K O L L E K T I V A V T A L

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K O L L E K T I V A V T A L"

Transkript

1 Översättning K O L L E K T I V A V T A L för LIVSMEDELSBRANSCHEN mellan FINLANDS LIVSMEDELSINDUSTRIFÖRBUND rf och FINLANDS LIVSMEDELSARBETARFÖRBUND rf

2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I ALLMÄNT Underteckningsprotokoll Silat från avtalet 13 1 Tillämpningsområde Avtal mellan förbunden Utomstående arbetskraft Arbetets ledning Iakttagande av arbetsreglementen och övriga bestämmelser Uppsägning Tidsbundna arbetsavtal Organisationsfrihet II LÖNEGRUPPERINGAR, ARBETSLÖNER OCH SÄRSKILDA TILLÄGG 9 Lönegrupperingar och arbetslöner Lönegruppering Mångkunnighet som delfaktor i den individuella lönen Arbetslöner Lönegruppering för arbetstagare på underhållsavdelningar Normtimlöner på underhållsavdelningar Särskilda tillägg Tjänsteårstillägg Tillägg för skiftarbete, kvälls- och nattarbete Tillägg för arbetsinstruktion Fryslagertillägg Synnerligen smutsigt arbete Beräkning av genomsnittlig timförtjänst Prestationslönearbete Arbets- och tidsstudier Arbetsarrangemang och förflyttning till annat arbete Löneutbetalning III ARBETSTID, ÖVERTIDSERSÄTTNINGAR OCH FÖRHÖJD LÖN 16 Ordinarie arbetstid Arbetstidsexperiment Måltids- och vilopauser Arbetstagarnas fridagar Övertidsarbete och övertidsersättning Ersättning för morgontimmar Förhöjd lön för lördagsarbete Ersättning för högtidsdagar... 35

3 2 IV ERSÄTTNINGAR 24 Resekostnader och dagtraktamenten Utryckningsarbete och beredskap Arbetskläder och arbetsskodon V FRÅNVARO MED LÖN 27 Söckenhelgsersättning Sjuklön Insjuknat barn Lön under moderskapsledighet samt adoption Läkarundersökningar Särskilda ersättningar Födelsedagar Vigsel Begravning Förtroendeuppdrag Värnpliktsuppbåd Frivillig militärtjänstgöring för kvinnor Reservövningar Ersättningsgrund VI SEMESTER OCH SEMESTERPREMIE 33 Semester Semesterpremie VII SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 35 Förebyggande av risken för olycksfall och yrkessjukdomar Grupplivförsäkring Kontroll Skötsel av arbetsredskap VIII FACKFÖRENING 39 Uppbärande av medlemsavgifter till fackföreningar Förtroendemän Arbetarskyddsfullmäktig Fackföreningsutbildning Användning av anslagstavlor Möten på arbetsplatsen Besök på arbetsplatsen... 57

4 3 IX ARBETSFRED 46 Avtalets bindande verkan Förhandlingsordning Arbetsfredsförpliktelse Avtalets ikraftträdande Avtalets giltighetstid SEPARATA PROTOKOLL Avtal om arbetstidsförkortning Avtal om arbetstidsförkortning i intermittent treskiftsarbete Avtal om arbetstidsförkortning i kontinuerligt treskiftsarbete Förbundens inbördes avtal om skiftarbete under veckoslut BILAGOR Bilaga 1 Promemoria över diskussioner förda vid underhållsavdelningarnas lönegrupperingskommittés möte Bilaga 2 Tillämpnings- och tolkningsanvisningar Avtal om semesterlön LIF/LIVS Avtal om uppsägningsskydd LIF/LIVS Allmänt avtal Bilaga 3 Beräkning av arbetarskyddsfullmäktigs tidsanvändning Bilaga 4 Rekommendation för arbetsplatserna för förebyggande rusmedelsvård, hantering av rusmedelsfrågor och vårdhänvisning Förlikningsförslag

5 Protokoll fört vid förhandlingar mellan Finlands Livsmedelsindustriförbund rf och Finlands Livsmedelsarbetarförbund rf i Helsingfors om att revidera det nedan i 1 nämnda kollektivavtalet mellan nämnda förbund att gälla till den 31 mars Närvarande var representanter för Finlands Livsmedelsindustriförbund rf och Finlands Livsmedelsarbetarförbund rf. 1 Kollektivavtalet för bageriarbetstagare som ingåtts mellan förbunden, träder i kraft med de tillägg och ändringar till kollektivavtalet (ändringarna 2008 och 2009 beaktade) som ingår i detta protokoll omedelbart efter det att Finlands Livsmedelsindustriförbund rf:s styrelse och Finlands Livsmedelsarbetarförbund rf:s förbundsfullmäktige har godkänt riksförlikningsman Esa Lonkas förlikningsförslag av Lönebestämmelser 2.1 Lönehöjningar 2010 Allmän förhöjning Lönerna höjs eller från närmast följande löneperiod med en allmän förhöjning som är 0,9 procent. Allmän förhöjning Lönerna höjs eller från närmast följande löneperiod med en allmän förhöjning som är 0,6 procent. Förhöjning av tabellönerna och samt och Tabellönerna höjs med beloppet för den allmänna förhöjningen och från samma tidpunkt. 2.2 Lönehöjningar 2011 Allmän förhöjning Lönerna höjs eller från närmast följande löneperiod med en allmän förhöjning som fastställs före på följande sätt: Procenten för den allmänna förhöjningen beräknas som ett genomsnitt av årskostnadseffekterna av de allmänna förhöjningar i påföljande kollektivavtal som man känner till före och som verkställts/verkställs under tiden med beaktande av tidpunkterna för höjningarna: kollektivavtalet för arbetstagare inom teknologiindustrin (Metallarbetarförbundet rf och Teknologiindustrin rf), kollektivavtalet för arbetstagare inom den kemiska industrin (TEAM Industribranschernas fackförbund rf och Kemiindustrin rf), kollektivavtalet för arbetstagare inom den mekaniska 4

6 skogsindustrin (Trä- och specialbranschernas förbund rf, Metallarbetarförbundet rf, Elbranschernas fackförbund rf och Skogsindustrin rf) samt avtalet för arbetstagare inom textil- och beklädnadsbranschen (Konsumtionsvarugruppen rf och TEAM Industribranschernas fackförbund rf). Om en uppgörelse i förhandlingarna i någon av avtalsbranscherna inte uppnåtts för ovan nämnda tid, lämnas denna utanför beräkningen. Om förbunden inte når enighet om beloppet för den allmänna förhöjningen före , utses på initiativ av någondera parten en förlikningsnämnd som avgör konflikten så att uppgörelsen blir bindande. Bägge parter utser två medlemmar till förlikningsnämnden samt kallar riksförlikningsmannen till ordförande. Nämnden ska ge sin lösning före Allmän förhöjning Lönerna höjs eller från närmast följande löneperiod med en allmän förhöjning som är 0,3 procent. 2.3 Lönehöjningar 2012 Allmän förhöjning Lönerna höjs eller från närmast följande löneperiod med en allmän förhöjning som fastställs före på följande sätt: Procenten för den allmänna förhöjningen beräknas som ett genomsnitt av årskostnadseffekterna av de allmänna förhöjningar i påföljande kollektivavtal som man känner till före och som verkställts/verkställs under tiden med beaktande av tidpunkterna för höjningarna: kollektivavtalet för arbetstagare inom teknologiindustrin (Metallarbetarförbundet rf och Teknologiindustrin rf), kollektivavtalet för arbetstagare inom den kemiska industrin (TEAM Industribranschernas fackförbund rf och Kemiindustrin rf), kollektivavtalet för arbetstagare inom den mekaniska skogsindustrin (Trä- och specialbranschernas fackförbund rf, Metallarbetarförbundet rf, Elbranschernas fackförbund rf och Skogsindustrin rf) samt avtalet för arbetstagare inom textil- och beklädnadsbranschen (Konsumtionsvarugruppen rf och TEAM Industribranschernas fackförbund rf). Om en uppgörelse i förhandlingarna i någon avtalsbransch inte uppnåtts för ifrågavarande tid, lämnas denna utanför beräkningen. Om förbunden inte når enighet om beloppet för den allmänna förhöjningen före , utses på initiativ av någondera parten en förlikningsnämnd som avgör konflikten så att uppgörelsen blir bindande. Bägge parter utser två medlemmar till förlikningsnämnden samt kallar riksförlikningsmannen till ordförande. Nämnden ska ge sin lösning före Allmän förhöjning Lönerna höjs eller från närmast följande löneperiod med en allmän förhöjning som är 0,3 procent. 5

7 6 2.4 Lönehöjningar 2013 Allmän förhöjning Lönerna höjs eller från närmast följande löneperiod men en allmän förhöjning på sätt som nämns i punkt 2.3 så att granskningsperioden är Om förbunden inte når enighet om beloppet för den allmänna förhöjningen före , utses på initiativ av någondera parten en förlikningsnämnd som avgör konflikten så att uppgörelsen blir bindande. Bägge parter utser två medlemmar till förlikningsnämnden samt kallar riksförlikningsmannen till ordförande. Nämnden ska ge sin lösning före Allmän förhöjning Lönerna höjs eller från närmast följande löneperiod med en allmän förhöjning som är 0,4 procent. 2.5 Tjänsteårstillägg Tjänsteårstilläggen höjs från med 6 procent. Tjänsteårstilläggen höjs därefter med beloppen för de allmänna förhöjningarna Från tas ett nytt tjänsteårstillägg i bruk för års tjänstetid (4 cent) och därtill ett nytt för över 30 års tjänstetid (4 cent). 2.6 Fryslagertillägg Fryslagertillägget höjs från med 5 procent. 2.7 Ersättningar till huvudförtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig Ersättningarna till huvudförtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktigen höjs från med 6 procent. Antal arbetstagare Ersättning /mån eller över 142

8 7 2.8 Dyrortsklassificering Dyrortsklass II slopas från ur lönetabellerna. 3 Arbetsgrupper 3.1 Lönegruppering och lönesättningssystem Förbunden tillsätter en gemensam arbetsgrupp med uppgift att kartlägga behovet att utveckla lönegrupperingen inom de olika avtalsbranscherna, samt att vid behov vidta åtgärder för att utveckla den till ett lönesättningssystem beroende på branschernas behov. Syftet är framför allt att utreda hur kompetens och framgångsrikt arbete kunde ges större tyngd vid lönesättningen. Inom mejeriindustrin ska fästas särskild uppmärksamhet vid hur tjänsteårstillägget fungerar. Vid utredandet av dess funktionsduglighet ska även mejeriindustrins andra yrkesgrupper beaktas. Arbetsgruppen ska lämna sitt förslag till förbunden senast Utomstående arbetskraft Direktivet om hyrd arbetskraft ska samordnas med nationella lagar och avtal före Praxis i samband med anlitande av hyrd arbetskraft kommer därför att ändras. Arbetsgruppen har till uppgift att utreda vilka gemensamma åtgärder som fordras av förbunden när direktivet träder i kraft. I utredningen ska olika alternativ av direktivets effekter beaktas tillräckligt mångsidigt och på basis av den fastställas vilka eventuella ändringar det föranleder i kollektivavtalets bestämmelser om anlitande av utomstående arbetskraft. Därtill granskar och utreder arbetsgruppen anlitande av hyrd arbetskraft i situationer då företag reducerar sin arbetskraft. Arbetsgruppen ska lämna sin utredning över åtgärder till förbunden före Arbete i varm- och kylutrymmen Arbetsgruppen har till uppgift att kartlägga behovet att utveckla arbetet i varm- och kylutrymmen inom de olika avtalsbranscherna, samt att vid behov vidta åtgärder för att utveckla det beroende på branschernas behov. Syftet är att arbetsgruppen finner tryggare arbetsmetoder och redskap för arbetet i varm- och kylutrymmen inom olika branscher samt kartlägger riskfaktorerna i anslutning till det. Arbetsgruppens ska lämna sitt förslag till förbunden före

9 8 4 Textändringar 4.1 Lön under faderskapsledighet Till paragrafen om lön under moderskapsledighet samt adoption tilläggs som sista punkt en ny punkt om lön under faderskapsledighet enligt följande: Enligt vad som nämns ovan i denna paragraf betalas lön till arbetstagaren även för arbetsdagar som ingår i en högst 6 dagar lång kalenderperiod från den dag då faderskapsledighet med stöd av kollektivavtalslagen inleds. 4.2 Åldersprogram för 50 år fyllda Arbetsgivaren ska, om en arbetstagare som fyllt 50 år så vill, förhandla med denne, om tillbudsstående möjligheter att främja arbetstagarens ork och förlänga dennes tid i arbetslivet. Vid förhandlingarna strävas efter en för bägge parter ändamålsenlig lösning, där även arbetstagarens förtjänstnivå i mån av möjlighet tryggas. 4.3 Huvudförtroendemans ersättare Om en arbetsgivare säger upp arbetsavtalet för huvudförtroendemannens ersättare, eller permitterar denne, då han inte verkar som ersättare för förtroendemannen, eller han inte i övrigt innehar en förtroendemannaställning, räknas uppsägningen eller permitteringen ha berott på arbetstagarens förtroendemannauppgift, om arbetsgivaren inte kan påvisa att åtgärden har berott på annat. 4.4 Löneutbetalning I avtalsbestämmelsen om löneutbetalning tilläggs att löneräkningen kan ske en gång i månaden. Även i detta fall ska lönen betalas två gånger i månaden. Lokalt kan avtalas att löneräkningen sker en gång i månaden och lönen betalas två gånger i månaden. Lönedagarna samt hur lönen fördelar sig mellan de bägge lönedagarna ska överenskommas i avtalet. Ett dylikt avtal ska göras skriftligt. Arbetsgivaren ska en gång i månaden överlämna en löneräkning av vilken framgår grunderna för hur den betalda och den ännu obetalda lönen har fastställts. Fel i löneutbetalningen ska korrigeras så fort som möjligt och senast i samband med följande löneutbetalning.

10 9 5 Introduktion i arbetslivet Finlands Livsmedelsindustriförbund rf och Finlands Livsmedelsarbetarförbund rf vill för sin del stödja grundskolelevers möjligheter att bekanta sig med arbetslivet inom ramen för sommarpraktikprogrammet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna egna pengar. Syftet med programmet är att ge skoleleverna egna erfarenheter av verksamheten inom livsmedelsbranschens företag, de olika arbetsuppgifterna, personalstrukturen, samarbetsformerna och de möjligheter som branschen erbjuder samt samtidigt erbjuda skoleleverna lämpligt praktiskt arbete. Därför har parterna enligt centralorganisationernas rekommendation avtalat följande: 1 Nedan nämnda bestämmelser gäller grundskolelever, vilkas anställningsförhållande baserar sig på sommarpraktikprogrammet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna egna pengar. 2 Anställningsförhållandet, som kan omfatta två veckor eller tio arbetsdagar, kan förläggas till tiden under åren Lönen för sommarpraktikprogrammet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna egna pengar betalas i form av en engångsersättning på 280 euro, i vilket belopp ingår semesterersättning för praktikperioden. 4. Bestämmelserna om löner, lönesättningsgrunder eller andra förmåner av ekonomiskt värde i gällande kollektivavtal tillämpas inte på de grundskolelever vars anställning baserar sig på sommarpraktikprogrammet i detta protokoll. 6 Livsmedelshygienisk kompetens 27 2 momentet i livsmedelslagen 23/2006 Aktör inom livsmedelsbranschen ska på sin bekostnad se till, att de som i en livsmedelslokal, som har godkänts med stöd av denna lag, hanterar icke-förpackade livsmedel som lätt far illa, har av Livsmedelsverket utfärdat intyg över livsmedelshygienisk kompetens (kompetensintyg). Kompetensintyg utfärdas till personer som med godkänt resultat genomgått ett test som bedömer den livsmedelshygieniska kompetensen (kompetenstest) eller som genomgått utbildning eller avlagt examen i vilken motsvarande kunskaper ingår. Förbunden är ense om, att i fall arbetstagaren inte har ett kompetensintyg innan arbetsavtal ingås, ska arbetsgivaren enligt ovan nämnda lagrum ombesörja intyget på sin bekostnad. 7 Arbetskläder Arbetsgivaren skaffar, bekostar och sköter persedelvården för de arbetskläder som behövs i arbetet. Av grundad orsak kan denna förmån ( 26) bytas ut mot en penningersättning på 15 euro i månaden.

11 10 8 Bl.a. deltidspension, förlängt deltidsarbete, partiell vårdledighet, deltidssjukpension samt deltidsolycksfallspension Förbunden har sinsemellan avtalat att arbetsdomstolens utslagspraxis ska tillämpas i fråga om arbetstidsförkortning bl.a. i fall där en arbetstagare övergår till sådant deltidsarbete som nämns i rubriken. Om arbetsdomstolen under avtalsperioden i ovan nämnda eller motsvarande situationer avgör på annat sätt, avtalar förbunden att arbetsdomstolens nya utslag omedelbart ska tillämpas. Förfarande enligt domstolens beslut börjar tillämpas enligt förbundens överenskommelse. Förbunden konstaterar, att när en arbetstagare som omfattats av systemet med arbetstidsförkortning (pekkanendagar) övergår till deltidspension, förlängt deltidsarbete eller partiell vårdledighet, deltidssjukpension eller deltidsolycksfallspension tjänar han in ledighet till följd av arbetstidsförkortningen i proportion till den ordinarie arbetstid under vilken han i verkligheten arbetar (AD: ). I ovan nämnda fall betalas till arbetstagare i intermittent och kontinuerligt treskiftsarbete på dennes ordinarie arbetade timmar procenttillägg enligt gällande avtal (3,2 %/10,5 % samt 15,6 %) (AD: ) 9 Verksamhetsmodell för sysselsättning och omställningsskydd Syftet med den nya verksamhetsmodellen mellan arbetsgivaren, arbetstagarna och arbetskraftsmyndigheten är att effektivera samarbetet och sysselsätta arbetstagaren så fort som möjligt. Samarbets- och uppsägningsförfarande Arbetsgivaren presenterar en handlingsplan när samarbetsförhandlingar som gäller minst tio arbetstagare inleds. Underhandlingar förs med personalrepresentanterna om dess innehåll. I planen redogörs för förhandlingsordningen och formen, planerad tidtabell samt tilltänkta verksamhetsprinciper under uppsägningstiden när det gäller arbetssökande, utbildning och utnyttjande av arbetsförvaltningens tjänster. I planen beaktas gällande normer för hur man ska gå till väga vid reducering av arbetskraft. Om samarbetsförhandlingarna gäller mindre än tio arbetstagare, presenteras uppsägningstidens planerade verksamhetsprinciper i fråga om arbetssökande, utbildning och utnyttjande av arbetsförvaltningens tjänster i samband med samarbetsförfarandet. Även nödvändiga ändringar i personalplanen behandlas i samband med samarbetsförfarandet i anslutning till planerad personalreducering. Arbetsgivaren och arbetskraftsmyndigheten kartlägger efter det att samarbetsförfarande eller, i fråga om små företag, uppsägningstidsförfarande har inletts, i samarbete och utan dröjsmål vilka offentliga arbetskraftstjänster som är nödvändiga. Man strävar efter att avtala med arbetskraftsmyndigheten om vilket slag av tjänster som ska erbjudas, tidtabellen för dem samt samarbetet vid realiseringen av dem. Personalrepresentanterna deltar i samarbetet

12 11 Sysselsättningsprogram och dess realisering under uppsägningstiden Arbetsgivaren är skyldig att informera om rätten att delta i sysselsättningsprogram samt rätten till förhöjt utbildningsstöd. Arbetsgivaren anmäler till arbetskraftsmyndigheten om uppsägning på ekonomiska eller produktionsrelaterade grunder, om den uppsagda arbetstagaren har en arbetshistoria på minst tre år. Anmälningsskyldigheten gäller även när en sådan visstidsanställning upphör som har baserat sig på ett eller flera kontinuerliga visstidsavtal eller visstidsanställningar som med enbart kortvariga avbrott har pågått sammanlagt minst tre år hos samma arbetsgivare. Arbetsgivaren är skyldig att med arbetstagarens samtycke lämna uppgifter till arbetskraftsmyndigheten om arbetstagarens utbildning, arbetserfarenhet och arbetsuppgifter omedelbart efter uppsägningen. Arbetsgivaren deltar, om så särskilt avtalas, även i övrigt i uppgörandet av sysselsättningsprogrammet. Arbetstagaren har möjlighet att delta i uppgörandet av sysselsättningsprogrammet. Sysselsättningsprogrammet kan vid behov kompletteras senare. Om efter uppsägningen inte annat har avtalats, har arbetstagaren, utan att gå miste om sin förvärvsinkomst, rätt till ledighet för att under sin uppsägningstid delta i uppgörande av sysselsättningsprogram, i arbetssökande och arbetsintervju på eget eller myndighetsinitiativ, delta i omplaceringsträning, lärlingsprogram och praktik, eller i arbetskraftspolitisk utbildning enligt sysselsättningsprogrammet. Ledighetens längd är beroende av anställningens längd följande: 1) högst 5 dagar, om arbetstagarens uppsägningstid är högst en månad, 2) högst 10 dagar, om arbetstagarens uppsägningstid är över en månad, men högst fyra månader, 3) högst 20 dagar, om arbetstagarens uppsägningstid är över fyra månader. Därtill förutsätts att ledigheten inte förorsakar betydande olägenhet för arbetsgivaren. Arbetstagaren ska meddela arbetsgivaren om ledigheten utan dröjsmål och på begäran presentera en tillförlitlig utredning över grunden för ledigheten. Konstaterades, att bestämmelserna om samarbetsförfarande inte förändrar tillämpningsområdet enligt 2 i samarbetslagen. 10 Jämställdhet Förbunden anser det viktigt att man på arbetsplatserna i enlighet med jämställdhetslagen främjar jämställdheten mellan könen. För att detta mål ska uppnås understryker förbunden betydelsen av att i lagen nämnda skyldigheter fullföljs och åtgärder vidtas.

13 12 11 Förändringar i löne- och arbetsvillkor På framställning av huvudförtroendemannen ska arbetsgivarens representant tillsammans med huvudförtroendemannen behandla de nya bestämmelserna i kollektivavtalet. 12 Ensamarbete Arbetarskyddslagen: 5 kapitlet 29 I fråga om arbete som arbetstagaren utför allena, och som av den orsaken är förknippat med uppenbara olägenheter eller risker för hans säkerhet eller hälsa, ska arbetsgivaren se till att i detta ensamarbete olägenheter eller risker undviks eller att de är så små som möjligt. Arbetsgivaren ska också med beaktande av arbetets art ordna möjlighet till nödvändig kontakt mellan arbetstagaren och arbetsgivaren, företrädare som arbetsgivaren anvisat eller andra arbetstagare. Arbetsgivaren ska också säkerställa möjligheten att alarmera hjälp. Förbunden anser det ändamålsenligt att arbetsgivaren i ovan nämnda situationer på förhand för ensamarbetande redogör för vilka metoder och åtgärder som tillämpas för att säkerställa arbetstagarens trygghet i arbetet. På begäran redogörs för detta även för arbetarskyddsfullmäktigen. 13 Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Ovan i 1 nämnda avtal träder i kraft Kollektivavtalet är i kraft till Detta protokoll har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett för vardera avtalsparten. Detta protokoll anses justerat och godkänt i och med avtalsförbundens underteckning. FINLANDS LIVSMEDELSINDUSTRIFÖRBUND rf FINLANDS LIVSMEDELSARBETARFÖRBUND rf

14 13 SILAT FRÅN AVTALET Lönesättning NORMTIMLÖNER Huvudstaden* I II Lönegrupp cent cent cent *Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla Huvudstaden* I II Lönegrupp cent cent cent *Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla UNDERHÅLLSAVDELNINGARNAS NORMTIMLÖNER Huvudstaden* I II Lönegrupp cent cent cent *Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla

15 Huvudstaden* I II Lönegrupp cent cent cent *Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla TJÄNSTEÅRSTILLÄGG Anställningsförhållandets längd Tillägg Tillägg från från år 34 cent 34 cent 5 9 år 45 cent 45 cent år 50 cent 50 cent år 53 cent 53 cent 20 år och över 57 cent 57 cent TILLÄGG FÖR SKIFT-, KVÄLLS- OCH NATTARBETE Tillägg för kvällsskift 163 cent 164 cent Tillägg för nattskift 325 cent 327 cent

16 15 KOLLEKTIVAVTAL FÖR LIVSMEDELSBRANSCHEN I ALLMÄNT 1 Tillämpningsområde Bestämmelserna i detta kollektivavtal tillämpas i anställningsförhållanden mellan de företag inom livsmedelsbranschen som är medlemmar av Finlands Livsmedelsindustriförbund samt dessa företags underhållsavdelningar och dessas arbetstagare. 2 Avtal mellan förbunden Som en del av detta kollektivavtal iakttas följande avtal mellan förbunden: Rekommendation för arbetsplatserna för förebyggande rusmedelsvård, hantering av rusmedelsfrågor och vårdhänvisning , sid. 110 LIF/LIVS Avtal om semesterlön 2005, sid. 77 LIF/LIVS Avtal om uppsägningsskydd 2003, sid. 80 LIF/LIVS Allmänt avtal 2003, sid Utomstående arbetskraft Information Arbetsgivaren informerar huvudförtroendemannen varje gång i god tid om planer på att anlita utomstående arbetskraft för att delta i produktions- och underhållsarbete. Härvid meddelas det planerade antalet utomstående arbetstagare, deras arbetsuppgifter och avtalets längd. Om detta på grund av arbetets brådskande natur eller av annan liknande orsak inte är möjligt, ska informationen dock ges utan dröjsmål. Ovan nämnda information ska ges även till arbetarskyddsfullmäktigen. Underleverantörer/underentreprenörer Om företagets arbetskraft måste reduceras på grund av att underleverantörer/underentreprenörer anlitas, ska man sträva efter att placera de arbetstagare som berörs i andra uppgifter inom företaget eller som arbetstagare hos underleverantören/underentreprenören.

17 16 Protokollsanteckning: Förbunden konstaterar, att den utomstående arbetskraft som anlitas i företagen ska uppfylla livsmedelsindustrins yrkesmässiga och hygieniska krav samt de krav som hänför sig till tryggheten i arbetet. Se det allmänna avtalet kapitel 8, sid Arbetets ledning Arbetsgivaren eller av honom utsedd företrädare har rätt att anställa arbetstagare, leda och fördela arbetet samt säga upp och avskeda arbetstagare. 5 Iakttagande av arbetsreglemente och övriga bestämmelser Arbetsgivarens föreskrifter, arbetsreglementen Arbetsgivaren och arbetstagaren är skyldiga att iaktta det för respektive arbetsplats fastställda arbetsreglementet. Därtill är arbetstagaren skyldig att iaktta av arbetsgivaren eller dennes företrädare utfärdade föreskrifter och anvisningar, såvida dessa inte strider mot gällande lag, detta kollektivavtal eller arbetsreglementet. 6 Uppsägning Arbetsgivaren ska iaktta följande uppsägningstider: Anställningstiden har varat utan avbrott Uppsägningstid 1. högst 1 år 14 dagar 2. över 1 år, men högst 4 år 1 månad 3. över 4 år, men högst 8 år 2 månader 4. över 8 år, men högst 12 år 4 månader 5. över 12 år 6 månader Arbetstagaren ska iaktta följande uppsägningstider: Anställningstiden har varat utan avbrott Uppsägningstid 1. högst 5 år 14 dagar 2. över 5 år 1 månad

18 17 Om uppsägningen anses ha berott på att arbetstagaren är fackligt organiserad, är avtalsförbunden skyldiga att i brådskande ordning och med undvikande av allt onödigt dröjsmål, utreda saken och vidta nödvändiga åtgärder, om utredningen ger anledning därtill. 7 Tidsbundna arbetsavtal Huvudförtroendemannen har rätt att få uppgifter om arbetstagare som anställts för viss tid samt om orsakerna till att arbetsavtalet är tidsbundet. Tillämpningsanvisningar: 1. Ett arbetsavtal är tidsbundet då det har ingåtts för viss tid, samt då man har kommit överens om ett visst arbete eller då tidsbundenheten annars framgår av avtalets ändamål. Ett tidsbundet arbetsavtal upphör utan uppsägning, då ett visst arbete upphör eller när en viss överenskommen arbetsperiod är till ända, om man inte har kommit överens om annat. Tidsbundet arbetsavtal kan ingås, om arbetets art, vikariat, praktik eller annan därmed jämförbar omständighet som förutsätter tidsbundenhet föreligger, eller om arbetsgivaren har annan grundad orsak, som sammanhänger med företagets verksamhet eller med det arbete som ska utföras, att ingå tidsbundet arbetsavtal. Om ett tidsbundet arbetsavtal ingåtts i andra än ovan nämnda fall eller om tidsbundna arbetsavtal utan giltig orsak har ingåtts upprepade gånger i följd, anses sådana arbetsavtal vara arbetsavtal som gäller tills vidare. Särskilt i fråga om säsongbetonade arbeten kan anställningsförhållandets exakta längd inte alltid överenskommas vid tidpunkten då visstidsavtalet ingås. Härvid borde tidpunkten då arbetsavtalet upphör fastställas så noga som möjligt genom att reda ut de omständigheter som påverkar anställningsförhållandets längd. 2. Tillämpningsanvisning 1 är en allmän tillämpningsanvisning i fråga om tidsbundna arbetsavtal och berörs därför inte av de kollektivavtalsverkningar som stadgas i lagen om kollektivavtal. 8 Organisationsfrihet Arbetsgivare och arbetstagare tillerkänns rätten att själva fritt avgöra om de önskar vara anslutna till fackliga organisationer eller stå utanför dem.

19 18 II LÖNEGRUPPERINGAR, ARBETSLÖNER OCH SÄRSKILDA TILLÄGG 9 Lönegrupperingar och arbetslöner 1. Lönegruppering Lönegrupp 1 Ny arbetstagare i livsmedelsbranschen under sex månaders tid. Lönegrupp 2 Arbetstagare i livsmedelsbranschen under 7 12 månaders tid Lönegrupp 3 Livsmedelsarbete; varierande arbeten på produktionsanläggningar för vilka förutsätts en viss grad av utbildning eller erfarenhet. Arbetstagaren övergår till lönegrupp 4 efter 5 år i branschen. Arbetstagare som hör till lönegrupp 3 kan via utbildning eller erfarenhet överföras till lönegrupp 5 eller 6, om den uppgiftshelhet som han har att sköta och hans kompetens uppfyller de krav som ställs för de högre lönegrupperna. Arbetsuppgifter som hör till lönegrupp 5 och 6 under högst åtta månaders tid. Lönegrupp 4 Arbetstagare i lönegrupp 3 efter 5 år i branschen. Lönegrupp 5 Krävande yrkesarbete inom livsmedelsbranschen, för vilket förutsätts att arbetstagaren behärskar flera olika maskiner eller andra krävande uppgiftshelheter som fordrar utbildning och erfarenhet samt förmåga att arbeta självständigt. Arbeten som hör till lönegrupp 6 under högst 10 månaders tid. Lönegrupp 6 Viktiga och ansvarsfulla arbeten inom livsmedelsbranschen, som kräver specialkunnande och högtstående yrkeskunskap samt lång erfarenhet innan de kan behärskas självständigt. Om arbetstagaren tack vare sin utbildning eller erfarenhet självständigt behärskar och utför arbetsuppgifter som hör till lönegrupp 5 eller 6, ska han placeras i respektive lönegrupp oberoende av de riktgivande tidsgränser för att utbilda sig (8 mån. och 10 mån.) som anges i lönegrupperingen.

20 19 2. Mångkunnighet som delfaktor i den individuella lönen Principer för mångkunnighetstillägg Mångkunnighet är en faktor som höjer lönen och som beaktas som ett individuellt tillägg till lönen. Mångkunnighetstillägg kan betalas antingen enligt punkt 1 eller Lokalt avgörs om den mångfald olika arbeten som personen utför, och om det faktum att arbetet är annorlunda, gör att det kan anses så pass mycket mer krävande att det är befogat att betala mångkunnighetstillägg. 2. Mångkunnighetstillägg kan betalas även då en person behärskar flera olika arbetsuppgifter och vid behov är beredd att övergå i andra uppgifter där hans mångkunnighet kan utnyttjas. Avtal om mångkunnighetstillägg Om den principiella tillämpningen av mångkunnighetstillägg per arbetsplats avtalas lokalt. Mångkunnighetstillägget tas i bruk per arbetsavdelning då man har avtalat om det lokalt. I det lokala avtalet ska beaktas hur en enskild arbetstagare blir berättigad till tillägget. Mångkunnighetstilläggets storlek Mångkunnighetstillägget är ett separat tillägg i cent, som är minst 5 % av normlönen i den lönegrupp som för tidpunkten gäller för personen. Om mångkunnighetstillägget kan avtalas lokalt på annat sätt, såvida det till sin storlek uppfyller ovan nämnda minimivillkor. 3. Arbetslöner Arbetslöner, 18 år fyllda Normtimlönerna för fullt arbetsföra arbetstagare, som fyllt 18 år, är angivna i cent och fördelade per dyrortsklass och lönegrupp enligt följande: Från eller början av närmast följande löneperiod Lönegrupp Huvudstadsregionen I II cent cent cent

K O L L E K T I V A V T A L. FINLANDS LIVSMEDELSINDUSTRIFÖRBUND rf FINLANDS KÖTTBRANSCHEN

K O L L E K T I V A V T A L. FINLANDS LIVSMEDELSINDUSTRIFÖRBUND rf FINLANDS KÖTTBRANSCHEN Översättning K O L L E K T I V A V T A L mellan FINLANDS LIVSMEDELSINDUSTRIFÖRBUND rf och FINLANDS LIVSMEDELSARBETARFÖRBUND rf för KÖTTBRANSCHEN 24.5.2010-31.3.2014 1 INNEHÅLL I ALLMÄNT Underteckningsprotokoll

Läs mer

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde 1 2 Tidsbundna anställningsförhållanden

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014 De viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014 Innehåll HANDELSBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...3 VAD ÄR PAM...3 MEDLEMSKAP...3 BLI MEDLEM I PAM NÄR ANSTÄLLNINGEN BÖRJAR...4 VAD ÄR

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11. 1 Avtalets tillämpningsområde... 11. 2 Organisationsfrihet... 12. 3 Bilageavtal... 12

KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11. 1 Avtalets tillämpningsområde... 11. 2 Organisationsfrihet... 12. 3 Bilageavtal... 12 Innehållsförteckning 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11 1 Avtalets tillämpningsområde... 11 ARBETSTAGARE SOM UTFÖR HEMARBETE... 11 DELTIDSARBETE... 11 2 Organisationsfrihet...

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013 KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013 MELLAN KEMIINDUSTRIN RF OCH TEAM INDUSTRIBRANCHERNAS FACKFÖRBUND RF INNEHÅLL I ALLMÄNT... 5 1 Avtalets tillämpningsområde... 5 2 Föreningsfrihet...

Läs mer

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR KREDITUPPLYSNINGS- OCH INKASSOBRANSCHEN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR KREDITUPPLYSNINGS- OCH INKASSOBRANSCHEN KOLLEKTIVAVTAL FÖR KREDITUPPLYSNINGS- OCH INKASSOBRANSCHEN 1.3.2010 29.2.2012 INNEHÅLL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 2. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE 1 2 INGÅENDE AV ARBETSAVTAL 1 3

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet Genom detta kollektivavtal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationerna

Läs mer

Kollektivavtal för bildäcksbranschen

Kollektivavtal för bildäcksbranschen Kollektivavtal för bildäcksbranschen 1.3.2012 28.2.2014 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOLLEKTIVAVTAL ALLMÄNT 1 Tillämpningsområde 1 2 Centralorganisationsavtal 1 3 Anställning, arbetsledning och organisationsfrihet

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

Cirkulär 3/2012 2012-03-13

Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Grönt cirkulär distribueras till arbetsplatserna Avtalsuppgörelse med SEKO 2012 Bilagor Lönetabeller för Väg och Banavtalet. INNEHÅLL 1. Avtalsperiod och ikraftträdande 2. Lön

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning Detta arbetskollektivavtal är ikraft 1.5.2014 28.2.2017. Avtalsperioden

Läs mer

BEKLÄDNADS- INDUSTRIN

BEKLÄDNADS- INDUSTRIN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för lager- och transportförmän

Kollektivavtal för lager- och transportförmän Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KEMISKA BRANSCHENS TJÄNSTEMANNAAVTAL

KEMISKA BRANSCHENS TJÄNSTEMANNAAVTAL KEMISKA BRANSCHENS TJÄNSTEMANNAAVTAL 1.2.2012 28.2.2014 KEMIINDUSTRIN KI RF FACKFÖRBUNDET PRO RF Innehåll 3 Innehåll 1 Avtalets tillämpningsområde... 6 2 Komplementavtal... 7 3 Anställningsförhållande

Läs mer

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

INGÅENDE OCH UPPHÖRANDE AV ARBETSFÖRHÅLLANDE SAMT PERMITTERING 6 Uppsägning och permittering samt samarbetsförfarande 4 7 Helgdagsersättning..

INGÅENDE OCH UPPHÖRANDE AV ARBETSFÖRHÅLLANDE SAMT PERMITTERING 6 Uppsägning och permittering samt samarbetsförfarande 4 7 Helgdagsersättning.. INNEHÅLLSFÖRTECKNING: I II III IV V sidan ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Avtalets tillämpningsområde.. 3 2 Arbetsfredsförpliktelse 3 3 Bifogade avtal. 3 4 Arbetsreglemente.... 3 5 Anställning och uppsägning 4

Läs mer

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 I de fall då företaget har upphört med sin verksamhet eller har färre än tre anställda, var vänlig och tag kontakt med oss på ÅSUB, tel. 01825 581 eller 01825

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

Kollektivavtal för organisationer i socialbranschen

Kollektivavtal för organisationer i socialbranschen Kollektivavtal för organisationer i socialbranschen 1.2.2003-15.2.2005 Socialbranschens Arbetsgivarförbund Södra Kajen 10, 00130 Helsingfors Telefon (09) 172 831, Fax: (09) 663 532 www.ptsos.org Förbundsdirektör

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid

Läs mer

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1 2 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde

Läs mer

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7)

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7) KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7) TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE FÖR VISS TID 1 Tjänsteförhållandets längd 1.1 Grunder för tjänsteförhållande för viss tid En tjänsteinnehavare kan

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I BYGGBRAN- SCHEN 1.5.2012 31.5.2014

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I BYGGBRAN- SCHEN 1.5.2012 31.5.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

C. Tjänstetidstillägget, skiftilläggen samt kvälls- och nattskiftstilläggen träder i kraft 1.5.2010

C. Tjänstetidstillägget, skiftilläggen samt kvälls- och nattskiftstilläggen träder i kraft 1.5.2010 1 ÖVERSÄTTNING KONSUMTIONSVARUGRUPPEN rf ALLMÄNNA INDUSTRIFÖRBUNDET rf TEAM INDUSTRIBRANSCHERNAS FACKFÖRBUND rf UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL KOLLEKTIVAVTALET 1 Det gällande kollektivavtalet för textilservicebranschens

Läs mer

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM PROTKOLL Tid: 14.3.2013 Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10 Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM ÄRENDE: AVTAL FÖR APOTEKSBRANSCHEN

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ARBETSTAGARE Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2012 30.4.2014 Sisältö 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik 1 DEL F, BILAGA 10 DEL F MUSIKLÄROANSTALTER I TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer 4 08 01 00 2 Den uppgiftsrelaterade grundlönen

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal

Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal Bilaga 1 Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal För tiden 2010-04-01 2012-04-30 gäller nedanstående minimilöner per månad: a) fyllt 16 år 13.745 14.161 b) fyllt 17 år 14.890 15.306

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Tillämpningsområde... 2 2 Arbetets ledning, fördelning och organisationsrätt... 2 3 Inledande av ett anställningsförhållande...

Läs mer

Kollektivavtal. mellan

Kollektivavtal. mellan Kollektivavtal mellan Företag: Industrifacket Metall (IF Metall) Org. nr: Adress: Olof Palmes gata 11 105 52 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 8 786 80 00 Fax: Fax: +46 8 24 86 74 Avseende arbeten som utförs

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL OCH LÖNEBILAGA

HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL OCH LÖNEBILAGA Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Arbetskollektivavtal mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening r.f. och Tehy r.f.

Arbetskollektivavtal mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening r.f. och Tehy r.f. Arbetskollektivavtal mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening r.f. och Tehy r.f. 1.2.2014 31.1.2017 1 1 AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE Med detta arbetskollektivavtal fastställs arbets- och lönevillkoren för

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR ELBRANSCHEN ENERGI ICT NÄTVERK

KOLLEKTIVAVTAL FÖR ELBRANSCHEN ENERGI ICT NÄTVERK Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN PRIVATA SOCIALSERVICEBRANSCHEN 1.3.2014 31.1.2017

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN PRIVATA SOCIALSERVICEBRANSCHEN 1.3.2014 31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för finansieringsbranschen 1.11.2011 30.11.2013 FINANSBRANSCHENS CENTRALFÖRBUND RF FACKFÖRBUNDET PRO RF NORDEA UNION FINLAND RF

Kollektivavtal för finansieringsbranschen 1.11.2011 30.11.2013 FINANSBRANSCHENS CENTRALFÖRBUND RF FACKFÖRBUNDET PRO RF NORDEA UNION FINLAND RF FINANSBRANSCHENS CENTRALFÖRBUND RF FACKFÖRBUNDET PRO RF NORDEA UNION FINLAND RF DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF Kollektivavtal för finansieringsbranschen 1.11.2011 30.11.2013 2 (97) INNEHÅLL 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR ELEKTRIFIERINGSBRANSCHEN 1.9.2012 30.9.2014

KOLLEKTIVAVTAL FÖR ELEKTRIFIERINGSBRANSCHEN 1.9.2012 30.9.2014 KOLLEKTIVAVTAL FÖR ELEKTRIFIERINGSBRANSCHEN 1.9.2012 30.9.2014 Sähkötekniset työnantajat STTA rf Elbranschernas fackförbund rf Tryckort: Tammerprint Oy Tammerfors 2012 INNEHÅLL UNDERTECKNINGSPROTOKOLL

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Kommunal

Nyheter i Energiavtalet med Kommunal Nyheter i Energiavtalet med Kommunal Den 19 juni 2013 tecknade KFS och Kommunal ett treårigt avtal med ett värde om 6,8 procent. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i avtalet. Löneökningar

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TANDLABORATORIE- BRANSCHEN 1.11.2011 30.11.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TANDLABORATORIE- BRANSCHEN 1.11.2011 30.11.2013 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Anvisningar om arbetstidsbanker 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker 2 Vad är en arbetstidsbank? 3 Införande av en arbetstidsbank 4 Lokalt avtal om

Läs mer

Kollektivavtal för kristliga organisationer

Kollektivavtal för kristliga organisationer Kollektivavtal för kristliga organisationer 1.4.2010-30.4.2012 Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna Kyrkliga Fackförbund inom Akava AKI/Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry PB 30 (Södra kajen 10),

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Huvudsakliga förändringar 37 månaders avtal, 2013 04 01 till 2016-04-30» Uppsägningsbart sista år Utgående lön för yrkesarbetare höjs totalt

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR KREDITUPPLYSNINGS- OCH INKASSOBRANSCHEN 1.3.2012 31.3.2014

KOLLEKTIVAVTAL FÖR KREDITUPPLYSNINGS- OCH INKASSOBRANSCHEN 1.3.2012 31.3.2014 Kollektivavtalets parter har inte kommit överens om den svenskspråkiga kollektivavtalstexten. Om tolkningen av den svenskspråkiga översättningen leder till ett annat slutresultat än det ursprungliga finskspråkiga

Läs mer

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I KOLLEKTIVAVTALET FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER 1.5.2014 31.1.2017 De viktigaste bestämmelserna i kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster

Läs mer

TJÄNSTEMANNAAVTAL FÖR SKO- OCH LÄDERINDUSTRIN OCH GULDSMEDSINDUSTRIN SAMT BORST- OCH PENSELBRANSCHEN 1.4.2014 30.11.2016

TJÄNSTEMANNAAVTAL FÖR SKO- OCH LÄDERINDUSTRIN OCH GULDSMEDSINDUSTRIN SAMT BORST- OCH PENSELBRANSCHEN 1.4.2014 30.11.2016 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Centrala bestämmelser i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen

Centrala bestämmelser i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen Centrala bestämmelser i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen 2015 2017 I den här broschyren sammanställs ett urval av de centrala bestämmelserna i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen.

Läs mer

Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare

Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare te-tjanster.fi Verksamhetsmodell för sysselsättning och omställningsskydd Genom verksamhetsmodellen för sysselsättning och omställningsskydd förbättras

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya Glasmästeriavtalet.

Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya Glasmästeriavtalet. Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya. 30 april 2010 Till GBFs medlemmar Nya! Detta arbetsgivarnytt bygger på nr 2/2010 och har samma innehåll men med lite mer förtydligad text. Mellan Glasbranschföreningen och

Läs mer

TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER. 1 Lönesättningen 1.5.2011

TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER. 1 Lönesättningen 1.5.2011 BILAGA 2 TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER 1 Lönesättningen 1.5.2011 Tjänstebeteckning/uppgift 1 Övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning Tandläkaren förutsätts ha specialtandläkarrättigheter lämpliga

Läs mer

Metallityöväen liitto pähkinänkuoressa

Metallityöväen liitto pähkinänkuoressa 1 Grundat 1899. Metallityöväen liitto pähkinänkuoressa Landets största fackförbund för industrier. Medlemmar över 166 000, som hör till 333 fackavdelningar. Av medlemmarna är ca 21 % kvinnor och en tredjedel

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet

Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet Sammanfattning Protokoll Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet Förhandling enligt MBL gällande byte av kollektivavtal Förhandlingsdatum mellan 2012

Läs mer

KULTURPRODUCENTER. Minimilönsrekommendation 1.6.2014 31.3.2016. Akavas Specialoganisationer Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU

KULTURPRODUCENTER. Minimilönsrekommendation 1.6.2014 31.3.2016. Akavas Specialoganisationer Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU KULTURPRODUCENTER Minimilönsrekommendation 1.6.2014 31.3.2016 Akavas Specialoganisationer Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU Akavas Specialorganisationer AE rf och Fackorganisationen

Läs mer

Kollektivavtal för personalservicebranschen 1.4.2012 30.4.2014

Kollektivavtal för personalservicebranschen 1.4.2012 30.4.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR KOMMUNIKATIONSFÖRMEDLINGS- OCH LOGISTIKBRANSCHEN 1.11.2014 31.10.2015

KOLLEKTIVAVTAL FÖR KOMMUNIKATIONSFÖRMEDLINGS- OCH LOGISTIKBRANSCHEN 1.11.2014 31.10.2015 KOLLEKTIVAVTAL FÖR KOMMUNIKATIONSFÖRMEDLINGS- OCH LOGISTIKBRANSCHEN 1.11.2014 31.10.2015 Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf Post- och logistikbranschens union PAU rf Denna text är en översättning

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL 2014 2017

KOLLEKTIVAVTAL 2014 2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR HÖGRE TJÄNSTEMÄN INOM ARKITEKTPLANERINGS- BRANSCHEN 1.11.2013-31.10.2016

KOLLEKTIVAVTAL FÖR HÖGRE TJÄNSTEMÄN INOM ARKITEKTPLANERINGS- BRANSCHEN 1.11.2013-31.10.2016 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

1. Mål och syfte med utbildningen. 2. Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN)

1. Mål och syfte med utbildningen. 2. Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) 1, 2 UTBILDNINGSAVTAL 1. Mål och syfte med utbildningen En god och ändamålsenlig utbildning är av avgörande betydelse för måleribranschens utveckling. Detta utbildningsavtals syfte är: sörjning måleriyrket,

Läs mer

KULTURPRODUCENTER. Minimilönsrekommendation 1.5.2012 31.5.2014. Akavas Specialoganisationer rf Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU rf

KULTURPRODUCENTER. Minimilönsrekommendation 1.5.2012 31.5.2014. Akavas Specialoganisationer rf Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU rf KULTURPRODUCENTER Minimilönsrekommendation 1.5.2012 31.5.2014 Akavas Specialoganisationer rf Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU rf MINIMILÖNSREKOMMENDATION FÖR ARBETSTAGAREN SOM UTÖVAR

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL för högre tjänstemän i kommunikationsförmedlingsoch logistikbranschen 1.11.2013 31.10.2014

KOLLEKTIVAVTAL för högre tjänstemän i kommunikationsförmedlingsoch logistikbranschen 1.11.2013 31.10.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Tjänsteförhållandet upphör

Tjänsteförhållandet upphör Ett tjänsteförhållande kan upphöra Utan uppsägning Med uppsägning Uppsägningsgrunder på beror på tjänsteinnehavaren Uppsägning på grund av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker Uppsägningsrätt i

Läs mer

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 1 Finsk Handel Servicefacket PAM HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Avtalets

Läs mer

Avtalsextra 14 juni 2013

Avtalsextra 14 juni 2013 Avtalsextra 14 juni 2013 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen träffade den 23 maj 2013 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2013 31 maj 2016, vilket motsvarar 36 månader. Båda

Läs mer

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap Bilaga 1 till RiB 13 Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap 1. Inledande bestämmelser 1 Tillämpningsområde Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, ska

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Info om kollektivavtal 6/2014 Post- och logistikunion PAUs medlemsmeddelande 4.11.2014 TILL ANSLAGSTAVLAN!

Info om kollektivavtal 6/2014 Post- och logistikunion PAUs medlemsmeddelande 4.11.2014 TILL ANSLAGSTAVLAN! Nytt kollektivavtal uppstod i tid PAU och servicebranschens arbetsgivarförbund PALTA nådde ett resultat i kollektivavtalsförhandlingarna den sista dagen i oktober. Omställningsskydd, som var den viktigaste

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Den 4 juli 2013 tecknade KFS och Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I HUSTEKNIKBRANSCHEN (1.5.2012 31.5.2014)

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I HUSTEKNIKBRANSCHEN (1.5.2012 31.5.2014) Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Inledning Den 4 juni 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och Svenska Transportarbetareförbundet (Transport)

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Information om. Lag om samarbete inom företag

Information om. Lag om samarbete inom företag Information om Lag om samarbete inom företag Information om lag om samarbete inom företag... 3 Minnelista över samarbetslagens förpliktelser... 3 1. Lagens syfte och uppbygnnad... 4 Lagens uppbyggnad...

Läs mer

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 Semesterlag Innehåll 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 2 Intjäning av semester... 5 Semesterns längd och regler för intjäning av semester... 5 Full kvalifikationsmånad... 6 Ledighet

Läs mer

Vad nytt i kollektivavtalen?

Vad nytt i kollektivavtalen? Vad nytt i kollektivavtalen? Förhandlingarna inom byggbranschen ledde till kvalitativa förbättringar, även om löneförhöjningarna är njugga. I förhandlingarna om kollektivavtal mellan Byggnadsförbundet

Läs mer

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

MEDIERNAS CENTRALFÖRBUND

MEDIERNAS CENTRALFÖRBUND 1 KOLLEKTIVAVTAL jämte tillämpningsdirektiv mellan MEDIERNAS CENTRALFÖRBUND och FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND 2008-2011 Avtalet är i kraft 7.10.2008 30.4.2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Tillämpningsområde

Läs mer

Kollektivavtal för dataservicebranschen 1.11.2013 31.10.2016

Kollektivavtal för dataservicebranschen 1.11.2013 31.10.2016 Kollektivavtal för dataservicebranschen 1.11.2013 31.10.2016 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal.

Läs mer

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund Förhandlingsprotokoll Ärende: Överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löner för perioden 2012-09-01 2014-08-31 för cirkelledare m.fl.ledare/lärare. Tid: 2013-01-09 Plats Parter Justeras av

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SERVICEVERKSTÄDER mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SERVICEVERKSTÄDER mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

Centrala och lokala protokollsanteckningar

Centrala och lokala protokollsanteckningar Svenska Kommunförbundet Bilaga 4 Arbetsgivarförbundet KFF till ÖLA 01 Centrala och lokala protokollsanteckningar 1. Anteckningar till AB 01 Anställningsform, vissa psykologer 1. Psykolog med psykologexamen

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 Parter Ärende Lokal Närvarande för arbetsgivareparten för tjänstemannaparten Svenska Arbetsgivareföreningen och Svenska Industritjänstemannaförbundet Rekommendationer

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer