Om man ber m persnliga bilder på skådis underrätta skådis att vi håller alla rättigheter. 3

4 Charltte Gimfalk c. Oftast mest eknmiskt att anställa en kmpsitör kanske inte en så känd? 22. Utveckla ch hantera ett lättillgängligt system för eknmiadministratin. a. Uppdatera budgeten med kstnader knutna till aktuella aktiviteter. b. Kntrllera lika avdelningars budgetuppföljning. c. Rapprtera budgetavvikelser till prducent ch prduktinsrevisr. d. Visa framförhållning mt ptentiellt ökande kstnadsscenaris för att undvika budgetöverdrag. e. Utveckla mall för gdkännande av utgifter. f. Skapa mallar för kstnadsrapprtering. g. Dkumentera överenskmmelser, analysera knsekvenser där av ch infrmera berörda parter. 23. Utveckla system för ch hantera effektiv infrmatinsspridning till teamet. a. använd dig av mail/sms-grupper. b. På kntret: ha clipbards på väggen för varje avdelning, inf att hämta kan hängas här. c. När du skickar dagbesked m.m. skriv med i mailet vad du bifgat TYDLIGT ch bra! (skicka även med ev. manussidr, ändringar, planen m.m.) 24. Assistera i mediahantering ch marknadsföringsärenden. Övrigt 1. Känna till innebörden av att vara juridiskt ansvarig på plats. 2. Hantera knflikter ch justera arbetstemp ch stämning. a. Om nödvändigt, ta in berörda parter ch hör deras versin. b. Hänvisa till plicys i välkmstbrevet m det uppstår frågr kring detta. c. Fråga berörda persner vad de skulle vilja hände, vad deras lösning är? d. Var tydlig i din infrmatin ch se till att teamet vet varför en viss sak är sm den är. Anpassad arbetsrganisatin Utifrån sin yrkesinriktning skall studenten kunna: Organisera ch marknadsföra dig själv sm frilans filmarbetare. Bidra till gda arbetsförhållanden (ta hand m kntret, klla m allt är bra på avd. hjälp till). Utföra sina uppgifter så att man bidrar till en säker inspelningsplats ch arbetsmiljö. Sammanfattning av branschintervjuer ang. prdkrd. viktigaste kunskapsmråden. Utveckla checklist system. Definiera allas ansvarsmråden (ända ned till uppgifter i den dagliga rutinen.) Frilägga prduktinsledaren från uppgifter. Prd.krd skall vara en drivande kntrllerande funktin. Ta emt infrmatin, ha ett system så att man inte glömmer. Hitta ett sätt att arbeta så att man hinner med sina dagliga rutiner men kan hantera katastrfer. Checklist, Checka bakåt göra analys. Aldrig 4

5 Charltte Gimfalk glömma någt. Fullfölja. Svarta böcker- man skriver allt man gör. Pst-it lappar på en nåldyna. Dagliga rutiner. Kunna bedöma uppgifters priritet ch hur de skiftar priritet berende på situatiner. Veta när man ber m hjälp av sin prd.ledare. Känna igen gul flagg. Karen Benzer. Lineprducer Zentrpa. Sätta strukturer, Ansvarsmråden. Chain f cmmand, Chain f reprt. Leif Mlin SVT har även haft definierande arbetsmråden. Känna till vad alla mråden gör. Grundkunskap i teknik, kamera ch pstprduktin. Gå igenm gruppvis gruppvis arbetsmrådena - sedan från ax till limpa. Krdinera transprter- vem åker var? Förbereda tillsammans med Prdledare det veckvisa prd.mötet. Förutse prblem utifrån insplan, gärna kmma med lösningar innan prd.mötet. Kunna regler för hur man räknar, kunna 11 timmars regeln, vad har vi för avtalsregler? Se till så skådespelare har manus ch dagar vid ändring av insp. plan se till så att de verkligen kan. Skriva dagsbeskedet checka med platschef, FAD ch prd.ledare. Se till att dagsbeskedet är färdigt i tid ch levereras till team i tid. Se till att det digitala dagsbeskedet mailas ut samt läggs upp på en FTP server. Infrmatinsspridningsstruktur. Elin Lennartssn 5

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Målstyrd Spetskompetens Kunskapsmål för SAD Baserat på intervjuer med FAD, produktionsledare samt etablerade Skillsets befattningsbeskrivningar

Målstyrd Spetskompetens Kunskapsmål för SAD Baserat på intervjuer med FAD, produktionsledare samt etablerade Skillsets befattningsbeskrivningar Målstyrd Spetskompetens Kunskapsmål för SAD Baserat på intervjuer med FAD, produktionsledare samt etablerade Skillsets befattningsbeskrivningar Snabblista - Saker som du kan hjälpa FAD med: Ta emot skådespelare,

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA...

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... Entré Innehåll INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... - 3 - Entré Leverantör & Leverantörsreskntra... - 3 - Leverantörsregistret... - 4 - Skapa/ändra leverantörer... - 4 - Kntakter... - 5 - Kategrier

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Ver 1.0 Sftware Quality Engineering Bard (SQEB) Tillkännagivanden Det engelska riginalet (Syllabus, Certified Prfessinal fr Requirements Engineering) till

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg?

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Åtgärdslistr från Skånskt Bstadsfrum 2014-11-28 Knkreta förslag på åtgärder för att lösa prblemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Större möjlighet till delat huvudmannaskap i detaljplan Använd

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad HT 2014 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gudhemssklan, enhet Gudhem Skla/sklbarnmsrg Läsåret 2014/2015 Rektr Bitr. Rektr Margareta Lindmark Hlm Enhet Gudhem, B-U förvaltningen Claes

Läs mer

PRODUKTIONSMANUAL PRODUKTIONSMODELL 8 CANAL+ FOTBOLL / CANAL+ EXTRA

PRODUKTIONSMANUAL PRODUKTIONSMODELL 8 CANAL+ FOTBOLL / CANAL+ EXTRA (versin 2012-03-30) ALLMÄNT Prjektledare för Extra-matcherna är Stefan Nreklev (070-797 69 12). Alla matcher prduceras med 5 (+1 strbild/flash) kamerr ch en 1 EVS 6ch. Grafik prduceras på Onside i Sundbyberg

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg-

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg- KVALITETSHANDBOK Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008 För Mattias X -Athena Omsrg, juni Care, AC Omsrg- Upprättad av Lena Sandlin Lundberg, Certifieringsledarna AB 2015-01-07 Gdkänd av Lena Hellquist Omsrgschef

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1 ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN Dessa allmänna avtalsvillkr för knsumenter (nedan allmänna

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Dessa licensvillkr utgör ett avtal ( avtal ) mellan Micrsft Crpratin (eller berende på var du br, ett av dess kncernblag) ch dig.

Läs mer

Active Directory design Uppsala universitet

Active Directory design Uppsala universitet Benämning Utredning AD design, Uppsala universitet Ansvarig Pelle Lindé, IT-strategiska avd Nils Byström, Avd f IT ch inköp Marcus Trstenssn, Atea Skapat Senast sparat 2008-06-10 10:56 2009-03-31 15:12

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer