Nätverksekonomins rationaliteter och irrationaliteter: Om innovationsprocesser i informationsteknikens kölvatten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverksekonomins rationaliteter och irrationaliteter: Om innovationsprocesser i informationsteknikens kölvatten"

Transkript

1 Nätverksekonomins rationaliteter och irrationaliteter: Om innovationsprocesser i informationsteknikens kölvatten Jonny Holmström Institutionen för informatik Umeå universitet Umeå Tel: Fax: Introduktion Den pågående IT-revolutionen och framväxten av en nätverksekonomi innebär att marknaden får större betydelse, och att konkurrensen, tempot och kommersialiseringen ökar i samhället. I kölvattnet av den nya tekniken har samhället förändrats på ett djupgående sätt på en relativt kort tid. Skolan, sjukvården, myndigheter, och rättssystem har tvingats till stora förändringar som konsekvens. Även om dessa förändringar inte nödvändigtvis är negativa i sig själva, är det problematiskt att dessa förändringar i huvudsak sker utan kritisk reflektion. Alldeles för få politiker, företagsledare eller forskare tycks kritiskt reflektera över vart samhällsutvecklingen är på väg. Tekniken förändrar samhället och vi anpassar oss till förändringarna, men det är sällan vi kritiskt reflekterar över teknikens roll och betydelse. Detta kapitel syftar till att bidra till en sådan kritisk reflektion. Genom att knyta an till nätverksekonomins korta men turbulenta historia avser jag att visa hur nätverksekonomins framväxt är sammanflätad med ett okritiskt tonläge där debatten tycks få slagsida åt antingen en okritisk hyllning till, eller en lika okritisk rädsla för, ny teknik. För att skapa en djupare förståelse är det viktigt att vi går bortom dessa tonlägen, och även använder oss av gedigna teoretiska ramar i våra försök att skapa bättre förståelse av tekniken och dess användning (för en diskussion, se Kling, 1996). Jag är sedan en tid tillbaka övertygad om att nätverksprincipens betydelse inte kan underskattas, inte minst i kontexten av digitala tjänster. För mig var det två erfarenheter som ledde fram till den insikten. För det första pågick inom vår forskningsgrupp ett antal projekt och avhandlingsarbeten som, trots att de främst berörde forskningsproblem som i de flesta fall inledningsvis inte fäste särskild vikt vid nätverk, efter hand kom att uppmärksamma nätverkens betydelse för både utveckling och användning av ny informationsteknik. Vare sig vi studerade inbäddade system, knowledge management applikationer, eller kontrollsystem, påträffades ständigt samma nätverksprincip hos de näringslivspartners vi samverkar med. Denna insikt blev utgångspunkt för ett pågående projekt där vi, med en avgränsning till processindustrin, har fortsatt samla material om nätverk som socio-teknisk princip - hur de fungerar och vilka de huvudsakliga utmaningarna består i. För det andra upptäckte jag snart att det redan fanns en mängd forskning baserad på olika slags nätverksperspektiv - perspektiv

2 som hade varit ganska frånvarande i våra egna undersökningar - som kan ge oss viktiga insikter i studier av nätverkens praktik (t ex Castells, 2000; Granovetter, 1973; Latour, 1999). Vad karaktäriserar innovationsprocesser i nätverksekonomin? För att besvara frågan problematiserar jag i det följande två centrala tendenser i relation till nätverksekonomins innovationsprocesser: rörelsen från top-down till bottom-up vad gäller innovationsprocessers riktning, och rörelsen från produkter till tjänster vad gäller digitala medias karaktär. Jag illustrerar med exempel från egna studier och avslutar med mina slutsatser utifrån ovanstående fråga. Nätverksekonomins innovationsprocesser Att organisationers omgivning har förändrats radikalt de senaste åren är ingen överdrift. Konkurrensmönstren är i dag globala och kunder har ett stort urval vilket gör dem ombytliga i sina konsumentmönster. För att hantera detta organiserar företag sig för att kunna vara flexibla och responsiva (Hammer och Champy 1993). Nya organisationsformer involverar ofta intrikata kollaborationsmönster både inom och utom organisationens gränser, och resultatet kallas inte sällan nätverksorganisering (Nohria 1990). Oavsett vad man väljer att kalla de nya organisationsformerna är ny IT en förutsättning för dem. För att förstå moderna organisationer måste vi därför förstå vilka effekter IT har på organiseringsmönstren. Markus och Robey (1988) identifierade några centrala perspektiv på IT-relaterade organisationsförändringar. The technological imperative gör gällande att tekniken är den huvudsakliga drivkraften bakom organisationsförändringar. Lyckade eller misslyckade ansträngningar kan relateras till goda eller mindre goda egenskaper hos tekniken. På ett motsvarande sätt beskriver the organizational imperative människan som central aktör och ytterst avgörande för eventuell framgång. I kontrast till dessa något statiska perspektiv står det som kallas för emergent perspective, där organisationsförändring förstås som en komplex och svårkontrollerad framträdande effekt från interaktionen mellan teknik och social organisation. Temat för detta kapitel är nätverksekonomin; ett fenomen som vi egentligen inte förstår så väl trots att fenomenet påstås vara en central företeelse för vårt samhälle. I Markus och Robeys termer bör vi söka förståelse för detta komplexa fenomen från ett emergent perspective, dvs med en syn på nätverksekonomin som en framträdande effekt av interaktionen mellan det tekniska och det sociala. Jag tror de flesta av oss har en idé om nätverksekonomin att den har att göra med att gamla organisationsstrukturer suddas ut alltmer i samband med att vi organiserar oss i nätverk. Vi vet också att informationsteknik är en faktor som gör detta möjligt. Men vi vet dessutom att allt detta är lite suspekt då en mängd IT-bolag gick överstyr i samband med den eufori som uppstod i slutet av 90-talet. Detta är givetvis ett tacksamt tema för en forskare att gripa tag i, och jag ska försöka lyfta fram varför saker och ting gick överstyr när IT-bubblan sprack och även försöka peka på vad som inte fungerar idag. Jag vill börja där nätverksekonomins första våg slutade: IT-bubblan som sprack, och all galenskap som ledde fram till det. För visst får man lätt en känsla av att företag och företagare var lite irrationella när de gick på allt detta? Boo.com, som försökte sälja märkeskläder online, har blivit lite av affischnamn för ITbubblan. De lanserade en internationell marknadsföringskampanj långt innan deras sajt fungerade i praktiken, och ganska snart gick de i konkurs med gigantiska skulder. En av grundarna, Ernst Malmsten, har skrivit en bok om äventyret, och så här kunde det låta när

3 boo.com (här representerad av Patrick) skulle låna pengar av ett finansinstitut (representerad av Paulmichl): We also need to draw up a contract, Paulmichl said. What s the proper name of your company? Is it boo.com Ltd? We haven t actually set up a company yet, Patrick said. All we have is the name. Paulmichl s eyebrows shot up. Here they were about to raise $100 million for a company that didn t even exist. That s one of the things you ll have to sort out soon, he said. (Malmsten, Portanger & Drazin, 2001: 50-51) Detta beteende, i likhet med hela den eufori som kringgärdade nätverksekonomins första fas, framstår givetvis som högst irrationellt. Skiften i fokus: Studier Om jag först ska visa på min egen resa i nätverksekonomins landskap så kan vi se hur det finns ett par skiften i fokus som säger oss en del, inte bara om ombytliga egna intressen utan om vilka fenomen som är betydelsefulla i dessa sammanhang. Ett fokus som vi ser i min avhandling, och artiklar skrivna strax efter, är ett fokus på nätverk som alternativ organiseringsform. Här ser vi studier som visar hur användning av IT i organisationer leder till upplösning av organisationers gränser och strukturer de blir plattare och samverkar över gränserna med både leverantörer och kunder. Min avhandlingsstudie är en god illustration på detta, där vi kunde se hur IT bidrog till att göra en offentlig organisation mer platt och mer responsiv mot externa förändringar (Holmström, 2000; Robey & Holmström, 2001). Ett senare fokus finner vi i ett intresse för företags strategier för IT-användning. Tålamod är en dygd i dessa sammanhang tycks det som, då det visar sig ta tid att finna en roll för tekniken att spela i organisationer. Och, som vi var inne på tidigare, innovationsprocesser som är topdown och exkluderar stora delar av organisationsmedlemmarna är dömda på förhand. Poängen med bottom-up strategier är en viktig poäng: Samtidigt som flera studier har visat på hur viktigt det är för ledningen i en organisation eller i ett projekt att våga släppa kontrollen och lita på att innovationsprocesser mår bra av detta, känns det lite irrationellt att göra detta. Och denna rädsla för det irrationella kostar på: Två studier som jag själv har varit inblandad i studien av det Svenska Cashkortet som några banker gick samman för att lansera för något år sedan (Holmström & Stalder, 2001) och ett stort automatiserat baggagehanteringssystem på Denver International Airport (Mähring, Holmström, Keil & Montealegre, 2004) visar på två top-down styrda projekt som gick spikrakt ned i diket. Tecken fanns att top-down strategin inte fungerade, men det kändes irrationellt att släppa på kontrollen. Om det fanns för mycket irrationella inslag i nätverksekonomins första våg tycks det finnas alldeles för lite irrationalitet i dagsläget. Ett sista fokus, representerad av en mängd pågående studier, fokuserar på digitala tjänster dvs ett fokus på tjänsteproduktion och med argumentet att digitala tjänster är en speciellt utmanande form av tjänst. Vi ser hur besvärligt för att inte säga omöjligt det är att ta betalt för digitala produkter idag. Därför måste företag som arbetar med digitala produkter arbeta

4 fram tjänsteerbjudanden. Det är viktigt att vi utvecklar en ny syn på tjänsteutövning: Att tjänster inte är något som produceras i fabrik likt produkter, utan tjänsteutövning är något som sker direkt på marknaden. Tjänster har fyra grundegenskaper: de är immateriella, produktion och konsumtion är samtidig, de är heterogena, och de är förgängliga. I relation till digitala tjänster kan vi lägga till att de är enkelt kopierbara. Poängen med digitala tjänster - och överhuvudtaget den tyngdviktsförflyttning från produkter till tjänster som vi ser idag är viktig att betona, och väldigt få företag i mediabranschen har insett detta. De kan inte ta betalt för digitala produkter, eftersom allt som är digitalt också är kopierbart. Vi kan inte stoppa denna kopiering, det är slöseri med tid att ens försöka. Priset på digitala produkter konvergerar mot noll, och då måste företag som vill vara kvar försöka bygga upp tjänsteerbjudanden istället för produkter. Om vi jämför itunes (som säljer digitala produkter på nätet) och DC++ (ett fildelningsnätverk som tillhandahåller digitala produkter men som också har ett antal tjänster utformade i relation till dem) är skillnaden mellan produktfokus (itunes) och tjänstefokus (DC++) tydlig. Lika tydlig är poängen att fildelning inte är rumsrent och att detta tjänsteerbjudande inte finns i publika kontexter utan i privata nätverk. Poängen återigen: det känns irrationellt att ge bort digitala produkter, men det är en irrationalitet som man måste bejaka. Förutom att vi med denna bakgrund har skissat skissar på skiften i personliga intressen skissar vi också på viktiga fokusområden för nätverksekonomin. Två spännande trender kan vara viktiga att lyfta fram här: dels ser vi en rörelse bland de företag som organiserar sig i nätverk att byta fokus i sin produktion - från produkter till tjänster - dels ser vi en gräsrotsrörelse som illustrerar ett skifte vad gäller strategier: Från top-down till bottom-up. Dvs istället för innovationsprocesser top-down så ser vi hur en bottom-up rörelse har startat. För aktörer i mediebranschen är det viktigt att utforska möjligheterna att arbeta på ett sätt som kombinerar ett tjänstefokus och innovationsprocesser med en bottom-up riktning. Avslutande kommentarer Vad karaktäriserar innovationsprocesser i nätverksekonomin? För att besvara frågan har jag problematiserat två centrala tendenser i relation till nätverksekonomins innovationsprocesser: rörelsen från top-down till bottom-up vad gäller innovationsprocesser, och rörelsen från produkter till tjänster vad gäller digitala media. För aktörer i mediebranschen är det viktigt att utforska möjligheterna att arbeta på ett sätt som kombinerar ett tjänstefokus och innovationsprocesser med en bottom-up riktning. Nätverksekonomins första våg, med IT-bubblan som sprack, brukar karaktäriseras som en tid fylls av galenskap och irrationalitet (Malmsten, Portanger & Drazin, 2001). Samtidigt kan man säga att nätverksekonomins andra våg lider av alldeles för lite irrationalitet. Illustrationerna från mina egna studier visar hur tecken i många fall finns att top-down strategier inte fungerar, men det känns irrationellt att släppa på kontrollen. Om det fanns för mycket irrationella inslag i nätverksekonomins första våg tycks det finnas för lite irrationalitet i dagsläget. Avslutningsvis kan vi säga att även om vi skrattar åt den irrationalitet som rådde i nätverksekonomins första våg, släcktes den ut effektivt när IT-bubblan sprack. Och det är lite synd. För idag ser vi hur hämmade innovationsprocesserna i nätverksekonomins andra våg är

5 av rädsla inför nya tekniker och affärsmodeller. Så om vi verkligen vill se exempel på kreativa innovationsprocesser måste vi nog våga vara lite irrationella. Referenser Castells, M (2000). End of millenium. Vol. 2 av the Information age: Economy, society and culture. 2. uppl. Oxford: Blackwell. Granovetter, M. S (1973). The strength of weak ties. American Journal of Sociology 78: Hammer, M., & Champy, J (1993). Reengineering the Corporation, London, UK: Nicholas Brealey Publishing. Holmström, J (2000). Information system and organization as multi-purpose network (Ph.D dissertation). Umeå: Umeå University. Holmström, J., & Stalder, F (2001). Drifting technologies and multi-purpose network: the case of the Swedish cashcard. Information and Organization, 11, pp Kling, R (1996). Computerization and Controversy: Value Conflicts and Social Change, 2nd Ed. San Diego, CA: Academic Press. Latour, B (1999). Pandora's Hope. Essays on the Reality of Science Studies. Cambridge, MA: Harvard University Press. Markus, M. L., & Robey, D (1988). Information Technology and Organizational Change: Causal Structure in Theory and Research, Management Science, 34, 5 (May): Malmsten, E., Portanger, E. & Drazin, C (2001). Boo hoo: a dot.com story from concept to catastrophe, UK: Random House Business Books. Mähring, M., Holmström, J., Keil, M. & Montealegre, R (2004). Trojan Actor-Networks and Swift Translation: Bringing Actor-Network Theory to Project Escalation Studies. Information Technology & People, Vol. 17, No. 2, 2004, pp Nohira, N (1990). Is a network perspective a useful way of studying organizations? In Nohira, N., & Eccles, R. (eds.) Networks and organizations. Cambridge, MA: Harvard Business School Press. Robey, D., & Holmström, J (2001). Transforming Municipal Governance in Global Context: A Case Study of the Dialectics of Social Change. Journal of Global Information Technology Management, 4(4) October 2001.

Den interaktiva mötessekreteraren: Stödsystem för informationsbehandling

Den interaktiva mötessekreteraren: Stödsystem för informationsbehandling Den interaktiva mötessekreteraren: Stödsystem för informationsbehandling Mikael Aasa Institutionen för informatik Umeå universitet svph9901@informatik.umu.se vid möten och konferenser Johan Granström Institutionen

Läs mer

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter EXAMENSARBETE 2005:129 SHU E-FAKTUROR: Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter LINDA BERG JENNIE NYMAN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

1 Kungl Tekniska Högskolan, Skolan för Industriell teknik och management. 2 Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

1 Kungl Tekniska Högskolan, Skolan för Industriell teknik och management. 2 Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik Ledarskapsarbete skapar utveckling och innovation Lucia Crevani 1,2, Monica Lindgren 1 och Johann Packendorff 1 1 Kungl Tekniska Högskolan, Skolan för Industriell teknik och management 2 Mälardalens högskola,

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Avgörande faktorer vid införskaffandet av affärssystem i små företag

Avgörande faktorer vid införskaffandet av affärssystem i små företag Avgörande faktorer vid införskaffandet av affärssystem i små företag En studie av svenska affärssystemsprojekt Johan Hallquist Eric Johansson Examensarbete LIU-IEI-TEK-A--14/01828--SE Institutionen för

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

KompetensKanon Ett perspektiv på kompetens i Comanwoprojektet

KompetensKanon Ett perspektiv på kompetens i Comanwoprojektet KompetensKanon Ett perspektiv på kompetens i Comanwoprojektet Johan Lundin Work in progress Comanwo email: johan.lundin@ituniv.se http://www.competencecenter.se/ 1 Kompetens i praktiken Denna korta text

Läs mer

Abstrakt. Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen. Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin

Abstrakt. Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen. Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin Institutionen för ekonomi Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Magister (D-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Läs mer

Sociala verktyg på en digital marknadsplats

Sociala verktyg på en digital marknadsplats Sociala verktyg på en digital marknadsplats Ett ramverk för användning av sociala medier i marknadsföringsoch PR-syfte Gustav Angerbjörn Institutionen för informatik Programmet för digital medieproduktion

Läs mer

Organisation är kommunikation. Kommunikation är organisation.

Organisation är kommunikation. Kommunikation är organisation. Uppsala universitet Institutionen för Informationsvetenskap Enheten för Medier och kommunikation C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Framlagd VT 2008 Organisation är kommunikation. Kommunikation

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Innovationsprocessen: Från förnyelsebart material till produkt The innovation process: From renewable

Läs mer

Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND

Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Sociala medier som en del av employer branding

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

Avtalsgodkännande på Facebook

Avtalsgodkännande på Facebook Uppsala Universitet Institutionen för informatik och media C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Framlagd HT 2011 Avtalsgodkännande på Facebook En kvalitativ studie kring varför den enskilda individen

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller

Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller Pågående arbete vänligen behandla med omsorg och respekt! J Ester Andréasson Fil. Lic. Doktorand Avdelningen

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Perspektiv på rekrytering 1

Perspektiv på rekrytering 1 Perspektiv på rekrytering 1 Pernilla Bolander SSE / EFI Working Paper Series in Business Administration No. 1999:11 November 1999 PMO, EFI / Handelshögskolan i Stockholm Box 6501, 113 83 Stockholm E-mail:

Läs mer

Små företag stora möjligheter? En studie av små företags möjligheter inom e-handel

Små företag stora möjligheter? En studie av små företags möjligheter inom e-handel FEK 591 Magisteruppsats Januari 2007 Företagsekonomiska institutionen Små företag stora möjligheter? En studie av små företags möjligheter inom e-handel Författare: Sine Harmant Maria Sjöstedt Handledare:

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Starta eget företag Garage: från idé till verklighet

Starta eget företag Garage: från idé till verklighet Starta eget företag Garage: från idé till verklighet Amanda Ljungsvik s071717@utb.hb.se Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Textil Produktutveckling med entreprenör-

Läs mer

Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster

Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster A R V I D C E D E R G R E N o c h M A R K U S A N J O U - L A G E R S T R Ö M Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Drivkrafterna

Läs mer

Sociala medier strategier, möjligheter och risker

Sociala medier strategier, möjligheter och risker Sociala medier strategier, möjligheter och risker Social media strategies, opportunities and risks TOBIAS PRODAN Kandidatuppsats i Informatik Rapport nr. 2012:009 ISSN: 1651-4769 Göteborgs universitet

Läs mer

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ 2003:032 SHU EXAMENSARBETE Elektronisk handel MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Inga rödljus. En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET

Inga rödljus. En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 15 poäng VT 2008 Inga rödljus En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring Författare: Handledare: Anders Blomquist, Assistant

Läs mer

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005 Första chefsrollen Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist Författare: Alexandra Hertz Niklas Najafi Jonas Skog Sammanfattning Uppsatsens titel: Seminariedatum:

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

Inträdesbarriärer på offentliga marknader. Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg lars.noren@handels.gu.se

Inträdesbarriärer på offentliga marknader. Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg lars.noren@handels.gu.se 1 Inträdesbarriärer på offentliga marknader Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg lars.noren@handels.gu.se Detta är en arbetsrapport som i något omarbetad form ska bli ett kapitel i antologin: Sundin,

Läs mer

Företagande inom trädgårdsdesign

Företagande inom trädgårdsdesign Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Företagande inom trädgårdsdesign viktiga komponenter för att lyckas The key components to start and run a business in garden design

Läs mer