Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner."

Transkript

1

2 Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan ! Proposition: Likabehandlingsplan ! Proposition: Budget ! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition: Förbundsstyrelsens arvode... 32! Proposition: Reviderat principprogram... 33! Proposition: Stadgeändring gällande distrikt... 36! Proposition: Stadgeändring gällande revisorernas uppdrag... 38! Proposition: Stadgeändring gällande motionsstoppet... 40! Proposition: Stadgeändring gällande namn på motioner och propositioner... 41! Proposition: Stadgeändring gällande felaktiga skrivelser... 42! Bilaga: Stadgar för förbundet Ung Media Sverige... 43!

3 Inledning Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Dessa innefattar en verksamhetsplan, likabehandlingsplan och budget för Dessa tre dokument kommer till stor del vara det som styr nästa styrelses ålägganden och den verksamhet som förbundet kommer att bedriva. Förbundsstyrelsen vill också revidera förbundets principprogram för att det tydligare ska beskriva vad Ung Media värdesätter. Största revideringen sker i sista stycket om Tillgänglighet och likabehandling. Under året har förbundsstyrelsen arbetat med att ta fram en vision för förbundet som nu presenteras. Det föreslås också att styrelseledamöters arvode ska tas bort då det anses att arvodet inte fyller det syfte som ursprungligen var tänkt. Sist men inte minst presenteras fem förslag till stadgeändringar. Den största handlar om att förbereda förbundet för distriktsverksamhet. Förbundsstyrelsen vill också ändra namn på motioner och propositioner samt ta bort motionsstoppet. En stadgeändring handlar om att förtydliga revisorernas arbete och den sista om att ändra felskrivningar som letat sig in i de nuvarande stadgarna. Bifogat sist i detta häfte är Ung Medias nuvarande stadgar. Om du när du läst förbundsstyrelsens förslag kommer på en idé eller anser att vi har missat något kan du själv inkomma med förslag till kongressen. För mer information om hur du motionerar, besök ungmedia.se. För att kongressen ska gå så smidigt som möjligt och för att bra beslut ska tas uppmanar vi er att läsa på ordentligt och att fråga om det finns saker ni undrar över. Frågor kan ställas till förbundsordförande Simon Mogren på telefon eller per mail till Vi ser fram emot att träffa er alla på kongressen! Med vänliga hälsningar, Ung Media Sveriges förbundsstyrelse Propositioner till kongressen av 44

4 Proposition: Verksamhetsplan 2014 Detta är förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för Planen beskriver vad Ung Media Sverige ska verka för och uppnå under året. De övergripande målsättningarna i verksamhetsplanen är formulerade med utgångspunkt i Ung Medias principprogram som fastslogs av årsmötet Huvudyrkande Förbundsstyrelsen yrkar på att Anta verksamhetsplan för Ung Media Sverige för av 44 Propositioner till kongressen 2013

5 Verksamhetsplan 2014 Medieproduktion fungerar engagerande var helst den bedrivs. Skol-, student- och annan ung media möjliggör för unga röster att höras och gör tillvaron levande, rolig, engagerande och intressant. Att alla unga som vill bedriva medieproduktion ges förutsättningar till det är viktigt för demokratin såväl som för den egna utvecklingens skull. Ung Media Sverige är förbundet för unga medieproducenter. Förbundet ska möjliggöra för medlemmarna och medlemsföreningarna att bedriva medieproduktion. Detta sker främst genom fördelandet av föreningsbidrag. Ung Media ska besitta kunskap om yttrande- och tryckfrihet och vara den part som unga vänder sig till med frågor kring dessa ämnen. Sist men inte minst ska Ung Media verka för att synen på ungas medieproduktion och kapacitet som journalister får en högre ställning och att medierna ska präglas av mångfald och likabehandling gällande representation, där alla oavsett bakgrund ska ha förutsättningar att yttra sig på lika villkor. Detta dokument bestämmer vad Ung Media ska verka för under verksamhetsåret Förutsättningar och begränsningar Verksamhetsplanens syfte är att bestämma förbundets arbete och riktning under det kommande verksamhetsåret. Innehållet i verksamhetsplanen fastslås av kongressen och därför finns möjligheten att förändra innehållet och målen. Verksamhetsplanen lyfter inte sådana saker som är nödvändiga för förbundets dagliga ruljangs. Att Ung Media ska söka statsbidrag eller betala löner till våra anställda är så pass självklart att det inte lyfts i planen. Det som lyfts är istället sådant som förbundet vill fokusera extra på, som ska förbättras eller saker som är nytt för förbundet och inte ingår i den dagliga verksamheten. Verksamheten är beroende av ekonomiska resurser för att kunna bedrivas. Ung Medias budget sätter ramar för verksamheten och budgetens storlek beror av statsbidraget som Ung Media tilldelas från Ungdomsstyrelsen. Verksamhetsplanens uppbyggnad Verksamhetsplanen är uppbyggd kring fyra avsnitt som beskriver fokuspunkter för förbundet under Dessa avsnitt är: Förbundsutveckling Medlemmar Likabehandling Samarbete och påverkan Varje avsnitt har en övergripande målsättning som förbundet hoppas nå över en längre tidsperiod. De övergripande målen är formulerade utifrån Ung Media Sveriges principprogram som fastslogs av årsmötet Inom varje avsnitt beskrivs sedan aktiviteter som förbundet ska jobba med under verksamhetsåret. Varje aktivitet har egna mål som förbundet vill uppnå och dessa mål är formulerade för att förbundet ska nå de övergripande målsättningarna. Propositioner till kongressen av 44

6 Förbundsutveckling Ung Media är i en situation där flera större åtgärder har gjorts och behöver göras för att säkerställa att förbundet är stabilt och långsiktigt. Målet är ett förbund som präglas av långsiktighet och som bedriver en kontinuerlig och stabil verksamhet. Aktiviteter för hur förbundet ska uppnå det övergripande målet beskrivs i detta avsnitt. Övergripande mål Ung Media Sverige är ett stabilt förbund som präglas av långsiktighet. Omstrukturering Under verksamhetsåren har förbundet arbetat med en omstrukturering där målsättningen varit att etablera ett förbund som präglas av långsiktighet och stabilitet. Under fas 1 under verksamhetsåret togs ett idédokument, nya stadgar och ett principprogram fram. Under fas 2, verksamhetsåret , var ambitionen att ta fram ett strategidokument för förbundet. Detta strategidokument har inte tagits fram, utan tanken från förbundsstyrelsen är att det ska göras tillsammans med medlemmarna under verksamhetsåret Bakgrunden till det är att strategidokumentet ska grunda sig i vad medlemmarna tycker, något som förbundsstyrelsen inte under 2013 haft möjligheten att insamla tillräcklig information om. Därför ska arbetet med strategidokumentet ske under verksamhetsåret 2014 tillsammans och i nära dialog med medlemmarna. Mål Att ett strategidokument för förbundet tas fram i dialog med medlemmarna. Strategidokumentet ska innehålla Ung Medias vision och mål för verksamheten över en längre tidsperiod. Förbundsförvaltning Verksamhetsåret har präglats av flera stora ekonomiska beslut som resulterat i stora administrativa förändringar inom förbundet. Sedan 1 september har Ung Media en anställd, en förbundsorganisatör, istället för en generalsekreterare och en organisationsutvecklare. Detta innebär att förbundets administration behöver omfördelas och göras mer effektiv. Mål Att en effektiv och resurssnål administration upprättas och implementeras. Kongressen Kongressen (årsmötet) är Ung Medias högsta beslutande organ. Att säkerställa att det genomförs enligt demokratiska principer och att alla medlemmar har lika och rättvisa möjligheter att påverka förbundet är oerhört viktigt. Att alla medlemsföreningar finns representerade på kongressen är viktigt för att säkerställa att förbundet representerar medlemmarna och deras åsikter. Kongressen 2014 ska präglas av tillgänglighet, likabehandling och kreativa mötesformer. Mål Att minst 50 % av medlemsföreningarna ska finnas representerade på kongressen. Att formerna för debatt och diskussion utvecklas och förbättras för att möjliggöra för alla deltagare att göra sina röster hörda. 5 av 44 Propositioner till kongressen 2013

7 Arbetsgrupper En arbetsgrupp inom Ung Media är en ideell resurs som medlemmarna driver och bestämmer över. Arbetsgrupperna är det sätt som medlemmarna kan vara med och bedriva rolig och viktig verksamhet i Ung Medias namn. Personerna i arbetsgruppen bestämmer själva vad de vill göra och rapporterar sin verksamhet till förbundsstyrelsen. Under 2013 har inga arbetsgrupper funnits. Mål Att aktivt uppmuntra och informera medlemmarna om möjligheten att starta arbetsgrupper. Finansiering Ung Media finansieras idag nästan uteslutande av statsbidrag från Ungdomsstyrelsen. Att Ung Medias ekonomi klarar av förändringar i statsbidraget är viktigt för förbundets långsiktighet och stabilitet. För att minska andelen av de ekonomiska resurserna som kommer från Ungdomsstyrelsen ska förbundet undersöka andra bidragsmöjligheter. Mål Att kr av Ung Medias årliga inkomster kommer från annat håll. Distriktsverksamhet Ung Medias struktur består i dagsläget av förbundsnivån, förtroendevalda och kansliet, och medlemsnivån med alla medlemsföreningar. I många andra förbund finns också en till nivå, distriktsnivån, som är en nivå mellan förbundet och medlemmarna. Distrikten bildas av medlemmarna i ett visst geografiskt område och möjliggör för ytterligare en nivå av verksamhet riktad specifikt till de föreningar som bildar distrikten. Distrikten kan exempelvis anordna utbildningar och bedriva intressanta projekt på en regional nivå. Förbundsstyrelsen vill under 2014 jobba för att en distriktsstruktur upprättas för att erbjuda medlemmarna ytterligare en nivå av engagemang och verksamhet. Mål Att en struktur för distriktsverksamhet i Ung Media tas fram och sätts i bruk. Att minst tre distrikt har upprättats i förbundet innan verksamhetsårets slut. Medlemsverksamhet Tidigare år har förbundets verksamhet och medlemsföreningarnas verksamhet varit ganska åtskilda. Det har från förbundets sida inte fokuserats på att visa upp medlemmarnas verksamhet som den viktigaste delen i det förbundet bidrar till att möjliggöra. Detta vill förbundsstyrelsen ändra på och under 2014 kommer förbundet jobba med att lyfta den fantastiska verksamhet som bedrivs lokalt och bland medlemsföreningarna. Förutom att förbundet ska jobba med att lyfta medlemsverksamheten vill förbundsstyrelsen också att medlemmarnas åsikter ska ges större utrymme i att forma förbundet också mellan kongresserna. Därför ska en medlemsundersökning genomföras där medlemmarnas åsikter om förbundets riktning och verksamhet ges störst utrymme. Propositioner till kongressen av 44

8 Mål Att medlemsföreningarnas verksamhet presenteras på ett sådant sätt att alla kan se och inspireras av den. Att en medlemsundersökning genomförs som fokuserar särskilt på medlemmarnas åsikter kring förbundet och dess verksamhet. Medlemmar Ett medlemskap i Ung Media ska tjäna till att möjliggöra för den egna medieproduktionen, inhämta kunskap och erfarenheter genom möten med andra medieintresserade unga samt en möjlighet att påverka samhällets syn på unga medieproducenter. Förbundet vill under verksamhetsåret 2014 utveckla medlemskapet för att kunna erbjuda det absolut bästa för alla unga medieproducenter. Övergripande mål Ung Media Sverige är relevant för alla unga som är intresserade av medieproduktion. Det är enkelt att bli medlem och engagera sig i förbundet. Ett medlemskap i Ung Media Sverige upplevs som värdefullt och viktigt för medlemsföreningarna och deras verksamhet. Antalet medlemsföreningar och enskilda medlemmar i Ung Media Sverige ökar. Ekonomiskt stöd Ett medlemskap i Ung Media ska främst möjliggöra för föreningen att bedriva sin medieverksamhet. För att möjliggöra det fördelar Ung Media föreningsbidrag. Via studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet kan medlemsföreningen få ersättning för inrapporterade studietimmar. Ung Media fördelar också projekt- och evenemangsbidrag till medlemsföreningar som vill genomföra en aktivitet som inte ryms inom den ordinarie verksamheten. Under verksamhetsåret 2014 ska förbundet jobba för att fler medlemsföreningar utnyttjar de olika bidragsformerna. Mål Att systemet för föreningsbidrag är effektivt och enkelt för medlemsföreningarna att använda. Att fler medlemsföreningar inkommer med föreningsbidragsansökan. Att informationen om studiecirklar är enkel att förstå. Att fler studiecirkeltimmar rapporteras in till Kulturens Bildningsverksamhet. Medlemsstöd Sedan kongressen 2012 har förbundet en heltidsarvoderad ordförande som tillsammans med kansliet dagligen arbetar med förbundets verksamhet. I ordförandens uppdrag ligger ett särskilt ansvar för medlemskontakt och att göra medlemsbesök. Förbundsstyrelsen vill att detta ansvar ska läggas extra fokus på under Mål Att ordföranden träffar alla medlemsföreningar som så önskar minst en gång. 7 av 44 Propositioner till kongressen 2013

9 Presskonferensen Presskonferensen är en årlig nationell utbildningshelg där deltagarna erbjuds relevanta och intressanta workshops och föreläsningar från aktuella mediepersonligheter. Presskonferensen är också en utmärkt plats för medlemmarna att mötas och utbyta erfarenheter. Förbundsstyrelsen vill att Presskonferensen 2014 ska bli ännu bättre och arrangeras utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Mål Att Presskonferensen 2014 erbjuder plats för fler deltagare än under Att Presskonferensen 2014 ökar tillgängligheten för alla oavsett funktionsförmåga. Utbildningsnätverket Ung Media har under 2013 upprättat ett utbildningsnätverk bestående av nio ideella utbildare. Utbildningsnätverket är ett av de sätt som erfarenheterna efter projektet Yttrandefri i praktiken ska leva kvar inom förbundet. Utbildningsnätverket erbjuder föreläsningar och workshops inom tryck- och yttrandefrihet samt offentlighetsprincipen. Dessa föreläsningar erbjuds Ung Medias medlemsföreningar utan kostnad. Ung Media ska under verksamhetsåret etablera och utveckla nätverket för att det ska bli en bestående del av förbundets verksamhet. Mål Att Ung Media via utbildningsnätverket erbjuder utbildningar inom tryck- & yttrandefrihet och offentlighetsprincipen. Att en långsiktig och hållbar plan för utbildningsnätverkets verksamhet och finansiering tas fram. Presskort Att ålder inte avgör huruvida en person kan skapa betydelsefull journalistik är en av Ung Medias hörnstenar. Ett av förbundets viktigaste verktyg för att höja unga journalisters status är presskortet. Mål Att Ung Media fortsättningsvis utfärdar presskort med kortast möjliga handläggningstid. Jubileum 2014 fyller Ung Media 15 år vilket förbundsstyrelsen vill ska uppmärksammas. I samband med jubileet ska förbundets historia nedtecknas för eftervärlden. Mål Att jubileet uppmärksammas under Att en historieskrivning genomförs innan kongressen Propositioner till kongressen av 44

10 Likabehandling Förbundet har under år genomfört flera kartläggningar inom ramen för NAB-projektet (normer, attityder och beteenden). Dessa har sammanställts och många av resultaten finns för den intresserade att läsa på Ung Medias hemsida. Det kartläggningarna visar är att det i förbundet finns flera problem och orättvisor vilka behöver arbetas med. Dessa är exempelvis ojämn könsfördelning när det handlar om taltid på kongressen, att inte alla känner sig trygga på evenemang eller i sina föreningar på grund av att de bryter mot normen på något sätt, eller att inte alla i förbundsstyrelsen har samma förutsättningar till delaktighet på lika villkor. Dessa saker innebär problem med demokratin och med allas lika möjlighet till delaktighet inom alla områden i förbundet. Övergripande mål Ung Media Sverige är ett demokratiskt förbund där alla, oavsett bakgrund eller förutsättningar, ges lika möjligheter att påverka verksamheten och delta i förbundets aktiviteter. Likabehandlingsarbete I samband med verksamhetsplanen föreslås kongressen att anta en likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen kan ses som en verksamhetsplan för likabehandlingsarbetet och därför skrivs inte dess punkter i detta dokument. Mål Att Ung Media uppnår de mål som angivits i likabehandlingsplanen för Att Ung Media stödjer ett antal föreningar i att komma igång med deras mångfaldsarbete. Samarbete och påverkan Att alla unga som vill ges samma förutsättningar att bedriva medieproduktion är viktigt för demokratin och den personliga utvecklingen. Förbundsstyrelsen vill att förbundet ska ta större plats inom civilsamhället och aktivt försöka påverka de frågor som är relevanta för medlemmarna. Övergripande mål Förbundet är en aktör i frågor som berör unga medieproducenter och en självklar del av det civila samhället. Samarbeten Att samarbeta med andra ungdomsförbund i frågor som är relevanta för Ung Medias medlemmar ökar möjligheten till att påverka. Att upprätta samarbeten är också viktigt för förbundets utveckling då det skapas en naturlig plattform för idéutbyte förbunden emellan. Förbundsstyrelsen vill att förbundet fortsätter att utveckla samarbeten med andra ungdomsförbund. Mål Att förbundet aktivt arbetar för att upprätta gynnsamma samarbeten med andra aktörer i civilsamhället. Att förbundet tar en större och mer självklar plats i de organisationer förbundet är medlem i. 9 av 44 Propositioner till kongressen 2013

11 Påverkan För att påverka måste man synas. För att förbundet ska kunna bedriva påverkan inom diverse frågor behövs att förbundet syns oftare och på platser där en medial spridning förekommer. Mål Att förbundet deltar på seminarier och möten där frågor relevanta för unga medieproducenter diskuteras eller berörs. Projektverksamhet Projektverksamhet berikar förbundet och möjliggör för Ung Media att bedriva verksamhet med ett specifikt syfte som det annars hade saknats resurser för att genomföra på en stor skala. I dagsläget bedriver förbundet ett eget projekt i form av NAB normer, attityder, beteenden, samt deltar i projektet Norden, nätet, rasismen. Under våren 2013 avslutades också projekt Yttrandefri som under sitt genomförande var en stor resurs för förbundet. Förbundsstyrelsen vill under 2014 upprätta nya projektsamarbeten som kan vara intressanta eller till nytta för medlemsföreningarna. Mål Att nya projektsamarbeten undersöks och upprättas. Propositioner till kongressen av 44

12 Proposition: Likabehandlingsplan 2014 Bakgrund I Ung Medias principer beskrivs likabehandling som något förbundet värdesätter och vill jobba aktivt med. I och med NAB-projektet gjordes en omfattande kartläggning av hur förbundet ser ut sett till likabehandling. Utifrån kartläggningen har en likabehandlingsplan för 2014 tagits fram där de problem som uppmärksammades finns beskrivna med målsättningar för hur vi vill ha det i vårt förbund. Nedan följer förbundsstyrelsens förslag till likabehandlingsplan. Huvudyrkande Förbundsstyrelsen yrkar på att Anta Likabehandlingsplan för Ung Media Sverige för av 44 Propositioner till kongressen 2013

13 Likabehandlingsplan 2014 Upplägget Dokumentet börjar med en introduktion och bakgrund till Ung Medias likabehandlingsarbete. Därefter följer själva likabehandlingsplanen för 2014, dvs. alla mål och åtgärder som Ung Media vill satsa på under verksamhetsåret Under 2014 väljer Ung Media att fokusera på mål och åtgärder som berör följande huvudområden: förbundsstyrelsen, kongressen och andra evenemang för medlemmar, samt föreningar. För varje huvudområde finns ett eller flera långsiktiga mål, delmål och åtgärder formulerade enligt följande struktur: Långsiktigt mål Beskriver den övergripande målbilden och är inte mätbart. Delmål Beskriver det kortsiktiga mätbara delmålet Problembild Beskriver situationen som motiverar målet Vad Beskriver vilken åtgärd som ska genomföras för att uppnå delmålet Vem Beskriver vilka som ansvarar för att genomföra och utvärdera åtgärden När Beskriver när åtgärden ska vara genomförd Resurs Beskriver vilka resurser som uppskattas behövas Utvärderas av Anger vem eller vilka som ansvarar för att delmålet utvärderas. Dokumentet avslutas med en del som handlar om utvärdering och uppföljning av likabehandlingsplanen Propositioner till kongressen av 44

14 Varför jobbar Ung Media med likabehandling? Ung Media värdesätter och vill värna rätten att tala, skriva, sända och publicera fritt. Att ansvarsfullt uttrycka åsikter och sprida information utan risk för censur eller trakasserier är en oumbärlig mänsklig rättighet. Alla unga ska ha lika möjlighet att producera och uttrycka sig via media. Lika viktig är även rätten att få vara den man är och utvecklas till den man vill vara utan att hindras av kränkningar och strukturella orättvisor. Alla människor har lika värde och samma grundläggande rättigheter. Ung Media värdesätter därför acceptans, tillgänglighet och likabehandling. I diskrimineringslagen specificeras sju diskrimineringsgrunder: ålder, kön, könsuttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning samt sexuell läggning. Förutom dessa finns även en mängd andra tänkbara grunder för diskriminering utanför lagstiftningen som vi anser vara relevanta, till exempel kroppsstorlek, familjesituation och utbildningsnivå. Mer om Ung Medias värderingar kan du läsa i vårt principprogram. Hur vill vi att det ska se ut i vårt förbund? Visionen för Ung Medias likabehandlingsarbete är ett förbund som är relevant och inbjudande för Sveriges alla medieintresserade unga. Ung Media vill skapa ett sammanhang där alla unga kan känna sig välkomna och inkluderade på lika villkor och där olika bakgrunder och erfarenheter ses som en självklar tillgång. Ung Media ska, såväl inom förbundet som i samhället i stort, verka för att skapa medvetenhet kring diskriminerande normer och orättvisor för att ersätta dessa med jämlikhet, jämställdhet och mångfald. Bakgrund för Ung Medias likabehandlingsarbete Sedan sommaren 2012 driver Ung Media NAB-projektet (Normer, Attityder och Beteenden). Projektets huvudsakliga mål är att skapa ett mer jämlikt förbund, i vilket arbetet med mångfald och mot diskriminering är fortlöpande och en central del i allt vad förbundet gör. Det första steget bestod i att göra en kartläggning av de normer, värderingar och maktstrukturer som genomsyrar förbundet idag och vilka effekter dessa har. Kartläggningen höll på i åtta månader och bestod av en enkät- och intervjuundersökning som riktade sig till enskilda medlemmar, en processdag med förbundsstyrelsen och kanslianställda och en maktmätning på årsmötet De resultat kartläggningen ledde till finns publicerade på Ung Medias hemsida. Utifrån kartläggningens resultat formulerades problembilder som i sin tur ledde till formuleringen av långsiktiga och kortsiktiga delmål. 13 av 44 Propositioner till kongressen 2013

15 Begreppslista Här definieras i alfabetisk ordning alla begrepp som är kursiverade i dokumentet: Diskriminering (i sin vardagliga betydelse) Att personer eller grupper indirekt eller direkt behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. (OBS! Inte detsamma som diskriminering enligt lag.) Diskriminering enligt lag När en person behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation och det finns en koppling till någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna. Det ska även ske inom något av de samhällsområden som skyddas enligt lag, exempelvis arbetslivet eller skola. Det ska finnas ett beroendeförhållande mellan den som diskriminerar och den som blir diskriminerad, eller handla om att den som är ansvarig för att utreda trakasserier och påtalad diskriminering inte gör det. Diskrimineringslagen gäller i regel inte inom föreningslivet. Diskrimineringsgrunder som skyddas av lagen Etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, religion och annan trosuppfattning, sexuell läggning, samt ålder. (Dessa termer definieras även var för sig i denna ordlista.) Diskriminerande normer Se normer. Etnisk tillhörighet Tillhörighet till en grupp av människor som har samma kultur, talar samma språk eller kommer från samma område i världen som en själv. Exkludera Att hindra en person eller en viss grupp från att delta i ett sammanhang, antingen genom aktiva val eller genom att göra sammanhanget omöjligt att delta i för personen/gruppen. Funktionsnedsättning En varaktig fysisk, psykisk eller begåvningsmässig nedsättning av en persons funktionsförmåga som beror på skada eller sjukdom. Funktionsnedsättning är det begrepp som används i diskrimineringslagen. Det är dock vanligt att prata om olika personers funktionalitet, istället för att prata om det som just nedsättningar. Hen Detta är ett könsneutralt personligt pronomen som används på samma sätt som hon och han. Jämlikhet Att sträva efter jämlikhet är att sträva efter alla människors lika värde, likhet inför lagen, samt lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet Innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Propositioner till kongressen av 44

16 Kön En socialt konstruerad kategori som används för att dela in människor i grupperna män och kvinnor. Könsuttryck Hur en person uttrycker sitt kön. Det gör du till exempel genom kläder, kroppsspråk, frisyr, socialt beteende, och din röst. Könsidentitet En persons självupplevda kön, det vill säga det kön du känner dig som. Likabehandlingsarbete Arbetet för lika rättigheter och möjligheter. Det är viktigt att tänka på att likabehandling inte betyder att alla ska behandlas likadant. Det handlar mycket om att man tar hänsyn till individens behov och förutsättningar för att kunna skapa förutsättningar för alla att använda sig av sina rättigheter och möjligheter. Med andra ord man jobbar för att skapa lika villkor. Mångfald Strävan efter mångfald är strävan efter att många olika perspektiv, erfarenheter och bakgrunder ska kunna finnas med på lika villkor i ett givet sammanhang. Normer Oskrivna regler, förväntningar och ideal som handlar om vad som anses vara positivt, önskvärt och fördelaktig, och vad som inte anses vara det. Normer förändras över tid och är olika i olika situationer. De får konsekvenser i lagstiftning, politiska beslut, praxis och bemötande. Ung Media tror att samhällets starka normer kring hur vi bör och ska vara är en viktig orsak till diskriminering. Därför pratar vi ibland om diskriminerande normer. Sexuell läggning Sexuell läggning handlar om vilket kön de personer som man vanligtvis blir kär i eller kåt på har. De vanligaste kategorierna för sexuell läggning är heterosexuell, homosexuell, och bisexuell. Tillgänglighet Om en lokal eller verksamhet är helt tillgänglig så fungerar den för alla personer oavsett funktionalitet. Tillgänglighet innefattar allt från fysiska saker, såsom trösklar och trappor, till saker som inte syns, såsom bemötande och information. Trakasserier Att utsätta någon eller några för handlingar som kränker hens/deras värdighet, t.ex. mobbning, utfrysning eller förtal. Religion eller annan trosuppfattning En världsreligion eller en tro som är att likställa med en religion. Ålder Uppnådd livslängd. 15 av 44 Propositioner till kongressen 2013

17 Mål och åtgärder som Ung Media satsar på under 2014 Styrelse Långsiktigt mål A Alla ska kunna känna sig välkomna och trygga i styrelsen Delmål A1: Alla ska kunna ta upp ämnen som de vill ta upp, och ingen ska känna sig exkluderad eller kränkt på grund av ett negativt språkbruk. Problembild: Kartläggningen visade att det finns vissa ämnen som upplevs som svåra att ta upp i förbundsstyrelsen, t.ex. sådant som berör personers finansiella situation eller personers politiska engagemang och -uppdrag. Det kan också förekomma nedvärderande språkbruk eller skämt om personer med funktionsnedsättningar. Det viktigaste som dök upp under kartläggningen är dock att det inte upplevs som självklart att man kan ta upp att någon använder ett exkluderande eller kränkande språk, i de fall då man lägger märke till detta. Vad? 1. En gemensam definition av vad ett öppet och tillåtande klimat är tas fram. 2. Det skapas utrymme på varje förbundsstyrelsemöte för att utvärdera klimatet. 3. En person, vars uppgift är att under möten har extra koll på jargongen och eventuellt förekommande exkluderande språkbruk, utses. Personens observationer ska lyftas fram i utvärderingen på varje styrelsemöte. Vem? Förbundsstyrelsen När ska det vara genomfört? 1. Januari Löpande under Löpande under 2013 Resurs? 1. 2 mötestimmar för att ta fram en definition min mötestid på varje förbundsstyrelsemöte för utvärdering av klimat och redogörelse av språkobservationer. 3. Ske under den vanliga mötestiden. Utvärderas av? Förbundsstyrelsen Propositioner till kongressen av 44

18 Delmål A2: Valberedningen ska under sitt uppsökandearbete aktivt ta kontakt med personer med olika bakgrund och erfarenheter, och alla intresserade ska ha lika förutsättningar i rekryteringsprocessen. Problembild: Under kartläggningen blev det tydligt att det inom förbundsstyrelsen finns relativt starka normer kopplade till ålder, socioekonomisk status och funktionsförmåga. För att rekryteringen inte ska bidra till att reproducera och upprätthålla dessa normer är det viktigt att valberedningen har ett normkritiskt perspektiv i rekryteringsprocessen. Under kartläggningen blev det också tydligt att det finns olika uppfattningar om vilka egenskaper personer i förbundsstyrelsen borde ha. Vad? 1. Inkludera en del om normkritiskt rekrytering i valberedningens utbildning. 2. Tydligare riktlinjer och direktiv för valberedningens rekrytering tas fram. Riktlinjer ska bl.a. beskriva på vilket sätt valberedningen jobbar, vad som värdesätts i arbetet och hur man jobbar för att rekrytera normmedvetet. Vem? 1. Förbundsstyrelsen 2. Valberedningen När ska det vara genomfört? 1. I februari Slutet av juni 2014 Resurs? kr (inklusive en del som tar upp normkritik) kr + 20 arbetstimmar/person: en helg (resor, boende, mat) för valberedningen där de jobbar med att ta fram riktlinjer/direktiv. Utvärderas av? Valberedningen 17 av 44 Propositioner till kongressen 2013

19 Delmål A3: Samtliga personer inom förbundet ska känna sig trygga i hur förbundet ställer sig till diskriminering, kränkningar och trakasserier samt veta hur de ska agera när sådant inträffar och till vem de ska vända sig. Problembild: Under kartläggningen blev det tydligt att det saknas en handlingsplan för Ung Medias olika sammanhang (styrelse, kansli, kongress och andra evenemang) där det har förekommit att personer har känt sig diskriminerade, trakasserade eller kränkta. Vad? En handlingsplan för åtgärder mot diskriminering och trakasserier tas fram. Vem? Mångfaldskoordinatorn tillsammans med en person från förbundsstyrelsen. När ska det vara genomfört? Senast juni Resurser? 16 arbetstimmar/person Utvärderas av? Mångfaldskoordinatorn Propositioner till kongressen av 44

20 Långsiktigt mål B Styrelsearbetet ska genomsyras av normmedvetenhet. Delmål B1: Styrelsemedlemmar ska känna sig trygga med ett normkritiskt perspektiv och aktivt kunna granska både förbundet och sig själva. Problembild: Under kartläggningen med styrelsen visades att det till viss mån saknas en medvetenhet kring normer och deras effekter, vilket kan leda till att inte alla känner sig välkomna i styrelsen. Omedvetna normer tar sig t.ex. uttryck i skämt om troende eller i ett språkbruk som kan uppfattas som kränkande av personer med funktionsnedsättning. Det tar sig också uttryck i vilka deltagare man ser framför sig när man skicka ut information eller väljer möteslokaler. Styrelsen uttryckte en tydlig önskan om att bli mer medvetna om sina egna normer och på vilka sätt man själv bidrar till att upprätthålla normer och maktstrukturer. Vad? En övergripande utbildning om normer, makt och mångfald hålls med förbundsstyrelsen och kansliet. Vem? Mångfaldskoordinatorn När ska det vara genomfört? I samband med det första förbundsstyrelsemötet i januari Resurser? 8 arbetstimmar för mångfaldskoordinatorn samt 3 timmar mötestid för förbundsstyrelse och kansli. Utvärderas av? Förbundsstyrelsen 19 av 44 Propositioner till kongressen 2013

Antagen av Ung Media Sveriges Kongress 2013-12-01

Antagen av Ung Media Sveriges Kongress 2013-12-01 Antagen av Ung Media Sveriges Kongress 2013-12-01 Likabehandlingsplan 2014... 1 Upplägget... 2 Varför jobbar Ung Media med likabehandling?... 3 Hur vill vi att det ska se ut i vårt förbund?... 3 Bakgrund

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan...

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... Likabehandlingsplan Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... 3 DEFINITION AV BEGREPP... 4 FRÄMJANDE INSATSER... 5 KARTLÄGGNING...

Läs mer

Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå. Mars 2013 - augusti 2013

Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå. Mars 2013 - augusti 2013 Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå Mars 2013 - augusti 2013 INNEHÅLL sid LIKABEHANDLINGSPLANENS UPPLÄGG 2 ORDLISTA 3 SYFTE: VARFÖR JOBBAR VI UNGA MED LIKABEHANDLING? 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR

Läs mer

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014 Lika villkor Institutionen för matematik och matematisk statistik Personaldagar 20 21 augusti 2014 Lika villkor Ingen negativ särbehandling utan giltig grund Laglig reglering i diskrimineringslagen Gäller

Läs mer

Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande

Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande Dokument fastställt av styrelsen 2014-12-09 Dokument reviderat av styrelsen 2015-05-05 Inledning Denna policy gäller Uppsala Politicesstuderande (UPS) styrelse,

Läs mer

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vision En dynamisk vuxenutbildning där man kan studera vad man vill, när man vill och hur man vill förutsätter att ingen diskrimineras,

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Musik Förskolan Fridhemsgatan 11. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Musik Förskolan Fridhemsgatan 11. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Musik Förskolan Fridhemsgatan 11 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Vår vision: Vår målsättning är att med barnen i fokus erbjuda en trygg, lustfylld och lärorik verksamhet. För

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Om oss På vår förskola finns det 18 barn i åldrarna 1-4 år. Vår förskola ligger mitt i samhället Boliden. Vi är 6 personer

Läs mer

Förskolan Barnens värld 2012/2013

Förskolan Barnens värld 2012/2013 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Förskolan Barnens värld 2012/2013 Inledning Vår förskola ska vara en plats för glädje, lek och utveckling. Vi ska ge varje barn de bästa möjligheterna

Läs mer

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Dnr 357-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Högskolan i Borås policy och

Läs mer

Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling

Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Bilaga 7 Upprättad 2010-10-19 Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll 1. Vad säger diskrimineringslagen och skollagen?... 3 2. Diskrimineringsgrunderna... 3 3. Vad är diskriminering?...

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Malmens förskola 2015/2016 Om oss Malmen är en enavdelningsförskola som ligger belägen i ett villaområde i utkanten av samhället. Det är 20 inskrivna

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande. Landstingets ledningskontor

Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande. Landstingets ledningskontor Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande Deltagarmål Ha kännedom om hur normer påverkar vår arbetsmiljö och vårt bemötande

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

Proposition 1 Stadgarna

Proposition 1 Stadgarna Proposition 1 Stadgarna Förslag till förändringar i stadgarna för PeaceWorks Sweden. PeaceWorks styrelse har under året som gått genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga utveckla

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan

Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan Diskrimineringsbyrån Uppsala Kostnadsfri rådgivning, stöd och medling i diskrimineringsärenden Förebygger diskriminering genom information, utbildning och opinionsbildning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Knappen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Vision..2 Kartläggning/nulägesanalys.2 Förankring av likabehandlingsplanen..4 Åtgärder.5 kompetensutveckling.6

Läs mer

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola SJÖBO FÖRSKOLEOMRÅDE Stadsdelsförvaltning Norr Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola 2014-2015 På samtliga förskolor finns en gemensamt framtagen värdegrund som ska genomsyra vardagsarbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2015 Vuxenskolan, Likabehandlingsplan Sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund och uppdrag... 3 Lagens syfte... 3 Vuxenskolans värdegrund... 3 Övergripande mål för

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solberga förskolor

Likabehandlingsplan för Solberga förskolor ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING VERKSAMHETSOMRÅDE FÖ R BARN OCH UNGDOM BILAGA TILL EVP 2016 SID 1 (8) Likabehandlingsplan för Solberga förskolor Citrusgården, Prästängen, Solängen SID 2 (8) Innehåll 1. Vad

Läs mer

Hbtq-strategi och handlingsplan för att öka kunskapen om hbtq-personers situation

Hbtq-strategi och handlingsplan för att öka kunskapen om hbtq-personers situation Hbtq-strategi och handlingsplan för att öka kunskapen om hbtq-personers situation Homo- och bisexuella samt transpersoner och människor med queer identitet eller livstil (hbtq-personer) löper större risk

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ Agneta Ericsson TF. Likabehandlingsplan vid Komvux Värmdö Verksamheten vid Komvux utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värden där var och en, verksam

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola Bjuvs förskolor En känsla av härlighet! Återupprättad dec 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Prästkragens Förskola 151210-161210 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Yrkeshögskola Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Yrkeshögskola

Läs mer

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier Konstvetenskapliga institutionen Stockholms universitet

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier Konstvetenskapliga institutionen Stockholms universitet Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier Konstvetenskapliga institutionen Stockholms universitet Policy vid Konstvetenskapliga institutionen Institutionen arbetar

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011 Mälarakademin ska vara en arbetsplats där ingen diskrimineras, trakasseras, utsätts för mobbning, rasism, främlingsfientlighet,

Läs mer

Brisens likabehandlingsplan mot mobbning och kränkande

Brisens likabehandlingsplan mot mobbning och kränkande Brisens likabehandlingsplan 2013-2014 mot mobbning och kränkande behandling. Bakgrund Den 1 april 2006 kom Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67).

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Kronans Fritidshem 2014

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Kronans Fritidshem 2014 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Kronans Fritidshem 2014 Likabehandling en del av skolans dagliga arbete Likabehandlingsarbetet ska genomsyra hela verksamheten och avspeglas i förhållningssätt,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

Vi vill skapa en miljö där alla barn har lika rättigheter och lika värde samt känna trygghet, uppskattning och respekt för den de är.

Vi vill skapa en miljö där alla barn har lika rättigheter och lika värde samt känna trygghet, uppskattning och respekt för den de är. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mineralens förskola 2015/2016 Om oss Vi är en två-avdelningsförskola i utkanten av Boliden. Vi är 6 heltidstjänster i barngrupp, 1 kokerska på heltid

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

1 (5) Jämställdhets- och likabehandlingspolicy. 2015-05-11

1 (5) Jämställdhets- och likabehandlingspolicy. 2015-05-11 1 (5) Jämställdhets- och likabehandlingspolicy. 2015-05-11 Försvarshögskolans studentkårs jämställdhets- och likabehandlingspolicy fastställdes av årsstämman 2015-05-11 och omfattar studentkårens alla

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR LYCKORNAS FÖRSKOLA LÄSÅR 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR LYCKORNAS FÖRSKOLA LÄSÅR 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR LYCKORNAS FÖRSKOLA LÄSÅR 2015/2016 Vad du vill att andra ska göra mot dig, ska du göra mot dem. Vision Lyckorna ska vara

Läs mer

BARN SOM BEHANDLAS MED RESPEKT, SVARAR MED RESPEKT BARN SOM BLIR VÄL OMHÄNDERTAGNA, TAR VÄL HAND OM ANDRA BARN VARS INTEGRITET INTE KRÄNKS, KRÄNKER

BARN SOM BEHANDLAS MED RESPEKT, SVARAR MED RESPEKT BARN SOM BLIR VÄL OMHÄNDERTAGNA, TAR VÄL HAND OM ANDRA BARN VARS INTEGRITET INTE KRÄNKS, KRÄNKER LIKABEHANDLINGSPLAN VINTERGATAN 2013 / 2014 BARN SOM BEHANDLAS MED RESPEKT, SVARAR MED RESPEKT BARN SOM BLIR VÄL OMHÄNDERTAGNA, TAR VÄL HAND OM ANDRA BARN VARS INTEGRITET INTE KRÄNKS, KRÄNKER INTE ANDRA

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

ABF Komvux Stockholm. Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling

ABF Komvux Stockholm. Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling 1 Gäller t.o.m. 2014-06-30 ABF Komvux Stockholm Läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Inledning Vision ABF Komvux Stockholm rustar eleverna för framtiden. I detta ingår

Läs mer

För Lövskatans Förskola

För Lövskatans Förskola För Lövskatans Förskola 2013-2014 Varför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling? Förskolan har i uppdrag att arbeta för en förskolemiljö som är fri från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13 Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13 1 Bakgrund och uppdrag Från och med 2006-04-01 gällde Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i det offentliga

Läs mer

Munkebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Munkebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Munkebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Bidrar vår förening till mångfald?

Bidrar vår förening till mångfald? Bidrar vår förening till mångfald? Ett analysverktyg om mångfaldsarbete SISU Idrottsutbildarna Verktyg för mångfaldsanalys av idrottsföreningen Allas rätt att vara med är en av byggstenarna i svensk idrotts

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Förskolan Klippan Utdrag ur Lpfö-98 (reviderad 2016) Förskolans värdegrund och uppdrag Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA.

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. 100825 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Gula 2010 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision...2 2. Vad säger lagen...2 3. Rutiner

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling vid Vallda Backa förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling vid Vallda Backa förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling vid Vallda Backa förskola Förskolechef och pedagoger tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling. Mål: Alla ska känna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Vad gäller för dig som förälder? 2. Vår definition av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Mångfald berikar och utvecklar

Mångfald berikar och utvecklar Kommunstyrelseförvaltningen Personalavdelningen Mångfald berikar och utvecklar - plan för mångfald 2017 2018 Inledning Haninge kommuns verksamhet ska präglas av allas lika värde och vara fri från diskriminering,

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvarig för planen: Erja Svensson, förskolechef Vår

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 16/17

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 16/17 Malmö Stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Valdemarsro Gymnasium LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 16/17 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Förskolechef Ann Ståhlberg Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson Datum 2014-01-03 1 (5) Lindöskolans förskolors plan mot diskriminering

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31 Beslut: Rektor 2004-05-15 Revidering: 2017-02-13 Dnr: HDa 1.2 2016/21 Gäller fr o m: 2017-01-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jordens uteförskola läsåret 2014/15 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling 2015-2016 Åryds förskola VARFÖR EN PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING? Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett

Läs mer

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/ 2014 Pedagogisk omsorg Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Skarsjö förskola. Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017

Skarsjö förskola. Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017 Skarsjö förskola Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017 Vision Vårt viktigaste uppdrag är att värna om människors okränkbarhet, individens frihet och integritet. Där alla

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 En plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-08-01 Förskolans namn: Nyckelpigans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uddevalla Gymnasiesärskola 2016-2017 Innehållsförteckning Handlingsplan... 0 Bakgrund...2 Lagar och styrdokument...2 Definitioner och begrepp... 3 Gymnasiesärskolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollets förskola Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollets förskola Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollets förskola Läsåret 15/16 1 1. Skolans vision för likabehandlingsarbete 2. Inledning 2.1 Presentation av verksamheten Trollets fsk har 21 st barn.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Lilla Vargen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. En plan för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Antagen i samverkan 2007-04-24

LIKABEHANDLINGSPLAN. En plan för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Antagen i samverkan 2007-04-24 LIKABEHANDLINGSPLAN En plan för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling Antagen i samverkan 2007-04-24 Den första april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 2015-08-14 Förvaltningen för Livslångt lärande TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 Förskolan vilar på demokratins grund.

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2016

Likabehandlingsplan 2016 SFI SÖDERORT ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 Likabehandlingsplan 2016 2 Innehållsförteckning 1 Mål... 3 2 Skolans policy... 3 3 Styrdokument... 3 4 Ansvar... 4 5 Åtgärdsplan... 4 6 Åtgärdsrutiner... 5 6.1

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna

VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna 2015-2017 Vad är ArkitektStudenterna och varför finns vi? ArkitektStudenterna är Sveriges Arkitekters studentorganisation och det samlande organet för Sveriges Arkitekters

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer