Årsredovisning Pålitlig partner i en föränderlig värld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. Pålitlig partner i en föränderlig värld"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Pålitlig partner i en föränderlig värld

2 Innehåll 1 Swedbank i korthet 3 Ekonomiskt sammandrag och viktiga händelser VD har ordet 7 Syfte, vision och värdegrund 8 Omvärld och marknad 10 Strategi och servicemodell 12 Mål och utfall 14 Prioriteringar Så skapas vårt resultat FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 18 Ekonomisk redogörelse 22 Svensk bankrörelse 26 Stora företag & Institutioner 28 Baltisk bankrörelse 30 Kapitalförvaltning 32 Koncernfunktioner & Övrigt 37 Riskhantering i Swedbank 46 Hållbarhet 48 Våra medarbetare 50 Aktierna och ägarna 54 Ordföranden styrelseåret Bolagsstyrningsrapport 66 Styrelse 70 Koncernledning 71 Vinstdisposition Resultat-, balansräkning och noter: Koncernen Moderbolaget 73 Resultaträkning 150 Resultaträkning 74 Rapport över totalresultat 151 Rapport över totalresultat 75 Balansräkning 152 Balansräkning 76 Förändringar i eget kapital 153 Förändringar i eget kapital 77 Kassaflödesanalys 154 Kassaflödesanalys 78 Noter 155 Noter 178 Styrelsens och VD:s underskrift 179 Revisionsberättelse 180 Marknadsandelar 182 Fem år i sammandrag koncernen 184 Tre år i sammandrag affärsområden 188 Bolånemarginaler 190 Årsstämma 191 Definitioner 192 Adresser Finansiell information 2013 Delårsrapport Kv1 23 april Delårsrapport Kv2 16 juli Delårsrapport Kv3 22 oktober Årsstämma Årsstämman 2013 äger rum onsdagen den 20 mars på Dansens Hus, Stockholm. Swedbanks årsredovisning erbjuds alla nya aktieägare och distribueras till de som aktivt har valt att få den. Delårsrapporterna trycks inte, men finns tillgängliga på Här kan också årsredovisningen beställas.

3 Vision Vi gör det möjligt för människor, företag och samhällen att växa. Swedbank Beyond financial growth. Syfte Vi ska främja en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och företagen. Värdegrund Andel av intäkter 2011 Andel av intäkter 2011 Bankens värdegrund syftar till att upprätthålla engagemang, fokus och motivation hos Swedbanks medarbetare och bygger på en uppförandekod och ett kundlöfte präglad av enkelhet, öppenhet och omtanke. [Svensk bankrörelses] Andel av intäkterna 2011 [Svensk[Stora bankrörelses] företag & Institutioners] Andel av Andel intäkterna av intäkterna [Stora företag [Baltisk& bankrörelses] Institutioners] Andel av Andel intäkterna av intäkterna [Baltisk b Andel av Våra affärsområden Swedbank var under 2012 organiserad i fyra affärsområden vilka stöds av sju koncern funktioner: Ekonomi & Finans, Risk, Compliance, [Kapitalförvaltnings] Corporate Affairs, Andel Andel av intäkterna HR, Juridik och Group Business Support. Från och med 1 januari 2013 har Swedbank en ny organisation, läs mer på sid 15. Svensk bankrörelse [Svensk bankrörelses] Andel av intäkterna 2011 Stora företag & Institutioner [Kapitalförvaltnings] [Koncernfunktioner & Övrigt] Andel av Andel intäkterna av intäkterna [Stora företag & Institutioners] Andel av intäkterna 2011 Läs mer på sid 22 Läs mer på sid 26 [Koncern Andel av [Baltisk Andel av Sverige är Swedbanks största marknad med över 4 miljoner privatkunder och mindre och medelstora företags kunder. Tillsammans med sparbankerna erbjuder Swedbank banktjänster via 555 kontor, mobil-, telefon- och internetbank. Stora företag & Institutioner har Swedbanks samlade nordiska och baltiska erbjudande till stora företag, finansiella institutioner, organisationer och banker. Affärsområdet [Kapitalförvaltnings] erbjuder företags- och kapitalmarknadsprodukter. Andel av intäkterna 2011 [Koncern Andel av Andel Andel av koncernens av intäkter Andel 2011 Andel Fördelning av resultat av intäkter resultat 2011 Andel Fördelning före av nedskrivningar koncernens resultat före Andel och nedskrivningar av kreditförluster resultat 2011 och kreditfö totala intäkter före nedskrivningar och kreditförluster totala intäkter före nedskrivningar och kreditförluster [Svensk bankrörelses] Andel av intäkterna % 56% [Svensk [SB][Stora Andel bankrörelses] företag av resultat & Institutioners] före [SB] Andel [Stora [Sf&I] av [Baltisk företag Andel resultat av bankrörelses] & Institutioners] före resultat före [Sf&I][Baltisk Andel [BB] Andel av bankrörelses] resultat av resultat före före [BB] And Andel nedskrivningar Andel av intäkterna av intäkterna och 2011 kreditförluster 2011 nedskrivningar Andel nedskrivningar av intäkterna och kreditförluster och 2011 kreditförluster nedskrivningar Andel nedskrivningar av intäkterna och kreditförluster och 2011 kreditförluster nedskriv Andel av intäkterna % 20% Baltisk bankrörelse Kapitalförvaltning [R&U] Andel [Kapitalförv.] [Koncernfunktioner av resultat Andel före av resultat & Övrigt] före [R&U] [Kapitalförvaltnings] Andel av resultat före [Kapitalförvaltnings] [Kapitalförv.] [Koncernfunktioner Andel av resultat && Övrigt] före Andel [Koncern nedskrivningar Andel av intäkterna och kreditförluster 2011 nedskrivningar Fördelning Andel nedskrivningar Andel av intäkterna och av kreditförluster resultat intäkterna och 2011 kreditförluster 2011 före nedskrivningar Andel av resultat av intäkterna och före kreditförluster nedskrivningar 2011 och kreditfö och av result Läs mer på sid 28 Läs mer kreditförluster på sid 30 kreditför Andel av intäkter 2011 Baltisk bankrörelse omfattar närmare [Svensk bankrörelses] 4 miljoner privatkunder och 300 Andel 000 av intäkterna 2011 företags kunder i Estland, Lettland och Litauen. Swedbank erbjuder banktjänster via 193 kontor, mobil-, telefon- och internetbank i dessa länder. Kapitalförvaltning (Swedbank Robur) [SB] Andel [Stora av företag resultat & före Institutioners] [Sf&I] [Baltisk Andel av bankrörelses] resultat före är nedskrivningar representerat Andel av intäkterna och kreditförluster på 2011 Swedbanks nedskrivningar hemmamarknader och erbjuder drygt 140 fonder, Andel av intäkterna och kreditförluster 2011 diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. [BB] And nedskriv Andel av koncernens totala intäkter Andel av resultat före nedskrivningar och kreditförluster Andel av koncernens totala intäkter Andel av resultat före nedskrivningar och kreditförluster Estland [Baltisk [Baltisk bankrörelses] Lettland bankrörelses] Litauen Andel av Andel intäkterna av intäkterna % 4% 4% Estland [BB] Andel Lettland [BB] av Andel resultat av Litauen resultat före före [R&U][Kapitalförvaltnings] Andel av resultat före nedskrivningar nedskrivningar och kreditförluster och kreditförluster nedskrivningar Andel av intäkterna och kreditförluster % 4% 4% 4% 4% [Kapitalförv.] [Koncernfunktioner Andel av resultat & Övrigt] före nedskrivningar Andel av intäkterna och kreditförluster 2011 [Koncern av result kreditfö Fördelning resultat före Fördelning nedskrivningar resultat före och kreditförluster nedskrivningar 2011 och kreditförluster 2011 [SB] Andel av resultat före [SB] Andel [Sf&I] av Andel resultat av resultat före före [Sf&I] [BB] Andel Andel av resultat av resultat före före [BB] Andel av resultat före nedskrivningar och kreditförluster nedskrivningar nedskrivningar och kreditförluster och kreditförluster nedskrivningar nedskrivningar och kreditförluster och kreditförluster nedskrivningar och kreditförluster * De fyra affärsområdena summerar inte till 100 % då det även redovisas resultat inom Koncernfunktioner & Övrigt, vilket inte finns med i sammanställningen ovan.

4 ankrörelses] intäkterna 2011 funktioner & Övrigt] intäkterna 2011 bankrörelses] intäkterna 2011 funktioner & Övrigt] intäkterna 2011 rluster 2011 el av resultat före ningar och kreditförluster el av resultat före ningar och kreditförluster funktioner & Övrigt] Andel at före nedskrivningar och rluster Swedbanks mål Räntabilitet på eget kapital ska uppgå till minst 15 procent Swedbanks lednings bedömning är att vi behöver en kärnprimärkapitalrelation på procent Utdelningen ska uppgå till 75 procent av årets resultat Kundnöjdhet över 75 procent Engagemangsindex för medarbetarna ska överstiga 85 och rekommendationsbenägenheten (e-nps) ska överstiga 25 Läs mer om våra mål på sid 12 Strategi Swedbank ska vara en lönsam bank med stor kundbas långsiktiga relationer och kundnära beslut inom tydliga ramar låg risknivå och branschledande kostnadseffektivitet Läs mer om vår strategi på sid 10 Swedbank har fyra geografiska hemmamarknader Prioriteringar 2013 Vi arbetar för att: Förbättra kunderbjudandet genom ökad rådgivningskompetens, högre servicenivå och investeringar i digitala kanaler Öka beslutsfattandet nära våra kunder och stärka det lokala affärsmannaskapet Ha fokus på kostnader och att effektivisera processer Öka kunskapen om risk och kapital och för att sänka de relativa upplåningskostnaderna Läs mer om våra prioriteringar på sid 14 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är Swedbanks hemmamarknader. För att stödja affären på dessa finns Swedbank även etablerad på angränsande marknader som Finland, Norge och Danmark. Dessutom bedriver Swedbank verksamhet i USA, Kina, Luxemburg, Spanien, Ryssland och Ukraina. Marknadsandelar: Sverige funktioner & Övrigt] Andel at rluster före nedskrivningar 2011 och luster Total inlåning 20% Privatmarknad, bolån, 26% Estland Total inlåning 45% Privatmarknad, bolån, 46% Lettland Total inlåning 16% Privatmarknad, bolån, 28% Litauen Total inlåning, 33% Privatmarknad, bolån, 25% En pålitlig bankpartner

5 swedbank i korthet 1 Swedbank på tre minuter Swedbank är en modern bank med rötterna tryggt förankrade i den svenska sparbankshistorien och Hansabanks viktiga roll i de baltiska länderna på 1990-talet. Med totalt 7,8 miljoner privatkunder och drygt företags- och organisationskunder i koncernen är vi Sveriges största bank till antalet kunder och har en ledande ställning även på våra andra hemmamarknader Estland, Lettland och Litauen. Som en stor bank är vi en väsentlig del i det finansiella systemet och spelar en viktig roll i de lokala sam hällen där vi verkar. Vi har ett djupt engagemang i att bidra till en sund och hållbar finansiell utveckling både för våra kunder, våra ägare och för samhället i stort. Vi arbetar hårt med att utveckla långa och nära relationer med våra kunder. Swedbank har därför ett omfattande kontorsnät och väl utvecklade telefon-, internet- och mobiltjänster. Swedbank vill kunna bistå de många, från kunder med basbehov till kunder med de mest avancerade behoven av banktjänster, och vi vill göra det på ett sätt som skapar både högt kundvärde och hög lönsamhet. Våra kunder ska alltid vara trygga i att de råd vi ger utgår från kundens bästa. Medarbetarna i Swedbank står bakom värderingarna att vi ska vara enkla, öppna och omtänksamma. I vardagen betyder det bland annat att våra tjänster och råd ska vara begripliga och att vi håller vad vi lovar. Swedbank ska ha en robust balansräkning som klarar konjunktursvängningar. Att bedöma och hantera risk är en del av vår vardag. Vi uppnår en god riskspridning genom att ha en bred kundbas av privatpersoner och företag från många olika branscher och genom en uthållig balans mellan in- och utlåning på våra hemmamarknader. Förbättrat resultat och räntabilitet Stärkt räntenetto Lägre kostnadsbas Ökad kärnprimärkapitalrelation Ändrad utdelningspolicy Fakta Årets resultat, mkr Räntabilitet på eget kapital, % 14,4 12,2 Kärnprimärkapitalrelation (Basel 3), % * 15,4 14,3 Kärnprimärkapitalrelation (Basel 2), % 17,4 15,7 K/I-tal 0,46 0,54 Kreditförlustnivå, netto, % 0,05 0,14 Andel osäkra fordringar, brutto, % 1,05 1,87 Riskvägda tillgångar (Basel 2), mdkr Totala tillgångar, mdkr Utlåning till allmänheten, mdkr ** Inlåning från allmänheten, mdkr ** Utdelning per aktie *** 9,90 5,30 Antal heltidstjänster * Inklusive IAS 19. ** Exklusive Riksgälden och återköpsavtal. *** Beloppet för 2012 avser styrelsens förslag.

6 Kund på Facebook: Har ni någon bra lathund för att räkna ut hur mycket räntan ändras på bolånet när den höjs/sänks? Hittade en bolånekalkyl, men den var värdelös. Kom inte i närheten av verkligheten Swedbank Sverige: Jag hittade en kalkyl som jag tror har det du efterfrågar. På vår hemsida går du under privat tips och guider guider och kalkyler, välj där fördelning av bolån (topp- och bottenlån). Är detta en kalkyl som du kan få användning av? Kund på Facebook: Tackar den funkar

7 EKONOMISKT SAMMANDRAG OCH VIKTIGA HÄNDELSER Ekonomiskt sammandrag 2012 Viktiga händelser 2012 Årets resultat uppgick till mkr (11 744). Resultat per aktie före utspädning var 12,24 kr (9,53) och resultat per aktie efter utspädning var 12,19 (9,52). Räntabiliteten på eget kapital var 14,4 procent (12,2). Räntenettot ökade med 11 procent till mkr (19 014). Provisionsnettot var oförändrat och uppgick till mkr (9 597). Nettoresultat finansiella poster ökade med 60 procent till mkr (1 584). Kostnaderna minskade med 8 procent till mkr (18 399). Kreditförluster uppgick till 687 mkr (nettoåtervinningar om 1 911). Affärsvolymer Utlåningen till allmänheten * ökade med 2 procent till mdkr (1 166). Inlåningen från allmänheten * ökade med 2 procent till 558 mdkr (547). Riskvägda tillgångar enligt Basel 3 (inklusive IAS 19) minskade med 6 procent till 487 mdkr (515). Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel 3 (inklusive IAS 19) ökade till 15,4 procent (14,3). Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en utdelning på 9,90 kr (5,30) per stamaktie och 9,90 kr (5,30) per preferensaktie för Kvartal 1 Årsstämman 2012 valde Charlotte Strömberg till ny ledamot i styrelsen. Swedbank överlät namnet på den nya nationalarenan i Solna till Stiftelsen Friends. Kvartal 2 Swedbank sålde delar av privatportföljen i Ukraina. För femte året i följd utsågs Swedbank till det mest respekterade företaget i Estland. Kvartal 3 Kreditvärderingsinstitutet Fitch höjde Swedbanks rating till A+. Kvartal 4 Swedbank lanserade en ipad-app som under fjärde kvartalet nådde drygt användare. Samtidigt når Swedbanks och sparbankernas mobilbank över en miljon användare. Tillsammans med flera andra banker lanserade Swedbank Swish, en ny tjänst som gör det enkelt för privatpersoner att skicka och ta emot pengar via mobilnumret. Banken kommunicerade en organisationsförändring som börjar gälla från 1 januari Den nya organisationen ökar förutsättningarna för ännu bättre service på internet, i mobil och på telefon genom en ny enhet, Channels & Concepts. Förändringen ger också kontoren och regionerna större självständighet på de lokala marknaderna. Swedbanks koncernledning utökas med de sex regioncheferna Ulf Ejelöv, Björn Elfstrand, Stojko Gjurovski, Marie Halling, Lena Smeby-Udesen, Johan Smedman samt IT-chefen Mats Engstrand. Läs mer om den nya organisationen på sid 15. Den 29 januari 2013 justerade Swedbanks styrelse utdelningspolicyn till 75 procent av årets resultat (50). *Exklusive Riksgälden och återköpsavtal. Årets resultat Räntabilitet, eget kapital Utdelning mkr % Kronor ,00 0, ,90 9,90 5,30 5,30 4,80 2, * Stamaktie * Föreslagen utdelning Preferensaktie Swedbanks resultat har successivt förbättrats sedan 2009, då resultatet påverkades negativt av omfattande kreditförluster i de baltiska länderna, Ryssland och Ukraina. Räntabilitet på eget kapital ökade under 2012 från 12,2 till 14,4 procent. Ökningen berodde framförallt på förbättrat räntenetto och lägre kostnader. Den 29 januari 2013 ändrade Swedbank sin utdelningspolicy till att uppgå till 75 procent av årets resultat från tidigare 50 procent. Bankens styrelse föreslår årsstämman att besluta om en utdelning på 9,90 kr för såväl stamaktier som preferensaktier.

8 4 VD har ordet Med god lönsamhet kan vi satsa framåt När detta skrivs i januari 2013 har det finansiella systemet stabiliserats något efter drygt fyra turbulenta år. Även om framtida finansiella chocker inte kan uteslutas, pekar det mesta på en långsam återhämtning, med låg tillväxt och låga räntor de närmaste åren. Mycket görs nu för att skapa säkrare finansiella system runt om i världen för att undvika en upprepning av senaste krisen. Det vore dock orealistiskt att tro att mönstret av återkommande kriser därmed skulle vara brutet. Det vi förhoppningsvis ser är dock ett trendbrott efter 15 års skuldfinansierad konsumtionstillväxt i stora delar av världen. Banker avkrävs nu att hålla så stora buffertar, att om en bank skulle gå omkull ska det kunna ske under ordnade former, utan att belasta skattebetalarna eller hota realekonomin. Ledande befattningshavare runt om i världen har fått allt mer klart för sig att fortsatt skuldsättning inte är en hållbar väg, och via banksystemet ser man nu till att skuldsättningsgraden minskar hos såväl hushåll som företag. Våra hemmamarknader Sverige, Estland, Lettland och Litauen visar en motsägelsefull makrobild. Å ena sidan finns här några av EU:s stabilaste ekonomier, med låga budgetunderskott, låg statsskuld och hög utbildningsnivå, å andra sidan stort konjunkturkänsligt exportberoende och höga trösklar in på arbetsmarknaden. Denna omvärld ställer krav på starka banker. Swedbanks strategi är att ha en låg risknivå, fortsatt fokus på kostnader, en bra balans mellan in- och utlåning på respektive marknad och buffertar som klarar mycket stressade scenarier. Även i lågkonjunktur ska vi kunna göra investeringar i våra kunder och vår verksamhet. Under 2012 har vi: Ökat vinsten med 23 procent till 14,4 mdkr Minskat kostnader med mkr (exlusive rörliga ersättningar) jämfört med förra året och redovisat ett K/I-tal på 0,46 (0,54) Ökat kärnprimärkapitalrelationen till 15,4 procent enligt Basel 3 inklusive IAS 19 (14,3) Fått erkännande i Riksbankens stabilitetsrapport som den av de svenska storbankerna som har starkast likviditet och kapitalisering (Basel 3). Dessutom anses vi vara ledande avseende transparens och Swedbank är den enda banken som visar ett positivt resultat samtliga år i Riksbankens stresstest Påbörjat en omorganisation och gjort investeringar för ökad kundnöjdhet Vårt samarbete med sparbankerna är av fortsatt hög strategisk betydelse, och samarbetet har under 2012 inneburit en positiv utveckling för både sparbankerna och för Swedbank. Det är sammantaget ett gott år som jag stolt lagt fram för styrelse och aktieägare, och vi står nu väl rustade att möta såväl framtida möjligheter som utmaningar. Hög och stabil intjäning Med årets resultat, och styrelsens förslag till utdelning, klarar banken inte bara Finansinspektionens och Riksbankens, utan också våra egna hårda stresstester. Vi tar i våra egna tester höjd för ett scenario med en utdragen recession där bland annat arbetslösheten fördubblas och bostadspriserna i Sverige faller med närmare 40 procent. Även då klarar vi de nya kapitalkraven med marginal och behåller vår handlingsfrihet. Nyckeln till denna stresstålighet är Swedbanks starka balans- och resultaträkning, med en mycket uthållig förmåga att generera vinst. Intjäningsförmågan utgör två tredjedelar av bankens buffert vid en simulerad kris. Att Swedbank nu är en alltmer robust bank har redan gett utdelning på aktiemarknaden. Även på upplåningsmarknaden ser vi positiva effekter av detta, även om det inte har gått lika fort. Swedbanks relativa upplåningskostnad minskade under året, och vi förväntar oss ytterligare förbättringar framöver. Tre fokusområden under 2012 Vi har fokuserat på tre områden under året för att säkra att vår intjäningsförmåga är sund och hållbar; kostnader, kapitaleffektivitet och omprissättning av våra tjänster och produkter. Vi har minskat våra kostnader med 1,4 mdkr (exklusive rörliga kostnader), vilket är väl över målet att minska kostnaderna med 1 mdkr under Alla delar av organisationen har bidragit aktivt till att minska kostnaderna och vi har nu börjat få en sparsam kultur där alla medarbetare är medvetna om vikten av kontinuerliga effektiviseringar. Det finns dock fortfarande en långsiktig rationaliseringspotential. Vi har till exempel behov av att förenkla och minska antalet produkter och IT-system i koncernen. Vi har idag över olika produkter och 800 IT-system. Bortom den nu artificiellt låga krisräntan kommer pengar framöver att bli dyrare, bland annat som en följd av ökade regleringar. Det är en i grunden sund utveckling som förhoppningsvis kan dämpa svängningarna i ekonomin. När tillgången till kapital minskar måste vi vara mer kapitaleffektiva. Under 2012 har vi därför arbetat med att förbättra kunskapen om riskvägda tillgångar och kapitaleffektivitet i organisationen. Våra rådgivare ska vara väl medvetna om vad som binder kapital och hur kapitalet påverkas av exempelvis hur strukturen på ett företagslån läggs upp. Utifrån den nya finansiella kartan och vår strategi har vi arbetat med omprissättning för att bättre återspegla våra

9 VD har ordet 5 De nya bankregleringarnas höjda kapitalkrav medför generellt ökade kostnader för att bedriva bankverksamhet. Utöver det får kundens kreditvärdighet och huruvida vi har en djup och nära relation till kunden alltmer genomslag på priset. Michael Wolf Verkställande direktör och koncernchef kostnader och risker. De nya bankregleringarnas höjda kapitalkrav medför generellt ökade kostnader för att bedriva bankverksamhet. Utöver det får kundens kreditvärdighet och huruvida vi har en djup och nära relation till kunden alltmer genomslag på priset. Vi eftersträvar inte ökade marknadsandelar genom att priskonkurrera på enskilda produkter, även om våra erbjudanden som helhet är, och ska vara, konkurrenskraftiga. Vi eftersträvar istället fördjupade kundrelationer där vi verkligen kan vara relevanta för att kunderna ska lyckas långsiktigt med sin ekonomi. Kundvärdet hos en relationsbank Trots Swedbanks finansiella styrkeposition har vi, liksom banksektorn i allmänhet, betydande utmaningar framför oss, inte minst när det gäller kundnöjdheten. Den ibland animerade debatten om bolånemarginaler, kontanthantering, prissättning och vinster kan bara betyda att vi inte lyckats förklara kundvärdet i våra tjänster. Svenska banker har bland de mest konkurrenskraftiga bankprodukterna i världen. Detta måste vi bli bättre på att kommunicera, samtidigt som vi hela tiden ytterligare förbättrar våra tjänster och vår service. Vad är det kunden får när hon vänder sig till banken? Förväntan hos många av dem som är frustrerade på bankerna är att de ska få enskilda produkter till ett så lågt pris som möjligt. De som har en närmare relation till en rådgivare, med ett bredare samarbete kring den egna ekonomin, är i allmänhet mer nöjda med oss. En relationsbanks egentliga kundvärde är mer än bara de olika produkterna och tjänsterna som erbjuds. Den som kommer in på Swedbank möter en samlad kompetens i privat- och företagsekonomi. Våra privatrådgivare har mött människor i alla åldrar och livsskeden; ungdomstid, första bostaden, familjebildning, kanske en separation eller arbetslöshetsperiod och en omställning från förvärvsarbete till pensionärsliv. Företagsrådgivaren har sett idéer bli till nya företag och småföretag växa till medelstora eller större företag. Till sin hjälp har rådgivarna inte bara sin egen erfarenhet utan de har också tillgång till bankens samlade kunskap och specialistresurser. Vi kan bli ännu bättre på att ställa bankens kunskap om privat-, företags- och samhällsekonomi till förfogande så att kunden själv kan bilda sig en uppfattning om sin situation. Att vi lyckas hjälpa kunden att själv bättre förstå sin ekonomi och sina utmaningar tror jag är nyckeln till ett mer förtroendefullt partnerskap mellan kund och bank.

10 6 VD har ordet Investeringar i digitala kanaler och i rådgivning De närmaste åren kommer vi att använda merparten av investeringsutrymmet till ökad funktionalitet och användarvänlighet i de digitala kanalerna. Målet är att kunder, var och när som helst och dessutom billigt, själva ska kunna sköta många av de bankärenden som för något decennium sedan krävde besök på ett kontor. Under 2012 fick våra kunder med smartphone möjlighet att enkelt se sitt banksaldo utan att vara inloggad. Att tjänsten uppskattas märks inte minst på att 55 miljoner saldon skakades fram under året. Vår nya Ipad-applikation har redan fått över användare efter bara två månader. Svenska banker har bland de mest konkurrenskraftiga bankprodukterna i världen. Detta måste vi bli bättre på att kommunicera, samtidigt som vi hela tiden ytterligare förbättrar våra tjänster och vår service. Samtidigt som de tjänster som går att automatisera alltmer flyttas till de digitala kanalerna, uppgraderas kontorens rådgivningskapacitet. Under förra året genomgick många av våra rådgivare vidareutbildning och i Sverige pågår rekryteringen av 120 nya rådgivare, framförallt i storstadsregionerna. Genom en omorganisation har kontor och regioner fått ökat beslutsmandat att fullt ut bestämma hur erbjudandet ska se ut till varje kund. Den översta nivån inom Svensk bankrörelse har tagits bort och regioncheferna i Sverige rapporterar nu direkt till mig. Samtidigt bildar de digitala kanalerna och Telefonbanken i Sverige en egen enhet för att ännu bättre föra ut de digitala lösningarna. som arbetsplats till andra. Årets utfall som återges i medarbetaravsnittet på sidorna behöver förbättras rejält. Det är med glädje jag noterar framgången för våra projekt att tillsammans med sparbankerna och våra företagskunder erbjuda arbetslösa ungdomar och utrikesfödda praktikplatser i Unga jobb och Äntligen jobb. Av de knappt 400 som gjort praktik på våra egna kontor har drygt hälften fått fortsatt arbete, merparten av dem i banken. Framtida utmaningar Alla medarbetare i banken är värda ett erkännande för det vi tillsammans åstadkommit under året, inte minst för det lyckosamma kostnadsprogrammet. Jag vill tacka styrelsen för ett gott samarbete och för förtroendet att vara VD och koncernchef i ett av Sveriges mest spännande och finaste företag. Nu går vi in i en ny tid. Oron på finansmarknaderna avtar förhoppningsvis och de nya spelreglerna blir tydligare. Med dessa saker på plats återstår särskilt två utmaningar. Den första är att inte frestas att agera ansvarslöst med utlåningen. Alltför billiga pengar var det som en gång urholkade bankernas stabilitet. Det kan vara lockande att genom prisvapnet kortsiktigt ta marknadsandelar. Detta riskerar dock att man överskuldsätter sina kunder. Det är bekymmersamt om bolån återigen blir en lockvara, eftersom bostaden är de flesta privatpersoners i särklass största och mest riskabla affär. Den andra utmaningen är att kapitaliseringen nu efter en lång period av alltför små buffertar i bankerna slår över för långt åt andra hållet med för hög kapitalbindning som följd. Swedbank är idag en av Europas mest välkapitaliserade banker och vi närmar oss kapitalnivåer där produktiviteten hotas utan att motståndskraften blir bättre. Styrelsens nya utdelningspolicy, där 75 procent av resultatet delas ut till aktieägarna, gör att vi får en bra balans mellan trygghet och effektivitet. Swedbank kommer även med den nya policyn fortsätta att öka kapitalbasen, men inte lika snabbt som tidigare. Jag är övertygad om att den strategi som Swedbanks styrelse valde 2009 och som alla medarbetare anstränger sig att förverkliga, gör oss till en pålitlig partner för kunder, medarbetare och ägare, samtidigt som vi är en positiv kraft i samhället. Bra chefer ger motiverade medarbetare För att lyckas med våra höga ambitioner och för att ha nöjda kunder behövs motiverade och kunniga medarbetare runt om i organisationen. En förutsättning för motiverade medarbetare är att de har bra chefer och goda utvecklingsmöjligheter. Oavsett hur skickliga vi blir i de digitala kanalerna, är det ytterst det personliga bemötandet som starkast formar kundens upplevelse av banken. Med stora pensionsavgångar runt hörnet måste vi bli en arbetsgivare som fler av våra anställda skulle rekommendera Stockholm i februari 2013 Michael Wolf Verkställande direktör och koncernchef

11 Syfte, vision och värdegrund 7 En sund och hållbar ekonomi för oss och våra kunder Vår vision Vi möjliggör för människor, företag och samhällen att växa Swedbank beyond financial growth Vårt syfte Vi ska främja en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och företagen. Det går en röd tråd genom bankens historia, från den första svenska sparbanken 1820, via 1900-talets jordbrukskassor och Hansabanks viktiga roll i Baltikum på 1990-talet, till dagens bank som är väl förankrad i det lokala samhället och byggd på nära kundrelationer. Syftet när sparbankerna grundades var att bidra till ökat välstånd och en tryggare tillvaro genom klok finansiell planering. Det stämmer än idag vi främjar en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och företagen. Genom framsynt agerande, ansvarsfull rådgivning och utbildning arbetar vi för en ekonomi i balans, vilket också bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling av samhället i stort. Vår värdegrund Enkel Våra tjänster och våra med arbetare ska vara lätta att få tag på och enkla att förstå. Våra råd är anpassade efter kundens behov och vi tillhanda håller de ekonomiska verktyg som våra kunder behöver för att hantera utmaningar och möjligheter i livet. Vi ska skapa en vänlig och okomplicerad bankupplevelse för alla. Öppen Vi ska agera som en rak, transparent, ärlig och pålitlig partner. Kunder och andra intressenter ska känna sig välkomna och trygga med våra tjänster och vårt agerande. Vi tror på utveckling och är öppna för nya idéer, nya människor och nya sätt att tjäna våra kunder och samhället på. Omtänksam Allt vi gör, gör vi utifrån kundens behov. Vi hjälper våra kunder att fatta välgrundade beslut och att nå sina mål på ett hållbart sätt. Våra medarbetare är hjälpsamma och pålitliga. Vi sätter en ära i att hålla vad vi lovar. Vi är hängivna vårt uppdrag; att stärka en långsiktigt sund ekonomi hos människor, företag och samhälle.

12 8 Omvärld och marknad Drivkrafter och utmaningar i en föränderlig värld Makromiljön är fortsatt turbulent och tillväxten är svag i stora delar av världen. Tillsammans med teknologiutvecklingen skapar detta tryck på ändrade förhållningssätt och beteenden hos såväl företag som konsumenter. Den globala skuldkrisen fortsätter att prägla den ekonomiska utvecklingen i västvärlden. Det som började som en misstro mot amerikanska så kallade skräpbolån har blottat stora strukturella svagheter också i Europa. Problemen varierar mellan länderna, men grundläggande är att skuldnivåer, såväl privata som offentliga, har blivit alltför höga i förhållande till tillväxten. Tudelad omvärldsutveckling Tillväxttakten avtog i stora delar av världen under andra halvåret 2011 och 2012 har varit ett år med låg tillväxt, särskilt i Europa. Bilden är samtidigt tudelad eftersom flertalet finansmarknader har utvecklats positivt under året. Bakom den relativt positiva marknadsutvecklingen ligger framförallt nya kraftfulla stödåtgärder från centralbanker. Swedbanks prognos för 2013 är att global BNP växer med cirka 3 procent i köpkraftskorrigerade termer, där euroområdet får en svag och osäker återhämtning, USA utvecklas svagt jämfört med sin historiska tillväxtkurva och där större delen av tillväxten därför kommer från de nya marknadsekonomierna. Sverige förhållandevis starkt Sveriges ekonomiska utveckling har sedan 2010 varit relativt stark och Sverige har till skillnad från många handelspartners haft stort ekonomisk-politiskt manöverutrymme. Sverige har fått en kvalitetsstämpel som inneburit sjunkande upplåningskostnader för staten, banker och andra svenska emittenter. Samtidigt är Sverige långt ifrån immunt när omvärldsekonomin återigen har gått in i ett svagare förlopp, och svenska företag är snabba på att anpassa kostnaderna. Riskmässigt är Sveriges största utmaning hushållens genomsnittliga skuldsättning på närmare 180 procent av den disponibla inkomsten. Det är därför välkommet att kreditexpansionen mot hushållen har bromsat in. Det svenska välfärdssystemet är en stabiliserande faktor, inte minst vad gäller kreditkvaliteten på bolån, ifall de ekonomiska förutsättningarna skulle försämras väsentligt i Sverige. God inhemsk efterfrågan i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen är inne i en återhämtningsfas. Även om den starka exporttillväxten börjat dämpas är den inhemska efterfrågan fortfarande god. Välfärdssystemen är emellertid generellt mindre utvecklade i de baltiska länderna och behoven av fortsatta institutionella förbättringar är stora. Trots den positiva utvecklingen är de baltiska länderna därför fortfarande känsliga om förloppet i omvärlden snabbt skulle försämras igen. Ökade myndighetskrav Som en effekt av den finansiella krisen har såväl marknadens som reglerarens krav på banksektorn ökat. De nya regelverken gäller såväl kapital- och likviditetsfrågor som krishantering, skattefrågor, uppföranderegler i värdepappersmarknaden, konsumentskyddsfrågor och bolagsstyrning. I Sverige förbereder regeringen särskilda påslag på kapitalnivåerna mot bakgrund av det svenska banksystemets relativa storlek och beroendet av Drivkrafter Prioriteringar 2013 och så här möter vi dem Strategi Ekonomisk utveckling Demografi/Urbanisering Förändrat kundbeteende Digital revolution/teknologisk utveckling kontantlöst samhälle a. Förbättra kunderbjudandet b. Öka beslutskraften nära våra kunder Läs mer sidan En lönsam bank med stor kundbas 2. långsiktiga relationer 3. och kundnära beslut inom tydliga ramar

Årsredovisning 2011. Vi tror på en hållbar bankrelation

Årsredovisning 2011. Vi tror på en hållbar bankrelation Årsredovisning 2011 Vi tror på en hållbar bankrelation Innehåll 1 Swedbank i korthet 3 Ekonomiskt sammandrag och viktiga händelser 2011 4 VD har ordet 7 Finansiella mål 8 Strategi och prioriteringar 12

Läs mer

2013 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2013 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank en överblick 2 VD har ordet 4 Omvärld och marknad 6 Strategi 7 Prioriteringar 2014 8 Mål och utfall 10 Våra medarbetare 12 Så skapas vårt resultat Förvaltningsberättelse

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22 Årsredovisning Under lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg i sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och nya regelverk. Vd-ord

Läs mer

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425)

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Andra kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet 2012 Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,88* kronor (2,21) och resultat per aktie efter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING GIVANDE RELATIONER. Stora förändringar i ekonomin Aktiva storföretagskunder Nya digitala tjänster möter nya behov

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING GIVANDE RELATIONER. Stora förändringar i ekonomin Aktiva storföretagskunder Nya digitala tjänster möter nya behov ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING GIVANDE RELATIONER Stora förändringar i ekonomin Aktiva storföretagskunder Nya digitala tjänster möter nya behov DETTA ÄR SEB VILKA VI ÄR SEB är en relationsbank. Vi

Läs mer

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen Årsredovisning Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen och värderingarna hos Nordeas medarbetare.

Läs mer

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010 Innehåll 2009 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Strategi 6 Marknad och konkurrens 8 SEB:s medarbetare 12 Corporate sustainability 14 SEB-aktien 18 SEB:s finansiella

Läs mer

Årsstämma Innehåll 2012 i korthet Detta är SEB 2012 Styrelseordföranden har ordet VD har ordet Strategi och marknader Medarbetare och kultur i SEB

Årsstämma Innehåll 2012 i korthet Detta är SEB 2012 Styrelseordföranden har ordet VD har ordet Strategi och marknader Medarbetare och kultur i SEB 12 Årsredovisning Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2012 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder samt har ett landsomfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den

Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den Årsredovisning 2014 Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den starka utveckling som sker i Borås

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2014 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Innehåll. Organisationsnummer 516401 9852 Styrelsens säte är i Borås

Innehåll. Organisationsnummer 516401 9852 Styrelsens säte är i Borås Årsredovisning 2013 Innehåll Sid 2 Verkställande direktörens kommentarer 4 Swedbank Sjuhärad i korthet 5 Året i sammandrag 6 Privatmarknad 8 Företagsmarknad 10 Internet och telefontjänster 12 Årsredovisning

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

vinjett Brödtext Årsredovisning 10

vinjett Brödtext Årsredovisning 10 vinjett Brödtext Årsredovisning 10 seb årsredovisning 2010 ii detta är SEB SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT publicerat 13 juni 2012 diarienr 12-5765 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 29 oktober 2012 Tilläggsprospektet diarienr 12-11384 Swedbank Hypotek AB (publ) Program

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Årsredovisning 2011 IV Nordea Annual Report 2009

Årsredovisning 2011 IV Nordea Annual Report 2009 Årsredovisning IV Nordea Annual Report 2009 VI Nordea Annual Report 2009 Nordea är en relationsbank. Attraktiva erbjudanden och ett komplett tjänsteutbud ger positiva kundupplevelser. Nordea Årsredovisning

Läs mer

Fjärde kvartalet 2014

Fjärde kvartalet 2014 Fjärde kvartalet 2014 Jämfört med tredje kvartalet 2014 Resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 798 mkr (4 562) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning var 3,45 (4,14)

Läs mer

Tredje kvartalet 2013

Tredje kvartalet 2013 Tredje kvartalet 2013 Jämfört med andra kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 4 187 mkr (3 478) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

Årsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Årsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Årsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 AFFÄRSÖVERSIKT SBAB Årsredovisning 2014 Innehåll

Läs mer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer Årsöversikt 2002 Närvaro och nätverk skapar nya affärer Genom integrationen av SEB:s verksamheter i Norden, Tyskland och Baltikum skapas en starkare SEB-koncern med ökad räckvidd och kompetens. I SEB har

Läs mer

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Första kvartalet 2014 Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 980 mkr (3 660) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011 2011 Avanza Bank har en enkel idé: Den som är kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska sparmarknaden. Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 3 Avanza

Läs mer