Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del"

Transkript

1 Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del CBNes... 7

2 Snabbguide Innehåll 1 Snabbguide Användningsområde Konformitet Skåp- och utrustningsöversikt Placeringsmått Spara energi HomeDialog Allmänna säkerhetsanvisningar Kontrollpanel Menystruktur Hantera displayen Temperaturdisplay Idrifttagande Omhängning av dörr Vattenanslutning Placering i köket Transportera skåpet Placering av skåpet Avfallshantera förpackningarna Anslutning av skåpet Slå till skåpet Handhavande Inställning av displayens språk Temperaturdisplayens ljusstyrka Temperaturdisplayens kontrast Kontrollera förvaringstider Barnlås Dörrlarm Temperaturlarm Kyldel BioFresh-del Frysdel Underhåll Avfrostning med NoFrost Rengöring av skåpet Rengöring av IceMaker Byta glödlampa i innerbelysningen Kundtjänst Störningar Ta ur drift Slå från skåpet Ta skåpet ur drift Avfallshantering /47/EG. En felaktig användning av skåpet kan medföra att förvarade varor skadas eller förstörs. Skåpet är dessutom inte avsett för produkter som kan medföra explosionsfara. Skåpet är, beroende på klimatklass, avsett för användning i begränsad omgivningstemperatur. Gällande klimatklass är angiven på typskylten. Märk u Håll angiven omgivningstemperatur, annars minskar kyleffekten. Klimatklass SN 10 C till32 C N 16 C till 32 C ST 16 C till 38 C T 16 C till 43 C 1.2 Konformitet För omgivningstemperatur Köldmedelsystemet är provat vad avser täthet. Skåpet motsvarar tillämpliga säkerhetsbestämmelser samt EU-direktiven 2006/95/EG och 2004/108/EG. 1.3 Skåp- och utrustningsöversikt Tillverkaren arbetar kontinuerligt med vidareutveckling av alla typer och modeller. Vi ber er därför att ha förståelse för att vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik. Läs noga igenom denna bruksanvisning så att du lär dig alla fördelar med ditt nya skåp. Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med(*). Åtgärder att utföra är markerade med en, resultatet efter utförandet med en. 1 Snabbguide 1.1 Användningsområde Skåpet är endast avsett för kylning av livsmedel. Vid yrkesmässig kylning av livsmedel skall tillämpliga lagliga bestämmelser efterföljas. Skåpet är inte avsett för förvaring och kylning av mediciner, blodplasma, laboratoriepreparat eller liknande ämnen eller produkter enligt medicinproduktriktlinje Fig. 1 (1) Fläkt (11) BioFresh, Hydro-/DrySafe, BioFreshPlus* (2) Glasplatta, flyttbar (12) BioFresh, Hydro-/DrySafe (3) Lådhylla, uttagbar (13) Typskylt (4) Konservhylla, flyttbar (14) Isberedare (5) Delad glasplatta, flyttbar (15) Frysfack, litet (6) Invändig belysning* (16) VarioSpace (7) Delningsskiva med (17) Frysbricka, kylakumulator flaskhylla 2

3 Allmänna säkerhetsanvisningar (8) Flaskhylla, flyttbar (18) Frysfack, stort (9) Kontrollpanel för BioFresh Plus* (19) Justeringsfötter (10) Belysning BioFresh* (20) Avloppsöppning för smältvatten* 1.4 Placeringsmått Modell CBNes Spara energi Skåphöjd H (mm) Fig. 2 - Sörj alltid för en god ventilation. - Öppna skåpsdörren så kort tid som möjligt. - Lägg in livsmedlen sorterat. - Lägga in varma livsmedel: Låt dem först kallna till rumstemperatur. - Tina upp djupfrysta livsmedel i kylskåpet. Dammavlagringar höjer energiförbrukningen: - Damma av kompressorn med kondensorn - metallgaller på skåpets baksida - en gång per år. 1.6 HomeDialog Beroende på modell kan skåpet eftermonteras med moduler för HomeDialog systemet eller det seriella gränssnittet (RS 232). Modulen kan anskaffas i fackhandeln. Mer information finns på Internet under 2 Allmänna säkerhetsanvisningar Risker för användaren: - Detta skåp är inte avsett att användas av personer (även barn) med psykiska, sensoriska eller mentala handikapp eller personer som inte har tillräcklig kunskap och erfarenhet. Såvida inte en person ansvarar för deras säkerhet och lär dem hur skåpet används, till en början under uppsikt. Se till att barn inte leker med skåpet. - Drag ur stickkontakten (drag därvid inte i kabeln) eller slå från säkringen vid felfunktion. - Låt endast kundtjänst eller annan därför utbildade fackpersonal utföra reparationer och ingrepp i skåpet samt byte av nätanslutningskabeln. - Tag alltid i stickkontakten när skåpet skall skiljas från elnätet. Drag inte i kabeln. - Montera och anslut bara skåpet enligt instruktionerna i bruksanvisningen. - Förvara denna bruksanvisning noga och lämna över den till en eventuell ny ägare. - Alla reparationer eller ingrepp på IceMaker får bara utföras av kundtjänst eller annan därför utbildad fackpersonal. - Tillverkaren ansvarar inte för skador uppkomna på grund av felaktig vattenanslutning. Brandrisk: - Köldmedlet R 600a är miljövänligt men brännbart. Utläckande köldmedel kan självantända. Skada inte kylsystemets rörledningar. Använd inte öppen eld eller tändare inne i skåpet. Använd inga elektriska apparater inne i skåpet (till exempel ångtvätt, värmeapparater, glassmaskiner osv.). Om köldmedel läcker ut: Avlägsna öppen eld eller tändanordningar i närheten av läckaget. Drag ur stickkontakten. Vädra ordentligt. Kontakta kundtjänst. - Förvara inte explosiva ämnen eller sprayburkar med brännbar drivgas, som till exempel Butan, Propan, Pentan osv. i skåpet. Innehållet i sådana sprayburkar anges på etiketten eller så är de märkta med en flamsymbol. Eventuell utströmmande gas kan antändas av elektriska komponenter. - Ställ inte tända stearinljus, lampor och andra föremål med öppen låga på eller i skåpet. - Förvara bara högprocentig alkohol i stående, tättslutande flaskor. Eventuell läckande alkohol kan antändas av elektriska komponenter. Risk för vältning: - Använd inte sockel, lådor, dörrar osv. som steg eller stöd. Detta gäller särskilt för barn. Risk för matförgiftning: - Förtär inte livsmedel som har förvarats för länge. Risk för frysskador, dövhetskänlor och smärta: - Undvik lång hudkontakt med kalla ytor eller kyl-frysvaror eller vidtag skyddsåtgärder, till exempel använd handskar. Ät inte glass, speciellt isglass för kallt och direkt. Risk för klämskador - Tag inte i stängningsdämparen. När dörren stängs kan fingrarna klämmas. Beakta de speciella anvisningarna i de andra avsnitten: FARA VARNING OBSERVER OBSERVE- RA Anvisning Påvisar en omedelbar farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks. Påvisar en farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks. Påvisar en farlig situation vilken kan leda till lätta eller medelsvåra kroppsskador om den inte undviks. Påvisar en farlig situation vilken kan leda till materielskador om den inte undviks. Påvisar en nyttig anvisning eller tips. 3

4 Kontrollpanel 3 Kontrollpanel 3.1 Menystruktur HUVUDMENY KYLNING TEMPERATUR FRYSNING BIOFRESH PLUS* SUPERCOOL HOLIDAY PÅ/AV TEMPERATUR SUPERFROST PÅ/AV PÅ/AV PÅ/AV PÅ/AV ICEMAKER TWISTCLEAN STARTA PÅ/AV VATTENPÅFYLLNING PÅ/AV PÅ/AV FÖRVARINGSTIDER Produktgrupper Produkt FÖRVARINGSTIDER TILLVALSFUNKTIO- NER BARNLÅS BIOFRESH BIOFRESHPLUS* / HOME- DIALOG SYSTEM* PÅ/AV INSTÄLLNING INSTÄLLNING Separat instruktion KONFIGURATION BELYSNING Belysning Inställningsvärde KONTRAST SPRÅK KONTRAST Språkval 4

5 Idrifttagande 3.2 Hantera displayen q Torx 25 q Torx 15 q Skruvmejsel q eller skruvdragare q en medhjälpare för montering Borttagning av övre stängningsdämpare För skåp med stängningsdämpare börja med denna punkt: För skåp utan stängningsdämpare börja med (se 4.1.2). Fig. 3 (1) Temperaturdisplay kyldel (5) Knapp vänster (2) Temperaturdisplay frysdel (6) Knapp Till (3) Knapp OK. (7) Knapp Från (4) Knapp höger Alla funktioner kan styras via displayen: - Aktivera inställningsläge Tryck på en valfri knapp. - Röra markören uppåt: Tryck på knappen Till Fig. 3 (6). - Röra markören neråt: Tryck på knappen Från Fig. 3 (7). - Röra markören åt vänster: Tryck på knappen Vänster Fig. 3 (5). - Röra markören åt höger: Tryck på knappen Höger Fig. 3 (4). - Längre informationstexter i displayen finns på flera sidor: Bläddra vidare: Tryck på knappen Höger Fig. 3 (4). Bläddra bakåt: Tryck på knappen Vänster Fig. 3 (5). - Bekräfta val: Tryck på knappen OK Fig. 3 (3). - Lämna meny: Tryck på knappen Vänster Fig. 3 (5). 3.3 Temperaturdisplay Vid normal användning visas: - Den högsta frystemperaturen - Under frystemperaturen: Den förinställda temperaturen i frysdelen - Den genomsnittliga kyltemperaturen - Över kyltemperaturen: Den förinställda temperaturen i kyldelen Temperaturdisplay frysdel blinkar: - Temperaturinställningen ändras - Efter inkoppling är temperaturen ännu inte tillräckligt låg - Temperaturen har stigit flera grader I displayen visas blinkande streck: Följande indikeringar påvisar ett fel. Möjlig orsak och åtgärder för avhjälpande av felet är beskrivet (se Störningar). - F0 till F9 - FE - STRÖMAVBROTT - KONTROLLERA VATTENANSLUTNINGEN 4 Idrifttagande 4.1 Omhängning av dörr Vid behov kan dörren hängas om: Följande verktyg behövs: Fig. 4 u Öppna den övre dörren. OBSERVERA Risk för skador! Om dörrtätningen är skadad stänger eventuellt dörren inte ordentligt och kylningen blir inte tillräcklig. u Skada inte dörrtätningen med skruvmejseln! u Lossa panelen Fig. 4 (1) med en skruvmejsel och tag bort den. w Panelen hänger över dämpningsbygeln. Fig. 5 u Skjut panelen över dämpningsbygeln Fig. 5 (4) framåt i riktning mot skåpet. u Sätt i säkringen Fig. 5 (2) i det avlånga hålet. w På grund av säkringen kan inte den rörliga leden slå ihop. u Lossa täckbrickan på gångjärnssidan Fig. 5 (5) med en skruvmejsel till första spärrläget. w Bulten syns. u Tryck ut bulten Fig. 5 (3) nerifrån. u Tryck dämpningsbygeln Fig. 5 (4) i riktning mot dörren. u Lossa och tag bort täckbrickan på gångjärnssidan Fig. 5 (5). u Tag bort panelen Fig. 5 (1). u Lossa täckbrickan på handtagssidan Fig. 6 (6) med en skruvmejsel och tag bort den. Fig. 6 u Skruva bort stängningsdämparenheten (2 gånger Torx 15) Fig. 5 (7). u Drag ut stängningsdämparenheten lite, skjut den mot handtagssidan och vrid ut den. 5

6 Idrifttagande u Lägg stängningsdämparenheten åt sidan. u Flytta lagerdelen Fig. 7 (8) vrid den 180 och flytta den till motsatta sidan. Borra eventuellt upp skruvhålen eller använd skruvdragare Lossa kabelanslutning på kåpan Fig. 7 u Tag bort hela dörren med lagerbock Fig. 10 (23) och kabel uppåt. Lyft eventuellt försiktigt med en skruvmejsel under lagerbocken för att lossa. u Ställ dörren åt sidan Borttagning av nedre stängningsdämpare För skåp med stängningsdämpare. För skåp utan stängningsdämpare fortsätt med (se 4.1.5). Fig. 11 u Öppna den nedre dörren. Fig. 8 u Öppna den övre dörren. För skåp utan stängningsdämpare: u Tag bort täckbrickan på handtagssidan Fig. 9 (6) : Lossa till höger med en skruvmejsel och skjut den utåt. u Ta bort täckbrickan på gångjärnssidan Fig. 9 (11) : Lossa till vänster med en skruvmejsel och skjut den utåt. Fig. 9 För alla skåp: u Tag bort frontpanelen Fig. 8 (10) med en skruvmejsel. u Tag ur kontakten och lossa kontaktanslutningen Fig. 8 (12). u Lossa den grå kabeln Fig. 8 (13) ur hållaren. OBSERVERA Risk för skador! Om dörrtätningen är skadad stänger eventuellt dörren inte ordentligt och kylningen blir inte tillräcklig. u Skada inte dörrtätningen med skruvmejseln! u Lossa panelen Fig. 11 (30) med en skruvmejsel och tag bort den. w Panelen hänger över dämpningsbygeln Borttagning av övre dörr Märk u Tag bort livsmedel från dörrfacken innan dörren tas bort så att inga livsmedel ramlar ut. Fig. 10 u Tag bort skyddsplåten Fig. 10 (20) framåt och uppåt. u Lyft täckbrickan Fig. 10 (21). AKTA Risk för skador om dörren slås upp! u Håll ordentligt i dörren. u Ställ dörren försiktigt åt sidan. u Skruva ur skruven M5 Fig. 10 (22) helt. Fig. 12 u Skjut panelen framåt över dämpningsbygeln Fig. 12 (34) i riktning mot skåpet. u Sätt i säkringen Fig. 12 (32) i det avlånga hålet. w På grund av säkringen kan inte den rörliga leden slå ihop. u Lyft täckbrickan Fig. 12 (31) från utsidan med en skruvmejsel och tag bort den utåt. u Luta skåpet bakåt med hjälp av en medhjälpare. u Tryck ut bulten Fig. 12 (33) nerifrån. u Tryck dämpningsbygeln Fig. 12 (34) i riktning mot dörren. u Tag bort panelen Fig. 12 (30). u Skruva bort stängningsdämparenheten (2 gånger Torx 15) Fig. 12 (35). u Drag ut stängningsdämparenheten lite, skjut den mot handtagssidan och vrid ut den. u Lägg stängningsdämparenheten åt sidan Borttagning av nedre dörr u Stäng den nedre dörren. För skåp utan stängningsdämpare: u Drag ut mittre lagerbult Fig. 13 (41) från lagerbocken och tag bort nedre dörren. För skåp med stängningsdämpare: u Drag bort mittre lagerbult Fig. 13 (41) med platta Fig. 13 (44) ur lagerbocken och drag ut den nedre dörren. 6

7 Idrifttagande För alla skåp: u Drag bort plastkåpan Fig. 13 (40). AKTA Risk för skador om dörren slås upp! u Håll ordentligt i dörren. u Ställ dörren försiktigt åt sidan. u Öppna den nedre dörren. u Demontera mittre lagerbock Fig. 13 (42). u Lyft av den nedre dörren uppåt och ställ den åt sidan Flytta mittre lagerdelar u Skruva bort lagerdelen Fig. 14 (56) och skruva fast den igen vriden 180. u Luta skåpet lite bakåt igen och sätt tillbaka lagerbulten Fig. 15 (52). Urtaget skall peka framåt. u Flytta täckbrickan Fig. 14 (57) till motsatta sidan.* Fig. 15 AKTA Risk för skador om dörren slås upp! u Säkringen (51) skall gripa in i lagerbocken från sidan så att lagerbocken och därmed dörren är säkrad. u Fig. 13 u Drag försiktigt bort täckpanelen Fig. 13 (43). u Flytta mittre lagerbock Fig. 13 (42) vriden 180 till den nya gångjärnssidan. u Montera täckpanelen Fig. 13 (43) vriden 180 på den nya handtagssidan Flytta nedre lagerdelar för skåp med stängningsdämpare u Sätt på säkringen (51) på lagerbocken igen. u Montera gångjärnsbussningen Fig. 14 (50) Flytta nedre lagerdelar för skåp utan stängningsdämpare Fig. 14 u Drag bort säkringen Fig. 14 (51) framåt. u Tag bort täckbricka Fig. 14 (57).* u Skruva in justeringsfoten Fig. 14 (52) helt. u Luta skåpet lite bakåt med hjälp av en annan person för att ta bort lagerbulten. u Drag ur lagerbulten Fig. 14 (52) neråt och tag bort den framåt. Var därvid noga med gångjärnsbussningen Fig. 14 (50). u Skruva bort lagerbocken Fig. 14 (53)(3 x Torx 25) Fig. 14 (54). u Lyft försiktigt täckbrickan på handtagssidan Fig. 14 (55) och flytta den. u Skruva fast lagerbocken Fig. 14 (53) på den nya gångjärnssidan, eventuellt med hjälp av en skruvdragare. Fig. 16 u Tag bort säkringen Fig. 16 (51) framåt. u Tag bort täckbricka Fig. 16 (59).* u Skruva in justeringsfoten Fig. 16 (52) helt. u Luta skåpet lite bakåt med hjälp av en annan person för att ta bort lagerbulten. u Drag ur lagerbulten Fig. 16 (52) neråt och tag bort den framåt. Var därvid noga med gångjärnsbussningen Fig. 16 (58). u Skruva bort lagerbocken Fig. 16 (53)(3 x Torx 25) Fig. 16 (54). u Skruva bort lagerdelen Fig. 16 (56)(1 x Torx 25) Fig. 16 (57) och flytta den till motstående hål i lagerbocken, skruva fast den igen. u Lyft täckbrickan Fig. 16 (55) på handtagssidan försiktigt och flytta den. u Skruva fast lagerbocken Fig. 16 (53) igen på den nya gångjärnssidan, eventuellt med hjälp av en skruvdragare. 7

8 Idrifttagande u Luta skåpet lite bakåt igen och sätt tillbaka lagerbulten Fig. 17 (52). Urtaget skall peka framåt. u Sätt på täckbrickan Fig. 16 (59) till motsatta sidan.* Skåp med stängningsdämpare: u Sätt plattan Fig. 13 (44) på mittre lagerbult Fig. 13 (41) Montering av nedre stängningsdämpare För skåp med stängningsdämpare. För skåp utan stängningsdämpare fortsätt med (se ). Fig. 17 AKTA Risk för skador om dörren slås upp! u Säkringen (51) skall gripa in i lagerbocken från sidan så att lagerbocken och därmed dörren är säkrad. u u Sätt på säkringen (51) på lagerbocken igen. u Montera gångjärnsbussningen Fig. 16 (58) Flytta handtag För skåp utan stängningsdämpare: u Tag bort fjäderklämman Fig. 18 (71) från dörren och flytta den till den nya gångjärnssidan. För alla skåp: u Lyft ur pluggen Fig. 18 (70) från nedre dörrlagerbussningen och flytta den. Fig. 19 u Lossa täckbrickan Fig. 19 (36) från panelen Fig. 19 (30) och sätt tillbaka på andra sidan. u Haka i (A) och vrid in (B) stängningsdämparenheten med den rörliga leden pekande mot gångjärnssidan. w Skruvhålen till vänster och höger måste ligga exakt över varandra. u Skruva fast stängningsdämparenheten (2 gånger Torx 15) Fig. 19 (35). Fig. 20 u Montera panelen Fig. 20 (30) på dämpningdbygeln så att hakarna pekar framåt och framsidan mot skåpet. u Drag dämpningsbygeln Fig. 20 (34) till lagerdelen Fig. 20 (56) och sätt i bulten Fig. 20 (33) uppifrån så att fyrkanten sitter i fördjupningen. u Sätt på täckbrickan Fig. 20 (31). w Kontrollera att täckbrickan sitter rätt så att dörren stänger ordentligt och bulten är säkrad. u Tag bort säkringen Fig. 20 (32) genom att vrida på den. u Sätt på panelen Fig. 20 (30) på dörren. u Stäng den nedre dörren. Fig. 18 u Demontera handtag Fig. 18 (72), plugg Fig. 18 (73) och tryckplattor Fig. 18 (74) och flytta dem till motsatta sidan. u Kontrollera vid montering att tryckplattorna på motsatta sidan att de låses fast ordentligt Montering av nedre dörr u Sätt på dörren uppifrån på lagerbulten Fig. 14 (52). u Stäng dörren. u Sätt på plastkåpan Fig. 13 (40) på mittre lagerbocken Fig. 13 (42) igen. u Sätt i mittre lagerbult Fig. 13 (41) genom mittre lagerbock Fig. 13 (42) i den nedre dörren. 8

9 Idrifttagande Flytta kabelanslutning (övre dörr) Skåp med stängningsdämpare: u Låt dörren vara öppen Montering av övre stängningsdämpare För skåp med stängningsdämpare. För skåp utan stängningsdämpare fortsätt med (se ). Fig. 21 u Tag bort täckbrickan Fig. 21 (63) på dörren med en skruvmejsel. u Drag bort kontakten Fig. 21 (60). u Vrid lagerbocken Fig. 21 (23) på den övre dörren utåt, parallellt med dörrkanten. Fig. 22 OBSERVERA Kabel kan vridas och därigenom skadas! u Använd mallen. Fig. 23 u Lossa täckbrickan Fig. 23 (9) från panelen Fig. 23 (1) och sätt tillbaka på andra sidan. u Haka i (A) och vrid in (B) övre stängningsdämparenhet med den rörliga leden på gångjärnssidan och vrid in den. w Skruvhålen till vänster och höger måste ligga exakt över varandra. u Skruva fast stängningsdämparenheten. (2 gånger Torx 15) Fig. 23 (7) Märk u Gör allt i rätt ordning. Häng först på panelen över dämpningsbygeln, därefter täckbrickan. u Lossa den medlevererade mallen Fig. 22 (61) från lagerbocken och säkra därmed lagerbocken Fig. 22 (23) och bussningen från att vridas. u Flytta lagerbocken Fig. 21 (23) nerifrån med hjälp av en skruvmejsel och tag bort den och kabeln från dörren. u Tryck ut pluggen Fig. 21 (62) nerifrån med hjälp av en skruvmejsel och sätt i den på motsatta sidan. u Lägg lagerbockens kabel Fig. 21 (23) på motsatta sidan och montera lagerbocken. u Tag bort mallen Fig. 21 (61) och sätt fast den på lagerbocken. u Sätt i kontakten Fig. 21 (60). u Lägg kabeln i hållaren. Skåp utan stängningsdämpare: u Sätt i täckbrickan Fig. 21 (63) i dörren Montering av den övre dörren u Sätt på den övre dörren på mittre lagerbult Fig. 13 (41), stäng dörren och sätt på övre lagerbock Fig. 10 (23) så att den griper in i skåpets översida. u Skruva fast lagerbocken Fig. 10 (23). Borra eventuellt upp skruvhålen eller använd skruvdragare. u Sätt på täckbricka Fig. 10 (20) och täckbricka Fig. 10 (21). u Återställ kontaktanslutning Fig. 8 (12). u Lägg kabeln i hållaren. u Sätt på täckbrickan Fig. 8 (10) igen. Skåp utan stängningsdämpare: u Montera täckbrickan Fig. 9 (6) vriden 180 på handtagssidan utifrån och lås fast. u Montera täckbrickan Fig. 9 (11) vriden 180 utifrån på gångjärnssidan och lås fast. Fig. 24 u Sätt panelen Fig. 24 (1) på dämpningsbygeln Fig. 24 (4) så att spärrhakarna pekar inåt och framsidan mot skåpet. u Skjut på täckbrickan Fig. 24 (5) utifrån (A) och vrid den över lagerdelen Fig. 24 (8) (B). u Sätt på täckbrickan Fig. 24 (5) och lås den i första spärrläget. w Öppningarna för bulten ligger efter positionering av dämpningsbygeln över varandra. u Drag dämpningsbygeln Fig. 24 (4) till lagerdelen Fig. 24 (8) och sätt i bulten Fig. 24 (4) uppifrån så att fyrkanten sitter i fördjupningen. u Sätt på täckbrickan Fig. 24 (5) komplett på lagerdelen Fig. 24 (8). w Kontrollera att täckbrickan sitter rätt så att dörren stänger ordentligt och bulten är säkrad. u säkringen Fig. 24 (2) genom att vrida på den. u Sätt på panelen Fig. 24 (1) på dörren. u Sätt på täckbrickan Fig. 6 (6) på handtagssidan utifrån, vriden

10 Idrifttagande Rikta in dörren u Rikta eventuellt in dörren mot skåpet med de båda avlånga hålen på nedre lagerbocken Fig. 16 (53) och lagerbocken i mitten Fig. 13 (42). Skruva därvid ur skruven i mitten på nedre lagerbocken Fig. 16 (53). u Drag fast skruvarna. 4.2 Vattenanslutning u Anslut den medlevererade rostfria slangens raka del till avstängningskranen. Magnetventilen sitter nertill på skåpets baksida. Den har en metrisk R3/4 anslutningsgänga. u Anslut den rostfria slangens vinklade del till magnetventilen. u Öppna kranen och kontrollera hela vattensystemet avseende läckage. Före den första användningen: u Låt en behörig fackman avlufta vattenledningen. VARNING Risk för elektrisk stöt! u Drag ur stickkontakten innan skåpet ansluts till vattenledningen. u Stäng av huvudvattenledningen innan ismaskinens vattenledning ansluts. u Anslutning till dricksvattensystemet får bara göras av en behörig rörmokare. 4.3 Placering i köket VARNING Förgiftningsrisk! u Vattenkvaliteten skall motsvara respektive lands dricksvattenförordning (till exempel 98/83/ u IceMaker är enbart till för frysning av iskuber för användning i ett hushåll och skall därför förses med lämpligt vatten. Fig Vattentrycket skall vara mellan 0.15 MPa och 0.6 MPa (1,5 bar - 6 bar). - Skåpets vattenförsörjning skall ske från en kallvattenledning som håller drifttrycket och motsvarar hygienföreskrifterna. Använd den medlevererade rostfria slangen (längd 1,5 m). Återanvänd inte gamla slangar. En 3 m lång slang kan anskaffas hos kundtjänst. Denna skall monteras av en fackman. I slangens anslutningskoppling finns ett filter med packning. - Mellan slangen och huvudvattenledningen skall finnas en avstängningskran för att vid behov kunna stänga av vattentillförseln. - Alla skåp och anordningar som används för vattentillförseln skall motsvara respektive lands gällande föreskrifter. - Skada eller böj inte vattenledningen vid placering av skåpet. Fig. 26 (1) Överskåp (3) Köksskåp (2) Skåp (4) Vägg Skåpet kan byggas in med köksinredningen. För att anpassa skåpet Fig. 26 (2) till höjden på köksskåpen kan ett överskåp Fig. 26 (1) monteras. Vid inbyggnad med normala köksskåp (djup max. 580 mm) kan skåpet placeras direkt intill köksskåpet Fig. 26 (3). Skåpets dörr står i sidled 34 mm och i mitten 50 mm framför köksskåpsfronten. Den kan därför utan problem öppnas och stängas. Viktigt för ventilationen: - På överskåpets baksida skall finnas ett ventilationsschakt, minst 50 mm djupt längs hela överskåpets bredd. - Ventilationstvärsnittet under taket skall vara minst 300 cm 2. - Ju större ventilationstvärsnitt desto mer energisparande arbetar skåpet. Om skåpet placeras med gångjärnen bredvid en vägg Fig. 26 (4) skall avståndet mellan skåpet och väggen vara minst 36 mm. Detta motsvarar handtagsavståndet med öppen dörr. 4.4 Transportera skåpet AKTA Risk för person- och materielskador vid felaktig transport! u Transportera bara skåpet förpackat. u Transportera skåpet stående. u Flytta inte skåpet ensam. 4.5 Placering av skåpet Vid skador på skåpet, kontakta genast - före anslutningen - leverantören. Golvet där skåpet skall placeras skall vara vågrätt och jämnt. 10

11 Idrifttagande Placera inte skåpet så att det utsätts för direkt solljus, intill en spis, ett element eller liknande. Placera alltid skåpet direkt mot väggen. Installera inte skåpet utan hjälp. Rummet där skåpet placeras skall vara enligt Norm EN 378 per 8 g köldmedel R 600a en volym på 1 m 3. Om rummet där skåpet placeras är för litet kan vid ett läckage i kylsystemet en lättantändlig gas-luftblandning bildas. Mängden köldmedel finns angivet på typskylten som sitter inne i skåpet. u Rätta in skåpet med justeringsfötterna (A) med den medlevererade gaffelnyckeln, kontrollera att skåpet står stadigt och vågrätt med hjälp av ett vattenpass. u Stadga sedan dörren: Skruva ut justeringsfoten ur lagerbocken (B) tills den ligger mot golvet, vrid den sedan 90. VARNING Brandrisk på grund av fuktighet! Om strömförande delar eller nätanslutningskabeln blir fuktiga kan detta leda till kortslutning. u Skåpet är konstruerat för användning i slutna utrymmen. Använd inte skåpet utomhus, i fuktiga miljöer eller där det finns risk för vattenstänk. VARNING Brandrisk på grund av köldmedel! Köldmedlet R 600a är miljövänligt men brännbart. Utläckande köldmedel kan självantända. u Skada inte kylsystemets rörledningar. VARNING Risk för brand och skador! u Ställ inte värmeavgivande apparater, till exempel mikrovågsugnar, brödrostar osv. på skåpet! VARNING Brand- och skaderisk genom blockerat ventilationsgaller! u Blockera aldrig ventilationsgallret. Sörj alltid för en god ventilation! u Tag bort anslutningskabeln som sitter på skåpets baksida. Tag därvid bort kabelhållaren, annars uppstår oljud på grund av vibrationer! u Drag bort skyddsfolier från skåpets utsida. OBSERVERA De rostfria dörrarna är behandlade med en högklassig ytbeläggning och får inte rengöras med det medlevererade rengöringsmedlet. Ytbeläggningen kan i så fall skadas. u Torka bara av de belagda dörrytorna med en mjuk, ren duk. u För på ett rengöringsmedel för rostfritt på de rostfria sidoväggarna jämnt i slipriktningen. Senare rengöring underlättas därmed. u Torka bara av de lackerade sidoväggarna med en ren, mjuk duk. u Tag bort alla transportsäkringar. u Avfallshantera förpackningarna (se 4.6). OBSERVERA Risk för skador på grund av kondensvatten! u Placera inte skåpet direkt bredvid ett annat kyl-/frysskåp. Om skåpet placeras i mycket fuktig miljö kan kondensvatten bildas på skåpets utsida. u Sörj alltid för en god ventilation på platsen där skåpet placerats. 4.6 Avfallshantera förpackningarna VARNING Risk för kvävning av förpackningsmaterial och folier! u Låt inte barn leka med förpackningsmaterial. Förpackningen är tillverkad av återanvändbart material: - Wellpapper/papper - Formdelar av Polystyrol - Folier och påsar av Polyeten - Spännband av Polypropylen u Lämna förpackningsmaterialet till en återvinningsstation. 4.7 Anslutning av skåpet OBSERVERA Risk för skador på elektroniken! u Använd ingen omformare (omvandling från likström till växelström eller. trefasström) eller energisparkontakt. VARNING Risk för brand och överhettning! u Använd inga förlängningskablar eller grenuttag. Ström (växelström) och spänning på platsen för placeringen skall överensstämma med angivelserna på typskylten. Den sitter på vänster sida inne i skåpet. Anslut endast skåpet till ett enligt bestämmelserna installerat jordat uttag. Uttaget skall vara säkrat med 10 A eller högre. Det skall vara lätt åtkomligt så att skåpet vid nödfall snabbt kan skiljas från strömmen. u Rengöring av skåpet (se 6.2). u Sätt i stickkontakten. Om val av språk visas i displayen: u Välja språk: Flytta med knappen från Fig. 3 (7) markören neråt, med knappen till Fig. 3 (6) uppåt. u Bekräfta med knappen OK Fig. 3 (3). 11

12 Handhavande 4.8 Slå till skåpet Slå till kyldelen Skåpet levereras avstängt. Om du vill slå på hela skåpet räcker det med att slå på kyldelen. Därvid slås frysdelen automatiskt till Inställning av ljusstyrka Ljusstyrkan är inställbar mellan 0 (minimal ljustyrka) och 5 (maximal ljusstyrka). u Aktivera Huvudmenyn. u Aktivera efter varandra menypunkterna TILLVALSFUNKTIO- NER -> KONFIGURATION -> BE- LYSNING. w Menyn BELYSNING visas. u Aktivera menyn KYLA u Ställ markören på TILL/FRÅN. w Menyn TILL/FRÅN visas. w I temperaturdisplayen Kyldel Fig. 3 (1) visas aktuell kyltemperatur. Upptill visas den förinställda temperaturen. w Frysdelens temperaturdisplay blinkar tills temperaturen är tillräckligt låg. Är temperaturen över 0 C blinkar streck, är den under blinkar aktuell temperatur. Nertill visas den förinställda temperaturen. 5 Handhavande 5.1 Inställning av displayens språk u Aktivera huvudmenyn u Aktivera efter varandra menypunkterna TILLVALSFUNKTIO- NER -> KONFIGURATION -> SPRÅK. w I displayen visas språkval. u Ställ in markören på det önskade språket. w Alla menytexter visas nu med det inställda språket. 5.2 Temperaturdisplayens ljusstyrka Temperaturdisplayens ljusstyrka kan anpassas till ljusförhållandena i rummet. u Ställa in ljusare: Tryck på knappen Till Fig. 3 (6). u Ställa in mörkare: Tryck på knappen Från Fig. 3 (7). w Den nya inställningen gäller. 5.3 Temperaturdisplayens kontrast Kontrasten mellan skrift och bakgrund i temperaturdisplayen kan anpassas Ställa in kontrast Kontrasten kan ställas in mellan 1 (svag kontrast) och 10 (stark kontrast). u Aktivera efter varandra menypunkterna TILLVALSFUNKTIO- NER -> KONFIGURATION -> KONTRAST. u Ställa in starkare kontrast: Tryck på knappen Till Fig. 3 (6). u Ställa in svagare kontrast: Tryck på knappen Från Fig. 3 (7). w De nya inställningarna gäller. 5.4 Kontrollera förvaringstider u Aktivera menypunkten FÖRVARINGSTIDER. w En informationstext om förvaringstider för livsmedel visas. -elleru Vänta 30 sekunder. w Menyn FÖRVARINGSTIDER visas igen. 12

13 Handhavande u Aktivera en livsmedelsgrupp. w I displayen visas en tabell med bokstäver från A till Z. Dessa står för det sökta livsmedlets begynnelsebokstav. u Ställ markören på den önskade bokstaven. w I displayen visas en lista med livsmedelsbeteckningar. Markören står på det första livsmedlet med den valda bokstaven. Om en bokstav väljs som inte finns som beynnelsebokstav i listan så ställer sig markören på nästa bokstav. u Bekräfta livsmedlet med knappen OK Fig. 3 (3). w I displayen visas de rekommenderade förvaringstiderna. w Förvaringstiderna hänför sig till aktuell förvaringsplats. -- betyder inte lämpligt. u Gå tillbaka till livsmedelsgrupperna: Tryck på knappen Vänster Fig. 3 (5). u Gå tillbaka till temperaturdisplay: Tryck på knappen OK Fig. 3 (3). 5.5 Barnlås Med barnlåset kan säkerställas att barn vid lek inte slår från skåpet oavsiktligt Koppla till barnlås u Aktivera efter varandra menypunkterna TILLVALSFUNKTIO- NER -> BARNLÅS ->. w Informationstexten i displayen beskriver ändamålet med barnlåset. u Tryck på knappen Vänster Fig. 3 (5) tills det åter står TILL och i displayen. u Aktivera TILL. w Barnlåset är tillkopplat. I displayen lyser symbolen w Inga inställningar kan göras. Vid tryck på en valfri knapp visas en informationstext. Efter att tryckt i 3 sekunder på knappen OK kan skåpets inställningar ändras Koppla från barnlås u Aktivera efter varandra menypunkterna TILLVALSFUNKTIO- NER -> BARNLÅS -> FRÅN. w Barnlåset är frånkopplat. Symbolen Barnlås slocknar. 5.6 Dörrlarm För kyl-/biofresh- och frysdel När dörren är öppen mer än 60 sekunder ljuder signalen. I displayen visas: STÄNG DÖRREN. Signalen stängs automatiskt av när dörren stängs. I displayen visas temperaturen för den skåpdel som utlöste larmet Stänga av dörrlarm Signalen kan stängas av när dörren är öppen. Signalen är avstängd så länge som dörren är öppen. w Dörrlarmet tystnar. w I displayen visas temperaturen. Displayen växlar till normal visning av temperatur. 5.7 Temperaturlarm När frystemperaturen inte är tillräckligt låg ljuder signalen. I displayen visas: TEMPERATUREN FÖR HÖG. Orsaken till för hög temperatur kan vara: - Varma, färska livsmedel har lagts in - Vid omplacering och uttagning av livsmedel har för mycket varm omgivningsluft strömmat in - Ett längre strömavbrott - Fel på skåpet Signalen stängs automatiskt av när temperaturen åter är tillräckligt låg. Gör enligt avsnitt (se Störningar) om larmläget kvarstår. Märk Om temperaturen inte är tillräckligt låg kan livsmedel förstöras. u Kontrollera livsmedlens kvalitet. Förtär inte förstörda livsmedel Slå från temperaturlarmet Signalen kan stängas av. När temperaturen åter är tillräckligt låg är larmfunktionen aktiv igen. w Signalen stängs av. w Displayen växlar till temperaturvisning. 5.8 Kyldel Genom den naturliga luftcirkulationen i kyldelen uppstår olika temperaturområden. Det är kallast över skiljehyllan till BioFresh området och vid bakväggen. I övre främre området och vid dörren är det varmast Kylning av livsmedel Märk Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om ventilationen inte är tillräcklig. u Håll alltid fläktens luftgaller fria. u Förvara smör, ägg och konserver i övre området och i dörren. (se Snabbguide) u Använd återanvändbara plast-, metall-, aluminium-, glasbehållare och plastfolie som förpackning. u Använd bara den främre ytan i botten av kylskåpet för att kort ställa in kylvaror, till exempel vid omflyttning eller utsortering. Låt inte kylvaror stå där, de kan flyttas bakåt och välta när dörren stängs. u Förvara inte livsmedel för tätt så att luftcirkulationen förhindras. u Säkra flaskor så att de inte välter: Flytta flaskhållaren. På botten i kylskåpet kan den integrerade flaskhyllan eller glashyllan användas: 13

14 Handhavande u Användning av flaskhylla: Förvara glashyllan under flaskhyllan för att spara plats. u Lägg in flaskor med botten mot skåpets bakvägg. Om flaskor sticker ut framför flaskhyllan: u Sätt det undre dörrfacket en position högre Inställning av temperatur Temperaturen kan ställas in från +9 C till +3 C / för skåp med BioFreshPlus +9 C till +2 C, vi rekommenderar +5 C. u Aktivera efter varandra menypunkterna KYLA -> TEMPERA- TUR. w En informationstext om den rekommenderade temperaturen visas. Därefter visas aktuell temperatur upptill och nertill den önskade temperaturen. Ändra temperaturen i 1 C -steg: Tryck kort på knappen. Ändra temperaturen fortlöpande: Håll knappen intryckt. u Ställa in högre temperatur: Tryck på knappen Till Fig. 3 (6). u Ställa in lägre temperatur: Tryck på knappen Från Fig. 3 (7). u Aktivera inställningar: Tryck på knappen OK Fig. 3 (3). w Temperaturen ställs långsamt in till det nya värdet. u Avbryta processen: Tryck på knappen Vänster Fig. 3 (5). -elleru Tryck inte på någon knapp under 10 sekunder SuperCool MedSuperCool kopplas högsta kyleffekt in. Därmed uppnås lägre kyltemperatur. Använd SuperCool för att snabbt kyla ner stora mängder livsmedel. När SuperCool är tillslagen går fläkten. SuperCool har en högre energiförbrukning. Kyla med SuperCool u Aktivera efter varandra menypunkterna KYLA -> SUPER- COOL ->. w Informationstexten i displayen beskriver vad SuperCool används till. u Tryck på knappen OK Fig. 3 (3) tills det åter står PÅ och i displayen. u Välj PÅ. w SuperCool är tillkopplat. w SuperCool stängs automatiskt av efter 6 till 12 timmar Slå från SuperCool tidigare u Aktivera efter varandra menypunkterna KYLA -> SUPER- COOL -> AV. w SuperCool är frånkopplat Semesterinställning Semesterinställningen sparar energi och förhindrar att dålig lukt uppstår, om kyldelens dörr är stängd under en längre tid. Frysdelen är under semesterinställning fortfarande i funktion. Koppla in semesterinställning u Tag ut alla livsmedel. u Aktivera HUVUDMENY. u Aktivera efter varandra menypunkterna KYLA -> SEMESTER ->. w Informationstexten i displayen beskriver vad semesterinställningen används till. u Tryck på knappen OK Fig. 3 (3) tills åter PÅ och visas i displayen. u Ställ markören på PÅ. w Semesterfunktionen är inkopplad. Upptill i displayen står SE- MESTER istället för kyltemperaturen. Koppla från semesterinställning u Aktivera efter varandra menypunkterna KYLA -> SEMESTER -> FRÅN. w Semesterfunktionen är frånkopplad Flyttning av hyllor Hyllorna är säkrade med utdragsstopp för att förhindra att de oavsiktligt dras ut helt. u Lyft hyllan och drag ut den framåt. u Sätt in hyllor med den bakre stoppkanten pekande uppåt. w Livsmedlen fryser inte fast på bakväggen Användning av delbar hylla u Glashyllan med stoppkant (2) skall ligga baktill Flytta dörrfack u Tag bort facken enligt bilden. Fig. 27 Lådhyllorna kan tas ut och ställas på ett bord. Ett eller båda lådfacken kan användas. Häng bara det breda lådfacket över flaskstället om särskilt höga flaskor skall förvaras. Hos kundtjänst kan i stället för ett brett och ett litet lådfack tre små boxar anskaffas. u Flytta lådfack: Lyft uppåt och flytta till valfri plats. 14

15 Handhavande u Ta bort lock: Öppna 90 lyft av uppåt Borttagning av flaskhållare u Tag alltid i flaskhållarens plastdel. 5.9 BioFresh-del BioFresh-delen ger möjlighet att förvara färska livsmedel en till tre gånger så lång tid med bibehållen kvalitet jämfört med vanliga kyl. För livsmedel med angiven sista förbrukningsdag gäller alltid på förpackningen angiven datum HydroSafe HydroSafe, med inställningen fuktig, lämpar sig för förvaring av ej förpackad sallad, grönsaker, frukt med hög egenfuktighet. Med välfyllda lådor erhålls ett daggfriskt klimat med en luftfuktighet på max. 90 %. Luftfuktigheten i facken beror på fuktinnehållet i kylvarorna samt hur ofta dörren öppnas. Du kan själv ställa in fuktigheten DrySafe DrySafe lämpar sig för förvaring av torra eller förpackade livsmedel (till exempel mejeriprodukter, kött, fisk, korv). Här ställs ett relativt torrt förvaringsklimat in BioFreshPlus-fack (reglerbart)* Det reglerbara BioFreshPlus-facket är lämpligt, beroende på inställning, för förvaring av skaldjur, frukt/grönsaker eller sydfrukter Förvaring av livsmedel Märk u I BioFresh-delen skall inte köldkänsliga grönsaker, som gurka, aubergin, halvmogna tomater, zucchini samt alla köldkänsliga sydfrukter förvaras. u Förvara citrus- och sydfrukter i BioFreshPlus-facket vid +6 C.* u För att livsmedlen inte skall fördärvas av bakterier: Förvara animaliska och vegetabiliska livsmedel skilt från varandra i lådorna. Detta gäller även för olika köttsorter. Om livsmedel på grund av platsbrist måste förvaras tillsammans: u Förpacka livsmedlen Förvaringstider* Riktvärden för lagringstider vid låg luftfuktighet Smör till 90 dagar Ost till 110 dagar Mjölk till 12 dagar Korv, kallskuret till 9 dagar Fågel till 6 dagar Riktvärden för lagringstider vid låg luftfuktighet Griskött till 7 dagar Nötkött till 7 dagar Vilt till 7 dagar Märk u Beakta att livsmedel med mycket äggvita förstörs fortare. D. h. Skaldjur förstörs fortare än fisk, fisk fortare än kött. Riktvärde för lagringstider vid hög luftfuktighet Grönsaker, sallad Kronärtskockor till 14 dagar Selleri till 28 dagar Blomkål till 21 dagar Broccoli till 13 dagar Cikoriasallad till 27 dagar Grönsallad till 19 dagar Ärtor till 14 dagar Grönkål till 14 dagar Morötter till 80 dagar Vitlök till 160 dagar Kålrabbi till 55 dagar Huvudsallad till 13 dagar Kryddörter till 13 dagar Purjolök till 29 dagar Svamp till 7 dagar Rädisor till 10 dagar Brysselkål till 20 dagar Sparris till 18 dagar Spenat till 13 dagar Savojkål till 20 dagar Frukt Aprikoser till 13 dagar Äpple till 80 dagar Päron till 55 dagar Björnbär till 3 dagar Dadlar till 180 dagar Jordgubbar till 7 dagar Fikon till 7 dagar Blåbär till 9 dagar Hallon till 3 dagar Svarta vinbär till 7 dagar Körsbär, söta till 14 dagar Kiwi till 80 dagar Persikor till 13 dagar Plommon till 20 dagar Lingon till 60 dagar 15

16 Handhavande Riktvärde för lagringstider vid hög luftfuktighet Rabarber till 13 dagar Krusbär till 13 dagar Vindruvor till 29 dagar Ytterligare riktvärden för lagringstider i BioFreshPlusfack Skaldjur Kräftor vid -2 C till 4 dagar Musslor vid -2 C till 6 dagar Sushi vid -2 C till 4 dagar Sydfrukter Papaya vid 6 C till 15 dagar Fikon vid 0 C till 20 dagar Maracuja vid 6 C till 24 dagar Citroner vid 6 C till 45 dagar Lime vid 6 C till 55 dagar Ställa in temperaturen för BioFreshPlus med inställningshyllan.* u Temperaturen för BioFreshPlus-facket kan ställas in separat med inställningshyllan (se Snabbguide). Fig. 28 u Inställning för fisk och skaldjur: Tryck på knappen -2 C. u Inställning som normalt BioFresh-fack: Tryck på knappen 0 C. u Inställning för sydfrukter: Tryck på knappen 6 C Ställa in temperaturen för BioFreshPlus via displayen.* u Alternativt till inställningshyllan kan temperaturen i BioFresh- Plus-facket ställas in via displayen. u Aktivera efter varandra menypunkterna KYLA -> BIOFRESH- PLUS. w I displayen visas upptill aktuell temperatur och nertill den önskade temperaturen. u Ställa in högre temperatur: Tryck på knappen Till Fig. 3 (6). u Ställa in lägre temperatur: Tryck på knappen Från Fig. 3 (7). u Ta över inställning: Tryck på knappen OK Fig. 3 (3). w BioFresh-temperaturen ställs långsamt in till det nya värdet. u Avbryta processen: Tryck på knappen Vänster Fig. 3 (5). -elleru Tryck inte på någon knapp under 10 sekunder Ställa in temperaturen i BioFresh-delen Temperaturen i BioFresh- och i BioFreshPlus*-facket kan ställas in separat. Förinställningen B5 / U5* motsvarar normen IEC u Aktivera menyn TILLVALSFUNKTIONER. u Aktivera BIOFRESH ELLER BIOFRESHPLUS*. u Välj. w Informationstexten i displayen visar inställningsområdet för BioFresh-temperaturen. u Tryck på knappen vänster Fig. 3 (5) tills det åter står IN- STÄLLNING och i displayen. Fig. 29 u Ställ markören på INSTÄLLNING. w I displayen visas upptill aktuell inställning och nertill den nya inställningen. Märk Vid ändring av inställningen i riktning kallare, B4 till B1 eller U4 till U1*, kan minustemperaturer erhållas. u Livsmedel i BioFresh-facken kan frysa. Köldskador kan uppstå. u Ställa in högre temperatur (B6 till B9 eller U6 till U9*): Tryck på knappen Till Fig. 3 (6). -elleru Ställa in lägre temperatur (B4 till B1 eller U4 till U1*): Tryck på knappen Från Fig. 3 (7). u Ta över inställning: Tryck på knappen OK Fig. 3 (3). u Avbryta processen: Tryck på knappen Vänster Fig. 3 (5) Ställa in fuktigheten i HydroSafe u Låg luftfuktighet: Skjut reglaget åt vänster. u höger Lådor Hög luftfuktighet: Skjut reglaget åt Fig. 30 u Drag ut lådor Fig. 30 (1) till anslaget. u Lyft sedan lådan baktill, drag den framåt och lyft den. w I det nedre lådfacket lossnar dessutom lådsäkringen och lådan kan tas bort. u Med uttagen låda, lyft lådlock Fig. 30 (2) med fuktighetsregulator uppåt, drag bort det framåt. 16

17 Handhavande Fig. 31 u Sätta i lådlock Fig. 31 (2): Sätt in lådlockets tappar nerifrån i de bakre hållarna och spärra i det främre urtaget. u Sätt lådor Fig. 31 (1) på skenorna och skjut in tills att det hörs att lådan låses fast. w För den nedersta lådan låses dessutom lådsäkringen och grönsakslådan sitter fast på teleskopskenorna Frysdel I frysdelen kan djupfrysta livsmedel och frysvaror förvaras, iskuber kan frysas och färska livsmedel kan frysas in Infrysning av livsmedel Det går att maximalt frysa in så många kg färska livsmedel inom 24 timmar som anges på typskylten under "Fryskapacitet... kg/ 24h". Varje låda och hylla kan belastas med max. 25 kg frysvaror. AKTA Skaderisk av glasskärvor! Flaskor och burkar med drycker kan explodera vid infrysning. Detta gäller särskilt för drycker med kolsyra. u Frys inte in flaskor och burkar med drycker! För att livsmedlen snabbt skall genomfrysas, överskrid inte följande mängd per förpackning: - Frukt, grönsaker upp till 1 kg - Kött upp till 2,5 kg u Packa livsmedlen portionsvis i fryspåsar, återanvändbara plast-, metall eller aluminiumaskar Upptining av livsmedel - i kylutrymmet - i rumstemperatur - i mikrovågsugn - i ugn/varmluftsugn u Frys endast i undantagsfall in upptinade livsmedel igen Ställa in temperaturen i frysdelen Skåpet är seriemässigt inställt för normal användning. Temperaturen kan ställas in från -14 C till -28 C, vi rekommenderar -18 C. u Aktivera efter varandra menypunkterna FRYSA -> TEMPE- RATUR. w En informationstext visas över den rekommenderade temperaturen. Därefter visas i övre delen av displayen den aktuella temperaturen och nertill visas den önskade temperaturen. Ändra temperaturen i 1 C -steg: Tryck kort på knappen. Ändra temperaturen fortlöpande: Håll knappen intryckt. u Ställa in högre temperatur: Tryck på knappen Till Fig. 3 (6). u Ställa in lägre temperatur: Tryck på knappen Från Fig. 3 (7). u Ta över inställning: Tryck på knappen OK Fig. 3 (3). w Frystemperaturen ställs långsamt in till det nya värdet. u Avbryta processen: Tryck på knappen Vänster Fig. 3 (5). -elleru Tryck inte på någon knapp under 10 sekunder SuperFrost Med denna funktion kan färska livsmedel snabbt frysas in. Frysen arbetar med maximal kyleffekt, därigenom kan ljudet från kylaggregatet vara högre en stund. Det går att maximalt frysa in så många kg färska livsmedel inom 24 timmar som anges på typskylten under "Fryskapacitet... kg/ 24h". Denna mängd frysvaror är olika beroende på modell och klimatklass. Infrysning med SuperFrost SuperFrost skall inte kopplas in i följande fall: - Vid påfyllning av redan frysta varor - Vid infrysning av upp till ca. 2 kg färska livsmedel dagligen u Aktivera HUVUDMENY. u Aktivera efter varandra menypunkterna FRYSA -> SUPER- FROST -> PÅ. w SuperFrost är tillkopplat. w Frystemperaturen sjunker, frysen arbetar med högsta möjliga kyleffekt. Vid liten mängd varor som skall frysas in: u Vänta ca. 6 timmar. -eller- Vid maximal mängd frysvaror: u Vänta ca. 24 timmar. Vid liten mängd varor som skall frysas in: u Lägg in de färska livsmedlen, förslagsvis i de övre facken. -eller- Vid maximal mängd frysvaror: u Lägg först förpackade livsmedel direkt på hyllorna och lägg dem efter infrysningen i lådorna. w SuperFrost stängs automatiskt av. Beroende på påfylld mängd, tidigast efter 30 timmar och senast efter 60 timmar. w Infrysningen är avslutad. w Skåpet arbetar vidare med energisparande normaldrift. Slå från SuperFrost tidigare u Aktivera efter varandra menypunkterna FRYSA -> SUPER- FROST -> AV. w Superfrost är frånkopplad Lådor u Förvaring av livsmedel direkt på hyllorna: Drag lådfacket framåt och lyft ut det. 17

18 Handhavande Hyllor u Ta bort hyllor: Lyft framtill och drag ut. u Sätta tillbaka hyllor: Skjut in till stopp. Användning av kylakumulator u Lägg kylakumulatorn på frysbrickan för att spara plats. u Lägg den frysta kylakumulatorn i frysutrymmets övre främre område, på det frysta livsmedlet.* VarioSpace Det går dessutom att ta ut lådorna och hyllorna. Därigenom blir det mer plats för stora frysvaror. Fågel, kött, stora bitar av vilt samt höga bakverk kan frysas in hela och senare tillredas. u Belasta de enskilda lådorna och hyllorna med max. 25 kg frysvaror Info-system Fig. 32 (1) Färdiglagade rätter, (4) Korv, bröd glass (2) Griskött, fisk (5) Vilt, svamp (3) Frukt, grönsaker (6) Fågel, nötkött/ kalv Siffrorna anger förvaringstid i månader för flera frysta livsmedel. De angivna förvaringstiderna är riktvärden Frysbricka På frysbrickan kan bär, kryddor, grönsaker och andra små livsmedel frysas in utan att de fryser ihop. Det som har frysts in behåller sin form och är lätt att senare portionera. Dessutom kan köldakumulatorn förvaras platssparande på frysbrickan. Användning av frysbricka u Fördela det som skall frysas in jämnt på frysbrickan. u Sätt in frysbrickan i ett av de övre lådfacken. u Låt frysa in 10 till 12 timmar. u Lägg över det som har frysts in i fryspåsar eller askar. u Förvara fryspåsarna eller askarna i en låda. u Bred ut det infrysta löst vid upptining Kylakumulator Kylakumulatorn förhindrar att temperaturen stiger för fort vid ett strömavbrott IceMaker IceMaker sitter i kyldelens övre lådfack. Lådfacket är märkt "Ice- Maker". Säkerställ att följande villkor är uppfyllda: - Skåpet står vågrätt. - Skåpet är anslutet. - Frysdelen är tillslagen. - IceMaker är ansluten till vattenledningen. Koppla till IceMaker Skåpet måste vara anslutet till en vattenledning. u Aktivera HUVUDMENYN. u Aktivera efter varandra menypunkterna FRYSA -> ICEMA- KER ->. w Informationstexten i displayen beskriver vad som skall iakttagas vid användning av IceMaker. u Tryck på knappen Vänster Fig. 3 (5) tills det åter står TILL och i displayen. u Aktivera TILL. w IceMaker är tillkopplad. I displayen visas. När istärningsfacket är fullt visas. Slå från IceMaker u Aktivera HUVUDMENYN. u Aktivera efter varandra menypunkterna FRYSA -> ICEMA- KER -> FRÅN. w IceMaker är frånkopplad. Producera iskuber Produktionskapaciteten beror på frystemperaturen. Ju lägre temperatur, desto mer istärningar kan produceras inom en bestämd tidsperiod. Istärningarna faller ur IceMaker ner i lådan. När en bestämd nivå har nåtts produceras inga mer istärningar. Om stora mängder is behövs kan IceMakers låda bytas ut mot lådan intill. När facket stängs börjar IceMaker automatiskt att producera istärningar igen. Efter att IceMaker slogs till första gången kan det dröja upp till 24 timmar innan de första istärningarna börjar att produceras. Märk När skåpet används första gången och när det inte har använts under lång tid, skall IceMaker sköljas för att avlägsna eventuella partiklar. u Använd eller konsumera därför inte de istärningar som har tillverkats under de första 24 timmarna. Ställa in vattenflödet Öppningstiden i IceMakers ventil kan ställas in, till exempel om trycket i vattenledningen är för lågt eller för högt. Påfyllningen av vatten kan ställas in i steg om E1 (kort påfyllningstid) till E8 (lång påfyllningstid). Med för lång påfyllningstid kan till exempal stora iskuber eller ett isblock bildas, minska i detta fall påfyllningstiden. 18

19 Underhåll OBSERVERA De rostfria dörrarna är behandlade med en högklassig ytbeläggning och får inte rengöras med det medlevererade rengöringsmedlet. Fig. 33 u Aktivera HUVUDMENY. u Aktivera efter varandra menypunkterna FRYSA -> ICEMA- KER -> VATTENFLÖDE. u Minska vattenflödet: Tryck på knappen Till Fig. 33 (6). -elleru Öka vattenflödet: Tryck på knappen Från Fig. 33 (7). 6 Underhåll 6.1 Avfrostning med NoFrost NoFrostsystemet avfrostar frysen automatiskt. Kyldel: Smältvattnet avdunstar genom värmen från kompressorn. u Rengör regelbundet avloppsöppningen så att smältvattnet kan rinna ut (se 6.2). Frysdel: Fuktigheten fälls ut på kondensorn, tinas upp och avdunstar i perioder. u Frysen skall inte avfrostas manuellt. 6.2 Rengöring av skåpet Före rengöring: AKTA Risk för skador av het ånga! Het ånga kan skada ytorna och leda till brännskador. u Använd inte ångtvätt! OBSERVERA Felaktig rengöring skadar skåpet! u Använd inte rengöringsmedel koncentrerat. u Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull. u Använd inga rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra. u Använd inga kemiska lösningmedel. u Skada eller avlägsna inte typskylten på skåpets insida. Den är viktig för kundtjänst. u Böj eller skada inte någon kabel eller andra komponenter. u Låt inte rengöringsvatten komma in i avloppsrännan, ventilationsgallret och elektriska delar. u Töm skåpet. u Drag ur stickkontakten. - Använd mjuka putsdukar och ett universalrengöringsmedel med neutralt ph-värde. - Använd endast rengöringsmedel som är ofarligt för livsmedel i skåpets innerutrymme. Yttre ytor och innerutrymme: u Rengör ventilationsgaller regelbundet. w Dammavlagringar höjer energiförbrukningen. u Rengör yttre och inre ytor av plast för hand med ljummet vatten och lite handdiskmedel. Ytbeläggningen kan i så fall skadas. u Torka bara av de belagda dörrytorna med en mjuk, ren duk. Använd lite vatten eller ett neutralt rengöringsmedel vid svår smuts. Eventuellt kan en mikrofiberduk användas. u Rengör vid behov de rostfria sidoväggarna med ett i handeln förekommande rengöringsmedel för rostfritt. För därefter på det medlevererade rengöringsmedlet för rostfritt jämnt i slipriktningen. u Torka bara av de lackerade sidoväggarna med en mjuk, ren duk. Använd lite vatten eller ett neutralt rengöringsmedel vid svår smuts. Eventuellt kan en mikrofiberduk användas. u Rengöring av avloppsöppningen: Avlägsna avlagringar med ett smalt hjälpmedel, till exempel en bomullstops. Tillbehör: u Rengör tillbehör för hand med ljummet vatten och lite handdiskmedel. u Tag bort hyllskenorna för den halva glashyllan vid rengöring. u Ta isär hyllor: Drag bort lister och sidodelar. u Ta isär dörrfack: Drag bort skyddsfolier från dekorlisterna. Efter rengöringen: u Torka skåp och tillbehör torra. u Anslut skåpet igen och slå till det. u Slå på SuperFrost (se ). 6.3 Rengöring av IceMaker Isbehållaren skall vara tom och inskjuten. u Aktivera efter varandra menypunkterna FRYSA -> ICEMA- KER -> TWISTCLEAN. u Ställ markören på. w Informationstexten i displayen beskriver användningen av TwistClean funktionen. u Tryck på knappen Vänster Fig. 3 (5) tills det åter står STAR- TA och i displayen. u Ställ markören på STARTA. w Nertill i displayen visas TwistClean, IceMaker ställer sig i rengöringsläge. När TWISTCLEAN slocknar i displayen: u Tag bort isbehållaren och rengör den med varmt vatten och lite diskmedel. u Skjut in isbehållaren igen. Låt isberedaren vara frånslagen i detta läge, eller koppla till den igen med HUVUDMENY -> FRYSA -> ICEMAKER -> TILL. 6.4 Byta glödlampa i innerbelysningen* Data för glödlampa: Röhre T25, Philips 19

20 Störningar max. 25 W Fattning: E14 Ström och spänning skall överensstämma med angivelserna på typskylten, använd bara rör med samma mått. Fig. 34 u Slå från skåpet. u Drag ur stickkontakten eller slå från säkringen. u Ta bort panelen Fig. 34 (1): Ta tag bakom panelen och drag bort den. u Drag ut glasskivan Fig. 34 (2). u Byta glödlampa Fig. 34 (3). u Skjut in glasskivan igen. u Sätta på panelen igen: Lås i till vänster och höger, kontrollera att den mittre haken Fig. 34 (4) hamnar över glasskivan. 6.5 Kundtjänst Kontrollera först om du själv kan avhjälpa felet med hjälp av tabellen (se Störningar). Om detta inte är fallet, kontakta då kundtjänst. Adressen hittar du i bifogade kundtjänstförteckning. VARNING Skaderisk vid ej fackmässigt utförda reparationer! u Låt endast kundtjänst utföra reparationer och ingrepp i skåpet och på nätanslutningskabeln, om åtgärderna inte finns omnämnda i (se Underhåll). u Skåpbeteckning Fig. 35 (1), service-nr. Fig. 35 (2) och serienr. Fig. 35 (3) finns på typskylten. Denna sitter på vänster sida inne i skåpet. Fig. 35 u Kontakta kundtjänst och meddela felet, skåpbeteckning Fig. 35 (1), service-nr. Fig. 35 (2) och serie-nr. Fig. 35 (3). w Detta möjliggör en snabb och riktig service. u Låt skåpet vara stängt tills kundtjänst anländer. w Livsmedlen håller sig då kalla längre. u Drag ur stickkontakten (drag därvid inte i kabeln) eller slå från säkringen. 7 Störningar Skåpet är konstruerat och tillverkat för funktionssäkerhet och lång livstid. Om ändå ett fel uppträder under användning, kontrollera om felet kan härledas till felaktigt handhavande. I detta fall får du själv stå för uppkomna kostnader, även under garantitiden. Följande fel kan du själv avhjälpa: Skåpet fungerar inte. Skåpet är inte tillkopplat. u Slå till skåpet. Stickkontakten sitter inte ordentligt i uttaget. u Kontrollera stickkontakten. Uttagets säkring har löst ut. u Kontrollera säkringen. Kompressorn går länge. Kompressorn kopplar ner till ett lägre varvtal vid litet kylbehov. Fast gångtiden ökar sparas energi. u Detta är normalt för energisparande modeller. SuperFrost är tillkopplat. u För att snabbt kyla ner livsmedlen går kompressorn längre. Detta är normalt. SuperCool är tillkopplat. u För att snabbt kyla ner livsmedlen går kompressorn längre. Detta är normalt. För högt ljud. Varvtalsreglerade* kompressorer kan på grund av olika varvtalsnivåer orsaka olika driftljud. u Detta ljud är normalt. Ett bubblande och skvalpande Detta ljud kommer från köldmedel som rinner i kylsystemet. u Detta ljud är normalt. Ett svagt klickande Detta ljud uppstår alltid när kylaggregatet (motorn) automatiskt slås till och från. u Detta ljud är normalt. Ett brummande. Det ljud är under en kort stund något högre när kylaggregatet (motorn) startar. Med tillkopplad SuperFrost, nyligen inlagda livsmedel eller när dörren varit öppen länge höjs automatiskt kyleffekten. u Detta ljud är normalt. Med tillkopplad SuperCool, nyligen inlagda livsmedel eller när dörren varit öppen länge höjs automatiskt kyleffekten. u Detta ljud är normalt. Omgivningstemperaturen är för hög. u Lösning: (se 1.1) Ett dovt brummande Ljudet uppstår av luftströmmar orsakade av fläkten. u Detta ljud är normalt. Vibrationsljud Skåpet står inte stadigt på golvet. Därigenom sätts skåp eller föremål i närheten i vibration av kylaggregatet. u Flytta skåpet lite, justera fötterna. u Flytta flaskor och askar från varandra. Ett skrapande ljud från stängningsdämparen.* Ljudet uppstår när dörren öppnas och stängs. u Detta ljud är normalt. I temperaturdisplayen visas: F0 till F9 Ett fel föreligger. u Kontakta kundtjänst (se Underhåll). I temperaturdisplayen visas:fe Ett fel föreligger. u Kontakta kundtjänst (se Underhåll). I displayen visas: STRÖMAVBROTT. Signalen ljuder. Frystemperaturen har på grund av ett strömavbrott stigit för mycket under de senaste timmarna eller dagarna. u Slå från signalen: Tryck på knappen OK Fig. 3 (3). w I displayen visas åter frystemperaturen. u Om STRÖMAVBROTT visas igen: Kontakta kundtjänst (se Underhåll). u Kontrollera livsmedlens kvalitet. Förtär inte förstörda livsmedel. Det går inte att koppla till IceMaker. Skåpet, och därmed IceMaker är inte anslutet. u Anslutning skåpet (se Idrifttagande). IceMaker gör inga istärningar. IceMaker är inte tillkopplad. 20

Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del

Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del 180908 7082674-00 CBNes... 7 Snabbguide Innehåll 1 Snabbguide... 2 1.1 Användningsområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Skåp- och utrustningsöversikt...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Bruksanvisning för frys, integrerad

Bruksanvisning för frys, integrerad Bruksanvisning för frys, integrerad S 7082 542-01 IG 6er 5107 Översikt Reglage och kontrollelement, bild A1 1 Temperatur- och inställningsangivelse, 6 2 A1 1 3 4 5 med na-angivelse för strömavbrott och

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet...

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A75248-GA. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A75248-GA

Läs mer

ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER Detta frysskåp är avsett för förvaring av frysta livsmedel och infrysning av färska livsmedel. Idrifttagande av frysen Man behöver inte reglera frysens temperatur

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

7081 929-01. Bruksanvisning Kyl och frys kombination. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.

7081 929-01. Bruksanvisning Kyl och frys kombination. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr. Bruksanvisning Kyl och frys kombination S 7081 929-01 Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.com CT(esf)20/24/28 2408 1 Apparaten med en blick Temperaturinställningsdisplay,

Läs mer

KOMBI KYL/FRYS. Modell: KS85FV MANUAL

KOMBI KYL/FRYS. Modell: KS85FV MANUAL KOMBI KYL/FRYS Modell: KS85FV MANUAL Introduktion av er Kyl/Frys Före Användning Läs instruktionerna noga innan du använder din kyl och frys. Vilken endast är avsedd för inomhusbruk. Installation av er

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34900 KF34900X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34900 KF34900X Bruksanvisning Kyl-frys KF34900 KF34900X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel _ 5 Användning 5 När maskinen används första gången 6 Daglig användning 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Din manual SMEG FQ60XP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3994678

Din manual SMEG FQ60XP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3994678 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FQ60XP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD

INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS ANVÄNDNING AV FRYSDELEN OCH DESS AVFROSTNING AV FRYSDELEN RENGÖRING AV KYLDELEN

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

6sv33033.fm5 Page 78 Friday, June 7, 2002 6:19 PM BRUKSANVISNING

6sv33033.fm5 Page 78 Friday, June 7, 2002 6:19 PM BRUKSANVISNING 6sv33033.fm5 Page 78 Friday, June 7, 2002 6:19 PM BRUKSANVISNING INNAN KYLSKÅPET ANVÄNDS MILJÖRÅD ÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA ÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS ANVÄNDNING AV RYSDELEN OCH DESS

Läs mer

Den mest flexibla kyl/frysen i världen

Den mest flexibla kyl/frysen i världen ASKO KYL Den mest flexibla kyl/frysen i världen 7 C 6 C 5 C 4 C 3 C 2 C 1 C Hur ofta dörren öppnas Med den nya (adaptiv temperaturreglering) anpassas ditt ASKO-kylskåp till dina vanor och ger optimal temperaturhantering.

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Kalla fakta för fräschare mat.

Kalla fakta för fräschare mat. 2012 BSH Home Appliances AB. Rätten till ändringar förbehålles. Förbehåll om tryckfel. H885306 0 4/2012 BSH Home Appliances AB Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 siemens-home.se Kalla fakta för

Läs mer

INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD

INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG INSTALLATION ANVÄNDNING AV APPARATEN RENGÖRING OCH UNDERHÅLL FELSÖKNING SERVICE 84 INNAN APPARATEN ANVÄNDS Apparaten

Läs mer

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter sv Användarguide 58 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

INNAN APPARATEN För att du skall få ut mesta möjliga av din apparat rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen noggrant.

INNAN APPARATEN För att du skall få ut mesta möjliga av din apparat rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen noggrant. BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING AV FRYSEN RENGÖRING OCH UNDERHÅLL FELSÖKNING KUNDTJÄNST

Läs mer

Kylskåp, frysskåp, kyl/frys-kombinationer och vinkylar. Hösten 2009

Kylskåp, frysskåp, kyl/frys-kombinationer och vinkylar. Hösten 2009 Kylskåp, frysskåp, kyl/frys-kombinationer och vinkylar Hösten 2009 Kyl & Frys Innehåll Sida PerfectFresh 3 Kyl/Frys-kombinationer 60 cm 8 Kyl/Frys-kombinationer 75 cm 18 Handmade by Miele exklusiva kyl/frys-kombinationer

Läs mer

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare Användarmanual NORDIC Juicemaskin Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090921 Allmän maskinbeskrivning Allmän beskrivning av juicemaskinen Nordic Nordic är en maskin för kylning av vatten och blandning

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Anvisningar. 1 Anvisningar

Anvisningar. 1 Anvisningar Innehåll 1 Anvisningar 158 1.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 158 1.2 Tillverkarens ansvar 159 1.3 Apparatens syfte 159 1.4 Avfallshantering 159 1.5 Identifikationsdekal 160 1.6 Denna bruksanvisning 160

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Bruksanvisning Kyl-frys QRT4631X QRT4631W

Bruksanvisning Kyl-frys QRT4631X QRT4631W SV Bruksanvisning Kyl-frys QRT4631X QRT4631W 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. ANVÄNDNING...7 5. DAGLIG ANVÄNDNING...9 6. RÅD OCH TIPS...

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination med DynaCool KF 37122 id KF 37132 id Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar sv-se kyl/frys-kombinationen i bruk.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kyl-/frysskåp med DynaCool KF 8582 SD ed Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan kyl-/frysskåpet installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ångugn. Steam S. Bruksanvisning Tips om inställningar

V-ZUG Ltd. Ångugn. Steam S. Bruksanvisning Tips om inställningar V-ZUG Ltd Ångugn Steam S Bruksanvisning Tips om inställningar Tips om inställningar Förklaring av symboler Tim. Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts Tid i minuter Tid i

Läs mer

FZ... W. SE Bruksanvisning

FZ... W. SE Bruksanvisning FZ... W SE Bruksanvisning Varning Om enheten innehåller kolvätebaserat kylmedium, se följande riktlinjer. Då köldmediet som används i anordningen är en lättantändlig gas, är det viktigt att säkerställa

Läs mer

Istruzione d'uso. Gebrauchsanweisung. Operating instructions. Gebruiksaanwijzing. Mode d'emploi. Instrucciones de manejo. Manual de utilização

Istruzione d'uso. Gebrauchsanweisung. Operating instructions. Gebruiksaanwijzing. Mode d'emploi. Instrucciones de manejo. Manual de utilização Gebrauchsanweisung Seite 2 D Operating instructions Page 6 GB Pagina 10 NL Weintemperierschrank Multi-temperature wine cabinet Gebruiksaanwijzing Wijnklimaatkast Mode d'emploi Page 14 F Istruzione d'uso

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med DynaCool K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar sv-se kylskåpet i bruk. Det

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Din brugermanual ELEKTRA KF236-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/830501

Din brugermanual ELEKTRA KF236-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/830501 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Läs mer

CO 2. Nödkylsystem. Säkerhet - Installation - Användning

CO 2. Nödkylsystem. Säkerhet - Installation - Användning CO 2 Nödkylsystem Säkerhet - Installation - Användning 820 9502 77 - ed0210 - 2- Säkerhet Koldioxid - CO 2 För er egen säkerhet skall rummet där frysen står vara utrustat med CO2-larm. Larmutrustning kan

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar kyl/frys-kombinationen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Håll frukt och grönsaker fräscha dubbelt så länge.

Håll frukt och grönsaker fräscha dubbelt så länge. Håll frukt och grönsaker fräscha dubbelt så länge. I de nya integrerade kyl/frysarna med hydrofresh. * siemens-home.se Siemens. Framtiden flyttar in. Enligt undersökningar gjorda av EU kommissionen uppgår

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi

Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi Gratulerar till ditt köp. Innan du påbörjar montaget av basturummet så ber vi dig läsa instruktionen noggrant. Montera din bastu på rätt sätt och med omsorg

Läs mer

FRYSBOX HN 6021 FB103H HN 6022 FB203H HN 6033 FB319H ANVÄNDARMANUAL

FRYSBOX HN 6021 FB103H HN 6022 FB203H HN 6033 FB319H ANVÄNDARMANUAL FRYSBOX HN 6021 FB103H HN 6022 FB203H HN 6033 FB319H ANVÄNDARMANUAL Läs användarmanualen noggrant innan frysboxen tas i bruk. Manualen innehåller information som hjälper dig att använda frysen optimalt

Läs mer

bruksanvisning KF 1160 A+

bruksanvisning KF 1160 A+ bruksanvisning KF 1160 A+ Innehåll INNAN KYLSKÅPET TAS I BRUK... 2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Säkerhetsvarningar... 3 Installation och användning... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 OLIKA FUNKTIONER

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination med NoFrost och DynaCool KFN 14923 SD-1 KFN 14923 SD ed/cs Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan kyl/frys-kombinationen installeras och

Läs mer

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning Installations- och Bruksanvisning Torkskåp ETS 600/650 Nimo-Verken AB Box 124 SE-54822 Hova, Tel. 0506 488 00 Fax. 0506 488 10 E-mail: nimo@nimoverken.com www.nimoverken.com Gematech Innovation INNEHÅLL

Läs mer

bruksanvisning Ki 1082 U A+

bruksanvisning Ki 1082 U A+ bruksanvisning Ki 1082 U A+ Register INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN...2 Säkerhetsinstruktioner...2 Rekommendationer...3 Sätt på apparaten...4 HUR DU ANVÄNDER APPARATEN...5 Termostatinställning...5 MATFÖRVARING

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

K 6170 A++ H K 6170 A++ V

K 6170 A++ H K 6170 A++ V K 6170 A++ H K 6170 A++ V Bruksanvisning Läs den här bruksanvisningen först! Kära kund! Vi hoppas att produkten, som har producerats på en modern anläggning och genomgått de allra nogrannaste kvalitetsprocesser,

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och använder kyl/frys-kombinationen. Därmed undviker du personskador och skador på kyl/frys-kombinationen.

Läs mer

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet Monteringsanvisningar för FIX Road systemet A. med bultade skenor... 1 B. med fästen för skenorna... 3 Före montering: för bästa resultat och undvikande av skador bör monteringen av skenorna göras av två

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination med PerfectFresh-zon, NoFrost-system och ismaskin KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Produktinformation. Matlagnings- & receptbok. A. Knivinsatser

Produktinformation. Matlagnings- & receptbok. A. Knivinsatser A. Knivinsatser Lägg alltid i knivinsatsen så att önskad insats ligger i position 1. Det enda undantaget är när du vill skära ingredienser i 8 klyftor (se punkt B). Position 1 Position 2 Fäll upp ovandelen

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan kyl/frys-kombinationen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på kyl/frys-kombinationen.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 85

Monteringsanvisning System WG 85 Monteringsanvisning System WG 85 Skjutpartier för Vinterträdgård 2012-1 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att fungera

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer