Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum"

Transkript

1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl Beslutande Peter Roslund (s) ordf Johnny Åström (ns) Lars-Olof Pettersson (s) Christer Lindström (s) tj ers Rune Berglund (s) Erik Jonsson (s) tj ers Marita Björkman (s) Roland Carlsson (s) Laila Stålnacke (s) Lars-Eric Lindgren (s) Brith Fäldt (v) Erik Berg (c) Ina Järlesjö (kd) Elisabet Berg (m) Åke Forslund (fp) Övriga deltagande Lars Wikström (kd) adjungerad ledamot Helene B Röckner, kommunchef Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Elisabet Berg Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, onsdag 5 december 2007 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Inger Ronkainen Ordförande Justerande Peter Roslund Elisabet Berg Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, stadshuset Underskrift Inger Ronkainen

2 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 KS 252 Dnr 07/KS Synpunkter på bevarandeplan för Natura 2000-området Backen i Piteå kommun Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande enligt bilaga 252 att tillställas länsstyrelsen. Paragrafen justeras omedelbart. Länsstyrelsen arbetar med att ta fram bevarandeplaner till länets alla Natura områden. Varje plan ska beskriva området och dess naturvärden, vad som kan skada eller påverka naturvärdena samt ange förutsättningar för skötsel. Planen ska underlätta vid eventuella tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Piteå kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade bevarandeplan. Förslag till yttrande har upprättats av kommunledningskontoret och miljö- och byggkontoret, bilaga 252. Beslutsunderlag Länsstyrelsens förslag till utkast 18 oktober Miljö- och byggkontorets förslag till yttrande 26 november 2007.

3 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 KS 253 Dnr 07/KS Förändrat tömningsintervall för komposterbart avfall Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ändra tömningsintervallet på komposterbart avfall från varannan vecka till var fjärde vecka under vintertid att gälla från och med 1 januari I dagsläget töms kompostkärlet i en- och tvåfamiljsfastigheter varannan vecka året runt. En av orsakerna till att längre intervall inte förekommer är för att undvika sanitära olägenheter. Under vintertid minskar risken för sanitära olägenheter då avfallet, på grund av kylan, inte bryts ner på samma sätt som under sommaren. I den nu gällande renhållningsordningen för Piteå kommun finns. enligt 11, utrymme att förlänga tömningsintervallen för kompost i en- och tvåfamiljsfastigheter från kalendervecka 44 till och med kalendervecka 11. För de allra flesta är det inget utrymmesproblem med det komposterbara avfallet även om hämtningsintervallet förlängs till var fjärde vecka. I de fall där utrymmesbrist uppstår vid ett förlängt hämtningsintervall, kan ett extra kärl eller ett större kärl tillhandahållas kunden utan extra kostnad. Syftet med att förlänga hämtningsintervallet vintertid är att minska transporterna och därmed minsta påverkan på miljön genom minskade mängder avgaser samt buller. Beslutsunderlag Renhållningens tjänsteskrivelse 23 oktober 2007 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 12 november 2007, 162

4 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 KS 254 Dnr 07/KS Ändring av beslutsattestant för kommunledningskontoret Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Siv Pettersson som beslutsattestant för konsument/skuldsanering på kommunledningskontoret. Vid beslut i kommunstyrelsen 5 juni 2007, 161 antogs förteckning på beslutsattestanter och ersättare för kommunledningskontoret. Ändringen som föreslås rör konsument/skuldsanering, ansvar 11114, verksamhet 0322, där Siv Pettersson ersätter Birgitta Lidström som beslutsattestant. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 26 november 2007, 168

5 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 KS 255 Dnr 07/KS Investeringsmedel för tillskapande av byacentrum Beslut Kommunstyrelsen beslutar: att ur medel avsatta i den centrala investeringspotten överföra kr till projekt tillskapande av byacentrum i enlighet med texten nedan samt att en arbetsgrupp med representanter från miljö- och bygg, kultur- och fritid samt teknik- och gatu tillsätts för att tillsammans med landsbygdsutvecklaren arbeta med genomförandet av projektet enligt nedanstående direktiv. Kommunfullmäktige har i verksamhetsplan avsatt 20,7 mkr år 2007 i investeringsmedel i en central pott till kommunstyrelsens förfogande. Av dessa medel är kronor avsatta för tillskapande av byacentrum. Det är viktigt att det finns ett starkt lokalt engagemang i det byar som kommer ifråga för tilldelning av investeringsmedel för tillskapande av byacentrum och att det med byacentrum i det här sammanhanget avses just en samlad centrumbildning. De byar som landsbygdspolitiska rådet nämner känns rätt, men turordningen måste bero på lokalt engagemang och yttre omständigheter. Flera byacentrum borde kunna anläggas parallellt. Eftersom de avsatta medlen är begränsade är det viktigt att pengarna begränsas till just byacentrum och inte går till åtgärder som ska finansieras via den ordinarie anslagsfördelningen i budgeten. Landsbygdspolitiska rådet ska ha möjlighet att lämna synpunkter på de förslag till byacentrum som arbetas fram, innan förslagen fastställs. Diskussioner har förts i Landsbygdspolitiska rådet och Pite Byaforum om förslag till projektets genomförande. Landsbygdsutvecklaren redovisar det i sin tjänsteskrivelse, bilaga 169. Beslutsunderlag Landsbygdsutvecklarens tjänsteskrivelse 8 november 2007 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 26 november 2007, 169

6 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 KS 256 Dnr 07/KS Jury för Piteå kommuns pris för visat civilkurage Beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse Maria Jonsson, kommunledningskontoret, Torbjörn Johansson, räddningstjänsten samt Anders Danielsson, Polisen till jurymedlemmar för Piteå kommuns pris för visat civilkurage. Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2006, 241 att instifta ett pris på 5000 kronor för visat civilkurage. Enligt fullmäktiges beslut skall priset delas ut en gång per år. Priset kan tilldelas person som genom ett särskilt ansvarsfullt och oegennyttigt agerande och utan tanke på egen vinning visat mod och civilkurage. Priset kan delas mellan två eller flera personer. Handlingen uppskattas särskilt om den bidrar till att skapa ett tryggare Piteå. Priset tilldelas inte för handling som utförts i personens normala yrkesroll. Juryn ska bestå av en representant från Polisen, en representant från räddningstjänsten samt en representant från kommunledningskontoret. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 15 november 2007

7 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 KS 257 Dnr 07/KS Revisionsskrivelse angående granskning av miljö- och byggnämndens ansvarsutövande Beslut Kommunstyrelsen beslutar att med beaktande av innehållet i skrivelsen och med hänvisning till nedanstående kommentar lägga skrivelsen till handlingarna. Kommunrevisorerna har till kommunstyrelsen för kännedom överlämnat revisionsskrivelse angående granskning av miljö- och byggnämndens ansvarsutövande, bilaga 257. Kommentar Miljö- och byggnämnden fick i samband med beslut om verksamhetsplan för i uppdrag att skapa tydliga regelverk för tillsynsinsatser med krav på byggentreprenören och att se över rutinerna. Miljö- och byggnämnden har behandlat frågan vid sammanträde 23 oktober 2007, 93 och beslutat - att utformning av byggnationer i Piteå centrum alltid ska ske i samråd med kommunarkitekten, - att delegationsordningen för miljö- och byggnämnden ändras så att bygglov som ej följer detaljplan och ändringar av bygglov ska beslutas av miljö- och byggchef och handläggare gemensamt, - att byggherrens skyldighet att meddela miljö- och byggnämnden om förändringar i givet bygglov ska tydliggöras i hela den lagstadgade byggprocessen (samråd, kontrollplan, m.m.) och beivras av nämnden, t.ex. stoppande av pågående byggnation som ej följer bygglov. Beslutsunderlag Kommunrevisorernas revisionsskrivelse daterad 1 oktober 2007 Miljö- och byggnämndens protokoll 23 oktober 2007, 93

8 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 KS 258 Dnr 07/KS Revisionsskrivelse angående granskning av överförmyndarnämndens ansvarsutövande Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelsen till handlingarna. Kommunrevisorerna har till kommunstyrelsen för kännedom överlämnat revisionsskrivelse angående granskning av överförmyndarnämndens ansvarsutövande, bilaga 258. Beslutsunderlag Kommunrevisorernas revisionsskrivelse daterad 6 november 2007

9 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 KS 259 Dnr 07/KS Revisionsskrivelse angående granskning av socialnämndens ansvarsutövande Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelsen till handlingarna. Kommunrevisorerna har till kommunstyrelsen för kännedom överlämnat revisionsskrivelse angående granskning av socialnämndens ansvarsutövande, bilaga 259. Beslutsunderlag Kommunrevisorernas revisionsskrivelse daterade 21 september 2007

10 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 KS 260 Dnr 07/KS Medfinansiering av projekt Piteå kommun - Acusticum Next Step Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt tillväxtpolitiska utskottets förslag: att ur den tillväxtpolitiska reserven anvisa kr årligen, åren för medfinansiering av projektet Next Step Acusticum samt att Piteå kommun ger PNF uppdrag att inom kort komma med förslag på formerna för PNFs ekonomiska engagemang motsvarande årligen, åren Intentionen är att växla upp denna finansiering med medel från EUs strukturfonder. Yrkanden Marita Björkman (s), Christer Lindström (s), Ina Järlesjö (kd) och Elisabet Berg (m): Bifall till tillväxtpolitiska utskottets förslag. Erik Berg (c) och Johnny Åström (ns): Bifall till medverkan i projektet med 0,5 mkr/år, totalt 1,5 mkr. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finnar att kommunstyrelsen antar tillväxtpolitiska utskottets förslag. Reservation Erik Berg (c) reserverar sig till förmån för eget förslag. : Focus mot affärsutveckling och företagsutveckling Tre huvudlinjer: 1. Acusticum Go Business Syfte Studenter från musikhögskolan och övriga regionen ska starta företag inom områdena Musik, media, ljud, upplevelser. Piteå Företagarcentrum och Acusticum kommer att samarbeta i det löpande arbetet med Acusticum Go Business. 2. Acusticum innovation Syfte genom pilotprojekt, produktutveckling, kommersialisering av forskningsresultat mm skapa kommersiellt gångbara produkter samt att skapa tillväxt i befintliga företag. 3. Acusticum Network Syfte är att bredda nätverket på nationell och internationell nivå samt att attrahera externa etableringar till Acusticum.

11 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 Projektet redovisas i bilaga 13. Piteå kommun föreslås medverka i projektet med kronor årligen under åren , totalt kronor. Tillväxtpolitiska utskottet föreslår vid sammanträde 21 november 2007, 13 kommunstyrelsen besluta att ur den tillväxtpolitiska reserven anvisa kr årligen, åren för medfinansiering av projektet Next Step Acusticum samt att Piteå kommun ger PNF uppdrag att inom kort komma med förslag på formerna för PNFs ekonomiska engagemang motsvarande årligen, åren Beslutsunderlag: Tillväxtenhetens förslag, bilaga 13 Tillväxtpolitiska utskottets protokoll 21 november 2007, 13

12 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 KS 261 Dnr 07/KS Medfinansiering av EU-projekt Piteå kommun Piteå företagarcentrum Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ur den tillväxtpolitiska reserven anvisa kr årligen. Åren för medfinansiering av projektet Piteå Företagarcentrum. : Piteå kommun har hos EU Mål 2 regionala fonden ansökt om bidrag till rubricerade projekt. Projektet redovisas i bilaga 15. Ärendet togs upp i tillväxtpolitiska utskottet , Enligt tillväxtpolitiska utskottets önskemål har texten omformats innan ärendet tas upp i kommunstyrelsen. Piteå kommun föreslås medverka i projektet med kronor årligen under åren , totalt kronor. Beslutsunderlag: Tillväxtenhetens förslag, bilaga 15. Tillväxtpolitiska utskottets protokoll 21 november 2007, 15

13 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 KS 262 Dnr 07/KS Medfinansiering av EU-projekt Piteå kommun Luleå Tekniska Universitet, TräIN (Trä Innovations Nätverket) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ur den tillväxtpolitiska reserven anvisa kr årligen, åren för medfinansiering av projektet TräIN. Utvecklingsprogrammet Trä Innovations Nätverket (TräIN) utgår från strategiprogrammet Trä i Norrbotten som utarbetats av IUC Norrbotten AB tillsammans med Norrbottens träindustri. Syfte ökad prefabricering inom ramen för industriellt byggande och att företagen avancerar framåt i värdekedjan. Övergripande strategi utföra ett samordnat arbete mellan tre plattformar: 1. Industriplattformen 2. Forskningsplattformen 3. Plattformen för kompetens och rekrytering. Vision - Den norrbottniska träindustrin ska ha den bästa tillväxten i Europa fram till år 2013 genom att medverkande företag har avancerat framåt i värdekedjan. Projektet redovisas i bilaga 16. Piteå kommun föreslås medverka i projektet med kr årligen under åren , totalt kr. Beslutsunderlag Tillväxtenhetens förslag bilaga 16. Tillväxtpolitiska utskottets protokoll 21 november 2007, 16

14 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 KS 263 Dnr 07/KS Medfinansiering av EU-projekt Piteå kommun LRF (lantbrukarnas riksförbund) i AC och BD, Gröna gårdar Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ur den tillväxtpolitiska reserven anvisa kr år 2007, kr år 2008, kr år 2009, kr år 2010 för medfinansiering av projektet Gröna gårdar. Projektets syfte är att stimulera företagsutveckling, idéutveckling och entreprenörskap inom nya områden i den gröna näringen i Norr- och Västerbotten. Man vill även skapa framtidstro och positiva attityder till företagande inom de gröna näringarna. Övergripande mål är att projektet ska medverka till ökad diversifiering och utveckling av företagsamheten inom den gröna näringen i Norr- och Västerbotten. Projektet redovisas i bilaga 17. Piteå kommun föreslås medverka i projektet med totalt kronor under åren Finansieringen fördelas enligt nedan: kr kr kr kr Beslutsunderlag Tillväxtenhetens förslag, bilaga 17. Tillväxtpolitiska utskottets protokoll 21 november 2007, 17

15 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 KS 264 Dnr 07/KS Medfinansiering av EU-projekt Piteå kommun Evonet ekonomiska förening Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ur den tillväxtpolitiska reserven anvisa kr årligen, åren för medfinansiering av projektet Evonet ERT. Evonet är en ekonomisk förening bildad för att främja dess medlemmars utveckling. Under projektets gång ska nya företag knytas till föreningen. Evonet har tillsammans med skogsbolag i Piteå valt ut framåtsträvande och utvecklingsbara transportföretag som i projektet skall utveckla sina företag, de nya metoderna och de nya produkterna. Detta gör att företagen kommer att få en konkurrensfördel. Projektet redovisas i bilaga 18. Piteå kommun föreslås medverka i projektet med kronor årligen under åren , totalt kronor. Beslutsunderlag Tillväxtenhetens förslag, bilaga 18. Tillväxtpolitiska utskottets protokoll 21 november 2007, 18

16 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 KS 265 Dnr 07/KS Medfinansiering av EU-projekt Piteå kommun LTU, ESIS (Elektronik System ett regionalt Innovation System) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ur den tillväxtpolitiska reserven anvisa kr årligen, åren för medfinansiering av projektet ESIS. Regionens Tripple Helix-samverkan skall utveckla ett industriellt tänkande som tillvaratar möjligheterna att konstruera, tillverka och integrera kommunicerande intelligens i produkter och tjänster med stor ekonomisk och marknadsmässig potential. Projektet redovisas i bilaga 19. Piteå kommun föreslås medverka i projektet med kronor årligen under åren , totalt kronor. Beslutsunderlag Tillväxtenhetens förslag, bilaga 19. Tillväxtpolitiska utskottets protokoll 21 november 2007, 19

17 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 KS 266 Dnr 07/KS Medfinansiering av projekt Piteå kommun Luleå Näringsliv AB, Entré. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ur den tillväxtpolitiska reserven anvisa kr år 2008 för medfinansiering av projektet Entré. Projektet Entré ger möjlighet att tillvarata de idéer och personer som hanterar verksamheter i utkanten av företagens och verksamheternas kärnverksamhet. Projektet ger stora möjligheter för den eller de som vill ta hand om bredvidverksamheterna. Entré i samarbete med företagarcentrum hjälper entreprenörerna med mentorskap/coachning, kontakter till kunder och samarbetspartners, hjälp med ansökan om olika bidrag och vidareslussning till andra organisationer för fortsatt utveckling mot eget företag. Projektet redovisas i bilaga 20. Piteå kommun föreslås medverka i projektet med kronor år Beslutsunderlag Tillväxtenhetens förslag, bilaga 20. Tillväxtpolitiska utskottets protokoll 21 november 2007, 20

18 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 KS 267 Delgivningsärenden Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga nedanstående delgivningar till handlingarna. Sveriges kommuner och landstings rapport TioHundra kommun och landsting i samma båt. Svenska Livräddningssällskapets skrivelse angående simkunnighetsundersökning i länets grundskolor. Gemensamt positionsdokument från länsstyrelserna i Norrbottens län och Västerbottens län till regeringen inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden Skrivelse och protestlistor mot Vindkraftsindustrin vid Klockargrundet och Tärnans grund i Piteå skärgård. Verksamhetsrapport tertial 2, 2007 från Länstrafiken Norrbotten. Nyhetsbrev nr 20 från Norrlandsförbundet. Skriften Styr med resursfördelningen lite inspiration för att utveckla styrningen? Länsstyrelsens förslag till Naturvårdsverket att Mellerstön bör ingå i Ramsarkonventionen. Kommunförbundet Norrbottens nyhetsbrev oktober Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting: 07:49 Vissa frågor angående resor till och från daglig verksamhet enligt LSS 07:50 Ändring av besvärsordning för AGS-KL ochtfa-kl 07:51 Budgetförutsättningar för åren :52 Ändringar i Förmynderskapsförordningen (1995:379) 07:53 Kommunal fastighetsavgift 07:54 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m.

19 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 07:55 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år :56 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år :57 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledae och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL 07:58 Hyreshöjning fr.o.m för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI 07:60 Överenskommelse om ny klassificering, Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID-KL) 07:61 Information om arbetskostnadsindex med anledning av utbetalade engångsbelopp. 07:62 Jobbgaranti för ungdomar

20 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 KS 268 Delegationsärenden Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga nedanstående delegationsärenden till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom anmäles följande beslut Beslut från ordinarie bolagsstämma med Svenska Kommunförsäkrings AB 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med Piteå Kommunföretag AB 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med Nolia 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med AB PiteBo 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med Renhållningen Piteå AB 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med Piteå Företagshälsovårdscentral AB, Pitehälsan 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med Piteå Näringsfastigheter AB 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med AB PiteEnergi 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med PiteEnergi Handel AB 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med Piteå Hamn AB 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med Renen i Piteå AB 2007 Peter Roslund Björn Berglund Peter Roslund Peter Roslund Peter Roslund Inget ombud Helena Stenberg Ruth Rahkola Ruth Rahkola Helena Stenberg Björn Berglund

21 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 Beslut från ordinarie bolagsstämma med Filmpool Nord AB 2007 Beslut från årsstämman med Bothnian Ark 2007 Bill Nilsson Ruth Rahkola Beslutsunderlag Protokollen från bolagsstämmorna 2007

22 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 22 KS 269 Delegationsbeslut Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga nedanstående delegationsärenden till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom anmäles följande beslut Arbetsutskottets beslut 12 november 2007 och 26 november 2007 Personalutskottets beslut 1 november Tillväxtpolitiska utskottet 21 november 2007

23 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 23 KS 270 Delegationsbeslut Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga nedanstående delegationsärenden till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom anmäles delegationsbeslut enligt punkt 17 j) och k) Personalfunktionen i delegationsbestämmelserna Beslut fattade om innehav tiden 1 oktober oktober 2007 Beslut fattade om vikariat tiden 1 oktober oktober 2007

24 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 24 KS 271 Dnr 07/KS Yttrande över slutbetänkandet av Hamnstrategiutredningen SOU 2007:58 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om yttrande över slutbetänkandet av Hamnstrategiutredningen SOU 2007:58. Piteå kommun har beretts tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet av Hamnstrategiutredningen SOU 2007:58. Yttrandet ska ha inkommit till näringsdepartementet senast den 14 december Eftersom upprättande av förslag till yttrande inte hunnits med till dagens sammanträde föreslår ordföranden att kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att besluta i ärendet.

25 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 25 KS 272 Dnr 07/KS Slutrapport från förstudie av projektet Framnäs Hälsokälla Kommunstyrelsen har 30 januari 2006, 4 beviljat kronor för medfinansiering av utvecklingsprojekt för Framnäs. Målsättningen med utvecklingsprojektet är att utveckla Framnäs roll när det gäller förebyggande hälsoarbete och rehabilitering samt att göra Piteå kommun attraktiv som besökskommun för personer med funktionshinder. Projektledare Sven-Ivar Lidström redovisar slutrapport från förstudien av projektet Framnäs Hälsokälla.

26 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 26 KS 273 Dnr 07/KS Revidering av renhållningstaxan Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen revidering av renhållningstaxan exklusive moms för Piteå kommun, bilaga 163, att gälla från och med 1 januari Förslag om sänkning av taxa för brännbart hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Allt brännbart hushållsavfall och därmed jämförligt brännbart avfall som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret påfördes en förbränningsskatt 1 juli Detta medförde att kostnaden för behandling av det brännbara hushållsavfallet ökade kraftigt. I samband med skattens införande så höjdes taxorna för hushållsavfall och därmed jämförligt brännbart avfall för att kompensera för den kostnadsökning som uppstod. År 2008 startar Bodens Energi AB sin nya panna där de har möjlighet att producera el vilket innebär att skatten på det avfall som förbränns där minskar. Detta med anledning av att skatten på brännbart hushållsavfall är likställd med övrig energibeskattning och elproduktion är skattesubventionerat. Detta innebär att det finns utrymme för att sänka taxan på det brännbara hushållsavfallet och därmed jämförligt brännbart avfall. För att kompensera abonnenterna för kostnadsminskningen som sänkningen av skatten medför så föreslås en sänkning av behandlingsavgiften för det brännbara hushållsavfallet med 15% från och med 1 januari Förslag om höjning av taxan för latrinhinkar Sedan några år är det förbjudet att deponera organiskt avfall. Under denna tid har Renhållningen Piteå AB haft dispens på att deponera latrin i avvaktan på att kärl och metoder för att omhänderta latrin utvecklas. Nu finns en alternativ lösning för omhändertagande av latrin. Denna metod kräver dock en nedbrytbar tunna konstruerad av majsstärkelse. Med anledning av att kostnaden för denna tunna är betydligt högre samt att behandlingskostnaden ökar föreslås att taxan för latrin höjs till 200:-/kärl. Ett nedbrytbart kärl av majsstärkelse är betydligt större än nuvarande plåtkärl och det innebär att kostnadsökningen inte blir lika stor som det kan upplevas vid första jämförelsen.

27 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 27 Förslag om införande av betalningsvillkor i taxan Renhållningstaxan och rutinerna vid fakturering av renhållningsabonnemang harmoniserar inte för tillfället. I taxan är det inte angivet när den ska betalas. Detta innebär att Räntelagen automatiskt träder in och reglerar förhållandet om sista betaldag vilket blir 30 dagar från fakturadatum. Fakturorna skickas ut omkring den 5:e varje månad med förfallodag den sista respektive månad vilket innebär cirka 25 dagar kredit för kunden. Eftersom det inte framgår i taxan när fakturan ska betalas så blir det alltså cirka 5 dagar (30 dgr-25 dgr) för kort kredit för kunden. 25 dagar kredit betraktas som en skälig tid för att hinna betala en faktura. Vatten och avlopp faktureras tillsammans med renhållningsabonnemang. Vattentjänstlagen anger när fakturan ska betalas vilket innebär att nuvarande faktureringsrutin harmoniserar med lagen. För att tydliggöra betalningsvillkoren för renhållningskunderna samt att likställa villkoren med vatten och avlopp föreslås därför att taxan kompletteras med ett betalningsvillkor. Beslutsunderlag Renhållningens tjänsteskrivelse 23 oktober 2007 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 12 november 2007, 163

28 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 28 KS 274 Dnr 07/KS Ändring av detaljplan för Munksund 15:1, SCA Industriområde, del av pappersbruket Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen. Ändring av detaljplan för Munksund 15:1, SCA Industriområdet, del av pappersbruket föreligger för behandling. Syftet med planförslaget är att möjliggöra för SCA Packaging att komplettera den nuvarande avloppsreningen med en biologisk rening enligt ett föreläggande av miljödomstolen. Miljö- och byggnämndens beslut 23 oktober 2007, 105, planbeskrivning, samrådsredogörelse, utlåtande och karta redovisas i bilaga 164. Beslutsunderlag Miljö-och byggnämndens beslut 23 oktober 2007, 105 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 12 november 2007, 164

29 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 29 KS 275 Dnr 07/KS Detaljplan för Pitholm 47:13, Klubben i Piteå kommun Beslut Kommunstyrelsen beslutar: att godkänna den 8 oktober 2007 reviderade detaljplanen samt att godkänna miljö- och byggkontorets särskilda utlåtande 24 oktober 2007 som kommunens särskilda utlåtande samt att överlämna den reviderade detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: att anta detaljplanen. Detaljplan för Pitholm 47:13, Klubben i Piteå kommun föreligger för behandling. Syftet med planförslaget är att ge förutsättningar att bygga 25 nya fritidshus med tillhörande gårdsbyggnader. Stor efterfrågan på nya tomter finns i området. Miljö- och byggnämnden beslutade vid sammanträde 6 februari 2007, 1 att överlämna detaljplanen tillkommunfullmäktige för antagande. Miljö- och byggnämndens beslut, samrådsredogörelse, utlåtande daterat 6 december 2006 samt länsstyrelsens beslut 29 januari 2007 om förordnande enligt 6 kap 19 plan- och bygglagen redovisas i bilaga 165 a). I samband med kommunstyrelsens beredning av ärendet den 12 mars 2007, 80 framkom krav på justering innan planen kunde sändas vidare till kommunfullmäktige för antagande och kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för att se över procentsatserna för byggyta samt möjligheten att säkra nedsläppen till stranden. Justeringar av planen har genomförts. Justeringarna innebär att de befintliga tomterna längs stranden som är lokaliserade öster om vägen ut mot Klubben får minskad byggrätt, från 20% till 15% av tomternas storlek. Berörda tomter är Pitholm13:43, 13:47, 16:50, 16:51, 16:52, 16:33, 16:34 och 47:44. Vidare införs en bestämmelse om att staket skall byggas mot de föreslagna släppen mellan tomterna Pitholm 16:51 och 16:52 samt mellan 16:34 och 47:44. Det tidigare föreslagna U-området på fastigheten

30 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 30 Pitholm 16:51 utgår. Kommunen kommer dock att måsta ha kvar ledningen till dess att det nya området byggs. I samband med detta kommer ledningen att flyttas. Särskilt avtal om detta kommer att tecknas mellan kommunen och ägaren till Pitholm 16:51. Efter att planen varit utskickad till de berörda fastighetsägarna så har planen reviderats genom att en 3 m bred punktprickad markremsa i den östra delen på Cinerva AB:s fastighet Pitholm 13:48 mot den kommunägda marken i den s.k. Kilen tagits bort. Anledningen är att prickningen saknar funktion och utgör ett ritningstekniskt fel. Cinerva AB och Piteå kommun har skriftligen godkänt ändringen. Justeringarna har handlagts med enkelt planförfarande. De berörda fastighetsägarna har beretts tillfälle att yttra sig över föreslagna justeringar. Den 8 oktober 2007 reviderade detaljplanen, planbeskrivning, miljö- och byggkontorets särskilda utlåtande efter revidering daterat 24 oktober 2007 samt miljöoch byggkontorets yttrande 1 november 2007 redovisas i bilaga 165 b). Beslutsunderlag Miljö- och byggnämndens protokoll 6 februari 2007, 1 Kommunstyrelsens protokoll 12 mars 2007, 80 Den 8 oktober 2007 reviderade detaljplanen Miljö- och byggkontorets särskilda utlåtande 24 oktober 2007 Miljö- och byggkontorets yttrande 1 november 2007 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 12 november 2007, 165

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.45 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Rickard Carstedt Harriet Classon Anders Hård närvarande

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (64) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 17.20 ande Se sida 2. Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Utses att justera Björn Berglund och

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.15 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer