En god och jämlik hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En god och jämlik hälsa"

Transkript

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

2 Omslag: Rynningeviken en tidig morgon i september. Foto: Elisabet Fardelin Layout: Margareta Zander Tryck: Trio Tryck AB, 2008 Producerad av samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting, 2008.

3 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vision: Alla invånare i Örebro län känner delaktighet i samhällslivet och har inflytande över sin livssituation. Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktör Valdeltagandet ska öka i allmänna val men särskilt i landstings- och kommunalval och i de valkretsar och åldersgrupper där valdeltagandet är lågt. Barns och ungdomars delaktighet och inflytande i sin närmiljö ska öka. Örebro län skall vara ett jämställt län. Jämställdheten mellan kvinnor och män inom alla samhällsområden och på alla beslutsnivåer ska öka. Ingen i Örebro län ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling. Demokratisk delaktighet. Förutsättningar för skoldemokrati. Förutsättningar för jämställdhet. Risk för diskriminering. Valdeltagande. Andelen röstande av röstberättigade i val till kommunfullmäktige. Förstagångsväljare. Utländska medborgare med rösträtt i landstings- och kommunval. Andelen elever som har möjlighet att påverka det man gör i skolan. Jämställdhetsindex. Ett index som är en sammanvägning av 13 variabler (skillnad eftergymnasial utbildning, skillnad förvärvsarbetande, ohälsotal etc). Andelen personer som uppger att de under de tre senaste månaderna blivit behandlade/bemötta så att de känt sig kränkta. Andelen elever som blivit kränkta av någon vuxen i skolan. SCB Röstlängder (2:e år) SCB (årlig) (2:e år) folkbildning, Kommun, Enskilda, stat, landsting, kommun, näringsliv, Gemensamt ansvar. En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

4 Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktör Folkrörelsers och frivilligorganisationers kompetens ska tas till vara i demokratiprocessen. Förutsättningar för social delaktighet. Andelen deltagare i studieförbundens verksamhet i Örebro län. Örebro läns bildningsförbunds årsstatistik (årlig) Enskilda, stat, landsting, kommun, regionförbund, folkbildning, Delaktigheten i föreningsoch kulturaktiviteter skall öka. Deltagande i kultur och föreningsaktiviteter. Antalet kulturprogram i studieförbundens regi. Andelen av befolkningen som deltagit i/utövat kulturell verksamhet. Andelen personer som anger att de deltagit i någon föreningsaktivitet de senaste 12 månaderna. Örebro läns bildningsförbunds årsstatistik (årlig) SCB (2:e år) Enskilda, stat, landsting, kommun, regionförbund, folkbildning, kulturinstitutioner, föreningsliv, Andelen föreningsaktiva ungdomar. Förutsättningarna för människor med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv ska förbättras. Tillgänglighet. Andelen funktionshindrade som inte behöver gå i trappor för att komma ut eller in i sin bostad. Andelen funktionshindrade som är i behov av hjälp och stöd i hemmet. SCB idrottsrörelse, patientföreningar, föreningsliv, Nya former och mötesplatser skapas för att öka länsinvånarnas inflytande och delaktighet. Förutsättningar för delaktighet. Kommuner, landsting, folkbildning, arbetsförmedling, försäkringskassa, 2 En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

5 2 Ekonomisk och social trygghet Vision: Alla invånare i Örebro län känner ekonomisk och social trygghet. Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktörer Tillväxt, sysselsättning och företagande skall öka. Möjlighet till sysselsättning. Andelen nyetablerade företag i relation till nedlagda. Sysselsättning Andelen reguljärt sysselsatta i åldern år. SCB (årlig) Näringsliv, länsstyrelse, kommun, landsting, regionförbund, arbetsförmedling, fackförbund, Ungdomars möjlighet till arbete och utbildning skall öka. Arbetsmarknadsposition. Tillgång till utbildning Andelen unga inskrivna vid arbetsförmedling. Andelen arbetslösa år. Behörighet till gymnasieskolan. Arbetsförmedlingen (årlig) Skolverket (kontinuerlig) Näringsliv, kommun, landsting, länsstyrelse, regionförbund, fackförbund, arbetsförmedling, Andelen sysselsatta ska öka och skillnaden i sysselsättningsgrad mellan olika socioekonomiska grupper ska minska. Arbetsmarknadsposition. Andelen inskrivna vid arbetsförmedling. SCB (kontinuerlig) Näringsliv, kommun, landsting, arbetsförmedling, fackförbund, Andelen hushåll med låga inkomster eller beroende av ekonomiskt bistånd skall minska. Inkomstnivå. Andelen av befolkningen med hög respektive låg inkomstgräns. Andelen personer med inkomstmarginal. SCB (årlig) Arbetsgivare, fackliga organisationer. En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

6 Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktörer Andelen barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer ska minska. Inkomstnivå. Andelen barnfamiljer med ekonomiskt bistånd. SCB Kommun, Utbildningsnivån skall höjas och skillnader mellan kommuner och olika grupper ska minska. Utbildningsnivå. Andelen av befolkningen med förgymnasial, gymnasial resp eftergymnasial nivå. SCB Kommuner, arbetsförmedling, utbildningsanordnare, arbetsgivare, studieförbund, Den socioekonomiska segregationen ska minska. Bostadssegregation. Geografiska skillnader i socioekonomi. Bostadsföretag, politik, kommun, landsting, stat, Alla länsinvånare skall ha rätt till ett boende. Tillgång till bostad. Bostadsmarknadsläget per kommun. Kända bostadslösa per kommun. Boverket Lokal statistik Kommuner, bostadsföretag. Funktionshindrade ska kunna leva, bo och arbeta på likvärdiga villkor som övriga invånare. Tillgång till bostad och sysselsättning för funktionshindrade. Kommuner, arbetsförmedling, arbetsgivare, fackliga organisationer, Alla länsinvånare ska uppleva trygghet och säkerhet i hem och utemiljö. Trygghet i närmiljö. Andelen personer som uppger att det händer att de ibland eller ofta avstår från att gå ut ensamma av rädsla att bli överfallna, rånade eller på annat sätt ofredade. BRÅ (varierar) Kommuner, polis, grannsamverkan. En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

7 3 Trygga och goda uppväxtvillkor Vision: Alla barn och ungdomar i Örebro län är trygga och lever under goda uppväxtvillkor. Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktörer Örebro län skall vara ett barnvänligt län med en välkomnande inställning till barn. Barnvänlighet. In och utflyttning. Andelen in och utflyttade barnfamiljer. Andelen barn i barnomsorgskö. SCB (årlig) Kommuner, landsting, regionförbund, länsstyrelse, Nattöppna dagis. Föräldrar/vårdnadshavare ska stödjas i att ge barnen ett tryggt, aktivt och utvecklande liv. Miljön i hemmet. Barnfattigdom. Andelen barn 0-17 år i hushåll med låg inkomststandard och/eller socialbidrag i kommunerna år x. Rädda Barnen (årlig) Kommuner, landsting, frivilligorganisationer, mvc, bvc, skola, fritid, idrottsrörelse, familjecentraler, Samverkan ska öka mellan alla som arbetar med att stödja barns uppväxt. Samverkan med barnperspektiv. Förekomst av samverkansgrupper med barnperspektiv (lokalt och regionalt). Lokala data Kommuner, landsting, frivilligorganisationer, Förekomst av familjecentraler i länets kommuner. En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

8 Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktörer Skolan skall ge trygghet, vilja och lust att lära samt främja elevers utveckling. Framtidstron bland barn och unga ska öka. Den psykiska hälsan bland barn och unga ska förbättras. Inga unga ska försöka ta sitt liv. Möjlighet till god kvalitet i förskolan och skolan. Miljön i skolan. Möjlighet för barn och unga att påverka sin framtid. Möjlighet för barn och unga att ha en god psykisk hälsa. Samhällsmiljön. Andelen barn och unga som uppger att de kan vara med och bestämma hur skolmiljön skall se ut, t.ex. när det gäller lokalerna och skolgården. Andelen unga som trivs bra i skolan. Andelen unga som ser ljust på framtiden. Andelen unga som sällan eller aldrig känner sig nedstämda. Andelen självmord och självmordsförsök bland unga. SCB (varierar) (2:a år) (2:a år) (2:a år) EPC/Socialstyrelsen Kommun, skola. Gemensamt ansvar. Gemensamt ansvar. Gemensamt ansvar. En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

9 4 Ökad hälsa i arbetslivet Vision: Arbetsplatserna i Örebro län har ett långsiktigt hälsotänkande. Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktörer Arbetstagarnas upplevelse av delaktighet och inflytande på sina arbetsplatser ska öka. Besvär och skador pga av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ska minska. Den upplevda arbetsrelaterade stressen ska minska. Andelen arbetstagare som upplever sitt arbete som meningsfullt ska öka. Arbetsmiljöfaktorer. Arbetsmiljöfaktorer. Återhämtning mellan arbetspass. Inflytande i arbetsliv Andelen personer som uppger att de har frihet att bestämma hur deras arbete skall utföras. Arbetsskador Antalet anmälda arbetsskador per 1000 av alla förvärvsarbetande. Andelen personer som anger höga krav och låg kontroll. Arbetsmiljöverket (årlig) Arbetstrivsel. Andelen som trivs på jobbet. Ohälsotalen ska minska. Arbetsmiljöfaktorer. Ohälsotal Antalet utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning från socialförsäkringen per försäkrad. SCB Arbetsgivare, fackliga organisationer. Arbetsgivare, arbetstagare, fackliga organisationer, företagshälsovård. Arbetsgivare, arbetstagare, fackliga organisationer, företagshälsovård. Arbetsgivare, arbetskamrater, fackliga organisationer. Arbetsgivare, arbetstagare, fackliga organisationer, företagshälsovård, En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

10 5 Sunda och säkra miljöer och produkter Vision: Örebro län kännetecknas av sunda och säkra miljöer som bidrar till god hälsa. Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktörer Länets hälsorelaterade miljömål ska uppfyllas. Exponering för luftföroreningar, långlivade organiska ämnen, UV-strålning, buller, radon. Buller Andelen av befolkningen som är besvärade av buller i bostaden respektive utomhus. SCB LUCAS (varierar) Allmänhet, länsstyrelse, regionförbund, kommun, landsting, Barn ska ha säkra inne och utemiljöer. Miljöer som kan relateras till skador. Produkter som kan relateras till skador. Skador och förgiftningar Antalet skador och förgiftningar per 1000 invånare. Andelen barn och blir skadade eller råkar ut för olyckor. EPC/Socialstyrelsen Patientregistret (Årlig) (2:e år) Föräldrar, kommun, barnomsorg, skola, fritid, föreningsliv. Personskaderegistreringen av skador och olycksfall ska förbättras. polis, idrottsrörelse. Fallolyckor bland äldre ska minska. Miljöer som kan realteras till skador. Andelen lårbenshalsbrott. EPC/Socialstyrelsen (årlig) Kommun, landsting. 8 En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

11 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Vision: I Örebro län är det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet en naturlig del i all hälso- och sjukvård. Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktörer Hälso- och sjukvården i landsting och kommuner i länet ska arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Hälso- och sjukvårdens samlade förebyggande och behandlande insatser. Förekomst av sjukdomsförebyggande insatser. Andelen som sökt hälso- och sjukvård och fått råd om levnadsvanor. Vårdbarometern andra vårdgivare. Hälso- och sjukvårdens specialkunskaper ska användas i det befolkningsinriktade hälsofrämjande arbetet. Förekomst av aktiv kunskapsförmedling om sjukdomar och hälsans bestämningsfaktorer samt hur dessa kan påverkas. Finns formulerat i överenskommelser och planer. Lokala data Landsting, privata vårdgivare. Sjukhusen i länet ska bli mer hälso- och helhetsorienterade och vara en hälsoresurs för sin lokalbefolkning. Förekomst av medverkan i befolkningsinriktat hälsoarbete. Förekomst av livsstilsråd. Finns formulerat i landstingets överenskommelser och planer. Lokala data Landsting, sjukhus. Elevhälsans möjligheter att arbeta förebyggande och hälsofrämjande ska förbättras. Tid för elevhälsan att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Elever per skolläkartimme. Elever per heltidsskolsköterska. Skolhälsovården Kommun, landsting. Elever per heltid kurator. En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

12 7 Gott skydd mot smittspridning Vision: I Örebro län får smittsamma sjukdomar inget fäste. Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktörer Länet ska ha en god beredskap och organisation för att möta större utbrott av smittsamma sjukdomar. Antalet smittade av sexuellt överförbara sjukdomar ska minska. Förekomst av smittämne. Klamydia Andelen rapporterade fall av klamydia per 1000 invånare. Smittskyddsinstitutet (årlig) apotek, frivilligorganisationer, I riskgrupper ska alla vaccineras mot influensa och i åldersgruppen över 65 år ska antalet vaccinerade mot influensa nå minst den nationellt rekommenderade nivån. Influensavaccinationer Andelen vaccinerade i åldersgruppen över 65 år. Landstinget (årlig) Landsting, privata vårdgivare. Ökningen av läkemedelsresistenta bakterier ska stoppas. Förekomst av läkemedelsresistenta smittämnen. Årlig uppföljning av förekomsten av antimikrobiell resistens. Smittskyddsinstitutet Landsting, privata vårdgivare, kommun, apotek. Hygienrutiner ska följas och kunskapen om deras betydelse för att förhindra smittspridning ska öka. Landsting, kommun, privata vårdgivare, vårdutbildningar. 10 En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

13 8 Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa Vision: I Örebro län är invånarnas sexualitet lustfylld, trygg och säker samt fri från diskriminering, våld, tvång och förtryck. Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktörer Länet ska ha ett väl fungerande stöd kring graviditet och föräldraskap. Förekomst av föräldrastöd. Föräldrastöd i grupp. Hembesök per inskrivet barn. Barnhälsovårdens statistik (årlig) Landsting, kommun, föreningsliv, Unga föräldrar ska stödjas i sitt föräldraskap. Förekomst av föräldrastöd till unga föräldrar. Landsting, kommun, föreningsliv, Antalet tonårsaborter ska minska. Aborter Antalet aborter per 1000 kvinnor år. EPC/Socialstyrelsen (årlig) Landsting, kommun. Gott och respektfullt omhändertagande vid och efter abort. Tidigt omhändertagande vid abort. Förekomst av personal med psykosocial kompetens vid kvinnoklinik. Landsting Antalet smittade med klamydia ska minska. Oskyddat sex. Klamydia Andelen rapporterade fall av klamydia per 1000 invånare. Smittskyddsinstitutet (årlig) apotek, frivilligorganisationer. Könsrelaterat våld, tvång och kränkningar ska inte förekomma. Risk att utsättas för sexuellt våld och tvång. Antal anmälda fall av sexuellt våld och tvång. BRÅ (årlig) rättsväsende, frivilligorganisationer, Risk att utsättas för våld, misshandel, fridskränkning. En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer 11

14 9 Ökad fysisk aktivitet Vision: I Örebro län utövar alla invånare daglig fysisk aktivitet utifrån sina förutsättningar. Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktörer Stödjande miljöer för rörelse, spontanidrott och allsidig träning ska utvecklas. Den fysiska aktiviteten ska öka bland länets invånare. Andelen barn och unga som regelbundet är fysiskt aktiva och tränar på ett allsidigt sätt ska öka. Förekomst av stödjande miljöer för fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Goda förutsättningar för fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Andelen som av sin arbetsgivare får subvention för motion eller träning. Andelen personer som uppger att de är fysiskt aktiva på minst måttlig nivå minst 2 timmar per vecka. Andelen unga som uppger att de är fysiskt aktiva på minst måttlig nivå minst 30 min per dag. (2:e år) Kommun, arbetsgivare, fackliga organisationer, frivilligorganisationer, Kommun, arbetsgivare, frivilligorganisationer, Föräldrar, kommun, frivilligorganisationer, 12 En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

15 10 Goda matvanor och säkra livsmedel Vision: I Örebro län har invånarna goda matvanor och använder sunda och säkra livsmedel. Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktörer De offentliga måltiderna ska kvalitetssäkras. Kommun, landsting. Goda matvanor ska främjas. Förutsättningar för goda matvanor. Goda kostvanor index. Föräldrar, kommun, landsting, hushållningssällskap, föreningsliv, Andelen normalviktiga ska öka i alla åldrar. Förutsättningar för goda matvanor och fysisk aktivitet. Energibalans. Andelen personer med övervikt respektive fetma (BMI). Andelen personer med undervikt (BMI). (2:a år) Föräldrar, kommun, landsting, frivilligorganisationer, privata vårdgivare, pensionärsorganisationer, Andelen barn som ammas vid fyra månaders ålder ska öka så att den minst överensstämmer med riksgenomsnittet. Amningsfrekvens. Andelen enbart eller delvis ammade barn vid 4 och 6 månaders ålder. EPC/Socialstyrelsen Landsting Det ska inte förekomma att länsinvånare blir sjuka av smittämnen i mat eller av förorenat vatten. Tillgång till säkra livsmedel. Andelen invånare som aldrig uppger dåligt dricksvatten i sin bostad. Kommun, länsstyrelse, En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer 13

16 Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktörer Konsumtionen av och tillgången till ekologiskt närproducerade livsmedel ska öka. Allmänhet, uppköpare, storkök, producenter, 14 En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

17 11 Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande Vision: Örebro län är fritt från narkotika och dopning. Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktörer Örebro län ska vara narkotika- och dopingfritt. Bruk av narkotika och dopningsmedel. Självrapporterat narkotikabruk Andelen ungdomar i årskurs 9 respektive åk 2 i gymnasieskolan som uppger att de använder narkotika. (2:e år) CAN (årlig) BRÅ (årlig) idrottsrörelse, gymägare, polis, länsstyrelse, Antalet drogpåverkade i trafiken Den totala alkohol- och tobakskonsumtionen ska minska. Alkohol och tobaksbruk. Självrapporterad tobaks och alkoholkonsumtion Andelen av befolkningen med riskkonsumtion av alkohol. (2:e år) polis, nykterhetsrörelsen, Andelen personer som uppger att de röker dagligen. EPC/Socialstyrelsen (årlig) Andelen personer som uppger att de snusar dagligen. Rökande blivande mödrar Andelen av gravida kvinnor som röker vid inskrivning till mödravårdscentral. En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer 15

18 Länsmål Bestämningsfaktor Indikator Källa/metod (när) Aktörer Ungdomsmiljöerna ska vara alkohol- och tobaksfria. Den illegala försäljningen av alkohol och tobak ska upphöra. Berusningsdrickandet ska minska. Risker för spelmissbruk ska uppmärksammas och aktivt motverkas. Prevention, tidig upptäckt samt insats mot tobak, alkohol och droganvändning ska prioriteras. Ingen ska ofrivilligt utsättas för tobaksrök. Trafiken i Örebro län skall vara alkohol- och drogfri. Alkohol och tobaksbruk. Skadlig alkoholkonsumtion. Risk för överdrivet spelande. Antalet åtalade för illegal försäljning av alkohol och tobak. Andel ungdomar som köpt alkohol från någon som tagit in från utlandet. Självrapporterad alkoholkonsumtion Andelen av befolkningen som anger att de dricker sig berusade minst 2 ggr per månad. Andelen som spelat om pengar eller värdeföremål. Andelen personer som ofta vistas i lokaler där andra röker. Antalet ertappade rattfulla i trafiken. BRÅ (årlig) (2:e år) (2:e år) SCB (2:e år) BRÅ (årlig) föreningsliv, Föräldrar, tull, polis, allmänhet, nykterhetsrörelse, ALNAråd, näringsidkare, idrottsrörelse, spelbutiker, anhöriga, Föräldrar, kommun, landsting, föreningsliv, Föräldrar, kommun, landsting, näringsliv, föreningsliv, polis, länsstyrelse, 16 En god och jämlik hälsa i Örebro län länsmål, bestämningsfaktorer och indikatorer

19

20 Postadress: Ledningskansliet, Örebro läns landsting, Box 1613, Örebro. Besöksadress: Eklundavägen 2, Örebro. E-post: Telefon , telefax

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten. En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten. En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv Producerad av Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting,

Läs mer

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal. Karlsborgs kommun

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal. Karlsborgs kommun FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Karlsborgs kommun FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Folkhälsoperspektivet återkommer i flera kommunala styrdokument. En kommun har stora möjligheter att påverka förutsättningarna

Läs mer

Checklista FÖR VAL AV MÅLOMRÅDEN OCH BESTÄMNINGSFAKTORER/INDIKATORER VID HÄLSOKONSEKVENSBEDÖMNING (HKB)

Checklista FÖR VAL AV MÅLOMRÅDEN OCH BESTÄMNINGSFAKTORER/INDIKATORER VID HÄLSOKONSEKVENSBEDÖMNING (HKB) Checklista FÖR VAL AV MÅLOMRÅDEN OCH BESTÄMNINGSFAKTORER/INDIKATORER VID HÄLSOKONSEKVENSBEDÖMNING (HKB) Checklistan bygger på de bestämningsfaktorer för hälsa som tagits fram inom folkhälsopolitikens elva

Läs mer

En god och jämlik hälsa i Örebro län?

