Sammanträdesdatum Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-24 Ingrid Nilsson. Ordförande Karin Stierna. Justerare...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2008-01-08. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-24 Ingrid Nilsson. Ordförande Karin Stierna. Justerare..."

Transkript

1 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (31) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund, klockan Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Lennart Oscarsson (s) Mikael Stedt (s) Lars Andreasson (s) Anette Bergqvist (s) Eva Sjölander (s) Göran Edman (rd) Hans Wessén (rd) Mats Almer (rd) Anna Forsner Andersson (rd) Göran Espmark (c) Britt-Inger Roos (m) Gert Norman (v) Inger Vigren (s), tjg ersättare Övriga närvarande Utses att justera Ingrid Nilsson, sekreterare Tony Olofsson, ej tjg ersättare Maj-Britt Åkerström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2 Lennart Oscarsson Justeringens Kommunkansliet, Strömsund, plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-24 Ingrid Nilsson Ordförande..... Karin Stierna Organ Justerare... Lennart Oscarsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum då anslag , 1-2, Datum då anslag , 1-2, sätts upp 4-24 tas ned 4-24

2 Kommunstyrelsen Godkännande av föredragningslistan Följande tillägg görs i föredragningslistan: * Mittskandinaviska Regionprojektet, Grensefjäll i Midt-Norden, GIM medfinansiering av förprojekt Ärendet behandlas före punkt 1 i föredragningslistan. * Ärende nr 18 tas bort ur föredragningslistan.

3 Kommunstyrelsen Dnr Information om rådgivningsrapporten Gemensam nämnd för Närvård Frostviken Maj-Britt Åkerström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, informerar om den rådgivningsrapport hon på uppdrag av Strömsunds kommun upprättat för den gemensamma nämnden mellan Jämtlands läns landsting och Strömsunds kommun för hälso- och sjukvård samt socialtjänst i Frostvikenområdet.

4 Kommunstyrelsen Dnr Mittskandinaviska Regionprojektet, Grensefjäll i Midt- Norden, GIM - medfinansiering av förprojekt Lierne kommun, Röyrviks kommun, Frostviken i Strömsunds kommun och Hotagen i Krokoms kommun ligger långt bort från tillväxtområdena runt de stora tätorterna i Norge och Sverige och har länge arbetat med en negativ befolkningsutveckling. I regionen, som kan kallas Midt-Skandinavia p.g.a. det geografiska läget i Norden och Skandinaivien, har man nu ambitioner om att få tillbaka växtkraften i samhället genom ett mycket närmare samarbete än förr. Diskussion/information om projektet har tidigare getts i kommunstyrelsen och arbetsutskottet. GIM-gruppen har diskuterat ärendet den 22 oktober Kostnaderna för förprojektet beräknas till maximalt kronor inklusive Interregmedel. Följande finansiering av förprojektet har föreslagits: Interregmedel Krokoms kommun Strömsunds kommun Norge Norge Lierne kommun Röyrviks kommun skr skr skr nkr nkr nkr nkr Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1 Strömsunds kommun medfinansierar förprojektet med kronor. 2 Medel anvisas ur omställnings-/utvecklingspotten Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

5 Kommunstyrelsen Dnr Val av kommunstyrelsens arbetsutskott för åren Kommunstyrelsens beslut 1 Som ledamöter utses 1 Karin Stierna (c), Gåxsjö 2 Jan-Olof Andersson (m), Trångmon 3 Lennart Oscarsson (s), Hammerdal 4 Anette Bergqvist (s), Strömsund 5 Göran Edman (rd), Holmsund 2 Som personliga ersättare utses 1 Göran Espmark (c), Äspnäs 2 Britt-Inger Roos (m), Strömsund 3 Lars Andreasson (s), Abborrholmberget 4 Gudrun Hansson (s), Strömsund 5 Anna Forsner Andersson (rd), Rossön 3 Som ordförande utses Karin Stierna. 4 Som vice ordförande utses Jan-Olof Andersson. Beslutsexpediering De valda Löner

6 Kommunstyrelsen Dnr Val av representant i Jämställdhetsrådet Jämtlands län Jämställdhetsrådet är en organiserad samverkan som består av ledande företrädare för organisationer och myndigheter i länet. Kommunstyrelsens beslut Strömsunds kommun utser Karin Stierna som ordinarie representant och Carina Esbjörnsson som ersättare. Beslutsexpediering Länsstyrelsen De valda

7 Kommunstyrelsen Dnr Val av representant i politisk styrgrupp - Z-renhållare Z-renhållare är ett regionalt samarbete för renhållning inom Jämtlands län. Yrkanden * Britt-Inger Roos (m) yrkar att Jan-Olof Andersson (m) utses som ledamot. * Lennart Oscarsson (s) yrkar att Mikael Stedt (s) utses som ersättare. * Anna Forsner Andersson (rd) yrkar att Göran Edman (rd) utses som ersättare. Proposition 1 Ordföranden ställer proposition på val av Jan-Olof Andersson som ledamot och finner bifall till detta. Proposition 2 Ordföranden ställer därefter proposition på valet av ersättare och finner att Mikael Stedt utses som ersättare. Kommunstyrelsens beslut 1 Som ledamot utses Jan-Olof Andersson (m), Trångmon. 2 Som ersättare utses Mikael Stedt (s), Gäddede. Reservationer Göran Edman (rd), Hans Wessén (rd), Mats Almer (rd) och Anna Forsner Andersson (rd) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anna Forsner Anderssons yrkande. Beslutsexpediering Z-renhållare De valda

8 Kommunstyrelsen Dnr Revision av kortfakturor Kommunstyrelsen beslutade den 18 september 2007, 232, bl.a. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upphandla granskning av kontokort (hantering och attestrutiner) för perioden 1 januari december Uppdraget gick till Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Öhrlings har kommit in med en rådgivningsrapport daterad den 14 november Chefen för kommunledningsförvaltningen har i en skrivelse den 27 november 2007 föreslagit vilka förbättringsåtgärder som bör vidtas. Beredning Arbetsutskottet 271/2007 enligt följande: 1 Attestreglementet ska revideras i enlighet med de förslag chefen för kommunledningsförvaltningen redovisat. Bilaga 2 Uppföljning av förbättringsåtgärderna ska utföras på samtliga fakturor fram till sommaren Yrkande Anna Forsner Andersson (rd) yrkar tillägget att kontokort framdeles endast ska innehas av kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen. Proposition 1 Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner bifall till detta. Proposition 2 Ordföranden ställer därefter proposition på Anna Forsner Anderssons tilläggsyrkande och finner att detta avslås.

9 Kommunstyrelsen forts. Omröstning Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs. Den som stöder Anna Forsner Anderssons tilläggsyrkande röstar ja. Den som avslår tilläggsyrkandet röstar nej. Vid omröstningen avges 4 ja-röster, 10 nej-röster och 1 avstår från att rösta (se omröstningsbilaga). Kommunstyrelsen här därmed beslutat att avslå tilläggsyrkandet. Kommunstyrelsens beslut 1 Attestreglementet ska revideras i enlighet med de förslag chefen för kommunledningsförvaltningen redovisat. Bilaga 2 Uppföljning av förbättringsåtgärderna ska utföras på samtliga fakturor fram till sommaren Reservationer Göran Edman (rd), Hans Wessén (rd), Mats Almer (rd) och Anna Forsner Andersson (rd) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anna Forsner Anderssons tilläggsyrkande. Beslutsexpediering Ekonomi

10

11 Kommunstyrelsen Dnr Fastställande av handlingsplan för brandsäkerhet Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund har vid tillsyn av kommunens anläggningar konstaterat en rad generella brister. Med anledning av detta har krav ställts om att en långsiktig plan ska upprättas för åtgärdande av bristerna. Prioriterade anläggningar är byggnader för vård och omsorg samt dessa verksamheters arbete med brandsäkerhet. Kraven kommer att innebära att stora årliga investeringar i brandskydd krävs, liksom omfattande utbildningsinsatser. Teknik- och serviceförvaltningen har med anledning av dessa krav upprättat en första handlingsplan och anhåller i en skrivelse den 16 november 2007 om att kommunstyrelsen fastställer den. Beredning Arbetsutskottet 272/2007 Kommunstyrelsens beslut Handlingsplanen fastställs. Bilaga. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund

12 STRÖMSUNDS KOMMUN Handlingsplan brandsäkerhet Lagens krav Lagstiftning Lagar som reglerar säkerhet och utrymning av byggnader är: Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., (SFS 1994:487) Plan- och bygglagen, PBL (SFS 1987:10) Miljöbalken (SFS 1998:808) Lagen om skydd mot olyckor 2004 Förordningar Förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., (SFS 1994:1215) Räddningstjänstförordningen (SFS 1986:1107) Föreskrifter och allmänna råd Boverkets byggregler (BFS (BBR) 2002:119) Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS) Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund har krävt att Strömsunds kommun upprättar riktlinjer och handlingsplan gällande sektioneringar, larm, sprinklers och utrymning i kommunens fastigheter, samt att prioritering av åtgärder och utförandetid görs. Nuläge Dokumentation över kommunens fastigheter Det har genomförts en inventering av fastigheterna med målsättning att ha en samlad dokumentation av nuvarande säkerhet gällande sektioneringar, larm och hur de är inkopplade, sprinklers, utrymningsskyltar och -vägar samt deras utformning. Beskrivning av varje fastighet innehåller: Antal våningsplan Typ av verksamhet Befintlig brandsäkerhet, släckutrustning osv. Utbildningsnivå hos personalen i byggnaderna

13 STRÖMSUNDS KOMMUN Policy Verksamhetsansvarigas/brandskyddsombudens uppdrag finns beskrivna i kommunens brandskyddspolicy och brandskyddsorganisation. Utbildning Samtlig personal ska genomgå grundlig utbildning (BKA 4 h). Ansvariga för brandsäkerhet på olika nivåer ska tillhandhållas utbildning för att kunna klara sitt uppdrag Utbildning sker kontinuerligt med mål att alla ska ha erforderlig utbildning senast år 2010 i enlighet med upprättat avtal med Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund. Byggnader Utredning av kommunens alla byggnader ur brandtekniskt perspektiv ska genomföras och syfta till att prioritering mellan dessa görs. I ett första skede har följande objekt prioriterats: Tåsjögården, Tåsjö 1:153 Rossöcenter, Bodum 1:43 Uddebo, Gäddede 1:306 Forsgården, Gäddede 1:333 Strömbacka 1 och 2, Salvian 2 Gruppbostad Stenbiten, Stenbiten 3 (hyrd lokal) Gruppbostad Bävern, Bävern 3 (hyrd lokal) Åtgärdsbehovet för dessa tas fram senast den 29 februari Tidplan för planerade åtgärder redovisas till kommunstyrelsen senast den 20 mars För de övriga objekten ska prioritering vara utförd senast den 31 december Målet är att alla kommunens byggnader är åtgärdade utifrån Norra Jämtlands Räddningstjänstförbunds krav senast år Denna handlingsplan är fastställd av kommunstyrelsen och ska kontinuerligt revideras.

14 Kommunstyrelsen Dnr Bidrag till Jämtland-Härjedalens Idrottsförbunds 100-årsjubileum Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund bildades 1908 och kommer därmed att ha 100-årsjubileum år Förberedelsearbetet för detta pågår och programidén är att hela länet ska uppmärksamma detta på olika sätt. Det är hela länets idrottsrörelses historia som man vill lyfta fram och levandegöra. I en skrivelse den 28 juni 2007 redogör förbundet för vilka aktiviteter man planerar och anhåller om bidrag från Strömsunds kommun med kronor. Pengarna är avsedda att användas till ett jubileumsstipendium till 12 ledare samt för idrottsforum och jubileumsmiddag. Efter att ha haft kontakt med övriga kommuner föreslår kultur- och fritidschefen på delegation av barn-, kultur- och utbildningsnämnden att kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på kronor. Strömsunds kommun/barn-, kultur- och utbildningsnämnden delar dessutom ut ett eget ledarstipendium. Beredning Arbetsutskottet 273/2007 Kommunstyrelsens beslut 1 Förbundet erhåller bidrag med kronor. 2 Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov Beslutsexpediering Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

15 Kommunstyrelsen Dnr Ytterligare bidrag till motorbyte i Vallbergets skidlift Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2007, 166, att bevilja IFK Strömsunds Slalomsektion bidrag med kronor till motorbyte i Vallbergets skidlift. Kostnaderna för inköpet kalkylerades till ca kronor, varav slalomsektionen skulle stå för halva kostnaden. Motorn är nu utbytt, men den kalkylerade kostnaden var för låg, eftersom man inte hade tagit med kostnader för utbyte av startutrustning och omlagring av växellåda. Åtgärderna var tvingande då de har direkt med driftsäkerhet och funktion att göra. Till den gamla startutrustningen finns det inte reservdelar och i lagringen var det missljud och oljeläckage. Kostnaden kommer nu att bli mellan och kronor. I den kostnaden ingår inte montage och el-arbete som utförs med frivilliga krafter. Föreningens ambition är att täcka halva kostnaden själv. Därför anhåller man i en skrivelse den 19 november 2007 om ytterligare bidrag med kronor. Beredning Arbetsutskottet 274/2007 Kommunstyrelsens beslut 1 Föreningen erhåller ytterligare bidrag med kronor. 2 Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov Beslutsexpediering IFK Strömsunds Slalomsektion

16 Kommunstyrelsen Dnr Eventuell medfinansiering av projekt om socialt företagande Kraftcentrum ett projekt inom Europeiska Sociala fonden, riktat till de primära målgrupperna arbetslösa, långtidssjukskrivna och funktionshindrade, avslutades den 31 december Innan detta projekt avslutades började en arbetsgrupp att verka för en fortsättning. Arbetsgruppen vill nu genomföra ett projekt som syftar till att vidareutveckla den verksamhet Kraftcentrum startade i Strömsunds kommun och som syftar till att på sikt också ska leda till en etablering av ett socialt företag i kooperativ regi. Deltagarna får själva möjlighet att ta en ännu mer aktiv del i sin väg bort från utanförskap. Det sociala företaget kommer att ha som affärsidé att integrera de som är längst från den öppna arbetsmarknaden i arbetsliv och samhälle och som bygger på de arbetsmetoder som utvecklades i Kraftcentrum och de etablerade nätverk arbetsgruppens medlemmar upparbetat i lokalsamhället bland företag, myndigheter, föreningar och organisationer. Tanken är att projektet ska verka för att det i kommunens tätorter ska finnas verksamheter för de i målgrupperna som bor där, främst Hoting, Hammerdal och Strömsund. Arbetsgruppen har i Bygdens Framtid och Studieförbundet Vuxenskolan i Strömsund funnit lokala samarbetspartners som är beredda att bidra. Vuxenskolan är även beredd att vara projektägare. Dessa söker nu tillsammans medel till projektet. Man vill också ha med Strömsunds kommun, Arbetsförmedlingen/Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan m.fl. Yrkande Lennart Oscarsson (s) yrkar att ansökan avslås i avvaktan på att en policy med mål och syfte upprättas för kommunens deltagande i projekten när det gäller ansökningar ur Europeiska Sociala fonden. Proposition Ordföranden ställer proposition på Lennart Oscarssons yrkande och finner bifall till detta.

17 Kommunstyrelsen forts. Kommunstyrelsens beslut Ansökan avslås i avvaktan på att en policy med mål och syfte upprättas för kommunens deltagande i projekten när det gäller ansökningar ur Europeiska Sociala fonden. Beslutsexpediering Studieförbundet Vuxenskolan

18 Kommunstyrelsen Dnr Medel för inköp av arbetskläder alternativt skor inom vårdoch omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningen anhåller i en skrivelse den 22 november 2007 om medel till inköp av arbetskläder alternativt arbetsskor till sammanlagt 450 anställda, ett belopp av kronor. Inköpen exkluderar administrativ personal samt chefer. Beredning Arbetsutskottet 281/2007 enligt följande: 1 Ansökan avslås eftersom kommunen har begränsade ekonomiska resurser. 2 Detta är en fråga som framdeles bör arbetas in i budgetprocessen. Yrkanden * Anna Forsner Andersson (rd) yrkar att vård- och omsorgsförvaltningen erhåller anslag med kronor för inköp av arbetskläder samt att medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. * Göran Espmark (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition 1 Ordföranden ställer proposition på punkt 1 i arbetsutskottets förslag och Anna Forsner Anderssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Omröstning Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs. Den som stöder punkt 1 i arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Anna Forsner Anderssons yrkande röstar nej.

19 Kommunstyrelsen forts. Vid omröstningen avges 11 ja-röster och 4 nej-röster (se omröstningsbilaga). Kommunstyrelsen här därmed beslutat att bifalla punkt 1 i arbetsutskottets förslag. Proposition 2 Ordföranden ställer därefter proposition på punkt 2 i arbetsutskottets förslag och finner bifall till detta. Kommunstyrelsens beslut 1 Ansökan avslås eftersom kommunen har begränsade ekonomiska resurser. 2 Detta är en fråga som framdeles bör arbetas in i budgetprocessen. Reservationer Göran Edman (rd), Hans Wessén (rd), Mats Almer (rd) och Anna Forsner Andersson (rd) reserverar sig mot punkt 1 i beslutet till förmån för Anna Forsner Anderssons yrkande. Beslutsexpediering Vård- och omsorgsförvaltningen

20 Kommunstyrelsen Dnr Yttrande över betänkande SOU 2007:72 Kommunal kompetens i utveckling Finansdepartementet har skickat rubricerat betänkande på remiss till ett stort antal myndigheter, kommuner och landsting m.fl. Strömsunds kommun är ej remissinstans, men har ju ändå möjlighet att komma in med synpunkter senast den 15 januari Utredningschefen vid kommunledningsförvaltningen/kansli har upprättat förslag till yttrande. Beredning Arbetsutskottet 283/2007 Kommunstyrelsens beslut Yttrande avges enligt bilaga. Beslutsexpediering Finansdepartementet

21 STRÖMSUNDS KOMMUN YTTRANDE Kommunal kompetens i utveckling, SOU 2007:72 Regeringen tillsatte i april 2006 en särskild utredning med uppdrag att utreda frågor om den kommunala kompetensen och kommunal samverkan. Syftet var att anpassa den kommunala kompetensen på ett antal områden till samhällsutvecklingen. Uppdraget har delats in i sex områden, alla med koppling till den kommunala kompetensen. Undantag från lokaliserings- och självkostnadsprinciperna Samordning av kompetensutvidgande lagstiftning, de s.k. smålagarna Kommunal finansiering av statlig verksamhet i fråga om infrastruktur och högskoleverksamhet Kommunalt stöd till näringslivet samt förhållandet till EG:s statsstödsregler Kommunal finansiering av EG:s strukturfonder och program Kommunal samverkan Synpunkter från Strömsunds kommun om förslagen Lokaliserings- och självkostnadsprinciperna Här kommer inte utredningen med konkreta förslag utan förordar framtida riktlinjer för beredning och utformning av framtida undantag. Det kan vara rätt väg att gå. Utvecklingen medför, som utredningen konstaterat, att regelverk om undantag snabbt kan bli föråldrade. Ett särskilt svårt område är ju också kommunal affärsverksamhet på en konkurrensutsatt marknad.

22 STRÖMSUNDS KOMMUN YTTRANDE Samordning av smålagarna i en gemensam lag De kompetensutvidgande smålagarna reglerar vitt skilda områden. De ger kommunerna vissa handlingsmöjligheter och kan var och en beskrivas som speciella undantag från kommunallagens kompetensregler. Det är en klar fördel om dessa smålagar kan samlas i en ny gemensam lag eftersom de har en gemensam andemening. Om så sker är det ytterligare fördel om något i framtiden nytt undantag med behov av lagreglering också kan tillföras denna lag. Inte minst för de förtroendevalda är det en fördel med en sammanhållen lagstiftning. Utökad kompetens att lämna bidrag till viss statlig verksamhet Mer vanligt på senare tid har varit förskottering än rena kommunala bidrag till statliga vägar. Det kan vara en fördel för en enskild kommun att kunna tidigarelägga ett vägbygge. Utredningen har till övervägande del funnit nackdelar med förskottssystemet. Då man inte finner att en avveckling av systemet är realistiskt, föreslås i stället att staten till Vägverket och Banverket inför tydligare regler för förskottering. Som exempel kan anges att ett projekt får tidigareläggas högst fem år. Vad gäller bidrag till högskoleverksamhet föreslår utredningen att kommuner och landsting ges en utökad kompetens att lämna bidrag till forskning och utbildning samt att bistå med stödfunktioner och infrastruktur på frivillig basis. Strömsunds kommun kan ansluta sig till förslagen. Kommunalt stöd till näringslivet Utredningen betonar att det främst är en statlig uppgift att på olika sätt stödja näringslivsutvecklingen. Här föreslås ändå att kommunerna får en vidgad kompetens att tillhandahålla lokaler för uthyrning. Marknadsmässiga hyror ska då tillämpas. En alternativ lösning är att denna stödform begränsas till små företags behov av lokaler.

23 STRÖMSUNDS KOMMUN YTTRANDE Strömsunds kommun finner förslagen intressanta men ser det svårt att ta ställning för något av alternativen. Medfinansiering av EG-projekt Utredningen föreslår att ett undantag bör göras från lokaliseringsprincipen för kommunal medfinansiering av projekt inom ramen för EG:s strukturfonder och program. Syftet är att underlätta internationellt samarbete samt att delta i satsningar som kan vara motiverade utifrån en regional nytta. Strömsunds kommun finner förslaget intressant.

24 Kommunstyrelsen Dnr Ansökan om medfinansiering till Landsbygdsutveckling genom LEADER-metoden Det finns ett nationellt landsbygdsprogram för Sverige som pågår under perioden Målet är att stödja en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden för en bättre livskvalitet. Programmet vänder sig till alla som vill ägna sig åt landsbygdsutveckling eller näringsverksamhet på landsbygden. Leader är en del i landsbygdsprogrammet, en arbetsmetod som gör det möjligt för invånare på landsbygden att tillsammans med näringslivet och offentliga sektorn arbeta med landsbygdsutveckling. Styrkan med arbetsmetoden finns bl.a. i det lokala trepartnerskap som bildas, vilket kombinerar den offentliga sektorns ansvar, den privata sektorns effektivitet och den ideella sektorns engagemang. Under 2007 har en arbetsgrupp med representanter från Strömsunds, Sollefteå och Ragunda kommuners ideella, privata och offentliga sektor arbetat med att utforma en utvecklingsstrategi och ansökan om att starta ett Leaderområde, arbetsnamnet har varit 3-sam. Genom Leader blir det möjligt för företag, föreningar och organisationer att ta del av medel för landsbygdsutveckling till sina utvecklingsprojekt på lokal nivå. Det är den gemensamma utvecklingsstrategin för området som ligger till grund för vad som kommer att vara stödbart utifrån de ramar som finns i Landsbygdsprogrammet. Ansökan om att bilda ett Leaderområde ska godkännas av länsstyrelsen. Därefter blir nästa steg att bilda en ideell förening, starta ett Leaderkontor osv. för genomförandet av projektet. Leaderområdet erhåller medel till Landsbygdsutveckling på lokal nivå med förhållandevis förmånliga finansieringsvillkor, 40 % av projektet finansieras av EU-medel för landsbygdsutveckling, 30 % av staten, vilket innebär att 70 % av kostnaderna redan är finansierade, under förutsättning att ytterligare 30 % i offentlig medfinansiering läggs till projektet.

25 Kommunstyrelsen forts. Strömsunds Utvecklingsbolag AB, SUAB, har vid november månads styrelsesammanträde beslutat att delta i Leaderverksamheten för 3-samområdet t.o.m. år 2013, under förutsättning att verksamheten kommer igång. Enligt budget för Leaderområdet 3-sam skulle det innebära en medfinansiering på kronor/år från Strömsunds kommun. Fördelningen är framräknad utifrån antal invånare i respektive kommun. SUAB har för avsikt att finansiera projektet med kronor/år ( kronor i kontanta medel och kronor i eget arbete). Med anledning av detta ansöker SUAB om ytterligare kronor i medfinansiering till Leaderverksamhet i 3-samområdet, under förutsättning att projektet kommer igång. Att finansiera Leaderprojektet med bygdeavgiftsmedel kan vara ett annat alternativ som i så fall innebär att dessa medel kan växlas upp på ett förmånligt sätt. Beredning Arbetsutskottet 284/2007 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1 Kommunfullmäktige anvisar kronor i medfinansiering av Leaderverksamhet i 3-samområdet, under förutsättning att projektet kommer igång. 2 Medel anvisas ur omställnings-/utvecklingspotten 2008.

26 Kommunstyrelsen Dnr Ny ventilation på Hjalmar Strömerskolan överföring av anslagna medel till 2008 Teknik- och serviceförvaltningen hade för avsikt att byta ventilationssystem på Hjalmar Strömerskolan under Till detta anslogs kronor i investeringsbudget Under upphandlingsprocessens gång framkom att arbetet inte gick att utföra under skoltid, varför upphandlingen fick avbrytas. Förbrukade kostnader för projektering m.m. är till dags datum kronor. Förvaltningens avsikt är att påbörja upphandlingen igen i början av 2008 med avsikt att utföra den största delen av projektet under sommarlovet. Teknik- och serviceförvaltningen anhåller i en skrivelse den 26 november 2007 om att de anslagna medlen överförs till Beredning Arbetsutskottet 285/2007 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och serviceförvaltningen får föra över kronor till år 2008.

27 Kommunstyrelsen Dnr Ny återvinningscentral i Hammerdal överföring av anslagna medel till 2008 Kommunfullmäktige har anslagit kronor i investeringsbudget 2007 för ny återvinningscentral i Hammerdal. På grund av att föreslagna nya platser för anläggningen har mötts av protester anhåller teknik- och serviceförvaltningen i en skrivelse den 11 december 2007 om att de anslagna medlen överförs till Beredning Arbetsutskottet 286/2007 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och serviceförvaltningen får föra över kronor till år 2008.

28 Kommunstyrelsen Dnr Svar på motion om att införa klagomåls-/synpunktshantering i Strömsunds kommun Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har i en motion inkommen den 3 augusti 2007 föreslagit att Strömsunds kommun till juli 2008 ska ha infört ett system för klagomålshantering. Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till svar på motionen. Beredning Arbetsutskottet 287/2007 Yrkanden * Britt-Inger Roos (m) yrkar att motionen besvaras i enlighet med bilaga, d.v.s kommunstyrelsen får i uppdrag att som ett led i ett utvecklat kvalitetsarbete införa ett system för synpunktshantering under * Gert Norman (v) yrkar att motionen besvaras i enlighet med bilaga, men att ordet synpunktshantering ändras till klagomåls-/synpunktshantering i sista stycket. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Britt-Inger Roos yrkande. Omröstning Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs. Den som stöder Britt-Inger Roos yrkande röstar ja. Den som stöder Gert Normans yrkande röstar nej.

29 Kommunstyrelsen forts. Vid omröstningen avges 10 ja-röster, 1 nej-röst och 4 avstår från att rösta (se omröstningsbilaga). Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med Roos yrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen besvaras i enlighet med bilaga, d.v.s. kommunstyrelsen får i uppdrag att som ett led i ett utvecklat kvalitetsarbete införa ett system för synpunktshantering under Reservation Gert Norman (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

30

31 STRÖMSUNDS KOMMUN FÖRSLAG TILL MOTIONSSVAR Kommunfullmäktige Motion om att införa klagomåls-/synpunktshantering i Strömsunds kommun Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har i en motion inkommen den 3 augusti 2007 föreslagit att Strömsunds kommun till juli 2008 ska ha infört ett system för klagomålshantering. Under våren 2007 väcktes i kommunstyrelsens arbetsutskott ett önskemål om att kommunledningsförvaltningen skulle se över möjligheten att bygga upp ett kvalitetssystem för det kommunala tjänsteutbudet. En grundförutsättning för ett fungerande kvalitetsarbete är en ordning där medborgarnas och brukarnas synpunkter/klagomål tas om hand på ett öppet och organiserat sätt. Motionärernas förslag ligger helt i linje med en sådan ambition. Med hänvisning till ovanstående och vänsterpartiets förslag föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att som ett led i ett utvecklat kvalitetsarbete införa ett system för synpunktshantering under 2008.

32 Kommunstyrelsen Dnr Svar på motion om länkar till partiernas lokala hemsidor Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har i en motion den 2 oktober 2007 föreslagit att det på kommunens hemsida ska införas länkar till partiernas lokala hemsidor. Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till svar på motionen. Beredning Arbetsutskottet 288/2007 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen besvaras i enlighet med upprättat förslag. Bilaga

33

34 STRÖMSUNDS KOMMUN FÖRSLAG TILL MOTIONSSVAR Kommunfullmäktige Motion om länkar till partiernas lokala hemsidor Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har i en motion den 2 oktober 2007 föreslagit att det på kommunens hemsida införs länkar till partiernas lokala hemsidor. Idag finns redan länkar från kommunens hemsida till de lokala partiernas hemsidor. De återfinns bland föreningarna, under rubriken Politiska föreningar. Denna sökväg kan dock anses vara lite lång. I arbetet med att få till stånd en mer lättillgänglig och medborgarvänlig hemsida fanns förslaget att också från sidan Politik & nämnder länka till de lokala hemsidor partierna i fullmäktige har. Så har också skett. Motionen får därmed anses besvarad.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-24 Blad 1 (35)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-24 Blad 1 (35) Kommunstyrelsen 2009-03-24 Blad 1 (35) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 08.00-18.15 Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Lennart Oscarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-03 Blad 1 (30)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-03 Blad 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-03 Blad 1 (30) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Björken, kl. 08.00-15.40 Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Lennart Oscarsson

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 73 Utsändningsdag: Torsdagen den 27 december 2013 V 2 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 8 Januari Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 8 januari 2013,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-01-10

Sammanträdesdatum 2006-01-10 Kommunstyrelsen 2006-01-10 Plats och tid Grelsgård, Folkets Hus, Strömsund, kl. 11.00-15.15 Beslutande Lennart Oscarsson (s) Gudrun Hansson (s) Karin Stierna (c) Lars Andreasson (s) Birgitta Guldbrandsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-04-10

Sammanträdesdatum 2006-04-10 Gemensam nämnd för SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-04-10 Blad 1 (11) Plats och tid Forsgården, Gäddede, kl 10.00-14.45 Beslutande Ardis Lindman (s), ordförande Gunnar Geijer (c) Bojan Edfors (s) Mikael Stedt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-03-07

Sammanträdesdatum 2006-03-07 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-03-07 Blad 1 (25) Plats och tid Grelsgård, Folkets Hus, Strömsund, kl. 11.00-15.40 Beslutande Lennart Oscarsson (s) Gudrun Hansson (s) Karin Stierna (c) Birgitta

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, klockan 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Strömsunds kommunhus den 10 maj 2007 klockan 09:30-17:00 Sandal Björn Geijer Gunnar Danielsson Bo Laws

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tillgänglighetsrådet 2014-05-19 Blad 1 (8) Plats och tid Almen, kommunkontoret i Strömsund, kl. 09.00 11.35 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Björn Bloom (s) Jan-Olof Olofsson (m) Inez Krånglin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-31 Sid 1 (13) Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (M) ordförande Björn Jonasson (KD) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-04-29 Blad 1 (36) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.00-17.15 Karin Stierna (c), ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 Blad 1 (27) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.00-15.30 Beslutande Jan-Olof Andersson (m), ordförande Lennart Oscarsson (s) Anette Bergqvist

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer