facket blir mer politiskt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "facket blir mer politiskt"

Transkript

1 Il Il I SYDAfRIKA 4 AFRIKAGRUPPERNA INFORMERAR SEP ( f ACILIGT UPPSVING -Ibland arbetar vi från måndag till måndag utan uppehåll. Och arbetsförhållandena är farliga. Vi arbetar på fyra kilometers djup under jorden och på många ställen är arbetsplatserna bara en meter i tak. Vi får ingen kompensation i lönekuvertet för allt detta, utan måste dö för att bli kompenserade. Så berättade Andrew Mzikayise, 31-årig gruvarbetare som av sjukdom tvingats till änne sämre avlönat arbete hos gruvbolaget i Randfontein. Det var sådana missförhållanden och de mycket låga lönerna som låg bakom den stora gruvstrejken i Sydafrika i augusti i år. Den blev en kraftmätning som visade på hur mycket starkare de svarta fackförbunden blivit under de senaste åren. Vad är det då som gett de svarta facken ny styrka? Hur har de byggts upp och blivit så välorganiserade som de är idag? Vilka problem har det svarta facket att kämpa med? Det är sådana frågor som vi försöker besvara i den här lilla skriften. facket blir mer politiskt När Cosatu i juli 1987 höll sin andra kongress, hade fackfederationens medlemsantal fördubblats på 19 månader och var cirka en n ilj on varav betalande - _1edlemmar. Det betyder att Cosatu nu är en av de största och viktigaste organisationerna i Sydafrika. Styrkan ligger bl a i att Cosatu är mycket välorganiserat på basplanet med sina fackombud. Det blev dödstyst på Witwatersranduniversitetet i Johannesburg när Cosatukongressen skulle inledas - högtalaroch tolkanläggningen hade brutit samman under de delegaternas sång, dans och ovationer i väntan på kongressens början. Men anläggningen var funktionsduglig igen efter bara tio minuter och kongressen kunde komma igång. Det hade förekommit vissa farhågor för att apartheidregimen skulle förbjuda den tre dagar långa fackliga kongressen. Men inte ens regimen tycks längre kunna helt ignorera den väldiga styrka de fackliga organisationerna byggt upp i Cosatu, så inget förbud utfärdades. ANTOG FRIHETSMANIFESTET Det rådde stor enighet bland kongressdelegaterna om att Cosatu.måste ta tydligare politisk ställning. Ett av kongressens viktigaste beslut blev därför att anta Frihetsmanifestet som politiskt program. Frihetsmanifestet tillkom 1955 och har sedan dess blivit ett gemensamt program för oppositionen mot apartheidsystemet. Beslutet var inte oväntat men innebar en klar utmaning mot apartheidregimen, som några dagar före kongressen hade hotat facket med ytterligare repressalier om det»lade sig i politikeru>. Cosatu vägrar emellertid att ge avkall på den politiska inriktningen, för i ett samhälle där»majoriteten av fo\ket saknar de mest grundläggande demokratiska rättigheterna, är politiken en överlevnadsfråga för arbetarklassen». Kongressens politiska resolution klargjorde att arbetarnas organisationer inte.,.

2 0 SA Cosatus andra kongress, juli Från vänster på bilden: generalsekreteraren Jay Naidoo, UDFs Murphy Morobe, vice ordföranden Chris Dlamini, vice generalsekreteraren Sydney Mafumadi och ordföranden Elijah Barayi. _!{ärnpar för bättre arbetsvillkor utan för ett demokratiskt samhälle kontrollerat av det arbetande folket. Detta beslut kommer att föra fram Cosatu i den politiska kampens främsta led och föra med sig närmare samarbete med andra progressiva organisationer. Kongressen fattade också beslut om att upprätta permanenta strukturer för ett sådant samarbete. Men Cosatus beslut från den första kongressen 1985 om att inte gå med i någon politisk organisation stod fast också vid den andra kongressen. ~bara INTERNATIONELL POLITIK På det internationella planet utlovade Cosatukongressen full solidaritet med den namibiska fackfederationen NUNWs kamp. Kongressbeslutet om att Cosatu ska stödja all kamp mot kolonialism, imperialism och nykolonialism innebar en skärpning. Det ska bl a ta sig uttryck i ett stärkt samarbete med arbetarna i Nicaragua, El Salvador, Filippinerna, Angola och Mocambique. Cosatu ska också diskutera en rekommendation att gå med i den afrikanska fackinternationalen Oatuu. Cosatu vill i fortsättningen spela en aktivare roll i sanktionskampanjen mot apartheidregimen och beslöt att vädja om solidaritet från all världens arbetare. Kongressbeslutet om att»stödja allomfattande och obligatoriska sanktioner som de enda sanktioner vilka kan åstadkomma ett effektivt tryck» mot rasistregimen gjorde slut på alla spekulationer och rykten om att Cosatu skulle ha»mildrat» sin inställning till sanktioner. Cosatukongressen vidgade sanktionskraven till att omfatta ett krav på boj ta- och MNR-banditerna i Angola och Mocambique. Beslutet ifråga om tillbakadragandet av utländska investeringar innebar snarare en generell princip än specifika villkor. Cosatu krävde att de utländska bolagen ska samråda med facket i god tid innan de drar sig tillbaka. Det är troligt att Cosatu nöjde sig med att formulera denna allmänna princip, dels därför att frågan inte är färdigdiskuterad inom organisationen, dels därför att man ville ge medlemsförbunden större manöverutrymme med tanke på att den konkreta situationen är så olika inom olika sektorer. ETT ENDA FACK Kongressen betonade genomgående hur viktigt det är att stärka de fackförbund som bildats för att kunna försvara den fackliga rörelsen. Genom sammanslagningar har antalet medlemsförbund minskat, men varje enskilt förbunds styrka har ökat. Nu återstår den viktiga uppgiften att organisera också lantarbetarna och de arbetslösa. De kan i annat fall lätt bli offer för regimens försök att värva dem som s k vigilantes och vända vapnen mot de organiserade arbetarna. Det är också i dessa grupper bolagen hämtar strejkbrytare för att bekämpa de fackligt organiserade arbetarnas strejker. Cosatus arbete med att organisera de arbetslösa fackligt påbörjades i början av 1987, och det har sagts att ett fackförbund kanske kan bildas innan årets slut. När den uppgiften är slutförd, blir nästa mål att sträva efter att det blir bara en enda fackfederation i landet. Den andra kongressen omvalde ledningen för Cosatu. Det verkställande utskottet utökades med två representanter Det blev en milstolpe i den fackliga kampen i Sydafrika då Congress of South African Trade Unions (Cosatu) bildades den 30 november Cosatus syfte är att fungera som en centralorganisation (»LO») för de oberoende fackliga organisationerna. Federationen har antagit följande principer och mål: Icke-rasism - en enad arbetarrörelse oberoende av ras, hudfärg, religion eller kön Ett fackförbund för varje industri Arbetarkontroll Representation i federationen kräver att deltagande fackförbund kan uppvisa bevis på betalande medlemmar Samarbete på det nationella planet Cosatu uttalade sig också redan från början för en internationell bojkott mot apartheidregimen och för kvinnornas frigörelse från sitt mångdubbla förtryck. ENHETSDISKUSSIONER Vägen fram till Cosatus enande principer och mål var lång och svår. Enhetsdiskussionerna som började redan i augusti HANT~ ~~ Källorna för detta nummer var huvudsakligen följande publikationer: Africa News AfricanCommunist Cosatu Financial Mail New Nation Press Trust of South Africa Sactu News Flashes Saspu National/State of the Nation South African Labour Bulletin Southscan Summary of World Broadcasts Weekly Mail Work in Progress För detta nummer av Hänt i Sydafrika, som gick i press den 16 september, ansvarade Afrikagruppernas fackliga utskott och Hillevi Nilsson. Tryck: Williamssons Offsettryck AB, Solna. ISSN kott också mot de sydafrikastödda Uni- för varje medlemsförbund... J 2

3 I öddes Cosatu 1981 påverkades i hög grad av den folkliga kamp som utvecklades under diskussionernas gång. Bland knäckfrågorna under enhetsdiskussionerna figurerade: frågan om registrering av fackliga organisationer frågan om organisering i industriförbund eller geografiskt frågan om icke-rasismen och befrielsekampen. REGISTRERING Apartheidregimen införde 1979 en ny lag Labour Relations Act för att försöka undvika en politisering av arbetsförhållandena och upprätthålla en skiljelinje mellan den politiska och ekonomiska sfären. Lagen gav svarta arbetare rätt att organisera sig fackligt, men de fackliga organisationerna måste registreras för att få förhandlingsrätt. På det sättet räknade regimen med att kunna kontrollera dem. I enhetssamtalen visade det sig att vissa oberoende fackliga organisationer accepterade registreringskravet, medan andra tog avstånd från registrering. Men med tiden minskade motsättningarna i denna fråga. De icke-registrerade facken överlevde ändå, och de registrerade lyckades undvika att bli statskontrollerade trots att de åtlydde lagen. ORGANISERINGSPRINCIPER Framåt 1983 centrerades diskussionerna i stället på organisatoriska frågor, främst frågan om industriförbund eller allmänna förbund. Under den ekonomiska tillbakagång som redan hade börjat visade det sig att industriförbunden klarade sig bäst, och 1984 hade principen om ett fackförbund för varje industri al.lmänt accepterats. Men man kunde inte komma överens om en tidsplan för när industriprincipen skulle vara genomförd. I det läget beslöt de industrivis organiserade facken att fortsätta ensamma. ICKE-RASISM Mot slutet av 1984 hade tre klart avgränsade grupper av fackliga organisationer utkristalliserat sig: De som deltog i enhetssamtalen: främst fackförbund från Fosatu och Cusa De som var anslutna till UDF (Förenade demokratiska fronten), varav de flesta var allmänna fackförbund De som tillhörde det ganska nybildade Azactu, som antog en stenhård svart medvetenhetslinje och som hade allmänna fackförbund som medlemmar Men i maj 1985 öppnades åter enhetssamtalen för alla, och krafterna omgrupperades. Azactu ville inte ställa sig bakom principen om icke-rasism, som lades fram under enhetssamtalen. Det förvånade kanske mer att också Cusa drog sig ur av samma anledning, eftersom de hade deltagit i samtalen ända sedan Men Cusas största medlemsförbund, det starka gruvarbetarfacket NUM vägrade att hoppa av och förklarade sig i stället vilja vara med och bygga upp den nya federationen. De UDF-anslutna fackförbunden gick med på att dela upp sina medlemmar industrivis och gå med i lämpliga industriförbund. Man kan alltså säga att den fackliga federationen Cosatu, då den bildades, byggde på en allians mellan två huvudtraditioner inom oppositionen mot apartheidsystemet: den ena klassbaserad och den andra länkad till den nationella befrielserörelsen. Cosatu hade vid sitt bildande medlemmar samlade i 33 olika fackförbund. South African Congress of Trade Unions (Sactu) var 1950-talets Cosatu. INGA MOTSÅTTNINGAR COSATU - SACTU Men Sactu tvingades att gå under jord i samband med den stora vågen av arresteringar och rättegångar på 60-talet. Idag arbetar Sactu bl a med att samordna den lagligt verkande fackföreningsrörelsen med den politiska kampen mot apartheid och med att organisera nya grupper. Sactu bildades 1955 som en fackfederation i opposition mot flera antifackliga lagar och för att stärka den fackliga rörelsen. Lagen om»försoning på arbetsmarknaden» (Industrial Conciliation Act) från 1954 gjorde att en afrikan inte längre juridiskt kunde betraktas som en arbetare. Det innebar i sin tur att förhandlingsrätten för afrikanska fackföreningar försvann med ett pennstreck. Sactu var från början medveten om att inga grundläggande förbättringar kunde åstadkommas för de sydafrikanska arbetarna, så länge apartheidsystemet bestod. Därför hade Sactu redan från början ett nära samarbete med ANC. Sactu deltog i Kongressalliansen och antog Frihetsmanifestet den 26 juni Vid sin höjdpunkt i början av 60-talet organiserade Sactu cirka arbetare. Den siffran kan inte direkt jämföras med dagens medlemsantal i de lagligt verkande fackföreningarna, eftersom den sydafrikanska arbetarklassen på den tiden var betydligt mindre än nu. Då Cosatu bildades syntes många Sactu-tröjor bland delegaterna. När Cosatuordföranden Elijah Barayi steg upp i talarstolen bar han en Sactu-nål på bröstet. Sactu är formellt inte förbjudet i Sydafrika, men fackföreningsledare i bl a Saawu har stått åtalade för högförräderi där staten har jämställt Sactu med ANC. Det gör att Sactu bara i viss utsträckning kan verka öppet i Sydafrika. Erfarenheterna från 60-talet lärde både ANC och Sactu att öppen laglig verksamhet inte var tillräcklig för att med kraft kunna bekämpa apartheid och statens angrepp mot den fackliga verksamheten. Aret innan Cosatu bildades hade Sactu en kampanj för att de lagligt verkande fackföreningarna skulle enas i en federation enligt industriförbundsprincipen - något som blev verklighet ett par år senare. Den 7 mars 1986, bara några månader efter Cosatus bildande, träffades repre. sentanter för Cosatu, Sactu och ANC på ett officiellt möte i Zambias huvudstad Lusaka. I den gemensamma kommuniken sägs bl a:»sydafrikas grundläggande problem, frågan om den politiska makten, kan inte lösas utan fullt deltagande av ANC - den rörelse som majoriteten av det sydafrikanska folket betraktar som sin ledare och genuina representant».»lösningen på vårt lands problem ligger i upprättandet av majoritetsstyre i ett enat, demokratiskt och icke-rasistiskt Sydafrika» och ett avskaffande av apartheidsystemet»måste omfatta mer än enbart formell demokrati». Sactu och Cosatu konstaterade»att det inte fanns någon som helst motsättning mellan de bägge organisationernas separata verksamhet». 3

4 De 13 förbunden Samtidigt som den fackliga bjässen Cosatus medlemsantal fördubblats sedan federationen bildades för 19 månader sedan, har antalet medlemsförbund minskat enligt principen om ett fackförbund för varje industrigren. Det finns nu enhetliga industriförbund på alla de viktigaste sektorerna, även om sammanslagningarna mellan olika fackorganisationer inom samma bransch inte gick riktigt så snabbt som Cosatu hade planerat. GRUVOR OCH METALL Det största av Cosatus 13 industriförbund är gruvarbetarförbundet National Union of Mineworkers (NUM). Det bildades 1982 och hade då bara medlemmar. Sedan dess har medlemsantalet stigit till Gruvorna är apartheidekonomins högsäte med tydlig rasdiskriminering i arbetsuppgifterna och den värsta olycksstatistiken i världen för gruvarbetare. NUM har under många år krävt större säkerhet i gruvorna och tillgång till alla sorters jobb för svarta gruvarbetare. Under de senaste åren har NUM också rest kravet att gästarbetarsystemet ska avskaffas. Metallarbetarförbundet National Union of Metalworkers of South Africa (Numsa) bildades i maj i år efter två års förhandlingar mellan sju mindre metallfack. Numsa blev Cosatus näststörsta medlemsförbund med medlemmar. Numsa ställde långtgående krav på bl a löneökningar och avskaffande av gästarbetarsystemet. Metallarbetarför- bundet tog i juli i år ut arbetare i strejk för att sätta eftertryck bakom dessa krav. Men apartheidregimen blandade sig i konflikten genom ett beslut som olagligförklarade strejken, så de strejkande tvingades att återgå till arbetet efter en dag. LNSMEDEL, HANDEL OCH HEMARBETANDE Livsmedelsarbetarförbundet Food and Allied Workers' Union (Fawu) var det första industriförbund som bildades genom ett samgående av olika organisationer efter Cosatus rekommendationer. Fawu har medlemmar och finns representerat på 350 arbetsplatser. Det är Fawu som har fått i uppgift att börja organisera lantarbetarna, eftersom de anses hänga samman med livsmedelsproduktionen. De handelsanställdas förbund Commercial, Catering and Allied Workers' Union (Ccawusa) har under sin 15-åriga tillvaro genomfört en rad strejker - den längsta mot detaljhandelskedjan OK Bazaars i början av Ccawusa beräknas nu ha cirka medlemmar. I slutet av 1986 bildades ett fackförbund för hemanställda South African Domestic Workers' Union (Sadwu). Av de cirka medlemmarna är majoriteten kvinnor. Det anses vara mycket svårt att organisera den miljon hemanställda som finns i Sydafrika. De är så utlämnade till sina arbetsgivares godtycke att de kan bli avskedade om de går med i facket. Därför står kravet på lagar om Angola och fyra om Mocambique. Närmast planeras en Hänt i Zimbabwe. Den som är intresserad av att i fortsättningen få alla nummer av Hänt, kan skaffa 'sig dem genom att prenumerera på Södra Afrika Nyheter, som utges av Isolera Sydafrikakommitten, Afrikagrupperna och Afrikagruppernas Rekryteringsorganisation gemensamt. Södra Afrika Nyheter presenterar nyheter om södra Afrika i notisform var fjortonde dag. Den försöker att kom- BYGGEN OCH TRANSPORTER Byggnadsarbetarförbundet Construction and Allied Workers' Union (Cawu) bildades genom en sammanslagning av sju tidigare fackorganisationer. Förbundets medlemmar representerar bara en mycket liten del av alla arbetarna inom sektorn ( i juli 1986). Sammanslagningen i januari 1987 var betydelsefull, bl a därför att de små och uppsplittrade byggnadsfacken har haft svårt att göra sig gällande under de se naste årens kris inom byggnadsindustrin. De anställda vid det statliga transportbolaget Sats är organiserade i South African Railway and Harbour Workers' Union (Sarhwu), som utkämpade en lång och segerrik strejk mot bolaget un <ler våren Det var den störtsta järnvägskonflikten på över 70 år. Sarhwu har ungefär medlemmar. Bland de övriga industriförbunden har textilarbetarförbundet Nutw ungefär medlemmar, kemiindustriarbetarförbundet Cwiu cirka , pappersarbetarförbundet Pwawu , transportarbetarförbundet Tgwu har och det senast bildade, de offentliganställdas förbund Nehawu ungefär medlemmar. Ett första steg att organisera också de arbetslösa fackligt togs i januari i år, då en nationell samordningskommitte Unemployed Workers' Coordination Committee bildades. Den har utlovat att ett fackförbund ska bildas före årets slut. Troligen kommer ett sådant att på något sätt kopplas till de produktionsko operativ som har bildats på senare år. HÄNT Hänt utges av Afrikagrupperna och dess rekryteringsorganisation ARO med minst fem nummer om året. I Hänt sammanfattas viktigare händelser under de senaste månaderna i främst Mocambique, Angola, Namibia och Sydafrika. Ibland publiceras också analyser av aktuella problem i Häntform. Detta är det fjärde numret av Hänt i Sydafrika. Därutöver har vi hittills publicerat två nummer om Namibia, tre plettera den splittrade informationen i vanliga massmedier och ge en sammanhängande bild av utvecklingen genom att kontinuerligt bevaka vissa teman. En helårsprenumeration kostar 130 kronor och inkluderar då också Hänt. Du kan använda inbetalningskortet som följer med detta nummer av Hänt eller beställa en prenumeration från Södra Afrika Nyheter, Afrikagrupperna, Barnängsgatan 23, Stockholm. 4.

5 COSATU KRÄVER: IN l8n Cosatus kampanj för»en lön att leva på>> som började i mars i år uppfattas som ett allvarligt hot av apartheidregimen och bolagen. Underbetalning av de svarta arbetarna är ju en av apartheidstystemets grundvalar... Samtidigt som Cosatu inledde sin stora kampanj för minimilöner slog regimens polis och militär till mot flera fackliga kontor. Det massmöte i Soweto som skulle ha inlett kampanjen förbjöds, så den fick dras igång genom möten på andra håll i stället. Regimens förföljelser har försvagat kampanjen för minimilön, eftersom de på många håll har gjort det omöjligt att få igång lokala kommitteer. STREJKER FRÄMJAR KAMPANJEN Men vårens många strejker har å andra sidan stärkt kraven på människovärdig lön. De handelsanställdas strejk vid OK Bazaars och järnvägsarbetarnas strejk vid det statliga transportbolaget Sats, vilka båda fortsatte under många veckor trots mycket hårda repressalier, stärkte utan tvekan kampanjen för en lön att leva på. Också den stora gruvstrejken i augusti i år kan ses som ett led i kampen för minimilön. Gruvbolagen vägrade inte att ge med sig därför att de inte skulle ha haft råd att betala mycket högre löner till gruvarbetarna. I själva verket förnekade de aldrig att de har råd att betala mer. Deras omedgörlighet hängde i stället samman med att löneökningar till gruvarbetarna skulle ha gett kampanjen för minimilön ännu mer vind i seglen, vilket småningom skulle kunna bli ett hot mot bolagens traditionella jättevinster. KRAVEN Det var 1981 som den fackliga organisationen Fosatu (som senare gick med i Cosatu) första gången ställde kravet på minimilön. Sedan dess har kravet fått allt större tyngd och i år blivit en prioriterad fråga för facket. De viktigaste kraven i Cosatus kampanj är: minimilön och arbete åt alla 40 timmars arbetsvecka avskaffande av gästarbetarsystemet. Cosatu kräver månadslöner på omkring 650 rand (cirka kronor), jämfört med svarta metallarbetares nuvarande 384 rand (cirka kronor) eller de svarta gruvarbetarnas rand (cirka kronor). De vita arbetarna i samma sektorer tjänar mer än fem gånger så mycket. FATTIGDOMEN FÖRVÄRRAS De svarta hushållens genomsnittsinkomst var enligt en undersökning av Market Research Africa 1985 cirka 352 rand (ung kronor) i månaden, medan det vita genomsnittet låg på rand (cirka kronor). Samtidigt uppskattade University of South Africa den absoluta överlevnadsgränsen till en inkomst på 430 rand (cirka kronor) i månaden, och räknade 0 ATT llva PA! ut att nästan hälften av de svarta låg under den gränsen. Under de senaste tio åren har mönstret bara förvärrats. Inte ens under den senaste ekonomiska uppgången i Sydafrika ökade de svartas löner nämnvärt, konstaterar professor Jeremy Keenan. Och sedan dess har de svartas realinkomster sjunkit ytterligare på grund av den ständigt höga inflationen (cirka 20 procent). ARBETSLÖSHET Samtidigt har den svarta arbetslösheten ökat och ligger enligt professor Keenan på ungefär 4 miljoner, vilket innebär att över 30 procent av alla arbetsföra svarta sydafrikaner saknar jobb. Till och med i en rapport till Bothas presidentråd erkändes det nyligen att var tredje svart sydafrikan är arbetslös. Till råga på eländet har prishöjningarna drabbat de svarta hårdast, eftersom de största prisökningarna gäller livsmedel och transporter. Bara under det senaste året har matpriserna stigit med 26 procent. Allt detta gör att massor av svarta lever på svältgränsen, och det är inte förvånande att Cosatus kampanj för en minimilön har väckt anklang. Kraven på löner som man kan försörja sig på ligger bakom många av de arbetskonflikter, som under våren 1987 har lett till en formlig strejkvåg. 5

6 Strejker allt vanligare Gruvstrejken som mobiliserade svarta arbetare att sätta kraft bakom sina lönekrav är den senaste och den största i en lång rad strejker under de senaste två åren i Sydafrika. Strejkvågen, som steg alltmer efter apartheidregimens undantagstillstånd i juni 1986, har på kort tid kostat bolagen miljontals förlorade mandagar. De flesta av strejkerna har gett eftertryck åt arbetarnas krav på ökade löner, men andra har ställt krav om frigivning av fackliga ledare som fängslats av regimen eller varit solidaritetsyttringar med andra strejkande arbetare. En del av strejkerna har inneburit en direkt utmaning mot bolagsledningarnas makt och krävt en rättvis fördelning av rikedomarna i landet. COSATUS FÖRSTA AR De viktigaste strejkerna under Cosatus första år genomfördes inom gruvnäringen, detaljhandeln, livsmedelssektorn och bilindustrin. Strejken mot över 50 Pick'n Pay-butiker gällde lönefrågor, medan hundratusentals gruvarbetare strejkade i protest mot den undermåliga säkerheten i gruvorna och mot att fackliga ledare hade kastats i fängelse av regimen. Facket visade också prov på sin styrka, då 1,5 miljoner arbetare 1986 för första gången gjorde 1 maj till en arbetarnas dag i Sydafrika genom att på Cosatus uppmaning utebli från jobbet. Ännu fler stannade hemma på Sowetodagen den 16 juni samma år, trots att regimen just hade infört undantagstillstånd. UPPSVING Men strejkvågens verkliga uppsving har kommit i år, trots att de fackligt organiserade arbetarna under månader utsatts för trakasserier och förföljelse från regimens polis och militär inleddes med den första lagliga strejken inom trä- och pappersindustrin, då arbetare på Mondi krävde högre löner. Också de handelsanställdas strejk mot de- 6 taljhandelskedjan OK Bazaars var en lönestrejk. Den utvecklades till den största strejken inom sydafrikansk detaljhandel någonsin, när det småningom stod klart att apartheidregimen gett direktiv att bolaget inte fick ge efter för arbetarnas krav. Trots att hundratals strejkande fängslades och avskedades, visade de cirka handelsanställda som gått ut i strejk stark motståndsvilja och lyckades till slut få löfte om solidaritetsaktioner från arbetarna i jätteföretaget Anglo American. Det bidrog till att den elva veckor långa OK-strejken kröntes med seger för arbetarna. Dessa två strejker kan ses som en inledning till fackets kamp för minimilöner. Järnvägsarbetarstrejken, som kom att omfatta cirka arbetare, började som en sympatiyttring med en orättvist avsked'ad kollega. Men den fick stor principiell betydelse, därför att det statliga bolaget Sats och regimens polis och militär med full kraft kastade sig över de strejkande. Regimen drog sig inte ens för att skjuta ner strejkande arbetare för att försöka knäcka strejken. Bolaget avskedade strejkande, men järnvägsarbetarna gav ändå inte upp. Den tolv veckor långa strejken slutade i åtminstone en halv seger för järnvägsarbetarnas fackförbund Sarhwu, eftersom transportbolaget inte lyckades att få järnvägstrafiken att fungera med strejkbrytare utan förlorade enorma summor på strejken. Bolaget måste i uppgörelsen förbinda sig att återanställa de avskedade. GRUVSTREJKEN Den stora gruvstrejken för högre löner åt gruvarbetarna måste däremot avbrytas efter tre veckor, främst därför att gruvbolagen började att systematiskt avskeda strejkande och nyrekry.tera gruvarbetare i Lesotho. Där stod tusentals i kö för att få arbete. De flesta av de strejkande gruvarbetarna bodde i bolagens bostäder, där bolagens polisstyrkor kunde sätta stopp för alla strejkmöten och utsätta de strejkande för övergrepp. De fick dessutom förstärkning av regimens polis och mi- Byggnadsarbetare från aktion litär, och elva gruvarbetare dödades under strejken. Gruvarbetarförbundet NUMs generalsekreterare Cyril Ramaphosa medgav efter strejken att det var avskedandet av strejkande arbetare och nyrekryteringen som tvingade facket till förhandlingsbordet. Fortsatta avskedanden skulle ha kunnat totalförstöra fackets strukturer på basnivån. Men NUM tycks trots återgången ha vunnit stor prestige bland gruvarbetarna för att det lyckades att hålla strejken igång under hela tre veckor, och Ramaphosa utlovade att»1988 blir det år då gruvarbetarna går mot seger». fackförbundet Cawu STIGANDE KURVA Till och med apartheidregimens rutinmässigt alltför låga statistik visar på en mdt uppskattar antale1 dagar genom stre: under det första h fört med 1,3 milj hela Och di te räknat in pro1 garsstrejken mot maj, då 2,5 miljot ma från arbetet, e då 1,5 miljoner ut Inofficiella skatt ran för förlorade ; juli och augusti ti ner (gruvstrejken tycks inte råda nåj de fackligt organii tarna i allt högi strejkvapnet för a om sina krav, tro I trappat upp förfi pressalierna mot d

7 Polisbrutalitet racklig vardag en strejk- ;tre: 1rva. Den förlorade arbetser till en miljon våret 1987, jämner dagar under iar man ändå inster som tvådalet vita valet i r stannade hemir Sowetodagen, lev..ngar sätter siffbetsdagar under cirka 4,5 miljoinräknad). Det In tvekan om att rade svarta arbegrad använder sätta kraft bakatt regimen har jelserna och ren. -Polisen ropade till oss i högtalare att utrymma huset. Just när vi strömmade ned för trapporna stormade polisen in i huset. Jag hörde två skott i foajen och såg hur en person föll ihop. Vittnesmålet om polisens stormning av Cosatus högkvarter i Johannesburg smugglades ut ur Sydafrika och undkom därmed regimens stenhårda censur. Det var i samband med det vita valet i början av maj som polisen stormade det lite förfallna elvavåningshuset i centrala Johannesburg. Några dagar senare skakades fackföreningshuset av två bomber. Bomberna var mycket kraftiga och ledde till att huset fick stängas under flera veckor. -Det började med att det helt plötsligt började strömma fram kravallutrustade poliser och militärer på gatorna kring fackförbundshuset. Till och med pansarbilar. De ställde upp sig på långa led. En del var civilklädda trots att de var tungt beväpnade med hagelgevär, k-pistar och gevär för gummikulor. -Det var väldigt spänt och de släppte varken in eller ut några människor från huset. Vi var då minst 600 i huset. De flesta var strejkande järnvägsarbetare som satt i möte. Vi beslöt att skicka en delegation för att tala med polisen, men det var lönlöst. Telefonerna och telexapparaterna bröts och vi försökte återigen tala med poliserna. Det var i det ögonblicket de ropade till oss i högtalare att lämna huset. SLOG VILT - Det var minst 200 poliser som stormade huset. Alla tvingades att ställa sig med händerna mot väggen. De slog vilt omkring sig med piskor och till och med hammare. Kontorsutrustningen förstördes och papper bara slängdes omkring. Totalt dödades den dagen minst sex människor. -Dagen efter såg huset ut som det drabbats av en bomb. I foajen fanns en stor pöl med blod. På natten bara några dagar senare sprängdes två bomber i huset. Huset blev så skadat att vi inte vet om det går att använda det igen, eftersom grunden kan ha blivit skadad, berättar ögonvittnet till polisens attack mot fackföreningshuset i början av maj. KONTROLL Några veckor tidigare var situationen helt annorlunda när jag besökte fackförbundshuset. Som vanligt står några gula polisbilar parkerade på gatan utanför huset. De blåklädda poliserna med hagelgevär står slappt lutade mot väggen och bevakar personerna som går in och ut genom husets ingång. I huset som kryllar av fackligt aktiva arbetare möts man som vit av lite kritiskt granskande blickar. De vita som besöker det av polisen välbevakade huset är antingen vita säkerhetspoliser, utländska journalister eller vita anti-apartheidaktivister vilka ofta är igenkända av de fackliga aktivisterna. Efter att ha blivit kollad av personer som känner till mitt besök byts de misstänksamma blickarna mot ett varmt välkomnande. På fjärde våningen i ett litet ruffigt rum med kakel på väggarna möter jag Jeremy Baskin, vit generalsekreterare i det sydafrikanska pappers- och skogsarbetarförbundet Pawu. Rummet har tidigare varit ett badrum, säger han. -Utvecklingen för vårt förbund har trots trakasserier varit ganska enorm. Sedan fackföreningsfederationen Cosatus bildande i november 1985 har vi mer än fyrdubblat vårt medlemsantal som nu är över Vi har också lyckats att driva igenom flera stora avtalsframgångar. -Men vi har också mer än någonsin drabbats av fängslanden. Att vi drabbas alltmer av frihetsberövanden hör givetvis samman med arbetarnas vilja att inte begränsa vårt arbete till löne- och arbetarskyddsfrågor. COSATU OCH ANC Den vita rasistregimen fick en rejäl chock när ledningen i den nybildade fackförbundsfederationen Cosatu i början av 1986 åkte till Zambias huvudstad Lusaka och samtalade med den förbjudna befrielserörelsen ANC. I det gemensamma uttalande som publicerades efter mötet klargjorde Cosatu att man såg ANC som»den övergripande ledaren och som en verklig representant för Sydafrikas kämpande folk>>. -Vi måste göra klart att ANC inte direkt leder vårt arbete. Vi är en egen demokratisk organisation men det är utan tvekan så att den stora majoriteten av arbetarna - våra medlemmar - stödjer ANC. -Det är en realitet, säger Jeremy Baskin. RAZZIOR Denna nya öppenhet och utmaning till apartheidregimen har utan tvekan varit en orsak till den kraftigt ökande vågen av häktningar av fackliga ledare och aktivister. Under hela 1986 fängslades uppskattningsvis fackliga ledare och aktivister. Den siffran är troligtvis redan överstigen efter 1987 års första sex månader. I maj och juni har en läng rad av Cosatus kontor utsatts för polisrazzior och slagits sönder med påkar, bränts upp med bensinbomber eller som i Johannesburghögkvarteret bombats med kraftiga bomber. Cosatus generalsekreterare Jay Naidoo menar att detta inte kommer att kunna hindra fackförbundsrörelsens fortsatta utveckling: -Vår verkliga styrka ligger inte i att vi har kontor. Vår styrka finns hos våra medlemmar och den demokratiska strukturen på arbetsplatserna. Det är de som skapat Cosatu och givit en röst åt den sydafrikanska arbetarklassen. Han ser ganska mörkt på framtiden. -Vi ser bomberna och polisattackerna som inledningen till en större planerad aktion mot federationen från regimens sida. -Vi behöver den internationella solidariteten mer än någonsin, säger Cosatus generalsekreterare Jay Naidoo. (Artikeln är en förkortad version av en artikel i Sia nr 14/87. Den återges med författarens tillstånd.)

SYDKOREA: Är solidaritet möjlig i en flexibel värld? sid 14 21

SYDKOREA: Är solidaritet möjlig i en flexibel värld? sid 14 21 SYDKOREA: Är solidaritet möjlig i en flexibel värld? sid 14 21 SYDAFRIKA: Cosatu och kampen för en global arbetarrörelse sid 22 25 BRASILIEN: Fackets autonomi efter Lulas valseger sid 26 33 Inspiration

Läs mer

Detta är en annonsbilaga från LO och Palmecentret. Läs mer på www.lo.se. Global facklig kamp för drägliga jobb

Detta är en annonsbilaga från LO och Palmecentret. Läs mer på www.lo.se. Global facklig kamp för drägliga jobb Januari 2014 Global respekt Medlemmar i Palmecentret 26 Svensk fackföreningsrörelse och arbetarrörelse, däribland LO, ABF, SAP och flera av LO-förbunden. Medlemmar i globala fackföreningsrörelsen 174000000

Läs mer

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna 118 Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Andra världskrigets övergrepp gjorde att världens länder kunde enas om en gemensam deklaration som skulle skydda

Läs mer

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer

När södra Afrikas frihet var vår. Afrikagrupperna 1964 1994

När södra Afrikas frihet var vår. Afrikagrupperna 1964 1994 När södra Afrikas frihet var vår Afrikagrupperna 1964 1994 Red. MAI PALMBERG När södra Afrikas frihet var vår Afrikagrupperna 1968 1994 Nielsen & Norén förlag Boken ingår i serien Folkrörelsernas solidaritetsarbete

Läs mer

EN Rapport om METODER FÖR INFLYTANDE FÖR ANSTÄLLDA I KINA

EN Rapport om METODER FÖR INFLYTANDE FÖR ANSTÄLLDA I KINA EN Rapport om METODER FÖR INFLYTANDE FÖR ANSTÄLLDA I KINA - för företag, fackföreningar och organsiationer 2 Rapport om konserverad tonfisk Innehåll Inledning 4 Syfte & avgränsning 5 Hongkong-watchdog

Läs mer

»Gör ni då inte åtskillnad?«

»Gör ni då inte åtskillnad?« »Gör ni då inte åtskillnad?« RUNE FORSBECK»Gör ni då inte åtskillnad?« Boken ingår i serien Folkrörelsernas solidaritetsarbete med södra Afrika och är producerad med stöd av Sida via Nordiska Afrikainstitutet

Läs mer

Kapitel 12 Den globala arbetarrörelsen partier och fackföreningar

Kapitel 12 Den globala arbetarrörelsen partier och fackföreningar Kapitel 12 Den globala arbetarrörelsen partier och fackföreningar 292 Kapitel 12 Den globala arbetarrörelsen partier och fackföreningar Medlemmar i exempelvis IF Metall, Kommunal, Seko och GS tillhör fackförbund

Läs mer

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen Ragnar Järhult Nu eller aldrig En bok om den nya strejkrörelsen Med inledning av Åke Olsson Utgiven 1982 Denna digitaliserade version publicerad med författarens tillstånd Den som vill ha boken i tryckt

Läs mer

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september ARBETARMAKT NR 3 2008 Pris: 10 kronor Stödpris: 20 kronor www.arbetarmakt.com Arbetarmakt, svensk sektion av Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september 17 21 september i år hålls Europas Sociala Forum

Läs mer

AmnestyPress. π Dadaab i Kenya π Tindouf i Algeriet. När flykten blir permanent reportage från. Albert Woodfox 42 år i isoleringscell

AmnestyPress. π Dadaab i Kenya π Tindouf i Algeriet. När flykten blir permanent reportage från. Albert Woodfox 42 år i isoleringscell AmnestyPress Nr 1 mars 2015 När flykten blir permanent reportage från π Dadaab i Kenya π Tindouf i Algeriet Albert Woodfox 42 år i isoleringscell Chockerande rapport om CIA:s tortyr Amnesty kräver stopp

Läs mer

Boken är skriven av: Bengt Rolfer. De första hundra åren (1887 1987) Förbundet i modern tid (1987 2012) Finansförbundet i framtiden

Boken är skriven av: Bengt Rolfer. De första hundra åren (1887 1987) Förbundet i modern tid (1987 2012) Finansförbundet i framtiden Den här skriften spänner över 125 år. Mycket har förändrats under den tiden i hela vårt samhälle, på arbetsmarknaden och inte minst inom bankerna och i den finansiella sektorn. De frågor som Svenska Bankmannaföreningen,

Läs mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer #56 4 Direkt Aktion ges ut av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska Ungdomsförbundets

Läs mer

Martin Luther King & ickevåld

Martin Luther King & ickevåld Martin Luther King & ickevåld FÖRDJUPNINGSHÄFTE Innehåll Förord...3 Inledning...4 1: En kort biografi om Martin Luther King...5 2: King om våld och ickevåld...8 3: Ickevåld en strategi för att förändra

Läs mer

''Vår slutliga. också

''Vår slutliga. också nted arbetare ' Chile: Hur lever en chilensk arbetare idag, mer än ett och halvt år efter militärkuppen i september 1973? Hur organiseras motståndet, och vilka är de största svårigheterna? Vilka är lärdomarna

Läs mer

Vårt första sekel. LO-sektiOnen i MaLMö 100 år

Vårt första sekel. LO-sektiOnen i MaLMö 100 år Vårt första sekel LO-sektiOnen i MaLMö 100 år Vårt första sekel 1913 2013 hundra år av facklig kamp i Malmö Vårt första sekel 1913 2013 1 Innehåll Författare Roger Johansson (red), Anton Flink, John-Erik

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lättläst Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar Nyhetsklipp Tvisten kan sluta i Europadomstolen Göteborgs-Posten 1 2008-01-21 3 Hamnparter söker förlikning Göteborgs-Posten 1

Läs mer

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst 1 2 Arbetsvillkor i leverantörsleden - 10 år efter debattens uppkomst 3 Blir det bättre? är en rapport som ges ut av Rena Kläder

Läs mer

SKT sibiriska arbetarfederationen SKT, Sibiriska arbetarfederationen, är den snabbast växande syndikalistiska rörelsen i världen Sedan snart tio år tillbaka har de stridit i ett postkommunistiskt Ryssland,

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Vart går Venezuela? Artiklar ur tidskriften Röda Rummet

Vart går Venezuela? Artiklar ur tidskriften Röda Rummet Vart går Venezuela? Artiklar ur tidskriften Röda Rummet Innehåll Venezuela tärningen är kastad...1 En modell byggd på olja...1 Hugo Chávez gör entré...2 Valseger över etablissemanget... 3 Nya lagar hårdare

Läs mer

FÖRSTA LINJEN. Avtalet kan ge facket på Scania veto. i Stockholms. förändring. besluten att försvara fackliga rättigheter om han väljs in.

FÖRSTA LINJEN. Avtalet kan ge facket på Scania veto. i Stockholms. förändring. besluten att försvara fackliga rättigheter om han väljs in. FÖRSTA LINJEN Posttidning A Första linjen 2/2014 Årgång 1 En ny tidning för dig som är medlem i Seko Stockholm Alexander Lindholm: Det är dags att vi ryter ifrån Krönika Michael Gustafsson: Avtalet kan

Läs mer

Naturlig samverkan eller demokratiskt problem

Naturlig samverkan eller demokratiskt problem UPPDRAG SVERIGE 2006 Naturlig samverkan eller demokratiskt problem Om LO, pengarna och partiet KLAS HJORT FREDRIK SEGERFELDT 4 Maj 2006 ISBN 91-7566-617-0 Timbro, Box 5234 102 45 Stockholm tel 08-587 898

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Dela med. en tidning från diakonia nummer 3-2006 VAL FÖR VÄRLDEN?

Dela med. en tidning från diakonia nummer 3-2006 VAL FÖR VÄRLDEN? Dela med en tidning från diakonia nummer 3-2006 VAL FÖR VÄRLDEN? I sommar har världen kommit nära Vi har åter sett bomberna falla över Libanon. Ett tusental libaneser, de fl esta civila, har dödats i Israels

Läs mer

Vem är staten till för?

Vem är staten till för? WWW.SOCIALISTER.SE NR 48 SEPT / OKT 2012 20KR Inga vinster i välfärden! Pantrarna för upprustning av förorten nr48 1 Vem är staten till för? Klasskamp i Sydafrika 2012-09-17 14:26 ledare VAD BÖR GÖRAS?

Läs mer

Klassresan. - när förorten flyttade in! 3/2003 18 22 28 31

Klassresan. - när förorten flyttade in! 3/2003 18 22 28 31 Klassresan - när förorten flyttade in! SVERIGE ÄR ETT klassamhälle. Det har det alltid varit och det är det fortfarande. Problemet är att utvecklingen går åt helt fel håll. De rika blir rikare samtidigt

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer