Sammanträdesdatum Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-24 Ingrid Nilsson. Ordförande Karin Stierna. Justerare...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2008-01-08. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-24 Ingrid Nilsson. Ordförande Karin Stierna. Justerare..."

Transkript

1 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (31) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund, klockan Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Lennart Oscarsson (s) Mikael Stedt (s) Lars Andreasson (s) Anette Bergqvist (s) Eva Sjölander (s) Göran Edman (rd) Hans Wessén (rd) Mats Almer (rd) Anna Forsner Andersson (rd) Göran Espmark (c) Britt-Inger Roos (m) Gert Norman (v) Inger Vigren (s), tjg ersättare Övriga närvarande Utses att justera Ingrid Nilsson, sekreterare Tony Olofsson, ej tjg ersättare Maj-Britt Åkerström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2 Lennart Oscarsson Justeringens Kommunkansliet, Strömsund, plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-24 Ingrid Nilsson Ordförande..... Karin Stierna Organ Justerare... Lennart Oscarsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum då anslag , 1-2, Datum då anslag , 1-2, sätts upp 4-24 tas ned 4-24

2 Kommunstyrelsen Godkännande av föredragningslistan Följande tillägg görs i föredragningslistan: * Mittskandinaviska Regionprojektet, Grensefjäll i Midt-Norden, GIM medfinansiering av förprojekt Ärendet behandlas före punkt 1 i föredragningslistan. * Ärende nr 18 tas bort ur föredragningslistan.

3 Kommunstyrelsen Dnr Information om rådgivningsrapporten Gemensam nämnd för Närvård Frostviken Maj-Britt Åkerström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, informerar om den rådgivningsrapport hon på uppdrag av Strömsunds kommun upprättat för den gemensamma nämnden mellan Jämtlands läns landsting och Strömsunds kommun för hälso- och sjukvård samt socialtjänst i Frostvikenområdet.

4 Kommunstyrelsen Dnr Mittskandinaviska Regionprojektet, Grensefjäll i Midt- Norden, GIM - medfinansiering av förprojekt Lierne kommun, Röyrviks kommun, Frostviken i Strömsunds kommun och Hotagen i Krokoms kommun ligger långt bort från tillväxtområdena runt de stora tätorterna i Norge och Sverige och har länge arbetat med en negativ befolkningsutveckling. I regionen, som kan kallas Midt-Skandinavia p.g.a. det geografiska läget i Norden och Skandinaivien, har man nu ambitioner om att få tillbaka växtkraften i samhället genom ett mycket närmare samarbete än förr. Diskussion/information om projektet har tidigare getts i kommunstyrelsen och arbetsutskottet. GIM-gruppen har diskuterat ärendet den 22 oktober Kostnaderna för förprojektet beräknas till maximalt kronor inklusive Interregmedel. Följande finansiering av förprojektet har föreslagits: Interregmedel Krokoms kommun Strömsunds kommun Norge Norge Lierne kommun Röyrviks kommun skr skr skr nkr nkr nkr nkr Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1 Strömsunds kommun medfinansierar förprojektet med kronor. 2 Medel anvisas ur omställnings-/utvecklingspotten Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

5 Kommunstyrelsen Dnr Val av kommunstyrelsens arbetsutskott för åren Kommunstyrelsens beslut 1 Som ledamöter utses 1 Karin Stierna (c), Gåxsjö 2 Jan-Olof Andersson (m), Trångmon 3 Lennart Oscarsson (s), Hammerdal 4 Anette Bergqvist (s), Strömsund 5 Göran Edman (rd), Holmsund 2 Som personliga ersättare utses 1 Göran Espmark (c), Äspnäs 2 Britt-Inger Roos (m), Strömsund 3 Lars Andreasson (s), Abborrholmberget 4 Gudrun Hansson (s), Strömsund 5 Anna Forsner Andersson (rd), Rossön 3 Som ordförande utses Karin Stierna. 4 Som vice ordförande utses Jan-Olof Andersson. Beslutsexpediering De valda Löner

6 Kommunstyrelsen Dnr Val av representant i Jämställdhetsrådet Jämtlands län Jämställdhetsrådet är en organiserad samverkan som består av ledande företrädare för organisationer och myndigheter i länet. Kommunstyrelsens beslut Strömsunds kommun utser Karin Stierna som ordinarie representant och Carina Esbjörnsson som ersättare. Beslutsexpediering Länsstyrelsen De valda

7 Kommunstyrelsen Dnr Val av representant i politisk styrgrupp - Z-renhållare Z-renhållare är ett regionalt samarbete för renhållning inom Jämtlands län. Yrkanden * Britt-Inger Roos (m) yrkar att Jan-Olof Andersson (m) utses som ledamot. * Lennart Oscarsson (s) yrkar att Mikael Stedt (s) utses som ersättare. * Anna Forsner Andersson (rd) yrkar att Göran Edman (rd) utses som ersättare. Proposition 1 Ordföranden ställer proposition på val av Jan-Olof Andersson som ledamot och finner bifall till detta. Proposition 2 Ordföranden ställer därefter proposition på valet av ersättare och finner att Mikael Stedt utses som ersättare. Kommunstyrelsens beslut 1 Som ledamot utses Jan-Olof Andersson (m), Trångmon. 2 Som ersättare utses Mikael Stedt (s), Gäddede. Reservationer Göran Edman (rd), Hans Wessén (rd), Mats Almer (rd) och Anna Forsner Andersson (rd) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anna Forsner Anderssons yrkande. Beslutsexpediering Z-renhållare De valda

8 Kommunstyrelsen Dnr Revision av kortfakturor Kommunstyrelsen beslutade den 18 september 2007, 232, bl.a. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upphandla granskning av kontokort (hantering och attestrutiner) för perioden 1 januari december Uppdraget gick till Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Öhrlings har kommit in med en rådgivningsrapport daterad den 14 november Chefen för kommunledningsförvaltningen har i en skrivelse den 27 november 2007 föreslagit vilka förbättringsåtgärder som bör vidtas. Beredning Arbetsutskottet 271/2007 enligt följande: 1 Attestreglementet ska revideras i enlighet med de förslag chefen för kommunledningsförvaltningen redovisat. Bilaga 2 Uppföljning av förbättringsåtgärderna ska utföras på samtliga fakturor fram till sommaren Yrkande Anna Forsner Andersson (rd) yrkar tillägget att kontokort framdeles endast ska innehas av kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen. Proposition 1 Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner bifall till detta. Proposition 2 Ordföranden ställer därefter proposition på Anna Forsner Anderssons tilläggsyrkande och finner att detta avslås.

9 Kommunstyrelsen forts. Omröstning Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs. Den som stöder Anna Forsner Anderssons tilläggsyrkande röstar ja. Den som avslår tilläggsyrkandet röstar nej. Vid omröstningen avges 4 ja-röster, 10 nej-röster och 1 avstår från att rösta (se omröstningsbilaga). Kommunstyrelsen här därmed beslutat att avslå tilläggsyrkandet. Kommunstyrelsens beslut 1 Attestreglementet ska revideras i enlighet med de förslag chefen för kommunledningsförvaltningen redovisat. Bilaga 2 Uppföljning av förbättringsåtgärderna ska utföras på samtliga fakturor fram till sommaren Reservationer Göran Edman (rd), Hans Wessén (rd), Mats Almer (rd) och Anna Forsner Andersson (rd) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anna Forsner Anderssons tilläggsyrkande. Beslutsexpediering Ekonomi

10

11 Kommunstyrelsen Dnr Fastställande av handlingsplan för brandsäkerhet Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund har vid tillsyn av kommunens anläggningar konstaterat en rad generella brister. Med anledning av detta har krav ställts om att en långsiktig plan ska upprättas för åtgärdande av bristerna. Prioriterade anläggningar är byggnader för vård och omsorg samt dessa verksamheters arbete med brandsäkerhet. Kraven kommer att innebära att stora årliga investeringar i brandskydd krävs, liksom omfattande utbildningsinsatser. Teknik- och serviceförvaltningen har med anledning av dessa krav upprättat en första handlingsplan och anhåller i en skrivelse den 16 november 2007 om att kommunstyrelsen fastställer den. Beredning Arbetsutskottet 272/2007 Kommunstyrelsens beslut Handlingsplanen fastställs. Bilaga. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund

12 STRÖMSUNDS KOMMUN Handlingsplan brandsäkerhet Lagens krav Lagstiftning Lagar som reglerar säkerhet och utrymning av byggnader är: Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., (SFS 1994:487) Plan- och bygglagen, PBL (SFS 1987:10) Miljöbalken (SFS 1998:808) Lagen om skydd mot olyckor 2004 Förordningar Förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., (SFS 1994:1215) Räddningstjänstförordningen (SFS 1986:1107) Föreskrifter och allmänna råd Boverkets byggregler (BFS (BBR) 2002:119) Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS) Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund har krävt att Strömsunds kommun upprättar riktlinjer och handlingsplan gällande sektioneringar, larm, sprinklers och utrymning i kommunens fastigheter, samt att prioritering av åtgärder och utförandetid görs. Nuläge Dokumentation över kommunens fastigheter Det har genomförts en inventering av fastigheterna med målsättning att ha en samlad dokumentation av nuvarande säkerhet gällande sektioneringar, larm och hur de är inkopplade, sprinklers, utrymningsskyltar och -vägar samt deras utformning. Beskrivning av varje fastighet innehåller: Antal våningsplan Typ av verksamhet Befintlig brandsäkerhet, släckutrustning osv. Utbildningsnivå hos personalen i byggnaderna

13 STRÖMSUNDS KOMMUN Policy Verksamhetsansvarigas/brandskyddsombudens uppdrag finns beskrivna i kommunens brandskyddspolicy och brandskyddsorganisation. Utbildning Samtlig personal ska genomgå grundlig utbildning (BKA 4 h). Ansvariga för brandsäkerhet på olika nivåer ska tillhandhållas utbildning för att kunna klara sitt uppdrag Utbildning sker kontinuerligt med mål att alla ska ha erforderlig utbildning senast år 2010 i enlighet med upprättat avtal med Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund. Byggnader Utredning av kommunens alla byggnader ur brandtekniskt perspektiv ska genomföras och syfta till att prioritering mellan dessa görs. I ett första skede har följande objekt prioriterats: Tåsjögården, Tåsjö 1:153 Rossöcenter, Bodum 1:43 Uddebo, Gäddede 1:306 Forsgården, Gäddede 1:333 Strömbacka 1 och 2, Salvian 2 Gruppbostad Stenbiten, Stenbiten 3 (hyrd lokal) Gruppbostad Bävern, Bävern 3 (hyrd lokal) Åtgärdsbehovet för dessa tas fram senast den 29 februari Tidplan för planerade åtgärder redovisas till kommunstyrelsen senast den 20 mars För de övriga objekten ska prioritering vara utförd senast den 31 december Målet är att alla kommunens byggnader är åtgärdade utifrån Norra Jämtlands Räddningstjänstförbunds krav senast år Denna handlingsplan är fastställd av kommunstyrelsen och ska kontinuerligt revideras.

14 Kommunstyrelsen Dnr Bidrag till Jämtland-Härjedalens Idrottsförbunds 100-årsjubileum Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund bildades 1908 och kommer därmed att ha 100-årsjubileum år Förberedelsearbetet för detta pågår och programidén är att hela länet ska uppmärksamma detta på olika sätt. Det är hela länets idrottsrörelses historia som man vill lyfta fram och levandegöra. I en skrivelse den 28 juni 2007 redogör förbundet för vilka aktiviteter man planerar och anhåller om bidrag från Strömsunds kommun med kronor. Pengarna är avsedda att användas till ett jubileumsstipendium till 12 ledare samt för idrottsforum och jubileumsmiddag. Efter att ha haft kontakt med övriga kommuner föreslår kultur- och fritidschefen på delegation av barn-, kultur- och utbildningsnämnden att kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på kronor. Strömsunds kommun/barn-, kultur- och utbildningsnämnden delar dessutom ut ett eget ledarstipendium. Beredning Arbetsutskottet 273/2007 Kommunstyrelsens beslut 1 Förbundet erhåller bidrag med kronor. 2 Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov Beslutsexpediering Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

15 Kommunstyrelsen Dnr Ytterligare bidrag till motorbyte i Vallbergets skidlift Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2007, 166, att bevilja IFK Strömsunds Slalomsektion bidrag med kronor till motorbyte i Vallbergets skidlift. Kostnaderna för inköpet kalkylerades till ca kronor, varav slalomsektionen skulle stå för halva kostnaden. Motorn är nu utbytt, men den kalkylerade kostnaden var för låg, eftersom man inte hade tagit med kostnader för utbyte av startutrustning och omlagring av växellåda. Åtgärderna var tvingande då de har direkt med driftsäkerhet och funktion att göra. Till den gamla startutrustningen finns det inte reservdelar och i lagringen var det missljud och oljeläckage. Kostnaden kommer nu att bli mellan och kronor. I den kostnaden ingår inte montage och el-arbete som utförs med frivilliga krafter. Föreningens ambition är att täcka halva kostnaden själv. Därför anhåller man i en skrivelse den 19 november 2007 om ytterligare bidrag med kronor. Beredning Arbetsutskottet 274/2007 Kommunstyrelsens beslut 1 Föreningen erhåller ytterligare bidrag med kronor. 2 Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov Beslutsexpediering IFK Strömsunds Slalomsektion

16 Kommunstyrelsen Dnr Eventuell medfinansiering av projekt om socialt företagande Kraftcentrum ett projekt inom Europeiska Sociala fonden, riktat till de primära målgrupperna arbetslösa, långtidssjukskrivna och funktionshindrade, avslutades den 31 december Innan detta projekt avslutades började en arbetsgrupp att verka för en fortsättning. Arbetsgruppen vill nu genomföra ett projekt som syftar till att vidareutveckla den verksamhet Kraftcentrum startade i Strömsunds kommun och som syftar till att på sikt också ska leda till en etablering av ett socialt företag i kooperativ regi. Deltagarna får själva möjlighet att ta en ännu mer aktiv del i sin väg bort från utanförskap. Det sociala företaget kommer att ha som affärsidé att integrera de som är längst från den öppna arbetsmarknaden i arbetsliv och samhälle och som bygger på de arbetsmetoder som utvecklades i Kraftcentrum och de etablerade nätverk arbetsgruppens medlemmar upparbetat i lokalsamhället bland företag, myndigheter, föreningar och organisationer. Tanken är att projektet ska verka för att det i kommunens tätorter ska finnas verksamheter för de i målgrupperna som bor där, främst Hoting, Hammerdal och Strömsund. Arbetsgruppen har i Bygdens Framtid och Studieförbundet Vuxenskolan i Strömsund funnit lokala samarbetspartners som är beredda att bidra. Vuxenskolan är även beredd att vara projektägare. Dessa söker nu tillsammans medel till projektet. Man vill också ha med Strömsunds kommun, Arbetsförmedlingen/Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan m.fl. Yrkande Lennart Oscarsson (s) yrkar att ansökan avslås i avvaktan på att en policy med mål och syfte upprättas för kommunens deltagande i projekten när det gäller ansökningar ur Europeiska Sociala fonden. Proposition Ordföranden ställer proposition på Lennart Oscarssons yrkande och finner bifall till detta.

17 Kommunstyrelsen forts. Kommunstyrelsens beslut Ansökan avslås i avvaktan på att en policy med mål och syfte upprättas för kommunens deltagande i projekten när det gäller ansökningar ur Europeiska Sociala fonden. Beslutsexpediering Studieförbundet Vuxenskolan

18 Kommunstyrelsen Dnr Medel för inköp av arbetskläder alternativt skor inom vårdoch omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningen anhåller i en skrivelse den 22 november 2007 om medel till inköp av arbetskläder alternativt arbetsskor till sammanlagt 450 anställda, ett belopp av kronor. Inköpen exkluderar administrativ personal samt chefer. Beredning Arbetsutskottet 281/2007 enligt följande: 1 Ansökan avslås eftersom kommunen har begränsade ekonomiska resurser. 2 Detta är en fråga som framdeles bör arbetas in i budgetprocessen. Yrkanden * Anna Forsner Andersson (rd) yrkar att vård- och omsorgsförvaltningen erhåller anslag med kronor för inköp av arbetskläder samt att medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. * Göran Espmark (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition 1 Ordföranden ställer proposition på punkt 1 i arbetsutskottets förslag och Anna Forsner Anderssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Omröstning Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs. Den som stöder punkt 1 i arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Anna Forsner Anderssons yrkande röstar nej.

19 Kommunstyrelsen forts. Vid omröstningen avges 11 ja-röster och 4 nej-röster (se omröstningsbilaga). Kommunstyrelsen här därmed beslutat att bifalla punkt 1 i arbetsutskottets förslag. Proposition 2 Ordföranden ställer därefter proposition på punkt 2 i arbetsutskottets förslag och finner bifall till detta. Kommunstyrelsens beslut 1 Ansökan avslås eftersom kommunen har begränsade ekonomiska resurser. 2 Detta är en fråga som framdeles bör arbetas in i budgetprocessen. Reservationer Göran Edman (rd), Hans Wessén (rd), Mats Almer (rd) och Anna Forsner Andersson (rd) reserverar sig mot punkt 1 i beslutet till förmån för Anna Forsner Anderssons yrkande. Beslutsexpediering Vård- och omsorgsförvaltningen

20 Kommunstyrelsen Dnr Yttrande över betänkande SOU 2007:72 Kommunal kompetens i utveckling Finansdepartementet har skickat rubricerat betänkande på remiss till ett stort antal myndigheter, kommuner och landsting m.fl. Strömsunds kommun är ej remissinstans, men har ju ändå möjlighet att komma in med synpunkter senast den 15 januari Utredningschefen vid kommunledningsförvaltningen/kansli har upprättat förslag till yttrande. Beredning Arbetsutskottet 283/2007 Kommunstyrelsens beslut Yttrande avges enligt bilaga. Beslutsexpediering Finansdepartementet

21 STRÖMSUNDS KOMMUN YTTRANDE Kommunal kompetens i utveckling, SOU 2007:72 Regeringen tillsatte i april 2006 en särskild utredning med uppdrag att utreda frågor om den kommunala kompetensen och kommunal samverkan. Syftet var att anpassa den kommunala kompetensen på ett antal områden till samhällsutvecklingen. Uppdraget har delats in i sex områden, alla med koppling till den kommunala kompetensen. Undantag från lokaliserings- och självkostnadsprinciperna Samordning av kompetensutvidgande lagstiftning, de s.k. smålagarna Kommunal finansiering av statlig verksamhet i fråga om infrastruktur och högskoleverksamhet Kommunalt stöd till näringslivet samt förhållandet till EG:s statsstödsregler Kommunal finansiering av EG:s strukturfonder och program Kommunal samverkan Synpunkter från Strömsunds kommun om förslagen Lokaliserings- och självkostnadsprinciperna Här kommer inte utredningen med konkreta förslag utan förordar framtida riktlinjer för beredning och utformning av framtida undantag. Det kan vara rätt väg att gå. Utvecklingen medför, som utredningen konstaterat, att regelverk om undantag snabbt kan bli föråldrade. Ett särskilt svårt område är ju också kommunal affärsverksamhet på en konkurrensutsatt marknad.

22 STRÖMSUNDS KOMMUN YTTRANDE Samordning av smålagarna i en gemensam lag De kompetensutvidgande smålagarna reglerar vitt skilda områden. De ger kommunerna vissa handlingsmöjligheter och kan var och en beskrivas som speciella undantag från kommunallagens kompetensregler. Det är en klar fördel om dessa smålagar kan samlas i en ny gemensam lag eftersom de har en gemensam andemening. Om så sker är det ytterligare fördel om något i framtiden nytt undantag med behov av lagreglering också kan tillföras denna lag. Inte minst för de förtroendevalda är det en fördel med en sammanhållen lagstiftning. Utökad kompetens att lämna bidrag till viss statlig verksamhet Mer vanligt på senare tid har varit förskottering än rena kommunala bidrag till statliga vägar. Det kan vara en fördel för en enskild kommun att kunna tidigarelägga ett vägbygge. Utredningen har till övervägande del funnit nackdelar med förskottssystemet. Då man inte finner att en avveckling av systemet är realistiskt, föreslås i stället att staten till Vägverket och Banverket inför tydligare regler för förskottering. Som exempel kan anges att ett projekt får tidigareläggas högst fem år. Vad gäller bidrag till högskoleverksamhet föreslår utredningen att kommuner och landsting ges en utökad kompetens att lämna bidrag till forskning och utbildning samt att bistå med stödfunktioner och infrastruktur på frivillig basis. Strömsunds kommun kan ansluta sig till förslagen. Kommunalt stöd till näringslivet Utredningen betonar att det främst är en statlig uppgift att på olika sätt stödja näringslivsutvecklingen. Här föreslås ändå att kommunerna får en vidgad kompetens att tillhandahålla lokaler för uthyrning. Marknadsmässiga hyror ska då tillämpas. En alternativ lösning är att denna stödform begränsas till små företags behov av lokaler.

23 STRÖMSUNDS KOMMUN YTTRANDE Strömsunds kommun finner förslagen intressanta men ser det svårt att ta ställning för något av alternativen. Medfinansiering av EG-projekt Utredningen föreslår att ett undantag bör göras från lokaliseringsprincipen för kommunal medfinansiering av projekt inom ramen för EG:s strukturfonder och program. Syftet är att underlätta internationellt samarbete samt att delta i satsningar som kan vara motiverade utifrån en regional nytta. Strömsunds kommun finner förslaget intressant.

24 Kommunstyrelsen Dnr Ansökan om medfinansiering till Landsbygdsutveckling genom LEADER-metoden Det finns ett nationellt landsbygdsprogram för Sverige som pågår under perioden Målet är att stödja en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden för en bättre livskvalitet. Programmet vänder sig till alla som vill ägna sig åt landsbygdsutveckling eller näringsverksamhet på landsbygden. Leader är en del i landsbygdsprogrammet, en arbetsmetod som gör det möjligt för invånare på landsbygden att tillsammans med näringslivet och offentliga sektorn arbeta med landsbygdsutveckling. Styrkan med arbetsmetoden finns bl.a. i det lokala trepartnerskap som bildas, vilket kombinerar den offentliga sektorns ansvar, den privata sektorns effektivitet och den ideella sektorns engagemang. Under 2007 har en arbetsgrupp med representanter från Strömsunds, Sollefteå och Ragunda kommuners ideella, privata och offentliga sektor arbetat med att utforma en utvecklingsstrategi och ansökan om att starta ett Leaderområde, arbetsnamnet har varit 3-sam. Genom Leader blir det möjligt för företag, föreningar och organisationer att ta del av medel för landsbygdsutveckling till sina utvecklingsprojekt på lokal nivå. Det är den gemensamma utvecklingsstrategin för området som ligger till grund för vad som kommer att vara stödbart utifrån de ramar som finns i Landsbygdsprogrammet. Ansökan om att bilda ett Leaderområde ska godkännas av länsstyrelsen. Därefter blir nästa steg att bilda en ideell förening, starta ett Leaderkontor osv. för genomförandet av projektet. Leaderområdet erhåller medel till Landsbygdsutveckling på lokal nivå med förhållandevis förmånliga finansieringsvillkor, 40 % av projektet finansieras av EU-medel för landsbygdsutveckling, 30 % av staten, vilket innebär att 70 % av kostnaderna redan är finansierade, under förutsättning att ytterligare 30 % i offentlig medfinansiering läggs till projektet.

25 Kommunstyrelsen forts. Strömsunds Utvecklingsbolag AB, SUAB, har vid november månads styrelsesammanträde beslutat att delta i Leaderverksamheten för 3-samområdet t.o.m. år 2013, under förutsättning att verksamheten kommer igång. Enligt budget för Leaderområdet 3-sam skulle det innebära en medfinansiering på kronor/år från Strömsunds kommun. Fördelningen är framräknad utifrån antal invånare i respektive kommun. SUAB har för avsikt att finansiera projektet med kronor/år ( kronor i kontanta medel och kronor i eget arbete). Med anledning av detta ansöker SUAB om ytterligare kronor i medfinansiering till Leaderverksamhet i 3-samområdet, under förutsättning att projektet kommer igång. Att finansiera Leaderprojektet med bygdeavgiftsmedel kan vara ett annat alternativ som i så fall innebär att dessa medel kan växlas upp på ett förmånligt sätt. Beredning Arbetsutskottet 284/2007 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1 Kommunfullmäktige anvisar kronor i medfinansiering av Leaderverksamhet i 3-samområdet, under förutsättning att projektet kommer igång. 2 Medel anvisas ur omställnings-/utvecklingspotten 2008.

26 Kommunstyrelsen Dnr Ny ventilation på Hjalmar Strömerskolan överföring av anslagna medel till 2008 Teknik- och serviceförvaltningen hade för avsikt att byta ventilationssystem på Hjalmar Strömerskolan under Till detta anslogs kronor i investeringsbudget Under upphandlingsprocessens gång framkom att arbetet inte gick att utföra under skoltid, varför upphandlingen fick avbrytas. Förbrukade kostnader för projektering m.m. är till dags datum kronor. Förvaltningens avsikt är att påbörja upphandlingen igen i början av 2008 med avsikt att utföra den största delen av projektet under sommarlovet. Teknik- och serviceförvaltningen anhåller i en skrivelse den 26 november 2007 om att de anslagna medlen överförs till Beredning Arbetsutskottet 285/2007 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och serviceförvaltningen får föra över kronor till år 2008.

27 Kommunstyrelsen Dnr Ny återvinningscentral i Hammerdal överföring av anslagna medel till 2008 Kommunfullmäktige har anslagit kronor i investeringsbudget 2007 för ny återvinningscentral i Hammerdal. På grund av att föreslagna nya platser för anläggningen har mötts av protester anhåller teknik- och serviceförvaltningen i en skrivelse den 11 december 2007 om att de anslagna medlen överförs till Beredning Arbetsutskottet 286/2007 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och serviceförvaltningen får föra över kronor till år 2008.

28 Kommunstyrelsen Dnr Svar på motion om att införa klagomåls-/synpunktshantering i Strömsunds kommun Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har i en motion inkommen den 3 augusti 2007 föreslagit att Strömsunds kommun till juli 2008 ska ha infört ett system för klagomålshantering. Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till svar på motionen. Beredning Arbetsutskottet 287/2007 Yrkanden * Britt-Inger Roos (m) yrkar att motionen besvaras i enlighet med bilaga, d.v.s kommunstyrelsen får i uppdrag att som ett led i ett utvecklat kvalitetsarbete införa ett system för synpunktshantering under * Gert Norman (v) yrkar att motionen besvaras i enlighet med bilaga, men att ordet synpunktshantering ändras till klagomåls-/synpunktshantering i sista stycket. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Britt-Inger Roos yrkande. Omröstning Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs. Den som stöder Britt-Inger Roos yrkande röstar ja. Den som stöder Gert Normans yrkande röstar nej.

29 Kommunstyrelsen forts. Vid omröstningen avges 10 ja-röster, 1 nej-röst och 4 avstår från att rösta (se omröstningsbilaga). Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med Roos yrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen besvaras i enlighet med bilaga, d.v.s. kommunstyrelsen får i uppdrag att som ett led i ett utvecklat kvalitetsarbete införa ett system för synpunktshantering under Reservation Gert Norman (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

30

31 STRÖMSUNDS KOMMUN FÖRSLAG TILL MOTIONSSVAR Kommunfullmäktige Motion om att införa klagomåls-/synpunktshantering i Strömsunds kommun Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har i en motion inkommen den 3 augusti 2007 föreslagit att Strömsunds kommun till juli 2008 ska ha infört ett system för klagomålshantering. Under våren 2007 väcktes i kommunstyrelsens arbetsutskott ett önskemål om att kommunledningsförvaltningen skulle se över möjligheten att bygga upp ett kvalitetssystem för det kommunala tjänsteutbudet. En grundförutsättning för ett fungerande kvalitetsarbete är en ordning där medborgarnas och brukarnas synpunkter/klagomål tas om hand på ett öppet och organiserat sätt. Motionärernas förslag ligger helt i linje med en sådan ambition. Med hänvisning till ovanstående och vänsterpartiets förslag föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att som ett led i ett utvecklat kvalitetsarbete införa ett system för synpunktshantering under 2008.

32 Kommunstyrelsen Dnr Svar på motion om länkar till partiernas lokala hemsidor Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har i en motion den 2 oktober 2007 föreslagit att det på kommunens hemsida ska införas länkar till partiernas lokala hemsidor. Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till svar på motionen. Beredning Arbetsutskottet 288/2007 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen besvaras i enlighet med upprättat förslag. Bilaga

33

34 STRÖMSUNDS KOMMUN FÖRSLAG TILL MOTIONSSVAR Kommunfullmäktige Motion om länkar till partiernas lokala hemsidor Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har i en motion den 2 oktober 2007 föreslagit att det på kommunens hemsida införs länkar till partiernas lokala hemsidor. Idag finns redan länkar från kommunens hemsida till de lokala partiernas hemsidor. De återfinns bland föreningarna, under rubriken Politiska föreningar. Denna sökväg kan dock anses vara lite lång. I arbetet med att få till stånd en mer lättillgänglig och medborgarvänlig hemsida fanns förslaget att också från sidan Politik & nämnder länka till de lokala hemsidor partierna i fullmäktige har. Så har också skett. Motionen får därmed anses besvarad.

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-09-19 Blad 1 (15) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, kl. 11.00-15.00 Beslutande Lennart Oscarsson (s), ordförande Karin Stierna (c) Lars Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-24 Blad 1 (35)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-24 Blad 1 (35) Kommunstyrelsen 2009-03-24 Blad 1 (35) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 08.00-18.15 Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Lennart Oscarsson

Läs mer

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Antal 85 Utsändningdag Tisdagen den 26 januari 2010 Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Kommunstyrelsen Februari 2 Tisdag 2010 Se nästa sida! Utdelningsadress Postnummer Ortsnamn ontorsadress

Läs mer

Utsändningdag Tisdagen den 23 februari 2010

Utsändningdag Tisdagen den 23 februari 2010 Antal 85 Utsändningdag Tisdagen den 23 februari 2010 Kallelse/Underrättelse Handlingar Mars 2 till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 2010 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 2 mars 2010,

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 08.00, i sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 08.00, i sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 08.00, i sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund. Kl. 08.00-09.00 Kl. 09.00-09.30 Kl. 09.30-10.00 VD, ordförande

Läs mer

s Sammanträdesdatum Stig Willman, sekreterare Margareta Grundström, del av 22 Lars Rönnestrand, del av 22

s Sammanträdesdatum Stig Willman, sekreterare Margareta Grundström, del av 22 Lars Rönnestrand, del av 22 s Barn- och utbildningsnämnden 2006-04-25 Blad 1 (23) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum 1, kl 10.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Annie-Gerd Nyholm (s) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Se nästa sida. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 51-64 Ingrid Nilsson. ... Karin Stierna

Sammanträdesdatum. Se nästa sida. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 51-64 Ingrid Nilsson. ... Karin Stierna Kommunstyrelsen 2008-03-04 Blad 1 (16) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.00-14.50 Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Emma-Britt Nilsson (PRO) tjänstg ersättare

Sammanträdesdatum. Emma-Britt Nilsson (PRO) tjänstg ersättare - Kommunala pensionärsrådet 2010-09-07 Blad 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Almen kl 10.00-12.00 Beslutande Lars Edin (fp) ordförande Yngve Johansson (s) Inga-Brith Nilsson (c) Anna-Lisa Palmqvist (PRO)

Läs mer

Bilaga 1 (Sid 9-10) 1 Upprop. 2 Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid och plats för protokollets justering

Bilaga 1 (Sid 9-10) 1 Upprop. 2 Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid och plats för protokollets justering 2 Plats och tid för sammanträde Onsdagen den 16 juni 2010, klockan 13.00, i Virveln på Folkets Hus, Strömsund OBS! Sammanträdet kommer att kunna följas på webb-tv via kommunens hemsida www.stromsund.se.

Läs mer

4 Information av kommunrevisionen

4 Information av kommunrevisionen STRÖMSUNDS KOMMUN KUNGÖRELSE 2 Kommunfullmäktige 2011-04-13 Plats och tid Onsdagen den 27 april 2011, klockan 13.00, i Virveln på Folkets Hus, Strömsund Klockan 13.00 Ekonomichefen informerar om årsredovisning

Läs mer

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Antal 78 Utsändningdag Tisdagen den 22 mars 2011 Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Kommunstyrelsen Mars 29 Tisdag 2011 Se nästa sida! Utdelningsadress Postnummer Ortsnamn ontorsadress

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad 1 (7) Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (7) 2009-09-17 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson, (m) Ardis Lindman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-03 Blad 1 (30)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-03 Blad 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-03 Blad 1 (30) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Björken, kl. 08.00-15.40 Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Lennart Oscarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2013-06-10 Blad 1 (5) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl.13.00-15.30 Jan Ohlson (s) John-Gunnar Wallin (s) Sigurd Näsström (s) Sture Danielsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad 1 (15) A Socialnämnden 2017-06-22 Blad 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 8.15 14.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Kent Wassdahl (S) Deanne Edin (S) Per Hedström

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Blad 1 (21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Blad 1 (21) Kommunstyrelsen 2010-03-02 Blad 1 (21) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 08.00-16.00 Jan-Olof Andersson (m), ordförande Lennart Oscarsson (s) Gudrun Hansson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 08.00-16.00

Sammanträdesdatum. Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 08.00-16.00 Kommunstyrelsen 2010-01-12 Blad 1 (30) Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 08.00-16.00 Beslutande Karin Stierna (c), ordförande, 1-2, 4-19 Jan-Olof Andersson (m), ordförande

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-04-10

Sammanträdesdatum 2006-04-10 Gemensam nämnd för SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-04-10 Blad 1 (11) Plats och tid Forsgården, Gäddede, kl 10.00-14.45 Beslutande Ardis Lindman (s), ordförande Gunnar Geijer (c) Bojan Edfors (s) Mikael Stedt

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunala pensionärsrådet (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunala pensionärsrådet (9) Kommunala pensionärsrådet 2010-02-09 1 (9) Plats och tid Kommunhuset Strömsund, Almen kl 09.30-12.15 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Edin (fp), ordförande

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 73 Utsändningsdag: Torsdagen den 27 december 2013 V 2 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 8 Januari Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 8 januari 2013,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-01-10

Sammanträdesdatum 2006-01-10 Kommunstyrelsen 2006-01-10 Plats och tid Grelsgård, Folkets Hus, Strömsund, kl. 11.00-15.15 Beslutande Lennart Oscarsson (s) Gudrun Hansson (s) Karin Stierna (c) Lars Andreasson (s) Birgitta Guldbrandsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Strömsunds kommunhus den 10 maj 2007 klockan 09:30-17:00 Sandal Björn Geijer Gunnar Danielsson Bo Laws

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, klockan 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 21.10 Beslutande Wilhelmsson, Anders (S) Gavrilids, Georgios (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Cimpoeru, Ioana (S) Persson, Leif

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-15.45 Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (7) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surah.ammar Måndag 22 mars, 2010 klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (7) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surah.ammar Måndag 22 mars, 2010 klockan 2010-03-22 1 (7) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surah.ammar Måndag 22 mars, 2010 klockan 18.00 18.30 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Olle Thorell (S) Kerstin

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

3 Sammanträdets kungörande. 4 Information av kommunrevisionen. 5 Svar på motion om avgiftsfri musikskola

3 Sammanträdets kungörande. 4 Information av kommunrevisionen. 5 Svar på motion om avgiftsfri musikskola STRÖMSUNDS KOMMUN KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige 2011-12-02 Plats och tid för sammanträde Onsdagen den 14 december 2011, klockan 14.00, i Virveln på Folkets Hus, Strömsund Ärenden 1 Upprop 2 Val av protokollsjusterare

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19. 2009-02-23 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.15 Beslutande Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15. 2010-04-06 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.00 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S) Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 63 Utsändningsdag: Torsdag den 31 oktober 2013 2013 V 46 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 13 November Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 13 november

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Kristoffer Ejnermark (V)

Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Kristoffer Ejnermark (V) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:30 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Kristoffer Ejnermark (V)

Läs mer