UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning"

Transkript

1 SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands Län DETALJPLAN Del av Legene 1:2 m fl fastigheter UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Antal sidor: Diarienr:

2 Antal sidor: Diarienr:

3 DETALJPLAN FÖR Del av Legene 1:2 m fl. SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands län UTSTÄLLNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna utgörs av följande handlingar: - Plan- och genomförandebeskrivning - Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser - Illustrationskarta i skala 1:1000 Övriga handlingar i ärendet är: - Fastighetsförteckning ajourförd Grundkarta ajourförd Samrådsredogörelse, samråd om vägutredning daterad Samrådsredogörelse daterad Programsamrådsredogörelse daterad Naturinventering, NATURCENTRUM AB daterad Arkeologisk utredning, Hällmarkerna i Legene, Bohusläns museum, Rapport 2006:39 - RGeo, Rapport Geotekniska fältundersökningar, Rambøll daterad PM Geoteknik, Rambøll daterad PM Geoteknik, Rekommendationer för utställningsförslaget till detaljplan, Rambøll VA-utredning för Fritidshusområde i Önna, samt kartbilaga, daterad Utredning av infartsvägar till planområdet, Liljewall arkitekter, daterad Trafikbullerutredning, Norconsult, daterad PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens syfte är att tillskapa 22 nya byggrätter för bostäder i nära anslutning till Sotenäs golfbana. Byggrätterna föreslås nyttjas för fritids- och delårsboende. Området är beläget i ett skogsområde med kulturhistoriskt intressanta omgivningar. I anslutning till planområdet finns goda möjligheter till fritidsaktiviteter så som golfspel, strövtåg och naturupplevelser. Planområdet ligger ca 6 km från Hunnebostrand och ca 8 km från Bovallstrand, närheten till några av Bohuskustens mest populära samhällen är en stor kvalité. Badmöjligheter finns även i Röd vid Åbyfjorden endast 3 km öster om planområdet. Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av 22 st bostäder med en högsta byggnadsarea för huvudbyggnad på 120 m 2, därutöver får komplementbyggnader uppföras till högst 30 m 2 per fastighet. Bostäderna placeras kring en anlagd park där det får förekomma ordnade bollplaner, gångvägar mm. Inom parkområdet skall en lekplats för småbarnslek anordnas. En gemensamhetslokal som tillhör de nya bostäderna får anordnas mitt i området till en byggnadsarea om högst 60 m 2 samt en miljöbyggnad om högst 60 m 2. Den norra delen av planområdet har fått användningen NATUR, inom detta område får även gångvägar anordnas. Förslaget ger möjligheten att anordna en gångväg från planområdet till golfbanan, detta skulle innebära att transporter till golfbanan kan ske till fots. 3

4 Utställningen av detaljplanen har föregåtts av ett samråd om vilken in-/utfart som är mest lämplig att nyttjas som tillfartsväg till planområdet. Efter en sammanställning av inkomna yttrande har miljö- och byggnämnden beslutat att befintlig väg från väg 870 skall nyttjas till planområdet. Den sista sträckan från befintlig väg till planområdet ingår som lokalgata i detaljplanen. PLANDATA Läge och areal Planområdet är beläget mellan Tossene och Askum, ca 2 km söder om Tossene kyrka och ca 6 km från Hunnebostrand. Planområdet ligger söder om och i direkt anslutning till Sotenäs golfbana. I anslutning till planområdet finns 3 st bostadsfastigheter och längs tillfartsvägen mellan väg 870 och planområdet finns 10 st bostadsfastigheter. Planområdet omfattar ca 3 ha och berör fastigheterna Legene 1:2 och 1:3. Markägare All mark inom planområdet är i privat ägo. Planområdets läge i Sotenäs kommun, markerat med 4

5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan Öp-04 I kommunens översiktsplan, Öp-04, antagen av kommunfullmäktige den 23 juni 2004 ligger området inom område med generella rekommendationer. I de inre delarna av kommunen där inga starka konkurrerande intressen råder får nya enstaka eller mindre grupper av byggnader uppföras efter lokaliseringsprövning utifrån allmänna lämplighetsprinciper och utan detaljplan. Detaljplaner För området finns ingen gällande detaljplan. Överensstämmelse med Miljöbalken Aktuell planläggning bedöms inte påtagligt skada miljöbalkens riksintressen, medföra mellankommunala problem eller vara olämpligt med avseende på hälsa, säkerhet eller gällande miljökvalitetsnormer. Planområdet ligger inte inom något område som omfattas av miljöbalkens kap 3 och 4. Miljö- och byggnämnden beslutade att planen inte innebär någon betydande miljöpåverkan och därmed inte skall miljöbedömas. Motivet till beslutet var att förslaget inte berör Natura 2000-område och inte heller andra typer av områdesskydd enligt 7 kap Miljöbalken. Planen bedöms inte heller kunna medföra någon påtaglig skada på något riksintresse. En naturinventering som omfattar det berörda området har genomförts Det berörda området bedöms inte ha några unika eller särskilt höga naturvärden. Kommunens preliminära bedömning är att planen inte kan förväntas ge upphov till betydande miljöpåverkan. Övriga kommunala beslut Detaljplanen för Legene 1:2 m fl arbetas fram enligt normalt förfarande. Ett program till detaljplan för del av Legene 1:2 m fl daterat var föremål för samråd enl PBL 5 kap 20. Miljö- och byggnämnden beslutade att godkänna samrådsredogörelsen, med inkomna synpunkter under programskedet, samt att planarbetet bedrivs vidare med utgångspunkt från kommentarerna i redogörelsen. Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden till Miljö- och byggnämnden beslöt att godkänna samrådsredogörelsen. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Mark och vegetation Huvuddelen av planområdet består av hällmarker med tallskog på höjderna, granskog och samt igenväxta odlingsmarker. I den norra och östra delen av planområdet, längs gränsen mot Sotenäs golfbana (nr 2 på kartan på sid. 6), finns ett bestånd av lövskog. Omgivningen domineras av liknande naturtyper som de som finns inom planområdet. 5

6 Planområdet finns inte redovisat i kommunens naturskyddsprogram eller i länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering eller i någon annan naturvårdslitteratur. Området innehåller inte några utmärkande naturvärden avseende flora och fauna. En naturvärdesbedömning har gjorts som visar att det undersökta området inte bedöms ha några unika eller höga naturvärden (Naturinventering, NATURCENTRUM AB daterad ). Några områden, till större del utanför planområdet, har vissa dokumenterade naturvärden. Området med högst naturvärde betraktas som klass II enligt en 4-gradig skala där klass I innebär att det finns unika naturvärden. Ett sådant område ligger i den östra delen och utgörs av en höjd med hällmark bevuxen med tallskog och blandskog (nr 7 på kartan ovan). Här finns ett lövskogsbestånd bestående av björk och asp där man upptäckte bohål i en äldre björk som kan vara boplats för mindre hackspett och svartmes vilka observerades under Naturskyddsföreningens inventering från Det är särskilt angeläget att bevara denna del av lövskogsbeståndet, med murkna träd och med inslag av död ved. 6

7 Bevaras området i sin helhet kan naturvärdena bevaras. Större delen av detta område ligger utanför planområdet. Ett annat område som berörs ligger i planområdets norra del med hällmarker som sluttar ner mot golfbanan med ett glest lövträdsbestånd längs en stengärdsgård (nr 2 och 3 på kartan på sid. 6). Här kommer enligt detaljplanen en gångväg att dras till golfbanan och vidare till klubbhuset. Det är önskvärt att spara sammanhängande lövskog längs vägen i en zon mot golfbanan och särskilt de äldre ekar som står längs gärdsgården. Gångvägen bör slingra sig fram mellan träden som bevaras på detta sätt. Även denna del anges i huvudsak som naturmark och kan bevaras. De delar om planområdet som tidigare var betes- och odlingsmark har växt igen bedöms inte ha några naturvärden, dessa områden kommer att försvinna vid planens genomförande. Fornlämningar och kulturhistoriska värden En arkeologisk utredning för planområdet kallad Hällmarkerna i Legene har gjorts av Bohusläns museum som rapport 2006:39. Eftersom området är mycket rikt på fornlämningar, däribland gravar och hällristningar, beslutades om en särskild utredning som skulle föregå en detaljplan för bostadsbebyggelse. Terrängen domineras av två skogsbevuxna bergsryggar i nord-sydlig riktning. Däremellan förekommer mindre ytor som varit uppodlade. Utredningen inleddes med en inventering i samarbete med Vitlycke museum. Inventeringen koncentrerades till hällmarkerna i skogsbrynen och anslutande åkermark. Syftet var att bland annat lokalisera eventuella hällristningar. Även högre belägna partier inventerades, framför allt i den södra delen av området. Inga förhistoriska lämningar iakttogs. I samband med grävning av sökschakt och provgropar påträffades lämningar i tre delområden, dels en grop med kol och skärviga stenar, dels en begränsad yta med slagen flinta. I övrigt noterades inga ytterligare lämningar, varken i omgivande schakt eller provgropar. Inga fynd tillvaratogs. Mot bakgrund av förundersökningsresultaten anser Bohusläns museum att det inte är motiverat med fortsatta arkeologiska undersökningar i området. Geotekniska förhållanden Marken där den planerade bebyggelsen föreslås placeras utgörs huvudsakligen av fast moränmark där djupet till berg är litet. En geoteknisk fältundersökning är gjord för området (Rambøll, rev , kompletterad med ett PM med Rekommendationer för utställningsförslaget till detaljplan) för att översiktligt utreda stabilitets- och grundläggningsförhållandena inom planområdet. Planområdet är relativt plant och där lutningar förekommer är det fastmark, det finns därmed inga förutsättningar för skred i området. I sydöstra delen av området visar utförda undersökningar på ett ca 9 m mäktigt lerlager med lös till halvfast lera innan fast botten, de översta 3 metrarna består av en torrskorpelera. I västra delen av området visar utförda undersökningar på ett tunt jordlager av siltig torrskorpelera innan fast botten, jordlagret har en mäktighet på mellan 1-2 m. Utförda undersökningar visar på ett mycket tunt jordlager med en mäktighet på ca 0,2-1 m av fast lagrad friktionsjord innan fast botten väster om de båda dikena i norra delen av området. I nordöstra delen av området visar utförda undersökningar på ett 0,5 m tjockt lager lera/torrskorpelera med en mäktighet på ca 1,5-4 m, under det finns ett lager av främst morän, innan fast botten. I mitten och östra delen av området visar utförda undersökningar på att jordlagrens mäktighet innan fast botten är ca 2-3 m. Jordlagret bedöms främst bestå av siltig lera/torrskorpelera. Vid grundläggning av de planerade byggnaderna i områdets nordvästra del, där jorddjupet är litet, finns risk för att bergschakt erfordras. Byggnaderna i områdets västra del kommer att grundläggas på fasta jordlager. Enbart små elastiska sättningar förväntas. Vid grundläggning av huset som lagts till i områdets östra del krävs troligtvis bergschakt. Sättningarna inom området förväntas bli små, men eftersom föreslagen höjd på botten- 7

8 plan ligger ovanför befintlig markyta som lutar kan det med tiden utvecklas differenssättningar (ojämna sättningar). Husen i områdets södra del har med fördel flyttats i utställningsförslaget. Västra delen av området har en mindre lermäktighet och det är närmare till fast botten än i området där husen tidigare var placerade. Det måste förutsättas att leran är normalkonsoliderad och att sättningar med tiden kan utvecklas om jorden belastas. Husens grundläggningsnivå bör anpassas så att fyllning undviks ovan sättningsbenägen lera. Husen bör således dimensioneras för att klara sättningar. Alternativt kan totalkompensation av husens tillskottslast utföras med cellplastfyllning. Husen föreslås uppföras på plintgrunder eller platta på mark. Lokalgatan kommer att ligga i nivå med befintlig markyta. Då marken i området innehåller mycket vatten bör erforderlig dränering utföras. Eftersom marken är siltig finns det risk för flytjordstendenser vid schakt och riklig nederbörd. Vid schakt djupare än 2 m bör sakkunnig geotekniker rådfrågas. Allt schaktarbete bör utföras i torrhet. Markradon Berggrunden i Sotenäs utgörs av bohusgranit med höga halter av uran vilket ger radonstrålning. Kommunen har infört en generell bestämmelse om radonsäkert byggande som skall beaktas. En planbestämmelse reglerar att byggnad där personer stadigvarande vistas ska uppföras i radonsäkert utförande. 8

9 Bebyggelseområden llustrationsplan till detaljplanen I Förslag till ny bebyggelse Planförslaget innebär att området får bebyggas med 22 hus för fritids- och delårsboende. Detaljplanen kan inte juridiskt reglera att området ska användas för delårsboende men vid bygglovet kan Miljö- och byggnadsnämnden medge att fritidshusen får uppföras med lägre standard. Fritidshus med högst två bostäder är undantagna från vissa regler i BVF (byggnadsverksförordningen) gällande utformning och tillgänglighet till och inom byggnaden samt energihushållningen, och får därför uppföras till lägre standard. Huvuddelen av de 22 husen grupperas runt ett mindre gemensamt parkområde där det finns plats för bollplaner, lekplats och en gemensamhetslokal för de nya bostäderna. Söder om parkmarken tillåter planen att en miljöbyggnad med plats för avfall, gemensamt förråd och pumpstation för dricksvatten får uppföras, samt även en transformatorstation. Mindre byggnader bör delvis bäddas in i befintlig grönska och vegetation. Husen som ligger i ytterkanterna av planområdet ligger högre och får därmed utblickar mot det centrala parkområdet. Husen som ligger i den norra delen av planområdet kommer att få utblickar mot golfbanan norr om planområdet. Varje hus kommer att placeras 9

10 utifrån varje enskild tomts förutsättningar. Byggnaderna föreslås droppas ner på marken med ett trädäck runt byggnaden som ansluter till terrängen och tar upp höjdskillnaden mellan natur och byggnad. Marken kan med fördel lämnas orörd till större del inom tomtmark och ge området karaktären av orörd skog. Ett antal befintliga träd inom planområdet bör vara kvar för att bevara områdets karaktär. Alla hus bör få en privat sida med begränsad insyn. Huvudbyggnaderna tillåts uppföras till en största byggnadsarea av 120 m 2, därutöver tillåts en komplementbyggnad om högst 30 m 2 per fastighet. Huvudbyggnaden får uppföras till en byggnadshöjd av högst 4,0 meter och förråd och carport får uppföras till högst 3,0 meter. Byggnadshöjden räknas från markens medelnivå till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak (se illustration nedan). Byggnaderna får uppföras med en taklutning mellan 5,5 27 grader. Byggnaderna ska ha ett enhetligt formspråk med samordnat material och färgval. Fasader till huvudbyggnaderna och komplementbostäderna ska utföras i trä och målas med slamfärg, järnvitriol eller liknande. Hustaken ska förses med en takbeläggning av plåt eller sedumtak. Komplementbyggnadens utformning och materialval bör anpassas till huvudbyggnaden. Det planförslag som utgjorde samrådshandling har reviderats och de tre tomterna som låg i direkt anslutning till fastigheten Legene 1:12 har flyttats. Två av tomterna har placerats väster om i den södra delen av planområdet och den tredje har placerats i det nordöstra området. För att inte den nya bebyggelsen ska inkräkta för mycket på fastigheten Legene 1:12 har området norr om fastigheten getts användningen natur, dessutom har de nya tomterna förlagts på ett avstånd större än 16 meter från fastighetsgränsen mot Legene 1:12. Befintlig terräng gör att de två flyttade tomterna kommer att ligga på en lägre nivå än bostadshuset på Legene 1:12. Det ökade avståndet till de nya tomterna samt höjdskillnaderna mellan bostadshusen kommer att minska störningarna mot Legene 1:12. Husens grundläggningsnivå bör i huvudsak överensstämma med höjdangivelserna på illustrationskartan. Beräkning av byggnadshöjd Friytor - utemiljö Parkområdet mitt i planområdet föreslås bli en öppen grönyta för rekreation och lek. Området kan få det innehåll som de boende önskar. Bollplan, racketplan eller övningsområde för puttning är möjligt. Plats för småbarnslek ska anordnas inom parkmark. Kvartersmarken för bostäder omgärdas av ett 5 meter brett område för naturmark. För att kunna underhålla avloppsreningsanläggningen i den norra delen av planområdet måste en passage mellan anläggningen och lokalgatan hållas tillgänglig, därför får en körbar väg för motorfordon till avloppsreningsanläggningen anordnas inom allmän platsmark. 10

11 I det sydöstra hörnet av planområdet får en genomfart för jordbruksmaskiner anordnas på allmän platsmark. Befintliga stengärdsgårdar kommer huvudsakligen att bevaras i ursprungliga lägen men kommer att brytas upp för att möjliggöra föreslagen vägdragning. Förslag till gångväg från planområde till golfbanans klubbhus. Tillgänglighet Från aktuellt planområde ska en gångväg anläggas till den i norr befintliga golfbanan och till golfbanans klubbhus, gångvägen ligger utanför denna detaljplan. Gångvägen berör följande fastigheter mellan planområdet och Sotenäs golfklubb: 1) Ny gångväg på Legene 1:2 2) Ny gångväg på Önna 2:2 (mark arrenderad av Sotenäs golfklubb) 3) Befintlig grusväg på Önna 2:2 (mark arrenderad av Sotenäs golfklubb) 11

12 4) Befintlig gångväg på Önna 2:2 (mark arrenderad av Sotenäs golfklubb) 5) Ny gångväg på Önna 2:2 (mark arrenderad Sotenäs golfklubb) 6) Befintlig asfalterad väg på Önna 2:2 & 2:3 (delvis på mark arrenderad Sotenäs golfklubb) Exploatören ombesörjer att sätta upp nödvändiga skyddsåtgärder såsom skyltar och skydd mm, där gångvägen placeras längs golfbanan. Service I Bovallstrand, ca 6 km nordväst om planområdet finns grundläggande service, bl.a. förskola och LM-skola. Högstadieskola finns ca 12 km bort i Kungshamn som är huvudort. Samhällsservice som dagligvaruhandel, apotek, läkarmottagning och distriktssköterska finns i Hunnebostrand ca 5 km nordväst om planområdet. Gator och trafik Nuvarande trafiksituation Fordonstrafiken till de bebyggda fastigheterna (Legene 1:9, 1:10 och 1:12) som ligger i anslutning till planområdet har sin utfart via befintlig infartsväg i öst-västlig riktning med anslutning till allmän väg 870 som sträcker sig mellan Tossene och Askum inom Sotenäs kommun. Infarten till Legene 1:9 m fl från väg 870 sker i höjd med Stora Dammen och Prästebacka med en skylt som hänvisar till Lönnekärr 1 km. Framtida trafiksituation Anslutningsväg Samtliga fastigheter inom planområdet ska kunna nås med bil. En utredning av infartsvägar till planområdet är gjord av Liljewall arkitekter, daterad , för att utreda vilken infartsväg som är mest lämplig. Utredningen har varit ute på samråd under tiden till hos berörda sakägare som bor utefter de tre förslagna vägalternativen. Vägutredningen har även varit på samråd hos berörda remissinstanser. Beslut om att nyttja befintlig väg till planområdet från väg 870 togs i miljö- och byggnämnden , 208. Befintlig mötesplats längs infartsvägen. 12

13 Förslaget innebär att infartsvägen går på den befintliga vägen med anslutning till väg 870. I höjd med Legene 1:10 och fram till bebyggelsen inom planområdet kvarstår en sträcka av ca 180 meter som idag saknar väg, denna väg kommer att ingå som lokalgata i detaljplanen. Vägen kommer att utföras med grus till en bredd om 5 m, varav körbanan utgör 4,5 meter (se sektion nedan). Längs sidorna uppförs ett sidoområde om 0,25 m för bl.a. avvattning. Exploatören kommer att bekosta nya mötesplaster samt ombyggnad av vägen där det krävs, vilket inte kommer att innebära några kostnader för övriga fastighetsägare längs vägen. En ny gemensamhetsanläggning kommer att bildas för infartsvägen till området. Gemensamhetsanläggningen kan inte bildas förrän alla tomterna är avstyckade, vilket inte kan ske innan detaljplanen vunnit laga kraft. En planbestämmelse reglerar därför att alla tomter inom planområdet skall anslutas till gemensam infartsväg och bygglov får inte ges för byggnation eller ändrad markanvändning förrän en gemensamhetsanläggning för infartsvägen bildats eller att ett avtal med tidplan för färdigställande och ianspråktagande av infartsvägen har träffats mellan exploatör och köpare. Parkering Bilparkering ska lösas inom den egna tomten i anslutning till bostäderna. En gästparkering med ca 6 parkeringsplatser ska anordnas vid det centrala naturområdets södra del. Kollektivtrafik Närmaste busshållplats finns vid Askums kyrka ca 5 km bort. Bussförbindelser finns till Hunnebostrand, Kungshamn samt till Hallinden och Munkedal ungefär 10 gånger per dygn. Tåganslutningar till Strömstad, Uddevalla och Göteborg finns från Munkedal. Hälsa och säkerhet Trafikbuller En trafikbullerberäkning är framtagen av Norconsult ( ), denna ingår som en del av utredningen av infartsvägar till planområdet (Liljewall ). Idag varierar trafiken på tillfartsvägen mellan ca 60 fordon/dygn i väster, strax öster om väg 870, och mindre än 10 i öster. Vid genomförandet av planen beräknas tillfartsvägen trafikeras av ytterligare ca 130 fordon/dygn (6 rörelser/bostadshus). Det innebär att längst i väster kommer antalet fordon att öka från ca 60 till 190 fordon/dygn. I öster ökar trafiken från mindre än 10 till ca 140. Skyltad hastighet på tillfartsvägen är idag 70 km/h. Vid planens genomförande föreslås skyltad hastighet sänkas till 50 km/h. När planen genomförs ökar antal fordon på tillfartsvägen samtidigt som skyltad hastighet föreslås sänkas. Ljudnivåberäkningar har gjorts för tre befintliga bostadshus längs infartsvägen, bostadshusen ligger närmst infartsvägen och kommer troligen att påverkas 13

14 mest av den ökade trafiken längs vägen. Beräkningarna visar att den ekvivalenta ljudnivån ökar med 3 dba för två av de tre bostadshusen. För fastigheten Lönnekärr 2:4 beräknas den ekvivalenta ljudnivån öka med ca 3 dba från < 45 dba till 46 dba efter planens genomförande och för Lönnekärr 2:6 beräknas den ekvivalenta ljudnivån öka från 45 dba till 48 dba. För Djupedal 1:6 beräknas den ekvivalenta ljudnivån öka med 1 dba till 49 dba efter planens genomförande. För nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur gäller riktvärdet 55 dba ekvivalentnivå utomhus vid fasad (antagna av Riksdagen 1997, Prop. 1996/97:53). Berörda bostadshus beräknas därmed ligga under riktvärdet utomhus vid fasad. Maximala ljudnivån (passage av enstaka fordon) förändras inte vid genomförande av planen men kommer att inträffa oftare då trafiken ökar. Säkerhetsavstånd till golfbana Några riktlinjer för avstånd mellan golfbana och byggnad finns ej enligt Svenska golfförbundet. Däremot finns det rekommendationer för anläggande av golfbanor intill allmän väg som Vägverket tagit fram, publikation 2007:133. Vid lokalisering av golfbana intill vägområde för lågtrafikerade gator med mindre än 1000 fordon/dygn bör skyddsavståndet till golfbanan vara minst 12 meter. Vid lokalisering av golfbana intill vägområde i trafiknätet med medelhög trafik bör avståndet till golfbanan vara 30 meter. I planförslaget ligger närmaste byggnad ca 35 meter från bankant vilket väl kan jämföras med Vägverkets riktlinjer för medelhög trafik. Teknisk försörjning Vatten och avlopp En Va-utredning som förtydligar hur va-frågan är tänkt att lösas för området är framtagen av Markteknik ab ( ). Ledningar för vatten och avlopp finns inte inom planområdet idag. Vatten- och avloppsfrågan ska lösas gemensamt för hela planområdet, VA för enskilda hus tillåts inte. En gemensamhetsanläggning skall bildas för VA-anläggning. En planbestämmelse har införts att bygglov inte får ges för byggnation eller ändrad markanvändning förrän en gemensam VA-anläggning kommit till stånd eller att avtal med tidplan för färdigställande och ianspråktagande av infartsvägen har träffats mellan exploatör och köpare. Vatten Vattenförsörjningen skall ske med gemensamt borrad brunn med ett utjämningsmagasin på 10 m 3. Mätning av vattentillgången i området utfördes , denna påvisade riklig tillgång av vatten och visade att den mest lämpliga platsen för borrhål är i den södra delen av området. Pumpanläggningen placeras i miljöbyggnaden mitt i området. Avstånd till föreslaget reningsverk är ca 170 m. I samband med mätningen gjordes en lägesinventering av befintliga brunnar. Avstånd till närmsta brunn (djupborrad brunn på fgh Legene 1:9) är ca 150 m. Närliggande fastigheters brunnar skall inventeras beträffande vattentillgång. Möjligheter att förse angränsande bostadsfastigheter med dricksvatten skall ges. Tillstånd för borrad brunn krävs enligt 11 kap 2 Miljöbalken och ska sökas hos miljödomstolen efter samråd med länsstyrelsen. Då den gemensamma brunnen betjänar fler än 50 personer skall ett egenkontrollprogram inrättas enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (lvfs 2001:30). Normal kontroll utförs 4 gånger per år och utökad kontroll 1 gång vartannat år. Egenkontrollprogrammet utförs av dricksvattenproducenten. Avlopp Avloppsfrågan kommer att lösas med ett lokalt reningsverk eftersom slutrecipienten är Åbyfjorden, ett Natura 2000-område. Ett lokalt reningsverk typ Bio Cleaner BC50 eller likvärdigt bör utföras. Reningsverket renar avloppsvatten från pe med 98 % reningseffekt och klarar de krav som naturvårdsverket ställer. Reningsverket placeras i lågpunkten i nordost i läge enligt plan. Ut- 14

15 loppet från reningsverket utformas som ett receptionsdike för att uppnå maximal rening (receptionsdike = makadamtäckt drändike för efterbehandling). Receptionsdiket ansluts till det öppna diket strax innan diket övergår till en tät ledning under golfbanan. Vattnet från reningsverket passerar sedan två dammar på golfbanans område innan det når Kärrs vatten, ett naturligt vattendrag. Därefter rinner vattnet via dike och bäck ut i Åbyfjorden som är slutrecipient. Avledningen till dammarna innebär att ytterligare kväverening kommer att ske då dessa delvis är bevuxna. Den nedre dammen används för bevattning av golfbanan vilket innebär återcirkulation av vattnet med ytterligare rening till följd. Oro för kapacitetsbrist finns för den befintliga ledningen på golfbanan ned till första dammen varför den byts ut till 200 mm dränledning typ DSA eller likvärdig på en sträcka av ca 150 m. Reningsverket skall omfattas av ett skötselprogram vilket innebär att tillsyn sker 2 ggr/år då kemikaliepåfyllning (flockningskemikalie för minskning av fosfor), funktionskontroll, slamtömning, provtagning och ev. utbyte av slitdelar sker. Skötseln utförs normalt av leverantören under garantitiden varefter ansvaret efter utbildning övergår till gemensamhetsanläggningen. Avloppsledningar från bostäderna förlägges med självfall i lokalgator till reningsverket som är placerat på områdets lägsta punkt. Körväg för fordon för underhåll kommer att finnas. Dagvatten Dagvattenhanteringen skall ske genom lokalt omhändertagande. Idag går ett öppet dike genom området från söder till norr. Till diket ansluts intilliggande smådiken från de idag delvis igenväxta åkermarkerna. Diket fortsätter över golfbanan i en betongledning ned till de två dammarna på golfbanan. Från den nedre dammen bräddas vattnet vidare ned till Kärrs vatten innan det så småningom via diken och bäckar mynnar ut i Åbyfjorden som är slutrecipient. Det befintliga dagvattendiket förslås vara kvar genom området men grävs om för anpassning till planerad bebyggelse. Befintliga små sidodiken behålls öppna där så är möjligt. Körvägar i området bör vara grusade, ej asfalterade. Dagvatten från körvägar avleds till det öppna diket alternativt via makadamfyllt drändike som ansluts till det öppna diket. Takvatten från hus avleds med utkastare till mark eller till makadamfyllt drändike som ansluts till det öppna diket. Ovan förslag till åtgärder bör vara utformade så att avrinningen från området ej överstiger den naturliga avrinningen. Elförsörjning För att trygga elförsörjningen till området skall en högspänningskabel läggas i infartsvägen från befintlig transformatorstation vid St. Lönnekärr till planområdet. En ny transformatorstation placeras i mitten av planområdet. Elanläggning utförs av SEV NÄT AB, Strömstad. Uppvärmning Byggnaderna föreslås uppvärmas genom luftvärmepump. Bostäderna bör inte värmas upp genom direktverkande el eller oljepanna. Godkända kaminer kan installeras som komplement till uppvärmningen. Bygganmälan krävs för installation av kamin. Miljö- och byggkontoret ska därför kontaktas innan kamin installeras i fastigheterna. Tele För teleledningar ansvarar Telia Sonera. 15

16 Avfallshantering I planförslaget ingår en miljöstation (miljöhus) med plats för kärl för restavfall som tömmes genom kommunens försorg. I föreslaget miljöhus kan ytor avsättas för framtida placering av återvinningskärl för källsortering. Hantering av hushållsavfall samt återvinning av returmaterial åligger de boende. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från den dag som planen vinner laga kraft Huvudmannaskap Enskilt huvudmannaskap, kommunen är inte huvudman för allmän platsmark. Exploatören är ansvarig för genomförandet av anläggningar och vägar inom planområdet samt den nya gångvägen till golfklubbens klubbhus. Upprustning och förbättring av tillfartsvägen svarar även exploatören för. För drift och underhåll svarar en blivande gemensamhetsanläggning. UPPRÄTTANDE AV PLANFÖRSLAG Planhandling och planförslag har upprättats av LILJEWALL arkitekter ab i Göteborg, Bjarni Ingvason, Emma Lindberg i samråd med Ingrid Lindbom, Miljö- och byggkontoret i Sotenäs kommun Bjarni Ingvason Emma Lindberg Ingrid Lindbom Arkitekt Planarkitekt Fysisk planerare LILJEWALL arkitekter ab LILJEWALL arkitekter ab Sotenäs kommun 16

17 DETALJPLAN FÖR Del av Legene 1:2 m.fl. SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands län UTSTÄLLNINGSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Genomförandebeskrivningen syftar till att klarlägga de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen skall kunna genomföras. Genomförandebeskrivningen skall åtfölja detaljplanen men har ingen egen rättsverkan. ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Arbetet bedrivs med inriktning på att detaljplanen kan antas under 3:e kvartalet Preliminär tidplan enligt nedan: Beslut om samråd augusti 2007 Samrådsskede mars-april 2008 Utställningsskede juni-juli 2009 Antagande oktober 2009 Laga kraft (tidigast) november 2009 Antagande av detaljplanen sker i Miljö- och byggnämnden. Genomförandetid Genomförandetiden år 10 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga enligt detaljplanen. Detaljplanen gäller även efter det att genomförandetiden gått ut. Kommunen kan då ändra planen utan att fastighetsägaren har rätt till någon ersättning. Huvudmannaskap Med huvudmannaskap avses bl a ansvaret för iordningställande och underhåll av allmänplatsmark (i detta fall LOKALGATA och PARK) inom planområdet. Aktuell plan har enskilt huvudmannaskap, dvs kommunen är inte huvudman för de allmänna platserna utan det är de enskilda fastighetsägarna som är primärt ansvariga. Inget ansvar läggs dock på den enskilde utan skyldigheten fullgörs genom att fastighetsägarna går samman i en eller flera samfällighets eller vägföreningar. Ansvarsfördelning Anläggning Genomförande Drift B Exploatör/fastighetsägare Gemensamhetsanläggning /fastighetsägare LOKALGATA Exploatör/fastighetsägare Gemensamhetsanläggning NATUR PARK Exploatör/fastighetsägare Exploatör/fastighetsägare Gemensamhetsanläggning Gemensamhetsanläggning Exploatören bekostar utbyggnaden av området för att sedan överlåta marken till gemensamhetsanläggningen. 17

18 Gemensamhetsanläggningen ansvarar för drift och underhåll vad avser byggnader och övriga anläggningar inom kvartersmark samt vägar och natur inom allmänplatsmark. Kvartersmarken kommer att upplåtas med äganderätt. Den nya gångvägen till golfklubben och dess klubbhus ingår också i gemensamhetsanläggningens ansvar, gångvägen ligger utanför planområdet. Upprustningen och förbättring av tillfartsvägen svarar exploatören för. Gatubelysning byggs ut av exploatören och ägs och drivs av gemensamhetsanläggningen. För El- och teleledningar är SEV NÄT AB, Strömstad resp. Telia huvudmän. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsägare Fastigheterna Legene 1:2 och 1:3 ägs av exploatören. Fastighetsindelning och nödvändiga förrättningar inom planområdet bekostas av exploatören. Fastighetsbildning Planförslaget berör fastigheterna Legene 1:2 och 1:3. Fastighetsbildning kan ske då detaljplanen vunnit laga kraft. I samband med fastighetsbildningen föreslås en sammanslagning av fastigheterna Legene 1:2 och 1:3. Inom planområdet kommer därefter enskilda fastigheter att styckas av för bostadsändamål i huvudsak enligt illustrationsplanen. Gemensamhetsanläggning Vägen till planområdet är idag en enskild väg som förvaltas genom Dammen Valehed vägsamfällighet, samfälligheten är dock inte juridisk bildad. Planförslaget innebär att den nya bebyggelsen matas via den befintliga vägen och samtliga nya fastigheter ska därmed anslutas till Dammen - Valhed vägsamfällighet. Förslaget innebär även att de nya gatorna inom planområdet ska ingå i denna gemensamhetsanläggning. En prövning av vägsamfälligheten är nödvändig i samband med att den juridiskt bildas efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Gemensamhetsanläggningen för infartsvägen ska vara bildad innan bygglov för byggnation inom planområdet får ges. Fastighetsägarna och exploatören står för denna förrättningskostnad. Innan bygglov får ges för byggnation eller ändrad markanvändning ska en gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp vara bildad eller ett avtal med tidplan för färdigställande och ianspråktagande av VA-anläggningen har inträffats mellan exploatörer och köpare. Samtliga nya fastigheter ska anslutas till denna. Om intresse finns från befintliga fastigheter att ansluta till VA-systemet ska även dessa ingå i gemensamhetsanläggningen. Gemensamma ytor så som naturmark, gemensamhetsanläggning, gångstråk, miljöbyggnad, gästparkering, lekplats, tekniska anläggningar för avloppsrening och transformatorstation skall drivas och underhållas av en gemensamhetsanläggning i vilken de nya fastighetsägarna har en del i. Detta innebär att det blir en förening som står för skötsel och underhåll av dessa områden. EKONOMISKA FRÅGOR Vägar, VA-anläggning mm Exploatören bekostar alla de åtgärder som föranleds av den nya detaljplanen (plan och genomförande), så som utbyggnad av ledningar, gator samt trafikåtgärder mm. Exploatören ombesörjer även att sätta upp nödvändiga skyddsåtgärder såsom skyltar och skydd, där gångvägen placeras längs golfbanan. De tillkommande fastigheterna inom detaljplaneområdet skall tillsammans med övriga fastigheter längs vägen ingå i vägsamfälligheten för drift och underhåll av tillfartsvägen. 18

19 Finansiering Exploatören ansvarar för samtliga kostnader inom planområdet i samband med planens genomförande. TEKNISKA FRÅGOR Vägar Utbyggnad av mötesplatser längs infartsvägen och förbättringsåtgärder vid infarten från väg 870 bör vara genomförda innan inflyttning. Följande fastigheter berörs av utbyggnaden av mötesplatserna samt övriga åtgärder längs infartsvägen: Prästbacka 1:6, Lönnekärr 1:1, Lönnekärr 2:2 och Lönnekärr 2:3. De geotekniska förutsättningarna ska klarläggas innan utbyggnad sker. Förekomsten av fornlämningar ska utredas mer ingående innan utbyggnad av vägen. Inventering av befintliga träd berörda av vägutredningen bör göras innan utbyggnaden av vägen, om möjligt bör en gammal ask med rik lavflora som står mittemot en föreslagen mötesplats mellan väg och bäck, ca 100 meter öster om husen i Stora Lönnekärr sparas. En administrativ bestämmelse har införts på plankartan att bygglov inte får ges för byggnation eller ändrad markanvändning förrän en gemensamhetsanläggning för infartsvägen bildats eller att avtal med tidplan för färdigställande och ianspråktagande av infartsvägen har träffats mellan exploatör och köpare. Tekniska anläggningar Nybyggnader skall anslutas till en lokal VA-anläggning som drivs genom gemensamhetsanläggningen. Bygglov får inte ges för byggnation eller ändrad markanvändning förrän en gemensam VA-anläggning kommit till stånd eller att avtal med tidplan för färdigställande och ianspråktagande av infartsvägen har träffats mellan exploatör och köpare. Anslutning av El- och Teleledningar skall ske i tomtgräns. Avtal om El- och belysning samt anslutning skall träffas med El-leverantören. Gatubelysning byggs ut av exploatören och ägs och drivs av gemensamhetsanläggningen. Tillstånd Tillstånd för borrad brunn krävs enligt 11 kap 2 Miljöbalken och ska sökas hos miljödomstolen efter samråd med länsstyrelsen. Provpumpning ska utföras före ansökan så att eventuell påverkan av närliggande fastigheters brunnar kan redovisas i ansökan. Tillstånd för hastighetssänkning från 70 km/h till 50km/h ska ansökas om hos Länsstyrelsen, även ansökning om stoppsylt vid utfarten mot väg 870 skall göras. Kontrollprogram Då den gemensamma brunnen betjänar fler än 50 pe skall ett egenkontrollprogram inrättas enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (lvfs 2001:30). Egenkontrollprogrammet skall ange förslag till provtagningspunkter och provtagningsfrekvens för normal och utvidgat kontroll av dricksvattnet. Analys av provtagningarna skall ske på därtill ackrediterat laboratorium. Normal kontroll utförs 4 gånger per år och utökad kontroll 1 gång vartannat år. Egenkontrollprogrammet ska utföras av dricksvattenproducenten dvs. samfälligheten. Egenkontrollprogrammet ska godkännas av tillsynsmyndigheten. FORMELL HANTERING Genomförandebeskrivningen avses i detta utförande ligga till grund för utställning och remiss enligt PBL. 19

20 UPPRÄTTANDE AV PLANFÖRSLAGET Planhandling och planförslag har upprättats av LILJEWALL arkitekter i Göteborg, Bjarni Ingvason, Emma Lindberg i samråd med Ingrid Lindbom, Miljö- och byggkontoret i Sotenäs kommun Bjarni Ingvason Emma Lindberg Ingrid Lindbom Arkitekt Planarkitekt Fysisk planerare LILJEWALL arkitekter ab LILJEWALL arkitekter ab Sotenäs kommun 20

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Flåghult 1:51 m fl 2008-05-29 Strömstads kommun, Västra Götalands län Reviderad 2008-10-06 Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Bocken 2008-02-20 Tanums kommun, Västra Götalands län Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Nötsäter 1:311, Dunkavlemyren. Tjörns Kommun, Västra Götaland

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Nötsäter 1:311, Dunkavlemyren. Tjörns Kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-11-30 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Nötsäter 1:311, Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

GLÖSKÄR 1:7 M FL FASTIGHETER

GLÖSKÄR 1:7 M FL FASTIGHETER G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Samrådshandling 2016-01-27 Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL FASTIGHETER Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering ADRESS

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 NORDANSTIGS KOMMUN Plan- och byggkontoret 2012-01-23 1 (6) Samrådshandling Enkelt planförfarande Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 2012-01-23 2 (6) PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Ulmekärr, Gissleröd och Kuseröd ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för delar av. Tanums kommun, Västra Götalands Län

Ulmekärr, Gissleröd och Kuseröd ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för delar av. Tanums kommun, Västra Götalands Län ANTAGANDEHANDLING 2009-05-05 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för delar av Ulmekärr, Gissleröd och Kuseröd Tanums kommun, Västra Götalands Län Upprättad av VästArkitekter AB REVIDERAD ENLIGT LÄNSSTYRELSENS

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft Lagakrafthandling 2011-03-23 Antagen 2011-04-27, laga kraft 2011-05-27 Detaljplan för Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Sunnanå 2:7 m fl, Melleruds kommun, Västra Götalands län UTSTÄLLNINGSHANDLING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande

Läs mer

Antagandehandling Dnr: 0481/10

Antagandehandling Dnr: 0481/10 1(5) Tillhör Kommunstyrelsen i beslut 2015-11-02 2... Agneta Dejenfelt Kommunsekreterare DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 i Ödsmål Västra Götalands län Antagandehandling

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet

UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands Län DETALJPLAN Del av Legene 1:2 m fl fastigheter Vägalternativ 1 UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet Antal sidor: : 54 50 Göteborg, augusti

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Orust kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Upprättad 2012-08-25 BO-HUS-PLAN AB Arkitekt Boo Widén ORUST KOMMUN Verksamheten för

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för småindustri öster om Hällebäck, MUNKERÖD 1:21 m.fl. Stenungsunds kommun Tillhör Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun beslut 2008-12-15 228 Laga kraft 2009-01-13 Jonas Sverkén Sekreterare

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling SAMHÄLLSBYGGNAD Ändring av detaljplan för Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2016-12-01 Innehåll Förutsättningar 3 Planförslag 4 Plankarta med bestämmelser 6 Genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2012-11-02 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE

NORMALT PLANFÖRFARANDE 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2009-03-25 Detaljplan för Harvägen, Eneby 1:122 m. fl. Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Boberg 3:13 m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-03-03 Reviderad 2010-10-26, 2012-05-15 1. INLEDNING Detaljplanens huvudsyfte

Läs mer

Detaljplan för del av Torreby 3:154, Slottet Munkedals kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för del av Torreby 3:154, Slottet Munkedals kommun, Västra Götalands län Detaljplan för del av Torreby 3:154, Slottet Munkedals kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Följande moment ingår i planarbetet fram till lagakraftvunnen

Läs mer

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Samrådshandling maj 2011 Normalt planförfarande Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för ORRSKOGEN GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för ORRSKOGEN GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för ORRSKOGEN Malung-Sälens kommun Dalarnas län Upprättad i maj 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Karl-Erik Sigfrids GRANSKNINGSHANDLING PLANDATA Planhandlingarna är följande:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING Sida 1(8) Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanen har

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer