Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum"

Transkript

1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl Beslutande Peter Roslund (s) ordf Johnny Åström (ns) Lars-Olof Pettersson (s) Christer Lindström (s) tj ers Rune Berglund (s) Erik Jonsson (s) tj ers Marita Björkman (s) Roland Carlsson (s) Laila Stålnacke (s) Lars-Eric Lindgren (s) Brith Fäldt (v) Erik Berg (c) Ina Järlesjö (kd) Elisabet Berg (m) Åke Forslund (fp) Övriga deltagande Lars Wikström (kd) adjungerad ledamot Helene B Röckner, kommunchef Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Elisabet Berg Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, onsdag 5 december 2007 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Inger Ronkainen Ordförande Justerande Peter Roslund Elisabet Berg Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, stadshuset Underskrift Inger Ronkainen

2 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 KS 252 Dnr 07/KS Synpunkter på bevarandeplan för Natura 2000-området Backen i Piteå kommun Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande enligt bilaga 252 att tillställas länsstyrelsen. Paragrafen justeras omedelbart. Länsstyrelsen arbetar med att ta fram bevarandeplaner till länets alla Natura områden. Varje plan ska beskriva området och dess naturvärden, vad som kan skada eller påverka naturvärdena samt ange förutsättningar för skötsel. Planen ska underlätta vid eventuella tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Piteå kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade bevarandeplan. Förslag till yttrande har upprättats av kommunledningskontoret och miljö- och byggkontoret, bilaga 252. Beslutsunderlag Länsstyrelsens förslag till utkast 18 oktober Miljö- och byggkontorets förslag till yttrande 26 november 2007.

3 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 KS 253 Dnr 07/KS Förändrat tömningsintervall för komposterbart avfall Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ändra tömningsintervallet på komposterbart avfall från varannan vecka till var fjärde vecka under vintertid att gälla från och med 1 januari I dagsläget töms kompostkärlet i en- och tvåfamiljsfastigheter varannan vecka året runt. En av orsakerna till att längre intervall inte förekommer är för att undvika sanitära olägenheter. Under vintertid minskar risken för sanitära olägenheter då avfallet, på grund av kylan, inte bryts ner på samma sätt som under sommaren. I den nu gällande renhållningsordningen för Piteå kommun finns. enligt 11, utrymme att förlänga tömningsintervallen för kompost i en- och tvåfamiljsfastigheter från kalendervecka 44 till och med kalendervecka 11. För de allra flesta är det inget utrymmesproblem med det komposterbara avfallet även om hämtningsintervallet förlängs till var fjärde vecka. I de fall där utrymmesbrist uppstår vid ett förlängt hämtningsintervall, kan ett extra kärl eller ett större kärl tillhandahållas kunden utan extra kostnad. Syftet med att förlänga hämtningsintervallet vintertid är att minska transporterna och därmed minsta påverkan på miljön genom minskade mängder avgaser samt buller. Beslutsunderlag Renhållningens tjänsteskrivelse 23 oktober 2007 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 12 november 2007, 162

4 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 KS 254 Dnr 07/KS Ändring av beslutsattestant för kommunledningskontoret Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Siv Pettersson som beslutsattestant för konsument/skuldsanering på kommunledningskontoret. Vid beslut i kommunstyrelsen 5 juni 2007, 161 antogs förteckning på beslutsattestanter och ersättare för kommunledningskontoret. Ändringen som föreslås rör konsument/skuldsanering, ansvar 11114, verksamhet 0322, där Siv Pettersson ersätter Birgitta Lidström som beslutsattestant. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 26 november 2007, 168

5 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 KS 255 Dnr 07/KS Investeringsmedel för tillskapande av byacentrum Beslut Kommunstyrelsen beslutar: att ur medel avsatta i den centrala investeringspotten överföra kr till projekt tillskapande av byacentrum i enlighet med texten nedan samt att en arbetsgrupp med representanter från miljö- och bygg, kultur- och fritid samt teknik- och gatu tillsätts för att tillsammans med landsbygdsutvecklaren arbeta med genomförandet av projektet enligt nedanstående direktiv. Kommunfullmäktige har i verksamhetsplan avsatt 20,7 mkr år 2007 i investeringsmedel i en central pott till kommunstyrelsens förfogande. Av dessa medel är kronor avsatta för tillskapande av byacentrum. Det är viktigt att det finns ett starkt lokalt engagemang i det byar som kommer ifråga för tilldelning av investeringsmedel för tillskapande av byacentrum och att det med byacentrum i det här sammanhanget avses just en samlad centrumbildning. De byar som landsbygdspolitiska rådet nämner känns rätt, men turordningen måste bero på lokalt engagemang och yttre omständigheter. Flera byacentrum borde kunna anläggas parallellt. Eftersom de avsatta medlen är begränsade är det viktigt att pengarna begränsas till just byacentrum och inte går till åtgärder som ska finansieras via den ordinarie anslagsfördelningen i budgeten. Landsbygdspolitiska rådet ska ha möjlighet att lämna synpunkter på de förslag till byacentrum som arbetas fram, innan förslagen fastställs. Diskussioner har förts i Landsbygdspolitiska rådet och Pite Byaforum om förslag till projektets genomförande. Landsbygdsutvecklaren redovisar det i sin tjänsteskrivelse, bilaga 169. Beslutsunderlag Landsbygdsutvecklarens tjänsteskrivelse 8 november 2007 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 26 november 2007, 169

6 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 KS 256 Dnr 07/KS Jury för Piteå kommuns pris för visat civilkurage Beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse Maria Jonsson, kommunledningskontoret, Torbjörn Johansson, räddningstjänsten samt Anders Danielsson, Polisen till jurymedlemmar för Piteå kommuns pris för visat civilkurage. Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2006, 241 att instifta ett pris på 5000 kronor för visat civilkurage. Enligt fullmäktiges beslut skall priset delas ut en gång per år. Priset kan tilldelas person som genom ett särskilt ansvarsfullt och oegennyttigt agerande och utan tanke på egen vinning visat mod och civilkurage. Priset kan delas mellan två eller flera personer. Handlingen uppskattas särskilt om den bidrar till att skapa ett tryggare Piteå. Priset tilldelas inte för handling som utförts i personens normala yrkesroll. Juryn ska bestå av en representant från Polisen, en representant från räddningstjänsten samt en representant från kommunledningskontoret. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 15 november 2007

7 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 KS 257 Dnr 07/KS Revisionsskrivelse angående granskning av miljö- och byggnämndens ansvarsutövande Beslut Kommunstyrelsen beslutar att med beaktande av innehållet i skrivelsen och med hänvisning till nedanstående kommentar lägga skrivelsen till handlingarna. Kommunrevisorerna har till kommunstyrelsen för kännedom överlämnat revisionsskrivelse angående granskning av miljö- och byggnämndens ansvarsutövande, bilaga 257. Kommentar Miljö- och byggnämnden fick i samband med beslut om verksamhetsplan för i uppdrag att skapa tydliga regelverk för tillsynsinsatser med krav på byggentreprenören och att se över rutinerna. Miljö- och byggnämnden har behandlat frågan vid sammanträde 23 oktober 2007, 93 och beslutat - att utformning av byggnationer i Piteå centrum alltid ska ske i samråd med kommunarkitekten, - att delegationsordningen för miljö- och byggnämnden ändras så att bygglov som ej följer detaljplan och ändringar av bygglov ska beslutas av miljö- och byggchef och handläggare gemensamt, - att byggherrens skyldighet att meddela miljö- och byggnämnden om förändringar i givet bygglov ska tydliggöras i hela den lagstadgade byggprocessen (samråd, kontrollplan, m.m.) och beivras av nämnden, t.ex. stoppande av pågående byggnation som ej följer bygglov. Beslutsunderlag Kommunrevisorernas revisionsskrivelse daterad 1 oktober 2007 Miljö- och byggnämndens protokoll 23 oktober 2007, 93

8 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 KS 258 Dnr 07/KS Revisionsskrivelse angående granskning av överförmyndarnämndens ansvarsutövande Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelsen till handlingarna. Kommunrevisorerna har till kommunstyrelsen för kännedom överlämnat revisionsskrivelse angående granskning av överförmyndarnämndens ansvarsutövande, bilaga 258. Beslutsunderlag Kommunrevisorernas revisionsskrivelse daterad 6 november 2007

9 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 KS 259 Dnr 07/KS Revisionsskrivelse angående granskning av socialnämndens ansvarsutövande Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelsen till handlingarna. Kommunrevisorerna har till kommunstyrelsen för kännedom överlämnat revisionsskrivelse angående granskning av socialnämndens ansvarsutövande, bilaga 259. Beslutsunderlag Kommunrevisorernas revisionsskrivelse daterade 21 september 2007

10 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 KS 260 Dnr 07/KS Medfinansiering av projekt Piteå kommun - Acusticum Next Step Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt tillväxtpolitiska utskottets förslag: att ur den tillväxtpolitiska reserven anvisa kr årligen, åren för medfinansiering av projektet Next Step Acusticum samt att Piteå kommun ger PNF uppdrag att inom kort komma med förslag på formerna för PNFs ekonomiska engagemang motsvarande årligen, åren Intentionen är att växla upp denna finansiering med medel från EUs strukturfonder. Yrkanden Marita Björkman (s), Christer Lindström (s), Ina Järlesjö (kd) och Elisabet Berg (m): Bifall till tillväxtpolitiska utskottets förslag. Erik Berg (c) och Johnny Åström (ns): Bifall till medverkan i projektet med 0,5 mkr/år, totalt 1,5 mkr. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finnar att kommunstyrelsen antar tillväxtpolitiska utskottets förslag. Reservation Erik Berg (c) reserverar sig till förmån för eget förslag. : Focus mot affärsutveckling och företagsutveckling Tre huvudlinjer: 1. Acusticum Go Business Syfte Studenter från musikhögskolan och övriga regionen ska starta företag inom områdena Musik, media, ljud, upplevelser. Piteå Företagarcentrum och Acusticum kommer att samarbeta i det löpande arbetet med Acusticum Go Business. 2. Acusticum innovation Syfte genom pilotprojekt, produktutveckling, kommersialisering av forskningsresultat mm skapa kommersiellt gångbara produkter samt att skapa tillväxt i befintliga företag. 3. Acusticum Network Syfte är att bredda nätverket på nationell och internationell nivå samt att attrahera externa etableringar till Acusticum.

11 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 Projektet redovisas i bilaga 13. Piteå kommun föreslås medverka i projektet med kronor årligen under åren , totalt kronor. Tillväxtpolitiska utskottet föreslår vid sammanträde 21 november 2007, 13 kommunstyrelsen besluta att ur den tillväxtpolitiska reserven anvisa kr årligen, åren för medfinansiering av projektet Next Step Acusticum samt att Piteå kommun ger PNF uppdrag att inom kort komma med förslag på formerna för PNFs ekonomiska engagemang motsvarande årligen, åren Beslutsunderlag: Tillväxtenhetens förslag, bilaga 13 Tillväxtpolitiska utskottets protokoll 21 november 2007, 13

12 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 KS 261 Dnr 07/KS Medfinansiering av EU-projekt Piteå kommun Piteå företagarcentrum Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ur den tillväxtpolitiska reserven anvisa kr årligen. Åren för medfinansiering av projektet Piteå Företagarcentrum. : Piteå kommun har hos EU Mål 2 regionala fonden ansökt om bidrag till rubricerade projekt. Projektet redovisas i bilaga 15. Ärendet togs upp i tillväxtpolitiska utskottet , Enligt tillväxtpolitiska utskottets önskemål har texten omformats innan ärendet tas upp i kommunstyrelsen. Piteå kommun föreslås medverka i projektet med kronor årligen under åren , totalt kronor. Beslutsunderlag: Tillväxtenhetens förslag, bilaga 15. Tillväxtpolitiska utskottets protokoll 21 november 2007, 15

13 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 KS 262 Dnr 07/KS Medfinansiering av EU-projekt Piteå kommun Luleå Tekniska Universitet, TräIN (Trä Innovations Nätverket) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ur den tillväxtpolitiska reserven anvisa kr årligen, åren för medfinansiering av projektet TräIN. Utvecklingsprogrammet Trä Innovations Nätverket (TräIN) utgår från strategiprogrammet Trä i Norrbotten som utarbetats av IUC Norrbotten AB tillsammans med Norrbottens träindustri. Syfte ökad prefabricering inom ramen för industriellt byggande och att företagen avancerar framåt i värdekedjan. Övergripande strategi utföra ett samordnat arbete mellan tre plattformar: 1. Industriplattformen 2. Forskningsplattformen 3. Plattformen för kompetens och rekrytering. Vision - Den norrbottniska träindustrin ska ha den bästa tillväxten i Europa fram till år 2013 genom att medverkande företag har avancerat framåt i värdekedjan. Projektet redovisas i bilaga 16. Piteå kommun föreslås medverka i projektet med kr årligen under åren , totalt kr. Beslutsunderlag Tillväxtenhetens förslag bilaga 16. Tillväxtpolitiska utskottets protokoll 21 november 2007, 16

14 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 KS 263 Dnr 07/KS Medfinansiering av EU-projekt Piteå kommun LRF (lantbrukarnas riksförbund) i AC och BD, Gröna gårdar Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ur den tillväxtpolitiska reserven anvisa kr år 2007, kr år 2008, kr år 2009, kr år 2010 för medfinansiering av projektet Gröna gårdar. Projektets syfte är att stimulera företagsutveckling, idéutveckling och entreprenörskap inom nya områden i den gröna näringen i Norr- och Västerbotten. Man vill även skapa framtidstro och positiva attityder till företagande inom de gröna näringarna. Övergripande mål är att projektet ska medverka till ökad diversifiering och utveckling av företagsamheten inom den gröna näringen i Norr- och Västerbotten. Projektet redovisas i bilaga 17. Piteå kommun föreslås medverka i projektet med totalt kronor under åren Finansieringen fördelas enligt nedan: kr kr kr kr Beslutsunderlag Tillväxtenhetens förslag, bilaga 17. Tillväxtpolitiska utskottets protokoll 21 november 2007, 17

15 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 KS 264 Dnr 07/KS Medfinansiering av EU-projekt Piteå kommun Evonet ekonomiska förening Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ur den tillväxtpolitiska reserven anvisa kr årligen, åren för medfinansiering av projektet Evonet ERT. Evonet är en ekonomisk förening bildad för att främja dess medlemmars utveckling. Under projektets gång ska nya företag knytas till föreningen. Evonet har tillsammans med skogsbolag i Piteå valt ut framåtsträvande och utvecklingsbara transportföretag som i projektet skall utveckla sina företag, de nya metoderna och de nya produkterna. Detta gör att företagen kommer att få en konkurrensfördel. Projektet redovisas i bilaga 18. Piteå kommun föreslås medverka i projektet med kronor årligen under åren , totalt kronor. Beslutsunderlag Tillväxtenhetens förslag, bilaga 18. Tillväxtpolitiska utskottets protokoll 21 november 2007, 18

16 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 KS 265 Dnr 07/KS Medfinansiering av EU-projekt Piteå kommun LTU, ESIS (Elektronik System ett regionalt Innovation System) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ur den tillväxtpolitiska reserven anvisa kr årligen, åren för medfinansiering av projektet ESIS. Regionens Tripple Helix-samverkan skall utveckla ett industriellt tänkande som tillvaratar möjligheterna att konstruera, tillverka och integrera kommunicerande intelligens i produkter och tjänster med stor ekonomisk och marknadsmässig potential. Projektet redovisas i bilaga 19. Piteå kommun föreslås medverka i projektet med kronor årligen under åren , totalt kronor. Beslutsunderlag Tillväxtenhetens förslag, bilaga 19. Tillväxtpolitiska utskottets protokoll 21 november 2007, 19

17 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 KS 266 Dnr 07/KS Medfinansiering av projekt Piteå kommun Luleå Näringsliv AB, Entré. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ur den tillväxtpolitiska reserven anvisa kr år 2008 för medfinansiering av projektet Entré. Projektet Entré ger möjlighet att tillvarata de idéer och personer som hanterar verksamheter i utkanten av företagens och verksamheternas kärnverksamhet. Projektet ger stora möjligheter för den eller de som vill ta hand om bredvidverksamheterna. Entré i samarbete med företagarcentrum hjälper entreprenörerna med mentorskap/coachning, kontakter till kunder och samarbetspartners, hjälp med ansökan om olika bidrag och vidareslussning till andra organisationer för fortsatt utveckling mot eget företag. Projektet redovisas i bilaga 20. Piteå kommun föreslås medverka i projektet med kronor år Beslutsunderlag Tillväxtenhetens förslag, bilaga 20. Tillväxtpolitiska utskottets protokoll 21 november 2007, 20

18 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 KS 267 Delgivningsärenden Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga nedanstående delgivningar till handlingarna. Sveriges kommuner och landstings rapport TioHundra kommun och landsting i samma båt. Svenska Livräddningssällskapets skrivelse angående simkunnighetsundersökning i länets grundskolor. Gemensamt positionsdokument från länsstyrelserna i Norrbottens län och Västerbottens län till regeringen inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden Skrivelse och protestlistor mot Vindkraftsindustrin vid Klockargrundet och Tärnans grund i Piteå skärgård. Verksamhetsrapport tertial 2, 2007 från Länstrafiken Norrbotten. Nyhetsbrev nr 20 från Norrlandsförbundet. Skriften Styr med resursfördelningen lite inspiration för att utveckla styrningen? Länsstyrelsens förslag till Naturvårdsverket att Mellerstön bör ingå i Ramsarkonventionen. Kommunförbundet Norrbottens nyhetsbrev oktober Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting: 07:49 Vissa frågor angående resor till och från daglig verksamhet enligt LSS 07:50 Ändring av besvärsordning för AGS-KL ochtfa-kl 07:51 Budgetförutsättningar för åren :52 Ändringar i Förmynderskapsförordningen (1995:379) 07:53 Kommunal fastighetsavgift 07:54 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m.

19 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 07:55 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år :56 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år :57 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledae och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL 07:58 Hyreshöjning fr.o.m för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI 07:60 Överenskommelse om ny klassificering, Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID-KL) 07:61 Information om arbetskostnadsindex med anledning av utbetalade engångsbelopp. 07:62 Jobbgaranti för ungdomar

20 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 KS 268 Delegationsärenden Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga nedanstående delegationsärenden till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom anmäles följande beslut Beslut från ordinarie bolagsstämma med Svenska Kommunförsäkrings AB 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med Piteå Kommunföretag AB 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med Nolia 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med AB PiteBo 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med Renhållningen Piteå AB 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med Piteå Företagshälsovårdscentral AB, Pitehälsan 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med Piteå Näringsfastigheter AB 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med AB PiteEnergi 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med PiteEnergi Handel AB 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med Piteå Hamn AB 2007 Beslut från ordinarie bolagsstämma med Renen i Piteå AB 2007 Peter Roslund Björn Berglund Peter Roslund Peter Roslund Peter Roslund Inget ombud Helena Stenberg Ruth Rahkola Ruth Rahkola Helena Stenberg Björn Berglund

21 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 Beslut från ordinarie bolagsstämma med Filmpool Nord AB 2007 Beslut från årsstämman med Bothnian Ark 2007 Bill Nilsson Ruth Rahkola Beslutsunderlag Protokollen från bolagsstämmorna 2007

22 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 22 KS 269 Delegationsbeslut Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga nedanstående delegationsärenden till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom anmäles följande beslut Arbetsutskottets beslut 12 november 2007 och 26 november 2007 Personalutskottets beslut 1 november Tillväxtpolitiska utskottet 21 november 2007

23 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 23 KS 270 Delegationsbeslut Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga nedanstående delegationsärenden till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom anmäles delegationsbeslut enligt punkt 17 j) och k) Personalfunktionen i delegationsbestämmelserna Beslut fattade om innehav tiden 1 oktober oktober 2007 Beslut fattade om vikariat tiden 1 oktober oktober 2007

24 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 24 KS 271 Dnr 07/KS Yttrande över slutbetänkandet av Hamnstrategiutredningen SOU 2007:58 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om yttrande över slutbetänkandet av Hamnstrategiutredningen SOU 2007:58. Piteå kommun har beretts tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet av Hamnstrategiutredningen SOU 2007:58. Yttrandet ska ha inkommit till näringsdepartementet senast den 14 december Eftersom upprättande av förslag till yttrande inte hunnits med till dagens sammanträde föreslår ordföranden att kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att besluta i ärendet.

25 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 25 KS 272 Dnr 07/KS Slutrapport från förstudie av projektet Framnäs Hälsokälla Kommunstyrelsen har 30 januari 2006, 4 beviljat kronor för medfinansiering av utvecklingsprojekt för Framnäs. Målsättningen med utvecklingsprojektet är att utveckla Framnäs roll när det gäller förebyggande hälsoarbete och rehabilitering samt att göra Piteå kommun attraktiv som besökskommun för personer med funktionshinder. Projektledare Sven-Ivar Lidström redovisar slutrapport från förstudien av projektet Framnäs Hälsokälla.

26 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 26 KS 273 Dnr 07/KS Revidering av renhållningstaxan Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen revidering av renhållningstaxan exklusive moms för Piteå kommun, bilaga 163, att gälla från och med 1 januari Förslag om sänkning av taxa för brännbart hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Allt brännbart hushållsavfall och därmed jämförligt brännbart avfall som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret påfördes en förbränningsskatt 1 juli Detta medförde att kostnaden för behandling av det brännbara hushållsavfallet ökade kraftigt. I samband med skattens införande så höjdes taxorna för hushållsavfall och därmed jämförligt brännbart avfall för att kompensera för den kostnadsökning som uppstod. År 2008 startar Bodens Energi AB sin nya panna där de har möjlighet att producera el vilket innebär att skatten på det avfall som förbränns där minskar. Detta med anledning av att skatten på brännbart hushållsavfall är likställd med övrig energibeskattning och elproduktion är skattesubventionerat. Detta innebär att det finns utrymme för att sänka taxan på det brännbara hushållsavfallet och därmed jämförligt brännbart avfall. För att kompensera abonnenterna för kostnadsminskningen som sänkningen av skatten medför så föreslås en sänkning av behandlingsavgiften för det brännbara hushållsavfallet med 15% från och med 1 januari Förslag om höjning av taxan för latrinhinkar Sedan några år är det förbjudet att deponera organiskt avfall. Under denna tid har Renhållningen Piteå AB haft dispens på att deponera latrin i avvaktan på att kärl och metoder för att omhänderta latrin utvecklas. Nu finns en alternativ lösning för omhändertagande av latrin. Denna metod kräver dock en nedbrytbar tunna konstruerad av majsstärkelse. Med anledning av att kostnaden för denna tunna är betydligt högre samt att behandlingskostnaden ökar föreslås att taxan för latrin höjs till 200:-/kärl. Ett nedbrytbart kärl av majsstärkelse är betydligt större än nuvarande plåtkärl och det innebär att kostnadsökningen inte blir lika stor som det kan upplevas vid första jämförelsen.

27 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 27 Förslag om införande av betalningsvillkor i taxan Renhållningstaxan och rutinerna vid fakturering av renhållningsabonnemang harmoniserar inte för tillfället. I taxan är det inte angivet när den ska betalas. Detta innebär att Räntelagen automatiskt träder in och reglerar förhållandet om sista betaldag vilket blir 30 dagar från fakturadatum. Fakturorna skickas ut omkring den 5:e varje månad med förfallodag den sista respektive månad vilket innebär cirka 25 dagar kredit för kunden. Eftersom det inte framgår i taxan när fakturan ska betalas så blir det alltså cirka 5 dagar (30 dgr-25 dgr) för kort kredit för kunden. 25 dagar kredit betraktas som en skälig tid för att hinna betala en faktura. Vatten och avlopp faktureras tillsammans med renhållningsabonnemang. Vattentjänstlagen anger när fakturan ska betalas vilket innebär att nuvarande faktureringsrutin harmoniserar med lagen. För att tydliggöra betalningsvillkoren för renhållningskunderna samt att likställa villkoren med vatten och avlopp föreslås därför att taxan kompletteras med ett betalningsvillkor. Beslutsunderlag Renhållningens tjänsteskrivelse 23 oktober 2007 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 12 november 2007, 163

28 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 28 KS 274 Dnr 07/KS Ändring av detaljplan för Munksund 15:1, SCA Industriområde, del av pappersbruket Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen. Ändring av detaljplan för Munksund 15:1, SCA Industriområdet, del av pappersbruket föreligger för behandling. Syftet med planförslaget är att möjliggöra för SCA Packaging att komplettera den nuvarande avloppsreningen med en biologisk rening enligt ett föreläggande av miljödomstolen. Miljö- och byggnämndens beslut 23 oktober 2007, 105, planbeskrivning, samrådsredogörelse, utlåtande och karta redovisas i bilaga 164. Beslutsunderlag Miljö-och byggnämndens beslut 23 oktober 2007, 105 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 12 november 2007, 164

29 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 29 KS 275 Dnr 07/KS Detaljplan för Pitholm 47:13, Klubben i Piteå kommun Beslut Kommunstyrelsen beslutar: att godkänna den 8 oktober 2007 reviderade detaljplanen samt att godkänna miljö- och byggkontorets särskilda utlåtande 24 oktober 2007 som kommunens särskilda utlåtande samt att överlämna den reviderade detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: att anta detaljplanen. Detaljplan för Pitholm 47:13, Klubben i Piteå kommun föreligger för behandling. Syftet med planförslaget är att ge förutsättningar att bygga 25 nya fritidshus med tillhörande gårdsbyggnader. Stor efterfrågan på nya tomter finns i området. Miljö- och byggnämnden beslutade vid sammanträde 6 februari 2007, 1 att överlämna detaljplanen tillkommunfullmäktige för antagande. Miljö- och byggnämndens beslut, samrådsredogörelse, utlåtande daterat 6 december 2006 samt länsstyrelsens beslut 29 januari 2007 om förordnande enligt 6 kap 19 plan- och bygglagen redovisas i bilaga 165 a). I samband med kommunstyrelsens beredning av ärendet den 12 mars 2007, 80 framkom krav på justering innan planen kunde sändas vidare till kommunfullmäktige för antagande och kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för att se över procentsatserna för byggyta samt möjligheten att säkra nedsläppen till stranden. Justeringar av planen har genomförts. Justeringarna innebär att de befintliga tomterna längs stranden som är lokaliserade öster om vägen ut mot Klubben får minskad byggrätt, från 20% till 15% av tomternas storlek. Berörda tomter är Pitholm13:43, 13:47, 16:50, 16:51, 16:52, 16:33, 16:34 och 47:44. Vidare införs en bestämmelse om att staket skall byggas mot de föreslagna släppen mellan tomterna Pitholm 16:51 och 16:52 samt mellan 16:34 och 47:44. Det tidigare föreslagna U-området på fastigheten

30 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 30 Pitholm 16:51 utgår. Kommunen kommer dock att måsta ha kvar ledningen till dess att det nya området byggs. I samband med detta kommer ledningen att flyttas. Särskilt avtal om detta kommer att tecknas mellan kommunen och ägaren till Pitholm 16:51. Efter att planen varit utskickad till de berörda fastighetsägarna så har planen reviderats genom att en 3 m bred punktprickad markremsa i den östra delen på Cinerva AB:s fastighet Pitholm 13:48 mot den kommunägda marken i den s.k. Kilen tagits bort. Anledningen är att prickningen saknar funktion och utgör ett ritningstekniskt fel. Cinerva AB och Piteå kommun har skriftligen godkänt ändringen. Justeringarna har handlagts med enkelt planförfarande. De berörda fastighetsägarna har beretts tillfälle att yttra sig över föreslagna justeringar. Den 8 oktober 2007 reviderade detaljplanen, planbeskrivning, miljö- och byggkontorets särskilda utlåtande efter revidering daterat 24 oktober 2007 samt miljöoch byggkontorets yttrande 1 november 2007 redovisas i bilaga 165 b). Beslutsunderlag Miljö- och byggnämndens protokoll 6 februari 2007, 1 Kommunstyrelsens protokoll 12 mars 2007, 80 Den 8 oktober 2007 reviderade detaljplanen Miljö- och byggkontorets särskilda utlåtande 24 oktober 2007 Miljö- och byggkontorets yttrande 1 november 2007 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 12 november 2007, 165

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (6) Tid: Kl 10.00-11.30 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS ordförande Anita Karlsson, PRO Birgit P-Hedman, Hjärt o Lung Majvor Hellström, SKPF Ulla-Britt Lindbäck,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Rapport från socialchefen 3 STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4 Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Projektplan förstärkt

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 2014-04-08 1 (7) Plats och tid Koler, Villa Västan, 13:00-16:00 Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen Lars-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun Dokumentnamn Do kumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gång- och cykelplan Plan 2011-03-21 54 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Furunäset, 09.00-13:00 Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen Lars-Erik Andersson, byamännen Lars Sjölund, Piteå Byaforum Lena

Läs mer

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20.

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20. Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde. 1. Bokslut/årsredovisning för 2004. 2. Årsbudget för 2005. 3. Ansökan om att själv få rengöra (sota): Mats Lindberg, Piteå. 4. Uppdrag

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-08-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 augusti 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Information till kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-01-31 Organ Socialnämnden 9 Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 16.00 19.30 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13) Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 7 maj 2014, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Eva Forsmark,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer