Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl , lunch kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00"

Transkript

1 (31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl , lunch kl Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson, (s) Övriga deltagande Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef Tomas Forsberg, IT-chef Umeå, Jan Olofsson, Projektledare, Emma Allebo-Goff, kommunikatör, 49 Malin Bjurén, föreningsutvecklare, 59-63, 66 Göran Dahle, personalstrateg, Bo Granström, föreståndare simhall, 64 Håkan Ahlman, ekonomichef, 52, 75 Anders Eriksson, fastighetsansvarig VIBO, 64 Erica Lundström, ekonom, 52, 75 Ivar Bengtsson, arkitekt, 64 Stig Westbergh, projektledare, Jan-Ola Wirth, VA-ingengör, 70 Rune Sjöström, Projektledare, Eric Thorstensson, administrativ chef Lars Andersson, IT-chef, Erik Sedig, kanslichef Umeåregionen, Utses att justera Christer Lundgren Plats och tid Kommunkontoret, den 17 mars 2015, kl Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer Ordförande Mathias Haglund Christer Lundgren Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift...

2 (31) Innehållsförteckning Förändring av arbetsutskottets dagordning... 3 Vasa krigsbarn besöker Vindeln... 4 Övertidsrapportering för kommunkoncernen... 5 Tobaksfri arbetsplats... 6 Information om ny skatteprognos... 7 Information om kollektivtrafiken i Vindeln... 8 Fotoboken, Med vingar längs Vindelälven... 9 Planerade och pågående projekt Medfinansiering Leaderområde Vindelälven Information om IT-verksamheten i Vindeln Information om IT-samverkan i Umeåregionen Ansökan om medel för renovering av Hällnäs stationshus Ansökan om bidrag grill/värmestuga, Vännäs Motorklubb Istid på ishallen i Vindeln Utredning energibidrag till föreningslokaler Ansökan om bidrag till luftvärmepump Uppdatering kring utredning simhall Information inför möte med Trafikverket Inför mötet med landsbygdsrådet Planering av nyvalsutbildningar Bolagsordning och ägardirektiv VIBO Kurser och konferenser Information om bidrag till vägföreningar Bidragsregler för studieförbunden i Vindelns kommun Medfinansiering/samarbete Leia demonstrator Extern analys av Vindelns kommuns kostnader Medfinansiering Hållbar produktion för konkurrenskraft och tillväxt i övre Norrland Bokslut

3 (31) 48 Dnr K Förändring av arbetsutskottets dagordning Ärendet Information om Vindelns simhall utgår från dagordningen.

4 (31) 49 Dnr K Vasa krigsbarn besöker Vindeln Sammanfattning Föreningen Vasa läns krigsbarn besöker Vindeln kommun två dagar, den augusti Föreningen planerar att under besöket anordna ett seminarium för allmänheten där de ska dela med sig av sina upplevelser. Föreningen planeras även att vara en programpunkt på Nationalälvsdagen. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars informerar kommunikatör Emma Allebo-Goff om besöket av Vasa krigsbarn. - Tjänsteskrivelse av kommunikatör Emma Allebo-Goff, den 2 mars Arbetsutskottet ställer sig positiva till besöket från Föreningen Vasa läns krigsbarn. Kommunikatör Emma Allebo-Goff, uppdras redovisa ett fullständigt program för besöket på arbetsutskottets sammanträde den 8 juni 2015.

5 (31) 50 Dnr K Övertidsrapportering för kommunkoncernen Sammanfattning På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 februari redogjorde Personalstrateg Göran Dahle för en översiktlig redovisning av kommunkoncernens övertidsarbete under verksamhetsåret Arbetsutskottet beslutade då att de ville se en fördjupad redovisning av antalet timmar övertid som arbetas i respektive förvaltning vid arbetsutskottets sammanträde den 9 mars. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars 2015 redovisar personalstrateg Göran Dahle en mer detaljerad bild av antalet övertidstimmar/mertidstimmar per förvaltning i kommunkoncernen. Personalstrateg Göran Dahle redovisar att socialförvaltningen är den förvaltning som har högst antal övertidstimmar/mertidstimmar per anställd i kommunen. Längst nivå på övertid/mertid per anställd för verksamhetsåret 2014 redovisas hos miljö- och byggnadsnämnden. I medarbetarenkäten från 2014 för Vindelns kommun anger 17,4 % av de anställda att de inte har tid att utföra alla sina arbetsuppgifter på ordinarie arbetstid. 52 % av de anställda anger att de på ett bra eller mycket bra sätt kan fullgöra sina arbetsuppgifter på sin ordinarie arbetstid. - Övertidsarbete andel av total arbetad tid, Göran Dahle, den 9 mars Förvaltningscheferna i Vindelns kommun uppdras se över om nyttjandet av övertidsarbetet kan minskas. Kommunchef Per-Eric Magnusson, uppdras att i ledningsgruppen ta upp och diskutera mängden och orsakerna till uttaget av övertid i de olika förvaltningarna i Vindelns kommun. En återkoppling i ärendet ska göras till arbetsutskottet i maj 2015.

6 (31) 51 Dnr K Tobaksfri arbetsplats Sammanfattning Den 22 november 2011 påbörjades ett arbete med att Vindelns kommun skulle införa rök- eller tobakfri arbetstid. Arbetsutskottet gav den 10 november 2014 i uppdrag till dåvarande kommunchef Mats Karlsson att ta fram ett förslag till beslut för att införa tobaksfri arbetstid inom kommunens verksamheter som har nära kontakt med barn och äldre samt införande av rökfri arbetstid inom övriga verksamheter i Vindelns kommun. Målsättningen var att besluta om införandet av tobakfri och rökfri arbetstid i fullmäktige i februari På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars 2015 informerar personalstrateg Göran Dahle om ärendet. - Beslut från kommunstyrelsen, den 22 november 2011, Tjänsteskrivelse om rökfri arbetstid, den 5 oktober Reviderad tjänsteskrivelse om rökfri arbetstid, den 22 oktober Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, den 29 oktober 2012, Information på kommunfullmäktige, den 22 september 2014, 52 - Presentation från kommunfullmäktige, Umeå kommun, den 22 september Presentation från kommunfullmäktige, Västerbottens läns landsting, den 6 oktober Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 november 2014, 219. Förvaltningarna i Vindelns kommun uppdras att som en del i det personalpolitiska arbetet föra en dialog med de anställda om hur vi kan åstadkomma en rök- och tobaksfri arbetstid i hela Vindelns kommun. Frågan med rök- och tobakfri arbetstid ska vävas samman med det personalpolitiska arbetet, arbetet mot alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) samt med Hälsocentralen/Folktandvården i Vindelns kommun. Ärendet återkopplas till kommunstyrelsens arbetsutskott i juni 2015.

7 (31) 52 Dnr K Information om ny skatteprognos På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars informerar ekonomichef Håkan Ahlman om den senaste skatteprognosen för Vindelns kommun Den senaste skatteprognosen för Vindelns kommun, daterad 19 februari 2015 visar en minskad skatteintäkt för Vindelns kommun. De minskade intäkterna medför enligt prognosen ett försämrat resultat i budget med 1,4 mkr under verksamhetsåret Skatteprognos , den 3 mars Arbetsutskottet noterar att den nya skatteprognosen medför ett försämrat resultat med 1,4 mkr för Vindelns kommun. Ekonomichef Håkan Ahlman uppdras återkomma med en mer heltäckande bild av den ekonomiska utvecklingen när den första budgetprognosen för kommunens verksamheter 2015 finns tillgänglig.

8 (31) 53 Dnr K Information om kollektivtrafiken i Vindeln Sammanfattning Vindelns kommuns inomkommunala trafik är upphandlad och avtalet för trafiken gäller till och med Avtalet kan efter samråd och godkännande av båda parter förlängas med ett år. Förlängningen kan ske ytterligare två gånger vilket innebär att avtalet totalt kan förlängas tre år fram till och med december Förlängningen av avtalet ska vara godkänt av båda parter senast 18 månader före avtalstidens utgång. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars 2015 informeras arbetsutskottet av kommunsekreterare Frida Hallgren, om arbetet kring kollektivtrafiken i Vindelns kommun samt vilket arbete som kommer att genomföras under kommande år inför att gällande avtal går ut och måste förlängas eller upphandlas på nytt. - Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Frida Hallgren, den 2 mars Kommunsekreterare Frida Hallgren, uppdras undersöka om Umeå kommun kan bistå Vindelns kommun med arbetet kring upphandlingen av kollektivtrafiken. ska vid den kommande upphandlingen av kollektivtrafiken godkänna förfrågningsunderlaget.

9 (31) 54 Dnr K Fotoboken, Med vingar längs Vindelälven Sammanfattning Boken Med vingar längs Vindelälven är en fotobok med mark och flygbilder längs hela Vindelälven. Boken släpps den 1 augusti I samband med att boken kommer ut för försäljning kommer det att genomföras en bokreleaseresa längs Vindelälven med bildspel och musik på minst 8 platser, från Ammarnäs till Umeå. Det avslutande besöket är på Nationalälvsdagen den 15 augusti 2015 i Vindeln kommun. På besöket i Vindeln under Nationalälvsdagen kommer bland annat en känd artist att framträda. Vindelns kommun har fått en förfrågan om att köpa boken Med vingar längs Vindelälven. Vid köp av ett större parti böcker får även kommunen rättigheter att använda minst 25 bilder från boken i fritt syfte. - Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Frida Hallgren, den 2 mars Prisuppgifter, den 2 mars Syftet med projektet Vingar längs Vindelälven samt korrigeringar i prisuppgifterna, den 2 mars Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Vindelns kommun köper 300 exemplar av boken Med vingar längs Vindelälven. Finansiering: 100 böcker finansieras från kommunstyrelsens oförutsedda medel. 200 böcker läggs i lager för försäljning och finansieras från kommunens likvida medel.

10 (31) 55 Dnr K Planerade och pågående projekt På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars informerar projektledarna Stig Westbergh och Rune Sjöström om planerade och pågående projekt i Vindelns kommun. På arbetsutskottets sammanträde redovisar Rune Sjöström grunden för Europeiska unionens projektfinansieringar. Europeiska unionen har infört strukturfonder som har för avsikt att delfinansiera projekt som har till syfte att lösa strukturella problem. Det finns fyra stycken strukturfonder: socialfonden regionala fonden, jordbruksfonden samt havs- och fiskerifonden. Det finns även ett antal regionala utvecklingsanslag att söka projektmedel från. Vindeln kommun ingår just nu i ett antal projekt. Några av projekten återfinns inom Vindelälvens fiskeområde, Kvarnenområdet, VIKOM, Biosfärområdet samt Blå vägen-samarbetet. Dessa projekt håller på att avslutas eftersom Europeiska unionens programperiod har gått ut och en ny period håller på att starta. I och med att den Europeiska unionens nya programperiod just nu håller på att inledas finns en mängd olika projekt där Vindelns kommun kan delta. Vindelns kommun har fått förfrågan om att delta samt medfinansiera ett antal av de projekt som planeras att starta i Västerbotten, Vindelälvsområdet samt inom Umeåregionen. Exempel på sådana projekt finns inom näringslivsutveckling, turismområdet, Leader UR, enfortsättning på kvarnenprojekten, Leader Vindelälven, 3 regleringsmagasin i Umeälven och restaurering av stenkistor i Renforsen. Informationen är delgiven.

11 (31) 56 Dnr K Medfinansiering Leaderområde Vindelälven Bakgrund Vindelälvens fiskeområde har under programperioden varit ett av 14 fiskeområden i Sverige. Under hösten 2013 och våren 2014 påbörjade Vindelälvens fiskeområde en process för att få veta om intresse fanns att, under kommande programperiod, jobba vidare med fisket i Vindelälven- Umeälvens nedre del inom ramen för lokalt ledd utveckling. I diskussioner med en mängd parter drogs sedan riktlinjer upp för vad som borde och skulle kunna göras för fisket de närmsta åren. Våren 2014 skickades en intresseanmälan in till Jordbruksverket om att bilda ett leaderområde för målperioden Inför inskickandet av anmälan förankrades den hos en mängd parter bl. a. kommunerna. Projektet Leaderområde Vindelälvens vision är Mer fisk och bättre fiskeförvaltning till nytta och nöje för ortsbor och besökare. De övergripande målen som projektet vill uppnå är en fiskeförvaltning som säkerställer ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiskeresursen, en samverkan som skapar samsyn och delaktighet, en förbättrad miljö som skapar förutsättningar för reproduktion av fisk samt en ökad tillgänglighet såväl fysiskt som mentalt för ortsbor och besökare. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars redogör projektledare Stig Westbergh och Rune Sjöström för ärendet. - Skrivelse Leaderområde Vindelälven, den 17 februari Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Vindelns kommun medfinansierar projektet Leaderområdet Vindelälven med totalt kr under perioden Medfinansieringen fördelas jämt under de sex åren till kr per år.

12 (31) 57 Dnr K Information om IT-verksamheten i Vindeln På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars 2015, redogör IT-chef Lars Andersson för en nulägesbeskrivning över ITverksamheten i Vindeln kommun. I Vindelns kommun finns över 500 datorer, trådlöst nätverk i alla lokaler, möjlighet att arbeta mobilt, samma kontorspaket för alla användare, automatiserad programdistribution, fjärrhjälp samt storskalig drift. IT-chef Lars Andersson redogör för ett antal av de framtida behov som han identifierar i Vindelns kommun inom IT-området. Behoven som framförs är bland annat ökade krav på kompetens/utbildning, leverans/support/stöd, strategi för IT i kommunen, förvaltning, projektledning samt bemanning. Informationen är delgiven.

13 (31) 58 Dnr K Information om IT-samverkan i Umeåregionen På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars informerar kanslichef för Umeåregionen, Erik Sedig om IT-samverkan i Umeåregionen. Umeåregionens kommunchefer har beslutat att söka helhetslösningar och helhetssyner på tjänster som erbjuds till kommunernas medborgare. Samarbeten mellan kommunerna kan formaliseras genom att bilda en gemensam nämnd för IT-verksamheten. Kanslichef för Umeåregionen, Erik Sedig redogör för ett antal goda exempel på tidigare samverkansområden. Exempel som framförs är bland annat biblioteken och växel. Jan Olofsson, projektledare för IT-projekt i Umeåregionen redovisar planerna inför verksamhetsåret 2015 samt ett antal aktuella samverkansområden. I dagsläget finns det ett antal samverkansområden, exempelvis IT-drift och helpdesk (Vännäs, Umeå, Vindeln), inventering av verksamhetssystem och projekt, utredning- samverkan kataloger och identitetshantering samt samverkansavtal Örnsköldsvik och Region Västerbotten. Ett grundavtal för IT-samverkan i Umeåregionen har upprättats på kommunchefsnivå som reglerar detta. Tomas Forsberg, IT-chef i Umeå kommun redovisar att många små kommuner har svårt att upprätthålla specialistkompetens och att samverkan inom IT-området kan innebära stor nytta. IT-chef för Umeå kommun, Tomas Forsberg framför att samverkan till exempel kan ge bättre kvalitet, medborgarnytta, bättre service och lägre kostnader. Förslaget till samverkan mellan Umeåregionens kommuner är bland annat att samverkan alltid skall prövas innan verksamhetsstöd eller annan ITutrustning köps in i samtliga kommuner. För att detta ska fungera krävs enligt Tomas Forsberg, IT-chef i Umeå, gemensamma regler och principer i Umeåregionen. Informationen är delgiven.

14 (31) 59 Dnr K Ansökan om medel för renovering av Hällnäs stationshus Sammanfattning Den 9 februari 2015 inkom en skrivelse från Hällnäs samhällsnämnd. I skrivelsen ansöker Hällnäs samhällsnämnd om medel för renovering av Hällnäs stationshus. Hällnäs samhällsnämnd önskar att Vindelns kommun bidrar med följande: tkr för målning och övriga reparationer. - Avgiftsbefrielse för VA och sophämtning - Arbetskraft för installation av toaletter, vatten och avlopp. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars redogör föreningsutvecklare Malin Bjurén för ärendet. - Ansökan om medel för renovering av Hällnäs stationshus, inkommen den 9 februari Hällnäs samhällsnämnds ansökan om medel för renovering av Hällnäs stationshus avslås med motiveringen att Vindelns kommun redan betalar ut stöd till en samlingslokal i Hällnäs och att det inte finns budgetutrymme för Vindelns kommun att stödja denna typ av bidrag. Vindelns kommun erbjuder rådgivning via föreningsutvecklare Malin Bjurén för att försöka finna annan finansiering till de önskade renoveringarna av Hällnäs stationshus.

15 (31) 60 Dnr K Ansökan om bidrag grill/värmestuga, Vännäs Motorklubb Sammanfattning Vännäs Motorklubbs sektion i Vindeln, som arrangerar folkraceträningar och tävlingar på Flakabäck, ansöker om ett bidrag för att anlägga en grillkåta som de kan nyttja som värmestuga under sina träningar. - Tjänsteskrivelse Malin Bjurén, den 2 mars Bidragsansökan grill/värmestuga, Vännäs motorklubb, den 24 februari Arbetsutskottets förslag till kommunstyelsen Vännäs Motorklubbs sektion i Vindeln beviljas ett bidrag på kr för uppbyggnad av en värmestuga. Finansiering: Kommunstyrelsens oförutsedda medel.

16 (31) 61 Dnr K Istid på ishallen i Vindeln Sammanfattning Vindelns Idrottsfastigheter AB inkom med önskemål gällande förlängning av istid i Fritidscentrum , tillsammans med ytterligare önskemål. I detta ärende behandlas enbart frågan gällande istidens förlängning. Under vintern har Vindeln Hockey informerat om behovet av ökad istid och de arbete som de gör. - Tjänsteskrivelse Malin Bjurén, den 26 februari Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, den 27 januari 2015, 34 - Namnlistor, den 19 januari Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, den 13 januari 2015, 18. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen kr tillskjuts till Vindelns idrottsfastigheter AB för att utöka istiden i Vindelns ishall. Finansiering: kommunstyrelsens oförutsedda medel. Föreningsutvecklare Malin Bjurén, uppdras förhandla med Vindelns idrottsfastigheter AB och Vindelns hockeyförening om hur tillskottet till den utökade istiden ska fördelas över året.

17 (31) 62 Dnr K Utredning energibidrag till föreningslokaler Sammanfattning På uppdrag av kommunstyrelsen har föreningsutvecklare Malin Bjurén utrett möjligheten att införa ett energibidrag till de byar som har samlingslokal och är berättigad till kommunens stöd för samlingslokaler. - Tjänsteskrivelse föreningsutvecklare Malin Bjurén, den 27 februari Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Vindelns kommun väljer att avslå införandet av ett energibidrag till föreningslokaler i Vindelns kommun.

18 (31) 63 Dnr K Ansökan om bidrag till luftvärmepump Sammanfattning Forsbacka Intresseförening, Brännforssund i norra delen av kommunen har en aktiv förening med ett 80-tal medlemmar. Bystugan nyttjas flitigt av boenden i närområdet framförallt till hälsofrämjande aktiviteter. Föreningen är nu i behov av förnyat värmesystem och ansöker om ett bidrag till en luftvärmepump. - Tjänsteskrivelse föreningsutvecklare Malin Bjurén, den 27 februari Ansökan om bidrag till luftvärmepump från Forsbacka intresseförening, den 20 oktober Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Forsbacka intresseförening beviljas kr för inköp av en luftvärmepump. Finansiering: Kommunstyrelsens oförutsedda medel.

19 (31) 64 Dnr K Uppdatering kring utredning simhall På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars informerar arkitekt, Ivar Bengtsson från Arkinova, om utredningen av alternativa åtgärder på simhallen i Vindeln. Arkitekt Ivar Bengtsson redovisar tre förslag på åtgärder: 1. Behålla det befintliga badhuset som det är och bara åtgärda det som krävs för att verksamhetens ska kunna fortleva. Utredningen om att renovera den befintliga simhallen för att åtgärda det som krävs för att verksamheten ska fortleva genomfördes år 2013 och kostnaden för renoveringen beräknas uppgå till cirka 14, mkr. 2. Behålla badhuset men lägga till ytterligare funktioner och tillgodose full tillgänglighet. Att behålla badhuset samt att lägga till ytterligare funktioner inklusive en undervisnings- och terapibassäng med barnlek- och relaxavdelning samt tillgodoseende av full tillgänglighet beräknas uppgå till en kostnad om cirka mkr. 3. Bygga nytt badhus, möjligen i anslutning till Fritidscentrum. En nybyggnation med en bassäng med fyra stycken 25 metersbanor, undervisningsbassäng samt ett litet äventyrsbad beräknas uppgå till en kostnad om cirka 110 mkr. Anders Eriksson, fastighetsansvarig på Vindelnbostäder AB samt Bo Granström, föreståndare för Vindelns simhall deltar också på arbetsutskottets sammanträde för att diskutera utredningen kring simhallen. - Badhusutredningen, den 2 mars Statusbedömning av Vindelns simhall, den 12 december Centralskolan 1, inspektion 2014, den 19 februari Centralskolan 1, inspektion och föreläggande 2012, den 20 december Svar från VIBO angående underhållsplan, den 15 maj Kommunchef Per-Eric Magnusson uppdras ta fram en driftskostnadskalkyl för de tre förslagna alternativen för Vindelns simhall samt ett alternativ där vi inte renoverar simhallen utan stänger den.

20 (31) Beslutet delges Miljö- och byggnadsnämnden.

21 (31) 65 Dnr K Information inför möte med Trafikverket Trafikverket besöker Vindelns kommun den 14 april 2015 för att diskutera framtida projekt och prioriteringsområden. Detta möte brukar planeras varje år för parterna ska hålla kontakt i aktuella frågor. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars ges information inför möte med Trafikverket. Informationen är delgiven.

22 (31) 66 Dnr K Inför mötet med landsbygdsrådet har stämt träff med landsbygdsrådet i Vindelns kommun. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars informerar ordförande, Mathias Haglund, (s), om det tidigare mötet med Landsbygdsrådet. Arbetsutskottet diskuterar Mathias Haglunds redovisning och de ställningstagande de ska framföra på möte med Landsbygdsrådet. Informationen är delgiven.

23 (31) 67 Dnr K Planering av nyvalsutbildningar De nya nämnderna och styrelserna som utsågs efter valet, hösten 2014 trädde in den 1 januari Ett antal utbildningsinsatser har genomförts för de ny- och omvalda politikerna under de första månaderna på året. På arbetsutskottet sammanträde diskuteras vilket utbildningsbehov som finns för ordförande och vice ordförande i nämnder, styrelse och kommunfullmäktige. Informationen är delgiven.

24 (31) 68 Dnr K Bolagsordning och ägardirektiv VIBO Kommunchef Per-Eric Magnusson uppdrogs den 2 september 2014, 111, att utreda behovet av att revidera ägardirektiven och bolagsordningen för Vindelnbostäder AB. På kommunstyrelsens sammanträde den 27 januari 2015 redogjorde kommunchef Per-Eric Magnusson för hans förslag till förändringar av Vindelnbostäder AB:s ägardirektiv samt bolagsordning. Kommunstyrelsen beslutade den 27 januari 2015 att återremittera ärendet till kommunchef, Per-Eric Magnusson för att utreda ett eventuellt tillägg eller förändring av 3 och 4 i bolagsordningen angående Vindelnbostäder AB:s ansvar för Vindelns kommuns industrifastigheter samt för att säkerställa att skrivelserna i 3 och 4 är förenliga med Lagen om offentlig upphandling. Det ska även utredas om det i ägardirektivet ska införas en skrivelse angående hyra på Vindelns kommuns bredbandsnät, ViNet. Kommunchef, Per Eric Magnusson uppdrogs även att se över avkastningskraven i Vindelns kommuns organisation samt hyresavtalet med ViNet. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars diskuterar arbetsutskottet Vindelnbostäder AB:s styrelses synpunkter på förslaget till bolagsordning och ägardirektiv. - Beslut från Vindelnbostäder AB, den 19 februari 2015, 4. - Beslut från Vindelnbostäder AB, den 19 februari 2015, 5. - Förslag bolagsordning, den 19 januari Förslag ägardirektiv, den 19 januari Beslut från kommunstyrelsen den 2 september 2014, 111. Kommunchef Per-Eric Magnusson, uppdras fortsätta arbetet med att ta fram ett nytt förslag till ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Vindelnbostäder AB. Kommunchef Per-Eric Magnusson uppdras ta Vindelnbostäder AB:s synpunkter i beaktning i det fortsatta arbetet.

25 (31) 69 Dnr K Kurser och konferenser 1. Politikerträff med vårdförbundet i Umeå, den 29 april Ägarstyrning, det kommunala bolaget i kommunkoncernen i Umeå, den 21 maj Arbetsutskottet avstår från att delta på Politikerträffen med vårdförbundet i Umeå den 29 april 2015 samt utbildningen om Ägarstyrning, det kommunala bolaget i kommunkoncernen i Umeå, den 21 maj Kommunstyrelsens ledamöter som deltog på mötet angående turismprojekt som genomfördes på Granö Beckasin, den 2 mars 2015 har rätt att skriva förrättningsarvoden.

26 (31) 70 Dnr K Information om bidrag till vägföreningar På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars informerar gatu- och VA-ingenjör Jan-Ola Wirth samt förvaltningschef Eric Thorstensson om förändrade förutsättningarna för utbetalningen av bidragen till vägföreningarna i Vindelns kommun. Trafikverket har inkommit med en kostnadsberäkning till Vindelns kommun gällande bidragen till vägföreningarna i kommunen. Kostnadsberäkningen innebär att budgeten för utbetalningar av bidrag till vägföreningar i Vindelns kommun kommer att överskridas med kr i budget Den totala utbetalningen av bidrag till vägföreningarna i Vindelns kommun uppgår till kr. Gatu- och VA-ingenjör Jan-Ola Wirth uppdras genomföra en översyn av regelverket för bidragen till vägföreningar så att de harmoniserar med Trafikverkets förändrade regelverk och Vindelns kommuns budget för ändamålet. I övrigt anses informationen som delgiven.

27 (31) 71 Dnr K Bidragsregler för studieförbunden i Vindelns kommun Sammanfattning Kommunstyrelsens tog för ett antal år sedan över ansvaret för kulturverksamheten i Vindelns kommun från dåvarande utbildnings- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsens tog därmed över ansvaret för bidragen till studieförbunden i Vindelns kommun. Efter att kommunstyrelsens tagit över ansvaret har reglementet för studieförbunden i Vindelns kommun aldrig reviderats. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars redovisas ett reviderat bidragsreglemente som tydliggör att kommunstyrelsen är ansvarig för bidraget samt att datumen för utbetalning har anpassats till kommunstyrelsens sammanträden. - Reviderat reglemente: Bidragsregler för studieförbunden i Vindelns kommun, den 3 mars Bidragsregler för studieförbunden i Vindelns kommun, den 22 april Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Det reviderade reglementet för bidrag till studieförbunden i Vindelns kommun fastställs.

28 (31) 72 Dnr K Medfinansiering/samarbete Leia demonstrator Sammanfattning Projektet Leila demonstrator affärsutveckling är ett projekt med fokus på att genus-, socialt företagande- och mångfaldsperspektiv ska testas och utvecklas. Den övergripande målsättningen och visionen med projektet är enligt Leia företagshotell AB att: Alternativa affärsutvecklingsmetoder är synliga, tillgängliga och lika självklara som de traditionella är idag. Driva företag är ett lika naturligt val som att vara anställd. Sociala inhouse modeller (sociala företag- en egen resultatenhet i befintliga företag) är vanliga bland företagen i Västerbottens län Det finns en bred och naturlig samverkan mellan Inland - Kust Det är en självklarhet att företagaren deltar via digitala workshop o föreläsningar som sänds i länet Att Leia demonstrator är en etablerad testarena för nya företagarutvecklingsmodeller i länet. Målgrupperna för projektet är företagande kvinnor, utlandsfödda, unga företagare, företagare som vill växa, personer med funktionsnedsättningar och personer med tidiga ideér. Enligt Leia Företagshotell AB är en demonstrator är en testbädd som fungerar som plattform för utveckling och utvärdering av nya idéer och metoder inom affärsutveckling. I idealfallet övergår metoden som utvecklats och testats i demonstratorn till en användbar process för affärsutveckling och utveckling av företagare. - Förstudierapport Leia demonstrator, den 3 mars Kommunsammanställning Demonstrator, den 3 mars Medfinansieringsintyg, den 3 mars Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Vindelns kommun ställer vid behov och förfrågan från projektet Leia demonstratior upp med lokal, videokonferensutrustning och annonskostnader vid ett eventuellt besök i Vindelns kommun.

29 (31) 73 Dnr K Extern analys av Vindelns kommuns kostnader På kommunstyrelsens sammanträde den 27 januari 2015, 43, väckte Tomas Nilsson, (m), ärendet Extern analys av Vindelns kommuns kostnader. Tomas Nilsson, (m), framförde att Vindelns kommun vid tidigare år har köpt in en rapport bestående av en extern analys av Vindelns kommuns kostnader. Tomas Nilsson, (m), föreslår att denna rapport ska köpas in även i år. Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet, den 27 januari 2015 att uppdra till kommunchef, Per-Eric Magnusson att utreda möjligheten att köpa in PWC-rapporten som är en extern rapport över kommunens kostnader. Uppdraget skulle sedan redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott som delegerades rätten att fatta beslut om rapporten ska köpas in. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars 2015 redovisar kommunchef Per-Eric Magnusson kostnaderna för att köpa in rapporten. Per-Eric Magnusson redovisar även ett förslaget om att Vindelns kommun köper in Sveriges kommuner och Landstings nyckeltalsanalys och genomför en internutbildning i ekonomisk uppföljning. - Kommunstyrelsens beslut den 27 januari 2015, 43 Vindelns kommun köper in Sveriges Kommuner och Landstigs nyckeltalsanalys. Finansiering: Konto 250, utredningar.

Dnr K-2015-45 Information om vattenråd 10

Dnr K-2015-45 Information om vattenråd 10 2015-03-25 3(22) Dnr K-2015-45 Information om vattenråd 10 På kommunstyrelsen sammanträde den 25 mars kommer Greger Jonsson och informerar om vattenråd 10. 2015-03-25 4(22) Dnr K-2014-23 Bokslut 2014 Sammanfattning

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 25 mars 2015, kl. 09.00 15.30, lunch kl. 12.00-13.00

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 25 mars 2015, kl. 09.00 15.30, lunch kl. 12.00-13.00 2015-03-25 1(26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 25 mars 2015, kl. 09.00 15.30, lunch kl. 12.00-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 2014-12-16 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande 174-177, 179-187 Christer Lundgren, (c), ordförande 178 Marianne

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

Frida Hallgren, sekreterare Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB ... Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer 38-51

Frida Hallgren, sekreterare Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB ... Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer 38-51 2014-12-17 1(17) Plats och tid 17 december 2014, kl. 11.30-15.45 Beslutande Stefan Nordström, ordförande Janne Noren, (c) Per-Anders Olsson, (s) Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Övriga deltagande Frida

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 27 januari 2015 kl. 08.30-12.15, 13.15-15.30, lunch 12.15 13.15.

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 27 januari 2015 kl. 08.30-12.15, 13.15-15.30, lunch 12.15 13.15. 2015-01-27 1(25) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 27 januari 2015 kl. 08.30-12.15, 13.15-15.30, lunch 12.15 13.15. Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl. 09.00 16.30, lunch kl. 12.00-13.00.

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl. 09.00 16.30, lunch kl. 12.00-13.00. 2015-04-28 1(29) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl. 09.00 16.30, lunch kl. 12.00-13.00. Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson,

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14 2013-05-23 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c)

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-9. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-9. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2013-02-28 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Elli-Mari Lundgren (m) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2014-02-27 1(12) Plats och tid Forsströmska huset kl 8.30-11.00 Beslutande Övriga deltagande Stefan Nordström, (m), ordförande Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c) Staffan Nygren (fp) Ulf-Peter Nilsson

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 1(11) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 Mikael Holmlund (m), ordförande Johan Åsberg (fp) Per-Anders Olsson (s) Per-Uno

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h "~,.,, _).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h ~,.,, _). l {10) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssalen, kl 13.30-14.30 Se sidan 2 Underskrifter "'"""" (f'!- ~t""t-::--- --- ~ "'~"" 138-143 Ordförande \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- -c-;;~ i; c;~-~~-;~~~-~;;--c7~------------------------------------------------

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk kl 08.30-11.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Onsdag 19 februari 2014 kl. 14:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Ann-Louise Broden (S) Yvonne Broberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (18) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.55. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 15 april 2015, kl 18 00 20 30 ... Sekreterare Christer Nygren Paragrafer 21-26

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 15 april 2015, kl 18 00 20 30 ... Sekreterare Christer Nygren Paragrafer 21-26 2015-04-15 1(8) Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 15 april 2015, kl 18 00 20 30 Beslutande Lars Waltari, ordförande Magnus Hedman Övriga deltagande Christer Nygren, VD Per Eriksson, Vindelns Alpina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.00 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, tjänstgörande ersättare Ritva

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, fredagen den 13 februari 2015 kl. 13.00 15.30

Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, fredagen den 13 februari 2015 kl. 13.00 15.30 2015-02-13 1(7) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, fredagen den 13 februari 2015 kl. 13.00 15.30 Beslutande Mathias Haglund, ordförande Per-Erik Magnusson, kommunchef, 1-4 Lars Johansson,

Läs mer

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare:

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunstyrelsen 2013-01-14 1 (10) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2013-01-14 klockan 09.00-16.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Malin Svensson (M) Roger Rydström (S) Jan-Olof Andersson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Kommunchefsgruppen KALLELSE 1(5) Dag 2013-05-15. Tid 08.30-11.00. Umeå stadshus, Nobelsalen

Kommunchefsgruppen KALLELSE 1(5) Dag 2013-05-15. Tid 08.30-11.00. Umeå stadshus, Nobelsalen Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Kommunchefsgruppen Dag 2013-05-15 Tid 08.30-11.00 Plats ande Umeå stadshus, Nobelsalen Kurt-Allan Egelby, Bjurholms kommun

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, Kl. 13.00-15.30 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S) Jan Svärd (S) Samuel Eriksson (V) Robin Pleines (C) Bo Hedlund (C) Erkki Vuorijärvi (GL) Göran Strömqvist

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer