Massivträ. Handboken Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Massivträ. Handboken 2006. Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik"

Transkript

1 Massivträ. Handboken 2006 Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik

2 Massivträ. Byggsystem 1

3 Massivträ. Handboken 2006 Massivträ. Byggsystem 1För en projektör är det av stort värde att få god vägledning vid utformningen ett byggsystem. För att bidra till det ger vi här en ingående guidning inför de krav som ställs på en byggnad. Du får veta hur behoven kan tillgodoses när det gäller ljudisolering, brandskydd, spännvidder och byggtid vid olika förutsättningar och användningsområden. Innehåll 1.1 Stomsystem Installationer Allmänt Ventilationsinstallationer Plattbjälklag Kassettbjälklag Avloppsinstallationer Plattbjälklag Kassettbjälklag Elinstallationer Plattbjälklag Kassettbjälklag Massivträväggar Vatten- och värmerörsinstallationer Byggsystem för bostadshus Undertak Ljudspärrar Vertikalt Horisontellt Installationer Flexibilitet i planlösning Exempel på stomsystem Byggsystem för kontor och skolor Undertak Undertak för plattbjälklag Undertak vid kassettbjälklag Ljudspärrar Vertikalt Horisontellt Installationer Flexibilitet i planlösning Exempel på stomsystem Övrig användning i byggnader Påbyggnader Balkonger, loftgångar och entresolbjälklag Tak Fasadskiva Forskningslaboratorier Parkeringshus 25

4 3 kapitel 1: Byggsystem massivträ. handboken Stomsystem Vid valet av byggsystem är stomsystemvalet en av de viktigaste faktorerna. Stomsystem kan översiktligt indelas i tre olika typer: bärande väggsystem, pelar-balk-system och en kombination av de båda. Valet av stomsystem beror på flera faktorer: funktionskrav, utbyggnadsmöjligheter, miljöpåverkan, estetiska krav, grundförhållanden, byggtid samt givetvis ekonomi. Vi vill understryka att alla produktbenämningar avser produkter tillverkade av Martinsons Byggsystem (MB). Bild Bärande väggsystem av massivträ. Bärande väggar kan utföras som träregelväggar eller massivträväggar. Bärande väggsystem av massivträ kan vara lämpligt vid såväl kortare som längre spännvidder, där våningshöga väggelement kan utnyttjas som bärande och stabiliserande bärverk. Bjälklagen utförs lämpligen upplagda på väggarna, se bild 1.1-1, eftersom inhängning av bjälklagen mellan väggarna leder till onödigt komplicerade lösningar.

5 4 kapitel 1: Byggsystem massivträ. handboken 2006 Bild Bärande väggsystem av regelstomme. Bild Pelarbalkstomme. Bild Kombination av pelarbalkstomme och massiva träväggar. Pelarbalksystem utnyttjas i byggnader där stora fria ytor önskas, se bild Ofta kan en större flexibilitet avseende planlösningar fås genom att utföra de inre bärande delarna med pelarbalksystem i stället för väggar. Om spännviddsförhållandena tillåter är det många gånger önskvärt att till och med slopa de inre bärande delarna helt, för att på bästa sätt kunna anpassa lokalerna till hyresgästernas behov. Detta leder också till enklare ombyggnad i det framtida lokalutnyttjandet då hyresgästanpassningar blir betydligt enklare och billigare att genomföra; ingrepp behöver ju inte utföras i några bärande delar. Eftersom produktionskostnaden oftast ökar vid längre spännvidder avgör dock vinsterna i bruksskedet om detta är det totalekonomiskt bästa alternativet. När man använder bärande yttervägg monteras klimatskärmen redan i stomskedet, så att stommen skyddas tidigt mot väder och vind, se bild Stabiliserande skivor eller strävor krävs för att ta upp horisontalkrafter orsakade av exempelvis vind, jord eller snedställning. Stabilisering av massivträbyggnader sker vanligtvis via skivverkan i väggar, bjälklag eller schakter. Stabilisering via skivverkan måste ägnas särskild uppmärksamhet vid flervåningsbyggnader, se kapitel 2.5 Stomstabilitet. Detta gäller speciellt stommar med träregelväggar, eftersom det inte är självklart att den skivbeklädnad som normalt används för rumsavskiljning och väderskydd klarar de horisontella belastningar som uppstår i flervåningsbyggnader. Då måste tåligare skivmaterial och bättre infästningar väljas. Massivträväggar har bättre förutsättningar i detta avseende.

6 5 kapitel 1: Byggsystem massivträ. handboken Installationer Här görs en översiktlig genomgång av installationer ur installatörens synvinkel. En allmän genomgång av faktorer som påverkar valet av byggsystem görs i avsnittet 2.3 Val av byggsystem, Handboken 2003, där ventilations- och avloppsinstallationer framhålls som en viktig faktor. I avsnitten 1.3 Byggsystem för bostadshus och 1.4 Byggsystem för kontor och skolor behandlas installationernas påverkan ytterligare för dessa byggnadstyper Allmänt Installationernas utförande påverkas av många faktorer. Inverkan av ljudoch brandkrav, arbetsmiljö, rationellt utförande och påverkan av dolt eller synligt montage har betydelse. Det är väsentligt med samverkan mellan arkitekt, konstruktör och installationsprojektörer i ett tidigt skede för att bästa resultat ska upnås. En annan viktig sak att tänka på är hur genomföringar i brand- och ljudavskiljande konstruktioner utförs. Huvudprincipen är att installationerna placeras i vertikala schakt som dimensioneras för aktuella brandoch ljudkrav. I allmänhet behövs ingen särskild anpassning av installationernas utförande vid massivträsystem. Vid plattbjälklag, som alltid kräver undertak när det finns mer än måttliga ljudkrav i vertikalled, förläggs installationerna vanligtvis i undertaksutrymmet. Vid kassettbjälklag kan installationerna under gynnsamma förutsättningar placeras inuti bjälklaget, vilket sparar byggnadshöjd. Genom god planering av planlösningen kan mindre horisontella ventilationskanaler placeras mellan liven i kassettbjälklag. Många gånger kan ventilationskanalerna dessutom i sin helhet förläggas i vertikala schakt. Genom god planering av våtutrymmen kan även avloppsrören placeras i kassettbjälklag, utan att de korsar bjälklagsliven. När övergolv används kan ledningar läggas i detta. Massivträsystem skiljer sig således inte från alternativa byggsystem, bortsett i viss mån från platsgjuten betong där rör oftast gjuts in i betongkonstruktionen.

7 6 kapitel 1: Byggsystem massivträ. handboken 2006 Det finns dock ett antal fördelar med massivträsystem med tanke på installationerna: Infästning av installationer och undertak är betydligt lättare att göra i massivträ än i betong, vilket innebär kostnadsbesparingar och förbättrad arbetsmiljö. Håltagningar och slitsar är enkla att utföra med borrning eller sågning med motorsåg. Håltagningar utförs med lätthet på plats vilket ger större handlingsfrihet i projekteringen. Det kan vara till stor fördel vid korta byggtider. På grund av tidsbrist kan bristande samordning av projekteringen uppstå och kan leda till felaktiga håltagningar. Då högre ljudkrav ställs, krävs större omsorg vid projektering och montering av installationerna vid massivträsystem än vid betongsystem, så att ljudbryggor inte oavsiktligt byggs in. Den kanske viktigaste faktorn vid byggande med massivträ är hur ljudisoleringen utförs. Detta gäller inte minst installationernas utförande. Det förekommer att väsentliga detaljutföranden av installationernas utförande (även beträffande brandisolering) saknas på installationsritningarna i en i övrigt väl projekterad och utförd byggnad. När detaljutförandet överlämnas till byggaren och installatören att lösa på plats, uppstår ofta problem. Problem avseende ljudisoleringen avslöjas först när byggnaden är färdigställd och ljudmätning har utförts, eller då inflyttning har skett och brukaren klagar på ljudklimatet i byggnaden. För att rätta till felen kan kostnaderna bli höga, för att inte tala om den olägenhet som uppstår för brukaren. Problem avseende brandisoleringen avslöjas ibland först vid besiktning eller i värsta fall då brand uppstår, vilket kan leda till förlust av liv och stora egendomsskador.

8 7 kapitel 1: Byggsystem massivträ. handboken Ventilationsinstallationer Bild Ventilationsrör i undertaksutrymme i plattbjälklag. Bild Ventilationsrör förlagda mellan liven eller i undertaksutrymme i kassettbjälklag Plattbjälklag När man använder plattbjälklag får man stor frihet i horisontella kanaldragningar. Vid krav på att installationerna ska döljas görs detta med ett nedpendlat eller fribärande undertak. Om ljudisolerande undertak används, sker placeringen i undertaksutrymmet på bekostnad av arbetsmiljön och snabbheten i utförandet. De ventilationskanaler som tillhör rummet under bjälklaget, får av ljudisoleringsskäl inte ha kontakt med bjälklagselementets undersida. I stället måste de enbart vila på undertakets bärreglar, varför monteringen försvåras. Behovet av brandisolering avgörs av brandcellsgränsens placering. I de fall där ventilationskanalerna kan placeras synligt blir monteringen av kanalerna betydligt enklare (även vid förekomst av undertak) eftersom de inte behöver träs in mellan konstruktion och undertak, utan kan hängas upp i undertaket. Det är naturligtvis också möjligt att dölja kanalerna genom att montera ett nedpendlat extra undertak lokalt i ventilationsstråken. Detta undertak bör enbart vara ljudabsorberande. Om det extra undertaket även utförs ljudisolerande erhålls nämligen en treskiktskonstruktion där det kan uppstå resonans, som avsevärt sänker konstruktionens ljudisolering Kassettbjälklag Vid kassettbjälklag kan ventilationskanalerna, liksom vid plattbjälklag, döljas med extra undertak varvid man får stor frihet i horisontella kanaldragningar. Det extra undertaket bör enbart vara ljudabsorberande av samma skäl som vid plattbjälklag. Kanalerna hängs då upp i glespanelen i bjälklaget, innan det nedpendlade undertaket monteras, vilket underlättar monteringen. Andra nedpendlade undertakslösningar är också möjliga på grund av höga krav på ljudisolering och/eller ljudabsorption (jfr avsnittet Undertak). Kanalerna hängs då upp på samma sätt som det nedpendlade undertaket. Mindre ventilationskanaler kan även placeras i bjälklaget. Om detta utförs på fabrik får man ett snabbt byggsystem där arbetet på arbetsplatsen inskränks till ihopkoppling av de horisontella och vertikala stammarna. Man får även god arbetsmiljö i detta fall, då arbetet underifrån minimeras. Det förutsätter att bjälklaget och kanalerna kan orienteras i samma riktning, då förutsättningarna för att ta hål i liven i de flesta fall är begränsade. Av konstruktiva skäl eller med hänsyn till ljudkrav är en sådan orientering inte alltid möjlig. Om ljudkrav i vertikalled finns får ventilationskanalerna inte ha kontakt med den bärande delen av bjälklaget, utan måste läggas på glespanelen i bjälklagets undertak. I de fall där ventilationskanalerna kan placeras synligt får man också stor frihet i de horisontella kanaldragningarna. Avslutningsvis är det naturligtvis alltid möjligt att dölja kanalerna, genom att montera ett nedpendlat extra undertak lokalt i ventilationsstråken. Detta undertak bör enbart vara ljudabsorberande enligt vad som tidigare påpekats.

9 8 kapitel 1: Byggsystem massivträ. handboken Avloppsinstallationer Plattbjälklag Avloppsrören placeras företrädesvis dolda i undertaksutrymme. Om ljudisolerande undertak används på grund av ljudkrav, får avloppsrören som tillhör rummet ovanför bjälklaget, inte ha kontakt med undertaket. I stället måste de hängas upp i bjälklagselementets undersida. På samma sätt som vid ventilationsinstallationer avgörs behovet av brandisolering av var brandcellsgränsen placeras, men även av rörmaterialet. Avloppsrör av gjutjärn behöver inte brandisoleras och är dessutom bättre från ljudisoleringssynpunkt Kassettbjälklag Avloppsrören placeras lämpligen i bjälklaget mellan liven i de fall de inte behöver korsa dessa. Genom god planering av våtutrymmen kan i de flesta fall det här åstadkommas. Om ljudkrav i vertikalled finns, får avloppsrören inte ha någon kontakt med bjälklagets undertak, utan måste hängas upp i den bärande delen av bjälklaget. Bild Avlopp mellan liven i kassettbjälklag Elinstallationer Plattbjälklag Om undertaksutrymme finns är det enkelt att dra tomrör för elledningar. Vid ljud- och brandkrav gäller på samma sätt som för ventilationsinstallationer; att elrören inte får ha kontakt med bjälklagselementets undersida samt att behovet av brandisolering avgörs av var brandcellsgränsen placeras. Om undertak inte behövs av andra skäl, kan tomrören förläggas mellan ströläkt och täckas av beklädnadsskivor. Om undersidans träyta ska exponeras läggs elinstallationen utanpåliggande Kassettbjälklag Tomrör för elledningar kan enkelt monteras på glespanelen i bjälklagets undertak.

10 9 kapitel 1: Byggsystem massivträ. handboken Massivträväggar Tomrör för elledningar kan fräsas in i väggarna som i så fall förses med beklädnadsskivor. Om väggens träyta ska exponeras läggs elledningarna synligt eller på skivans baksida Vatten- och värmerörsinstallationer Vatten- och värmerörsinstallationer placeras lämpligen utanpåliggande. Vid inklädnad av ledningarna måste man se till att dolt läckagevatten kan ledas ut. Vertikala rörstammar placeras dock i schakt om de passerar brand- och ljudavskiljande konstruktioner. Bild Massivträvägg som är spårad för elinstallation.

11 10 kapitel 1: Byggsystem massivträ. handboken Byggsystem för bostadshus I det här avsnittet görs en fördjupad genomgång av några av de faktorer som är viktiga att tänka på vid valet av byggsystem för bostadshus, samt ges exempel på stomsystem. I kapitel 2.3 Val av byggsystem, Handboken 2003, görs en allmän genomgång av faktorer som påverkar valet av byggsystem och i avsnittet 1.2 Installationer behandlas dessa mera utförligt Undertak Bild Anslutning plattbjälklag med fribärande undertak och regelvägg med ljudspärr. Solida massivträbjälklag i flerbostadshus måste förses med ljudisolerande undertak och/eller övergolv. Vid ljudklass C och B enligt SS behöver enbart undertak monteras. På så sätt kan man ta tillvara massivträets estetiska egenskaper genom att golvets träyta exponeras. Vid ljudklass C krävs en fjädrande upphängning (till exempel med ADARMAprofiler), medan undertaket måste utföras fribärande i ljudklass B. Kassettbjälklag med fjädrande upphängt undertak uppfyller fodringarna för ljudklass C. Beklädnadsskivor eller träpanel monteras på undertakets bärprofiler, som består av glespanel vekt infäst till den bärande stommen i bjälklaget. Synlig träpanel kan användas enbart om vattensprinkleranläggning installeras (jfr Faktorer som påverkar val av byggsystem brandskydd, Handboken 2003). Med anledning av de höga ljudisoleringskraven måste undertaken utföras med beklädnadsskivor eller träpanel. I trapphusen kompletteras undertaken med ljudabsorbenter, erforderlig täckningsgrad beror på krävd ljudklass samt aktuella förutsättningar. I småhus finns det inga ljudkrav i vertikalled och därmed behövs normalt inget undertak vid massivträbjälklag. Bild Anslutning mellan kassettbjälklag med undertak och trävägg med ljudspärr.

12 11 kapitel 1: Byggsystem massivträ. handboken Ljudspärrar Vertikalt Det är viktigt att tänka på att stegljudets överföring mellan våningarna via anslutningen mellan bjälklag och vägg är avsevärt större vid massivträbjälklag än vid exempelvis betongbjälklag. Denna så kallade flanktransmission är större i bjälklagets längdriktning (bärriktning) än i tvärriktningen. Vid bärande träregelstomme i flerbostadshus måste denna frikopplas från en stomme som bär skivbeklädnaden. Vid ytterväggarna kan denna frikoppling utföras genom påsalning av en extra fristående regelstomme på insidan. Frikopplingen behöver dock inte utföras på väggar i bjälklagens längdriktning, eftersom dessa väggar inte bär bjälklagen. I detta fall räcker det att bjälklagen läggs upp på elastiskt mellanlägg av Stepisol eller likvärdigt. Måttsättningen av lägenheterna påverkas därmed om man av praktiska skäl inte utför alla ytterväggarna lika. Med undertaksutförande enligt får den bärande och påsalade regelstommen i ytterväggen inte ha någon skivbeklädnad på sidan mot spalten mellan regelstommarna. I stället måste den utföras som en traditionell lägenhetsskiljande vägg. Om undertaket i plattbjälklagen utförs fribärande kan dock den bärande regelstommen vid ljudklass C förses med skivbeklädnad även mot spalten. Detta ökar ytterväggens horisontalkraftskapacitet, vilket ofta är nödvändigt för att klara stabiliteten i flervåningsbyggnader. Vid de bärande inner- och lägenhetsskiljande väggarna kan frikopplingen av den bärande regelstommen från den sekundära regelstommen som bär skivbeklädnaden, utföras enligt detaljer i avsnitt 2.4. Detta utförande innebär dock en kraftig reducering av väggarnas horisontalkraftskapacitet, eftersom skivbeklädnaden inte får skruvas till hammarbandet i de regelfack som innehåller de bärande stolparna. Alternativt kan flanktransmissionen minskas med en ljudspärr mellan de bärande väggarna och bjälklaget. I de flesta fall är det en enklare och mer ekonomisk lösning. Samtliga bärande regelväggar som används för stabilisering av byggnaden kan då utnyttjas till sin fulla lastkapacitet med avseende på horisontella laster, oavsett hur undertaken utförs. Massivträväggar måste också förses med flanktransmissionsspärr. Denna utförs enklast med en ljudspärr mellan väggen och bjälklaget. Pelar-balk-stommar påverkas i liten utsträckning av flanktransmissionen då de i huvudsak är frikopplade från skivbeklädnaderna på väggarna.

13 12 kapitel 1: Byggsystem massivträ. handboken Horisontellt Oavsett ljudklass måste bjälklag och undertak alltid brytas vid lägenhetsskiljande väggar. Detta är normalt inget problem, eftersom väggarna, oavsett om de utförs med regelstomme eller av massivträ, måste utföras som dubbelkonstruktion där vägghalvorna inte får ha kontakt med varandra. Vid pelar-balk-system måste ändå uppmärksamhet ägnas åt de lägenhetsskiljande väggarna om dessa är bärande. Stommen kan då behöva dubbleras så att varje bjälklagsdel får sin egen bärning. Om detta inte är möjligt räcker det antagligen inte med att lägga upp bjälklagen på elastiskt mellanlägg, utan bjälklagen behöver kompletteras med övergolv, åtminstone i ljudklass B Installationer Bild Ventilation i undertaksutrymme i plattbjälklag. Bild Avlopp i undertaksutrymme i plattbjälklag. Med massivträbjälklag och undertak får man stor frihet i horisontella kanaldragningar. Detta sker dock på bekostnad av arbetsmiljön och snabbheten i utförandet. Ventilationskanalerna, som tillhör lägenheten under bjälklaget, får av ljudisoleringsskäl inte ha kontakt med bjälklagselementets undersida. De måste vila enbart på undertakets bärreglar, varför monteringen försvåras. Av samma skäl får avloppsrören, som tillhör lägenheten ovanför bjälklaget, inte ha kontakt med undertaket utan måste hängas upp i bjälklagselementets undersida. Behovet av brandisolering avgörs av brandcellsgränsens placering. Vid kassettbjälklag kan horisontella kanaler placeras mellan liven i bjälklaget endast om de kan orienteras i kanalernas riktning, eftersom förutsättningarna för att ta hål i bjälklagsliven i de flesta fall är dåliga. Om detta utförs på fabrik får man ett byggsystem där arbetet på arbetsplatsen inskränks till ihopkoppling av de horisontella och vertikala stammarna. Detta ger också en bra arbetsmiljö då arbetet underifrån minimeras. Om de horisontella kanalerna inte kan förläggas i bjälklaget måste dess undertak sänkas. Det leder till en avsevärt tjockare bjälklagskonstruktion, men med stor frihet i kanaldragningarna. Kanalerna kan hängas upp i bärreglarna till bjälklagets undertak innan skivbeklädnaden monteras, vilket underlättar monteringen. Avloppsrören placeras under alla förhållanden lämpligen i bjälklaget mellan liven i de fall de inte behöver korsa dessa. Genom samverkan i tidigt skede mellan arkitekt, konstruktör och installationsprojektörer kan bästa resultat uppnås. Så kan avloppsrören genom god planering av våtutrymmen förläggas i kassettbjälklag utan att de korsar bjälklagsliven. Vid god planering av planlösningen och ett ventilationssystem med enbart mekanisk frånluft kan dessutom ventilationskanalerna i sin helhet förläggas i vertikala schakt.

14 13 kapitel 1: Byggsystem massivträ. handboken Flexibilitet i planlösning Vid ombyggnad av befintliga lägenheter måste ofta kostsamma ingrepp ske i bärande innerväggar. Det har därför blivit allt vanligare att enbart utföra de lägenhetsskiljande väggarna samt ytterväggarna bärande. Detta ger stor frihet i planlösningen, men kräver också bjälklag som klarar större spännvidder. De kassettbjälklag av massivträ som i dag finns på marknaden kan användas vid spännvidder upp till 12 m Exempel på stomsystem Massivträväggar kan vara lämpliga där våningshöga element kan utnyttjas som bärande och stabiliserande bärverk. Av ljudisoleringsskäl utförs bjälklagen lämpligen upplagda på väggarna, eftersom inhängning av bjälklagen mellan väggarna leder till onödigt komplicerade lösningar. Med kassettbjälklag som klarar större spännvidder behöver inte innerväggarna utföras bärande, vilket ger stor frihet i planlösningen. Bärande väggsystem kan också utföras med träregelstomme. Detta förutsätter måttliga laster varför spännvidderna bör vara måttliga och antalet våningar inte alltför stort. Träregelstomme är särskilt lämplig i småhus. Byggnadens stabilisering måste ägnas särskild uppmärksamhet vid flervåningsbyggnader som stabiliseras med skivverkan, vilket normalt är fallet vid stommar med massivträbjälklag och massivträ- eller träregelväggar, se 2.5 Stomstabilitet.

15 14 kapitel 1: Byggsystem massivträ. handboken Byggsystem för kontor och skolor I det här avsnittet görs en fördjupad genomgång av några av de faktorer som är viktiga att tänka på vid valet av byggsystem för kontor och skolor, samt ges exempel på stomsystem. I avsnittet 2.3 Val av byggsystem, Handboken 2003, görs en allmän genomgång av faktorer som påverkar valet av byggsystem. Installationer behandlas mer utförligt i avsnittet 1.2 Installationer Undertak Bild Plattbjälklag med undertak Undertak för plattbjälklag Solida massivträbjälklag måste förses med ljudisolerande undertak (s.k. plattbjälklag) alternativt övergolv, om det finns mer än måttliga krav på ljudisolering i vertikalled. Massivträets estetiska egenskaper kan tillvaratas genom att antingen träytan i golv eller tak exponeras. Nedpendlingen av undertaket kan oftast utföras med de standardlösningar som används vid betongbjälklag. Undantag är undervisningsrum i skolor vid ljudklass A samt musiksal och dramarum oavsett ljudklass, där fribärande undertak erfordras. Detta innebär att lösning för ljudklass B för bostäder kan användas. I övriga rum i skolor vid ljudklass A kan nedpendlingen av undertaket göras fjädrande. Detta innebär att lösning för ljudklass C för bostäder kan tillämpas. I kontorshus och skolor krävs ofta att takytorna helt eller delvis förses med ljudabsorbenter för att uppnå tillfredsställande rumsakustik. Om bjälklaget förses med undertak kan detta utföras antingen som ett tätt gipsundertak kompletterat med absorbenter med behövlig täckningsgrad eller med ett tyngre undertak som är både ljudisolerande och ljudabsorberande. Gipsundertak ger dock en säkrare lösning vid ljudklass A/B för kontor och ljudklass B/C för skolor enligt SS I musiksalar och dramarum i skolor krävs dock alltid gipsundertak. Detta gäller även övriga rum i skolor vid ljudklass A.

16 15 kapitel 1: Byggsystem massivträ. handboken Undertak vid kassettbjälklag Vid kassettbjälklag på undertakets bärprofiler som består av glespanel vekt infäst till den bärande stommen i bjälklaget. Kassetbjälklag med vekt infäst undertak kan användas. Träpanel kan enbart användas om sprinkleranläggning installeras, såvida byggnaden inte utförs i klass Br3 (jfr Faktorer som påverkar val av byggsystem brandskydd, Handboken 2003). I undervisningsrum i skolor erfordras dock alltid fribärande undertak vid ljudklass A. Om ljudabsorbenter erfordras finns ett antal alternativa lösningar: Absorbenter med erforderlig täckningsgrad monteras på undertakets undersida om installationerna får vara synliga eller kan förläggas i bjälklaget (jfr Installationer). Ett nedpendlat extra undertak används, som endast får vara ljudabsorberande (jfr Undertak). Det hängs enklast upp i glespanelen i bjälklagets undertak, vilket också ger den bästa ljudisoleringen. I kontor vid ljudklass C kan gipsen i bjälklagets undertak slopas. Ljudisolerande och ljudabsorberande nedpendlat undertak används. Det nedpendlade undertaket hänges enklast upp i glespanelen i bjälklagets undertak, vilket också ger den bästa ljudisoleringen. Detta alternativ begränsar dock urvalet av undertak kraftigt och förutsätter att den bärande delen av bjälklaget dimensioneras för aktuell brandklass; undertaket är nämligen enbart klassat som tändskyddande beklädnad vilket inte ger mer än 10 minuters brandmotstånd. Alternativt slopas även glespanelen varvid det nedpendlade undertaket hängs upp direkt i den veka infästningen, som normalt utgör glespanelens bärverk. Ljudklass C. Ljudisolerande och ljudabsorberande undertak hängs upp i bjälklagsliven med fjädrande nedpendling. Även detta alternativ begränsar urvalet av undertak kraftigt och kräver samma utförande med hänsyn till brandskydd som ovanstående alternativ. Denna lösning måste med hänsyn till ljudisolering konfirmeras med bjälklagsleverantören då det i skrivande stund inte är helt klarlagt hur den fjädrande nedpendlingen ska utföras, varken av undertaket eller av installationerna.

17 16 kapitel 1: Byggsystem massivträ. handboken Ljudspärrar Bild Regelvägg med ljudspärr vid plattbjälklag. Bild Massivträvägg med ljudspärr vid kassettbjälklag Vertikalt En viktig faktor att uppmärksamma är stegljudets överföring mellan våningarna via anslutningen mellan bjälklag och vägg, som är avsevärt större vid massivträbjälklag än vid exempelvis betongbjälklag. Vid ljudkrav för skolor i ljudklass A enligt SS och bärande träregelstomme behöver åtgärder vidtas mot flanktransmissionen. Detta gäller också vid musiksal och dramarum oavsett ljudklass. Massivträväggar behöver också förses med flanktransmissionsspärr, förutom i kontor vid ljudklass C, under förutsättning att de inte är alltför tunna. Pelar-balk-stommar påverkas i liten utsträckning av flanktransmission då de i huvudsak är frikopplade från skivbeklädnaden på väggarna Horisontellt I kontor med krav på ljudisolering horisontellt över skiljeväggar (som även behövs inom samma kontorslägenhet om ljudstandarden SS tillämpas) kan bjälklagen i de flesta fall utföras utan att brytas vid de ljudavskiljande väggarna, även om bjälklaget inte förses med övergolv. Observera att för enskilda rum med speciellt höga ljudkrav, exempelvis rum mellan olika hyresgäster och rum mot korridor i ljudklass A/B, kan extra åtgärder krävas för att minska flanktransmissionen. Detta gäller också vid icke bärande mellanväggar med avseende på stegljudsisolering. Extra åtgärder kan vara att övergolv läggs in i bredvidliggande rum. Lokal förtjockning av bjälklaget vid skiljeväggen kan också vara en lösning. Övergolv används företrädesvis när extra åtgärder krävs enbart på grund av stegljudskrav. Inverkan av olika typer av övergolv framgår av 5.2 Byggnadsakustik. Alternativt kan bjälklaget brytas mitt över skiljeväggen och läggas upp på ljuddämpande gummilist, typ Stepisol eller likvärdigt. Det krävs en förhållandevis tjock skiljevägg om den är bärande, alternativt tillräckligt bred balk vid pelar-balk-system, så att varje bjälklagsdel får tillräcklig upplagslängd. Massivträbjälklagen har lägre flanktransmission tvärs elementen än längs. Därför bör man alltid undersöka den konstruktiva möjligheten att orientera bjälklagen optimalt med hänsyn till ljudkraven. Speciellt gynnsamt blir det om skiljeväggen placeras direkt ovanför och längs med en bjälklagselementskarv. Då minskas flanktransmissionen avsevärt. I skolor är kraven på luftljudsisolering och stegljudsnivå, oavsett ljudklass, så höga att brytning av bjälklaget över skiljeväggarna med ljudspärr i praktiken krävs i många fall. Vid andra rum med mycket höga ljudkrav, exempelvis musiksal och kuratorrum, måste skiljeväggarna utföras som dubbelkonstruktion där bjälklaget bryts. Detta medför att väggen måste göras bärande om den ligger vinkelrätt mot bjälklagets bärriktning. Denna lösning måste också tillgripas mellan olika kontorslägenheter i ljudklass A/B.

18 17 kapitel 1: Byggsystem massivträ. handboken 2006 Vid brutna bjälklag måste man vara uppmärksam på hur detta påverkar byggnadens stabilitet, även om skiljeväggen inte är bärande. Denna måste kanske utnyttjas som stabiliserande vägg och därmed dimensioneras för horisontella laster. Bjälklagsdelarna kan kopplas ihop med ljudveka, punktvisa infästningar, exempelvis spikningsplåtar Installationer Vid plattbjälklag får man stor frihet i horisontella kanaldragningar. Vid krav på att installationerna ska döljas placeras dessa i allmänhet i undertaksutrymmet. Detta sker dock på bekostnad av arbetsmiljön och snabbheten i utförandet. Ventilationskanalerna (som tillhör rummet under bjälklaget) får av ljudisoleringsskäl inte ha kontakt med bjälklagselementets undersida, utan måste vila enbart på undertakets bärreglar varför monteringen försvåras. Av samma skäl får avloppsrören, som tillhör rummet över bjälklaget, inte ha kontakt med undertaket utan måste hängas upp i bjälklagselementets undersida. Behovet av brandisolering avgörs av brandcellsgränsens placering. Även vid kassettbjälklag kan ventilationskanalerna döljas i undertaksutrymmet, varvid man får stor frihet i horisontella kanaldragningar. Kanalerna hängs upp i glespanelen i bjälklagets undertak innan skivbeklädnaden monteras, vilket underlättar monteringen. Andra nedpendlade undertakslösningar är också möjliga på grund av höga krav på ljudisolering och/eller ljudabsorption (jfr Undertak) och kanalerna hängs då upp på samma sätt som det nedpendlade undertaket. Avloppsrören placeras under alla förhållanden lämpligen i bjälklaget mellan liven i de fall de inte behöver korsa dessa. Mindre ventilationskanaler kan även placeras i bjälklagskassetterna, vilket medför mindre bjälklagstjocklek. Om detta utförs på fabrik får man ett byggsystem där arbetet på arbetsplatsen inskränks till ihopkoppling av de horisontella och vertikala stammarna. Detta resulterar även i god arbetsmiljö eftersom arbetet underifrån minimeras. Detta förutsätter dock att bjälklaget och kanalerna har samma riktning då förutsättningarna för att ta hål i liven i de flesta fall är begränsade. En sådan orientering är inte alltid möjlig på grund av konstruktiva skäl eller med hänsyn till ljudkrav (jfr Ljudspärrar). Av ljudisoleringsskäl får ventilationskanalerna inte ha kontakt med den bärande delen av bjälklaget, utan måste läggas på glespanelen i bjälklagets undertak. På samma sätt får avloppsrören inte ha någon kontakt med bjälklagets undertak, utan måste hängas upp i den bärande delen av bjälklaget.

19 18 kapitel 1: Byggsystem massivträ. handboken 2006 Bild Placering av ventilations- och avloppsrör mellan liven i ett kasettbjälklag. I de fall ventilationskanalerna kan förläggas synligt får man stor frihet i de horisontella kanaldragningarna oavsett bjälklagstyp. Monteringen av kanalerna blir dessutom betydligt enklare eftersom de inte behöver träs in i undertaksutrymmet, utan kan hängas upp i undertaket. Det är naturligtvis alltid möjligt att dölja kanalerna genom att montera ett extra undertak lokalt i ventilationsstråken. Detta undertak får, som tidigare påpekats, enbart vara ljudabsorberande. Genom samverkan i ett tidigt skede mellan arkitekt, konstruktör och installationsprojektörer kan bästa resultat uppnås. Så kan exempelvis avloppsrören genom god planering av våtutrymmen förläggas i kassettbjälklag utan att de korsar bjälklagsliven. Vid god planering av planlösningen gäller detta även vid mindre ventilationskanaler Flexibilitet i planlösning I kontorshus är det vanligt med krav på stora fria ytor för största möjliga handlingsfrihet i utformningen av lokalerna. Detta gör man för att möta hyresgästernas behov, då dessa ofta inte är kontrakterade när byggandet påbörjas. Det leder också till stor flexibilitet i det framtida lokalutnyttjandet, då framtida hyresgästanpassningar blir betydligt enklare och billigare att genomföra. Det kassettbjälklag som i dag finns på marknaden kan användas vid spännvidder upp till 12 m. Även i skolor kan det vara en fördel med större spännvidder, då det i många fall är önskvärt att kunna disponera om lokalerna, framför allt i undervisningsrummen.

20 19 kapitel 1: Byggsystem massivträ. handboken Exempel på stomsystem För kontor och skolor kan en kombination av pelar-balk-system och bärande väggsystem ofta vara lämplig. Våningshöga massivträelement kan utnyttjas som bärande och stabiliserande bärverk i ytterväggar, medan pelar-balk-systemet används till de inre bärlinorna. Detta ger stor frihet vid utformningen av lokalerna (jfr Flexibilitet i planlösning). Av ljudisoleringsskäl utförs bjälklagen lämpligen upplagda på väggarna, eftersom inhängning av bjälklagen mellan väggarna leder till onödigt komplicerade lösningar. Med kassettbjälklag som klarar större spännvidder behövs ofta inte några inre bärlinor, vilket ger maximal frihet i lokalernas utformning. Bärande väggar kan också utföras med träregelstomme. Detta förutsätter inte alltför stora laster varför spännvidderna bör vara måttliga och antalet våningar inte alltför stort. Detta är företrädesvis aktuellt vid mindre kontors- och skolbyggnader i två eller tre plan. Byggnadens stabilisering måste ägnas särskild uppmärksamhet vid flervåningsbyggnader som stabiliseras med skivverkan, vilket normalt är fallet vid stommar med massivträbjälklag och massivträ- eller träregelväggar.

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROJEKT VÄGGELEMENT AV MASSIVTRÄ

SAMMANFATTNING AV PROJEKT VÄGGELEMENT AV MASSIVTRÄ SAMMANFATTNING AV PROJEKT VÄGGELEMENT AV MASSIVTRÄ KONTOR Östavallsågen Ansvarig: Anders Gustafsson Skellefteå, 2001-10-11 Sammanfattning av projekt Väggelement av massivträ Sid 2 OBJEKT: Kontorshus Objektbeskrivning:

Läs mer

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Byggsystem En översikt Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Innehåll Vad är ett byggsystem? Några principer, för och nackdelar Material/komponenter Lättbyggnadsteknik, massivträteknik, pelar balk,

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning 1 Projekteringsanvisning Den bärande stommen i ett hus med IsoTimber dimensioneras av byggnadskonstruktören enligt Eurokod. Denna projekteringsanvisning är avsedd att användas som

Läs mer

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ Nationella träbyggnadsstrategin 2006-2008 Kv Styrmannen, Umeå Innehåll 1. Byggfakta... 1 2. Bakgrund... 2 Varför byggs detta i trä?... 2 Tidigare erfarenheter... 2 Träets

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast

4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast .3 Dimensionering av Gyproc DUROnomic Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast Gyproc GFR Duronomic förstärkningsreglar kan uppta såväl transversallaster

Läs mer

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV . GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV 1. ANVÄNDNING är ett system för flytande golv som är enkelt att installera och som används för att minska stegljud, luftljud och vibrationer i studios, biografer, kontor

Läs mer

Ljudreduktion i väggar

Ljudreduktion i väggar 144711100 1(5) Ljudreduktion i väggar Bilaga 8 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Sammanfattning av åtgärdsvägledning Eftersträva tvåskiktskonstruktion med stort avstånd, d.v.s. bygg om skiljekonstruktionen

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere Lindab Construline TM Lindab lättbyggnadssystem Håller tempot uppe och kostnaderna nere 2 Sätt byggandet i system ekonomiskt effektivt enkelt sunt Lindabs systemlösningar handlar om att förkorta byggtiden,

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

Dimensionering av lätta bjälklag med avseende på vibrationer

Dimensionering av lätta bjälklag med avseende på vibrationer Dimensionering av lätta bjälklag med avseende på vibrationer Artikelförfattare är Helena Burstrand, Stålbyggnadsinstitutet, Stockholm och Avdelningen för Stålbyggnad, Luleå Tekniska Universitet Det blir

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER * NORGIPS TRYGGA SYSTEM cnfoto.se www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM I EN NIVÅ - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER.

Läs mer

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE Fogstycke, dimensionerat enligt normerna, mellan betong och virke SKRUVPELARSKO Fogdel för limskruvar. Svetsas till fästplåten INNEHÅLL Pelarsko för limträpelare 1 Funktionssätt

Läs mer

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Fläktrumsväggar Vi erbjuder ett komplett system av fläktrumsväggar och inspektionsdörrar. Vårt egenutvecklade system är väl förberedda för en smidig

Läs mer

Bilaga 5 2141 TEHUSET. Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Stombeskrivning. Systemhandling 2006-06-19. Upprättad av: Lennart Forsman

Bilaga 5 2141 TEHUSET. Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Stombeskrivning. Systemhandling 2006-06-19. Upprättad av: Lennart Forsman Bilaga 5 Ny Byggnad 14 Stombeskrivning Systemhandling 2006-06-19 Upprättad av: Lennart Forsman 2141 2 (10) Innehållsförteckning: 1. Allmänt 2. Grundförhållanden 3. Dränering/grundvatten 4. Grundläggning

Läs mer

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB Sida 1 (8) Åtgärdsförslag Uppdragsnamn Betan Mikael Otterström Betgatan 53 754 49 Uppsala Uppdragsgivare Mikael Otterström Betgatan 53 Vår handläggare Anders Paulsson Datum 2014-12-12 Rev 2015-02-01 (avsnitt

Läs mer

System Förstärkningsregel

System Förstärkningsregel System Förstärkningsregel För höga och stabilitetskrävande väggar System Förstärkningsregel är ett välbeprövat system när det kommer till t ex höga väggar, väggar med extra höga stabilitetskrav/bärande

Läs mer

RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET

RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET 1 2005-05-28 RESARO's pågående byggprojekt: VENDELSÖ Tvåplansvilla i souterräng En klasssisk vacker villa växer fram vid sjön Drevviken söder

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Motgjutning med Träullit

Motgjutning med Träullit Motgjutning med Träullit Bygg med naturlagarna Motgjutning med Träullit Värmeisolering, värmekapacitet, fuktbeständighet och ljuddämpning Ett funktionellt byggmaterial Träullit är ett miljövänligt, funktionellt

Läs mer

2.2. 78 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Inledning. Systembeskrivning. 2.2.6 Gyproc Arkivväggar. 2.2.1 Gyproc Våtrumsväggar. 2.

2.2. 78 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Inledning. Systembeskrivning. 2.2.6 Gyproc Arkivväggar. 2.2.1 Gyproc Våtrumsväggar. 2. Funktionsväggar Inledning Funktionsväggar är en sammanställning av olika väggtillämpningar eller funktioner. För en viss funktion kan olika väggsystem användas. Funktionerna som beskrivs är: Våtrumsväggar

Läs mer

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 3 INNEÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 PRODUKT BESKRIVNING...4 2 TILLVERKNING OC KONSTRUKTIONEN...5 2.1 TILLVERKNINGSSÄTT... 5 2.2 TILLVERKNINGSTOLERANSER... 5 2.3 KVALITETSKONTROLL

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

Grundläggning den kalla årstiden inget problem.

Grundläggning den kalla årstiden inget problem. NCC Byggnation Bollstanäs. Upplands Väsby. Grund Page: 1 NCC Bostad Stockholm Norr uppför fyra parhus (= 8 bostäder) i Bollstanäs, Upplands Väsby, Stockholm. G R U N D L Ä G G N I N G Grundläggning den

Läs mer

02.3 Rambeskrivning Hus

02.3 Rambeskrivning Hus Handling 02.3 Sidantal 11 02.3 Rambeskrivning Hus Byggnadsbyrån AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKTLIG ORIENTERING... 4 MARK... 4 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM... 4 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR...

Läs mer

Konstruktioner i Trä. Egenskaper och förutsättningar. Limträteknik AB

Konstruktioner i Trä. Egenskaper och förutsättningar. Limträteknik AB Konstruktioner i Trä Egenskaper och förutsättningar Limträteknik AB Limträteknik i Falun AB Grundades 1984 av Arne Emilsson Uppdragsfördelning 8 Konstruktörer Medlem i SBR-K Högsta kreditbetyg 80% Trä

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull... EPS i tak eps-bygg INNEHÅLL Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3 TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...6 TAK PÅ BÄRANDE BETONGUNDERLAG Tak på

Läs mer

Buller - Skydd av bostäder och lokaler, enligt BBR, avsnitt 7 Visby 2015-05-06 FSB-seminarium Christian Simmons

Buller - Skydd av bostäder och lokaler, enligt BBR, avsnitt 7 Visby 2015-05-06 FSB-seminarium Christian Simmons Buller - Skydd av bostäder och lokaler, enligt BBR, avsnitt 7 Visby 2015-05-06 FSB-seminarium Christian Simmons ab, Chalmers Teknikpark, 412 88 Göteborg, Tel: 031 27 66 00, info@simmons.se,, www.simmons.se

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410 Värmekällaren Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT Version 201410 Grunden till ett sunt byggande Grunden till ett tryggt hus Värmekällaren byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-

Läs mer

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se SGG U-GLS Glasprofiler med U-tvärsnitt emmabodaglas.se SINT-GOBIN GLSS DESIGN SINT-GOBIN GLSS DESIGN SGG U-GLS Ett U-profilerat glas med en strukturerad yta för diffusering av ljuset. Kan användas i enkla

Läs mer

JÄRNTORGET. Till fastighetsägarna 2011-10-07. Kopia Göran Nimmersjö Sigtuna Kommun Lennart Åstrand GAR-BO Björn Johansson Bjerking.

JÄRNTORGET. Till fastighetsägarna 2011-10-07. Kopia Göran Nimmersjö Sigtuna Kommun Lennart Åstrand GAR-BO Björn Johansson Bjerking. JÄRNTORGET Till fastighetsägarna 2011-10-07 i Ölsta Kopia Göran Nimmersjö Sigtuna Kommun Lennart Åstrand GAR-BO Björn Johansson Bjerking Bjälklag Bifogat översändes den utlovade utredningen från vår konstruktör

Läs mer

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träkonstruktionsteknik i samverkan med andra material Husbyggnad Brobyggnad Utomhuskonstruktioner och fasader Renovering Trä och

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

Allmänna profildata. *Gäller Z och C. Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler.

Allmänna profildata. *Gäller Z och C. Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler. Lättbalkar 1 Allmänna profildata Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler. *Gäller Z och C. Offereras vid förfrågan. (160 180 645 finns alltid från 1,5 mm tjocklek)

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs.

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Montageinstruktioner Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Generella anvisningar för dörrar Leveransmottagning

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

VÄGG MED PUTSAD FASAD

VÄGG MED PUTSAD FASAD STANDARDHUS INNEHÅLL: Tekniska data vägg - Putsad fasad Tekniska data vägg - Träpanel Tekniska data tak - Takpannor Tekniska data tak - Papp, Bandtäckning Cellplastens egenskaper Miljö sid sid sid sid

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare.

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Limträ. Styrka, formstabilitet och skönhet. Limträ är ett byggmaterial som skapar möjligheter. Både för professionella yrkesmän och hemmabyggare med visioner om

Läs mer

Sommarstuga med alla reglar

Sommarstuga med alla reglar Sommarstuga med alla reglar Planlösning och mått Golvreglar och plintar D=200 200x200 45x220 Golvreglarna har två funktioner. 1) att bära upp huset 2) att vara utrymme för golvisolering I vårt hus har

Läs mer

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease Siporex-innerväggar Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock build with ease Innerväggsplatta V550 68 / 88 / 100 x 575 x 575 TJOCKLEK OCH STORLEK BRANDKLASS LJUDISOLERING ST/PALL VIKT

Läs mer

Mätningar av temperatur och relativ fuktighet i massivträstomme. Kvarteret Limnologen i Växjö

Mätningar av temperatur och relativ fuktighet i massivträstomme. Kvarteret Limnologen i Växjö Mätningar av temperatur och relativ fuktighet i massivträstomme Kvarteret Limnologen i Växjö Juni 2012 Erik Serrano och Bertil Enquist Byggteknik Linnéuniversitetet Förord Föreliggande rapport redovisar

Läs mer

Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga.

Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga. Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga. Industriellt byggande är framtidens naturliga val. Byggnadsstommar i trä är i sig är självklart ingen nyhet, utan det har använts sedan urminnes tider.

Läs mer

Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1

Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1 Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1 Byggsystem Ytterväggar levereras i block med fönster monterade. Vissa fönster och dörrar levereras separat och löst p.g.a. konstruktion. Isolerade gavelspetsstommar,

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se Takgenomföringar används huvudsakligen för säker anslutning av kanalsystem till takhuvar och takfläktar med eller utan ljuddämpande baffelsystem. ör bästa slutresultat anpassas takgenomföringar vid projektering

Läs mer

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Demonstrationsprojekt Brogården, Alingsås Brogårdens yttervägg, en evolution 2012:

Läs mer

DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA ALPHAHYLSA PERMASLEEVE TRI-PLATE FÖR PLATTOR PÅ MARK FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR

DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA ALPHAHYLSA PERMASLEEVE TRI-PLATE FÖR PLATTOR PÅ MARK FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR 21/07/08 Issue1.3 www.permaban.com DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA FÖR PLATTOR PÅ MARK ALPHAHYLSA FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR PERMASLEEVE SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR TRI-PLATE SÅGADE DILATATIONSFOGAR

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Gyproc Robust Extra slagtåliga gipsväggar

Gyproc Robust Extra slagtåliga gipsväggar Gyproc Robust Extra slagtåliga gipsväggar Gyproc Robust Extra slagtålig och ljudisolerande Gyproc Robust är en extra hård gipsskiva med en kraftig fiberarmerad gipskärna och yta av tjock kartong. Det gör

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

Viktiga aspekter vid renovering:

Viktiga aspekter vid renovering: Reparationsmetoder Viktiga aspekter vid renovering: Risker för olycksfall och ras Arbetarskydd och arbetsmiljö Stora renoveringskostnader kan förväntas Ta tillvara kulturella värden i fastighetsbeståndet

Läs mer

Tak Ventilerat, dvs med vind

Tak Ventilerat, dvs med vind Ventilerat, dvs med vind Missfärgning, mögel, på yttertakspanelen 1 (av 2!) Igensatt vindsventilation, ofta i kombination med otillräcklig bostadsventilation Skadan syns relativt jämnt spridd över utrymmet.

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 MARK Kallförråd med storlek ca 6 m2 ingår med placering i närheten av bostaden, kallförråd till bostad 26 och 29 är placerade vid parkeringsanläggning

Läs mer

UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990

UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN Projektnummer: 40990 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE BRF STATAREN Projektnummer: 40990 Tor Powell HSB Stockholm Konsult 0727-377090 Tor.Powell@hsb.se

Läs mer

ERGOLITE. Lätta gipsskivor. Revolutionerande lätta gipsskivor. För innerväggar och tak

ERGOLITE. Lätta gipsskivor. Revolutionerande lätta gipsskivor. För innerväggar och tak ERGOLITE Lätta gipsskivor Revolutionerande lätta gipsskivor För innerväggar och tak För innerväggar och tak Gyproc ErgoLite är resultatet av en ny unik teknologi som gör att vi kan tillverka gipsskivor

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar 1. 1A. 2A. 3. 3A. BRANDTEKNISK KLASS EI30 - EI90 1. Genomföring i gipsvägg med genomgående isolering., tjocklek 2x30 mm 1A. Genomföring i gipsvägg med bruten

Läs mer

Ventilation av vindar via öppna

Ventilation av vindar via öppna Ventilation av vindar via öppna takfötter ett stort brandtekniskt problem eller inte? Sedan urminnes tider har man i Sverige byggt flerbostadshus med vindar som i huvudsak utgör installationsutrymmen och

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

SKADERAPPORT SL IGELBODA STATIONSHUS NACKA KOMMUN PROJEKTNR 2014-06-28. v4/2014-07-04. Datum. Version/Revdatum. Uppdragsnr

SKADERAPPORT SL IGELBODA STATIONSHUS NACKA KOMMUN PROJEKTNR 2014-06-28. v4/2014-07-04. Datum. Version/Revdatum. Uppdragsnr Datum 2014-06-28 Version/Revdatum v4/2014-07-04 SL IGELBODA STATIONSHUS NACKA KOMMUN PROJEKTNR SKADERAPPORT Rapport 2.odt 2 av 7 FÖRUTSÄTTNINGAR Att inventera invändiga och utvändiga skador med avseende

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

Byggnadsakustik. ÅF-Ingemansson. ÅF-Ingemansson Akustik Buller Vibrationer

Byggnadsakustik. ÅF-Ingemansson. ÅF-Ingemansson Akustik Buller Vibrationer Klas Hagberg 010 505 84 25 Klas.hagberg@afconsult.com www.soundandvibration.se ÅF-Ingemansson ÅF-Ingemansson Akustik Buller Vibrationer Umeå Örnsköldsvik Uppsala Oslo Stockholm Södertälje Borås Trollhättan

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

3.4. Bjälklag. Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar.

3.4. Bjälklag. Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar. Gyproc Träbjälklag Typdetalj.51:201 Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6 Horisontalsnitt 7. 0,20 mm åldringsbeständig plastfolie 8. Min 170 mm mineralull, mht väggens brandklass

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Stambyte i bostäder. vloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Kan man verkligen använda plast vid stambyte? Det är den vanligaste frågan vi på Geberit får av beställare och

Läs mer

Brandklass EI 30 EI 60 Kanalbredd < 400 mm och -höjd < 600 mm...409 410

Brandklass EI 30 EI 60 Kanalbredd < 400 mm och -höjd < 600 mm...409 410 Installationer Installationer Innehåll.1 Inklädnad av ventilationskanaler Brandklass EI 30 EI 60 Kanalbredd < 400 mm och -höjd < 600 mm...409 410.11 Håltagning Normal håltagning... 411 Förstärkning runt

Läs mer

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 -

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 - B Lägenhetsmodell B.1 Yttre utformning Lägenheten består av tre rum och kök. Rum 1 och 2 används som sovrum, rum 3 som vardags rum, rum 4 som kök, rum 5 som badrum och slutligen rum 6 som hall. Lägenheten

Läs mer

2 Station Olympia, Helsingborg

2 Station Olympia, Helsingborg Ställverk 2 Station Olympia, Helsingborg Vi bygger ställverk Längs vårt avlånga land produceras el från norr till söder. I det befintliga elnätet med tillhörande byggnader behövs det ständigt underhåll.

Läs mer

Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips

Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips Vad är FERMACELL Fibergips? FERMACELL Fibergips är godkänt av SITAC till väggar i våtrum. FERMACELL Fibergips består av 80% gips och

Läs mer

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET DIN KOMPLETTA BALKONGLEVERANTÖR Balkongräcken, spröjs 4-5 Balkongräcken, glas 6-7 Balkongräcken, perforerad plåt 8-9 Balkongräcken, med dekorlister 10-11 Balkongräcken, kombinerade

Läs mer

Utbildningsplan Murning klass I start 16 nov 2010

Utbildningsplan Murning klass I start 16 nov 2010 1 Utbildningsplan Murning klass I start 16 nov 2010 Dag I Innehåll Ansvarig 09.30-10.00 Kaffe 10.00-10.40 Lagar och förordningar Genomgång av gällande lagar, förordningar och regler som gäller för: - Ansvar

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik ÅF Ljud och Vibrationer Akustik Tillsynsträff 2012-10-10. Buller i och kring flerbostadshus Anna Berglöw Maikel Rofail Tel +46 (0)10 505 60 62 Tel +46 (0)10 505 60 28 anna.berglow@afconsult.com maikel.rofail@afconsult.com

Läs mer

sammenføyning / profilteknikk

sammenføyning / profilteknikk 47 Idéprofilerna är framtagna för att visa ett antal funktioner som kan integreras i profilen: skruvficka, mutterspår, snäpplås, led, dekorränder, "julgran" för infästning i träspår, kylfläns, rör, spår

Läs mer

Friskluftsventilers ljudreduktion

Friskluftsventilers ljudreduktion Bilaga 6 Friskluftsventilers ljudreduktion Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Väggventiler...

Läs mer

4.3. 480 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. 1. Övergripande beräkningsgång. 4.3.1 Stomstabilisering med Gyproc Gipsskivor och Glasroc-skivor

4.3. 480 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. 1. Övergripande beräkningsgång. 4.3.1 Stomstabilisering med Gyproc Gipsskivor och Glasroc-skivor .1 Stomstabilisering med Gyproc Gipsskivor och Glasroc-skivor Byggnader uppförda med lättbyggnadsteknik stabiliseras vanligtvis mot horisontella laster, vind eller snedställningskrafter, genom att utnyttja

Läs mer

Rapport 14139 B Hagastaden

Rapport 14139 B Hagastaden RAPPORT 14139 B 1 (10) Kund Iterio Pernilla Troberg Östgötagatan 12 116 25 Stockholm Datum Uppdragsnummer 14139 Bilagor B01-B05 2015-08-27 Rapport B Norra Hagastaden i Solna och östra delen av Hagastaden

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

UPPDRAGSSPECIFIKATION

UPPDRAGSSPECIFIKATION UPPDRAGSSPECIFIKATION BYGGKONSULTENS UPPDRAG 1. PROGRAMSKEDE Ingår inte i uppdraget. Program har utarbetats av beställaren. 2. FÖRSLAGSHANDLINGAR Förslagshandlingar utgör en översiktlig redovisning av

Läs mer

SEMKO OY KL- SVETSPLÅTAR. Bruks- och konstruktionsanvisningar Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA)

SEMKO OY KL- SVETSPLÅTAR. Bruks- och konstruktionsanvisningar Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) SEMKO OY KL- SVETSPLÅTAR Bruks- och konstruktionsanvisningar Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) FMC 41874.125 13.11.2013 2 Innehållsförteckning: 1 PLÅTARNAS FUNKTIONSSÄTT...3 2 PLÅTARNAS MATERIAL

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Husbyggnation med Träullit

Husbyggnation med Träullit Husbyggnation med Träullit Bygg med naturlagarna Naturliga och energieffektiva hus i mer än 65 år Träullit Hus har välisolerade, homogena ytterväggar med överlägsen värmelagringsförmåga och därmed lägre

Läs mer