Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 17 september 2009 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer Systemair har sannolikt den värsta resultatsvackan bakom sig. De har parerat nedgången väl med näst intill intakta bruttomarginaler kring 38%. På kort sikt är marknadsläget dock fortfarande klart osäkert. Efterfrågan på energieffektiva ventilationssystem ser ut att öka de närmaste åren, drivet av en stor besparingspotential i fastigheterna samt EUs direktiv och lagstiftning för att möta uppsatta klimatmål. Systemair har en lång historik av lönsam tillväxt och vi ser inga tecken på att denna trend skulle brytas. Aktien kan utan vidare räknas hem på dagens nivåer och vid en relativvärdering så framstår den som undervärderad. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Mid cap MSEK Industri, byggrelaterad Gerald Engström Lars Hansson Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Investeringsläge 7,0 poäng 6,0 poäng 8,0 poäng 8,5 poäng 5,5 poäng Nyckeltal 07/08 08/09 09/10e 10/11e 11/12e Omsättning, MSEK Tillväxt 16% 8% 1% 8% 11% EBITDA EBITDA-marginal 15% 13% 12% 13% 14% EBIT EBIT-marginal 13% 10% 9% 11% 12% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 8% 7% 6% 7% 8% VPA 3,93 5,12 4,01 4,99 6,24 VPA just 3,93 5,12 4,01 4,99 6,24 P/E just 15,3 11,7 14,9 12,0 9,6 P/S 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 EV/S 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 EV/EBITDA just 8,0 9,1 9,7 8,1 6,9 Fakta Aktiekurs (SEK) 60,0 Antal aktier (milj) 52,0 Börsvärde (MSEK) Nettoskuld (MSEK) 729 Free float (%) 36,0 Dagl oms. ( 000) 50 Analytiker: Henrik Alveskog Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorerna oberoende av enstaka händelser och finansiell situation viktas med 1,5x då dessa faktorer anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Investeringsläge De faktorerna som utgör bedömning av investeringsläge är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers och 5) oupptäckt aktie. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers och oupptäckt aktie viktas med 0.5x. 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 4 Systemair i korthet sid 5 Ledning och ägare sid 8 Lönsam tillväxt över 20 år sid 9 Marknaden och branschen sid 11 Konkurrenter sid 12 Systemairs fortsatta expansion sid 14 Prognoser sid 16 Värdering sid 18 Relativvärdering sid 20 Redeye Rating sid 22 Bolaget i siffror sid 23 3

4 Sammanfattning Systemair har utan tvekan en lång och imponerande historik av kontinuerlig tillväxt under god lönsamhet. De senaste 20 åren har försäljningen ökat varje år och rörelseresultaten har varit positiva. En betydande del av tillväxten har förvisso kommit via förvärv men den organiska tillväxten har stått för merparten av expansionen. Under perioden så var den organiska tillväxten i genomsnitt 12% per år. Denna resa är långtifrån slut. Ambitionen är att fortsätta expandera både på nya marknader i Asien och Mellanöstern och inom deras redan etablerade regioner i Europa och Nordamerika. Kompletterande förvärv är en del i denna strategi. Marknaden är mycket fragmenterad vilket gör att det finns gott om förvärvsobjekt. Systemairs kontaktnät och erfarenheter från tidigare affärer ger dem goda förutsättningar att göra lyckade förvärv även framgent. Ventilationsmarknaden är enligt vår bedömning sund, inte bara för slutanvändarna utan i lika hög grad för tillverkare och leverantörer. Lönsamheten i branschen är, såvitt vi kunnat se, klart anständig. Åtminstone för de större aktörerna som kan få skalfördelar i utveckling och produktion. Efterfrågan har visat en stadig ökning under lång tid, men penetrationen är fortfarande låg på många håll. Energieffektiva system för inomhusklimat har hamnat högt upp på dagordningen och gynnas av nya direktiv och lagstiftning inom hela Europa. Q1-rapporten var överraskande stark. Bruttomarginalen återgick till höga 38% trots att kapacitetsutnyttjandet inte varit högre än cirka 70%. Rörelsemarginalen blev nära 9%, vilket är något anmärkningsvärt med tanke på att detta var en säsongsmässigt svag period. Trots att bolaget har valt en strategi som borde göra dem klart volymkänsliga med egna säljare, produkter på lager, och delvis egen plåtbearbetning, så har de lyckats parera volymnedgången mycket väl. Marknadsläget har försämrats väsentligt sedan knappt ett år tillbaka och byggbranschens sencykliska karaktär gör att vändningen ligger en bit in i framtiden. Systemair drabbas hårt på marknader som Ryssland, Ukraina, Spanien och USA. Samtidigt ser de fortsatta tillväxtmöjligheter på andra håll i koncernen. Sammantaget så räknar de med att omsättningen skall öka något även detta år. Det är fullt rimligt med tanke på positiva valutaeffekter och tillskott från nyförvärvade Energo Plus. Värdering. Dagens värdering förutsätter en klar förbättring jämfört med det senaste halvårets negativa tillväxt och resultatutveckling. Med Redeyes prognoser och antaganden är ett motiverat värde på aktien cirka 69 SEK. Detta bygger på att bolaget successivt återvänder till sin historiska tillväxt och lönsamhet. Relativvärdering. Vid en jämförelse med andra byggrelaterade industribolag på Stockholmsbörsen så framstår värderingen av Systemair som klart intressant. Trots att bolaget historiskt haft en bättre tillväxt och likvärdig lönsamhet så är rabatten omkring 15-20%. Det är enligt vår uppfattning obefogat även om en viss småbolagsrabatt inte går att undvika. Risker & hot. En svag efterfrågan som ger ytterligare försämrad kostnadstäckning och risk för ökade kundförluster finns med i den kortsiktiga hotbilden. Vi ser även viss risk kring personberoende där koncernchefen sannolikt är avgörande för bolagets expansion de närmaste åren. 4

5 Systemair i korthet Bolaget utvecklar och tillverkar ett brett sortiment av produkter och systemlösningar inom ventilationsområdet. Verksamheten grundades 1974 kring produktidén: den runda kanalfläkten, som underlättade installationen av fläktar i ventilationssystemen. En av grundarna var Gerald Engström, nuvarande koncernchef och huvudägare. Fortsatt expansion, främst geografiskt Hög lönsamhet i kanalfläktar och luftridåer Successivt har bolaget adderat närliggande produkter för att bli en alltmer komplett leverantör som kan erbjuda kunderna totallösningar. Helt nya produktområden har tillkommit genom förvärv. Den utveckling som bedrivs inom bolaget är främst inriktad på befintliga produkters egenskaper så som: energieffektivitet, lätta att installera och underhålla, ljudnivå och kostnadseffektiv tillverkning. Systemair har ett tiotal förvärv bakom sig som breddat erbjudandet väsentligt. Därutöver har ett antal marknadsbolag köpts upp, ofta bolag som varit Systemairs lokala agenter. Därigenom har den totala marknaden som man riktar sig till vuxit kraftigt. En illustration av detta är att de ursprungliga produkterna, runda kanalfläktar, idag inte utgör mer än cirka 10% av försäljningen. Denna utveckling ser ut att fortsätta under överskådlig framtid. Systemair siktar på att växa vidare både med en geografisk expansion och genom att addera nya produkter. Tonvikten tror vi ligger på nya geografiska marknader, eftersom de anser sig ha ett relativt komplett erbjudande. Några produktområden anser de dock att de behöver stärka upp. Branschen är mycket fragmenterad vilket gör att det finns gott om förvärvskandidater. Systemairs goda förvärvshistorik talar också till deras fördel. Med något enstaka undantag så har affärerna varit lyckade, både på kort och lång sikt. En viktig nyckel till detta är sannolikt en företagskultur som präglats av ledningens/ägarnas starka engagemang och långsiktighet för att utveckla företaget. Regioner och produktområden Huvudmarknaderna ligger i Europa som står för cirka 85% av försäljningen. Den geografiska fördelningen av intäkterna framgår av diagrammet nedan till vänster. Denna uppdelning redovisas löpande i delårsrapporterna. Däremot så framgår inte hur resultatet fördelas mellan regionerna. Det högra diagrammet visar försäljningen fördelat på produktområden. Uppgifterna kommer från bolaget, men de har inte rapporterats löpande. Vi kan därför inte följa hur de har utvecklats över tiden. Den begränsade transparensen är inte idealisk ur ett analysperspektiv, då det försvårar möjligheterna att se hur bra lönsamheten är i de starka segmenten samt hur mycket deras problemområden belastar resultatet. Några vägledande indikationer har ledningen dock givit. Kanalfläktar och luftridåer har bättre lönsamhet medan de stora aggregaten har lägre marginaler än koncernsnittet. Kanalfläktar och luftridåer utgör cirka 10% vardera av total försäljning. 5

6 Hur lönsamheten varierar mellan regionerna vet vi ännu mindre om. Nordamerika visar för närvarande förluster, men var tidigare mycket lönsamt. Gissningsvis är gruppen övriga marknader som helhet olönsam eftersom den består av många nyetableringar som växer snabbt, men ännu inte kommit upp i kritisk volym. Omsättningens fördelning per region och produktområdexx Tyngdpunkten ligger i Europa 24% 8% 7% 27% 10% 15% 50% 34% 25% Norden Västeuropa Östeuropa & OSS Nord amerika Övriga Fläktar Aggregat Luftdon & Galler Luftridåer & Värmefläktar Källa: Systemair 90% till kommersiella lokaler Jämn fördelning mellan nybygge och RoT En annan indelning av försäljningen kan göras mellan kommersiella lokaler, infrastrukturprojekt och bostäder. I dagsläget går merparten av bolagets försäljning, nära 90%, till kommersiella lokaler. Infrastrukturprojekt står än så länge endast för ett par procent, medan bostäder utgör knappt 10%. Det är främst Systemairs nordamerikanska verksamhet som varit inriktad mot bostäder och marknaden har ju som bekant varit svag under senare tid. Relationen mellan de tre grupperna borde jämna ut sig något framöver. Infrastrukturområdet, med främst tunnelventilation är ett relativt nytt område som Systemair satsar på. Bostadsmarknaden i USA bör också piggna till från dagens nivåer. Andelarna som går till nybyggnation respektive renovering och tillbyggnad (RoT) är enligt bolaget relativt jämnt fördelade. I de fall som försäljningen sker genom distributörer så är det dock svårt att veta var produkterna installeras. Segmenteringen kan även göras utifrån ett antal andra parametrar som rör användningsområde eller kundkategorier. Exempelvis så skiljer man mellan Komfortventilation och Säkerhetsventilation, där det senare omfattar brandgasfläktar och spjäll samt fläktar för ventilation av tunnlar. Komfortventilation är övriga tillämpningar som syftar till att ge en god inomhusmiljö. Systemairs fördelning är cirka 90% inom komfort och 10% inom säkerhet. Bolaget har således sin största exponering mot komfortventilation i kommersiella lokaler i Europa. De största tillväxtmöjligheterna finns däremot inom mindre nischer som brandgas- och tunnelventilation samt på nya marknader i exempelvis Asien och Mellanöstern. 6

7 Inga enskilt dominerande kunder Integrerad fullsortimentsbutik Affärsidén bygger på att erbjuda ett brett sortiment av högkvalitativa ventilationsprodukter. Försäljningen sker främst genom egna säljbolag som nu finns etablerade i 38 länder. Av den egna produktionen så går drygt hälften genom de egna säljbolagen. Införsäljningen riktar sig till installatörer, konsulter och entreprenörer inom ventilationsområdet. Sammantaget på alla olika marknader så uppgår dessa kunder till flera hundra, vilket ger en god riskspridning. Exempel på några av de mer välkända svenska ventilationskonsulterna är Sweco och ÅF. Bland installatörerna finns bolag som Bravida och YIT. Dessa anlitas i sin tur av byggbolagen. I vissa fall kan byggbolagen även köpa direkt ifrån Systemair. Beroendet av enskilda kunder eller affärer är relativt lågt. Enligt bolaget så står de 10 största kunderna för cirka 10% av omsättningen. Systemair strävar efter att profilera sig på samma sätt på alla sina marknader. En viktig del i detta ligger i varumärket Systemair som står för omkring ¾ delar av deras totala försäljning. Övriga varumärken som de valt att behålla är Frico med luftridåer och värmefläktar, VEAB med kanalbatterier och luftavfuktare. För den Nordamerikanska marknaden använder de Fantech och i Australien Matthew & Yates. I Australien finns redan en branschkollega med namnet Systemaire. M3 har givit klara konkurrensfördelar Kunderna skall få snabba och säkra leveranser, vilket innebär att varorna måste finnas på lager. Trots detta så har varulagret i relation till omsättningen minskat något under senare år, se graf nedan. Det totala rörelsekapitalet har varit i stort sett oförändrat, främst till följd av långa kredittider på flera av deras nya marknader. Affärssystemet M3 (tidigare Movex) används i huvuddelen av dotterbolagen, drygt 80%, vilket bolaget anser vara en klar konkurrensfördelar då branschkollegor vanligtvis jobbar mer lokalt. Systemair har möjlighet att få ut stordriftsfördelar i sina produktionsanläggningar utan att tappa närheten till kunderna och marknaden. Ledningens egen bedömning är att affärssystemet bidrar med att höja lönsamheten med cirka 2 procentenheter i koncernen som helhet. Rörelsekapital som andel av omsättningen 27,0% 25,0% 23,0% 21,0% 19,0% 17,0% 15,0% Varulager Rörelsekapital x 2004/ / /08 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2007/ / /10 Källa: Systemair, Redeye 7

8 10% marginal i alla led Koncernens resultatenheter består av 12 producerande bolag och ett antal säljbolag. Samtliga har en miniminivå avseende lönsamhetskrav som är satt till 10% rörelsemarginal. En grovt förenklad ekvation ger då följande: Halva produktionen säljs internt där båda leden tjänar 10%. Efter koncerneliminering av internförsäljning blir marginalen 20%. Resterande försäljning ger 10%, vilket sammanvägt för koncernen ger cirka 15% i rörelsemarginal. Anledningen till att de aldrig har nått 15% rörelsemarginal är att vissa enheter inte når upp till nivån 10%. Någon detaljerad information kring dessa känner vi inte till. Däremot så uppger bolaget att det handlar om cirka 15% av koncernens försäljning som inte har nått dit under de goda åren. I dagsläget så är andelen ungefär dubbelt så stor. Ambitionen är att öka andelen egna produkter som säljs genom de egna säljbolagen. Därigenom ges bättre förutsättningar att höja marginalerna för hela koncernen. God kontinuitet i ledningen Ledning och ägare Bolagets ledning och ägarbild har varit synnerligen intakt under en lång tid, bortsett från att nya ägare tillkom vid börsintroduktionen. Förteckning över de 10 största ägarna återfinns på sid 23. Koncernchefen och tillika huvudägaren Gerald Engström har varit i sin nuvarande befattning sedan Övriga i ledningsgruppen har, med något enstaka undantag, haft sina befattningar under de senaste 7-10 åren. Samtliga har också betydande aktieinnehav i bolaget. Näst störste ägare är ebm-papst AB som i sin tur är dotterbolag till tyska ebm-papst GmbH. Bolaget tillverkar elektriska motorer för ventilationsfläktar och är en av Systemairs viktigaste leverantörer. De har varit delägare sedan 1985 och har således ett mycket långsiktigt engagemang och djup relation med bolaget. Så länge nuvarande balans råder på ägarsidan och i koncernledningen ser vi inget problem med denna situation. Om ebm-papst däremot skulle bli den enskilt störste aktieägaren i Systemair så skulle det sannolikt öka risken för en osund relation mellan de båda bolagen. Man skall vara medveten om att Gerald Engström, genom Färna Invest, med stor sannolikhet kommer att minska sitt ägande framgent. Ett av skälen till börsintroduktionen var att det skulle underlätta ett framtida generationsskifte. I samband med noteringen kom frågan om succession upp. Gerald Engströms svar var då att han stannar kvar tills dess att omsättningen fördubblats än en gång. Vi gör inte någon bokstavlig tolkning av detta uttalande, men gissar att det blir aktuellt inom 3-5 år. Vi ser inga tecken som tyder på att det skulle vara nära förestående. 8

9 12% årlig organisk tillväxt Lönsam tillväxt över 20 år Systemair har utan tvekan en imponerande historik av kontinuerlig tillväxt och stabil lönsamhet. Diagrammet nedan visar utvecklingen sedan räkenskapsåret 1989/90. Under samtliga år har bolaget ökat sin försäljning och visat lönsamhet. Tillväxten kommer förvisso delvis genom förvärv. Utan att ha granskat siffrorna före år 2002 så gissar vi att bolaget inte hade organisk tillväxt under varje enskilt år dessförinnan. Sedan 2002 har de emellertid visat kontinuerlig organisk tillväxt fram till november 2008 (Q3 08/09). Under denna period var den organiska tillväxten i genomsnitt 12% per år. Omsättning och EBIT-marginal /09 x Lönsamhet varje år sedan % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 Omsättning EBIT marginal Källa: Systemair, PRV, Redeye Den långa historiken med stabil lönsamhet anser vi dock vara ännu viktigare i bedömningen av bolaget. Även under de svåra åren i början av 90-talet och efter millennieskiftet så låg rörelsemarginalerna mellan 4-6%. Justerat för goodwillavskrivningar så hade dessa marginaler varit ytterligare något högre. Det faktum att Systemair inte redovisat förlust under något av räkenskapsåren vittnar sannolikt även om att förvärven har varit framgångsrika. Flera av produktbolagen som förvärvades var relativt stora i förhållande till den befintliga verksamheten då de genomfördes. Om ledningen hade missbedömt något av dessa så hade det sannolikt också avspeglats i resultatutvecklingen i efterföljande period. En affär som de medger att de inte är nöjda med är det spanska bolaget Koolclima som köptes i juni Missnöjet är främst tidpunkten med tanke på hur kraftigt den lokala marknaden har försämrats efter förvärvet. Under den senaste konjunkturcykeln så nådde lönsamheten, mätt som rörelsemarginal, successivt nya toppnoteringar. Främsta orsaken till detta 9

10 var ett förbättrat kapacitetsutnyttjande och skalfördelar. En faktor som samtidigt har hämmat resultatutvecklingen är den snabba expansionen som delvis drivits av nyetableringar på ett flertal mindre marknader. Här har Systemair betydligt sämre lönsamhet eftersom volymerna fortfarande är alltför blygsamma. En lägre ambition vad gäller nyetableringar hade därför inneburit ännu bättre marginaler. Enligt ledningen så har dessa nyetableringskostnader under senare tid uppgått till cirka 20 MSEK per år. Nära marginalmålet trots svag konjunktur Överraskande starkt Q1 Resultatutfallet i den senaste delårsrapporten (Q1-2009/10) var förvånansvärt starkt. De senaste kvartalens utveckling framgår av tabellen nedan. Efter ett synnerligen magert Q4 så hade vi befarat att även Q1 skulle bli avsevärt sämre, eftersom detta är den säsongsmässigt svagaste perioden. Försäljningen låg i linje med våra förväntningar, medan resultatet var MSEK bättre än vi hade räknat med. Q1 belastas dessutom av 7 MSEK i reserveringar eller konstaterade kundförluster. Systemair har successivt sänkt sina kostnader inom produktionen för att möta den vikande efterfrågan. Uppenbarligen så har de lyckats väl med att ställa om ifrån en lång period av tillväxt till en krympande marknad. Bruttomarginalen dippade till 36% i Q4-2008/09 men återgick i det senaste kvartalet till nära 38%. En anmärkningsvärt hög nivå, mot bakgrund av att deras kapacitetsutnyttjande enligt ledningen inte är högre än cirka 70%. Rörelsemarginalen blev nu 8,7% och exklusive kundförlusterna 9,6%. Systemairs egen målsättning är att nå minst 10% över en konjunkturcykel, vilket inte ser ut som någon omöjlig uppgift. Marknadsläget har inte förändrats nämnvärt under perioden men utvecklingen skiljer sig markant mellan länder och regioner. I Ryssland har volymerna halverats sedan förra året. Försäljningen minskade även i Norden, USA, Spanien och Irland. I Centraleuropa har de däremot ökat sin försäljning. I gruppen Övriga marknader, där Asien och Mellanöstern ingår, så ökade omsättningen med hela 39%. Systemairs försäljning per region framgår av tabellen på sid 16 i prognosavsnittet. Kvartalvis utveckling 2007/ / /10 (SEKm) Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Försäljning 833,0 769,0 795,0 787,1 946,8 806,9 792,0 789,7 Bruttoresultat 317,8 286,0 308,5 298,7 359,2 304,4 281,7 296,7 EBIT 126,2 104,2 83,2 103,2 145,8 67,3 24,7 68,6 PTP 113,2 85,3 69,3 95,5 137,5 47,1 21,1 65,2 VPA, SEK 1,47 1,18 0,95 1,33 1,91 1,04 0,25 0,90 Försäljningstillväxt 13% 13% 22% 13% 14% 5% 0% 0% Varav organiskt 11% 8% 16% 8% 6% -7% -12% -11% Bruttomarginal 38% 37% 39% 38% 38% 38% 36% 38% EBIT marginal 15% 14% 10% 13% 15% 8% 3% 9% VPA tillväxt (YoY) -2% 3% 61% 21% 30% -12% -74% -32% 10

11 Marknaden och branschen I detta avsnitt har vi gjort en översiktlig beskrivning av marknaden samt några faktorer som vi tror kommer att vara särskilt viktiga för bolaget under de närmaste åren. Att försöka ge en fullständig och heltäckande beskrivning av de marknader som Systemair agerar på hade varit allför omfattande för denna analys eftersom branschen är mycket fragmenterad och förhållandena varierar mellan de olika regioner och länder där Systemair har sin verksamhet. Det finns också ett problem med att definiera ventilationsmarknaden. Vissa system för uppvärmning, kylning eller rening av luft, ger ju även ventilation i byggnaden, som exempelvis luftvärmepumpar. Efterfrågan på ventilationsprodukter är i princip helt relaterad till aktiviteten i byggnadsbranschen. Antingen vid nybygge eller renovering. Fördelningen mellan nybyggnation och renovering är relativt jämn över tiden. I en stark byggkonjunktur blir andelen som går till nybyggen lite större och vice versa. Två viktiga faktorer har under senare år bidragit till att ventilationsområdet har haft en högre tillväxttakt än byggbranschen totalt sett. Dels är det en ökad medvetenhet om ventilationens betydelse för ett bra inomhusklimat, både i bostäder och offentliga miljöer. Den andra drivkraften är att minska energiförbrukningen i fastigheter. I takt med att husen blir tätare och mer välisolerade behövs även mer ventilation. I annat fall skulle husen förstöras och människor må dåligt. Systemen har även blivit mer sofistikerade med styrsystem och värmeväxlare för att minimera energiåtgången. Detta har också ökat värdeinnehållet i produkterna och bidragit till branschens tillväxt. Ventilationsbranschen växer dubbelt så snabbt som byggindustrin. Fokus på energiförbrukning i fastigheter Att försöka sätta exakta siffror på hur ventilationsmarknaden utvecklats i olika regioner över en längre tid är svårt. Branschen är alltför fragmenterad för att den tillgängliga statistiken skall ge ett tillförlitligt underlag. Branschföreningar och deras medlemmar täcker bara in en del av totalmarknaden. Systemairs uppfattning är att tillväxten i ventilationsbranschen, grovt sett, har varit dubbelt så hög som för byggindustrin i övrigt. Ett annat närmevärde är BNP +3-4 procentenheter. Vi ser ingenting som tyder på att dessa gynnsamma trender skulle avta under överskådlig framtid. Bortsett från att byggkonjunkturen ser svag ut i det korta perspektivet så ser vi tvärt om goda förutsättningar för att ventilationsbranschen kommer att ha ett antal goda år framför sig. EUs energidirektiv har satt fokus på att öka energieffektiviteten i byggnader och lokaler. Cirka 40% av Europas energiförbrukning går åt till uppvärmning, kylning och ventilation. Med moderna ventilationssystem kan cirka 90% av energin i frånluften återvinnas. Här finns således mycket att hämta genom att varken elda, eller kyla, för kråkorna. 11

12 Ett eftersatt område I Norden har utvecklingen pågått längre än i övriga Europa, både på grund av det kalla klimatet och då användare och myndigheter har ställt krav på goda inomhusmiljöer. Behovet att uppgradera eller ersätta gamla ventilationssystem är därför sannolikt lägre. På många marknader utanför Norden är det emellertid ett eftersatt område. Enligt ledningen i Systemair så är till och med så närliggande marknader som Central- och Västeuropa mycket outvecklade marknader där själva förekomsten av ventilationssystem endast är omkring en fjärdedel jämfört med i de nordiska länderna. De långsiktiga drivkrafterna är därför klart gynnsamma i synnerhet för de nordiska bolagen som arbetat länge med energieffektivitet och där kunderna har ställt höga krav. På kort sikt så är däremot beroendet av byggaktiviteten avgörande för efterfrågan i branschen. Med tanke på Systemairs exponering mot de olika segmenten så är det viktigaste området kommersiella fastigheter. Om det sedan handlar om nybygge eller renovering har mindre betydelse. Konkurrenter Konkurrenssituationen är betydande och består av både ett antal stora internationella bolag och en mängd lokala aktörer. I Systemairs årsredovisning, sid 17, finns en sammanställning över de konkurrenter som bolaget oftast möter på den europeiska marknaden. Listan består av 18 stycken företag och i Nordamerika och Asien finns sannolikt minst lika många till. Sammanställningen ger såvitt Redeye kan bedöma en god överblick även om vi inte kan verifiera att alla uppgifter är helt uppdaterade. De allra flesta bolagen lämnar inte frekventa uppdateringar om sin verksamhet. Det blir därför också svårt att uppskatta marknadsandelar. Ur Systemairs perspektiv så finns det ingen konkurrent som har ett lika brett produkterbjudande. Flera stycken har dock fläktar och aggregat för både bostäder och kommersiella fastigheter samt brandskyddsventilation. Vanligtvis så saknar de emellertid luftridåer. Något märkligt kan tyckas eftersom detta varit ett starkt tillväxtområde med god lönsamhet för Systemair. Här bör finnas en viss risk för ökad konkurrens. Några av konkurrenterna verkar istället ha specialiserat sig betydligt mer än Systemair på olika utvalda kundsegment. Det kan handla om allt ifrån tåg och passagerarfartyg till olika industrier, som läkemedel, cement- eller pappersindustri, med specifika krav och behov. Vissa konkurrenter har också helt andra produktområden som Systemair saknar. Tyska Trox har exempelvis både luftvärmepumpar och brandlarm. Sådana produkter är sannolikt tillräckligt närliggande för att det skall ge marknadssynergier, även om de primärt inte är inom ventilation. 12

13 Flera aktörer visar god lönsamhet Lönsamheten i branschen Några av de tongivande bolagen har sin hemvist i Sverige och boksluten finns därmed tillgängliga hos PRV. De bolag vi har tittat på är: FläktWoods AB, Swegon och Östberg. Dessa har alla visat anständig lönsamhet under de senaste åren. Eftersom dessa bolag är internationella koncerner med en stor exportandel så ger det en viss uppfattning om branschens lönsamhet. Man skall dock vara medveten om att detta är de ledande företagen. Bland de mindre aktörerna så är läget sannolikt annorlunda eftersom de inte har de volymer som krävs för uthållig lönsamhet. Den lågkonjunktur som vi nu befinner oss i bör leda till utslagning och uppköp och därmed en viss konsolidering. FläktWoods är en global koncern och en av de största aktörerna i branschen med 670 MEUR i omsättning under Den svenska bolagsgruppen utgör knappt 30% och har haft marginaler mellan 7-9% sedan år Ett av deras starka områden är fläktar där de sannolikt är störst i Europa. FläktWoods är även en stor tillverkare av aggregat med hög kvalité och är därför en av de aktörer som Systemair ofta möter på marknaden. Swegon, som är helägt av Latour, omsatte ifjol 2,3 mdr SEK. De har visat rörelsemarginaler runt 12% de senaste två åren, det vill säga på samma nivå som Systemair. Av deras halvårsrapport framgick att volymer och marginaler varit relativt intakta hittills i år. Orsaken är sannolikt främst att cirka 75% av försäljningen sker i Norden och ytterligare 15% i Västeuropa. Exponeringen mot de vikande marknaderna i Östeuropa är därmed begränsad. Swegon är starka på aggregat och har även kommit långt inom Variable Air Volume (VAV). Detta är ett styrsystem som anpassar ventilationen efter behovet. Östberg är en något mindre aktör som under fjolåret omsatte 485 MSEK. Bolaget grundades av Hans Östberg som dessförinnan varit med och startat upp föregångaren till Systemair, LHG Kanalfläkt. De båda bolagen har därmed ett snarlikt ursprung, med idén kring den runda kanalfläkten i centrum. Östberg har dock valt att inte expandera med egna internationella säljbolag utan exporterar istället via distributörer. Cirka 85% säljs utanför Sverige och bolaget har lyckats väl i sin expansion. De senaste fyra åren har de visat tvåsiffriga tillväxttal och marginaler mellan 7-9%. 13

14 s fortsatta expansion Systemair Beskedliga priser på säljbolag Expansionen kommer även fortsättningsvis att ske som en kombination av förvärv och organisk tillväxt. Att köpa lokala säljbolag gör att de tjänar ett par år tidsmässigt. Prislapparna på denna typ av förvärv är också vanligtvis beskedliga jämfört med produktbolag, ca 4-5x vinsten före skatt. Asien och Mellanöstern är sannolikt de regioner som står högst på bolagets prioriteringslista. Dessa förvärvskandidater är sannolikt relativt små, men lönsamma bolag eftersom de har lättare att anpassa kostnaderna till intäkterna. Förvärv inom brandspjäll och Variable Air Volume Förvärv som breddar produktutbudet är också aktuellt även om bolaget anser sig ha ett relativt komplett sortiment. Kompletterande produkter som de fortfarande letar efter är brandspjäll samt teknikbolag som utvecklar så kallad VAV, Variable Air Volume. Dessa används för att ventilationen skall justeras automatiskt efter behov, vilket sänker energiförbrukningen. Bolaget kan även tänka sig att köpa tillverkare av ventilationsaggregat i Asien och möjligen även kring Balkan. Transportkostnaderna är helt enkelt för stora om man skall förse dessa regioner med större volymer från Västeuropa. I den senare kategorin av förvärvskandidater så kan både storlek, lönsamhet och prislappar variera kraftigt. Som exempel kan nämnas att det senaste förvärvet, slovenska Energo Plus, värderades (inklusive tilläggsköpeskilling) till EV/EBIT 6,7 och EV/Sales 0,5. Malaysiska Megcool var dyrare, men är även ett mer lönsamt företag med betydligt högre tillväxt. Däremot så togs inkråmet i amerikanska Emerson Ventilation Products över för en symbolisk summa, utöver värdet på varulager och inventarier. Kan betala med aktier, vilket indikerar större förvärv Systemair är inte främmande för att använda aktien som betalning, vilket indikerar klart större affärer än vad de tidigare har genomfört. Vi tror inte att de har för avsikt att bredda sig och gå in i något helt nytt produktområde. Främst då de har tillräckligt mycket att göra geografiskt och inom sina relativt nya tillväxtnischer. Men även då Systemair troligen har en ny ledning inom en femårsperiod. Det skulle förvåna oss om de ger sig in på ett nytt område innan denna succession har genomförts. Möjligen så kan vi tänka oss att de i någon form adderar system för uppvärmning och kyla. Detta kan dock även ske genom fördjupade samarbeten. 14

15 De gröna produkterna har varit framgångsrika Egna tillväxtområden En viktig komponent i bolagets organiska tillväxt är en målmedveten satsning på produkter för energibesparing. Här har både Systemair själva och deras leverantör ebm-papst varit framgångsrika och vunnit utmärkelser i branschen. Systemairs erbjudande bygger delvis på en så kallad EC motor som levereras av ebm-papst. Denna är tveklöst mycket energieffektivare än växelströmsmotorer. Däremot så är Systemair inte ensamma om att leverera dessa EC motorer. Systemair förefaller ligga långt framme i sin gröna profil, men de är sannolikt inte helt unika. Efterfrågan på energieffektiva lösningar är dock vara stor nog att rymma flera aktörer. Växa på marknader där de har små andelar samt inom RoT Parallellt med detta så räknar bolaget med att kunna växa vidare på flera marknader där de fortfarande har små andelar, exempelvis: Tyskland, Italien, Frankrike, Sydostasien och i Mellanöstern. Från dagens nedpressade nivåer så bör de även kunna återta volymer i ett par av de värst drabbade marknaderna i Östeuropa, som Ryssland och Ukraina. Försäljningen till RoT marknaden kommer också bli viktigare i det korta perspektivet. Här bör Systemair ha bättre förutsättningar än flera konkurrenter eftersom de har ett bredare produktprogram och mer på lager. Tillgängligheten är helt enkelt högre, vilket är en väsentlig skillnad då ledtiderna för RoT-försäljning är kortare. Nya produkter för tunnlar och brandskydd bör kunna fortsätta växa Produktnischer som är relativt nya och har god tillväxtpotential är tunnelventilation och brandskyddsventilation. Tunnelventilation kom in i koncernen genom förvärven av Matthew & Yates och Megcool och är därför ett nytt område sedan ett par år tillbaka. Omsättningen är fortfarande blygsam, mindre än 100 MSEK, men Systemair räknar med att kunna växa kraftigt de närmaste åren. Brandskyddsventilation har funnits i Systemair sedan förvärvet av slovenska Marvent 2005 och befinner sig också i den fasen att de kan fortsätta växa geografiskt med hjälp av koncernens egna säljbolag. Potentiella risker och hot På kort sikt 1: Återhämtningen kommer av sig, volymerna sjunker ytterligare och ger försämrad beläggning i bolagets anläggningar. På kort sikt 2: Ökade kundförluster. I en nedåtgående marknad kan det vara lockande att ta vissa affärer även om kunderna har svag betalningsförmåga. Kanske i synnerhet i ett bolag med så uttalad tillväxtstrategi som Systemair. På kort sikt 3: Personberoende. Bolaget är sannolikt extremt beroende av koncernchefen Gerald Engström både för att styra befintliga enheter och för nyetableringar och förvärv. På några års sikt tror vi dock att de kan lösa successionen relativt friktionsfritt. På längre sikt: Systemair lyckas inte hänga med i teknikutvecklingen, tappar konkurrenskraft och blir ett lågprisalternativ. 15

16 Prognoser I detta avsnitt finns de prognoser och antaganden som ligger till grund för Redeyes värdering av bolaget och aktien. För att skapa en uppfattning om hur värderingen kan variera vid olika utfall så skissar vi även på andra scenarier, ett positivt och ett negativt. Prognoserna i tabellen nedan följer Systemairs egen rapportering vilket ökar möjligheterna att följa upp och jämföra. Eftersom verksamheten utgörs av många små affärer och en mix av olika produkter så ser vi heller ingen anledning att lägga upp våra prognoser annorlunda. Med en hög och stabil bruttomarginal så har resultat och kassaflöden historiskt främst varit beroende av bolagets generella försäljningsutveckling. Vi ser inget som nu väsentligt skulle ändra den bilden i form av omstruktureringar, förändrad produktmix eller kostnadsbild, prispress eller liknande. Prognoser, försäljning per region 2008/ /10 09/10E 10/11E SEKm Helår Q1 Q2E Q3E Q4E Helår Helår Norden Tillväxt -1% -8% -6% -3% 1% -4% 2% Västeuropa Tillväxt 22% 17% 8% 2% 3% 7% 4% Östeuropa & OSS Tillväxt -7% -26% -20% 1% 6% -12% 6% Nordamerika Tillväxt 11% 15% -3% 1% 2% 3% 5% Övriga Tillväxt 50% 39% 35% 35% 27% 34% 25% Koncernen Tillväxt 8% 0% -3% 3% 5% 1% 8% Vi tror att den negativa tillväxten bottnar under innevarande kvartal och att Systemair åter visar organiskt tillväxt under sitt fjärde kvartal (feb-april 2010). Samtidigt så klingar de positiva valutaeffekterna av nu under hösten. Därefter räknar vi med att bolaget successivt närmar sig sin tidigare tillväxttakt omkring 10% och visar bruttomarginaler omkring 38%. Redeyes prognoser 06/07 07/08 08/09 09/10 09/10E 10/11E 11/12E SEKm Helår Helår Helår Q1 Q2E Q3E Q4E Helår Helår Helår Försäljning 2 664, , ,7 789,7 918,0 829,0 829, , , ,1 Bruttoresultat 1013,0 1164,2 1244,0 296,7 350,0 310,0 306,0 1262,7 1383,4 1530,7 EBIT 329,4 402,6 341,0 68,6 91,0 79,0 74,0 312,7 388,4 480,7 PTP 311,5 349,4 301,3 65,2 86,0 74,0 68,0 292,7 363,4 453,7 VPA, SEK 4,87 4,69 4,49 0,90 1,18 1,02 0,93 4,02 4,99 6,24 Försäljningstillväxt 15% 16% 8% 0% -3% 3% 5% 1% 8% 11% Varav organiskt 16% 15% -1% -11% -10% 0% 3% -5% 8% 11% Bruttomarginal 38% 38% 37% 38% 38% 37% 37% 38% 38% 38% EBIT marginal 12% 13% 10% 9% 10% 10% 9% 9% 11% 12% VPA tillväxt (YoY) 47% -4% -4% -32% -38% -3% 279% -11% 9% 38% 16

17 Lägre investeringsnivå framöver än under senare tid Övriga antaganden Vi har räknat med löpande årliga investeringar kring MSEK. Nivån har under senaste tiden varit avsevärt högre till följd av färdigställandet av den litauiska anläggningen samt en större investering i en produktions- och lagerfastighet i Kansas. Anläggningarna beskrivs av ledningen nu som mycket välinvesterade och kapacitetsutnyttjande ligger för närvarande på låga nivåer omkring 70%. Det borde därför finnas goda möjligheter att kunna växa med begränsade investeringar. Capex kan jämföras med avskrivningsnivån som är något högre, 81 MSEK under det senaste året. Rörelsekapitalet tror vi kommer att fortsätta växa i takt med omsättningen. Inga förvärv ingår i våra prognoser även om det är högst sannolikt att det blir förvärv. Dessa inkluderar vi och utvärderar i takt med att de genomförs. Detta gör att våra prognoser sannolikt överskattar nettokassaflödet för de närmaste åren och underskattar omsättning och resultat. Alternativet att spekulera kring framtida förvärv anser vi dock hade varit sämre. Målen om 12% tillväxt, inkl. förvärv och 10% marginal ser ut att kunna infrias Systemairs målsättning är att växa med minst 12% årligen och att nå en genomsnittlig rörelsemarginal på minst 10% över en konjunkturcykel. Eftersom vi inte har inkluderat några förvärv i prognoserna så når inte Systemair sitt tillväxtmål enligt våra antaganden. Däremot så tror vi att de kan infria marginalmålet över tiden. 17

18 Värdering Tabellen nedan illustrerar vår värdering av aktien utifrån Redeyes prognoser samt två andra scenarierna. Värderingarna är gjorda i en DCFmodell där de viktigaste ingångsvärdena anges i tabellen. Syftet med detta är att ge en känslighetsanalys för värderingen utifrån olika antaganden, främst om den långsiktiga tillväxten och lönsamheten. Det positiva bygger på att de når en uthållig årlig tillväxttakt på 12% och en rörelsemarginal på 12%. Det negativa bygger på en mycket svag konjunkturutveckling som ger en långsam återhämtning i efterfrågan samt att Systemair därefter inte växer snabbare än ett mer traditionellt verkstadsföretag. Den vänstra delen av tabellen visar vilken nivå på intäkter och resultat som förväntas ha uppnåtts år 2011/12. I mittendelen ligger antagandena för perioden Till höger ligger det diskonterade värdet av prognostiserade kassaflöden per aktie. Period 1 avser åren 2009/ /12, Period 2 omfattar nästkommande 7 år och period 3 är tiden därefter. Nettoskulden är den rapporterade per senaste bokslut. Avkastningskravet (WACC) som vi har använt vid diskonteringen är genomgående 10,0%. Se nedan för beskrivning och känslighetsanalys. Motiverat värde: 69 SEK Utifrån Redeyes prognoser och DCF-modell så är ett motiverat värde på aktien cirka 69 SEK. I det mer optimistiska scenariot så kan ett avsevärt högre värde motiveras: 85 SEK. I det negativa scenariot indikerar värderingen att bolaget inte kan försvara dagens börskurs. Värdet blir i detta fall 52 SEK per aktier. Redeyes värdering År 2011/12 Period 2 ( ) DCF-Värde, SEK per aktie Totala intäkter, SEKm 4028 Årlig tillväxt 10,0% DCF-Värde, Period 1 12,4 EBIT 481 EBIT-marginal 11,0% DCF-Värde, Period 2 21,2 Resultat före skatt 454 WACC 10,0% DCF-Värde, Period 3 49,3 Nettovinst 325 FCF/EBIT 45,0% Nettoskuld -13,5 DCF-Värde 69,3 Positivt scenario År 2011/12 Period 2 ( ) DCF-Värde, SEK per aktie Totala intäkter, SEKm 4037 Årlig tillväxt 12,0% DCF-Värde, Period 1 12,7 EBIT 524 EBIT-marginal 12,0% DCF-Värde, Period 2 24,0 Resultat före skatt 497 WACC 10,0% DCF-Värde, Period 3 61,5 Nettovinst 356 FCF/EBIT 41,0% Nettoskuld -13,5 DCF-Värde 84,7 Negativt scenario År 2011/12 Period 2 ( ) DCF-Värde, SEK per aktie Totala intäkter, SEKm 3609 Årlig tillväxt 5,0% DCF-Värde, Period 1 12,7 EBIT 361 EBIT-marginal 10,0% DCF-Värde, Period 2 19,8 Resultat före skatt 334 WACC 10,0% DCF-Värde, Period 3 32,6 Nettovinst 238 FCF/EBIT 57,0% Nettoskuld -13,5 DCF-Värde 51,6 18

19 WACC Värderingen görs med hjälp av en kassaflödesmodell där diskonteringsräntan (WACC) skall avspegla bolagets kapitalkostnad. Att fastställa denna på ett objektivt sätt är dessvärre inte möjligt. Vi utgår ifrån den vedertagna modellen som väger samman kostnaden för lånat kapital (finansiell nettoskuld), med avkastningskravet på eget kapital. Kostnaden för lånat kapital är enkel att fastställa medan avkastningskravet på eget kapital snarast är en subjektiv bedömning om alla risker som påverkar aktien. Ventilationsbranschen har förvisso visat en stadig tillväxt över tiden, men är sannolikt inte mindre riskfylld än ett tvärsnitt på börsen. Eftersom bolaget är relativt litet och aktien stundtals har bristfällig likviditet så är det rimligt med ett högre avkastningskrav än för börsen som helhet. I synnerhet i dagsläget då aktiemarknaden fortfarande präglas av riskaversion. Vi har satt avkastningskravet på eget kapital till 12,0%, vilket kan jämföras med cirka 9% för börsen som helhet (3,5% riskfri ränta + cirka 5,5% riskpremie). Då vi väger samman denna och lånekostnaden, som över tiden kan uppskattas till cirka 4-5%, blir den genomsnittliga kapitalkostnaden (WACC) 10,0%. Känslighetsanalys för WACC och EBIT-marginal Eftersom WACCen i slutändan är en subjektiv bedömning men samtidigt avgörande för värderingen av aktien så har vi gjort en känslighetsanalys som visas i tabellen nedan. En annan parameter som får stort genomslag i värdet är antaganden om framtida lönsamhet i form av rörelsemarginal. Med utgångspunkt i vårt huvudscenario har vi varierat dessa två parametrar. Här framgår att värdet varierar något mer med avseende på förändringar i WACC. Känslighetsanalys, SEK per aktie EBIT-marginal från år ,0% 10,0% 11,0% 12,0% 13,0% WACC 9,0% 63,5 72, ,8 98,5 10,0% 54,0 61,6 69,3 76,7 84,5 11,0% 46,4 53,4 59,8 66,5 73,2 19

20 Relativvärdering Systemairs konkurrenter är inte börsnoterade och kan därför inte jämföras ur ett värderingsperspektiv. Vi har därför tagit en annan referensgrupp där vi anser att förutsättningarna, åtminstone ur ett investerarperspektiv, är fullt jämförbara. Dessa bolag har alla en tydlig koppling till byggindustrin dit de levererar olika systemlösningar. Samtliga har en stark position inom sina nischer och tillhör de ledande leverantörerna på sina utvalda marknader. Alla är också lönsamma bolag med en stabil historisk utveckling. Naturligtvis finns även stora skillnader, men på det hela taget så anser vi att de ger ett bra underlag för att göra relevanta jämförelser. Systemair värderas med rabatt om 15-20% Relativvärdering, Systemair vs peers * Börskurs P/E EV/EBIT 09P 10P 11P 09P 10P 11P Assa Abloy ,3 13,1 11,9 10,4 10,5 9,8 Lindab 74 29,5 16,4 11,7 21,0 14,7 11,2 Nederman 64 55,5 14,3 8,3 34,2 11,1 7,3 Nibe 62 15,2 14,0 12,7 11,8 11,2 10,4 Munters 47 29,9 14,8 11,3 17,2 10,7 8,7 Oviktat snitt 28,7 14,5 11,2 18,9 11,6 9,5 Systemair 59 17,7 11,9 9,8 14,4 9,9 8,2 Rabatt 62% 22% 13% 31% 18% 15% *Siffrorna för Systemair har justerats till kalenderår Systemair värderas enligt vår uppfattning med en rabatt om 15-20% jämfört med referensgruppen. Detta gäller för P/E-talsmultiplarna såväl som för EV/EBIT. Vi lägger ingen vikt vid nyckeltalen för 2009 då det för de flesta bolag har varit exceptionella förhållanden. Rabatten ter sig klart obefogad då vi beaktar bolagets starka historik. Främst avseende organisk tillväxt, se avsnittet nedan. Prognoserna för Assa Abloy, Lindab, Nibe och Munters är hämtade från SIX Market Estimates (SME). Prognoserna för Nederman och Systemair är Redeyes egna där vi justerat Systemairs brutna räkenskapsår till kalenderår. Jämförelse av historisk tillväxt och lönsamhet Historisk lönsamhet och tillväxt Jämförbarheten ur ett rent investerarperspektiv grundar sig till stor del i bolagens intjäningsförmåga och tillväxtmöjligheter. Vi har därför kartlagt hur denna grupp av bolag har utvecklats historiskt avseende rörelsemarginaler och organisk tillväxt. Sammanställningen återges i tabellen nedan. Vi har jämfört både perioden och Anledningen är att åren 2002 och 2003 för vissa bolag var stökiga år som kan ge missvisande resultat vid en sammanställning. För Lindab hade vi heller ej tillgång till dessa uppgifter. Åren är ändå intressanta för att se hur bolagen klarade av den senaste konjunkturnedgången. 20

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar BOLAGSANALYS 20 februari 2009 Sammanfattning Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar Trygga Hem ökar tillväxten 2008 där bolagets abonnemangsstock accelererar kraftigt. Det är tydligt att konsumenterna

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp ANALYSGARANTI* 31 Oktober 25 Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp Q3-rapporten var svagare än vad vi hade förväntat. Omsättningen uppgick till 39 MSEK och resultatet efter finansnetto

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust BOLAGSANALYS 10 november 2008 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) Minskad reslust Ticket redovisade lägre försäljning än vad vi väntat oss under det tredje kvartalet. Återhållsamhet i konsumtionen har främst

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 30 april 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Bra resultat och genombrottsorder Under årets första kvartal förbättrades resultat och marginaler betydligt jämfört med fjolåret, trots att försäljningen

Läs mer

Biolin Fokus på kärnverksamheten

Biolin Fokus på kärnverksamheten Aktiekurs, SEK Volym x 1000 ANALYSGARANTI * 11 september 2008 Biolin Fokus på kärnverksamheten Biolin väljer att renodla fullt ut med fullt fokus på analysinstrument. Verksamheten inom dentala implantat

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas ANALYSGARANTI* 30:e augusti 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas Fotoquick kom med en svag Q2-rapport. Men den stora nyheten i samband med kvartalsrapporten var att I.T.S. förvärvar 34 procent

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt ANALYSGARANTI* 22 augusti 2006 Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt Fotoquicks halvårsrapport visar att det återstår en rad åtgärder innan bolaget kan nå tillfredsställande lönsamhet.

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 1 mars 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Stor uppvärderingspotential för Bidjovagge Arctic Gold presenterade i slutet av förra året en Scopingstudie som, vid rådande metallpriser,

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal

Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal ANALYSGARANTI* 4: e oktober 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal Fotoquick köper Portugals största fotokedja. Affären genomförs med kontanta medel utan ny upplåning, vilket tyder på

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral BOLAGSANALYS 1 september 2011 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral Omsättningen var något bättre än vi räknat med för det andra kvartalet, men resultatet var svagare än förväntat.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 Rensat för valutaeffekter kom Cisions Q4-rapport in ungefär som väntat. Intäkterna uppgick till 242 MSEK och

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Resultatlyft trots volymtapp

Resultatlyft trots volymtapp BOLAGSANALYS 15 november 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Resultatlyft trots volymtapp Resultatet förbättrades under Q3 (EBIT: 26 MSEK mot 15 MSEK ifjol) vilket förvånade oss mot bakgrund av den försvagade

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3 ANALYSGARANTI* 3 september 28 (THEM.ST) Trygg tillväxt med säkerhetsmarginal erbjuder säkerhetsprodukter och larm till privata hem. Intäkterna kommer i allt större utsträckning från abonnemangsportföljen

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind BOLAGSANALYS 21 februari 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind Resultatet var återigen avsevärt mycket högre än väntat. Utvecklingsarvodet från Jädraåsprojektet förklarar

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST)

Invisio Communications (IVSO.ST) BOLAGSANALYS 10 februari 2012 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Siktet inställt på positivt resultat Invisios Q4 rapport visade en försäljning i linje med prognos men en något större förlust

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat

Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat BOLAGSANALYS 11 november 2010 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat Invisios Q3 rapport var svagare än väntat där försäljningen inte nådde upp till våra prognoser. Kostnaderna

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan BOLAGSANALYS 9 augusti 2010 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan Hansa Medical har under första halvåret haft något lägre kostnader än vi räknat med, vilka dock förväntas stiga

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat BOLAGSANALYS 27 april 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat Bredband2s Q1-rapport var klart godkänd. Bolaget visar nu för femte gången i rad en mindre vinst (EBITDA om +2,2

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 3:e april 2006 A-Com (Acom.ST) Bra förvärv av Bizkit A-Coms förvärv i förra veckan av medierådgivaren Bizkit har flera positiva förtecken. A-Coms höga centrala kostnader kan slås ut på större

Läs mer

Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal

Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal Aktiekurs, SEK Volym, tusental ANALYSGARANTI* 5 maj Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal Vi hade låga förväntningar på Wayfinders Q1 rapport i och med att mobiltelefoner med inbyggd GPS från framförallt

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523 BOLAGSANALYS 2 februari 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Tre förvärv ökar skalfördelarna AllTele annonserade igår ett relativt stort förvärv, nämligen Blixtvik med en årsomsättning på 70 MSEK och

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 oktober 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Fortsatt svagt från ReadSoft ReadSofts rapport för det tredje kvartalet var i linje med våra lågt ställda förväntningar. Försäljningen ökade

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 8 november 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest, en drömaffär Förvärvet av amerikanska Envirotest är en affär med flera positiva förtecken. Koncernen blir både större och stabilare

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST)

Arise Windpower (AWP.ST) BOLAGSANALYS 20 juli 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Ena foten tillfälligt på bromsen Resultatmässigt var utfallet under Q2 precis som väntat med ett EBITDA på 35 MSEK från vindkraftdriften.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 juni 2015 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Marginallyft hägrar Avslutningen på bokslutsåret 2014/15 bjöd på stark organisk tillväxt: 8% är den högsta siffran

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet BOLAGSANALYS 5 maj 2010 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet Bredband2s Q1-rapport var godkänd. Efter flera kvartalsrapporter med förluster och nedskrivningar, visade nu bolaget

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror

Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror BOLAGSANALYS 30 augusti 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror För det andra kvartalet vände Allenex till vinst på nedersta raden. Vi ger rapporten godkänt, även om utvecklingen

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 november 2014 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Stabilt, trots tappet i Ryssland Q2-rapporten visade upp en fortsatt resultatförbättring och lönsamheten ser

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 3 16 29 31 38 EBIT-marginal 2% 7% 12% 13% 14%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 3 16 29 31 38 EBIT-marginal 2% 7% 12% 13% 14% BOLAGSANALYS 28 oktober 2008 Sammanfattning DGC One(dgc.sto) Nischat och stabila kassaflöden DGC visade en stark tillväxt i tjänsteverksamheten under Q3 på 21 procent, långt över bolagets eget mål. DGC:s

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt

Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt BOLAGSANALYS 13 maj 2012 Sammanfattning Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt Cherrys omsättning växte med 80 procent till 97,4 MSEK, vilket var i linje med våra förväntningar. Rörelseresultatet

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad BOLAGSANALYS 24 november 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad Alcaston Exploration har bytt namn till Arctic Gold då majoriteten av verksamheten numera utgörs av Bidjovaggeprojektet

Läs mer

Lönsamhet. 5,0 poäng. EBIT -14 7 19 26 33 EBIT-marginal -34% 4% 8% 11% 13%

Lönsamhet. 5,0 poäng. EBIT -14 7 19 26 33 EBIT-marginal -34% 4% 8% 11% 13% BOLAGSANALYS 7 maj 2009 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Starkt kassaflöde men något låg försäljning AllTeles Q1-rapport visade på stabilitet i affärsmodellen och i intjäningspotential. Kassaflödet (+16

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX)

Botnia Exploration (BOTX) BOLAGSANALYS 26 feb 2013 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Utökad potential i Fäbodliden C Botnia Exploration har uppvisat fortsatt positiva prospekteringsresultat vid Fäbodliden C där mineraliseringen

Läs mer

EPS 0,11 0,25 0,04 0,04 0,12 P/E 12,0 5,0 31,4 33,3 10,8 EV/EBITDA 4,3 2,6 5,8 5,6 3,0 P/S 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 EV/S 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3

EPS 0,11 0,25 0,04 0,04 0,12 P/E 12,0 5,0 31,4 33,3 10,8 EV/EBITDA 4,3 2,6 5,8 5,6 3,0 P/S 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 EV/S 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 Analysgaranti* 14 maj 28 ASPIRO (ASP.ST) Oväntad förlust och svag försäljning Aspiros rapport för Q1 kom in sämre än väntat. Vi hade prognostiserat en försäljning på 19 miljoner kronor medan rapporterad

Läs mer

EPS -1,02-3,47-3,48-0,99-0,01 P/E neg neg neg neg neg EV/EBITDA neg neg neg neg 54,5 P/S 12,2 8,1 20,4 7,1 5,3 EV/S 11,8 8,1 20,4 7,2 5,3

EPS -1,02-3,47-3,48-0,99-0,01 P/E neg neg neg neg neg EV/EBITDA neg neg neg neg 54,5 P/S 12,2 8,1 20,4 7,1 5,3 EV/S 11,8 8,1 20,4 7,2 5,3 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti 6 maj 28 Nextlink (NXLT.ST) Strategiskt avtal med Motorola Nextlinks Q1 rapport visar en fortsatt svag försäljning. Positivt är dock det nya avtalet med Motorola

Läs mer

Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier

Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier BOLAGSANALYS 4 maj 2012 Sammanfattning Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier Resultatet för första kvartalet var något mindre negativt än vi räknat med. Finanserna är under kontroll och

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen Avega Groups åtgärder under hösten har gett positivt resultat. Försäljningstillväxten uppgick till 7,5% och EBIT$marginalen

Läs mer

Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal

Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal BOLAGSANALYS 22 augusti 2011 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal Phoneras Q2-rapport visade på fortsatt mycket god underliggande lönsamhet och bra kassaflöde (+40 MSEK). Försäljningen

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Formpipe Software Stabilt tillväxtföretag med fortsatt potential Formpipe har sedan starten 2004 haft stark tillväxt och stigande marginaler. Genom såväl organisk tillväxt som

Läs mer

Ratingen för lönsamhet kan komma att sänkas om lönsamheten inte förbättras under H2.

Ratingen för lönsamhet kan komma att sänkas om lönsamheten inte förbättras under H2. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Omstruktureringsprogram ska lyfta lönsamheten ReadSofts rapport för det andra kvartalet var en besvikelse där en svag försäljning slog hårt

Läs mer

Pledpharma (pled.st) Bra start på 2012

Pledpharma (pled.st) Bra start på 2012 BOLAGSANALYS 20 februari 2011 Sammanfattning Pledpharma (pled.st) Bra start på 2012 Rapporten för fjärde kvartalet bjöd på en ned skrivning av tidigare aktiverade utvecklingskost nader. Nedskrivningen

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats BOLAGSANALYS 10 augusti 2010 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats Nordic Mines meddelade nyligen att de nu har erhållit den lånefinansiering som krävs för uppbyggnaden av Laivagruvan.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 1 november 213 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Svagt Q3 från Addnode Group Addnode Group:s rapport för det tredje kvartalet var betydligt svagare än vad vi räknade med även justerat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 april 2015 Sammanfattning West International (WINT) Förväntningarna höjs West International meddelade idag en omvänd vinstvarning för Q1 2015. Bolaget räknar

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Bra slagläge lockar

Biolin (BLIN.ST) Bra slagläge lockar BOLAGSANALYS 19 mars 2009 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Bra slagläge lockar Biolin har med en rad nylanseringar och en mer fokuserad verksamhet goda chanser att överraska positivt i år. Vi väntar oss

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk BOLAGSANALYS 21 november 2008 Sammanfattning Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk Tilgin annonserade i går att de säljer den kraftigt förlustbringade verksamheten inom IPTV till IPTV-konkurrenten

Läs mer