En god och jämlik hälsa i Örebro län? ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2012 2013 för äldre personer och för personer med funktionsnedsättnig En god och jämlik hälsa i

Läs mer

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka En sammanfattning av rapporten och en presentation av Nackas siffror jämfört med kommuner i länet med liknande befolkningsmängd I den här rapporten sammanfattas delar

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014 1 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-880 45 johan.ohman@kristinehamn.se Datum 2014-03-07 Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012. All statistik i punktform

MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012. All statistik i punktform MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012 All statistik i punktform Innehåll 1 Mål: God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling... 3 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 3 1.2 Barn och ungas uppväxtvillkor...

Läs mer

Välfärdsredovisning 2011

Välfärdsredovisning 2011 Välfärdsredovisning 2011 Förord Välfärdsredovisningen är en bred beskrivning av kommunbefolkningens levnadsvillkor och hälsa ur ett välfärdsperspektiv, hur levnadsvillkoren skiljer sig mellan olika områden

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Folkhälsoplan för Södertälje Fördjupningsdokument till kommunens/sjukvårdsområdets mål&budget/verksamhetsplan Antagen av Södertälje kommunfullmäktige och Sjukvårdsstyrelsen för Sydvästra

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

VÄLFÄRDSBOKSLUT. för Kalmar kommun 2006

VÄLFÄRDSBOKSLUT. för Kalmar kommun 2006 VÄLFÄRDSBOKSLUT för Kalmar kommun 26 2 Kontaktinformation: Ann-Sofie Lagercrantz E-post: ann-sofie.lagercrantz@kalmar.se Text och diagram: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Utvecklingsenheten

Läs mer

Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 2009

Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 2009 Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten 21-3-11 1 [26] Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 29 I årsredovisningen för folkhälsoarbete finns en del statistik på befolkningsnivå

Läs mer

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 Följande dokument är ett underlag för Skövdes folkhälsopolitik för åren 2015 2018 med Vision Skövde 2025 som målbild. Strategiunderlaget

Läs mer

Mina barn - era ungar

Mina barn - era ungar Mina barn - era ungar Kan vi tillsammans förbättra hälsan hos ungdomarna i Uppsala län? En rapport från Liv och Hälsa Ung 2005 Åsa Fichtel, Kenneth Berglund, Inna Feldman Samhällsmedicinska enheten, Landstinget

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Folkhälsoprofil 2013. Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson

Folkhälsoprofil 2013. Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson Folkhälsoprofil 2013 Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Folkhälsoprofil 2013... 3 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 3 3. Livsvillkor

Läs mer

Barn, Unga och Mitt i Livet plan

Barn, Unga och Mitt i Livet plan TioHundranämndens Barn, Unga och Mitt i Livet plan Verksamhetsplan för utveckling av hälsa, vård och omsorg för barn, unga och personer mitt i livet i Norrtälje kommun 2009 2010. Antagen av TioHundranämnden

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år

www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna beskriver att alla människor ska kunna leva i fred och frihet. Ytterligare exempel är alla människors lika

Läs mer

Prioriterade områden för folkhälsoarbetet 2009-2010

Prioriterade områden för folkhälsoarbetet 2009-2010 Folkhälsorådet 1(6) Datum Handläggare 2009-10-16 Sandra Beletic Prioriterade områden för folkhälsoarbetet 2009-2010 Bakgrund Under våren 2009 beslutades det att folkhälsorådet skulle ta fram en arbetsplan

Läs mer

Innehållsförteckning Innehållsförteckning...................1 Inledning............................ 2 Social hållbarhet......................

Innehållsförteckning Innehållsförteckning...................1 Inledning............................ 2 Social hållbarhet...................... Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Inledning...2 Vad är hållbarhet?...2 Det hållbara Borlänge...2 Social hållbarhet...4 Demokrati och inflytande...5 Goda utbildningsmöjligheter...5 Valdeltagandet

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd RUT Ren Uppväxt i Tingsryd ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2005-2009 1 Inledning Ett försiktigt bruk av alkohol behöver för de flesta av oss inte leda till några problem. Men det finns personer som

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer