Miljöbalken. Så berör den dig som medborgare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöbalken. Så berör den dig som medborgare"

Transkript

1 1 Miljöbalken Så berör den dig som medborgare

2 2

3 Miljön är vår gemensamma egendom MILJÖN BESTÄMMER livskvaliteten såväl lokalt som globalt. Och vi vill alla ha en bättre miljö. Under senare decennier har det vuxit fram en insikt om att en ekologiskt hållbar utveckling förutsätter att varje enskild individ tar sitt miljöansvar. Det räcker inte med att de stora miljöpåverkande näringarna regleras. Det är bara du och jag tillsammans som i grunden kan förändra miljön genom att ändra våra levnadsvanor. Det gäller både frågor om konsumtion och kommunikation. Miljöpolitikens mål kan bara uppnås om fler handlar och väljer i miljöbalkens anda. Miljöbalken berör dig som medborgare både som ett rättesnöre genom sina hänsynsregler och genom att faktiskt reglera frågor som du är skyldig att följa. Skriften har utarbetats av kommittén för miljöbalksutbildning. Kommittén har haft i uppdrag att organisera utbildningen om de nya miljöreglerna och skapa förutsättningar för att balkens mål ska kunna uppnås. Stockolm i juni 2000 Innehåll Miljöbalken en ramlag Mål att främja en hållbar utveckling Hänsynsreglerna ska följas av alla Frågor om våra stränder Stängsel och skyltar Övriga frågor för fastighetsägare Att tänka på som affärsidkare och konsument Att öppna en lokal Att störas av olägenheter Allemansrätten ger alla tillgång till naturen GÖSTA BLÜCHER Miljöbalksutbildningens ordförande Vem bevakar att miljöbalken efterlevs? 18

4 4 4 Miljöbalken en ramlag MILJÖBALKEN ÄR DEN första samlade miljölagstiftningen i Sverige. Reglerna omfattar bland annat naturvården, miljö- och hälsoskyddsfrågor, vattenverksamhet, genteknik, kemiska produkter och avfallsfrågor. Miljöbalken ersätter 15 äldre lagar som upphörde då den nya lagen trädde i kraft 1 januari Miljöbalken är, med sina förordningar och föreskrifter, mycket omfattande. Sammanlagt omfattar hela regelsystemet tusentals bestämmelser. Det kan därför vara svårt att hitta rätt bland paragraferna. Miljöbalken är dessutom en ramlag, vilket innebär att de grundläggande kraven i hänsynsreglerna inte är preciserade med tillåtna gränsvärden för olika verksamheter. I lagen anges inte heller i detalj hur avvägningar mellan olika intressen ska göras. Reglerna preciseras i vissa fall genom föreskrifter från centrala miljömyndigheter som Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. Större miljöstörande verksamheter kräver tillstånd i miljödomstol eller av länsstyrelsen och några av dem måste dessutom godkännas av regeringen innan de får etableras. Till

5 synsmyndigheten i varje kommun har också en viktig roll när det gäller vad som kan accepteras i fråga om miljöpåverkande verksamheter. Vem berörs av miljöbalken? Miljöbalken berör alla medborgare och företagare som med sin verksamhet eller i övrigt motverkar balkens mål. Balkens regler gäller alla som med sin verksamhet kan skapa olägenhet för andra människors hälsa eller för miljön, skada natur- eller kulturmiljön eller utarma den biologiska mångfalden. Reglerna gäller i stort som smått och innefattar alla former av störningar eller förändringar av naturen. De gäller också i boendemiljön och på alla övriga platser dit allmänheten har tillträde. Miljöbalken gäller allt från enskilda avlopp, komposter, sjuka hus och värmepumpar till flygplatser, värmekraftverk och massaindustrier. Utsläpp till mark, vatten eller luft kan innebära miljöpåverkan och miljöbalkens regler ska därför alltid följas i dessa sammanhang. Och så fort det finns risk för störning i form av buller, lukt, skakningar, ljus eller andra olägenheter är du skyldig att vidta nödvändiga skyddsåtgärder utan uppmaning från någon myndighet. Miljöbalken gäller parallellt med andra lagar Reglerna i miljöbalken ska gälla för miljö- och hälsopåverkande verksamheter och åtgärder även om dessa samtidigt omfattas av annan lagstiftning. Miljöbalkens bestämmelser och reglerna i andra lagar gäller alltså parallellt. Det innebär till exempel att det inte alltid räcker att ha bygglov enligt plan- och bygglagen. Utöver bygglovet kan miljöbalken kräva tillstånd, dispens eller att verksamheten anmäls innan den startar. Miljöbalkens regler gäller däremot inte arbetsmiljöfrågor. För att inte leda till orimliga konsekvenser för den enskilde gäller reglerna inte heller för åtgärder som är av försumbar betydelse i det enskilda fallet, som val av bostad och semestersysselsättning. Är du intresserad av en särskild fråga bör du ringa kommunens miljökontoret eller länsstyrelsen för att få besked om vad som gäller för just den speciella verksamheten eller åtgärden på just den platsen. Mer om miljön och miljöbalken hittar du på Naturvårdsverkets hemsida eller i närmaste lokala bibliotek. 55

6 6 Mål att främja en hållbar utveckling MILJÖBALKENS MÅL ÄR att främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö. Miljöbalkens regelverk ska tillämpas av alla berörda så att: människans hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter natur- och kulturområden skyddas och vårdas den biologiska mångfalden bevaras en god hushållning av mark och vatten tryggas återanvändning och återvinning främjas Reglerna gäller för allt och alla som motverkar dessa mål. Miljöproblemen bör vara lösta om 25 år Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att nästa generation ska kunna överta ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Därför har riksdagen bestämt 15 nationella miljökvalitetsmål som bör vara uppfyllda år Bland målen ingår frisk luft, en giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap, ingen övergödning, skyddande ozonskikt och begränsad klimatpåverkan. Miljöbalken är det främsta rättsliga redskapet för att uppnå miljömålen. Kommunens miljökontor kan informera om hur man arbetar lokalt för att nå målen.

7 Hänsynsreglerna ska följas av alla DE ALLMÄNNA hänsynsreglerna är miljöbalkens rättesnöre. De ska följas av alla som berörs av miljöbalkens regelsystem. De gäller lika väl för en stor miljöstörande industri som för ett enskilt avlopp och oberoende av om man är företagare, kommun, ideell organisation eller privatperson. Bevisbörderegeln Du är skyldig att alltid kunna visa att du följer miljöbalkens regler. Tillsynsmyndigheten behöver inte bevisa motsatsen. Kunskapskravet Du måste skaffa dig den kunskap som krävs både för att veta hur din verksamhet påverkar människors hälsa och miljön och hur du kan motverka sådan påverkan. finns risk för negativ påverkan. Detta gäller även om tillsynsmyndigheten inte ställt några krav. Lokaliseringsregeln Platsen och lokalen där verksamheten bedrivs ska vara lämplig. Ett givet bygglov innebär inte alltid att platsen eller lokalen blir godkänd enligt miljöbalkens regler. Hushållningsprincipen Du ska hushålla med råvaror och energi och utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Produktvalsprincipen Om kemiska produkter innebär risker för människors hälsa eller miljön ska du ersätta produkterna med mindre farliga alternativ i de fall detta är möjligt. 7 Försiktighetsprincipen Du ska vidta lämpliga skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått så snart det

8 8 Frågor om våra stränder Var råder strandskydd? Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att främja tillgången till stränder för friluftsliv och motverka privatisering och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet gäller 100 meter upp på land från strandlinjen och 100 meter ut i vattnet. Länsstyrelsen kan utöka avståndet till 300 meter. Inom detaljplan med bebyggelse kan strandskyddet upphävas. Vad får jag göra inom ett strandskyddsområde? Inom en tomt som du har rätt att stängsla in får du utan dispens från strandskyddet: Bygga till befintlig byggnad om du behåller samma ändamål, till exempel bygga till ett bostadshus eller fritidshus. Detta kräver dock bygglov om huset inte ligger utanför samlad bebyggelse. Byggnadsnämnden i kommunen kan svara på om din tomt ligger innanför eller utanför samlad bebyggelse. Uppföra en enkel brygga i nära anslutning till huvudbyggnad (se villkoren nedan). Uppföra andra normala markanläggningar i nära anslutning till huvudbyggnad. Alla verksamheter förutsätter att du inte väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter. Vad får jag inte göra inom ett strandskyddsområde? Du får inte utan kommunens eller länsstyrelsens tillstånd (strandskyddsdispens):

9 Uppföra en ny byggnad inklusive friggebod. Bygglovsplikten gäller som vanligt. Ändra en byggnad så att den tillgodoser ett annat ändamål än den tidigare har använts till, till exempel göra om en sjöbod eller ett båthus till ett fritidshus. Ändrat ändamål kräver också bygglov. Förbereda mark för ny eller ändrad bebyggelse. Utföra andra anläggningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett annars allemansrättsligt område genom privatiserande åtgärder. Exempel på sådana anläggningar är bryggor, staket, grillplatser, flaggstänger, lekplatser, tennisbanor, vägar och parkeringsplatser. Utföra åtgärder som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter t.ex. strandskoning och muddring. Vilken brygga får jag bygga på min egen tomt? Enligt miljöbalken är en brygga en vattenverksamhet och därmed tillståndspliktig. Du behöver däremot inte söka tillstånd om det är uppenbart att bryggan varken skadar allmänna eller enskilda intressen genom dess inverkan på vattenförhållandena. Det är du som fastighetsägare över vattnet som ska kunna bevisa att så inte är fallet. En enkel badbrygga på pålar inverkar normalt inte skadligt på vattenförhållandena och kan därför byggas utan tillstånd om den anläggs på en redan privatiserad strand. En pir är däremot av samma skäl tillståndspliktig vattenverksamhet. Bygglov krävs inte för småbryggor. Fråga kommunen eller länsstyrelsen om du är osäker. På vilka villkor får jag muddra i vattnet? Grävning och rensning i vattenområde kräver tillstånd om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge. Tillstånd krävs däremot inte om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom grävningens eller rensningens inverkan på vattenförhållandena. Det är fastighetsägaren som ska kunna bevisa att så är fallet. Strandskyddsdispens krävs inte inom tomt om du inte väsentligen försämrar livsvillkoren för djur och växter. Utanför tomt krävs alltid dispens. Muddermassor räknas som avfall och får inte dumpas utan dispens. Frågor om dispens prövas av Naturvårdsverket. Du kan alltså inte flytta muddermassor från ett ställe i vattnet till ett annat utan tillstånd. Lägger du upp muddermassor på tomten eller på annat ställe, krävs att du minst sex veckor i förväg anmäler vad du tänker göra till kommunens miljökontor. 9

10 10 Stängsel och skyltar Får jag sätta upp stängsel runt min fastighet? Äger du ett permanenthus eller ett fritidshus får du ha stängsel eller staket runt din tomt även om det ligger inom ett område som är av betydelse för friluftslivet. Är din fastighet stor och ligger utanför planlagt område kan du däremot med stängsel bara hävda att området runt själva huset är privat tomt. Om du begär det kan den lokala lantmäterimyndigheten göra en formell tomtplatsbestämning. Du får sätta upp ett ogenomsiktligt plank som är 80 centimeter utan tillstånd. Högre plank kräver bygglov. Ett stängsel eller ett staket som du obehindrat kan se igenom får vara högre och kräver inte bygglov. Inom ett område som är av betydelse för friluftslivet får du inte sätta upp stängsel om det endast är till för att utestänga människor som annars skulle ha haft tillträde. För vilthägn krävs tillstånd av länsstyrelsen på områden där allmänheten får färdas fritt. Sätter du upp stängsel av andra skäl ska du samtidigt ordna grindar eller andra genomgångar så att allmänheten kan komma fram. Motsvarande regler gäller om du gräver diken. Kräver skyltar tillstånd? Varaktigt uppsatta tavlor och skyltar för reklam, propaganda eller liknande ändamål utanför planlagt område kräver tillstånd av länsstyrelsen. Inom detaljplan och vid områdesbestämmelser krävs bygglov. För att sätta upp skyltar som avvisar allmänheten från ett område av betydelse för friluftslivet måste du ha tillstånd av byggnadsnämnden.

11 Övriga frågor för fastighetsägare WC och annat avloppsvatten Det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning till vilken en vattentoalett ska anslutas. Tillstånd krävs också för att ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. Tänker du inrätta en avloppsanordning för disk- och tvättvatten måste du anmäla det till kommunens miljökontor minst sex veckor innan arbetet påbörjas. Eventuellt måste också en prövning ske. Andra toaletter Planerar du att ordna en toalett av annat slag än vattentoalett bör du höra med din kommun om det finns särskilda lokala föreskrifter. Någon generell anmälningseller tillståndsplikt finns inte, men du måste följa hänsynsreglerna så att du inte orsakar olägenhet för andra eller för miljön. Miljökontoret har skyldighet att ingripa om det uppstår problem. Kompostering av eget avfall Kommunen har ansvar för att hushållsavfall återvinns eller transporteras bort. Om du vill får du på din egen fastighet, utöver trädgårdsavfall, ta hand om sådant avfall som kan komposteras. Här ingår såväl köksavfall som latrin och slam från slambrunnar. Ett krav är att du lämnar in en anmälan till kommunen sex veckor innan du börjar komposteringen. Anmälan ska innehålla uppgifter om kompostens innehåll och omfattning, den utrustning du har tänkt använda och var komposten ska placeras. En förutsättning för att få ha egen kompost är att den inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön och att de allmänna hänsynsreglerna i övrigt följs. Batterier och lysrör Kasserade batterier ska läggas i de batteriholkar som ska finnas på lämpliga platser i kommunen. Kasserade batterier får inte slängas med övrigt hushållsavfall. Lysrör ska alltid lämnas väl synliga och separerade från annat hushållsav 11

12 12 fall. Lysrör får inte blandas med övrigt avfall eftersom det innehåller kvicksilver. Glassplitter från lysrör kan dessutom orsaka skador. Grus- och jordtäkt för husbehov utanför detaljplan Om fastigheten ligger utanför detaljplan och området saknar områdesbestämmelser har du alltid rätt att för din egen fastighets behov ta ut totalt 100 m 3 sten, grus, sand eller jord utan tillstånd. För större mängder kan tillstånd krävas från länsstyrelsen. Brunnar och vattentäkt för husbehov Brunnar (yt- och grundvattentäkter) kräver normalt inte tillstånd för husbehovsförbrukning för en- eller tvåfamiljsfastigheter eller för jordbruksfastigheter. Som husbehovsförbrukning räknas vatten för hushållsändamål, bad, tvätt och rengöring i villor och lantgårdar. Även vattentäkter för bevattning av trädgård som huvudsakligen är avsedd för eget behov omfattas. Kommunen kan införa tillståndsplikt för dessa vattentäkter där det är ont om grundvatten. Om det finns särskilda skäl kan kommunen också införa bygglovsplikt för vattentäkt i detaljplan. Innan du borrar en brunn bör du därför höra med kommunen om tillståndsplikt har införts. Värmepumpar Innan du inrättar en värmepump för att utvinna värme ur mark, ytvatten eller grundvatten måste du anmäla detta till kommunen. Om kommunen har infört tillståndsplikt för sådana anläggningar krävs tillstånd. Luftvärmepumpar kräver i allmänhet varken anmälan eller tillstånd, men kommunen har rätt att meddela särskilda föreskrifter om pumpar för en- eller tvåfamiljshus. Innan du gör något bör du alltid höra med kommunen om tillståndsplikt eller andra föreskrifter har införts. Skötsel och underhåll Om du uppför eller installerar något som kan påverka människor eller miljön, måste du sköta och underhålla det. Bristande skötsel kan annars orsaka problem eller olägenheter. Exempel på detta är om du installerat ett enskilt avlopp med en trekammarbrunn eller en nergrävd tank och den börjar läcka eller om en missskött fläkt från en värmepump börjar bullra och störa grannar. Har miljön skadats, eller om detta kan misstänkas, kan du bli tvungen att undersöka skadornas omfattning. Får jag tvätta bilen på gatan? Biltvätt på gatan kan inte förbjudas med miljöbalkens bestämmelser även om det inte är lämpligt eftersom tvättvattnet rinner orenat ner i dagvattenbrunnen. Om du tvättar bilen utomhus, bör du därför göra det på en gräsmatta eller på en annan yta där vattnet kan infiltreras och sugas upp av vegetationen. Du bör också alltid använda ett tvättmedel som är skonsamt mot miljön.

13 Att tänka på som affärsidkare och konsument Produktvalsprincipen I hushållet används ofta kemikalier vid rengöring, insektsbekämpning och som lösningsmedel. Eftersom produktvalsprincipen är en allmän hänsynsregel som ska följas av alla ska du alltid byta ut en miljöfarlig produkt mot en mindre farlig då det är möjligt. Är du tveksam tala med din handlare som ska ha god kunskap i sådana frågor. Kemiska produkter Giftiga och frätande kemiska produkter som säljs i detaljhandeln ska ha tydlig varningsmärkning och barnskyddande förslutning. I bostaden ska sådana produkter förvaras oåtkomligt för små barn och väl avskilda från sådant som kan ätas eller drickas. Handel med vilda fåglar Det är förbjudet att utan tillstånd sälja, bjuda ut till försäljning, köpa eller byta levande eller döda fåglar som lever vilt inom EU-området. Samma sak gäller djur, växter, ägg, fröer med mera av de skyddade djur- och växtarter som finns angivna i bilagan till artskyddsförordningen (1998:179). 13 Att öppna en lokal ÐU MÅSTE ANMÄLA till kommunens miljökontor om du tänker öppna en ny lokal för: Pensionat eller annan lokal där människor erbjuds tillfällig bostad, Hygienisk behandling, till exempel gym, solarium, frisör eller hudvård. Vård eller annat omhändertagande.

14 14

15 Att störas av olägenheter Hyresgästers rättigheter gentemot fastighetsägare Miljöbalken förstärker hyresgästernas rättigheter gentemot fastighetsägaren i frågor som rör olägenheter i boendet. Kan hyresgästen påvisa mögel eller andra skadliga föroreningar som kommer från själva byggnaden i ett bostadshus är fastighetsägaren skyldig att vidta åtgärder. Alternativt ska fastighetsägaren kunna visa att föroreningarna inte kommer från byggnaden eller att de är oskadliga. Det är alltså inte längre den som drabbas av en olägenhet som ska visa att den är skadlig, utan verksamhetsutövaren som ska bevisa motsatsen. Bedömningen utgår ifrån vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och kan inte baseras på en enskild persons reaktion. Man ska dock ta hänsyn till särskilt känsliga personer som exempelvis allergiker. Samma regler gäller för störningar utifrån Regeln om att det är fastighetsägaren som ska visa att han följer miljöbalkens regler gäller även företagare, som exempelvis genom buller eller lukt påverkar välbefinnandet i en bostadsmiljö. Här avses både fysisk och psykisk störning och det spelar ingen roll om den kommer från samma fastighet eller från omgivningen. Det är alltid den som ansvarar för störningskällan som är skyldig att vidta åtgärder. Vad gör jag då jag blir störd? Om du misstänker att själva byggnaden ger upphov till besvär eller illamående ska du i första hand tala med fastighetsägaren. I annat fall talar du med verksamhetsutövaren. Går inte det ska du kontakta miljökontoret i kommunen. Miljökontoret gör en egen bedömning av olägenhetens omfattning och om störningen är påtaglig måste kontoret se till så att en ändring kommer till stånd. Du bör kontakta miljökontoret genom att göra en skriftlig anmälan. Miljökontoret ska då inom skälig tid skriftligen svara på din anmälan och informera dig om vad som skett i frågan. Om du inte är nöjd med miljökontorets bedömning kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. 15

16 16 Allemansrätten ger alla tillgång till naturen AV 2 KAP 18 regeringsformen framgår att alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten. Vad denna allemansrätt omfattar har inte angetts i miljöbalken eller i någon annan lagtext. Av miljöbalken framgår däremot att den som utnyttjar allemansrätten, eller annars vistas i naturen, ska visa hänsyn och varsamhet. Det betyder att nyttja naturen men inte att utnyttja den. Att vara i naturen utan att störa eller förstöra. Allemansrätten ger dig rätt: Att ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Att plocka vilda bär, blommor, svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Att ta med hund om den är under uppsikt. Under tiden 1 mars 20 augusti får den inte springa lös.

17 17 Att slå upp tält för något dygn på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus. Att elda om det görs med största försiktighet som att använda särskild iordninggjord eldstad och utan att förstöra berghällar. Vid eldningsförbud är all öppen eld förbjuden! Att färdas med båt i sjöar och vattendrag. Att gå i land, tillfälligt förtöja en båt och bada överallt utom vid tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud för att till exempel skydda fåglar eller sälar. Allmansrätten ger dig inte rätt: Att passera över eller vistas på privat tomt. En tomt är området närmast boningshuset även om detta inte är inhägnat. Att köra bil, motorcykel, moped eller andra motordrivna fordon på barmark i terrängen. Att köra vattenskoter i områden som inte är godkända av länsstyrelsen Att lämna skräp i naturen. Jakt och fiske ingår inte allemansrätten, men du får fiska fritt med spö och andra handredskap i våra fem största sjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön) samt längs kusterna. I alla andra vatten krävs tillstånd, till exempel fiskekort. Fridlysning Om det finns risk för att en vilt levande djur- eller växtart kan försvinna får Naturvårdsverket och länsstyrelsen fridlysa den. Ett stort antal blommor, svampar, mossor och lavar samt djur som ormar, grodor och ödlor är fridlysta över hela landet. Länsstyrelsen kan lämna information om vilka arter som är fridlysta inom ditt län.

18 18 Vem bevakar att miljöbalken efterlevs? INNAN STÖRRE miljöstörande anläggningar får etableras krävs tillstånd av miljödomstol. Relativt ofta krävs dessutom regeringens medgivande. Tillstånd för mindre anläggningar beslutas av länsstyrelsen som också bedriver viss tillsyn. Kommunen beslutar om bland annat enskilda avlopp. Kommunens miljönämnd med sitt miljökontor är i huvudsak tillsynsmyndighet. Det innebär att kontoret både ska informera om och kontrollera efterlevnaden av miljöbalkens bestämmelser. Miljönämnden ska ingripa vid missförhållanden och ställa krav på störande verksamheter. I allvarliga fall kan miljönämnden förbjuda fortsatt verksamhet. Om en näringsidkare inte följer vissa av miljöbalkens bestämmelser kan denne bli tvungen att betala en miljösanktionsavgift. När det finns misstanke om brott är miljönämnden skyldig att anmäla överträdelsen till polis- eller åklagarmyndigheten.

19 19

20 20 MILJÖBALKSUTBILDNINGEN Broschyren kan beställas kostnadsfritt på fax: För vidare information ring Göran Ekblad, tel Du kan också e-posta till Formgivning och illustrationer: Tryckeri Balder, Stockholm / ex

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet 1 Allemansrätten en unik möjlighet Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Innehållsförteckning Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa... 3 Inledande bestämmelser... 3 Avloppsanordning

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Sandvikens kommun, meddelade av kommunfullmäktige den 2 februari 2003.

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KFS 032 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2011-08-29 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-09-01 ERSÄTTER: 342/2001,

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-10-29, 175 ATT GÄLLA FRÅN 2012-11-15 Med stöd

Läs mer

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253.

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. 1 LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Lokala föreskrifter för Lunds kommun för att skydda människors

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Vimmerby kommun Vimmerby kommuns föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i kommunen 08FS 2001:16 Utkom från trycket den 16 mars 2001 Kommunfullmäktige i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 26 mars 2008, 23. Föreskrifterna gäller fr.o.m. 2008-03-26. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:7-401 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagen av KF 2000-06-21 66 Reviderad: 2004-01-29 7 Reviderad: 2011-06-16 78 1 Lokala föreskrifter för att skydda

Läs mer

Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden

Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden MILJÖNÄMNDEN Badplats i Horla Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden KF 2009-10-21 77 Inledning Vi i Sverige har stora möjligheter att röra oss fritt i naturen längs våra

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Oskarshamns kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun har i beslut 2003-12-08 fastställt

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden INFORMATION 1 (5) 2012-03-29 Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden Ofta krävs anmälan, tillstånd eller dispens för arbeten som påverkar

Läs mer

KFS 412. Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön.

KFS 412. Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. KFS 412 Antagen i KF 2002-08-26 92, Reviderad KF 2009-06-22, 113 Gäller fr om 2009-05-25 Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. Med stöd av 9 kap. 7-8 och

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Reglemente 2015 nr 2 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-12 Gäller from den 2015-04-01 Ersätter KFS 2000/10

Läs mer

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 1(10) Taxebilaga 1 Avgift för prövning och anmälan enligt denna taxebilaga betalas i form av en fast avgift (grundavgift) eller timavgift. en multipliceras med timtaxan genom att den faktiskt nedlagda

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva maj 2007 10:1 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Med stöd av 9 kap 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808), 13, 17, 39-40, 42-44

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 212 1993-03-29, 39 1999-12-20, 111 2008-11-24, 129 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Föreskrifterna meddelades av

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Gäller från den 1 januari 2015

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Gäller från den 1 januari 2015 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Gäller från den 1 januari 2015 Meddelade av kommunfullmäktige den 24 november 2014 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 RIKTLINJER FÖR BYGGANDE I NACKA Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 Syftet med riktlinjerna är att bidra

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Diarienr: 2012-00283, antagen av KF 2013-02-27 12 Miljöreda: MM 12/1134 Upprättad av bygg- och miljöenheten 2012-12-03 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 2(5) Lokala föreskrifter

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Titel: Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 1 (4) Id nr: 8:0 Typ: Föreskrifter Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2005-09-14 Uppdateras: Lokala föreskrifter

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 820:1 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagna av kommunfullmäktige 1986-09-18 ändrade 1988-06-16 och 2003-01-16 Gäller fr o m 2003-01-16

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 1 (10) 2005-06-13 31. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Inledande bestämmelser 1 Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ antagen av kommunfullmäktige 1984-02-23, 60, ändring i kommunfullmäktige 1990-10-25, 202, 2004-06-17, 84 och den 16 juni 2005, 95 Med stöd

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Lite om dikningsföretag, diken, markavvattning mm Avvattning av mark hör hemma i

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa för Habo och Mullsjö kommuner, meddelade av kommunfullmäktige i Habo den 2005-05-26 47 och kommunfullmäktige

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ 1 (4) Antagen av kommunfullmäktige den 27 mars 2002, 24 Dnr: 90/00-830 Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden den 5 februari 2007, 10 Reviderad av kommunfullmäktige den 23 september 2009, 131 Dnr: 645/09-830

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 1.2

Laholms kommuns författningssamling 1.2 Laholms kommuns författningssamling 1.2 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Laholms kommun; meddelade av kommunfullmäktige den 29 april 2004, 62 1. Med stöd av 9 kap. 7-8

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommuns föreskrifter om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa för Upplands Väsby kommun; beslutade den 22 maj 2006

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun 2(5) Med stöd av 9 kapitlet 7 och 11-13 miljöbalken (1998:808), 13, 39-40 och 43-44 förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöbalken Per Lilliehorn Miljöbalken, 1998: 811 Trädde i kraft 1 januari 1999. Ersatte 16 lagar Skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken 2 Verksamhetsutövaren

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Föreskrift Dokumentansvarig

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Antagen av kommunfullmäktige 18 augusti 2003 Gäller fr.o.m. 1 januari 2004 Gotlands kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Härryda kommun,

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Lokala föreskrifter för att skydda människor och miljön Föreskrift 2000-04-17,

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3 Kf 50/2000 Ks/K 2000.10128 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken En avgift enligt avgiftsförordningen* på 1350 kr måste betalas in för att anmälan skall kunna behandlas. Avgiften

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling 1 (3) Uppsala kommuns författningssamling Föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i Uppsala kommun beslutade av kommunfullmäktige den 26 januari 2004, 33. Uppsala kommunfullmäktige föreskriver

Läs mer

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås en ändring i 29 kap. 1 miljöbalken. Förslaget innebär att det straffbara området för miljöbrott

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Bilaga till presentation på konferensen Fokus Miljörätt den 6 december 2012 av Pernilla Strid

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2004-05-27, 95, att gälla fr o m 2004-07-01 Ändring antagen av kommunfullmäktige 2007-11-29, 170, 171, att gälla fr o m 2008-02-01 Lokala föreskrifter

Läs mer

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter Skyddsföreskrifter - Malmsjöåsens vattentäkter Telge Nät AB Tel vxl 08-553 220 00 Org.nr 556558-1757 Box 633 151 27 Södertälje Fax 08-553 222 04 Säte i Södertälje Besöksadress Holmfastvägen 31, Södertälje

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

VILKA REGLER GÄLLER FÖR HUNDHÅLLNING? Information till dig som är hundägare.

VILKA REGLER GÄLLER FÖR HUNDHÅLLNING? Information till dig som är hundägare. VILKA REGLER GÄLLER FÖR HUNDHÅLLNING? Information till dig som är hundägare. Informationen togs fram i november 2010. Med denna broschyren vill vi från miljö- och hälsoskyddskontoret informera dig om de

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården Taxebilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i samband med bygglov eller vid bygglovbefriade byggnader på etablerad

Läs mer

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www BESLUT 1(9) Kontaktperson Miljöavdelningen Josefine Andersson 010-224 16 30 josefine.andersson@lansstyrelsen.se Idériket AB Box 296 240 40 Tjörnarp Beslut om strandskyddsdispens samt tillstånd enligt landskapsbildsskyddet

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Botkyrka kommun Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Botkyrka kommun, meddelade av kommunfullmäktige 2008-12-18, 257; beslutade den 12

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19 Malmö stad Delegationsbeslut Datum 2015-04-07 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar Direkttelefon 040-34 58 85 / 34 20 39 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Grums kommun MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

för detta torghandel.

för detta torghandel. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tanums kommun Beslutade av kommunfullmäktige 1995 10 30 107. Ändring av 13, 14 och 18 antogs 1996 04 11, 33. Kompletteringar av 9 och 16 antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Pamflett av Stefan Olof Lundgren

Pamflett av Stefan Olof Lundgren Pamflett av Stefan Olof Lundgren Sen 1979 är jag sommarölänning, sen 2007 permanentboende i Alvarsdal. Under mina 30 års verksamhet i Basel och München har jag alltid varit stolt och tacksam att kunna

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 014-01-1 (5) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 69 014-11-7. Gäller från och med 015-01-01 Bilaga 1 prövningsavgifter enligt Miljöbalken 014-0-13

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Idé till disposition

Idé till disposition Juridiska aspekter på markavvattning och dagvattenhantering Lennart de Maré Dagvatten och Dräneringsvatten Konferens Alnarp 19 20 oktober 2011 Idé till disposition Vad är markavvattning? Regler kring ny

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer