Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl , lunch kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00"

Transkript

1 (31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl , lunch kl Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson, (s) Övriga deltagande Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef Tomas Forsberg, IT-chef Umeå, Jan Olofsson, Projektledare, Emma Allebo-Goff, kommunikatör, 49 Malin Bjurén, föreningsutvecklare, 59-63, 66 Göran Dahle, personalstrateg, Bo Granström, föreståndare simhall, 64 Håkan Ahlman, ekonomichef, 52, 75 Anders Eriksson, fastighetsansvarig VIBO, 64 Erica Lundström, ekonom, 52, 75 Ivar Bengtsson, arkitekt, 64 Stig Westbergh, projektledare, Jan-Ola Wirth, VA-ingengör, 70 Rune Sjöström, Projektledare, Eric Thorstensson, administrativ chef Lars Andersson, IT-chef, Erik Sedig, kanslichef Umeåregionen, Utses att justera Christer Lundgren Plats och tid Kommunkontoret, den 17 mars 2015, kl Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer Ordförande Mathias Haglund Christer Lundgren Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift...

2 (31) Innehållsförteckning Förändring av arbetsutskottets dagordning... 3 Vasa krigsbarn besöker Vindeln... 4 Övertidsrapportering för kommunkoncernen... 5 Tobaksfri arbetsplats... 6 Information om ny skatteprognos... 7 Information om kollektivtrafiken i Vindeln... 8 Fotoboken, Med vingar längs Vindelälven... 9 Planerade och pågående projekt Medfinansiering Leaderområde Vindelälven Information om IT-verksamheten i Vindeln Information om IT-samverkan i Umeåregionen Ansökan om medel för renovering av Hällnäs stationshus Ansökan om bidrag grill/värmestuga, Vännäs Motorklubb Istid på ishallen i Vindeln Utredning energibidrag till föreningslokaler Ansökan om bidrag till luftvärmepump Uppdatering kring utredning simhall Information inför möte med Trafikverket Inför mötet med landsbygdsrådet Planering av nyvalsutbildningar Bolagsordning och ägardirektiv VIBO Kurser och konferenser Information om bidrag till vägföreningar Bidragsregler för studieförbunden i Vindelns kommun Medfinansiering/samarbete Leia demonstrator Extern analys av Vindelns kommuns kostnader Medfinansiering Hållbar produktion för konkurrenskraft och tillväxt i övre Norrland Bokslut

3 (31) 48 Dnr K Förändring av arbetsutskottets dagordning Ärendet Information om Vindelns simhall utgår från dagordningen.

4 (31) 49 Dnr K Vasa krigsbarn besöker Vindeln Sammanfattning Föreningen Vasa läns krigsbarn besöker Vindeln kommun två dagar, den augusti Föreningen planerar att under besöket anordna ett seminarium för allmänheten där de ska dela med sig av sina upplevelser. Föreningen planeras även att vara en programpunkt på Nationalälvsdagen. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars informerar kommunikatör Emma Allebo-Goff om besöket av Vasa krigsbarn. - Tjänsteskrivelse av kommunikatör Emma Allebo-Goff, den 2 mars Arbetsutskottet ställer sig positiva till besöket från Föreningen Vasa läns krigsbarn. Kommunikatör Emma Allebo-Goff, uppdras redovisa ett fullständigt program för besöket på arbetsutskottets sammanträde den 8 juni 2015.

5 (31) 50 Dnr K Övertidsrapportering för kommunkoncernen Sammanfattning På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 februari redogjorde Personalstrateg Göran Dahle för en översiktlig redovisning av kommunkoncernens övertidsarbete under verksamhetsåret Arbetsutskottet beslutade då att de ville se en fördjupad redovisning av antalet timmar övertid som arbetas i respektive förvaltning vid arbetsutskottets sammanträde den 9 mars. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars 2015 redovisar personalstrateg Göran Dahle en mer detaljerad bild av antalet övertidstimmar/mertidstimmar per förvaltning i kommunkoncernen. Personalstrateg Göran Dahle redovisar att socialförvaltningen är den förvaltning som har högst antal övertidstimmar/mertidstimmar per anställd i kommunen. Längst nivå på övertid/mertid per anställd för verksamhetsåret 2014 redovisas hos miljö- och byggnadsnämnden. I medarbetarenkäten från 2014 för Vindelns kommun anger 17,4 % av de anställda att de inte har tid att utföra alla sina arbetsuppgifter på ordinarie arbetstid. 52 % av de anställda anger att de på ett bra eller mycket bra sätt kan fullgöra sina arbetsuppgifter på sin ordinarie arbetstid. - Övertidsarbete andel av total arbetad tid, Göran Dahle, den 9 mars Förvaltningscheferna i Vindelns kommun uppdras se över om nyttjandet av övertidsarbetet kan minskas. Kommunchef Per-Eric Magnusson, uppdras att i ledningsgruppen ta upp och diskutera mängden och orsakerna till uttaget av övertid i de olika förvaltningarna i Vindelns kommun. En återkoppling i ärendet ska göras till arbetsutskottet i maj 2015.

6 (31) 51 Dnr K Tobaksfri arbetsplats Sammanfattning Den 22 november 2011 påbörjades ett arbete med att Vindelns kommun skulle införa rök- eller tobakfri arbetstid. Arbetsutskottet gav den 10 november 2014 i uppdrag till dåvarande kommunchef Mats Karlsson att ta fram ett förslag till beslut för att införa tobaksfri arbetstid inom kommunens verksamheter som har nära kontakt med barn och äldre samt införande av rökfri arbetstid inom övriga verksamheter i Vindelns kommun. Målsättningen var att besluta om införandet av tobakfri och rökfri arbetstid i fullmäktige i februari På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars 2015 informerar personalstrateg Göran Dahle om ärendet. - Beslut från kommunstyrelsen, den 22 november 2011, Tjänsteskrivelse om rökfri arbetstid, den 5 oktober Reviderad tjänsteskrivelse om rökfri arbetstid, den 22 oktober Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, den 29 oktober 2012, Information på kommunfullmäktige, den 22 september 2014, 52 - Presentation från kommunfullmäktige, Umeå kommun, den 22 september Presentation från kommunfullmäktige, Västerbottens läns landsting, den 6 oktober Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 november 2014, 219. Förvaltningarna i Vindelns kommun uppdras att som en del i det personalpolitiska arbetet föra en dialog med de anställda om hur vi kan åstadkomma en rök- och tobaksfri arbetstid i hela Vindelns kommun. Frågan med rök- och tobakfri arbetstid ska vävas samman med det personalpolitiska arbetet, arbetet mot alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) samt med Hälsocentralen/Folktandvården i Vindelns kommun. Ärendet återkopplas till kommunstyrelsens arbetsutskott i juni 2015.

7 (31) 52 Dnr K Information om ny skatteprognos På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars informerar ekonomichef Håkan Ahlman om den senaste skatteprognosen för Vindelns kommun Den senaste skatteprognosen för Vindelns kommun, daterad 19 februari 2015 visar en minskad skatteintäkt för Vindelns kommun. De minskade intäkterna medför enligt prognosen ett försämrat resultat i budget med 1,4 mkr under verksamhetsåret Skatteprognos , den 3 mars Arbetsutskottet noterar att den nya skatteprognosen medför ett försämrat resultat med 1,4 mkr för Vindelns kommun. Ekonomichef Håkan Ahlman uppdras återkomma med en mer heltäckande bild av den ekonomiska utvecklingen när den första budgetprognosen för kommunens verksamheter 2015 finns tillgänglig.

8 (31) 53 Dnr K Information om kollektivtrafiken i Vindeln Sammanfattning Vindelns kommuns inomkommunala trafik är upphandlad och avtalet för trafiken gäller till och med Avtalet kan efter samråd och godkännande av båda parter förlängas med ett år. Förlängningen kan ske ytterligare två gånger vilket innebär att avtalet totalt kan förlängas tre år fram till och med december Förlängningen av avtalet ska vara godkänt av båda parter senast 18 månader före avtalstidens utgång. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars 2015 informeras arbetsutskottet av kommunsekreterare Frida Hallgren, om arbetet kring kollektivtrafiken i Vindelns kommun samt vilket arbete som kommer att genomföras under kommande år inför att gällande avtal går ut och måste förlängas eller upphandlas på nytt. - Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Frida Hallgren, den 2 mars Kommunsekreterare Frida Hallgren, uppdras undersöka om Umeå kommun kan bistå Vindelns kommun med arbetet kring upphandlingen av kollektivtrafiken. ska vid den kommande upphandlingen av kollektivtrafiken godkänna förfrågningsunderlaget.

9 (31) 54 Dnr K Fotoboken, Med vingar längs Vindelälven Sammanfattning Boken Med vingar längs Vindelälven är en fotobok med mark och flygbilder längs hela Vindelälven. Boken släpps den 1 augusti I samband med att boken kommer ut för försäljning kommer det att genomföras en bokreleaseresa längs Vindelälven med bildspel och musik på minst 8 platser, från Ammarnäs till Umeå. Det avslutande besöket är på Nationalälvsdagen den 15 augusti 2015 i Vindeln kommun. På besöket i Vindeln under Nationalälvsdagen kommer bland annat en känd artist att framträda. Vindelns kommun har fått en förfrågan om att köpa boken Med vingar längs Vindelälven. Vid köp av ett större parti böcker får även kommunen rättigheter att använda minst 25 bilder från boken i fritt syfte. - Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Frida Hallgren, den 2 mars Prisuppgifter, den 2 mars Syftet med projektet Vingar längs Vindelälven samt korrigeringar i prisuppgifterna, den 2 mars Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Vindelns kommun köper 300 exemplar av boken Med vingar längs Vindelälven. Finansiering: 100 böcker finansieras från kommunstyrelsens oförutsedda medel. 200 böcker läggs i lager för försäljning och finansieras från kommunens likvida medel.

10 (31) 55 Dnr K Planerade och pågående projekt På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars informerar projektledarna Stig Westbergh och Rune Sjöström om planerade och pågående projekt i Vindelns kommun. På arbetsutskottets sammanträde redovisar Rune Sjöström grunden för Europeiska unionens projektfinansieringar. Europeiska unionen har infört strukturfonder som har för avsikt att delfinansiera projekt som har till syfte att lösa strukturella problem. Det finns fyra stycken strukturfonder: socialfonden regionala fonden, jordbruksfonden samt havs- och fiskerifonden. Det finns även ett antal regionala utvecklingsanslag att söka projektmedel från. Vindeln kommun ingår just nu i ett antal projekt. Några av projekten återfinns inom Vindelälvens fiskeområde, Kvarnenområdet, VIKOM, Biosfärområdet samt Blå vägen-samarbetet. Dessa projekt håller på att avslutas eftersom Europeiska unionens programperiod har gått ut och en ny period håller på att starta. I och med att den Europeiska unionens nya programperiod just nu håller på att inledas finns en mängd olika projekt där Vindelns kommun kan delta. Vindelns kommun har fått förfrågan om att delta samt medfinansiera ett antal av de projekt som planeras att starta i Västerbotten, Vindelälvsområdet samt inom Umeåregionen. Exempel på sådana projekt finns inom näringslivsutveckling, turismområdet, Leader UR, enfortsättning på kvarnenprojekten, Leader Vindelälven, 3 regleringsmagasin i Umeälven och restaurering av stenkistor i Renforsen. Informationen är delgiven.

11 (31) 56 Dnr K Medfinansiering Leaderområde Vindelälven Bakgrund Vindelälvens fiskeområde har under programperioden varit ett av 14 fiskeområden i Sverige. Under hösten 2013 och våren 2014 påbörjade Vindelälvens fiskeområde en process för att få veta om intresse fanns att, under kommande programperiod, jobba vidare med fisket i Vindelälven- Umeälvens nedre del inom ramen för lokalt ledd utveckling. I diskussioner med en mängd parter drogs sedan riktlinjer upp för vad som borde och skulle kunna göras för fisket de närmsta åren. Våren 2014 skickades en intresseanmälan in till Jordbruksverket om att bilda ett leaderområde för målperioden Inför inskickandet av anmälan förankrades den hos en mängd parter bl. a. kommunerna. Projektet Leaderområde Vindelälvens vision är Mer fisk och bättre fiskeförvaltning till nytta och nöje för ortsbor och besökare. De övergripande målen som projektet vill uppnå är en fiskeförvaltning som säkerställer ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiskeresursen, en samverkan som skapar samsyn och delaktighet, en förbättrad miljö som skapar förutsättningar för reproduktion av fisk samt en ökad tillgänglighet såväl fysiskt som mentalt för ortsbor och besökare. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars redogör projektledare Stig Westbergh och Rune Sjöström för ärendet. - Skrivelse Leaderområde Vindelälven, den 17 februari Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Vindelns kommun medfinansierar projektet Leaderområdet Vindelälven med totalt kr under perioden Medfinansieringen fördelas jämt under de sex åren till kr per år.

12 (31) 57 Dnr K Information om IT-verksamheten i Vindeln På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars 2015, redogör IT-chef Lars Andersson för en nulägesbeskrivning över ITverksamheten i Vindeln kommun. I Vindelns kommun finns över 500 datorer, trådlöst nätverk i alla lokaler, möjlighet att arbeta mobilt, samma kontorspaket för alla användare, automatiserad programdistribution, fjärrhjälp samt storskalig drift. IT-chef Lars Andersson redogör för ett antal av de framtida behov som han identifierar i Vindelns kommun inom IT-området. Behoven som framförs är bland annat ökade krav på kompetens/utbildning, leverans/support/stöd, strategi för IT i kommunen, förvaltning, projektledning samt bemanning. Informationen är delgiven.

13 (31) 58 Dnr K Information om IT-samverkan i Umeåregionen På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars informerar kanslichef för Umeåregionen, Erik Sedig om IT-samverkan i Umeåregionen. Umeåregionens kommunchefer har beslutat att söka helhetslösningar och helhetssyner på tjänster som erbjuds till kommunernas medborgare. Samarbeten mellan kommunerna kan formaliseras genom att bilda en gemensam nämnd för IT-verksamheten. Kanslichef för Umeåregionen, Erik Sedig redogör för ett antal goda exempel på tidigare samverkansområden. Exempel som framförs är bland annat biblioteken och växel. Jan Olofsson, projektledare för IT-projekt i Umeåregionen redovisar planerna inför verksamhetsåret 2015 samt ett antal aktuella samverkansområden. I dagsläget finns det ett antal samverkansområden, exempelvis IT-drift och helpdesk (Vännäs, Umeå, Vindeln), inventering av verksamhetssystem och projekt, utredning- samverkan kataloger och identitetshantering samt samverkansavtal Örnsköldsvik och Region Västerbotten. Ett grundavtal för IT-samverkan i Umeåregionen har upprättats på kommunchefsnivå som reglerar detta. Tomas Forsberg, IT-chef i Umeå kommun redovisar att många små kommuner har svårt att upprätthålla specialistkompetens och att samverkan inom IT-området kan innebära stor nytta. IT-chef för Umeå kommun, Tomas Forsberg framför att samverkan till exempel kan ge bättre kvalitet, medborgarnytta, bättre service och lägre kostnader. Förslaget till samverkan mellan Umeåregionens kommuner är bland annat att samverkan alltid skall prövas innan verksamhetsstöd eller annan ITutrustning köps in i samtliga kommuner. För att detta ska fungera krävs enligt Tomas Forsberg, IT-chef i Umeå, gemensamma regler och principer i Umeåregionen. Informationen är delgiven.

14 (31) 59 Dnr K Ansökan om medel för renovering av Hällnäs stationshus Sammanfattning Den 9 februari 2015 inkom en skrivelse från Hällnäs samhällsnämnd. I skrivelsen ansöker Hällnäs samhällsnämnd om medel för renovering av Hällnäs stationshus. Hällnäs samhällsnämnd önskar att Vindelns kommun bidrar med följande: tkr för målning och övriga reparationer. - Avgiftsbefrielse för VA och sophämtning - Arbetskraft för installation av toaletter, vatten och avlopp. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars redogör föreningsutvecklare Malin Bjurén för ärendet. - Ansökan om medel för renovering av Hällnäs stationshus, inkommen den 9 februari Hällnäs samhällsnämnds ansökan om medel för renovering av Hällnäs stationshus avslås med motiveringen att Vindelns kommun redan betalar ut stöd till en samlingslokal i Hällnäs och att det inte finns budgetutrymme för Vindelns kommun att stödja denna typ av bidrag. Vindelns kommun erbjuder rådgivning via föreningsutvecklare Malin Bjurén för att försöka finna annan finansiering till de önskade renoveringarna av Hällnäs stationshus.

15 (31) 60 Dnr K Ansökan om bidrag grill/värmestuga, Vännäs Motorklubb Sammanfattning Vännäs Motorklubbs sektion i Vindeln, som arrangerar folkraceträningar och tävlingar på Flakabäck, ansöker om ett bidrag för att anlägga en grillkåta som de kan nyttja som värmestuga under sina träningar. - Tjänsteskrivelse Malin Bjurén, den 2 mars Bidragsansökan grill/värmestuga, Vännäs motorklubb, den 24 februari Arbetsutskottets förslag till kommunstyelsen Vännäs Motorklubbs sektion i Vindeln beviljas ett bidrag på kr för uppbyggnad av en värmestuga. Finansiering: Kommunstyrelsens oförutsedda medel.

16 (31) 61 Dnr K Istid på ishallen i Vindeln Sammanfattning Vindelns Idrottsfastigheter AB inkom med önskemål gällande förlängning av istid i Fritidscentrum , tillsammans med ytterligare önskemål. I detta ärende behandlas enbart frågan gällande istidens förlängning. Under vintern har Vindeln Hockey informerat om behovet av ökad istid och de arbete som de gör. - Tjänsteskrivelse Malin Bjurén, den 26 februari Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, den 27 januari 2015, 34 - Namnlistor, den 19 januari Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, den 13 januari 2015, 18. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen kr tillskjuts till Vindelns idrottsfastigheter AB för att utöka istiden i Vindelns ishall. Finansiering: kommunstyrelsens oförutsedda medel. Föreningsutvecklare Malin Bjurén, uppdras förhandla med Vindelns idrottsfastigheter AB och Vindelns hockeyförening om hur tillskottet till den utökade istiden ska fördelas över året.

17 (31) 62 Dnr K Utredning energibidrag till föreningslokaler Sammanfattning På uppdrag av kommunstyrelsen har föreningsutvecklare Malin Bjurén utrett möjligheten att införa ett energibidrag till de byar som har samlingslokal och är berättigad till kommunens stöd för samlingslokaler. - Tjänsteskrivelse föreningsutvecklare Malin Bjurén, den 27 februari Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Vindelns kommun väljer att avslå införandet av ett energibidrag till föreningslokaler i Vindelns kommun.

18 (31) 63 Dnr K Ansökan om bidrag till luftvärmepump Sammanfattning Forsbacka Intresseförening, Brännforssund i norra delen av kommunen har en aktiv förening med ett 80-tal medlemmar. Bystugan nyttjas flitigt av boenden i närområdet framförallt till hälsofrämjande aktiviteter. Föreningen är nu i behov av förnyat värmesystem och ansöker om ett bidrag till en luftvärmepump. - Tjänsteskrivelse föreningsutvecklare Malin Bjurén, den 27 februari Ansökan om bidrag till luftvärmepump från Forsbacka intresseförening, den 20 oktober Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Forsbacka intresseförening beviljas kr för inköp av en luftvärmepump. Finansiering: Kommunstyrelsens oförutsedda medel.

19 (31) 64 Dnr K Uppdatering kring utredning simhall På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars informerar arkitekt, Ivar Bengtsson från Arkinova, om utredningen av alternativa åtgärder på simhallen i Vindeln. Arkitekt Ivar Bengtsson redovisar tre förslag på åtgärder: 1. Behålla det befintliga badhuset som det är och bara åtgärda det som krävs för att verksamhetens ska kunna fortleva. Utredningen om att renovera den befintliga simhallen för att åtgärda det som krävs för att verksamheten ska fortleva genomfördes år 2013 och kostnaden för renoveringen beräknas uppgå till cirka 14, mkr. 2. Behålla badhuset men lägga till ytterligare funktioner och tillgodose full tillgänglighet. Att behålla badhuset samt att lägga till ytterligare funktioner inklusive en undervisnings- och terapibassäng med barnlek- och relaxavdelning samt tillgodoseende av full tillgänglighet beräknas uppgå till en kostnad om cirka mkr. 3. Bygga nytt badhus, möjligen i anslutning till Fritidscentrum. En nybyggnation med en bassäng med fyra stycken 25 metersbanor, undervisningsbassäng samt ett litet äventyrsbad beräknas uppgå till en kostnad om cirka 110 mkr. Anders Eriksson, fastighetsansvarig på Vindelnbostäder AB samt Bo Granström, föreståndare för Vindelns simhall deltar också på arbetsutskottets sammanträde för att diskutera utredningen kring simhallen. - Badhusutredningen, den 2 mars Statusbedömning av Vindelns simhall, den 12 december Centralskolan 1, inspektion 2014, den 19 februari Centralskolan 1, inspektion och föreläggande 2012, den 20 december Svar från VIBO angående underhållsplan, den 15 maj Kommunchef Per-Eric Magnusson uppdras ta fram en driftskostnadskalkyl för de tre förslagna alternativen för Vindelns simhall samt ett alternativ där vi inte renoverar simhallen utan stänger den.

20 (31) Beslutet delges Miljö- och byggnadsnämnden.

21 (31) 65 Dnr K Information inför möte med Trafikverket Trafikverket besöker Vindelns kommun den 14 april 2015 för att diskutera framtida projekt och prioriteringsområden. Detta möte brukar planeras varje år för parterna ska hålla kontakt i aktuella frågor. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars ges information inför möte med Trafikverket. Informationen är delgiven.

22 (31) 66 Dnr K Inför mötet med landsbygdsrådet har stämt träff med landsbygdsrådet i Vindelns kommun. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars informerar ordförande, Mathias Haglund, (s), om det tidigare mötet med Landsbygdsrådet. Arbetsutskottet diskuterar Mathias Haglunds redovisning och de ställningstagande de ska framföra på möte med Landsbygdsrådet. Informationen är delgiven.

23 (31) 67 Dnr K Planering av nyvalsutbildningar De nya nämnderna och styrelserna som utsågs efter valet, hösten 2014 trädde in den 1 januari Ett antal utbildningsinsatser har genomförts för de ny- och omvalda politikerna under de första månaderna på året. På arbetsutskottet sammanträde diskuteras vilket utbildningsbehov som finns för ordförande och vice ordförande i nämnder, styrelse och kommunfullmäktige. Informationen är delgiven.

24 (31) 68 Dnr K Bolagsordning och ägardirektiv VIBO Kommunchef Per-Eric Magnusson uppdrogs den 2 september 2014, 111, att utreda behovet av att revidera ägardirektiven och bolagsordningen för Vindelnbostäder AB. På kommunstyrelsens sammanträde den 27 januari 2015 redogjorde kommunchef Per-Eric Magnusson för hans förslag till förändringar av Vindelnbostäder AB:s ägardirektiv samt bolagsordning. Kommunstyrelsen beslutade den 27 januari 2015 att återremittera ärendet till kommunchef, Per-Eric Magnusson för att utreda ett eventuellt tillägg eller förändring av 3 och 4 i bolagsordningen angående Vindelnbostäder AB:s ansvar för Vindelns kommuns industrifastigheter samt för att säkerställa att skrivelserna i 3 och 4 är förenliga med Lagen om offentlig upphandling. Det ska även utredas om det i ägardirektivet ska införas en skrivelse angående hyra på Vindelns kommuns bredbandsnät, ViNet. Kommunchef, Per Eric Magnusson uppdrogs även att se över avkastningskraven i Vindelns kommuns organisation samt hyresavtalet med ViNet. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars diskuterar arbetsutskottet Vindelnbostäder AB:s styrelses synpunkter på förslaget till bolagsordning och ägardirektiv. - Beslut från Vindelnbostäder AB, den 19 februari 2015, 4. - Beslut från Vindelnbostäder AB, den 19 februari 2015, 5. - Förslag bolagsordning, den 19 januari Förslag ägardirektiv, den 19 januari Beslut från kommunstyrelsen den 2 september 2014, 111. Kommunchef Per-Eric Magnusson, uppdras fortsätta arbetet med att ta fram ett nytt förslag till ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Vindelnbostäder AB. Kommunchef Per-Eric Magnusson uppdras ta Vindelnbostäder AB:s synpunkter i beaktning i det fortsatta arbetet.

25 (31) 69 Dnr K Kurser och konferenser 1. Politikerträff med vårdförbundet i Umeå, den 29 april Ägarstyrning, det kommunala bolaget i kommunkoncernen i Umeå, den 21 maj Arbetsutskottet avstår från att delta på Politikerträffen med vårdförbundet i Umeå den 29 april 2015 samt utbildningen om Ägarstyrning, det kommunala bolaget i kommunkoncernen i Umeå, den 21 maj Kommunstyrelsens ledamöter som deltog på mötet angående turismprojekt som genomfördes på Granö Beckasin, den 2 mars 2015 har rätt att skriva förrättningsarvoden.

26 (31) 70 Dnr K Information om bidrag till vägföreningar På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars informerar gatu- och VA-ingenjör Jan-Ola Wirth samt förvaltningschef Eric Thorstensson om förändrade förutsättningarna för utbetalningen av bidragen till vägföreningarna i Vindelns kommun. Trafikverket har inkommit med en kostnadsberäkning till Vindelns kommun gällande bidragen till vägföreningarna i kommunen. Kostnadsberäkningen innebär att budgeten för utbetalningar av bidrag till vägföreningar i Vindelns kommun kommer att överskridas med kr i budget Den totala utbetalningen av bidrag till vägföreningarna i Vindelns kommun uppgår till kr. Gatu- och VA-ingenjör Jan-Ola Wirth uppdras genomföra en översyn av regelverket för bidragen till vägföreningar så att de harmoniserar med Trafikverkets förändrade regelverk och Vindelns kommuns budget för ändamålet. I övrigt anses informationen som delgiven.

27 (31) 71 Dnr K Bidragsregler för studieförbunden i Vindelns kommun Sammanfattning Kommunstyrelsens tog för ett antal år sedan över ansvaret för kulturverksamheten i Vindelns kommun från dåvarande utbildnings- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsens tog därmed över ansvaret för bidragen till studieförbunden i Vindelns kommun. Efter att kommunstyrelsens tagit över ansvaret har reglementet för studieförbunden i Vindelns kommun aldrig reviderats. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars redovisas ett reviderat bidragsreglemente som tydliggör att kommunstyrelsen är ansvarig för bidraget samt att datumen för utbetalning har anpassats till kommunstyrelsens sammanträden. - Reviderat reglemente: Bidragsregler för studieförbunden i Vindelns kommun, den 3 mars Bidragsregler för studieförbunden i Vindelns kommun, den 22 april Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Det reviderade reglementet för bidrag till studieförbunden i Vindelns kommun fastställs.

28 (31) 72 Dnr K Medfinansiering/samarbete Leia demonstrator Sammanfattning Projektet Leila demonstrator affärsutveckling är ett projekt med fokus på att genus-, socialt företagande- och mångfaldsperspektiv ska testas och utvecklas. Den övergripande målsättningen och visionen med projektet är enligt Leia företagshotell AB att: Alternativa affärsutvecklingsmetoder är synliga, tillgängliga och lika självklara som de traditionella är idag. Driva företag är ett lika naturligt val som att vara anställd. Sociala inhouse modeller (sociala företag- en egen resultatenhet i befintliga företag) är vanliga bland företagen i Västerbottens län Det finns en bred och naturlig samverkan mellan Inland - Kust Det är en självklarhet att företagaren deltar via digitala workshop o föreläsningar som sänds i länet Att Leia demonstrator är en etablerad testarena för nya företagarutvecklingsmodeller i länet. Målgrupperna för projektet är företagande kvinnor, utlandsfödda, unga företagare, företagare som vill växa, personer med funktionsnedsättningar och personer med tidiga ideér. Enligt Leia Företagshotell AB är en demonstrator är en testbädd som fungerar som plattform för utveckling och utvärdering av nya idéer och metoder inom affärsutveckling. I idealfallet övergår metoden som utvecklats och testats i demonstratorn till en användbar process för affärsutveckling och utveckling av företagare. - Förstudierapport Leia demonstrator, den 3 mars Kommunsammanställning Demonstrator, den 3 mars Medfinansieringsintyg, den 3 mars Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Vindelns kommun ställer vid behov och förfrågan från projektet Leia demonstratior upp med lokal, videokonferensutrustning och annonskostnader vid ett eventuellt besök i Vindelns kommun.

29 (31) 73 Dnr K Extern analys av Vindelns kommuns kostnader På kommunstyrelsens sammanträde den 27 januari 2015, 43, väckte Tomas Nilsson, (m), ärendet Extern analys av Vindelns kommuns kostnader. Tomas Nilsson, (m), framförde att Vindelns kommun vid tidigare år har köpt in en rapport bestående av en extern analys av Vindelns kommuns kostnader. Tomas Nilsson, (m), föreslår att denna rapport ska köpas in även i år. Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet, den 27 januari 2015 att uppdra till kommunchef, Per-Eric Magnusson att utreda möjligheten att köpa in PWC-rapporten som är en extern rapport över kommunens kostnader. Uppdraget skulle sedan redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott som delegerades rätten att fatta beslut om rapporten ska köpas in. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars 2015 redovisar kommunchef Per-Eric Magnusson kostnaderna för att köpa in rapporten. Per-Eric Magnusson redovisar även ett förslaget om att Vindelns kommun köper in Sveriges kommuner och Landstings nyckeltalsanalys och genomför en internutbildning i ekonomisk uppföljning. - Kommunstyrelsens beslut den 27 januari 2015, 43 Vindelns kommun köper in Sveriges Kommuner och Landstigs nyckeltalsanalys. Finansiering: Konto 250, utredningar.

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl. 09.00 16.30, lunch kl. 12.00-13.00.

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl. 09.00 16.30, lunch kl. 12.00-13.00. 2015-04-28 1(29) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl. 09.00 16.30, lunch kl. 12.00-13.00. Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-01-07 1(30) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 januari 2013, kl. 08.30-12.30 13.00-17.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m)

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer