Alla kan göra något. SD ett arbetarfientligt och antifackligt parti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alla kan göra något. SD ett arbetarfientligt och antifackligt parti"

Transkript

1 Alla kan göra något SD ett arbetarfientligt och antifackligt parti

2 Landsorganisationen i Sverige 2014 Omslagsfoto: Lars Forsstedt Grafisk form: LO Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2014 isbn lo

3 Det här är en rapport om det fackliga löftet och om dess fiender. Om de som vill ha LOmedlemmars röster men som i själva verket ställer arbetskamrat mot arbetskamrat. Som tycker att en svensk löntagare har mer gemensamt med svenska direktörer än med sina invandrade arbetskamrater. Den handlar alltså om Sverigedemokraterna. Att SD är ett rasistiskt och främlingsfientligt parti vet vi. Men SD är också ett högerparti. Ett parti som i nästan varje viktig löntagarfråga ställer sig på högerns och arbetsgivarnas sida. I över åtta av tio omröstningar i riksdagen har de röstat med alliansen. Listan kan göras lång. Med SDs stöd har riksdagen exempelvis sagt nej till en nollvision mot dödsolyckor på jobbet, nej till förstärkt företagshälsovård och nej till meddelarfrihet för de anställda i privata välfärdsföretag. Det är också med SDs stöd som regeringen kunnat driva igenom sina skattesänkningar. En röst på SD är alltså en röst för ett fortsatt alliansstyre. Varför tycker vi då att det är så viktigt att berätta om just SD? Svaret är att de är fiender till vår grundläggande fackliga idé. De spelar medvetet på människors känslor av framtidsoro och maktlöshet, känslor som de försöker utnyttja till att ställa löntagare mot löntagare utifrån vilket land man är född i. De erbjuder ett vi att tillhöra och några andra, dom, att hålla skyldiga. Men LOs värderingar utgår från alla människors lika värde och rätt. Därför kan vi aldrig acceptera att löntagare spelas ut mot varandra och att någon ställs utanför. Då skulle vi svika det fackliga löftet. Den här rapporten är en del av vårt förbundsgemensamma projekt Alla kan göra något och är främst riktad till dig som är förtroendevald. Text- och faktaunderlag har vi fått från Expos Niclas Nilsson och frilansjournalisten Anna-Lena Lodenius. Vi hoppas att rapporten ska kunna inspirera och ge idéer till samtal på kurser, möten eller runt fikabordet på jobbet. Det är viktigt att vi samtalar och sprider kunskap om vad SD står för. Det handlar om vilken väg Sverige ska välja i höst och våra möjligheter att långsiktigt upprätthålla det fackliga löftet om solidaritet mellan löntagare. Tobias Baudin Förste vice ordförande LO Ingela Edlund Andre vice ordförande LO 3

4 SD ett arbetarfientligt och antifackligt parti LOs idé och värdegrund LO är en idéburen och demokratisk organisation. Våra övergripande mål är att förbättra och bevaka våra medlemmars arbetsvillkor och arbetsmiljö samt att motverka orättvisor. Det fackliga uppdraget handlar om att förhindra konkurrens mellan arbetstagare. Vi har en enighet om villkoret och priset för arbetet. Det är en enighet som kommer till uttryck i kollektivavtalet, där alla människors lika värde och rätt är själva kärnan. Att hävda något annat än alla människors lika värde och lika rätt på arbetsmarknaden är att underkänna vårt löfte. LOs grundvärderingar utgår från den fasta övertygelsen om alla människors lika värde och lika rätt. Denna djupa övertygelse har alltid varit den drivkraft som präglat LOs kamp för att skapa rättvisa och värdiga arbets- och levnadsvillkor. Att stå upp för och värna allas lika rättigheter och skyldigheter på jobbet är kärnan i den fackliga verksamheten. Tillsammans kan och ska vi i fackföreningsrörelsen påverka samhällsutvecklingen och de faktiska förutsättningarna i arbetslivet. Vår vision är ett samhälle som vilar på demokratiska, humanistiska och solidariska grunder, där välfärden är till för alla, inte några få privilegierade. Vi når det målet genom en enad stark fackföreningsrörelse, heltäckande kollektivavtal som tillsammans med en stark arbetsrätt förhindrar lönekonkurrens, social dumping och att olika grupper i arbetslivet spelas ut mot varandra. Kollektivavtal innebär att alla anställda inom samma avtalsområde ska behandlas efter samma regler och att ingen diskrimineras. Det handlar ytterst om allas lika rätt till arbete och egen försörjning, om att trygga medlemmarnas löner, arbetstider, utvecklingsmöjligheter, arbetsmiljö och andra arbetsvillkor. Det handlar också om att upprätthålla och utveckla välfärden, stärka demokratin och skapa värdiga och rättvisa, såväl som jämlika och jämställda arbets- och levnadsvillkor för alla utan undantag. Med utgångspunkt i arbetarrörelsens värdegrund om att samhället ska vila på solidaritet, jämlikhet och rättvisa, är vissa saker inte möjliga att ställa upp på. Fackföreningsrörelsen kan aldrig acceptera att människor spelas ut mot varandra. Detta gäller i så väl samhället i stort som på arbetsmarknaden som helhet och på den enskilda arbetsplatsen. Det fackliga löftet Det fackliga löftet är kärnan i en fackförening. Att hävda priset för vårt arbete och insikten att om vi kan nå våra krav om vi är eniga. Enade vi stå söndrade vi falla brukar det heta. Fackföreningen är löftet i organiserad form. Fackföreningens uppgift är att vårda, utveckla och stärka löftet. Se till att ingen kan tvinga någon medlem att bryta löftet. En fackförening kan sägas ha två övergripande uppdrag att skydda arbetstagare mot godtycklig behandling och mot konkurrens på arbetets marknad. Det är därför oroande att det finns ett växande politiskt parti som försöker så split mellan olika anställda, och inte månar om en slagkraftig fackföreningsrörelse. Detta parti heter Sverigedemokraterna. 4

5 Gemensam identitet viktigare än klasskamp Klassbegreppet är centralt för den svenska fackföreningsrörelsen. LOs medlemsförbund organiserar arbetstagare på den del av arbetsmarknaden där löntagarna består av vad vi traditionellt kallar för arbetarklassen. Vår uppgift är att utjämna skillnader i arbets- och livsvillkor mellan samhällets olika klasser. Vi hävdar arbetarklassens intressen mot andra klasser men också mot samhället. Sverigedemokraterna tycker inte att klass har någon betydelse. Det visar sig bland annat i det tal som Björn Söder, i dag partisekreterare i Sverigedemokraterna och sedan många år en av partiets absolut mest inflytelserika personer, höll 1 maj 2004 i skånska Perstorp. Björn Söder passade särskilt på att ge en känga till socialdemokraterna: Första maj är arbetarrörelsens och det arbetande folkets dag, och med tanke på hur långt socialdemokraterna har fjärmat sig just från det vanliga arbetande folket, som en gång i tiden bar upp deras rörelse, är det fullt logiskt att det är vi Sverigedemokrater och inte socialdemokraterna som demonstrerar här i Perstorp i dag. Han manade till nationell enighet. I kraft av vårt gemensamma öde, vår gemensamma forntid och vår gemensamma framtid vill jag mana till nationell enighet och solidaritet. [ ] i stället för klasshat vill jag mana till klassförbrödring, i stället för könskamp vill jag mana till kärlek mellan män och kvinnor, istället för mångkultur vill jag återskapa en gemensam identitet. I sitt tal formulerade Björn Söder det som är kärnan i SDs syn på samhället: Vi ska enas inom nationen, män och kvinnor, arbetare och företagare, inte kriga mot varandra. Det är de andra, de som kommer utifrån och som har en annan kultur, som är problemet. Detta är en tvivelaktig utgångspunkt för en den som vill driva igenom förändringar i arbetslivet. Tillsammans är vi starka Facket bildades ur en känsla av solidaritet mellan arbetstagare i en tid av fattigdom och armod. Villkoren förbättrades steg för steg genom gemensamma ansträngningar. Solidaritet innebär trygghet och gemenskap, både i facket och i samhället i övrigt. En anställd kan ha svårt att hävda sig på egen hand, men går vi ihop blir vi starkare. Anställda på den svenska arbetsmarknaden behöver en gemensam organisation som facket om de ska kunna slåss för rimliga villkor. I facket förs en fredlig kamp för att stärka och försvara demokratin och utifrån detta bygga ett samhälle med målsättning att utradera klasskillnader, ökad jämlikhet och individuell frihet och solidaritet mellan människor. Utifrån denna målsättning är principen om alla människors lika värde helt grundläggande. SD grundar sin politik på en nationalistisk idé och tänker tvärtom att konflikten i samhället inte står mellan kapital och arbete utan mellan olika identitet och kultur. Björn Söder pratar om en klassförbrödring. Han tycker att arbetare och kapital ska vandra hand i hand. 5

6 SDs politik är väsensskild från det arbetarrörelsen tror på. Arbetarrörelsen anser inte att det spelar någon roll vilket land vi råkat födas i. Vi har gemensamma intressen utifrån vår ställning i samhället. Lika barn leka bäst Målet för SD är alltså inte att skapa ett jämlikt samhälle, utan ett samhälle där alla är så kulturellt lika varandra som möjligt. Enligt SD har en arbetare mycket mer gemensamt med företagets ägare om denne är född i Sverige än vad hen skulle ha med Mustafa, som står bredvid på golvet och monterar ihop en ny Volvobil, men som är född i exempelvis Eritrea. I SDs homogena samhälle tycker vi medborgare så lika som möjligt, beter oss på samma sätt och i praktiken kommer vi även att se tämligen lika ut. Enligt SD råder det ingen inneboende konflikt mellan svenskar. Tanken är att om vi är så lika som möjligt blir vi också mer sams. Om så väl företag som anställda delar kultur blir det inga konflikter, tror SD. Var vi är födda är bara en av många faktorer som bidrar till att forma oss och som avgör hur vi ser på världen. Framför allt saknar ursprung och etnicitet totalt betydelse i det fackliga arbetet. Om en grupp börjar få det sämre drabbar det hela kollektivet, så småningom går botten ur och alla tvingas sänka sina löner. SD ser konflikten mellan kapital och arbete som en motsättning mellan svenskar och därför är den fel enligt partiet. Svensken ska inte organisera sig utifrån klass utan utifrån nationell tillhörighet, så kallad identitet och kultur, och för den svenska nationens samlade intressen. Det är därför arbetarrörelsen alltid utmålats som huvudmotståndaren till SD. Klassgemenskap och internationell solidaritet mellan arbetare är i total motsats till SDs nationalism. I relationen mellan anställda och deras arbetsgivare finns en grundläggande obalans som handlar om makt. Den anställde kommer alltid att befinna sig i ett förhandlingsmässigt underläge så länge det finns andra som också kan utföra samma jobb. Björn Söders idé om klassförbrödring är således en direkt grundstöt mot facket. Så står det i SDs dokument SDs första principprogram 1989, året efter att partiet bildades: Vår nation är ett kollektiv där vi alla har ett ansvar för folks bästa både nu och i framtiden. Vi tror att en etniskt och kulturellt homogen nation har större förutsättningar för en fredlig och demokratisk utveckling än en mångkulturell heterogen statsbildning. Ur det principprogram som gällde åren : Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen. Den nationalistiska principen bygger på idén om nationalstaten, att statens territoriella gränser ska överensstämma med de 6

7 befolkningsmässiga gränserna. I sin ideala form är alltså ett sådant samhälle befolkningsmässigt homogent. Även det principprogram som antogs 2011 innehöll formuleringar om vikten av en gemensam identitet: Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati. (Obs: Vår fetstil i citaten) Sverige och svenskhet Idén om att det krävs en homogen befolkning för att nationen ska hållas ihop är central i alla extremnationalistiska och fascistiska partiers idébygge, och så även i SDs. Så här står det i det senaste principprogrammet: Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati. SD talar inte om ras. Det är i stället svenskheten som ska bevaras och hållas ren. SDs företrädare beskriver nationen, trots att den bara existerat som idé i några hundra år i mänsklighetens historia, som en djupt rotad ursprunglig gemenskap. För att bli en del av denna gemenskap krävs att man är svensk. Och hur man blir svensk är djupt villkorad och ska definieras av SD (SDs principprogram): Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterats till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet. Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation. Det räcker inte med att vara svensk medborgare. Du måste dessutom tänka och tycka på ett speciellt sätt och uppvisa lojalitet, annars är du inte en del av nationen Sverige. På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur. Tycker du inte som staten vill så är du inte en del av gemenskapen och har inte rätt att tillhöra nationen. Detta är en direkt antidemokratisk idé som står i bjärt kontrast till 7

8 arbetarrörelsens demokratiska frihetstanke, och påminner mer om hur auktoritära och diktatoriska stater agerat genom historien. Det avgörande för ett fungerande samhälle, enligt SD, är samhörigheten inom nationen. SD vill väcka den insomnade svenska identiteten som ett sätt att skapa en gemenskap. Alla samhällsgrupper ska arbeta utifrån en gemensam sak och verka för nationens samlade intressen. Så hur väcker man då till liv den så kallade svenskheten? Jo bland annat via att knyta an till vår historia och gamla seder och kulturyttringar. Det är exempelvis därför SD aktivt tar avstånd från moderna konstprojekt, men vill satsa på traditionella konstutställningar. Kommer det svenska folket i kontakt med sin historia och dåtid så kommer nationalismen växa sig stark, tror SD. Skillnadsideologi SD har som strategi att framstå som ett modern parti som inte använder gamla förlegade rasbiologiska begrepp. Numera talas det oftare om kultur. Men även kulturer beskrivs som något som är mer eller mindre omöjligt att förändra. Det vi formades till på den plats vi föddes avgör alltså vilka vi blir. Partiet menar att vissa människor är så olika att de helt enkelt inte kan leva ihop. Skillnaden mot hur man tidigare beskrev olika raser är mindre än det kan verka. Man kan säga att SD bygger sin människosyn på en skillnadsideologi. Oavsett vilka termer som används (exempelvis kultur, etnicitet eller religion främst utpekade är muslimer) är det alltid samma människor som hålls utanför gemenskapen. För de som drabbas är skadan lika stor. SDs ideal är ett homogent samhälle och partiet måste därför hela tiden peka ut skillnader mellan svenskar och invandrare, samhället måste delas upp i vi mot dem. Intoleransen ligger nära till hands i ett parti som är fixerat vid att dra gränser mellan människor. Vad tycker SD om arbetslivet? SDs syn på arbetsmarknadsfrågor har vacklat mycket genom åren. Länge hade partiet över huvud taget ingen politik för området. Fortfarande är arbetsmarknadspolitiken underordnad andra frågor som partiet anser viktigare, som att hålla nere invandringen och värna om Sverige som nation. Men generellt har SDs arbetsmarknadspolitik oftast legat nära den som formulerats av allianspartierna. I november 2007 intervjuade Dagens Arbete (publicerad 26/11 av Anna Tiberg) SDs dåvarande arbetsmarknadsansvarig Per Björklund om SDs arbetsmarknadspolitik. Intervjun blev mycket uppmärksammad, framför allt eftersom Per Björklund var så dålig på att ge några besked om hur partiets arbetsmarknadspolitik ser ut. Men intervjun innehåller faktiskt några intressanta svar: 8

9 Klassamhället, vi har inte funderat över det, vi tänker inte i de banorna. Klass är inget vi funderat över, att generellt säga att det finns en motsättning mellan arbete och kapital, det gör jag inte. Det är mer en ideologisk fundering, och sådana ägnar jag mig inte särskilt mycket åt. Klassanalysen saknas alltså helt hos Per Björklund och han ser inte heller en generell motsättning mellan kapital och arbete på det sätt som beskrevs tidigare i texten. Efter fadäsen med framträdandena 2007 läste Per Björklund på och återkom året efter med att han för egen del ansåg att medbestämmandelagen, MBL, skulle vara kvar. Dessutom meddelade han en kovändning även i andra frågor: Vi står upp för fackföreningsrörelsen, för kollektivavtalen och den svenska modellen. 1 Vid samma tillfälle hade partisekreteraren Björn Söder kvar texter på sin blogg där de gamla formuleringarna om att facket fått alltför stort inflytande fanns kvar samt önskemål om att LAS borde försvagas och MBL ersättas av en ny lag. De riktlinjer som fanns i SDs partiprogram vid tiden för inträdet i riksdagen 2010 var betydligt mindre precisa: Målsättningen är att kunna tillvarata nationens samlade intressen. Avsaknaden av ideologiska bindningar och bevakande av särintressen på området gör att partiets politiska inriktning kan komma att skifta beroende på underliggande förutsättningar, politiska förändringar och konjunkturläge. SD utgår alltså från nationens intressen snarare än de anställda eller det svenska näringslivet. Innebörden i citatet är alltså att man som löntagare (om SD får makten) aldrig kan lita på var SD ställer sig, vilka frågor på det arbetsmarknadspolitiska området som partiet kan tänka sig att driva, eftersom detta kan komma att skifta beroende på hur samhällsutvecklingen ser ut. Jimmie Åkesson kan utifrån detta program sträcka upp fingret i luften, känna vart det blåser och agera därefter. SDs nuvarande arbetsmarknadspolitik Under Landsdagarna 2011 antogs ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program. Formuleringarna är något längre än i det tidigare programmet, men innehållet är i stort sett den samma: nationens samlade intressen är det viktigaste och arbetsmarknadsåtgärder utgår från en pragmatisk och tvärpolitisk syn (enkelt uttryckt: håll fingret i vinden, känn åt vilket håll det blåser och rösta för alliansens förslag). Sverigedemokraterna utgår från en pragmatisk, tvärpolitisk hållning inom det arbetsmarknadspolitiska området. Målsättningen är att kunna tillvarata nationens samlade intressen. Hög grad av stabilitet på arbetsmarknaden är en bra grund för 1 Telefonintervju utförd av Mats Wingborg den 29/ inför arbetet med boken Slaget om svenskheten, Premiss 2009 med Anna-Lena Lodenius. 9

10 nöjda löntagare och ett produktivt näringsliv. Stabilitet förutsätter en god balans mellan arbetsmarknadens parter vilket i sin tur förutsätter en väl avvägd kompromiss mellan å ena sidan löntagarnas intresse av trygghet, god arbetsmiljö och goda försörjningsmöjligheter och å andra sidan arbetsgivarnas intresse för handlingsfrihet och tillväxtmöjligheter. Såväl fackförbunden som arbetsgivarorganisationerna fyller härvidlag en viktig samhällsfunktion. Antifackliga uttalanden SD har i olika sammanhang uttryck en negativ syn på facket. I samma intervju i Dagens Arbete som citerades ovan förklarar Per Björklund att fackets inflytande bör försvagas och att såväl MBL som LAS måste urholkas ännu mer. Han uttrycker också att han tycker det finns problem med fackföreningarnas strejkrätt. Björklunds hållning är väl förankrad i SDs ledning. Partisekreteraren Björn Söder har sagt (i partiorganet SD-kuriren nr 73/2007): Allt fler av de svenska arbetarna inser att varken fackförbunden eller sossepartiet arbetar för deras intressen. Partiordföranden Jimmie Åkesson har uttalat sig om den kritik som han mött från arbetarrörelsen (samma källa som ovan): Dessa försök att svartmåla oss görs i syfte att lura de svenska arbetarna. För fackförbunden och socialdemokraterna handlar det dock inte om arbetarnas väl utan om att behålla sina maktpositioner. Ska detta program genomföras i praktiken måste facket hållas kort. Om partiet menar allvar med att förändra sin arbetsmarknadspolitik från den ena dagen till den andra beroende på konjunkturläge kan inte löntagare ha något som helst inflytande. Men några omständigheter lär inte förändra sig. Bakom formuleringar som nationens samlade intressen göms en främlingsfientlighet som oavsett inställning i andra frågor alltid kommer att vara inriktad på att till varje pris minska eller helst stoppa invandringen och ett parti som inte kommer att lägga två strån i kors för arbetskraft av utländskt ursprung. SD är ett högerparti Sverigedemokraterna är ett modernt arbetarparti. Vi saknar de ideologiska låsningar som finns hos socialistiska och borgerliga partier, står det i SDs senaste principprogram. Men sådana formuleringar ska inte lura någon väljare att tro att partiet inte har valt sida mellan blocken. SD arbetar inte för våra gemensamma intressen som arbetare utan har endast fokus på en enda fråga som är helt irrelevant för förbättringar på jobbet: var vi kommer ifrån. Under tiden i riksdagen har SD nästan alltid utnyttjat sin vågmästarroll för att stödja allianspartierna. Siffror från riksdagens utredningsutskott RUT visar följande: 10

11 Omröstningar i Riksdagen som handlat om arbetsmarknadspolitik har SD sedan sitt inträde 2010 när de haft en vågmästarroll röstat för alliansens förslag i 71,4 procent av fallen. I alla omröstningar där SD har haft en vågmästarroll har de röstat med alliansen i 84,9 procent av fallen. Tankesmedjan Tiden har tagit fram en rapport där det klart framgår hur SD stöttat den borgerliga regeringen (Stödpartiet En analys av hur Sverigedemokraterna röstat i Riksdagen/Rapport ). SD har förklarat att partiet ser Socialdemokraterna som sin huvudkonkurrent inför valet 2014 och att partiet har som mål att vinna så många socialdemokratiska väljare som möjligt. Detta hoppas partiet åstadkomma med ett program som innehåller prioriteringar på välfärdssektorn, sänkta skatter genom ett femte jobbskatteavdrag och krav på rätt till heltid. Med detta program hoppas partiet locka fler inom LO-kollektivet, inte minst kvinnor. Så här sa Jimmie Åkesson i samband med partiets Landsdagar den 22 november 2013 (enligt Sveriges radio): För Socialdemokraterna är det den internationella socialismen som är viktigast. För oss är det svenska intressen som är viktigast. Därför är vi ett bättre alternativ för svenska löntagare. Det finns väl olika typer av socialdemokrater och vi har kanske inte störst chans att nå de väljare som är de mest genuina socialdemokraterna utan det är de vanliga löntagarna jag syftar på. Ytterligare ett tecken på att SD framför allt är intresserade av att angripa arbetarrörelsen är att de två SD-riksdagsmännen Erik Almqvist och Mattias Karlsson 2012 motionerade om att avskaffa 1 maj som allmän helgdag (motion 2012/13: K384). Som orsak framhölls att denna dag haft en splittrande inverkan på samhället. Det är alltså inte högern som splittrar samhället och inte heller fascismen eller nazismen. Det är arbetarrörelsen som splittrar samhället enligt SD. Det är arbetarrörelsen som är huvudmotståndaren. Till skillnad från våra övriga helgdagar är den inte knuten till en tradition som har omfattats av hela folket, utan endast av en ideologisk och politisk gruppering. På grund av detta faktum har den därför också ofta haft en splittrande snarare än en enande inverkan på samhället. Splittrar arbetarrörelsens organisering Som nämnts vill SD inte se en konflikt som handlar om kampen mellan kapital och arbete, och inte heller att arbetare organiseras utifrån det gemensamma intresset att man är arbetare och delar samma värde. Börjar arbetare göra skillnad på människor och ställa arbetare mot arbetare försvagas och splittras arbetarrörelsen och då kan inte heller fackets 11

12 skyddsvärn upprätthållas. En hög organisationsgrad och starka kollektivavtal är andra viktiga delar för att den svenska modellen ska fungera. Kvinnan ska veta sin plats Familjepolitiken är central för alla högerpopulistiska partier eftersom den är kopplad till kampen för en etniskt homogen befolkning. Det finns skillnader mellan män och kvinnor och så ska det förbli. Ofta hänvisas det dessutom till att skillnaderna är av biologisk natur just för att visa på hur i grunden omöjliga de är att förändra. Därför saknar även SD förslag på att utjämna skillnader mellan kvinnor och män, t ex på arbetsmarknaden. I Sverigedemokraternas principprogram står det följande: Sverigedemokraternas uppfattning är att det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor som går bortom det som kan observeras med blotta ögat. Vi är också av den uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra. Sverigedemokraterna motsätter sig individualiserad föräldraförsäkring och vill också sänka aborträtten från 18 till 12 veckor. I motionen En jämställd arbetsmarknad (Motion 2012/13: A291) förklarar Sven Olof Sällström att det inte går att koppla ihop livsvalen med könsroller. Vi baserar vår jämställdhetspolitik på sunt förnuft och vetenskap. Vår politik tar sin utgångspunkt i hur män och kvinnor är, inte hur de borde vara. Enligt SD bestäms livssituationer för kvinnor helt utifrån kvinnors egna livsval och beror inte på samhällsstrukturer och att kvinnor förtrycks i samhället. Sven Olof Sällström fortsätter i samma motion med att förklara: Det finns inga belägg för en lönediskriminering på arbetsmarknaden [ ] Skillnader mellan kvinnors och mäns lön beror på att kvinnor väljer låglöneyrken. Det leder till löneskillnader på arbetsmarknaden samt en överrepresentation av män i bolagsstyrelser, något som dock inte kan förklaras utifrån diskriminering utan de olika livsval som män och kvinnor gör. I en intervju med Carina Härrstedt (Ordförande för SD-kvinnor) i tidningen Aktuellt i politiken (publicerad 17/ av Jan Söderström) svarar hon på frågan: Men om alla företagsledningar består av män och alla valberedningar består av män som anställer och rekryterar män, då pågår en kvotering redan i dag? Jag skulle inte vilja påstå att det pågår en kvotering. Utan det har ju snarast bara blivit som det har blivit. 12

13 Det är avsevärt fler män än kvinnor som röstar på SD. Men partiet arbetar aktivt för att nå ut till fler kvinnor och ser också ut att lyckas. Inför valet 2014 är kvinnorna en prioriterad grupp enligt SDs kommunikationsstrategi. Det är också avsevärt färre kvinnor som syns i SD. Det finns bara fem kvinnor i partistyrelsen som totalt består av 21 personer och fyra kvinnor ingår i SDs riksdagsgrupp på 20 personer. Attack mot arbetarrörelsens medlemmar Muslimer är det största hotet mot vårt land sedan andra världskriget Jimmie Åkesson i Aftonbladet Europa står inför det värsta hotet någonsin långt värre än tidigare hot från nazism och kommunism Richard Jomshof (SD) om muslimer i Sverige SDs intolerans och kollektiva skuldbeläggning är en direkt attack mot arbetarrörelsens medlemmar. Detta är inte en attack mot de andra eller muslimerna, det är en attack mot din kamrat och LO-förbundens medlemmar. De medlemmar som facken har som uppgift att försvara. Att peka ut människor och LOförbundens medlemmar som ett större hot än förintelsen och Josef Stalins utrensningar är ett direkt påhopp på LO-förbundens medlemmar. Konsekvenserna av den politik som SD för splittrar och ställer arbetare mot arbetare! I stället för LO bildas nya fack SDs syn på facket är typisk för många nationalistiska partier. En liknande tanke finns även hos rent antidemokratiska rörelser som nazismen eller fascismen. Nazisterna etablerade andra fackföreningar på 1930-talet som skulle främja de nationella gemensamma intressena och som självklart var verkningslösa när det gällde att förbättra arbetarnas villkor. De fick aldrig särskilt många medlemmar i Sverige. I januari 2014 bildade personer i SD ett eget fackförbund som döptes till Löntagarna. Organisationen påstås vara fristående från partiet men den presenterades i SDs tidning SD- Kuriren i december 2013, och har getts stort utrymme på partiets Facebooksida. Löntagarna kommer inte att teckna kollektivavtal utan ska mer ses som en intresseförening. Löntagarna marknadsför sig med lägre avgifter än LO-förbunden. Men det viktiga är inte bara hur hög avgiften är utan vad man får för den, även en låg avgift är för hög om den i praktiken inte ger några som helst förmåner. Huvudanledningen till att Löntagarna bildats uppges vara kritik mot att en del av LOs pengar går till socialdemokraterna. Detta är ett beslut som fattas på LO och förbundens kongresser i god demokratisk ordning. Skälet till att LO och förbunden har facklig politisk samverkan med socialdemokraterna är att man har gemensamma värderingar och en gemensam syn på hur samhället bör se ut. 13

14 Sammanfattning Vår fackliga värdegrund att alla har lika värde och rättigheter är avgörande för hur starka vi är och hur mycket vi kan påverka arbetsgivare och politiska beslut. Sverigedemokraternas idéer om vilket samhälle de vill ha går alltså tvärtemot vår fackliga idé. Fackets uppgift är att höja värdet av att vara arbetstagare. Både i arbetslivet och i samhället i stort. Vi måste på bred front ta fajten om allas lika värde och allas lika rätt. Den politiska konflikten med den nationalistiska högern som t ex SD träffar oss rätt i vår kärna. De underkänner klassbegreppet. De menar i stället att det gemensamma i Sverige handlar om identitet och kultur. De skjuter på allas lika värde och allas lika rätt, vårt löfte. Det fackliga medlemskapet känner inga etniska gränser, det frågar inte efter religion eller sexuell läggning. Vi måste fortsätta att försvara det fackliga löftet. 14

15 Rapporterna kan hämtas som pdf-dokument på LOs hemsida eller beställs från LO-distribution: Telefax: Mars 2014 isbn

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson 15-05- 11 Dagens föreläsare EXPO Niclas Nilsson niclas.nilsson@expo.se Visions värderingar Niclas Nilsson, utbildningschef Stiftelsen Expo Föreläsning om extremhögerns hot mot Visions värdegrund och arbete

Läs mer

Vi är byggnadsarbetare. kampen! Byggnadsarbetare tar. Byggnads policy mot rasism. Utvecklad i samarbete med Stiftelsen Expo.

Vi är byggnadsarbetare. kampen! Byggnadsarbetare tar. Byggnads policy mot rasism. Utvecklad i samarbete med Stiftelsen Expo. Vi är byggnadsarbetare. kampen! Byggnadsarbetare tar Byggnads policy mot rasism. Utvecklad i samarbete med Stiftelsen Expo. 1 En byggnadsarbetare kan känna sig stolt över fackets traditioner. Det är genom

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra?

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Datum: 28 okt, kl 9.30 Plats: Symfonin, Unionen, Olof Palmesgata 17 Form: Öppningsanförande, 20 min INTRO ALLAS LIKA

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Att motverka främlingsfientlighet på arbetsplatsen. handbok för fackligt förtroendevalda

Att motverka främlingsfientlighet på arbetsplatsen. handbok för fackligt förtroendevalda Att motverka främlingsfientlighet på arbetsplatsen handbok för fackligt förtroendevalda Landsorganisationen i Sverige 2010 Original: LOs kommunikationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2010 isbn 978-91-566-2639-5

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Att motverka främlingsfientlighet på arbetsplatsen. handbok för fackligt förtroendevalda

Att motverka främlingsfientlighet på arbetsplatsen. handbok för fackligt förtroendevalda Att motverka främlingsfientlighet på arbetsplatsen handbok för fackligt förtroendevalda Landsorganisationen i Sverige 2010 Original: LOs kommunikationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm art.nr 999-2047

Läs mer

Uppdraget. att värna löftet

Uppdraget. att värna löftet Uppdraget att värna löftet Författarna och Landsorganisationen i Sverige 2006 Författare: Ingemar Göransson och Anna Holmgren Foto: Denise Grünstein/Bildhuset Illustration: Ulf Lundkvist Grafisk form:

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011

BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011 BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011 BYGG KOMMUNISTEN Byggkommunisten utges av byggnadsarbetare som är medlemmar i Sveriges Kommunistiska Parti, där vi vill

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

Synen på fackets roll

Synen på fackets roll Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

2014-09-01. www.newconnexion.se. info@newconnexion.se

2014-09-01. www.newconnexion.se. info@newconnexion.se www.newconnexion.se Birgitta Hägg 070-672 80 39 Ulrica Tackerudh 070-672 80 31 info@newconnexion.se www.newconnexion.se Om du kommer till en öde ö och du bara har med dig en konservburk, hur skulle du

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Facklig policy mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning eller könsidentitet

Facklig policy mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning eller könsidentitet Facklig policy mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning eller könsidentitet »Det måste bli lika naturligt för våra fackligt förtroendevalda att ta strid för medlemmar som blivit diskriminerade

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

på det fackliga löftet

på det fackliga löftet på det fackliga löftet Författarna och Landsorganisationen i Sverige 2010 Författare: Ingemar Göransson och Anna Holmgren Foto: Denise Grünstein/Bildhuset Illustration: Ulf Lundkvist Grafisk form: ETC

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar Kursbok till deltagarna som går utbildningen om forsakringar 1 2 innehåll 4 Facket försäkrar 6 Lagstadgade försäkringar 7 Avtals försäkringar 8 Medlems försäkringar 10 Ar bet slös 12 Sjuk 15 Arbet sskada

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Kollektivavtal för Framtiden

Kollektivavtal för Framtiden BROSCHYR3 2-12-25 18.37 Sida 1 Kollektivavtal för Framtiden Dags för avtalsrörelse! BROSCHYR3 2-12-25 18.38 Sida 2 Dags för avtalsrörelse De svenska fackföre n i n g a rna tillhör de mest välorganiserade

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Medlemsundersökning November 2007

Medlemsundersökning November 2007 Medlemsundersökning November 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND UNDERSÖKNINGSRESULTAT Spontana associationer till facket och fackets roll Allmän bild av facket Orsak till att gå med i facket Orsak till

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om facket

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om facket Kursbok till deltagarna som går utbildningen om facket 1 2 innehåll 5 Kurspass 1 Människovärde 9 Kurspass 2 Unga arbetare och makten på arbetets marknad 13 Kurspass 3 Klass och rättvisa 17 Kurspass 4 Facklig

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 Organisationerna, symbolerna och musiken Föredraget behandlar nazismens symboler och vad de står för. Vi går även igenom de rasistiska organisationerna och hur

Läs mer

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Det här är en lättläst sammanfattning av intoleransrapporten. Texten är skriven med korta meningar och enkla ord.

Läs mer

Värdegrundsforum 14 september

Värdegrundsforum 14 september Värdegrundsforum 14 september Mänskliga rättigheter en del i det statliga uppdraget Medverkande: Patrik Åkesson verksamhetsutvecklare, Uppsala universitet Iain Cameron professor i folkrätt, Uppsala universitet

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring.

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring. Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring. Kring invandring cirkulerar många myter, halvsanningar och felaktigheter. Det bidrar till

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2013 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SLFF.NU VÄLKOMMEN TILL Svensk lokförarförening - SLFF HISTORIK Ett missnöje började gro redan 1989 när de etablerade facken inte försvarade lokförarnas rätt till pension vid 60.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23 1. Inledning STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige är en ideell förening av personer diskriminerade på grund av sin funktionalitet.

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Valda till kommunfullmäktigelistan i Malmö 1. Hanna Thomé, 37 år, kommunalråd Vilka politiska frågor är du mest intresserad av?

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Idé och Framtid. Idé & Framtid

Idé och Framtid. Idé & Framtid Idé & Framtid 1 Idé och Framtid fastställt vid kongressen 2010 2 Ledarna Sveriges chefsorganisation Idé & Framtid Verksamhetsidé Chefen gör skillnad Ledarna gör skillnad för chefen Bra chefer och ett gott

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Vision utbildningar. Mitt jobb & Min karriär

Vision utbildningar. Mitt jobb & Min karriär Vision utbildningar Mitt jobb & Min karriär 1 Innehåll Vår framtidsidé... Visions värdegrund... Vision medlemslöfte... Vision är en idéburen organisation... Inflytande...,... Inflytande på villkoren...

Läs mer