Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner."

Transkript

1

2 Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan ! Proposition: Likabehandlingsplan ! Proposition: Budget ! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition: Förbundsstyrelsens arvode... 32! Proposition: Reviderat principprogram... 33! Proposition: Stadgeändring gällande distrikt... 36! Proposition: Stadgeändring gällande revisorernas uppdrag... 38! Proposition: Stadgeändring gällande motionsstoppet... 40! Proposition: Stadgeändring gällande namn på motioner och propositioner... 41! Proposition: Stadgeändring gällande felaktiga skrivelser... 42! Bilaga: Stadgar för förbundet Ung Media Sverige... 43!

3 Inledning Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Dessa innefattar en verksamhetsplan, likabehandlingsplan och budget för Dessa tre dokument kommer till stor del vara det som styr nästa styrelses ålägganden och den verksamhet som förbundet kommer att bedriva. Förbundsstyrelsen vill också revidera förbundets principprogram för att det tydligare ska beskriva vad Ung Media värdesätter. Största revideringen sker i sista stycket om Tillgänglighet och likabehandling. Under året har förbundsstyrelsen arbetat med att ta fram en vision för förbundet som nu presenteras. Det föreslås också att styrelseledamöters arvode ska tas bort då det anses att arvodet inte fyller det syfte som ursprungligen var tänkt. Sist men inte minst presenteras fem förslag till stadgeändringar. Den största handlar om att förbereda förbundet för distriktsverksamhet. Förbundsstyrelsen vill också ändra namn på motioner och propositioner samt ta bort motionsstoppet. En stadgeändring handlar om att förtydliga revisorernas arbete och den sista om att ändra felskrivningar som letat sig in i de nuvarande stadgarna. Bifogat sist i detta häfte är Ung Medias nuvarande stadgar. Om du när du läst förbundsstyrelsens förslag kommer på en idé eller anser att vi har missat något kan du själv inkomma med förslag till kongressen. För mer information om hur du motionerar, besök ungmedia.se. För att kongressen ska gå så smidigt som möjligt och för att bra beslut ska tas uppmanar vi er att läsa på ordentligt och att fråga om det finns saker ni undrar över. Frågor kan ställas till förbundsordförande Simon Mogren på telefon eller per mail till Vi ser fram emot att träffa er alla på kongressen! Med vänliga hälsningar, Ung Media Sveriges förbundsstyrelse Propositioner till kongressen av 44

4 Proposition: Verksamhetsplan 2014 Detta är förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för Planen beskriver vad Ung Media Sverige ska verka för och uppnå under året. De övergripande målsättningarna i verksamhetsplanen är formulerade med utgångspunkt i Ung Medias principprogram som fastslogs av årsmötet Huvudyrkande Förbundsstyrelsen yrkar på att Anta verksamhetsplan för Ung Media Sverige för av 44 Propositioner till kongressen 2013

5 Verksamhetsplan 2014 Medieproduktion fungerar engagerande var helst den bedrivs. Skol-, student- och annan ung media möjliggör för unga röster att höras och gör tillvaron levande, rolig, engagerande och intressant. Att alla unga som vill bedriva medieproduktion ges förutsättningar till det är viktigt för demokratin såväl som för den egna utvecklingens skull. Ung Media Sverige är förbundet för unga medieproducenter. Förbundet ska möjliggöra för medlemmarna och medlemsföreningarna att bedriva medieproduktion. Detta sker främst genom fördelandet av föreningsbidrag. Ung Media ska besitta kunskap om yttrande- och tryckfrihet och vara den part som unga vänder sig till med frågor kring dessa ämnen. Sist men inte minst ska Ung Media verka för att synen på ungas medieproduktion och kapacitet som journalister får en högre ställning och att medierna ska präglas av mångfald och likabehandling gällande representation, där alla oavsett bakgrund ska ha förutsättningar att yttra sig på lika villkor. Detta dokument bestämmer vad Ung Media ska verka för under verksamhetsåret Förutsättningar och begränsningar Verksamhetsplanens syfte är att bestämma förbundets arbete och riktning under det kommande verksamhetsåret. Innehållet i verksamhetsplanen fastslås av kongressen och därför finns möjligheten att förändra innehållet och målen. Verksamhetsplanen lyfter inte sådana saker som är nödvändiga för förbundets dagliga ruljangs. Att Ung Media ska söka statsbidrag eller betala löner till våra anställda är så pass självklart att det inte lyfts i planen. Det som lyfts är istället sådant som förbundet vill fokusera extra på, som ska förbättras eller saker som är nytt för förbundet och inte ingår i den dagliga verksamheten. Verksamheten är beroende av ekonomiska resurser för att kunna bedrivas. Ung Medias budget sätter ramar för verksamheten och budgetens storlek beror av statsbidraget som Ung Media tilldelas från Ungdomsstyrelsen. Verksamhetsplanens uppbyggnad Verksamhetsplanen är uppbyggd kring fyra avsnitt som beskriver fokuspunkter för förbundet under Dessa avsnitt är: Förbundsutveckling Medlemmar Likabehandling Samarbete och påverkan Varje avsnitt har en övergripande målsättning som förbundet hoppas nå över en längre tidsperiod. De övergripande målen är formulerade utifrån Ung Media Sveriges principprogram som fastslogs av årsmötet Inom varje avsnitt beskrivs sedan aktiviteter som förbundet ska jobba med under verksamhetsåret. Varje aktivitet har egna mål som förbundet vill uppnå och dessa mål är formulerade för att förbundet ska nå de övergripande målsättningarna. Propositioner till kongressen av 44

6 Förbundsutveckling Ung Media är i en situation där flera större åtgärder har gjorts och behöver göras för att säkerställa att förbundet är stabilt och långsiktigt. Målet är ett förbund som präglas av långsiktighet och som bedriver en kontinuerlig och stabil verksamhet. Aktiviteter för hur förbundet ska uppnå det övergripande målet beskrivs i detta avsnitt. Övergripande mål Ung Media Sverige är ett stabilt förbund som präglas av långsiktighet. Omstrukturering Under verksamhetsåren har förbundet arbetat med en omstrukturering där målsättningen varit att etablera ett förbund som präglas av långsiktighet och stabilitet. Under fas 1 under verksamhetsåret togs ett idédokument, nya stadgar och ett principprogram fram. Under fas 2, verksamhetsåret , var ambitionen att ta fram ett strategidokument för förbundet. Detta strategidokument har inte tagits fram, utan tanken från förbundsstyrelsen är att det ska göras tillsammans med medlemmarna under verksamhetsåret Bakgrunden till det är att strategidokumentet ska grunda sig i vad medlemmarna tycker, något som förbundsstyrelsen inte under 2013 haft möjligheten att insamla tillräcklig information om. Därför ska arbetet med strategidokumentet ske under verksamhetsåret 2014 tillsammans och i nära dialog med medlemmarna. Mål Att ett strategidokument för förbundet tas fram i dialog med medlemmarna. Strategidokumentet ska innehålla Ung Medias vision och mål för verksamheten över en längre tidsperiod. Förbundsförvaltning Verksamhetsåret har präglats av flera stora ekonomiska beslut som resulterat i stora administrativa förändringar inom förbundet. Sedan 1 september har Ung Media en anställd, en förbundsorganisatör, istället för en generalsekreterare och en organisationsutvecklare. Detta innebär att förbundets administration behöver omfördelas och göras mer effektiv. Mål Att en effektiv och resurssnål administration upprättas och implementeras. Kongressen Kongressen (årsmötet) är Ung Medias högsta beslutande organ. Att säkerställa att det genomförs enligt demokratiska principer och att alla medlemmar har lika och rättvisa möjligheter att påverka förbundet är oerhört viktigt. Att alla medlemsföreningar finns representerade på kongressen är viktigt för att säkerställa att förbundet representerar medlemmarna och deras åsikter. Kongressen 2014 ska präglas av tillgänglighet, likabehandling och kreativa mötesformer. Mål Att minst 50 % av medlemsföreningarna ska finnas representerade på kongressen. Att formerna för debatt och diskussion utvecklas och förbättras för att möjliggöra för alla deltagare att göra sina röster hörda. 5 av 44 Propositioner till kongressen 2013

7 Arbetsgrupper En arbetsgrupp inom Ung Media är en ideell resurs som medlemmarna driver och bestämmer över. Arbetsgrupperna är det sätt som medlemmarna kan vara med och bedriva rolig och viktig verksamhet i Ung Medias namn. Personerna i arbetsgruppen bestämmer själva vad de vill göra och rapporterar sin verksamhet till förbundsstyrelsen. Under 2013 har inga arbetsgrupper funnits. Mål Att aktivt uppmuntra och informera medlemmarna om möjligheten att starta arbetsgrupper. Finansiering Ung Media finansieras idag nästan uteslutande av statsbidrag från Ungdomsstyrelsen. Att Ung Medias ekonomi klarar av förändringar i statsbidraget är viktigt för förbundets långsiktighet och stabilitet. För att minska andelen av de ekonomiska resurserna som kommer från Ungdomsstyrelsen ska förbundet undersöka andra bidragsmöjligheter. Mål Att kr av Ung Medias årliga inkomster kommer från annat håll. Distriktsverksamhet Ung Medias struktur består i dagsläget av förbundsnivån, förtroendevalda och kansliet, och medlemsnivån med alla medlemsföreningar. I många andra förbund finns också en till nivå, distriktsnivån, som är en nivå mellan förbundet och medlemmarna. Distrikten bildas av medlemmarna i ett visst geografiskt område och möjliggör för ytterligare en nivå av verksamhet riktad specifikt till de föreningar som bildar distrikten. Distrikten kan exempelvis anordna utbildningar och bedriva intressanta projekt på en regional nivå. Förbundsstyrelsen vill under 2014 jobba för att en distriktsstruktur upprättas för att erbjuda medlemmarna ytterligare en nivå av engagemang och verksamhet. Mål Att en struktur för distriktsverksamhet i Ung Media tas fram och sätts i bruk. Att minst tre distrikt har upprättats i förbundet innan verksamhetsårets slut. Medlemsverksamhet Tidigare år har förbundets verksamhet och medlemsföreningarnas verksamhet varit ganska åtskilda. Det har från förbundets sida inte fokuserats på att visa upp medlemmarnas verksamhet som den viktigaste delen i det förbundet bidrar till att möjliggöra. Detta vill förbundsstyrelsen ändra på och under 2014 kommer förbundet jobba med att lyfta den fantastiska verksamhet som bedrivs lokalt och bland medlemsföreningarna. Förutom att förbundet ska jobba med att lyfta medlemsverksamheten vill förbundsstyrelsen också att medlemmarnas åsikter ska ges större utrymme i att forma förbundet också mellan kongresserna. Därför ska en medlemsundersökning genomföras där medlemmarnas åsikter om förbundets riktning och verksamhet ges störst utrymme. Propositioner till kongressen av 44

8 Mål Att medlemsföreningarnas verksamhet presenteras på ett sådant sätt att alla kan se och inspireras av den. Att en medlemsundersökning genomförs som fokuserar särskilt på medlemmarnas åsikter kring förbundet och dess verksamhet. Medlemmar Ett medlemskap i Ung Media ska tjäna till att möjliggöra för den egna medieproduktionen, inhämta kunskap och erfarenheter genom möten med andra medieintresserade unga samt en möjlighet att påverka samhällets syn på unga medieproducenter. Förbundet vill under verksamhetsåret 2014 utveckla medlemskapet för att kunna erbjuda det absolut bästa för alla unga medieproducenter. Övergripande mål Ung Media Sverige är relevant för alla unga som är intresserade av medieproduktion. Det är enkelt att bli medlem och engagera sig i förbundet. Ett medlemskap i Ung Media Sverige upplevs som värdefullt och viktigt för medlemsföreningarna och deras verksamhet. Antalet medlemsföreningar och enskilda medlemmar i Ung Media Sverige ökar. Ekonomiskt stöd Ett medlemskap i Ung Media ska främst möjliggöra för föreningen att bedriva sin medieverksamhet. För att möjliggöra det fördelar Ung Media föreningsbidrag. Via studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet kan medlemsföreningen få ersättning för inrapporterade studietimmar. Ung Media fördelar också projekt- och evenemangsbidrag till medlemsföreningar som vill genomföra en aktivitet som inte ryms inom den ordinarie verksamheten. Under verksamhetsåret 2014 ska förbundet jobba för att fler medlemsföreningar utnyttjar de olika bidragsformerna. Mål Att systemet för föreningsbidrag är effektivt och enkelt för medlemsföreningarna att använda. Att fler medlemsföreningar inkommer med föreningsbidragsansökan. Att informationen om studiecirklar är enkel att förstå. Att fler studiecirkeltimmar rapporteras in till Kulturens Bildningsverksamhet. Medlemsstöd Sedan kongressen 2012 har förbundet en heltidsarvoderad ordförande som tillsammans med kansliet dagligen arbetar med förbundets verksamhet. I ordförandens uppdrag ligger ett särskilt ansvar för medlemskontakt och att göra medlemsbesök. Förbundsstyrelsen vill att detta ansvar ska läggas extra fokus på under Mål Att ordföranden träffar alla medlemsföreningar som så önskar minst en gång. 7 av 44 Propositioner till kongressen 2013

9 Presskonferensen Presskonferensen är en årlig nationell utbildningshelg där deltagarna erbjuds relevanta och intressanta workshops och föreläsningar från aktuella mediepersonligheter. Presskonferensen är också en utmärkt plats för medlemmarna att mötas och utbyta erfarenheter. Förbundsstyrelsen vill att Presskonferensen 2014 ska bli ännu bättre och arrangeras utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Mål Att Presskonferensen 2014 erbjuder plats för fler deltagare än under Att Presskonferensen 2014 ökar tillgängligheten för alla oavsett funktionsförmåga. Utbildningsnätverket Ung Media har under 2013 upprättat ett utbildningsnätverk bestående av nio ideella utbildare. Utbildningsnätverket är ett av de sätt som erfarenheterna efter projektet Yttrandefri i praktiken ska leva kvar inom förbundet. Utbildningsnätverket erbjuder föreläsningar och workshops inom tryck- och yttrandefrihet samt offentlighetsprincipen. Dessa föreläsningar erbjuds Ung Medias medlemsföreningar utan kostnad. Ung Media ska under verksamhetsåret etablera och utveckla nätverket för att det ska bli en bestående del av förbundets verksamhet. Mål Att Ung Media via utbildningsnätverket erbjuder utbildningar inom tryck- & yttrandefrihet och offentlighetsprincipen. Att en långsiktig och hållbar plan för utbildningsnätverkets verksamhet och finansiering tas fram. Presskort Att ålder inte avgör huruvida en person kan skapa betydelsefull journalistik är en av Ung Medias hörnstenar. Ett av förbundets viktigaste verktyg för att höja unga journalisters status är presskortet. Mål Att Ung Media fortsättningsvis utfärdar presskort med kortast möjliga handläggningstid. Jubileum 2014 fyller Ung Media 15 år vilket förbundsstyrelsen vill ska uppmärksammas. I samband med jubileet ska förbundets historia nedtecknas för eftervärlden. Mål Att jubileet uppmärksammas under Att en historieskrivning genomförs innan kongressen Propositioner till kongressen av 44

10 Likabehandling Förbundet har under år genomfört flera kartläggningar inom ramen för NAB-projektet (normer, attityder och beteenden). Dessa har sammanställts och många av resultaten finns för den intresserade att läsa på Ung Medias hemsida. Det kartläggningarna visar är att det i förbundet finns flera problem och orättvisor vilka behöver arbetas med. Dessa är exempelvis ojämn könsfördelning när det handlar om taltid på kongressen, att inte alla känner sig trygga på evenemang eller i sina föreningar på grund av att de bryter mot normen på något sätt, eller att inte alla i förbundsstyrelsen har samma förutsättningar till delaktighet på lika villkor. Dessa saker innebär problem med demokratin och med allas lika möjlighet till delaktighet inom alla områden i förbundet. Övergripande mål Ung Media Sverige är ett demokratiskt förbund där alla, oavsett bakgrund eller förutsättningar, ges lika möjligheter att påverka verksamheten och delta i förbundets aktiviteter. Likabehandlingsarbete I samband med verksamhetsplanen föreslås kongressen att anta en likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen kan ses som en verksamhetsplan för likabehandlingsarbetet och därför skrivs inte dess punkter i detta dokument. Mål Att Ung Media uppnår de mål som angivits i likabehandlingsplanen för Att Ung Media stödjer ett antal föreningar i att komma igång med deras mångfaldsarbete. Samarbete och påverkan Att alla unga som vill ges samma förutsättningar att bedriva medieproduktion är viktigt för demokratin och den personliga utvecklingen. Förbundsstyrelsen vill att förbundet ska ta större plats inom civilsamhället och aktivt försöka påverka de frågor som är relevanta för medlemmarna. Övergripande mål Förbundet är en aktör i frågor som berör unga medieproducenter och en självklar del av det civila samhället. Samarbeten Att samarbeta med andra ungdomsförbund i frågor som är relevanta för Ung Medias medlemmar ökar möjligheten till att påverka. Att upprätta samarbeten är också viktigt för förbundets utveckling då det skapas en naturlig plattform för idéutbyte förbunden emellan. Förbundsstyrelsen vill att förbundet fortsätter att utveckla samarbeten med andra ungdomsförbund. Mål Att förbundet aktivt arbetar för att upprätta gynnsamma samarbeten med andra aktörer i civilsamhället. Att förbundet tar en större och mer självklar plats i de organisationer förbundet är medlem i. 9 av 44 Propositioner till kongressen 2013

11 Påverkan För att påverka måste man synas. För att förbundet ska kunna bedriva påverkan inom diverse frågor behövs att förbundet syns oftare och på platser där en medial spridning förekommer. Mål Att förbundet deltar på seminarier och möten där frågor relevanta för unga medieproducenter diskuteras eller berörs. Projektverksamhet Projektverksamhet berikar förbundet och möjliggör för Ung Media att bedriva verksamhet med ett specifikt syfte som det annars hade saknats resurser för att genomföra på en stor skala. I dagsläget bedriver förbundet ett eget projekt i form av NAB normer, attityder, beteenden, samt deltar i projektet Norden, nätet, rasismen. Under våren 2013 avslutades också projekt Yttrandefri som under sitt genomförande var en stor resurs för förbundet. Förbundsstyrelsen vill under 2014 upprätta nya projektsamarbeten som kan vara intressanta eller till nytta för medlemsföreningarna. Mål Att nya projektsamarbeten undersöks och upprättas. Propositioner till kongressen av 44

12 Proposition: Likabehandlingsplan 2014 Bakgrund I Ung Medias principer beskrivs likabehandling som något förbundet värdesätter och vill jobba aktivt med. I och med NAB-projektet gjordes en omfattande kartläggning av hur förbundet ser ut sett till likabehandling. Utifrån kartläggningen har en likabehandlingsplan för 2014 tagits fram där de problem som uppmärksammades finns beskrivna med målsättningar för hur vi vill ha det i vårt förbund. Nedan följer förbundsstyrelsens förslag till likabehandlingsplan. Huvudyrkande Förbundsstyrelsen yrkar på att Anta Likabehandlingsplan för Ung Media Sverige för av 44 Propositioner till kongressen 2013

13 Likabehandlingsplan 2014 Upplägget Dokumentet börjar med en introduktion och bakgrund till Ung Medias likabehandlingsarbete. Därefter följer själva likabehandlingsplanen för 2014, dvs. alla mål och åtgärder som Ung Media vill satsa på under verksamhetsåret Under 2014 väljer Ung Media att fokusera på mål och åtgärder som berör följande huvudområden: förbundsstyrelsen, kongressen och andra evenemang för medlemmar, samt föreningar. För varje huvudområde finns ett eller flera långsiktiga mål, delmål och åtgärder formulerade enligt följande struktur: Långsiktigt mål Beskriver den övergripande målbilden och är inte mätbart. Delmål Beskriver det kortsiktiga mätbara delmålet Problembild Beskriver situationen som motiverar målet Vad Beskriver vilken åtgärd som ska genomföras för att uppnå delmålet Vem Beskriver vilka som ansvarar för att genomföra och utvärdera åtgärden När Beskriver när åtgärden ska vara genomförd Resurs Beskriver vilka resurser som uppskattas behövas Utvärderas av Anger vem eller vilka som ansvarar för att delmålet utvärderas. Dokumentet avslutas med en del som handlar om utvärdering och uppföljning av likabehandlingsplanen Propositioner till kongressen av 44

14 Varför jobbar Ung Media med likabehandling? Ung Media värdesätter och vill värna rätten att tala, skriva, sända och publicera fritt. Att ansvarsfullt uttrycka åsikter och sprida information utan risk för censur eller trakasserier är en oumbärlig mänsklig rättighet. Alla unga ska ha lika möjlighet att producera och uttrycka sig via media. Lika viktig är även rätten att få vara den man är och utvecklas till den man vill vara utan att hindras av kränkningar och strukturella orättvisor. Alla människor har lika värde och samma grundläggande rättigheter. Ung Media värdesätter därför acceptans, tillgänglighet och likabehandling. I diskrimineringslagen specificeras sju diskrimineringsgrunder: ålder, kön, könsuttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning samt sexuell läggning. Förutom dessa finns även en mängd andra tänkbara grunder för diskriminering utanför lagstiftningen som vi anser vara relevanta, till exempel kroppsstorlek, familjesituation och utbildningsnivå. Mer om Ung Medias värderingar kan du läsa i vårt principprogram. Hur vill vi att det ska se ut i vårt förbund? Visionen för Ung Medias likabehandlingsarbete är ett förbund som är relevant och inbjudande för Sveriges alla medieintresserade unga. Ung Media vill skapa ett sammanhang där alla unga kan känna sig välkomna och inkluderade på lika villkor och där olika bakgrunder och erfarenheter ses som en självklar tillgång. Ung Media ska, såväl inom förbundet som i samhället i stort, verka för att skapa medvetenhet kring diskriminerande normer och orättvisor för att ersätta dessa med jämlikhet, jämställdhet och mångfald. Bakgrund för Ung Medias likabehandlingsarbete Sedan sommaren 2012 driver Ung Media NAB-projektet (Normer, Attityder och Beteenden). Projektets huvudsakliga mål är att skapa ett mer jämlikt förbund, i vilket arbetet med mångfald och mot diskriminering är fortlöpande och en central del i allt vad förbundet gör. Det första steget bestod i att göra en kartläggning av de normer, värderingar och maktstrukturer som genomsyrar förbundet idag och vilka effekter dessa har. Kartläggningen höll på i åtta månader och bestod av en enkät- och intervjuundersökning som riktade sig till enskilda medlemmar, en processdag med förbundsstyrelsen och kanslianställda och en maktmätning på årsmötet De resultat kartläggningen ledde till finns publicerade på Ung Medias hemsida. Utifrån kartläggningens resultat formulerades problembilder som i sin tur ledde till formuleringen av långsiktiga och kortsiktiga delmål. 13 av 44 Propositioner till kongressen 2013

15 Begreppslista Här definieras i alfabetisk ordning alla begrepp som är kursiverade i dokumentet: Diskriminering (i sin vardagliga betydelse) Att personer eller grupper indirekt eller direkt behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. (OBS! Inte detsamma som diskriminering enligt lag.) Diskriminering enligt lag När en person behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation och det finns en koppling till någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna. Det ska även ske inom något av de samhällsområden som skyddas enligt lag, exempelvis arbetslivet eller skola. Det ska finnas ett beroendeförhållande mellan den som diskriminerar och den som blir diskriminerad, eller handla om att den som är ansvarig för att utreda trakasserier och påtalad diskriminering inte gör det. Diskrimineringslagen gäller i regel inte inom föreningslivet. Diskrimineringsgrunder som skyddas av lagen Etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, religion och annan trosuppfattning, sexuell läggning, samt ålder. (Dessa termer definieras även var för sig i denna ordlista.) Diskriminerande normer Se normer. Etnisk tillhörighet Tillhörighet till en grupp av människor som har samma kultur, talar samma språk eller kommer från samma område i världen som en själv. Exkludera Att hindra en person eller en viss grupp från att delta i ett sammanhang, antingen genom aktiva val eller genom att göra sammanhanget omöjligt att delta i för personen/gruppen. Funktionsnedsättning En varaktig fysisk, psykisk eller begåvningsmässig nedsättning av en persons funktionsförmåga som beror på skada eller sjukdom. Funktionsnedsättning är det begrepp som används i diskrimineringslagen. Det är dock vanligt att prata om olika personers funktionalitet, istället för att prata om det som just nedsättningar. Hen Detta är ett könsneutralt personligt pronomen som används på samma sätt som hon och han. Jämlikhet Att sträva efter jämlikhet är att sträva efter alla människors lika värde, likhet inför lagen, samt lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet Innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Propositioner till kongressen av 44

16 Kön En socialt konstruerad kategori som används för att dela in människor i grupperna män och kvinnor. Könsuttryck Hur en person uttrycker sitt kön. Det gör du till exempel genom kläder, kroppsspråk, frisyr, socialt beteende, och din röst. Könsidentitet En persons självupplevda kön, det vill säga det kön du känner dig som. Likabehandlingsarbete Arbetet för lika rättigheter och möjligheter. Det är viktigt att tänka på att likabehandling inte betyder att alla ska behandlas likadant. Det handlar mycket om att man tar hänsyn till individens behov och förutsättningar för att kunna skapa förutsättningar för alla att använda sig av sina rättigheter och möjligheter. Med andra ord man jobbar för att skapa lika villkor. Mångfald Strävan efter mångfald är strävan efter att många olika perspektiv, erfarenheter och bakgrunder ska kunna finnas med på lika villkor i ett givet sammanhang. Normer Oskrivna regler, förväntningar och ideal som handlar om vad som anses vara positivt, önskvärt och fördelaktig, och vad som inte anses vara det. Normer förändras över tid och är olika i olika situationer. De får konsekvenser i lagstiftning, politiska beslut, praxis och bemötande. Ung Media tror att samhällets starka normer kring hur vi bör och ska vara är en viktig orsak till diskriminering. Därför pratar vi ibland om diskriminerande normer. Sexuell läggning Sexuell läggning handlar om vilket kön de personer som man vanligtvis blir kär i eller kåt på har. De vanligaste kategorierna för sexuell läggning är heterosexuell, homosexuell, och bisexuell. Tillgänglighet Om en lokal eller verksamhet är helt tillgänglig så fungerar den för alla personer oavsett funktionalitet. Tillgänglighet innefattar allt från fysiska saker, såsom trösklar och trappor, till saker som inte syns, såsom bemötande och information. Trakasserier Att utsätta någon eller några för handlingar som kränker hens/deras värdighet, t.ex. mobbning, utfrysning eller förtal. Religion eller annan trosuppfattning En världsreligion eller en tro som är att likställa med en religion. Ålder Uppnådd livslängd. 15 av 44 Propositioner till kongressen 2013

17 Mål och åtgärder som Ung Media satsar på under 2014 Styrelse Långsiktigt mål A Alla ska kunna känna sig välkomna och trygga i styrelsen Delmål A1: Alla ska kunna ta upp ämnen som de vill ta upp, och ingen ska känna sig exkluderad eller kränkt på grund av ett negativt språkbruk. Problembild: Kartläggningen visade att det finns vissa ämnen som upplevs som svåra att ta upp i förbundsstyrelsen, t.ex. sådant som berör personers finansiella situation eller personers politiska engagemang och -uppdrag. Det kan också förekomma nedvärderande språkbruk eller skämt om personer med funktionsnedsättningar. Det viktigaste som dök upp under kartläggningen är dock att det inte upplevs som självklart att man kan ta upp att någon använder ett exkluderande eller kränkande språk, i de fall då man lägger märke till detta. Vad? 1. En gemensam definition av vad ett öppet och tillåtande klimat är tas fram. 2. Det skapas utrymme på varje förbundsstyrelsemöte för att utvärdera klimatet. 3. En person, vars uppgift är att under möten har extra koll på jargongen och eventuellt förekommande exkluderande språkbruk, utses. Personens observationer ska lyftas fram i utvärderingen på varje styrelsemöte. Vem? Förbundsstyrelsen När ska det vara genomfört? 1. Januari Löpande under Löpande under 2013 Resurs? 1. 2 mötestimmar för att ta fram en definition min mötestid på varje förbundsstyrelsemöte för utvärdering av klimat och redogörelse av språkobservationer. 3. Ske under den vanliga mötestiden. Utvärderas av? Förbundsstyrelsen Propositioner till kongressen av 44

18 Delmål A2: Valberedningen ska under sitt uppsökandearbete aktivt ta kontakt med personer med olika bakgrund och erfarenheter, och alla intresserade ska ha lika förutsättningar i rekryteringsprocessen. Problembild: Under kartläggningen blev det tydligt att det inom förbundsstyrelsen finns relativt starka normer kopplade till ålder, socioekonomisk status och funktionsförmåga. För att rekryteringen inte ska bidra till att reproducera och upprätthålla dessa normer är det viktigt att valberedningen har ett normkritiskt perspektiv i rekryteringsprocessen. Under kartläggningen blev det också tydligt att det finns olika uppfattningar om vilka egenskaper personer i förbundsstyrelsen borde ha. Vad? 1. Inkludera en del om normkritiskt rekrytering i valberedningens utbildning. 2. Tydligare riktlinjer och direktiv för valberedningens rekrytering tas fram. Riktlinjer ska bl.a. beskriva på vilket sätt valberedningen jobbar, vad som värdesätts i arbetet och hur man jobbar för att rekrytera normmedvetet. Vem? 1. Förbundsstyrelsen 2. Valberedningen När ska det vara genomfört? 1. I februari Slutet av juni 2014 Resurs? kr (inklusive en del som tar upp normkritik) kr + 20 arbetstimmar/person: en helg (resor, boende, mat) för valberedningen där de jobbar med att ta fram riktlinjer/direktiv. Utvärderas av? Valberedningen 17 av 44 Propositioner till kongressen 2013

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå. Mars 2013 - augusti 2013

Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå. Mars 2013 - augusti 2013 Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå Mars 2013 - augusti 2013 INNEHÅLL sid LIKABEHANDLINGSPLANENS UPPLÄGG 2 ORDLISTA 3 SYFTE: VARFÖR JOBBAR VI UNGA MED LIKABEHANDLING? 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

NORMER, ATTITYDER, BETEENDEN SVEROK

NORMER, ATTITYDER, BETEENDEN SVEROK NORMER, ATTITYDER, BETEENDEN SVEROK OM PROJEKTET NAB-projektet (normer, attityder och beteenden) ägs av Ung Media och drivs i samarbete med Sverok. Projektet finansieras av Ungdomsstyrelsen och syftar

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE

SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE Ungdom Mot Rasism & Malmö mot Diskriminering presenterar SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE Hanna Carlsson Selma Gušić Karin Henrikz Ana Marega INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-07-11--13 1(88) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-07-11--13 Föregående möte: 2007-05-23--25

Läs mer

TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring

TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring KA IG TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring Projektledare och författare: Milena Kraft Formgivning och illustration: Emili Svensson Textbearbetning: Malin Österman Stort tack

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Din RäTT Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Studiematerialet Din rätt har tagits fram av Madelene Persson, NSPH, Nationell samverkan för Psykisk Hälsa, och Kerstin Selén,

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Riksårsmöte 2015. Del 2: Motioner & propositioner

Riksårsmöte 2015. Del 2: Motioner & propositioner Riksårsmöte 2015 Del 2: Motioner & propositioner Innehåll I det här häftet hittar du de propositioner och motioner som ska behandlas under årsmötet 2014, samt förbundsstyrelsens förslag på verksamhetsplan

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT ESF Jämt drivs av länsstyrelserna och är ett nationellt projekt som tillhandahåller processtöd i jämställdhetsintegrering. Projektet finansieras

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå.

Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå. Barnboksprojektet En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå. Sammanfattning En frivilliggrupp mot diskriminering i Luleå - knuten till

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Läsåret 2014 1 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som vårdnadshavare 3 1. Vision 3 2. Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer