Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl Ajournering kl , , Se bifogad närvarolista Kommunchef Eric Sörlin Chefsekonom Ove Olsson 51 Grundskolenämndens ordf Sten-Åke Adlivankin, 51 Kommunsekreterare Monica Lindwall Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Monica Lindwall Paragrafer Ordförande Jan Birgersson Justerande Göte Axelsson Lars Carlsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 1 (50)

2 Innehållsförteckning: Fråga till kommunstyrelsens ordförande från Linnéa Nyman (s) om jämställdhetsarbetet...3 Fråga till kommunstyrelsens ordförande från Svein Tryti (v) om tillkomsten av lastbilparkering...4 PLU Planeringsunderlag för perioden Markbytesavtal Ubby 1:41, Olhamra 1:3 m fl och centrumtomten vid Mörbyvägen, Vallentuna-Åby 1:125 m fl fastigheter...28 Exploateringsavtal för Kårstabygdens golfbana...30 Detaljplan för Kårstabygdens golfbana omfattande del av Ramsta 7:1 m fl samfällda fastigheter...31 Behandling av motion om planskild korsning Roslagsbanan väg 268 centerpartiet...32 Ansökan om borgen samt övrigt stöd Karby Tennisklubb...35 Budgetuppföljning hela kommunen...40 Förslag till nytt revisionsreglemente...44 Individuella pensionsavsättningar...46 Edsvikens vårdgymnasium bokslut 1999 och beviljande av ansvarsfrihet...47 Valärenden samt diverse arvoden...48 Sid 2 (50)

3 Fråga till kommunstyrelsens ordförande från Linnéa Nyman (s) om jämställdhetsarbetet KF 49 Linnéa Nyman (s) frågar kommunstyrelsens ordförande enligt följande: Hur går det med jämställdhetsarbetet, sedan jämställdhetskommittén lagts ner? Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Almlöf (m) besvarar frågan muntligt och anför bl a att ett jämställdhetsarbete bedrivs i kommunen. T ex finns jämställdhetsarbetet omnämnt som en kommungemensam särskilt viktig aktivitet/uppdrag i PLU-ärendet. I årsredovisningen skall varje nämnd ange vad som skett under föregående år inom jämställdhetsområdet. Dessutom är jämställdhetsfrågorna fastställda i det personalpolitiska programmet samt fastställs i en jämställdhetsplan, som antas av fullmäktige varje år. Detta avser då förhållandet kommunen som arbetsgivare. Vad sedan gäller jämställdhetsfrågor i förhållande till kommunens invånare, är det så att varje nämnd ansvarar för den del som riktar sig till kommunens invånare när det gäller opinionsbildning, information, idégivning och utformning av kommunens service åt allmänheten. Utfallet inom denna del kanske inte är det bästa. Frågan är besvarad. 3 (50)

4 Fråga till kommunstyrelsens ordförande från Svein Tryti (v) om tillkomsten av lastbilparkering KF 50 Svein Tryti (mp) frågar kommunstyrelsens ordförande enligt följande: Vallentuna kommun har varit sparsam med information om tillkomsten av Billefält Transport AB:s lastbilparkering. Själv har jag sökt mera information på kommunens kontor. Då har jag fått veta att byggnadslov givits i efterhand för bygget, att någon miljökonsekvensbeskrivning inte ansågs behövas inför beslutet trots närheten till reservvattentäckt och till bostäder, att det inte finns något arrendeavtal tecknat med kommunen för fastigheten där lastbilsparkeringen byggts. Detta innebär befrielse från att följa lagar och regler; befrielse från att betala de avgifter som kommunen tar för att göra utredningar och ge tillstånd; samt befrielse från att betala för att utnyttja kommunal egendom. Med anledning av detta vill fråga kommunalrådet: Hur kvalificerar sig de företagare som åtnjuter denna sortens förmåner? Vem håller reda på inofficiella beslut och avtal som inte finns skriftligt i kommunens arkiv? Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Almlöf (m) besvarar frågan muntligt och anför bl a att byggnadslov har getts i efterhand. Något avtal finns inte. I november 1999 träffade kommunen Billefälts för att diskutera ett arrendeavtal. I samband med detta noterades att arbetet erfordrade byggnadslov. Billefälts informerades om detta och uppmanades söka byggnadslov. I avvaktan på byggnadslov har inte någon arrendeförhandling förts. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser inte, utifrån deras ansvarsområde, att någon miljökonsekvensbeskrivning behöver genomföras då föreskrifter för reservatet finns och man klarar dessa samt att skyddsavståndet ligger inom de krav som råd och riktlinjer anger. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra mot parkeringsplatsen. Uttrycket förmån vill inte jag använda. De har inte åtnjutit någon förmån, i så fall har de tagit sig en sådan. Vad sedan gäller det du kallar inofficiella beslut och avtal så förekommer inte detta. Det finns handlingar i ärendet. 4 (50)

5 Frågan är besvarad. 5 (50)

6 PLU Planeringsunderlag för perioden KF 51 KS 92 AU 116 Dnr UNDERLAG Underlag för kommunfullmäktiges behandling av Planeringsunderlag består av kommunstyrelsens protokoll , 92. Samtliga partier har också erhållit en budgetpärm innehållande bl a nämnders och styrelsers budgetprotokoll och sammanställningar från kommunledningskontoret samt budgetberedningens protokoll. Information och förhandling enligt samverkansavtalet har genomförts BEREDNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE Vid kommunfullmäktiges sammanträde föreligger en sammanställning över partiernas inkomna yrkanden. Proposition föreslås ställas på nämndnivå med varje partis tilläggsyrkande för sig i den ordning de är upptagna i underlaget. Likalydande tilläggsyrkande från olika partier ställs som ett yrkande. Yrkanden som innebär helt nya förslag, ställs var för sig mot kommunstyrelsens förslag. Där votering begärs bryts yrkandet ut och ställs för sig som kontraproposition till kommunstyrelsens förslag. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 49, att skicka ut arbetsutskottets förslag på remiss. 1. ekonomiska förutsättningar, inklusive förslag till driftramar för åren , daterat , 2. övergripande politiska målsättningar och riktlinjer för perioden , kommungemensamma särskilt viktiga aktiviteter och uppdrag för perioden , samt 3. övergripande fullmäktigemål för respektive nämnd. Samtliga nämnder skall även: 1. redovisa vad som för närvarande genomförs av de kommungemensamma särskilt viktiga aktiviteter som anges i PLU , 2. lämna eventuella förslag till revidering av gällande investeringsplan i VP för perioden , 3. lämna eventuella förslag till revidering av taxor för (50)

7 Från kommunstaben redovisas förslag till reviderad befolkningsprognos 00B. ÖVERGRIPANDE POLITISKA MÅL OCH RIKTLINJER De politiska målen och riktlinjerna skall tydligt och konkret visa den politiska viljan vad som skall uppnås och strategin för att nå resultaten. Vallentuna kommun skall fortsätta att utvecklas i enlighet med den lokala traditionen, som bland annat innebär ett obyråkratiskt arbetssätt. Politiskt styrs verksamheten genom att kommunfullmäktige dels fastställer övergripande mål och riktlinjer och dels tilldelningen av resurser. Det pågående arbetet med förnyelse och förbättring av kommunens verksamheter skall fullföljas utifrån nedanstående principer. Punkterna står i oprioriterad ordning. Demokrati 1. kommuninvånarna skall erbjudas största möjliga valfrihet och invånarnas egna beslutanderätt skall öka, 2. kommunen skall vinnlägga sig om att ge en allsidig och korrekt information för att möjliggöra en levande demokrati, 3. den kommunala informationen till kommuninvånarna skall förbättras, Bostäder och byggande 4. invånarnas önskemål om en god boendemiljö skall, så långt det är möjligt, vara styrande. Vid nyproduktion av bostäder skall särskilt betonas att bebyggelse skall ske med bibehållande av natur-, kultur- och miljövärden. Nyproduktionen inriktas mot låg bebyggelse, villor och grupphus samt flerfamiljshus i centrala lägen, 5. vid nyproduktion skall eftersträvas ett ökat utbud av små lägenheter, Service 6. kommunens verksamhet skall motsvara invånarnas behov av service, tjänster och stöd inom i första hand de områden som regleras genom lagstiftning eller som inte finns tillgänglig på annat sätt, 7. all verksamhet skall präglas av kvalitet och utföras med kompetens och kostnadsmedvetenhet, 7 (50)

8 8. taxorna i de kommunala verksamheterna skall vara påverkbara d v s bero på hur mycket en tjänst nyttjas och de skall inte vara inkomstrelaterade, 9. all myndighetsutövning skall präglas av god serviceanda samt ske korrekt, snabbt och effektivt, Verksamhet och ekonomi 10 den kommunala ekonomin skall vara i balans och kommunal skatten skall inte höjas. Om det under mandatperioden ges möjlighet till sänkt kommunalskatt ska den möjligheten tillvaratas, 11. i planeringen av den kommunala verksamheten skall resurserna till skola och omsorg prioriteras, 12. all verksamhet som inte är myndighetsutövning kan utsättas för konkurrens, Långsiktigt hållbart samhälle 13. samhällsutvecklingen i Vallentuna skall så långt möjligt ske utifrån de nationella miljökvalitetsmålen och de regionala mål som preciseras utifrån dessa nationella mål, 14. Vallentuna kommun skall sträva efter att uppnå det ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt långsiktigt uthålliga samhället, 15. kretsloppstänkandet bör genomsyra alla kommunala beslut, 16. kommunens verksamhet skall i möjligaste mån miljöanpassas i enlighet med intentionerna i Vallentuna Agenda 21, Barn- och ungdomsmiljö 17. alla beslut och all verksamhet skall genomsyras av arbetet med att skapa en positiv och utvecklande barn- och ungdomsmiljö, fri från mobbing, förtryck, våld, drogmissbruk och skadegörelse. Arbetet skall genomföras i samverkan med barn och ungdomar samt med föräldrar, föreningar m fl, Personal 18. för att säkra kommunens personalförsörjning, i samband med stora pensionsavgångar och volymökning av kommunens verksamhet, så ska kommunens attraktivitet som arbetsgivare förstärkas, 19. effektiviseringar och rationaliseringar skall genomföras under stort hänsynstagande till de anställda. Därvid skall uppsägningar av personal så långt som möjligt undvikas, 20. vid nyrekrytering skall utöver kompetenskravet ambitionen vara att få en jämnare ålders-, köns- och etnisk fördelning av personalens sammansättning, 8 (50)

9 21. de anställdas kompetens utvecklas för att uppnå förnyelsetänkande och högsta effektivitet, 22. de anställda är engagerade och delaktiga i verksamheten och känner en yrkesstolthet över att arbeta i Vallentuna kommun. Yrkanden i kommunfullmäktige (s) Avslagsyrkande på mål 8. Målet Kvaliteten i den kommunala verksamheten skall förbättras, skall stå kvar. Avslagsyrkande på mål 12. Mål 18 för att säkra kommunens personalförsörjning, i samband med stora pensionsavgångar och volymökning av kommunens verksamhet, så ska kommunens attraktivitet som arbetsgivare förstärkas, ska står kvar i ursprungligt skick, dvs delen bl a genom satsningar på kompetensutveckling och andra kvalitetshöjande åtgärder. skall finnas med. Bifall till vänsterpartiets förslag till mål 11 Varje år ska 30% av nybyggnationen bestå av hyresrätter. Bifall till vänsterpartiets förslag till mål 14 Det kommunala bostadsbolaget Össebyhus ska aktiveras och användas för bl a byggande av små lägenheter, billiga ungdomsbostäder, äldrebostäder i kommunens olika delar och alternativa bostadsområden som ekobyar. (v) Yrkar i första hand bifall till eget förslag enligt bilaga 4. I andra hand yrkas - avslag på mål 8. - bifall till att målet Kvaliteten i den kommunala verksamheten skall förbättras, införs. - att mål 10 formuleras Den kommunala ekonomin skall vara i balans. Resten av målet stryks. - avslag på mål mål 18 skall stå kvar i ursprungligt skick. (mp) Bifall till (v) förslag till mål 11 och 14. (c) Att mål 10 utgår. Propositionsordning Ordföranden inleder med att ställa proposition på kommunstyrelsens förslag och (s) och (v) huvudförslag, där inte säryrkande avgivits, och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer därefter proposition kommunstyrelsens förslag och yrkanden avseende mål 8, 10, 12 och 18 från (s)+(v)+(c) och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. 9 (50)

10 Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag avseende målet Kvaliteten i den kommunala verksamheten skall förbättras, innebärande att målet utgår och yrkande från (s) och (v) att målet skall stå kvar och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag innebärande avslag på målet. Nej-röst för bifall till yrkande från ( s) och (v) innebärande att målet skall stå kvar. Omröstningsresultat 1 Med 25 ja-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag mot 14 nejröster för bifall till yrkande från ( s) och (v) samt två ledamöter som avstår från att rösta antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige fastställer övergripande politiska mål och riktlinjer enligt KS Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna samt ledamöterna från vänsterpartiet och till förmån för egna förslag. KOMMUNGEMENSAMMA SÄRSKILT VIKTIGA AKTIVITETER OCH UPPDRAG Nedanstående punkter står i oprioriterad ordning. Kommunfullmäktige uppdrar åt 1. kommunstyrelsen att se över hur kommunens olika mål- och styrdokument skall utvecklas och samordnas, 2. kommunstyrelsen att kommunens hittills gjorda insatser vad gäller näringslivsutveckling utvärderas, i syfte att tillsammans med det lokala näringslivet stärka kommunens marknadsföring och informationsverksamhet, förbättra företagsklimatet i 10 (50)

11 kommunen samt stärka samarbetet mellan skola, förenings- och näringsliv, 3. kommunstyrelsen att lägga förslag till Översiktsplan 2000 för antagande av kommunfullmäktige under 2001, 4. kommunstyrelsen att verka för att planskild korsning Roslagsbanan väg 268 tas med i projektet som den statliga planeringen för väginvesteringar, 5. kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till handlingsplan för att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare i syfte att underlätta kommunens framtida personalförsörjning, 6. samtliga nämnder att, i sin övriga verksamhetsplanering, ta fram en handlingsplan för att genomföra målsättningarna i kommunens Agenda 21. Handlingsplanen skall följas upp varje år i samband med kommunens bokslut. Nya mål sätts upp av nämnder och styrelser allteftersom de gamla uppnås. Revidering av kommunens Agenda 21 skall ske en gång per mandatperiod, 7. samtliga nämnder att upprätta en åtgärds- och genomförandeplan för att nå de inriktningsmål som anges i det av kommunfullmäktige antagna barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet för Vallentuna. Det är viktigt att en samverkan sker mellan kommunens nämnder och förvaltningar, med Nordöstra sjukvårdsområdet och polisen samt i dialog med föräldrar. Ledningsarbetet för barn- och ungdomsarbetet skall årligen till kommunens verksamhetsberättelse lämna en övergripande och nämndvis redovisning av genomförandet av handlingsprogrammet, 8. samtliga nämnder att driva kommunens jämställdhetsarbete för både kommuninvånare och personal. Jämställdhetsarbetet drivs i kommunen främst av respektive förvaltning som i samband med kommunens bokslut ska redovisa data om jämställdhet i verksamheten, hur jämställdhetsarbetet bedrivits och vilka åtgärder som planeras. Jämställdhetsarbetet utvärderas vid mandatperiodens utgång, 9. samtliga nämnder att driva kommunens arbete för ökad integration och minskad segregation bland kommunens invånare. Arbetet med integrationsfrågor samordnas av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och redovisas till kommunfullmäktige i samband med kommunens bokslut. Integrationsarbetet utvärderas vid mandatperiodens utgång, 10. förskolenämnden att under planperioden lämna förslag till kommunfullmäktige hur en förskolecheck skall kunna införas, 11. samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheten att va-försörja området vid Gillinge samt efter E18-stråket i samband med planläggning och byggande av Norrortsleden, 12. samhällsbyggnadsnämnden att redovisa en lösning av va-frågan och dess finansiering i Garns-Ekskogen att verkställas inom en 10-årsperiod, 11 (50)

12 13. samhällsbyggnadsnämnden att delta i projektet Oxundaåns avrinningsområde för att förbättra vattenkvalitén i bland annat Vallentunasjön med slutlig avrinning till Mälaren, 14. samhällsbyggnadsnämnden att första halvåret 2001 föreslå kommunfullmäktige en strategi för en successiv försäljning av kommunens bostadsrättsinnehav, 15. samhällsbyggnadsnämnden att under planperioden upprätta detaljplan för området för planskild korsning Roslagsbanan väg 268, 16. förskole-, respektive grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att revidera skolplan så att den samordnas med PLU (Kommunfullmäktige ersätter tidigare beslut daterat vad gäller revidering av fastställd skolplan till PLU ). Yrkanden i kommunfullmäktige (s) Avslag på punkterna 14 och 16. Bifall till (c) yrkande för punkt 4. (v) Avslag på punkterna 10, 14 och 16. Bifall till (c) yrkande för punkt 4 och 12. Bifall till yrkande från Nils-Gunnar Gyhlenius för punkt 7. (mp) Avslag på punkt 14. (c) Ny lydelse av punkt 4 Kommunstyrelsen att verka för en planskild korsning Roslagsbanan väg 268, genom att träffa överenskommelse med Vägverket om en lösning av korsningen. Ändring av punkt 12 uttrycket inom en tioårsperiod tas bort och ersätts av inom planperioden. Nils-Gunnar Gylenius (m): Punkt 2: Tillägg enligt följande ---där påbörjad utvecklingsprocess om ett framtida kunskaps- och informationscentrum skall tjäna som ett första konkret exempel. Punkt 7: Ny utformning samtliga nämnder att upprätta en åtgärdsoch genomförandeplan för att nå de inriktningsmål som anges i det av kommunfullmäktige antagna barn- och ungdomspolitiska handingsprogrammet för Vallentuna. Det är viktigt att en samverkan sker mellan kommunens nämnder och förvaltningar, med kyrkorna, näringsliv och föreningsliv, med Nordöstra sjukvårdsområdet och polisen samt i dialog med barn, ungdomar och föräldrar. Barn- och ungdomsarbetet, som skall genomsyras av tanken att förebygga, redovisas årligen nämndvis till kommunens verksamhetsberättelse och skall beskriva hur handlingsprogrammet genomförs. 12 (50)

13 Punkt 8: Tillägg på rad tre (3) ---av respektive nämnd och förvaltning som i samband---. Propositionsordning Ordföranden inleder med att ställa proposition på kommunstyrelsens förslag och (s) och (v) huvudförslag, där inte säryrkande avgivits, och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och yrkanden avseende punkt 2, 4, 7, 8, 10, och 16 från (s), (v), (mp) och (c) och finner att kommunfullmäktige bifaller säryrkanden beträffande punkterna 4 och 8. I övrigt antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige fastställer kommungemensamma särskilt viktiga aktiviteter och uppdrag för år enligt KS Punkt 4 skall ha följande utformning Kommunstyrelsen att verka för en planskild korsning Roslagsbanan väg 268, genom att träffa överenskommelse med Vägverket om en lösning av korsningen. Punkt 8 skall ha följande utformning: Samtliga nämnder att driva kommunens jämställdhetsarbete för både kommuninvånare och personal. Jämställdhetsarbetet drivs i kommunen främst av respektive nämnd och förvaltning som i samband med kommunens bokslut ska redovisa data om jämställdhet i verksamheten, hur jämställdhetsarbetet bedrivits och vilka åtgärder som planeras. Jämställdhetsarbetet utvärderas vid mandatperiodens utgång. Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna och ledamöterna från vänsterpartiet och till förmån för egna förslag. Nils-Gunnar Gyhlenius (m) reserverar sig mot beslutet beträffande punkt 2 och 7 och till förmån för eget förslag. 13 (50)

14 KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens mål år Samhällsplaneringen stödjer utvecklingen av Vallentuna kommun i en ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbar riktning. 2. Allt fler arbetar och bedriver näringsverksamhet i Vallentuna kommun. 3. Vallentuna kommuns infrastruktur i form av vägar, järnvägar och IT-förbindelser för enskild och kollektiv trafik är tidseffektiv, säker och miljövänlig med förbindelser som svarar mot brukarnas behov. 4. Möjligheterna till dialog mellan kommunens medborgare och politiker har förbättrats. 5. Kommunens förvaltningsorganisation är utformad så att de politiska beslut som fattas genomförs effektivt. 6. Den kommungemensamma service och konsultation som förvaltningarna och kommunstaben erhåller, är ändamålsenlig, kvalificerad och effektiv och resultatenheterna är konkurrensutsatta. Yrkanden i kommunfullmäktige (s) Avslag på mål 6. (v) avslag på mål 6. Propositionsordning Ordföranden inleder med på att fråga om kommunfullmäktige bifaller eller avslår kommunstyrelsens mål nr 1-5 och finner att kommunfullmäktige bifaller desamma. Ordföranden ställer propositionsordning på kommunstyrelsens förslag och (s)+(v) avslagsyrkande beträffande mål 6 och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till avslagsyrkandet från (s)+(v). Omröstningsresultat 2 Med 27 ja-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag mot 14 nejröster för bifall till avslagsyrkandet från (s) och (v) antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga. 14 (50)

15 Kommunfullmäktige fastställer målen för år 2003 för kommunstyrelsen. Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig de socialdemokratiska ledamöterna och ledamöterna från vänsterpartiet och till förmån för egna förslag. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Samhällsbyggnadsnämndens mål år Vallentuna utvecklar sin särskilda kvalitet med en bebyggelse i måttfull skala med god arkitektur och närhet till grönområden, en levande landsbygd och bevarande av karaktären i natur och kulturhistoriskt värdefulla områden och miljöer. 2. Ett kretsloppstänkande tillämpas i alla led i samhällsbyggnadsprocessen för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. 3. Den egendom som nämnden förvaltar underhålls så att en god standard upprätthålls och i sådant skick att kapitalförstöring inte uppstår. 4. Kommunens vägnät, inklusive gång- och cykelvägar, är säkra, ger god komfort åt trafikanterna och särskild hänsyn tas till rörelsehindrade. 5. Vallentuna kommuns skog är miljöcertifierad. Yrkanden i kommunfullmäktige (c) Tillägg till mål 5 enligt PEFC. Nytt mål införs enligt följande Vallentuna kommun avyttrar sitt innehav av skog så långt som det är möjligt. Propositionsordning Ordföranden inleder med på att fråga om kommunfullmäktige bifaller eller avslår samhällsbyggnadsnämndens mål nr 1-4 och finner att kommunfullmäktige bifaller desamma. Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och (c) yrkande beträffande mål 5 och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktige bifaller eller avslår (c) yrkande om nytt mål och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. 15 (50)

16 Kommunfullmäktige fastställer målen för år 2003 för samhällsbyggnadsnämnden. MYNDIGHETSNÄMNDEN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Myndighetsnämndens mål år Myndighetsutövningen genomförs på ett korrekt sätt i enlighet med gällande lagstiftning. 2. Nämnden genom tillsyn och information verkar för att enskilda, organisationer och företag bedriver sina verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och tar hänsyn till miljö och hälsa i samhällsutvecklingen i övrigt. Kommunfullmäktige fastställer målen för år 2003 för myndighetsnämnden för teknik och miljö. FRITIDSNÄMNDEN Fritidsnämndens mål år Kommuninvånarna, speciellt barn och ungdomar, har tillgång till ett varierat, rikt, jämställt och väl avvägt fritidsutbud. 2. Det för kommunens ungdomar finns attraktiva mötesplatser. 3. Föreningslivet har goda förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet. 4. Barn och ungdomar är delaktiga i utformningen av verksamheten. 5. Kommunens funktionshindrade invånare har goda möjligheter att delta i olika aktiviteter. Kommunfullmäktige fastställer målen för år 2003 för fritidsnämnden. 16 (50)

17 KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens mål år I Vallentuna kommun finns ett rikt och varierat kulturliv för alla invånare barn och ungdomar prioriteras. 2. Biblioteken är kommunens gemensamma kunskapscentrum och informationsbas med IT som ett verktyg för avancerad informationssökning. 3. Biblioteken är mötesplatser för kulturupplevelser, som bidrar till fantasi och kreativitet och som främjar bildning och demokratisk medvetenhet. 4. Vallentunas rika kulturarv är en källa till upplevelser och identitet för alla invånare; orientering i det historiska arvet ger trygghet och perspektiv på nutiden. 5. Det värdefulla kulturlandskapet och det byggda kulturarvet är resurser som tillvaratas i kommunens allmänna och fysiska planering. Kommunfullmäktige fastställer målen för år 2003 för kulturnämnden. FÖRSKOLENÄMNDEN Förskolenämndens mål år En god pedagogisk verksamhet bedrivs i enlighet med skolplan Alla familjer som är berättigade till en förskoleplats erbjuds en sådan inom tre månader efter att behov anmälts. 3. Föräldrarna erbjuds valfrihet i valet av förskoleplats både vad avser anordnare, omsorgsform och omsorgstid. Kommunfullmäktige fastställer målen för år 2003 för förskolenämnden. GRUNDSKOLENÄMNDEN Grundskolenämndens mål för år En god pedagogisk verksamhet bedrivs i en verksamhetsmässigt integrerad och stadielös skola i enlighet med skolplan (50)

18 2. En större andel elever än närmast föregående år lämnar skolan med grundskolekompetens. 3. Elever och föräldrar har ett reellt inflytande över och ansvar för lärandet. 4. Vallentuna kulturskola erbjuder barn och ungdomar en estetisk utveckling som komplement till annan undervisning. Kommunfullmäktige fastställer målen för år 2003 för grundskolenämnden. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens mål år Vallentunas gymnasieskola kvarstår som den lilla lärorika skolan med ett varierat utbildningsutbud och verkar i enlighet med skolplan En större andel elever än föregående år lämnar gymnasieskolan med högskolebehörighet. Kommunfullmäktige fastställer målen för år 2003 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens mål år Alla invånare i kommunen som är i behov av vård eller omsorg får sådan av god kvalitet. 2. Vård och omsorg bedrivs med respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande. 3. Barnens bästa är utgångspunkten vid handläggningen av ärenden där barn är eller kan bli berörda. 4. Alkohol- och drogmissbruket har minskat. 5. Behov av ekonomiskt bistånd har minskat. Förs till uppgifter 1. Frivilliga organisationers intresse och engagemang tas tillvara som ett komplement till nämndens verksamhet. 18 (50)

19 Kommunfullmäktige fastställer målen för år 2003 för socialnämnden. DRIFTBUDGET/PLAN Föreligger kommunstyrelsens förslag enligt bilaga 1. Yrkanden i kommunfullmäktige (s) Bifall till eget förslag enligt bilaga 5 (mp) Bifall till eget förslag enligt bilaga 5. (v) Bifall till eget förslag enligt bilaga 4. Fritidsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden och socialnämnden behandlas separat enligt nedan. Fritidsnämnden (s) 19,0 mkr år ,2 mkr år ,0 mkr år 2003 (v) 19,4 mkr år ,6 mkr år ,4 mkr år 2003 (mp) (c) Bifall till (v) yrkande. Bifall till (v) yrkande. Förskolenämnden (s) 95,0 mkr år ,0 mkr år ,0 mkr år 2003 (v) 97,0 mkr år ,3 mkr år ,0 mkr år 2003 (c) 92,0 mkr år Avslag på de 6,0 mkr till KF OF ,0 mkr av de 6,0 skall gå till förskolenämndens driftram för (50)

20 Grundskolenämnden (s) 272,0 mkr år ,0 mkr år ,0 mkr år 2003 (v) 274,0 mkr år ,0 mkr år ,0 mkr år 2003 (mp) Bifall till (s) yrkande. Socialnämnden (s) 202,0 mkr år ,0 mkr år ,0 mkr år 2003 (v) 202,0 mkr år ,0 mkr år ,0 mkr år 2003 (mp) Bifall till (s) yrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och huvudförslag från (s),(v) och (mp) och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag beträffande fritidsnämnden och yrkanden från (s) och (v)+(mp)+(c) och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag beträffande förskolenämnden och yrkanden från (s), (v) och (c) och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: A. Proposition på yrkanden från (s)+(v) och (c) för att utse motförslag till huvudförslaget. B. Proposition på kommunstyrelsens förslag och det yrkande som kommunfullmäktige utser till motförslag. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 20 (50)

21 Nej-röst för bifall till yrkande som kommunfullmäktige utser till motförslag Ordföranden ställer proposition enligt punkt a och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet från (s)+(v) till motförslag. Omröstningsresultat 3 i huvudomröstning Med 23 ja-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag mot 17 nejröster för bifall till yrkande från (s+v) antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga. Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag beträffande grundskolenämnden och yrkanden från (s)+(mp) och (v) och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till yrkande från (s)+(v)+(mp). Omröstningsresultat 4 Med 25 ja-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag mot 14 nejröster för bifall till yrkande från (s)+(v)+(mp) samt 2 ledamöter som avstår från att rösta antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag beträffande socialnämnden och yrkanden från (s)+(mp) och (v) och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Omröstnings begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till yrkande från (s)+(v)+(mp). Omröstningsresultat 5 Med 25 ja-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag mot 14 nejröster för bifall till yrkande från (s)+(v)+(mp) samt 2 ledamöter som avstår från att rösta antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga 21 (50)

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunfullmäktige 2000-12-18 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 18 december 2000, kl 19.00-19.50

Läs mer

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1996-06-10 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-12-01 1(5) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005, kl 19.00 Ingrid Ullman, kulturchef Pernilla

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-10-02

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-10-02 Kommunstyrelsen 2000-10-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 2 oktober 2000,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45.

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 211 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-18.50 Beslutande Jan Nilsson (s), ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof),

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2001 kl 19.00-21.10

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2001 kl 19.00-21.10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2001 kl 19.00-21.10 Erik Sköldeberg

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer