Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00"

Transkript

1 KALLELSE (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors (S) Annagreta Reinholdz (S) Maria Truedsson (MP) Christer Olsson (M) Lars-Olof Andersson (C) Erik Mårtensson (KD) Mikael Sparrhult (FP) Anders Westergren (SD) Stefan Liljenberg (SD) Rolf Streijffert (SD) Anders Magnhagen (S) Maria Boström-Lambrén (S) Kenneth Kallin (MP) Lena Zetterström (MP) Magnus Welroos (V) Björn Andreasson (M) Camilla Källström (M) Johan Svahnberg (M) Hanna Ershytt (C) Marianne Lundgren (FP) Helena Ohlson (SD) Lars Andersson (SD) Michael Andersson, Kommundirektör Karin Björner, Nämndsekreterare Margareta Pålsson, Landshövding Rolf Carlsson, Samhällsbyggnadschef Lars-Johan Rosvall, Ekonomichef

2 KALLELSE (44) OBS! Ärenden enligt föredragningslistan med beslut från kl Kl Ärenden enligt föredragningslistan. Kl Lunch Kl Fortsättning av ärenden enligt föredragningslistan. OBS! Ärenden nr 6, 9, 12, 13, 26, 29, 31 och 32 Separata handlingar MEDTAG HANDLINGAR TILL ÄRENDEN NR 6 OCH 9 FRÅN TIDIGARE UTSKICK TILL RESPEKTIVE KOMMUNFULLMÄKTIGE Föredragningslista Ärende/Föredragande Tid Dnr 1 Upprop 2 Val av justerande och godkännande av föredragningslistan 3 Ändrad utbetalning av driftsbidrag till Skånes Djurpark Lars-Johan Rosvall 4 Revidering av taxa för upplåtelse av torgplatser och offentlig platsmark i Höörs kommun Rolf Carlsson 5 Avgifter för ansökan om och tillsyn av alkoholservering KSF 2015/ KSF 2015/ KSF 2015/9 6 Detaljplan för del av Höörsgård 5 m.fl. (Industriområde syd), Höörs kommun, Skåne län Mette Dymling, Planarkitekt KSF 2013/95

3 KALLELSE (44) Ärende/Föredragande Tid Dnr 7 Detaljplan för Ändring av detaljplan för Höör 57:17, m fl. fastigheter, (del av Kvarnbäck) i Höör, antagande Anneli Andersson, Planarkitekt KSF 2013/347 8 Nyttjanderättsavtal för Stenskogen 2:2 och 2:3 Liselotte Ohlsson och Andreas Ask 9 Detaljplan för del av Stenskogen 2:2 och 2:3, godkännande för antagande Andreas Ask, Planarkitekt 10 Upphävande av planuppdrag avseende Stenskogen 3:100 (del av 3:100) Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt 11 Idrottsakademi vid Ringsjöskolan Björn Andreasson (M) och Lisbeth Johansson, barn- och utbildningschef 12 Förslag till övergripande organisation för mottagande och integration av nyanlända Christer de la Motte, Utredare 13 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt och Julia Göransson, Samhällsplanerare 14 Ansökan om planbesked, Komministern 19 Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt 15 Riktlinjer för prioritering av detaljplansarbete Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt 16 Planuppdrag för kv Anders. Detaljplan Engströmska huset Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt 17 Planuppdrag för utbyggnad av etapp 4, Höör Väster Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt 18 Detaljplan för Långstorp 1:64 och 1:84 m fl fastigheter, fortsätter från ärende KSF 2000/210 Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt KSF 2015/93 KSF 2010/154 KSF 2011/335 KSF 2015/85 KSF 2015/50 KSF 2012/293 KSF 2014/381 KSF 2015/64 KSF 2001/106 KSF 2008/109 KSF 2005/ Centrumplan för Höörs tätort, Fördjupning av KSF 2001/268

4 KALLELSE (44) Ärende/Föredragande Tid Dnr översiktsplanen, Höörs centrum, Parallella uppdrag för Nya Torg Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt 20 Ändring av detaljplan för Ekeliden 1 och del av Höör 51:1 Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt 21 Ändring av lokala föreskrifter avseende anmälningsplikt för luftvärmepumpar 22 Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581), rökfria miljöer, i Höörs kommun KSF 2013/201 KSF 2014/371 KSF 2014/ Socialnämndens reglemente 2015 KSF 2015/70 24 Val av förtroendevald Region Skåne/Färdtjänst KSF 2015/86 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott, arbetssätt och utbildning Stefan Lissmark (S) 26 Yttrande över Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen 27 Utseende av arbetsgrupp för översyn av reglemente för förtroendevalda 28 Ansökan från kultur- och fritidsnämnden om medel till iordningställande av vandringsleder Intresseförfrågan för deltagande i projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne och Blekinge Michael Andersson, kommundirektör 30 Val av Höörsambassadör för år 2014 Peter Wollin KSF 2015/103 KSF 2014/379 KSF 2015/75 KSF 2015/101 KSF 2015/104 KSF 2015/55 31 Anmälningar 2015 (för politikerportalen) KSF 2015/56 32 Redovisning av delegationsbeslut 2015 KSF 2015/107

5 (44) 1 Upprop Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att samtliga ledamöter är närvarande.

6 (44) 2 Val av justerande och godkännande av föredragningslistan Kommunstyrelsen beslutar 1. Erik Mårtensson (KD) och Stefan Liljenberg (SD) utses att justera dagens protokoll. 2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, kommunhuset, onsdagen den 11 mars 2015 kl??.

7 (44) Dnr KSF 2015/52 3 Ändrad utbetalning av driftsbidrag till Skånes Djurpark Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet och bjuda in kommunens ledamöter i Skånes Djurparks styrelse tillsammans representant från stiftelsen till kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars 2015 för att klargöra vissa frågor hänförliga till de ekonomiska kalkyler som tidigare presenterats. Protokoll från kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse från Lars-Johan Rosvall, ekonomichef, Sammanfattning från stiftelsen Skånes Djurpark

8 (44) Dnr KSF 2015/7 4 Revidering av taxa för upplåtelse av torgplatser och offentlig platsmark i Höörs kommun Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef kommer att informera och förtydliga utifrån diskussionerna från föregående kommunstyrelse Samhällsbyggnadssektorn har gjort en översyn av taxa för upplåtelse av torgplatser och offentlig platsmark i Höörs kommun antagen av kommunfullmäktige , 25 och kompletterat med taxor för avgifter som saknas. Tekniska nämnden beslutade att återremittera ärendet till samhällsbyggnadssektorn för vidare utredning och klargörande hur momsreglerna ska tillämpas i taxan. Samhällsbyggnadssektorn har klargjort hur momsreglerna ska tillämpas och förtydligat detta i taxan. Protokoll från kommunstyrelsen Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll från tekniska nämnden Förslag på reviderad taxa från samhällsbyggnadssektorn

9 (44) Dnr KSF 2015/9 5 Avgifter för ansökan om och tillsyn av alkoholservering 2015 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till socialnämnden för komplettering och ändringar i enlighet med Björn Andreassons (M) yrkande. Christina Håkansson Jönsson och Kenth Arvidsson från sociala sektorn lämnar förtydligande vad gäller punkterna i enlighet med Björn Andreassons (M) yrkande. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll från kommunstyrelsen Protokoll från socialnämnden Förslag till avgifter, daterad

10 (44) Dnr KSF 2013/95 6 Detaljplan för del av Höörsgård 5 m.fl. (Industriområde syd), Höörs kommun, Skåne län Kommunstyrelsen beslutar Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att reglera redan byggda vägar från industrimark till allmän platsmark samt skydda tre stycken naturområden som idag är planlagda som industrimark. Planen syftar även till att säkerställa den buffertzon/grönområde som idag finns mot Höörsån. Planförslaget innefattar: -Reglering av byggda vägar från industrimark till allmän platsmark/lokalgata -Skydd av naturområden/ekdungar och buffertzon/grönområde längs med Höörsån. -Ändring av möjlig byggnadsarea och byggnadshöjd på industrifastigheter inom planområdet. -Planläggning för en ny gång och cykelväg samt en gång- och cykelbro över Höörsån. -Planläggning för att omlokalisera en gasoltank. Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan. Genomförandet av detaljplanen bedöms få begränsad miljöpåverkan, och avsevärt mindre miljöpåverkan än gällande detaljplan. Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden Under samrådet har 12 stycken inkommit med synpunkter varav 10 med erinran. Kvarstående synpunkter finns från en fastighetsägare. Angående den minskade byggrätten och byggnadshöjden som den nya planen föreslår. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse, granskning Planbeskrivning Plankarta

11 (44) Samrådsredogörelse Kommunstyrelsen ( KS 111) KS

12 (44) Dnr KSF 2013/347 7 Detaljplan för Ändring av detaljplan för Höör 57:17, m fl. fastigheter, (del av Kvarnbäck) i Höör, antagande Kommunstyrelsen beslutar Detaljplanen har varit ute för samråd 22 dec 2014 till och med 12 jan st. yttranden inkom, varav 7 st med synpunkter. Yttrandena, kommentarer och revideringar redovisas inför antagandet i dokumentet Särskilt utlåtande, daterat Samrådet medför förutom vissa redaktionella ändringar på plankartan, följande ändringar: -Text har lagts till angående beaktande av farlig gods led, väg 13, och riskutredning som gjordes till gällande detaljplan för området mellan denna plan och väg 13 biläggs planen. -Under rubriken Fastighetsbildning har följande text lagts till: Höörs kommun ansöker hos Lantmäterimyndigheten och bekostar den fastighetsbildningen som sker innan kommunen säljer tomtmarken. -I planbeskrivningens genomförandedel har förts in att det ska finnas tillgång till en brandpost med minsta flöde på 600l/min i anslutning till området. Då Länsstyrelsen har synpunkter, bland annat gällande flexibla planbestämmelser önskar de underrättas innan mellan samråd och planens antagande enligt 5 kap. 18 PBL.. Förslaget innebär prövning av ny detaljplan i syfte att vägar ska kunna skapas med tillåten lutning för att uppfylla tillgänglighetskraven. I den gällande planen har så kallade säckgator planerats. Området planeras för enfamiljsbostäder i 2, 1-½ och 1-plan samt med ett mindre markområde i söder, som kan ha alternativ utformning. För att få en variation i bostadsutbudet bör i första hand radhus byggas (ryms max 6-7 st.), som kan vara i ägande, hyres- eller bostadsrättsform. Men om inte intresse finns för att bygga radhus, kan två villafastigheter byggas. Maximalt kan 20 lgh skapas, varav 13 villor och 7 radhus. Om villor väljs i hela området, dvs. även på två fastigheter i södra delen, skapas 15 lgh. Planområdet består av delar av kommunägda fastigheterna Höör 57:17 och Åkersberg

13 (44) 4:1. Den nya detaljplanen, som tas fram med enkelt planförfarande, innebär att en vägslinga skapas istället och att det möjliggörs att öppna ytterligare anslutningsgator mot en utbyggnad av bebyggelse i öster. Samhällsbyggnadssektor avser ta fram en höjdsättningsplan som ska följas vid bygglov/marklov. Förslaget följer översiktsplan 2002 Det finns en gällande detaljplan, del av Åkersberg 2:1 m fl. fastigheter (Kvarnbäck), som vann laga kraft med tillägg 2010 gällande borttagning av eldningsförbud. Biltrafiken leds till det föreslagna bostadsområdet från väg 13 via Kvarnbäcksvägen. Bostäderna placeras i en södersluttning med nivåer från m ö h, vilket ger förutsättningar för energi- effektiv uppvärmning med exempelvis solceller eller solfångare. För att få ett sammanhållet intryck föreslås mattröda takbeläggningar på huvudbyggnaderna. Gång- och cykelstråk kopplar området till centrala Höör med station, skolor och service och ger möjlighet till natursköna promenader. En bollplan finns söder om och i väster finns en nyanlagd lekplats. Väster om är den första etappen av Kvarnbäcksområdet så gott som färdigutbyggd och denna del blir kommunens därpå följande utbyggnadsområde för fribyggartomter. Fastigheterna föreslås ha storlekar från ca 780 till 1350 kvm. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott Särskilt utlåtande, Plankarta med illustrationskarta, , rev Planbeskrivning, , rev Riskutredning Kommunstyrelsens beslut , beslut om samråd Protokoll från kommunstyrelsen, , beslut om planuppdrag

14 (44) Dnr KSF 2015/93 8 Nyttjanderättsavtal för Stenskogen 2:2 och 2:3 Kommunstyrelsen beslutar Kommunfullmäktige beslutade att återremittera detaljplan för Stenskogen 2:2 och 2:3 med motivering att föra en diskussion med markägaren om den framtida markanvändningen i syfte att säkra naturvärden. Efter beslutet om återremittering har diskussioner förts internt om vilka möjligheter kommunen har för att verka för ett bevarande av områdets naturvärden och rekreationsmöjligheter. Exempelvis skulle ett nyttjanderättsavtal kunna tecknas mellan Höörs kommun och markägaren angående allmänhetens tillgång till fastigheterna. Kulturoch fritidsnämnden har upprättat sådana avtal med markägare i andra strövområden. I nyttjanderättsavtalet medger den privata markägaren att kommunen får anlägga och sköta utpekade stigar, vars sträckningar överenskommes gemensamt. Efter att vidare diskussion med markägaren har förts säger sig denne vara positivt inställd till att skriva ett nyttjanderättsavtal. Ingen ekonomisk ersättning utgår till markägaren vid tecknandet av ett nyttjanderättsavtal, men Höörs kommun kommer att belastas med utgifter i form av skötsel och anläggning av stigar. När det gäller skogsbruk sköter markägaren detta utifrån de normer och regler som gäller. Kommunen har ingen möjlighet att styra skogsbruket utan att vara ägare av marken. Enligt markägaren är skogen på fastigheterna svårskött och svårtillgänglig samt har mer än 50 % ädellövskog, vilket innebär att frågan om slutavverkning inte är aktuell. Området sköts idag med gallring. Vid upprättande av ett avtal är Kultur- och Fritidsnämnden i behov av ekonomiskt stöd för att genomföra de åtgärder som säkerställer framkomligheten i området. Annars är ärendet inte aktuellt i gällande budget förrän tidigast Med avtalet gör kommunen minst intrång och säkerställer det rörliga friluftslivet. Utöver nyttjanderättsavtalet för stigar finns det alternativ för att ytterligare säkra områdets naturvärden: Påbörja en förhandling med markägare om inköp för att bevara tätortsnära natur och bejaka friluftslivet med kommunalt ägande. Kommunen kan även göra en muntlig överenskommelse där markägaren vid försäljning först erbjuder Höörs kommun att förvärva fastigheterna. Göra området till ett natur- eller kulturreservat, vilket också kan medföra en kostnad för intrångsersättning eller inlösen. Detaljplanelägga

15 (44) skogsfastigheten som naturområde, vilket kommer att medföra en kostnad för intrångsersättning. Tjänsteskrivelse från planarkitekt Andreas Ask,

16 (44) Dnr KSF 2010/154 9 Detaljplan för del av Stenskogen 2:2 och 2:3, godkännande för antagande Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Detaljplanens syfte är att pröva bebyggelse på del av Stenskogen 2:2 och 2:3. Området är beläget sydväst om centrala Höör i anslutning till Stenskogen, norr om Kvarngatan. Planen möjliggör en utbyggnad av ca 7 st. friliggande bostadshus i anslutning till befintlig bebyggelse, att uppföras i 1 ½ plan. På fastigheten Stenskogen 2:2 finns en befintlig byggnad som föreslås få utökade byggrätter. På grund av områdets karaktär i form av skogsmiljö och kuperad mark placeras bebyggelsen mot Kvarngatan i förgårdsmark. Bestämmelsen syftar till större möjlighet för bevarande av både träd och den kuperade marken. Intrånget i skogen minskar något genom att bebyggelsen skjuts fram i planare mark mot Kvarngatan. En miljökonsekvensbeskrivning har gjorts av Atkins Sverige AB efter samrådstiden. Bedömningen är att en exploatering medför små negativa till måttliga konsekvenser för områdets naturmiljö, små negativa konsekvenser för rekreation och friluftsliv, samt små eller obetydliga konsekvenser för kulturmiljön. Konsekvenserna har sammanfattats i planbeskrivningen. Under granskningstiden inkom 14 yttranden, varav 8 med synpunkter. Miljöstrateg/ekolog och Miljö- och byggmyndigheten har ställt sig negativa till en exploatering. Alla inkomna yttranden har sammanfattats och kommenterats i en granskningsredogörelse. 2 grannar har sedan samrådet kvarstående synpunkter på detaljplanen och har besvärsrätt. Efter återremissen har diskussioner med markägaren förts om eventuella lösningar som kan säkra friluftslivet, samt hur skogen planeras skötas för att förhindra att naturvärden försvinner. Kommunen och markägaren kan upprätta ett nyttjanderättsavtal i syfte att säkerställa tillgängligheten till vandringsslingor med kommunal skötsel. Skogsbruket kan inte kommunen styra, men en slutavverkning är inte aktuell enligt markägaren på grund av att området består av mer än 50 % ädellövskog och samtidigt är svårtillgängligt och svårskött. För ett säkrare och bestående skydd av skogsfastigheterna krävs ett kommunalt ägande, natur- eller kulturreservat eller planläggning som naturmark.

17 (44) Tjänsteskrivelse från Andreas Ask Följande handlingar, se tidigare utskick till ks och KF : Protokoll från KF Protokoll från KS Protokoll från KS Protokoll från KS Plankarta med illustrationsplan Planbeskrivning Granskningsutlåtande Miljökonsekvensbeskrivning

18 (44) Dnr KSF 2011/ Upphävande av planuppdrag avseende Stenskogen 3:100 (del av 3:100) Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen beslutade 15 mars 2012 om planuppdrag för Stenskogen 3:100 m flera fastigheter. smotivering Initiativtagaren har inte visat intresse av att bygga ut området enligt planprogrammet och har inte skrivit på plankostnadsavtalet. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse från Rolf Carlsson,

19 (44) Dnr KSF 2015/85 11 Idrottsakademi vid Ringsjöskolan Kommunstyrelsen beslutar Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ställa sig positiv till inrättande av idrottsakademi på Ringsjöskolan, under förutsättning att kommunstyrelsen skjuter till medel i redovisad omfattning enligt budgetförslaget under avtalsperioden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ställa sig positiv till satsningen och bevilja ett budgettillskott innevarande år på kronor. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll från barn- och utbildningsnämnden Idrottsakademi vid Ringsjöskolan Kostnadsberäkning Tidplan MFF

20 (44) Dnr KSF 2015/50 12 Förslag till övergripande organisation för mottagande och integration av nyanlända Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Christer de la Motte informerar om förslag till övergripande organisation för mottagande och integration av nyanlända och presenterar samtidigt Branislav Nikolic som är integrationskoordinator och ska jobba med följande: 1. Ha ett övergripande ansvar för att samordna mottagandet och det kommunala samhällsstödet och samverkan mellan kommunens olika sektorer. 2. Ansvara för återsökning av alla medel för både barn och vuxna och ha överblick och kunskap om helheten. 3. Ansvara för att kommunikation/information och samarbete med myndigheter och organisationer utanför kommunen fungerar på ett bra sätt. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till övergripande organisation för mottagande och integration av nyanlända inkl bilagor

21 (44) Dnr KSF 2012/ Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kommunstyrelsen beslutar 2012 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun. Arbetet med bostadsförsörjningsfrågorna har genomförts enligt de nya regler som började gälla 1 januari Det innebär bland annat att riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram mot bakgrund av en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Bostadsförsörjningsprogrammet diskuterades vid en workshop 2 februari 2015, med medverkande från KSAU samt presidierna i MBN samt SN. Inför mötet hade ett utkast av programmet skickats ut. Mål och insatser i det förslag som nu presenteras är uppdaterat med utgångspunkt i diskussionen vid workshopen (Riktlinjer-avsnittet). Analysdelen har kompletterats med en kort beskrivning av EU-migranternas situation, men har i övrigt samma innehåll som i den förra versionen. smotivering Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig (lag om kommunalt bostadsförsörjnings-ansvar). Samrådet kommer att riktas till Länsstyrelsen, Region Skåne, kommunerna i MalmöLundregionen, Hässleholms kommun, Hörby kommun, nämnder i Höörs kommun, kommunala pensionärsrådet, kommunala handikapprådet samt HFAB. Dessutom kommer förslaget att publiceras på kommunens hemsida, med möjlighet att lämna synpunkter. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse Förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Bostadsläget Inlägg om bostäder

22 (44) Dnr KSF 2014/ Ansökan om planbesked, Komministern 19 Kommunstyrelsen beslutar Behandlingshemmet i Korsaröd AB önskar stycka av ca 1000 kvm från fastigheten Komministern 19 för att marken ska tillfalla ägaren av Komministern 26. Gällande tomtindelning styr dock fastighetsindelningen så att ny tomtgräns skulle begränsa Korsaröds parkeringsplats och komma i konflikt med nedlagd jordvärme. Ansökan gäller alltså planbesked för att upphäva planbestämmelser som förhindrar avstyckning enligt önskemålet. smotivering För området gäller stadsplan för Tjörnarps stationssamhälle fastställd 1963 där kvarteret är utlagt för bostadsändamål i öppet byggnadssätt med max två våningar. Planen ger också möjlighet att godkänna hotellbyggnader, samlingssalar, hantverk och handel. För kvarteret finns också en tomtindelning upprättad år Tomtindelningen är dock inte fullföljd. När fastigheten Komministern 19 bildades år 1976 fick den omfatta tre av de ursprungligen föreslagna tomterna för att bli lämplig för vårdhemmet. Idag bedöms inte tomtindelningen fylla någon funktion, eftersom området är utbyggt. Eftersom hela tomtindelningen för kv Komministern bedöms överspelad är det lämpligt att upphäva tomtindelningen i sin helhet, och inte bara för de berörda fastigheterna. Planuppdraget bör därför omfatta samma område som tomtindelningen, det vill säga fastigheterna Komministern 15 samt Stadsplanen fortsätter att gälla i övrigt och ingen nyprövning sker av lämplig användning eller av bebyggelsens omfattning och utseende. Enligt bestämmelserna i 4 kap 34 Plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap 11 miljöbalken(mb) skall en miljöbedömning göras för en detaljplan om dess genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Föreslagen planändring bedöms inte ha någon påverkan på miljön eftersom den inte innehåller någon prövning av lämplig användning eller av bebyggelsens omfattning och utseende. Mot den bakgrunden och med beaktande av MKB-förordningens bilaga 4 bedömer kommunen att genomförandet av planändringen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att det alltså inte

23 (44) behövs någon miljöbedömning. Planändringen kan genomföras med standardförfarande eftersom förslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse

24 (44) Dnr KSF 2015/64 15 Riktlinjer för prioritering av detaljplansarbete Kommunstyrelsen beslutar Det finns ett behov av strategisk prioritering både när det gäller vilka planer vi ska arbeta med och när det gäller hur intensivt arbetet bör gå framåt. Oavsett om planering sker med ÖP eller DP som verktyg bör planarbetet prioriteras på ett sätt som bidrar till kommunens vision, strategier och långsiktiga mål. Det är möjligt att prioritera mellan pågående DP-uppdrag så att de viktigaste ärendena får en så snabb beredning som möjligt. Beredningen av andra ärenden får då anpassas till detta. Prioriteringen är dock bara en av flera faktorer som påverkar hur lång tid det enskilda DP-projektet tar från uppdrag till antagande. smotivering Vid prioritering mellan pågående DP-uppdrag bör huvudinriktningen vara att alltid ge en så snabb beredning som möjligt i ärenden där någon väntar, och att uppdrag som har mer långsiktiga syften inte behöver hanteras lika snabbt. Föreslagna riktlinjer för prioritering av DP-arbetet är tänkta att användas för löpande prioritering mellan pågående planuppdrag. Syftet är dels att det ska finnas en övergripande samsyn mellan KS och förvaltningen om hur planärenden ska prioriteras sinsemellan, dels att tydliggöra för andra nämnder (MBN, TN) hur deras ärenden kommer att beredas. MBN får genom ärenden om bygglov en unik inblick i hur gällande detaljplaner fungerar och vilka brister de har. Dessa erfarenheter bör tydliggöras så att eventuella behov med utgångspunkt i MBNs handläggning kan prioriteras i förhållande till övriga planuppdrag. I dagsläget finns god beredskap för att hantera DP-uppdrag och vid privata initiativ är det ingen väntetid för att komma igång med planarbetet när finansieringen är klar. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse Riktlinjer för prioritering av DP-arbete

25 (44) Dnr KSF 2001/ Planuppdrag för kv Anders. Detaljplan Engströmska huset Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag för kvarteret Anders, med inriktning kultur och bostäder revs Engströmska huset eftersom det var i dåligt skick. Kvarteret har sedan 2004 status som Kulturkvarter med Kulturhus. Inget har hänt i planärendet sedan dess. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober 2014 lyftes frågan om planuppdraget. smotivering Kommunen och HFAB äger alla fastigheter i kvarteret, utom Anders 6 med optikerhuset. Kvarteret Anders rymmer idag Musikskola, Kulturhus, Museum (Berggrenska gården), utomhusscen mm. Marken är planlagd för bostadsändamål och befintlig verksamhets stämmer alltså inte med gällande detaljplan. För närvarande finns inga konkreta planer för förändringar av de fastigheter som ägs av kommunen och HFAB eller hot mot den verksamhet som bedrivs där. Det finns inget självändamål med att ersätta eller ändra en detaljplan bara för att den inte stämmer med verkligheten. Däremot är det angeläget att uppdatera inaktuella detaljplaner som hindrar en önskvärd utveckling eller som innebär ett hot mot allmänna intressen. För att ett sådant planarbete ska vara effektivt krävs dock att det finns en bild av vilken användning och bebyggelse som ska tillåtas på platsen. Som grund för planarbetet bör det därför finnas antingen ett konkret behov av förändring från den verksamhet som finns på platsen eller en övergripande strategi för kvarterets roll i orten helst båda två. En centrumplan (fördjupad översiktsplanering för centrum) skulle vara ett värdefullt underlag i arbetet med att uppdatera inaktuella detaljplaner som den för kvarteret Anders. Arbetet med centrumplanen har dock aldrig kommit så långt att den landat i något konkret planförslag och det finns heller ingen närmare bild av hur kvarteret Anders bör utvecklas. Mot den bakgrunden är förutsättningarna begränsade för att uppdatera detaljplanen för kvarteret och uppdraget bör därför avskrivas. Frågan kan väckas på nytt när det finns ett konkret behov av en planändring alternativt när det finns en centrumplan till stöd. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse

26 (44) Dnr KSF 2008/ Planuppdrag för utbyggnad av etapp 4, Höör Väster Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen beslutade 6 maj 2008 om planuppdrag för detaljplaner inom Höör Väster, etapp 4. Detaljplanerna skulle omfatta ett område som avgränsas av Kvarnbäcksområdet, väg 13, bäckravinen och Maglasätevägen, se bilaga. smotivering Arbetet med detaljplanerna har aldrig påbörjats och idag kan vi konstatera att byggrätterna i etapperna 2 och 3 kommer att räcka ett bra tag framöver. Det finns ett fortsatt behov av att studera möjliga strukturer, etappindelningar etc inför en utbyggnad av etapp 4, men detaljplan bedöms i dagsläget inte vara bästa verktyget. Tidigare har det varit vanligt att detaljplanelägga stora områden i förväg för att på så vis ha en reserv av byggklara tomter. Utvecklingen under de senaste årtiondena har dock visat att detaljplaner är färskvara såtillvida att det ofta är svårare att hitta ett lämpligt genomförande för äldre detaljplaner. Utredningar och genomförda lagändringar pekar på att detaljplaner därför bör ses som genomförandeverktyg snarare än som långsiktiga ställningstaganden. De förändringar som genomförts i PBL under senare år har förenklat planprocessen så att det ska gå snabbare från ax till limpa. Detaljplaner som har stöd i gällande översiktsplan kan hanteras med en enklare process än förändringar som inte har stöd i översiktsplanen. Under dessa förutsättningar är det viktigare att ha en väl genomarbetad översiktsplan än att ha ett lager av färdiga detaljplaner som väntar på genomförande. Översiktsplanen kan då ge vägledning för kloka beslut om vilka detaljplaner som bör tas fram och i vilken takt. Det ger möjlighet att fokusera planarbetet och effektivisera detaljplaneringen. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00

Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00 1 (26) Plats och tid Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00 Beslutande Utses att justera Paragrafer 19-41 Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Karin Björner Anna Palm ANSLAG/BEVIS

Läs mer

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 13.00-20.15, ajournering kl 19.40-19.45, 19.50-19.55 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan Samhällsbyggnadskontoret FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-04 Dnr 2010-00838-212 När det gäller framtiden så finns det tre sorters människor: de som låter det

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008:16:2 Sida 1 (45) Plats och tid Bohusrummet, 13.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (m) Ordförande Ordförande 353-367, 370-380 Miguel Odhner (s) Vice ordförande Ordförande 368-369 Maria Abrahamson

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555).

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Arne Alfredsson 2012-04-26 Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Sammanfattning GRYAAB

Läs mer