JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18"

Transkript

1 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord Larsson (S) ej 34 på grund av jäv Per Gunnar Harnesk (SV) Helen Swartling (MP) Kristin Amundsson (FP) Eva Näslund (S), ersättare, 29 och 34 Övriga närvarande: Sabina Sjöström, miljöinspektör, Anna Stenberg miljöinspektör Annie Arnqvist, stadsarkitekt, Karin Larsson, sekreterare Bengt Nilsson, räddningschef, Thomas Andersson, stationsansv Nina Ström, säkerhetssamordnare. Tid och plats för justering: Tisdag den 24 mars, kommunhuset Jokkmokk Paragrafer: Underskrifter: Sekreterare... Karin Larsson Ordförande... Anna-Greta Kvickström (S) Justerande... Per Gunnar Harnesk (SV) ANSLAG / BEVIS Organ: Samhällsbyggarnämnden : Datum för anslags Datum för anslags uppsättande: nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Jokkmokk Underskrift:... Karin Larsson

2 2 Innehållsförteckning 25 Måldokument, delegationsordning och information från räddningstjänst och säkerhetssamornare 26 Val av justerare 27 Godkännande av föredragningslistan 28 Miljösanktionsavgift avloppsanl. Karats 1: :30 29 Föreläggande ang. bullermätning luftvärmepump Jokkmokk 9:38 30 Detaljplan Asplunda 1:1 2014: Riktlinjer för slutna tankar 32 Remiss markupplåtelse telekommunikationsanläggning 2015: Ansökan bygglov företagslokal Kvikkjokk 6:1 2012: Strandskyddsdispens Kvikkjokk 6:1 2012: Avslag bygglov och strandskyddsdispens Suorva 2013: Ansökan strandskydd nätstation Kåbdalis 3:5 2015:40 37 Ansökan bygglov nätstation Kåbdalis 3:5 2015:40 38 Ansökan bygglov nätstation Granudden 2:4 2015: Ansökan bygglov nätstation Granudden 2:4 2015: Ansökan bygglov nätstation Björkholmen 1:3 2015:137

3 3 41 Ansökan bygglov nätstation Jmk krono 17:1, Darfeluokta 2015:57 42 Ansökan bygglov nätstation Jmk krono 17:1 Sattojluokta 2015:58 43 Ansökan bygglov nätstation Pakko 1:3, Porjusdammen 2015:62 44 Ansökan bygglov nätstation Porjus 1: :63 45 Ansökan bygglov nätstation Pakko 6:1, Porjusselet 2015:64 46 Ansökan strandskydd nätstation Pakko 6:1, V:a Strand 2015:66 47 Ansökan bygglov nätstation Pakko 6:1, V:a Strand 2015:66 48 Ansökan bygglov nätstation Pakko 1:56, Porjusselet 2015:68 50 Ansökan strandskydd nätstation Pakko 1:56, Porjusselet 2015:67 51 Ansökan bygglov nätstation Pakko 1:56, Porjusselet 2015:67 52 Ansökan strandskydd nätstation Pakko 6:1, Porjusselet 2015:67 53 Ansökan bygglov nätstation Pakko 6:1, Porjusselet 2015:69 54 Ansökan bygglov nätstation Jmk krono 17:1, Piggaluokta 2015:59 55 Ansökan bygglov nätstation Jmk. krono 17:1, Parrevirra 2015:60 56 Ansökan bygglov nätstation Jmk krono 5:1, Gardevarre 2015:61 57 Ansökan strandskydd nätstation Hyddan 1:3 2015:70

4 4 58 Ansökan bygglov nätstation Hyddan 1:3 2015:70 59 Avskriven ansökan bygglov/strandskydd nätstation Ålloluokta 2015:71 60 Ansökan bygglov nätstation Jmk krono 5:1, Parenjarka 2015:72 61 Ansökan strandskydd nätstation Jmk krono 5:1, Parenjarka 2015:72 62 Ansökan rivningslov Porjus 1:77, fiskodling 2015: Ansökan bygglov basstation Allmänningsskogen s:1 2015:89 64 Avslag ansökan om tidsbegränsat bygglov Porjus 1: : Ekonomisk redovisning 66 Måldokument och budgetförutsättningar 67 Redovisning/uppföljning från verksamheterna 68 Ansökan bygglov Jokks kronoöverloppsmark 17:1, Sallohaure 2014: Ansökan bygglov Jokks kronoöverloppsmark 17:1, Sallohaure 70 Överklagan bygglovsbeslut Sågudden 1:11 71 Fråga angående Vattendirektivet 72 Delegationsbeslut 73 Övriga anmälningsärenden

5 5 25 Måldokument och delegationsordning Samhällsbyggarnämndens ledamöter inledde dagens sammanträde med att gå igenom och revidera nämndens måldokument, redovisas i bilaga, och att gå igenom delegationsordningen. En information om vilka lagar och andra regler som gäller för räddningstjänsten och säkerhetssamordningen lämnades av räddningschefen och säkerhetssamordnaren. _

6 6 26 Val av justerare att till justeringsman utse Per Gunnar Harnesk (SV) Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum tisdagen den 24 mars 2015 kl

7 7 27 Godkännande av föredragningslista att godkänna utsänd föredragningslista med följande tillägg. 1. Ansökan bygglov renvaktarstuga Sallohaure 2. Ansökan bygglov renvaktarstuga Sallohaure. 3. Överklagan samhällsbyggarnämndens beslut Fråga angående Vattendirektivet.

8 8 28 Dnr: 2015: Beslut om miljösanktionsavgift på grund av inrättande av avloppsanläggning utan tillstånd på fastighet Karats 1:31 Beslut Med stöd av 30 kap. 3 miljöbalken (1998:808) och 3 kap. 1 punkt 1 i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter, beslutar Samhällsbyggarnämnden i Jokkmokks kommun (SCB kodnummer 2510) att Mattias Samuelsson xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska betala miljösanktionsavgift om (femtusen) kr. Beslutet ska delges Mattias Samuelsson och ska tillsammans med bevis om delgivning sändas till Kammarkollegiet (enligt 4 Naturvårdsverkets föreskrifter om betalning av miljösanktionsavgifter (NFS 2012:10)). Avgiften ska betalas senast inom 30 dagar från att Mattias Samuelsson har delgetts detta beslut och enligt särskild betalningsuppmaning från Kammarkollegiet. Efter sista betalningsdagen får beslutet verkställas såsom lagakraftvunnen dom (se 30 kap. 5 andra stycket miljöbalken) och beloppet förfaller till betalning detta datum, även om beslutet överklagas. Den 12 september 2011 beslutade Samhällsbyggarnämnden att ge tillstånd till Mattias Samulesson att inrätta en sluten tank för WC på fastighet Karats 1:31. Den 24 januari 2012 och 10 september 2013 skickades påminnelser om att Mattias Samuelsson skulle inkomma med utförandeintyg och foton. Den 30 september 2013 inkom foton och Mattias Samuelsson meddelade att han grävt ned en slamavskiljare (2 m 3 ) och infiltrationsbädd istället för en sluten tank men inte tagit dessa i bruk. Den 11 augusti 2014 gjorde Samhällsbyggarnämnden ett platsbesök på fastigheten Karats 1:31. Avloppsanläggningen bestod av en trekammarbrunn, fördelningsbrunn och infiltrationsbädd ca 7 m lång och 4 meter bred. WC och dricksvatten var ej inkopplat, däremot var diskho och tvättställ påkopplat till anläggningen. Mattias Samuelsson informerades vid besöket att miljösanktionsavgift kan utgå. Inrättande av annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är ansluten är tillståndspliktig inom detaljplanelagda områden enligt 1 Kommunfullmäktiges i Jokkmokks kommun föreskrift om fastställande av lokala hälsoskyddsföreskrifter för kommunen (25 FS 1991:1 A1, utfärdad 17 december 1990) och 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Fastigheten Karats 1:31 är inom

9 9 detaljplanelagt område för fritidsbebyggelse (byggnadsplan för Karats 1:1 och 2:1 (del av) från 1983). Mattias Samuelsson har fått tillfälle att yttra sig i ärendet. Inga synpunkter har inkommit. Skäl för beslutet Lagstöd Enligt 1 i Jokkmokks kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter (25 FS 1991:1 A1, utfärdad 17 december 1990) krävs tillstånd för installation av annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är ansluten inom detaljplanelagda områden. Fastigheten Karats 1:31 är inom detaljplanelagt område för fritidsbebyggelse (Fastställelse av förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse för Karats 1:1, 2:1 (del av) inom Jokkmokks kommun, beslutad av länsstyrelsen ). Enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd får en kommun meddela föreskrifter om att det i stället för anmälan krävs tillstånd för att inom vissa delar av kommunen inrätta en sådan anordning som avses i andra stycket (avloppsanordning som inte är ansluten till vattentoalett). Sådana föreskrifter får endast avse tillståndsplikt som behövs för att skydda människors hälsa eller miljön. Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) och förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter skall miljösanktionsavgift tas ut för de överträdelser som anges i förordningen. Av 3 kap. 1 punkt 1 förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter framgår att avgiften är 5000 kronor för en överträdelse av 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs. Enligt 30 kap. 2 första stycket miljöbalken ska miljösanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgift ska dock enligt andra stycket i samma lagrum inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till: 1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige, 2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka, 3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle

10 10 inträffa, eller 4. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap. miljöbalken Överklagan Detta beslut kan överklagas hos Mark och miljödomstolen inom tre veckor från delgivning, se bilaga. Bilagor Besvärshänvisning, hur man överklagar till Mark och miljödomstolen Information om betalning av miljösanktionsavgift Delgivningskvitto Kopia till Kammarkollegiet jämte försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift samt delgivningskvitto (OBS: Handlingarna sänds till Kammarkollegiet efter att den avgiftsskyldige har delgetts beslutet)

11 11 29 Förslag angående föreläggande om bullermätning av luftvärmepump på fastigheten Jokkmokk 9:38 Beslut Samhällsbyggarnämnden i Jokkmokks Kommun förelägger Ronny Hansson med personnummer xxxxxxxxx samt Birgitta Hansson med personnummer xxxxxxxxxx, så som ägare av fastigheten Jokkmokk 9:38, att: 1. Senast den 20 april 2015 skriftligen till samhällsbyggarnämnden redovisa resultat från en kvalificerad ljudmätning utförd av sakkunnig. 2. Ljudmätningen ska utföras både på den klagandes uteplats samt inomhus hos den klagande. Utomhusmätningen ska utföras enligt anvisningarna i SNV meddelande 6/1984 Metod för immissionsmätning av externt industribuller. Inomhusmätningen ska utföras enligt metod SS-EN ISO 16032:2004. Det ska dokumenteras hur mätningen är utförd och vilka korrektioner som har utförts. Inomhusmätningen ska inkludera en tersbandsanalys av bullerkällan, vilket innebär en analys av det lågfrekventa ljudet mellan 31,5 och 200 Hz. 3. Mätningarna ska utföras när värmepumpen går för fullt/har högsta ljudnivå och ska vid behov forceras. 4. Om det visar sig att gällande riktvärden enligt FoHMS 2014:13 eller Naturvårdsverkets vägledning om industribuller (ersätter Råd och riktlinjer 1978:5) överskrids ska en åtgärdsplan upprättas och skickas in till samhällsbyggarnämnden senast den 15 maj Lagstöd 2 kap. 2, 3, 7, 9 kap. 3, 26 kap. 1, 9 och 22 miljöbalken (1998:808). Bakgrund Till miljökontoret inkom i september 2014 klagomål på buller från en luftvärmepump som sitter nära den klagandes uteplats på fastighet Jokkmokk 9:39. Fastigheterna ligger i ett radhusområde. Värmepumpen har en sådan hög ljudnivå som gör att hon inte kan vistas på uteplatsen och det uppstår även störande ljud inomhus. Hon har påtalat problemet för Ronny Hansson (som äger fastigheten Jokkmokk 9:38 tillsammans med Birgitta Hansson) som då tillfälligt stängt av värmepumpen. Eftersom detta inte känns som en hållbar lösning vill Marina att bullret åtgärdas så att störningar inte uppkommer.

12 12 Information om klagomålet samt gällande riktvärden för buller skickades till Ronny den 1 oktober och den 9 oktober kom Ronny in och lämnade ett intyg från installatören av värmepumpen där det framgick att pumpen justerats, en bullerdämpande platta har satts upp bakom pumpen och att den nu har normal ljudnivå. Samma dag ringde Marina och sa att ljudet visserligen hade förändrats av åtgärden men att hon fortfarande störs av bullret. Den 21 oktober ringde Ronny och berättade att värmepumpen havererat, så vi kan inte utföra någon bullermätning för tillfället. Den 29 oktober ringde Ronny igen och berättade att värmepumpen är igång igen. En indikationsmätning genomfördes med bullermätare av miljöavdelningen den 5 november Resultatet från mätningen gav db(a). Vid mätning av ekvivalent ljudnivå under en minut mitt på uteplatsen uppgick värdet till 46,7 db(a). I hörnet av uteplatsen (närmast värmepumpen) låg värdet på cirka 55 db(a). När bullermätningarna utfördes var det lågt bakgrundsbuller. Enligt klagande var bullernivån från värmepumpen lägre än vanligt. En inspektionsrapport skickas den 16 december till Ronny Hansson med en uppmaning att inkomma med resultat från en kvalificerad ljudmätning samt vid överstigande av gällande riktvärden åtgärda bullret från luftvärmepumpen. Den 21 januari 2015 informerar Ronny och Birgitta Hansson att de har bytt värmepump sedan mätningen utfördes och att ljudnivån blivit lägre efter det. Den klagande kontaktas för att höra om hon upplever att ljudnivån blivit lägre men hon meddelar att störningen kvarstår och hon upplever inte att hon kan nyttja sin altan så länge värmepumpen har en sådan hög ljudnivå. Den 22 januari kontaktas Ronny Hansson igen och informeras om att klagomålet kvarstår och han uppmanas därför inkomma med en kvalificerad bullermätning och vid behov åtgärda bullret. Den 11 februari kontaktar den klagande miljökontoret för att höra efter hur det går i ärendet. Hon är orolig att bullermätningar och eventuella åtgärder kommer att dra ut på tiden och att hon inte kommer att kunna använda sin altan under våren/sommaren. Bedömning Samhällsbyggarnämnden har vid ett flertal tillfällen sedan september 2014 fått in klagomål angående buller från luftvärmepumpen som installerats på fastighet Jokkmokk 9:38. Den klagande upplever ljudet så störande att hon inte kan nyttja sin altan. Altanen har genom ljudnivåmätning indikerats ha ljudnivåer som överskrider de riktvärden som finns i Naturvårdsverkets vägledning om industribuller, som bygger på de upphävda Allmänna råden, RR78:5. Dessa riktvärden är ett stöd i den bedömning som en tillsynsmyndighet gör i varje enskilt fall. Uteplatsen på altanen hade vid

13 13 mättillfället en ljudnivå på cirka 55 db(a) i hörnet av uteplatsen samt en ekvivalent ljudnivå under en minut mitt på uteplatsen på 46,7 db(a), vilket indikerar att det är aktuellt med åtgärder. Fastighetsägaren är den som är ansvarig för att närboende inte ska drabbas av olägenheter som t.ex. buller. Detta innebär att fastighetsägaren är ansvarig för installationer som finns på fastigheten och se till att dessa inte orsakar en risk för olägenhet. Fastighetsägaren informerades redan i början på oktober 2014 om att hans luftvärmepump orsakade bullerstörningar. I inspektionsrapporten som skickades ut den 16 december uppmanades fastighetsägaren att inkomma med en kvalificerad ljudmätning. Någon sådan har ännu inte inkommit. Samhällsbyggarnämnden anser därför att det är motiverat med ett föreläggande om detta. Slutligen anser nämnden att tidsfristen är skäligt satt för att inkomma med en kvalificerad ljudmätning samt vid behov en åtgärdsplan. Lagrum Enligt 2 kap. 2 miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. I 2 kap. 3 miljöbalken anges att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Av 2 kap. 7 miljöbalken anges att kraven ibland annat 2 kap. 2 och 3 gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Ved denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Enligt 9 kap. 3 miljöbalken avses med olägenhet för människors hälsa en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Av 26 kap. 1 miljöbalken följer att tillsynen ska säkerställa syftet med denna balk och de föreskrifter som meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten ska för detta ändamål på eget initiativ eller efter

14 14 anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Enligt 26 kap. 9 miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. Av 26 kap. 22 miljöbalken framgår att den som bedriver en verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön, eller den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. På grund av jäv deltog inte ledamoten Stefan Andersson (S) i handläggning och beslut i detta ärende. Överklagande Detta beslut kan överklagas, se bilaga. Kopia till: Marina Rundqvist Spik, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bilaga: Hur man överklagar Att tänka på inför en bullermätning Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, FoHMS 2014:13 Naturvårdsverkets vägledning om industribuller

15 15 30 Dnr 2014:924 Detaljplan del av fastigheten Asplunda 1:1. att ställa ut förslaget. _ Förslag till detaljplan för del av fastigheten Asplunda 1:1 har upprättats. Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till nio nya fastigheter för fritidshusbebyggelse på del av fastigheten Asplunda 1:1. Planen ska också möjliggöra en ny väganslutning till och från de nya fastigheterna. I planförslaget står; Vatten och avlopp Planområdet saknar kommunalt vatten och avlopp. Den befintliga bebyggelsen utanför planområdet har egna avloppsanläggningar. Vattenförsörjning till de nya fastigheterna sker med borrade brunnar. Vid val av lämplig avloppsanläggning måste flera faktorer beaktas, bland annat markens beskaffenhet, jordarter, avstånd till grundvattenyta, grundvattenytans lutning, samt skyddsavstånd mellan avloppsanläggning och vattentäkt/brunn. I vissa fall kan det krävas minst 100 meters skyddsavstånd mellan avloppsanläggning och en nedströms placerad vattentäkt. Marken inom planområdet lutar söderut med en genomsnittlig lutning på mer än 5 %. Den kraftiga lutningen innebär svårigheter att klara skyddsavstånden om varje fastighet anordnar egen brunn och egen avloppsanläggning. Detaljplanen ger därför möjlighet att anordna en gemensam avlopps-anläggning för samtliga fastigheter. För detta ändamål har ett område för teknisk anläggning lagts in i sydöstra hörnet av planområdet. Där ryms en gemensam uppsamlingstank/slamavskiljare med efterföljande rening i form av markbäddar eller infiltration. Lämpliga avloppslösningar och placering av avloppsanläggning ska väljas så att ingen påverkan på omgivande vattendrag eller befintliga brunnar kan ske. Anläggningen ska uppfylla Samhällsbyggar-nämndens krav på avloppsanläggningar i den aktuella miljön. För att säkerställa att avloppsanläggningen anläggs först, införs en ny administrativ planbestämmelse med följande lydelse: Bygglov får inte ges till bostadsbebyggelse förrän gemensam avloppsanläggning har anlagts.

