Ordlista om lönebildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordlista om lönebildning"

Transkript

1 Ordlista om lönebildning

2 ORDLISTA Ackordslön Lön vars storlek avgörs av hur många enheter individen eller gruppen producerar. Olika former av ackordslön är rakt ackord (enbart ackordslön) och blandackord både tidlön och ackord. Alternativet är tidlön. AKI Arbetskostnadsindex, visar utvecklingen av arbetskraftskostnaderna i det privata näringslivet. Sammanställs av Statistiska Centralbyrån. Medlingsinstitutet är ansvarigt för AKI. AKU Statistiska Centralbyråns arbetskraftsundersökning, en urvalsundersökning som görs en gång per månad och omfattar personer. Innehåller bl.a. uppgifter om arbetslöshet och sysselsättning. Allmänna anställningsvillkor Regler i kollektivavtalet som gäller annat än löner, t ex försäkringar, övertid, semester och annan ledighet. Arbetsfred Se fredsplikt. Arbetskraftskostnad Lön och övriga kostnader för arbetsgivaren förknippade med anställningen, t ex arbetsgivaravgifter, försäkringsavgifter eller pensionsavgifter som regleras i lag eller avtal. Arbetstidsbank Konto där arbetstidsförkortning samlas. Olika avtal har olika regler om hur mycket som kan tas ut i ledighet eller pengar. Avtalslöst tillstånd Råder när ett avtal löpt ut och något nytt kollektivavtal ännu inte träffats. Avtalsperiod Den tidsperiod under vilken kollektivavtalet löper. Balkongtillägg Kollektivavtalad lägsta semesterlön i kronor per dag (semesterlönegaranti). BNP Bruttonationalprodukten Värdet av all produktion av varor och tjänster i ett land under t ex ett år. Blockad En stridsåtgärd som i allmänhet innebär avstängning av arbetskraft och förbud att utföra konfliktdrabbat arbete. Bonus Ersättning utöver ordinarie lön som utbetalas oregelbundet, t ex som en form av vinstdelning. Dagkorrigering Statistisk korrigering för skillnader i antalet arbetsdagar mellan olika månader eller kvartal beroende på när helgdagarna infaller. Dagkorrigering genomförs för att möjliggöra jämförelse av t ex lönestatistik mellan olika tidsperioder. Enhetsarbetskostnad eller arbetskraftskostnad per producerad enhet är ökningen av arbetskraftskostnaden i relation till produktivitetstillväxten.

3 Facken inom industrin Samverkan mellan fackliga organisationer inom Industriavtalet: LO-förbunden IFMetall, Livs, Pappers, Skogsoch Träfacket samt TCO-förbundet Sif och SACO-förbundet Sveriges Ingenjörer. Även Grafiska fackförbundet ingår i Facken inom industrin. Fredsplikt När avtalet är undertecknat råder fredsplikt, dvs stridsåtgärder är inte tillåtna med undantag för sympatiåtgärder. Förbundsavtal Kollektivavtal mellan förbundsparter t ex IFMetall och Teknikföretagen. Föräldralön Löneutfyllnad som enligt kollektivavtal betalas till den som är föräldraledig med föräldrapenning på grund av barns födelse. Generellt påslag Löneökning som överenskommits i kollektivavtal och utgår lika till alla. Hängavtal Ett kollektivavtal mellan en arbetsgivare (som inte är med i en arbetsgivarorganisation) och en facklig organisation. Arbetsgivaren förbinder sig att tillämpa förbundsavtalet för branschen. IKT Informations- och kommunikationsteknologi. ILO International Labour Organisation, FN-organ. Individgaranti Garanterad minsta löneökning för den enskilda arbetstagaren. Industriavtalet Avtal träffat 1997 mellan industrins parter. Innehåller dels samarbetsavtalet om industriell utveckling och lönebildning, dels industrins förhandlingsavtal. I förhandlingsavtalet ingår bl.a. att parterna gemensamt anställer egna medlare, s.k. opartiska ordföranden. Industrins ekonomiska råd, IER består av fyra fristående ekonomer. Industrifacket LO-förbund som bildades 1993 genom en sammanslagning av Fabriksarbetareförbundet och Beklädnadsarbetareförbundet. Bildar nu, tillsammans med Metall, det nya förbundet IFMetall. Inflationsmål Riksbankens räntepolitik har som mål att hålla inflationen på 2 procent (med ett toleransintervall på plus/minus 1 procentenhet). KI Konjunkturinstitutet statligt prognosinstitut som bl.a. har till uppgift att en gång om året publicera en rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. KIX-index Växelkursindex där samtliga OECD-länder och Kina ingår. Kollektivavtal Ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och facklig organisation om anställningsvillkor för arbetstagare, eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.

4 Konjunkturlönestatistik, presenteras varje månad och är summarisk, alltså inte baserad på individuppgifter. Medlingsinstitutet är ansvarigt för denna statistik. KPI Konsumentprisindex Ett mått på prisökningstakten, inflationen. Kvinnopott I förbundsavtal bestämd lönehöjning som styrs till kvinnor. LCI Labour Cost Index, kvartalsindex över bl.a. arbetskraftskostnaden per timme (EU-statistik). LCS (Labour Cost Survey) En undersökning där arbetsgivarnas totala kostnad för arbetskraften mäts, genomförs vart fjärde år avseende EU-länderna (EU-statistik). Lockout När arbetsgivare som en stridsåtgärd stänger ute anställda från arbetsplatsen utan lön. Lokal lönepott ( eller pott) Löneökning som bestäms i förbundsförhandlingar och sedan fördelas av arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen. Låglönesatsning I förbundsavtal bestämt utrymme för de lägst avlönade. Lägstlön Den lägsta lön som är tillåten enligt kollektivavtalet. Lönebildning Den process som bestämmer lönerna på arbetsmarknaden. Lönespridning Skillnaden mellan de högsta och de lägsta lönerna i en grupp. Lönestrukturstatistik Den årliga lönestatistiken baserad på individuppgifter. Medlingsinstitutet är ansvarig för denna statistik. Löneutrymme Ekonomiskt utrymme för löneökningar. Oftast har arbetsmarknadens parter olika uppfattningar om hur stort detta är. Medianlön Medianlönen i en grupp är det mittersta värdet för lönen i denna grupp dvs de som har högre lön är lika många som de som har lägre lön. Minimilön Se lägstlön. Nationalräkenskaperna Ett bokföringssystem för svensk ekonomi, som ligger till grund för beräkningar av BNP. Nationalräkenskaperna (förkortas ofta NR) sammanställs av Statistiska Centralbyrån. Nominell löneökning Hur mycket lönerna har ökat utan hänsyn tagen till inflationen.

5 OB-ersättning. Ersättning för obekväm arbetstid. OECD Organisation for Economic Cooperation and Development, industriländernas ekonomiska samarbetsorganisation med 30 medlemsländer. Offshoring När produktion flyttar över en nationsgräns, t ex till egna utländska produktionsenheter inom en koncern. Olovlig stridsåtgärd Konfliktåtgärd som vidtas trots att fredsplikt gäller. Omställningsavtal Kollektivavtal om insatser och åtgärder för anställda som berörs av personalneddragningar p.g.a. arbetsbrist. OpO Opartiska ordförande, beteckning på medlare bl.a. inom Industriavtalet. Outsourcing Överflyttning av produktion i egen regi till en extern leverantör. Parter Parterna på arbetsmarknaden är arbetsgivarnas organisationer och de fackliga organisationerna. Percentil Exempel: med den tionde percentilen avses den lönenivå som tio procent av löntagarna underskrider. Produktivitet Hur mycket som produceras i förhållande till de resurser som sätts in, oftast mäts produktiviteten i produktion per arbetad timme. Prolongering Förlängning av avtal. Reallöneökning Hur mycket lönerna har ökat sedan inflationen räknats bort. Relativlöneförändring Förändring av lönen för en viss grupp på arbetsmarknaden i förhållande till andra grupper. Retroaktiv lön Löneökning som betalas i efterhand. Rörliga tillägg Exempelvis provision och OB-ersättning. SCB Statistiska Centralbyrån, den centrala myndigheten för Sveriges officiella statistik. Semesterlönegaranti Se balkongtillägg. SES Lönestrukturstatistik som görs vart fjärde år, EU-statistik. Sifferlösa avtal Avtal där förbundsparterna inte har angett storleken på löneutrymmet eller de individuella löneökningarna. Detta avgörs i stället lokalt.

6 Sjuklön Den ersättning enlig lag eller avtal som arbetsgivaren betalar till de anställda vid sjukdom. Standardvägning Korrigering av lönestatistik för vissa lönepåverkande faktorer som t ex yrke, utbildning och ålder. Statistikavtal Avtal om gemensam lönestatistik. Strandning När förhandlingarna avbryts för att parterna anser att det inte går att komma överens. Stridsåtgärd, strejk, blockad, bojkott och lockout är exempel på stridsåtgärder. Strukturrensning Korrigering av lönestatistik för effekter av förändringar i arbetskraftens sammansättning. Stupstock Tvingande bestämmelse i förbundsavtal som träder i kraft om de lokala parterna inte kan komma överens om löneökningarnas storlek. Sympatiåtgärd Stridsåtgärd för att stödja en part i en annan konflikt. TCW-index Riksbankens växelkursindex. Tillsvidareanställning Det som i dagligt tal kallas fast anställning. Varsel om stridsåtgärd Skriftligt meddelande om stridsåtgärd. Ska lämnas till motparten och till Medlingsinstitutet senast sju arbetsdagar innan konflikt bryter ut. Vild strejk Olovlig stridsåtgärd. Öppningsklausul En bestämmelse i det centrala avtalet som gör att parter kan göra upp lokalt om villkor som skiljer sig från det centrala avtalet. Från det tyska ordet Öffnungsklausel.

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Fakta om Löner och Arbetstider 2012

Fakta om Löner och Arbetstider 2012 MAJ 212 Fakta om Löner och Arbetstider 212 KAPITLETS NAMN 3 Fakta om Löner och Arbetstider 212 har framtagits av en projektgrupp inom Svenskt Näringsliv. I arbetet har följande deltagit: Kajsa Lindell,

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet och har tre huvuduppgifter: Att verka för en

Läs mer

De svenska reglerna om förhandling och medling. En kort sammanfattning

De svenska reglerna om förhandling och medling. En kort sammanfattning De svenska reglerna om förhandling och medling En kort sammanfattning De svenska reglerna om förhandling och medling En kort sammanfattning 1. Arbetsmarknadens parter Såväl arbetstagare som arbetsgivare

Läs mer

Fakta om löner och arbetstider 2014

Fakta om löner och arbetstider 2014 MAJ 214 Fakta om löner och arbetstider 214 KAPITLETS NAMN 5 Fakta om löner och arbetstider 214 har framtagits av en projektgrupp inom Svenskt Näringsliv. I arbetet har följande deltagit: Kajsa Lindell,

Läs mer

Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34)

Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34) Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34) 2(34) Medlingsinstitutet Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning GD kommenterar det gångna året... 3 Resultatredovisning... 4 1. Inledning... 4 2.

Läs mer

Kollektivavtalen och ungdomarnas faktiska begynnelselöner

Kollektivavtalen och ungdomarnas faktiska begynnelselöner Kollektivavtalen och ungdomarnas faktiska begynnelselöner Anders Forslund Lena Hensvik Oskar Nordström Skans Alexander Westerberg RAPPORT 2012:19 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2011-10-11 2011-10-13 Yrke och villkor 1 Oskar Falk

Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2011-10-11 2011-10-13 Yrke och villkor 1 Oskar Falk Internt PM Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2011-10-11 2011-10-13 Yrke och villkor 1 Oskar Falk Avtalskonstruktioner Vad är lön? Kvitto på arbetsinsats Kvitto

Läs mer

Arbetets pris - om löner och löneökningar i kollektiva avtal

Arbetets pris - om löner och löneökningar i kollektiva avtal 1. Arbetets pris - om löner och löneökningar i kollektiva avtal Ingemar Göransson ingmar.goransson@gmail.com arbetetsmarknad.se 2. Förord 1. Arbetets marknad 2. Den svenska modellen 3. Arbetaravtal och

Läs mer

n Lönebildningen i Sverige

n Lönebildningen i Sverige n Lönebildningen i Sverige Kent Friberg* Författaren är doktor i nationalekonomi och är verksam vid Riksbankens prognosenhet. Löneutvecklingen i en ekonomi kan ha en påverkan på inflationen och eftersom

Läs mer

Lonepolitiskt program

Lonepolitiskt program .. Lonepolitiskt program Innehåll Kollektivavtal och lön.....................................................3 Lönebildningen en tillbakablick........................................4 Samhällsekonomi och

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen

Avtalsrörelsen och lönebildningen Avtalsrörelsen och lönebildningen 2014 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Swedish National Mediation Office Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2014 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet

Läs mer

Alla dessa siffror Viktigt om löner och löneutveckling

Alla dessa siffror Viktigt om löner och löneutveckling Alla dessa siffror Viktigt om löner och löneutveckling Fakta om lönestatistik av Galina Pokarzhevskaya Alla dessa siffror Viktigt om löner och löneutveckling Galina Pokarzhevskaya Citera gärna ur skriften,

Läs mer

MÖDAN. Medlingsinstitutet

MÖDAN. Medlingsinstitutet R Ö F N Ö L MÖDAN g n n d i d e n l h r a l ära Medlingsinstitutet lön för mödan kapitelx 1 INLEDNING Om materialet Med häftet Lön för mödan vill Medlingsinstitutet ge gymnasieungdomar i alla utbildningsprogram

Läs mer

Ny avtalsrörelse i ett osäkert ekonomiskt läge

Ny avtalsrörelse i ett osäkert ekonomiskt läge Ny avtalsrörelse i ett osäkert ekonomiskt läge PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 211 1 Under hösten 211 inleds en ny större avtalsrörelse som sedan fortsätter under 212. Nya löneavtal som berör minst 2,7

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2011 Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2011 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lättläst Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Swedish National Mediation Office Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och

Läs mer

Fortsatt osäkert ekonomiskt läge inför avtalsrörelsen 2013

Fortsatt osäkert ekonomiskt läge inför avtalsrörelsen 2013 Fortsatt osäkert ekonomiskt läge inför avtalsrörelsen 13 PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 1 51 Under hösten 1 inleds en ny avtalsrörelse som sedan fortsätter under hela 13. Nya löneavtal som berör runt,5

Läs mer

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Konjunkturläget augusti 2012 83 FÖRDJUPNING Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Diagram 168 Sysselsättning i bemanningsbranschen i Sverige Tusental respektive procent av sysselsatta 70 1.4

Läs mer

En företagsnära lönebildning

En företagsnära lönebildning En företagsnära lönebildning Effekter av en företagsnära lönebildning på företag och samhällsekonomi red. Fabian Wallen och Christina Ekdahl Rapporten är skriven av Fabian Wallen och Christina Ekdahl.

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Arbetslivskonto 2010-2013

Arbetslivskonto 2010-2013 Arbetslivskonto 2010-2013 Fastigo och SKTF, Unionen, AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sv. Arkitekter) samt Ledarna

Läs mer

Socialförsäkringstaket och föräldralön ekonomi vid föräldra ledighet

Socialförsäkringstaket och föräldralön ekonomi vid föräldra ledighet Social Insurance Report Socialförsäkringstaket och föräldralön ekonomi vid föräldra ledighet ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Camilla Åkerfeldt 010-116

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Lönar det sig? en tillbakablick

Lönar det sig? en tillbakablick Lönar det sig? en tillbakablick Lönenivåer, lönespridning och löneutveckling i landsting och regioner 1994 2002 Juli 2003 Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Landstingsförbundet av: Statistiker

Läs mer

1 april 2013 31 mars 2016 Detaljhandel Avtal

1 april 2013 31 mars 2016 Detaljhandel Avtal Avtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund 1 april 2013 31 mars 2016 Detaljhandel Avtal 1/4 2013 31/3 2016 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena sidan SVENSK HANDEL och å andra sidan HANDELSANSTÄLLDAS

Läs mer