K O L L E K T I V A V T A L

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K O L L E K T I V A V T A L"

Transkript

1 Översättning K O L L E K T I V A V T A L för LIVSMEDELSBRANSCHEN mellan FINLANDS LIVSMEDELSINDUSTRIFÖRBUND rf och FINLANDS LIVSMEDELSARBETARFÖRBUND rf

2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I ALLMÄNT Underteckningsprotokoll Silat från avtalet 13 1 Tillämpningsområde Avtal mellan förbunden Utomstående arbetskraft Arbetets ledning Iakttagande av arbetsreglementen och övriga bestämmelser Uppsägning Tidsbundna arbetsavtal Organisationsfrihet II LÖNEGRUPPERINGAR, ARBETSLÖNER OCH SÄRSKILDA TILLÄGG 9 Lönegrupperingar och arbetslöner Lönegruppering Mångkunnighet som delfaktor i den individuella lönen Arbetslöner Lönegruppering för arbetstagare på underhållsavdelningar Normtimlöner på underhållsavdelningar Särskilda tillägg Tjänsteårstillägg Tillägg för skiftarbete, kvälls- och nattarbete Tillägg för arbetsinstruktion Fryslagertillägg Synnerligen smutsigt arbete Beräkning av genomsnittlig timförtjänst Prestationslönearbete Arbets- och tidsstudier Arbetsarrangemang och förflyttning till annat arbete Löneutbetalning III ARBETSTID, ÖVERTIDSERSÄTTNINGAR OCH FÖRHÖJD LÖN 16 Ordinarie arbetstid Arbetstidsexperiment Måltids- och vilopauser Arbetstagarnas fridagar Övertidsarbete och övertidsersättning Ersättning för morgontimmar Förhöjd lön för lördagsarbete Ersättning för högtidsdagar... 35

3 2 IV ERSÄTTNINGAR 24 Resekostnader och dagtraktamenten Utryckningsarbete och beredskap Arbetskläder och arbetsskodon V FRÅNVARO MED LÖN 27 Söckenhelgsersättning Sjuklön Insjuknat barn Lön under moderskapsledighet samt adoption Läkarundersökningar Särskilda ersättningar Födelsedagar Vigsel Begravning Förtroendeuppdrag Värnpliktsuppbåd Frivillig militärtjänstgöring för kvinnor Reservövningar Ersättningsgrund VI SEMESTER OCH SEMESTERPREMIE 33 Semester Semesterpremie VII SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 35 Förebyggande av risken för olycksfall och yrkessjukdomar Grupplivförsäkring Kontroll Skötsel av arbetsredskap VIII FACKFÖRENING 39 Uppbärande av medlemsavgifter till fackföreningar Förtroendemän Arbetarskyddsfullmäktig Fackföreningsutbildning Användning av anslagstavlor Möten på arbetsplatsen Besök på arbetsplatsen... 57

4 3 IX ARBETSFRED 46 Avtalets bindande verkan Förhandlingsordning Arbetsfredsförpliktelse Avtalets ikraftträdande Avtalets giltighetstid SEPARATA PROTOKOLL Avtal om arbetstidsförkortning Avtal om arbetstidsförkortning i intermittent treskiftsarbete Avtal om arbetstidsförkortning i kontinuerligt treskiftsarbete Förbundens inbördes avtal om skiftarbete under veckoslut BILAGOR Bilaga 1 Promemoria över diskussioner förda vid underhållsavdelningarnas lönegrupperingskommittés möte Bilaga 2 Tillämpnings- och tolkningsanvisningar Avtal om semesterlön LIF/LIVS Avtal om uppsägningsskydd LIF/LIVS Allmänt avtal Bilaga 3 Beräkning av arbetarskyddsfullmäktigs tidsanvändning Bilaga 4 Rekommendation för arbetsplatserna för förebyggande rusmedelsvård, hantering av rusmedelsfrågor och vårdhänvisning Förlikningsförslag

5 Protokoll fört vid förhandlingar mellan Finlands Livsmedelsindustriförbund rf och Finlands Livsmedelsarbetarförbund rf i Helsingfors om att revidera det nedan i 1 nämnda kollektivavtalet mellan nämnda förbund att gälla till den 31 mars Närvarande var representanter för Finlands Livsmedelsindustriförbund rf och Finlands Livsmedelsarbetarförbund rf. 1 Kollektivavtalet för bageriarbetstagare som ingåtts mellan förbunden, träder i kraft med de tillägg och ändringar till kollektivavtalet (ändringarna 2008 och 2009 beaktade) som ingår i detta protokoll omedelbart efter det att Finlands Livsmedelsindustriförbund rf:s styrelse och Finlands Livsmedelsarbetarförbund rf:s förbundsfullmäktige har godkänt riksförlikningsman Esa Lonkas förlikningsförslag av Lönebestämmelser 2.1 Lönehöjningar 2010 Allmän förhöjning Lönerna höjs eller från närmast följande löneperiod med en allmän förhöjning som är 0,9 procent. Allmän förhöjning Lönerna höjs eller från närmast följande löneperiod med en allmän förhöjning som är 0,6 procent. Förhöjning av tabellönerna och samt och Tabellönerna höjs med beloppet för den allmänna förhöjningen och från samma tidpunkt. 2.2 Lönehöjningar 2011 Allmän förhöjning Lönerna höjs eller från närmast följande löneperiod med en allmän förhöjning som fastställs före på följande sätt: Procenten för den allmänna förhöjningen beräknas som ett genomsnitt av årskostnadseffekterna av de allmänna förhöjningar i påföljande kollektivavtal som man känner till före och som verkställts/verkställs under tiden med beaktande av tidpunkterna för höjningarna: kollektivavtalet för arbetstagare inom teknologiindustrin (Metallarbetarförbundet rf och Teknologiindustrin rf), kollektivavtalet för arbetstagare inom den kemiska industrin (TEAM Industribranschernas fackförbund rf och Kemiindustrin rf), kollektivavtalet för arbetstagare inom den mekaniska 4

6 skogsindustrin (Trä- och specialbranschernas förbund rf, Metallarbetarförbundet rf, Elbranschernas fackförbund rf och Skogsindustrin rf) samt avtalet för arbetstagare inom textil- och beklädnadsbranschen (Konsumtionsvarugruppen rf och TEAM Industribranschernas fackförbund rf). Om en uppgörelse i förhandlingarna i någon av avtalsbranscherna inte uppnåtts för ovan nämnda tid, lämnas denna utanför beräkningen. Om förbunden inte når enighet om beloppet för den allmänna förhöjningen före , utses på initiativ av någondera parten en förlikningsnämnd som avgör konflikten så att uppgörelsen blir bindande. Bägge parter utser två medlemmar till förlikningsnämnden samt kallar riksförlikningsmannen till ordförande. Nämnden ska ge sin lösning före Allmän förhöjning Lönerna höjs eller från närmast följande löneperiod med en allmän förhöjning som är 0,3 procent. 2.3 Lönehöjningar 2012 Allmän förhöjning Lönerna höjs eller från närmast följande löneperiod med en allmän förhöjning som fastställs före på följande sätt: Procenten för den allmänna förhöjningen beräknas som ett genomsnitt av årskostnadseffekterna av de allmänna förhöjningar i påföljande kollektivavtal som man känner till före och som verkställts/verkställs under tiden med beaktande av tidpunkterna för höjningarna: kollektivavtalet för arbetstagare inom teknologiindustrin (Metallarbetarförbundet rf och Teknologiindustrin rf), kollektivavtalet för arbetstagare inom den kemiska industrin (TEAM Industribranschernas fackförbund rf och Kemiindustrin rf), kollektivavtalet för arbetstagare inom den mekaniska skogsindustrin (Trä- och specialbranschernas fackförbund rf, Metallarbetarförbundet rf, Elbranschernas fackförbund rf och Skogsindustrin rf) samt avtalet för arbetstagare inom textil- och beklädnadsbranschen (Konsumtionsvarugruppen rf och TEAM Industribranschernas fackförbund rf). Om en uppgörelse i förhandlingarna i någon avtalsbransch inte uppnåtts för ifrågavarande tid, lämnas denna utanför beräkningen. Om förbunden inte når enighet om beloppet för den allmänna förhöjningen före , utses på initiativ av någondera parten en förlikningsnämnd som avgör konflikten så att uppgörelsen blir bindande. Bägge parter utser två medlemmar till förlikningsnämnden samt kallar riksförlikningsmannen till ordförande. Nämnden ska ge sin lösning före Allmän förhöjning Lönerna höjs eller från närmast följande löneperiod med en allmän förhöjning som är 0,3 procent. 5

7 6 2.4 Lönehöjningar 2013 Allmän förhöjning Lönerna höjs eller från närmast följande löneperiod men en allmän förhöjning på sätt som nämns i punkt 2.3 så att granskningsperioden är Om förbunden inte når enighet om beloppet för den allmänna förhöjningen före , utses på initiativ av någondera parten en förlikningsnämnd som avgör konflikten så att uppgörelsen blir bindande. Bägge parter utser två medlemmar till förlikningsnämnden samt kallar riksförlikningsmannen till ordförande. Nämnden ska ge sin lösning före Allmän förhöjning Lönerna höjs eller från närmast följande löneperiod med en allmän förhöjning som är 0,4 procent. 2.5 Tjänsteårstillägg Tjänsteårstilläggen höjs från med 6 procent. Tjänsteårstilläggen höjs därefter med beloppen för de allmänna förhöjningarna Från tas ett nytt tjänsteårstillägg i bruk för års tjänstetid (4 cent) och därtill ett nytt för över 30 års tjänstetid (4 cent). 2.6 Fryslagertillägg Fryslagertillägget höjs från med 5 procent. 2.7 Ersättningar till huvudförtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig Ersättningarna till huvudförtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktigen höjs från med 6 procent. Antal arbetstagare Ersättning /mån eller över 142

8 7 2.8 Dyrortsklassificering Dyrortsklass II slopas från ur lönetabellerna. 3 Arbetsgrupper 3.1 Lönegruppering och lönesättningssystem Förbunden tillsätter en gemensam arbetsgrupp med uppgift att kartlägga behovet att utveckla lönegrupperingen inom de olika avtalsbranscherna, samt att vid behov vidta åtgärder för att utveckla den till ett lönesättningssystem beroende på branschernas behov. Syftet är framför allt att utreda hur kompetens och framgångsrikt arbete kunde ges större tyngd vid lönesättningen. Inom mejeriindustrin ska fästas särskild uppmärksamhet vid hur tjänsteårstillägget fungerar. Vid utredandet av dess funktionsduglighet ska även mejeriindustrins andra yrkesgrupper beaktas. Arbetsgruppen ska lämna sitt förslag till förbunden senast Utomstående arbetskraft Direktivet om hyrd arbetskraft ska samordnas med nationella lagar och avtal före Praxis i samband med anlitande av hyrd arbetskraft kommer därför att ändras. Arbetsgruppen har till uppgift att utreda vilka gemensamma åtgärder som fordras av förbunden när direktivet träder i kraft. I utredningen ska olika alternativ av direktivets effekter beaktas tillräckligt mångsidigt och på basis av den fastställas vilka eventuella ändringar det föranleder i kollektivavtalets bestämmelser om anlitande av utomstående arbetskraft. Därtill granskar och utreder arbetsgruppen anlitande av hyrd arbetskraft i situationer då företag reducerar sin arbetskraft. Arbetsgruppen ska lämna sin utredning över åtgärder till förbunden före Arbete i varm- och kylutrymmen Arbetsgruppen har till uppgift att kartlägga behovet att utveckla arbetet i varm- och kylutrymmen inom de olika avtalsbranscherna, samt att vid behov vidta åtgärder för att utveckla det beroende på branschernas behov. Syftet är att arbetsgruppen finner tryggare arbetsmetoder och redskap för arbetet i varm- och kylutrymmen inom olika branscher samt kartlägger riskfaktorerna i anslutning till det. Arbetsgruppens ska lämna sitt förslag till förbunden före

9 8 4 Textändringar 4.1 Lön under faderskapsledighet Till paragrafen om lön under moderskapsledighet samt adoption tilläggs som sista punkt en ny punkt om lön under faderskapsledighet enligt följande: Enligt vad som nämns ovan i denna paragraf betalas lön till arbetstagaren även för arbetsdagar som ingår i en högst 6 dagar lång kalenderperiod från den dag då faderskapsledighet med stöd av kollektivavtalslagen inleds. 4.2 Åldersprogram för 50 år fyllda Arbetsgivaren ska, om en arbetstagare som fyllt 50 år så vill, förhandla med denne, om tillbudsstående möjligheter att främja arbetstagarens ork och förlänga dennes tid i arbetslivet. Vid förhandlingarna strävas efter en för bägge parter ändamålsenlig lösning, där även arbetstagarens förtjänstnivå i mån av möjlighet tryggas. 4.3 Huvudförtroendemans ersättare Om en arbetsgivare säger upp arbetsavtalet för huvudförtroendemannens ersättare, eller permitterar denne, då han inte verkar som ersättare för förtroendemannen, eller han inte i övrigt innehar en förtroendemannaställning, räknas uppsägningen eller permitteringen ha berott på arbetstagarens förtroendemannauppgift, om arbetsgivaren inte kan påvisa att åtgärden har berott på annat. 4.4 Löneutbetalning I avtalsbestämmelsen om löneutbetalning tilläggs att löneräkningen kan ske en gång i månaden. Även i detta fall ska lönen betalas två gånger i månaden. Lokalt kan avtalas att löneräkningen sker en gång i månaden och lönen betalas två gånger i månaden. Lönedagarna samt hur lönen fördelar sig mellan de bägge lönedagarna ska överenskommas i avtalet. Ett dylikt avtal ska göras skriftligt. Arbetsgivaren ska en gång i månaden överlämna en löneräkning av vilken framgår grunderna för hur den betalda och den ännu obetalda lönen har fastställts. Fel i löneutbetalningen ska korrigeras så fort som möjligt och senast i samband med följande löneutbetalning.

10 9 5 Introduktion i arbetslivet Finlands Livsmedelsindustriförbund rf och Finlands Livsmedelsarbetarförbund rf vill för sin del stödja grundskolelevers möjligheter att bekanta sig med arbetslivet inom ramen för sommarpraktikprogrammet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna egna pengar. Syftet med programmet är att ge skoleleverna egna erfarenheter av verksamheten inom livsmedelsbranschens företag, de olika arbetsuppgifterna, personalstrukturen, samarbetsformerna och de möjligheter som branschen erbjuder samt samtidigt erbjuda skoleleverna lämpligt praktiskt arbete. Därför har parterna enligt centralorganisationernas rekommendation avtalat följande: 1 Nedan nämnda bestämmelser gäller grundskolelever, vilkas anställningsförhållande baserar sig på sommarpraktikprogrammet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna egna pengar. 2 Anställningsförhållandet, som kan omfatta två veckor eller tio arbetsdagar, kan förläggas till tiden under åren Lönen för sommarpraktikprogrammet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna egna pengar betalas i form av en engångsersättning på 280 euro, i vilket belopp ingår semesterersättning för praktikperioden. 4. Bestämmelserna om löner, lönesättningsgrunder eller andra förmåner av ekonomiskt värde i gällande kollektivavtal tillämpas inte på de grundskolelever vars anställning baserar sig på sommarpraktikprogrammet i detta protokoll. 6 Livsmedelshygienisk kompetens 27 2 momentet i livsmedelslagen 23/2006 Aktör inom livsmedelsbranschen ska på sin bekostnad se till, att de som i en livsmedelslokal, som har godkänts med stöd av denna lag, hanterar icke-förpackade livsmedel som lätt far illa, har av Livsmedelsverket utfärdat intyg över livsmedelshygienisk kompetens (kompetensintyg). Kompetensintyg utfärdas till personer som med godkänt resultat genomgått ett test som bedömer den livsmedelshygieniska kompetensen (kompetenstest) eller som genomgått utbildning eller avlagt examen i vilken motsvarande kunskaper ingår. Förbunden är ense om, att i fall arbetstagaren inte har ett kompetensintyg innan arbetsavtal ingås, ska arbetsgivaren enligt ovan nämnda lagrum ombesörja intyget på sin bekostnad. 7 Arbetskläder Arbetsgivaren skaffar, bekostar och sköter persedelvården för de arbetskläder som behövs i arbetet. Av grundad orsak kan denna förmån ( 26) bytas ut mot en penningersättning på 15 euro i månaden.

11 10 8 Bl.a. deltidspension, förlängt deltidsarbete, partiell vårdledighet, deltidssjukpension samt deltidsolycksfallspension Förbunden har sinsemellan avtalat att arbetsdomstolens utslagspraxis ska tillämpas i fråga om arbetstidsförkortning bl.a. i fall där en arbetstagare övergår till sådant deltidsarbete som nämns i rubriken. Om arbetsdomstolen under avtalsperioden i ovan nämnda eller motsvarande situationer avgör på annat sätt, avtalar förbunden att arbetsdomstolens nya utslag omedelbart ska tillämpas. Förfarande enligt domstolens beslut börjar tillämpas enligt förbundens överenskommelse. Förbunden konstaterar, att när en arbetstagare som omfattats av systemet med arbetstidsförkortning (pekkanendagar) övergår till deltidspension, förlängt deltidsarbete eller partiell vårdledighet, deltidssjukpension eller deltidsolycksfallspension tjänar han in ledighet till följd av arbetstidsförkortningen i proportion till den ordinarie arbetstid under vilken han i verkligheten arbetar (AD: ). I ovan nämnda fall betalas till arbetstagare i intermittent och kontinuerligt treskiftsarbete på dennes ordinarie arbetade timmar procenttillägg enligt gällande avtal (3,2 %/10,5 % samt 15,6 %) (AD: ) 9 Verksamhetsmodell för sysselsättning och omställningsskydd Syftet med den nya verksamhetsmodellen mellan arbetsgivaren, arbetstagarna och arbetskraftsmyndigheten är att effektivera samarbetet och sysselsätta arbetstagaren så fort som möjligt. Samarbets- och uppsägningsförfarande Arbetsgivaren presenterar en handlingsplan när samarbetsförhandlingar som gäller minst tio arbetstagare inleds. Underhandlingar förs med personalrepresentanterna om dess innehåll. I planen redogörs för förhandlingsordningen och formen, planerad tidtabell samt tilltänkta verksamhetsprinciper under uppsägningstiden när det gäller arbetssökande, utbildning och utnyttjande av arbetsförvaltningens tjänster. I planen beaktas gällande normer för hur man ska gå till väga vid reducering av arbetskraft. Om samarbetsförhandlingarna gäller mindre än tio arbetstagare, presenteras uppsägningstidens planerade verksamhetsprinciper i fråga om arbetssökande, utbildning och utnyttjande av arbetsförvaltningens tjänster i samband med samarbetsförfarandet. Även nödvändiga ändringar i personalplanen behandlas i samband med samarbetsförfarandet i anslutning till planerad personalreducering. Arbetsgivaren och arbetskraftsmyndigheten kartlägger efter det att samarbetsförfarande eller, i fråga om små företag, uppsägningstidsförfarande har inletts, i samarbete och utan dröjsmål vilka offentliga arbetskraftstjänster som är nödvändiga. Man strävar efter att avtala med arbetskraftsmyndigheten om vilket slag av tjänster som ska erbjudas, tidtabellen för dem samt samarbetet vid realiseringen av dem. Personalrepresentanterna deltar i samarbetet

12 11 Sysselsättningsprogram och dess realisering under uppsägningstiden Arbetsgivaren är skyldig att informera om rätten att delta i sysselsättningsprogram samt rätten till förhöjt utbildningsstöd. Arbetsgivaren anmäler till arbetskraftsmyndigheten om uppsägning på ekonomiska eller produktionsrelaterade grunder, om den uppsagda arbetstagaren har en arbetshistoria på minst tre år. Anmälningsskyldigheten gäller även när en sådan visstidsanställning upphör som har baserat sig på ett eller flera kontinuerliga visstidsavtal eller visstidsanställningar som med enbart kortvariga avbrott har pågått sammanlagt minst tre år hos samma arbetsgivare. Arbetsgivaren är skyldig att med arbetstagarens samtycke lämna uppgifter till arbetskraftsmyndigheten om arbetstagarens utbildning, arbetserfarenhet och arbetsuppgifter omedelbart efter uppsägningen. Arbetsgivaren deltar, om så särskilt avtalas, även i övrigt i uppgörandet av sysselsättningsprogrammet. Arbetstagaren har möjlighet att delta i uppgörandet av sysselsättningsprogrammet. Sysselsättningsprogrammet kan vid behov kompletteras senare. Om efter uppsägningen inte annat har avtalats, har arbetstagaren, utan att gå miste om sin förvärvsinkomst, rätt till ledighet för att under sin uppsägningstid delta i uppgörande av sysselsättningsprogram, i arbetssökande och arbetsintervju på eget eller myndighetsinitiativ, delta i omplaceringsträning, lärlingsprogram och praktik, eller i arbetskraftspolitisk utbildning enligt sysselsättningsprogrammet. Ledighetens längd är beroende av anställningens längd följande: 1) högst 5 dagar, om arbetstagarens uppsägningstid är högst en månad, 2) högst 10 dagar, om arbetstagarens uppsägningstid är över en månad, men högst fyra månader, 3) högst 20 dagar, om arbetstagarens uppsägningstid är över fyra månader. Därtill förutsätts att ledigheten inte förorsakar betydande olägenhet för arbetsgivaren. Arbetstagaren ska meddela arbetsgivaren om ledigheten utan dröjsmål och på begäran presentera en tillförlitlig utredning över grunden för ledigheten. Konstaterades, att bestämmelserna om samarbetsförfarande inte förändrar tillämpningsområdet enligt 2 i samarbetslagen. 10 Jämställdhet Förbunden anser det viktigt att man på arbetsplatserna i enlighet med jämställdhetslagen främjar jämställdheten mellan könen. För att detta mål ska uppnås understryker förbunden betydelsen av att i lagen nämnda skyldigheter fullföljs och åtgärder vidtas.

13 12 11 Förändringar i löne- och arbetsvillkor På framställning av huvudförtroendemannen ska arbetsgivarens representant tillsammans med huvudförtroendemannen behandla de nya bestämmelserna i kollektivavtalet. 12 Ensamarbete Arbetarskyddslagen: 5 kapitlet 29 I fråga om arbete som arbetstagaren utför allena, och som av den orsaken är förknippat med uppenbara olägenheter eller risker för hans säkerhet eller hälsa, ska arbetsgivaren se till att i detta ensamarbete olägenheter eller risker undviks eller att de är så små som möjligt. Arbetsgivaren ska också med beaktande av arbetets art ordna möjlighet till nödvändig kontakt mellan arbetstagaren och arbetsgivaren, företrädare som arbetsgivaren anvisat eller andra arbetstagare. Arbetsgivaren ska också säkerställa möjligheten att alarmera hjälp. Förbunden anser det ändamålsenligt att arbetsgivaren i ovan nämnda situationer på förhand för ensamarbetande redogör för vilka metoder och åtgärder som tillämpas för att säkerställa arbetstagarens trygghet i arbetet. På begäran redogörs för detta även för arbetarskyddsfullmäktigen. 13 Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Ovan i 1 nämnda avtal träder i kraft Kollektivavtalet är i kraft till Detta protokoll har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett för vardera avtalsparten. Detta protokoll anses justerat och godkänt i och med avtalsförbundens underteckning. FINLANDS LIVSMEDELSINDUSTRIFÖRBUND rf FINLANDS LIVSMEDELSARBETARFÖRBUND rf

14 13 SILAT FRÅN AVTALET Lönesättning NORMTIMLÖNER Huvudstaden* I II Lönegrupp cent cent cent *Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla Huvudstaden* I II Lönegrupp cent cent cent *Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla UNDERHÅLLSAVDELNINGARNAS NORMTIMLÖNER Huvudstaden* I II Lönegrupp cent cent cent *Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla

15 Huvudstaden* I II Lönegrupp cent cent cent *Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla TJÄNSTEÅRSTILLÄGG Anställningsförhållandets längd Tillägg Tillägg från från år 34 cent 34 cent 5 9 år 45 cent 45 cent år 50 cent 50 cent år 53 cent 53 cent 20 år och över 57 cent 57 cent TILLÄGG FÖR SKIFT-, KVÄLLS- OCH NATTARBETE Tillägg för kvällsskift 163 cent 164 cent Tillägg för nattskift 325 cent 327 cent

16 15 KOLLEKTIVAVTAL FÖR LIVSMEDELSBRANSCHEN I ALLMÄNT 1 Tillämpningsområde Bestämmelserna i detta kollektivavtal tillämpas i anställningsförhållanden mellan de företag inom livsmedelsbranschen som är medlemmar av Finlands Livsmedelsindustriförbund samt dessa företags underhållsavdelningar och dessas arbetstagare. 2 Avtal mellan förbunden Som en del av detta kollektivavtal iakttas följande avtal mellan förbunden: Rekommendation för arbetsplatserna för förebyggande rusmedelsvård, hantering av rusmedelsfrågor och vårdhänvisning , sid. 110 LIF/LIVS Avtal om semesterlön 2005, sid. 77 LIF/LIVS Avtal om uppsägningsskydd 2003, sid. 80 LIF/LIVS Allmänt avtal 2003, sid Utomstående arbetskraft Information Arbetsgivaren informerar huvudförtroendemannen varje gång i god tid om planer på att anlita utomstående arbetskraft för att delta i produktions- och underhållsarbete. Härvid meddelas det planerade antalet utomstående arbetstagare, deras arbetsuppgifter och avtalets längd. Om detta på grund av arbetets brådskande natur eller av annan liknande orsak inte är möjligt, ska informationen dock ges utan dröjsmål. Ovan nämnda information ska ges även till arbetarskyddsfullmäktigen. Underleverantörer/underentreprenörer Om företagets arbetskraft måste reduceras på grund av att underleverantörer/underentreprenörer anlitas, ska man sträva efter att placera de arbetstagare som berörs i andra uppgifter inom företaget eller som arbetstagare hos underleverantören/underentreprenören.

17 16 Protokollsanteckning: Förbunden konstaterar, att den utomstående arbetskraft som anlitas i företagen ska uppfylla livsmedelsindustrins yrkesmässiga och hygieniska krav samt de krav som hänför sig till tryggheten i arbetet. Se det allmänna avtalet kapitel 8, sid Arbetets ledning Arbetsgivaren eller av honom utsedd företrädare har rätt att anställa arbetstagare, leda och fördela arbetet samt säga upp och avskeda arbetstagare. 5 Iakttagande av arbetsreglemente och övriga bestämmelser Arbetsgivarens föreskrifter, arbetsreglementen Arbetsgivaren och arbetstagaren är skyldiga att iaktta det för respektive arbetsplats fastställda arbetsreglementet. Därtill är arbetstagaren skyldig att iaktta av arbetsgivaren eller dennes företrädare utfärdade föreskrifter och anvisningar, såvida dessa inte strider mot gällande lag, detta kollektivavtal eller arbetsreglementet. 6 Uppsägning Arbetsgivaren ska iaktta följande uppsägningstider: Anställningstiden har varat utan avbrott Uppsägningstid 1. högst 1 år 14 dagar 2. över 1 år, men högst 4 år 1 månad 3. över 4 år, men högst 8 år 2 månader 4. över 8 år, men högst 12 år 4 månader 5. över 12 år 6 månader Arbetstagaren ska iaktta följande uppsägningstider: Anställningstiden har varat utan avbrott Uppsägningstid 1. högst 5 år 14 dagar 2. över 5 år 1 månad

18 17 Om uppsägningen anses ha berott på att arbetstagaren är fackligt organiserad, är avtalsförbunden skyldiga att i brådskande ordning och med undvikande av allt onödigt dröjsmål, utreda saken och vidta nödvändiga åtgärder, om utredningen ger anledning därtill. 7 Tidsbundna arbetsavtal Huvudförtroendemannen har rätt att få uppgifter om arbetstagare som anställts för viss tid samt om orsakerna till att arbetsavtalet är tidsbundet. Tillämpningsanvisningar: 1. Ett arbetsavtal är tidsbundet då det har ingåtts för viss tid, samt då man har kommit överens om ett visst arbete eller då tidsbundenheten annars framgår av avtalets ändamål. Ett tidsbundet arbetsavtal upphör utan uppsägning, då ett visst arbete upphör eller när en viss överenskommen arbetsperiod är till ända, om man inte har kommit överens om annat. Tidsbundet arbetsavtal kan ingås, om arbetets art, vikariat, praktik eller annan därmed jämförbar omständighet som förutsätter tidsbundenhet föreligger, eller om arbetsgivaren har annan grundad orsak, som sammanhänger med företagets verksamhet eller med det arbete som ska utföras, att ingå tidsbundet arbetsavtal. Om ett tidsbundet arbetsavtal ingåtts i andra än ovan nämnda fall eller om tidsbundna arbetsavtal utan giltig orsak har ingåtts upprepade gånger i följd, anses sådana arbetsavtal vara arbetsavtal som gäller tills vidare. Särskilt i fråga om säsongbetonade arbeten kan anställningsförhållandets exakta längd inte alltid överenskommas vid tidpunkten då visstidsavtalet ingås. Härvid borde tidpunkten då arbetsavtalet upphör fastställas så noga som möjligt genom att reda ut de omständigheter som påverkar anställningsförhållandets längd. 2. Tillämpningsanvisning 1 är en allmän tillämpningsanvisning i fråga om tidsbundna arbetsavtal och berörs därför inte av de kollektivavtalsverkningar som stadgas i lagen om kollektivavtal. 8 Organisationsfrihet Arbetsgivare och arbetstagare tillerkänns rätten att själva fritt avgöra om de önskar vara anslutna till fackliga organisationer eller stå utanför dem.

19 18 II LÖNEGRUPPERINGAR, ARBETSLÖNER OCH SÄRSKILDA TILLÄGG 9 Lönegrupperingar och arbetslöner 1. Lönegruppering Lönegrupp 1 Ny arbetstagare i livsmedelsbranschen under sex månaders tid. Lönegrupp 2 Arbetstagare i livsmedelsbranschen under 7 12 månaders tid Lönegrupp 3 Livsmedelsarbete; varierande arbeten på produktionsanläggningar för vilka förutsätts en viss grad av utbildning eller erfarenhet. Arbetstagaren övergår till lönegrupp 4 efter 5 år i branschen. Arbetstagare som hör till lönegrupp 3 kan via utbildning eller erfarenhet överföras till lönegrupp 5 eller 6, om den uppgiftshelhet som han har att sköta och hans kompetens uppfyller de krav som ställs för de högre lönegrupperna. Arbetsuppgifter som hör till lönegrupp 5 och 6 under högst åtta månaders tid. Lönegrupp 4 Arbetstagare i lönegrupp 3 efter 5 år i branschen. Lönegrupp 5 Krävande yrkesarbete inom livsmedelsbranschen, för vilket förutsätts att arbetstagaren behärskar flera olika maskiner eller andra krävande uppgiftshelheter som fordrar utbildning och erfarenhet samt förmåga att arbeta självständigt. Arbeten som hör till lönegrupp 6 under högst 10 månaders tid. Lönegrupp 6 Viktiga och ansvarsfulla arbeten inom livsmedelsbranschen, som kräver specialkunnande och högtstående yrkeskunskap samt lång erfarenhet innan de kan behärskas självständigt. Om arbetstagaren tack vare sin utbildning eller erfarenhet självständigt behärskar och utför arbetsuppgifter som hör till lönegrupp 5 eller 6, ska han placeras i respektive lönegrupp oberoende av de riktgivande tidsgränser för att utbilda sig (8 mån. och 10 mån.) som anges i lönegrupperingen.

20 19 2. Mångkunnighet som delfaktor i den individuella lönen Principer för mångkunnighetstillägg Mångkunnighet är en faktor som höjer lönen och som beaktas som ett individuellt tillägg till lönen. Mångkunnighetstillägg kan betalas antingen enligt punkt 1 eller Lokalt avgörs om den mångfald olika arbeten som personen utför, och om det faktum att arbetet är annorlunda, gör att det kan anses så pass mycket mer krävande att det är befogat att betala mångkunnighetstillägg. 2. Mångkunnighetstillägg kan betalas även då en person behärskar flera olika arbetsuppgifter och vid behov är beredd att övergå i andra uppgifter där hans mångkunnighet kan utnyttjas. Avtal om mångkunnighetstillägg Om den principiella tillämpningen av mångkunnighetstillägg per arbetsplats avtalas lokalt. Mångkunnighetstillägget tas i bruk per arbetsavdelning då man har avtalat om det lokalt. I det lokala avtalet ska beaktas hur en enskild arbetstagare blir berättigad till tillägget. Mångkunnighetstilläggets storlek Mångkunnighetstillägget är ett separat tillägg i cent, som är minst 5 % av normlönen i den lönegrupp som för tidpunkten gäller för personen. Om mångkunnighetstillägget kan avtalas lokalt på annat sätt, såvida det till sin storlek uppfyller ovan nämnda minimivillkor. 3. Arbetslöner Arbetslöner, 18 år fyllda Normtimlönerna för fullt arbetsföra arbetstagare, som fyllt 18 år, är angivna i cent och fördelade per dyrortsklass och lönegrupp enligt följande: Från eller början av närmast följande löneperiod Lönegrupp Huvudstadsregionen I II cent cent cent

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013 KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013 MELLAN KEMIINDUSTRIN RF OCH TEAM INDUSTRIBRANCHERNAS FACKFÖRBUND RF INNEHÅLL I ALLMÄNT... 5 1 Avtalets tillämpningsområde... 5 2 Föreningsfrihet...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11. 1 Avtalets tillämpningsområde... 11. 2 Organisationsfrihet... 12. 3 Bilageavtal... 12

KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11. 1 Avtalets tillämpningsområde... 11. 2 Organisationsfrihet... 12. 3 Bilageavtal... 12 Innehållsförteckning 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11 1 Avtalets tillämpningsområde... 11 ARBETSTAGARE SOM UTFÖR HEMARBETE... 11 DELTIDSARBETE... 11 2 Organisationsfrihet...

Läs mer

Kollektivavtal för bildäcksbranschen

Kollektivavtal för bildäcksbranschen Kollektivavtal för bildäcksbranschen 1.3.2012 28.2.2014 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOLLEKTIVAVTAL ALLMÄNT 1 Tillämpningsområde 1 2 Centralorganisationsavtal 1 3 Anställning, arbetsledning och organisationsfrihet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SERVICEVERKSTÄDER mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SERVICEVERKSTÄDER mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I HUSTEKNIKBRANSCHEN (1.5.2012 31.5.2014)

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I HUSTEKNIKBRANSCHEN (1.5.2012 31.5.2014) Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för finansieringsbranschen 1.11.2011 30.11.2013 FINANSBRANSCHENS CENTRALFÖRBUND RF FACKFÖRBUNDET PRO RF NORDEA UNION FINLAND RF

Kollektivavtal för finansieringsbranschen 1.11.2011 30.11.2013 FINANSBRANSCHENS CENTRALFÖRBUND RF FACKFÖRBUNDET PRO RF NORDEA UNION FINLAND RF FINANSBRANSCHENS CENTRALFÖRBUND RF FACKFÖRBUNDET PRO RF NORDEA UNION FINLAND RF DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF Kollektivavtal för finansieringsbranschen 1.11.2011 30.11.2013 2 (97) INNEHÅLL 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ARBETSTAGARE Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2012 30.4.2014 Sisältö 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL 24.10.2011-31.10.2013. mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET

KOLLEKTIVAVTAL 24.10.2011-31.10.2013. mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET KOLLEKTIVAVTAL 24.10.2011-31.10.2013 mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET ISBN 978-952-5998-08-5 Tammerprint Oy, 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alfabetiskt sakregister...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för VVS-sektorn. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Byggnadsförbundet rf (1.3.2012 28.2.2014)

KOLLEKTIVAVTAL. för VVS-sektorn. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Byggnadsförbundet rf (1.3.2012 28.2.2014) Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

AKTA. Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

AKTA. Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN AKTA 2012 2013 Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN AKTA 2012 2013 Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal Underteckningsprotokoll KAPITEL I KAPITEL

Läs mer

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 1 Finsk Handel Servicefacket PAM HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Avtalets

Läs mer

Mikko Korpinen Markku Kemppainen Heikki Aitonurmi Niilo Ojala Kari Vinnari

Mikko Korpinen Markku Kemppainen Heikki Aitonurmi Niilo Ojala Kari Vinnari Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR LASTBILSBRANSCHEN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR LASTBILSBRANSCHEN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Utrikesfartens passagerarfartygsavtal 1.3.2010 29.2.2012

Utrikesfartens passagerarfartygsavtal 1.3.2010 29.2.2012 * Utrikesfartens passagerarfartygsavtal 1.3.2010 29.2.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 6 2 ALLMÄNNA AVTAL... 6 3 DEFINITIONER... 6 4 ALLMÄNT... 7 4.1 Anställning... 7 4.2 Bemanningsavtal... 8 4.3

Läs mer

I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH GILTIGHETSTID

I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH GILTIGHETSTID Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Arbetsmarknadsnyckeln

Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln ISBN 951-9148-94-9 Publicerats med stöd av Arbetarskyddsfonden Layout: Innocorp Oy/Aija Honkanen Tryckt av: Erweko

Läs mer

Arbetsavtalslagen. Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen

Arbetsavtalslagen. Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen Arbetsavtalslagen Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen Innehållsförteckning 7 Permittering... 39 1 Lagens uppbyggnad och tillämpningsområde... 4 2 Ingående av arbetsavtal...

Läs mer

Kollektivavtal. Stål och Metall. Kollektivavtal

Kollektivavtal. Stål och Metall. Kollektivavtal 2010 2011 Kollektivavtal Stål och Metall mellan Stål och Metall Arbetsgivareförbundet och Industrifacket Metall angående arbets- och lönevillkor för arbetare anställda i företag anslutna till Stål och

Läs mer

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Innehåll 1 Inledning... 4 2 Arbetslagstiftningen... 5 Allmänt... 5 Arbetsavtalslag (55/2001)... 6 Lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti

Läs mer

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsförvaltningen Tammerfors 2011 ISSN

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer

Buteljglasindustrin. 1 juni 2010-31 mars 2012. Byggnadsämnesförbundet Industrifacket Metall

Buteljglasindustrin. 1 juni 2010-31 mars 2012. Byggnadsämnesförbundet Industrifacket Metall Buteljglasindustrin 1 juni 2010-31 mars 2012 Byggnadsämnesförbundet Industrifacket Metall Kollektivavtal 2010-2012 Buteljglasindustrin Giltighetstid: 1 juni 2010 31 mars 2012 Byggnadsämnesförbundet Industrifacket

Läs mer

Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC. Allt vad du bör veta om arbetslivet

Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC. Allt vad du bör veta om arbetslivet Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC Allt vad du bör veta om arbetslivet Tjänstemannacentralorganisationen STTK besöksadress: Mikaelsgatan 8 A 00100 Helsingfors postadress: PB 421, 00100 Helsingfors

Läs mer

Teknikavtalet Metall. 1 april 2004 31 mars 2007

Teknikavtalet Metall. 1 april 2004 31 mars 2007 Teknikavtalet Metall 1 april 2004 31 mars 2007 Teknikavtalet Metall 1 april 2004 31 mars 2007 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Svenska Metallindustriarbetareförbundet (Metall) Det tidigare s.k. Verkstadsavtalet

Läs mer

Installationsavtalet

Installationsavtalet Region Mitt VK-28 Region Väst Region Syd VK-15 Sundsvall VK-21 VK-16 VK-9 VK-2 Göteborg VK-10 VK-1 Solna VK-31 VK-26 VK-8 Malmö Svenska Elektrikerförbundet Box 1123 111 81 Stockholm www.sef.se Region Nord

Läs mer

Butiksavtalet. 1 april 2013 31 mars 2016. Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund

Butiksavtalet. 1 april 2013 31 mars 2016. Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund Butiksavtalet 1 april 2013 31 mars 2016 Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund Kollektivavtal mellan Livsmedelsföretagen och Handelsanställdas Förbund 1 april 2013 31 mars 2016 Ett streck i marginalen

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL om löner och allmänna anställningsvillkor mellan BANKINSTITUTENS ARBETSGIVAREORGANISATION (BAO) och FINANSFÖRBUNDET

Läs mer

Serveringsavtalet. 1 juni 2013 30 april 2016. Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket

Serveringsavtalet. 1 juni 2013 30 april 2016. Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket Serveringsavtalet 1 juni 2013 30 april 2016 Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket Kollektivavtal mellan Livsmedelsföretagen och Hotell och Restaurang Facket 1 juni 2013 30 april 2016 Ett streck

Läs mer

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och

Läs mer