Miljöbalken. Så berör den dig som medborgare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöbalken. Så berör den dig som medborgare"

Transkript

1 1 Miljöbalken Så berör den dig som medborgare

2 2

3 Miljön är vår gemensamma egendom MILJÖN BESTÄMMER livskvaliteten såväl lokalt som globalt. Och vi vill alla ha en bättre miljö. Under senare decennier har det vuxit fram en insikt om att en ekologiskt hållbar utveckling förutsätter att varje enskild individ tar sitt miljöansvar. Det räcker inte med att de stora miljöpåverkande näringarna regleras. Det är bara du och jag tillsammans som i grunden kan förändra miljön genom att ändra våra levnadsvanor. Det gäller både frågor om konsumtion och kommunikation. Miljöpolitikens mål kan bara uppnås om fler handlar och väljer i miljöbalkens anda. Miljöbalken berör dig som medborgare både som ett rättesnöre genom sina hänsynsregler och genom att faktiskt reglera frågor som du är skyldig att följa. Skriften har utarbetats av kommittén för miljöbalksutbildning. Kommittén har haft i uppdrag att organisera utbildningen om de nya miljöreglerna och skapa förutsättningar för att balkens mål ska kunna uppnås. Stockolm i juni 2000 Innehåll Miljöbalken en ramlag Mål att främja en hållbar utveckling Hänsynsreglerna ska följas av alla Frågor om våra stränder Stängsel och skyltar Övriga frågor för fastighetsägare Att tänka på som affärsidkare och konsument Att öppna en lokal Att störas av olägenheter Allemansrätten ger alla tillgång till naturen GÖSTA BLÜCHER Miljöbalksutbildningens ordförande Vem bevakar att miljöbalken efterlevs? 18

4 4 4 Miljöbalken en ramlag MILJÖBALKEN ÄR DEN första samlade miljölagstiftningen i Sverige. Reglerna omfattar bland annat naturvården, miljö- och hälsoskyddsfrågor, vattenverksamhet, genteknik, kemiska produkter och avfallsfrågor. Miljöbalken ersätter 15 äldre lagar som upphörde då den nya lagen trädde i kraft 1 januari Miljöbalken är, med sina förordningar och föreskrifter, mycket omfattande. Sammanlagt omfattar hela regelsystemet tusentals bestämmelser. Det kan därför vara svårt att hitta rätt bland paragraferna. Miljöbalken är dessutom en ramlag, vilket innebär att de grundläggande kraven i hänsynsreglerna inte är preciserade med tillåtna gränsvärden för olika verksamheter. I lagen anges inte heller i detalj hur avvägningar mellan olika intressen ska göras. Reglerna preciseras i vissa fall genom föreskrifter från centrala miljömyndigheter som Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. Större miljöstörande verksamheter kräver tillstånd i miljödomstol eller av länsstyrelsen och några av dem måste dessutom godkännas av regeringen innan de får etableras. Till

5 synsmyndigheten i varje kommun har också en viktig roll när det gäller vad som kan accepteras i fråga om miljöpåverkande verksamheter. Vem berörs av miljöbalken? Miljöbalken berör alla medborgare och företagare som med sin verksamhet eller i övrigt motverkar balkens mål. Balkens regler gäller alla som med sin verksamhet kan skapa olägenhet för andra människors hälsa eller för miljön, skada natur- eller kulturmiljön eller utarma den biologiska mångfalden. Reglerna gäller i stort som smått och innefattar alla former av störningar eller förändringar av naturen. De gäller också i boendemiljön och på alla övriga platser dit allmänheten har tillträde. Miljöbalken gäller allt från enskilda avlopp, komposter, sjuka hus och värmepumpar till flygplatser, värmekraftverk och massaindustrier. Utsläpp till mark, vatten eller luft kan innebära miljöpåverkan och miljöbalkens regler ska därför alltid följas i dessa sammanhang. Och så fort det finns risk för störning i form av buller, lukt, skakningar, ljus eller andra olägenheter är du skyldig att vidta nödvändiga skyddsåtgärder utan uppmaning från någon myndighet. Miljöbalken gäller parallellt med andra lagar Reglerna i miljöbalken ska gälla för miljö- och hälsopåverkande verksamheter och åtgärder även om dessa samtidigt omfattas av annan lagstiftning. Miljöbalkens bestämmelser och reglerna i andra lagar gäller alltså parallellt. Det innebär till exempel att det inte alltid räcker att ha bygglov enligt plan- och bygglagen. Utöver bygglovet kan miljöbalken kräva tillstånd, dispens eller att verksamheten anmäls innan den startar. Miljöbalkens regler gäller däremot inte arbetsmiljöfrågor. För att inte leda till orimliga konsekvenser för den enskilde gäller reglerna inte heller för åtgärder som är av försumbar betydelse i det enskilda fallet, som val av bostad och semestersysselsättning. Är du intresserad av en särskild fråga bör du ringa kommunens miljökontoret eller länsstyrelsen för att få besked om vad som gäller för just den speciella verksamheten eller åtgärden på just den platsen. Mer om miljön och miljöbalken hittar du på Naturvårdsverkets hemsida eller i närmaste lokala bibliotek. 55

6 6 Mål att främja en hållbar utveckling MILJÖBALKENS MÅL ÄR att främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö. Miljöbalkens regelverk ska tillämpas av alla berörda så att: människans hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter natur- och kulturområden skyddas och vårdas den biologiska mångfalden bevaras en god hushållning av mark och vatten tryggas återanvändning och återvinning främjas Reglerna gäller för allt och alla som motverkar dessa mål. Miljöproblemen bör vara lösta om 25 år Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att nästa generation ska kunna överta ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Därför har riksdagen bestämt 15 nationella miljökvalitetsmål som bör vara uppfyllda år Bland målen ingår frisk luft, en giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap, ingen övergödning, skyddande ozonskikt och begränsad klimatpåverkan. Miljöbalken är det främsta rättsliga redskapet för att uppnå miljömålen. Kommunens miljökontor kan informera om hur man arbetar lokalt för att nå målen.

7 Hänsynsreglerna ska följas av alla DE ALLMÄNNA hänsynsreglerna är miljöbalkens rättesnöre. De ska följas av alla som berörs av miljöbalkens regelsystem. De gäller lika väl för en stor miljöstörande industri som för ett enskilt avlopp och oberoende av om man är företagare, kommun, ideell organisation eller privatperson. Bevisbörderegeln Du är skyldig att alltid kunna visa att du följer miljöbalkens regler. Tillsynsmyndigheten behöver inte bevisa motsatsen. Kunskapskravet Du måste skaffa dig den kunskap som krävs både för att veta hur din verksamhet påverkar människors hälsa och miljön och hur du kan motverka sådan påverkan. finns risk för negativ påverkan. Detta gäller även om tillsynsmyndigheten inte ställt några krav. Lokaliseringsregeln Platsen och lokalen där verksamheten bedrivs ska vara lämplig. Ett givet bygglov innebär inte alltid att platsen eller lokalen blir godkänd enligt miljöbalkens regler. Hushållningsprincipen Du ska hushålla med råvaror och energi och utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Produktvalsprincipen Om kemiska produkter innebär risker för människors hälsa eller miljön ska du ersätta produkterna med mindre farliga alternativ i de fall detta är möjligt. 7 Försiktighetsprincipen Du ska vidta lämpliga skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått så snart det

8 8 Frågor om våra stränder Var råder strandskydd? Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att främja tillgången till stränder för friluftsliv och motverka privatisering och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet gäller 100 meter upp på land från strandlinjen och 100 meter ut i vattnet. Länsstyrelsen kan utöka avståndet till 300 meter. Inom detaljplan med bebyggelse kan strandskyddet upphävas. Vad får jag göra inom ett strandskyddsområde? Inom en tomt som du har rätt att stängsla in får du utan dispens från strandskyddet: Bygga till befintlig byggnad om du behåller samma ändamål, till exempel bygga till ett bostadshus eller fritidshus. Detta kräver dock bygglov om huset inte ligger utanför samlad bebyggelse. Byggnadsnämnden i kommunen kan svara på om din tomt ligger innanför eller utanför samlad bebyggelse. Uppföra en enkel brygga i nära anslutning till huvudbyggnad (se villkoren nedan). Uppföra andra normala markanläggningar i nära anslutning till huvudbyggnad. Alla verksamheter förutsätter att du inte väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter. Vad får jag inte göra inom ett strandskyddsområde? Du får inte utan kommunens eller länsstyrelsens tillstånd (strandskyddsdispens):

9 Uppföra en ny byggnad inklusive friggebod. Bygglovsplikten gäller som vanligt. Ändra en byggnad så att den tillgodoser ett annat ändamål än den tidigare har använts till, till exempel göra om en sjöbod eller ett båthus till ett fritidshus. Ändrat ändamål kräver också bygglov. Förbereda mark för ny eller ändrad bebyggelse. Utföra andra anläggningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett annars allemansrättsligt område genom privatiserande åtgärder. Exempel på sådana anläggningar är bryggor, staket, grillplatser, flaggstänger, lekplatser, tennisbanor, vägar och parkeringsplatser. Utföra åtgärder som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter t.ex. strandskoning och muddring. Vilken brygga får jag bygga på min egen tomt? Enligt miljöbalken är en brygga en vattenverksamhet och därmed tillståndspliktig. Du behöver däremot inte söka tillstånd om det är uppenbart att bryggan varken skadar allmänna eller enskilda intressen genom dess inverkan på vattenförhållandena. Det är du som fastighetsägare över vattnet som ska kunna bevisa att så inte är fallet. En enkel badbrygga på pålar inverkar normalt inte skadligt på vattenförhållandena och kan därför byggas utan tillstånd om den anläggs på en redan privatiserad strand. En pir är däremot av samma skäl tillståndspliktig vattenverksamhet. Bygglov krävs inte för småbryggor. Fråga kommunen eller länsstyrelsen om du är osäker. På vilka villkor får jag muddra i vattnet? Grävning och rensning i vattenområde kräver tillstånd om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge. Tillstånd krävs däremot inte om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom grävningens eller rensningens inverkan på vattenförhållandena. Det är fastighetsägaren som ska kunna bevisa att så är fallet. Strandskyddsdispens krävs inte inom tomt om du inte väsentligen försämrar livsvillkoren för djur och växter. Utanför tomt krävs alltid dispens. Muddermassor räknas som avfall och får inte dumpas utan dispens. Frågor om dispens prövas av Naturvårdsverket. Du kan alltså inte flytta muddermassor från ett ställe i vattnet till ett annat utan tillstånd. Lägger du upp muddermassor på tomten eller på annat ställe, krävs att du minst sex veckor i förväg anmäler vad du tänker göra till kommunens miljökontor. 9

10 10 Stängsel och skyltar Får jag sätta upp stängsel runt min fastighet? Äger du ett permanenthus eller ett fritidshus får du ha stängsel eller staket runt din tomt även om det ligger inom ett område som är av betydelse för friluftslivet. Är din fastighet stor och ligger utanför planlagt område kan du däremot med stängsel bara hävda att området runt själva huset är privat tomt. Om du begär det kan den lokala lantmäterimyndigheten göra en formell tomtplatsbestämning. Du får sätta upp ett ogenomsiktligt plank som är 80 centimeter utan tillstånd. Högre plank kräver bygglov. Ett stängsel eller ett staket som du obehindrat kan se igenom får vara högre och kräver inte bygglov. Inom ett område som är av betydelse för friluftslivet får du inte sätta upp stängsel om det endast är till för att utestänga människor som annars skulle ha haft tillträde. För vilthägn krävs tillstånd av länsstyrelsen på områden där allmänheten får färdas fritt. Sätter du upp stängsel av andra skäl ska du samtidigt ordna grindar eller andra genomgångar så att allmänheten kan komma fram. Motsvarande regler gäller om du gräver diken. Kräver skyltar tillstånd? Varaktigt uppsatta tavlor och skyltar för reklam, propaganda eller liknande ändamål utanför planlagt område kräver tillstånd av länsstyrelsen. Inom detaljplan och vid områdesbestämmelser krävs bygglov. För att sätta upp skyltar som avvisar allmänheten från ett område av betydelse för friluftslivet måste du ha tillstånd av byggnadsnämnden.

11 Övriga frågor för fastighetsägare WC och annat avloppsvatten Det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning till vilken en vattentoalett ska anslutas. Tillstånd krävs också för att ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. Tänker du inrätta en avloppsanordning för disk- och tvättvatten måste du anmäla det till kommunens miljökontor minst sex veckor innan arbetet påbörjas. Eventuellt måste också en prövning ske. Andra toaletter Planerar du att ordna en toalett av annat slag än vattentoalett bör du höra med din kommun om det finns särskilda lokala föreskrifter. Någon generell anmälningseller tillståndsplikt finns inte, men du måste följa hänsynsreglerna så att du inte orsakar olägenhet för andra eller för miljön. Miljökontoret har skyldighet att ingripa om det uppstår problem. Kompostering av eget avfall Kommunen har ansvar för att hushållsavfall återvinns eller transporteras bort. Om du vill får du på din egen fastighet, utöver trädgårdsavfall, ta hand om sådant avfall som kan komposteras. Här ingår såväl köksavfall som latrin och slam från slambrunnar. Ett krav är att du lämnar in en anmälan till kommunen sex veckor innan du börjar komposteringen. Anmälan ska innehålla uppgifter om kompostens innehåll och omfattning, den utrustning du har tänkt använda och var komposten ska placeras. En förutsättning för att få ha egen kompost är att den inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön och att de allmänna hänsynsreglerna i övrigt följs. Batterier och lysrör Kasserade batterier ska läggas i de batteriholkar som ska finnas på lämpliga platser i kommunen. Kasserade batterier får inte slängas med övrigt hushållsavfall. Lysrör ska alltid lämnas väl synliga och separerade från annat hushållsav 11

12 12 fall. Lysrör får inte blandas med övrigt avfall eftersom det innehåller kvicksilver. Glassplitter från lysrör kan dessutom orsaka skador. Grus- och jordtäkt för husbehov utanför detaljplan Om fastigheten ligger utanför detaljplan och området saknar områdesbestämmelser har du alltid rätt att för din egen fastighets behov ta ut totalt 100 m 3 sten, grus, sand eller jord utan tillstånd. För större mängder kan tillstånd krävas från länsstyrelsen. Brunnar och vattentäkt för husbehov Brunnar (yt- och grundvattentäkter) kräver normalt inte tillstånd för husbehovsförbrukning för en- eller tvåfamiljsfastigheter eller för jordbruksfastigheter. Som husbehovsförbrukning räknas vatten för hushållsändamål, bad, tvätt och rengöring i villor och lantgårdar. Även vattentäkter för bevattning av trädgård som huvudsakligen är avsedd för eget behov omfattas. Kommunen kan införa tillståndsplikt för dessa vattentäkter där det är ont om grundvatten. Om det finns särskilda skäl kan kommunen också införa bygglovsplikt för vattentäkt i detaljplan. Innan du borrar en brunn bör du därför höra med kommunen om tillståndsplikt har införts. Värmepumpar Innan du inrättar en värmepump för att utvinna värme ur mark, ytvatten eller grundvatten måste du anmäla detta till kommunen. Om kommunen har infört tillståndsplikt för sådana anläggningar krävs tillstånd. Luftvärmepumpar kräver i allmänhet varken anmälan eller tillstånd, men kommunen har rätt att meddela särskilda föreskrifter om pumpar för en- eller tvåfamiljshus. Innan du gör något bör du alltid höra med kommunen om tillståndsplikt eller andra föreskrifter har införts. Skötsel och underhåll Om du uppför eller installerar något som kan påverka människor eller miljön, måste du sköta och underhålla det. Bristande skötsel kan annars orsaka problem eller olägenheter. Exempel på detta är om du installerat ett enskilt avlopp med en trekammarbrunn eller en nergrävd tank och den börjar läcka eller om en missskött fläkt från en värmepump börjar bullra och störa grannar. Har miljön skadats, eller om detta kan misstänkas, kan du bli tvungen att undersöka skadornas omfattning. Får jag tvätta bilen på gatan? Biltvätt på gatan kan inte förbjudas med miljöbalkens bestämmelser även om det inte är lämpligt eftersom tvättvattnet rinner orenat ner i dagvattenbrunnen. Om du tvättar bilen utomhus, bör du därför göra det på en gräsmatta eller på en annan yta där vattnet kan infiltreras och sugas upp av vegetationen. Du bör också alltid använda ett tvättmedel som är skonsamt mot miljön.

13 Att tänka på som affärsidkare och konsument Produktvalsprincipen I hushållet används ofta kemikalier vid rengöring, insektsbekämpning och som lösningsmedel. Eftersom produktvalsprincipen är en allmän hänsynsregel som ska följas av alla ska du alltid byta ut en miljöfarlig produkt mot en mindre farlig då det är möjligt. Är du tveksam tala med din handlare som ska ha god kunskap i sådana frågor. Kemiska produkter Giftiga och frätande kemiska produkter som säljs i detaljhandeln ska ha tydlig varningsmärkning och barnskyddande förslutning. I bostaden ska sådana produkter förvaras oåtkomligt för små barn och väl avskilda från sådant som kan ätas eller drickas. Handel med vilda fåglar Det är förbjudet att utan tillstånd sälja, bjuda ut till försäljning, köpa eller byta levande eller döda fåglar som lever vilt inom EU-området. Samma sak gäller djur, växter, ägg, fröer med mera av de skyddade djur- och växtarter som finns angivna i bilagan till artskyddsförordningen (1998:179). 13 Att öppna en lokal ÐU MÅSTE ANMÄLA till kommunens miljökontor om du tänker öppna en ny lokal för: Pensionat eller annan lokal där människor erbjuds tillfällig bostad, Hygienisk behandling, till exempel gym, solarium, frisör eller hudvård. Vård eller annat omhändertagande.

14 14

15 Att störas av olägenheter Hyresgästers rättigheter gentemot fastighetsägare Miljöbalken förstärker hyresgästernas rättigheter gentemot fastighetsägaren i frågor som rör olägenheter i boendet. Kan hyresgästen påvisa mögel eller andra skadliga föroreningar som kommer från själva byggnaden i ett bostadshus är fastighetsägaren skyldig att vidta åtgärder. Alternativt ska fastighetsägaren kunna visa att föroreningarna inte kommer från byggnaden eller att de är oskadliga. Det är alltså inte längre den som drabbas av en olägenhet som ska visa att den är skadlig, utan verksamhetsutövaren som ska bevisa motsatsen. Bedömningen utgår ifrån vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och kan inte baseras på en enskild persons reaktion. Man ska dock ta hänsyn till särskilt känsliga personer som exempelvis allergiker. Samma regler gäller för störningar utifrån Regeln om att det är fastighetsägaren som ska visa att han följer miljöbalkens regler gäller även företagare, som exempelvis genom buller eller lukt påverkar välbefinnandet i en bostadsmiljö. Här avses både fysisk och psykisk störning och det spelar ingen roll om den kommer från samma fastighet eller från omgivningen. Det är alltid den som ansvarar för störningskällan som är skyldig att vidta åtgärder. Vad gör jag då jag blir störd? Om du misstänker att själva byggnaden ger upphov till besvär eller illamående ska du i första hand tala med fastighetsägaren. I annat fall talar du med verksamhetsutövaren. Går inte det ska du kontakta miljökontoret i kommunen. Miljökontoret gör en egen bedömning av olägenhetens omfattning och om störningen är påtaglig måste kontoret se till så att en ändring kommer till stånd. Du bör kontakta miljökontoret genom att göra en skriftlig anmälan. Miljökontoret ska då inom skälig tid skriftligen svara på din anmälan och informera dig om vad som skett i frågan. Om du inte är nöjd med miljökontorets bedömning kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. 15

16 16 Allemansrätten ger alla tillgång till naturen AV 2 KAP 18 regeringsformen framgår att alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten. Vad denna allemansrätt omfattar har inte angetts i miljöbalken eller i någon annan lagtext. Av miljöbalken framgår däremot att den som utnyttjar allemansrätten, eller annars vistas i naturen, ska visa hänsyn och varsamhet. Det betyder att nyttja naturen men inte att utnyttja den. Att vara i naturen utan att störa eller förstöra. Allemansrätten ger dig rätt: Att ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Att plocka vilda bär, blommor, svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Att ta med hund om den är under uppsikt. Under tiden 1 mars 20 augusti får den inte springa lös.

17 17 Att slå upp tält för något dygn på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus. Att elda om det görs med största försiktighet som att använda särskild iordninggjord eldstad och utan att förstöra berghällar. Vid eldningsförbud är all öppen eld förbjuden! Att färdas med båt i sjöar och vattendrag. Att gå i land, tillfälligt förtöja en båt och bada överallt utom vid tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud för att till exempel skydda fåglar eller sälar. Allmansrätten ger dig inte rätt: Att passera över eller vistas på privat tomt. En tomt är området närmast boningshuset även om detta inte är inhägnat. Att köra bil, motorcykel, moped eller andra motordrivna fordon på barmark i terrängen. Att köra vattenskoter i områden som inte är godkända av länsstyrelsen Att lämna skräp i naturen. Jakt och fiske ingår inte allemansrätten, men du får fiska fritt med spö och andra handredskap i våra fem största sjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön) samt längs kusterna. I alla andra vatten krävs tillstånd, till exempel fiskekort. Fridlysning Om det finns risk för att en vilt levande djur- eller växtart kan försvinna får Naturvårdsverket och länsstyrelsen fridlysa den. Ett stort antal blommor, svampar, mossor och lavar samt djur som ormar, grodor och ödlor är fridlysta över hela landet. Länsstyrelsen kan lämna information om vilka arter som är fridlysta inom ditt län.

18 18 Vem bevakar att miljöbalken efterlevs? INNAN STÖRRE miljöstörande anläggningar får etableras krävs tillstånd av miljödomstol. Relativt ofta krävs dessutom regeringens medgivande. Tillstånd för mindre anläggningar beslutas av länsstyrelsen som också bedriver viss tillsyn. Kommunen beslutar om bland annat enskilda avlopp. Kommunens miljönämnd med sitt miljökontor är i huvudsak tillsynsmyndighet. Det innebär att kontoret både ska informera om och kontrollera efterlevnaden av miljöbalkens bestämmelser. Miljönämnden ska ingripa vid missförhållanden och ställa krav på störande verksamheter. I allvarliga fall kan miljönämnden förbjuda fortsatt verksamhet. Om en näringsidkare inte följer vissa av miljöbalkens bestämmelser kan denne bli tvungen att betala en miljösanktionsavgift. När det finns misstanke om brott är miljönämnden skyldig att anmäla överträdelsen till polis- eller åklagarmyndigheten.

19 19

20 20 MILJÖBALKSUTBILDNINGEN Broschyren kan beställas kostnadsfritt på fax: För vidare information ring Göran Ekblad, tel Du kan också e-posta till Formgivning och illustrationer: Tryckeri Balder, Stockholm / ex

Allemansrätten SVENSKA

Allemansrätten SVENSKA SVENSKA Allemansrätten Foto: Johnér/Hans Bonnevier Inte störa inte förstöra det är huvudregeln i allemansrätten. Den tillåter inte vad som helst. Läs här vad som gäller om allemansrätten. Miljöbalken ställer

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Allemansrätten SVENSKA

Allemansrätten SVENSKA SVENSKA Allemansrätten Foto: Johnér/Hans Bonnevier Inte störa inte förstöra det är huvudregeln i allemansrätten. Den tillåter inte vad som helst. Läs här vad som gäller om allemansrätten. Miljöbalken ställer

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18)

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18) 11 (18) C. Föreskrifter med stöd av miljöbalken 7 kap. 30 om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet. Utöver vad som gäller i lagar, förordningar och lokala föreskrifter, föreligger förbud enligt

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet 1 Allemansrätten en unik möjlighet Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Tjänsteskrivelse 1 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808), 13-14, 17, 39-40 och 42-44 förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Miljöbalken och förändrad markanvändning

Miljöbalken och förändrad markanvändning Miljöbalken och förändrad markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist signe.lagerkvist@jus.umu.se Förändrad markanvändning Planlagstiftning Plan- och bygglagen. Följdlagstiftningen Övergripande skyddslagstiftning

Läs mer

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Miljölagstiftning s 59-67 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle

Läs mer

Frågesport om allemansrätten

Frågesport om allemansrätten 1. FÅR DU GÅ VAR DU VILL NÄR DU ÄR UTE PÅ LANDET? 1. Nej, du får inte gå närmare ett boningshus än maximalt 20 meter. 2. Nej, du får inte passera över någons tomt. 3. Ja, du får passera över annans tomt

Läs mer

Lokala föreskrifter enligt miljöbalken antagna

Lokala föreskrifter enligt miljöbalken antagna 2003-07-08 2002-872.420 Lokala föreskrifter enligt miljöbalken antagna 2003-06-16 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Sundsvalls kommun, meddelade av kommunfullmäktige den

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg. Anna Isberg och Pendar Behnood

Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg. Anna Isberg och Pendar Behnood Båtmiljökonferens - Juridiken som verktyg Anna Isberg och Pendar Behnood Översiktlig genomgång av miljöbalkens krav och vilka juridiska verktyg tillsynsmyndigheten har för sitt arbete Verksamhetsutövare

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Innehållsförteckning Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa... 3 Inledande bestämmelser... 3 Avloppsanordning

Läs mer

2. Miljölagstiftning

2. Miljölagstiftning 2. Miljölagstiftning Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle Lagen om skötsel av jordbruksmark Renhållningslagen

Läs mer

Strandskydd - ett områdesskydd

Strandskydd - ett områdesskydd Strandskydd - ett områdesskydd Det generella strandskyddet 7 kap. 14 Strandskyddets syfte, 7 kap 13 Strandskyddet syftar till att långsiktigt: trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Gävle kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Gävle kommun L O K AL A H ÄL S O S K Y D D S F Ö R E S K R I F T E R F Ö R G ÄV L E K O M M U N 2011-05-24 Kommunfullmäktige Sid 1 (4) Dnr: 11KS236 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Gävle

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Sandvikens kommun, meddelade av kommunfullmäktige den 2 februari 2003.

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Värmdö kommun Värmdö kommuns lokala föreskrifter om att skydda människors hälsa och miljön i Värmdö kommun, beslutade av kommunfullmäktige den 26 november 2008, 286;

Läs mer

LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten

LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Upplägg Tillämpliga lagar Lagarnas förhållande till varandra Miljöbalkens regler kring dagvatten Kommun/huvudmannens

Läs mer

Strandskyddet på Gotland

Strandskyddet på Gotland Strandskyddet på Gotland Vad är strandskydd och vad är naturreservatet Gotlandskusten? Dnr: 521-1893-12 Utgiven 2012 i digitalt format (PDF) av: Länsstyrelsen Gotlands län Visborgsallén 4 621 85 Visby

Läs mer

Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön Antagna av kommunfullmäktige den XXXXX. Föreskrifterna gäller fr.o.m. XXXXX. Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsynsavgift.

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsynsavgift. 1(6) Bygg- och miljöenheten Antagen av KF 13-03-27 39 Reviderad av KF 14-03-26 56 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsynsavgift. Med h avses gällande timavgift. ALLMÄNNA

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KFS 032 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2011-08-29 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-09-01 ERSÄTTER: 342/2001,

Läs mer

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253.

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. 1 LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Lokala föreskrifter för Lunds kommun för att skydda människors

Läs mer

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd Uppgifter om fastighet och sökande Fastighetsbeteckning: Organisationsnummer/personnummer:

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-10-29, 175 ATT GÄLLA FRÅN 2012-11-15 Med stöd

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN. Datum Taxebilaga 1 2010-12-20 Sida 1 av 5 AVGIFT

SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN. Datum Taxebilaga 1 2010-12-20 Sida 1 av 5 AVGIFT Sida 1 av 5 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt

Läs mer

Ordningsföreskrifter i naturreservat. Björn Carlberg Enheten för naturvård Länsstyrelsen Stockholm

Ordningsföreskrifter i naturreservat. Björn Carlberg Enheten för naturvård Länsstyrelsen Stockholm Ordningsföreskrifter i naturreservat Björn Carlberg Enheten för naturvård Länsstyrelsen Stockholm Kort om naturreservat Vanligaste skyddsformen för natur 4 000 i Sverige och 280 i Stockholms län Länsstyrelse

Läs mer

Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område

Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs AVGIFT Timavgift

Läs mer

Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. 1(5) Gäller fr.o.m. 2013-10-01 Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. Antagen i KF 2013-09-30, 206/2013 Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808),

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 26 mars 2008, 23. Föreskrifterna gäller fr.o.m. 2008-03-26. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap.

Läs mer

Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli. Arenakonferens den 12 juni 2014

Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli. Arenakonferens den 12 juni 2014 Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli Arenakonferens den 12 juni 2014 Strandskyddsreglerna i korthet 7 kap. miljöbalken Historik

Läs mer

Täckdikning och juridik. Nässjö Tilla Larsson

Täckdikning och juridik. Nässjö Tilla Larsson Täckdikning och juridik Nässjö 2017-03-08 Tilla Larsson gällande rätt Dikningslagen 1879 Vattenlagen 1918 Vattenlagen 1983 Miljöbalken 1998 Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet markavvattning

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Dessa föreskrifter meddelas med stöd av 2 kap. 2, 3 och 5, 3 kap. 1 och 9 kap. 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808), samt 13, 14, 17, 39-40

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Vimmerby kommun Vimmerby kommuns föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i kommunen 08FS 2001:16 Utkom från trycket den 16 mars 2001 Kommunfullmäktige i

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:7-401 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagen av KF 2000-06-21 66 Reviderad: 2004-01-29 7 Reviderad: 2011-06-16 78 1 Lokala föreskrifter för att skydda

Läs mer

Vännäs kommun. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Vännäs kommun. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Vännäs kommun Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter

Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter SKYDD AV NATUREN ENLIGT 7 KAPITLET av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Dessa föreskrifter meddelas med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 miljöbalk (1998:808) samt 13, 14, 17, 37, 39-40 och 42-43 förordning (1998:899)

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen

Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen Plan- och bygglagstiftningen -PBL -PBF -BBR Miljölagstiftningen -Miljöbalken -Fo om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Åre kommun, Samhällsbyggnadsnämnden 1(7) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet ANMÄLAN 1 (6) Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 Miljöprövningsförordningen Allmänna uppgifter (A) VAR GOD TEXTA Anläggningens namn Organisations-/personnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Miljölagstiftning. Gudrun Bremle

Miljölagstiftning. Gudrun Bremle Miljölagstiftning 2012 Gudrun Bremle Miljöproblemens ändrade karaktär Komplexitet Globalt Regionalt Lokalt 1950 1970 1990 Planetens gränser Prof. Johan Rockström Stockholms universitet Hållbar utveckling

Läs mer

Taxebilaga 1 Ärendetyper

Taxebilaga 1 Ärendetyper Taxebilaga 1 Ärendetyper AVGIFT SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

KFS 412. Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön.

KFS 412. Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. KFS 412 Antagen i KF 2002-08-26 92, Reviderad KF 2009-06-22, 113 Gäller fr om 2009-05-25 Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. Med stöd av 9 kap. 7-8 och

Läs mer

TAXEBILAGA 1. Timavgift kronor 723. timmar Prövning Prövning av ansökan om dispens från

TAXEBILAGA 1. Timavgift kronor 723. timmar Prövning Prövning av ansökan om dispens från TAXEBILAGA 1 Sid 1 kronor 723 SKYDD AV NATUREN Tidsfaktor Avgift timmar av ansökan om dispens från 723 strandskyddsbestämmelserna 1 av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd 3 2169 som inte

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

Taxebilaga 1 Version:

Taxebilaga 1 Version: 1 Taxebilaga 1 Version: 080301-1 SKYDD AV NATUREN Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat,

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Datum Dnr 2013-11-05 BMK.2013.3449 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN Tillsyn i övrigt

AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN Tillsyn i övrigt Taxebilaga 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN Avgiften för varje timme nedlagd handläggningstid på ärenden markerade med i taxebilaga 1 och 2 är: 1 240 kronor

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Reglemente 2015 nr 2 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-12 Gäller from den 2015-04-01 Ersätter KFS 2000/10

Läs mer

Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden

Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden MILJÖNÄMNDEN Badplats i Horla Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden KF 2009-10-21 77 Inledning Vi i Sverige har stora möjligheter att röra oss fritt i naturen längs våra

Läs mer

Vad alla bör veta om miljöbalken! Källa: Miljöbalksutbildningen

Vad alla bör veta om miljöbalken! Källa: Miljöbalksutbildningen Vad alla bör veta om miljöbalken! Källa: Miljöbalksutbildningen INNEHÅLL 1. Miljöbalkens historia 2. Miljöbalkens syfte och mål 3. Balkens fem grundstenar 4. Balkens struktur 5. När gäller miljöbalken?

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 212 1993-03-29, 39 1999-12-20, 111 2008-11-24, 129 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Föreskrifterna meddelades av

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Bilaga 1 Fasta avgifter

Bilaga 1 Fasta avgifter Bilaga 1 Fasta avgifter ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. i övrigt AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs i de fall tillsynen inte ingår i den årliga tillsynsavgiften

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 1(10) Taxebilaga 1 Avgift för prövning och anmälan enligt denna taxebilaga betalas i form av en fast avgift (grundavgift) eller timavgift. en multipliceras med timtaxan genom att den faktiskt nedlagda

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Vattenverksamhet

Vattenverksamhet Vattenverksamhet Upplägg Definitioner Prövning av vattenverksamhet Eventuella frågor Definitioner 11 kap. miljöbalken, MB Lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, LSV Förordningen

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Titel: Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 1 (4) Id nr: 8:0 Typ: Föreskrifter Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2005-09-14 Uppdateras: Lokala föreskrifter

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten Utblick buller Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten jenny.nordvoll@lansstyrelsen.se Ljud är önskvärt, oljud är inte det Oönskat ljud är buller Bullrets störande verkan beror

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Gäller från den 1 januari 2015

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Gäller från den 1 januari 2015 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Gäller från den 1 januari 2015 Meddelade av kommunfullmäktige den 24 november 2014 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning, anmälan samt tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning, anmälan samt tillsyn Sid 1(6) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning, anmälan samt tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs Timavgift i de fall tillsynen

Läs mer

KALMAR KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

KALMAR KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING KALMAR KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven från Kommunledningskontoret SAKNUMMER C 80 Kansliet 2006 nr 2 Ersätter 1991 nr 4 (Lokala hälsoskyddsföreskrifter) Lokala föreskrifter för att skydda människors

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR BRYGGA PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA 1:133

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR BRYGGA PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA 1:133 19 7.4 ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR BRYGGA PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA 1:133 Diarienummer: 10/703 Ankomstdatum: 2010-05-07 Fastighetsadress: Sökande: Lars Marstone Adress: Berga-Gåshogen 124 453 92

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Lite om dikningsföretag, diken, markavvattning mm Avvattning av mark hör hemma i

Läs mer

Taxebilaga 1. Prövning av ansökan om dispens eller från föreskrifter för natur- och kunturreservat eller vattenskyddsområde Anmälan

Taxebilaga 1. Prövning av ansökan om dispens eller från föreskrifter för natur- och kunturreservat eller vattenskyddsområde Anmälan Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD

Läs mer

Författningssamling. Oskarshamns kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Författningssamling. Oskarshamns kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Författningssamling Oskarshamns kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Fastställd av kommunfullmäktige 2003-12-08, 146 Gäller från och med 2005-03-22 (7, punkt 4 gäller fr.o.m.

Läs mer

TAXEBILAGA 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP.

TAXEBILAGA 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TAXEBILAGA 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt AVGIFT över att miljöbalkens

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar 1 Syfte Riktlinjerna och handlingsplanen skall tydliggöra nämndens uppdrag åt förvaltningen i det fortsatta arbetet med enskilda avlopp och

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Diarienr: 2012-00283, antagen av KF 2013-02-27 12 Miljöreda: MM 12/1134 Upprättad av bygg- och miljöenheten 2012-12-03 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 2(5) Lokala föreskrifter

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Strandskydd och dispens

Strandskydd och dispens Strandskydd och dispens Strandskydd och dispens 1 Om Strandskyddsdelegationen Strandskyddsdelegationen är en nationell arena för samverkan, erfarenhetsutbyte och dialog kring tillämpningen av strandskyddsreglerna.

Läs mer