En god och jämlik hälsa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En god och jämlik hälsa"

Transkript

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

2 Omslag: Rynningeviken en tidig morgon i september. Foto: Elisabet Fardelin Layout: Margareta Zander Tryck: Trio Tryck AB, 2008 Producerad av samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting, 2008.

3 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vision: Alla invånare i Örebro län känner delaktighet i samhällslivet och har inflytande över sin livssituation. Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktör Valdeltagandet ska öka i allmänna val men särskilt i landstings- och kommunalval och i de valkretsar och åldersgrupper där valdeltagandet är lågt. Barns och ungdomars delaktighet och inflytande i sin närmiljö ska öka. Örebro län skall vara ett jämställt län. Jämställdheten mellan kvinnor och män inom alla samhällsområden och på alla beslutsnivåer ska öka. Ingen i Örebro län ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling. Demokratisk delaktighet. Förutsättningar för skoldemokrati. Förutsättningar för jämställdhet. Risk för diskriminering. Valdeltagande. Andelen röstande av röstberättigade i val till kommunfullmäktige. Förstagångsväljare. Utländska medborgare med rösträtt i landstings- och kommunval. Andelen elever som har möjlighet att påverka det man gör i skolan. Jämställdhetsindex. Ett index som är en sammanvägning av 13 variabler (skillnad eftergymnasial utbildning, skillnad förvärvsarbetande, ohälsotal etc). Andelen personer som uppger att de under de tre senaste månaderna blivit behandlade/bemötta så att de känt sig kränkta. Andelen elever som blivit kränkta av någon vuxen i skolan. SCB Röstlängder (2:e år) SCB (årlig) (2:e år) folkbildning, Kommun, Enskilda, stat, landsting, kommun, näringsliv, Gemensamt ansvar. En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

4 Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktör Folkrörelsers och frivilligorganisationers kompetens ska tas till vara i demokratiprocessen. Förutsättningar för social delaktighet. Andelen deltagare i studieförbundens verksamhet i Örebro län. Örebro läns bildningsförbunds årsstatistik (årlig) Enskilda, stat, landsting, kommun, regionförbund, folkbildning, Delaktigheten i föreningsoch kulturaktiviteter skall öka. Deltagande i kultur och föreningsaktiviteter. Antalet kulturprogram i studieförbundens regi. Andelen av befolkningen som deltagit i/utövat kulturell verksamhet. Andelen personer som anger att de deltagit i någon föreningsaktivitet de senaste 12 månaderna. Örebro läns bildningsförbunds årsstatistik (årlig) SCB (2:e år) Enskilda, stat, landsting, kommun, regionförbund, folkbildning, kulturinstitutioner, föreningsliv, Andelen föreningsaktiva ungdomar. Förutsättningarna för människor med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv ska förbättras. Tillgänglighet. Andelen funktionshindrade som inte behöver gå i trappor för att komma ut eller in i sin bostad. Andelen funktionshindrade som är i behov av hjälp och stöd i hemmet. SCB idrottsrörelse, patientföreningar, föreningsliv, Nya former och mötesplatser skapas för att öka länsinvånarnas inflytande och delaktighet. Förutsättningar för delaktighet. Kommuner, landsting, folkbildning, arbetsförmedling, försäkringskassa, 2 En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

5 2 Ekonomisk och social trygghet Vision: Alla invånare i Örebro län känner ekonomisk och social trygghet. Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktörer Tillväxt, sysselsättning och företagande skall öka. Möjlighet till sysselsättning. Andelen nyetablerade företag i relation till nedlagda. Sysselsättning Andelen reguljärt sysselsatta i åldern år. SCB (årlig) Näringsliv, länsstyrelse, kommun, landsting, regionförbund, arbetsförmedling, fackförbund, Ungdomars möjlighet till arbete och utbildning skall öka. Arbetsmarknadsposition. Tillgång till utbildning Andelen unga inskrivna vid arbetsförmedling. Andelen arbetslösa år. Behörighet till gymnasieskolan. Arbetsförmedlingen (årlig) Skolverket (kontinuerlig) Näringsliv, kommun, landsting, länsstyrelse, regionförbund, fackförbund, arbetsförmedling, Andelen sysselsatta ska öka och skillnaden i sysselsättningsgrad mellan olika socioekonomiska grupper ska minska. Arbetsmarknadsposition. Andelen inskrivna vid arbetsförmedling. SCB (kontinuerlig) Näringsliv, kommun, landsting, arbetsförmedling, fackförbund, Andelen hushåll med låga inkomster eller beroende av ekonomiskt bistånd skall minska. Inkomstnivå. Andelen av befolkningen med hög respektive låg inkomstgräns. Andelen personer med inkomstmarginal. SCB (årlig) Arbetsgivare, fackliga organisationer. En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

6 Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktörer Andelen barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer ska minska. Inkomstnivå. Andelen barnfamiljer med ekonomiskt bistånd. SCB Kommun, Utbildningsnivån skall höjas och skillnader mellan kommuner och olika grupper ska minska. Utbildningsnivå. Andelen av befolkningen med förgymnasial, gymnasial resp eftergymnasial nivå. SCB Kommuner, arbetsförmedling, utbildningsanordnare, arbetsgivare, studieförbund, Den socioekonomiska segregationen ska minska. Bostadssegregation. Geografiska skillnader i socioekonomi. Bostadsföretag, politik, kommun, landsting, stat, Alla länsinvånare skall ha rätt till ett boende. Tillgång till bostad. Bostadsmarknadsläget per kommun. Kända bostadslösa per kommun. Boverket Lokal statistik Kommuner, bostadsföretag. Funktionshindrade ska kunna leva, bo och arbeta på likvärdiga villkor som övriga invånare. Tillgång till bostad och sysselsättning för funktionshindrade. Kommuner, arbetsförmedling, arbetsgivare, fackliga organisationer, Alla länsinvånare ska uppleva trygghet och säkerhet i hem och utemiljö. Trygghet i närmiljö. Andelen personer som uppger att det händer att de ibland eller ofta avstår från att gå ut ensamma av rädsla att bli överfallna, rånade eller på annat sätt ofredade. BRÅ (varierar) Kommuner, polis, grannsamverkan. En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

7 3 Trygga och goda uppväxtvillkor Vision: Alla barn och ungdomar i Örebro län är trygga och lever under goda uppväxtvillkor. Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktörer Örebro län skall vara ett barnvänligt län med en välkomnande inställning till barn. Barnvänlighet. In och utflyttning. Andelen in och utflyttade barnfamiljer. Andelen barn i barnomsorgskö. SCB (årlig) Kommuner, landsting, regionförbund, länsstyrelse, Nattöppna dagis. Föräldrar/vårdnadshavare ska stödjas i att ge barnen ett tryggt, aktivt och utvecklande liv. Miljön i hemmet. Barnfattigdom. Andelen barn 0-17 år i hushåll med låg inkomststandard och/eller socialbidrag i kommunerna år x. Rädda Barnen (årlig) Kommuner, landsting, frivilligorganisationer, mvc, bvc, skola, fritid, idrottsrörelse, familjecentraler, Samverkan ska öka mellan alla som arbetar med att stödja barns uppväxt. Samverkan med barnperspektiv. Förekomst av samverkansgrupper med barnperspektiv (lokalt och regionalt). Lokala data Kommuner, landsting, frivilligorganisationer, Förekomst av familjecentraler i länets kommuner. En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

8 Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktörer Skolan skall ge trygghet, vilja och lust att lära samt främja elevers utveckling. Framtidstron bland barn och unga ska öka. Den psykiska hälsan bland barn och unga ska förbättras. Inga unga ska försöka ta sitt liv. Möjlighet till god kvalitet i förskolan och skolan. Miljön i skolan. Möjlighet för barn och unga att påverka sin framtid. Möjlighet för barn och unga att ha en god psykisk hälsa. Samhällsmiljön. Andelen barn och unga som uppger att de kan vara med och bestämma hur skolmiljön skall se ut, t.ex. när det gäller lokalerna och skolgården. Andelen unga som trivs bra i skolan. Andelen unga som ser ljust på framtiden. Andelen unga som sällan eller aldrig känner sig nedstämda. Andelen självmord och självmordsförsök bland unga. SCB (varierar) (2:a år) (2:a år) (2:a år) EPC/Socialstyrelsen Kommun, skola. Gemensamt ansvar. Gemensamt ansvar. Gemensamt ansvar. En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

9 4 Ökad hälsa i arbetslivet Vision: Arbetsplatserna i Örebro län har ett långsiktigt hälsotänkande. Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktörer Arbetstagarnas upplevelse av delaktighet och inflytande på sina arbetsplatser ska öka. Besvär och skador pga av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ska minska. Den upplevda arbetsrelaterade stressen ska minska. Andelen arbetstagare som upplever sitt arbete som meningsfullt ska öka. Arbetsmiljöfaktorer. Arbetsmiljöfaktorer. Återhämtning mellan arbetspass. Inflytande i arbetsliv Andelen personer som uppger att de har frihet att bestämma hur deras arbete skall utföras. Arbetsskador Antalet anmälda arbetsskador per 1000 av alla förvärvsarbetande. Andelen personer som anger höga krav och låg kontroll. Arbetsmiljöverket (årlig) Arbetstrivsel. Andelen som trivs på jobbet. Ohälsotalen ska minska. Arbetsmiljöfaktorer. Ohälsotal Antalet utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning från socialförsäkringen per försäkrad. SCB Arbetsgivare, fackliga organisationer. Arbetsgivare, arbetstagare, fackliga organisationer, företagshälsovård. Arbetsgivare, arbetstagare, fackliga organisationer, företagshälsovård. Arbetsgivare, arbetskamrater, fackliga organisationer. Arbetsgivare, arbetstagare, fackliga organisationer, företagshälsovård, En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

10 5 Sunda och säkra miljöer och produkter Vision: Örebro län kännetecknas av sunda och säkra miljöer som bidrar till god hälsa. Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktörer Länets hälsorelaterade miljömål ska uppfyllas. Exponering för luftföroreningar, långlivade organiska ämnen, UV-strålning, buller, radon. Buller Andelen av befolkningen som är besvärade av buller i bostaden respektive utomhus. SCB LUCAS (varierar) Allmänhet, länsstyrelse, regionförbund, kommun, landsting, Barn ska ha säkra inne och utemiljöer. Miljöer som kan relateras till skador. Produkter som kan relateras till skador. Skador och förgiftningar Antalet skador och förgiftningar per 1000 invånare. Andelen barn och blir skadade eller råkar ut för olyckor. EPC/Socialstyrelsen Patientregistret (Årlig) (2:e år) Föräldrar, kommun, barnomsorg, skola, fritid, föreningsliv. Personskaderegistreringen av skador och olycksfall ska förbättras. polis, idrottsrörelse. Fallolyckor bland äldre ska minska. Miljöer som kan realteras till skador. Andelen lårbenshalsbrott. EPC/Socialstyrelsen (årlig) Kommun, landsting. 8 En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

11 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Vision: I Örebro län är det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet en naturlig del i all hälso- och sjukvård. Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktörer Hälso- och sjukvården i landsting och kommuner i länet ska arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Hälso- och sjukvårdens samlade förebyggande och behandlande insatser. Förekomst av sjukdomsförebyggande insatser. Andelen som sökt hälso- och sjukvård och fått råd om levnadsvanor. Vårdbarometern andra vårdgivare. Hälso- och sjukvårdens specialkunskaper ska användas i det befolkningsinriktade hälsofrämjande arbetet. Förekomst av aktiv kunskapsförmedling om sjukdomar och hälsans bestämningsfaktorer samt hur dessa kan påverkas. Finns formulerat i överenskommelser och planer. Lokala data Landsting, privata vårdgivare. Sjukhusen i länet ska bli mer hälso- och helhetsorienterade och vara en hälsoresurs för sin lokalbefolkning. Förekomst av medverkan i befolkningsinriktat hälsoarbete. Förekomst av livsstilsråd. Finns formulerat i landstingets överenskommelser och planer. Lokala data Landsting, sjukhus. Elevhälsans möjligheter att arbeta förebyggande och hälsofrämjande ska förbättras. Tid för elevhälsan att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Elever per skolläkartimme. Elever per heltidsskolsköterska. Skolhälsovården Kommun, landsting. Elever per heltid kurator. En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

12 7 Gott skydd mot smittspridning Vision: I Örebro län får smittsamma sjukdomar inget fäste. Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktörer Länet ska ha en god beredskap och organisation för att möta större utbrott av smittsamma sjukdomar. Antalet smittade av sexuellt överförbara sjukdomar ska minska. Förekomst av smittämne. Klamydia Andelen rapporterade fall av klamydia per 1000 invånare. Smittskyddsinstitutet (årlig) apotek, frivilligorganisationer, I riskgrupper ska alla vaccineras mot influensa och i åldersgruppen över 65 år ska antalet vaccinerade mot influensa nå minst den nationellt rekommenderade nivån. Influensavaccinationer Andelen vaccinerade i åldersgruppen över 65 år. Landstinget (årlig) Landsting, privata vårdgivare. Ökningen av läkemedelsresistenta bakterier ska stoppas. Förekomst av läkemedelsresistenta smittämnen. Årlig uppföljning av förekomsten av antimikrobiell resistens. Smittskyddsinstitutet Landsting, privata vårdgivare, kommun, apotek. Hygienrutiner ska följas och kunskapen om deras betydelse för att förhindra smittspridning ska öka. Landsting, kommun, privata vårdgivare, vårdutbildningar. 10 En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

13 8 Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa Vision: I Örebro län är invånarnas sexualitet lustfylld, trygg och säker samt fri från diskriminering, våld, tvång och förtryck. Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktörer Länet ska ha ett väl fungerande stöd kring graviditet och föräldraskap. Förekomst av föräldrastöd. Föräldrastöd i grupp. Hembesök per inskrivet barn. Barnhälsovårdens statistik (årlig) Landsting, kommun, föreningsliv, Unga föräldrar ska stödjas i sitt föräldraskap. Förekomst av föräldrastöd till unga föräldrar. Landsting, kommun, föreningsliv, Antalet tonårsaborter ska minska. Aborter Antalet aborter per 1000 kvinnor år. EPC/Socialstyrelsen (årlig) Landsting, kommun. Gott och respektfullt omhändertagande vid och efter abort. Tidigt omhändertagande vid abort. Förekomst av personal med psykosocial kompetens vid kvinnoklinik. Landsting Antalet smittade med klamydia ska minska. Oskyddat sex. Klamydia Andelen rapporterade fall av klamydia per 1000 invånare. Smittskyddsinstitutet (årlig) apotek, frivilligorganisationer. Könsrelaterat våld, tvång och kränkningar ska inte förekomma. Risk att utsättas för sexuellt våld och tvång. Antal anmälda fall av sexuellt våld och tvång. BRÅ (årlig) rättsväsende, frivilligorganisationer, Risk att utsättas för våld, misshandel, fridskränkning. En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer 11

14 9 Ökad fysisk aktivitet Vision: I Örebro län utövar alla invånare daglig fysisk aktivitet utifrån sina förutsättningar. Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktörer Stödjande miljöer för rörelse, spontanidrott och allsidig träning ska utvecklas. Den fysiska aktiviteten ska öka bland länets invånare. Andelen barn och unga som regelbundet är fysiskt aktiva och tränar på ett allsidigt sätt ska öka. Förekomst av stödjande miljöer för fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Goda förutsättningar för fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Andelen som av sin arbetsgivare får subvention för motion eller träning. Andelen personer som uppger att de är fysiskt aktiva på minst måttlig nivå minst 2 timmar per vecka. Andelen unga som uppger att de är fysiskt aktiva på minst måttlig nivå minst 30 min per dag. (2:e år) Kommun, arbetsgivare, fackliga organisationer, frivilligorganisationer, Kommun, arbetsgivare, frivilligorganisationer, Föräldrar, kommun, frivilligorganisationer, 12 En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

15 10 Goda matvanor och säkra livsmedel Vision: I Örebro län har invånarna goda matvanor och använder sunda och säkra livsmedel. Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktörer De offentliga måltiderna ska kvalitetssäkras. Kommun, landsting. Goda matvanor ska främjas. Förutsättningar för goda matvanor. Goda kostvanor index. Föräldrar, kommun, landsting, hushållningssällskap, föreningsliv, Andelen normalviktiga ska öka i alla åldrar. Förutsättningar för goda matvanor och fysisk aktivitet. Energibalans. Andelen personer med övervikt respektive fetma (BMI). Andelen personer med undervikt (BMI). (2:a år) Föräldrar, kommun, landsting, frivilligorganisationer, privata vårdgivare, pensionärsorganisationer, Andelen barn som ammas vid fyra månaders ålder ska öka så att den minst överensstämmer med riksgenomsnittet. Amningsfrekvens. Andelen enbart eller delvis ammade barn vid 4 och 6 månaders ålder. EPC/Socialstyrelsen Landsting Det ska inte förekomma att länsinvånare blir sjuka av smittämnen i mat eller av förorenat vatten. Tillgång till säkra livsmedel. Andelen invånare som aldrig uppger dåligt dricksvatten i sin bostad. Kommun, länsstyrelse, En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer 13

16 Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktörer Konsumtionen av och tillgången till ekologiskt närproducerade livsmedel ska öka. Allmänhet, uppköpare, storkök, producenter, 14 En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

17 11 Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande Vision: Örebro län är fritt från narkotika och dopning. Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktörer Örebro län ska vara narkotika- och dopingfritt. Bruk av narkotika och dopningsmedel. Självrapporterat narkotikabruk Andelen ungdomar i årskurs 9 respektive åk 2 i gymnasieskolan som uppger att de använder narkotika. (2:e år) CAN (årlig) BRÅ (årlig) idrottsrörelse, gymägare, polis, länsstyrelse, Antalet drogpåverkade i trafiken Den totala alkohol- och tobakskonsumtionen ska minska. Alkohol och tobaksbruk. Självrapporterad tobaks och alkoholkonsumtion Andelen av befolkningen med riskkonsumtion av alkohol. (2:e år) polis, nykterhetsrörelsen, Andelen personer som uppger att de röker dagligen. EPC/Socialstyrelsen (årlig) Andelen personer som uppger att de snusar dagligen. Rökande blivande mödrar Andelen av gravida kvinnor som röker vid inskrivning till mödravårdscentral. En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer 15

18 Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktörer Ungdomsmiljöerna ska vara alkohol- och tobaksfria. Den illegala försäljningen av alkohol och tobak ska upphöra. Berusningsdrickandet ska minska. Risker för spelmissbruk ska uppmärksammas och aktivt motverkas. Prevention, tidig upptäckt samt insats mot tobak, alkohol och droganvändning ska prioriteras. Ingen ska ofrivilligt utsättas för tobaksrök. Trafiken i Örebro län skall vara alkohol- och drogfri. Alkohol och tobaksbruk. Skadlig alkoholkonsumtion. Risk för överdrivet spelande. Antalet åtalade för illegal försäljning av alkohol och tobak. Andel ungdomar som köpt alkohol från någon som tagit in från utlandet. Självrapporterad alkoholkonsumtion Andelen av befolkningen som anger att de dricker sig berusade minst 2 ggr per månad. Andelen som spelat om pengar eller värdeföremål. Andelen personer som ofta vistas i lokaler där andra röker. Antalet ertappade rattfulla i trafiken. BRÅ (årlig) (2:e år) (2:e år) SCB (2:e år) BRÅ (årlig) föreningsliv, Föräldrar, tull, polis, allmänhet, nykterhetsrörelse, ALNAråd, näringsidkare, idrottsrörelse, spelbutiker, anhöriga, Föräldrar, kommun, landsting, föreningsliv, Föräldrar, kommun, landsting, näringsliv, föreningsliv, polis, länsstyrelse, 16 En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

19

20 Postadress: Ledningskansliet, Örebro läns landsting, Box 1613, Örebro. Besöksadress: Eklundavägen 2, Örebro. E-post: Telefon , telefax

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Läsanvisningar Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål Övergripande mål: Skapa samhälliga

Läs mer

Tjänsteställe Ert datum Er beteckning Folkhälsosamordnare Börje Norén

Tjänsteställe Ert datum Er beteckning Folkhälsosamordnare Börje Norén KLIPPANS KOMMUN Datum Beteckning 2006-04-04 Lokalt välfärdsbokslut 2005 Tjänsteställe Ert datum Er beteckning Folkhälsosamordnare Börje Norén Lokalt välfärdsbokslut 2005 Till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram

Välfärds- och folkhälsoprogram Folkhälsoprogram 2012-08-22 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2012-2015 I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska viljeinriktningen gällande

Läs mer

21 601 1 055 390 90-94 1 036 083 4 756 021 90-94 4 726 834 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 40-44 30-34 30-34 20-24

21 601 1 055 390 90-94 1 036 083 4 756 021 90-94 4 726 834 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 40-44 30-34 30-34 20-24 Bakgrundsfakta Folkmängd 31 december 211 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 21 727 9-94 21 61 1 55 39 9-94 1 36 83 4 756 21 9-94 4 726 834 8-84 8-84 8-84 7-74 7-74 7-74 6-64 6-64 6-64

Läs mer

17 683 801 494 90-94 798 953 4 789 988 90-94 4 765 905 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

17 683 801 494 90-94 798 953 4 789 988 90-94 4 765 905 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 212 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 17 54 9-94 17 683 81 494 9-94 798 953 4 789 988 9-94 4 765 95 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14

Läs mer

12 852 136 912 90-94 136 903 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

12 852 136 912 90-94 136 903 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 965 9-94 12 852 136 912 9-94 136 93 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14

Läs mer

Delaktighet och inflytande i samhället

Delaktighet och inflytande i samhället Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 844 9-94 16 99 88 48 9-94 86 676 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14

Läs mer

38 172 122 513 90-94 126 923 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

38 172 122 513 90-94 126 923 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 37 211 9-94 38 172 122 513 9-94 126 923 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2008 MUNKEDAL Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2007 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 5 028 90-94 5 228 776 735 90-94 770 563 4 619 006 90-94

Läs mer

Gä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 49 804 90-94 49 073 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 14 180 90-94 14 682 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Fa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 519 90-94 6 767 131 710 90-94 132 566 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Da Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 576 90-94 15 845 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Sk Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 35 616 90-94 36 415 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sk Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 353 90-94 9 358 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

En Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 753 90-94 21 140 177 483 90-94 176 681 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ha Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 801 90-94 48 151 157 523 90-94 157 261 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2010 vår SKELLEFTEÅ Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2009 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 35 805 90-94 35 965 128 743 90-94 129 805 4 691 668

Läs mer

Va Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 757 90-94 3 650 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 948 90-94 47 254 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Bro Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 172 90-94 6 341 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ös Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 260 90-94 29 806 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 814 90-94 16 032 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Mö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 446 90-94 6 611 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Su Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 845 90-94 48 788 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 58 748 90-94 58 086 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sto Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 468 339 90-94 455 177 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Lill Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 346 90-94 6 832 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ör Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 73 162 90-94 71 038 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ma Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 911 90-94 16 995 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ma Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 163 619 90-94 158 955 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Lid Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 23 812 90-94 22 490 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

La Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 22 029 90-94 21 932 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lin Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 75 516 90-94 77 450 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lin Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 11 621 90-94 11 941 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 336 90-94 20 771 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 72 786 90-94 72 432 131 710 90-94 132 566 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Va Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 30 534 90-94 30 496 157 523 90-94 157 261 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 18 014 90-94 18 035 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 776 90-94 13 009 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

So Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 815 90-94 9 968 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

So Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 1 177 90-94 1 339 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 948 90-94 47 254 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 8 491 90-94 8 669 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

So Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 38 229 90-94 37 929 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Le Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 7 637 90-94 7 689 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ös Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 260 90-94 29 806 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 332 90-94 43 913 137 654 90-94 138 250 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 964 90-94 33 416 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 33 231 90-94 32 473 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 188 90-94 15 095 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Gr Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 4 447 90-94 4 498 137 654 90-94 138 250 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

He Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 69 916 90-94 67 993 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Hö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 969 90-94 12 641 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Es Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 51 093 90-94 50 972 141 883 90-94 141 829 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Mo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 968 90-94 10 133 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ali Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 19 913 90-94 19 689 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ve Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 13 191 90-94 13 682 172 834 90-94 175 003 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Su Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 845 90-94 48 788 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 37 512 90-94 38 576 122 298 90-94 127 435 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 58 748 90-94 58 086 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Hu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 18 529 90-94 18 446 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sto Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 2 931 90-94 3 012 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lju Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 404 90-94 9 623 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ulr Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 11 592 90-94 11 902 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

MÅL 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET

MÅL 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET MÅL 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET Människors makt och möjligheter att påverka sin omvärld har sannolikt en avgörande betydelse för deras hälsa. På INDIVIDNIVÅ är sambandet mellan inflytande

Läs mer

Hä Bakgrundsfakta Folkmängd 31 december 211 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 17 344 9-94 17 5 796 624 9-94 793 98 4 756 21 9-94 4 726 834 8-84 8-84 8-84 7-74 7-74 7-74 6-64 6-64 6-64

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program Förslag till ett reviderat Folkhälsopolitiskt program 2015 - Hälsa är en mänsklig rättighet Visionen År 2020 har Skellefteå kommuns invånare världens bästa hälsa 80.000 invånare år 2030 Framgångsfaktorer

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version)

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version) Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2016-2019 (kort version) I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska

Läs mer

Kommunala Basfakta - paketresa till folkhälsostatistiken. 2011-09-20 Sid 1

Kommunala Basfakta - paketresa till folkhälsostatistiken. 2011-09-20 Sid 1 Kommunala Basfakta - paketresa till folkhälsostatistiken 2011-09-20 Sid 1 Folkhälsoinstitutets databaser: paketresor med all-inclusive till alla som vill njuta av tillvaron Varför paketresor? Vilka resmål

Läs mer

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan 2014-2019 Varför har vi en folkhälsoplan? Att människor mår bra är centralt för att samhället ska fungera både socialt och ekonomiskt. Därför är folkhälsoarbete

Läs mer

Delaktighet och inflytande i samhället

Delaktighet och inflytande i samhället Täby Täby Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 34 046 90-94 33 288 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64

Läs mer

30 469 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

30 469 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Majorna-Linné, Göteborg Majorna-Linné, Göteborg Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 32 972 90-94 30 469 815 812 90-94 816 200 4 875 115

Läs mer

Prioriterade Folkhälsomål

Prioriterade Folkhälsomål Prioriterade Folkhälsomål I Säters kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2009-06-17, 58 SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund...1 1.1 Folkhälsa...1 2. Folkhälsomål...2 2.1 Nationella

Läs mer

Regional konferens i Södermanland. Anita Linell. 23 september 2011. 2011-09-27 Sid 1

Regional konferens i Södermanland. Anita Linell. 23 september 2011. 2011-09-27 Sid 1 Regional konferens i Södermanland Anita Linell 23 september 2011 2011-09-27 Sid 1 Uppdraget från regeringen Beskriva utvecklingen med fokus på 2004 2009. Redovisa genomförda åtgärder. Föreslå framtida

Läs mer

Välfärdsbokslut 2015

Välfärdsbokslut 2015 Välfärdsbokslut 2015 Syfte Att styra och följa upp kommunal verksamhet med fokus på välfärd och hälsa. Lokal styrning för arbetet Välfärdsbokslutet ska presenteras i ett livscykelperspektiv Välfärdsbokslutet

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18 Folkhälsoplan I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund... 1 1.1 Folkhälsa... 1 2. Syfte... 2 3. Folkhälsomål... 2 3.1

Läs mer

Tillsammans för en god och jämlik hälsa

Tillsammans för en god och jämlik hälsa Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Tillsammans för en god och jämlik hälsa Hälsa brukar för den enskilda människan vara en av de mest värdefulla sakerna i livet. Det finns ett nära samband

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram Folkhälsoprogram för Ånge kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72 Folkhälsoprogram Innehåll 1 INLEDNING...1 1.1 SYFTET OCH ARBETSSÄTT...1 2 HÄLSA OCH FOLKHÄLSOPOLITIK...2 2.1 DEN NATIONELLA

Läs mer

Välfärdsredovisning 2009

Välfärdsredovisning 2009 Välfärdsredovisning 29 Välfärdsredovisningen bygger på hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer som har störst betydelse för att främja hälsa. Dessa beskrivs utifrån ett statistiskt material

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande Välfärdsbokslut 24 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

2(16) Innehållsförteckning

2(16) Innehållsförteckning 2(16) Innehållsförteckning MPR-vaccination av barn... 5 Barns deltagande i förskoleverksamhet... 5 Pedagogisk utbildning inom förskolan... 5 Behörighet till gymnasiet... 5 Slutförda gymnasiestudier...

Läs mer

Lokalt välfärdsbokslut 2006

Lokalt välfärdsbokslut 2006 2007-07-06 FOLKHÄLSORÅDET Lokalt välfärdsbokslut 2006 1. Bakgrund Efter ett kommunfullmäktige beslut 2006-01-24 togs ett välfärdsbokslut för s kommun 2005 utifrån Folkhälsoinstitutets modell. Under början

Läs mer

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87 Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015 Antagen av KF 2012-06-11, 87 Definitioner Man måste skilja på hälsa, som är en fråga för individen, och folkhälsa som är en fråga för samhället. Folkhälsoarbetet

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Bestämningsfaktorer och indikatorer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Bestämningsfaktorer och indikatorer ÖREBRO LÄNS LANDSTING Bestämningsfaktorer och indikatorer till Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål 2012 2015 1 Örebro läns landsting 2012 Omalagsbild: Örebro läns landstings kommunikationsfunktion.

Läs mer

Möjliga indikatorer för Örebro län

Möjliga indikatorer för Örebro län Möjliga indikatorer för Örebro län Riket Antal invånare 9481000 Socioekonomisk situation Länet 280 230 Exempel från några kommuner Örebro 135 460 4 931 Ljusnarsberg Askersund 11 278 Barnfattigdom* Andel

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Hälsopolitiskt program och handlingsplan 2008-2011

Hälsopolitiskt program och handlingsplan 2008-2011 Hälsopolitiskt program och handlingsplan 2008-2011 Folkhälsoarbete i Tibro kommun Förord Att vakna upp på morgonen och känna oss friska och starka att möta ännu en dag med positiva utmaningar är för de

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program för Norrlandstingen 2015 2019

Folkhälsopolitiskt program för Norrlandstingen 2015 2019 Folkhälsopolitiskt program för Norrlandstingen 2015 2019 Fastställd av Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund 2015-05-19 44 NRF Dnr 088/15 God hälsa på lika villkor genom hela livet Syfte

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2013-11-06 KS 2013/0267 50163 Kommunfullmäktige Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 Plan för folkhälsoarbetet 2007 2011 Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 2 Foto omslag: Fysingen, Jan Franzén. Valstadagen, Franciesco Sapiensa. Grafisk form: PQ layout. 2007 Innehåll Inledning

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

Hälsan. i Kalmar län. Barn och ungdom

Hälsan. i Kalmar län. Barn och ungdom Hälsan i Kalmar län Barn & ungdom - Lennart Hellström Folkhälsocentrum i Oskarshamn Hälsan i Kalmar län Barn ungdom En sammanställning av hälsoindikatorer för uppföljning av den Folkhälsopolitiska planen

Läs mer