14 april 1984 med eldningsförbud.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "14 april 1984 med eldningsförbud."

Transkript

1 LANSSTYRELSEN Hal-lands lan M i l jövardsenhe ten Tillsynsmännen Nidingens fyrplats c/o Gottskärs livs 439 O0 ONSALA Nidingens fågelstation c/o Uno Unger Västes gata VASTRA FROLUNDA Tillägg för föreskrifter för Nidingens naturreservat, Kungsbacka kommun Länsstyrelsen förklarade genom beslut den 25 januari 1980 Nidingen med omgivande grunda vattenområden och rev som naturreservat. Reservatsbestäamelserna kompletterades den 14 april 1984 med eldningsförbud. Tillsynsmannen på Nidingen och Nidingens fågelstation har i skrivelse den g april 1991 hemställt om justering av gränsen för tillträdesförbudsomradet. Nidingen ar iiallands främsta fågelö med Dl a landets enda koloni av tretåig mås. Ön ar vidare av geovetenskapij.gt in-. tresse och ryiimur även Nidingens fyrp1.a.t~ med en uci!r l:ul:- turmiljö, Någon utveckling av turism och friluftsliv far inte ske stridande mot reservatets syften. Föreslagel: j:iste-- ring kan dock accepteras. Länsstyrelsen föreskriver därför med stöd av 10 s natur-- vårdslagen om justering av gränsen för tillträdesfö~*bud~~i~rådet i enlighet med bifogad karta. Detta beslut kan överklagas hos miljödepartementet (se bilaga). i Per Wj-del1 -.-,,-* i.& 'r,- < Björn Ströberg :'as tadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro ' HALMSTAD Slottet l

2 ~ ~~. L.:~CSI'I?LELSEN Hallands lan Miljovårdsenheten BESLUT il' Kopia Statens naturvårdsverk Plan- och bostadsverket Sjöfartsverket SMHI, Fack, Norrköping Försvarsområdesbefälhavaren för Hallands fv, Halmstad Riksan tikvarieämbete t Landsantikvarien, Box 2073, Halmstad Tulldirektionen i västra distriktet, Fack, Göteborg Kungsbacka kommun, Stadshuse t, Kungsbacka Byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun, Stadshuse t, Kungsbacka Göteborgs Ornitologiska Förening, c/o Uno Unger, Västes gata 23, Västra Frölunda Kungsbacka naturskyddsförening Domänverket, Varnamo FBM i Kungsbacka distrikt Vastkuststiftelsen Ö~erlantmätarm~ndigheten Planenhe ten Länsantikvarien Miljövårdsenheten {Dossier BS Kbiigöres i likets författningssamling Kungöres i samlingsannons (NH, GP, KT, HN) Postadress Besöksadrecc Telefon Telefax Postgiro HALMSTAD Slottet O~~-i , -- ~..., ,. -.,......><--.-l;.- -

3

4 c LXNSSTYRELSEN Hallands Ian Planeringsavdelningen Naturvårdsenheten BESLUT Enligt utsändningslista Ang ändrad grans för fågelskyddsområdet inom Nidingens naturreservat i Kunqsbacka kommun Länsstyrelsen förordnade genom beslut den 25 januari 1980 Nidingen med omgivande vattenområde som naturreservat. Inom en del av reservatet är det tilltradesförbud för allmänheten till skydd för fågellivet under tiden 1 april till 15 juli årligen. Nidingens fågelstation och tillsynspersonalen på Nidingen har i en gemensam skrivelse till lansstyrelsen hemställt om att gränsen för fågelskyddsområdet andras enligt en till skrivelsen bifogad karta. Som skal för hemsta.llan anges följande. På vastudden finns hackningsplatser för fiskmås, tobisgrissla och roskarl, vilka bör ingå i fågelskyddsområdet. Inom området närmast norr och öster om fyrträdgården finns däremot inte något fåqelliv som motiverar ett tillträdesförbud. Inom detta område finns bl a fasta nätplatser och observationsplats som fågelstationens personal bör få tillträde till i den dagliga verksamheten. Statens naturvårdsverk, domänverket och Kungsbacka kommun har i yttranden tillstyrkt den föreslagna ändringen. Den föreslagna ändringen av gränsen för fågelskyddsområdet innebär dels att viktiga hackningsplatser för fågellivet får ett bättre skydd, dels att tillsynspersonalens och fågelstationens verksamhet inom reservatet underlättas. O/- Länsstyrelsen föreskriver därför med stöd av 10 naturvårdslagen att gränsen för området med tilltradesförbud för allmänheten under tiden 1 april till 15 juli årligen skall ha den ändrade strackning som framgår av bifogade karta. Postadress HALMSTAD Telefon Postgiro

5 LXNSSTYRELSEN, Hallands Ian Planeringsavdelningen Naturvårdsenheten BESLUT Reservatsbestärnrnelserna skall i övrigt gälla oförändrade. I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit undertecknade förste länsassessor och naturvårdsintendent. f' ~ k i r n Ströberg f*

6 LANSSTYRELSEN Hallands Ian Planeringsavdelningen Naturvårdsenheten Utsandnings1.i sta Statens naturvårdsverk, Box 1302, SOLNA Statens planverk Sjöfartsverket, Fack, NORRKOPING SMHI, Fack, NORRKÖPING Försvarsområdesbefälhavaren för Hallands fo, HALMSTAD Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 1 l4 84 STOCKHOLM Landsantikvarien, Box 2073, HALMSTAD Tulldirektionen i västra distriktet, Fack, GOTEBORG Hallands lans landsting, Fack, HALMSTAD Kungsbacka kommun, Stadshuset, KUNGSBACKA Byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun, Stadshuset, KUNGSBACKA Kungsbacka naturskyddsförening, c/o Karl Gustaf Arnbert, Bräckan 8, FJÄRAS Domänverket, Fack, FALUN Domänverket, Skolgatan 16, HALMSTAD FBM i Kungsbacka distrikt, Stadshuset KUNGSBACKA Nidingens fågelstation, Box 10305, KUNGSBACKA Tills nspersonalen p& Nidingen, Gottskars Livsmedelsaffär, ONSAM Kopia Lantmäterienheten P1 anenheten Naturvvdsenheten 2 e, i ~ o s se: i Akt ei

7 LANSSTYRELSEN Hallands Ian Planeringsavdelningen Naturvårdsenheten BESLUT Enligt utsändningslista Tillägg till föreskrifter för Nidingens naturreservat, Kunqsbacka kommun Länsstyrelsen förklarade genom beslut den 25 januari 1980 Nidingen med omgivande grunda vattenområden och rev som naturreservat. ' Domänverket, som naturvårdsförvaltare, har under hand hos länsstyrelsen hemställt om att gällande föreskrifter gentemot allmänheten borde kompletteras med eldningsförbud. Ett under senare år ökat eldande har kunnat förmärkas på ön med åtföljande förslitning av naturen. Göteborgs ornitologiska förening och Statens naturvårdsverk har muntligen yrkat bifall till kompletteringen. Nidingen är Hallands främsta fågelö med bl a landets enda kol-oni av tretåig mås. Ön är vidare av geovetenskapligt intresse och rymmer även Nidingens fyrplats med en unik kulturmiljö. Ett fritt eldande inom reservatet hotar naturmiljön. Länsstyrelsen föreskriver därför med stöd av 10 naturvårdslagen om att föreskrifterna om vad allmänheten har att iakttaga inom reservatet kompletteras med att det är förbjudet att elda. Reservatsbestämmelserna skall i övrigt gälla oförandrade. Detta beslut kan överklagas hos jordbruksdepartementet (se bilaga). I den slutliga handläggningen av detta ärende har förutom undertecknade förste länsassessor och byrådirektör även naturvårdsdirektör Ove Olsson deltagit. ~ i ö r n Ströberg /*.-.--.,. Postadress Telefon Postgiro HALMSTAD

8 LXNSSTYRELSEN Hallands Ian Planeringsavdelningen Naturvårdsenheten a Utsandninqslista Statens naturvårdsverk, Box 1302, Solna Statens planverk Sjöfartsverket, Fack, Norrköping SMHI, Fack, Norrköping Försvarsområdesbefalhavaren för Hallands fo, Halmstad Riksantikvarieämbetet, Box 5405, Stockholm Landsantikvarien, Box 2073, Halmstad Tulldirektionen i västra distriktet, Fack, Göteborg Hallands lans landsting, Fack, Halmstad Kungsbacka kommun, Stadshuset, Kungsbacka Byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun, Stadshuset, Kungsbacka Göteborgs ornitologiska förening, c/o Uno Unger, Beryllgatan 28, Västra Frölunda Varbergs ornitologiska förening, c/o Gunnar Qettersson, Kastanjevagen 40, Varberg Organisationskommittén för Nidingen, c/o Stellan Petre, Onsala Kungdbacka Naturskyddsförening, c/o Karl Gustaf Arnbert, Brackan 8, Fjarås Domänverket, Fack Falun Domänverket, Skolgatan 16, Halmstad FBM i Kungdbacka distrikt, Stadshuset, Kungsbacka Kopia4.. Lantmaterienheten Planenheten Naturvårdsenheten 2 ex Akten 00 BS Kungöres i l änets författningssamling Kungöres i samlingsannons (NH; GP; KT, HN) esty rker

9

10 , 0 h &ENSSTYRELSEN " Hallands Ian l * " Planeringsavdelningen BESLUT Ehligt utsandningslista Förordnande om naturreservat avseende Nidingen, Kungsbacka Reservatets benämning: Kommun : Socken: Fastighet: =ge : Areal : Na turvar2sfsrval tnre : Nidingens naturreserva t Kungsbacka Onsala Nidingen 1 : 1 I si. Zkonomiska kartorna oc Reserva t ar markerad med ~1% linje p& en till beslutet hörande karta, Bil 1 ca 725 ha, varav 13,5 ha land I Sta ten ixteborgs ornitologiska förenizlg har i skrivelse till lansstyreloen den 26 september 1971 h9mstalltt att länsstyrelsen skall "vidtaga de åtgärder scm srfordras för att Nidingen inför kornande ~iäcknin~ssäson~ kan belsggas med tilltradesf Crbud". Yttrande kar avgivits av statens naturvkudsverk, sjö9artsverket, SLIHI, iörsvarsonr~dcsbeiaihavaren för Hallands fo, riksantikvarieämbetet, tulldirektionen i västra regionen, don%nver!;et, Hallands lans landssingskonmun, ilungsbacka komun, landsantikvarien, G6tebor.p ornitologiska förening, Varberzs ornitolo~iska förening, organisationskonmittén för Hidingen och Kungsbacka naturskyddsförening vilka samtliga tillstyrkt reservatbildningen. Statens naturvardsverk har i franstallning till sjöfartsverket den 7 novrember 1979 hemställt om medgivnade till ÖverPöring av den aktuella fastigheten, Nidingen 1:1, till na tur-drdsf onden. i Gatuadress Telefon Postgiro Hospitalsgatan

11

12 $STYRELSEN Hallends Ian Planeringsavdelningan slappa ut avlop-pva-kton, gifter, vadliga arrnipaen eller bekan-- ntn~smedel, dock att f5rbudst inte skall utgöra hinder mo$ att nyttja ch underhiilla byzsnadernas befintlida avloppsanla~~mángar f ramdra luftledning anordna upplag jaga, med uncianta~ av :akt p& nick, uppföra annan an$5ggning.

13

14 LX.NSSTYRELSEN Hallands Ian Planeringsavdelningen BES LUT Utsändningslista Statens naturvardsverk, Box 1302, Solna Statens planverk Sjöfartsverket, Fack, Norrköping SWI, Fack, Norrköping Försvarsomr~desbefälhavaren för Hallands fo, Fack, Halmstad Riksantikvarieämbetet, Box 5405, Stockholm Landsantikvarien, Box 2073, Halmstad Tulldirektionen i västra distriktet, Fack, Göteborg Hallands läns landsting, Fack, Halmstad Kungsbacka kommun, Stadshuset, Kungsbacka Byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun, Stadshuset, Kungsbacka Göteborgs ornitologiska förening, c/o Uno Unger, Beryllgatan.. 28, Västra Frölurida Varbergs orni tologiska förening, c/o Gunnar Pet tersson, Kastanjevagen 40, Varberg Organisationskommitt6n för Nidingen, c/o Stellan Petre, Onsala Kungsbacka Naturskyddsförening, c/o Karl, Gustaf Arnbert, Bräckan 8, F3äx-b Domänverket, Fack, Falun Domänverket, Skolgatan 16, Halmstad FBM i Kungsbacka distrikt, Stadshuset, Kungsbacka Lantmäterienheten Planenheten Naturvardaenheten 2 ex Dossie- Akt en Kungöres i länets författningssamling Kungöres i samlingsannons (NH, HN)

15

16

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 6653-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål M 1207-13, se bilaga

Läs mer

NATURRESERVATET LINALINKKA I GÄLLIVARE KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER

NATURRESERVATET LINALINKKA I GÄLLIVARE KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER 1 (6) NATURRESERVATET LINALINKKA I GÄLLIVARE KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, beslutar länsstyrelsen att det område som utmärkts på bifogad

Läs mer

BILAGA 1 1(2) 2011-06-22 511-1913-11 1290-242 Vår referens Miljöavdelningen Johan Johnmark 040/044-25 25 54 Bilaga 1. Karta med naturreservatets avgränsning Tillhör beslut den 22 juni 2011 om Naturreservatet

Läs mer

DOM 2015-04-14 Stockholm

DOM 2015-04-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2015-04-14 Stockholm Mål nr M 11020-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-07 i mål nr M 4890-14, se bilaga

Läs mer

REGISTERUPPGIFTER "NATURRESERVAT KORPIMÄKI": 1999-05-25

REGISTERUPPGIFTER NATURRESERVAT KORPIMÄKI: 1999-05-25 INNEHÅLL: STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM: 2000-09-26 - Överklagning från Kyrkbyns jaktområde Orsa BESLUT "NATURRESERVAT KORPIMÄKI": 1999-05-25 SKÖTSELPLAN "NATURRESERVAT KORPIMÄKI" REGISTERUPPGIFTER "NATURRESERVAT

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2013-06-17 344-2013 Familjebostäder i Göteborg AB Box 5151 402 26 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

DOM 2014-09-08 meddelad i Stockholm

DOM 2014-09-08 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060109 2014-09-08 meddelad i Stockholm Mål nr P 11115-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-15 i mål nr P 949-13,

Läs mer

DOM 2014-06-26 Stockholm

DOM 2014-06-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060109 DOM 2014-06-26 Stockholm Mål nr P 7998-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-13 i mål nr P 1034-13, se bilaga KLAGANDE Alberthallen

Läs mer

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh Datum 1999-12-06 Dnr 1806-1998 Sid 1 (5) En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter I ett

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

DOM 2014-06-19 Stockholm

DOM 2014-06-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060204 DOM 2014-06-19 Stockholm Mål nr P 8269-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-21 i mål nr P 551-13, se

Läs mer

H Leander, 054-19 74 97

H Leander, 054-19 74 97 il LANSSTYRELSEN Virmlsnds Iiin Mi l j övårdsen heten HandlBggiun. direklm elon H Leander, 054-19 74 97 BESLUT 1989-01-30 231-8-89 Omf 11.1211-833-88 BESTA~ELSER Mh SKOTSELPLAN. FOR NATURRESERVATET ~NEBYKLATTEN,

Läs mer

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 10 oktober 2001. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 10 oktober 2001. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 28 september 2001 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Konferensrum Park Alandia Mariehamn, Åland, fredagen den 28 september 2001 kl 16.00 18.15 Jane Schultzberg (m) ordförande Lars-Bertil

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189 em e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr Telinet Energi AB Mäster Samuelsgatan 42 5 TR 111 57 Stockholm Föreläggande mot Telinet Energi AB med anledning

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060305 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr P 7808-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-07-31 i mål P 6162-13, se bilaga KLAGANDE Elfvik Strand Fastighets

Läs mer

DOM 2014-05-08 meddelad i Nacka Strand

DOM 2014-05-08 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT KLAGANDE Bro Hof Slott AB DOM 2014-05-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 5729-10 Ombud: Advokat Mikael Lundholm Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB Sveavägen 17, 11 tr 111 57 Stockholm

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM FlMA/T UvJlVl Mål nr 5834-13 Avdelning 02 2013-11-25 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2014-05-15 meddelad i Nacka Strand

DOM 2014-05-15 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT DOM 2014-05-15 meddelad i Nacka Strand Mål nr P 129-12 KLAGANDE 1. Ylva Abrahamsson Thornefors, Brinkskavägen 2 B, 645 30 Strängnäs 2. Johan Andersson, Helgarö, Hagalund, 645 92 Strängnäs

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr P 11083-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-12 i mål nr P 4774-13, se bilaga KLAGANDE Bostadsrättsföreningen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext.

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext. 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underlag för ratificering av FN:s internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande

Läs mer

DOM 2013-10-14 Stockholm

DOM 2013-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060204 DOM 2013-10-14 Stockholm Mål nr M 11581-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-06 i mål nr M 4232-12, se bilaga

Läs mer

Rädda Svartedalens Vildmark Ordförande Kåre Ström Tvetgatan 277 442 33 Kungälv. Till Rättsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Rädda Svartedalens Vildmark Ordförande Kåre Ström Tvetgatan 277 442 33 Kungälv. Till Rättsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Rädda Svartedalens Vildmark Ordförande Kåre Ström Tvetgatan 277 442 33 Kungälv Till Rättsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Ang. Stiftelsen Skogssällskapets verksamhet i förhållande till vad

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr P 1433-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-29 i mål nr P 2142-14,

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1360-2014 Transcom Credit Management Services AB 691 77 Karlskoga Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer