Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl , lunch kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00"

Transkript

1 (31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl , lunch kl Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson, (s) Övriga deltagande Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef Tomas Forsberg, IT-chef Umeå, Jan Olofsson, Projektledare, Emma Allebo-Goff, kommunikatör, 49 Malin Bjurén, föreningsutvecklare, 59-63, 66 Göran Dahle, personalstrateg, Bo Granström, föreståndare simhall, 64 Håkan Ahlman, ekonomichef, 52, 75 Anders Eriksson, fastighetsansvarig VIBO, 64 Erica Lundström, ekonom, 52, 75 Ivar Bengtsson, arkitekt, 64 Stig Westbergh, projektledare, Jan-Ola Wirth, VA-ingengör, 70 Rune Sjöström, Projektledare, Eric Thorstensson, administrativ chef Lars Andersson, IT-chef, Erik Sedig, kanslichef Umeåregionen, Utses att justera Christer Lundgren Plats och tid Kommunkontoret, den 17 mars 2015, kl Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer Ordförande Mathias Haglund Christer Lundgren Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift...

2 (31) Innehållsförteckning Förändring av arbetsutskottets dagordning... 3 Vasa krigsbarn besöker Vindeln... 4 Övertidsrapportering för kommunkoncernen... 5 Tobaksfri arbetsplats... 6 Information om ny skatteprognos... 7 Information om kollektivtrafiken i Vindeln... 8 Fotoboken, Med vingar längs Vindelälven... 9 Planerade och pågående projekt Medfinansiering Leaderområde Vindelälven Information om IT-verksamheten i Vindeln Information om IT-samverkan i Umeåregionen Ansökan om medel för renovering av Hällnäs stationshus Ansökan om bidrag grill/värmestuga, Vännäs Motorklubb Istid på ishallen i Vindeln Utredning energibidrag till föreningslokaler Ansökan om bidrag till luftvärmepump Uppdatering kring utredning simhall Information inför möte med Trafikverket Inför mötet med landsbygdsrådet Planering av nyvalsutbildningar Bolagsordning och ägardirektiv VIBO Kurser och konferenser Information om bidrag till vägföreningar Bidragsregler för studieförbunden i Vindelns kommun Medfinansiering/samarbete Leia demonstrator Extern analys av Vindelns kommuns kostnader Medfinansiering Hållbar produktion för konkurrenskraft och tillväxt i övre Norrland Bokslut

3 (31) 48 Dnr K Förändring av arbetsutskottets dagordning Ärendet Information om Vindelns simhall utgår från dagordningen.

4 (31) 49 Dnr K Vasa krigsbarn besöker Vindeln Sammanfattning Föreningen Vasa läns krigsbarn besöker Vindeln kommun två dagar, den augusti Föreningen planerar att under besöket anordna ett seminarium för allmänheten där de ska dela med sig av sina upplevelser. Föreningen planeras även att vara en programpunkt på Nationalälvsdagen. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars informerar kommunikatör Emma Allebo-Goff om besöket av Vasa krigsbarn. - Tjänsteskrivelse av kommunikatör Emma Allebo-Goff, den 2 mars Arbetsutskottet ställer sig positiva till besöket från Föreningen Vasa läns krigsbarn. Kommunikatör Emma Allebo-Goff, uppdras redovisa ett fullständigt program för besöket på arbetsutskottets sammanträde den 8 juni 2015.

5 (31) 50 Dnr K Övertidsrapportering för kommunkoncernen Sammanfattning På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 februari redogjorde Personalstrateg Göran Dahle för en översiktlig redovisning av kommunkoncernens övertidsarbete under verksamhetsåret Arbetsutskottet beslutade då att de ville se en fördjupad redovisning av antalet timmar övertid som arbetas i respektive förvaltning vid arbetsutskottets sammanträde den 9 mars. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars 2015 redovisar personalstrateg Göran Dahle en mer detaljerad bild av antalet övertidstimmar/mertidstimmar per förvaltning i kommunkoncernen. Personalstrateg Göran Dahle redovisar att socialförvaltningen är den förvaltning som har högst antal övertidstimmar/mertidstimmar per anställd i kommunen. Längst nivå på övertid/mertid per anställd för verksamhetsåret 2014 redovisas hos miljö- och byggnadsnämnden. I medarbetarenkäten från 2014 för Vindelns kommun anger 17,4 % av de anställda att de inte har tid att utföra alla sina arbetsuppgifter på ordinarie arbetstid. 52 % av de anställda anger att de på ett bra eller mycket bra sätt kan fullgöra sina arbetsuppgifter på sin ordinarie arbetstid. - Övertidsarbete andel av total arbetad tid, Göran Dahle, den 9 mars Förvaltningscheferna i Vindelns kommun uppdras se över om nyttjandet av övertidsarbetet kan minskas. Kommunchef Per-Eric Magnusson, uppdras att i ledningsgruppen ta upp och diskutera mängden och orsakerna till uttaget av övertid i de olika förvaltningarna i Vindelns kommun. En återkoppling i ärendet ska göras till arbetsutskottet i maj 2015.

6 (31) 51 Dnr K Tobaksfri arbetsplats Sammanfattning Den 22 november 2011 påbörjades ett arbete med att Vindelns kommun skulle införa rök- eller tobakfri arbetstid. Arbetsutskottet gav den 10 november 2014 i uppdrag till dåvarande kommunchef Mats Karlsson att ta fram ett förslag till beslut för att införa tobaksfri arbetstid inom kommunens verksamheter som har nära kontakt med barn och äldre samt införande av rökfri arbetstid inom övriga verksamheter i Vindelns kommun. Målsättningen var att besluta om införandet av tobakfri och rökfri arbetstid i fullmäktige i februari På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars 2015 informerar personalstrateg Göran Dahle om ärendet. - Beslut från kommunstyrelsen, den 22 november 2011, Tjänsteskrivelse om rökfri arbetstid, den 5 oktober Reviderad tjänsteskrivelse om rökfri arbetstid, den 22 oktober Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, den 29 oktober 2012, Information på kommunfullmäktige, den 22 september 2014, 52 - Presentation från kommunfullmäktige, Umeå kommun, den 22 september Presentation från kommunfullmäktige, Västerbottens läns landsting, den 6 oktober Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 november 2014, 219. Förvaltningarna i Vindelns kommun uppdras att som en del i det personalpolitiska arbetet föra en dialog med de anställda om hur vi kan åstadkomma en rök- och tobaksfri arbetstid i hela Vindelns kommun. Frågan med rök- och tobakfri arbetstid ska vävas samman med det personalpolitiska arbetet, arbetet mot alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) samt med Hälsocentralen/Folktandvården i Vindelns kommun. Ärendet återkopplas till kommunstyrelsens arbetsutskott i juni 2015.

7 (31) 52 Dnr K Information om ny skatteprognos På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars informerar ekonomichef Håkan Ahlman om den senaste skatteprognosen för Vindelns kommun Den senaste skatteprognosen för Vindelns kommun, daterad 19 februari 2015 visar en minskad skatteintäkt för Vindelns kommun. De minskade intäkterna medför enligt prognosen ett försämrat resultat i budget med 1,4 mkr under verksamhetsåret Skatteprognos , den 3 mars Arbetsutskottet noterar att den nya skatteprognosen medför ett försämrat resultat med 1,4 mkr för Vindelns kommun. Ekonomichef Håkan Ahlman uppdras återkomma med en mer heltäckande bild av den ekonomiska utvecklingen när den första budgetprognosen för kommunens verksamheter 2015 finns tillgänglig.

8 (31) 53 Dnr K Information om kollektivtrafiken i Vindeln Sammanfattning Vindelns kommuns inomkommunala trafik är upphandlad och avtalet för trafiken gäller till och med Avtalet kan efter samråd och godkännande av båda parter förlängas med ett år. Förlängningen kan ske ytterligare två gånger vilket innebär att avtalet totalt kan förlängas tre år fram till och med december Förlängningen av avtalet ska vara godkänt av båda parter senast 18 månader före avtalstidens utgång. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars 2015 informeras arbetsutskottet av kommunsekreterare Frida Hallgren, om arbetet kring kollektivtrafiken i Vindelns kommun samt vilket arbete som kommer att genomföras under kommande år inför att gällande avtal går ut och måste förlängas eller upphandlas på nytt. - Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Frida Hallgren, den 2 mars Kommunsekreterare Frida Hallgren, uppdras undersöka om Umeå kommun kan bistå Vindelns kommun med arbetet kring upphandlingen av kollektivtrafiken. ska vid den kommande upphandlingen av kollektivtrafiken godkänna förfrågningsunderlaget.

9 (31) 54 Dnr K Fotoboken, Med vingar längs Vindelälven Sammanfattning Boken Med vingar längs Vindelälven är en fotobok med mark och flygbilder längs hela Vindelälven. Boken släpps den 1 augusti I samband med att boken kommer ut för försäljning kommer det att genomföras en bokreleaseresa längs Vindelälven med bildspel och musik på minst 8 platser, från Ammarnäs till Umeå. Det avslutande besöket är på Nationalälvsdagen den 15 augusti 2015 i Vindeln kommun. På besöket i Vindeln under Nationalälvsdagen kommer bland annat en känd artist att framträda. Vindelns kommun har fått en förfrågan om att köpa boken Med vingar längs Vindelälven. Vid köp av ett större parti böcker får även kommunen rättigheter att använda minst 25 bilder från boken i fritt syfte. - Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Frida Hallgren, den 2 mars Prisuppgifter, den 2 mars Syftet med projektet Vingar längs Vindelälven samt korrigeringar i prisuppgifterna, den 2 mars Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Vindelns kommun köper 300 exemplar av boken Med vingar längs Vindelälven. Finansiering: 100 böcker finansieras från kommunstyrelsens oförutsedda medel. 200 böcker läggs i lager för försäljning och finansieras från kommunens likvida medel.

10 (31) 55 Dnr K Planerade och pågående projekt På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars informerar projektledarna Stig Westbergh och Rune Sjöström om planerade och pågående projekt i Vindelns kommun. På arbetsutskottets sammanträde redovisar Rune Sjöström grunden för Europeiska unionens projektfinansieringar. Europeiska unionen har infört strukturfonder som har för avsikt att delfinansiera projekt som har till syfte att lösa strukturella problem. Det finns fyra stycken strukturfonder: socialfonden regionala fonden, jordbruksfonden samt havs- och fiskerifonden. Det finns även ett antal regionala utvecklingsanslag att söka projektmedel från. Vindeln kommun ingår just nu i ett antal projekt. Några av projekten återfinns inom Vindelälvens fiskeområde, Kvarnenområdet, VIKOM, Biosfärområdet samt Blå vägen-samarbetet. Dessa projekt håller på att avslutas eftersom Europeiska unionens programperiod har gått ut och en ny period håller på att starta. I och med att den Europeiska unionens nya programperiod just nu håller på att inledas finns en mängd olika projekt där Vindelns kommun kan delta. Vindelns kommun har fått förfrågan om att delta samt medfinansiera ett antal av de projekt som planeras att starta i Västerbotten, Vindelälvsområdet samt inom Umeåregionen. Exempel på sådana projekt finns inom näringslivsutveckling, turismområdet, Leader UR, enfortsättning på kvarnenprojekten, Leader Vindelälven, 3 regleringsmagasin i Umeälven och restaurering av stenkistor i Renforsen. Informationen är delgiven.

11 (31) 56 Dnr K Medfinansiering Leaderområde Vindelälven Bakgrund Vindelälvens fiskeområde har under programperioden varit ett av 14 fiskeområden i Sverige. Under hösten 2013 och våren 2014 påbörjade Vindelälvens fiskeområde en process för att få veta om intresse fanns att, under kommande programperiod, jobba vidare med fisket i Vindelälven- Umeälvens nedre del inom ramen för lokalt ledd utveckling. I diskussioner med en mängd parter drogs sedan riktlinjer upp för vad som borde och skulle kunna göras för fisket de närmsta åren. Våren 2014 skickades en intresseanmälan in till Jordbruksverket om att bilda ett leaderområde för målperioden Inför inskickandet av anmälan förankrades den hos en mängd parter bl. a. kommunerna. Projektet Leaderområde Vindelälvens vision är Mer fisk och bättre fiskeförvaltning till nytta och nöje för ortsbor och besökare. De övergripande målen som projektet vill uppnå är en fiskeförvaltning som säkerställer ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiskeresursen, en samverkan som skapar samsyn och delaktighet, en förbättrad miljö som skapar förutsättningar för reproduktion av fisk samt en ökad tillgänglighet såväl fysiskt som mentalt för ortsbor och besökare. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars redogör projektledare Stig Westbergh och Rune Sjöström för ärendet. - Skrivelse Leaderområde Vindelälven, den 17 februari Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Vindelns kommun medfinansierar projektet Leaderområdet Vindelälven med totalt kr under perioden Medfinansieringen fördelas jämt under de sex åren till kr per år.

12 (31) 57 Dnr K Information om IT-verksamheten i Vindeln På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars 2015, redogör IT-chef Lars Andersson för en nulägesbeskrivning över ITverksamheten i Vindeln kommun. I Vindelns kommun finns över 500 datorer, trådlöst nätverk i alla lokaler, möjlighet att arbeta mobilt, samma kontorspaket för alla användare, automatiserad programdistribution, fjärrhjälp samt storskalig drift. IT-chef Lars Andersson redogör för ett antal av de framtida behov som han identifierar i Vindelns kommun inom IT-området. Behoven som framförs är bland annat ökade krav på kompetens/utbildning, leverans/support/stöd, strategi för IT i kommunen, förvaltning, projektledning samt bemanning. Informationen är delgiven.

13 (31) 58 Dnr K Information om IT-samverkan i Umeåregionen På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars informerar kanslichef för Umeåregionen, Erik Sedig om IT-samverkan i Umeåregionen. Umeåregionens kommunchefer har beslutat att söka helhetslösningar och helhetssyner på tjänster som erbjuds till kommunernas medborgare. Samarbeten mellan kommunerna kan formaliseras genom att bilda en gemensam nämnd för IT-verksamheten. Kanslichef för Umeåregionen, Erik Sedig redogör för ett antal goda exempel på tidigare samverkansområden. Exempel som framförs är bland annat biblioteken och växel. Jan Olofsson, projektledare för IT-projekt i Umeåregionen redovisar planerna inför verksamhetsåret 2015 samt ett antal aktuella samverkansområden. I dagsläget finns det ett antal samverkansområden, exempelvis IT-drift och helpdesk (Vännäs, Umeå, Vindeln), inventering av verksamhetssystem och projekt, utredning- samverkan kataloger och identitetshantering samt samverkansavtal Örnsköldsvik och Region Västerbotten. Ett grundavtal för IT-samverkan i Umeåregionen har upprättats på kommunchefsnivå som reglerar detta. Tomas Forsberg, IT-chef i Umeå kommun redovisar att många små kommuner har svårt att upprätthålla specialistkompetens och att samverkan inom IT-området kan innebära stor nytta. IT-chef för Umeå kommun, Tomas Forsberg framför att samverkan till exempel kan ge bättre kvalitet, medborgarnytta, bättre service och lägre kostnader. Förslaget till samverkan mellan Umeåregionens kommuner är bland annat att samverkan alltid skall prövas innan verksamhetsstöd eller annan ITutrustning köps in i samtliga kommuner. För att detta ska fungera krävs enligt Tomas Forsberg, IT-chef i Umeå, gemensamma regler och principer i Umeåregionen. Informationen är delgiven.

14 (31) 59 Dnr K Ansökan om medel för renovering av Hällnäs stationshus Sammanfattning Den 9 februari 2015 inkom en skrivelse från Hällnäs samhällsnämnd. I skrivelsen ansöker Hällnäs samhällsnämnd om medel för renovering av Hällnäs stationshus. Hällnäs samhällsnämnd önskar att Vindelns kommun bidrar med följande: tkr för målning och övriga reparationer. - Avgiftsbefrielse för VA och sophämtning - Arbetskraft för installation av toaletter, vatten och avlopp. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars redogör föreningsutvecklare Malin Bjurén för ärendet. - Ansökan om medel för renovering av Hällnäs stationshus, inkommen den 9 februari Hällnäs samhällsnämnds ansökan om medel för renovering av Hällnäs stationshus avslås med motiveringen att Vindelns kommun redan betalar ut stöd till en samlingslokal i Hällnäs och att det inte finns budgetutrymme för Vindelns kommun att stödja denna typ av bidrag. Vindelns kommun erbjuder rådgivning via föreningsutvecklare Malin Bjurén för att försöka finna annan finansiering till de önskade renoveringarna av Hällnäs stationshus.

15 (31) 60 Dnr K Ansökan om bidrag grill/värmestuga, Vännäs Motorklubb Sammanfattning Vännäs Motorklubbs sektion i Vindeln, som arrangerar folkraceträningar och tävlingar på Flakabäck, ansöker om ett bidrag för att anlägga en grillkåta som de kan nyttja som värmestuga under sina träningar. - Tjänsteskrivelse Malin Bjurén, den 2 mars Bidragsansökan grill/värmestuga, Vännäs motorklubb, den 24 februari Arbetsutskottets förslag till kommunstyelsen Vännäs Motorklubbs sektion i Vindeln beviljas ett bidrag på kr för uppbyggnad av en värmestuga. Finansiering: Kommunstyrelsens oförutsedda medel.

16 (31) 61 Dnr K Istid på ishallen i Vindeln Sammanfattning Vindelns Idrottsfastigheter AB inkom med önskemål gällande förlängning av istid i Fritidscentrum , tillsammans med ytterligare önskemål. I detta ärende behandlas enbart frågan gällande istidens förlängning. Under vintern har Vindeln Hockey informerat om behovet av ökad istid och de arbete som de gör. - Tjänsteskrivelse Malin Bjurén, den 26 februari Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, den 27 januari 2015, 34 - Namnlistor, den 19 januari Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, den 13 januari 2015, 18. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen kr tillskjuts till Vindelns idrottsfastigheter AB för att utöka istiden i Vindelns ishall. Finansiering: kommunstyrelsens oförutsedda medel. Föreningsutvecklare Malin Bjurén, uppdras förhandla med Vindelns idrottsfastigheter AB och Vindelns hockeyförening om hur tillskottet till den utökade istiden ska fördelas över året.

17 (31) 62 Dnr K Utredning energibidrag till föreningslokaler Sammanfattning På uppdrag av kommunstyrelsen har föreningsutvecklare Malin Bjurén utrett möjligheten att införa ett energibidrag till de byar som har samlingslokal och är berättigad till kommunens stöd för samlingslokaler. - Tjänsteskrivelse föreningsutvecklare Malin Bjurén, den 27 februari Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Vindelns kommun väljer att avslå införandet av ett energibidrag till föreningslokaler i Vindelns kommun.

18 (31) 63 Dnr K Ansökan om bidrag till luftvärmepump Sammanfattning Forsbacka Intresseförening, Brännforssund i norra delen av kommunen har en aktiv förening med ett 80-tal medlemmar. Bystugan nyttjas flitigt av boenden i närområdet framförallt till hälsofrämjande aktiviteter. Föreningen är nu i behov av förnyat värmesystem och ansöker om ett bidrag till en luftvärmepump. - Tjänsteskrivelse föreningsutvecklare Malin Bjurén, den 27 februari Ansökan om bidrag till luftvärmepump från Forsbacka intresseförening, den 20 oktober Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Forsbacka intresseförening beviljas kr för inköp av en luftvärmepump. Finansiering: Kommunstyrelsens oförutsedda medel.

19 (31) 64 Dnr K Uppdatering kring utredning simhall På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars informerar arkitekt, Ivar Bengtsson från Arkinova, om utredningen av alternativa åtgärder på simhallen i Vindeln. Arkitekt Ivar Bengtsson redovisar tre förslag på åtgärder: 1. Behålla det befintliga badhuset som det är och bara åtgärda det som krävs för att verksamhetens ska kunna fortleva. Utredningen om att renovera den befintliga simhallen för att åtgärda det som krävs för att verksamheten ska fortleva genomfördes år 2013 och kostnaden för renoveringen beräknas uppgå till cirka 14, mkr. 2. Behålla badhuset men lägga till ytterligare funktioner och tillgodose full tillgänglighet. Att behålla badhuset samt att lägga till ytterligare funktioner inklusive en undervisnings- och terapibassäng med barnlek- och relaxavdelning samt tillgodoseende av full tillgänglighet beräknas uppgå till en kostnad om cirka mkr. 3. Bygga nytt badhus, möjligen i anslutning till Fritidscentrum. En nybyggnation med en bassäng med fyra stycken 25 metersbanor, undervisningsbassäng samt ett litet äventyrsbad beräknas uppgå till en kostnad om cirka 110 mkr. Anders Eriksson, fastighetsansvarig på Vindelnbostäder AB samt Bo Granström, föreståndare för Vindelns simhall deltar också på arbetsutskottets sammanträde för att diskutera utredningen kring simhallen. - Badhusutredningen, den 2 mars Statusbedömning av Vindelns simhall, den 12 december Centralskolan 1, inspektion 2014, den 19 februari Centralskolan 1, inspektion och föreläggande 2012, den 20 december Svar från VIBO angående underhållsplan, den 15 maj Kommunchef Per-Eric Magnusson uppdras ta fram en driftskostnadskalkyl för de tre förslagna alternativen för Vindelns simhall samt ett alternativ där vi inte renoverar simhallen utan stänger den.

20 (31) Beslutet delges Miljö- och byggnadsnämnden.

21 (31) 65 Dnr K Information inför möte med Trafikverket Trafikverket besöker Vindelns kommun den 14 april 2015 för att diskutera framtida projekt och prioriteringsområden. Detta möte brukar planeras varje år för parterna ska hålla kontakt i aktuella frågor. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars ges information inför möte med Trafikverket. Informationen är delgiven.

22 (31) 66 Dnr K Inför mötet med landsbygdsrådet har stämt träff med landsbygdsrådet i Vindelns kommun. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars informerar ordförande, Mathias Haglund, (s), om det tidigare mötet med Landsbygdsrådet. Arbetsutskottet diskuterar Mathias Haglunds redovisning och de ställningstagande de ska framföra på möte med Landsbygdsrådet. Informationen är delgiven.

23 (31) 67 Dnr K Planering av nyvalsutbildningar De nya nämnderna och styrelserna som utsågs efter valet, hösten 2014 trädde in den 1 januari Ett antal utbildningsinsatser har genomförts för de ny- och omvalda politikerna under de första månaderna på året. På arbetsutskottet sammanträde diskuteras vilket utbildningsbehov som finns för ordförande och vice ordförande i nämnder, styrelse och kommunfullmäktige. Informationen är delgiven.

24 (31) 68 Dnr K Bolagsordning och ägardirektiv VIBO Kommunchef Per-Eric Magnusson uppdrogs den 2 september 2014, 111, att utreda behovet av att revidera ägardirektiven och bolagsordningen för Vindelnbostäder AB. På kommunstyrelsens sammanträde den 27 januari 2015 redogjorde kommunchef Per-Eric Magnusson för hans förslag till förändringar av Vindelnbostäder AB:s ägardirektiv samt bolagsordning. Kommunstyrelsen beslutade den 27 januari 2015 att återremittera ärendet till kommunchef, Per-Eric Magnusson för att utreda ett eventuellt tillägg eller förändring av 3 och 4 i bolagsordningen angående Vindelnbostäder AB:s ansvar för Vindelns kommuns industrifastigheter samt för att säkerställa att skrivelserna i 3 och 4 är förenliga med Lagen om offentlig upphandling. Det ska även utredas om det i ägardirektivet ska införas en skrivelse angående hyra på Vindelns kommuns bredbandsnät, ViNet. Kommunchef, Per Eric Magnusson uppdrogs även att se över avkastningskraven i Vindelns kommuns organisation samt hyresavtalet med ViNet. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars diskuterar arbetsutskottet Vindelnbostäder AB:s styrelses synpunkter på förslaget till bolagsordning och ägardirektiv. - Beslut från Vindelnbostäder AB, den 19 februari 2015, 4. - Beslut från Vindelnbostäder AB, den 19 februari 2015, 5. - Förslag bolagsordning, den 19 januari Förslag ägardirektiv, den 19 januari Beslut från kommunstyrelsen den 2 september 2014, 111. Kommunchef Per-Eric Magnusson, uppdras fortsätta arbetet med att ta fram ett nytt förslag till ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Vindelnbostäder AB. Kommunchef Per-Eric Magnusson uppdras ta Vindelnbostäder AB:s synpunkter i beaktning i det fortsatta arbetet.

25 (31) 69 Dnr K Kurser och konferenser 1. Politikerträff med vårdförbundet i Umeå, den 29 april Ägarstyrning, det kommunala bolaget i kommunkoncernen i Umeå, den 21 maj Arbetsutskottet avstår från att delta på Politikerträffen med vårdförbundet i Umeå den 29 april 2015 samt utbildningen om Ägarstyrning, det kommunala bolaget i kommunkoncernen i Umeå, den 21 maj Kommunstyrelsens ledamöter som deltog på mötet angående turismprojekt som genomfördes på Granö Beckasin, den 2 mars 2015 har rätt att skriva förrättningsarvoden.

26 (31) 70 Dnr K Information om bidrag till vägföreningar På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars informerar gatu- och VA-ingenjör Jan-Ola Wirth samt förvaltningschef Eric Thorstensson om förändrade förutsättningarna för utbetalningen av bidragen till vägföreningarna i Vindelns kommun. Trafikverket har inkommit med en kostnadsberäkning till Vindelns kommun gällande bidragen till vägföreningarna i kommunen. Kostnadsberäkningen innebär att budgeten för utbetalningar av bidrag till vägföreningar i Vindelns kommun kommer att överskridas med kr i budget Den totala utbetalningen av bidrag till vägföreningarna i Vindelns kommun uppgår till kr. Gatu- och VA-ingenjör Jan-Ola Wirth uppdras genomföra en översyn av regelverket för bidragen till vägföreningar så att de harmoniserar med Trafikverkets förändrade regelverk och Vindelns kommuns budget för ändamålet. I övrigt anses informationen som delgiven.

27 (31) 71 Dnr K Bidragsregler för studieförbunden i Vindelns kommun Sammanfattning Kommunstyrelsens tog för ett antal år sedan över ansvaret för kulturverksamheten i Vindelns kommun från dåvarande utbildnings- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsens tog därmed över ansvaret för bidragen till studieförbunden i Vindelns kommun. Efter att kommunstyrelsens tagit över ansvaret har reglementet för studieförbunden i Vindelns kommun aldrig reviderats. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars redovisas ett reviderat bidragsreglemente som tydliggör att kommunstyrelsen är ansvarig för bidraget samt att datumen för utbetalning har anpassats till kommunstyrelsens sammanträden. - Reviderat reglemente: Bidragsregler för studieförbunden i Vindelns kommun, den 3 mars Bidragsregler för studieförbunden i Vindelns kommun, den 22 april Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Det reviderade reglementet för bidrag till studieförbunden i Vindelns kommun fastställs.

28 (31) 72 Dnr K Medfinansiering/samarbete Leia demonstrator Sammanfattning Projektet Leila demonstrator affärsutveckling är ett projekt med fokus på att genus-, socialt företagande- och mångfaldsperspektiv ska testas och utvecklas. Den övergripande målsättningen och visionen med projektet är enligt Leia företagshotell AB att: Alternativa affärsutvecklingsmetoder är synliga, tillgängliga och lika självklara som de traditionella är idag. Driva företag är ett lika naturligt val som att vara anställd. Sociala inhouse modeller (sociala företag- en egen resultatenhet i befintliga företag) är vanliga bland företagen i Västerbottens län Det finns en bred och naturlig samverkan mellan Inland - Kust Det är en självklarhet att företagaren deltar via digitala workshop o föreläsningar som sänds i länet Att Leia demonstrator är en etablerad testarena för nya företagarutvecklingsmodeller i länet. Målgrupperna för projektet är företagande kvinnor, utlandsfödda, unga företagare, företagare som vill växa, personer med funktionsnedsättningar och personer med tidiga ideér. Enligt Leia Företagshotell AB är en demonstrator är en testbädd som fungerar som plattform för utveckling och utvärdering av nya idéer och metoder inom affärsutveckling. I idealfallet övergår metoden som utvecklats och testats i demonstratorn till en användbar process för affärsutveckling och utveckling av företagare. - Förstudierapport Leia demonstrator, den 3 mars Kommunsammanställning Demonstrator, den 3 mars Medfinansieringsintyg, den 3 mars Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Vindelns kommun ställer vid behov och förfrågan från projektet Leia demonstratior upp med lokal, videokonferensutrustning och annonskostnader vid ett eventuellt besök i Vindelns kommun.

29 (31) 73 Dnr K Extern analys av Vindelns kommuns kostnader På kommunstyrelsens sammanträde den 27 januari 2015, 43, väckte Tomas Nilsson, (m), ärendet Extern analys av Vindelns kommuns kostnader. Tomas Nilsson, (m), framförde att Vindelns kommun vid tidigare år har köpt in en rapport bestående av en extern analys av Vindelns kommuns kostnader. Tomas Nilsson, (m), föreslår att denna rapport ska köpas in även i år. Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet, den 27 januari 2015 att uppdra till kommunchef, Per-Eric Magnusson att utreda möjligheten att köpa in PWC-rapporten som är en extern rapport över kommunens kostnader. Uppdraget skulle sedan redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott som delegerades rätten att fatta beslut om rapporten ska köpas in. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars 2015 redovisar kommunchef Per-Eric Magnusson kostnaderna för att köpa in rapporten. Per-Eric Magnusson redovisar även ett förslaget om att Vindelns kommun köper in Sveriges kommuner och Landstings nyckeltalsanalys och genomför en internutbildning i ekonomisk uppföljning. - Kommunstyrelsens beslut den 27 januari 2015, 43 Vindelns kommun köper in Sveriges Kommuner och Landstigs nyckeltalsanalys. Finansiering: Konto 250, utredningar.

Dnr K-2015-45 Information om vattenråd 10

Dnr K-2015-45 Information om vattenråd 10 2015-03-25 3(22) Dnr K-2015-45 Information om vattenråd 10 På kommunstyrelsen sammanträde den 25 mars kommer Greger Jonsson och informerar om vattenråd 10. 2015-03-25 4(22) Dnr K-2014-23 Bokslut 2014 Sammanfattning

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 25 mars 2015, kl. 09.00 15.30, lunch kl. 12.00-13.00

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 25 mars 2015, kl. 09.00 15.30, lunch kl. 12.00-13.00 2015-03-25 1(26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 25 mars 2015, kl. 09.00 15.30, lunch kl. 12.00-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 2014-12-16 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande 174-177, 179-187 Christer Lundgren, (c), ordförande 178 Marianne

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 2015-01-08 1(23) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s)

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

Frida Hallgren, sekreterare Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB ... Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer 38-51

Frida Hallgren, sekreterare Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB ... Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer 38-51 2014-12-17 1(17) Plats och tid 17 december 2014, kl. 11.30-15.45 Beslutande Stefan Nordström, ordförande Janne Noren, (c) Per-Anders Olsson, (s) Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Övriga deltagande Frida

Läs mer

Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl. 08.00 11.15

Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl. 08.00 11.15 2015-09-03 1(12) Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl. 08.00 11.15 Beslutande Per-Anders Olsson, (s), ordförande Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Dan-Olov Andersson,

Läs mer

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c)

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c) 2016-03-17 1(14) Plats och tid Vindelns kommun, kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 17 mars 2016, kl 08.30-14.40, lunch kl. 11.50-13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 25 november 2014, kl. 10.00 12.00. Beslutande Tomas Nilsson, (m), ordförande Mathias Haglund, (s)

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 25 november 2014, kl. 10.00 12.00. Beslutande Tomas Nilsson, (m), ordförande Mathias Haglund, (s) 2014-11-25 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 25 november 2014, kl. 10.00 12.00 Beslutande Tomas Nilsson, (m), ordförande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Lena Malm, (s) Marianne

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch 2015-10-15 1(18) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl. 08.30 12.00, 13.00 14.30, lunch 12.00 13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s) Simon Karström,

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 17 augusti 2015, kl

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 17 augusti 2015, kl 2015-08-17 1(18) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 17 augusti 2015, kl. 08.00 12.30 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Christer Lundgren,

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, 7 mars 2016, kl , lunch

Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, 7 mars 2016, kl , lunch 2016-03-07 1(22) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, 7 mars 2016, kl. 08.30 15.00, lunch 12.10 13.10 Mathias Haglund, (s), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Christer

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 27 januari 2015 kl. 08.30-12.15, 13.15-15.30, lunch 12.15 13.15.

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 27 januari 2015 kl. 08.30-12.15, 13.15-15.30, lunch 12.15 13.15. 2015-01-27 1(25) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 27 januari 2015 kl. 08.30-12.15, 13.15-15.30, lunch 12.15 13.15. Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl

Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl 2014-12-17 1(11) Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl. 09.30 11.30 Beslutande Christer Lundgren (c ) ordförande Mats Ekman (c) Dan Oskarsson (s) Annelii Andersson (s) Britt-Louise

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 13 januari 2015, kl. 08.00-12.00 och 13.00 17.30, lunch kl.12.00-13.

Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 13 januari 2015, kl. 08.00-12.00 och 13.00 17.30, lunch kl.12.00-13. 2015-01-13 1(25) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 13 januari 2015, kl. 08.00-12.00 och 13.00 17.30, lunch kl.12.00-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s), Ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl. 09.00 16.30, lunch kl. 12.00-13.00.

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl. 09.00 16.30, lunch kl. 12.00-13.00. 2015-04-28 1(29) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl. 09.00 16.30, lunch kl. 12.00-13.00. Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson,

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14 2013-05-23 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB Anna Sandgren, sekreterare ... Sekreterare Anna Sandgren Paragrafer 9-18

Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB Anna Sandgren, sekreterare ... Sekreterare Anna Sandgren Paragrafer 9-18 2016-03-10 1(12) Plats och tid Hotell Forsen, Vindeln, den 10 mars 2016, kl. 11.45-14.15 Beslutande Per-Anders Olsson, ordf, (s) Dan Andersson, (s), tjänstgörande ers Annelie Bjurén, (s) Jan-Eric Norén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00.

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00. 2015-02-20 1(15) Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00. Beslutande Britt-Louise Eriksson (s) ordförande

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

kl. 09.00-12.00 13.00-16.30, i Åmsele kl 18.30-21.00 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Christer Lundgren, (c)

kl. 09.00-12.00 13.00-16.30, i Åmsele kl 18.30-21.00 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Christer Lundgren, (c) 2013-02-26 1(20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 26 februari 2013, kl. 09.00-12.00 13.00-16.30, i Åmsele kl 18.30-21.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj ers. Johan Åsberg, (fp) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ...

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj ers. Johan Åsberg, (fp) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ... 2013-06-11 1(8) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, den 11 juni 2013, kl 13.30-14.55 Beslutande Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommmunkontoret i Vindeln den 8 december kl

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommmunkontoret i Vindeln den 8 december kl 2014-12-08 1(23) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommmunkontoret i Vindeln den 8 december kl. 08.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande 233-237, 239-253 Jeanette Knutstam, (m) tj

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Plats och tid Vindelnbostäder, Vindeln, onsdagen den 16 december 2015, kl. 1230-1430

Plats och tid Vindelnbostäder, Vindeln, onsdagen den 16 december 2015, kl. 1230-1430 2015-12-16 1(8) Plats och tid Vindelnbostäder, Vindeln, onsdagen den 16 december 2015, kl. 1230-1430 Beslutande Per-Anders Olsson, (s), ordförande Ulf-Peter Nilsson, (s) Annelie Bjurén, (s) Göran Dahl,

Läs mer

Åke Strandgren (c) Jesper Arnfjell (kd) tjg ersättare Maria Svensson (s) Dan-Olov Andersson (s) tjg ersättare Elli-Marie Lundgren (m) tjg ersättare

Åke Strandgren (c) Jesper Arnfjell (kd) tjg ersättare Maria Svensson (s) Dan-Olov Andersson (s) tjg ersättare Elli-Marie Lundgren (m) tjg ersättare 2014-10-23 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 23 oktober 2014, kl 08 00-16 15. Ajournering för lunch 12 15-13 15. Beslutande Birgita Sigfridsson (c) ordförande

Läs mer

Vindeln Utveckling, utskott för näringslivsfrågor (7) Tomas Lundmark, (s), ordförande, Christer Jonsson, (kd) Dan Oskarsson, (s)

Vindeln Utveckling, utskott för näringslivsfrågor (7) Tomas Lundmark, (s), ordförande, Christer Jonsson, (kd) Dan Oskarsson, (s) utskott för näringslivsfrågor 2010-12-14 1(7) Plats och tid Tisdagen den 14 december 2010, Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret i Vindeln, kl15.30 17.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande,

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2014-02-27 1(12) Plats och tid Forsströmska huset kl 8.30-11.00 Beslutande Övriga deltagande Stefan Nordström, (m), ordförande Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c) Staffan Nygren (fp) Ulf-Peter Nilsson

Läs mer

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ...

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ... 2013-12-11 1(15) Plats och tid Forsströmska huset, den 11 december 2013, kl. 14.00-16.15 Beslutande Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén,

Läs mer

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj ers. Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ...

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj ers. Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ... 2013-09-19 1(10) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, den 19 septemberi 2013, kl 08.30-12.00. Beslutande Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson,

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-15.15 Beslutande Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Tomas Mörtsell (C), ordförande Lilly Bäcklund (S) Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M)

Tomas Mörtsell (C), ordförande Lilly Bäcklund (S) Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) 1(8) Plats och tid Videokonferens, kl 10.00-12.00 ande Övriga närvarande Tomas Mörtsell (C), ordförande Lilly Bäcklund (S) Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Kurt Forslund (KD) Gunilla Johansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 1(11) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 Mikael Holmlund (m), ordförande Johan Åsberg (fp) Per-Anders Olsson (s) Per-Uno

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson (s)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden IT-nämnden 2016-02-15 10 Plats och tid Kommunhuset, Röda rummet, Töreboda, måndagen den 15 februari 2016, klockan 8.30 10.10 Beslutande Övriga närvarande Johan Abrahamsson (M), ordförande, Mariestads kommun

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-06-03 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 6 maj 2013, kl 08.30-12.00, 13.00-14.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-9. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-9. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2013-02-28 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Elli-Mari Lundgren (m) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c)

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Anders Sandström (S) Marie Lodin (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, stora sammanträdesrummet den 15 maj kl Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 15-27

Plats och tid Kommunhuset, stora sammanträdesrummet den 15 maj kl Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 15-27 2014-05-15 1(15) Plats och tid Kommunhuset, stora sammanträdesrummet den 15 maj kl 13.00-15.30 Beslutande Stefan Nordström (m), ordförande Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c) Per-Anders Olsson (s) Göran

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Tisdagen den 19 april 2016, kl , ajournering för lunch, kl

Stora sammanträdesrummet, Tisdagen den 19 april 2016, kl , ajournering för lunch, kl 2016-04-19 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Tisdagen den 19 april 2016, kl 09.00-15.30, ajournering för lunch, kl. 12.05-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren,

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Sävsjö Camping och Kommunalhuset, onsdag den 26 augusti kl.14.00 18.00 Beslutande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S), ordförande Fredrik Håkansson (KD), 1:e vice ordf. Maini Karlsson

Läs mer

Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00. Kenneth Eriksson (S) Sten Myreback (C)

Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00. Kenneth Eriksson (S) Sten Myreback (C) 1(11) Plats och tid ande Ledamöter Övr närvarande Övriga Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Kenneth Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (29) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30 12.10 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Anders Widesjö

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson Ove

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, torsdagen den 11 april 2013, kl 08 00-16.25. Ajournerig för lunch 12.15-13.15.

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, torsdagen den 11 april 2013, kl 08 00-16.25. Ajournerig för lunch 12.15-13.15. 2013-04-11 1(15) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, torsdagen den 11 april 2013, kl 08 00-16.25. Ajournerig för lunch 12.15-13.15. Beslutande Åsa Ahlberg Jonsson (m), ordförande

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer