Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum"

Transkript

1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl Beslutande Peter Roslund (s) ordf Johnny Åström (ns) Lars-Olof Pettersson (s) Christer Lindström (s) tj ers Rune Berglund (s) Erik Jonsson (s) tj ers Marita Björkman (s) Roland Carlsson (s) Laila Stålnacke (s) Lars-Eric Lindgren (s) Brith Fäldt (v) Erik Berg (c) Ina Järlesjö (kd) Elisabet Berg (m) Åke Forslund (fp) Övriga deltagande Lars Wikström (kd) adjungerad ledamot Helene B Röckner, kommunchef Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Elisabet Berg Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, onsdag 5 december 2007 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Inger Ronkainen Ordförande Justerande Peter Roslund Elisabet Berg Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, stadshuset Underskrift Inger Ronkainen

2 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 KS 252 Dnr 07/KS Synpunkter på bevarandeplan för Natura 2000-området Backen i Piteå kommun Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande enligt bilaga 252 att tillställas länsstyrelsen. Paragrafen justeras omedelbart. Länsstyrelsen arbetar med att ta fram bevarandeplaner till länets alla Natura områden. Varje plan ska beskriva området och dess naturvärden, vad som kan skada eller påverka naturvärdena samt ange förutsättningar för skötsel. Planen ska underlätta vid eventuella tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Piteå kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade bevarandeplan. Förslag till yttrande har upprättats av kommunledningskontoret och miljö- och byggkontoret, bilaga 252. Beslutsunderlag Länsstyrelsens förslag till utkast 18 oktober Miljö- och byggkontorets förslag till yttrande 26 november 2007.

3 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 KS 253 Dnr 07/KS Förändrat tömningsintervall för komposterbart avfall Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ändra tömningsintervallet på komposterbart avfall från varannan vecka till var fjärde vecka under vintertid att gälla från och med 1 januari I dagsläget töms kompostkärlet i en- och tvåfamiljsfastigheter varannan vecka året runt. En av orsakerna till att längre intervall inte förekommer är för att undvika sanitära olägenheter. Under vintertid minskar risken för sanitära olägenheter då avfallet, på grund av kylan, inte bryts ner på samma sätt som under sommaren. I den nu gällande renhållningsordningen för Piteå kommun finns. enligt 11, utrymme att förlänga tömningsintervallen för kompost i en- och tvåfamiljsfastigheter från kalendervecka 44 till och med kalendervecka 11. För de allra flesta är det inget utrymmesproblem med det komposterbara avfallet även om hämtningsintervallet förlängs till var fjärde vecka. I de fall där utrymmesbrist uppstår vid ett förlängt hämtningsintervall, kan ett extra kärl eller ett större kärl tillhandahållas kunden utan extra kostnad. Syftet med att förlänga hämtningsintervallet vintertid är att minska transporterna och därmed minsta påverkan på miljön genom minskade mängder avgaser samt buller. Beslutsunderlag Renhållningens tjänsteskrivelse 23 oktober 2007 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 12 november 2007, 162

4 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 KS 254 Dnr 07/KS Ändring av beslutsattestant för kommunledningskontoret Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Siv Pettersson som beslutsattestant för konsument/skuldsanering på kommunledningskontoret. Vid beslut i kommunstyrelsen 5 juni 2007, 161 antogs förteckning på beslutsattestanter och ersättare för kommunledningskontoret. Ändringen som föreslås rör konsument/skuldsanering, ansvar 11114, verksamhet 0322, där Siv Pettersson ersätter Birgitta Lidström som beslutsattestant. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 26 november 2007, 168

5 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 KS 255 Dnr 07/KS Investeringsmedel för tillskapande av byacentrum Beslut Kommunstyrelsen beslutar: att ur medel avsatta i den centrala investeringspotten överföra kr till projekt tillskapande av byacentrum i enlighet med texten nedan samt att en arbetsgrupp med representanter från miljö- och bygg, kultur- och fritid samt teknik- och gatu tillsätts för att tillsammans med landsbygdsutvecklaren arbeta med genomförandet av projektet enligt nedanstående direktiv. Kommunfullmäktige har i verksamhetsplan avsatt 20,7 mkr år 2007 i investeringsmedel i en central pott till kommunstyrelsens förfogande. Av dessa medel är kronor avsatta för tillskapande av byacentrum. Det är viktigt att det finns ett starkt lokalt engagemang i det byar som kommer ifråga för tilldelning av investeringsmedel för tillskapande av byacentrum och att det med byacentrum i det här sammanhanget avses just en samlad centrumbildning. De byar som landsbygdspolitiska rådet nämner känns rätt, men turordningen måste bero på lokalt engagemang och yttre omständigheter. Flera byacentrum borde kunna anläggas parallellt. Eftersom de avsatta medlen är begränsade är det viktigt att pengarna begränsas till just byacentrum och inte går till åtgärder som ska finansieras via den ordinarie anslagsfördelningen i budgeten. Landsbygdspolitiska rådet ska ha möjlighet att lämna synpunkter på de förslag till byacentrum som arbetas fram, innan förslagen fastställs. Diskussioner har förts i Landsbygdspolitiska rådet och Pite Byaforum om förslag till projektets genomförande. Landsbygdsutvecklaren redovisar det i sin tjänsteskrivelse, bilaga 169. Beslutsunderlag Landsbygdsutvecklarens tjänsteskrivelse 8 november 2007 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 26 november 2007, 169

6 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 KS 256 Dnr 07/KS Jury för Piteå kommuns pris för visat civilkurage Beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse Maria Jonsson, kommunledningskontoret, Torbjörn Johansson, räddningstjänsten samt Anders Danielsson, Polisen till jurymedlemmar för Piteå kommuns pris för visat civilkurage. Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2006, 241 att instifta ett pris på 5000 kronor för visat civilkurage. Enligt fullmäktiges beslut skall priset delas ut en gång per år. Priset kan tilldelas person som genom ett särskilt ansvarsfullt och oegennyttigt agerande och utan tanke på egen vinning visat mod och civilkurage. Priset kan delas mellan två eller flera personer. Handlingen uppskattas särskilt om den bidrar till att skapa ett tryggare Piteå. Priset tilldelas inte för handling som utförts i personens normala yrkesroll. Juryn ska bestå av en representant från Polisen, en representant från räddningstjänsten samt en representant från kommunledningskontoret. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 15 november 2007

7 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 KS 257 Dnr 07/KS Revisionsskrivelse angående granskning av miljö- och byggnämndens ansvarsutövande Beslut Kommunstyrelsen beslutar att med beaktande av innehållet i skrivelsen och med hänvisning till nedanstående kommentar lägga skrivelsen till handlingarna. Kommunrevisorerna har till kommunstyrelsen för kännedom överlämnat revisionsskrivelse angående granskning av miljö- och byggnämndens ansvarsutövande, bilaga 257. Kommentar Miljö- och byggnämnden fick i samband med beslut om verksamhetsplan för i uppdrag att skapa tydliga regelverk för tillsynsinsatser med krav på byggentreprenören och att se över rutinerna. Miljö- och byggnämnden har behandlat frågan vid sammanträde 23 oktober 2007, 93 och beslutat - att utformning av byggnationer i Piteå centrum alltid ska ske i samråd med kommunarkitekten, - att delegationsordningen för miljö- och byggnämnden ändras så att bygglov som ej följer detaljplan och ändringar av bygglov ska beslutas av miljö- och byggchef och handläggare gemensamt, - att byggherrens skyldighet att meddela miljö- och byggnämnden om förändringar i givet bygglov ska tydliggöras i hela den lagstadgade byggprocessen (samråd, kontrollplan, m.m.) och beivras av nämnden, t.ex. stoppande av pågående byggnation som ej följer bygglov. Beslutsunderlag Kommunrevisorernas revisionsskrivelse daterad 1 oktober 2007 Miljö- och byggnämndens protokoll 23 oktober 2007, 93

8 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 KS 258 Dnr 07/KS Revisionsskrivelse angående granskning av överförmyndarnämndens ansvarsutövande Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelsen till handlingarna. Kommunrevisorerna har till kommunstyrelsen för kännedom överlämnat revisionsskrivelse angående granskning av överförmyndarnämndens ansvarsutövande, bilaga 258. Beslutsunderlag Kommunrevisorernas revisionsskrivelse daterad 6 november 2007

9 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 KS 259 Dnr 07/KS Revisionsskrivelse angående granskning av socialnämndens ansvarsutövande Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelsen till handlingarna. Kommunrevisorerna har till kommunstyrelsen för kännedom överlämnat revisionsskrivelse angående granskning av socialnämndens ansvarsutövande, bilaga 259. Beslutsunderlag Kommunrevisorernas revisionsskrivelse daterade 21 september 2007

10 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 KS 260 Dnr 07/KS Medfinansiering av projekt Piteå kommun - Acusticum Next Step Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt tillväxtpolitiska utskottets förslag: att ur den tillväxtpolitiska reserven anvisa kr årligen, åren för medfinansiering av projektet Next Step Acusticum samt att Piteå kommun ger PNF uppdrag att inom kort komma med förslag på formerna för PNFs ekonomiska engagemang motsvarande årligen, åren Intentionen är att växla upp denna finansiering med medel från EUs strukturfonder. Yrkanden Marita Björkman (s), Christer Lindström (s), Ina Järlesjö (kd) och Elisabet Berg (m): Bifall till tillväxtpolitiska utskottets förslag. Erik Berg (c) och Johnny Åström (ns): Bifall till medverkan i projektet med 0,5 mkr/år, totalt 1,5 mkr. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finnar att kommunstyrelsen antar tillväxtpolitiska utskottets förslag. Reservation Erik Berg (c) reserverar sig till förmån för eget förslag. : Focus mot affärsutveckling och företagsutveckling Tre huvudlinjer: 1. Acusticum Go Business Syfte Studenter från musikhögskolan och övriga regionen ska starta företag inom områdena Musik, media, ljud, upplevelser. Piteå Företagarcentrum och Acusticum kommer att samarbeta i det löpande arbetet med Acusticum Go Business. 2. Acusticum innovation Syfte genom pilotprojekt, produktutveckling, kommersialisering av forskningsresultat mm skapa kommersiellt gångbara produkter samt att skapa tillväxt i befintliga företag. 3. Acusticum Network Syfte är att bredda nätverket på nationell och internationell nivå samt att attrahera externa etableringar till Acusticum.

11 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 Projektet redovisas i bilaga 13. Piteå kommun föreslås medverka i projektet med kronor årligen under åren , totalt kronor. Tillväxtpolitiska utskottet föreslår vid sammanträde 21 november 2007, 13 kommunstyrelsen besluta att ur den tillväxtpolitiska reserven anvisa kr årligen, åren för medfinansiering av projektet Next Step Acusticum samt att Piteå kommun ger PNF uppdrag att inom kort komma med förslag på formerna för PNFs ekonomiska engagemang motsvarande årligen, åren Beslutsunderlag: Tillväxtenhetens förslag, bilaga 13 Tillväxtpolitiska utskottets protokoll 21 november 2007, 13

12 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 KS 261 Dnr 07/KS Medfinansiering av EU-projekt Piteå kommun Piteå företagarcentrum Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ur den tillväxtpolitiska reserven anvisa kr årligen. Åren för medfinansiering av projektet Piteå Företagarcentrum. : Piteå kommun har hos EU Mål 2 regionala fonden ansökt om bidrag till rubricerade projekt. Projektet redovisas i bilaga 15. Ärendet togs upp i tillväxtpolitiska utskottet , Enligt tillväxtpolitiska utskottets önskemål har texten omformats innan ärendet tas upp i kommunstyrelsen. Piteå kommun föreslås medverka i projektet med kronor årligen under åren , totalt kronor. Beslutsunderlag: Tillväxtenhetens förslag, bilaga 15. Tillväxtpolitiska utskottets protokoll 21 november 2007, 15

13 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 KS 262 Dnr 07/KS Medfinansiering av EU-projekt Piteå kommun Luleå Tekniska Universitet, TräIN (Trä Innovations Nätverket) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ur den tillväxtpolitiska reserven anvisa kr årligen, åren för medfinansiering av projektet TräIN. Utvecklingsprogrammet Trä Innovations Nätverket (TräIN) utgår från strategiprogrammet Trä i Norrbotten som utarbetats av IUC Norrbotten AB tillsammans med Norrbottens träindustri. Syfte ökad prefabricering inom ramen för industriellt byggande och att företagen avancerar framåt i värdekedjan. Övergripande strategi utföra ett samordnat arbete mellan tre plattformar: 1. Industriplattformen 2. Forskningsplattformen 3. Plattformen för kompetens och rekrytering. Vision - Den norrbottniska träindustrin ska ha den bästa tillväxten i Europa fram till år 2013 genom att medverkande företag har avancerat framåt i värdekedjan. Projektet redovisas i bilaga 16. Piteå kommun föreslås medverka i projektet med kr årligen under åren , totalt kr. Beslutsunderlag Tillväxtenhetens förslag bilaga 16. Tillväxtpolitiska utskottets protokoll 21 november 2007, 16

14 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 KS 263 Dnr 07/KS Medfinansiering av EU-projekt Piteå kommun LRF (lantbrukarnas riksförbund) i AC och BD, Gröna gårdar Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ur den tillväxtpolitiska reserven anvisa kr år 2007, kr år 2008, kr år 2009, kr år 2010 för medfinansiering av projektet Gröna gårdar. Projektets syfte är att stimulera företagsutveckling, idéutveckling och entreprenörskap inom nya områden i den gröna näringen i Norr- och Västerbotten. Man vill även skapa framtidstro och positiva attityder till företagande inom de gröna näringarna. Övergripande mål är att projektet ska medverka till ökad diversifiering och utveckling av företagsamheten inom den gröna näringen i Norr- och Västerbotten. Projektet redovisas i bilaga 17. Piteå kommun föreslås medverka i projektet med totalt kronor under åren Finansieringen fördelas enligt nedan: kr kr kr kr Beslutsunderlag Tillväxtenhetens förslag, bilaga 17. Tillväxtpolitiska utskottets protokoll 21 november 2007, 17

15 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 KS 264 Dnr 07/KS Medfinansiering av EU-projekt Piteå kommun Evonet ekonomiska förening Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ur den tillväxtpolitiska reserven anvisa kr årligen, åren för medfinansiering av projektet Evonet ERT. Evonet är en ekonomisk förening bildad för att främja dess medlemmars utveckling. Under projektets gång ska nya företag knytas till föreningen. Evonet har tillsammans med skogsbolag i Piteå valt ut framåtsträvande och utvecklingsbara transportföretag som i projektet skall utveckla sina företag, de nya metoderna och de nya produkterna. Detta gör att företagen kommer att få en konkurrensfördel. Projektet redovisas i bilaga 18. Piteå kommun föreslås medverka i projektet med kronor årligen under åren , totalt kronor. Beslutsunderlag Tillväxtenhetens förslag, bilaga 18. Tillväxtpolitiska utskottets protokoll 21 november 2007, 18

16 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 KS 265 Dnr 07/KS Medfinansiering av EU-projekt Piteå kommun LTU, ESIS (Elektronik System ett regionalt Innovation System) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ur den tillväxtpolitiska reserven anvisa kr årligen, åren för medfinansiering av projektet ESIS. Regionens Tripple Helix-samverkan skall utveckla ett industriellt tänkande som tillvaratar möjligheterna att konstruera, tillverka och integrera kommunicerande intelligens i produkter och tjänster med stor ekonomisk och marknadsmässig potential. Projektet redovisas i bilaga 19. Piteå kommun föreslås medverka i projektet med kronor årligen under åren , totalt kronor. Beslutsunderlag Tillväxtenhetens förslag, bilaga 19. Tillväxtpolitiska utskottets protokoll 21 november 2007, 19

17 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 KS 266 Dnr 07/KS Medfinansiering av projekt Piteå kommun Luleå Näringsliv AB, Entré. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ur den tillväxtpolitiska reserven anvisa kr år 2008 för medfinansiering av projektet Entré. Projektet Entré ger möjlighet att tillvarata de idéer och personer som hanterar verksamheter i utkanten av företagens och verksamheternas kärnverksamhet. Projektet ger stora möjligheter för den eller de som vill ta hand om bredvidverksamheterna. Entré i samarbete med företagarcentrum hjälper entreprenörerna med mentorskap/coachning, kontakter till kunder och samarbetspartners, hjälp med ansökan om olika bidrag och vidareslussning till andra organisationer för fortsatt utveckling mot eget företag. Projektet redovisas i bilaga 20. Piteå kommun föreslås medverka i projektet med kronor år Beslutsunderlag Tillväxtenhetens förslag, bilaga 20. Tillväxtpolitiska utskottets protokoll 21 november 2007, 20

18 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 KS 267 Delgivningsärenden Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga nedanstående delgivningar till handlingarna. Sveriges kommuner och landstings rapport TioHundra kommun och landsting i samma båt. Svenska Livräddningssällskapets skrivelse angående simkunnighetsundersökning i länets grundskolor. Gemensamt positionsdokument från länsstyrelserna i Norrbottens län och Västerbottens län till regeringen inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden Skrivelse och protestlistor mot Vindkraftsindustrin vid Klockargrundet och Tärnans grund i Piteå skärgård. Verksamhetsrapport tertial 2, 2007 från Länstrafiken Norrbotten. Nyhetsbrev nr 20 från Norrlandsförbundet. Skriften Styr med resursfördelningen lite inspiration för att utveckla styrningen? Länsstyrelsens förslag till Naturvårdsverket att Mellerstön bör ingå i Ramsarkonventionen. Kommunförbundet Norrbottens nyhetsbrev oktober Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting: 07:49 Vissa frågor angående resor till och från daglig verksamhet enligt LSS 07:50 Ändring av besvärsordning för AGS-KL ochtfa-kl 07:51 Budgetförutsättningar för åren :52 Ändringar i Förmynderskapsförordningen (1995:379) 07:53 Kommunal fastighetsavgift 07:54 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m.

19 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 07:55 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år :56 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år :57 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledae och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL 07:58 Hyreshöjning fr.o.m för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI 07:60 Överenskommelse om ny klassificering, Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID-KL) 07:61 Information om arbetskostnadsindex med anledning av utbetalade engångsbelopp. 07:62 Jobbgaranti för ungdomar

20 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 KS 268 Delegationsärenden Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga nedanstående delegationsärenden till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom anmäles följande beslut Beslut från ordinarie bolagsstämma med Svenska Kommunförsäkrings AB 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med Piteå Kommunföretag AB 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med Nolia 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med AB PiteBo 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med Renhållningen Piteå AB 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med Piteå Företagshälsovårdscentral AB, Pitehälsan 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med Piteå Näringsfastigheter AB 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med AB PiteEnergi 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med PiteEnergi Handel AB 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med Piteå Hamn AB 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med Renen i Piteå AB 2007 Peter Roslund Björn Berglund Peter Roslund Peter Roslund Peter Roslund Inget ombud Helena Stenberg Ruth Rahkola Ruth Rahkola Helena Stenberg Björn Berglund

21 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 Beslut från ordinarie bolagsstämma med Filmpool Nord AB 2007 Beslut från årsstämman med Bothnian Ark 2007 Bill Nilsson Ruth Rahkola Beslutsunderlag Protokollen från bolagsstämmorna 2007

22 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 22 KS 269 Delegationsbeslut Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga nedanstående delegationsärenden till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom anmäles följande beslut Arbetsutskottets beslut 12 november 2007 och 26 november 2007 Personalutskottets beslut 1 november Tillväxtpolitiska utskottet 21 november 2007

23 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 23 KS 270 Delegationsbeslut Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga nedanstående delegationsärenden till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom anmäles delegationsbeslut enligt punkt 17 j) och k) Personalfunktionen i delegationsbestämmelserna Beslut fattade om innehav tiden 1 oktober oktober 2007 Beslut fattade om vikariat tiden 1 oktober oktober 2007

24 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 24 KS 271 Dnr 07/KS Yttrande över slutbetänkandet av Hamnstrategiutredningen SOU 2007:58 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om yttrande över slutbetänkandet av Hamnstrategiutredningen SOU 2007:58. Piteå kommun har beretts tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet av Hamnstrategiutredningen SOU 2007:58. Yttrandet ska ha inkommit till näringsdepartementet senast den 14 december Eftersom upprättande av förslag till yttrande inte hunnits med till dagens sammanträde föreslår ordföranden att kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att besluta i ärendet.

25 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 25 KS 272 Dnr 07/KS Slutrapport från förstudie av projektet Framnäs Hälsokälla Kommunstyrelsen har 30 januari 2006, 4 beviljat kronor för medfinansiering av utvecklingsprojekt för Framnäs. Målsättningen med utvecklingsprojektet är att utveckla Framnäs roll när det gäller förebyggande hälsoarbete och rehabilitering samt att göra Piteå kommun attraktiv som besökskommun för personer med funktionshinder. Projektledare Sven-Ivar Lidström redovisar slutrapport från förstudien av projektet Framnäs Hälsokälla.

26 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 26 KS 273 Dnr 07/KS Revidering av renhållningstaxan Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen revidering av renhållningstaxan exklusive moms för Piteå kommun, bilaga 163, att gälla från och med 1 januari Förslag om sänkning av taxa för brännbart hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Allt brännbart hushållsavfall och därmed jämförligt brännbart avfall som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret påfördes en förbränningsskatt 1 juli Detta medförde att kostnaden för behandling av det brännbara hushållsavfallet ökade kraftigt. I samband med skattens införande så höjdes taxorna för hushållsavfall och därmed jämförligt brännbart avfall för att kompensera för den kostnadsökning som uppstod. År 2008 startar Bodens Energi AB sin nya panna där de har möjlighet att producera el vilket innebär att skatten på det avfall som förbränns där minskar. Detta med anledning av att skatten på brännbart hushållsavfall är likställd med övrig energibeskattning och elproduktion är skattesubventionerat. Detta innebär att det finns utrymme för att sänka taxan på det brännbara hushållsavfallet och därmed jämförligt brännbart avfall. För att kompensera abonnenterna för kostnadsminskningen som sänkningen av skatten medför så föreslås en sänkning av behandlingsavgiften för det brännbara hushållsavfallet med 15% från och med 1 januari Förslag om höjning av taxan för latrinhinkar Sedan några år är det förbjudet att deponera organiskt avfall. Under denna tid har Renhållningen Piteå AB haft dispens på att deponera latrin i avvaktan på att kärl och metoder för att omhänderta latrin utvecklas. Nu finns en alternativ lösning för omhändertagande av latrin. Denna metod kräver dock en nedbrytbar tunna konstruerad av majsstärkelse. Med anledning av att kostnaden för denna tunna är betydligt högre samt att behandlingskostnaden ökar föreslås att taxan för latrin höjs till 200:-/kärl. Ett nedbrytbart kärl av majsstärkelse är betydligt större än nuvarande plåtkärl och det innebär att kostnadsökningen inte blir lika stor som det kan upplevas vid första jämförelsen.

27 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 27 Förslag om införande av betalningsvillkor i taxan Renhållningstaxan och rutinerna vid fakturering av renhållningsabonnemang harmoniserar inte för tillfället. I taxan är det inte angivet när den ska betalas. Detta innebär att Räntelagen automatiskt träder in och reglerar förhållandet om sista betaldag vilket blir 30 dagar från fakturadatum. Fakturorna skickas ut omkring den 5:e varje månad med förfallodag den sista respektive månad vilket innebär cirka 25 dagar kredit för kunden. Eftersom det inte framgår i taxan när fakturan ska betalas så blir det alltså cirka 5 dagar (30 dgr-25 dgr) för kort kredit för kunden. 25 dagar kredit betraktas som en skälig tid för att hinna betala en faktura. Vatten och avlopp faktureras tillsammans med renhållningsabonnemang. Vattentjänstlagen anger när fakturan ska betalas vilket innebär att nuvarande faktureringsrutin harmoniserar med lagen. För att tydliggöra betalningsvillkoren för renhållningskunderna samt att likställa villkoren med vatten och avlopp föreslås därför att taxan kompletteras med ett betalningsvillkor. Beslutsunderlag Renhållningens tjänsteskrivelse 23 oktober 2007 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 12 november 2007, 163

28 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 28 KS 274 Dnr 07/KS Ändring av detaljplan för Munksund 15:1, SCA Industriområde, del av pappersbruket Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen. Ändring av detaljplan för Munksund 15:1, SCA Industriområdet, del av pappersbruket föreligger för behandling. Syftet med planförslaget är att möjliggöra för SCA Packaging att komplettera den nuvarande avloppsreningen med en biologisk rening enligt ett föreläggande av miljödomstolen. Miljö- och byggnämndens beslut 23 oktober 2007, 105, planbeskrivning, samrådsredogörelse, utlåtande och karta redovisas i bilaga 164. Beslutsunderlag Miljö-och byggnämndens beslut 23 oktober 2007, 105 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 12 november 2007, 164

29 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 29 KS 275 Dnr 07/KS Detaljplan för Pitholm 47:13, Klubben i Piteå kommun Beslut Kommunstyrelsen beslutar: att godkänna den 8 oktober 2007 reviderade detaljplanen samt att godkänna miljö- och byggkontorets särskilda utlåtande 24 oktober 2007 som kommunens särskilda utlåtande samt att överlämna den reviderade detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: att anta detaljplanen. Detaljplan för Pitholm 47:13, Klubben i Piteå kommun föreligger för behandling. Syftet med planförslaget är att ge förutsättningar att bygga 25 nya fritidshus med tillhörande gårdsbyggnader. Stor efterfrågan på nya tomter finns i området. Miljö- och byggnämnden beslutade vid sammanträde 6 februari 2007, 1 att överlämna detaljplanen tillkommunfullmäktige för antagande. Miljö- och byggnämndens beslut, samrådsredogörelse, utlåtande daterat 6 december 2006 samt länsstyrelsens beslut 29 januari 2007 om förordnande enligt 6 kap 19 plan- och bygglagen redovisas i bilaga 165 a). I samband med kommunstyrelsens beredning av ärendet den 12 mars 2007, 80 framkom krav på justering innan planen kunde sändas vidare till kommunfullmäktige för antagande och kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för att se över procentsatserna för byggyta samt möjligheten att säkra nedsläppen till stranden. Justeringar av planen har genomförts. Justeringarna innebär att de befintliga tomterna längs stranden som är lokaliserade öster om vägen ut mot Klubben får minskad byggrätt, från 20% till 15% av tomternas storlek. Berörda tomter är Pitholm13:43, 13:47, 16:50, 16:51, 16:52, 16:33, 16:34 och 47:44. Vidare införs en bestämmelse om att staket skall byggas mot de föreslagna släppen mellan tomterna Pitholm 16:51 och 16:52 samt mellan 16:34 och 47:44. Det tidigare föreslagna U-området på fastigheten

30 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 30 Pitholm 16:51 utgår. Kommunen kommer dock att måsta ha kvar ledningen till dess att det nya området byggs. I samband med detta kommer ledningen att flyttas. Särskilt avtal om detta kommer att tecknas mellan kommunen och ägaren till Pitholm 16:51. Efter att planen varit utskickad till de berörda fastighetsägarna så har planen reviderats genom att en 3 m bred punktprickad markremsa i den östra delen på Cinerva AB:s fastighet Pitholm 13:48 mot den kommunägda marken i den s.k. Kilen tagits bort. Anledningen är att prickningen saknar funktion och utgör ett ritningstekniskt fel. Cinerva AB och Piteå kommun har skriftligen godkänt ändringen. Justeringarna har handlagts med enkelt planförfarande. De berörda fastighetsägarna har beretts tillfälle att yttra sig över föreslagna justeringar. Den 8 oktober 2007 reviderade detaljplanen, planbeskrivning, miljö- och byggkontorets särskilda utlåtande efter revidering daterat 24 oktober 2007 samt miljöoch byggkontorets yttrande 1 november 2007 redovisas i bilaga 165 b). Beslutsunderlag Miljö- och byggnämndens protokoll 6 februari 2007, 1 Kommunstyrelsens protokoll 12 mars 2007, 80 Den 8 oktober 2007 reviderade detaljplanen Miljö- och byggkontorets särskilda utlåtande 24 oktober 2007 Miljö- och byggkontorets yttrande 1 november 2007 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 12 november 2007, 165

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-14.30 ande Peter Roslund (s), ordf Johnny Åström (ns) Helena Stenberg (s) Ulla Persson (fp), tj ers Lars-Olof Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 8 december 2014, kl. 12.30 13.15 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Brith Fäldt (V) Helena Stenberg (S) Ann-Louise Hagström (MP) Lars-Olof Pettersson (S)

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum s arbetsutskott 2012-12-17 1(13) Sida Plats och tid Åsele kommunhus, 2012-12-17, kl 09 00-10 30 Beslutande Gunnel Jonsson (s) ordförande Peter Danielsson (s) Margareta Johansson (åkl)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 2013-01-31 1 (5) Plats och tid Ovalen, kl. 08:30-12:00 Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen Anders Nyström,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 19 november 2014 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Majvor Sjölund (C) Justeringens tid och plats Vid sammanträdet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-04-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 29 Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet...3 30 Överenskommelse om samarbete mellan

Läs mer

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare. Jan Dahlquist ersättare Anki Dåderman

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare. Jan Dahlquist ersättare Anki Dåderman 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30 10:10 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådets au 2015-04-23 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Gunnar Lindbergs arbetsrum, kl 09:30 12:15 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Brith Fäldt, samhällsbyggnadsnämnden Gösta Öhman,

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (6) Tid: Kl 10.00-11.30 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS ordförande Anita Karlsson, PRO Birgit P-Hedman, Hjärt o Lung Majvor Hellström, SKPF Ulla-Britt Lindbäck,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 2014-01-31 1 (5) Plats och tid Furunäset, Bondön,kl. 08:15-12:00 Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen Peder

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 315 Reviderat 1996-03-25, 39, 1997-03-24 37, 1998-10-26 131, 2001-02-26 24, 2005-04-25 68, 2011-09-26 154. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 9-16 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 9-16 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-06-02, kl 0800-1130 ande Laila Mäki, S Johny Lantto, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 10.00-14.00 Beslutande Övriga deltagare Stig Rönnbäck (S) Ingrid Välitalo (S) Agneta Nilsson (S) Ingegärd Nilsson (S) Regis Cabral (S) Anna Lindgren (S) Gunnel

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND A 15 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige i Hässleholm 2002-12-16, 226 Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00, 13.15-15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S), ej 25 och

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-01-11 2 KS 1 Redovisning av Folkhälsoundersökning Susann Svärd, FoU Kronoberg, presenterar resultatet från folkhälsokartläggningen i Kronobergs län. Kommunstyrelsen 2011-01-11 3 KS

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 8 september 2004, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Kristina Davidsson (s), tjg

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef. Gert Stark och Astrid Dahl. Kommunkontoret Torbjörn Brännlund

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef. Gert Stark och Astrid Dahl. Kommunkontoret Torbjörn Brännlund LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.45 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13.30-15.30 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare för Janet Kling (S)

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun Dokumentnamn Do kumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gång- och cykelplan Plan 2011-03-21 54 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-26 71 Orsa kommun Box 23 794 21 Orsa 0250-55 21 00 orsa.kommun@orsa.se www.orsa.se 1 Reglemente för byggnadsnämnden i Orsa

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 09.00-11.05 Beslutande Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Nils-Åke Norman (M), ersättare för Kjell Tenn, (C),

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Extra sammanträde Kommunala Pensionärsrådet 2013-02-06 1 (6) Plats och tid Mogården, onsdag 6 februari 2013, kl 13:00-15:00 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Rune Öberg, PRO Gösta Öhman, PRO Inger Berglund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl 10.00 Beslutande Marita Björkman-Forsman, ordförande (S) Per Lönnberg, vice ordförande (V) Marianne Hedkvist (S) Laila Stålnacke (S) Lars-Eric Lindgren (S), tjg

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer