Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00"

Transkript

1 KALLELSE (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors (S) Annagreta Reinholdz (S) Maria Truedsson (MP) Christer Olsson (M) Lars-Olof Andersson (C) Erik Mårtensson (KD) Mikael Sparrhult (FP) Anders Westergren (SD) Stefan Liljenberg (SD) Rolf Streijffert (SD) Anders Magnhagen (S) Maria Boström-Lambrén (S) Kenneth Kallin (MP) Lena Zetterström (MP) Magnus Welroos (V) Björn Andreasson (M) Camilla Källström (M) Johan Svahnberg (M) Hanna Ershytt (C) Marianne Lundgren (FP) Helena Ohlson (SD) Lars Andersson (SD) Michael Andersson, Kommundirektör Karin Björner, Nämndsekreterare Margareta Pålsson, Landshövding Rolf Carlsson, Samhällsbyggnadschef Lars-Johan Rosvall, Ekonomichef

2 KALLELSE (44) OBS! Ärenden enligt föredragningslistan med beslut från kl Kl Ärenden enligt föredragningslistan. Kl Lunch Kl Fortsättning av ärenden enligt föredragningslistan. OBS! Ärenden nr 6, 9, 12, 13, 26, 29, 31 och 32 Separata handlingar MEDTAG HANDLINGAR TILL ÄRENDEN NR 6 OCH 9 FRÅN TIDIGARE UTSKICK TILL RESPEKTIVE KOMMUNFULLMÄKTIGE Föredragningslista Ärende/Föredragande Tid Dnr 1 Upprop 2 Val av justerande och godkännande av föredragningslistan 3 Ändrad utbetalning av driftsbidrag till Skånes Djurpark Lars-Johan Rosvall 4 Revidering av taxa för upplåtelse av torgplatser och offentlig platsmark i Höörs kommun Rolf Carlsson 5 Avgifter för ansökan om och tillsyn av alkoholservering KSF 2015/ KSF 2015/ KSF 2015/9 6 Detaljplan för del av Höörsgård 5 m.fl. (Industriområde syd), Höörs kommun, Skåne län Mette Dymling, Planarkitekt KSF 2013/95

3 KALLELSE (44) Ärende/Föredragande Tid Dnr 7 Detaljplan för Ändring av detaljplan för Höör 57:17, m fl. fastigheter, (del av Kvarnbäck) i Höör, antagande Anneli Andersson, Planarkitekt KSF 2013/347 8 Nyttjanderättsavtal för Stenskogen 2:2 och 2:3 Liselotte Ohlsson och Andreas Ask 9 Detaljplan för del av Stenskogen 2:2 och 2:3, godkännande för antagande Andreas Ask, Planarkitekt 10 Upphävande av planuppdrag avseende Stenskogen 3:100 (del av 3:100) Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt 11 Idrottsakademi vid Ringsjöskolan Björn Andreasson (M) och Lisbeth Johansson, barn- och utbildningschef 12 Förslag till övergripande organisation för mottagande och integration av nyanlända Christer de la Motte, Utredare 13 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt och Julia Göransson, Samhällsplanerare 14 Ansökan om planbesked, Komministern 19 Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt 15 Riktlinjer för prioritering av detaljplansarbete Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt 16 Planuppdrag för kv Anders. Detaljplan Engströmska huset Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt 17 Planuppdrag för utbyggnad av etapp 4, Höör Väster Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt 18 Detaljplan för Långstorp 1:64 och 1:84 m fl fastigheter, fortsätter från ärende KSF 2000/210 Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt KSF 2015/93 KSF 2010/154 KSF 2011/335 KSF 2015/85 KSF 2015/50 KSF 2012/293 KSF 2014/381 KSF 2015/64 KSF 2001/106 KSF 2008/109 KSF 2005/ Centrumplan för Höörs tätort, Fördjupning av KSF 2001/268

4 KALLELSE (44) Ärende/Föredragande Tid Dnr översiktsplanen, Höörs centrum, Parallella uppdrag för Nya Torg Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt 20 Ändring av detaljplan för Ekeliden 1 och del av Höör 51:1 Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt 21 Ändring av lokala föreskrifter avseende anmälningsplikt för luftvärmepumpar 22 Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581), rökfria miljöer, i Höörs kommun KSF 2013/201 KSF 2014/371 KSF 2014/ Socialnämndens reglemente 2015 KSF 2015/70 24 Val av förtroendevald Region Skåne/Färdtjänst KSF 2015/86 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott, arbetssätt och utbildning Stefan Lissmark (S) 26 Yttrande över Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen 27 Utseende av arbetsgrupp för översyn av reglemente för förtroendevalda 28 Ansökan från kultur- och fritidsnämnden om medel till iordningställande av vandringsleder Intresseförfrågan för deltagande i projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne och Blekinge Michael Andersson, kommundirektör 30 Val av Höörsambassadör för år 2014 Peter Wollin KSF 2015/103 KSF 2014/379 KSF 2015/75 KSF 2015/101 KSF 2015/104 KSF 2015/55 31 Anmälningar 2015 (för politikerportalen) KSF 2015/56 32 Redovisning av delegationsbeslut 2015 KSF 2015/107

5 (44) 1 Upprop Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att samtliga ledamöter är närvarande.

6 (44) 2 Val av justerande och godkännande av föredragningslistan Kommunstyrelsen beslutar 1. Erik Mårtensson (KD) och Stefan Liljenberg (SD) utses att justera dagens protokoll. 2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, kommunhuset, onsdagen den 11 mars 2015 kl??.

7 (44) Dnr KSF 2015/52 3 Ändrad utbetalning av driftsbidrag till Skånes Djurpark Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet och bjuda in kommunens ledamöter i Skånes Djurparks styrelse tillsammans representant från stiftelsen till kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars 2015 för att klargöra vissa frågor hänförliga till de ekonomiska kalkyler som tidigare presenterats. Protokoll från kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse från Lars-Johan Rosvall, ekonomichef, Sammanfattning från stiftelsen Skånes Djurpark

8 (44) Dnr KSF 2015/7 4 Revidering av taxa för upplåtelse av torgplatser och offentlig platsmark i Höörs kommun Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef kommer att informera och förtydliga utifrån diskussionerna från föregående kommunstyrelse Samhällsbyggnadssektorn har gjort en översyn av taxa för upplåtelse av torgplatser och offentlig platsmark i Höörs kommun antagen av kommunfullmäktige , 25 och kompletterat med taxor för avgifter som saknas. Tekniska nämnden beslutade att återremittera ärendet till samhällsbyggnadssektorn för vidare utredning och klargörande hur momsreglerna ska tillämpas i taxan. Samhällsbyggnadssektorn har klargjort hur momsreglerna ska tillämpas och förtydligat detta i taxan. Protokoll från kommunstyrelsen Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll från tekniska nämnden Förslag på reviderad taxa från samhällsbyggnadssektorn

9 (44) Dnr KSF 2015/9 5 Avgifter för ansökan om och tillsyn av alkoholservering 2015 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till socialnämnden för komplettering och ändringar i enlighet med Björn Andreassons (M) yrkande. Christina Håkansson Jönsson och Kenth Arvidsson från sociala sektorn lämnar förtydligande vad gäller punkterna i enlighet med Björn Andreassons (M) yrkande. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll från kommunstyrelsen Protokoll från socialnämnden Förslag till avgifter, daterad

10 (44) Dnr KSF 2013/95 6 Detaljplan för del av Höörsgård 5 m.fl. (Industriområde syd), Höörs kommun, Skåne län Kommunstyrelsen beslutar Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att reglera redan byggda vägar från industrimark till allmän platsmark samt skydda tre stycken naturområden som idag är planlagda som industrimark. Planen syftar även till att säkerställa den buffertzon/grönområde som idag finns mot Höörsån. Planförslaget innefattar: -Reglering av byggda vägar från industrimark till allmän platsmark/lokalgata -Skydd av naturområden/ekdungar och buffertzon/grönområde längs med Höörsån. -Ändring av möjlig byggnadsarea och byggnadshöjd på industrifastigheter inom planområdet. -Planläggning för en ny gång och cykelväg samt en gång- och cykelbro över Höörsån. -Planläggning för att omlokalisera en gasoltank. Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan. Genomförandet av detaljplanen bedöms få begränsad miljöpåverkan, och avsevärt mindre miljöpåverkan än gällande detaljplan. Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden Under samrådet har 12 stycken inkommit med synpunkter varav 10 med erinran. Kvarstående synpunkter finns från en fastighetsägare. Angående den minskade byggrätten och byggnadshöjden som den nya planen föreslår. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse, granskning Planbeskrivning Plankarta

11 (44) Samrådsredogörelse Kommunstyrelsen ( KS 111) KS

12 (44) Dnr KSF 2013/347 7 Detaljplan för Ändring av detaljplan för Höör 57:17, m fl. fastigheter, (del av Kvarnbäck) i Höör, antagande Kommunstyrelsen beslutar Detaljplanen har varit ute för samråd 22 dec 2014 till och med 12 jan st. yttranden inkom, varav 7 st med synpunkter. Yttrandena, kommentarer och revideringar redovisas inför antagandet i dokumentet Särskilt utlåtande, daterat Samrådet medför förutom vissa redaktionella ändringar på plankartan, följande ändringar: -Text har lagts till angående beaktande av farlig gods led, väg 13, och riskutredning som gjordes till gällande detaljplan för området mellan denna plan och väg 13 biläggs planen. -Under rubriken Fastighetsbildning har följande text lagts till: Höörs kommun ansöker hos Lantmäterimyndigheten och bekostar den fastighetsbildningen som sker innan kommunen säljer tomtmarken. -I planbeskrivningens genomförandedel har förts in att det ska finnas tillgång till en brandpost med minsta flöde på 600l/min i anslutning till området. Då Länsstyrelsen har synpunkter, bland annat gällande flexibla planbestämmelser önskar de underrättas innan mellan samråd och planens antagande enligt 5 kap. 18 PBL.. Förslaget innebär prövning av ny detaljplan i syfte att vägar ska kunna skapas med tillåten lutning för att uppfylla tillgänglighetskraven. I den gällande planen har så kallade säckgator planerats. Området planeras för enfamiljsbostäder i 2, 1-½ och 1-plan samt med ett mindre markområde i söder, som kan ha alternativ utformning. För att få en variation i bostadsutbudet bör i första hand radhus byggas (ryms max 6-7 st.), som kan vara i ägande, hyres- eller bostadsrättsform. Men om inte intresse finns för att bygga radhus, kan två villafastigheter byggas. Maximalt kan 20 lgh skapas, varav 13 villor och 7 radhus. Om villor väljs i hela området, dvs. även på två fastigheter i södra delen, skapas 15 lgh. Planområdet består av delar av kommunägda fastigheterna Höör 57:17 och Åkersberg

13 (44) 4:1. Den nya detaljplanen, som tas fram med enkelt planförfarande, innebär att en vägslinga skapas istället och att det möjliggörs att öppna ytterligare anslutningsgator mot en utbyggnad av bebyggelse i öster. Samhällsbyggnadssektor avser ta fram en höjdsättningsplan som ska följas vid bygglov/marklov. Förslaget följer översiktsplan 2002 Det finns en gällande detaljplan, del av Åkersberg 2:1 m fl. fastigheter (Kvarnbäck), som vann laga kraft med tillägg 2010 gällande borttagning av eldningsförbud. Biltrafiken leds till det föreslagna bostadsområdet från väg 13 via Kvarnbäcksvägen. Bostäderna placeras i en södersluttning med nivåer från m ö h, vilket ger förutsättningar för energi- effektiv uppvärmning med exempelvis solceller eller solfångare. För att få ett sammanhållet intryck föreslås mattröda takbeläggningar på huvudbyggnaderna. Gång- och cykelstråk kopplar området till centrala Höör med station, skolor och service och ger möjlighet till natursköna promenader. En bollplan finns söder om och i väster finns en nyanlagd lekplats. Väster om är den första etappen av Kvarnbäcksområdet så gott som färdigutbyggd och denna del blir kommunens därpå följande utbyggnadsområde för fribyggartomter. Fastigheterna föreslås ha storlekar från ca 780 till 1350 kvm. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott Särskilt utlåtande, Plankarta med illustrationskarta, , rev Planbeskrivning, , rev Riskutredning Kommunstyrelsens beslut , beslut om samråd Protokoll från kommunstyrelsen, , beslut om planuppdrag

14 (44) Dnr KSF 2015/93 8 Nyttjanderättsavtal för Stenskogen 2:2 och 2:3 Kommunstyrelsen beslutar Kommunfullmäktige beslutade att återremittera detaljplan för Stenskogen 2:2 och 2:3 med motivering att föra en diskussion med markägaren om den framtida markanvändningen i syfte att säkra naturvärden. Efter beslutet om återremittering har diskussioner förts internt om vilka möjligheter kommunen har för att verka för ett bevarande av områdets naturvärden och rekreationsmöjligheter. Exempelvis skulle ett nyttjanderättsavtal kunna tecknas mellan Höörs kommun och markägaren angående allmänhetens tillgång till fastigheterna. Kulturoch fritidsnämnden har upprättat sådana avtal med markägare i andra strövområden. I nyttjanderättsavtalet medger den privata markägaren att kommunen får anlägga och sköta utpekade stigar, vars sträckningar överenskommes gemensamt. Efter att vidare diskussion med markägaren har förts säger sig denne vara positivt inställd till att skriva ett nyttjanderättsavtal. Ingen ekonomisk ersättning utgår till markägaren vid tecknandet av ett nyttjanderättsavtal, men Höörs kommun kommer att belastas med utgifter i form av skötsel och anläggning av stigar. När det gäller skogsbruk sköter markägaren detta utifrån de normer och regler som gäller. Kommunen har ingen möjlighet att styra skogsbruket utan att vara ägare av marken. Enligt markägaren är skogen på fastigheterna svårskött och svårtillgänglig samt har mer än 50 % ädellövskog, vilket innebär att frågan om slutavverkning inte är aktuell. Området sköts idag med gallring. Vid upprättande av ett avtal är Kultur- och Fritidsnämnden i behov av ekonomiskt stöd för att genomföra de åtgärder som säkerställer framkomligheten i området. Annars är ärendet inte aktuellt i gällande budget förrän tidigast Med avtalet gör kommunen minst intrång och säkerställer det rörliga friluftslivet. Utöver nyttjanderättsavtalet för stigar finns det alternativ för att ytterligare säkra områdets naturvärden: Påbörja en förhandling med markägare om inköp för att bevara tätortsnära natur och bejaka friluftslivet med kommunalt ägande. Kommunen kan även göra en muntlig överenskommelse där markägaren vid försäljning först erbjuder Höörs kommun att förvärva fastigheterna. Göra området till ett natur- eller kulturreservat, vilket också kan medföra en kostnad för intrångsersättning eller inlösen. Detaljplanelägga

15 (44) skogsfastigheten som naturområde, vilket kommer att medföra en kostnad för intrångsersättning. Tjänsteskrivelse från planarkitekt Andreas Ask,

16 (44) Dnr KSF 2010/154 9 Detaljplan för del av Stenskogen 2:2 och 2:3, godkännande för antagande Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Detaljplanens syfte är att pröva bebyggelse på del av Stenskogen 2:2 och 2:3. Området är beläget sydväst om centrala Höör i anslutning till Stenskogen, norr om Kvarngatan. Planen möjliggör en utbyggnad av ca 7 st. friliggande bostadshus i anslutning till befintlig bebyggelse, att uppföras i 1 ½ plan. På fastigheten Stenskogen 2:2 finns en befintlig byggnad som föreslås få utökade byggrätter. På grund av områdets karaktär i form av skogsmiljö och kuperad mark placeras bebyggelsen mot Kvarngatan i förgårdsmark. Bestämmelsen syftar till större möjlighet för bevarande av både träd och den kuperade marken. Intrånget i skogen minskar något genom att bebyggelsen skjuts fram i planare mark mot Kvarngatan. En miljökonsekvensbeskrivning har gjorts av Atkins Sverige AB efter samrådstiden. Bedömningen är att en exploatering medför små negativa till måttliga konsekvenser för områdets naturmiljö, små negativa konsekvenser för rekreation och friluftsliv, samt små eller obetydliga konsekvenser för kulturmiljön. Konsekvenserna har sammanfattats i planbeskrivningen. Under granskningstiden inkom 14 yttranden, varav 8 med synpunkter. Miljöstrateg/ekolog och Miljö- och byggmyndigheten har ställt sig negativa till en exploatering. Alla inkomna yttranden har sammanfattats och kommenterats i en granskningsredogörelse. 2 grannar har sedan samrådet kvarstående synpunkter på detaljplanen och har besvärsrätt. Efter återremissen har diskussioner med markägaren förts om eventuella lösningar som kan säkra friluftslivet, samt hur skogen planeras skötas för att förhindra att naturvärden försvinner. Kommunen och markägaren kan upprätta ett nyttjanderättsavtal i syfte att säkerställa tillgängligheten till vandringsslingor med kommunal skötsel. Skogsbruket kan inte kommunen styra, men en slutavverkning är inte aktuell enligt markägaren på grund av att området består av mer än 50 % ädellövskog och samtidigt är svårtillgängligt och svårskött. För ett säkrare och bestående skydd av skogsfastigheterna krävs ett kommunalt ägande, natur- eller kulturreservat eller planläggning som naturmark.

17 (44) Tjänsteskrivelse från Andreas Ask Följande handlingar, se tidigare utskick till ks och KF : Protokoll från KF Protokoll från KS Protokoll från KS Protokoll från KS Plankarta med illustrationsplan Planbeskrivning Granskningsutlåtande Miljökonsekvensbeskrivning

18 (44) Dnr KSF 2011/ Upphävande av planuppdrag avseende Stenskogen 3:100 (del av 3:100) Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen beslutade 15 mars 2012 om planuppdrag för Stenskogen 3:100 m flera fastigheter. smotivering Initiativtagaren har inte visat intresse av att bygga ut området enligt planprogrammet och har inte skrivit på plankostnadsavtalet. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse från Rolf Carlsson,

19 (44) Dnr KSF 2015/85 11 Idrottsakademi vid Ringsjöskolan Kommunstyrelsen beslutar Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ställa sig positiv till inrättande av idrottsakademi på Ringsjöskolan, under förutsättning att kommunstyrelsen skjuter till medel i redovisad omfattning enligt budgetförslaget under avtalsperioden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ställa sig positiv till satsningen och bevilja ett budgettillskott innevarande år på kronor. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll från barn- och utbildningsnämnden Idrottsakademi vid Ringsjöskolan Kostnadsberäkning Tidplan MFF

20 (44) Dnr KSF 2015/50 12 Förslag till övergripande organisation för mottagande och integration av nyanlända Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Christer de la Motte informerar om förslag till övergripande organisation för mottagande och integration av nyanlända och presenterar samtidigt Branislav Nikolic som är integrationskoordinator och ska jobba med följande: 1. Ha ett övergripande ansvar för att samordna mottagandet och det kommunala samhällsstödet och samverkan mellan kommunens olika sektorer. 2. Ansvara för återsökning av alla medel för både barn och vuxna och ha överblick och kunskap om helheten. 3. Ansvara för att kommunikation/information och samarbete med myndigheter och organisationer utanför kommunen fungerar på ett bra sätt. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till övergripande organisation för mottagande och integration av nyanlända inkl bilagor

21 (44) Dnr KSF 2012/ Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kommunstyrelsen beslutar 2012 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun. Arbetet med bostadsförsörjningsfrågorna har genomförts enligt de nya regler som började gälla 1 januari Det innebär bland annat att riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram mot bakgrund av en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Bostadsförsörjningsprogrammet diskuterades vid en workshop 2 februari 2015, med medverkande från KSAU samt presidierna i MBN samt SN. Inför mötet hade ett utkast av programmet skickats ut. Mål och insatser i det förslag som nu presenteras är uppdaterat med utgångspunkt i diskussionen vid workshopen (Riktlinjer-avsnittet). Analysdelen har kompletterats med en kort beskrivning av EU-migranternas situation, men har i övrigt samma innehåll som i den förra versionen. smotivering Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig (lag om kommunalt bostadsförsörjnings-ansvar). Samrådet kommer att riktas till Länsstyrelsen, Region Skåne, kommunerna i MalmöLundregionen, Hässleholms kommun, Hörby kommun, nämnder i Höörs kommun, kommunala pensionärsrådet, kommunala handikapprådet samt HFAB. Dessutom kommer förslaget att publiceras på kommunens hemsida, med möjlighet att lämna synpunkter. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse Förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Bostadsläget Inlägg om bostäder

22 (44) Dnr KSF 2014/ Ansökan om planbesked, Komministern 19 Kommunstyrelsen beslutar Behandlingshemmet i Korsaröd AB önskar stycka av ca 1000 kvm från fastigheten Komministern 19 för att marken ska tillfalla ägaren av Komministern 26. Gällande tomtindelning styr dock fastighetsindelningen så att ny tomtgräns skulle begränsa Korsaröds parkeringsplats och komma i konflikt med nedlagd jordvärme. Ansökan gäller alltså planbesked för att upphäva planbestämmelser som förhindrar avstyckning enligt önskemålet. smotivering För området gäller stadsplan för Tjörnarps stationssamhälle fastställd 1963 där kvarteret är utlagt för bostadsändamål i öppet byggnadssätt med max två våningar. Planen ger också möjlighet att godkänna hotellbyggnader, samlingssalar, hantverk och handel. För kvarteret finns också en tomtindelning upprättad år Tomtindelningen är dock inte fullföljd. När fastigheten Komministern 19 bildades år 1976 fick den omfatta tre av de ursprungligen föreslagna tomterna för att bli lämplig för vårdhemmet. Idag bedöms inte tomtindelningen fylla någon funktion, eftersom området är utbyggt. Eftersom hela tomtindelningen för kv Komministern bedöms överspelad är det lämpligt att upphäva tomtindelningen i sin helhet, och inte bara för de berörda fastigheterna. Planuppdraget bör därför omfatta samma område som tomtindelningen, det vill säga fastigheterna Komministern 15 samt Stadsplanen fortsätter att gälla i övrigt och ingen nyprövning sker av lämplig användning eller av bebyggelsens omfattning och utseende. Enligt bestämmelserna i 4 kap 34 Plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap 11 miljöbalken(mb) skall en miljöbedömning göras för en detaljplan om dess genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Föreslagen planändring bedöms inte ha någon påverkan på miljön eftersom den inte innehåller någon prövning av lämplig användning eller av bebyggelsens omfattning och utseende. Mot den bakgrunden och med beaktande av MKB-förordningens bilaga 4 bedömer kommunen att genomförandet av planändringen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att det alltså inte

23 (44) behövs någon miljöbedömning. Planändringen kan genomföras med standardförfarande eftersom förslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse

24 (44) Dnr KSF 2015/64 15 Riktlinjer för prioritering av detaljplansarbete Kommunstyrelsen beslutar Det finns ett behov av strategisk prioritering både när det gäller vilka planer vi ska arbeta med och när det gäller hur intensivt arbetet bör gå framåt. Oavsett om planering sker med ÖP eller DP som verktyg bör planarbetet prioriteras på ett sätt som bidrar till kommunens vision, strategier och långsiktiga mål. Det är möjligt att prioritera mellan pågående DP-uppdrag så att de viktigaste ärendena får en så snabb beredning som möjligt. Beredningen av andra ärenden får då anpassas till detta. Prioriteringen är dock bara en av flera faktorer som påverkar hur lång tid det enskilda DP-projektet tar från uppdrag till antagande. smotivering Vid prioritering mellan pågående DP-uppdrag bör huvudinriktningen vara att alltid ge en så snabb beredning som möjligt i ärenden där någon väntar, och att uppdrag som har mer långsiktiga syften inte behöver hanteras lika snabbt. Föreslagna riktlinjer för prioritering av DP-arbetet är tänkta att användas för löpande prioritering mellan pågående planuppdrag. Syftet är dels att det ska finnas en övergripande samsyn mellan KS och förvaltningen om hur planärenden ska prioriteras sinsemellan, dels att tydliggöra för andra nämnder (MBN, TN) hur deras ärenden kommer att beredas. MBN får genom ärenden om bygglov en unik inblick i hur gällande detaljplaner fungerar och vilka brister de har. Dessa erfarenheter bör tydliggöras så att eventuella behov med utgångspunkt i MBNs handläggning kan prioriteras i förhållande till övriga planuppdrag. I dagsläget finns god beredskap för att hantera DP-uppdrag och vid privata initiativ är det ingen väntetid för att komma igång med planarbetet när finansieringen är klar. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse Riktlinjer för prioritering av DP-arbete

25 (44) Dnr KSF 2001/ Planuppdrag för kv Anders. Detaljplan Engströmska huset Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag för kvarteret Anders, med inriktning kultur och bostäder revs Engströmska huset eftersom det var i dåligt skick. Kvarteret har sedan 2004 status som Kulturkvarter med Kulturhus. Inget har hänt i planärendet sedan dess. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober 2014 lyftes frågan om planuppdraget. smotivering Kommunen och HFAB äger alla fastigheter i kvarteret, utom Anders 6 med optikerhuset. Kvarteret Anders rymmer idag Musikskola, Kulturhus, Museum (Berggrenska gården), utomhusscen mm. Marken är planlagd för bostadsändamål och befintlig verksamhets stämmer alltså inte med gällande detaljplan. För närvarande finns inga konkreta planer för förändringar av de fastigheter som ägs av kommunen och HFAB eller hot mot den verksamhet som bedrivs där. Det finns inget självändamål med att ersätta eller ändra en detaljplan bara för att den inte stämmer med verkligheten. Däremot är det angeläget att uppdatera inaktuella detaljplaner som hindrar en önskvärd utveckling eller som innebär ett hot mot allmänna intressen. För att ett sådant planarbete ska vara effektivt krävs dock att det finns en bild av vilken användning och bebyggelse som ska tillåtas på platsen. Som grund för planarbetet bör det därför finnas antingen ett konkret behov av förändring från den verksamhet som finns på platsen eller en övergripande strategi för kvarterets roll i orten helst båda två. En centrumplan (fördjupad översiktsplanering för centrum) skulle vara ett värdefullt underlag i arbetet med att uppdatera inaktuella detaljplaner som den för kvarteret Anders. Arbetet med centrumplanen har dock aldrig kommit så långt att den landat i något konkret planförslag och det finns heller ingen närmare bild av hur kvarteret Anders bör utvecklas. Mot den bakgrunden är förutsättningarna begränsade för att uppdatera detaljplanen för kvarteret och uppdraget bör därför avskrivas. Frågan kan väckas på nytt när det finns ett konkret behov av en planändring alternativt när det finns en centrumplan till stöd. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse

26 (44) Dnr KSF 2008/ Planuppdrag för utbyggnad av etapp 4, Höör Väster Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen beslutade 6 maj 2008 om planuppdrag för detaljplaner inom Höör Väster, etapp 4. Detaljplanerna skulle omfatta ett område som avgränsas av Kvarnbäcksområdet, väg 13, bäckravinen och Maglasätevägen, se bilaga. smotivering Arbetet med detaljplanerna har aldrig påbörjats och idag kan vi konstatera att byggrätterna i etapperna 2 och 3 kommer att räcka ett bra tag framöver. Det finns ett fortsatt behov av att studera möjliga strukturer, etappindelningar etc inför en utbyggnad av etapp 4, men detaljplan bedöms i dagsläget inte vara bästa verktyget. Tidigare har det varit vanligt att detaljplanelägga stora områden i förväg för att på så vis ha en reserv av byggklara tomter. Utvecklingen under de senaste årtiondena har dock visat att detaljplaner är färskvara såtillvida att det ofta är svårare att hitta ett lämpligt genomförande för äldre detaljplaner. Utredningar och genomförda lagändringar pekar på att detaljplaner därför bör ses som genomförandeverktyg snarare än som långsiktiga ställningstaganden. De förändringar som genomförts i PBL under senare år har förenklat planprocessen så att det ska gå snabbare från ax till limpa. Detaljplaner som har stöd i gällande översiktsplan kan hanteras med en enklare process än förändringar som inte har stöd i översiktsplanen. Under dessa förutsättningar är det viktigare att ha en väl genomarbetad översiktsplan än att ha ett lager av färdiga detaljplaner som väntar på genomförande. Översiktsplanen kan då ge vägledning för kloka beslut om vilka detaljplaner som bör tas fram och i vilken takt. Det ger möjlighet att fokusera planarbetet och effektivisera detaljplaneringen. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse

Älvkullen Onsdagen den 25 mars 2015 kl 19:00-19:50

Älvkullen Onsdagen den 25 mars 2015 kl 19:00-19:50 2015-03-25 1 (18) Plats och tid ande Älvkullen Onsdagen den 25 mars 2015 kl 19:00-19:50 Anders Netterheim (M), ordförande Ellinor Dahlgren (S), 2:e vice ordf Björn Andreasson (M) Camilla Källström (M)

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 februari 2015 kl 10:00 12.30. Stefan Lissmark (S) Fredrik Hanell

Höörsalen Måndagen den 9 februari 2015 kl 10:00 12.30. Stefan Lissmark (S) Fredrik Hanell 2015-02-09 1 (21) Plats och tid ande Höörsalen Måndagen den 9 februari 2015 kl 10:00 12.30 Stefan Lissmark (S) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors (S) Annagreta Reinholdz (S) Maria Truedsson (MP) Christer

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande 2015-01-27 1 (15) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Dalen Tisdagen den 27 januari 2015 kl 18:00 21:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 14 september 2015 kl 10:00. S, MP, V, Höörsalen M, C, KD, Backasalen SD, Vigselrummet

Höörsalen Måndagen den 14 september 2015 kl 10:00. S, MP, V, Höörsalen M, C, KD, Backasalen SD, Vigselrummet KALLELSE 2015-09-04 1 (19) Plats och tid Höörsalen Måndagen den 14 september 2015 kl 10:00 Gruppmöten Kl 08.30 Beslutande För kännedom Övriga kallade S, MP, V, Höörsalen M, C, KD, Backasalen SD, Vigselrummet

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M), 83 89, 91 104, 106-113 Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors (S), 83-106. Annagreta Reinholdz

Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M), 83 89, 91 104, 106-113 Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors (S), 83-106. Annagreta Reinholdz 2015-04-13 1 (46) Plats och tid ande Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 10:00 12.00, 13.15 16.30 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M), 83 89, 91 104, 106-113 Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors (S),

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR FÖRSLAG TILL PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Kommunledningskontoret 2007-10-25 INNEHÅLL Bakgrund. 2 Allmänt om plankostnader....3 Hur mycket kostar en detaljplan?....... 3 Hur kan kostnaden tas

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK. Allmänt

HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK. Allmänt HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK Allmänt Höörs kommun har fastigheter till försäljning för enfamiljsbostäder inom populära Kvarnbäcksområdet som ligger nära naturen, centrum och

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Dp 82-67 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7: Bk-8a: Bk-8b: Bk-9a: Bk-9b: Bk-10: Ck-1: Ck-2: Ck-3: Ck-4: Ck-5a: Ck-5b:

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 ANTAGANDEHANDLING Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 Tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden Samrådsredogörelse 9 JUNI 2014 Diarienummer 430/12-212

Läs mer

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2015-06-04 KS 2015/0524 Samhällsbyggnadskontoret Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten ANTAGANDEHANDLING Dp 82-66 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten Ritningsförteckning över typlösningar för Kv. Tibasten Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1 (1) SOCIALNÄMNDEN Dnr SN 2013/183 91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa Beslut Socialnämnden ställer sig bakom det från socialchefens

Läs mer

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande 2015-02-16 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15 ande Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2008-09-04 Dnr: KS 2006.0884 MSB 2007.1728 1 (5) Detaljplan för del av Vist 10:2 industriområde etapp 3 i Ulricehamns stad, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer