Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl Ajournering kl , , Se bifogad närvarolista Kommunchef Eric Sörlin Chefsekonom Ove Olsson 51 Grundskolenämndens ordf Sten-Åke Adlivankin, 51 Kommunsekreterare Monica Lindwall Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Monica Lindwall Paragrafer Ordförande Jan Birgersson Justerande Göte Axelsson Lars Carlsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 1 (50)

2 Innehållsförteckning: Fråga till kommunstyrelsens ordförande från Linnéa Nyman (s) om jämställdhetsarbetet...3 Fråga till kommunstyrelsens ordförande från Svein Tryti (v) om tillkomsten av lastbilparkering...4 PLU Planeringsunderlag för perioden Markbytesavtal Ubby 1:41, Olhamra 1:3 m fl och centrumtomten vid Mörbyvägen, Vallentuna-Åby 1:125 m fl fastigheter...28 Exploateringsavtal för Kårstabygdens golfbana...30 Detaljplan för Kårstabygdens golfbana omfattande del av Ramsta 7:1 m fl samfällda fastigheter...31 Behandling av motion om planskild korsning Roslagsbanan väg 268 centerpartiet...32 Ansökan om borgen samt övrigt stöd Karby Tennisklubb...35 Budgetuppföljning hela kommunen...40 Förslag till nytt revisionsreglemente...44 Individuella pensionsavsättningar...46 Edsvikens vårdgymnasium bokslut 1999 och beviljande av ansvarsfrihet...47 Valärenden samt diverse arvoden...48 Sid 2 (50)

3 Fråga till kommunstyrelsens ordförande från Linnéa Nyman (s) om jämställdhetsarbetet KF 49 Linnéa Nyman (s) frågar kommunstyrelsens ordförande enligt följande: Hur går det med jämställdhetsarbetet, sedan jämställdhetskommittén lagts ner? Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Almlöf (m) besvarar frågan muntligt och anför bl a att ett jämställdhetsarbete bedrivs i kommunen. T ex finns jämställdhetsarbetet omnämnt som en kommungemensam särskilt viktig aktivitet/uppdrag i PLU-ärendet. I årsredovisningen skall varje nämnd ange vad som skett under föregående år inom jämställdhetsområdet. Dessutom är jämställdhetsfrågorna fastställda i det personalpolitiska programmet samt fastställs i en jämställdhetsplan, som antas av fullmäktige varje år. Detta avser då förhållandet kommunen som arbetsgivare. Vad sedan gäller jämställdhetsfrågor i förhållande till kommunens invånare, är det så att varje nämnd ansvarar för den del som riktar sig till kommunens invånare när det gäller opinionsbildning, information, idégivning och utformning av kommunens service åt allmänheten. Utfallet inom denna del kanske inte är det bästa. Frågan är besvarad. 3 (50)

4 Fråga till kommunstyrelsens ordförande från Svein Tryti (v) om tillkomsten av lastbilparkering KF 50 Svein Tryti (mp) frågar kommunstyrelsens ordförande enligt följande: Vallentuna kommun har varit sparsam med information om tillkomsten av Billefält Transport AB:s lastbilparkering. Själv har jag sökt mera information på kommunens kontor. Då har jag fått veta att byggnadslov givits i efterhand för bygget, att någon miljökonsekvensbeskrivning inte ansågs behövas inför beslutet trots närheten till reservvattentäckt och till bostäder, att det inte finns något arrendeavtal tecknat med kommunen för fastigheten där lastbilsparkeringen byggts. Detta innebär befrielse från att följa lagar och regler; befrielse från att betala de avgifter som kommunen tar för att göra utredningar och ge tillstånd; samt befrielse från att betala för att utnyttja kommunal egendom. Med anledning av detta vill fråga kommunalrådet: Hur kvalificerar sig de företagare som åtnjuter denna sortens förmåner? Vem håller reda på inofficiella beslut och avtal som inte finns skriftligt i kommunens arkiv? Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Almlöf (m) besvarar frågan muntligt och anför bl a att byggnadslov har getts i efterhand. Något avtal finns inte. I november 1999 träffade kommunen Billefälts för att diskutera ett arrendeavtal. I samband med detta noterades att arbetet erfordrade byggnadslov. Billefälts informerades om detta och uppmanades söka byggnadslov. I avvaktan på byggnadslov har inte någon arrendeförhandling förts. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser inte, utifrån deras ansvarsområde, att någon miljökonsekvensbeskrivning behöver genomföras då föreskrifter för reservatet finns och man klarar dessa samt att skyddsavståndet ligger inom de krav som råd och riktlinjer anger. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra mot parkeringsplatsen. Uttrycket förmån vill inte jag använda. De har inte åtnjutit någon förmån, i så fall har de tagit sig en sådan. Vad sedan gäller det du kallar inofficiella beslut och avtal så förekommer inte detta. Det finns handlingar i ärendet. 4 (50)

5 Frågan är besvarad. 5 (50)

6 PLU Planeringsunderlag för perioden KF 51 KS 92 AU 116 Dnr UNDERLAG Underlag för kommunfullmäktiges behandling av Planeringsunderlag består av kommunstyrelsens protokoll , 92. Samtliga partier har också erhållit en budgetpärm innehållande bl a nämnders och styrelsers budgetprotokoll och sammanställningar från kommunledningskontoret samt budgetberedningens protokoll. Information och förhandling enligt samverkansavtalet har genomförts BEREDNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE Vid kommunfullmäktiges sammanträde föreligger en sammanställning över partiernas inkomna yrkanden. Proposition föreslås ställas på nämndnivå med varje partis tilläggsyrkande för sig i den ordning de är upptagna i underlaget. Likalydande tilläggsyrkande från olika partier ställs som ett yrkande. Yrkanden som innebär helt nya förslag, ställs var för sig mot kommunstyrelsens förslag. Där votering begärs bryts yrkandet ut och ställs för sig som kontraproposition till kommunstyrelsens förslag. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 49, att skicka ut arbetsutskottets förslag på remiss. 1. ekonomiska förutsättningar, inklusive förslag till driftramar för åren , daterat , 2. övergripande politiska målsättningar och riktlinjer för perioden , kommungemensamma särskilt viktiga aktiviteter och uppdrag för perioden , samt 3. övergripande fullmäktigemål för respektive nämnd. Samtliga nämnder skall även: 1. redovisa vad som för närvarande genomförs av de kommungemensamma särskilt viktiga aktiviteter som anges i PLU , 2. lämna eventuella förslag till revidering av gällande investeringsplan i VP för perioden , 3. lämna eventuella förslag till revidering av taxor för (50)

7 Från kommunstaben redovisas förslag till reviderad befolkningsprognos 00B. ÖVERGRIPANDE POLITISKA MÅL OCH RIKTLINJER De politiska målen och riktlinjerna skall tydligt och konkret visa den politiska viljan vad som skall uppnås och strategin för att nå resultaten. Vallentuna kommun skall fortsätta att utvecklas i enlighet med den lokala traditionen, som bland annat innebär ett obyråkratiskt arbetssätt. Politiskt styrs verksamheten genom att kommunfullmäktige dels fastställer övergripande mål och riktlinjer och dels tilldelningen av resurser. Det pågående arbetet med förnyelse och förbättring av kommunens verksamheter skall fullföljas utifrån nedanstående principer. Punkterna står i oprioriterad ordning. Demokrati 1. kommuninvånarna skall erbjudas största möjliga valfrihet och invånarnas egna beslutanderätt skall öka, 2. kommunen skall vinnlägga sig om att ge en allsidig och korrekt information för att möjliggöra en levande demokrati, 3. den kommunala informationen till kommuninvånarna skall förbättras, Bostäder och byggande 4. invånarnas önskemål om en god boendemiljö skall, så långt det är möjligt, vara styrande. Vid nyproduktion av bostäder skall särskilt betonas att bebyggelse skall ske med bibehållande av natur-, kultur- och miljövärden. Nyproduktionen inriktas mot låg bebyggelse, villor och grupphus samt flerfamiljshus i centrala lägen, 5. vid nyproduktion skall eftersträvas ett ökat utbud av små lägenheter, Service 6. kommunens verksamhet skall motsvara invånarnas behov av service, tjänster och stöd inom i första hand de områden som regleras genom lagstiftning eller som inte finns tillgänglig på annat sätt, 7. all verksamhet skall präglas av kvalitet och utföras med kompetens och kostnadsmedvetenhet, 7 (50)

8 8. taxorna i de kommunala verksamheterna skall vara påverkbara d v s bero på hur mycket en tjänst nyttjas och de skall inte vara inkomstrelaterade, 9. all myndighetsutövning skall präglas av god serviceanda samt ske korrekt, snabbt och effektivt, Verksamhet och ekonomi 10 den kommunala ekonomin skall vara i balans och kommunal skatten skall inte höjas. Om det under mandatperioden ges möjlighet till sänkt kommunalskatt ska den möjligheten tillvaratas, 11. i planeringen av den kommunala verksamheten skall resurserna till skola och omsorg prioriteras, 12. all verksamhet som inte är myndighetsutövning kan utsättas för konkurrens, Långsiktigt hållbart samhälle 13. samhällsutvecklingen i Vallentuna skall så långt möjligt ske utifrån de nationella miljökvalitetsmålen och de regionala mål som preciseras utifrån dessa nationella mål, 14. Vallentuna kommun skall sträva efter att uppnå det ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt långsiktigt uthålliga samhället, 15. kretsloppstänkandet bör genomsyra alla kommunala beslut, 16. kommunens verksamhet skall i möjligaste mån miljöanpassas i enlighet med intentionerna i Vallentuna Agenda 21, Barn- och ungdomsmiljö 17. alla beslut och all verksamhet skall genomsyras av arbetet med att skapa en positiv och utvecklande barn- och ungdomsmiljö, fri från mobbing, förtryck, våld, drogmissbruk och skadegörelse. Arbetet skall genomföras i samverkan med barn och ungdomar samt med föräldrar, föreningar m fl, Personal 18. för att säkra kommunens personalförsörjning, i samband med stora pensionsavgångar och volymökning av kommunens verksamhet, så ska kommunens attraktivitet som arbetsgivare förstärkas, 19. effektiviseringar och rationaliseringar skall genomföras under stort hänsynstagande till de anställda. Därvid skall uppsägningar av personal så långt som möjligt undvikas, 20. vid nyrekrytering skall utöver kompetenskravet ambitionen vara att få en jämnare ålders-, köns- och etnisk fördelning av personalens sammansättning, 8 (50)

9 21. de anställdas kompetens utvecklas för att uppnå förnyelsetänkande och högsta effektivitet, 22. de anställda är engagerade och delaktiga i verksamheten och känner en yrkesstolthet över att arbeta i Vallentuna kommun. Yrkanden i kommunfullmäktige (s) Avslagsyrkande på mål 8. Målet Kvaliteten i den kommunala verksamheten skall förbättras, skall stå kvar. Avslagsyrkande på mål 12. Mål 18 för att säkra kommunens personalförsörjning, i samband med stora pensionsavgångar och volymökning av kommunens verksamhet, så ska kommunens attraktivitet som arbetsgivare förstärkas, ska står kvar i ursprungligt skick, dvs delen bl a genom satsningar på kompetensutveckling och andra kvalitetshöjande åtgärder. skall finnas med. Bifall till vänsterpartiets förslag till mål 11 Varje år ska 30% av nybyggnationen bestå av hyresrätter. Bifall till vänsterpartiets förslag till mål 14 Det kommunala bostadsbolaget Össebyhus ska aktiveras och användas för bl a byggande av små lägenheter, billiga ungdomsbostäder, äldrebostäder i kommunens olika delar och alternativa bostadsområden som ekobyar. (v) Yrkar i första hand bifall till eget förslag enligt bilaga 4. I andra hand yrkas - avslag på mål 8. - bifall till att målet Kvaliteten i den kommunala verksamheten skall förbättras, införs. - att mål 10 formuleras Den kommunala ekonomin skall vara i balans. Resten av målet stryks. - avslag på mål mål 18 skall stå kvar i ursprungligt skick. (mp) Bifall till (v) förslag till mål 11 och 14. (c) Att mål 10 utgår. Propositionsordning Ordföranden inleder med att ställa proposition på kommunstyrelsens förslag och (s) och (v) huvudförslag, där inte säryrkande avgivits, och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer därefter proposition kommunstyrelsens förslag och yrkanden avseende mål 8, 10, 12 och 18 från (s)+(v)+(c) och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. 9 (50)

10 Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag avseende målet Kvaliteten i den kommunala verksamheten skall förbättras, innebärande att målet utgår och yrkande från (s) och (v) att målet skall stå kvar och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag innebärande avslag på målet. Nej-röst för bifall till yrkande från ( s) och (v) innebärande att målet skall stå kvar. Omröstningsresultat 1 Med 25 ja-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag mot 14 nejröster för bifall till yrkande från ( s) och (v) samt två ledamöter som avstår från att rösta antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige fastställer övergripande politiska mål och riktlinjer enligt KS Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna samt ledamöterna från vänsterpartiet och till förmån för egna förslag. KOMMUNGEMENSAMMA SÄRSKILT VIKTIGA AKTIVITETER OCH UPPDRAG Nedanstående punkter står i oprioriterad ordning. Kommunfullmäktige uppdrar åt 1. kommunstyrelsen att se över hur kommunens olika mål- och styrdokument skall utvecklas och samordnas, 2. kommunstyrelsen att kommunens hittills gjorda insatser vad gäller näringslivsutveckling utvärderas, i syfte att tillsammans med det lokala näringslivet stärka kommunens marknadsföring och informationsverksamhet, förbättra företagsklimatet i 10 (50)

11 kommunen samt stärka samarbetet mellan skola, förenings- och näringsliv, 3. kommunstyrelsen att lägga förslag till Översiktsplan 2000 för antagande av kommunfullmäktige under 2001, 4. kommunstyrelsen att verka för att planskild korsning Roslagsbanan väg 268 tas med i projektet som den statliga planeringen för väginvesteringar, 5. kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till handlingsplan för att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare i syfte att underlätta kommunens framtida personalförsörjning, 6. samtliga nämnder att, i sin övriga verksamhetsplanering, ta fram en handlingsplan för att genomföra målsättningarna i kommunens Agenda 21. Handlingsplanen skall följas upp varje år i samband med kommunens bokslut. Nya mål sätts upp av nämnder och styrelser allteftersom de gamla uppnås. Revidering av kommunens Agenda 21 skall ske en gång per mandatperiod, 7. samtliga nämnder att upprätta en åtgärds- och genomförandeplan för att nå de inriktningsmål som anges i det av kommunfullmäktige antagna barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet för Vallentuna. Det är viktigt att en samverkan sker mellan kommunens nämnder och förvaltningar, med Nordöstra sjukvårdsområdet och polisen samt i dialog med föräldrar. Ledningsarbetet för barn- och ungdomsarbetet skall årligen till kommunens verksamhetsberättelse lämna en övergripande och nämndvis redovisning av genomförandet av handlingsprogrammet, 8. samtliga nämnder att driva kommunens jämställdhetsarbete för både kommuninvånare och personal. Jämställdhetsarbetet drivs i kommunen främst av respektive förvaltning som i samband med kommunens bokslut ska redovisa data om jämställdhet i verksamheten, hur jämställdhetsarbetet bedrivits och vilka åtgärder som planeras. Jämställdhetsarbetet utvärderas vid mandatperiodens utgång, 9. samtliga nämnder att driva kommunens arbete för ökad integration och minskad segregation bland kommunens invånare. Arbetet med integrationsfrågor samordnas av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och redovisas till kommunfullmäktige i samband med kommunens bokslut. Integrationsarbetet utvärderas vid mandatperiodens utgång, 10. förskolenämnden att under planperioden lämna förslag till kommunfullmäktige hur en förskolecheck skall kunna införas, 11. samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheten att va-försörja området vid Gillinge samt efter E18-stråket i samband med planläggning och byggande av Norrortsleden, 12. samhällsbyggnadsnämnden att redovisa en lösning av va-frågan och dess finansiering i Garns-Ekskogen att verkställas inom en 10-årsperiod, 11 (50)

12 13. samhällsbyggnadsnämnden att delta i projektet Oxundaåns avrinningsområde för att förbättra vattenkvalitén i bland annat Vallentunasjön med slutlig avrinning till Mälaren, 14. samhällsbyggnadsnämnden att första halvåret 2001 föreslå kommunfullmäktige en strategi för en successiv försäljning av kommunens bostadsrättsinnehav, 15. samhällsbyggnadsnämnden att under planperioden upprätta detaljplan för området för planskild korsning Roslagsbanan väg 268, 16. förskole-, respektive grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att revidera skolplan så att den samordnas med PLU (Kommunfullmäktige ersätter tidigare beslut daterat vad gäller revidering av fastställd skolplan till PLU ). Yrkanden i kommunfullmäktige (s) Avslag på punkterna 14 och 16. Bifall till (c) yrkande för punkt 4. (v) Avslag på punkterna 10, 14 och 16. Bifall till (c) yrkande för punkt 4 och 12. Bifall till yrkande från Nils-Gunnar Gyhlenius för punkt 7. (mp) Avslag på punkt 14. (c) Ny lydelse av punkt 4 Kommunstyrelsen att verka för en planskild korsning Roslagsbanan väg 268, genom att träffa överenskommelse med Vägverket om en lösning av korsningen. Ändring av punkt 12 uttrycket inom en tioårsperiod tas bort och ersätts av inom planperioden. Nils-Gunnar Gylenius (m): Punkt 2: Tillägg enligt följande ---där påbörjad utvecklingsprocess om ett framtida kunskaps- och informationscentrum skall tjäna som ett första konkret exempel. Punkt 7: Ny utformning samtliga nämnder att upprätta en åtgärdsoch genomförandeplan för att nå de inriktningsmål som anges i det av kommunfullmäktige antagna barn- och ungdomspolitiska handingsprogrammet för Vallentuna. Det är viktigt att en samverkan sker mellan kommunens nämnder och förvaltningar, med kyrkorna, näringsliv och föreningsliv, med Nordöstra sjukvårdsområdet och polisen samt i dialog med barn, ungdomar och föräldrar. Barn- och ungdomsarbetet, som skall genomsyras av tanken att förebygga, redovisas årligen nämndvis till kommunens verksamhetsberättelse och skall beskriva hur handlingsprogrammet genomförs. 12 (50)

13 Punkt 8: Tillägg på rad tre (3) ---av respektive nämnd och förvaltning som i samband---. Propositionsordning Ordföranden inleder med att ställa proposition på kommunstyrelsens förslag och (s) och (v) huvudförslag, där inte säryrkande avgivits, och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och yrkanden avseende punkt 2, 4, 7, 8, 10, och 16 från (s), (v), (mp) och (c) och finner att kommunfullmäktige bifaller säryrkanden beträffande punkterna 4 och 8. I övrigt antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige fastställer kommungemensamma särskilt viktiga aktiviteter och uppdrag för år enligt KS Punkt 4 skall ha följande utformning Kommunstyrelsen att verka för en planskild korsning Roslagsbanan väg 268, genom att träffa överenskommelse med Vägverket om en lösning av korsningen. Punkt 8 skall ha följande utformning: Samtliga nämnder att driva kommunens jämställdhetsarbete för både kommuninvånare och personal. Jämställdhetsarbetet drivs i kommunen främst av respektive nämnd och förvaltning som i samband med kommunens bokslut ska redovisa data om jämställdhet i verksamheten, hur jämställdhetsarbetet bedrivits och vilka åtgärder som planeras. Jämställdhetsarbetet utvärderas vid mandatperiodens utgång. Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna och ledamöterna från vänsterpartiet och till förmån för egna förslag. Nils-Gunnar Gyhlenius (m) reserverar sig mot beslutet beträffande punkt 2 och 7 och till förmån för eget förslag. 13 (50)

14 KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens mål år Samhällsplaneringen stödjer utvecklingen av Vallentuna kommun i en ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbar riktning. 2. Allt fler arbetar och bedriver näringsverksamhet i Vallentuna kommun. 3. Vallentuna kommuns infrastruktur i form av vägar, järnvägar och IT-förbindelser för enskild och kollektiv trafik är tidseffektiv, säker och miljövänlig med förbindelser som svarar mot brukarnas behov. 4. Möjligheterna till dialog mellan kommunens medborgare och politiker har förbättrats. 5. Kommunens förvaltningsorganisation är utformad så att de politiska beslut som fattas genomförs effektivt. 6. Den kommungemensamma service och konsultation som förvaltningarna och kommunstaben erhåller, är ändamålsenlig, kvalificerad och effektiv och resultatenheterna är konkurrensutsatta. Yrkanden i kommunfullmäktige (s) Avslag på mål 6. (v) avslag på mål 6. Propositionsordning Ordföranden inleder med på att fråga om kommunfullmäktige bifaller eller avslår kommunstyrelsens mål nr 1-5 och finner att kommunfullmäktige bifaller desamma. Ordföranden ställer propositionsordning på kommunstyrelsens förslag och (s)+(v) avslagsyrkande beträffande mål 6 och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till avslagsyrkandet från (s)+(v). Omröstningsresultat 2 Med 27 ja-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag mot 14 nejröster för bifall till avslagsyrkandet från (s) och (v) antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga. 14 (50)

15 Kommunfullmäktige fastställer målen för år 2003 för kommunstyrelsen. Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna och ledamöterna från vänsterpartiet och till förmån för egna förslag. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Samhällsbyggnadsnämndens mål år Vallentuna utvecklar sin särskilda kvalitet med en bebyggelse i måttfull skala med god arkitektur och närhet till grönområden, en levande landsbygd och bevarande av karaktären i natur och kulturhistoriskt värdefulla områden och miljöer. 2. Ett kretsloppstänkande tillämpas i alla led i samhällsbyggnadsprocessen för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. 3. Den egendom som nämnden förvaltar underhålls så att en god standard upprätthålls och i sådant skick att kapitalförstöring inte uppstår. 4. Kommunens vägnät, inklusive gång- och cykelvägar, är säkra, ger god komfort åt trafikanterna och särskild hänsyn tas till rörelsehindrade. 5. Vallentuna kommuns skog är miljöcertifierad. Yrkanden i kommunfullmäktige (c) Tillägg till mål 5 enligt PEFC. Nytt mål införs enligt följande Vallentuna kommun avyttrar sitt innehav av skog så långt som det är möjligt. Propositionsordning Ordföranden inleder med på att fråga om kommunfullmäktige bifaller eller avslår samhällsbyggnadsnämndens mål nr 1-4 och finner att kommunfullmäktige bifaller desamma. Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och (c) yrkande beträffande mål 5 och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktige bifaller eller avslår (c) yrkande om nytt mål och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. 15 (50)

16 Kommunfullmäktige fastställer målen för år 2003 för samhällsbyggnadsnämnden. MYNDIGHETSNÄMNDEN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Myndighetsnämndens mål år Myndighetsutövningen genomförs på ett korrekt sätt i enlighet med gällande lagstiftning. 2. Nämnden genom tillsyn och information verkar för att enskilda, organisationer och företag bedriver sina verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och tar hänsyn till miljö och hälsa i samhällsutvecklingen i övrigt. Kommunfullmäktige fastställer målen för år 2003 för myndighetsnämnden för teknik och miljö. FRITIDSNÄMNDEN Fritidsnämndens mål år Kommuninvånarna, speciellt barn och ungdomar, har tillgång till ett varierat, rikt, jämställt och väl avvägt fritidsutbud. 2. Det för kommunens ungdomar finns attraktiva mötesplatser. 3. Föreningslivet har goda förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet. 4. Barn och ungdomar är delaktiga i utformningen av verksamheten. 5. Kommunens funktionshindrade invånare har goda möjligheter att delta i olika aktiviteter. Kommunfullmäktige fastställer målen för år 2003 för fritidsnämnden. 16 (50)

17 KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens mål år I Vallentuna kommun finns ett rikt och varierat kulturliv för alla invånare barn och ungdomar prioriteras. 2. Biblioteken är kommunens gemensamma kunskapscentrum och informationsbas med IT som ett verktyg för avancerad informationssökning. 3. Biblioteken är mötesplatser för kulturupplevelser, som bidrar till fantasi och kreativitet och som främjar bildning och demokratisk medvetenhet. 4. Vallentunas rika kulturarv är en källa till upplevelser och identitet för alla invånare; orientering i det historiska arvet ger trygghet och perspektiv på nutiden. 5. Det värdefulla kulturlandskapet och det byggda kulturarvet är resurser som tillvaratas i kommunens allmänna och fysiska planering. Kommunfullmäktige fastställer målen för år 2003 för kulturnämnden. FÖRSKOLENÄMNDEN Förskolenämndens mål år En god pedagogisk verksamhet bedrivs i enlighet med skolplan Alla familjer som är berättigade till en förskoleplats erbjuds en sådan inom tre månader efter att behov anmälts. 3. Föräldrarna erbjuds valfrihet i valet av förskoleplats både vad avser anordnare, omsorgsform och omsorgstid. Kommunfullmäktige fastställer målen för år 2003 för förskolenämnden. GRUNDSKOLENÄMNDEN Grundskolenämndens mål för år En god pedagogisk verksamhet bedrivs i en verksamhetsmässigt integrerad och stadielös skola i enlighet med skolplan (50)

18 2. En större andel elever än närmast föregående år lämnar skolan med grundskolekompetens. 3. Elever och föräldrar har ett reellt inflytande över och ansvar för lärandet. 4. Vallentuna kulturskola erbjuder barn och ungdomar en estetisk utveckling som komplement till annan undervisning. Kommunfullmäktige fastställer målen för år 2003 för grundskolenämnden. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens mål år Vallentunas gymnasieskola kvarstår som den lilla lärorika skolan med ett varierat utbildningsutbud och verkar i enlighet med skolplan En större andel elever än föregående år lämnar gymnasieskolan med högskolebehörighet. Kommunfullmäktige fastställer målen för år 2003 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens mål år Alla invånare i kommunen som är i behov av vård eller omsorg får sådan av god kvalitet. 2. Vård och omsorg bedrivs med respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande. 3. Barnens bästa är utgångspunkten vid handläggningen av ärenden där barn är eller kan bli berörda. 4. Alkohol- och drogmissbruket har minskat. 5. Behov av ekonomiskt bistånd har minskat. Förs till uppgifter 1. Frivilliga organisationers intresse och engagemang tas tillvara som ett komplement till nämndens verksamhet. 18 (50)

19 Kommunfullmäktige fastställer målen för år 2003 för socialnämnden. DRIFTBUDGET/PLAN Föreligger kommunstyrelsens förslag enligt bilaga 1. Yrkanden i kommunfullmäktige (s) Bifall till eget förslag enligt bilaga 5 (mp) Bifall till eget förslag enligt bilaga 5. (v) Bifall till eget förslag enligt bilaga 4. Fritidsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden och socialnämnden behandlas separat enligt nedan. Fritidsnämnden (s) 19,0 mkr år ,2 mkr år ,0 mkr år 2003 (v) 19,4 mkr år ,6 mkr år ,4 mkr år 2003 (mp) (c) Bifall till (v) yrkande. Bifall till (v) yrkande. Förskolenämnden (s) 95,0 mkr år ,0 mkr år ,0 mkr år 2003 (v) 97,0 mkr år ,3 mkr år ,0 mkr år 2003 (c) 92,0 mkr år Avslag på de 6,0 mkr till KF OF ,0 mkr av de 6,0 skall gå till förskolenämndens driftram för (50)

20 Grundskolenämnden (s) 272,0 mkr år ,0 mkr år ,0 mkr år 2003 (v) 274,0 mkr år ,0 mkr år ,0 mkr år 2003 (mp) Bifall till (s) yrkande. Socialnämnden (s) 202,0 mkr år ,0 mkr år ,0 mkr år 2003 (v) 202,0 mkr år ,0 mkr år ,0 mkr år 2003 (mp) Bifall till (s) yrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och huvudförslag från (s),(v) och (mp) och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag beträffande fritidsnämnden och yrkanden från (s) och (v)+(mp)+(c) och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag beträffande förskolenämnden och yrkanden från (s), (v) och (c) och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: A. Proposition på yrkanden från (s)+(v) och (c) för att utse motförslag till huvudförslaget. B. Proposition på kommunstyrelsens förslag och det yrkande som kommunfullmäktige utser till motförslag. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 20 (50)

21 Nej-röst för bifall till yrkande som kommunfullmäktige utser till motförslag Ordföranden ställer proposition enligt punkt a och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet från (s)+(v) till motförslag. Omröstningsresultat 3 i huvudomröstning Med 23 ja-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag mot 17 nejröster för bifall till yrkande från (s+v) antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga. Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag beträffande grundskolenämnden och yrkanden från (s)+(mp) och (v) och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till yrkande från (s)+(v)+(mp). Omröstningsresultat 4 Med 25 ja-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag mot 14 nejröster för bifall till yrkande från (s)+(v)+(mp) samt 2 ledamöter som avstår från att rösta antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag beträffande socialnämnden och yrkanden från (s)+(mp) och (v) och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Omröstnings begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till yrkande från (s)+(v)+(mp). Omröstningsresultat 5 Med 25 ja-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag mot 14 nejröster för bifall till yrkande från (s)+(v)+(mp) samt 2 ledamöter som avstår från att rösta antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga 21 (50)

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 25 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006. ÅRSBUDGET 2006 och FLERÅRSPLAN 07-08 2006 är hundens år K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.doc Budget 2006/flerårsplan 2007-2008 Innehållsförteckning Sid Sammandrag...

Läs mer