JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18"

Transkript

1 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord Larsson (S) ej 34 på grund av jäv Per Gunnar Harnesk (SV) Helen Swartling (MP) Kristin Amundsson (FP) Eva Näslund (S), ersättare, 29 och 34 Övriga närvarande: Sabina Sjöström, miljöinspektör, Anna Stenberg miljöinspektör Annie Arnqvist, stadsarkitekt, Karin Larsson, sekreterare Bengt Nilsson, räddningschef, Thomas Andersson, stationsansv Nina Ström, säkerhetssamordnare. Tid och plats för justering: Tisdag den 24 mars, kommunhuset Jokkmokk Paragrafer: Underskrifter: Sekreterare... Karin Larsson Ordförande... Anna-Greta Kvickström (S) Justerande... Per Gunnar Harnesk (SV) ANSLAG / BEVIS Organ: Samhällsbyggarnämnden : Datum för anslags Datum för anslags uppsättande: nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Jokkmokk Underskrift:... Karin Larsson

2 2 Innehållsförteckning 25 Måldokument, delegationsordning och information från räddningstjänst och säkerhetssamornare 26 Val av justerare 27 Godkännande av föredragningslistan 28 Miljösanktionsavgift avloppsanl. Karats 1: :30 29 Föreläggande ang. bullermätning luftvärmepump Jokkmokk 9:38 30 Detaljplan Asplunda 1:1 2014: Riktlinjer för slutna tankar 32 Remiss markupplåtelse telekommunikationsanläggning 2015: Ansökan bygglov företagslokal Kvikkjokk 6:1 2012: Strandskyddsdispens Kvikkjokk 6:1 2012: Avslag bygglov och strandskyddsdispens Suorva 2013: Ansökan strandskydd nätstation Kåbdalis 3:5 2015:40 37 Ansökan bygglov nätstation Kåbdalis 3:5 2015:40 38 Ansökan bygglov nätstation Granudden 2:4 2015: Ansökan bygglov nätstation Granudden 2:4 2015: Ansökan bygglov nätstation Björkholmen 1:3 2015:137

3 3 41 Ansökan bygglov nätstation Jmk krono 17:1, Darfeluokta 2015:57 42 Ansökan bygglov nätstation Jmk krono 17:1 Sattojluokta 2015:58 43 Ansökan bygglov nätstation Pakko 1:3, Porjusdammen 2015:62 44 Ansökan bygglov nätstation Porjus 1: :63 45 Ansökan bygglov nätstation Pakko 6:1, Porjusselet 2015:64 46 Ansökan strandskydd nätstation Pakko 6:1, V:a Strand 2015:66 47 Ansökan bygglov nätstation Pakko 6:1, V:a Strand 2015:66 48 Ansökan bygglov nätstation Pakko 1:56, Porjusselet 2015:68 50 Ansökan strandskydd nätstation Pakko 1:56, Porjusselet 2015:67 51 Ansökan bygglov nätstation Pakko 1:56, Porjusselet 2015:67 52 Ansökan strandskydd nätstation Pakko 6:1, Porjusselet 2015:67 53 Ansökan bygglov nätstation Pakko 6:1, Porjusselet 2015:69 54 Ansökan bygglov nätstation Jmk krono 17:1, Piggaluokta 2015:59 55 Ansökan bygglov nätstation Jmk. krono 17:1, Parrevirra 2015:60 56 Ansökan bygglov nätstation Jmk krono 5:1, Gardevarre 2015:61 57 Ansökan strandskydd nätstation Hyddan 1:3 2015:70

4 4 58 Ansökan bygglov nätstation Hyddan 1:3 2015:70 59 Avskriven ansökan bygglov/strandskydd nätstation Ålloluokta 2015:71 60 Ansökan bygglov nätstation Jmk krono 5:1, Parenjarka 2015:72 61 Ansökan strandskydd nätstation Jmk krono 5:1, Parenjarka 2015:72 62 Ansökan rivningslov Porjus 1:77, fiskodling 2015: Ansökan bygglov basstation Allmänningsskogen s:1 2015:89 64 Avslag ansökan om tidsbegränsat bygglov Porjus 1: : Ekonomisk redovisning 66 Måldokument och budgetförutsättningar 67 Redovisning/uppföljning från verksamheterna 68 Ansökan bygglov Jokks kronoöverloppsmark 17:1, Sallohaure 2014: Ansökan bygglov Jokks kronoöverloppsmark 17:1, Sallohaure 70 Överklagan bygglovsbeslut Sågudden 1:11 71 Fråga angående Vattendirektivet 72 Delegationsbeslut 73 Övriga anmälningsärenden

5 5 25 Måldokument och delegationsordning Samhällsbyggarnämndens ledamöter inledde dagens sammanträde med att gå igenom och revidera nämndens måldokument, redovisas i bilaga, och att gå igenom delegationsordningen. En information om vilka lagar och andra regler som gäller för räddningstjänsten och säkerhetssamordningen lämnades av räddningschefen och säkerhetssamordnaren. _

6 6 26 Val av justerare att till justeringsman utse Per Gunnar Harnesk (SV) Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum tisdagen den 24 mars 2015 kl

7 7 27 Godkännande av föredragningslista att godkänna utsänd föredragningslista med följande tillägg. 1. Ansökan bygglov renvaktarstuga Sallohaure 2. Ansökan bygglov renvaktarstuga Sallohaure. 3. Överklagan samhällsbyggarnämndens beslut Fråga angående Vattendirektivet.

8 8 28 Dnr: 2015: Beslut om miljösanktionsavgift på grund av inrättande av avloppsanläggning utan tillstånd på fastighet Karats 1:31 Beslut Med stöd av 30 kap. 3 miljöbalken (1998:808) och 3 kap. 1 punkt 1 i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter, beslutar Samhällsbyggarnämnden i Jokkmokks kommun (SCB kodnummer 2510) att Mattias Samuelsson xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska betala miljösanktionsavgift om (femtusen) kr. Beslutet ska delges Mattias Samuelsson och ska tillsammans med bevis om delgivning sändas till Kammarkollegiet (enligt 4 Naturvårdsverkets föreskrifter om betalning av miljösanktionsavgifter (NFS 2012:10)). Avgiften ska betalas senast inom 30 dagar från att Mattias Samuelsson har delgetts detta beslut och enligt särskild betalningsuppmaning från Kammarkollegiet. Efter sista betalningsdagen får beslutet verkställas såsom lagakraftvunnen dom (se 30 kap. 5 andra stycket miljöbalken) och beloppet förfaller till betalning detta datum, även om beslutet överklagas. Den 12 september 2011 beslutade Samhällsbyggarnämnden att ge tillstånd till Mattias Samulesson att inrätta en sluten tank för WC på fastighet Karats 1:31. Den 24 januari 2012 och 10 september 2013 skickades påminnelser om att Mattias Samuelsson skulle inkomma med utförandeintyg och foton. Den 30 september 2013 inkom foton och Mattias Samuelsson meddelade att han grävt ned en slamavskiljare (2 m 3 ) och infiltrationsbädd istället för en sluten tank men inte tagit dessa i bruk. Den 11 augusti 2014 gjorde Samhällsbyggarnämnden ett platsbesök på fastigheten Karats 1:31. Avloppsanläggningen bestod av en trekammarbrunn, fördelningsbrunn och infiltrationsbädd ca 7 m lång och 4 meter bred. WC och dricksvatten var ej inkopplat, däremot var diskho och tvättställ påkopplat till anläggningen. Mattias Samuelsson informerades vid besöket att miljösanktionsavgift kan utgå. Inrättande av annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är ansluten är tillståndspliktig inom detaljplanelagda områden enligt 1 Kommunfullmäktiges i Jokkmokks kommun föreskrift om fastställande av lokala hälsoskyddsföreskrifter för kommunen (25 FS 1991:1 A1, utfärdad 17 december 1990) och 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Fastigheten Karats 1:31 är inom

9 9 detaljplanelagt område för fritidsbebyggelse (byggnadsplan för Karats 1:1 och 2:1 (del av) från 1983). Mattias Samuelsson har fått tillfälle att yttra sig i ärendet. Inga synpunkter har inkommit. Skäl för beslutet Lagstöd Enligt 1 i Jokkmokks kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter (25 FS 1991:1 A1, utfärdad 17 december 1990) krävs tillstånd för installation av annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är ansluten inom detaljplanelagda områden. Fastigheten Karats 1:31 är inom detaljplanelagt område för fritidsbebyggelse (Fastställelse av förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse för Karats 1:1, 2:1 (del av) inom Jokkmokks kommun, beslutad av länsstyrelsen ). Enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd får en kommun meddela föreskrifter om att det i stället för anmälan krävs tillstånd för att inom vissa delar av kommunen inrätta en sådan anordning som avses i andra stycket (avloppsanordning som inte är ansluten till vattentoalett). Sådana föreskrifter får endast avse tillståndsplikt som behövs för att skydda människors hälsa eller miljön. Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) och förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter skall miljösanktionsavgift tas ut för de överträdelser som anges i förordningen. Av 3 kap. 1 punkt 1 förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter framgår att avgiften är 5000 kronor för en överträdelse av 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs. Enligt 30 kap. 2 första stycket miljöbalken ska miljösanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgift ska dock enligt andra stycket i samma lagrum inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till: 1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige, 2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka, 3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle

10 10 inträffa, eller 4. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap. miljöbalken Överklagan Detta beslut kan överklagas hos Mark och miljödomstolen inom tre veckor från delgivning, se bilaga. Bilagor Besvärshänvisning, hur man överklagar till Mark och miljödomstolen Information om betalning av miljösanktionsavgift Delgivningskvitto Kopia till Kammarkollegiet jämte försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift samt delgivningskvitto (OBS: Handlingarna sänds till Kammarkollegiet efter att den avgiftsskyldige har delgetts beslutet)

11 11 29 Förslag angående föreläggande om bullermätning av luftvärmepump på fastigheten Jokkmokk 9:38 Beslut Samhällsbyggarnämnden i Jokkmokks Kommun förelägger Ronny Hansson med personnummer xxxxxxxxx samt Birgitta Hansson med personnummer xxxxxxxxxx, så som ägare av fastigheten Jokkmokk 9:38, att: 1. Senast den 20 april 2015 skriftligen till samhällsbyggarnämnden redovisa resultat från en kvalificerad ljudmätning utförd av sakkunnig. 2. Ljudmätningen ska utföras både på den klagandes uteplats samt inomhus hos den klagande. Utomhusmätningen ska utföras enligt anvisningarna i SNV meddelande 6/1984 Metod för immissionsmätning av externt industribuller. Inomhusmätningen ska utföras enligt metod SS-EN ISO 16032:2004. Det ska dokumenteras hur mätningen är utförd och vilka korrektioner som har utförts. Inomhusmätningen ska inkludera en tersbandsanalys av bullerkällan, vilket innebär en analys av det lågfrekventa ljudet mellan 31,5 och 200 Hz. 3. Mätningarna ska utföras när värmepumpen går för fullt/har högsta ljudnivå och ska vid behov forceras. 4. Om det visar sig att gällande riktvärden enligt FoHMS 2014:13 eller Naturvårdsverkets vägledning om industribuller (ersätter Råd och riktlinjer 1978:5) överskrids ska en åtgärdsplan upprättas och skickas in till samhällsbyggarnämnden senast den 15 maj Lagstöd 2 kap. 2, 3, 7, 9 kap. 3, 26 kap. 1, 9 och 22 miljöbalken (1998:808). Bakgrund Till miljökontoret inkom i september 2014 klagomål på buller från en luftvärmepump som sitter nära den klagandes uteplats på fastighet Jokkmokk 9:39. Fastigheterna ligger i ett radhusområde. Värmepumpen har en sådan hög ljudnivå som gör att hon inte kan vistas på uteplatsen och det uppstår även störande ljud inomhus. Hon har påtalat problemet för Ronny Hansson (som äger fastigheten Jokkmokk 9:38 tillsammans med Birgitta Hansson) som då tillfälligt stängt av värmepumpen. Eftersom detta inte känns som en hållbar lösning vill Marina att bullret åtgärdas så att störningar inte uppkommer.

12 12 Information om klagomålet samt gällande riktvärden för buller skickades till Ronny den 1 oktober och den 9 oktober kom Ronny in och lämnade ett intyg från installatören av värmepumpen där det framgick att pumpen justerats, en bullerdämpande platta har satts upp bakom pumpen och att den nu har normal ljudnivå. Samma dag ringde Marina och sa att ljudet visserligen hade förändrats av åtgärden men att hon fortfarande störs av bullret. Den 21 oktober ringde Ronny och berättade att värmepumpen havererat, så vi kan inte utföra någon bullermätning för tillfället. Den 29 oktober ringde Ronny igen och berättade att värmepumpen är igång igen. En indikationsmätning genomfördes med bullermätare av miljöavdelningen den 5 november Resultatet från mätningen gav db(a). Vid mätning av ekvivalent ljudnivå under en minut mitt på uteplatsen uppgick värdet till 46,7 db(a). I hörnet av uteplatsen (närmast värmepumpen) låg värdet på cirka 55 db(a). När bullermätningarna utfördes var det lågt bakgrundsbuller. Enligt klagande var bullernivån från värmepumpen lägre än vanligt. En inspektionsrapport skickas den 16 december till Ronny Hansson med en uppmaning att inkomma med resultat från en kvalificerad ljudmätning samt vid överstigande av gällande riktvärden åtgärda bullret från luftvärmepumpen. Den 21 januari 2015 informerar Ronny och Birgitta Hansson att de har bytt värmepump sedan mätningen utfördes och att ljudnivån blivit lägre efter det. Den klagande kontaktas för att höra om hon upplever att ljudnivån blivit lägre men hon meddelar att störningen kvarstår och hon upplever inte att hon kan nyttja sin altan så länge värmepumpen har en sådan hög ljudnivå. Den 22 januari kontaktas Ronny Hansson igen och informeras om att klagomålet kvarstår och han uppmanas därför inkomma med en kvalificerad bullermätning och vid behov åtgärda bullret. Den 11 februari kontaktar den klagande miljökontoret för att höra efter hur det går i ärendet. Hon är orolig att bullermätningar och eventuella åtgärder kommer att dra ut på tiden och att hon inte kommer att kunna använda sin altan under våren/sommaren. Bedömning Samhällsbyggarnämnden har vid ett flertal tillfällen sedan september 2014 fått in klagomål angående buller från luftvärmepumpen som installerats på fastighet Jokkmokk 9:38. Den klagande upplever ljudet så störande att hon inte kan nyttja sin altan. Altanen har genom ljudnivåmätning indikerats ha ljudnivåer som överskrider de riktvärden som finns i Naturvårdsverkets vägledning om industribuller, som bygger på de upphävda Allmänna råden, RR78:5. Dessa riktvärden är ett stöd i den bedömning som en tillsynsmyndighet gör i varje enskilt fall. Uteplatsen på altanen hade vid

13 13 mättillfället en ljudnivå på cirka 55 db(a) i hörnet av uteplatsen samt en ekvivalent ljudnivå under en minut mitt på uteplatsen på 46,7 db(a), vilket indikerar att det är aktuellt med åtgärder. Fastighetsägaren är den som är ansvarig för att närboende inte ska drabbas av olägenheter som t.ex. buller. Detta innebär att fastighetsägaren är ansvarig för installationer som finns på fastigheten och se till att dessa inte orsakar en risk för olägenhet. Fastighetsägaren informerades redan i början på oktober 2014 om att hans luftvärmepump orsakade bullerstörningar. I inspektionsrapporten som skickades ut den 16 december uppmanades fastighetsägaren att inkomma med en kvalificerad ljudmätning. Någon sådan har ännu inte inkommit. Samhällsbyggarnämnden anser därför att det är motiverat med ett föreläggande om detta. Slutligen anser nämnden att tidsfristen är skäligt satt för att inkomma med en kvalificerad ljudmätning samt vid behov en åtgärdsplan. Lagrum Enligt 2 kap. 2 miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. I 2 kap. 3 miljöbalken anges att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Av 2 kap. 7 miljöbalken anges att kraven ibland annat 2 kap. 2 och 3 gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Ved denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Enligt 9 kap. 3 miljöbalken avses med olägenhet för människors hälsa en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Av 26 kap. 1 miljöbalken följer att tillsynen ska säkerställa syftet med denna balk och de föreskrifter som meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten ska för detta ändamål på eget initiativ eller efter

14 14 anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Enligt 26 kap. 9 miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. Av 26 kap. 22 miljöbalken framgår att den som bedriver en verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön, eller den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. På grund av jäv deltog inte ledamoten Stefan Andersson (S) i handläggning och beslut i detta ärende. Överklagande Detta beslut kan överklagas, se bilaga. Kopia till: Marina Rundqvist Spik, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bilaga: Hur man överklagar Att tänka på inför en bullermätning Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, FoHMS 2014:13 Naturvårdsverkets vägledning om industribuller

15 15 30 Dnr 2014:924 Detaljplan del av fastigheten Asplunda 1:1. att ställa ut förslaget. _ Förslag till detaljplan för del av fastigheten Asplunda 1:1 har upprättats. Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till nio nya fastigheter för fritidshusbebyggelse på del av fastigheten Asplunda 1:1. Planen ska också möjliggöra en ny väganslutning till och från de nya fastigheterna. I planförslaget står; Vatten och avlopp Planområdet saknar kommunalt vatten och avlopp. Den befintliga bebyggelsen utanför planområdet har egna avloppsanläggningar. Vattenförsörjning till de nya fastigheterna sker med borrade brunnar. Vid val av lämplig avloppsanläggning måste flera faktorer beaktas, bland annat markens beskaffenhet, jordarter, avstånd till grundvattenyta, grundvattenytans lutning, samt skyddsavstånd mellan avloppsanläggning och vattentäkt/brunn. I vissa fall kan det krävas minst 100 meters skyddsavstånd mellan avloppsanläggning och en nedströms placerad vattentäkt. Marken inom planområdet lutar söderut med en genomsnittlig lutning på mer än 5 %. Den kraftiga lutningen innebär svårigheter att klara skyddsavstånden om varje fastighet anordnar egen brunn och egen avloppsanläggning. Detaljplanen ger därför möjlighet att anordna en gemensam avlopps-anläggning för samtliga fastigheter. För detta ändamål har ett område för teknisk anläggning lagts in i sydöstra hörnet av planområdet. Där ryms en gemensam uppsamlingstank/slamavskiljare med efterföljande rening i form av markbäddar eller infiltration. Lämpliga avloppslösningar och placering av avloppsanläggning ska väljas så att ingen påverkan på omgivande vattendrag eller befintliga brunnar kan ske. Anläggningen ska uppfylla Samhällsbyggar-nämndens krav på avloppsanläggningar i den aktuella miljön. För att säkerställa att avloppsanläggningen anläggs först, införs en ny administrativ planbestämmelse med följande lydelse: Bygglov får inte ges till bostadsbebyggelse förrän gemensam avloppsanläggning har anlagts.

16 16 31 Dnr Riktlinjer för slutna tankar att följande kriterier ska gälla för att medge tillstånd till sluten tank: 1. Sluten tank ska endast beviljas för fastigheter där andra lösningar anses olämpliga. Den sökande ska först undersöka om avloppet går att lösa genom att det tas om hand och renas på plats. Fastighetens avlopp för bad- disk- och tvättvatten ska uppfylla dagens krav på rening. 2. Snålspolande teknik ska användas, t.ex. vakuumtoalett eller extremt snålspolande toalett. 3. Krav på provtryckning ska kunna ställas vid tillsyn av slutna tankar. Ansökningar inkommer emellanåt om att få installera en sluten tank för avloppsvatten. Sluten tank är inte en behandling utan endast en uppsamling av avloppsvatten för transport till behandlingsanläggning, t.ex. kommunalt reningsverk. I många kommuner är det idag förbjudet med slutna tankar om det är möjligt att hitta någon annan avloppslösning och endast mycket snålspolande toaletter tillåts kopplas till tanken (aldrig bdt-vatten). Slutna tankar leder till att avloppsvatten måste transporteras långa vägar med dieseldrivna fordon och det är inte en miljömässigt bra lösning. Slutna tankar behöver oftast tömmas flera gånger per år, i jämförelse med en slamavskiljare som oftast töms en gång per år. Volymen tömd vätska från en sluten tank är avsevärt större än från en 3-kammarbrunn där endast slammet tas omhand. Det innebär, vid tömning av sluten tank, fler och oplanerade transporter utanför ordinarie tömningsschema och ökad miljöpåverkan. Miljökontoret anser därför att slutna tankar endast ska tillåtas som en nödlösning i undantagsfall och vill därför att nämnden tar ett principbeslut angående detta.

17 17 32 Dnr 2015:107 Remiss ansökan om markupplåtelse telekommunikationsanl. att meddela länsstyrelsen att det inte finns några plandokument eller annat som innebär hinder för markupplåtelse men att nämnden vill påpeka att det i närheten finns en befintlig mast och att en samverkan är den bästa lösningen Länsstyrelsen i Norrbotten har översänt ansökningshandlingar för yttrande angående ansökan om markupplåtelse för telekommunikationsanläggning på berget Seitevare. Av yttrandet bör framgå om plandokument eller annat förhållande innebär hinder för en markupplåtelse.

18 18 33 Dnr 2012:146 Ansökan om bygglov företagslokal Kvikkjokk 6:1. att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, PBL att bygglovet gäller under förutsättning att strandskyddsdispensen vinner laga kraft. Emmelie Stuge, ansöker om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av företagslokal, 54 m² i två våningar, på fastigheten Kvikkjokk 6:1, Storholmen. Området är inte detaljplanelagt. Den tänkta byggnationen ligger inom område som berörs av strandskydd enligt miljöbalken (1998:808). Ett tillägg till översiktsplanen har antagits av fullmäktige , LIS; Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen. Överläggningar i samhällsbyggarnämnden Ledamoten Stefan Andersson (s) yrkar, med instämmande av Tord Larsson (s) och Kristin Amundsson (fp) att bygglov och strandskyddsdispens beviljas, Helen Swartling (mp) yrkar avslag till bygglov och strandskyddsdispens Röstning Ordförande prövar ledamoten Stefan Anderssons yrkande med Helen Swartlings (mp) yrkande och finner att samhällsbyggarnämnden beslutat med sex röster mot ett i enlighet med ledamoten Stefan Anderssons (s) yrkande. Ledamoten Helen Swartling (mp) reserverar sig mot beslutet. Motivering till beslut Kommunen har i den nyligen antagna LIS-planen pekat ut platsen som ett LIS-område och anser att en småskalig naturnära turism som den beskrivits i ansökan är lämplig på platsen. Byggnadens utseende stämmer inte helt med vad som sägs i LIS-planen och skall anpassa till byggsamrådet. Nedan utdrag från planen: Motivet till att placera ett LIS område vid Mallenjarka är att skapa en nod utmed Kungsleden, ett delmål för framförallt de som följer leden från Kvikkjokk söderut över sjön. Området ligger sydost om Mallenjarka halvö där det finns en äldre jordbrukfastighet. Området består av barrblandskog med blockig strand på fastland och holme. På Storholmen finns stråk av små kärr och en lagun på den västra delen. Området har höga, natur-, frilufts-, och

19 19 landskapsbildsvärden. Riksintressen LIS-området ligger i sin helhet inom riksintresse för friluftsliv och naturvård samt rörligt friluftsliv. Området gränsar i norr till riksintresse för kulturmiljövård. Deltalandskapet vars öar tidigare använts för slåtter kommer med tiden att växa ihop med Storholmen. F2. Mallenjarka Rekommendationer inom strandskyddszonen: Området är av stort värde för rörligt friluftliv och en expanderade turistnäring. Inom utpekat LIS-område kan ett fåtal småskaliga nya byggnader för turism och rörligt frilutsliv tillåtas. Det är viktigt att den befintlig karaktären av små lågmälda byggnader i naturmiljö behålls. Storholmens norra udde är ett naturskönt besöksmål som inte bör exploateras med strandnära bebyggelse. Vid placering av ny bebyggelse ska hänsyn tas till platsens natur- och kulturmiljövärden. Lokalisering bör också noggrant prövas i bygglov utifrån störningar för rörligt friluftsliv, växt- och djurliv. Pga av områdets känslighet ska ny bebyggelse som omfattar fler än ett fåtal byggnader prövas i detaljplan. I området finns kända fornlämningar. Krav på arkeologiska utredningar kan tillkomma Bakgrund i ärendet: 2012 inkom en ansökan om bygglov och strandskyddsdispens på Storholmen i Kvikkjokk. Ansökan kommunicerades med berörda samebyar. Jåhkågaska tjiellde sameby ansåg att i den orörda naturen ovan odlingsgränsen borde bebyggelse inte spridas utan samlas i redan detaljplanelagda områden, de avstyrkte därför ansökan men såg gärna att den kompletterades med mer utförlig beskrivning av den tänkta verksamheten. Tuorpon sameby hade inga synpunkter på ansökan. Den sökande, Emelie Stuge, kompletterade sin ansökan med att beskriva att verksamheten främst skulle rikta sig mot vattensport kajak/kanot i deltaområdet kring Kvikkjokk., kompletterat med kortare fjällturer. Huvudsaklig inriktning mot weekend-arrangemang och dagsturer. Mindre grupper kan övernatta i byggnadens övervåning, för större grupper avses samarbete med STF i byn. Platsen har inga höga betesvärden och kanoter och annat kommer att förvaras i byggnaden. Verksamheten skulle ha en miljöprofil och allt avfall skulle fraktas från platsen. Då det inte fanns några särskilda skäl för strandskyddsdispens beslöts att avvakta med beslut i ärendet tills det pågående arbetet med en kommuntäckande LIS-plan avslutats och planen antagits. (LIS=landsbygdsutveckling i strandnära läge, planen ska peka ut ett antal

20 20 områden där strandnära bebyggelse kan bidra till landsbygdsutveckling, att en plats är utpekad i en LIS-plan ger ett ytterligare särskilt skäl för dispens.) 2014 var planen antagen och ett område i närheten av sökt plats utpekat som LIS-område. Ansökan om lov och dispens ändrades till det området. Ny kommunikation gjordes med närboende och samebyar. Ägaren till Kvikkjokk 6:2 motsätter sig bygglov och dispens och framför som skäl oro för att tältning i större skala kan medföra sanitära risker, att fågellivet skulle bli stressat och att Kvikkjokksdeltat måste skyddas så långt det går från ytterligare belastning och exploatering. Ägaren anför också oro för att det kan vara svårt att få ekonomi i projektet och att byggnaden då kan komma att användas som fritidshus. Han anför vidare att besökare som velat utnyttja allemansrätten på Storholmen blivit avvisade och att det finns risk för att ön privatiseras. Jåhkågaskka tjiellde sameby hänvisar återigen till redan bebyggda områden och avstyrker bygglovsansökan. Tuorpon sameby finner inget hinder för byggnation utifrån renskötselns perspektiv. Naturskyddsföreningen bedömer att en byggnation på den obebyggda Storholmen är mycket olämplig då exploateringen föreslås i ett område med höga kultur- och naturvärden (bl a riksintresse för naturvård och kända fornlämningar) och motsätter sig en exploatering av Storholmen. Sökanden har haft möjlighet att bemöta inkomna synpunkter och anför följande: Angående tältning har det aldrig funnits planer på det, paddling stör fågellivet mycket mindre än den båttrafik som redan finns. Det finns stor potential för småskalig naturnära turism i Kvikkjokk och ön är inte avsedda att privatiseras utan både bybor och turister kommer också i fortsättningen att kunna göra utflykter till ön. Svar på yttrande från Naturskyddsföreningen Som det ser ut i dagsläget är Storholmen varken en plats som stugägare i Kvikkjokk besöker eller turister hittar till. Under de 30 år min familj varit i Mallenjarka så uppskattar vi besöksantalet till max 4-6 personer per år. Men detta skulle man kunna ändra på och jag ser positivt på att det är riksintresse för kultur och natur-värden för vilket värde har det om ändå ingen besöker platsen?

21 21 Upplysningar För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, Conny Kvickström. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 PBL). Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd enligt överenskommelse med sökanden. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 PBL).

22 22 34 Dnr 2012:146 Ansökan om strandskyddsdispens Kvikkjokk 6:1. att bevilja dispens från strandskyddet i miljöbalken. Emmelie Stuge, ansöker om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av företagslokal, 54 m² i två våningar, på fastigheten Kvikkjokk 6:1, Storholmen. Området är inte detaljplanelagt. Den tänkta byggnationen ligger inom område som berörs av strandskydd enligt miljöbalken (1998:808). Ett tillägg till översiktsplanen har antagits av fullmäktige , LIS; Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen. Överläggningar i samhällsbyggarnämnden Ledamoten Stefan Andersson (s) yrkar, med instämmande av Tord Larsson (s) och Kristin Amundsson (fp) att bygglov och strandskyddsdispens beviljas, Helen Swartling (mp) yrkar avslag till bygglov och strandskyddsdispens Röstning Ordförande prövar ledamoten Stefan Anderssons yrkande med Helen Swartlings (mp) yrkande och finner att samhällsbyggarnämnden beslutat med sex röster mot ett i enlighet med ledamoten Stefan Anderssons (s) yrkande. Ledamoten Helen Swartling (mp) reserverar sig mot beslutet. Motivering I 7 kap 15 p.1, MB, anges att nya byggnader inte får uppföras inom strandskyddsområde. Med strandskyddsområde menas land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Enligt 7 kap 18 b MB får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 7 kap 15, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a 1. och 2. Av 7 kap. 18 c MB framgår att man som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om strandskyddsdispens, endast får beakta om det område som dispensen avser (1) redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, (2) genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, (3) behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, (4)

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-09-06 1 (58) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 16.40 ande Mikael Svahn (S) 1:e vice ordföranden Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande Roger Eriksson (VF) Sten Johansson (M) Kjell Brolin (KD)

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-09-23

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-09-23 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 09.00-12.00 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) Malin Sundberg (S) Tord Larsson (S) Per Gunnar

Läs mer

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke Juridiken kring förelägganden och förbud Helena Emanuelson och Anneli Wejke Föreläggande om undersökning Kommunicering 17 FL 17 Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Strandskydd - ett områdesskydd

Strandskydd - ett områdesskydd Strandskydd - ett områdesskydd Det generella strandskyddet 7 kap. 14 Strandskyddets syfte, 7 kap 13 Strandskyddet syftar till att långsiktigt: trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken Åsa Borgardt, länsjurist

Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken Åsa Borgardt, länsjurist Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken 2016-03-15 Åsa Borgardt, länsjurist God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (1) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Kjell Åke Nottemark (M) ordf Håkan Thydén (C) 1:e v ordf Sven-Olov

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2015-03-03 1 (46) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 17.30 ande Mikael Svahn (S) 1:e vice ordförande Börje Andreasson (S) Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande Roger Eriksson (VF) Håkan Thydén (C)

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

DOM 2015-11-26 Stockholm

DOM 2015-11-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-11-26 Stockholm Mål nr M 6531-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-11 i mål nr M 3820-14, se bilaga KLAGANDE Bygg- och miljönämnden

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Karin Larsson, sekreterare Hanna Olofsson, miljöinspektör Bengt Nilsson, räddningschef. Torsdag den 5 november 2015 kl. 15.

Karin Larsson, sekreterare Hanna Olofsson, miljöinspektör Bengt Nilsson, räddningschef. Torsdag den 5 november 2015 kl. 15. Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 09.00-14.00 Ajournering: 11.00-12.00 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson, (S), ej 188 på grund av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Gagnefs kommun, meddelade av kommunfullmäktige den 19 juni 2002, 100.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Gagnefs kommun, meddelade av kommunfullmäktige den 19 juni 2002, 100. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Gagnefs kommun, meddelade av kommunfullmäktige den 19 juni 2002, 100. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808), 13, 17,

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 18 december 2014, kl 08.30 11.05. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Praxis?

Praxis? Praxis? http://www.markochmiljooverdomstolen.se/avgoranden-fran-mark--ochmiljooverdomstolen/ http://www.strandskyddsdomar.se/ Fastighetsbildning De särskilda skäl som enligt 7 kap 18c miljöbalken får

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. 1/5 ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden Namn: Adress: Personnr/Org.nr: Fastighetsägare (om annan

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 15.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Utses att justera Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S) Mikael

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset Jokkmokk kl. 09.00-12.00 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Tord Larsson (S) Eva Näslund (S) Tor-Erling Andreassen (S) Per Gunnar Harnesk

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för. miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8.

Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för. miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8. 92 Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8 Ärendenr M 2016 1201 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253.

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. 1 LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Lokala föreskrifter för Lunds kommun för att skydda människors

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-10-05 kl 09.00-11.20 Beslutande Övriga deltagare Justerare Eva Abrahamsson (M), ordförande Maria Bylund, miljöchef Erik Österlund, ekonom 32 Kristina

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Miljö- och byggnämnden Fastställelsedatum: 2009-05-18 53 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Vid behov Policy enskilda avlopp

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, Strängnäs, kl. 13:30 14:35 Paragrafer 23-28 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat Byggnadsnämnden 2012 03 06 36 15 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 02 21 33 14 Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat 2011 05 30 Ärende Sökande Bygglov/strandskyddsdispens

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Yttrande över Länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd i Luleå kommun

Yttrande över Länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 40 Yttrande över Länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd i Luleå kommun Dnr SBK 2013.34 20 Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar att rekommendera kommunstyrelsen

Läs mer

Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. 1(5) Gäller fr.o.m. 2013-10-01 Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. Antagen i KF 2013-09-30, 206/2013 Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808),

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer