Välkommen till Min Ansökan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Min Ansökan"

Transkript

1 Välkommen till Min Ansökan INNAN DU BÖRJAR På startsidan kan du välja språk (svenska eller finska). För att kunna fylla i ansökan behöver du skapa ett användarkonto (se instruktion på bild 3). Ska du som skapar kontot fylla i flera ansökningar för organisationen? Då kan du fylla i organisationsuppgifter i menyn Mina uppgifter. Uppgifterna hämtas sedan till varje ansökan som skapas. NÄR DU FYLLER I ANSÖKAN Fyra klick behövs för att komma till ansökningsformuläret för Nordprogrammet: EU-medel -> Europeiskt territoriellt samarbete -> Nord -> Val av insatsområde Ansökningsformuläret består av nio flikar. Anvisningar till respektive flik finns i projekthandboken under rubriken Ansöka - Min ansökan INNAN DU SKICKAR IN ANSÖKAN En ansökan som skickas in bör vara så komplett som möjligt (inklusive bilagor). Kompletteringar kan endast göras via e-post efter att ansökan skickats in. En s.k. kontroll/validering av ansökan görs innan du skickar in. Du blir då uppmärksammad på om det finns obligatoriska uppgifter som inte är ifyllda eller om det finns uppgifter med fel format. Genom att klicka på Vanliga frågor får du information om Min ansökan, till exempel om frågor som rör inloggning. Klicka här för att komma till den sidan. Klicka på Gå vidare till inloggning för att börja arbeta med ansökan 1 (32)

2 I nästa steg väljer du om du vill logga in med e-legitimation eller med ett användarkonto kopplat till din e-postadress. Val av inloggningsmetod Om du redan skapat ett konto och ska logga in, fyll i Användarnamn och lösenord För att skapa ett nytt konto, klicka Registrera konto (det går bara att registrera ett konto per e-postadress). Efter att registrering skett skickas ett e-postmeddelande till den angivna e-postadressen. Aktivera kontot genom att klicka på aktiveringslänken (OBS! Länken gäller endast en gång) 2 (32)

3 Generella funktioner Mina ansökningar Den första vyn som visas efter inloggning är Mina ansökningar. Här visas de ansökningar som skapats av den person som äger e-legitimationen som användes vid inloggning, oavsett vilken organisation som har tagit eller ska ta emot ansökan. Om du loggat in med ett konto kopplat till din e-postadress, syns här ansökningar som tidigare skapats via det kontot. Här visas status på ansökan, sparad eller skickad. Här visas ansökans webboch ärende-id. En ansökan i status sparad är ännu ej inskickad till mottagande organisation. När ansökan skickats in byter den status till skickad och är därefter inte längre möjlig att redigera. Den kan däremot exporteras som en PDF-fil. En sparad ansökan har endast ett webb-idnummer, medan en inskickad ansökan också har ett ärende-id. 3 (32)

4 Mina uppgifter Används bara i svenska regionala program ej interreg Vyn Mina uppgifter 4 (32)

5 Skapa en ny ansökan Klicka här för att skapa en ny ansökan. Fyra klick behövs för att komma till ansökningsformuläret till ett insatsområde inom Nordprogrammet; EU-medel Europeiskt territoriellt samarbete Nord Val av insatsområde Sök dig fram till rätt insatsområde. Är du osäker kontaktar du den organisation som ska ta emot ansökan. 5 (32)

6 Fliken Allmänna uppgifter Här visas vilken ansökanstyp som är aktuell och till vilken organisation den ska skickas. Du kan när som helst spara dina ifyllda uppgifter eller spara ned en PDF-version av ansökan (Spara eller Visa ansökan som PDF) En personlig rubrik gör ansökan enklare att finna, till exempel i de fall det arbetas med flera ansökningar parallellt. Om ansökan ska sparas för senare bearbetning måste en personlig rubrik anges. Ansökan består av nio flikar där olika uppgifter ska fyllas i. Alla uppgifter markerade med * är obligatoriska! 6 (32)

7 Fliken Stödsökande 61 Om du klickar på plustecknet visas en hjälptext. 61 I-knappen länkar till informationssidor på Nordprogrammets webbsida. I projekthandbokens avsnitt Min ansökan finns information kring vad du ska fylla i under respektive flik. 7 (32)

8 Flikarna Medsökande och Norsk partner Fliken Medsökande består av uppgifter om övriga stödmottagare i projektet (ej norska). Under fliken Norsk partner lägger du till uppgifter om projektets eventuella norsk part. Klicka Lägg till organisation för att ange uppgifter om en stödmottagare. OBS! Kom ihåg samtliga stödmottagare. Fyll sedan i uppgifterna i den dialogruta som öppnas. 8 (32)

9 Fliken projektbeskrivning Under fliken Projektbeskrivning ska projektets mål, indikatorer, resultat m.m. beskrivas. Varje textfält rymmer 4000 tecken. Tänk på att det viktiga är att uttrycka sig klart och kärnfullt! Kom ihåg att klicka på i-knappen om du behöver hjälp med vad du ska ange i respektive ruta! Fliken Aktiviteter Aktiviteterna projektledning och kommunikation är obligatoriska. Under aktiviteten Projektledning rekommenderas att ni lägger upp en delaktivitet som handlar om slutrapportering. Klicka Lägg till aktivitet för att lägga till fler aktiviteter. 9 (32)

10 Flikarna EU-budget och Norsk budget Fliken EU-budget består av projektets budgeten i EU-länder. Norsk budget läggs in under fliken Norsk budget. Kostnader - klicka på pilarna för att ange budgeterade kostnader per kostnadsslag (anges i EUR). Respektive part i projektet har en egen kolumn. Medfinansiering - klicka på pilarna för att ange namn och summa per finansiär för respektive part i projektet (anges i EUR). Beräkningen av stöd sker automatiskt. Redigera budget För att fylla budgeten med kostnader klickar du på den lilla pilen vid kostnadsslaget och sedan på Lägg till. 10 (32)

11 Du kan sedan fylla i kostnader per partner. Det är viktigt att kostnaderna är realistiska och specificerade. Observera att detta är ett exempel med fiktiva siffror! Summeringar sker automatiskt. För att lägga till medfinansiering klickar du på den lilla pilen och sedan på Lägg till. Du kan sedan fylla i Finansiär, eventuella kommentarer och belopp. Summeringar sker automatiskt. 11 (32)

12 Fliken Bilagor Genom att klicka Välj öppnas möjligheten att söka fram de filer som ska bifogas ansökan. Klicka Bifoga för varje bilaga du bifogar. Bilagornas totala storlek i Min ansökan får inte överskrida 10 Mb. Det kan betyda att ni som sökande måste skicka in vissa bilagor med e-post till någon av beredningshandläggarna på det gemensamma sekretariatet. Observera att bilagorna inte behöver skickas in per post! Giltiga filformat är: *.pdf, *.txt, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.ppt, *.pptx, *.rtf, *.tif, *.tiff, *.svg, *.jpg, *.jpeg (alla filer utom Excel-filer konverteras automatiskt till PDF-format när de skickas in) Om fel fil laddas upp kan den raderas via ett klick på Ta bort. Skicka in ansökan Vill du veta hur nära du är att ha fyllt i ansökan fullständigt? Du kan när som helst validera din ansökan genom att klicka Kontrollera, signera och skicka. Du blir då uppmärksammad på ifall det finns obligatoriska uppgifter som inte är ifyllda eller om det finns uppgifter med fel format (flikar med dessa uppgifter markeras med rött). OBS! Tänk på att välja Avbryt och gå tillbaka din ansökan för att inte råka skicka in ansökan innan du har färdigställt ansökan inklusive alla bilagor. Efter att ansökan skickats in ska behörig person hos den samordnande stödmottagaren skriva under ett missiv av ansökan. Missivet finns tillgängligt först efter att ansökan har skickats in. Du hittar missivet via menyn Mina ansökningar (Signera manuellt). Signera manuellt och skicka in originalet med post till förvaltande myndighet. Inskickad ansökan sparas i PDF-format via menyn Mina ansökningar! Där syns också vilken status ansökan har. 12 (32)

13 Ansökan har tilldelats ett ärende-id Ansökan om utbetalning Logga in i Min ansökan som vanligt. Klicka sedan på Skapa ansökan om utbetalning. 13 (32)

14 Klicka sedan på Gå till ansökan om utbetalning av EU-medel. I dialogen som öppnas skriver du in ärende-id för det ärende där du vill ansöka om utbetalningen. Ärende-id står på beslutet. OBS! Ärendet kan bara visas om rätt ärende-id fyllts i och om den e-postadress du loggat in i Min ansökan med finns registrerad bland ärendets kontakter. Om du inte hittar ditt ärende, kontakta handläggare på sekretariatet eller förvaltande myndighet för att lägga till kontaktuppgifter på ärendet. 14 (32)

15 När ärendet hittats klickar du på Skapa utbetalningsansökan. I dialogen som öppnas fyller du i start- och slutdatum för den period ansökan avser. Du kommer sedan åter till översikten. Klicka på Utbetalning för att komma vidare. 15 (32)

16 Ekonomirapport Ekonomirapporten utgår från den budget som beslutats i ärendet. För varje utbetalningsansökan uppdateras ekonomirapporten så att det alltid är informationen enligt senaste beslut som visas. Du kan inte redigera direkt i ekonomirapporten, utan det är uppgifterna du registrerar under rubrikerna Utgifter och Medfinansiering som syns här sedan. Här väljer du om du vill registrera utgifter, medfinansiering eller dokument. Support Rubrikerna Förskott och Checksumma används av handläggarna i ett senare skede och behöver inte användas vid ansökan om utbetalning. Längst ner på sidan görs automatiska beräkningar av stödandelar och medfinansiering. Här kan du enkelt utläsa om du har tillräcklig medfinansiering, sett till stödandel och faktiska kostnader. 16 (32)

17 Registrera utgifter Klicka på Utgifter för att registrera bidragsberättigade kostnader. Klicka på Lägg till rad för att registrera utgifter, en rad i taget. När du lagt till en rad kan du klicka i cellerna för att redigera innehållet. (Lägg till från fil används inte av Nordprogrammet) OBS! Den rad som redan finns i skärmbilden används för filtrering när du snabbt behöver söka verifikat bland en större mängd. Det går inte att registrera utgifter här. (Exportera till fil kan användas om behov finns att få de inlagda utgiftsraderna till Excel) 17 (32)

18 Lägga till enskild utgiftsrad Ovanför raderna finns det fyra stycken menyval för hantering av kolumnerna i tabellen: - Visa verifikatsinformation - Visa övrig information - Visa granskningsinformation - Återställ till standardkolumner Observera att kolumnen Id är tom. Du kan inte redigera denna kolumn. Genom att klicka i fälten öppnas de för redigering. Genom att klicka i datumfälten öppnas en kalender, där datum kan väljas. Genom att klicka i fältet Kostnadsslag öppnas en lista, där rätt kostnadsslag kan väljas. Kostnadsslagen hämtas från ärendets budget. Genom att klicka på kolumnrubriken kan den registrerade informationen sorteras. Finns behovet att bara se ett fåtal kolumner kan även varje enskild kolumn döljas. Alla rader som du lägger till ska innehålla: - Belopp - Kostnadsslag - Stödmottagare (sökande/medsökande i systemet) Utgå från de belopp som godkänts i intyget från nationell kontrollant för respektive stödmottagare. I kolumnen för kostnadsslag finns en lista där du väljer vilket kostnadsslag som raden ska kopplas till. I kolumnen för sökande/medsökande finns en lista där du väljer vilken stödmottagare som raden ska kopplas till. 18 (32)

19 Lägga till medfinansiering Klicka på Medfinansiering för att registrera periodens medfinansiering. Klicka på Lägg till rad för att registrera medfinansiering I dialogen som öppnas anger du typ av medfinansiering (medfinansieringsrad), belopp samt vilken sökande eller medsökande medfinansieringen ska kopplas till. Klicka sedan på OK. Upprepa proceduren och lägg till flera rader, tills all medfinansiering har registrerats. 19 (32)

20 Om det saknas finansiering eller om registrerad medfinansiering är för låg, visas ett felmeddelande om detta. Lägg till dokument Om det inte har hunnit komma in medfinansiering från en extern finansiär under perioden kan motsvarande belopp läggas in på den stödmottagare som lagt ut för kostnaderna. Detta justeras senare när extern finansiering har betalats in. Klicka på Dokument för att bifoga bilagor till ansökan om utbetalning Klicka sedan på Lägg till dokument. 20 (32)

21 Klicka på Välj fil från datorn för att söka upp rätt dokument som ska bifogas. Klicka sedan på Lägg till. Observera att största tillåtna filstorlek är 10MB. Det finns dock ingen begränsning för sammanlagd storlek av alla bilagor. Bilagan visas sedan i dokumentlistan. Upprepa proceduren för att bifoga flera filer. Lägesrapport och indikatororganisationer I samband med att en ansökan om utbetalning registreras, finns möjlighet att registrera Lägesrapporter och Hantera indikatororganisationer. Här kan du lägga till eller ta bort organisationer, som sedan ska användas vid registrering av indikatorer. Exempelvis kan en indikator mäta hur många företag som tagit del av en viss insats och då registreras vilka organisationer det rör sig om här. 21 (32)

22 Hantera indikatorsorganisationer För att lägga till eller ta bort organisationer klickar du på Hantera valbara organisationer. Klicka på Lägg till organisation för att mata in organisationerna en och en. Det går också att läsa in organisationer från fil. Denna ska då vara kommaseparerad (.csv) och endast innehålla uppgifter om land och organisationsnummer.. 22 (32)

23 När alla uppgifter fyllts i klickar du på Verkställ. Organisationen är nu registrerad och möjlig att använda vid redovisning av indikatorer. 23 (32)

24 Lägesrapporter Lägesrapporter rapporteras av den sökande via Min ansökan och är tänkta som en rapportering av projektets måluppfyllnad hittills. För att läsa eller redigera en lägesrapport klickar du på Lägesrapporter. Klicka sedan på Öppna. 24 (32)

25 För att redigera ett indikatorsutfall klickar du på Ändra. Genom att klicka på Lägg till eller Ta bort flyttar du valbara organisationer mellan Vald och Ej vald. När sorteringen är klar klickar du på verkställ. 25 (32)

26 Utfallet av aktuell indikator har nu registrerats. Lägg till dokument Det går även att skicka med bilagor till lägesrapporter. För att skicka med en bilaga klickar du på Dokument. 26 (32)

27 Klicka sedan på Lägg till dokument. Klicka sedan på Välj fil från datorn och leta upp rätt fil på din hårddisk eller i nätverket. Klicka sedan på Lägg till. Bilagan finns nu registerad i lägesrapporten. 27 (32)

28 Validera och skicka in utbetalningsansökan Klicka på Validera utbetalning för att kontrollera att ansökan är komplett. Om allt är okej så får du ett meddelande om att ansökan kan skickas in. Om något saknas eller är felaktigt så får du ett meddelande om detta. 28 (32)

29 Klicka på Skicka in utbetalning när du vill skicka in din ansökan. I den dialog som öppnas klickar du på Verkställ om du vill skicka in ansökan. Klicka på Avbryt om du vill fortsätta redigera din ansökan. 29 (32)

30 När ansökan om utbetalning skickats in OBS! När du har skickat in ansökan om utbetalning i systemet ska du ladda ner ett missiv. Missivet ska skrivas ut och undertecknas av person som är behörig att företräda organisationen. Missivet ska skickas med originalunderskriften till: Förvaltande myndighet Interreg Nord Länsstyrelsen i Norrbottens län Luleå (Det finns även ett tomt missiv att ladda ned men då måste du själv fylla i nödvändiga uppgifter.) När ansökan om utbetalning skickats in kan den inte längre redigeras. Det går dock att titta på all data som redigerats. En inskickad ansökan om utbetalning visas inte under rubriken Mina ansökningar i Min ansökan. För att titta på en inskickad ansökan om utbetalning loggar du in på samma sätt som när du ska göra en ansökan om utbetalning, alltså du går till Skapa ansökan om utbetalning och så vidare enligt anvisningarna ovan. 30 (32)

31 När du loggat in på ärendet kan du följa dess gång genom beslutsprocessen här. Eventuella granskningsanmärkningar blir dock inte synliga förrän beslut har fattats i ärendet. Om du går in i ansökan under rubriken Dokument, finner du att det skapats en PDF-fil, utöver de filer du själv bifogat. Denna PDF-fil är en kopia av alla de uppgifter du registrerat och skickat in. Filen kan laddas ner och sedan skrivas ut eller skickas i ett e-postmeddelande. 31 (32)

32 ÄNDRA KONTOUPPGIFTER eller AVSLUTA ETT KONTO Från inloggningssidan i Min ansökan klickar du på Ändra kontouppgifter. Ett nytt webbläsarfönster eller flik med formulär öppnas. Här anger du din registrerade e-postadress och lösenord. Klicka på knappen Logga in. För att ändra kontouppgifterna klickar du på de olika alternativen: Byt fullständigt namn, Byt lösenord, Byt e-postadress. För att avsluta kontot väljer du alternativet Avsluta konto. Observera att om kontot avslutas kommer eventuella sparade ansökningar att gå förlorade GLÖMT LÖSENORD? Om du glömt ditt lösenord, gå till inloggningssidan i Min ansökan och klicka på länken Glömt lösenord. Ett nytt webbläsarfönster eller flik öppnas. Ange din e-postadress och klicka på knappen Återställ lösenord. Ett bekräftels med en aktiveringslänk kommer att skickas till angiven e-postadress. Observera att e-postadressen sedan tidigare måste vara registrerad. ÖVERLÅTA ETT KONTO TILL EN ANNAN Från inloggningssidan i Min ansökan klickar du på Ändra kontouppgifter. Ett nytt webbläsarfönster eller flik med ett formulär öppnas. Här anger du din registrerade e-postadress och lösenord. Klicka på knappen Logga in. Välj alternativet Byt e-postadress. Fyll i e- postadressen till den som kontot ska överlåtas till. Ett aktiveringsmeddelande kommer att skickas till den nya e-postadressen. Observera att det inte går att överlåta kontot till en e- postadress som sedan tidigare finns registrerad. Den nye innehavaren av kontot ska sedan ändra sina uppgifter och lösenord (se Ändra kontouppgifter). Support Kontaktformulär för frågor om teknisk support på Min Ansökans första sida. Du kan också vända dig till sekretariat eller förvaltande myndighet som kan skicka ett supportärende vidare till teknisk support för Min Ansökan. Information som behövs vid en felanmälan: - e-post och telefonnummer till sökande - Webb-id, det vill säga det id som ärendet tilldelats i Min Ansökan - Ärende-id, det vill säga det id som framgår av beslut om stöd - Vilket operativsystem och webläsare som använts - Vid vilken tidpunkt problemet uppstod 32 (32)

Guide till Min ansökan

Guide till Min ansökan Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR På startsidan kan du välja språk (svenska eller finska). För att kunna fylla i ansökan behöver du skapa ett användarkonto (se instruktion på bild 3). Ska du som skapar

Läs mer

Snabbguide till Min ansökan

Snabbguide till Min ansökan Version 2015-05-12 Snabbguide till Min ansökan Innan du börjar För att kunna fylla i ansökan behöver du skapa ett användarkonto (se instruktion på bild 3). Ska du som skapar kontot fylla i flera ansökningar

Läs mer

Snabbguide Ansökan om medel

Snabbguide Ansökan om medel Snabbguide Ansökan om medel Version 2016-07-07 Snabbguide Ansökan om medel Innan du börjar Ansökan om medel görs av samordnande stödmottagare i e-tjänsten Min ansökan. För att kunna fylla i ansökan behöver

Läs mer

Välkommen till Min Ansökan

Välkommen till Min Ansökan Välkommen till Min Ansökan Min ansökan är en e-tjänst för företag och offentliga aktörer som ansöker om medel i följande stöd: Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektmedel, regionalt investeringsstöd,

Läs mer

Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09

Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09 Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09 1 Så funkar det Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR FYLLA I ANSÖKAN För att kunna börja att fylla i ansökan behöver du

Läs mer

Välkommen till Min Ansökan

Välkommen till Min Ansökan Välkommen till Min Ansökan Min ansökan är en e-tjänst för företag och offentliga aktörer som ansöker om medel i följande stöd: Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektmedel, regionalt investeringsstöd,

Läs mer

Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan

Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan Version 1.1, 2016-05-20 Innehåll Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan... 1 Förutsättningar att skapa en utbetalningsansökan... 1 1 Logga in i Min

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Ansökningsseminarium Malmö 26 januari 2016

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Ansökningsseminarium Malmö 26 januari 2016 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Ansökningsseminarium Malmö 26 januari 2016 Program för dagen 10:30 12:30 Gemensam genomgång 12:30 13:15 Lunch 13:15 16:15 Rådgivningsmöten med sekretariatet.

Läs mer

Manual Min Ansökan. Version (45)

Manual Min Ansökan. Version (45) Manual Min Ansökan Version 0.6 2016 06 30 1 (45) 1 (45) Innehåll Välkommen till Min Ansökan... 3 Val av inloggningsmetod... 4 Generella funktioner... 5 Mina ansökningar... 5 Mina uppgifter... 6 Skapa en

Läs mer

ELEV- HANDLEDNING (Ansökan via webben) www.orebro.se/gymnasieantagningen

ELEV- HANDLEDNING (Ansökan via webben) www.orebro.se/gymnasieantagningen ELEV- HANDLEDNING (Ansökan via webben) www.orebro.se/gymnasieantagningen Gymnasieantagningen i Örebro län På Gymnasieantagningens hemsida www.orebro.se/gymnasieantagningen hittar du information om vad

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR TILLSÄTTARE/LAGLEDARE OCH DOMARE Cleverservice ett smart sätt att hantera matcher, domartillsättningar, samt utbetalningar av arvoden 2015 ANVÄNDARHANDLEDNING - CLEVERSERVICE Cleverservice

Läs mer

Generell användarmanual E-CO2

Generell användarmanual E-CO2 Generell användarmanual Instruktioner till det elektroniska systemet för rapportering av växthusgaser, allmänt om hur man får åtkomst till systemet, administration av användarkonton och organisationsuppgifter

Läs mer

Användarmanual Outlook-plugin Outlook-plugin för Mina meddelanden

Användarmanual Outlook-plugin Outlook-plugin för Mina meddelanden Outlook-plugin för Mina meddelanden 2016-02-09 (/Preliminär): Sida 1 av 18 Mina meddelanden Mina meddelanden är en tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner till privatpersoner och företag.

Läs mer

Administrera utskick på utbildningstillfälle

Administrera utskick på utbildningstillfälle Administrera utskick på utbildningstillfälle Man kan administrera utskick för ett utbildningstillfälle på följand tre sätt: Via knappen Skapa utskick till markerade i under fliken Deltagare Vi länken Skicka

Läs mer

TIMREDOVISNINGSSYSTEM

TIMREDOVISNINGSSYSTEM TIMREDOVISNINGSSYSTEM Företagsekonomiska Institutionen Inledning med begreppsförklaring Huvudmeny Budgethantering Planering Rapportering Signering Utskrifter/Rapporter Byt lösenord Logga ut 1 Inledning

Läs mer

Logga in. Gå in på: www.t-d.se. Klicka på Logga in. Klicka på den region, kommun eller organisation där din verksamhet finns

Logga in. Gå in på: www.t-d.se. Klicka på Logga in. Klicka på den region, kommun eller organisation där din verksamhet finns Registrera I TD Logga in Gå in på: www.t-d.se Klicka på Logga in. Klicka på den region, kommun eller organisation där din verksamhet finns inventerad och registrerad. Skriv in ditt användarnamn och lösenord.

Läs mer

Webb-bidrag. Sök bidrag på webben www.solvesborg.se. Gäller från 2015-01-01

Webb-bidrag. Sök bidrag på webben www.solvesborg.se. Gäller från 2015-01-01 Sök bidrag på webben www.solvesborg.se Gäller från 2015-01-01 Innehåll Kontaktperson Fritids- och turismkontoret Sölvesborg kommun Inledning Följande bidrag går att söka på webben Logga in Dokumenthantering

Läs mer

Anva ndarhja lp IMYR -Myndighetsrapportering

Anva ndarhja lp IMYR -Myndighetsrapportering Anva ndarhja lp IMYR -Myndighetsrapportering Innehåll Logga in... 2 Byt lösenord... 3 Aktuella rapporteringar... 4 Formuläret... 5 En sida... 5 Flera sidor... 5 Skicka in XML-fil... 7 Resultat av uppladdningen...

Läs mer

Användarmanual och policy för Göteborgs Evenemangskalender på goteborg.com

Användarmanual och policy för Göteborgs Evenemangskalender på goteborg.com Användarmanual och policy för Göteborgs Evenemangskalender på goteborg.com Policy - Evenemangen får inte vara för små och lokala, utan ska vända sig till internationella besökare i första hand, men även

Läs mer

Manual för BPSD registret. Version 6 / 2013 06 17

Manual för BPSD registret. Version 6 / 2013 06 17 Manual för BPSD registret Version 6 / 2013 06 17 Logga in Logga in till registret överst till höger på hemsidan. (Observera att du hittar testdatabasen längre ner på hemsidan) Fyll i ditt personliga användarnamn

Läs mer

Manual fö r kursspecifika ansö kningsförmula r Fölkhö gsköla.nu

Manual fö r kursspecifika ansö kningsförmula r Fölkhö gsköla.nu Manual fö r kursspecifika ansö kningsförmula r Fölkhö gsköla.nu 2014-01-23 Bakgrund Folkhögskola.nu har utvecklat en funktion som gör det möjligt för skoladministratörer att skapa kursspecifika digitala

Läs mer

Hur du arbetar med VFU-portfölj i Mondo. en lathund för student

Hur du arbetar med VFU-portfölj i Mondo. en lathund för student Hur du arbetar med VFU-portfölj i Mondo en lathund för student Du skapar din VFU-portfölj På ingångssidan mondo.su.se ligger i högerspalten, innan du loggar in, en länk till en manual för hur du skapar

Läs mer

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 9 Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 2.0 Sidan 2 av 9 Innehåll Hur man beställer inlästa läromedel för abonnemangskunder... 3 Logga

Läs mer

Menys webbaserade kurser manual för kursdeltagare. Utbildningsplattform: Fronter

Menys webbaserade kurser manual för kursdeltagare. Utbildningsplattform: Fronter Menys webbaserade kurser manual för kursdeltagare Utbildningsplattform: Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 6 Kursens rum (startsida) 7 Webblektion 8 Inlämning

Läs mer

Administration Excelimport

Administration Excelimport Administration Excelimport För att importera medlemmar till registret så laddar man först ner mallen för importfil, fyller i uppgifterna och laddar sedan upp filen genom att klicka på + Importera fil.

Läs mer

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler För handledare I den här lathunden finns detaljerade instruktioner om hur du gör för att ladda ner rapporter och ljudfiler från dina studenter. Först kommer

Läs mer

Manual. Rapportera väntetider i systemet Utbudstjänst SLL

Manual. Rapportera väntetider i systemet Utbudstjänst SLL Manual Rapportera väntetider i systemet Utbudstjänst SLL Innehåll 1 Om väntetidsrapportering... 1 2 Logga in... 1 3 Glömt lösenord/problem att logga in... 1 4 Ny användare... 2 5 Ändra användaruppgifter...

Läs mer

Handledning för ansökan om Transportbidrag E-TJÄNSTEN MIN ANSÖKAN. Sida 0(24) Tillväxtverket

Handledning för ansökan om Transportbidrag E-TJÄNSTEN MIN ANSÖKAN. Sida 0(24) Tillväxtverket Handledning för ansökan om Transportbidrag E-TJÄNSTEN MIN ANSÖKAN 0(24) 1(24) Innehåll Hitta ansökan... 3 Välkommen till Min Ansökan... 5 Val av inloggningsmetod... 6 Mina uppgifter... 7 Generella funktioner...

Läs mer

Vad är WordPress? Medlemmar

Vad är WordPress? Medlemmar Vad är WordPress? WordPress är ett publiceringsverktyg som används för att kunna ändra och uppdatera innehåll på en webbplats. Varje gång ni är inloggad på er nya webbplats så använder ni er av detta verktyg,

Läs mer

TIMREDOVISNINGSSYSTEM

TIMREDOVISNINGSSYSTEM TIMREDOVISNINGSSYSTEM Företagsekonomiska Institutionen Inledning med begreppsförklaring Huvudmeny Planering Rapportering Signering Utskrifter/Rapporter Byt lösenord Logga ut 1 Inledning med begreppsförklaring

Läs mer

Föräldrar i Skola24. Schema

Föräldrar i Skola24. Schema Föräldrar i Skola24 Schema Ett textschema kan ses på startsidan om skolan har valt att aktivera funktionen. Passerade lektioner visas i grått, nuvarande eller nästkommande lektion är blåmarkerad och kommande

Läs mer

IdrottOnline Lathund för inmatning av Nyhet

IdrottOnline Lathund för inmatning av Nyhet Handledning för hur du lägger in en nyhet på hemsidorna för Roxen, OKS och IFK. Exemplen är från Roxen men principen är densamma för OKS resp. IFK. Adresser till hemsidorna: www.okroxen.se www.okskogsstrovarna.se

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Ansökningsseminarium Göteborg 20 augusti 2015

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Ansökningsseminarium Göteborg 20 augusti 2015 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Ansökningsseminarium Göteborg 20 augusti 2015 Syftet med dagen Varför: Hjälpa er att skriva en ansökan, för att dels kunna få Interreg-medel, men också så

Läs mer

Ändra föreningsuppgifter i föreningsregistret i Interbook

Ändra föreningsuppgifter i föreningsregistret i Interbook Ändra föreningsuppgifter i föreningsregistret i Interbook Välkommen till föreningsregistret i Interbook! När föreningen fått användarnamn och lösenord kan du gå in och ändra uppgifterna. Kom ihåg att gå

Läs mer

FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN. Fortnox kom igång guide Praktisk bokföring. En guide för dig som vill komma igång med bokföring i Fortnox

FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN. Fortnox kom igång guide Praktisk bokföring. En guide för dig som vill komma igång med bokföring i Fortnox Fortnox kom igång guide Praktisk bokföring En guide för dig som vill komma igång med bokföring i Fortnox Innehåll KOM IGÅNG INGÅENDE BALANSER KONTOPLAN BOKFÖRING RAPPORTER LEVERANTÖRER KUNDER KUNDFAKTURA

Läs mer

Manual för Min sida 1/9. 2011-05-26 rev 2011-09-02

Manual för Min sida 1/9. 2011-05-26 rev 2011-09-02 1/9 2011-05-26 rev 2011-09-02 Manual för Min sida Introduktion... 2 Hur länge finns Min sida kvar?... 2 Vad kan jag publicera på Min sida?... 2 Inloggning... 2 Redigera personliga uppgifter... 3 Redigera

Läs mer

PLATINA 1(15) Ett ärende, från början till slut

PLATINA 1(15) Ett ärende, från början till slut 1(15) Ett ärende, från början till slut 2(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1 NYTT DIARIEFÖRT ÄRENDE ----------------------------------------------------------

Läs mer

Laganmälan & Laghantering

Laganmälan & Laghantering 203 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 234 600 02 NORRKÖPING Tel. 0-23 0 80 www.svemo.se Laganmälan & Laghantering [En enkel guide för hur du anmäler ett lag i SVEMO TA.] Innehåll Innehåll...

Läs mer

Välkommen till Kammarkollegiets Inkassogrupp

Välkommen till Kammarkollegiets Inkassogrupp Välkommen till Kammarkollegiets Inkassogrupp Välkommen till Kammarkollegiets Inkassogrupp och vår e-tjänst för våra uppdragsgivare Kollegiet Online Via internet kan du utan avbrott (24-7-365) bl.a. granska

Läs mer

ROVBASE. Logga in och anpassa Rovbase. Version 1.0 2012-12-04

ROVBASE. Logga in och anpassa Rovbase. Version 1.0 2012-12-04 ROVBASE Manual Logga in och anpassa Rovbase Version 1.0 2012-12-04 Innehåll Förord 3 Inloggning 4 Översikt meny och startflik 9 Ändra lösenord, kontaktuppgifter och 11 personliga inställningar Support

Läs mer

Observera att privatpersoner inte kan söka det förberedande stödet inom lokalt ledd utveckling.

Observera att privatpersoner inte kan söka det förberedande stödet inom lokalt ledd utveckling. Anvisning till blanketten Stöd för fortsatta arbetet i förberedande stödet inom lokalt ledd utveckling genom Leader 2014-2020 ansökan om stöd för fortsatta arbetet med att skriva utvecklingsstrategi Vem

Läs mer

Föreningen Nordens lokala hemsidor

Föreningen Nordens lokala hemsidor Guide till Föreningen Nordens lokala hemsidor 2016-01-11 1 Innehåll Hjälpfilm... 3 Logga in... 3 Nytt inlägg... 4 Lägg till bild... 8 Lägga till bildgalleri... 11 Publicera... 13 Kalendarium... 14 Ta bort

Läs mer

Medioteket. Introduktion till sli.se/medioteket för lärare

Medioteket. Introduktion till sli.se/medioteket för lärare Medioteket Introduktion till sli.se/medioteket för lärare Innehåll 4 Konto Redan medlem Bli medlem 5 Söka Produktsök Filter (Nyhet!) Boxar (Nyhet!) Samsök (Nyhet!) 6 Strömma media 7 Boka media och förlänga

Läs mer

För dig som beviljar ärenden

För dig som beviljar ärenden Uppsala universitet Personalavdelningen Eric Ålund EGENRAPPORTERING i PRIMULA För dig som beviljar ärenden Innehåll Introduktion... 2 Meddelande om ärende... 2 Logga in... 2 Månadsomställningar... 2 Logga

Läs mer

Manual BizPart Semesterplan

Manual BizPart Semesterplan Manual BizPart Semesterplan Innehåll 1 Om manualen... 2 2 Komma igång... 2 2.1 För användare... 2 2.1.1 Logga in... 2 2.1.2 Ansök om semester... 3 2.1.3 Visa semestertabell... 3 2.1.4 Ta bort semesteransökan...

Läs mer

Anvisningar webbansökan Transportbidrag

Anvisningar webbansökan Transportbidrag Anvisningar webbansökan Transportbidrag Under den andra fliken Hur ansöker jag? hittar du länken till webbansökan för transportbidrag Länk till ny ansökan för transportbidrag Länk till sparad/inlämnad

Läs mer

Axiell Arena. Samarbeta om bilder Regionbiblioteket i Kalmar län

Axiell Arena. Samarbeta om bilder Regionbiblioteket i Kalmar län Axiell Arena Samarbeta om bilder Regionbiblioteket i Kalmar län Introduktion Det finns möjlighet att samarbeta om bilder i Axiell Arena. Samarbetet kan läggas upp på olika sätt, men i denna lathund beskrivs

Läs mer

Lathund till Annonsportalen

Lathund till Annonsportalen Lathund till Annonsportalen * För uppdrags-/arbetsgivare * www.gu.se/samverkan/annonsportalen/ Snabbvägar: 1. Klicka på För arbetsgivare 2. Sök efter arbetsgivarens namn i sökrutan. a. Om namnet finns

Läs mer

Information om nya kontaktvägar Lathund för Kundwebben

Information om nya kontaktvägar Lathund för Kundwebben 1(5) Servicedesk Information om nya kontaktvägar Lathund för Kundwebben Innehåll 1.0 Nya kontaktvägar... 3 1.1 Inloggning på Kundwebben... 3 1.2 Kontakta Statens servicecenter via telefon... 3 2.0 Kundwebben

Läs mer

Anvisningar för att fylla i blanketten om arbetsstipendium för bild och formkonstnärer år 2016

Anvisningar för att fylla i blanketten om arbetsstipendium för bild och formkonstnärer år 2016 Anvisningar för att fylla i blanketten om arbetsstipendium för bild och formkonstnärer år 2016 Personuppgifter Skriv ditt tilltalsnamn. Söker du via Konstnärsnämndens hemsida hämtas namnuppgifterna från

Läs mer

Heroma Självservice för anställda

Heroma Självservice för anställda Heroma Självservice för anställda 2015-06-01 1 Innehållsförteckning 3. Heroma web självservice 4. Information i självservice 5. Registrera ansökan om frånvaro, t ex semester, sjuk, komp 7. Registrera ansökan

Läs mer

Lathund Movenium ID06 Personalliggare

Lathund Movenium ID06 Personalliggare Lathund Movenium ID06 Personalliggare Inloggning : tt.movenium.com Movenium Android App från Googl0e Play Movenium ios App från App Store Om du har frågor, vänligen kontakta oss: 0840808879 - kundservice@movenium.com

Läs mer

Instruktion när NE-bilagan har lämnats via e-tjänsten Filöverföring

Instruktion när NE-bilagan har lämnats via e-tjänsten Filöverföring Instruktion när NE-bilagan har lämnats via e-tjänsten Filöverföring Här hittar du en instruktion för hur du kan ta bort NE-bilagan i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 om bilagan har överförts via e-tjänsten

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 160212

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 160212 Visma Proceedo Att attestera - Manual Version 1.4 1 Innehåll Version 1.4... 1 INNEHÅLL... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) ESKALERING... 5 3.1 Egna beställningar...

Läs mer

Manual Ledningskollen i mobilen

Manual Ledningskollen i mobilen Manual Ledningskollen i mobilen 1. Innehåll 1. Innehåll 2. Introduktion 3. Inkluderade funktioner 4. Manualens upplägg 5. Kortversion av manualen 5.1. Registrera (skapa) konto 5.2. Skapa ärende 5.3. Hantera,

Läs mer

Felanmälan eller Arbetsorder

Felanmälan eller Arbetsorder Felanmälan eller Arbetsorder Vi har valt att separera föreningens utrymmen och utrustning och det som finns i er lägenhet. Av det skälet att föreningen står för eventuella kostnader runt gemensamma utrymmen

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 2.0 / 160202

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 2.0 / 160202 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 7 Kontering... 7 Flödet...

Läs mer

Office 365 Kompetens 2013 / MB

Office 365 Kompetens 2013 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning... 2 Koppling mobiltelefonen / pekplatta till systemet... 2 Tema... 2 E post... 2 E-post inställningar (signatur)... 2 E-posthistorik samt sökning...

Läs mer

Lathund för att Kartlägga din kompetens. Läs den och använd vid kartläggningen

Lathund för att Kartlägga din kompetens. Läs den och använd vid kartläggningen Kompetensinventering Lärarlegitimation Lathund för att Kartlägga din kompetens Läs den och använd vid kartläggningen Det här behöver du. Dator med Internetuppkoppling. Din lärarlegitimation/examensbevis.

Läs mer

Lathund beställningsportal

Lathund beställningsportal 1 nov 2012 Lathund beställningsportal Stockholms Läns Landsting Nedan beskrivs funktionalitet och tillvägagångssätt för brukande av Stockholms Läns Landstins webbportal för beställning av mobiltelefoner

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 AVDELNINGAR Det finns flera olika typer av avdelningar. Standard, Nod HSB, Nod Förening, Nod Brf, Nod Styrelsewebb, Struktur och Område/projekt. Standard är den mall som används för att presentera artiklar.

Läs mer

KA Webb Arbetsmarknadsutbildningar och förberedande utbildningar

KA Webb Arbetsmarknadsutbildningar och förberedande utbildningar KA Webb Arbetsmarknadsutbildningar och förberedande utbildningar Version 1.3 Uppdaterat 2016-03-31 Hantera handlingar: - Gemensam utbildningsplan - Periodisk rapport, närvarorapportering - Informativ rapport

Läs mer

ANVÄND NAVIGATIONEN I CAPITEX SÄLJSTÖD

ANVÄND NAVIGATIONEN I CAPITEX SÄLJSTÖD ANVÄND NAVIGATIONEN I CAPITEX SÄLJSTÖD I Navigationen hittar du genvägar till funktioner i programmet. För att utnyttja detta på bästa sätt kan du anpassa Navigationen så att det passar ditt sätt att arbeta.

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Ansökan till svenska högskolor och universitet. 5 april 2016

Ansökan till svenska högskolor och universitet. 5 april 2016 Ansökan till svenska högskolor och universitet 5 april 2016 TVÅ INFORMATIONSKÄLLOR www.studera.nu www.antagning.se Här ansöker du! STEG 1: Skapa konto Skapa ett konto på www.antagning.se OBS: OBS: Skapa

Läs mer

Användarmanual för ansökan om planeringsbidrag i E-kanalen

Användarmanual för ansökan om planeringsbidrag i E-kanalen 1 Användarmanual för ansökan om planeringsbidrag i E-kanalen Om du inte redan har behörighet att ansöka i E-kanalen; Ansök då om behörighet att ansöka i E-kanalen. E-kanalen är en e-tjänst som Energimyndigheten

Läs mer

Handbok Ämnesprov 2016 Lärarinmatning I Dexter Åk 3. Uppdaterad: 2016-02-15/HL Version: 2016.1. IST AB

Handbok Ämnesprov 2016 Lärarinmatning I Dexter Åk 3. Uppdaterad: 2016-02-15/HL Version: 2016.1. IST AB Handbok Ämnesprov 2016 Lärarinmatning I Dexter Åk 3 Uppdaterad: 2016-02-15/HL Version: 2016.1 1 Innehåll REGISTRERING AV ÄMNESPROV... 3 Ämnesprovsgrupper... 3 MATEMATIK... 4 Fälten i resultatsinmatningen...

Läs mer

Efter att du har installerat ExyPlus Office med tillhörande kartpaket börjar du med att göra följande inställningar:

Efter att du har installerat ExyPlus Office med tillhörande kartpaket börjar du med att göra följande inställningar: EXYPLUS OFFICE manual Välkommen till ExyPlus Office! Efter att du har installerat ExyPlus Office med tillhörande kartpaket börjar du med att göra följande inställningar: Hämta fordon Hämta alla fordonsenheter

Läs mer

MANUAL För externa leverantörer Projektportal Investera

MANUAL För externa leverantörer Projektportal Investera MANUAL För externa leverantörer Projektportal Investera Version.0 av 7 Innehåll Introduktion... Välkommen till Projektportal Investera.... Översikt Projektportal Investera... Huvudnavigation... Startsida

Läs mer

Det andra alternativet är att ladda upp filer genom att klicka på plustecknet nere till vänster. Man klickar sig in på den mapp som man vill att

Det andra alternativet är att ladda upp filer genom att klicka på plustecknet nere till vänster. Man klickar sig in på den mapp som man vill att EPi Mediahantering I och med uppgraderingen av EPi-server så kommer ImageVault att försvinna. Istället så kommer en ny mediahantering att släppas. För att komma åt mediahanteringen så klickar man sig in

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Köpenhamn 4 mars 2015

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Köpenhamn 4 mars 2015 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Köpenhamn 4 mars 2015 Intro Vad är Öresund-Kattegat-Skagerrak? Två huvudstäder Tre länder 15 regioner Över tjugo universitet och lärosäten Nio miljoner invånare

Läs mer

BLUSTAR WEB DATOR Röstbrevlåda och aktiviteter på anknytningar för anställda på KI med KI ID, från en dator.

BLUSTAR WEB DATOR Röstbrevlåda och aktiviteter på anknytningar för anställda på KI med KI ID, från en dator. 2016 BLUSTAR WEB DATOR Röstbrevlåda och aktiviteter på anknytningar för anställda på KI med KI ID, från en dator. Innehåll Beskrivning... 2 Vad är Blustar Web?... 2 Logga in på Blustar Web... 2 Logga in...

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

Lathund för validering av avhandlingar i LUCRIS

Lathund för validering av avhandlingar i LUCRIS 2016 Lathund för validering av avhandlingar i LUCRIS Version 1.2, uppdaterad 160527 Denna lathund vänder sig till dig som validerar och publicerar avhandlingar i Lunds universitets institutionella arkiv.

Läs mer

MULTI COMAI WEBBKALENDER

MULTI COMAI WEBBKALENDER 1 MULTI COMAI WEBBKALENDER 1.1 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.4

Läs mer

VoteIT Documentation. Utgåva 0.1. VoteIT and contributors

VoteIT Documentation. Utgåva 0.1. VoteIT and contributors VoteIT Documentation Utgåva 0.1 VoteIT and contributors May 28, 2016 Innehåll 1 Lathund för moderatorer 3 2 Ordlista 9 i ii Varning: Dokumentationen är under uppbyggnad Innehåll: Innehåll 1 2 Innehåll

Läs mer

Instruktioner - Mybring Innehåll

Instruktioner - Mybring Innehåll Instruktioner - Mybring Innehåll Vad är Mybring?... 2 Funktioner i Mybring... 2 Registrera dig i Mybring... 3 Skapa och skriv ut fraktetiketter... 4 Boka upphämtning... 9 Se din orderhistorik.... 10 Skapa

Läs mer

Bromstensskolans veckomail

Bromstensskolans veckomail Instruktioner för hur man skapar och skickar Bromstensskolans veckomail 2016-04-10 Skapa nytt veckobrev... 2 Skicka iväg ditt veckomejl... 4 Lägg till bilder... 7 Lägg till webblänkar... 8 Bifoga ett dokument...

Läs mer

Hemsida Arbetsrum. Skapa arbetsrumslista

Hemsida Arbetsrum. Skapa arbetsrumslista Skapa arbetsrumslista Hemsida Arbetsrum För att kunna skapa en arbetsrumslista så markerar du i navigeringsfönstret där den nya sidan ska ligga. Klicka på menyknappen till höger om sidnamnet och sedan

Läs mer

Handledning Att arbeta med Webbplatser

Handledning Att arbeta med Webbplatser Handledning Att arbeta med Webbplatser Office 365 Kungsängens SK Innehåll 1 Webbplatser... 3 1.1 Åtkomst till Webbplatser... 3 1.2 Begräsningar... 3 2 Inloggning Office 365... 3 2.1 Inloggning via dator...

Läs mer

Dina inloggningsuppgifter är samma som du använder för att logga in på skolans datorer.

Dina inloggningsuppgifter är samma som du använder för att logga in på skolans datorer. Att logga in Öppna Internet Explorer (eller någon annan webbläsare). I adressfältet skriver du www.hjarntorget.net (eller bara hjarntorget.net). Tryck sedan på Enter-tangenten. Nu öppnas Hjärntorgets inloggningssida.

Läs mer

En lönerevision görs i flera steg; Initiering - Lönerevision Attestering - Skapa förmån - Uppdatera lön.

En lönerevision görs i flera steg; Initiering - Lönerevision Attestering - Skapa förmån - Uppdatera lön. Lönerevision En lönerevision görs i flera steg; Initiering - Lönerevision Attestering - Skapa förmån - Uppdatera lön. Under Register/Lönerevision administration, fliken Initiering markeras först de anställda

Läs mer

Lathund. Drift Teknisk Förvaltning Redigera driftåtgärder INFORMATION FRÅN VITEC

Lathund. Drift Teknisk Förvaltning Redigera driftåtgärder INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Lathund Drift Teknisk Förvaltning Redigera driftåtgärder VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V.

Läs mer

Guide till Wordpress text- och bildredskap

Guide till Wordpress text- och bildredskap Guide till Wordpress text- och bildredskap Det här är en kort användarguide som förklarar hur du lägger till, redigerar och tar bort sidor och texter från vår webbsajt med hjälp av verktyget Wordpress.

Läs mer

Administratör Rollbeskrivning och stödjande instruktion. e-tjänst för ansökan om statsbidrag Senast uppdaterad: 2016-06-03

Administratör Rollbeskrivning och stödjande instruktion. e-tjänst för ansökan om statsbidrag Senast uppdaterad: 2016-06-03 Administratör Rollbeskrivning och stödjande instruktion. e-tjänst för ansökan om statsbidrag Senast uppdaterad: 2016-06-03 2 Innehåll 1. Inledande information... 3 2. Rollen som administratör... 3 2.1

Läs mer

Raindanceportalen 2005, manual bokföringsorder 2006-08-21. Bokföringsportalen. Manual för samordnare. Utbildning Ekonomiadministrativa enheten

Raindanceportalen 2005, manual bokföringsorder 2006-08-21. Bokföringsportalen. Manual för samordnare. Utbildning Ekonomiadministrativa enheten Bokföringsportalen Manual för samordnare 1 Inledning... 3 Bokföringsorder... 3 Registrera bokföringsorder... 3 Sök bokföringsorder... 7 Sök dokument... 9 2 Inledning Denna manual behandlar endast de delar

Läs mer

SA33 - Val av kurser inom program m terminsreg

SA33 - Val av kurser inom program m terminsreg Margareta Poovi 2016-02-03 SA33 1 (15) SA33 - Val av kurser inom program m terminsreg 1. Allmänt om funktionen Funktionen SA33 används för inläggning och borttagning av kursval på program med terminsregistrering.

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Definitioner av anmärkningar Följande ikon används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en funktion

Läs mer

Användarmanual - Digitalt utbildningsprotokoll (DUP)

Användarmanual - Digitalt utbildningsprotokoll (DUP) Användarmanual - Digitalt utbildningsprotokoll (DUP) Transportstyrelsen, STR och VTI har gemensamt tagit fram ett digitalt utbildningsprotokoll (DUP) för trafikskolor och privata handledare till körkortselever.

Läs mer

Frågor i ansökan om statsbidrag för läxhjälp år 2016 skolhuvudmän

Frågor i ansökan om statsbidrag för läxhjälp år 2016 skolhuvudmän Statsbidragsenheten 1 (9) Frågor i ansökan om statsbidrag för läxhjälp år 2016 skolhuvudmän Obs! Detta dokument är endast till för att skapa överblick över vilka frågor vi ställer i ansökan. Du ansöker

Läs mer

Lathund. Så här söker du skolmjölksstödet på Internet.

Lathund. Så här söker du skolmjölksstödet på Internet. Lathund Så här söker du skolmjölksstödet på Internet www.jordbruksverket.se Här kan du läsa om hur du söker skolmjölksstöd i e-tjänsten Skolmjölk. Innehållsförteckning Så här loggar du in 3 Så här fyller

Läs mer

Skriva B gammalt nationellt prov

Skriva B gammalt nationellt prov Skriva B gammalt nationellt prov Skriva B.wma Då fortsätter vi skrivträningen. Detta avsnitt handlar om att anpassa sin text till en särskild situation, en speciell texttyp och särskilda läsare. Nu ska

Läs mer

Konsult- och servicekontoret Ekonomi & Finans Användarmanual Economa Faktura

Konsult- och servicekontoret Ekonomi & Finans Användarmanual Economa Faktura 1(16) Användarmanual Economa Faktura Fakturan scannas och tolkas i Economa faktura Fakturan skickas elektroniskt till 1:a mottagaren som granskar och ev. konterar. Fakturan skickas sedan vidare till ev.

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Arendal 30 januari 2015

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Arendal 30 januari 2015 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Arendal 30 januari 2015 Intro Vad är Öresund-Kattegat-Skagerrak? Två huvudstäder Tre länder 15 regioner Över tjugo universitet och lärosäten Nio miljoner invånare

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Den 1 juli 2009 infördes ett nytt system för skattereduktion på arbetskostnader för hushålls- och byggtjänster. Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete

Läs mer

Användarmanual VX-webben

Användarmanual VX-webben Version: 1.0 2014-10-07: 2014 evry.com Användarmanual VX-webben EVRY One Halmstad AB Sida 2 / 12 Innehåll 1 Användarmanual VX-Webben 3 2 Inloggning på VX-Webben 3 3 Skapa Grupper 6 4 Välja kategori eller

Läs mer

Vägledning inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2013

Vägledning inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2013 Vägledning inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2013 Den här informationen är tänkt att vara en vägledning för organisationer som företräder nationella minoriteter och som vill ansöka om statsbidrag.

Läs mer

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet EM2000 W-3.5, 2010-07-26 UPPDATERAD: 2015-07-22 1 (21) Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Information sid 2 4. Beställning sid 5. Ändring/Nytt SIM sid 6. Avsluta abonnemang sid 7. Fakturafråga sid 8. Felanmälan/fråga sid 9.

Information sid 2 4. Beställning sid 5. Ändring/Nytt SIM sid 6. Avsluta abonnemang sid 7. Fakturafråga sid 8. Felanmälan/fråga sid 9. AcadeMedia Telefoni Innehåll Information sid 2 4 Beställning sid 5 Ändring/Nytt SIM sid 6 Avsluta abonnemang sid 7 Fakturafråga sid 8 Felanmälan/fråga sid 9 Kontkat sid 10 Information För att göra en beställning,

Läs mer