UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning"

Transkript

1 SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands Län DETALJPLAN Del av Legene 1:2 m fl fastigheter UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Antal sidor: Diarienr:

2 Antal sidor: Diarienr:

3 DETALJPLAN FÖR Del av Legene 1:2 m fl. SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands län UTSTÄLLNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna utgörs av följande handlingar: - Plan- och genomförandebeskrivning - Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser - Illustrationskarta i skala 1:1000 Övriga handlingar i ärendet är: - Fastighetsförteckning ajourförd Grundkarta ajourförd Samrådsredogörelse, samråd om vägutredning daterad Samrådsredogörelse daterad Programsamrådsredogörelse daterad Naturinventering, NATURCENTRUM AB daterad Arkeologisk utredning, Hällmarkerna i Legene, Bohusläns museum, Rapport 2006:39 - RGeo, Rapport Geotekniska fältundersökningar, Rambøll daterad PM Geoteknik, Rambøll daterad PM Geoteknik, Rekommendationer för utställningsförslaget till detaljplan, Rambøll VA-utredning för Fritidshusområde i Önna, samt kartbilaga, daterad Utredning av infartsvägar till planområdet, Liljewall arkitekter, daterad Trafikbullerutredning, Norconsult, daterad PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens syfte är att tillskapa 22 nya byggrätter för bostäder i nära anslutning till Sotenäs golfbana. Byggrätterna föreslås nyttjas för fritids- och delårsboende. Området är beläget i ett skogsområde med kulturhistoriskt intressanta omgivningar. I anslutning till planområdet finns goda möjligheter till fritidsaktiviteter så som golfspel, strövtåg och naturupplevelser. Planområdet ligger ca 6 km från Hunnebostrand och ca 8 km från Bovallstrand, närheten till några av Bohuskustens mest populära samhällen är en stor kvalité. Badmöjligheter finns även i Röd vid Åbyfjorden endast 3 km öster om planområdet. Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av 22 st bostäder med en högsta byggnadsarea för huvudbyggnad på 120 m 2, därutöver får komplementbyggnader uppföras till högst 30 m 2 per fastighet. Bostäderna placeras kring en anlagd park där det får förekomma ordnade bollplaner, gångvägar mm. Inom parkområdet skall en lekplats för småbarnslek anordnas. En gemensamhetslokal som tillhör de nya bostäderna får anordnas mitt i området till en byggnadsarea om högst 60 m 2 samt en miljöbyggnad om högst 60 m 2. Den norra delen av planområdet har fått användningen NATUR, inom detta område får även gångvägar anordnas. Förslaget ger möjligheten att anordna en gångväg från planområdet till golfbanan, detta skulle innebära att transporter till golfbanan kan ske till fots. 3

4 Utställningen av detaljplanen har föregåtts av ett samråd om vilken in-/utfart som är mest lämplig att nyttjas som tillfartsväg till planområdet. Efter en sammanställning av inkomna yttrande har miljö- och byggnämnden beslutat att befintlig väg från väg 870 skall nyttjas till planområdet. Den sista sträckan från befintlig väg till planområdet ingår som lokalgata i detaljplanen. PLANDATA Läge och areal Planområdet är beläget mellan Tossene och Askum, ca 2 km söder om Tossene kyrka och ca 6 km från Hunnebostrand. Planområdet ligger söder om och i direkt anslutning till Sotenäs golfbana. I anslutning till planområdet finns 3 st bostadsfastigheter och längs tillfartsvägen mellan väg 870 och planområdet finns 10 st bostadsfastigheter. Planområdet omfattar ca 3 ha och berör fastigheterna Legene 1:2 och 1:3. Markägare All mark inom planområdet är i privat ägo. Planområdets läge i Sotenäs kommun, markerat med 4

5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan Öp-04 I kommunens översiktsplan, Öp-04, antagen av kommunfullmäktige den 23 juni 2004 ligger området inom område med generella rekommendationer. I de inre delarna av kommunen där inga starka konkurrerande intressen råder får nya enstaka eller mindre grupper av byggnader uppföras efter lokaliseringsprövning utifrån allmänna lämplighetsprinciper och utan detaljplan. Detaljplaner För området finns ingen gällande detaljplan. Överensstämmelse med Miljöbalken Aktuell planläggning bedöms inte påtagligt skada miljöbalkens riksintressen, medföra mellankommunala problem eller vara olämpligt med avseende på hälsa, säkerhet eller gällande miljökvalitetsnormer. Planområdet ligger inte inom något område som omfattas av miljöbalkens kap 3 och 4. Miljö- och byggnämnden beslutade att planen inte innebär någon betydande miljöpåverkan och därmed inte skall miljöbedömas. Motivet till beslutet var att förslaget inte berör Natura 2000-område och inte heller andra typer av områdesskydd enligt 7 kap Miljöbalken. Planen bedöms inte heller kunna medföra någon påtaglig skada på något riksintresse. En naturinventering som omfattar det berörda området har genomförts Det berörda området bedöms inte ha några unika eller särskilt höga naturvärden. Kommunens preliminära bedömning är att planen inte kan förväntas ge upphov till betydande miljöpåverkan. Övriga kommunala beslut Detaljplanen för Legene 1:2 m fl arbetas fram enligt normalt förfarande. Ett program till detaljplan för del av Legene 1:2 m fl daterat var föremål för samråd enl PBL 5 kap 20. Miljö- och byggnämnden beslutade att godkänna samrådsredogörelsen, med inkomna synpunkter under programskedet, samt att planarbetet bedrivs vidare med utgångspunkt från kommentarerna i redogörelsen. Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden till Miljö- och byggnämnden beslöt att godkänna samrådsredogörelsen. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Mark och vegetation Huvuddelen av planområdet består av hällmarker med tallskog på höjderna, granskog och samt igenväxta odlingsmarker. I den norra och östra delen av planområdet, längs gränsen mot Sotenäs golfbana (nr 2 på kartan på sid. 6), finns ett bestånd av lövskog. Omgivningen domineras av liknande naturtyper som de som finns inom planområdet. 5

6 Planområdet finns inte redovisat i kommunens naturskyddsprogram eller i länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering eller i någon annan naturvårdslitteratur. Området innehåller inte några utmärkande naturvärden avseende flora och fauna. En naturvärdesbedömning har gjorts som visar att det undersökta området inte bedöms ha några unika eller höga naturvärden (Naturinventering, NATURCENTRUM AB daterad ). Några områden, till större del utanför planområdet, har vissa dokumenterade naturvärden. Området med högst naturvärde betraktas som klass II enligt en 4-gradig skala där klass I innebär att det finns unika naturvärden. Ett sådant område ligger i den östra delen och utgörs av en höjd med hällmark bevuxen med tallskog och blandskog (nr 7 på kartan ovan). Här finns ett lövskogsbestånd bestående av björk och asp där man upptäckte bohål i en äldre björk som kan vara boplats för mindre hackspett och svartmes vilka observerades under Naturskyddsföreningens inventering från Det är särskilt angeläget att bevara denna del av lövskogsbeståndet, med murkna träd och med inslag av död ved. 6

7 Bevaras området i sin helhet kan naturvärdena bevaras. Större delen av detta område ligger utanför planområdet. Ett annat område som berörs ligger i planområdets norra del med hällmarker som sluttar ner mot golfbanan med ett glest lövträdsbestånd längs en stengärdsgård (nr 2 och 3 på kartan på sid. 6). Här kommer enligt detaljplanen en gångväg att dras till golfbanan och vidare till klubbhuset. Det är önskvärt att spara sammanhängande lövskog längs vägen i en zon mot golfbanan och särskilt de äldre ekar som står längs gärdsgården. Gångvägen bör slingra sig fram mellan träden som bevaras på detta sätt. Även denna del anges i huvudsak som naturmark och kan bevaras. De delar om planområdet som tidigare var betes- och odlingsmark har växt igen bedöms inte ha några naturvärden, dessa områden kommer att försvinna vid planens genomförande. Fornlämningar och kulturhistoriska värden En arkeologisk utredning för planområdet kallad Hällmarkerna i Legene har gjorts av Bohusläns museum som rapport 2006:39. Eftersom området är mycket rikt på fornlämningar, däribland gravar och hällristningar, beslutades om en särskild utredning som skulle föregå en detaljplan för bostadsbebyggelse. Terrängen domineras av två skogsbevuxna bergsryggar i nord-sydlig riktning. Däremellan förekommer mindre ytor som varit uppodlade. Utredningen inleddes med en inventering i samarbete med Vitlycke museum. Inventeringen koncentrerades till hällmarkerna i skogsbrynen och anslutande åkermark. Syftet var att bland annat lokalisera eventuella hällristningar. Även högre belägna partier inventerades, framför allt i den södra delen av området. Inga förhistoriska lämningar iakttogs. I samband med grävning av sökschakt och provgropar påträffades lämningar i tre delområden, dels en grop med kol och skärviga stenar, dels en begränsad yta med slagen flinta. I övrigt noterades inga ytterligare lämningar, varken i omgivande schakt eller provgropar. Inga fynd tillvaratogs. Mot bakgrund av förundersökningsresultaten anser Bohusläns museum att det inte är motiverat med fortsatta arkeologiska undersökningar i området. Geotekniska förhållanden Marken där den planerade bebyggelsen föreslås placeras utgörs huvudsakligen av fast moränmark där djupet till berg är litet. En geoteknisk fältundersökning är gjord för området (Rambøll, rev , kompletterad med ett PM med Rekommendationer för utställningsförslaget till detaljplan) för att översiktligt utreda stabilitets- och grundläggningsförhållandena inom planområdet. Planområdet är relativt plant och där lutningar förekommer är det fastmark, det finns därmed inga förutsättningar för skred i området. I sydöstra delen av området visar utförda undersökningar på ett ca 9 m mäktigt lerlager med lös till halvfast lera innan fast botten, de översta 3 metrarna består av en torrskorpelera. I västra delen av området visar utförda undersökningar på ett tunt jordlager av siltig torrskorpelera innan fast botten, jordlagret har en mäktighet på mellan 1-2 m. Utförda undersökningar visar på ett mycket tunt jordlager med en mäktighet på ca 0,2-1 m av fast lagrad friktionsjord innan fast botten väster om de båda dikena i norra delen av området. I nordöstra delen av området visar utförda undersökningar på ett 0,5 m tjockt lager lera/torrskorpelera med en mäktighet på ca 1,5-4 m, under det finns ett lager av främst morän, innan fast botten. I mitten och östra delen av området visar utförda undersökningar på att jordlagrens mäktighet innan fast botten är ca 2-3 m. Jordlagret bedöms främst bestå av siltig lera/torrskorpelera. Vid grundläggning av de planerade byggnaderna i områdets nordvästra del, där jorddjupet är litet, finns risk för att bergschakt erfordras. Byggnaderna i områdets västra del kommer att grundläggas på fasta jordlager. Enbart små elastiska sättningar förväntas. Vid grundläggning av huset som lagts till i områdets östra del krävs troligtvis bergschakt. Sättningarna inom området förväntas bli små, men eftersom föreslagen höjd på botten- 7

8 plan ligger ovanför befintlig markyta som lutar kan det med tiden utvecklas differenssättningar (ojämna sättningar). Husen i områdets södra del har med fördel flyttats i utställningsförslaget. Västra delen av området har en mindre lermäktighet och det är närmare till fast botten än i området där husen tidigare var placerade. Det måste förutsättas att leran är normalkonsoliderad och att sättningar med tiden kan utvecklas om jorden belastas. Husens grundläggningsnivå bör anpassas så att fyllning undviks ovan sättningsbenägen lera. Husen bör således dimensioneras för att klara sättningar. Alternativt kan totalkompensation av husens tillskottslast utföras med cellplastfyllning. Husen föreslås uppföras på plintgrunder eller platta på mark. Lokalgatan kommer att ligga i nivå med befintlig markyta. Då marken i området innehåller mycket vatten bör erforderlig dränering utföras. Eftersom marken är siltig finns det risk för flytjordstendenser vid schakt och riklig nederbörd. Vid schakt djupare än 2 m bör sakkunnig geotekniker rådfrågas. Allt schaktarbete bör utföras i torrhet. Markradon Berggrunden i Sotenäs utgörs av bohusgranit med höga halter av uran vilket ger radonstrålning. Kommunen har infört en generell bestämmelse om radonsäkert byggande som skall beaktas. En planbestämmelse reglerar att byggnad där personer stadigvarande vistas ska uppföras i radonsäkert utförande. 8

9 Bebyggelseområden llustrationsplan till detaljplanen I Förslag till ny bebyggelse Planförslaget innebär att området får bebyggas med 22 hus för fritids- och delårsboende. Detaljplanen kan inte juridiskt reglera att området ska användas för delårsboende men vid bygglovet kan Miljö- och byggnadsnämnden medge att fritidshusen får uppföras med lägre standard. Fritidshus med högst två bostäder är undantagna från vissa regler i BVF (byggnadsverksförordningen) gällande utformning och tillgänglighet till och inom byggnaden samt energihushållningen, och får därför uppföras till lägre standard. Huvuddelen av de 22 husen grupperas runt ett mindre gemensamt parkområde där det finns plats för bollplaner, lekplats och en gemensamhetslokal för de nya bostäderna. Söder om parkmarken tillåter planen att en miljöbyggnad med plats för avfall, gemensamt förråd och pumpstation för dricksvatten får uppföras, samt även en transformatorstation. Mindre byggnader bör delvis bäddas in i befintlig grönska och vegetation. Husen som ligger i ytterkanterna av planområdet ligger högre och får därmed utblickar mot det centrala parkområdet. Husen som ligger i den norra delen av planområdet kommer att få utblickar mot golfbanan norr om planområdet. Varje hus kommer att placeras 9

10 utifrån varje enskild tomts förutsättningar. Byggnaderna föreslås droppas ner på marken med ett trädäck runt byggnaden som ansluter till terrängen och tar upp höjdskillnaden mellan natur och byggnad. Marken kan med fördel lämnas orörd till större del inom tomtmark och ge området karaktären av orörd skog. Ett antal befintliga träd inom planområdet bör vara kvar för att bevara områdets karaktär. Alla hus bör få en privat sida med begränsad insyn. Huvudbyggnaderna tillåts uppföras till en största byggnadsarea av 120 m 2, därutöver tillåts en komplementbyggnad om högst 30 m 2 per fastighet. Huvudbyggnaden får uppföras till en byggnadshöjd av högst 4,0 meter och förråd och carport får uppföras till högst 3,0 meter. Byggnadshöjden räknas från markens medelnivå till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak (se illustration nedan). Byggnaderna får uppföras med en taklutning mellan 5,5 27 grader. Byggnaderna ska ha ett enhetligt formspråk med samordnat material och färgval. Fasader till huvudbyggnaderna och komplementbostäderna ska utföras i trä och målas med slamfärg, järnvitriol eller liknande. Hustaken ska förses med en takbeläggning av plåt eller sedumtak. Komplementbyggnadens utformning och materialval bör anpassas till huvudbyggnaden. Det planförslag som utgjorde samrådshandling har reviderats och de tre tomterna som låg i direkt anslutning till fastigheten Legene 1:12 har flyttats. Två av tomterna har placerats väster om i den södra delen av planområdet och den tredje har placerats i det nordöstra området. För att inte den nya bebyggelsen ska inkräkta för mycket på fastigheten Legene 1:12 har området norr om fastigheten getts användningen natur, dessutom har de nya tomterna förlagts på ett avstånd större än 16 meter från fastighetsgränsen mot Legene 1:12. Befintlig terräng gör att de två flyttade tomterna kommer att ligga på en lägre nivå än bostadshuset på Legene 1:12. Det ökade avståndet till de nya tomterna samt höjdskillnaderna mellan bostadshusen kommer att minska störningarna mot Legene 1:12. Husens grundläggningsnivå bör i huvudsak överensstämma med höjdangivelserna på illustrationskartan. Beräkning av byggnadshöjd Friytor - utemiljö Parkområdet mitt i planområdet föreslås bli en öppen grönyta för rekreation och lek. Området kan få det innehåll som de boende önskar. Bollplan, racketplan eller övningsområde för puttning är möjligt. Plats för småbarnslek ska anordnas inom parkmark. Kvartersmarken för bostäder omgärdas av ett 5 meter brett område för naturmark. För att kunna underhålla avloppsreningsanläggningen i den norra delen av planområdet måste en passage mellan anläggningen och lokalgatan hållas tillgänglig, därför får en körbar väg för motorfordon till avloppsreningsanläggningen anordnas inom allmän platsmark. 10

11 I det sydöstra hörnet av planområdet får en genomfart för jordbruksmaskiner anordnas på allmän platsmark. Befintliga stengärdsgårdar kommer huvudsakligen att bevaras i ursprungliga lägen men kommer att brytas upp för att möjliggöra föreslagen vägdragning. Förslag till gångväg från planområde till golfbanans klubbhus. Tillgänglighet Från aktuellt planområde ska en gångväg anläggas till den i norr befintliga golfbanan och till golfbanans klubbhus, gångvägen ligger utanför denna detaljplan. Gångvägen berör följande fastigheter mellan planområdet och Sotenäs golfklubb: 1) Ny gångväg på Legene 1:2 2) Ny gångväg på Önna 2:2 (mark arrenderad av Sotenäs golfklubb) 3) Befintlig grusväg på Önna 2:2 (mark arrenderad av Sotenäs golfklubb) 11

12 4) Befintlig gångväg på Önna 2:2 (mark arrenderad av Sotenäs golfklubb) 5) Ny gångväg på Önna 2:2 (mark arrenderad Sotenäs golfklubb) 6) Befintlig asfalterad väg på Önna 2:2 & 2:3 (delvis på mark arrenderad Sotenäs golfklubb) Exploatören ombesörjer att sätta upp nödvändiga skyddsåtgärder såsom skyltar och skydd mm, där gångvägen placeras längs golfbanan. Service I Bovallstrand, ca 6 km nordväst om planområdet finns grundläggande service, bl.a. förskola och LM-skola. Högstadieskola finns ca 12 km bort i Kungshamn som är huvudort. Samhällsservice som dagligvaruhandel, apotek, läkarmottagning och distriktssköterska finns i Hunnebostrand ca 5 km nordväst om planområdet. Gator och trafik Nuvarande trafiksituation Fordonstrafiken till de bebyggda fastigheterna (Legene 1:9, 1:10 och 1:12) som ligger i anslutning till planområdet har sin utfart via befintlig infartsväg i öst-västlig riktning med anslutning till allmän väg 870 som sträcker sig mellan Tossene och Askum inom Sotenäs kommun. Infarten till Legene 1:9 m fl från väg 870 sker i höjd med Stora Dammen och Prästebacka med en skylt som hänvisar till Lönnekärr 1 km. Framtida trafiksituation Anslutningsväg Samtliga fastigheter inom planområdet ska kunna nås med bil. En utredning av infartsvägar till planområdet är gjord av Liljewall arkitekter, daterad , för att utreda vilken infartsväg som är mest lämplig. Utredningen har varit ute på samråd under tiden till hos berörda sakägare som bor utefter de tre förslagna vägalternativen. Vägutredningen har även varit på samråd hos berörda remissinstanser. Beslut om att nyttja befintlig väg till planområdet från väg 870 togs i miljö- och byggnämnden , 208. Befintlig mötesplats längs infartsvägen. 12

13 Förslaget innebär att infartsvägen går på den befintliga vägen med anslutning till väg 870. I höjd med Legene 1:10 och fram till bebyggelsen inom planområdet kvarstår en sträcka av ca 180 meter som idag saknar väg, denna väg kommer att ingå som lokalgata i detaljplanen. Vägen kommer att utföras med grus till en bredd om 5 m, varav körbanan utgör 4,5 meter (se sektion nedan). Längs sidorna uppförs ett sidoområde om 0,25 m för bl.a. avvattning. Exploatören kommer att bekosta nya mötesplaster samt ombyggnad av vägen där det krävs, vilket inte kommer att innebära några kostnader för övriga fastighetsägare längs vägen. En ny gemensamhetsanläggning kommer att bildas för infartsvägen till området. Gemensamhetsanläggningen kan inte bildas förrän alla tomterna är avstyckade, vilket inte kan ske innan detaljplanen vunnit laga kraft. En planbestämmelse reglerar därför att alla tomter inom planområdet skall anslutas till gemensam infartsväg och bygglov får inte ges för byggnation eller ändrad markanvändning förrän en gemensamhetsanläggning för infartsvägen bildats eller att ett avtal med tidplan för färdigställande och ianspråktagande av infartsvägen har träffats mellan exploatör och köpare. Parkering Bilparkering ska lösas inom den egna tomten i anslutning till bostäderna. En gästparkering med ca 6 parkeringsplatser ska anordnas vid det centrala naturområdets södra del. Kollektivtrafik Närmaste busshållplats finns vid Askums kyrka ca 5 km bort. Bussförbindelser finns till Hunnebostrand, Kungshamn samt till Hallinden och Munkedal ungefär 10 gånger per dygn. Tåganslutningar till Strömstad, Uddevalla och Göteborg finns från Munkedal. Hälsa och säkerhet Trafikbuller En trafikbullerberäkning är framtagen av Norconsult ( ), denna ingår som en del av utredningen av infartsvägar till planområdet (Liljewall ). Idag varierar trafiken på tillfartsvägen mellan ca 60 fordon/dygn i väster, strax öster om väg 870, och mindre än 10 i öster. Vid genomförandet av planen beräknas tillfartsvägen trafikeras av ytterligare ca 130 fordon/dygn (6 rörelser/bostadshus). Det innebär att längst i väster kommer antalet fordon att öka från ca 60 till 190 fordon/dygn. I öster ökar trafiken från mindre än 10 till ca 140. Skyltad hastighet på tillfartsvägen är idag 70 km/h. Vid planens genomförande föreslås skyltad hastighet sänkas till 50 km/h. När planen genomförs ökar antal fordon på tillfartsvägen samtidigt som skyltad hastighet föreslås sänkas. Ljudnivåberäkningar har gjorts för tre befintliga bostadshus längs infartsvägen, bostadshusen ligger närmst infartsvägen och kommer troligen att påverkas 13

14 mest av den ökade trafiken längs vägen. Beräkningarna visar att den ekvivalenta ljudnivån ökar med 3 dba för två av de tre bostadshusen. För fastigheten Lönnekärr 2:4 beräknas den ekvivalenta ljudnivån öka med ca 3 dba från < 45 dba till 46 dba efter planens genomförande och för Lönnekärr 2:6 beräknas den ekvivalenta ljudnivån öka från 45 dba till 48 dba. För Djupedal 1:6 beräknas den ekvivalenta ljudnivån öka med 1 dba till 49 dba efter planens genomförande. För nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur gäller riktvärdet 55 dba ekvivalentnivå utomhus vid fasad (antagna av Riksdagen 1997, Prop. 1996/97:53). Berörda bostadshus beräknas därmed ligga under riktvärdet utomhus vid fasad. Maximala ljudnivån (passage av enstaka fordon) förändras inte vid genomförande av planen men kommer att inträffa oftare då trafiken ökar. Säkerhetsavstånd till golfbana Några riktlinjer för avstånd mellan golfbana och byggnad finns ej enligt Svenska golfförbundet. Däremot finns det rekommendationer för anläggande av golfbanor intill allmän väg som Vägverket tagit fram, publikation 2007:133. Vid lokalisering av golfbana intill vägområde för lågtrafikerade gator med mindre än 1000 fordon/dygn bör skyddsavståndet till golfbanan vara minst 12 meter. Vid lokalisering av golfbana intill vägområde i trafiknätet med medelhög trafik bör avståndet till golfbanan vara 30 meter. I planförslaget ligger närmaste byggnad ca 35 meter från bankant vilket väl kan jämföras med Vägverkets riktlinjer för medelhög trafik. Teknisk försörjning Vatten och avlopp En Va-utredning som förtydligar hur va-frågan är tänkt att lösas för området är framtagen av Markteknik ab ( ). Ledningar för vatten och avlopp finns inte inom planområdet idag. Vatten- och avloppsfrågan ska lösas gemensamt för hela planområdet, VA för enskilda hus tillåts inte. En gemensamhetsanläggning skall bildas för VA-anläggning. En planbestämmelse har införts att bygglov inte får ges för byggnation eller ändrad markanvändning förrän en gemensam VA-anläggning kommit till stånd eller att avtal med tidplan för färdigställande och ianspråktagande av infartsvägen har träffats mellan exploatör och köpare. Vatten Vattenförsörjningen skall ske med gemensamt borrad brunn med ett utjämningsmagasin på 10 m 3. Mätning av vattentillgången i området utfördes , denna påvisade riklig tillgång av vatten och visade att den mest lämpliga platsen för borrhål är i den södra delen av området. Pumpanläggningen placeras i miljöbyggnaden mitt i området. Avstånd till föreslaget reningsverk är ca 170 m. I samband med mätningen gjordes en lägesinventering av befintliga brunnar. Avstånd till närmsta brunn (djupborrad brunn på fgh Legene 1:9) är ca 150 m. Närliggande fastigheters brunnar skall inventeras beträffande vattentillgång. Möjligheter att förse angränsande bostadsfastigheter med dricksvatten skall ges. Tillstånd för borrad brunn krävs enligt 11 kap 2 Miljöbalken och ska sökas hos miljödomstolen efter samråd med länsstyrelsen. Då den gemensamma brunnen betjänar fler än 50 personer skall ett egenkontrollprogram inrättas enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (lvfs 2001:30). Normal kontroll utförs 4 gånger per år och utökad kontroll 1 gång vartannat år. Egenkontrollprogrammet utförs av dricksvattenproducenten. Avlopp Avloppsfrågan kommer att lösas med ett lokalt reningsverk eftersom slutrecipienten är Åbyfjorden, ett Natura 2000-område. Ett lokalt reningsverk typ Bio Cleaner BC50 eller likvärdigt bör utföras. Reningsverket renar avloppsvatten från pe med 98 % reningseffekt och klarar de krav som naturvårdsverket ställer. Reningsverket placeras i lågpunkten i nordost i läge enligt plan. Ut- 14

15 loppet från reningsverket utformas som ett receptionsdike för att uppnå maximal rening (receptionsdike = makadamtäckt drändike för efterbehandling). Receptionsdiket ansluts till det öppna diket strax innan diket övergår till en tät ledning under golfbanan. Vattnet från reningsverket passerar sedan två dammar på golfbanans område innan det når Kärrs vatten, ett naturligt vattendrag. Därefter rinner vattnet via dike och bäck ut i Åbyfjorden som är slutrecipient. Avledningen till dammarna innebär att ytterligare kväverening kommer att ske då dessa delvis är bevuxna. Den nedre dammen används för bevattning av golfbanan vilket innebär återcirkulation av vattnet med ytterligare rening till följd. Oro för kapacitetsbrist finns för den befintliga ledningen på golfbanan ned till första dammen varför den byts ut till 200 mm dränledning typ DSA eller likvärdig på en sträcka av ca 150 m. Reningsverket skall omfattas av ett skötselprogram vilket innebär att tillsyn sker 2 ggr/år då kemikaliepåfyllning (flockningskemikalie för minskning av fosfor), funktionskontroll, slamtömning, provtagning och ev. utbyte av slitdelar sker. Skötseln utförs normalt av leverantören under garantitiden varefter ansvaret efter utbildning övergår till gemensamhetsanläggningen. Avloppsledningar från bostäderna förlägges med självfall i lokalgator till reningsverket som är placerat på områdets lägsta punkt. Körväg för fordon för underhåll kommer att finnas. Dagvatten Dagvattenhanteringen skall ske genom lokalt omhändertagande. Idag går ett öppet dike genom området från söder till norr. Till diket ansluts intilliggande smådiken från de idag delvis igenväxta åkermarkerna. Diket fortsätter över golfbanan i en betongledning ned till de två dammarna på golfbanan. Från den nedre dammen bräddas vattnet vidare ned till Kärrs vatten innan det så småningom via diken och bäckar mynnar ut i Åbyfjorden som är slutrecipient. Det befintliga dagvattendiket förslås vara kvar genom området men grävs om för anpassning till planerad bebyggelse. Befintliga små sidodiken behålls öppna där så är möjligt. Körvägar i området bör vara grusade, ej asfalterade. Dagvatten från körvägar avleds till det öppna diket alternativt via makadamfyllt drändike som ansluts till det öppna diket. Takvatten från hus avleds med utkastare till mark eller till makadamfyllt drändike som ansluts till det öppna diket. Ovan förslag till åtgärder bör vara utformade så att avrinningen från området ej överstiger den naturliga avrinningen. Elförsörjning För att trygga elförsörjningen till området skall en högspänningskabel läggas i infartsvägen från befintlig transformatorstation vid St. Lönnekärr till planområdet. En ny transformatorstation placeras i mitten av planområdet. Elanläggning utförs av SEV NÄT AB, Strömstad. Uppvärmning Byggnaderna föreslås uppvärmas genom luftvärmepump. Bostäderna bör inte värmas upp genom direktverkande el eller oljepanna. Godkända kaminer kan installeras som komplement till uppvärmningen. Bygganmälan krävs för installation av kamin. Miljö- och byggkontoret ska därför kontaktas innan kamin installeras i fastigheterna. Tele För teleledningar ansvarar Telia Sonera. 15

16 Avfallshantering I planförslaget ingår en miljöstation (miljöhus) med plats för kärl för restavfall som tömmes genom kommunens försorg. I föreslaget miljöhus kan ytor avsättas för framtida placering av återvinningskärl för källsortering. Hantering av hushållsavfall samt återvinning av returmaterial åligger de boende. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från den dag som planen vinner laga kraft Huvudmannaskap Enskilt huvudmannaskap, kommunen är inte huvudman för allmän platsmark. Exploatören är ansvarig för genomförandet av anläggningar och vägar inom planområdet samt den nya gångvägen till golfklubbens klubbhus. Upprustning och förbättring av tillfartsvägen svarar även exploatören för. För drift och underhåll svarar en blivande gemensamhetsanläggning. UPPRÄTTANDE AV PLANFÖRSLAG Planhandling och planförslag har upprättats av LILJEWALL arkitekter ab i Göteborg, Bjarni Ingvason, Emma Lindberg i samråd med Ingrid Lindbom, Miljö- och byggkontoret i Sotenäs kommun Bjarni Ingvason Emma Lindberg Ingrid Lindbom Arkitekt Planarkitekt Fysisk planerare LILJEWALL arkitekter ab LILJEWALL arkitekter ab Sotenäs kommun 16

17 DETALJPLAN FÖR Del av Legene 1:2 m.fl. SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands län UTSTÄLLNINGSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Genomförandebeskrivningen syftar till att klarlägga de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen skall kunna genomföras. Genomförandebeskrivningen skall åtfölja detaljplanen men har ingen egen rättsverkan. ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Arbetet bedrivs med inriktning på att detaljplanen kan antas under 3:e kvartalet Preliminär tidplan enligt nedan: Beslut om samråd augusti 2007 Samrådsskede mars-april 2008 Utställningsskede juni-juli 2009 Antagande oktober 2009 Laga kraft (tidigast) november 2009 Antagande av detaljplanen sker i Miljö- och byggnämnden. Genomförandetid Genomförandetiden år 10 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga enligt detaljplanen. Detaljplanen gäller även efter det att genomförandetiden gått ut. Kommunen kan då ändra planen utan att fastighetsägaren har rätt till någon ersättning. Huvudmannaskap Med huvudmannaskap avses bl a ansvaret för iordningställande och underhåll av allmänplatsmark (i detta fall LOKALGATA och PARK) inom planområdet. Aktuell plan har enskilt huvudmannaskap, dvs kommunen är inte huvudman för de allmänna platserna utan det är de enskilda fastighetsägarna som är primärt ansvariga. Inget ansvar läggs dock på den enskilde utan skyldigheten fullgörs genom att fastighetsägarna går samman i en eller flera samfällighets eller vägföreningar. Ansvarsfördelning Anläggning Genomförande Drift B Exploatör/fastighetsägare Gemensamhetsanläggning /fastighetsägare LOKALGATA Exploatör/fastighetsägare Gemensamhetsanläggning NATUR PARK Exploatör/fastighetsägare Exploatör/fastighetsägare Gemensamhetsanläggning Gemensamhetsanläggning Exploatören bekostar utbyggnaden av området för att sedan överlåta marken till gemensamhetsanläggningen. 17

18 Gemensamhetsanläggningen ansvarar för drift och underhåll vad avser byggnader och övriga anläggningar inom kvartersmark samt vägar och natur inom allmänplatsmark. Kvartersmarken kommer att upplåtas med äganderätt. Den nya gångvägen till golfklubben och dess klubbhus ingår också i gemensamhetsanläggningens ansvar, gångvägen ligger utanför planområdet. Upprustningen och förbättring av tillfartsvägen svarar exploatören för. Gatubelysning byggs ut av exploatören och ägs och drivs av gemensamhetsanläggningen. För El- och teleledningar är SEV NÄT AB, Strömstad resp. Telia huvudmän. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsägare Fastigheterna Legene 1:2 och 1:3 ägs av exploatören. Fastighetsindelning och nödvändiga förrättningar inom planområdet bekostas av exploatören. Fastighetsbildning Planförslaget berör fastigheterna Legene 1:2 och 1:3. Fastighetsbildning kan ske då detaljplanen vunnit laga kraft. I samband med fastighetsbildningen föreslås en sammanslagning av fastigheterna Legene 1:2 och 1:3. Inom planområdet kommer därefter enskilda fastigheter att styckas av för bostadsändamål i huvudsak enligt illustrationsplanen. Gemensamhetsanläggning Vägen till planområdet är idag en enskild väg som förvaltas genom Dammen Valehed vägsamfällighet, samfälligheten är dock inte juridisk bildad. Planförslaget innebär att den nya bebyggelsen matas via den befintliga vägen och samtliga nya fastigheter ska därmed anslutas till Dammen - Valhed vägsamfällighet. Förslaget innebär även att de nya gatorna inom planområdet ska ingå i denna gemensamhetsanläggning. En prövning av vägsamfälligheten är nödvändig i samband med att den juridiskt bildas efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Gemensamhetsanläggningen för infartsvägen ska vara bildad innan bygglov för byggnation inom planområdet får ges. Fastighetsägarna och exploatören står för denna förrättningskostnad. Innan bygglov får ges för byggnation eller ändrad markanvändning ska en gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp vara bildad eller ett avtal med tidplan för färdigställande och ianspråktagande av VA-anläggningen har inträffats mellan exploatörer och köpare. Samtliga nya fastigheter ska anslutas till denna. Om intresse finns från befintliga fastigheter att ansluta till VA-systemet ska även dessa ingå i gemensamhetsanläggningen. Gemensamma ytor så som naturmark, gemensamhetsanläggning, gångstråk, miljöbyggnad, gästparkering, lekplats, tekniska anläggningar för avloppsrening och transformatorstation skall drivas och underhållas av en gemensamhetsanläggning i vilken de nya fastighetsägarna har en del i. Detta innebär att det blir en förening som står för skötsel och underhåll av dessa områden. EKONOMISKA FRÅGOR Vägar, VA-anläggning mm Exploatören bekostar alla de åtgärder som föranleds av den nya detaljplanen (plan och genomförande), så som utbyggnad av ledningar, gator samt trafikåtgärder mm. Exploatören ombesörjer även att sätta upp nödvändiga skyddsåtgärder såsom skyltar och skydd, där gångvägen placeras längs golfbanan. De tillkommande fastigheterna inom detaljplaneområdet skall tillsammans med övriga fastigheter längs vägen ingå i vägsamfälligheten för drift och underhåll av tillfartsvägen. 18

19 Finansiering Exploatören ansvarar för samtliga kostnader inom planområdet i samband med planens genomförande. TEKNISKA FRÅGOR Vägar Utbyggnad av mötesplatser längs infartsvägen och förbättringsåtgärder vid infarten från väg 870 bör vara genomförda innan inflyttning. Följande fastigheter berörs av utbyggnaden av mötesplatserna samt övriga åtgärder längs infartsvägen: Prästbacka 1:6, Lönnekärr 1:1, Lönnekärr 2:2 och Lönnekärr 2:3. De geotekniska förutsättningarna ska klarläggas innan utbyggnad sker. Förekomsten av fornlämningar ska utredas mer ingående innan utbyggnad av vägen. Inventering av befintliga träd berörda av vägutredningen bör göras innan utbyggnaden av vägen, om möjligt bör en gammal ask med rik lavflora som står mittemot en föreslagen mötesplats mellan väg och bäck, ca 100 meter öster om husen i Stora Lönnekärr sparas. En administrativ bestämmelse har införts på plankartan att bygglov inte får ges för byggnation eller ändrad markanvändning förrän en gemensamhetsanläggning för infartsvägen bildats eller att avtal med tidplan för färdigställande och ianspråktagande av infartsvägen har träffats mellan exploatör och köpare. Tekniska anläggningar Nybyggnader skall anslutas till en lokal VA-anläggning som drivs genom gemensamhetsanläggningen. Bygglov får inte ges för byggnation eller ändrad markanvändning förrän en gemensam VA-anläggning kommit till stånd eller att avtal med tidplan för färdigställande och ianspråktagande av infartsvägen har träffats mellan exploatör och köpare. Anslutning av El- och Teleledningar skall ske i tomtgräns. Avtal om El- och belysning samt anslutning skall träffas med El-leverantören. Gatubelysning byggs ut av exploatören och ägs och drivs av gemensamhetsanläggningen. Tillstånd Tillstånd för borrad brunn krävs enligt 11 kap 2 Miljöbalken och ska sökas hos miljödomstolen efter samråd med länsstyrelsen. Provpumpning ska utföras före ansökan så att eventuell påverkan av närliggande fastigheters brunnar kan redovisas i ansökan. Tillstånd för hastighetssänkning från 70 km/h till 50km/h ska ansökas om hos Länsstyrelsen, även ansökning om stoppsylt vid utfarten mot väg 870 skall göras. Kontrollprogram Då den gemensamma brunnen betjänar fler än 50 pe skall ett egenkontrollprogram inrättas enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (lvfs 2001:30). Egenkontrollprogrammet skall ange förslag till provtagningspunkter och provtagningsfrekvens för normal och utvidgat kontroll av dricksvattnet. Analys av provtagningarna skall ske på därtill ackrediterat laboratorium. Normal kontroll utförs 4 gånger per år och utökad kontroll 1 gång vartannat år. Egenkontrollprogrammet ska utföras av dricksvattenproducenten dvs. samfälligheten. Egenkontrollprogrammet ska godkännas av tillsynsmyndigheten. FORMELL HANTERING Genomförandebeskrivningen avses i detta utförande ligga till grund för utställning och remiss enligt PBL. 19

20 UPPRÄTTANDE AV PLANFÖRSLAGET Planhandling och planförslag har upprättats av LILJEWALL arkitekter i Göteborg, Bjarni Ingvason, Emma Lindberg i samråd med Ingrid Lindbom, Miljö- och byggkontoret i Sotenäs kommun Bjarni Ingvason Emma Lindberg Ingrid Lindbom Arkitekt Planarkitekt Fysisk planerare LILJEWALL arkitekter ab LILJEWALL arkitekter ab Sotenäs kommun 20

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET

DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET Antagen 2008-06-18 Laga kraft 2009-02-27 del av fastigheten Uleberg 2:212 m fl, Ulebergshamn, Sotenäs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2008-02-07 ORGANISATORISKA

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling Detaljplan för bostäder RHODIN 2 OCH 3 2015-01-29 rev. 2015-07-02 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för del av Mällby 1:16 m.fl. (Grandalen)

Detaljplan för del av Mällby 1:16 m.fl. (Grandalen) Detaljplan för del av Mällby 1:16 m.fl. (Grandalen) Strömstads kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Innehåll Organisatoriska frågor... 3 Tidplan 3 Genomförandetid 3 Ansvarsfördelning,

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11-99-214 Datum: 2012-11-22 Genomförandebeskrivning Detaljplan för Holländaröd Del av Holländaröd 1:63 m.fl. BRASTAD, LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-22 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2008-09-04 Dnr: KS 2006.0884 MSB 2007.1728 1 (5) Detaljplan för del av Vist 10:2 industriområde etapp 3 i Ulricehamns stad, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer