SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 1(10) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik,,, 08:15-12:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Närvarande Helen Johansson Kokkonen (S) 44-47, ersättare 50 Bertil Eklund (NB) Anna Nilsson (M) 48,49 Jenny Ek (C) Per Hollertz (M) 44-47, 50 Evelyn Chaparro (MP) 48,49 Göran Segergren (S) Evelyn Chaparro (MP) Jonas Andersson (V) Per Hollertz (M) Torvald Karlsson (C) Övriga närvarande Monika Hallberg kommunchef Gunnar Gimbro advokat Thomas Örnberg sektorschef Henrik Vestin HUI Rickard Johansson HUI Göran Trysberg näringslivssamordnare Evelina Johansson kommunikatör Jan-Åke Johansson IT-chef Eva Köpberg sekreterare Utses att justera Jenny Ek (C) Justeringens plats och tid Avdelning Service och Administration, kl 07:30 Underskrift Sekreterare... Paragrafer Eva Köpberg Ordförande... Erland Olauson (S) Justerande.. Jenny Ek (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Avdelning Service och Administration Underskrift... Eva Köpberg

2 2(10) KSAU 44 Nämnd Information 1. Informationen godkänns. A. Personalärenden Kommunchef Monika Hallberg meddelar att ett rekryteringsarbete pågår för att ersätta dem som slutar inom ekonomienheten. Rekryteringen avser en ekonomichef och två ekonomer. Fram till dess nya medarbetare är på plats kommer kommunen att anlita två konsulter från KEF (Kommunalekonomiska föreningen). Ett rekryteringsarbete pågår också för att hitta en ny sektorschef för Sektor Samhällsbyggnad och Kultur. I rekryteringsarbetet anlitar kommunen en rekryteringsfirma. Frågor ställs vid sammanträdet om den nya bemanningsenheten. B. Arrendefrågor Advokat Gunnar Gimbro redogör för vad som gäller juridiskt för arrendator och markägare vid anläggningsarrende. Informationen kommer även att delges kommunstyrelsen. C. Utkast till konsekvensanalys för centrum i Valdemarsvik Henrik Vestin och Rickard Johansson från HUI Research redogör för det utkast till konsekvensanalys som företaget gjort. En slutrapport kommer att tas fram och presenteras. I utkastet belyses bakgrund, mål, marknadsförutsättningar och etableringsutrymme, en konsekvensanalys samt hur centrum kan stärkas och utvecklas. Den sammanfattande slutsatsen så här långt är att effekterna både på centrum och handel i övrigt är positiva.

3 3(10) KSAU 44 Nämnd D. Näringsliv och kommunikation Göran Trysberg, näringslivssamordnare och Evelina Johansson, kommunikatör informerar enligt följande: Nio personer har varit aktuella för rådgivning i Nyföretagarcentrum. Ett tack har kommit till kommunen från regionförbundets dialoggrupp för utveckling av kollektivtrafiken. Företagsbesök gjordes av presidiet vid Häradssätters Gård den 11 maj Briggen Tre Kronors besök i Valdemarsviks hamn var uppskattat både från allmänheten och från besättningen på båten. Kommunstyrelsen

4 4(10) KSAU 45 KS-KcS Ekonomisk uppföljning Redovisningarna godkänns. Sektorschef Thomas Örnberg och kommunchef Monika Hallberg redovisar det ekonomiska läget enligt följande: Sektor Samhällsbyggnad och Kultur: Viss osäkerhet råder vad gäller resutatet för VA och renhållning samt vad gäller kostnaderna för sandning och snöröjning. Staben: Viss osäkerhet råder vad gäller räddningstjänsten där ett visst underskott kan uppstå. Avdelning Service och Administration: Här är det osäkert vad gäller rekryteringskostnader för ekonomienheten. Företagshälsovården kan komma att ge ett överskott. Kommunchefen, akten Sektorschefen Chefekonomen

5 5(10) KSAU 46 KS-TEK VALDEMARSVIK 4:103, 4:35 Hyreskontrakt avseende båtplatser i Valdemarsviks inre hamn (Valdemarsviks Segelklubb) 1. Redovisat förslag till hyreskontrakt godkänns. Valdemarsviks Segelklubb (WSK) har under lång tid hyrt delar av Borgsmagasinet och arrenderat mark, land- och vattenområden i inre hamnen. Saneringsprojektet som genomförts de senaste åren har delvis förändrat förutsättningarna för markanvändningen inom området. Valdemarsviks kommun och WSK har under tiden projektet pågått fört resonemang om fortsatta avtalsförhållanden vilket resulterat i ett förslag till hyreskontrakt. Beslutsunderlag Skrivelse från Sektor Samhällsbyggnad och Kultur daterad med förslag till hyreskontrakt. Kommunstyrelsen, akten

6 6(10) KSAU 47 KS-KcS Bidragsansökan - Baljadagen 1. Ansökan beviljas med kr från Baljaföreningen i Ringarum som stöd till arrangemanget Baljadagen Baljaföreningen i Ringarum har ansökt om bidrag för att arrangera Baljadagen den 25 juli Under Baljadagen fylls Ringarum med besökare som tar del i allt, från marknadsstånd till underhållning på kvällen. Baljadagen har ansökt om ett bidrag på kr från Valdemarsviks kommun. Kommunen är positiv till arrangemanget och föreslås bevilja ett bidrag på kr. Den reducerade prisbilden baseras på prisbilden för liknande arrangemang som kommunen beviljar bidrag för. Beslutsunderlag Skrivelse från Staben Staben, akten Baljaföreningen Ekonomi

7 7(10) KSAU 48 KS-KcS Uppföljning av verksamhet - Kommunstyrelsens arbetsutskott - IT 1. Redovisningen godkänns. Uppföljning under 2015 Sammanträde Kultur IT-verksamhet Samhällsplanering Personalområdet Kost, lokalvård och bad Fastighet och Gatukontoret Renhållning och VA-enheten Kommunchef/staben Ekonomi och kansli Vissa ändringar har gjorts i tidsordningen för redovisningarna. Vid dagens sammanträde redogör IT-chef Jan-Åke Johansson för sin verksamhet. Vad som är aktuellt nu är migreringen där kommunen byter nätverksplattform från Novell till Microsoft. Akten

8 8(10) KSAU 49 KS-KcS Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamhetsområde 1. Kommunstyrelsen antar riktlinjerna för delegation och beslut inom Valdemarsviks kommun. 2. Kommunstyrelsen antar delegationsordning inom verksamhetsområdena under kommunstyrelsens arbetsutskott att gälla från och med Kommunfullmäktige behandlar i juni 2015 nya reglementen för kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden att gälla från och med I samband med det har samtliga delegationsordningar gåtts igenom och reviderats. Kommunstyrelsen föreslås anta de gemensamma riktlinjerna för delegation och beslut i Valdemarsviks kommun, samt anta delegationsordningen inom verksamhetsområdena under kommunstyrelsens arbetsutskott. Nya delegationsordningar för övrig verksamhet under kommunstyrelsen kommer också genom respektive utskott. Förslag och yrkanden Ledamöterna diskuterar delegationsordningen och enas om revideringar i punkt 22 och 33. Beslutsunderlag Skrivelse från Staben med förslag till delegetionsordning. Kommunstyrelsen, akten

9 9(10) KSAU 50 KS-KcS Tillämpningsföreskrifter/ behöriga personer för finansverksamheten 1. Med ändring av kommunstyrelsens tidigare beslut ges nedan angivna personer delegationsrätt enligt nedanstående redovisning. 2. Delegationen innebär att kommunens finanspolicy antagen av kommunfullmäktige skall följas. 3. Typ av ärende Befattning/namn Beslut om upptagande av lån Placering av värdepapper och villkor för inlåning i bank Försäkringsinstrument, endast i syfte att minska eller sprida ev risker vid upplåning och medelsplacering Överföring av medel i bank mellan kommunens bankkonton och postgirokonton Firmatecknare för skattedeklarationer, mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter Undertecknande av handlingar i samband med kommunens upplåning och likviditetsförvaltning samt utbetalningar Chefsekonom Bertil Lindström med kommunchef Monika Hallberg som ersättare Chefsekonom Bertil Lindström med kommunchef Monika Hallberg som ersättare Chefsekonom Bertil Lindström med kommunchef Monika Hallberg som ersättare Administrativ handläggare Eva Kettle med administrativ handläggare Håkan Selberg, Elisabet Skoog och Rose-Marie Eng som ersättare. Administrativ handläggare Eva Kettle med administrativ handläggare Håkan Selberg, Elisabet Skoog och Rose-Marie Eng som ersättare. Två i förening av följande personer: Chefsekonom Bertil Lindström, kommunchef Monika Hallberg, administrativ handläggare Eva Kettle, Håkan Selberg, Elisabet Skoog och Rose-Marie Eng.

10 10(10) KSAU 50 KS-KcS Kommunfullmäktige beslutade , 5, att anta kommunens finanspolicy. I finanspolicyn ingår att kommunstyrelsen ska fastställa och vid behov revidera tillämpningsföreskrifter/behöriga personer. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om behöriga personer för finansverksamheten. En uppdatering av beslutet är nödvändigt med anledning av personförändringar. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunchefen Kommunstyrelsen, akten

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott Tid och plats 2015-05-20 Kommunhuset klockan 10:00-12:00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - ledamot Tommy Brorsson (SD) - ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

I I PARTILLE. KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden. Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30. 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande

I I PARTILLE. KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden. Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30. 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande och 158 I I PARTILLE KOMMUN Vrd- och omsorgsnärnriden SAMMANTRADESPROTOKOLL Ks-rummet, kommunhuset, ki. 18:00 20.30 Plats och tid 145-158 Paragrafer Jonas Márdbrink (M) Ordförande Narvarande Jerry Johansson

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00.

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00. Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00. Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 101-110 Olof Börjesson (C)

Läs mer