Sammanträdesdatum Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-24 Ingrid Nilsson. Ordförande Karin Stierna. Justerare...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2008-01-08. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-24 Ingrid Nilsson. Ordförande Karin Stierna. Justerare..."

Transkript

1 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (31) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund, klockan Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Lennart Oscarsson (s) Mikael Stedt (s) Lars Andreasson (s) Anette Bergqvist (s) Eva Sjölander (s) Göran Edman (rd) Hans Wessén (rd) Mats Almer (rd) Anna Forsner Andersson (rd) Göran Espmark (c) Britt-Inger Roos (m) Gert Norman (v) Inger Vigren (s), tjg ersättare Övriga närvarande Utses att justera Ingrid Nilsson, sekreterare Tony Olofsson, ej tjg ersättare Maj-Britt Åkerström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2 Lennart Oscarsson Justeringens Kommunkansliet, Strömsund, plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-24 Ingrid Nilsson Ordförande..... Karin Stierna Organ Justerare... Lennart Oscarsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum då anslag , 1-2, Datum då anslag , 1-2, sätts upp 4-24 tas ned 4-24

2 Kommunstyrelsen Godkännande av föredragningslistan Följande tillägg görs i föredragningslistan: * Mittskandinaviska Regionprojektet, Grensefjäll i Midt-Norden, GIM medfinansiering av förprojekt Ärendet behandlas före punkt 1 i föredragningslistan. * Ärende nr 18 tas bort ur föredragningslistan.

3 Kommunstyrelsen Dnr Information om rådgivningsrapporten Gemensam nämnd för Närvård Frostviken Maj-Britt Åkerström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, informerar om den rådgivningsrapport hon på uppdrag av Strömsunds kommun upprättat för den gemensamma nämnden mellan Jämtlands läns landsting och Strömsunds kommun för hälso- och sjukvård samt socialtjänst i Frostvikenområdet.

4 Kommunstyrelsen Dnr Mittskandinaviska Regionprojektet, Grensefjäll i Midt- Norden, GIM - medfinansiering av förprojekt Lierne kommun, Röyrviks kommun, Frostviken i Strömsunds kommun och Hotagen i Krokoms kommun ligger långt bort från tillväxtområdena runt de stora tätorterna i Norge och Sverige och har länge arbetat med en negativ befolkningsutveckling. I regionen, som kan kallas Midt-Skandinavia p.g.a. det geografiska läget i Norden och Skandinaivien, har man nu ambitioner om att få tillbaka växtkraften i samhället genom ett mycket närmare samarbete än förr. Diskussion/information om projektet har tidigare getts i kommunstyrelsen och arbetsutskottet. GIM-gruppen har diskuterat ärendet den 22 oktober Kostnaderna för förprojektet beräknas till maximalt kronor inklusive Interregmedel. Följande finansiering av förprojektet har föreslagits: Interregmedel Krokoms kommun Strömsunds kommun Norge Norge Lierne kommun Röyrviks kommun skr skr skr nkr nkr nkr nkr Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1 Strömsunds kommun medfinansierar förprojektet med kronor. 2 Medel anvisas ur omställnings-/utvecklingspotten Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

5 Kommunstyrelsen Dnr Val av kommunstyrelsens arbetsutskott för åren Kommunstyrelsens beslut 1 Som ledamöter utses 1 Karin Stierna (c), Gåxsjö 2 Jan-Olof Andersson (m), Trångmon 3 Lennart Oscarsson (s), Hammerdal 4 Anette Bergqvist (s), Strömsund 5 Göran Edman (rd), Holmsund 2 Som personliga ersättare utses 1 Göran Espmark (c), Äspnäs 2 Britt-Inger Roos (m), Strömsund 3 Lars Andreasson (s), Abborrholmberget 4 Gudrun Hansson (s), Strömsund 5 Anna Forsner Andersson (rd), Rossön 3 Som ordförande utses Karin Stierna. 4 Som vice ordförande utses Jan-Olof Andersson. Beslutsexpediering De valda Löner

6 Kommunstyrelsen Dnr Val av representant i Jämställdhetsrådet Jämtlands län Jämställdhetsrådet är en organiserad samverkan som består av ledande företrädare för organisationer och myndigheter i länet. Kommunstyrelsens beslut Strömsunds kommun utser Karin Stierna som ordinarie representant och Carina Esbjörnsson som ersättare. Beslutsexpediering Länsstyrelsen De valda

7 Kommunstyrelsen Dnr Val av representant i politisk styrgrupp - Z-renhållare Z-renhållare är ett regionalt samarbete för renhållning inom Jämtlands län. Yrkanden * Britt-Inger Roos (m) yrkar att Jan-Olof Andersson (m) utses som ledamot. * Lennart Oscarsson (s) yrkar att Mikael Stedt (s) utses som ersättare. * Anna Forsner Andersson (rd) yrkar att Göran Edman (rd) utses som ersättare. Proposition 1 Ordföranden ställer proposition på val av Jan-Olof Andersson som ledamot och finner bifall till detta. Proposition 2 Ordföranden ställer därefter proposition på valet av ersättare och finner att Mikael Stedt utses som ersättare. Kommunstyrelsens beslut 1 Som ledamot utses Jan-Olof Andersson (m), Trångmon. 2 Som ersättare utses Mikael Stedt (s), Gäddede. Reservationer Göran Edman (rd), Hans Wessén (rd), Mats Almer (rd) och Anna Forsner Andersson (rd) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anna Forsner Anderssons yrkande. Beslutsexpediering Z-renhållare De valda

8 Kommunstyrelsen Dnr Revision av kortfakturor Kommunstyrelsen beslutade den 18 september 2007, 232, bl.a. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upphandla granskning av kontokort (hantering och attestrutiner) för perioden 1 januari december Uppdraget gick till Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Öhrlings har kommit in med en rådgivningsrapport daterad den 14 november Chefen för kommunledningsförvaltningen har i en skrivelse den 27 november 2007 föreslagit vilka förbättringsåtgärder som bör vidtas. Beredning Arbetsutskottet 271/2007 enligt följande: 1 Attestreglementet ska revideras i enlighet med de förslag chefen för kommunledningsförvaltningen redovisat. Bilaga 2 Uppföljning av förbättringsåtgärderna ska utföras på samtliga fakturor fram till sommaren Yrkande Anna Forsner Andersson (rd) yrkar tillägget att kontokort framdeles endast ska innehas av kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen. Proposition 1 Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner bifall till detta. Proposition 2 Ordföranden ställer därefter proposition på Anna Forsner Anderssons tilläggsyrkande och finner att detta avslås.

9 Kommunstyrelsen forts. Omröstning Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs. Den som stöder Anna Forsner Anderssons tilläggsyrkande röstar ja. Den som avslår tilläggsyrkandet röstar nej. Vid omröstningen avges 4 ja-röster, 10 nej-röster och 1 avstår från att rösta (se omröstningsbilaga). Kommunstyrelsen här därmed beslutat att avslå tilläggsyrkandet. Kommunstyrelsens beslut 1 Attestreglementet ska revideras i enlighet med de förslag chefen för kommunledningsförvaltningen redovisat. Bilaga 2 Uppföljning av förbättringsåtgärderna ska utföras på samtliga fakturor fram till sommaren Reservationer Göran Edman (rd), Hans Wessén (rd), Mats Almer (rd) och Anna Forsner Andersson (rd) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anna Forsner Anderssons tilläggsyrkande. Beslutsexpediering Ekonomi

10

11 Kommunstyrelsen Dnr Fastställande av handlingsplan för brandsäkerhet Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund har vid tillsyn av kommunens anläggningar konstaterat en rad generella brister. Med anledning av detta har krav ställts om att en långsiktig plan ska upprättas för åtgärdande av bristerna. Prioriterade anläggningar är byggnader för vård och omsorg samt dessa verksamheters arbete med brandsäkerhet. Kraven kommer att innebära att stora årliga investeringar i brandskydd krävs, liksom omfattande utbildningsinsatser. Teknik- och serviceförvaltningen har med anledning av dessa krav upprättat en första handlingsplan och anhåller i en skrivelse den 16 november 2007 om att kommunstyrelsen fastställer den. Beredning Arbetsutskottet 272/2007 Kommunstyrelsens beslut Handlingsplanen fastställs. Bilaga. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund

12 STRÖMSUNDS KOMMUN Handlingsplan brandsäkerhet Lagens krav Lagstiftning Lagar som reglerar säkerhet och utrymning av byggnader är: Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., (SFS 1994:487) Plan- och bygglagen, PBL (SFS 1987:10) Miljöbalken (SFS 1998:808) Lagen om skydd mot olyckor 2004 Förordningar Förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., (SFS 1994:1215) Räddningstjänstförordningen (SFS 1986:1107) Föreskrifter och allmänna råd Boverkets byggregler (BFS (BBR) 2002:119) Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS) Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund har krävt att Strömsunds kommun upprättar riktlinjer och handlingsplan gällande sektioneringar, larm, sprinklers och utrymning i kommunens fastigheter, samt att prioritering av åtgärder och utförandetid görs. Nuläge Dokumentation över kommunens fastigheter Det har genomförts en inventering av fastigheterna med målsättning att ha en samlad dokumentation av nuvarande säkerhet gällande sektioneringar, larm och hur de är inkopplade, sprinklers, utrymningsskyltar och -vägar samt deras utformning. Beskrivning av varje fastighet innehåller: Antal våningsplan Typ av verksamhet Befintlig brandsäkerhet, släckutrustning osv. Utbildningsnivå hos personalen i byggnaderna

13 STRÖMSUNDS KOMMUN Policy Verksamhetsansvarigas/brandskyddsombudens uppdrag finns beskrivna i kommunens brandskyddspolicy och brandskyddsorganisation. Utbildning Samtlig personal ska genomgå grundlig utbildning (BKA 4 h). Ansvariga för brandsäkerhet på olika nivåer ska tillhandhållas utbildning för att kunna klara sitt uppdrag Utbildning sker kontinuerligt med mål att alla ska ha erforderlig utbildning senast år 2010 i enlighet med upprättat avtal med Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund. Byggnader Utredning av kommunens alla byggnader ur brandtekniskt perspektiv ska genomföras och syfta till att prioritering mellan dessa görs. I ett första skede har följande objekt prioriterats: Tåsjögården, Tåsjö 1:153 Rossöcenter, Bodum 1:43 Uddebo, Gäddede 1:306 Forsgården, Gäddede 1:333 Strömbacka 1 och 2, Salvian 2 Gruppbostad Stenbiten, Stenbiten 3 (hyrd lokal) Gruppbostad Bävern, Bävern 3 (hyrd lokal) Åtgärdsbehovet för dessa tas fram senast den 29 februari Tidplan för planerade åtgärder redovisas till kommunstyrelsen senast den 20 mars För de övriga objekten ska prioritering vara utförd senast den 31 december Målet är att alla kommunens byggnader är åtgärdade utifrån Norra Jämtlands Räddningstjänstförbunds krav senast år Denna handlingsplan är fastställd av kommunstyrelsen och ska kontinuerligt revideras.

14 Kommunstyrelsen Dnr Bidrag till Jämtland-Härjedalens Idrottsförbunds 100-årsjubileum Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund bildades 1908 och kommer därmed att ha 100-årsjubileum år Förberedelsearbetet för detta pågår och programidén är att hela länet ska uppmärksamma detta på olika sätt. Det är hela länets idrottsrörelses historia som man vill lyfta fram och levandegöra. I en skrivelse den 28 juni 2007 redogör förbundet för vilka aktiviteter man planerar och anhåller om bidrag från Strömsunds kommun med kronor. Pengarna är avsedda att användas till ett jubileumsstipendium till 12 ledare samt för idrottsforum och jubileumsmiddag. Efter att ha haft kontakt med övriga kommuner föreslår kultur- och fritidschefen på delegation av barn-, kultur- och utbildningsnämnden att kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på kronor. Strömsunds kommun/barn-, kultur- och utbildningsnämnden delar dessutom ut ett eget ledarstipendium. Beredning Arbetsutskottet 273/2007 Kommunstyrelsens beslut 1 Förbundet erhåller bidrag med kronor. 2 Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov Beslutsexpediering Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

15 Kommunstyrelsen Dnr Ytterligare bidrag till motorbyte i Vallbergets skidlift Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2007, 166, att bevilja IFK Strömsunds Slalomsektion bidrag med kronor till motorbyte i Vallbergets skidlift. Kostnaderna för inköpet kalkylerades till ca kronor, varav slalomsektionen skulle stå för halva kostnaden. Motorn är nu utbytt, men den kalkylerade kostnaden var för låg, eftersom man inte hade tagit med kostnader för utbyte av startutrustning och omlagring av växellåda. Åtgärderna var tvingande då de har direkt med driftsäkerhet och funktion att göra. Till den gamla startutrustningen finns det inte reservdelar och i lagringen var det missljud och oljeläckage. Kostnaden kommer nu att bli mellan och kronor. I den kostnaden ingår inte montage och el-arbete som utförs med frivilliga krafter. Föreningens ambition är att täcka halva kostnaden själv. Därför anhåller man i en skrivelse den 19 november 2007 om ytterligare bidrag med kronor. Beredning Arbetsutskottet 274/2007 Kommunstyrelsens beslut 1 Föreningen erhåller ytterligare bidrag med kronor. 2 Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov Beslutsexpediering IFK Strömsunds Slalomsektion

16 Kommunstyrelsen Dnr Eventuell medfinansiering av projekt om socialt företagande Kraftcentrum ett projekt inom Europeiska Sociala fonden, riktat till de primära målgrupperna arbetslösa, långtidssjukskrivna och funktionshindrade, avslutades den 31 december Innan detta projekt avslutades började en arbetsgrupp att verka för en fortsättning. Arbetsgruppen vill nu genomföra ett projekt som syftar till att vidareutveckla den verksamhet Kraftcentrum startade i Strömsunds kommun och som syftar till att på sikt också ska leda till en etablering av ett socialt företag i kooperativ regi. Deltagarna får själva möjlighet att ta en ännu mer aktiv del i sin väg bort från utanförskap. Det sociala företaget kommer att ha som affärsidé att integrera de som är längst från den öppna arbetsmarknaden i arbetsliv och samhälle och som bygger på de arbetsmetoder som utvecklades i Kraftcentrum och de etablerade nätverk arbetsgruppens medlemmar upparbetat i lokalsamhället bland företag, myndigheter, föreningar och organisationer. Tanken är att projektet ska verka för att det i kommunens tätorter ska finnas verksamheter för de i målgrupperna som bor där, främst Hoting, Hammerdal och Strömsund. Arbetsgruppen har i Bygdens Framtid och Studieförbundet Vuxenskolan i Strömsund funnit lokala samarbetspartners som är beredda att bidra. Vuxenskolan är även beredd att vara projektägare. Dessa söker nu tillsammans medel till projektet. Man vill också ha med Strömsunds kommun, Arbetsförmedlingen/Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan m.fl. Yrkande Lennart Oscarsson (s) yrkar att ansökan avslås i avvaktan på att en policy med mål och syfte upprättas för kommunens deltagande i projekten när det gäller ansökningar ur Europeiska Sociala fonden. Proposition Ordföranden ställer proposition på Lennart Oscarssons yrkande och finner bifall till detta.

17 Kommunstyrelsen forts. Kommunstyrelsens beslut Ansökan avslås i avvaktan på att en policy med mål och syfte upprättas för kommunens deltagande i projekten när det gäller ansökningar ur Europeiska Sociala fonden. Beslutsexpediering Studieförbundet Vuxenskolan

18 Kommunstyrelsen Dnr Medel för inköp av arbetskläder alternativt skor inom vårdoch omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningen anhåller i en skrivelse den 22 november 2007 om medel till inköp av arbetskläder alternativt arbetsskor till sammanlagt 450 anställda, ett belopp av kronor. Inköpen exkluderar administrativ personal samt chefer. Beredning Arbetsutskottet 281/2007 enligt följande: 1 Ansökan avslås eftersom kommunen har begränsade ekonomiska resurser. 2 Detta är en fråga som framdeles bör arbetas in i budgetprocessen. Yrkanden * Anna Forsner Andersson (rd) yrkar att vård- och omsorgsförvaltningen erhåller anslag med kronor för inköp av arbetskläder samt att medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. * Göran Espmark (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition 1 Ordföranden ställer proposition på punkt 1 i arbetsutskottets förslag och Anna Forsner Anderssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Omröstning Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs. Den som stöder punkt 1 i arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Anna Forsner Anderssons yrkande röstar nej.

19 Kommunstyrelsen forts. Vid omröstningen avges 11 ja-röster och 4 nej-röster (se omröstningsbilaga). Kommunstyrelsen här därmed beslutat att bifalla punkt 1 i arbetsutskottets förslag. Proposition 2 Ordföranden ställer därefter proposition på punkt 2 i arbetsutskottets förslag och finner bifall till detta. Kommunstyrelsens beslut 1 Ansökan avslås eftersom kommunen har begränsade ekonomiska resurser. 2 Detta är en fråga som framdeles bör arbetas in i budgetprocessen. Reservationer Göran Edman (rd), Hans Wessén (rd), Mats Almer (rd) och Anna Forsner Andersson (rd) reserverar sig mot punkt 1 i beslutet till förmån för Anna Forsner Anderssons yrkande. Beslutsexpediering Vård- och omsorgsförvaltningen

20 Kommunstyrelsen Dnr Yttrande över betänkande SOU 2007:72 Kommunal kompetens i utveckling Finansdepartementet har skickat rubricerat betänkande på remiss till ett stort antal myndigheter, kommuner och landsting m.fl. Strömsunds kommun är ej remissinstans, men har ju ändå möjlighet att komma in med synpunkter senast den 15 januari Utredningschefen vid kommunledningsförvaltningen/kansli har upprättat förslag till yttrande. Beredning Arbetsutskottet 283/2007 Kommunstyrelsens beslut Yttrande avges enligt bilaga. Beslutsexpediering Finansdepartementet

21 STRÖMSUNDS KOMMUN YTTRANDE Kommunal kompetens i utveckling, SOU 2007:72 Regeringen tillsatte i april 2006 en särskild utredning med uppdrag att utreda frågor om den kommunala kompetensen och kommunal samverkan. Syftet var att anpassa den kommunala kompetensen på ett antal områden till samhällsutvecklingen. Uppdraget har delats in i sex områden, alla med koppling till den kommunala kompetensen. Undantag från lokaliserings- och självkostnadsprinciperna Samordning av kompetensutvidgande lagstiftning, de s.k. smålagarna Kommunal finansiering av statlig verksamhet i fråga om infrastruktur och högskoleverksamhet Kommunalt stöd till näringslivet samt förhållandet till EG:s statsstödsregler Kommunal finansiering av EG:s strukturfonder och program Kommunal samverkan Synpunkter från Strömsunds kommun om förslagen Lokaliserings- och självkostnadsprinciperna Här kommer inte utredningen med konkreta förslag utan förordar framtida riktlinjer för beredning och utformning av framtida undantag. Det kan vara rätt väg att gå. Utvecklingen medför, som utredningen konstaterat, att regelverk om undantag snabbt kan bli föråldrade. Ett särskilt svårt område är ju också kommunal affärsverksamhet på en konkurrensutsatt marknad.

22 STRÖMSUNDS KOMMUN YTTRANDE Samordning av smålagarna i en gemensam lag De kompetensutvidgande smålagarna reglerar vitt skilda områden. De ger kommunerna vissa handlingsmöjligheter och kan var och en beskrivas som speciella undantag från kommunallagens kompetensregler. Det är en klar fördel om dessa smålagar kan samlas i en ny gemensam lag eftersom de har en gemensam andemening. Om så sker är det ytterligare fördel om något i framtiden nytt undantag med behov av lagreglering också kan tillföras denna lag. Inte minst för de förtroendevalda är det en fördel med en sammanhållen lagstiftning. Utökad kompetens att lämna bidrag till viss statlig verksamhet Mer vanligt på senare tid har varit förskottering än rena kommunala bidrag till statliga vägar. Det kan vara en fördel för en enskild kommun att kunna tidigarelägga ett vägbygge. Utredningen har till övervägande del funnit nackdelar med förskottssystemet. Då man inte finner att en avveckling av systemet är realistiskt, föreslås i stället att staten till Vägverket och Banverket inför tydligare regler för förskottering. Som exempel kan anges att ett projekt får tidigareläggas högst fem år. Vad gäller bidrag till högskoleverksamhet föreslår utredningen att kommuner och landsting ges en utökad kompetens att lämna bidrag till forskning och utbildning samt att bistå med stödfunktioner och infrastruktur på frivillig basis. Strömsunds kommun kan ansluta sig till förslagen. Kommunalt stöd till näringslivet Utredningen betonar att det främst är en statlig uppgift att på olika sätt stödja näringslivsutvecklingen. Här föreslås ändå att kommunerna får en vidgad kompetens att tillhandahålla lokaler för uthyrning. Marknadsmässiga hyror ska då tillämpas. En alternativ lösning är att denna stödform begränsas till små företags behov av lokaler.

23 STRÖMSUNDS KOMMUN YTTRANDE Strömsunds kommun finner förslagen intressanta men ser det svårt att ta ställning för något av alternativen. Medfinansiering av EG-projekt Utredningen föreslår att ett undantag bör göras från lokaliseringsprincipen för kommunal medfinansiering av projekt inom ramen för EG:s strukturfonder och program. Syftet är att underlätta internationellt samarbete samt att delta i satsningar som kan vara motiverade utifrån en regional nytta. Strömsunds kommun finner förslaget intressant.

24 Kommunstyrelsen Dnr Ansökan om medfinansiering till Landsbygdsutveckling genom LEADER-metoden Det finns ett nationellt landsbygdsprogram för Sverige som pågår under perioden Målet är att stödja en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden för en bättre livskvalitet. Programmet vänder sig till alla som vill ägna sig åt landsbygdsutveckling eller näringsverksamhet på landsbygden. Leader är en del i landsbygdsprogrammet, en arbetsmetod som gör det möjligt för invånare på landsbygden att tillsammans med näringslivet och offentliga sektorn arbeta med landsbygdsutveckling. Styrkan med arbetsmetoden finns bl.a. i det lokala trepartnerskap som bildas, vilket kombinerar den offentliga sektorns ansvar, den privata sektorns effektivitet och den ideella sektorns engagemang. Under 2007 har en arbetsgrupp med representanter från Strömsunds, Sollefteå och Ragunda kommuners ideella, privata och offentliga sektor arbetat med att utforma en utvecklingsstrategi och ansökan om att starta ett Leaderområde, arbetsnamnet har varit 3-sam. Genom Leader blir det möjligt för företag, föreningar och organisationer att ta del av medel för landsbygdsutveckling till sina utvecklingsprojekt på lokal nivå. Det är den gemensamma utvecklingsstrategin för området som ligger till grund för vad som kommer att vara stödbart utifrån de ramar som finns i Landsbygdsprogrammet. Ansökan om att bilda ett Leaderområde ska godkännas av länsstyrelsen. Därefter blir nästa steg att bilda en ideell förening, starta ett Leaderkontor osv. för genomförandet av projektet. Leaderområdet erhåller medel till Landsbygdsutveckling på lokal nivå med förhållandevis förmånliga finansieringsvillkor, 40 % av projektet finansieras av EU-medel för landsbygdsutveckling, 30 % av staten, vilket innebär att 70 % av kostnaderna redan är finansierade, under förutsättning att ytterligare 30 % i offentlig medfinansiering läggs till projektet.

25 Kommunstyrelsen forts. Strömsunds Utvecklingsbolag AB, SUAB, har vid november månads styrelsesammanträde beslutat att delta i Leaderverksamheten för 3-samområdet t.o.m. år 2013, under förutsättning att verksamheten kommer igång. Enligt budget för Leaderområdet 3-sam skulle det innebära en medfinansiering på kronor/år från Strömsunds kommun. Fördelningen är framräknad utifrån antal invånare i respektive kommun. SUAB har för avsikt att finansiera projektet med kronor/år ( kronor i kontanta medel och kronor i eget arbete). Med anledning av detta ansöker SUAB om ytterligare kronor i medfinansiering till Leaderverksamhet i 3-samområdet, under förutsättning att projektet kommer igång. Att finansiera Leaderprojektet med bygdeavgiftsmedel kan vara ett annat alternativ som i så fall innebär att dessa medel kan växlas upp på ett förmånligt sätt. Beredning Arbetsutskottet 284/2007 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1 Kommunfullmäktige anvisar kronor i medfinansiering av Leaderverksamhet i 3-samområdet, under förutsättning att projektet kommer igång. 2 Medel anvisas ur omställnings-/utvecklingspotten 2008.

26 Kommunstyrelsen Dnr Ny ventilation på Hjalmar Strömerskolan överföring av anslagna medel till 2008 Teknik- och serviceförvaltningen hade för avsikt att byta ventilationssystem på Hjalmar Strömerskolan under Till detta anslogs kronor i investeringsbudget Under upphandlingsprocessens gång framkom att arbetet inte gick att utföra under skoltid, varför upphandlingen fick avbrytas. Förbrukade kostnader för projektering m.m. är till dags datum kronor. Förvaltningens avsikt är att påbörja upphandlingen igen i början av 2008 med avsikt att utföra den största delen av projektet under sommarlovet. Teknik- och serviceförvaltningen anhåller i en skrivelse den 26 november 2007 om att de anslagna medlen överförs till Beredning Arbetsutskottet 285/2007 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och serviceförvaltningen får föra över kronor till år 2008.

27 Kommunstyrelsen Dnr Ny återvinningscentral i Hammerdal överföring av anslagna medel till 2008 Kommunfullmäktige har anslagit kronor i investeringsbudget 2007 för ny återvinningscentral i Hammerdal. På grund av att föreslagna nya platser för anläggningen har mötts av protester anhåller teknik- och serviceförvaltningen i en skrivelse den 11 december 2007 om att de anslagna medlen överförs till Beredning Arbetsutskottet 286/2007 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och serviceförvaltningen får föra över kronor till år 2008.

28 Kommunstyrelsen Dnr Svar på motion om att införa klagomåls-/synpunktshantering i Strömsunds kommun Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har i en motion inkommen den 3 augusti 2007 föreslagit att Strömsunds kommun till juli 2008 ska ha infört ett system för klagomålshantering. Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till svar på motionen. Beredning Arbetsutskottet 287/2007 Yrkanden * Britt-Inger Roos (m) yrkar att motionen besvaras i enlighet med bilaga, d.v.s kommunstyrelsen får i uppdrag att som ett led i ett utvecklat kvalitetsarbete införa ett system för synpunktshantering under * Gert Norman (v) yrkar att motionen besvaras i enlighet med bilaga, men att ordet synpunktshantering ändras till klagomåls-/synpunktshantering i sista stycket. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Britt-Inger Roos yrkande. Omröstning Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs. Den som stöder Britt-Inger Roos yrkande röstar ja. Den som stöder Gert Normans yrkande röstar nej.

29 Kommunstyrelsen forts. Vid omröstningen avges 10 ja-röster, 1 nej-röst och 4 avstår från att rösta (se omröstningsbilaga). Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med Roos yrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen besvaras i enlighet med bilaga, d.v.s. kommunstyrelsen får i uppdrag att som ett led i ett utvecklat kvalitetsarbete införa ett system för synpunktshantering under Reservation Gert Norman (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

30

31 STRÖMSUNDS KOMMUN FÖRSLAG TILL MOTIONSSVAR Kommunfullmäktige Motion om att införa klagomåls-/synpunktshantering i Strömsunds kommun Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har i en motion inkommen den 3 augusti 2007 föreslagit att Strömsunds kommun till juli 2008 ska ha infört ett system för klagomålshantering. Under våren 2007 väcktes i kommunstyrelsens arbetsutskott ett önskemål om att kommunledningsförvaltningen skulle se över möjligheten att bygga upp ett kvalitetssystem för det kommunala tjänsteutbudet. En grundförutsättning för ett fungerande kvalitetsarbete är en ordning där medborgarnas och brukarnas synpunkter/klagomål tas om hand på ett öppet och organiserat sätt. Motionärernas förslag ligger helt i linje med en sådan ambition. Med hänvisning till ovanstående och vänsterpartiets förslag föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att som ett led i ett utvecklat kvalitetsarbete införa ett system för synpunktshantering under 2008.

32 Kommunstyrelsen Dnr Svar på motion om länkar till partiernas lokala hemsidor Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har i en motion den 2 oktober 2007 föreslagit att det på kommunens hemsida ska införas länkar till partiernas lokala hemsidor. Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till svar på motionen. Beredning Arbetsutskottet 288/2007 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen besvaras i enlighet med upprättat förslag. Bilaga

33

34 STRÖMSUNDS KOMMUN FÖRSLAG TILL MOTIONSSVAR Kommunfullmäktige Motion om länkar till partiernas lokala hemsidor Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har i en motion den 2 oktober 2007 föreslagit att det på kommunens hemsida införs länkar till partiernas lokala hemsidor. Idag finns redan länkar från kommunens hemsida till de lokala partiernas hemsidor. De återfinns bland föreningarna, under rubriken Politiska föreningar. Denna sökväg kan dock anses vara lite lång. I arbetet med att få till stånd en mer lättillgänglig och medborgarvänlig hemsida fanns förslaget att också från sidan Politik & nämnder länka till de lokala hemsidor partierna i fullmäktige har. Så har också skett. Motionen får därmed anses besvarad.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 )

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-16.10 Jan-Olof Andersson (m), ordförande Lennart Oscarsson (s) Mikael Stedt

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare Lena Haglund, kommunledningsförvaltningen Jan Rönngren, kommunrevisionen, 3

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare Lena Haglund, kommunledningsförvaltningen Jan Rönngren, kommunrevisionen, 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-02-22 Blad 1 (30) Plats och tid Virveln, Folkets Hus, Strömsund, klockan 13.00-17.45. Beslutande 26 ordinarie ledamöter och 7 tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.15 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.15-15.30 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-14 Blad 1 (28) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.15-15.10 Beslutande Övriga närvarande Karin Stierna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-20 Blad 1 (25) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.15-12.15 Beslutande Karin Stierna (c), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.00-15.20 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-08 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl 18.30 20.45 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.15 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore

Läs mer