Partimotion. Motion till riksdagen 2000/01:m516 MF av Bo Lundgren m.fl. (m) Den ekonomiska politiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Partimotion. Motion till riksdagen 2000/01:m516 MF av Bo Lundgren m.fl. (m) Den ekonomiska politiken"

Transkript

1 Partimotion Motion till riksdagen 2000/01:m516 MF av Bo Lundgren m.fl. (m) Den ekonomiska politiken

2 2 1 Sammanfattning

3 3 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut En reformpolitik för frihet, välstånd och trygghet Den ekonomiska utvecklingen Den internationella utvecklingen Utvecklingen i Norden De finansiella marknaderna och oljemarknaden Världshandeln Trend mot lägre skatter i Europa Utvecklingen i Sverige Stark konjunktur ger hög tillväxt Fortsatt hög arbetslöshet Högkonjunkturen ger starka offentliga finanser Minskad marknadsförsörjning i Sverige Budgetpropositionen utgiftsökningar istället för reformer Fel politik vid fel tidpunkt Unikt tillfälle för reformer Utgifter istället för reformer Konjunkturkänsligheten kvarstår Missriktad skattepolitik Frågorna som regeringen glömmer Behovet av strukturreformer för långsiktig tillväxt Globaliseringen Kunskapssamhällets krav Tudelning och segregationen Den framväxande arbetskraftsbristen Den ekonomiska politikens inriktning Öka tillväxtpotentialen fler i arbete Lägre andel offentliga utgifter Balans över konjunkturcykeln från offentligt till privat sparande Statsskulden skall minska...42

4 4 7.5 Skattepolitiken för starka skattebaser En utbudspolitik med sänkta skatter på företagande och sparande En skattepolitik för fler jobb och större trygghet En politik för stabila priser Mer av marknadsekonomi och företagande Förutsättningar för tillväxt i hela landet Sverige skall träda in i den gemensamma valutan En reformpolitik för en ny tid Utgiftsandelen skall ner Fler i arbete En arbetsmarknad för den nya tidens jobb Lättare att förena arbete med familj Sänkt skatt för hushållsnära tjänster Forskning och kunskapens samhälle Öppna för företagande i kunskapssamhället Marknadsekonomi för bättre välfärd - Ett öppet välfärdssamhälle Rätt att välja sjukvård Frihet att välja skola Äldrepeng för valfrihet Privatisera de statliga företagen En inkomstskattereform för en ny tid Skatter för företagande och tillväxt i Sverige En långsiktig satsning på vägar och kommunikationer En bostadsmarknad som gör att man kan bo där man får jobb Den kommunala ekonomin Fokus på kärnuppgifterna En politik för självständiga och starka kommuner Skattebasen är grunden för kommunsektorn Sänkt kommunalskatt och ökat oberoende Ersätt dagens utjämningssystem snarast! Effekter för kommunsektorn av våra förslag Den moderata budgetpolitiken Utgångspunkter och inriktning...fel! Bokmärket är inte definierat Konjunktur och budgetpolitik...66

5 Prioritering av det offentligas uppgifter Det måste löna sig med arbete och företagande Budgetdisciplin Balans på lägre nivå Den offentliga sektorns finanser De offentliga utgiftstaken Lägre skatt, mindre bidrag, prioriterade kärnuppgifter Skattesänkningar och de offentliga finanserna Statens utgiftstak och utgiftsramar Förslagen per utgiftsområde Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och statsförvaltning...80

6 6 3 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar godkänna de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen godkänner beräkningen av de offentliga utgifterna och preliminärt fastställer utgiftstaket för den offentliga sektorn till 1077 miljarder kronor år 2001, 1087 miljarder kronor 2002 och 1111 miljarder kronor 2003 i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen godkänner utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 777 miljarder kronor år 2001, 785 miljarder kronor 2002 och 822 miljarder kronor 2003 i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen godkänner beräkningen av de offentliga utgifterna för åren i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen beslutar fastställa ett långsiktigt mål om balans i de offentliga finanserna över en konjunkturcykel i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområden för åren i enlighet med vad som anförs i motionen om riktlinje för budgetarbetet. Riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med en korrekt och fullständig redovisning av samtliga statliga utgifter så att dessa redovisas inom utgiftstaken. (kapitel 4) i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av avreglering av sjukvård, utbildning och omsorg.(kapitel 5). Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om deltagande i det europeiska valutasamarbetet. (kapitel 5). Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet om en god internationell konkurrenskraft (kapitel 6.1). Riksdagen tillkännager för regeringen till känna vad i motionen anförs om privatisering av statlig egendom (kapitel 6.2). Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en ny arbetsmarknadspolitik (kapitel 6.2). Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om företagande och nya arbetstillfällen (kapitel 6.2).

7 7 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skattepolitikens inriktning (kapitel 6.3). Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en inkomstskattereform. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sjukvården (kapitel 6.5). Riksksdagen tillkännager för regeringen vad i motionen anförs om behovet av en bättre skola (kapitel 6.6). Riksdagen tillkännager för regeringen vad i motionen anförs om bättre rättssäkerhet och förbättrad trygghet (kapitel 6.7). Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en politik som gör det lättare att förena arbete och familj (kapitel 6.8). Riiksdagen tillkännager förregeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ökad integration (kapitel 6.9). Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den offentliga sektorns ansvar för sina kärnuppgifter. Riksdagen ger regeringen i uppdrag att skyndsamt lägga fram förslag om stimulans till kommunala skattesänkningar i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stimulans till kommunala skattesänkningar Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en god ekonomisk hushållning i den kommunala sektorn. Riksdagen beslutar att dagens inomkommunala utjämningssystem skall upphöra att gälla 1 januari 2003 i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett nytt utjämningssystem för kommuner och landsting. Riksdagen beslutar om omedelbara temporära förändringar av dagens utjämningssystem i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en god ekonomisk hushållning i den kommunala sektorn.

8 8 4 En reformpolitik för frihet, välstånd och trygghet Det gångna decenniet präglas av följderna av sjuttiotalets och av åttiotalets spekulationsekonomi. Nu har vi åter frihet att välja politisk väg och politiskt perspektiv. Valet borde vara enkelt. Politiken måste ta tillvara framtidens möjligheter. Sverige måste stå starkt i den globala ekonomin och bli ett ledande kunskapssamhälle. Genom att bryta människors utanförskap och stoppa tudelningen av samhället skall den nya ekonomins vitalitet och företagande kunna komma alla i vårt samhälle till del. Den framväxande bristen på arbetskraft måste mötas genom en politik som gör att allt fler vill och kan ta ett jobb. Var och en skall i livets olika skeenden ha förutsättningar att bestämma hur mycket man skall arbeta men det skall alltid löna sig för den som vill arbeta mer. Varje kvinnas och mans kompetens, arbetslust och företagsamhet skall tas tillvara genom en öppenhet för den enskildes önskemål och behov och genom att det skall vara lätt att i vardagen förena arbete med familj. Vi lever i en tid då gränser och geografiska avstånd kommer att spela en allt mindre roll. I kunskapssamhället betyder människors individuella kunskap och kompetens däremot allt mer. Det innebär i sin tur att den enskilda människan blir allt viktigare. Det är ett glädjens budskap för var och en som ser den enskilde medborgarens frihet som en utgångspunkt för samhällets förändring. Det innebär nämligen att det är de enskilda människorna som i moderna samhällen kommer att stå i centrum för utvecklingen. Var och en kommer genom sina insatser att avgöra framväxten av välfärd och goda livsvillkor. Ingen blir utbytbar mot någon annan utan att det märks. Var och en gör skillnad. I en ekonomi som blir alltmer gränslös där det är människors kreativitet och företagande bäst kommer till uttryck som kraften i den ekonomiska utvecklingen kommer att finnas, inte i första hand där råvarorna och maskinerna är placerade. Ingen nation utvecklas bättre än de enskilda medborgarna. Och ingen organisation eller företag blir starkare än de förutsättningar som de ger till sina medarbetare. Det ställer nya krav på utvecklingen av vårt samhälle och på den politik som skall ge medborgarna bästa möjliga förutsättningar att ta vara på och utveckla sitt kunnande och engagemang.

9 9 Med den nya tidens förutsättningar faller också illusionen om att det kollektiva i form av det offentliga eller organisationer kan ersätta det engagemang och det ansvarstagande för medmänniskor som bara människor kan känna inför varandra. Det är tid för reformer som ger människor ökad makt över vardagen och som skapar ett ökat utrymme för nya idéer och tankar. Det är så kunskapssamhället växer och utvecklas men det är också så människor allra bäst kan utveckla sin vardag och sin framtid. Det är de fria och öppna samhällena i vår värld som erbjuder människor de bästa livsvillkoren, oavsett om det gäller materiellt välstånd och social trygghet eller utvecklingen av tankens frihet, kulturens ideal och moralens värden. Vi ser det runt om i vår värld när vi betraktar de fria samhällenas framgångar och de ofrias stagnation. Den fria ekonomins betydelse ser vi också i form av fattiga nationers utveckling mot ökat välstånd och välfärd. Det är då frihandel har öppnat för produktion och företagande, som människors fattigdom kunnat bekämpas. Frånvaron av en öppen ekonomi och frihandel har utan undantag lett till stagnation, fattigdom, svält och mänsklig förnedring. Utan handel finns inget hopp för fattiga människor. Med reglerad handel eller höga tullar bromsas den utveckling som ger fattiga del i världsekonomins tillväxt. Frihandelns fiender är, vilka syften de än åberopar, fattigdomens vänner. Vi kan i mänsklighetens historia se samma skeende under olika perioder av nationers och samhällens framgång och stagnation. Sveriges utveckling från en fattig nation till ett av Europas välfärdssamhällen präglades just av ett uppbrott från det kollektivas strukturer till friheter och rättigheter för de enskilda medborgarna. När friheten har varit stor har framstegen varit som störst och när ofriheten dominerat har stagnationen inträtt. Det gäller också i dag i vårt eget samhälle där vi kan se att de samhällssektorer som präglas av människors fria val och företagande är på en gång dynamiska och tillvaratagande av den enskilde. De skiljer sig från de samhällsområden som står under politisk styrning och regleringar. Där är verksamheten statisk och sluten gentemot omvärldens förändringar och möjligheter. Där tenderar människorna att reduceras till att vara delar av olika kollektiv.

10 10 För den ekonomiska politiken måste därför reformer som tar tillvara enskilda människors kraft och ansvar vara den övergripande viktigaste uppgiften. Lägre skatter skapar ett ökat oberoende och minskar behovet för det offentliga att med skattemedel erbjuda en trygghet som bygger på så stora bidrag som möjligt, istället för en trygghet som bygger på behovet av så få bidrag som möjligt. Reformer för ökat företagande och sparande ökar utbudet i vår ekonomi och därmed förutsättningarna att ta tillvara fler människors förmåga på en öppen arbetsmarknad. Marknadsekonomi och konkurrens innebär tillsammans med en fri etablering bättre förvaltning av befintliga resurser. En viktig uppgift under de kommande åren är att öppna upp fler av vårt samhälles olika verksamheter för den frihet som också innebär att de inlemmas i den nya ekonomins vitalitet. Den kommunala gränsdragningen av våra välfärdstjänsters verksamhet och den politiska styrningen måste ersättas av verksamheter som är gränslösa och styrda av människors krav och efterfrågan. Sverige skall bli ett friare land. Respekten och toleransen för den enskilda medborgaren skall komma till uttryck bland annat genom valfrihet och mångfald som gör att hans eller hennes värderingar respekteras. Mångfalden fostrar till både dynamik och kreativitet och leder till dynamik. De kollektiva strukturer som styr över så mycket i vårt samhälle måste lämna utrymme för individer och människors egna gemenskaper. Då kan det offentliga bli mindre omfattande men starkare och tryggare där det behövs. För den ekonomiska politiken innebär detta krav på avregleringar, på sociala trygghetssystem som följer den enskilde medborgaren och en lägre offentlig utgiftskvot. Genom att den offentliga utgiftskvoten pressas ner växer människors möjligheter att själva styra över sin vardag och framtid. Sverige blir ett friare samhälle när det offentliga kontrollerar en mindre del av välfärden och människorna själva en större. Sverige skall vara ett ledande reformland när det gäller de viktiga välfärdstjänsterna. Sjukvård och skola skall bli dynamiska delar av en öppen ekonomi och ett vitalt kunskapssamhälle för att bättre kunna svara mot de höga mål för kvalitet och tillgång på deras tjänster medborgare i ett välfärdsland ställer. De framgångar vi mött som IT-

11 11 nation till följd av bland annat telemarknadens avreglering skall följas av framgångar inom nya områden. Lärare, sjukvårdspersonal och administratörer blir med avregleringar och konkurrens en del av den nya ekonomin med dess möjligheter både för samhälle och enskild. Den välfärd och trygghet som uppnås av att människor själva kan välja och forma sin trygghet bidrar till att göra Sverige till ett mer attraktivt land. Målet om världens bästa skola kan uppnås för fler elever. Skolan kan bli en bas för det svenska kunskapssamhällets företagaranda. Sverige kan få en internationellt ledande sjukvård som också lägger grunden för framsteg inom den medicinska och biotekniska utvecklingens områden. För den ekonomiska politiken innebär detta krav på förutsättningar för företagande och tillväxt goda. Vi vill öppna nya branscher för internationell konkurrens och tillväxt i det moderna kunskapssamhällets mest strategiska områden. Det stärker Sveriges attraktivitet som nation men också vår styrka i den globala ekonomin. Sverige skall ha lägre skatter. I den globala ekonomin är det inte skattesatsernas höjd utan skattebasernas styrka som ger de stabila skatteinkomsterna. Sverige måste kunna hävda sig väl inte bara inom ramen för EU utan också i den internationella konkurrens som så tydligt präglar förutsättningarna för svensk välfärd och svensk näringsliv. Genom en politik som pressar ner den offentliga utgiftskvoten skapas tillsammans med ekonomisk tillväxt ett växande utrymme för en politik som sänker det svenska skattetrycket. Sänkta skatter för låg- och medelinkomsttagare bidrar till att bryta segregation och stärka hushållens sociala trygghet. Det skall alltid löna sig att arbeta och det skall löna sig för den som vill arbeta mer. Kunskap och kompetensutveckling skall stimuleras. Sverige skall ha skatter som gör oss konkurrenskraftiga om företagande och kunskaper. Reformer som stärker den enskildes rätt och som vidgar utrymmet för företagande och företagsamhet skall tillsammans med stabila offentliga finanser lägga grunden för ett Sverige som i en föränderlig tid är ledande både bär det gäller frihet och trygghet.

12 12 5 Den ekonomiska utvecklingen 5.1 Den internationella utvecklingen Världskonjunkturen har hittills i år stärkts ytterligare, och fortfarande är det i första hand den amerikanska ekonomin som drar. Men uppgången i den europeiska konjunkturen har blivit allt tydligare, och redan nästa år förväntas den samlade tillväxten inom EU-området närma sig den amerikanska. Eurons införande ger tillsammans med omfattande skattesänkarprogram i flera av de europeiska ekonomierna en ökad ekonomisk vitalitet Efter en fortsatt uppgång i USA pekar prognoserna mot en tillväxt på drygt fem procent för helåret Det starka tillväxten med det höga kapacitetsutnyttjandet och det allt mer ansträngda läget på arbetsmarknaden har föranlett den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) att strama åt penningpolitiken ytterligare. I mitten av maj höjdes korträntan fed funds till 6,5 procent. Trots den starka ekonomin har inflationen förblivit förhållandevis låg, kring tre procent, vilket bedömare tillskriver en stark produktivitetsutveckling. Även den starka dollarn har bidragit till att hålla prisökningstakten på låg nivå. Indikatorer tyder numera på en viss avmattning under nästa år, bl.a. har en uppbromsning av den privata konsumtionen skett, liksom en viss avmattning i sysselsättningsutvecklingen. Flertalet marknadsanalytiker och prognosinstitut tror därför att den amerikanska korträntan nått toppen. Redan under nästa år förväntas Fed lätta något på penningpolitiken. Avmattningen sker från en hög nivå, och tillväxten förväntas under nästa år ligga kvar på omkring tre procent. Det så således ut som att Fed kommer att lyckas med sin ambition att mjuklanda den amerikanska ekonomin. Inom EU-området observeras nu en klar förstärkning av konjunkturen, och inte minst inom euro-området är uppgången tydlig. Försvagningen av euron på valutamarknaden, inte minst gentemot dollarn, har stärkt exportindustrin, vilket även stärkt de inhemska ekonomierna. Den gemensamma valutan har lett till fusioner och rationaliseringar som stärker den europeiska ekonomins långsiktiga konkurrenskraft.

13 13 Även konjunkturen i Europas tillväxtmotor Tyskland stärks nu, även om det går förhållandevis långsamt och från en tämligen låg nivå. Inte desto mindre förväntas effekterna av den tyska uppgången bli stora. Då högre tillväxt även kan noteras för Italien beräknas den samlade BNP-tillväxten för euro-området till drygt tre procent både i år och nästa år. Även tillväxten inom hela EU-området förväntas ligga på strax över tre procent både i år och Utanför euro-området sker en förstärkning av den brittiska ekonomin, även om en stram penningpolitik hållit tillbaka tillväxten något. Konjunkturuppgången har bidragit till att inflationstakten inom euro-området stigit över europeiska centralbanken ECB:s mål på högst två procent. Detta har lett till att ECB dragit upp styrräntan, och senaste höjningen kom i augusti, då räntan höjdes till 4,5 procent. Den ljusa tillväxtutsikterna tillsammans med den svaga euron gör att bedömare tror på ytterligare åtstramningar i slutet av 2000 och början av Liksom i USA har inflationen emellertid hållits kvar på förhållandevis låg nivå till följd av låga löneökningar och stigande produktivitet. Även i Japan sker nu en märkbar förstärkning. Efter flera år av nolltillväxt förväntas den japanska ekonomin öka med över en procent i år, och med omkring två procent nästa år. Återhämtningen i övriga Asien har stärkt exportindustrin, men även på den inhemska marknaden syns nu en klar förbättring. Utan tvekan har genomförda avregleringar och andra strukurella reformer, bl.a. inom finanssektorn, och som länge efterlysts, haft positiv effekt på ekonomin. I augusti i år kom den första penningpolitiska åtstramningen på tio år då centralbanken Bank of Japan höjde den korta styrräntan med 0,10 procentenheter till 0,25 procent.

14 14 Tabell:5:1 KI om tillväxten. Global BUD-tillväxt 1999 (utfall) 2000 (prognos) 2001 (prognos) USA 4,2 5,1 2,9 Japan 0,3 1,5 2 Tyskland 1,5 3,1 3 Storbritannien 2,1 2,9 2,7 Sverige 3,8 4,1 3,6 EU 2,3 3,4 3,2 Euro-området 2,3 3,5 3,3 OECD 2,8 3,8 2,9 Källa: Konjunkturinstitutet /OECD 5.2 Utvecklingen i Norden Samtliga nordiska länder har gynnats av den höga internationella tillväxttakten, vilket givit stark utveckling för exporten. Starkast tillväxt noteras för Finland, där BNP förväntas öka med över 5 procent i år. Hittills har tillväxten varit starkt exportdriven, då inte minst den svaga euron har gynnat den finländska exportindustrin, men i år har även den inhemska efterfrågan uppvisat en klar ökning. Inflationen utgör ett hot, men ECB:s något stramare penningpolitik förväntas inte mer än marginellt påverka tillväxten under nästa år. Finlands utgångsläge kan i många fall jämföras med Sveriges då många likheter finns länderna emellan. Liksom Sverige har Finland tidigare haft höga utgifts- och skattekvoter 1, men till skillnad från Sverige har dessa de senaste åren kommer ner på betydligt lägre nivåer. Därför står Finland starkare inför nästa lågkonjunktur. I både Norge och Danmark har tillväxten varit betydligt lägre än i Sverige och Finland. I Norge har en överhettad arbetsmarknad tvingat centralbanken till en stram penningpolitik, vilket hämmat tillväxten. Det höga ränteläget dämpar konsumtionen, samtidigt som sparandet gynnas. Situationen är likartad i Danmark, där den höga 1 Utgifter och skatter som andel av BNP.

15 15 ekonomiska aktiviteten tvingade fram ett finanspolitiskt åtstramningspaket för två år sedan, vilket dämpat ökningstakten i BNP. Tabell: 5:2 BNP-tillväxt i Norden (utfall) (prognos) (prognos) Sverige 3,8 4,1 3,6 Norge 0,9 3,1 2,7 Danmark 1,7 2,1 1,9 Finland 3,5 5,2 4,7 Källa: Konjunkturinstitutet/OECD. 5.3 De finansiella marknaderna och oljemarknaden De marknadsstyrda obligationsräntorna, såväl europeiska som amerikanska, har fallit under innevarande år. I USA har förväntningar om en något lugnare tillväxttakt påverkat räntemarknaden positivt. Vad gäller Europa förväntas nästa års avmattning bli mycket måttlig, men samtidigt ligger inflationen kvar på förhållandevis låga nivåer, och inom euro-området har ECB stramat åt penningpolitiken, vilket bidragit till lägre inflationsförväntningar. I USA förefaller emellertid utrymmet för ytterligare långräntenedgång som begränsat. Även om tillväxten mattas av något ligger den kvar på en hög nivå, och inflationstrenden pekar snarare uppåt än nedåt. I Europa, inklusive Sverige, bör det, enligt bedömare, finnas utrymme för ytterligare något lägre obligationsräntor. Centralbankerna kommer förmodligen att strama åt penningpolitiken ytterligare för att dämpa eventuella inflationstryck, samtidigt som placerare ser en något långsammare tillväxt nästa år. Därmed tyder det mesta på att den långa räntedifferensen mellan USA och Europa (Tyskland) kommer att vidgas ytterligare det kommande året. Detta talar i sin tur inte för en snabb försvagning av dollarn, även om flertalet marknadsanalytiker tror att toppen, åtminstone gentemot euron, snart torde vara nådd. Försvagningen av euron har varit påtaglig hittills under året, och i september nåddes bottennivån 0,85 euro per dollar. Även om euron har försvagats gentemot flertalet valutor är deprecieringen störst gentemot den amerikanska dollarn. Det handlar således

16 16 till stor del om en dollarförstärkning. Högre räntor (visavi Europa) samt fortsatt stark tillväxt och ökat kapitalbehov har gjort att den amerikanska valutan stärkts mot flertalet valutor, även den svenska kronan. Men det handlar också om en generell euroförsvagning, och enligt många analytiker är det strukturella brister inom den europeiska ekonomin som till stor del ligger bakom försvagningen. Den långsiktiga tillväxtpotentialen i flera av de europeiska länderna bedöms som betydligt svagare i jämförelse med USA. Uppenbarligen behövs mer av avregleringar, framförallt på arbetsmarknadsområdet, för att förtroendet för Europa i allmänhet och euro-området i synnerhet skall stärkas. Fortsatta avregleringar är något som OECD också ofta efterlyser i sina återkommande analyser och rapporter. Det faktum att europeiska långräntor ligger lägre än de amerikanska tyder inte på att förtroendet för ECB:s förmåga att bekämpa inflationen skulle vara sviktande. Nästa års förväntade avmattning har gjort att vinstförväntningarna på aktiemarknaden har skruvats ned. Ett antal amerikanska bolag har under hösten varnat för att vinsterna inte kommer att motsvara tidigare förväntningar, vilket gjort att New York-börsen backat med 6 procent hittills i år (t.o.m. 26/9). Vinstvarningarna gäller främst företag inom den gamla ekonomin, men även företag inom IT och telekom har gått ned från förra årets höga värderingar. Kurserna på den tekniktunga Nasdaqbörsen har hittills i år gått ned med 8 procent. Börskurserna i USA har bl.a. påverkats negativt av den starka dollarn, som har hämmat exporten. Nedgången i USA har pressat kurserna även i Europa, och flertalet europeiska börser ligger i dagsläget på minus sedan årsskiftet. Stockholmsbörsen har sedan årsskiftet dock gått upp med 6 procent (OMX-index per den 25/9). Årets svagare utveckling på aktiemarknaden gör att en viktig tillväxtimpuls minskar rejält jämfört med de senaste åren. Högre tillgångspriser, bl.a. aktiepriser, har varit en drivkraft bakom den starka privata konsumtionen, både internationellt och i Sverige. Oljepriset har stigit kraftigt i år till omkring 30 dollar per fat, vilket är den högsta nivån sedan Kuwaitkriget i början av 1990-talet. Då efterfrågan är fortsatt stark, samtidigt som lagren bedöms vara förhållandevis begränsade finns risken att oljepriset förblir högt under en lång tid framöver. I så fall kommer tillväxten dämpas till följd av köpkraftsindragningen för konsumenterna som prisuppgången ger upphov till.

17 17 Dessutom kan inflationen bli högre än väntat, vilket skulle föranleda centralbankerna att höja korträntorna mer än vad som annars skulle vara motiverat. Enligt beräkningar från OECD kommer ett oljepris kring 30 dollar per fat resten av 2000 och ett pris kring 33 dollar under 2001 leda till att världsekonomins samlade tillväxt blir 0,4 procentenheter lägre, jämfört med grundscenariot där OECD räknat med ett oljepris kring 25 dollar i år och knappt 23 dollar nästa år. I slutet av september började USA att använda sina oljereserver, vilket tillsammans med signaler från vissa OPEC-länder som stigande produktion fick oljepriset att backa något. Enligt bedömare har många OPEC-länder inget intresse av att oljepriset når så höga nivåer att den globala tillväxten hotas. Därför är det inte troligt att priset stiger ytterligare, och vissa räknar också med en viss nedgång från de aktuella höga nivåerna. 5.4 Världshandeln Världshandeln har gynnats av den starka global tillväxten, och OECD räknar med att världshandeln ökar med tio procent i år och med åtta procent nästa år. Samtidigt har naturligtvis världshandeln omvänt även gynnat den globala tillväxten. Att handeln mellan länder kan fortsätta att utvecklas är av stor betydelse för tillväxten och därmed också för det framtida välståndet, vilket också OECD trycker på i sin långtidsanalys från Ökad handel är också det absolut bästa sättet för utvecklingsländerna att långsiktigt förbättra sin ekonomiska situation. I en analys från Världsbanken från mars i år 2 konstateras det att sambandet mellan global tillväxt och tillväxten i tredje världen är ett mot ett, vilket innebär att tillväxten i den fattiga delen av världen ökar lika mycket som den globala tillväxten. Det finns också ett tydligt samband mellan ett lands öppenhet vad gäller handel och dess ekonomiska tillväxt. Slutsatsen är således att ökad frihandel är positivt för den globala tillväxten och ökad global tillväxt gynnar alla länder, inte minst utvecklingsländerna. Förra årets misslyckade WTO-möte, den pågående handelstvisten mellan USA och EU samt återkommande krav från vissa grupper om ökad protektionism och ökade handelshinder visar att en fortsatt liberalisering av världshandeln inte kan tas för given. 2 Dollar & Kraay: Growth is good for the poor (Världsbanken, mars 2000).

18 18 Detta innebär å andra sidan att det blir än viktigare för Sverige att alltid vara pådrivande till förslag som syftar till en friare världshandel. 5.5 Trend mot lägre skatter i Europa Tidigare nämndes att framförallt OECD efterlyst ekonomiska strukturella reformer i många europeiska länder. Det faktum att dollarn fortsätter att stärkas gentemot euron förklaras ofta av att den långsiktiga tillväxtpotentialen betraktas som högre i USA än i Europa. Fortfarande är arbetsmarknaden mer flexibel och effektiv i USA, och fortfarande är de amerikanska skatterna betydligt lägre än de europeiska. Det genomsnittliga totala skattetrycket ligger inom EU-området på drygt 40 procent av BNP, att jämföra med OECD-genomsnittet på omkring 35 procent. I USA ligger skattetrycket på strax under 30 procent 3. Samtidigt är det tydligt att de länder i Europa som har sänkt skatterna de senaste åren, exempelvis Storbritannien, Irland och Nederländerna, är också de länder som lyckats bäst med att få ned den strukturella arbetslösheten. Därför är det förståeligt att flera EU-länder nu ser ut att ha hörsammat diverse internationella uppmaningar att sänka skattetrycket. Framförallt gäller detta de länder som idag tillhör de med de högre skatterna, framförallt vad gäller inkomstskatter. I Tyskland finns en bestämd plan som går ut på att sänka de högsta inkomstskatterna från dagens 51 procent till 42 procent år Inkomstskatterna för låginkomsttagare skall under samma period sänkas från dagens cirka 20 procent till 15 procent. Beslut finns också om att stegvis höja grundavdraget till D-mark om fem år ( DM = ca kronor). Den tyska regeringen motiverar sitt skattesänkningsprogram just med behovet av att stärka tillväxtpotentialen och öka sysselsättningen. I Frankrike finns också ett fastlagd skattesänkningsprogram, om än inte lika omfattande som det tyska. (Å andra sidan har Frankrike redan i utgångsläget lägre inkomstskatter än Tyskland). I Frankrike är inriktningen att sänka skatterna för i första hand låginkomsttagare. Inom tre år skall den lägsta marginalskatten sänkas med 3,5 procentenheter till sju procent. Den högsta skatten sänks med 1,5 procentenheter till 52,5 procent. 3 Statistiken från OECD (1998).

19 19 I Finland har regeringen som målsättning att skatterna inom en tioårsperiod skall ner till genomsnittlig Europanivå. Vad gäller förmögenhetsskatten har det varit en tydlig trend de senaste åren att allt fler länder helt avskaffat skatt på förmögenhet. Efter det att både Tyskland och Danmark för några år sedan slopade förmögenhetsskatten finns denna skatt, vad gäller EU-länderna, kvar i Frankrike, Spanien, Luxemburg, Nederländerna, Finland och Sverige. Förmögenhetsbeskattningen har dock lindrats i dessa länder. Brytpunkten för skatteuttag har i många fall höjts - i exempelvis Frankrike ligger brytpunkten på 6 miljoner kronor och skattesatsen ligger i de allra flesta fall under 1 procent (Sverige tillhör undantagen med en skattesats på 1,5 procent). 5.6 Utvecklingen i Sverige Stark konjunktur ger hög tillväxt Den inhemska och internationella högkonjunkturen har fortsatt att generera hög tillväxt i Sverige. I år förväntas BNP öka med drygt 4 procent, enligt Konjunkturinstitutets augustiprognos. Exporten har utvecklats positivt, bl.a. på grund av att den starka dollarkursen, och högre disponibla inkomster samt högre tillgångspriser har drivit upp den inhemska konsumtionen. Sysselsättningen har ökat snabbt, vilket lett till fallande arbetslöshetstal. Fortfarande är emellertid den totala arbetslösheten hög (se punkt nedan).

20 20 Tabell: 5:3 Sveriges ekonomi (procentuella förändringar) 1998 (utfall) 1999 (utfall) 2000 (prognos KI) 2000 (prognos 2001 (prognos KI) 2001 (prognosfd) FD) BNP-tillväxt 3 3,8 4,1 3,9 3,6 3,5 KPI, dec-dec 0,6 1,2 1,1 1,1 1,9 1,7 Öppen 6,5 5,6 4,7 4,6 3,9 3,8 arbetslöshet (procent av arbetskraften) Total arbetslöshet 10,4 8,7 7,2 6,2 (procent av arbetskraften) Industriproduktion 4,2 4,2 7 6,6 5,5 5,2 Produktivitet i näringslivet 2,3 1,9 3,2 2,9 Källa: Konjunkturinstitutet (augusti 2000) och Budgetpropositionen för KI = Konjunkturinstitutet, FD = Finansdepartementet Riksbanken har till följd av den starka konjunkturen och något ökat inflationstryck på sikt höjt reporäntan, om än marginellt. Reporäntan ligger sedan februari på 3,75 procent, vilket är 0,75 procentenheter lägre än ECB:s motsvarande styrränta för euro-området. Inflationstakten, både mätt som ökningstakten i KPI och mätt som den underliggande inflationen UND1X 4, har, trots den starka tillväxten, de senaste åren legat klart under Riksbankens mål på två procent (plus/minus en procentenhet). Även prognoserna på längre sikt tyder på en inflation i linje med eller strax under inflationsmålet, varför Riksbankens kommande räntehöjningar förväntas bli modesta. Den låga inflationen tillsammans med Riksbankens tidigare räntehöjningar har bidragit till låga inflationsförväntningar och till att långräntemarginalen gentemot Tyskland fallit till i princip noll (har periodvis under året till och med varit negativ, vilket innebär att den svenska räntan varit lägre än den tyska). 4 Underliggande inflation, definierat som UND1X, är KPI exklusive räntekostnader och direkta effekter av ändrade indirekta skatter och subventioner.

Ekonomisk politik 2010. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2010. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 2010 Ekonomiska utsikter våren 2010 Ekonomiska utsikter Våren 2010 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal... 5 2:1 Internationella förutsättningar... 8 2:2 Svenska varuexportmarknader...15

Läs mer

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 Ura 2006:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 AMS Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Mohammad Taslimi Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Försvara Sverige försvara jobben. Folkpartiets vårmotion 2015

Försvara Sverige försvara jobben. Folkpartiets vårmotion 2015 Försvara Sverige försvara jobben Folkpartiets vårmotion 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen föreslås godkänna de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i avsnitt

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007 Ura 2006:2 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007 AMS Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Ura 2008:3 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari 2000 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 Motion till riksdagen 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobben först 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...4 3 Jobben först...7

Läs mer

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI Nordic Outlook Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects

Läs mer

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013 Ekonomiska bedömningar Inför avtalsrörelsen 2013 November 2012 Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de fem fackförbund inom industrin som omfattas av "Samarbetet om industriell utveckling

Läs mer

2 Finanskrisen, ekonomisk politik och protektionistiska hot 9

2 Finanskrisen, ekonomisk politik och protektionistiska hot 9 Innehåll Sid Förord 3 1 Sammanfattning 5 2 Finanskrisen, ekonomisk politik och protektionistiska hot 9 2.1 Den finansiella krisens spridningsmekanismer 9 2.2 Krisåtgärder på bred front inom den ekonomiska

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook November Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Del 5: Den offentliga sektorns finansiering

Del 5: Den offentliga sektorns finansiering Del 5: Den offentliga sektorns finansiering 14 Dagens finansiering av den offentliga sektorn 14.1 Välfärdssamhället 14.1.1 Välfärdssamhällets framväxt Före 1700-talet fanns inte samhället. Under den Lutherska

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:100

Regeringens proposition 2009/10:100 Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna

Arbetsmarknadsutsikterna Ura 2010:3 ISBN 978-91-977809-8-8 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2010 Text: Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Text-och bildredigering: Gun Westberg Grafisk

Läs mer

Konjunktur&räntor. Stigande räntor i höst sid 3. EMU och ränteprognosen. Bättre fart i USA i höst. Euroområdet får stimulans sid 7

Konjunktur&räntor. Stigande räntor i höst sid 3. EMU och ränteprognosen. Bättre fart i USA i höst. Euroområdet får stimulans sid 7 Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 8 APRIL Konjunkturprognoser kan nu baseras på något säkrare grund än tidigare. Irakkriget är över, oljepriset har fallit tillbaka och förutsättningarna för stigande

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010

Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010 Konjunktur och räntor Nummer 1 3 mars 1 Sidan Konjunkturuppgång utan inflationshot Sidan 3 Var redo för ränteuppgång Sidan 6 Ljusare utsikter för omvärlden Sidan 11 Sverige: Bättre tillväxt men låga löneökningar

Läs mer

Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition

Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition MOTIONSNUMMER DELAD [ ] Partimotion Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Motivering Fler jobb inte ökade

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 211 Ekonomiska utsikter våren 211 Ekonomiska utsikter Våren 211 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal...4 2:1 Internationella förutsättningar... 9 3:1 Försörjningsbalans...11

Läs mer

Budgetpropositionen för 2012

Budgetpropositionen för 2012 Nationalekonomiska föreningens förhandlingar Sammanfattade av Birgitta Filppa, Karin Sirén och Elisabeth Gustafsson 2011-09-21 Ordförande: Pehr Wissén Inledare: Anders Borg, finansminister Kommentator:

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 Ura 2007:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 AMS Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby En global balansakt om sparandeobalanser och kriser Mats Kinnwall/Stefan Ackerby Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa Rapportserien Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa bygger på

Läs mer

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se Konjunktur & räntor SBAB:s konjunkturbrev nr 4 n 14 augusti 2006 Konjunkturbrevet i korthet n Internationella konjunkturen robust men sårbar. n USA-ekonomin kyls av. Svår riskavvägning för Fed. n Konjunkturen

Läs mer