Miljöbalken. Så berör den dig som medborgare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöbalken. Så berör den dig som medborgare"

Transkript

1 1 Miljöbalken Så berör den dig som medborgare

2 2

3 Miljön är vår gemensamma egendom MILJÖN BESTÄMMER livskvaliteten såväl lokalt som globalt. Och vi vill alla ha en bättre miljö. Under senare decennier har det vuxit fram en insikt om att en ekologiskt hållbar utveckling förutsätter att varje enskild individ tar sitt miljöansvar. Det räcker inte med att de stora miljöpåverkande näringarna regleras. Det är bara du och jag tillsammans som i grunden kan förändra miljön genom att ändra våra levnadsvanor. Det gäller både frågor om konsumtion och kommunikation. Miljöpolitikens mål kan bara uppnås om fler handlar och väljer i miljöbalkens anda. Miljöbalken berör dig som medborgare både som ett rättesnöre genom sina hänsynsregler och genom att faktiskt reglera frågor som du är skyldig att följa. Skriften har utarbetats av kommittén för miljöbalksutbildning. Kommittén har haft i uppdrag att organisera utbildningen om de nya miljöreglerna och skapa förutsättningar för att balkens mål ska kunna uppnås. Stockolm i juni 2000 Innehåll Miljöbalken en ramlag Mål att främja en hållbar utveckling Hänsynsreglerna ska följas av alla Frågor om våra stränder Stängsel och skyltar Övriga frågor för fastighetsägare Att tänka på som affärsidkare och konsument Att öppna en lokal Att störas av olägenheter Allemansrätten ger alla tillgång till naturen GÖSTA BLÜCHER Miljöbalksutbildningens ordförande Vem bevakar att miljöbalken efterlevs? 18

4 4 4 Miljöbalken en ramlag MILJÖBALKEN ÄR DEN första samlade miljölagstiftningen i Sverige. Reglerna omfattar bland annat naturvården, miljö- och hälsoskyddsfrågor, vattenverksamhet, genteknik, kemiska produkter och avfallsfrågor. Miljöbalken ersätter 15 äldre lagar som upphörde då den nya lagen trädde i kraft 1 januari Miljöbalken är, med sina förordningar och föreskrifter, mycket omfattande. Sammanlagt omfattar hela regelsystemet tusentals bestämmelser. Det kan därför vara svårt att hitta rätt bland paragraferna. Miljöbalken är dessutom en ramlag, vilket innebär att de grundläggande kraven i hänsynsreglerna inte är preciserade med tillåtna gränsvärden för olika verksamheter. I lagen anges inte heller i detalj hur avvägningar mellan olika intressen ska göras. Reglerna preciseras i vissa fall genom föreskrifter från centrala miljömyndigheter som Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. Större miljöstörande verksamheter kräver tillstånd i miljödomstol eller av länsstyrelsen och några av dem måste dessutom godkännas av regeringen innan de får etableras. Till

5 synsmyndigheten i varje kommun har också en viktig roll när det gäller vad som kan accepteras i fråga om miljöpåverkande verksamheter. Vem berörs av miljöbalken? Miljöbalken berör alla medborgare och företagare som med sin verksamhet eller i övrigt motverkar balkens mål. Balkens regler gäller alla som med sin verksamhet kan skapa olägenhet för andra människors hälsa eller för miljön, skada natur- eller kulturmiljön eller utarma den biologiska mångfalden. Reglerna gäller i stort som smått och innefattar alla former av störningar eller förändringar av naturen. De gäller också i boendemiljön och på alla övriga platser dit allmänheten har tillträde. Miljöbalken gäller allt från enskilda avlopp, komposter, sjuka hus och värmepumpar till flygplatser, värmekraftverk och massaindustrier. Utsläpp till mark, vatten eller luft kan innebära miljöpåverkan och miljöbalkens regler ska därför alltid följas i dessa sammanhang. Och så fort det finns risk för störning i form av buller, lukt, skakningar, ljus eller andra olägenheter är du skyldig att vidta nödvändiga skyddsåtgärder utan uppmaning från någon myndighet. Miljöbalken gäller parallellt med andra lagar Reglerna i miljöbalken ska gälla för miljö- och hälsopåverkande verksamheter och åtgärder även om dessa samtidigt omfattas av annan lagstiftning. Miljöbalkens bestämmelser och reglerna i andra lagar gäller alltså parallellt. Det innebär till exempel att det inte alltid räcker att ha bygglov enligt plan- och bygglagen. Utöver bygglovet kan miljöbalken kräva tillstånd, dispens eller att verksamheten anmäls innan den startar. Miljöbalkens regler gäller däremot inte arbetsmiljöfrågor. För att inte leda till orimliga konsekvenser för den enskilde gäller reglerna inte heller för åtgärder som är av försumbar betydelse i det enskilda fallet, som val av bostad och semestersysselsättning. Är du intresserad av en särskild fråga bör du ringa kommunens miljökontoret eller länsstyrelsen för att få besked om vad som gäller för just den speciella verksamheten eller åtgärden på just den platsen. Mer om miljön och miljöbalken hittar du på Naturvårdsverkets hemsida eller i närmaste lokala bibliotek. 55

6 6 Mål att främja en hållbar utveckling MILJÖBALKENS MÅL ÄR att främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö. Miljöbalkens regelverk ska tillämpas av alla berörda så att: människans hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter natur- och kulturområden skyddas och vårdas den biologiska mångfalden bevaras en god hushållning av mark och vatten tryggas återanvändning och återvinning främjas Reglerna gäller för allt och alla som motverkar dessa mål. Miljöproblemen bör vara lösta om 25 år Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att nästa generation ska kunna överta ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Därför har riksdagen bestämt 15 nationella miljökvalitetsmål som bör vara uppfyllda år Bland målen ingår frisk luft, en giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap, ingen övergödning, skyddande ozonskikt och begränsad klimatpåverkan. Miljöbalken är det främsta rättsliga redskapet för att uppnå miljömålen. Kommunens miljökontor kan informera om hur man arbetar lokalt för att nå målen.

7 Hänsynsreglerna ska följas av alla DE ALLMÄNNA hänsynsreglerna är miljöbalkens rättesnöre. De ska följas av alla som berörs av miljöbalkens regelsystem. De gäller lika väl för en stor miljöstörande industri som för ett enskilt avlopp och oberoende av om man är företagare, kommun, ideell organisation eller privatperson. Bevisbörderegeln Du är skyldig att alltid kunna visa att du följer miljöbalkens regler. Tillsynsmyndigheten behöver inte bevisa motsatsen. Kunskapskravet Du måste skaffa dig den kunskap som krävs både för att veta hur din verksamhet påverkar människors hälsa och miljön och hur du kan motverka sådan påverkan. finns risk för negativ påverkan. Detta gäller även om tillsynsmyndigheten inte ställt några krav. Lokaliseringsregeln Platsen och lokalen där verksamheten bedrivs ska vara lämplig. Ett givet bygglov innebär inte alltid att platsen eller lokalen blir godkänd enligt miljöbalkens regler. Hushållningsprincipen Du ska hushålla med råvaror och energi och utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Produktvalsprincipen Om kemiska produkter innebär risker för människors hälsa eller miljön ska du ersätta produkterna med mindre farliga alternativ i de fall detta är möjligt. 7 Försiktighetsprincipen Du ska vidta lämpliga skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått så snart det

8 8 Frågor om våra stränder Var råder strandskydd? Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att främja tillgången till stränder för friluftsliv och motverka privatisering och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet gäller 100 meter upp på land från strandlinjen och 100 meter ut i vattnet. Länsstyrelsen kan utöka avståndet till 300 meter. Inom detaljplan med bebyggelse kan strandskyddet upphävas. Vad får jag göra inom ett strandskyddsområde? Inom en tomt som du har rätt att stängsla in får du utan dispens från strandskyddet: Bygga till befintlig byggnad om du behåller samma ändamål, till exempel bygga till ett bostadshus eller fritidshus. Detta kräver dock bygglov om huset inte ligger utanför samlad bebyggelse. Byggnadsnämnden i kommunen kan svara på om din tomt ligger innanför eller utanför samlad bebyggelse. Uppföra en enkel brygga i nära anslutning till huvudbyggnad (se villkoren nedan). Uppföra andra normala markanläggningar i nära anslutning till huvudbyggnad. Alla verksamheter förutsätter att du inte väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter. Vad får jag inte göra inom ett strandskyddsområde? Du får inte utan kommunens eller länsstyrelsens tillstånd (strandskyddsdispens):

9 Uppföra en ny byggnad inklusive friggebod. Bygglovsplikten gäller som vanligt. Ändra en byggnad så att den tillgodoser ett annat ändamål än den tidigare har använts till, till exempel göra om en sjöbod eller ett båthus till ett fritidshus. Ändrat ändamål kräver också bygglov. Förbereda mark för ny eller ändrad bebyggelse. Utföra andra anläggningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett annars allemansrättsligt område genom privatiserande åtgärder. Exempel på sådana anläggningar är bryggor, staket, grillplatser, flaggstänger, lekplatser, tennisbanor, vägar och parkeringsplatser. Utföra åtgärder som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter t.ex. strandskoning och muddring. Vilken brygga får jag bygga på min egen tomt? Enligt miljöbalken är en brygga en vattenverksamhet och därmed tillståndspliktig. Du behöver däremot inte söka tillstånd om det är uppenbart att bryggan varken skadar allmänna eller enskilda intressen genom dess inverkan på vattenförhållandena. Det är du som fastighetsägare över vattnet som ska kunna bevisa att så inte är fallet. En enkel badbrygga på pålar inverkar normalt inte skadligt på vattenförhållandena och kan därför byggas utan tillstånd om den anläggs på en redan privatiserad strand. En pir är däremot av samma skäl tillståndspliktig vattenverksamhet. Bygglov krävs inte för småbryggor. Fråga kommunen eller länsstyrelsen om du är osäker. På vilka villkor får jag muddra i vattnet? Grävning och rensning i vattenområde kräver tillstånd om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge. Tillstånd krävs däremot inte om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom grävningens eller rensningens inverkan på vattenförhållandena. Det är fastighetsägaren som ska kunna bevisa att så är fallet. Strandskyddsdispens krävs inte inom tomt om du inte väsentligen försämrar livsvillkoren för djur och växter. Utanför tomt krävs alltid dispens. Muddermassor räknas som avfall och får inte dumpas utan dispens. Frågor om dispens prövas av Naturvårdsverket. Du kan alltså inte flytta muddermassor från ett ställe i vattnet till ett annat utan tillstånd. Lägger du upp muddermassor på tomten eller på annat ställe, krävs att du minst sex veckor i förväg anmäler vad du tänker göra till kommunens miljökontor. 9

10 10 Stängsel och skyltar Får jag sätta upp stängsel runt min fastighet? Äger du ett permanenthus eller ett fritidshus får du ha stängsel eller staket runt din tomt även om det ligger inom ett område som är av betydelse för friluftslivet. Är din fastighet stor och ligger utanför planlagt område kan du däremot med stängsel bara hävda att området runt själva huset är privat tomt. Om du begär det kan den lokala lantmäterimyndigheten göra en formell tomtplatsbestämning. Du får sätta upp ett ogenomsiktligt plank som är 80 centimeter utan tillstånd. Högre plank kräver bygglov. Ett stängsel eller ett staket som du obehindrat kan se igenom får vara högre och kräver inte bygglov. Inom ett område som är av betydelse för friluftslivet får du inte sätta upp stängsel om det endast är till för att utestänga människor som annars skulle ha haft tillträde. För vilthägn krävs tillstånd av länsstyrelsen på områden där allmänheten får färdas fritt. Sätter du upp stängsel av andra skäl ska du samtidigt ordna grindar eller andra genomgångar så att allmänheten kan komma fram. Motsvarande regler gäller om du gräver diken. Kräver skyltar tillstånd? Varaktigt uppsatta tavlor och skyltar för reklam, propaganda eller liknande ändamål utanför planlagt område kräver tillstånd av länsstyrelsen. Inom detaljplan och vid områdesbestämmelser krävs bygglov. För att sätta upp skyltar som avvisar allmänheten från ett område av betydelse för friluftslivet måste du ha tillstånd av byggnadsnämnden.

11 Övriga frågor för fastighetsägare WC och annat avloppsvatten Det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning till vilken en vattentoalett ska anslutas. Tillstånd krävs också för att ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. Tänker du inrätta en avloppsanordning för disk- och tvättvatten måste du anmäla det till kommunens miljökontor minst sex veckor innan arbetet påbörjas. Eventuellt måste också en prövning ske. Andra toaletter Planerar du att ordna en toalett av annat slag än vattentoalett bör du höra med din kommun om det finns särskilda lokala föreskrifter. Någon generell anmälningseller tillståndsplikt finns inte, men du måste följa hänsynsreglerna så att du inte orsakar olägenhet för andra eller för miljön. Miljökontoret har skyldighet att ingripa om det uppstår problem. Kompostering av eget avfall Kommunen har ansvar för att hushållsavfall återvinns eller transporteras bort. Om du vill får du på din egen fastighet, utöver trädgårdsavfall, ta hand om sådant avfall som kan komposteras. Här ingår såväl köksavfall som latrin och slam från slambrunnar. Ett krav är att du lämnar in en anmälan till kommunen sex veckor innan du börjar komposteringen. Anmälan ska innehålla uppgifter om kompostens innehåll och omfattning, den utrustning du har tänkt använda och var komposten ska placeras. En förutsättning för att få ha egen kompost är att den inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön och att de allmänna hänsynsreglerna i övrigt följs. Batterier och lysrör Kasserade batterier ska läggas i de batteriholkar som ska finnas på lämpliga platser i kommunen. Kasserade batterier får inte slängas med övrigt hushållsavfall. Lysrör ska alltid lämnas väl synliga och separerade från annat hushållsav 11

12 12 fall. Lysrör får inte blandas med övrigt avfall eftersom det innehåller kvicksilver. Glassplitter från lysrör kan dessutom orsaka skador. Grus- och jordtäkt för husbehov utanför detaljplan Om fastigheten ligger utanför detaljplan och området saknar områdesbestämmelser har du alltid rätt att för din egen fastighets behov ta ut totalt 100 m 3 sten, grus, sand eller jord utan tillstånd. För större mängder kan tillstånd krävas från länsstyrelsen. Brunnar och vattentäkt för husbehov Brunnar (yt- och grundvattentäkter) kräver normalt inte tillstånd för husbehovsförbrukning för en- eller tvåfamiljsfastigheter eller för jordbruksfastigheter. Som husbehovsförbrukning räknas vatten för hushållsändamål, bad, tvätt och rengöring i villor och lantgårdar. Även vattentäkter för bevattning av trädgård som huvudsakligen är avsedd för eget behov omfattas. Kommunen kan införa tillståndsplikt för dessa vattentäkter där det är ont om grundvatten. Om det finns särskilda skäl kan kommunen också införa bygglovsplikt för vattentäkt i detaljplan. Innan du borrar en brunn bör du därför höra med kommunen om tillståndsplikt har införts. Värmepumpar Innan du inrättar en värmepump för att utvinna värme ur mark, ytvatten eller grundvatten måste du anmäla detta till kommunen. Om kommunen har infört tillståndsplikt för sådana anläggningar krävs tillstånd. Luftvärmepumpar kräver i allmänhet varken anmälan eller tillstånd, men kommunen har rätt att meddela särskilda föreskrifter om pumpar för en- eller tvåfamiljshus. Innan du gör något bör du alltid höra med kommunen om tillståndsplikt eller andra föreskrifter har införts. Skötsel och underhåll Om du uppför eller installerar något som kan påverka människor eller miljön, måste du sköta och underhålla det. Bristande skötsel kan annars orsaka problem eller olägenheter. Exempel på detta är om du installerat ett enskilt avlopp med en trekammarbrunn eller en nergrävd tank och den börjar läcka eller om en missskött fläkt från en värmepump börjar bullra och störa grannar. Har miljön skadats, eller om detta kan misstänkas, kan du bli tvungen att undersöka skadornas omfattning. Får jag tvätta bilen på gatan? Biltvätt på gatan kan inte förbjudas med miljöbalkens bestämmelser även om det inte är lämpligt eftersom tvättvattnet rinner orenat ner i dagvattenbrunnen. Om du tvättar bilen utomhus, bör du därför göra det på en gräsmatta eller på en annan yta där vattnet kan infiltreras och sugas upp av vegetationen. Du bör också alltid använda ett tvättmedel som är skonsamt mot miljön.

13 Att tänka på som affärsidkare och konsument Produktvalsprincipen I hushållet används ofta kemikalier vid rengöring, insektsbekämpning och som lösningsmedel. Eftersom produktvalsprincipen är en allmän hänsynsregel som ska följas av alla ska du alltid byta ut en miljöfarlig produkt mot en mindre farlig då det är möjligt. Är du tveksam tala med din handlare som ska ha god kunskap i sådana frågor. Kemiska produkter Giftiga och frätande kemiska produkter som säljs i detaljhandeln ska ha tydlig varningsmärkning och barnskyddande förslutning. I bostaden ska sådana produkter förvaras oåtkomligt för små barn och väl avskilda från sådant som kan ätas eller drickas. Handel med vilda fåglar Det är förbjudet att utan tillstånd sälja, bjuda ut till försäljning, köpa eller byta levande eller döda fåglar som lever vilt inom EU-området. Samma sak gäller djur, växter, ägg, fröer med mera av de skyddade djur- och växtarter som finns angivna i bilagan till artskyddsförordningen (1998:179). 13 Att öppna en lokal ÐU MÅSTE ANMÄLA till kommunens miljökontor om du tänker öppna en ny lokal för: Pensionat eller annan lokal där människor erbjuds tillfällig bostad, Hygienisk behandling, till exempel gym, solarium, frisör eller hudvård. Vård eller annat omhändertagande.

14 14

15 Att störas av olägenheter Hyresgästers rättigheter gentemot fastighetsägare Miljöbalken förstärker hyresgästernas rättigheter gentemot fastighetsägaren i frågor som rör olägenheter i boendet. Kan hyresgästen påvisa mögel eller andra skadliga föroreningar som kommer från själva byggnaden i ett bostadshus är fastighetsägaren skyldig att vidta åtgärder. Alternativt ska fastighetsägaren kunna visa att föroreningarna inte kommer från byggnaden eller att de är oskadliga. Det är alltså inte längre den som drabbas av en olägenhet som ska visa att den är skadlig, utan verksamhetsutövaren som ska bevisa motsatsen. Bedömningen utgår ifrån vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och kan inte baseras på en enskild persons reaktion. Man ska dock ta hänsyn till särskilt känsliga personer som exempelvis allergiker. Samma regler gäller för störningar utifrån Regeln om att det är fastighetsägaren som ska visa att han följer miljöbalkens regler gäller även företagare, som exempelvis genom buller eller lukt påverkar välbefinnandet i en bostadsmiljö. Här avses både fysisk och psykisk störning och det spelar ingen roll om den kommer från samma fastighet eller från omgivningen. Det är alltid den som ansvarar för störningskällan som är skyldig att vidta åtgärder. Vad gör jag då jag blir störd? Om du misstänker att själva byggnaden ger upphov till besvär eller illamående ska du i första hand tala med fastighetsägaren. I annat fall talar du med verksamhetsutövaren. Går inte det ska du kontakta miljökontoret i kommunen. Miljökontoret gör en egen bedömning av olägenhetens omfattning och om störningen är påtaglig måste kontoret se till så att en ändring kommer till stånd. Du bör kontakta miljökontoret genom att göra en skriftlig anmälan. Miljökontoret ska då inom skälig tid skriftligen svara på din anmälan och informera dig om vad som skett i frågan. Om du inte är nöjd med miljökontorets bedömning kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. 15

16 16 Allemansrätten ger alla tillgång till naturen AV 2 KAP 18 regeringsformen framgår att alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten. Vad denna allemansrätt omfattar har inte angetts i miljöbalken eller i någon annan lagtext. Av miljöbalken framgår däremot att den som utnyttjar allemansrätten, eller annars vistas i naturen, ska visa hänsyn och varsamhet. Det betyder att nyttja naturen men inte att utnyttja den. Att vara i naturen utan att störa eller förstöra. Allemansrätten ger dig rätt: Att ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Att plocka vilda bär, blommor, svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Att ta med hund om den är under uppsikt. Under tiden 1 mars 20 augusti får den inte springa lös.

17 17 Att slå upp tält för något dygn på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus. Att elda om det görs med största försiktighet som att använda särskild iordninggjord eldstad och utan att förstöra berghällar. Vid eldningsförbud är all öppen eld förbjuden! Att färdas med båt i sjöar och vattendrag. Att gå i land, tillfälligt förtöja en båt och bada överallt utom vid tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud för att till exempel skydda fåglar eller sälar. Allmansrätten ger dig inte rätt: Att passera över eller vistas på privat tomt. En tomt är området närmast boningshuset även om detta inte är inhägnat. Att köra bil, motorcykel, moped eller andra motordrivna fordon på barmark i terrängen. Att köra vattenskoter i områden som inte är godkända av länsstyrelsen Att lämna skräp i naturen. Jakt och fiske ingår inte allemansrätten, men du får fiska fritt med spö och andra handredskap i våra fem största sjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön) samt längs kusterna. I alla andra vatten krävs tillstånd, till exempel fiskekort. Fridlysning Om det finns risk för att en vilt levande djur- eller växtart kan försvinna får Naturvårdsverket och länsstyrelsen fridlysa den. Ett stort antal blommor, svampar, mossor och lavar samt djur som ormar, grodor och ödlor är fridlysta över hela landet. Länsstyrelsen kan lämna information om vilka arter som är fridlysta inom ditt län.

18 18 Vem bevakar att miljöbalken efterlevs? INNAN STÖRRE miljöstörande anläggningar får etableras krävs tillstånd av miljödomstol. Relativt ofta krävs dessutom regeringens medgivande. Tillstånd för mindre anläggningar beslutas av länsstyrelsen som också bedriver viss tillsyn. Kommunen beslutar om bland annat enskilda avlopp. Kommunens miljönämnd med sitt miljökontor är i huvudsak tillsynsmyndighet. Det innebär att kontoret både ska informera om och kontrollera efterlevnaden av miljöbalkens bestämmelser. Miljönämnden ska ingripa vid missförhållanden och ställa krav på störande verksamheter. I allvarliga fall kan miljönämnden förbjuda fortsatt verksamhet. Om en näringsidkare inte följer vissa av miljöbalkens bestämmelser kan denne bli tvungen att betala en miljösanktionsavgift. När det finns misstanke om brott är miljönämnden skyldig att anmäla överträdelsen till polis- eller åklagarmyndigheten.

19 19

20 20 MILJÖBALKSUTBILDNINGEN Broschyren kan beställas kostnadsfritt på fax: För vidare information ring Göran Ekblad, tel Du kan också e-posta till Formgivning och illustrationer: Tryckeri Balder, Stockholm / ex

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

Handledning. Miljöfarlig verksamhet

Handledning. Miljöfarlig verksamhet Handledning Miljöfarlig verksamhet Innehåll 1. Inledning, syfte och målgrupp 1 2. Miljöbalken En snabbgenomgång 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Alla miljöregler finns inte i miljöbalken 3 2.3 Processrättsliga regler

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Allemansrätten. Vad säger lagen? Bertil Bengtsson

Allemansrätten. Vad säger lagen? Bertil Bengtsson Allemansrätten Vad säger lagen? Bertil Bengtsson Allemansrätten Vad säger lagen? Bertil Bengtsson Beställningar Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen

Läs mer

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden INFORMATION 1 (5) 2012-03-29 Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden Ofta krävs anmälan, tillstånd eller dispens för arbeten som påverkar

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor 2006-11-29 Omslagsfotografiet visar muddringsarbeten 2002 på Blidö, Oxhalsö i Norrtälje kommun. Om detta mudderverk är en ättling till den ärevördiga

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer

Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning

Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning PROCESSBESKRIVNING BILDANDE AV NATURRESERVAT BESLUTETS INNEHÅLL OCH UTFORMNING Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning Här vägleder Naturvårdsverket om vad ett beslut om att bilda naturreservat

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Broschyren kan beställas från: Boverket, Publikationsservice Box 534 371 23 Karlskrona Telefon: 0455-35 30 50 Fax: 0455-819 27 E-post: publikationsservice@boverket.se

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell VARIA 534 Ansvar och regler vid stranderosion Peggy Lerman Bengt Rydell SGI SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION Varia Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI)

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Slutrapport - Små avlopp 2014

Slutrapport - Små avlopp 2014 Slutrapport - Små avlopp 2014 Delprojekt inom Miljösamverkan Västerbotten oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte, mål och målgrupper... 1 1.3 Projektets resultat...

Läs mer

Bergvärme som energikälla

Bergvärme som energikälla Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Examensarbete 10 p Bergvärme som energikälla Examensarbete vid Mälardalens Högskola för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Handledare: Ingrid

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet 1 Allemansrätten en unik möjlighet Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten

Läs mer

Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna

Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna Redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 5185 april 2002 KARTLÄGGNING M.M. AV STRANDSKYDDSBESTÄMMELSERNA Beställningsadress: Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

5. LAGAR m.m. Nedan följer en sammanställning av de lagar som berör mark- och vattenanvändningen i Borgholms kommun.

5. LAGAR m.m. Nedan följer en sammanställning av de lagar som berör mark- och vattenanvändningen i Borgholms kommun. 5. LAGAR m.m. Nedan följer en sammanställning av de lagar som berör mark- och vattenanvändningen i Borgholms kommun. 156 157 Plan- och Bygglagen (PBL) Översiktsplan Plan- och Bygglagen (PBL) styr översiktsplanens

Läs mer

Allemansrätten och orientering

Allemansrätten och orientering Allemansrätten. Orienteringens ansvar Oktober 2012 Allemansrätten och orientering En informationsskrift om Svenska Orienteringsförbundets policy när det gäller sportens förhållningssätt till markåtkomsten

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer