Kvalitets- och miljöcertifierad återvinning av uttjänta frityroljor, stek- och grillfetter. - från avfall till råvara

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitets- och miljöcertifierad återvinning av uttjänta frityroljor, stek- och grillfetter. - från avfall till råvara"

Transkript

1 Kvalitets- och miljöcertifierad återvinning av uttjänta frityroljor, stek- och grillfetter - från avfall till råvara

2 Lite om företaget och vår verksamhet Svensk Fettåtervinning är ett familjeföretag, vars anor sträcker sig ända tillbaka till slutet av 1950-talet. Idag är företaget en av de ledande aktörerna på marknaden när det gäller insamling och återvinning av uttjänta frityroljor och matfetter. Från det att vi tidigare arbetat med animaliskt avfallsfett i första hand, har inriktningen sedan slutet av 1970-talet koncentrerats till att omfatta uppsamling och rening av begagnade vegetabiliska matfetter och frityroljor. Vår ambition är att vara marknadsledande och den självklara samarbetspartnern i avfallsfrågor rörande använda matfetter och frityroljor, både för stora och små verksamheter. Detta ska uppnås genom att erbjuda marknaden våra kvalitetsoch miljösäkrade återvinningstjänster, med fokus på hög servicegrad och låg miljöbelastning. Insamling av fett med egna fordon sker från Ystad i söder till Östersund i norr och utanför detta område tar vi hjälp av externa transportörer, företrädesvis DB Schenker. Således är vi alltså rikstäckande. Vi är medlem i branschorganisationerna Återvinningsindustrierna och Avfall Sverige.

3 Våra kunder Våra kunder är alla verksamheter som får spillfett som restprodukt till följd av sin verksamhet, både stora och små. Det kan vara restauranger, gatukök, hamburgerbarer, storkök och liknande där matlagning förekommer, med då i första hand fritering av pommes-frites. Även livsmedelsaffärernas grillverksamhet ger upphov till spillfett. En annan kategori av kunder som vi vänder oss till är livsmedelsindustrier, vars produktion genererar fettavfall. På senare år har vi även arbetat med helhetslösningar för kommuner och projekt har bedrivits med gott resultat i bland annat Arvika, Gislaved samt på Gotland. Vi har idag cirka kunder, varav hälften i Stockholmsregionen.

4 Så går det till Vi placerar ut ett eller flera lämpliga kärl, allt beroende på kundens behov och utrymme. Det mest vanligt förekommande bland restauranger, gatukök och butiker är ett 200-literskärl av plåt (fat), men även ett mindre kärl med 60 liters volym (burk) används om särskilda skäl föreligger. Båda storlekarna är försedda med stora, öppningsbara lock för att underlätta ifyllandet såväl som urtömmandet. Hos lite större leverantörer av spillfett, företrädesvis charkuterier och mindre livsmedelsindustrier används vanligen 600 och liters IBC-behållare. För större livsmedelsindustrier skräddarsyr vi en lösning efter behov, antingen med en stationär cistern eller med en mobil tankcontainer. Kundens uppgift är att hälla sitt begagnade, överblivna spillfettet i uppsamlingskärlen. I normala fall behöver inte våra kunder kontakta oss för att få hämtningarna utförda. Under våra periodiska hämtningsturer kontrollerar vi och byter ut de kärl som behövs. Alla våra uppsamlingsfordon är miljöklassade och godkända att köra med i landets miljözoner. Det uppsamlade spillfettet transporteras sedan till vår reningsanläggning strax utanför Norrköping. Där genomgår matfetterna och frityroljorna en flerstegsrening varvid sot, pommes-fritesrester och andra föroreningar avlägsnas.

5 från avfall till råvara Den största mottagaren av återvunnet fett i Sverige idag är AarhusKarlshamn AB. AAK är en av världens ledande producenter av högförädlade vegetabiliska specialfetter. Förutom tillverkning av en lång rad produkter till livsmedels-, choklad- och konfektyrindustrin vidareförädlar och marknadsför AAK även fettbaserade produkter avsedda för tekniska applikationer. Denna affärssektor kallas Tefac och riktar sig i första hand till kemteknisk industri i Norden och norra Europa. Vid Tefac används fettet som insatsråvara vid framställandet av fettsyror och glycerol. Produkterna, som bildas när fettmolekylen spaltas (delas), har flera användningsområden. Fettsyror används främst som råvara inom kemisk industri. Efter bearbetning till mer förädlade former (bl.a. fettalkoholer, aminer, estrar) används de som beståndsdelar i ett hundratal olika produkter t.ex. tvål- och tvättprodukter, papperskemikalier, plast och gummi. I nästan samtliga fall ersätter dessa snabbt biologiskt nedbrytbara komponenter petroleumbaserade motsvarigheter. En välkänd konsumentprodukt som består helt och hållet av fettsyra är stearinljuset. I detta fall ersätts paraffin, som även det är en petroleumbaserad råvara. Även glycerolen har ett brett användningsområde och förekommer i bl.a. målarfärg, nitroglycerin och emulgatorer. Då återvunnet fett kan likställas med nytillverkat vid kemteknisk användning ersätter den återvunna råvaran jungfruliga vegetabiliska fetter och oljor, så långt tillgången medger. Det har alltid funnits full avsättning för den återvunna råvaran och en ökning ses endast som positivt från industrin. Ungefär hälften av den jungfruliga råvara som idag används är palmoljor odlade i Malaysia och Indonesien. I dessa länder skövlas regnskog för att bereda plats för palmplantage.

6 Fettavskiljare ingen ersättare för fettåtervinning! Fett som släpps ut i avloppen är ett växande problem. Antalet fall där fett orsakat stopp i avloppssystemet har fördubblats under de senaste tio åren 1. I olyckliga fall kan sådana avloppsstopp leda till källaröversvämning. Höga halter av fett i avloppsvattnet har dessutom en negativ inverkan på reningen vid avloppsreningsverken. Ökande problem har medfört att kraven successivt skärpts på installation av fettavskiljare. I storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö måste alla livsmedelshanterade verksamheter ha fettavskiljare. Kraven gäller allt från restauranger och gatukök till bagerier och caféer. Dessutom måste avskiljaren tömmas minst en gång per månad. Fettavskiljaren är dock ingen ersättare för fettåtervinning! En fettavskiljare är till för att rena fetthaltigt vatten från diskanläggningar och golvbrunnar från ovannämnda verksamheter. Att använda matfetter och frityroljor inte får tömmas i fettavskiljaren framgår av bland annat, Krav på installation av fettavskiljare VA-verket Malmö : Det ska observeras att fettavskiljaren inte är konstruerad för att ta emot större fettmängder på en gång. Det är därför inte tillåtet att tömma frityrolja eller liknande direkt i avskiljaren. Enligt intentionerna i Miljöbalken ska sådant fett istället samlas upp och återvinnas. För att undvika stopp i avloppsledningsnätet, och för att fettet ska kunna återvinnas, måste därför använda matfetter och frityroljor samlas upp i separata kärl. Kommentar: Fettavfall från fettavskiljare kan i dagsläget inte materialåtervinnas. Istället lämpar sig detta avfall för exempelvis rötning med utvinning av biogas. 1 Krav på installation av fettavskiljare VA-verket i Malmö 2001.

7 Kvalitets- och miljöcertifierad Vi på Svensk Fettåtervinning anser att alla våra kunder är lika viktiga och ska behandlas på samma sätt - stora som små. Vår avsikt är att ha en öppen och konstruktiv dialog med våra kunder, anställda, allmänhet och myndigheter avseende vårt miljöarbete. Vi strävar ständigt för att utvecklas så att vi kan erbjuda våra kunder högkvalitativa tjänster samtidigt som miljöbelastningen hålls vid ett minimum. För att på ett strukturerat sätt föra denna strävan framåt införde vi vid årsskiftet 2001/2002 ett kvalitets- och miljöledningssystem. Numera är vår verksamhet certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2008 för kvalitetssäkring och ISO 14001:2004 för miljöledning. Företagsledningen ställer med regelbundna intervaller upp övergripande och detaljerade mål för vårt miljöarbete. Resultaten utvärderas och analyseras vid ledningens genomgångar flera gånger per år. Dessutom genomför vi årliga interna revisioner för att få en regelbunden utvärdering av vårt miljöledningssystem gällande bolagets policy avseende miljön.

8 Miljöprogram Åtgärder för att uppfylla våra miljömål samt möta kund- och myndighetskrav utformas, uppdateras och sammanställs regelbundet i ett miljöprogram. Några av de åtgärder som har eller kommer att genomföras enligt detta miljöprogram återfinns nedan: För att minska vår huvudsakliga miljöpåverkan, förbrukning av fossila bränslen och utsläpp till luft, uppdaterar vi vår fordonspark kontinuerligt så att den minst motsvarar kraven för att få trafikera landets miljözoner. För tillfället består den av en Scania R 480 Euro 5 av årsmodell 2011 samt en Volvo FM 9 Euro 3 av årsmodell Den senare har dessutom att försetts med ett Eminox-partikelfilter. Detta minskar de skadliga utsläppen av partiklar och kolväten med 80-95%. Vi arbetar ständigt med att optimera våra uppsamlingsturer för att få ett så gynnsamt förhållande som möjligt mellan avverkad distans och fraktat tonnage. Till hjälp har våra förare numera GPS-navigeringsutrustning. Dessutom har samtliga chaufförer utbildats i sparsam och trafiksäker körning. Ökad andel förnybart drivmedel. Under sommarhalvåret har inblandningen av biodiesel i vårt fordonsbränsle varit över 50 %. I övrigt tankar vi Preems gröna alternativ Preem Evolution Diesel. En rad energisparåtgärder är beslutade. Bland annat ska eldningsoljan som används vid uppvärmningen i reningsprocessen ersättas med ett förnybart biobränsle, smältkammare och cisterner ska isoleras och luftvärmepumpar ska installeras i kontorslokalerna. Vi har under en rad av år utvecklat vår egen avfallshantering. Mer än 99 % av avfallet källsorteras numera för materialåtervinning, biologisk behandling och energiutvinning. Endast en mindre mängd restavfall deponeras.

9 Lite om lagstiftning och bestämmelser Miljöbalken: Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Den som innehar avfall skall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Avfallshierakin: förhindra att avfall uppkommer Främja återanvänd återvinn förbränn med energiutnyttjande deponera Motverka Förordning (2001:512) om deponering av avfall: 10 Organiskt avfall får inte deponeras. ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av kommunernas allmänna vatten- och avloppsanläggning): Fastighetsägare får inte tillföra den allmänna avloppsanläggningen vätskor, ämnen eller föremål som kan skada ledningsnätet, inverka skadligt på ledningsnätets funktion eller på annat sätt medföra skada eller olägenhet. Bestämmelser för fettavskiljare: Det är inte tillåtet att tömma frityrolja eller liknande direkt i avskiljaren.

10 Fettåtervinning ger fördelar i flera led Kundnyttan: Vi löser problemet för våra kunder med bortforslandet av spillfettet på ett smidigt sätt och detta blir i stället en värdefull tillgång för industrin. Samhällsnyttan: Sopstationerna befrias från ett föga önskvärt avfall. Från och med 2005 är det dessutom inte längre tillåtet att deponera organiskt avfall, däribland matfett. Kommunerna besparas kostsamma åtgärder för att reparera igensatta avloppsledningar, som är en annan sida av problemet. Nationellt: Fettåtervinning bidrar till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen: Senast 2010 ska minst 35 % av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling. Senast 2010 ska matavfall och därmed jämförligt avfall från livsmedelsindustrier m.m. återvinnas genom biologisk behandling. Globalt: Återvunnet matfett ersätter jungfruliga matfetter och oljor som råvara inom kemiskteknisk industri. Ungefär hälften av den jungfruliga råvara som idag används är palmoljor odlade i Malaysia och Indonesien. I dessa länder skövlas regnskog för att bereda plats för palmplantage. Miljövänligare produkter: Fettsyror och glycerol, vilka framställs av det återvunna fettet, används som beståndsdelar i ett hundratal olika produkter t.ex. tvål- och tvättprodukter, papperskemikalier, plast och gummi. I nästan samtliga fall ersätter dessa snabbt biologiskt nedbrytbara komponenter petroleumbaserade motsvarigheter.

11 Avslutningsvis Vår förhoppning är att vår ambition om en hög servicegrad och en låg miljöbelastning ska vara ett meningsfullt skäl för Er att börja samverka i ett väl fungerande och kretsloppsanpassat återvinningssystem. För att kontakta oss: Tel: Fax: E-post: Med vänliga hälsningar Christian Landqvist VD Svensk Fettåtervinning AB Telefon E-post Organisationsnr. Certifiering Luddingsbovägen ISO 9001: Norrköping Telefax Hemsida Godkänd för F-skatt ISO 14001:

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer

Fettavskiljare Information, installation och tömning

Fettavskiljare Information, installation och tömning Fettavskiljare Information, installation och tömning Producerad i samarbete med Bromölla kommun och Bromölla Vatten, mars 2008. Illustrationer: Mathias de Maré, VA-verket i Malmö. Omarbetad 2013 av Hässleholms

Läs mer

Bilaga 2. Nuläge och omvärld

Bilaga 2. Nuläge och omvärld Bilaga 2 Nuläge och omvärld Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Beskrivning av regionen och kommunerna... 5 2.1 Geografiskt läge... 5 2.2 Markanvändning... 6 2.3 Folkmängd och boende... 6 2.4 Näringsliv... 8 3 Avfallsmängder,

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Foto: Dan Johansson Sammanfattning Målet med all avfallsplanering är att minska avfallets mängd och farlighet. Denna avfallsplans syfte och mål är att klargöra gällande

Läs mer

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 2012 SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 Innehåll Förord 3 Så fungerar svensk avfallshantering 4 FÖREBYGGANDE AV AVFALL, FÖRBEREDELSE FÖR ÅTERANVÄNDNING 6 Insamling och transport 8 Avfallsmängder 2011 10 Farligt

Läs mer

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp

Läs mer

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen 2011-09-26 Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen Förslaget till ny nationell avfallsplan (2011-09-12) prioriterar åtgärder inom följande områden: 1. Hantering av avfall inom

Läs mer

Alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel där halten avskiljbart fett överstiger 50 mg/liter vatten skall ha fettavskiljare.

Alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel där halten avskiljbart fett överstiger 50 mg/liter vatten skall ha fettavskiljare. Fettavskiljare Fett i avloppsvatten har blivit ett allt större problem. Ledningsnätet är gjort för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. Det leder till stora problem med igensättning i avloppsledningar

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

Hantering av fettavfall i livsmedelsverksamhet och avskiljning av fett ur spillvatten

Hantering av fettavfall i livsmedelsverksamhet och avskiljning av fett ur spillvatten Hantering av fettavfall i livsmedelsverksamhet och avskiljning av fett ur spillvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare Varför ska man ha en fettavskiljare? Hur fungerar fettavskiljaren?

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg Handbok för fettavskiljare i Sundbyberg Därför behövs fettavskiljare Avloppsvatten från lokaler där livsmedel produceras innehåller oftast mer fett än det som kommer från hushållen. Stadens avloppsledningar

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Mål och metod...4

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter.

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Innehåll Förord 1 Varför kräver vi fettavskiljare? 4 Vem måste ha fettavskiljare? 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av fettavskiljare 7 Storlek på fettavskiljare 8 Placering

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet 30 mars 2012 Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet Ta hand om fettet på ett smart sätt Fett i avloppsvattnet har blivit ett allt större problem. Vårt ledningsnät är gjort för att ta emot spillvatten

Läs mer

Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning. RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092

Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning. RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 1400 ex Förord Syftet

Läs mer

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER 1 KRAV PÅ AVLOPPSVATTNETS KVALITET VID UTSLÄPP FRÅN INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER TILL SVEDALA KOMMUNS ALLMÄNNA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

Frågor och svar om biogas

Frågor och svar om biogas är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Mer information: Frågor och svar om biogas Miljöförvaltningen, Box 380 24, 100 64 Stockholm,

Läs mer

AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2009-2013 Antagen av direktionen 2009-03-27 17 1.1 Renhållningsordning... 4 1.2 Syfte och mål... 4 1.3 Samråd... 4 1.4 Vad är avfall?... 4 1.5 Lagstiftning...

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET RÅD OCH REGLER FÖR ANSLUTNING TILL RYAVERKET 2000 Förord Denna broschyr riktar sig till verksamheter som avleder avloppsvatten till Göteborgsregionens

Läs mer