Klusterbaserad dataspridning med FTP/FXP ANTON WESTIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klusterbaserad dataspridning med FTP/FXP ANTON WESTIN"

Transkript

1 Klusterbaserad dataspridning med FTP/FXP ANTON WESTIN Examensarbete Stockholm, Sverige 2011

2 Klusterbaserad dataspridning med FTP/FXP ANTON WESTIN Examensarbete i datalogi om 30 högskolepoäng vid Programmet för datateknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2011 Handledare på CSC var Anders Lansner Examinator var Jens Lagergren TRITA-CSC-E 2011:079 ISRN-KTH/CSC/E--11/079--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 Klusterbaserad dataspridning med FTP/FXP Detta examensarbete handlar om att modernisera och effektivisera användandet av ett mycket gammalt filöverföringsprotokoll, FTP. Vid dataspridning med hjälp av FXP (server-till-server-överföring med FTP) i en miljö med flera noder (servrar) är de befintliga metoderna inte särskilt tidseffektiva ur två olika perspektiv. För administratören krävs med dagens klientmjukvaror ett större arbete för att sätta upp en kedja av serverpar med vilka överföringar som ska genomföras och i vilken ordning. Denna kedja ger inte heller ett optimalt överföringsmönster, trots arbetet att förbereda den, och den hanterar dessutom inte tillfälliga prestandaproblem på ett bra sätt. För att förbättra detta förfarande har en prototyp av en klientmjukvara utvecklats som nyttjar en klusterbaserad approach. Den jämför de inblandade noderna med varandra kontinuerligt på flera sätt och anpassar dynamiskt överföringsmönstret på filbasis mellan varje överföring. Det visade sig att denna metod kan vara mycket effektiv beroende på vilken miljö och testmetod som används, då den reducerar förarbetet vid ett överföringsmönster till 0, och under de genomförda testerna presterade den i genomsnitt 10% bättre än de konventionella lösningarna avseende överföringsmönstret. Slutsatsen är att det finns gott om utrymme för optimering av FXP-överföringar med flera noder, och att den implementerade metoden är ett effektivt sätt att förbättra denna procedur ur flera perspektiv.

4 Cluster-based data spreading with FTP/FXP This thesis project deals with modernization and optimization of the usage of a very old file transfer protocol, FTP. For data distribution through FXP (server-toserver transfer with FTP) in an environment with multiple nodes (servers), the currently available methods are not very effective from two points of view. For an administrator equipped with currently available client softwares, a large amount of work is required to prepare a chain of server pairs containing which transfers that are meant to be executed, and in which order. This chain also does not produce an optimal transfer pattern, despite the work of preparing it, and also does not account for sudden performance drops. To streamline this procedure, a client software has been developed that implements a cluster-based approach. It compares the involved nodes with each other continually in several ways and dynamically adapts the transfer pattern on a file basis between every transfer. It was shown that this method can be very effective depending on the environment and test method that is used, as it reduces the preparation work for a transfer pattern to 0, and during the conducted tests it performed an average of 10% better than the conventional solutions considering the transfer pattern itself. The conclusion is that there is a lot of potential in FXP transfer optimization with several nodes, and that the implemented method is an effective way of streamlining this procedure from several perspectives.

5 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och problembeskrivning Internetkommunikationens struktur FTP-Protokollet Användningsområden Spridningseffektivitet det aktuella problemet Teori FTP FXP SSL C Sockets och Pthreads Metodideer Kluster istället för par Poängtilldelning Förenade fillistor mellan multipla anslutningar till samma server Implementation Användargränssnitt Anslutningshantering och serverhantering Kommunikation mellan trådar Överföringsimplementationen Transferobjekt Lagring av serverinformation Sektioner Uppdateringsmotorn hjärtat i klienten Poängsystemet vilka överföringar ska genomföras? Potential Felhantering och att avbryta överföringar När överföringen är färdig Statistik och informationsinsamling Testning och utvärdering Referensklienten och begränsningar Testdata Testmiljön Testkörning 1 en anslutning per server Testkörning 2 en anslutning per server med belastning Testkörning 3 två anslutningar per server Testkörning 4 två anslutningar per server med belastning Testkörning 5 tre anslutningar per server Testkörning 6 tre anslutningar per server med belastning Felkällor Sammanfattning och slutsatser Resultat från testkörningarna Praktisk nytta Framtiden för protokollet Vidare arbete Slutsatser...36 Referenser/litteraturförteckning...37

6

7 1. Bakgrund och problembeskrivning 1.1 Internetkommunikationens struktur För att strukturera kommunikationen över internet sker all trafik genom flera lager av så kallade protokoll. Det mest grundläggande lagret behandlar elektriska impulser, nästa lager behandlar bitkonvertering, och så vidare. Förutom de grundläggande lagren som implementeras i hårdvara finns det även flera lager av protokoll som implementeras i mjukvara. Längst ner på protokollstegen finns de så kallade applikationsprotokollen, som används för att definiera en mall för hur applikationer på olika datorsystem ska kommunicera och förstå varandra [1]. När man använder en webläsare sker den mesta trafiken exempelvis via HTTP (Hyper Text Transport Protocol), vilket är det protokoll som definierar hur websidor ska överföras från webservern och tas emot av webläsaren hos klienten. När man skickar ett mail använder man sig i regel av protokollet SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) för att kommunicera med mailservern. När man laddar ner en stor fil någonstans är det ganska vanligt att man (inte nödvändigtvis medvetet) använder sig av protokollet FTP, och detta protokoll är vad denna rapport handlar om. 1.2 FTP-Protokollet FTP (File Transfer Protocol) är ett ur internetperspektiv mycket gammalt serverklient-protokoll, avsett för filöverföring. Den första RFC'n (Request For Comments, ett dokument som specifierar metoder och beteende) skrevs av Abbay Bushan och publicerades redan 1971 (RFC 114) före både TCP och IP - vilket gör FTP till ett av de absolut äldsta internetprotokoll som fortfarande används i bred utsträckning. Protokollet har dock uppdaterats i flera omgångar sedan dess och den aktuella versionen fastslogs med RFC 959 år 1985 [2]. Senare har ytterligare tillägg och stöd för bland annat IPv6 och diverse säkerhetsfunktioner lagts till, men grundprotokollet är fortfarande detsamma [3]. 1

8 1.3 Användningsområden FTP-protokollet är mycket väl lämpat för filöverföringsuppgifter av varierande art [1]. Exempelvis har protokollet sedan internets barndom varit den främsta metoden för att ladda upp filer till servrar som hanterar websidor, s.k. webservrar. Det är även väldigt vanligt att företag använder en eller flera FTP-servrar som bas för att låta sina kunder eller användare få tillgång till relevanta filer och dokument. FTP är så väl utbrett att det i princip ses som en standard för många filöverföringsuppgifter, och det finns numera tiotals klient- och servermjukvaror att välja mellan, och många fler därtill som indirekt använder FTP på olika sätt. Sedan många år tillbaka stöder dock de flesta webläsare FTP, vilket gör att en separat FTP-klient blir överflödig för de flesta användare utan mer avancerade behov. fil1.zip Klient fil2.zip Server Figur 1. En illustration över normal användning av FTP-protokollet. Grafik hämtad från Wikipedia. FXP (File exchange Protocol) är ett speciellt sätt att använda FTP-protokollet på, alltså inte ett eget protokoll som namnet antyder [4]. Vid FXP ansluter en användare till två olika FTP-servrar och instruerar dem att skicka filer direkt mellan varandra, alltså utan att filerna går via klienten. FXP började praktiseras för omkring 10 år sedan, och är således mycket mer modernt än ren FTP. På senare år har det även börjat dyka upp klientmjukvaror som är specifikt avsedda för FXP, men de flesta stödjer normal FTP-användning också. FXP har uppenbara fördelar i och med att det möjliggör att servrar med snabba internetanslutningar kan skicka data i hög hastighet mellan varandra, även om klienten som styr trafiken använder en långsam internetanslutning. 2

9 fil1.zip Server 1 Server 2 [klient] PASV [server] epm (x,x,x,x,y,y) [klient] RETR fil1.zip [server] opening data connection... [klient] PORT x,x,x,x,y,y [server] command ok [klient] STOR fil1.zip [server] opening data connection... Klient Figur 2. En illustration över kommunikationsmodellen vid FXP. Grafik hämtad från Wikipedia. 1.4 Spridningseffektivitet det aktuella problemet Om man vill använda FTP/FXP för att sprida data mellan ett större antal FTPservrar kommer man snabbt inse att det inte finns någon bra metod för att genomföra detta särskilt effektivt. De klientmjukvaror som för närvarande finns tillgängliga på marknaden är alla uppbyggda för FXP-överföring i par, där man ansluter till två FTP-servrar åt gången och genomför överföringar mellan dessa. I en större miljö med många FTPservrar (exempelvis mellan olika kontor inom ett företag, med en eller flera källor för datan) blir detta mönster i praktiken ineffektivt. Teoretiskt sett kan det lösas optimalt genom att exempelvis ställa upp en kedja för par-överföringar och nå maximal hastighet för överföringen genom att låta servrarna strömma de inblandade filerna innan de är färdigställda på respektive server, men detta bygger på att alla inblandade servrar alltid är lika snabba, och att alla servrar alltid fungerar. I verkliga situationer är saker och ting väldigt sällan teoretiskt perfekta, och om någon inblandad server går offline eller blir överbelastad av annan trafik så kommer kedjan omedelbart att sluta fungera, eller åtminstone bli väldigt ineffektiv. En annan, möjligtvis mer effektiv lösning vore att behandla alla servrar som ett kluster, alltså att alla inblandade servrar bearbetas i en samling, istället för mekaniska par. Då kan man, genom att ta hänsyn till servrarnas respektive belastning, hastighet, överföringsstatus med mera, införa metoder för att löpande avgöra vilka överföringar som är mest optimala att genomföra. Detta ger möjlighet 3

10 att nå en mycket hög effektivitet utan att få allvarliga problem med spridningen om någon server beter sig onormalt. Denna metod blir då inte heller begränsad till att genomföra hela överföringsjobb via samma serverpar likt den vanliga kedjebaserade lösningen, utan man kan istället gå ner på filnivå och ta nya beslut om överföringsrutter för varje fil. 4

11 2. Teori I detta avsnitt ges en djupare inblick i teknik och protokoll som läsaren behöver känna till för att tillgodogöra sig rapportens innehåll i sin helhet. 2.1 FTP FTP har två olika typer av anslutningar: en kontrollanslutning för styrtrafik, samt anslutningar för datatrafik. FTP är alltså ett så kallat out-of-band-protokoll, vilket innebär att det behöver mer än en port för att fungera korrekt [2]. FTP-servrar lyssnar normalt sett efter styrtrafiksanslutningar på TCP-port 21. Detta är naturligtvis konfigurerbart i de flesta servermjukvaror, men mer om det senare. Styrtrafiken sker i klartext, det vill säga kommandon som är läsbara (och ofta även förståeliga) för en människa. FTP-servern svarar på kommandon med tresiffriga statuskoder samt en valfri klartextsträng. Klienten använder i sin tur dessa statuskoder för att avgöra om kommandon utförts korrekt eller ej. Ett exempel på ett korrekt utfört kommando: [klient] AUTH SSL [server] 234 AUTH SSL successful Servern svarar alltså med statuskoden 234, samt textsträngen AUTH SSL successful.. Klienten kontrollerar statuskoden och 234 innebär i detta fall att kommandot utfördes korrekt och att en begäran om SSL-kryptering godkändes. Klienten bryr sig i de flesta fall inte om den efterföljande textsträngen. Som synes i exemplet ovan kan FTP ha stöd för krypterad trafik över SSL [5, 10]. Det aktuella kommandot förhandlar fram en krypterad session för styrtrafiken. Proceduren som sker när en anslutning etablerats börjar normalt med att FTPservern ger ett välkomstmeddelande som ofta identifierar vilken FTP-server det rör sig om: [server] 220 Welcome to ftp.sunet.se Sedan förväntas klienten lämna inloggningsuppgifter i form av användarnamn och lösenord. FTP kräver alltid inloggningsuppgifter, men alla publika FTP-servrar stödjer även anonym inloggning genom att klienten då lämnar användarnamn: anonymous och lösenord: anonymous. 5

12 För att initiera dataanslutningar kan FTP agera i två olika lägen: active mode och passive mode. På grund av FTP's out-of-band-natur behöver en dataanslutning köras separat från kontrollanslutningen, och servern måste ansluta till klienten eller vice versa. Detta är vad active mode och passive mode handlar om. Vid active mode öppnar klienten en port och meddelar sedan denna till servern, som i sin tur förväntas ansluta till klienten på denna port och på så sätt initiera en dataanslutning. Kommandot ser ut på följande vis: [klient] PORT A1,A2,A3,A4,a1,a2 där A1-A4 är klientens fyra punktavskiljda delar av dess ip-adress, och a1-a2 är den öppnade TCP-porten i formatet a1*256+a2. Vid passive mode begär klienten istället att få ansluta till en port hos servern med kommandot PASV. [klient] PASV [server] 227 Entering Passive Mode (A1,A2,A3,A4,a1,a2) A1-A4 och a1-a2 fungerar på samma sätt, förutom att det nu istället handlar om serverns ip-adress och port. När anslutningen är initierad via PORT eller PASV kan klienten ange om den vill ladda upp eller ner en fil med kommandona RETR eller STOR. FTP-serverns fillista kan också hämtas via dataanslutningen med kommandot LIST. Detta är endast ett litet urval av de mest nödvändiga FTP-kommandona för att visa hur FTP-kommunikation fungerar. En komplett lista med FTP-kommandon finns i RFC 959 [2]. 2.2 FXP Vid normal server-klient-användning av FTP skulle egentligen inte IP-adresserna som ges vid PASV/PORT behövas, eftersom servern redan känner till klientens IPadress via kontrollanslutningen och vice versa. Dessa IP-adress-fält nyttjas vid FXP. Man initierar helt enkelt passive mode på den ena servern, och ger det IP som returneras till den andra servern i ett active-mode-kommando. Sedan körs STOR och RETR samtidigt på båda servrarna så att överföringen påbörjas. Proceduren beskrivs tydligare i tabellen nedan, där målet är att överföra fil1.zip från server 2 till server 1: 6

13 Tabell 1. Beskrivning av hur en FXP-överföring initieras på de två inblandade servrarna Server 1 Server 2 [klient] PASV [server] 227 Entering passive mode (A1,A2,A3,A4,a1,a2) STOR fil1.zip [klient] PORT A1,A2,A3,A4,a1,a2 [server] 200 Command ok. RETR fil1.zip Den IP-adress som ges i A1-A4 i detta fall representerar alltså IP-adressen till server 1, och server 2 instrueras sedan att ansluta till den [4]. En nackdel med FXP jämfört med vanlig FTP är att klienten inte har något smidigt sätt att hålla reda på vilken hastighet överföringen sker i, förrän överföringen är färdig. RETR- och STOR-kommandona returnerar nämligen ingenting förrän överföringen är helt färdigställd. 2.3 SSL FTP är ett i grunden osäkert protokoll. All data, även inloggningsuppgifter inklusive lösenord, överförs i klartext, och kan lätt utnyttjas av någon som lyssnar av trafiken. Detta problem är vanligt bland protokoll som utformats före de vanliga krypteringsmetoderna (exempelvis SSL) föreslogs en uppsättning utökade kommandon för FTP-protokollet i en RFC-draft vilket gav möjlighet att kryptera både kontroll- och dataanslutningarna med SSL/TLS [10]. Denna RFC färdigställdes först 2005 som RFC 4217, så numera kan FTP ses som någorlunda säkert [5]. SSL-implementationen fungerar (som tidigare visat i ett exempel) genom AUTHkommandot, som förhandlar fram en SSL- eller TLS-session över kontrollanslutningen. Detta kommando skickas direkt när anslutningen etableras, alltså innan inloggningsuppgifterna, vilket gör att även dessa skickas via den krypterade sessionen. Det finns med hjälp av nyare tilläggskommandon även möjlighet att kryptera datatrafiken [5, 6]. 7

14 2.4 C++ C++ är ett mycket vanligt och välutvecklat objektorienterat programmeringsspråk, avsett för de flesta användningsområden. C++-kod körs på relativt låg nivå och ger bra kontroll över hårdvaran. I detta projekt har C++ valts som språk, delvis på grund av dess lämpliga egenskaper, men även eftersom det ligger inom författarens kunskapsområde. 2.5 Sockets och Pthreads Då detta projekt arbetar med FTP-protokollet på en väldigt grundläggande nivå finns det tyvärr inget lämpligt FTP-bibliotek med färdiga funktioner som skulle kunna användas i projektet. Istället har all nödvändig socket- och kommunikationskod skrivits från grunden. För att hantera sockets på ett bra sätt behöver projektet även använda sig av en viss mängd trådning. Detta görs med hjälp av Pthreads. Pthreads, eller POSIX Threads, är ett API för att skapa och hantera trådar i UNIXbaserade C/C++-program [7]. Multipla FTP-anslutningar (som nämnts ovan), beräkningssystem och eventuellt (i mån av tid) ett relativt avancerat grafiskt interface medför att trådning är absolut nödvändigt för detta projekt. Stöd för Pthreads finns inbyggt i GNU C++, vilket är den vanligaste C++-kompilatorn för Linux och som kommer att användas i detta projekt. 8

15 3. Metodideer I detta kapitel gås den planerade angreppsmetoden igenom. Det beskriver inte nödvändigtvis exakt hur prototypen faktiskt implementerades i slutändan, eftersom proceduren kom att ändras en aning under implementationsförloppet. Detta är dock vad som ursprungligen planerades. 3.1 Kluster istället för par Den planerade angreppsmetoden är att implementera ett klusterbaserat system, mycket olikt det par-baserade system alla nuvarande FXP-klienter nyttjar. I det klusterbaserade systemet anger man vilka FTP-servrar som ska vara inblandade i en överföring, och sedan skall systemet, genom att via ett poängsystem genomföra de mest optimala överföringarna, se till att de aktuella filerna distribueras till alla angivna FTP-servrar. 3.2 Poängtilldelning Systemet kommer alltså att med hjälp av de tillgängliga fillistorna ställa upp alla möjligheter till överföringar av filer genom att tilldela dem olika poängvärden, och sedan genomföra dem som får bäst poäng. Poängsystemet kan baseras på exempelvis: Filstatus (om filen håller på att laddas upp, hur mycket som laddats upp, vilken hastighet den laddas upp i, eller om den är färdigställd) De aktuella servrarnas routing/hastighet gentemot varandra (statistik lagras för alla överföringar för att avgöra om den tilltänkta överföringen skulle ske i adekvat hastighet) Hela överföringens status (hur många filer av dem som ska överföras som hunnit färdigställas, servrar som ligger efter får högre prioritet om det inte beror på sämre anslutningshastighet, etc) Filens tillgänglihet sett till de andra servrarna (filer som inte hunnit spridas till så många servrar har högre värde) 9

16 Fillistorna ska hållas uppdaterade i så hög frekvens som systemet klientmjukvaran körs på tillåter, och poängtabellen återevalueras så snart ny information kommer in. Detta medför att programmet kommer att kräva förhållandevis mycket beräkningskraft, vilket gör att kraftig trådning och eventuellt ett flerkärnigt datorsystem kommer att vara nödvändigt för att hålla prestandabehoven i schack om man har tillräckligt många FTP-servrar inblandade. 3.3 Förenade fillistor mellan multipla anslutningar till samma server I FTP-protokollet är en kontrollanslutning upptagen medan en fil överförs, så om det finns möjlighet till flera anslutningar till varje server så underlättar den extra anslutningen att hålla reda på serverns aktuella filstatus. Om man exempelvis har en anslutning som laddar upp en fil och en annan som uppdaterar fillistan regelbundet, kan man med hjälp av fillistan se vilken hastighet uppladdningen håller. Om man uppdaterar listan en gång i sekunden och ser att filen ökar i storlek med x MB varje gång, så vet man att överföringen sker i ungefär x MB/s. 10

17 4. Implementation I detta kapitel beskrivs implementationsmetodiken för klientmjukvaran i detalj, samt vilka val som gjorts längs vägen med tillhörande motivationer om varför just dessa metoder valts. 4.1 Användargränssnitt För att kunna tillgodogöra sig information och statistik från klienten på ett smidigt sätt under tiden som ett (eller flera) spridningsjobb pågår är någon form av grafiskt gränssnitt nödvändigt. Ett grafiskt användargränssnitt möjliggör även att användaren kan kommunicera med programmet, i form av knapptryckningar och textinmatning. Användaren kan då även ges möjlighet att filtrera vilken information denna vill titta på, genom att erbjudas val mellan olika statistiksidor eller menyer. Allt detta faller dock utanför ramen för detta projekt, då fokus ligger på själva motorn (kärnan i klienten) snarare än användarupplevelsen. I stället har ett rudimentärt kommandoradsgränssnitt implementerats, där man vid start av klienten (vilket görs via en terminal) även kan ange ett antal argument som specifierar vad som ska överföras, vilken sektion (mapp, position på en server) materialet finns i, samt vilka servrar som ska vara inblandade i överföringen. Klienten påbörjar sedan denna överföring omedelbart när den startar, och användaren tillåts inte påverka klienten under tiden som spridningsjobbet pågår. När jobbet är klart avslutas klienten. I terminalen syns under spridningsjobbets gång rådata från alla kontrollanslutningar, vilket innehåller i princip allt som händer i klienten. På grund av det ostrukturerade upplägget, samt att ny data processas i ett mycket högt tempo och att det i princip är omöjligt att hinna läsa vad som står, så är denna data dock så gott som omöjlig att tolka på ett informativt sätt. 11

18 Figur 3. Klienten som den ser ut under körning utan grafiskt gränssnitt. Den omgivande terminalen är inte en del av klientmjukvaran. Syntaxen för att använda klienten ser ut på följande vis: Usage:./fxptool <release> <section> <site1> <site2> [site3 [site4 [... ] ] ] 4.2 Anslutningshantering och serverhantering Den mest grundläggande delen av klienten, och även det område där programmeringsarbetet påbörjades, är den som håller reda på anslutningar och råkommunikation med FTP-servrarna. Då inget färdigt bibliotek för FTPprotokollets kommunikation används i detta projekt handlar en stor del av programkoden om just detta. Då FTP-protokollet är så pass gammalt skiljer det sig en del från modernare protokoll i flera avseenden. Framförallt sker all kontrollkommunikation i klartext (när SSL inte nyttjas), men en mer påverkande skillnad för programstrukturen är att det inte finns någon form av id-taggning eller möjlighet att identifiera returvärden och svar från FTP-servern, vilket medför att klienten sällan kan vara 100% säker på att det svar som lästs faktiskt är svaret från det senaste utförda 12

19 kommandot. Vidare finns det ingen tydlig slutpunkt i ett kommandosvar, vilket gör att klienten måste undersöka formateringen på svaret och i viss mån gissa sig till om hela svaret tagits emot, eller om det kommer finnas mer data att hämta. Som exempel kan nämnas ett problem som uppstod under testfasen av projektet, på grund av ett speciellt beteende hos FTP-servermjukvaran glftpd. Vid utförande av vissa kommandon ger glftpd ibland ifrån sig ett extra svar, som dock inte påverkar kommunikationsflödet i övrigt: 550 Unable to read user file! Och därefter även det faktiska svaret på kommandot. Detta innebär att klienten läser det felaktiga svaret som svar på det aktuella kommandot, det aktuella kommandots svar som svar på nästa kommando, och så vidare. Beteendet ställer till problem även för andra FTP-klienter, och visar helt klart på en av FTP-protokollets svagheter. För att lösa detta problem har ett specialfall implementerats för just detta beteende. Då varje server kan ha flera anslutningar organiseras dessa i en serverhanterare (en för varje server) som håller reda på aktuella fillistor, överföringar, status för serveranslutningarna, med mera. Serverhanteraren agerar mellanlager mellan dessa anslutningar och motorn i klienten, tilldelar arbetsuppgifter till dem och rapporterar status och fillistor till motorn. I serverhanteraren sköts även den så kallade unifierade fillistan. Serveranslutningarna var för sig håller inte reda på någon fillista, utan denna sammanställs som en gemensam lista (eftersom alla serveranslutningar under en serverhanterare ändå kommer att hantera samma mapp på samma server) i serverhanteraren. För att ett program med flera samtidiga serveranslutningar ska fungera effektivt behöver anslutningarna skötas i separata trådar, så att inte resten av programmet ska behöva vänta så fort kommunikation ska genomföras. 4.3 Kommunikation mellan trådar Ett vanligt problem i multitrådade applikationer är hur informationsdelning, synkronisering och dataintegritet mellan trådarna ska skötas. I detta projekt används tråd-api'et Pthreads, eller POSIX Threads. Detta API innehåller ett antal datastrukturer och funktioner som ger möjlighet att säkerställa korrekt kommunikation mellan trådarna. En vanligt förekommande felaktighet i multitrådade program är så kallade race 13

20 conditions. En race condition innebär att två eller flera trådar läser och modifierar en variabel samtidigt, vilket kan leda till inkonsistens eftersom en läs/skrivoperation utförs i flera steg. För att undvika detta tillhandahåller Pthreads så kallade Mutual exclusion-lås, och med hjälp av dessa kan programflödet kontrolleras så att två trådar inte kan jobba mot samma variabel samtidigt. En annan, mer avancerad typ av lås som tillhandahålls av Pthreads är en så kallad semafor. Semaforer är väldigt användbara för synkronisering mellan trådar, och för att sköta kommunikationen mellan anslutningshanteraren och serverhanteraren i detta projekt, som körs i varsin tråd, används semaforer i kombination med två kommandoköer och switch-satser. Serverhantereraren kan lägga kommandon på kö hos en anslutningshanterare, vilken sedan utför det aktuella kommandot när den har färdigställt det tidigare kommandot. Samma procedur används även åt andra hållet, för att exempelvis låta serverhanteraren veta att en anslutningshanterare lyckats logga in på servern. Anledningen till att kommunikationsmodellen är så pass invecklad är att vissa kommandon är avsedda att utföras asynkront det vill säga att serverhanteraren inte nödvändigtvis vill vänta på ett svar från anslutningshanteraren, utan helt enkelt kunna gå vidare med andra sysslor medan kommandot utförs av anslutningshanteraren. 4.4 Överföringsimplementationen Transferobjekt I en vanlig FTP/FXP-klient, som är par-baserad, är det väldigt simpelt att starta en filöverföring eftersom klienten då alltid jobbar med enbart två serveranslutningar, och det är just dessa anslutningar som överföringen ska ske mellan. I den klusterbaserade implementationen ser det något annorlunda ut, då motorn istället jobbar mot serverhanterarna, och utifrån det bara vet att en överföring skulle vara lämplig mellan de två aktuella servrarna. För att lösa detta skapar och startar motorn ett överföringsobjekt för varje möjlig överföring, och detta överföringsobjekt sköter sedan resten av överföringen medan motorn återgår till sin vanliga syssla (att uppdatera och jämföra fillistor.). Överföringsobjektet börjar med att försöka få tag i en ledig serveranslutning från vardera serverhanterare. Om detta inte går avbryts överföringsförsöket. När en ledig anslutning tilldelats från vardera serverhanterare sker proceduren på samma sätt som i en vanlig FTP/FXP-klient, alltså att kommandon körs på båda servrarna för att initiera överföringen. När överföringen är påbörjad finns det utrymme för att låta överföringsobjektet hålla reda på överföringshastigheten, och avbryta överföringen om det visar sig gå för sakta. Detta är dock inte implementerat. 14

21 När överföringen är färdigställd mäter överföringsobjektet hur lång tid överföringen tog och räknar utifrån tiden och filstorleken ut hastigheten på överföringen. Denna lagras sedan som en del av ett jämförelsevärde för det aktuella serverparet. 4.5 Lagring av serverinformation För att hålla reda på information om de servrar man vill använda sig av använder sig klienten av en fil som lagras lokalt på hårddisken, definierad som sitedb. I denna fil finns all nödvändig information om varje server, såsom: serverns ip-adress och port användarnamn lösenord antalet tillåtna simultana anslutningar antalet tillåtna simultana nerladdningar antalet tillåtna simultana uppladdningar sektionsdefinitioner andra egenskaper, såsom stöd för SSL, PRET [8], om passive mode inte fungerar, med mera. Filen innehåller även klientens egen historik för servrarna, exempelvis överföringshastigheter i förhållande till andra servrar och dylikt. Filen läses när klienten startar, och skrivs då och då medan klienten är igång. Med den aktuella implementationen måste information om servrar matas in manuellt i denna fil. Med ett grafiskt gränssnitt skulle detta kunna ske direkt i klienten istället, vilket skulle öka användbarheten kraftigt. Denna fil bör av säkerhetsskäl krypteras på något sätt. Den absolut minsta nödvändiga implementationen vore att lagra lösenorden med någon form av kryptering istället för klartext. Lösenorden kan dock inte hashas, eftersom de måste kunna återskapas och användas vid inloggning till servrarna. Inga krypteringsfunktioner är dock implementerade i prototypklienten. 15

WWW. Exempel på klientsidan. Överföring av en html-fil. Snyggare variant. Verkligt format. Meddelandeformat för begäran HTTP

WWW. Exempel på klientsidan. Överföring av en html-fil. Snyggare variant. Verkligt format. Meddelandeformat för begäran HTTP Exempel på klientsidan WWW Javascript-interpretator XML-interpretator HTML-interpretator Java-interpretator CSS-interpretator Använder TCP Kan återanvända uppkoppling Inga tillstånd hos servern OS API

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011 Webbteknik II Föreläsning 4 Watching the river flow Web Service XML-RPC, SOAP, WSDL, UDDI HTTP Request, Response, Headers, Cache, Persistant Connection REST Hype or the golden way? Web Service / Webbtjänst

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

IP-baserade program. Telnet

IP-baserade program. Telnet Det här kapitlet behandlar några klassiska TCP/IP-baserade program. Främsta fokus är HTTP men även lite enklare applikationer som telnet och FTP behandlas. Kapitlet är tänkt att kunna läsas fristående

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Capitex dataservertjänst

Capitex dataservertjänst Capitex dataservertjänst Beskrivning Capitex dataservertjänst fungerar som en mellanhand för arbetet mellan klienterna och databasen. Detta reducerar frekvensen och storleken på den nätverkstrafik som

Läs mer

Filöverföring i Windowsmiljö

Filöverföring i Windowsmiljö Linnéuniversitetet Projektrapport Grundläggande Operativsystem 1DV415 Filöverföring i Windowsmiljö Erik Ljungqvist, Viktor Hjertman 10 januari 2014 Sammanfattning I detta projekt undersöks skillnaden i

Läs mer

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1.

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1. Schenker har interna system som handhar information som är av intresse för våra kunder/partners. Idag finns ett flertal av dem tillgängliga via Internet, sk Online-tjänster. Dessa erbjuder inte bara hämtning

Läs mer

TCP/IP och Internetadressering

TCP/IP och Internetadressering Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004 Mattias Wiggberg Dept. of Information Technology Box 337 SE751 05 Uppsala +46 18471 31 76 Collaboration Jakob Carlström TCP/IP och Internetadressering Slideset

Läs mer

Vanliga frågor för VoiceXpress

Vanliga frågor för VoiceXpress Vanliga frågor för VoiceXpress 1) Hur stort ordförråd (vokabulär) innehåller VoiceXpress? VoiceXpress innehåller ett mycket omfattande ordförråd, och svaret på frågan varierar en aning beroende på hur

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Beskrivning av gesällprov RMI Chat Mikael Rydmark

Beskrivning av gesällprov RMI Chat Mikael Rydmark Beskrivning av gesällprov RMI Chat Mikael Rydmark rydmark@kth.se Mikael Rydmark 1(8) 12-06-06 Innehållsförteckning Inledning...3 Server...3 Klient... 3 Ansluta till servern...3 Huvudchat...4 Privat kommunikation...5

Läs mer

IT för personligt arbete F2

IT för personligt arbete F2 IT för personligt arbete F2 Nätverk och Kommunikation DSV Peter Mozelius Kommunikation i nätverk The Network is the Computer Allt fler datorer är sammankopplade i olika typer av nätverk En dators funktionalitet

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

1. ActiveGPS 2.00 by TJ

1. ActiveGPS 2.00 by TJ 1.1 Inställningar 1. ActiveGPS 2.00 by TJ För att ändra inställningarna i ActiveGPS så måste man först trycka på Hämta inställningar först då tänds alla rutor upp. Istället för att visa avstånd fram till

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

Jämförelser mellan mailprotokoll

Jämförelser mellan mailprotokoll Jämförelser mellan mailprotokoll Emil Helg & Christoffer Karlsson TDTS09 Datornät och internetprotokoll Linköpings universitet Linköping emihe386 chrka611 Omslagsbild: Källa: http://enolaserv.ro/contact.htm

Läs mer

Preliminär specifikation av projekt

Preliminär specifikation av projekt Preliminär specifikation av projekt Projektets namn: Infraröd Minneslåda (numera omdöpt till FastSync) Uppdragsgivare: Alex Olwal aolwal@cs.columbia.edu Deltagare: Johan Ullberg Nils

Läs mer

Datainsamling över Internet

Datainsamling över Internet Datainsamling över Internet I den här uppgiften skall du styra ett mätförlopp och hämta mätdata via internet. Från en dator skall du styra en annan dator och beordra den att utföra en mätning och skicka

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET Olika slags datornätverk Förberedelse inför laboration 4. Historik Protokoll, / Adressering, namnservrar WWW, HTML Föreläsning 5 Internet LAN Local Area Network student.lth.se (ganska stort LAN) MAN Metropolitan

Läs mer

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version ODD FELLOW ORDEN Manual Sidverktyget oddfellow.se version 1210012 Kort om intranätet odd fellow ordens webplats består av två delar; En publik del vars målgrupp är besökare som inte är medlemmar i orden

Läs mer

5. Internet, TCP/IP tillämpningar och säkerhet

5. Internet, TCP/IP tillämpningar och säkerhet 5. Internet, TCP/IP tillämpningar och säkerhet Syfte: Förstå begreppen förbindelseorienterade och förbindelselösa tjänster. Kunna grundläggande egenskaper hos IP (från detta ska man kunna beskriva de viktigaste

Läs mer

Prestandatest Förberedelser & Faktainsamling. LIGHTS IN LINE AB Tegnérgatan 37 111 61 STOCKHOLM info@lightsinline.se

Prestandatest Förberedelser & Faktainsamling. LIGHTS IN LINE AB Tegnérgatan 37 111 61 STOCKHOLM info@lightsinline.se Prestandatest Förberedelser & Faktainsamling LIGHTS IN LINE AB Tegnérgatan 37 111 61 STOCKHOLM info@lightsinline.se Sida 2 (6) Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Testmetoder... 3 4 Prestandamål

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

Introduktion till integrering av Schenkers e-tjänster. Version 2.0

Introduktion till integrering av Schenkers e-tjänster. Version 2.0 Introduktion till integrering av Schenkers e- Version 2.0 Datum: 2008-06-18 Sida 2 av 8 Revisionshistorik Lägg senaste ändringen först! Datum Version Revision 2008-06-18 2.0 Stora delar av introduktionen

Läs mer

Hur gör man ett trådlöst nätverk säkert?

Hur gör man ett trådlöst nätverk säkert? Hur gör man ett trådlöst nätverk säkert? http://www.omwlan.se/artiklar/sakerhet.aspx 2010 07 30 En av de första artiklarna jag skrev på omwlan.se för ett antal år sedan handlade om säkerheten. Säkerheten

Läs mer

725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API. Johan Falkenjack

725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API. Johan Falkenjack 725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API Johan Falkenjack December 13, 2013 1 Inledning Hittills i kursen har vi tittat på grundläggande programmering och grundläggande objektorientering. I den

Läs mer

Dedikerad Server Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server?

Dedikerad Server Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server? Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server? Att välja operativsystem kan vara svårt. Det kan vara svårt att förstå vilka konsekvenser

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 F5 Exchange 2007 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 Spam Control and Filtering Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 2 Idag: Relaying Spamhantering och filtrering

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Säker e-kommunikation 2009-04-22

Säker e-kommunikation 2009-04-22 Säker e-kommunikation 2009-04-22 Leif Forsman Logica 2008. All rights reserved Agenda - Inledning - Bakgrund och historik - Vilka risker och hot finns? - Vilka säkerhetslösningar finns det för att skydda

Läs mer

Manual för BAMS. Svenska Bangolfförbundet

Manual för BAMS. Svenska Bangolfförbundet Manual för BAMS Svenska Bangolfförbundet BAMS Resultatrapportering från mobila enheter Det är möjligt att rapportera resultat från mobila enheter till Bangolf Arena (BA). Man kan skapa ett fjärrgränssnitt

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll ARKIVMENYN...2 Byt aktuell användare...2 Utskrift till skärm eller skrivare...3 SQL verktyget...4 Ny SQL...4 Hämta SQL...5 Spara SQL...5 Kör SQL...5 Visa som...5 Avsluta...5

Läs mer

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile.

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile. Kom igång med Näsgård Mark online Generellt Detta avsnitt visar: Skapar administrator konto Hur du överför data från din lokala dator upp till servern. Skapar inloggningsuppgifter till medarbetare Delar

Läs mer

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll Handbok Fjärranslutning till skrivbord Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Fjärranslutning till skrivbord 7 3.1 Ansluta

Läs mer

Ver. 19734. Guide. Nätverk

Ver. 19734. Guide. Nätverk Ver. 19734 Guide Nätverk Innehållsförteckning 1. Introduktion 1 2. Protokoll 1 2.1 FTP 1 2.2 DNS 1 2.3 HTTP 2 2.4 HTTPS 2 2.5 TFTP 2 2.6 SNTP/NTP 2 2.7 SIP 2 2.8 RTP 2 2.9 RTCP 2 3. Nät 3 4. Brandvägg

Läs mer

IPv6 Jonas Aronsson 3TEa

IPv6 Jonas Aronsson 3TEa IPv6 Jonas Aronsson 3TEa IPv6 IPv6, sjätte generationens Internetprotokoll, det nya sättet att adressera och överföra data i nätverk. Vad lite mer exakt är detta? Det tänkte jag nu gå igenom i två steg.

Läs mer

Guide för att välja fibertjänst

Guide för att välja fibertjänst Guide för att välja fibertjänst Förord Många är vi som i dagarna skall välja nya leverantörer för Internet, TV och telefoni. Sundholmens fiberförening har valt Quadracom som komunikationsopperatör. De

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Cacheminne Intel Core i7

Cacheminne Intel Core i7 EDT621 Datorarkitekturer med operativsystem 7,5 hp 2015-12-07 Cacheminne i Intel Core i7 Författare: Adnan Karahmetovic Handledare: Erik Larsson Innehåll 1. Inledning... 1 1.1 Syfte... 1 1.2 Frågeställning...

Läs mer

Utkast/Version (8) Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin

Utkast/Version (8) Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin Utkast/Version Sida 2.0 1 (8) 2017-05-12 Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin 2 (8) Innehåll 1. Rapportering till VINN eller KRITA... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Terminologi... 3 2. Hämta

Läs mer

Utkast/Version (7) Användarhandledning - inrapportering i Indataportalen

Utkast/Version (7) Användarhandledning - inrapportering i Indataportalen Utkast/Version Sida 2.0 1 (7) 2017-05-12 Användarhandledning - inrapportering i Indataportalen 2 (7) Innehåll 1. Rapportering till VINN eller KRITA... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Terminologi... 3 2. Inloggning...

Läs mer

TIDOMAT smartone. Säkerhet via webben

TIDOMAT smartone. Säkerhet via webben TIDOMAT smartone Säkerhet via webben Säkerhetssystemet smartone: Har en webbserver integrerad i Centralenheten. Består av en Centralenhet och Dörrmiljöer samt valfria produkter som nätverkskamera och GSM

Läs mer

E-post inställningar. webgr.nu. Vill ni ha mer information hör av er:

E-post inställningar. webgr.nu. Vill ni ha mer information hör av er: E-post inställningar webgr.nu Vill ni ha mer information hör av er: Webgruppen Tel: 018-42 51 00 Varpvägen 33 E-post: info@webgruppen.se 757 57 Uppsala Dokumentversion: v11 Innehåll E-post uppgifter...2

Läs mer

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Denna driftdokumentation avser driftmiljön hos Camero AB:s webbhotell, både delade och dedikerade lösningar. Teknisk dokumentation Cameros webbhotell har

Läs mer

Hur BitTorrent fungerar

Hur BitTorrent fungerar Hur BitTorrent fungerar dator8.info Introduktion till hur BitTorrent fungerar BitTorrent är ett protokoll som möjliggör snabb nedladdning av stora filer med minst Internet bandbredd. Det kostar inget att

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

256bit Security AB Offentligt dokument 2013-01-08

256bit Security AB Offentligt dokument 2013-01-08 Säkerhetsbeskrivning 1 Syfte Syftet med det här dokumentet är att översiktligt beskriva säkerhetsfunktionerna i The Secure Channel för att på så vis öka den offentliga förståelsen för hur systemet fungerar.

Läs mer

Projektuppgift - Biblioteket

Projektuppgift - Biblioteket Projektuppgift - Biblioteket 2013 1. Projekt - syfte, instruktioner och uppgift Syftet med den här projektuppgiften är att ni nu ska tillämpa allt det ni har lärt er i kursens två labbdelar, dvs både kunskaper

Läs mer

Använda bärbar dator som operatörspanel

Använda bärbar dator som operatörspanel Använda bärbar dator som operatörspanel Sammanfattning Genom att koppla en bärbar dator direkt till IQHeat så erhålls en operatörspanel/handterminal i form av web-sidor. På så vis får användaren full tillgång

Läs mer

Viktiga egenskaper hos ett program (Meyer): Objektorienterad programmering, allmänt. Vilka egenskaper vill vi att våra program ska ha?

Viktiga egenskaper hos ett program (Meyer): Objektorienterad programmering, allmänt. Vilka egenskaper vill vi att våra program ska ha? Viktiga egenskaper hos ett program (Meyer): Objektorienterad programmering, allmänt Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 17 mars 2005 1. Korrekthet 2. Robusthet 3. Utökbarhet 4. Återanvändbarhet 5. Kompatibilitet

Läs mer

Inställningar hos klienter som behövs för BankIR 2.0.

Inställningar hos klienter som behövs för BankIR 2.0. X-emulering Inställningar hos klienter som behövs för 2.0. Denna del beskriver vad som skall ställas in och vad som inträffar om man inte utför inställningarna. Därefter följer en kort teknisk beskriv-ning

Läs mer

Java Secure Sockets Extension JSSE. F5 Secure Sockets EDA095 Nätverksprogrammering! Roger Henriksson Datavetenskap Lunds universitet

Java Secure Sockets Extension JSSE. F5 Secure Sockets EDA095 Nätverksprogrammering! Roger Henriksson Datavetenskap Lunds universitet Java Secure Sockets Extension JSSE F5 Secure Sockets EDA095 Roger Henriksson Datavetenskap Lunds universitet Secure Sockets Layer SSL Transport Layer Security - TLS Protokoll och algoritmer för säker kommunikation

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Administration / Disk Management. EC Utbildning AB 2012-11-05 1

Administration / Disk Management. EC Utbildning AB 2012-11-05 1 Administration / Disk Management EC Utbildning AB 2012-11-05 1 Innehåll Vi går idag igenom följande: Administration, MMC Planera lagring, lagringsteknik Feltolerans, RAID Windows Disk Settings EC Utbildning

Läs mer

File Transfer Protocol (FTP) Problem och lösningar

File Transfer Protocol (FTP) Problem och lösningar File Transfer Protocol (FTP) Problem och lösningar Fredrik Pettersson frepe593@student.liu.se Daniel Torstensson danto629@student.liu.se IT1 - DOIP21 TDTS09 Datornät och internetprotokoll Linköpings universitet

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

Laboration i datateknik

Laboration i datateknik KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Laboration i datateknik Felsökning och programmering av LEGO NXT robot Daniel Willén 2012 09 06 dwill@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 Sammanfattning Syftet med

Läs mer

UochM Kundsupport 1. Du har fått ett e-mail från UochM med följande information (har du inte fått det så kontaktar du UochM):

UochM Kundsupport 1. Du har fått ett e-mail från UochM med följande information (har du inte fått det så kontaktar du UochM): UochM Kundsupport 1 Lägg till ett nytt e-postkonto Du har fått ett e-mail från UochM med följande information (har du inte fått det så kontaktar du UochM): E-postkonto (t.ex. demo@uochm.com) Användarnamn

Läs mer

Mekanismer för mediadistribution

Mekanismer för mediadistribution Mekanismer för mediadistribution Slutrapport David Erman, Revision: 1121 1 Inledning Detta dokument beskriver kort resultaten för projektet Mekanismer för mediadistribution, som finansierats

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar hur mjukvaror skapas, anpassas och utvecklas samt programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering och praktisk datoriserad problemlösning.

Läs mer

5 Internet, TCP/IP och Tillämpningar

5 Internet, TCP/IP och Tillämpningar 5 Internet, TCP/IP och Tillämpningar Syfte: Förstå begreppen förbindelseorienterade och förbindelselösa tjänster. Kunna grundläggande egenskaper hos IP (från detta ska man kunna beskriva de viktigaste

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

EasyCall MANUAL SVENSK MANUAL

EasyCall MANUAL SVENSK MANUAL EasyCall MANUAL SVENSK MANUAL INTAB Interface-Teknik AB Januari 1999 INNEHÅLL 1 INLEDNING...1 1.1 HÄMTA MÄTDATA AUTOMATISKT....1 1.2 SAMMANFOGA DATA...1 1.3 UTVÄRDERA DATA...1 2 FÖRUTSÄTTNINGAR...2 2.1

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.6

Användarmanual. Meetings 1.6 Användarmanual Meetings 1.6 Revisionsnummer: 2 Dokumentnamn: Meetings by Formpipe 1.6 - Användarmanual ipad Datum: 2014-03-30 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (24) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

SKOLFS. beslutade den XXX 2017.

SKOLFS. beslutade den XXX 2017. 1 (11) Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:247) om ämnesplan för ämnet programmering i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

Vitec Connect. Teknisk beskrivning REVIDERAT SENAST: VITEC. VITEC Affärsområde Mäklare

Vitec Connect. Teknisk beskrivning REVIDERAT SENAST: VITEC. VITEC Affärsområde Mäklare VITEC Vitec Connect Teknisk beskrivning REVIDERAT SENAST: 2016-02-10 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61

Läs mer

Prestandajämförelse - Sekventiell skrivhastighet i RAID 4 och RAID 5

Prestandajämförelse - Sekventiell skrivhastighet i RAID 4 och RAID 5 Linnéuniversitetet Projektrapport Grundläggande Operativsystem 1DV415 Prestandajämförelse - Sekventiell skrivhastighet i RAID 4 och RAID 5 Mattias Nensén, Henrik Hedlund 10 januari 2014 Sammanfattning

Läs mer

EIT060 Datasäkerhet - Projekt 2. Jacob Ferm, dt08jf0 Johan Paulsson, dt08jp8 Erik Söderqvist, dt08es8 Magnus Johansson, dt08mj9 26 februari 2011

EIT060 Datasäkerhet - Projekt 2. Jacob Ferm, dt08jf0 Johan Paulsson, dt08jp8 Erik Söderqvist, dt08es8 Magnus Johansson, dt08mj9 26 februari 2011 EIT060 Datasäkerhet - Projekt 2 Jacob Ferm, dt08jf0 Johan Paulsson, dt08jp8 Erik Söderqvist, dt08es8 Magnus Johansson, dt08mj9 26 februari 2011 Innehåll 1 Introduktion 1 2 SSL 1 2.1 Anslutningsprocessen.........................

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

ICQ - EN SOCIAL GIMMICK ELLER ETT SAMARBETSVERKTYG?

ICQ - EN SOCIAL GIMMICK ELLER ETT SAMARBETSVERKTYG? ICQ - EN SOCIAL GIMMICK ELLER ETT SAMARBETSVERKTYG? Denna rapport avser att betrakta programmet ICQ ur ett samarbetsperspektiv. ICQ är ett program för internet. ICQ används för att skicka bl.a. korta textmeddelanden,

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System Peer-To-Peer system Andreas Bernet 810929-0018 beran@etek.chalmers.se Sektion: Elektroteknik Johan Zhang 820401-1830 zhaj@etek.chalmers.se Sektion:

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (Android)

Manual - Inläsningstjänsts App (Android) Sidan 1 av 7 Manual - Inläsningstjänsts App (Android) App-release: Beta Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionalitet i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version... 2 2 Var hittar

Läs mer

Quadri DCM Handledning för administratörer och användare i projekt som kör Quadri DCM. Version 19.20 2014-08-15

Quadri DCM Handledning för administratörer och användare i projekt som kör Quadri DCM. Version 19.20 2014-08-15 Quadri DCM Handledning för administratörer och användare i projekt som kör Quadri DCM Version 19.20 2014-08-15 Innehåll Syfte... 2 Inledning... 3 Begreppslista... 4 Förberedelser... 6 Quadri Model Manager

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Nätverksprogrammering, EDA095

Nätverksprogrammering, EDA095 Nätverksprogrammering, EDA095 Projekt: Chess game, 2013-05-21 Handledare: Roger Henriksson Axel Hildingsson, a.hildingson@gmail.com Hoang Huyuh Truong, artiq90@yahoo.se Lisa Lindberg, rys07lli@student.lu.se

Läs mer

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken.

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk www.drakbutiken.se IDE USB kabel

Läs mer

Godkännande av kundapplikationer

Godkännande av kundapplikationer samhällsskydd och beredskap 1 (9) Godkännande av kundapplikationer MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (9) Innehållsförteckning 1 Alla applikationer måste godkännas... 3 1.1 Hur går ansökan om godkännande

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

Rev Oct Användarguide Smartsign 9

Rev Oct Användarguide Smartsign 9 Rev Oct 2013 Användarguide Smartsign 9 Innehållsförteckning Inledning... 4 Arkitektur... 5 Smartsign Player... 5 Smartsign Server... 5 Smartsign Publisher Web... 5 Smartsign Media Server... 5 Smartsign

Läs mer