Trygghetsrådet TRS för ett tryggare arbetsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetsrådet TRS för ett tryggare arbetsliv"

Transkript

1 Året 2014 Trygghetsrådet TRS för ett tryggare arbetsliv Trygghetsrådet TRS vision är att alla ska ha ett jobb. Vår strävan är att alla ska vara anställningsbara och ha rätt kompetens. Det gäller både den som har anställning och den som befinner sig mellan jobb. TRS erbjuder därför både omställningsstöd på vägen till ett nytt arbete och förebyggande stöd för att stärka verksamheter och kompetens.

2 Det här erbjuder TRS Som ansluten till Trygghetsrådet TRS har du som arbetsgivare eller arbetstagare tillgång till stöd både i samband med omställning och förebyggande för att stärka verksamheter och kompetens. TRS stöd möjliggörs genom det omställningsavtal som är tecknat mellan arbetsgivarorganisationerna Arbetsgivalliansen och Svensk Scenkonst och arbetstagarorganisationen Förhandlings- och samverkansrådet PTK. Stöd till arbetsgivare och fackligt förtroendevalda Arbetsgivare och fackligt förtroendevalda kan få stöd inför en uppsägning för att processen ska bli så bra som möjligt för den uppsagde och därmed förkorta tiden mellan jobb. Stödet ges vanligen i form av rådgivning. Det finns också möjlighet till kompetensutveckling genom seminarier. Personligt omställningsstöd Anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist eller ohälsa får stöd på vägen till ett nytt arbete. Även tidsbegränsat anställda kan få stöd när anställningen upphör. Stödet utgår alltid från den enskilde arbetstagarens behov och syftar till att snabbt och smidigt få ett nytt arbete. Stöd kan även ges vid behov av karriärbreddning eller karriärväxling. TRS erbjuder stöd i form av till exempel personlig rådgivning, coachsamtal, praktik och utbildning. TRS kan också betala avgångsersättning, AGE, som är ett komplement till a-kassan. I vissa fall betalas även premier för kollektivavtalade försäkringar. Förebyggande stöd för att utveckla anställdas kompetens I syfte att skapa stabila, livskraftiga verksamheter med medarbetare som har rätt och aktuell kompetens erbjuder TRS utvecklingsprojekt både i en enskild organisation och branschvis. Stödet innebär att den enskilda organisationen får stöd för att gemensamt på arbetsplatsen arbeta fram en verksamhetsplan och utifrån den planera och genomföra kompetensutveckling. För branscher innebär stödet en möjlighet till kompetensutveckling för att öka möjligheterna att anpassa sig till förändrade eller nya krav från omvärlden. Fördelning anslutna organisationer Arbetsgivaralliansen 53,9 % SÄR-anslutna 31,5 % Danscentrum 1 % Teatercentrum 1,4 % Länsmuséernas Samarbetsråd 0,3 % Sinf 2,9 % Målaremästarnas Riksförening 3,2 % Glasbranschföreningen 3,9 % Svensk Scenkonst 1,9 % Fördelning anslutna arbetstagare SÄR-anslutna 5,8 % SÄR Danscentrum 0,1 % dans Teatercentrum 0,7 % Länsmuséernas Samarbetsråd 2,2 % teatera Sinf 9,0 % läns Målaremästarnas Riksförening 2,6 % sid Glasbranschföreningen 2,9 % mål Svensk Scenkonst 15,1 % glas Arbetsgivaralliansen 61,6 % scen aa

3 Året som gått Arbetsmarknadsläget Under året fortsatte den globala konjunkturen att återhämta sig efter finanskrisen. Återhämtningen har dock varierat mellan olika länder och flera länder har haft en mycket svag ekonomisk utveckling. De geopolitiska oroligheterna, inte minst konflikten mellan Ryssland och Ukraina, har också påverkat den ekonomiska utvecklingen. USA hade en god ekonomisk tillväxt med en markant förbättrad arbetsmarknad. I Europa fortsatte återhämtningen långsamt även om den låga ekonomisk tillväxten, höga arbetslösheten och låga inflationen fortsatt varit problematisk. Den svenska konjunkturen fortsatte stärkas under året med en något lägre ekonomisk tillväxt än förväntat. Trots den förhållandevis svaga ekonomiska tillväxten steg sysselsättningen under året samtidigt som arbetslösheten minskade. Verksamheter som är anslutna till TRS påverkas generellt sett inte direkt av förändringar i det allmänna konjunkturläget. Antalet personer som sökte omställningsstöd var något fler än året innan, men nivån var inom ramen för ett normalt årsgenomsnitt. Det förbättrade läget på arbetsmarknaden fick genomslag under året på det sättet att många personer fick nytt jobb förhållandevis snabbt. Personligt omställningsstöd Under året har 500 (433)* personer registrerats som arbetssökande. Av dessa var 58 (55) procent kvinnor och 42 (45) procent män och 47 procent var över 50 år. 33 (17) personer hade haft tidsbegränsade anställningar och 10 (5) personer beviljades omställningsstöd för att de riskerade uppsägning eller var uppsagda på grund av ohälsa. Under året avregistrerades 496 (524) personer från stöd. Av de aktivt arbetssökande avregistrerades 88 % (85 %) med bra lösning, d v s ny anställning, start av företag eller längre studier. Av de som fick nytt arbete var 55 % (58 %) kvinnor och 45 % (42 %) män och 46 % (49 %) var över 50 år. Fler kvinnor än män avregistrerades för tillfälligt arbete. 21 (29) personer startade eget företag. Vid årets slut var 481 (477) registrerade som arbetssökande. Alla klienter har erbjudits kontakt med en personlig rådgivare. Beroende på behov har TRS därutöver utgett ekonomiskt stöd i form av till exempel studiersättning, kurskostnader, praktikersättning, näringsbidrag och konsultstöd. 168 (141) personer har deltagit i något av TRS seminarier sär 1250 dans teater 1000 läns 750 svif 500 mål glas scen n Avregistrerade 496 n Nyregistrerade 500 aa

4 Kompetensutveckling för individ och verksamhet (KIV) Under året har TRS bedrivit 23 (22) KIV-projekt som omfattar 726 medarbetare, varav 8 projekt startade under året och 7 avslutades. TRS har under året beviljat ekonomiskt stöd till kompetensutveckling av 364 (163) medarbetare. Aktiva projekt per arbetsgivarorganisation Arbetsgivaralliansen 44 % tc lm Teatercentrum 30 % svs aa Länsmuseerna 9 % Svensk Scenkonst 17 % Under året har TRS genomfört 13 (17) seminarier med 156 (158) deltagare i ämnen som Metoder och verktyg, Mål & aktiviteter, Kontinuerlig planering och uppföljning samt Utvecklingssamtal. Syftet med seminarierna är att stärka organisationernas förmåga att arbeta systematiskt och kontinuerligt med verksamhetsutveckling och kompetensplanering. I detta syfte arrangerade TRS också för första gången ett seminarium för erfarenhetsutbyte mellan organisationer som genomfört ett KIV-projekt. Utvecklingsprojekt i branscher Under året avslutades kompetensutvecklingsprojekten Kulturkraft Syd och Kulturkraft Stockholm. Ett arbete för en fortsättning av projekten regionalt och nationellt har pågått under hösten. Två kompetensutvecklingsprogram för svensk elithockey respektive svensk elitfotboll startade under hösten. Under året har TRS även förberett en utvecklingsinsats för Bransch Ideella och Idéburna organisationer. TRS har deltagit i forskningsprojektet Kompetens och omställning, som bedrivs av forskare vid Handelshögskolan i Göteborg. TRS har även deltagit i respektive styrelse för Teateralliansen, Dansalliansen och Musikalliansen. Livs- och karriärplanering TRS har under en 3-årig försöksperiod erbjudit ett individuellt förebyggande stöd i syfte att öka rörligheten på arbetsmarknaden. Stödet avslutades vid årsskiftet då försöksperioden tog slut. Under året ansökte 6 (11) om detta stöd, varav 5 (4) kvinnor och 1 (7) män. Verksamhetsområde Vid utgången av år 2014 omfattade Omställningsavtalet cirka (42 880) arbetstagare och (5 748) anslutna arbetsgivare. *) Siffrorna inom parentes avser fjolårets siffror.

5 TRS omställningsavtal TRS verksamhet möjliggörs genom det Omställningsavtal som träffades den 1 januari 2004 mellan Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och Förhandlings- och samverkansrådet PTK. Avtalet innebär i korthet att: n Såväl tillsvidareanställda som sägs upp p g a arbetsbrist som tidsbegränsat anställda som arbetar inom TRS-området, och under längre period försörjt sig med tidsbestämda anställningar omfattas av avtalet. n Sedan den 1 januari 2012 erbjuder TRS på försök även omställningsstöd till anställda som riskerar eller blir uppsagda p g a ohälsa. n Arbetsgivare och fackliga företrädare erbjuds stöd inför en uppsägning för att processen ska bli så bra som möjligt och förkorta tiden mellan jobb. n TRS erbjuder förebyggande stöd i form av utvecklingsarbete som leder fram till verksamhets- och kompetensplan i syfte att öka tryggheten i arbetslivet. n Det finns möjlighet att få ekonomiskt stöd i form av avgångsersättning, AGE. Arbetsgivare som tillhör TRS Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Glasbranschföreningen, Länsmuséernas Samarbetsråd, Målaremästarnas Riksförening, Sinf, Danscentrum, Teatercentrum samt SÄR-anslutna arbetsgivare. Anställda med avtal tecknade av Akademikerförbunden, Fastighetsanställdas Förbund, Hotell & Restaurangfacket, Kommunal, Ledarna, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Musikerförbundet, Svenska Folkhögskolans Lärarförbund, Sveriges Yrkesmusikerförbund, Teaterförbundet, Unionen, Vision, Vårdförbundet. Styrelse Arbetsgivaralliansens representanter: Torsten Friberg (Arbetsgivaralliansen) ordf, Annika Eidfelt (Arbetsgivaralliansen), Margareta Smedberg Andersson (Arbetsgivaralliansen), Hans-Göran Elo (Arbetsgivaralliansen). PTKs representanter: Ann Lundberg Westermark (PTK), Ulf Björkstrand (DIK) t o m 24/4, Birgitta Rydell (DIK) fr o m 25/4 t o m 20/5, Anna Steen (DIK) fr o m 15/9, Oscar Ernerot (LO i Sverige), Ingvar Hällerståhl (Symf ) t o m 24/4, Anders Filén (Symf ) fr o m 25/4, Jaan Kolk (Teaterförbundet) vice ordf, Antonio Ropero (Ledarna), Stefan Klevenvall (Unionen) t o m 19/2, Stefan Eriksson (Unionen) fr o m 20/2. Svensk Scenkonsts representanter: Mikael Brännvall (Kungl Dramatiska Teatern), Ulrika Holmgaard (Svensk Scenkonst), Maria Sundling Grundtman (Svensk Scenkonst). Personal TRS hade vid årets slut elva anställda. Avgifter för anslutna verksamheter TRS verksamhet finansieras enligt avtal genom arbetsgivaravgift relaterad till anslutna anställdas årslönesumma. Avgiften var under året 0,20 % av lönesumman. SÄR-anslutna arbetsgivare betalade 0,60 % av lönesumman. Erhållna avgifter uppgick till 27 Mkr.

6 Bokslut Resultat (kkr) Avtalsreglerad verksamhet Intäkter Kostnader Resultat, avtalsreglerad verksamhet Finansiell verksamhet Intäkter Kostnader Resultat, finansiell verksamhet ÅRETS RESULTAT Balansräkning (kkr) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa Summa tillgångar Eget kapital Reserveringar Skulder Summa skulder Stockholm i april 2015 Kollektivavtalsstiftelsen Trygghet i Samverkan, TRS Denna sammanfattning av årsredovisningen har inte varit föremål för revisorernas granskning. Rehnsgatan 11, 7 tr, Stockholm Telefon: E-post: Hemsida: Org.nr Produktion: defacto ab

Trygghetsrådet TRS för ett tryggare arbetsliv

Trygghetsrådet TRS för ett tryggare arbetsliv Året 2013 Trygghetsrådet TRS för ett tryggare arbetsliv Trygghetsrådet TRS arbetar för ökad trygghet i arbetslivet för anställda i anslutna verksamheter. Vår vision är att alla ska ha ett jobb. Våra två

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Försättssida. OFRs talarmanus KOM-KL KOM-KL

Försättssida. OFRs talarmanus KOM-KL KOM-KL OFRs talarmanus KOM-KL Försättssida KOM KL Ett omställningsavtal för anställda i kommuner, landsting och Pactaföretag som träder i kraft 1 januari 2012. 1 Bild 1. Syfte Omställningsavtalet ska stödja och

Läs mer

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 2 svensk scenkonst Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Innehåll VD har ordet 4 Arbetsgivarfrågor 6 Branschens förutsättningar

Läs mer

Föreningspooler en rekommendation

Föreningspooler en rekommendation Föreningspooler en rekommendation Föreningspooler är en samverkansform för att organisera anställda och arbetsgivare i föreningslivet, till nytta för både föreningar och anställda. ÅSA-projektet ett arbete

Läs mer

Föreningspooler. en rekommendation

Föreningspooler. en rekommendation Föreningspooler en rekommendation Föreningspooler är en samverkansform för att organisera anställda och arbetsgivare i föreningslivet, till nytta för både föreningar och anställda. ÅSA-projektet ett arbete

Läs mer

omställning Verksamheten 2009 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29

omställning Verksamheten 2009 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29 Verksamheten 2009 årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för omställning trender Inför tiotalet generationsväxling ger nya jobb inom staten. SiDAN 4 katty tog makten över

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL TJÄNSTEPENSION, OMSTÄLLNING OCH KARRIÄRVÄXLING M M

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL TJÄNSTEPENSION, OMSTÄLLNING OCH KARRIÄRVÄXLING M M FÖRHANDLINGSPROTOKOLL TJÄNSTEPENSION, OMSTÄLLNING OCH KARRIÄRVÄXLING M M Ärende Parter Ändringar i villkorsavtal med anledning av nytt tjänstepensionsavtal samt avtal om omställning och karriärväxling

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar!

Kollektivavtalet försäkrar! Kollektivavtalet försäkrar! 2014 1 Kollektivavtalet försäkrar Den här broschyren vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTKs områden och anställd på ett företag som har kollektivavtal

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Förkortningar... 5 Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL... 7 1 Innehåll m.m.... 7

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Välkommen till Trygghetsstiftelsen!

Välkommen till Trygghetsstiftelsen! Välkommen till! Du som varit anställd hos en statlig myndighet och uppfyller kvalifikationerna har möjlighet att få stöd från. Stiftelsen är en kollektivavtalad förmån för statligt anställda. Vår uppgift

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

AFA Försäkring har under 2010 skapat trygghet för fyra miljoner människor och deras anhöriga.

AFA Försäkring har under 2010 skapat trygghet för fyra miljoner människor och deras anhöriga. Årsredovisning 2010 AFA Försäkring har under 2010 skapat trygghet för fyra miljoner människor och deras anhöriga. Under året har vi betalat ut sammanlagt 11 miljarder i ersättning. Vi har även bidragit

Läs mer

SKYDDSNÄTET INTE LIKA FÖR ALLA VID ARBETSLÖSHET. Så förändras din ekonomi

SKYDDSNÄTET INTE LIKA FÖR ALLA VID ARBETSLÖSHET. Så förändras din ekonomi SKYDDSNÄTET INTE LIKA FÖR ALLA VID ARBETSLÖSHET Så förändras din ekonomi 1 Rapport Skyddsnätet inte lika för alla vid arbetslöshet. Så förändras din ekonomi Denna rapport belyser hur skyddsnätet ser ut

Läs mer

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Sida 1 Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde...

Läs mer

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 047164-2010 Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 1 (20) 1. Återrapportering

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2011 Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2011 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under

Läs mer

En rapport om bemannings anställda

En rapport om bemannings anställda www.svensktnaringsliv.se JUNI 2012 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Paulo Silva Johannes Hylander Bemanningsanställda på svensk arbetsmarknad En rapport om bemannings anställda Innehåll

Läs mer

Om åldersgränser i pensionssystemet och kringliggande ersättningssystem

Om åldersgränser i pensionssystemet och kringliggande ersättningssystem Om åldersgränser i pensionssystemet och kringliggande ersättningssystem Pensionsåldersutredningen (S 2011:05) Pensionsåldersutredningen 103 33 Stockholm Tfn 08-405 10 00 www.pensionsaldersutredningen.blogspot.com

Läs mer

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting.

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden är en förmån för alla som jobbar inom kommuner, landsting och företag anslutna till Pacta. Förmånen innebär att

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelse och partsgrupper per 31 december 2012 REPRESENTANTSKAPET Arbetsgivarverkets ledamöter Claes Vallin, Affärsverket Svenska kraftnät Dan Hultgren, Arbetsgivarverket Karl

Läs mer

December 2012. Unionens förslag för att möta de ökade varslen

December 2012. Unionens förslag för att möta de ökade varslen December 2012 Unionens förslag för att möta de ökade varslen 1 Sammanfattning av Unionens förslag Staten måste stimulera efterfrågan Se över om infrastruktursatsningar kan tidigareläggas Inför ett tillfälligt

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL-rapport mars 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ANNA EIDE-JENSEN 2 3 OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2013 TRR TRYGGHETSRÅDET PROJEKTLEDARE: ANNA EIDE-JENSEN

Läs mer