Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00"

Transkript

1 KALLELSE (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors (S) Annagreta Reinholdz (S) Maria Truedsson (MP) Christer Olsson (M) Lars-Olof Andersson (C) Erik Mårtensson (KD) Mikael Sparrhult (FP) Anders Westergren (SD) Stefan Liljenberg (SD) Rolf Streijffert (SD) Anders Magnhagen (S) Maria Boström-Lambrén (S) Kenneth Kallin (MP) Lena Zetterström (MP) Magnus Welroos (V) Björn Andreasson (M) Camilla Källström (M) Johan Svahnberg (M) Hanna Ershytt (C) Marianne Lundgren (FP) Helena Ohlson (SD) Lars Andersson (SD) Michael Andersson, Kommundirektör Karin Björner, Nämndsekreterare Margareta Pålsson, Landshövding Rolf Carlsson, Samhällsbyggnadschef Lars-Johan Rosvall, Ekonomichef

2 KALLELSE (44) OBS! Ärenden enligt föredragningslistan med beslut från kl Kl Ärenden enligt föredragningslistan. Kl Lunch Kl Fortsättning av ärenden enligt föredragningslistan. OBS! Ärenden nr 6, 9, 12, 13, 26, 29, 31 och 32 Separata handlingar MEDTAG HANDLINGAR TILL ÄRENDEN NR 6 OCH 9 FRÅN TIDIGARE UTSKICK TILL RESPEKTIVE KOMMUNFULLMÄKTIGE Föredragningslista Ärende/Föredragande Tid Dnr 1 Upprop 2 Val av justerande och godkännande av föredragningslistan 3 Ändrad utbetalning av driftsbidrag till Skånes Djurpark Lars-Johan Rosvall 4 Revidering av taxa för upplåtelse av torgplatser och offentlig platsmark i Höörs kommun Rolf Carlsson 5 Avgifter för ansökan om och tillsyn av alkoholservering KSF 2015/ KSF 2015/ KSF 2015/9 6 Detaljplan för del av Höörsgård 5 m.fl. (Industriområde syd), Höörs kommun, Skåne län Mette Dymling, Planarkitekt KSF 2013/95

3 KALLELSE (44) Ärende/Föredragande Tid Dnr 7 Detaljplan för Ändring av detaljplan för Höör 57:17, m fl. fastigheter, (del av Kvarnbäck) i Höör, antagande Anneli Andersson, Planarkitekt KSF 2013/347 8 Nyttjanderättsavtal för Stenskogen 2:2 och 2:3 Liselotte Ohlsson och Andreas Ask 9 Detaljplan för del av Stenskogen 2:2 och 2:3, godkännande för antagande Andreas Ask, Planarkitekt 10 Upphävande av planuppdrag avseende Stenskogen 3:100 (del av 3:100) Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt 11 Idrottsakademi vid Ringsjöskolan Björn Andreasson (M) och Lisbeth Johansson, barn- och utbildningschef 12 Förslag till övergripande organisation för mottagande och integration av nyanlända Christer de la Motte, Utredare 13 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt och Julia Göransson, Samhällsplanerare 14 Ansökan om planbesked, Komministern 19 Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt 15 Riktlinjer för prioritering av detaljplansarbete Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt 16 Planuppdrag för kv Anders. Detaljplan Engströmska huset Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt 17 Planuppdrag för utbyggnad av etapp 4, Höör Väster Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt 18 Detaljplan för Långstorp 1:64 och 1:84 m fl fastigheter, fortsätter från ärende KSF 2000/210 Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt KSF 2015/93 KSF 2010/154 KSF 2011/335 KSF 2015/85 KSF 2015/50 KSF 2012/293 KSF 2014/381 KSF 2015/64 KSF 2001/106 KSF 2008/109 KSF 2005/ Centrumplan för Höörs tätort, Fördjupning av KSF 2001/268

4 KALLELSE (44) Ärende/Föredragande Tid Dnr översiktsplanen, Höörs centrum, Parallella uppdrag för Nya Torg Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt 20 Ändring av detaljplan för Ekeliden 1 och del av Höör 51:1 Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt 21 Ändring av lokala föreskrifter avseende anmälningsplikt för luftvärmepumpar 22 Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581), rökfria miljöer, i Höörs kommun KSF 2013/201 KSF 2014/371 KSF 2014/ Socialnämndens reglemente 2015 KSF 2015/70 24 Val av förtroendevald Region Skåne/Färdtjänst KSF 2015/86 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott, arbetssätt och utbildning Stefan Lissmark (S) 26 Yttrande över Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen 27 Utseende av arbetsgrupp för översyn av reglemente för förtroendevalda 28 Ansökan från kultur- och fritidsnämnden om medel till iordningställande av vandringsleder Intresseförfrågan för deltagande i projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne och Blekinge Michael Andersson, kommundirektör 30 Val av Höörsambassadör för år 2014 Peter Wollin KSF 2015/103 KSF 2014/379 KSF 2015/75 KSF 2015/101 KSF 2015/104 KSF 2015/55 31 Anmälningar 2015 (för politikerportalen) KSF 2015/56 32 Redovisning av delegationsbeslut 2015 KSF 2015/107

5 (44) 1 Upprop Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att samtliga ledamöter är närvarande.

6 (44) 2 Val av justerande och godkännande av föredragningslistan Kommunstyrelsen beslutar 1. Erik Mårtensson (KD) och Stefan Liljenberg (SD) utses att justera dagens protokoll. 2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, kommunhuset, onsdagen den 11 mars 2015 kl??.

7 (44) Dnr KSF 2015/52 3 Ändrad utbetalning av driftsbidrag till Skånes Djurpark Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet och bjuda in kommunens ledamöter i Skånes Djurparks styrelse tillsammans representant från stiftelsen till kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars 2015 för att klargöra vissa frågor hänförliga till de ekonomiska kalkyler som tidigare presenterats. Protokoll från kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse från Lars-Johan Rosvall, ekonomichef, Sammanfattning från stiftelsen Skånes Djurpark

8 (44) Dnr KSF 2015/7 4 Revidering av taxa för upplåtelse av torgplatser och offentlig platsmark i Höörs kommun Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef kommer att informera och förtydliga utifrån diskussionerna från föregående kommunstyrelse Samhällsbyggnadssektorn har gjort en översyn av taxa för upplåtelse av torgplatser och offentlig platsmark i Höörs kommun antagen av kommunfullmäktige , 25 och kompletterat med taxor för avgifter som saknas. Tekniska nämnden beslutade att återremittera ärendet till samhällsbyggnadssektorn för vidare utredning och klargörande hur momsreglerna ska tillämpas i taxan. Samhällsbyggnadssektorn har klargjort hur momsreglerna ska tillämpas och förtydligat detta i taxan. Protokoll från kommunstyrelsen Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll från tekniska nämnden Förslag på reviderad taxa från samhällsbyggnadssektorn

9 (44) Dnr KSF 2015/9 5 Avgifter för ansökan om och tillsyn av alkoholservering 2015 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till socialnämnden för komplettering och ändringar i enlighet med Björn Andreassons (M) yrkande. Christina Håkansson Jönsson och Kenth Arvidsson från sociala sektorn lämnar förtydligande vad gäller punkterna i enlighet med Björn Andreassons (M) yrkande. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll från kommunstyrelsen Protokoll från socialnämnden Förslag till avgifter, daterad

10 (44) Dnr KSF 2013/95 6 Detaljplan för del av Höörsgård 5 m.fl. (Industriområde syd), Höörs kommun, Skåne län Kommunstyrelsen beslutar Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att reglera redan byggda vägar från industrimark till allmän platsmark samt skydda tre stycken naturområden som idag är planlagda som industrimark. Planen syftar även till att säkerställa den buffertzon/grönområde som idag finns mot Höörsån. Planförslaget innefattar: -Reglering av byggda vägar från industrimark till allmän platsmark/lokalgata -Skydd av naturområden/ekdungar och buffertzon/grönområde längs med Höörsån. -Ändring av möjlig byggnadsarea och byggnadshöjd på industrifastigheter inom planområdet. -Planläggning för en ny gång och cykelväg samt en gång- och cykelbro över Höörsån. -Planläggning för att omlokalisera en gasoltank. Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan. Genomförandet av detaljplanen bedöms få begränsad miljöpåverkan, och avsevärt mindre miljöpåverkan än gällande detaljplan. Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden Under samrådet har 12 stycken inkommit med synpunkter varav 10 med erinran. Kvarstående synpunkter finns från en fastighetsägare. Angående den minskade byggrätten och byggnadshöjden som den nya planen föreslår. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse, granskning Planbeskrivning Plankarta

11 (44) Samrådsredogörelse Kommunstyrelsen ( KS 111) KS

12 (44) Dnr KSF 2013/347 7 Detaljplan för Ändring av detaljplan för Höör 57:17, m fl. fastigheter, (del av Kvarnbäck) i Höör, antagande Kommunstyrelsen beslutar Detaljplanen har varit ute för samråd 22 dec 2014 till och med 12 jan st. yttranden inkom, varav 7 st med synpunkter. Yttrandena, kommentarer och revideringar redovisas inför antagandet i dokumentet Särskilt utlåtande, daterat Samrådet medför förutom vissa redaktionella ändringar på plankartan, följande ändringar: -Text har lagts till angående beaktande av farlig gods led, väg 13, och riskutredning som gjordes till gällande detaljplan för området mellan denna plan och väg 13 biläggs planen. -Under rubriken Fastighetsbildning har följande text lagts till: Höörs kommun ansöker hos Lantmäterimyndigheten och bekostar den fastighetsbildningen som sker innan kommunen säljer tomtmarken. -I planbeskrivningens genomförandedel har förts in att det ska finnas tillgång till en brandpost med minsta flöde på 600l/min i anslutning till området. Då Länsstyrelsen har synpunkter, bland annat gällande flexibla planbestämmelser önskar de underrättas innan mellan samråd och planens antagande enligt 5 kap. 18 PBL.. Förslaget innebär prövning av ny detaljplan i syfte att vägar ska kunna skapas med tillåten lutning för att uppfylla tillgänglighetskraven. I den gällande planen har så kallade säckgator planerats. Området planeras för enfamiljsbostäder i 2, 1-½ och 1-plan samt med ett mindre markområde i söder, som kan ha alternativ utformning. För att få en variation i bostadsutbudet bör i första hand radhus byggas (ryms max 6-7 st.), som kan vara i ägande, hyres- eller bostadsrättsform. Men om inte intresse finns för att bygga radhus, kan två villafastigheter byggas. Maximalt kan 20 lgh skapas, varav 13 villor och 7 radhus. Om villor väljs i hela området, dvs. även på två fastigheter i södra delen, skapas 15 lgh. Planområdet består av delar av kommunägda fastigheterna Höör 57:17 och Åkersberg

13 (44) 4:1. Den nya detaljplanen, som tas fram med enkelt planförfarande, innebär att en vägslinga skapas istället och att det möjliggörs att öppna ytterligare anslutningsgator mot en utbyggnad av bebyggelse i öster. Samhällsbyggnadssektor avser ta fram en höjdsättningsplan som ska följas vid bygglov/marklov. Förslaget följer översiktsplan 2002 Det finns en gällande detaljplan, del av Åkersberg 2:1 m fl. fastigheter (Kvarnbäck), som vann laga kraft med tillägg 2010 gällande borttagning av eldningsförbud. Biltrafiken leds till det föreslagna bostadsområdet från väg 13 via Kvarnbäcksvägen. Bostäderna placeras i en södersluttning med nivåer från m ö h, vilket ger förutsättningar för energi- effektiv uppvärmning med exempelvis solceller eller solfångare. För att få ett sammanhållet intryck föreslås mattröda takbeläggningar på huvudbyggnaderna. Gång- och cykelstråk kopplar området till centrala Höör med station, skolor och service och ger möjlighet till natursköna promenader. En bollplan finns söder om och i väster finns en nyanlagd lekplats. Väster om är den första etappen av Kvarnbäcksområdet så gott som färdigutbyggd och denna del blir kommunens därpå följande utbyggnadsområde för fribyggartomter. Fastigheterna föreslås ha storlekar från ca 780 till 1350 kvm. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott Särskilt utlåtande, Plankarta med illustrationskarta, , rev Planbeskrivning, , rev Riskutredning Kommunstyrelsens beslut , beslut om samråd Protokoll från kommunstyrelsen, , beslut om planuppdrag

14 (44) Dnr KSF 2015/93 8 Nyttjanderättsavtal för Stenskogen 2:2 och 2:3 Kommunstyrelsen beslutar Kommunfullmäktige beslutade att återremittera detaljplan för Stenskogen 2:2 och 2:3 med motivering att föra en diskussion med markägaren om den framtida markanvändningen i syfte att säkra naturvärden. Efter beslutet om återremittering har diskussioner förts internt om vilka möjligheter kommunen har för att verka för ett bevarande av områdets naturvärden och rekreationsmöjligheter. Exempelvis skulle ett nyttjanderättsavtal kunna tecknas mellan Höörs kommun och markägaren angående allmänhetens tillgång till fastigheterna. Kulturoch fritidsnämnden har upprättat sådana avtal med markägare i andra strövområden. I nyttjanderättsavtalet medger den privata markägaren att kommunen får anlägga och sköta utpekade stigar, vars sträckningar överenskommes gemensamt. Efter att vidare diskussion med markägaren har förts säger sig denne vara positivt inställd till att skriva ett nyttjanderättsavtal. Ingen ekonomisk ersättning utgår till markägaren vid tecknandet av ett nyttjanderättsavtal, men Höörs kommun kommer att belastas med utgifter i form av skötsel och anläggning av stigar. När det gäller skogsbruk sköter markägaren detta utifrån de normer och regler som gäller. Kommunen har ingen möjlighet att styra skogsbruket utan att vara ägare av marken. Enligt markägaren är skogen på fastigheterna svårskött och svårtillgänglig samt har mer än 50 % ädellövskog, vilket innebär att frågan om slutavverkning inte är aktuell. Området sköts idag med gallring. Vid upprättande av ett avtal är Kultur- och Fritidsnämnden i behov av ekonomiskt stöd för att genomföra de åtgärder som säkerställer framkomligheten i området. Annars är ärendet inte aktuellt i gällande budget förrän tidigast Med avtalet gör kommunen minst intrång och säkerställer det rörliga friluftslivet. Utöver nyttjanderättsavtalet för stigar finns det alternativ för att ytterligare säkra områdets naturvärden: Påbörja en förhandling med markägare om inköp för att bevara tätortsnära natur och bejaka friluftslivet med kommunalt ägande. Kommunen kan även göra en muntlig överenskommelse där markägaren vid försäljning först erbjuder Höörs kommun att förvärva fastigheterna. Göra området till ett natur- eller kulturreservat, vilket också kan medföra en kostnad för intrångsersättning eller inlösen. Detaljplanelägga

15 (44) skogsfastigheten som naturområde, vilket kommer att medföra en kostnad för intrångsersättning. Tjänsteskrivelse från planarkitekt Andreas Ask,

16 (44) Dnr KSF 2010/154 9 Detaljplan för del av Stenskogen 2:2 och 2:3, godkännande för antagande Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Detaljplanens syfte är att pröva bebyggelse på del av Stenskogen 2:2 och 2:3. Området är beläget sydväst om centrala Höör i anslutning till Stenskogen, norr om Kvarngatan. Planen möjliggör en utbyggnad av ca 7 st. friliggande bostadshus i anslutning till befintlig bebyggelse, att uppföras i 1 ½ plan. På fastigheten Stenskogen 2:2 finns en befintlig byggnad som föreslås få utökade byggrätter. På grund av områdets karaktär i form av skogsmiljö och kuperad mark placeras bebyggelsen mot Kvarngatan i förgårdsmark. Bestämmelsen syftar till större möjlighet för bevarande av både träd och den kuperade marken. Intrånget i skogen minskar något genom att bebyggelsen skjuts fram i planare mark mot Kvarngatan. En miljökonsekvensbeskrivning har gjorts av Atkins Sverige AB efter samrådstiden. Bedömningen är att en exploatering medför små negativa till måttliga konsekvenser för områdets naturmiljö, små negativa konsekvenser för rekreation och friluftsliv, samt små eller obetydliga konsekvenser för kulturmiljön. Konsekvenserna har sammanfattats i planbeskrivningen. Under granskningstiden inkom 14 yttranden, varav 8 med synpunkter. Miljöstrateg/ekolog och Miljö- och byggmyndigheten har ställt sig negativa till en exploatering. Alla inkomna yttranden har sammanfattats och kommenterats i en granskningsredogörelse. 2 grannar har sedan samrådet kvarstående synpunkter på detaljplanen och har besvärsrätt. Efter återremissen har diskussioner med markägaren förts om eventuella lösningar som kan säkra friluftslivet, samt hur skogen planeras skötas för att förhindra att naturvärden försvinner. Kommunen och markägaren kan upprätta ett nyttjanderättsavtal i syfte att säkerställa tillgängligheten till vandringsslingor med kommunal skötsel. Skogsbruket kan inte kommunen styra, men en slutavverkning är inte aktuell enligt markägaren på grund av att området består av mer än 50 % ädellövskog och samtidigt är svårtillgängligt och svårskött. För ett säkrare och bestående skydd av skogsfastigheterna krävs ett kommunalt ägande, natur- eller kulturreservat eller planläggning som naturmark.

17 (44) Tjänsteskrivelse från Andreas Ask Följande handlingar, se tidigare utskick till ks och KF : Protokoll från KF Protokoll från KS Protokoll från KS Protokoll från KS Plankarta med illustrationsplan Planbeskrivning Granskningsutlåtande Miljökonsekvensbeskrivning

18 (44) Dnr KSF 2011/ Upphävande av planuppdrag avseende Stenskogen 3:100 (del av 3:100) Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen beslutade 15 mars 2012 om planuppdrag för Stenskogen 3:100 m flera fastigheter. smotivering Initiativtagaren har inte visat intresse av att bygga ut området enligt planprogrammet och har inte skrivit på plankostnadsavtalet. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse från Rolf Carlsson,

19 (44) Dnr KSF 2015/85 11 Idrottsakademi vid Ringsjöskolan Kommunstyrelsen beslutar Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ställa sig positiv till inrättande av idrottsakademi på Ringsjöskolan, under förutsättning att kommunstyrelsen skjuter till medel i redovisad omfattning enligt budgetförslaget under avtalsperioden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ställa sig positiv till satsningen och bevilja ett budgettillskott innevarande år på kronor. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll från barn- och utbildningsnämnden Idrottsakademi vid Ringsjöskolan Kostnadsberäkning Tidplan MFF

20 (44) Dnr KSF 2015/50 12 Förslag till övergripande organisation för mottagande och integration av nyanlända Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Christer de la Motte informerar om förslag till övergripande organisation för mottagande och integration av nyanlända och presenterar samtidigt Branislav Nikolic som är integrationskoordinator och ska jobba med följande: 1. Ha ett övergripande ansvar för att samordna mottagandet och det kommunala samhällsstödet och samverkan mellan kommunens olika sektorer. 2. Ansvara för återsökning av alla medel för både barn och vuxna och ha överblick och kunskap om helheten. 3. Ansvara för att kommunikation/information och samarbete med myndigheter och organisationer utanför kommunen fungerar på ett bra sätt. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till övergripande organisation för mottagande och integration av nyanlända inkl bilagor

21 (44) Dnr KSF 2012/ Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kommunstyrelsen beslutar 2012 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun. Arbetet med bostadsförsörjningsfrågorna har genomförts enligt de nya regler som började gälla 1 januari Det innebär bland annat att riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram mot bakgrund av en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Bostadsförsörjningsprogrammet diskuterades vid en workshop 2 februari 2015, med medverkande från KSAU samt presidierna i MBN samt SN. Inför mötet hade ett utkast av programmet skickats ut. Mål och insatser i det förslag som nu presenteras är uppdaterat med utgångspunkt i diskussionen vid workshopen (Riktlinjer-avsnittet). Analysdelen har kompletterats med en kort beskrivning av EU-migranternas situation, men har i övrigt samma innehåll som i den förra versionen. smotivering Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig (lag om kommunalt bostadsförsörjnings-ansvar). Samrådet kommer att riktas till Länsstyrelsen, Region Skåne, kommunerna i MalmöLundregionen, Hässleholms kommun, Hörby kommun, nämnder i Höörs kommun, kommunala pensionärsrådet, kommunala handikapprådet samt HFAB. Dessutom kommer förslaget att publiceras på kommunens hemsida, med möjlighet att lämna synpunkter. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse Förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Bostadsläget Inlägg om bostäder

22 (44) Dnr KSF 2014/ Ansökan om planbesked, Komministern 19 Kommunstyrelsen beslutar Behandlingshemmet i Korsaröd AB önskar stycka av ca 1000 kvm från fastigheten Komministern 19 för att marken ska tillfalla ägaren av Komministern 26. Gällande tomtindelning styr dock fastighetsindelningen så att ny tomtgräns skulle begränsa Korsaröds parkeringsplats och komma i konflikt med nedlagd jordvärme. Ansökan gäller alltså planbesked för att upphäva planbestämmelser som förhindrar avstyckning enligt önskemålet. smotivering För området gäller stadsplan för Tjörnarps stationssamhälle fastställd 1963 där kvarteret är utlagt för bostadsändamål i öppet byggnadssätt med max två våningar. Planen ger också möjlighet att godkänna hotellbyggnader, samlingssalar, hantverk och handel. För kvarteret finns också en tomtindelning upprättad år Tomtindelningen är dock inte fullföljd. När fastigheten Komministern 19 bildades år 1976 fick den omfatta tre av de ursprungligen föreslagna tomterna för att bli lämplig för vårdhemmet. Idag bedöms inte tomtindelningen fylla någon funktion, eftersom området är utbyggt. Eftersom hela tomtindelningen för kv Komministern bedöms överspelad är det lämpligt att upphäva tomtindelningen i sin helhet, och inte bara för de berörda fastigheterna. Planuppdraget bör därför omfatta samma område som tomtindelningen, det vill säga fastigheterna Komministern 15 samt Stadsplanen fortsätter att gälla i övrigt och ingen nyprövning sker av lämplig användning eller av bebyggelsens omfattning och utseende. Enligt bestämmelserna i 4 kap 34 Plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap 11 miljöbalken(mb) skall en miljöbedömning göras för en detaljplan om dess genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Föreslagen planändring bedöms inte ha någon påverkan på miljön eftersom den inte innehåller någon prövning av lämplig användning eller av bebyggelsens omfattning och utseende. Mot den bakgrunden och med beaktande av MKB-förordningens bilaga 4 bedömer kommunen att genomförandet av planändringen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att det alltså inte

23 (44) behövs någon miljöbedömning. Planändringen kan genomföras med standardförfarande eftersom förslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse

24 (44) Dnr KSF 2015/64 15 Riktlinjer för prioritering av detaljplansarbete Kommunstyrelsen beslutar Det finns ett behov av strategisk prioritering både när det gäller vilka planer vi ska arbeta med och när det gäller hur intensivt arbetet bör gå framåt. Oavsett om planering sker med ÖP eller DP som verktyg bör planarbetet prioriteras på ett sätt som bidrar till kommunens vision, strategier och långsiktiga mål. Det är möjligt att prioritera mellan pågående DP-uppdrag så att de viktigaste ärendena får en så snabb beredning som möjligt. Beredningen av andra ärenden får då anpassas till detta. Prioriteringen är dock bara en av flera faktorer som påverkar hur lång tid det enskilda DP-projektet tar från uppdrag till antagande. smotivering Vid prioritering mellan pågående DP-uppdrag bör huvudinriktningen vara att alltid ge en så snabb beredning som möjligt i ärenden där någon väntar, och att uppdrag som har mer långsiktiga syften inte behöver hanteras lika snabbt. Föreslagna riktlinjer för prioritering av DP-arbetet är tänkta att användas för löpande prioritering mellan pågående planuppdrag. Syftet är dels att det ska finnas en övergripande samsyn mellan KS och förvaltningen om hur planärenden ska prioriteras sinsemellan, dels att tydliggöra för andra nämnder (MBN, TN) hur deras ärenden kommer att beredas. MBN får genom ärenden om bygglov en unik inblick i hur gällande detaljplaner fungerar och vilka brister de har. Dessa erfarenheter bör tydliggöras så att eventuella behov med utgångspunkt i MBNs handläggning kan prioriteras i förhållande till övriga planuppdrag. I dagsläget finns god beredskap för att hantera DP-uppdrag och vid privata initiativ är det ingen väntetid för att komma igång med planarbetet när finansieringen är klar. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse Riktlinjer för prioritering av DP-arbete

25 (44) Dnr KSF 2001/ Planuppdrag för kv Anders. Detaljplan Engströmska huset Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag för kvarteret Anders, med inriktning kultur och bostäder revs Engströmska huset eftersom det var i dåligt skick. Kvarteret har sedan 2004 status som Kulturkvarter med Kulturhus. Inget har hänt i planärendet sedan dess. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober 2014 lyftes frågan om planuppdraget. smotivering Kommunen och HFAB äger alla fastigheter i kvarteret, utom Anders 6 med optikerhuset. Kvarteret Anders rymmer idag Musikskola, Kulturhus, Museum (Berggrenska gården), utomhusscen mm. Marken är planlagd för bostadsändamål och befintlig verksamhets stämmer alltså inte med gällande detaljplan. För närvarande finns inga konkreta planer för förändringar av de fastigheter som ägs av kommunen och HFAB eller hot mot den verksamhet som bedrivs där. Det finns inget självändamål med att ersätta eller ändra en detaljplan bara för att den inte stämmer med verkligheten. Däremot är det angeläget att uppdatera inaktuella detaljplaner som hindrar en önskvärd utveckling eller som innebär ett hot mot allmänna intressen. För att ett sådant planarbete ska vara effektivt krävs dock att det finns en bild av vilken användning och bebyggelse som ska tillåtas på platsen. Som grund för planarbetet bör det därför finnas antingen ett konkret behov av förändring från den verksamhet som finns på platsen eller en övergripande strategi för kvarterets roll i orten helst båda två. En centrumplan (fördjupad översiktsplanering för centrum) skulle vara ett värdefullt underlag i arbetet med att uppdatera inaktuella detaljplaner som den för kvarteret Anders. Arbetet med centrumplanen har dock aldrig kommit så långt att den landat i något konkret planförslag och det finns heller ingen närmare bild av hur kvarteret Anders bör utvecklas. Mot den bakgrunden är förutsättningarna begränsade för att uppdatera detaljplanen för kvarteret och uppdraget bör därför avskrivas. Frågan kan väckas på nytt när det finns ett konkret behov av en planändring alternativt när det finns en centrumplan till stöd. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse

26 (44) Dnr KSF 2008/ Planuppdrag för utbyggnad av etapp 4, Höör Väster Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen beslutade 6 maj 2008 om planuppdrag för detaljplaner inom Höör Väster, etapp 4. Detaljplanerna skulle omfatta ett område som avgränsas av Kvarnbäcksområdet, väg 13, bäckravinen och Maglasätevägen, se bilaga. smotivering Arbetet med detaljplanerna har aldrig påbörjats och idag kan vi konstatera att byggrätterna i etapperna 2 och 3 kommer att räcka ett bra tag framöver. Det finns ett fortsatt behov av att studera möjliga strukturer, etappindelningar etc inför en utbyggnad av etapp 4, men detaljplan bedöms i dagsläget inte vara bästa verktyget. Tidigare har det varit vanligt att detaljplanelägga stora områden i förväg för att på så vis ha en reserv av byggklara tomter. Utvecklingen under de senaste årtiondena har dock visat att detaljplaner är färskvara såtillvida att det ofta är svårare att hitta ett lämpligt genomförande för äldre detaljplaner. Utredningar och genomförda lagändringar pekar på att detaljplaner därför bör ses som genomförandeverktyg snarare än som långsiktiga ställningstaganden. De förändringar som genomförts i PBL under senare år har förenklat planprocessen så att det ska gå snabbare från ax till limpa. Detaljplaner som har stöd i gällande översiktsplan kan hanteras med en enklare process än förändringar som inte har stöd i översiktsplanen. Under dessa förutsättningar är det viktigare att ha en väl genomarbetad översiktsplan än att ha ett lager av färdiga detaljplaner som väntar på genomförande. Översiktsplanen kan då ge vägledning för kloka beslut om vilka detaljplaner som bör tas fram och i vilken takt. Det ger möjlighet att fokusera planarbetet och effektivisera detaljplaneringen. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse

Älvkullen Onsdagen den 25 mars 2015 kl 19:00-19:50

Älvkullen Onsdagen den 25 mars 2015 kl 19:00-19:50 2015-03-25 1 (18) Plats och tid ande Älvkullen Onsdagen den 25 mars 2015 kl 19:00-19:50 Anders Netterheim (M), ordförande Ellinor Dahlgren (S), 2:e vice ordf Björn Andreasson (M) Camilla Källström (M)

Läs mer

Erik Mårtensson. Mikael Sparrhult (FP) Anders Westergren (SD) Stefan Liljenberg (SD) Rolf Streijffert. Karin Björner. Stefan Lissmark ANSLAG/BEVIS

Erik Mårtensson. Mikael Sparrhult (FP) Anders Westergren (SD) Stefan Liljenberg (SD) Rolf Streijffert. Karin Björner. Stefan Lissmark ANSLAG/BEVIS 2015-03-09 1 (39) Plats och tid ande Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00-12.00, 13.15-16.30 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors (S) Annagreta Reinholdz (S),

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 februari 2015 kl 10:00 12.30. Stefan Lissmark (S) Fredrik Hanell

Höörsalen Måndagen den 9 februari 2015 kl 10:00 12.30. Stefan Lissmark (S) Fredrik Hanell 2015-02-09 1 (21) Plats och tid ande Höörsalen Måndagen den 9 februari 2015 kl 10:00 12.30 Stefan Lissmark (S) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors (S) Annagreta Reinholdz (S) Maria Truedsson (MP) Christer

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 19 april 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande 2015-01-27 1 (15) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Dalen Tisdagen den 27 januari 2015 kl 18:00 21:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut.

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen 75 Ärende 8 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-05-08 Dnr KSF 2014/67 78 Upphävande av del av byggnadsplan för delar av Höör 143, 1822, Fogdaröd 26, 48, m.fl. fastigheter

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Planbeskrivning. Upphävande av del av detaljplan: Strängnäs 2:1 och 3:1 delar av, Finningerondellen, Strängnäs, Strängnäs kommun

Planbeskrivning. Upphävande av del av detaljplan: Strängnäs 2:1 och 3:1 delar av, Finningerondellen, Strängnäs, Strängnäs kommun Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSHANDLING 1(7) Lovisa Andersson Planarkitekt Planbeskrivning Tillägg till detaljplan för: Upphävande av del av detaljplan: Strängnäs 2:1 och 3:1 delar av, Finningerondellen,

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Ekenäsvägen (vägnr 22410) i riktning mot Västernäs/Ekenäs.

Ekenäsvägen (vägnr 22410) i riktning mot Västernäs/Ekenäs. SAMRÅDSHANDLING Standardförfarande Dnr: KSF 2017/2 Ekenäsvägen (vägnr 22410) i riktning mot Västernäs/Ekenäs. PLANBESKRIVNING Detaljplan för upphävande av del av Stadsplan för västra delen av Höörs köping

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 11 januari 2016 kl 10:00 14:20

Höörsalen Måndagen den 11 januari 2016 kl 10:00 14:20 2016-01-11 1 (31) Plats och tid ande Höörsalen Måndagen den 11 januari 2016 kl 10:00 14:20 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors (S) Annagreta Reinholdz (S) Maria Truedsson

Läs mer

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2016-01-18 Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 september 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Information om solcellsanläggningar

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. Cykelstyret, Bråstorp, Motala kommun

Ändring av detaljplan för Kv. Cykelstyret, Bråstorp, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING ÄDP 29 Handlingen består av: Tillägg till planbestämmelser Beskrivning till ändring av detaljplan Genomförandebeskrivning till ändring av detaljplan Utlåtande Ändring av detaljplan för

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Ändring av detaljplan (ÄDP)

Ändring av detaljplan (ÄDP) Dnr 2014/107 Tillägg till detaljplan för Viks fiskeläge 4:1 m.fl., i Vik, laga kraft vunnen 2005 12 27 Ändring av detaljplan (ÄDP) för Viks fiskeläge 4:7 och 4:39 i Vik, Simrishamns kommun, Skåne län UPPRÄTTAD

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg enkelt planförfarande Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad 2010-05-04 Antagen av KS 2010-06-08 Laga kraft 2010-07-08 2(5) Dnr KS 2010/65 3(5) Tillägg till

Läs mer

3 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott för åren

3 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott för åren 2015-01-21 1 (3) Dnr KSF 2014/384 3 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott för åren 2015-2018 Beslut Kommunstyrelsen beslutar. 1. Till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott för åren 2015-2018 utse

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Ändring och upphävande av DP 1814-P57 del av fastighet Hidinge-Lanna 3:70 m.fl. Knista församling i Lekebergs kommun

Ändring och upphävande av DP 1814-P57 del av fastighet Hidinge-Lanna 3:70 m.fl. Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Ändring och upphävande av DP 1814-P57 del av fastighet Hidinge-Lanna 3:70 m.fl. Knista församling i Lekebergs kommun Samråd: 20 maj, 2011-20 juni, 2011 Antagen av KF: 22

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Ändring genom tillägg till stadsplan för Kungsängens industriområde (Pl 56 U), avseende Kungsängen 21:2 och 21:3 Förenklat planförfarande

Ändring genom tillägg till stadsplan för Kungsängens industriområde (Pl 56 U), avseende Kungsängen 21:2 och 21:3 Förenklat planförfarande P LAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Annika Danielson 2016 000975 Planbeskrivning Ändring genom tillägg till stadsplan för Kungsängens industriområde (Pl 56 U), avseende Kungsängen 21:2

Läs mer

Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra Sunnersta,

Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra Sunnersta, PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2014-04-17 PBN 2013-2006 018-727 47 52 Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Arbete med detaljplanering i Ale kommun

Arbete med detaljplanering i Ale kommun Arbete med detaljplanering i Ale kommun Arbete med detaljplanering innebär att kommunen prövar markens lämplighet för bebyggelse enligt exploatörens/markägarens ansökan och enligt Plan- och bygglagen.

Läs mer

Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning)

Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning) 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-07 Samhällsbyggnadskontoret Stadsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning) Dnr: 2015-02488-214 Sammanfattning av ärendet

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Bränninge 3:20, del 1

Bränninge 3:20, del 1 Diarienummer BN15/243 Ändring av detaljplan för Bränninge 3:20, del 1 Västra Solhöjden Habo kommun GRANSKNINGSHANDLING Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 april 2016 Standardförfarande Så här görs en

Läs mer

Samråd. Antagen av. "DAG månad ÅR" Laga kraft. Granskning. Antagande. Dnr:490/2014

Samråd. Antagen av. DAG månad ÅR Laga kraft. Granskning. Antagande. Dnr:490/2014 Upprättadd 19 november 2014 Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR" Tillägg till detaljplan (akt 1283K-16036) för del av fastigheten RYA 1:30, RYDEBÄCK Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad

Läs mer

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, karta i ett blad innehållande detaljplan samt genomförandebeskrivning. PLANENS SYFTE På den för industriändamål

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

9 Redovisning av ej slutbehandlade motioner

9 Redovisning av ej slutbehandlade motioner Kommunfullmäktige FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-12-08 Sida 11 (18) Dnr KSF 2013/79 9 Redovisning av ej slutbehandlade motioner Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar. 1. Motionen Detaljplanen för

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

T I L L Ä G G T I L L P L A N B E S K R I V N I N G AR

T I L L Ä G G T I L L P L A N B E S K R I V N I N G AR ANTAGANDEHANDLING 2015-06-02 Tillägg till Stadsplan för fastigheten Holje 2:19 m.fl. Detaljplan för Holje 204:1 m.fl. Ändring av detaljplan för Holje 204:1 m.fl. T I L L Ä G G T I L L P L A N B E S K R

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (7) DP 545 MSN 2010/40-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 391 för Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg (DP 391)

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

Kravspecifikation för detaljplaner. antagen av kommunstyrelsen 2013-06-10, 10

Kravspecifikation för detaljplaner. antagen av kommunstyrelsen 2013-06-10, 10 antagen av kommunstyrelsen 2013-06-10, 10 2 Inledning För att underlätta och skapa större förståelse för vad upprättande av en detaljplan kan innebära för exploatörer och externa planförfattare har Höörs

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun

Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun PÄ 15/2016 Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING Upphävande av detaljplan för

Läs mer

Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260

Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-05-08 83 Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260 Beslut Ärendet överlämnas utan eget ställningstagande.

Läs mer

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-02-19 1 (6) Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser 1 Tillägg till

Läs mer

Syfte Ändringen syftar till att upphäva tomtindelningen för fastigheterna Holland 3 och Holland 6 för att möjliggöra en ny fastighetsreglering.

Syfte Ändringen syftar till att upphäva tomtindelningen för fastigheterna Holland 3 och Holland 6 för att möjliggöra en ny fastighetsreglering. 2014-10-14 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/611 Upprättad: 2014-06-24 Laga Kraft: 2014-10-13 Ändring av detaljplan för HOLLAND 3 och 6 i Sölvesborgs stad, Sölvesborgs kommun

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 171 1/7 Strategi för Gislaveds kommuns markförsörjning STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Rätt mark på rätt plats MARKFÖRSÖRJNING MARKFÖRVÄRV

Läs mer

Ändring av detaljplan för BRANÄSBERGET VARGEN OCH BJÖRNEN. Torsby kommun, Värmlands län

Ändring av detaljplan för BRANÄSBERGET VARGEN OCH BJÖRNEN. Torsby kommun, Värmlands län Ändring av detaljplan för BRANÄSBERGET VARGEN OCH BJÖRNEN Torsby kommun, Värmlands län 1 1 Tillägg till PLANBESKRIVNING 1.1 HANDLINGAR Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av kv Jasminen (115B) inom stadsdelen Mariekälla, Södertälje kommun PLANBESKRIVNING OCH TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

Ändring av detaljplan för del av kv Jasminen (115B) inom stadsdelen Mariekälla, Södertälje kommun PLANBESKRIVNING OCH TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Samhällsbyggnadskontoret Ändring av detaljplan för del av kv Jasminen (115B) inom stadsdelen Mariekälla, Södertälje kommun - Upphävande av tomtindelning för fastigheten Jasminen 4 i Södertälje PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset Hörby, Christian Kruse Tisdagen den 20 maj 2014 kl 13:00 15:45 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M), Vice ordförande

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

Gäddan 15, Tågaborg N. Underlag för planuppdrag

Gäddan 15, Tågaborg N. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Gäddan 15, Tågaborg N Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att, genom en ändring

Läs mer

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Planprocessen Idén att bygga något nytt eller på något annat sätt förändra stadsmiljön kommer ofta från en markägare eller en exploatör. I

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 13.15. Ajournering 12.30-12.35. Beslutande Övriga närvarande Günter Ruchatz (M), ordf Jimmy Odenäng (M) Johan Sigvardsson (C) Anne Wilks

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

A 376. Detaljplan för Stensötan 4, Syrenen 16 och del av Karlshamn 4:1, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län

A 376. Detaljplan för Stensötan 4, Syrenen 16 och del av Karlshamn 4:1, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län Sida 1 (1) Dnr:2014/3511 20151022 Granskningshandling A 376 Detaljplan för Stensötan 4, Syrenen 16 och del av 4:1,, s kommun, Blekinge län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Samrådsförfarandet Samråd för detaljplaneförslaget

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer