JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18"

Transkript

1 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord Larsson (S) ej 34 på grund av jäv Per Gunnar Harnesk (SV) Helen Swartling (MP) Kristin Amundsson (FP) Eva Näslund (S), ersättare, 29 och 34 Övriga närvarande: Sabina Sjöström, miljöinspektör, Anna Stenberg miljöinspektör Annie Arnqvist, stadsarkitekt, Karin Larsson, sekreterare Bengt Nilsson, räddningschef, Thomas Andersson, stationsansv Nina Ström, säkerhetssamordnare. Tid och plats för justering: Tisdag den 24 mars, kommunhuset Jokkmokk Paragrafer: Underskrifter: Sekreterare... Karin Larsson Ordförande... Anna-Greta Kvickström (S) Justerande... Per Gunnar Harnesk (SV) ANSLAG / BEVIS Organ: Samhällsbyggarnämnden : Datum för anslags Datum för anslags uppsättande: nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Jokkmokk Underskrift:... Karin Larsson

2 2 Innehållsförteckning 25 Måldokument, delegationsordning och information från räddningstjänst och säkerhetssamornare 26 Val av justerare 27 Godkännande av föredragningslistan 28 Miljösanktionsavgift avloppsanl. Karats 1: :30 29 Föreläggande ang. bullermätning luftvärmepump Jokkmokk 9:38 30 Detaljplan Asplunda 1:1 2014: Riktlinjer för slutna tankar 32 Remiss markupplåtelse telekommunikationsanläggning 2015: Ansökan bygglov företagslokal Kvikkjokk 6:1 2012: Strandskyddsdispens Kvikkjokk 6:1 2012: Avslag bygglov och strandskyddsdispens Suorva 2013: Ansökan strandskydd nätstation Kåbdalis 3:5 2015:40 37 Ansökan bygglov nätstation Kåbdalis 3:5 2015:40 38 Ansökan bygglov nätstation Granudden 2:4 2015: Ansökan bygglov nätstation Granudden 2:4 2015: Ansökan bygglov nätstation Björkholmen 1:3 2015:137

3 3 41 Ansökan bygglov nätstation Jmk krono 17:1, Darfeluokta 2015:57 42 Ansökan bygglov nätstation Jmk krono 17:1 Sattojluokta 2015:58 43 Ansökan bygglov nätstation Pakko 1:3, Porjusdammen 2015:62 44 Ansökan bygglov nätstation Porjus 1: :63 45 Ansökan bygglov nätstation Pakko 6:1, Porjusselet 2015:64 46 Ansökan strandskydd nätstation Pakko 6:1, V:a Strand 2015:66 47 Ansökan bygglov nätstation Pakko 6:1, V:a Strand 2015:66 48 Ansökan bygglov nätstation Pakko 1:56, Porjusselet 2015:68 50 Ansökan strandskydd nätstation Pakko 1:56, Porjusselet 2015:67 51 Ansökan bygglov nätstation Pakko 1:56, Porjusselet 2015:67 52 Ansökan strandskydd nätstation Pakko 6:1, Porjusselet 2015:67 53 Ansökan bygglov nätstation Pakko 6:1, Porjusselet 2015:69 54 Ansökan bygglov nätstation Jmk krono 17:1, Piggaluokta 2015:59 55 Ansökan bygglov nätstation Jmk. krono 17:1, Parrevirra 2015:60 56 Ansökan bygglov nätstation Jmk krono 5:1, Gardevarre 2015:61 57 Ansökan strandskydd nätstation Hyddan 1:3 2015:70

4 4 58 Ansökan bygglov nätstation Hyddan 1:3 2015:70 59 Avskriven ansökan bygglov/strandskydd nätstation Ålloluokta 2015:71 60 Ansökan bygglov nätstation Jmk krono 5:1, Parenjarka 2015:72 61 Ansökan strandskydd nätstation Jmk krono 5:1, Parenjarka 2015:72 62 Ansökan rivningslov Porjus 1:77, fiskodling 2015: Ansökan bygglov basstation Allmänningsskogen s:1 2015:89 64 Avslag ansökan om tidsbegränsat bygglov Porjus 1: : Ekonomisk redovisning 66 Måldokument och budgetförutsättningar 67 Redovisning/uppföljning från verksamheterna 68 Ansökan bygglov Jokks kronoöverloppsmark 17:1, Sallohaure 2014: Ansökan bygglov Jokks kronoöverloppsmark 17:1, Sallohaure 70 Överklagan bygglovsbeslut Sågudden 1:11 71 Fråga angående Vattendirektivet 72 Delegationsbeslut 73 Övriga anmälningsärenden

5 5 25 Måldokument och delegationsordning Samhällsbyggarnämndens ledamöter inledde dagens sammanträde med att gå igenom och revidera nämndens måldokument, redovisas i bilaga, och att gå igenom delegationsordningen. En information om vilka lagar och andra regler som gäller för räddningstjänsten och säkerhetssamordningen lämnades av räddningschefen och säkerhetssamordnaren. _

6 6 26 Val av justerare att till justeringsman utse Per Gunnar Harnesk (SV) Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum tisdagen den 24 mars 2015 kl

7 7 27 Godkännande av föredragningslista att godkänna utsänd föredragningslista med följande tillägg. 1. Ansökan bygglov renvaktarstuga Sallohaure 2. Ansökan bygglov renvaktarstuga Sallohaure. 3. Överklagan samhällsbyggarnämndens beslut Fråga angående Vattendirektivet.

8 8 28 Dnr: 2015: Beslut om miljösanktionsavgift på grund av inrättande av avloppsanläggning utan tillstånd på fastighet Karats 1:31 Beslut Med stöd av 30 kap. 3 miljöbalken (1998:808) och 3 kap. 1 punkt 1 i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter, beslutar Samhällsbyggarnämnden i Jokkmokks kommun (SCB kodnummer 2510) att Mattias Samuelsson xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska betala miljösanktionsavgift om (femtusen) kr. Beslutet ska delges Mattias Samuelsson och ska tillsammans med bevis om delgivning sändas till Kammarkollegiet (enligt 4 Naturvårdsverkets föreskrifter om betalning av miljösanktionsavgifter (NFS 2012:10)). Avgiften ska betalas senast inom 30 dagar från att Mattias Samuelsson har delgetts detta beslut och enligt särskild betalningsuppmaning från Kammarkollegiet. Efter sista betalningsdagen får beslutet verkställas såsom lagakraftvunnen dom (se 30 kap. 5 andra stycket miljöbalken) och beloppet förfaller till betalning detta datum, även om beslutet överklagas. Den 12 september 2011 beslutade Samhällsbyggarnämnden att ge tillstånd till Mattias Samulesson att inrätta en sluten tank för WC på fastighet Karats 1:31. Den 24 januari 2012 och 10 september 2013 skickades påminnelser om att Mattias Samuelsson skulle inkomma med utförandeintyg och foton. Den 30 september 2013 inkom foton och Mattias Samuelsson meddelade att han grävt ned en slamavskiljare (2 m 3 ) och infiltrationsbädd istället för en sluten tank men inte tagit dessa i bruk. Den 11 augusti 2014 gjorde Samhällsbyggarnämnden ett platsbesök på fastigheten Karats 1:31. Avloppsanläggningen bestod av en trekammarbrunn, fördelningsbrunn och infiltrationsbädd ca 7 m lång och 4 meter bred. WC och dricksvatten var ej inkopplat, däremot var diskho och tvättställ påkopplat till anläggningen. Mattias Samuelsson informerades vid besöket att miljösanktionsavgift kan utgå. Inrättande av annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är ansluten är tillståndspliktig inom detaljplanelagda områden enligt 1 Kommunfullmäktiges i Jokkmokks kommun föreskrift om fastställande av lokala hälsoskyddsföreskrifter för kommunen (25 FS 1991:1 A1, utfärdad 17 december 1990) och 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Fastigheten Karats 1:31 är inom

9 9 detaljplanelagt område för fritidsbebyggelse (byggnadsplan för Karats 1:1 och 2:1 (del av) från 1983). Mattias Samuelsson har fått tillfälle att yttra sig i ärendet. Inga synpunkter har inkommit. Skäl för beslutet Lagstöd Enligt 1 i Jokkmokks kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter (25 FS 1991:1 A1, utfärdad 17 december 1990) krävs tillstånd för installation av annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är ansluten inom detaljplanelagda områden. Fastigheten Karats 1:31 är inom detaljplanelagt område för fritidsbebyggelse (Fastställelse av förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse för Karats 1:1, 2:1 (del av) inom Jokkmokks kommun, beslutad av länsstyrelsen ). Enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd får en kommun meddela föreskrifter om att det i stället för anmälan krävs tillstånd för att inom vissa delar av kommunen inrätta en sådan anordning som avses i andra stycket (avloppsanordning som inte är ansluten till vattentoalett). Sådana föreskrifter får endast avse tillståndsplikt som behövs för att skydda människors hälsa eller miljön. Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) och förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter skall miljösanktionsavgift tas ut för de överträdelser som anges i förordningen. Av 3 kap. 1 punkt 1 förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter framgår att avgiften är 5000 kronor för en överträdelse av 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs. Enligt 30 kap. 2 första stycket miljöbalken ska miljösanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgift ska dock enligt andra stycket i samma lagrum inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till: 1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige, 2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka, 3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle

10 10 inträffa, eller 4. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap. miljöbalken Överklagan Detta beslut kan överklagas hos Mark och miljödomstolen inom tre veckor från delgivning, se bilaga. Bilagor Besvärshänvisning, hur man överklagar till Mark och miljödomstolen Information om betalning av miljösanktionsavgift Delgivningskvitto Kopia till Kammarkollegiet jämte försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift samt delgivningskvitto (OBS: Handlingarna sänds till Kammarkollegiet efter att den avgiftsskyldige har delgetts beslutet)

11 11 29 Förslag angående föreläggande om bullermätning av luftvärmepump på fastigheten Jokkmokk 9:38 Beslut Samhällsbyggarnämnden i Jokkmokks Kommun förelägger Ronny Hansson med personnummer xxxxxxxxx samt Birgitta Hansson med personnummer xxxxxxxxxx, så som ägare av fastigheten Jokkmokk 9:38, att: 1. Senast den 20 april 2015 skriftligen till samhällsbyggarnämnden redovisa resultat från en kvalificerad ljudmätning utförd av sakkunnig. 2. Ljudmätningen ska utföras både på den klagandes uteplats samt inomhus hos den klagande. Utomhusmätningen ska utföras enligt anvisningarna i SNV meddelande 6/1984 Metod för immissionsmätning av externt industribuller. Inomhusmätningen ska utföras enligt metod SS-EN ISO 16032:2004. Det ska dokumenteras hur mätningen är utförd och vilka korrektioner som har utförts. Inomhusmätningen ska inkludera en tersbandsanalys av bullerkällan, vilket innebär en analys av det lågfrekventa ljudet mellan 31,5 och 200 Hz. 3. Mätningarna ska utföras när värmepumpen går för fullt/har högsta ljudnivå och ska vid behov forceras. 4. Om det visar sig att gällande riktvärden enligt FoHMS 2014:13 eller Naturvårdsverkets vägledning om industribuller (ersätter Råd och riktlinjer 1978:5) överskrids ska en åtgärdsplan upprättas och skickas in till samhällsbyggarnämnden senast den 15 maj Lagstöd 2 kap. 2, 3, 7, 9 kap. 3, 26 kap. 1, 9 och 22 miljöbalken (1998:808). Bakgrund Till miljökontoret inkom i september 2014 klagomål på buller från en luftvärmepump som sitter nära den klagandes uteplats på fastighet Jokkmokk 9:39. Fastigheterna ligger i ett radhusområde. Värmepumpen har en sådan hög ljudnivå som gör att hon inte kan vistas på uteplatsen och det uppstår även störande ljud inomhus. Hon har påtalat problemet för Ronny Hansson (som äger fastigheten Jokkmokk 9:38 tillsammans med Birgitta Hansson) som då tillfälligt stängt av värmepumpen. Eftersom detta inte känns som en hållbar lösning vill Marina att bullret åtgärdas så att störningar inte uppkommer.

12 12 Information om klagomålet samt gällande riktvärden för buller skickades till Ronny den 1 oktober och den 9 oktober kom Ronny in och lämnade ett intyg från installatören av värmepumpen där det framgick att pumpen justerats, en bullerdämpande platta har satts upp bakom pumpen och att den nu har normal ljudnivå. Samma dag ringde Marina och sa att ljudet visserligen hade förändrats av åtgärden men att hon fortfarande störs av bullret. Den 21 oktober ringde Ronny och berättade att värmepumpen havererat, så vi kan inte utföra någon bullermätning för tillfället. Den 29 oktober ringde Ronny igen och berättade att värmepumpen är igång igen. En indikationsmätning genomfördes med bullermätare av miljöavdelningen den 5 november Resultatet från mätningen gav db(a). Vid mätning av ekvivalent ljudnivå under en minut mitt på uteplatsen uppgick värdet till 46,7 db(a). I hörnet av uteplatsen (närmast värmepumpen) låg värdet på cirka 55 db(a). När bullermätningarna utfördes var det lågt bakgrundsbuller. Enligt klagande var bullernivån från värmepumpen lägre än vanligt. En inspektionsrapport skickas den 16 december till Ronny Hansson med en uppmaning att inkomma med resultat från en kvalificerad ljudmätning samt vid överstigande av gällande riktvärden åtgärda bullret från luftvärmepumpen. Den 21 januari 2015 informerar Ronny och Birgitta Hansson att de har bytt värmepump sedan mätningen utfördes och att ljudnivån blivit lägre efter det. Den klagande kontaktas för att höra om hon upplever att ljudnivån blivit lägre men hon meddelar att störningen kvarstår och hon upplever inte att hon kan nyttja sin altan så länge värmepumpen har en sådan hög ljudnivå. Den 22 januari kontaktas Ronny Hansson igen och informeras om att klagomålet kvarstår och han uppmanas därför inkomma med en kvalificerad bullermätning och vid behov åtgärda bullret. Den 11 februari kontaktar den klagande miljökontoret för att höra efter hur det går i ärendet. Hon är orolig att bullermätningar och eventuella åtgärder kommer att dra ut på tiden och att hon inte kommer att kunna använda sin altan under våren/sommaren. Bedömning Samhällsbyggarnämnden har vid ett flertal tillfällen sedan september 2014 fått in klagomål angående buller från luftvärmepumpen som installerats på fastighet Jokkmokk 9:38. Den klagande upplever ljudet så störande att hon inte kan nyttja sin altan. Altanen har genom ljudnivåmätning indikerats ha ljudnivåer som överskrider de riktvärden som finns i Naturvårdsverkets vägledning om industribuller, som bygger på de upphävda Allmänna råden, RR78:5. Dessa riktvärden är ett stöd i den bedömning som en tillsynsmyndighet gör i varje enskilt fall. Uteplatsen på altanen hade vid

13 13 mättillfället en ljudnivå på cirka 55 db(a) i hörnet av uteplatsen samt en ekvivalent ljudnivå under en minut mitt på uteplatsen på 46,7 db(a), vilket indikerar att det är aktuellt med åtgärder. Fastighetsägaren är den som är ansvarig för att närboende inte ska drabbas av olägenheter som t.ex. buller. Detta innebär att fastighetsägaren är ansvarig för installationer som finns på fastigheten och se till att dessa inte orsakar en risk för olägenhet. Fastighetsägaren informerades redan i början på oktober 2014 om att hans luftvärmepump orsakade bullerstörningar. I inspektionsrapporten som skickades ut den 16 december uppmanades fastighetsägaren att inkomma med en kvalificerad ljudmätning. Någon sådan har ännu inte inkommit. Samhällsbyggarnämnden anser därför att det är motiverat med ett föreläggande om detta. Slutligen anser nämnden att tidsfristen är skäligt satt för att inkomma med en kvalificerad ljudmätning samt vid behov en åtgärdsplan. Lagrum Enligt 2 kap. 2 miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. I 2 kap. 3 miljöbalken anges att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Av 2 kap. 7 miljöbalken anges att kraven ibland annat 2 kap. 2 och 3 gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Ved denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Enligt 9 kap. 3 miljöbalken avses med olägenhet för människors hälsa en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Av 26 kap. 1 miljöbalken följer att tillsynen ska säkerställa syftet med denna balk och de föreskrifter som meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten ska för detta ändamål på eget initiativ eller efter

14 14 anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Enligt 26 kap. 9 miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. Av 26 kap. 22 miljöbalken framgår att den som bedriver en verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön, eller den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. På grund av jäv deltog inte ledamoten Stefan Andersson (S) i handläggning och beslut i detta ärende. Överklagande Detta beslut kan överklagas, se bilaga. Kopia till: Marina Rundqvist Spik, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bilaga: Hur man överklagar Att tänka på inför en bullermätning Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, FoHMS 2014:13 Naturvårdsverkets vägledning om industribuller

15 15 30 Dnr 2014:924 Detaljplan del av fastigheten Asplunda 1:1. att ställa ut förslaget. _ Förslag till detaljplan för del av fastigheten Asplunda 1:1 har upprättats. Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till nio nya fastigheter för fritidshusbebyggelse på del av fastigheten Asplunda 1:1. Planen ska också möjliggöra en ny väganslutning till och från de nya fastigheterna. I planförslaget står; Vatten och avlopp Planområdet saknar kommunalt vatten och avlopp. Den befintliga bebyggelsen utanför planområdet har egna avloppsanläggningar. Vattenförsörjning till de nya fastigheterna sker med borrade brunnar. Vid val av lämplig avloppsanläggning måste flera faktorer beaktas, bland annat markens beskaffenhet, jordarter, avstånd till grundvattenyta, grundvattenytans lutning, samt skyddsavstånd mellan avloppsanläggning och vattentäkt/brunn. I vissa fall kan det krävas minst 100 meters skyddsavstånd mellan avloppsanläggning och en nedströms placerad vattentäkt. Marken inom planområdet lutar söderut med en genomsnittlig lutning på mer än 5 %. Den kraftiga lutningen innebär svårigheter att klara skyddsavstånden om varje fastighet anordnar egen brunn och egen avloppsanläggning. Detaljplanen ger därför möjlighet att anordna en gemensam avlopps-anläggning för samtliga fastigheter. För detta ändamål har ett område för teknisk anläggning lagts in i sydöstra hörnet av planområdet. Där ryms en gemensam uppsamlingstank/slamavskiljare med efterföljande rening i form av markbäddar eller infiltration. Lämpliga avloppslösningar och placering av avloppsanläggning ska väljas så att ingen påverkan på omgivande vattendrag eller befintliga brunnar kan ske. Anläggningen ska uppfylla Samhällsbyggar-nämndens krav på avloppsanläggningar i den aktuella miljön. För att säkerställa att avloppsanläggningen anläggs först, införs en ny administrativ planbestämmelse med följande lydelse: Bygglov får inte ges till bostadsbebyggelse förrän gemensam avloppsanläggning har anlagts.

16 16 31 Dnr Riktlinjer för slutna tankar att följande kriterier ska gälla för att medge tillstånd till sluten tank: 1. Sluten tank ska endast beviljas för fastigheter där andra lösningar anses olämpliga. Den sökande ska först undersöka om avloppet går att lösa genom att det tas om hand och renas på plats. Fastighetens avlopp för bad- disk- och tvättvatten ska uppfylla dagens krav på rening. 2. Snålspolande teknik ska användas, t.ex. vakuumtoalett eller extremt snålspolande toalett. 3. Krav på provtryckning ska kunna ställas vid tillsyn av slutna tankar. Ansökningar inkommer emellanåt om att få installera en sluten tank för avloppsvatten. Sluten tank är inte en behandling utan endast en uppsamling av avloppsvatten för transport till behandlingsanläggning, t.ex. kommunalt reningsverk. I många kommuner är det idag förbjudet med slutna tankar om det är möjligt att hitta någon annan avloppslösning och endast mycket snålspolande toaletter tillåts kopplas till tanken (aldrig bdt-vatten). Slutna tankar leder till att avloppsvatten måste transporteras långa vägar med dieseldrivna fordon och det är inte en miljömässigt bra lösning. Slutna tankar behöver oftast tömmas flera gånger per år, i jämförelse med en slamavskiljare som oftast töms en gång per år. Volymen tömd vätska från en sluten tank är avsevärt större än från en 3-kammarbrunn där endast slammet tas omhand. Det innebär, vid tömning av sluten tank, fler och oplanerade transporter utanför ordinarie tömningsschema och ökad miljöpåverkan. Miljökontoret anser därför att slutna tankar endast ska tillåtas som en nödlösning i undantagsfall och vill därför att nämnden tar ett principbeslut angående detta.

17 17 32 Dnr 2015:107 Remiss ansökan om markupplåtelse telekommunikationsanl. att meddela länsstyrelsen att det inte finns några plandokument eller annat som innebär hinder för markupplåtelse men att nämnden vill påpeka att det i närheten finns en befintlig mast och att en samverkan är den bästa lösningen Länsstyrelsen i Norrbotten har översänt ansökningshandlingar för yttrande angående ansökan om markupplåtelse för telekommunikationsanläggning på berget Seitevare. Av yttrandet bör framgå om plandokument eller annat förhållande innebär hinder för en markupplåtelse.

18 18 33 Dnr 2012:146 Ansökan om bygglov företagslokal Kvikkjokk 6:1. att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, PBL att bygglovet gäller under förutsättning att strandskyddsdispensen vinner laga kraft. Emmelie Stuge, ansöker om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av företagslokal, 54 m² i två våningar, på fastigheten Kvikkjokk 6:1, Storholmen. Området är inte detaljplanelagt. Den tänkta byggnationen ligger inom område som berörs av strandskydd enligt miljöbalken (1998:808). Ett tillägg till översiktsplanen har antagits av fullmäktige , LIS; Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen. Överläggningar i samhällsbyggarnämnden Ledamoten Stefan Andersson (s) yrkar, med instämmande av Tord Larsson (s) och Kristin Amundsson (fp) att bygglov och strandskyddsdispens beviljas, Helen Swartling (mp) yrkar avslag till bygglov och strandskyddsdispens Röstning Ordförande prövar ledamoten Stefan Anderssons yrkande med Helen Swartlings (mp) yrkande och finner att samhällsbyggarnämnden beslutat med sex röster mot ett i enlighet med ledamoten Stefan Anderssons (s) yrkande. Ledamoten Helen Swartling (mp) reserverar sig mot beslutet. Motivering till beslut Kommunen har i den nyligen antagna LIS-planen pekat ut platsen som ett LIS-område och anser att en småskalig naturnära turism som den beskrivits i ansökan är lämplig på platsen. Byggnadens utseende stämmer inte helt med vad som sägs i LIS-planen och skall anpassa till byggsamrådet. Nedan utdrag från planen: Motivet till att placera ett LIS område vid Mallenjarka är att skapa en nod utmed Kungsleden, ett delmål för framförallt de som följer leden från Kvikkjokk söderut över sjön. Området ligger sydost om Mallenjarka halvö där det finns en äldre jordbrukfastighet. Området består av barrblandskog med blockig strand på fastland och holme. På Storholmen finns stråk av små kärr och en lagun på den västra delen. Området har höga, natur-, frilufts-, och

19 19 landskapsbildsvärden. Riksintressen LIS-området ligger i sin helhet inom riksintresse för friluftsliv och naturvård samt rörligt friluftsliv. Området gränsar i norr till riksintresse för kulturmiljövård. Deltalandskapet vars öar tidigare använts för slåtter kommer med tiden att växa ihop med Storholmen. F2. Mallenjarka Rekommendationer inom strandskyddszonen: Området är av stort värde för rörligt friluftliv och en expanderade turistnäring. Inom utpekat LIS-område kan ett fåtal småskaliga nya byggnader för turism och rörligt frilutsliv tillåtas. Det är viktigt att den befintlig karaktären av små lågmälda byggnader i naturmiljö behålls. Storholmens norra udde är ett naturskönt besöksmål som inte bör exploateras med strandnära bebyggelse. Vid placering av ny bebyggelse ska hänsyn tas till platsens natur- och kulturmiljövärden. Lokalisering bör också noggrant prövas i bygglov utifrån störningar för rörligt friluftsliv, växt- och djurliv. Pga av områdets känslighet ska ny bebyggelse som omfattar fler än ett fåtal byggnader prövas i detaljplan. I området finns kända fornlämningar. Krav på arkeologiska utredningar kan tillkomma Bakgrund i ärendet: 2012 inkom en ansökan om bygglov och strandskyddsdispens på Storholmen i Kvikkjokk. Ansökan kommunicerades med berörda samebyar. Jåhkågaska tjiellde sameby ansåg att i den orörda naturen ovan odlingsgränsen borde bebyggelse inte spridas utan samlas i redan detaljplanelagda områden, de avstyrkte därför ansökan men såg gärna att den kompletterades med mer utförlig beskrivning av den tänkta verksamheten. Tuorpon sameby hade inga synpunkter på ansökan. Den sökande, Emelie Stuge, kompletterade sin ansökan med att beskriva att verksamheten främst skulle rikta sig mot vattensport kajak/kanot i deltaområdet kring Kvikkjokk., kompletterat med kortare fjällturer. Huvudsaklig inriktning mot weekend-arrangemang och dagsturer. Mindre grupper kan övernatta i byggnadens övervåning, för större grupper avses samarbete med STF i byn. Platsen har inga höga betesvärden och kanoter och annat kommer att förvaras i byggnaden. Verksamheten skulle ha en miljöprofil och allt avfall skulle fraktas från platsen. Då det inte fanns några särskilda skäl för strandskyddsdispens beslöts att avvakta med beslut i ärendet tills det pågående arbetet med en kommuntäckande LIS-plan avslutats och planen antagits. (LIS=landsbygdsutveckling i strandnära läge, planen ska peka ut ett antal

20 20 områden där strandnära bebyggelse kan bidra till landsbygdsutveckling, att en plats är utpekad i en LIS-plan ger ett ytterligare särskilt skäl för dispens.) 2014 var planen antagen och ett område i närheten av sökt plats utpekat som LIS-område. Ansökan om lov och dispens ändrades till det området. Ny kommunikation gjordes med närboende och samebyar. Ägaren till Kvikkjokk 6:2 motsätter sig bygglov och dispens och framför som skäl oro för att tältning i större skala kan medföra sanitära risker, att fågellivet skulle bli stressat och att Kvikkjokksdeltat måste skyddas så långt det går från ytterligare belastning och exploatering. Ägaren anför också oro för att det kan vara svårt att få ekonomi i projektet och att byggnaden då kan komma att användas som fritidshus. Han anför vidare att besökare som velat utnyttja allemansrätten på Storholmen blivit avvisade och att det finns risk för att ön privatiseras. Jåhkågaskka tjiellde sameby hänvisar återigen till redan bebyggda områden och avstyrker bygglovsansökan. Tuorpon sameby finner inget hinder för byggnation utifrån renskötselns perspektiv. Naturskyddsföreningen bedömer att en byggnation på den obebyggda Storholmen är mycket olämplig då exploateringen föreslås i ett område med höga kultur- och naturvärden (bl a riksintresse för naturvård och kända fornlämningar) och motsätter sig en exploatering av Storholmen. Sökanden har haft möjlighet att bemöta inkomna synpunkter och anför följande: Angående tältning har det aldrig funnits planer på det, paddling stör fågellivet mycket mindre än den båttrafik som redan finns. Det finns stor potential för småskalig naturnära turism i Kvikkjokk och ön är inte avsedda att privatiseras utan både bybor och turister kommer också i fortsättningen att kunna göra utflykter till ön. Svar på yttrande från Naturskyddsföreningen Som det ser ut i dagsläget är Storholmen varken en plats som stugägare i Kvikkjokk besöker eller turister hittar till. Under de 30 år min familj varit i Mallenjarka så uppskattar vi besöksantalet till max 4-6 personer per år. Men detta skulle man kunna ändra på och jag ser positivt på att det är riksintresse för kultur och natur-värden för vilket värde har det om ändå ingen besöker platsen?

21 21 Upplysningar För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, Conny Kvickström. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 PBL). Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd enligt överenskommelse med sökanden. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 PBL).

22 22 34 Dnr 2012:146 Ansökan om strandskyddsdispens Kvikkjokk 6:1. att bevilja dispens från strandskyddet i miljöbalken. Emmelie Stuge, ansöker om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av företagslokal, 54 m² i två våningar, på fastigheten Kvikkjokk 6:1, Storholmen. Området är inte detaljplanelagt. Den tänkta byggnationen ligger inom område som berörs av strandskydd enligt miljöbalken (1998:808). Ett tillägg till översiktsplanen har antagits av fullmäktige , LIS; Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen. Överläggningar i samhällsbyggarnämnden Ledamoten Stefan Andersson (s) yrkar, med instämmande av Tord Larsson (s) och Kristin Amundsson (fp) att bygglov och strandskyddsdispens beviljas, Helen Swartling (mp) yrkar avslag till bygglov och strandskyddsdispens Röstning Ordförande prövar ledamoten Stefan Anderssons yrkande med Helen Swartlings (mp) yrkande och finner att samhällsbyggarnämnden beslutat med sex röster mot ett i enlighet med ledamoten Stefan Anderssons (s) yrkande. Ledamoten Helen Swartling (mp) reserverar sig mot beslutet. Motivering I 7 kap 15 p.1, MB, anges att nya byggnader inte får uppföras inom strandskyddsområde. Med strandskyddsområde menas land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Enligt 7 kap 18 b MB får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 7 kap 15, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a 1. och 2. Av 7 kap. 18 c MB framgår att man som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om strandskyddsdispens, endast får beakta om det område som dispensen avser (1) redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, (2) genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, (3) behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, (4)

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-09-23

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-09-23 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 09.00-12.00 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) Malin Sundberg (S) Tord Larsson (S) Per Gunnar

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-06-20 82 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 20 juni 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253.

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. 1 LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Lokala föreskrifter för Lunds kommun för att skydda människors

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Innehållsförteckning Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa... 3 Inledande bestämmelser... 3 Avloppsanordning

Läs mer

Karin Larsson, sekreterare, ej 145, på grund av jäv Sabina Sjöström, miljöinspektör Hanna Olofsson, miljöinspektör Anna Stenberg, miljöinspektör

Karin Larsson, sekreterare, ej 145, på grund av jäv Sabina Sjöström, miljöinspektör Hanna Olofsson, miljöinspektör Anna Stenberg, miljöinspektör Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 09.00-12.00 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Tord Larsson (S) Stefan Andesson (S) Malin Sundberg (S) Per Gunnar

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KFS 032 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2011-08-29 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-09-01 ERSÄTTER: 342/2001,

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Sandvikens kommun, meddelade av kommunfullmäktige den 2 februari 2003.

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ antagen av kommunfullmäktige 1984-02-23, 60, ändring i kommunfullmäktige 1990-10-25, 202, 2004-06-17, 84 och den 16 juni 2005, 95 Med stöd

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Antagen av kommunfullmäktige 18 augusti 2003 Gäller fr.o.m. 1 januari 2004 Gotlands kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 1 (10) 2005-06-13 31. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Inledande bestämmelser 1 Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2014-05-06 1 (17) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 16.15 ande Övriga deltagare Lena Hållinder Berglund (S) Mikael Swahn (S) Åke Karlsson (S) Kjell-Åke Nottemark (M) ordf Håkan Thydén (C) 1:e

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 26 mars 2008, 23. Föreskrifterna gäller fr.o.m. 2008-03-26. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Vimmerby kommun Vimmerby kommuns föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i kommunen 08FS 2001:16 Utkom från trycket den 16 mars 2001 Kommunfullmäktige i

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:7-401 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagen av KF 2000-06-21 66 Reviderad: 2004-01-29 7 Reviderad: 2011-06-16 78 1 Lokala föreskrifter för att skydda

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Lokala föreskrifter för att skydda människor och miljön Föreskrift 2000-04-17,

Läs mer

KFS 412. Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön.

KFS 412. Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. KFS 412 Antagen i KF 2002-08-26 92, Reviderad KF 2009-06-22, 113 Gäller fr om 2009-05-25 Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. Med stöd av 9 kap. 7-8 och

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Reglemente 2015 nr 2 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-12 Gäller from den 2015-04-01 Ersätter KFS 2000/10

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Oskarshamns kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun har i beslut 2003-12-08 fastställt

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 28 november 2013, kl 08.30 10.50. Bslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 28 november 2013, kl 08.30 10.50. Bslutande 1(13) Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 28 november 2013, kl 08.30 10.50. Bslutande Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden 1 (21) Plats och tid Beslutande 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Jan Runsten, MP, ordf Håkan Schüberg, C Anders Berglund, M Bill Öhnstedt, V Mikael Karlsson S Ersättare: Kurt-Olof Göransson,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-10-29, 175 ATT GÄLLA FRÅN 2012-11-15 Med stöd

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva maj 2007 10:1 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Med stöd av 9 kap 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808), 13, 17, 39-40, 42-44

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling 1 (3) Uppsala kommuns författningssamling Föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i Uppsala kommun beslutade av kommunfullmäktige den 26 januari 2004, 33. Uppsala kommunfullmäktige föreskriver

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Gäller från den 1 januari 2015

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Gäller från den 1 januari 2015 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Gäller från den 1 januari 2015 Meddelade av kommunfullmäktige den 24 november 2014 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Titel: Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 1 (4) Id nr: 8:0 Typ: Föreskrifter Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2005-09-14 Uppdateras: Lokala föreskrifter

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 1.2

Laholms kommuns författningssamling 1.2 Laholms kommuns författningssamling 1.2 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Laholms kommun; meddelade av kommunfullmäktige den 29 april 2004, 62 1. Med stöd av 9 kap. 7-8

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 820:1 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagna av kommunfullmäktige 1986-09-18 ändrade 1988-06-16 och 2003-01-16 Gäller fr o m 2003-01-16

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Föreskrift Dokumentansvarig

Läs mer