16 16 31 Dnr Riktlinjer för slutna tankar att följande kriterier ska gälla för att medge tillstånd till sluten tank: 1. Sluten tank ska endast beviljas för fastigheter där andra lösningar anses olämpliga. Den sökande ska först undersöka om avloppet går att lösa genom att det tas om hand och renas på plats. Fastighetens avlopp för bad- disk- och tvättvatten ska uppfylla dagens krav på rening. 2. Snålspolande teknik ska användas, t.ex. vakuumtoalett eller extremt snålspolande toalett. 3. Krav på provtryckning ska kunna ställas vid tillsyn av slutna tankar. Ansökningar inkommer emellanåt om att få installera en sluten tank för avloppsvatten. Sluten tank är inte en behandling utan endast en uppsamling av avloppsvatten för transport till behandlingsanläggning, t.ex. kommunalt reningsverk. I många kommuner är det idag förbjudet med slutna tankar om det är möjligt att hitta någon annan avloppslösning och endast mycket snålspolande toaletter tillåts kopplas till tanken (aldrig bdt-vatten). Slutna tankar leder till att avloppsvatten måste transporteras långa vägar med dieseldrivna fordon och det är inte en miljömässigt bra lösning. Slutna tankar behöver oftast tömmas flera gånger per år, i jämförelse med en slamavskiljare som oftast töms en gång per år. Volymen tömd vätska från en sluten tank är avsevärt större än från en 3-kammarbrunn där endast slammet tas omhand. Det innebär, vid tömning av sluten tank, fler och oplanerade transporter utanför ordinarie tömningsschema och ökad miljöpåverkan. Miljökontoret anser därför att slutna tankar endast ska tillåtas som en nödlösning i undantagsfall och vill därför att nämnden tar ett principbeslut angående detta.

17 17 32 Dnr 2015:107 Remiss ansökan om markupplåtelse telekommunikationsanl. att meddela länsstyrelsen att det inte finns några plandokument eller annat som innebär hinder för markupplåtelse men att nämnden vill påpeka att det i närheten finns en befintlig mast och att en samverkan är den bästa lösningen Länsstyrelsen i Norrbotten har översänt ansökningshandlingar för yttrande angående ansökan om markupplåtelse för telekommunikationsanläggning på berget Seitevare. Av yttrandet bör framgå om plandokument eller annat förhållande innebär hinder för en markupplåtelse.

18 18 33 Dnr 2012:146 Ansökan om bygglov företagslokal Kvikkjokk 6:1. att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, PBL att bygglovet gäller under förutsättning att strandskyddsdispensen vinner laga kraft. Emmelie Stuge, ansöker om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av företagslokal, 54 m² i två våningar, på fastigheten Kvikkjokk 6:1, Storholmen. Området är inte detaljplanelagt. Den tänkta byggnationen ligger inom område som berörs av strandskydd enligt miljöbalken (1998:808). Ett tillägg till översiktsplanen har antagits av fullmäktige , LIS; Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen. Överläggningar i samhällsbyggarnämnden Ledamoten Stefan Andersson (s) yrkar, med instämmande av Tord Larsson (s) och Kristin Amundsson (fp) att bygglov och strandskyddsdispens beviljas, Helen Swartling (mp) yrkar avslag till bygglov och strandskyddsdispens Röstning Ordförande prövar ledamoten Stefan Anderssons yrkande med Helen Swartlings (mp) yrkande och finner att samhällsbyggarnämnden beslutat med sex röster mot ett i enlighet med ledamoten Stefan Anderssons (s) yrkande. Ledamoten Helen Swartling (mp) reserverar sig mot beslutet. Motivering till beslut Kommunen har i den nyligen antagna LIS-planen pekat ut platsen som ett LIS-område och anser att en småskalig naturnära turism som den beskrivits i ansökan är lämplig på platsen. Byggnadens utseende stämmer inte helt med vad som sägs i LIS-planen och skall anpassa till byggsamrådet. Nedan utdrag från planen: Motivet till att placera ett LIS område vid Mallenjarka är att skapa en nod utmed Kungsleden, ett delmål för framförallt de som följer leden från Kvikkjokk söderut över sjön. Området ligger sydost om Mallenjarka halvö där det finns en äldre jordbrukfastighet. Området består av barrblandskog med blockig strand på fastland och holme. På Storholmen finns stråk av små kärr och en lagun på den västra delen. Området har höga, natur-, frilufts-, och

19 19 landskapsbildsvärden. Riksintressen LIS-området ligger i sin helhet inom riksintresse för friluftsliv och naturvård samt rörligt friluftsliv. Området gränsar i norr till riksintresse för kulturmiljövård. Deltalandskapet vars öar tidigare använts för slåtter kommer med tiden att växa ihop med Storholmen. F2. Mallenjarka Rekommendationer inom strandskyddszonen: Området är av stort värde för rörligt friluftliv och en expanderade turistnäring. Inom utpekat LIS-område kan ett fåtal småskaliga nya byggnader för turism och rörligt frilutsliv tillåtas. Det är viktigt att den befintlig karaktären av små lågmälda byggnader i naturmiljö behålls. Storholmens norra udde är ett naturskönt besöksmål som inte bör exploateras med strandnära bebyggelse. Vid placering av ny bebyggelse ska hänsyn tas till platsens natur- och kulturmiljövärden. Lokalisering bör också noggrant prövas i bygglov utifrån störningar för rörligt friluftsliv, växt- och djurliv. Pga av områdets känslighet ska ny bebyggelse som omfattar fler än ett fåtal byggnader prövas i detaljplan. I området finns kända fornlämningar. Krav på arkeologiska utredningar kan tillkomma Bakgrund i ärendet: 2012 inkom en ansökan om bygglov och strandskyddsdispens på Storholmen i Kvikkjokk. Ansökan kommunicerades med berörda samebyar. Jåhkågaska tjiellde sameby ansåg att i den orörda naturen ovan odlingsgränsen borde bebyggelse inte spridas utan samlas i redan detaljplanelagda områden, de avstyrkte därför ansökan men såg gärna att den kompletterades med mer utförlig beskrivning av den tänkta verksamheten. Tuorpon sameby hade inga synpunkter på ansökan. Den sökande, Emelie Stuge, kompletterade sin ansökan med att beskriva att verksamheten främst skulle rikta sig mot vattensport kajak/kanot i deltaområdet kring Kvikkjokk., kompletterat med kortare fjällturer. Huvudsaklig inriktning mot weekend-arrangemang och dagsturer. Mindre grupper kan övernatta i byggnadens övervåning, för större grupper avses samarbete med STF i byn. Platsen har inga höga betesvärden och kanoter och annat kommer att förvaras i byggnaden. Verksamheten skulle ha en miljöprofil och allt avfall skulle fraktas från platsen. Då det inte fanns några särskilda skäl för strandskyddsdispens beslöts att avvakta med beslut i ärendet tills det pågående arbetet med en kommuntäckande LIS-plan avslutats och planen antagits. (LIS=landsbygdsutveckling i strandnära läge, planen ska peka ut ett antal

20 20 områden där strandnära bebyggelse kan bidra till landsbygdsutveckling, att en plats är utpekad i en LIS-plan ger ett ytterligare särskilt skäl för dispens.) 2014 var planen antagen och ett område i närheten av sökt plats utpekat som LIS-område. Ansökan om lov och dispens ändrades till det området. Ny kommunikation gjordes med närboende och samebyar. Ägaren till Kvikkjokk 6:2 motsätter sig bygglov och dispens och framför som skäl oro för att tältning i större skala kan medföra sanitära risker, att fågellivet skulle bli stressat och att Kvikkjokksdeltat måste skyddas så långt det går från ytterligare belastning och exploatering. Ägaren anför också oro för att det kan vara svårt att få ekonomi i projektet och att byggnaden då kan komma att användas som fritidshus. Han anför vidare att besökare som velat utnyttja allemansrätten på Storholmen blivit avvisade och att det finns risk för att ön privatiseras. Jåhkågaskka tjiellde sameby hänvisar återigen till redan bebyggda områden och avstyrker bygglovsansökan. Tuorpon sameby finner inget hinder för byggnation utifrån renskötselns perspektiv. Naturskyddsföreningen bedömer att en byggnation på den obebyggda Storholmen är mycket olämplig då exploateringen föreslås i ett område med höga kultur- och naturvärden (bl a riksintresse för naturvård och kända fornlämningar) och motsätter sig en exploatering av Storholmen. Sökanden har haft möjlighet att bemöta inkomna synpunkter och anför följande: Angående tältning har det aldrig funnits planer på det, paddling stör fågellivet mycket mindre än den båttrafik som redan finns. Det finns stor potential för småskalig naturnära turism i Kvikkjokk och ön är inte avsedda att privatiseras utan både bybor och turister kommer också i fortsättningen att kunna göra utflykter till ön. Svar på yttrande från Naturskyddsföreningen Som det ser ut i dagsläget är Storholmen varken en plats som stugägare i Kvikkjokk besöker eller turister hittar till. Under de 30 år min familj varit i Mallenjarka så uppskattar vi besöksantalet till max 4-6 personer per år. Men detta skulle man kunna ändra på och jag ser positivt på att det är riksintresse för kultur och natur-värden för vilket värde har det om ändå ingen besöker platsen?

21 21 Upplysningar För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, Conny Kvickström. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 PBL). Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd enligt överenskommelse med sökanden. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 PBL).

22 22 34 Dnr 2012:146 Ansökan om strandskyddsdispens Kvikkjokk 6:1. att bevilja dispens från strandskyddet i miljöbalken. Emmelie Stuge, ansöker om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av företagslokal, 54 m² i två våningar, på fastigheten Kvikkjokk 6:1, Storholmen. Området är inte detaljplanelagt. Den tänkta byggnationen ligger inom område som berörs av strandskydd enligt miljöbalken (1998:808). Ett tillägg till översiktsplanen har antagits av fullmäktige , LIS; Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen. Överläggningar i samhällsbyggarnämnden Ledamoten Stefan Andersson (s) yrkar, med instämmande av Tord Larsson (s) och Kristin Amundsson (fp) att bygglov och strandskyddsdispens beviljas, Helen Swartling (mp) yrkar avslag till bygglov och strandskyddsdispens Röstning Ordförande prövar ledamoten Stefan Anderssons yrkande med Helen Swartlings (mp) yrkande och finner att samhällsbyggarnämnden beslutat med sex röster mot ett i enlighet med ledamoten Stefan Anderssons (s) yrkande. Ledamoten Helen Swartling (mp) reserverar sig mot beslutet. Motivering I 7 kap 15 p.1, MB, anges att nya byggnader inte får uppföras inom strandskyddsområde. Med strandskyddsområde menas land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Enligt 7 kap 18 b MB får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 7 kap 15, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a 1. och 2. Av 7 kap. 18 c MB framgår att man som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om strandskyddsdispens, endast får beakta om det område som dispensen avser (1) redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, (2) genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, (3) behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, (4)

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-14 1(3) Styrelse/Nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Dag, tid: Tisdag 2015-08-18, kl. 13.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter/ersättare: Håkan Johansson

Läs mer

Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C) Ledamot, 100-108, 110-117 Curt Carlsson, (FP) Åse Afvander, (S)

Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C) Ledamot, 100-108, 110-117 Curt Carlsson, (FP) Åse Afvander, (S) 2015-05-20 Sida 1 (38) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:30 Bo Akterin, (M) Rolf Lindahl, (KD) Ordförande Ledamot Ingegerd Polbring, (C) Ledamot, 100-108, 110-117 Curt Carlsson, (FP) Nenad Lukic, (S) Åse

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-04-20 36 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Rasken, Järnvägsgatan 28, Emmaboda, onsdagen den 20 april 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45) Plats och tid Kommunhuset, rum 367, klockan 13.00-17.00 Beslutande Bengt Holmkvist (M), ordf. Hans-Erik Aronsson (M) Hans-Peter Nielsen (KD), tjg för Ingemar

Läs mer

Slutrapport - Små avlopp 2014

Slutrapport - Små avlopp 2014 Slutrapport - Små avlopp 2014 Delprojekt inom Miljösamverkan Västerbotten oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte, mål och målgrupper... 1 1.3 Projektets resultat...

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag

Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag 2014-10-17 IVL Svenska Miljöinstitutet 1 1 Inledning Strandskyddslagstiftningen sträcker sig tillbaka till

Läs mer