Beslutsprotokoll. På din sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutsprotokoll. På din sida www.sjf.se"

Transkript

1 Beslutsprotokoll På din sida

2 Innehållsförteckning Ansvarsfrihet för kongressperioden 8 Behandling av verksamhetsberättelser, årsredovisning samt revisionsberättelser för kongressperioden 6 Fastställande av arbetsordning 6 Fastställande av dagordning 5 Frågan om kongressen kallats i stadgeenlig ordning 4 Förbundsstyrelsens förslag angående ekonomi och avgifter 20 Förbundsstyrelsens förslag angående handlingsprogram 37 Journalistik är inte vilken vara som helst 37 Demokrati, inte bara för vissa 38 Både yrkesförbund och fackförbund 38 En del av demokratin 38 Förutsättningar för folkstyret 38 Mångfald, enfald eller mittemellan 38 Utarmad etik en effekt av brist på mediepolitik 39 En vardagsvara att värna 39 En rätt som skyddar och driver skaparkraften 40 Journalistförbundet och omvärlden 40 Vår plats i världen 41 Partslikställighet eller möjligen maktbalans 41 Anställningsotrygghet och anställningstrygghet 41 Journalistikens lön 42 Ett älskat jobb i en dålig miljö 43 Utbildning och arbetsmarknad i otakt 43 Förbundsstyrelsens förslag angående medlemskap 9 Förbundsstyrelsens förslag angående intern organisation 10 Förbundsstyrelsens förslag angående upplösning av donationsfonder 25 Förbundsstyrelsens förslag angående stadgeändring avseende medlemskap i IFJ 37 Förbundsstyrelsens rapport ang arbetet med Ett avtal 25 Förslag från redaktionsutskottet 44 Kongressens avslutning 53 Kongressens öppnande 4 Motion 1 ang provmedlemskap 9 Motion 2 ang medlemskap för arbetsgivare 10 Motion 3 ang klubb- och sektionsindelning 11 Motion 4 ang dubbelt medlemskap 11 Motion 5 ang direktmedlemskap i distrikten 11 Motion 6 ang medlemsvård 12 Motion 7 ang medlemsservice 12 Motion 8 ang arbetsplatsombud och regionala fackliga ombud 13 Motion 9 ang koncernklubbar 13 Motion 10 ang distriktsombudsman 13 1

3 Motion 11 ang val av kongressombud 14 Motion 12 ang valberedningsrutiner 14 Motion 13 ang frilanspolitik 15 Motion 14 ang samarbete mellan arbetsplatsklubbar och frilansar 16 Motion 15 ang servicebolaget 16 Motion 16 ang servicebolaget 16 Motion 17 ang dubbelanslutningsavtal 16 Motion 18 ang ambulerande kongresser 17 Motion 19 ang demokratiskt organisationsarbete 17 Motion 20 ang medlemsinformation 17 Motion 21 ang förbundets webbplats 18 Motion 22 ang information i arbetsmiljöfrågor 18 Motion 23 ang informationskampanj kring fastlansproblem 18 Motion 24 ang informationsmaterial för ensamarbetande 19 Motion 25 ang grundkurs för kassörer 19 Motion 26 ang mentorprogram 19 Motion 27 ang distriktens ekonomiska förutsättningar 23 Motion 28 ang medlemsförmåner 24 Motion 29 ang slopad uppsägningslön för ordförande och vice ordförande 24 Motion 30 ang teknisk uppgradering av förbundets hemsida 24 Motion 31 ang uppgradering av hemsidan 24 Motion 32 ang bättre villkor för bemanningsanställda 25 Motion 33 ang strategi för arbete med bemanningsföretag 25 Motion 34 ang prioritering av villkor för bemanningsanställda 25 Motion 35 ang prioritering av frågor om bemanningsavtal 25 Motion 36 ang provanställning i bemanningsföretag 25 Motion 37 ang arbetstider i bemanningsföretag 25 Motion 38 ang vikariernas situation 28 Motion 39 ang vikariat och LAS-regler 28 Motion 40 ang journalistlöner 28 Motion 41 ang strategier mot låga löner 28 Motion 42 ang övertidstaket 29 Motion 43 ang morgontillägg 30 Motion 44 ang arbete på obekväm tid 30 Motion 45 ang arbetstidsmått i anställningskontrakt 30 Motion 46 ang arbetstidsförkortning 30 Motion 47 ang semester 31 Motion 48 ang helgdagsarbete 31 Motion 49 ang storhelgstillägg 31 Motion 50 ang traktamentet vid endagsförrättning 31 Motion 51 ang tjänstebil som arbetsredskap 32 Motion 52 ang villkor vid utrikes tjänsteresa 32 Motion 53 ang villkor vid utrikes tjänsteresa 32 Motion 54 ang föräldraledighet 32 Motion 55 ang rätt till tid för fackligt arbete 33 2

4 Motion 56 ang fackligt arbete på ledig tid 33 Motion 57 ang fördelning av upphovsrättsmedel 33 Motion 58 ang arvoden för webbpublicering 34 Motion 59 ang information om ALIS 34 Motion 60 ang legitimering av journalistyrket 35 Motion 61 ang handlingsplan om hot mot journalister 35 Motion 62 ang åtkomst till radiokommunikationssystemet Rakel 35 Motion 63 ang avskaffande av presskortet 36 Motion 64 ang sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen 36 Motion 54 ang inköp av certifierade varor 36 Upprop och fastställande av röstlängd 4 Val av fyra röstkontrollanter 5 Val av förbundsstyrelse för kongressperioden 50 Val av justerare för kongressens protokoll 5 Val av revisorer 52 Val av sekreterare för kongressens protokoll 5 Val av tre ordförande för kongressen 4 Val av utskottsledamöter 6 Val av valberedning 52 Bilageförteckning 55 3

5 BESLUTSPROTOKOLL fört vid Svenska Journalistförbundets 33:e ordinarie kongress på Djurönäset, den 3-6 maj Kongressens öppnande Förbundsordförande Agneta Lindblom Hulthén hälsade ombud och gäster välkomna och förklarade kongressen öppnad. 2 Fråga om kongressen kallats i stadgeenlig ordning att kongressen kallats i stadgeenlig ordning. 3 Upprop och fastställande av röstlängd Förrättades upprop av ombud. att fastställa föreliggande ombudsförteckning med 110 ombud närvarande, samt att därmed anse röstlängden justerad. Bilaga 1 4 Val av tre ordförande för kongressen att utse Sven Rydén, Södermanlands Journalistdistrikt, Ylva Säfvelin, Journalistdistriktet Eken, och Hans Zillén, Södra Journalistdistriktet, att leda kongressens förhandlingar. 4

6 5 Val av sekreterare för kongressens protokoll att utse Håkan Danielsson Wahl, Marianne Edlund, Margaret Gillberg Brandt, Jonas Nordling, Ritha Persson och Maria Tillström till sekreterare för kongressens protokoll. 6 Val av två justerare för kongressens protokoll att utse Filip Kowalski, Värmlands Journalistdistrikt och Karin Pilkvist, Smålands Journalistdistrikt till justerare för kongressens protokoll. 7 Val av fyra röstkontrollanter att utse Göran Schüsseleder, Frilans Riks, Carina Tenor, Örebro Journalistdistrikt, Åsa Wallin, Södermanlands Journalistdistrikt och Mats Hellmark, Journalistdistriktet Eken, till att vara kongressens röstkontrollanter. 8 Fastställande av dagordning Ylva Säfvelin föredrog förslag till dagordning. Härefter anmäldes följande rapporter: rapport om samtliga uppdrag från kongressen 2008 med bilagor om valet av kongressombud, arbetet med yttrandefrihets- och öppenhetsfrågor och förbundets internationella samarbete. att fastställa dagordningen. Bilaga 2 5

7 9 Fastställande av arbetsordningen Agneta Lindblom Hulthén föredrog förslag till arbetsordning och tidsplan för kongressen, samt yrkade att ett redaktionsutskott och ett valutskott ska tillsättas. Därutöver föreslogs att val av ombud till Journalisternas arbetslöshetskassas föreningsstämma genomförs under fredagen, vid tidpunkt som presidiet finner lämpligt. Under den tid som detta val genomförs ajourneras kongressen. Ola Gäverth yrkade att punkten 9 i arbetsordningen ska anses vara en riktlinje. Ola Gäverth yrkade att ett dechargeutskott ska tillsättas. Åsa Ohlsson yrkade att ett beredningsutskott ska tillsättas. Hans Zillén yrkade att ett ekonomiutskott ska tillsättas. att fastställa arbetsordningen, att punkten 9 i arbetsordningen skulle anses vara en riktlinje, att tillsätta ett redaktionsutskott, ett valutskott, ett dechargeutskott, ett ekonomiutskott och ett beredningsutskott, att val av ombud till Journalisternas arbetslöshetskassas föreningsstämma genomförs under fredagen, vid tidpunkt som presidiet finner lämplig. Bilaga 3 10 Val av utskottsledamöter Presidiet föredrog förslag till ledamöter i redaktionsutskott, ekonomiutskott, beredningsutskott, valutskott och dechargeutskott. att i enlighet med presidiets förslag utse ledamöter i utskotten. Bilaga 4 11 Behandling av verksamhetsberättelser/årsredovisningar samt revisionsberättelser för kongressperioden Agneta Lindblom Hulthén föredrog verksamhetsberättelser, årsredovisningar samt revisionsberättelser för kongressperioden. Ola Gäverth yrkade att dechargeutskottet ska granska arbetsprocessen mot ett Journalistavtal. 6

8 Åsa Ohlsson yrkade att dechargeutskottet ska granska om utredningarna En flexibel organisation samt Medieförbund eller är gjorda i enlighet med kongressens uppdrag. Johannes Nesser yrkade att dechargeutskottet ska titta närmare på momskostnaderna för verksamhetsåret Johannes Nesser yrkade att dechargeutskottet ska be styrelsen inkomma med tydligare redovisning av medlemsförsäkringarnas kostnader för anslutna. Signe Lidén yrkade att dechargeutskottet utreder om förbundsstyrelsen gjort allt i sin makt för att se till att valdeltagandet i kongressvalet är så högt som möjligt. Lennart Lundberg yrkade att dechargeutskottet ska granska hur förbundsstyrelsen hanterat stridigheterna inom IFJ. Hedvig Juhasz Toth yrkade att dechargeutskottet ska ta upp frågan om varför inget hänt med hemsidan från kongressen 2008 till nu. att remittera frågan om arbetsprocessen mot ett Journalistavtal till dechargeutskottet, att remittera frågan om utredningarna En flexibel organisation samt Medieförbund eller är gjorda i enlighet med kongressens uppdrag till dechargeutskottet, att remittera frågan om momskostnaderna för verksamhetsåret 2008 till dechargeutskottet, att remittera frågan om tydligare redovisning av medlemsförsäkringarnas kostnader för anslutna till dechargeutskottet, att remittera frågan om förbundsstyrelsen gjort allt i sin makt för att se till att valdeltagandet i kongressvalet är så högt som möjligt till dechargeutskottet, att remittera frågan om hur förbundsstyrelsen hanterat stridigheterna inom IFJ till dechargeutskottet, att remittera frågan om varför inget hänt med hemsidan från kongressen 2008 till nu till dechargeutskottet, samt att godkänna verksamhets- och revisionsberättelser. 7

9 12 Ansvarsfrihet för kongressperioden att bordlägga frågan om ansvarsfrihet för behandling vid den tidpunkt då dechargeutskottets betänkande behandlas av kongressen. Förslag till beslut från dechargeutskottet Bilaga 5 Annika Larsson föredrog dechargeutskottets förslag angående arbetsprocessen mot Ett avtal att anse frågan besvarad. att i enlighet med dechargeutskottets förslag anse frågan besvarad. Annika Larsson föredrog dechargeutskottets förslag angående rapporterna En flexibel organisation för ett förbund i förändring samt Medieförbund eller yrkesförbund? För vilka? att anse frågan besvarad. Åsa Ohlsson yrkade på ett tillägg att kongressen finner det anmärkningsvärt att förbundsstyrelsen åsidosatt en uppgift som kongressen beslutat om. För framtiden är det viktigt att medlemmarna kan lita på att förbundsstyrelsen utför, av kongressen, beslutade uppgifter på ett grundligt sätt. att bifalla Åsa Ohlssons tilläggsyrkande samt att i enlighet med dechargeutskottets förslag anse frågan besvarad. Annika Larsson föredrog dechargeutskottets förslag angående frågan om momskostnaderna 2008 att anse frågan besvarad. att i enlighet med dechargeutskottets förslag anse frågan besvarad. Annika Larsson föredrog dechargeutskottets förslag angående frågan om tydligare redovisning av medlemsförsäkringarnas kostnader att anse frågan besvarad. 8

10 att i enlighet med dechargeutskottets förslag anse frågan besvarad. Annika Larsson föredrog dechargeutskottets förslag angående frågorna om förbundsstyrelsens insatser för att maximera valdeltagandet i kongressvalet samt förbättra hemsidans funktion att anse frågan besvarad. att i enlighet med dechargeutskottets förslag anse frågan besvarad. Annika Larsson föredrog dechargeutskottets förslag angående hur förbundsstyrelsen agerat när det gäller konflikten inom IFJ att anse frågan besvarad. att i enlighet med dechargeutskottets förslag anse frågan besvarad. Dechargeutskottet föreslog slutligen kongressen att godkänna dechargeutskottets yttrande, samt att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för kongressperioden. att godkänna dechargeutskottets yttrande, samt att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för kongressperioden. 13 Förbundsstyrelsens rapport/förslag angående medlemskap samt motionerna 1 och 2 Agneta Lindblom Hulthén föredrog förbundsstyrelsens förslag angående medlemskap. att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda förutsättningar för/möjligheter till praktiskt samarbete med andra förbund och om möjligt inleda sådant samarbete samt att i övrigt godkänna rapporten. a) Motion 1 Rino Rotevatn föredrog förbundsstyrelsens förslag 9

11 att avslå motionen. Carina Tenor yrkade att kongressen skulle uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda möjligheten att införa provmedlemskap till frilansar, eventuellt i annan form än motionsförslaget. Åsa Ohlsson yrkade bifall till motionen. Stephen Lindholm yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Malin Wahlstedt yrkade bifall till motionen. Jennie Larsson yrkade bifall till motionen. att efter votering med rösträkning (54 röster för förbundsstyrelsens förslag och 53 röster för motionen) avslå motion 1, samt att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda möjligheten att införa provmedlemskap till frilansar, eventuellt i annan form än motionsförslaget. b) Motion 2 Rino Rotevatn föredrog förbundsstyrelsens förslag att bifalla motionen. Malin Wahlstedt yrkade bifall till motionen. att bifalla motion 2 (att även journalister med anställda kan vara medlemmar i Journalistförbundet så länge deras arbetsuppgifter i huvudsak är redaktionella.) 14 Förbundsstyrelsens förslag angående Intern organisation samt motionerna 3, 4 och 5 Agneta Lindblom Hulthén föredrog förbundsstyrelsens förslag att bifalla förslaget till ändringar i den interna organisationen, att ändra förbundsstadgarnas 22 och 2 i Stadgar för klubbar och (i tillämpliga delar) klubbsektioner, i enlighet med förslaget samt att dessa stadgeändringar träder i kraft 1 juli

12 Jonas Neuman yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag samt att verksamhetsbidrag även i fortsättningen ska täcka distriktens kostnader för verksamheten utan krav på egen finansiering för de distrikt som saknar egna medel. Östen Johansson yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Daniel Persson yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag förutsatt att man tar hänsyn/hittar rutiner för personer inom bemanningsbranschen som har flera arbetsgivare. med två tredjedelars majoritet att bifalla förbundsstyrelsens förslag, att avslå Jonas Neumans tilläggsyrkande, samt att bifalla Daniel Perssons tilläggsyrkande, att man tar hänsyn/hittar rutiner för personer inom bemanningsbranschen som har flera arbetsgivare. a) och b) Motionerna 3 och 4 Stephen Lindholm föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motionerna 3 och 4 besvarade. Anders Hansson yrkade bifall till motion 4. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse motionerna 3 och 4 besvarade. c) Motion 5 Stephen Lindholm föredrog förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 5. Birgitta Fredén yrkade bifall till motion 5. Malin Wahlstedt yrkade bifall till motion 5. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motion 5. 11

13 15 Motioner angående organisation och arbetsformer, 6-18 a) Motion 6 Ulrica Widsell föredrog förbundsstyrelsens förslag att bifalla motion 6. Åsa Wallin yrkade bifall till motion 6. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag bifalla motion 6, (att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att under den kommande mandatperioden lägga stor kraft på medlemsvård och rekryteringen av nya medlemmar.) b) Motion 7 Ulrica Widsell föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motion 7 besvarad. Karin Tideström yrkade att klubbarna och distrikten tillfrågas om sina behov inför framtagandet av den nya tekniska lösningen för medlemsregistret och att hänsyn tas till de behov som rapporteras. Sara Stenman yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag samt bifall till Karin Tideströms tilläggsyrkande. Åsa Avdic yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag samt till Karin Tideströms tilläggsyrkande. att anse motion 7 besvarad samt att bifalla Karin Tideströms tilläggsyrkande, att klubbarna och distrikten tillfrågas om sina behov inför framtagandet av den nya tekniska lösningen för medlemsregistret och att hänsyn tas till de behov som rapporteras. 12

14 c) Motion 8 Marie Blomgren föredrog förbundsstyrelsens förslag att bifalla första att-satsen samt att avslå andra att-satsen i motion 8. Erika Wermeling yrkade bifall till andra att-satsen. Stephen Lindholm yrkade bifall till reservationen till motion 8 om att motion 8 ska bifallas i sin helhet. Eddie Pröckl yrkade bifall till motion 8, båda att-satserna. att bifalla motion 8, (att bifalla förbundsstyrelsens förslag om att distriktens uppgift är att verka för att arbetsplatsombud finns på de arbetsplatser där arbetsplatsklubbar/sektioner saknas, att bifalla förslaget om möjlighet till regionala fackliga ombud i distrikten till stöd för klubbar/sektioner och arbetsplatsombud.) d) Motion 9 Stephen Lindholm föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motion 9 besvarad. Ingrid Thulin yrkade bifall till motionen. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse motion 9 besvarad. e) Motion 10 Ulrica Widsell föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motion 10 besvarad. Sara Stenman yrkade att förbundet ger stöd till distriktens förtroendevalda så att distriktens potential utnyttjas bättre. Ulrica Widsell yrkade bifall till Sara Stenmans tilläggsyrkande. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse motion 10 besvarad, samt 13

15 att bifalla Sara Stenmans tilläggsyrkande, att förbundet ger stöd till distriktens förtroendevalda så att distriktens potential utnyttjas bättre. f) Motion 11 Marie Blomgren föredrog förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 11. Clifford Johansen yrkade bifall till motionen. Karin Tideström yrkade bifall till motionen med följande tilläggsyrkanden, att valberedningen numrerar ombuden i sitt förslag och att, om inte tillräckligt många ombud får röster, valberedningens förslag gäller i turordning. Åsa Ohlsson yrkade bifall till Karin Tideströms tilläggyrkanden. Daniel Persson yrkade bifall till motionen med tilläggsyrkandet. Clifford Johansen yrkade bifall till motionen med tilläggsyrkandet. Annika Hjerpe yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 11. Helene Wahlstedt yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 11. Ola Gäverth yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 11. Ellen Karlberg yrkade bifall till motionen. Malin Wahlstedt yrkade bifall till motionen med tilläggsyrkandet. Mårten Randberg yrkade att förbundsstyrelsen utreder valsystemet till kommande kongress. Signe Lidén yrkade bifall till motionen. Annika Larsson yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 11. Maria Blomgren yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag att avslå motionen, samt bifall till Mårtens Randbergs tilläggsyrkande att förbundsstyrelsen utreder valsystemet till kommande kongress. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motion 11, samt att bifalla tilläggsyrkandet att förbundsstyrelsen utreder valsystemet till kommande kongress. g) Motion 12 Marie Blomgren föredrog förbundsstyrelsens förslag att avslå motion

16 Tobias Holmqvist yrkade bifall till motionen. Henrik Sannesson yrkade bifall till motionen. Niklas Lindstedt yrkade bifall till motionen. Monika Ottoson yrkade bifall till motionen. Ylva Säfvelin yrkade bifall till motionen. med två tredjedelars majoritet att bifalla motion 12, samt att remittera frågan till beredningsutskottet som utarbetar förslag till ny stadgetext. Olle Fors föredrog beredningsutskottets utlåtande nr 1 och förslag till stadgeändring. enhälligt att bifalla beredningsutskottets förslag. Bilaga 6 h) Motion 13 Eva Nilzon föredrog förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 13. Henrik Sannesson yrkade bifall till motionens att-satser. Natacha Lopez yrkade bifall till motionen. Åsa Ohlsson yrkade bifall till motionen. Malin Wahlstedt yrkade bifall till motionen. Maria Alåsen yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 13. Ingrid Thulin yrkade bifall till motionens andra att-sats. Hans Arbman yrkade avslag på motionens första att-sats, samt bifall till motionens andra att-sats. Martin Strömberg yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 13. Ellen Karlberg yrkade bifall till motionens andra att-sats. Henrik Sannesson drog tillbaka bifall till motionens första att-sats och yrkade bifall till motionens andra att-sats. 15

17 att avslå första att-satsen i motion 13, samt att bifalla andra att-satsen i motion 13, (att en opartisk utredning genomförs avseende frilansarnas roll i förbundet när det gäller ekonomi, inflytande och rollfördelning). i) Motion 14 Eva Nilzon föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motion 14 besvarad. Kristina Mattsson yrkade bifall till motion 14. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse motion 14 besvarad. j och k) Motionerna 15 och 16 Maria Steén föredrog förbundsstyrelsens förslag att avslå motionerna 15 och 16. Åsa Ohlsson yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motionerna 15 och 16. l) Motion 17 Eva Nilzon föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motion 17 besvarad. Birgitta Fredén yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag med tillägget att avtalen tittas till då och då. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse motion 17 besvarad samt att bifalla Birgitta Fredéns tilläggsyrkande, att avtalen tittas till då och då. 16

18 m) Motion 18 Håkan Bergström föredrog förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 18. Tobias Holmqvist yrkade bifall till motion 18. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motion Motioner angående kommunikation och facklig utbildning a) Motion 19 att anse motion 19 besvarad. b) Motion 20 Marthina Stäpel föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motion 20 besvarad. Tobias Holmqvist yrkade bifall till Stephen Lindholms reservation. Eddie Pröckl yrkade bifall till motionen. Stephen Lindholm yrkade bifall till sin egen reservation. Karin Tideström yrkade bifall till motionen. Annika Hjerpe yrkade bifall till motionens första att-sats med tillägg att medlemmarna själva får beställa nyhetsbrevet via webben. att bifalla första att-satsen i motion 20 (att kongressen ger förbundsstyrelsen uppdrag att snarast ge ut ett elektroniskt och regelbundet återkommande veckoblad eller nyhetsbrev till medlemmarna, som bör vara utformat på ett attraktivt och läsvänligt sätt), samt att anse andra att-satsen i motion 20 besvarad. 17

19 c) och d) Motionerna 21 och 22 Marthina Stäpel föredrog förbundsstyrelsens förslag att bifalla första och andra att-satsen i motion 22, samt att anse motion 21 och tredje att-satsen i motion 22 besvarade. Signe Lidén yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Monika Ottoson yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Åsa Avdic yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. att bifalla första och andra att-satsen i motion 22, (att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att på lämpligt sätt se till att interninformationen inom arbetsmiljöområdet uppdateras, kompletteras och rättas, samt i detta arbete se till att Journalistförbundets åsikter och rekommendationer framträder, men att dessa hålls åtskilda från lagtexter och viktig information, att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att på lämpligt sätt skapa system för hur ny information tillförs interninformationen och gammal information rensas ut) samt att anse motion 21 och tredje att-satsen i motion 22 besvarade. e) Motion 23 Arne König föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motion 23 besvarad. Åsa Ohlsson yrkade bifall till motionen. Sara Stenman yrkade bifall till motionen. Kristina Bäckström yrkade bifall till motionen. Åsa Avdic yrkade bifall till motionen. Annika Hjerpe yrkade bifall till motionen. Eva Nilzon yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Kristina Mattson yrkade bifall till motionen med tillägget att förbundet informerar medlemmar, klubbar, fastlansar och arbetsgivare om hur mycket de ska ta betalt för att motsvara sitt verkliga värde. 18

20 att bifalla motion 23 (att förbundsstyrelsen så snart det är möjligt genomför en informationskampanj om skillnaderna mellan anställda och uppdragstagare). f) Motion 24 Eva Nilzon föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motion 24 besvarad. Anders Orrenius yrkade bifall till motionen. Ellen Karlberg yrkade bifall till motionen, men med ändring av ordet självförsvarskit till soloredaktörens guide eller dylikt. Karin Tideström yrkade bifall till motionen. att anse motion 24 besvarad. g) Motion 25 att anse motion 25 besvarad. h) Motion 26 Maria Steén föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motion 26 besvarad. Åsa Wallin yrkade bifall till motionen. Jennie Larsson yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. att anse motion 26 besvarad. 19

21 17 Förbundsstyrelsens förslag angående ekonomi och avgifter samt motionerna 27, 28, 29, 30 och 31 Håkan Bergström föredrog förbundsstyrelsens förslag och yrkade på remiss till ekonomiutskottet. Lennart Lundberg yrkade ändring av att-sats 5 att minimiavgiften sätts till 50 kr per medlem och maxavgiften 330 kr från , 340 kr från och att 340 kr gäller vid inkomst och 350 kr från inkomst och yrkar remiss till ekonomiutskottet. Helene Wahlstedt yrkade fler klasser i trappan för medlemsavgiften och att förbundsstyrelsens förslag remitteras till ekonomiutskottet. Anna Holmgren yrkade på remiss av förbundsstyrelsens förslag till ekonomiutskottet. Carina Tenor yrkade bifall till Lennart Lundbergs förslag. Clifford Johansen yrkade att trappan för medlemsavgifter görs om så att inte de som tjänar mindre betalar mer. Martin Nilsson yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Ingrid Engstedt Edfast yrkade bifall till Lennart Lundbergs förslag samt att första året som medlem är det halv medlemsavgift, som subventioneras av de som betalar högre avgift. Hans Arbman yrkade bifall till Lennart Lundbergs förslag. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag remittera förslaget till ekonomiutskottet. Förslag till beslut från ekonomiutskottet Sara Stenman föredrog och yrkade bifall till ekonomiutskottets förslag. Bilaga 7 Håkan Bergström yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Karwan Tahir yrkade att bra information ges till medlemmarna om bakgrund och tänket bakom höjningen. Karin Pilkvist yrkade att trappan i ekonomiutskottets förslag görs om. Gabriella Mohoff yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag med tilläggsyrkande att förbundsstyrelsen utreder en ny betalningsmodell till nästa kongress. Till exempel en modell där avgiften är knuten till konsumentindex. 20

22 Åsa Ohlsson yrkade att ekonomiutskottet gör om förslaget så att intäkterna inte minskar jämfört med förbundsstyrelsens förslag, men att utskottets grundidé kvarstår. Clifford Johansen yrkade att medlemsavgiften höjs ytterligare 5 kr för de som tjänar mellan kr i trappan i ekonomiutskottets förslag. Lennart Lundberg yrkade bifall till ekonomiutskottets förslag. Carina Tenor yrkade bifall till ekonomiutskottets förslag. Johannes Nesser yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Fatima Grönblad yrkade bifall till Åsa Ohlssons förslag. Maria Kållberg yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag med tilläggsyrkande att förbundsstyrelsen har mandat att justera trappan i enlighet med utskottets intentioner, samt att för framtiden förse sig med underlag som underlättar beslut. Anna Holmgren yrkade på remiss av ekonomiutskottets förslag tillbaka till ekonomiutskottet med tilläggsyrkande att de får göra om sitt förslag så att det ger lika stor intäkt som förbundsstyrelsens förslag. Åsa Wallin yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Johannes Nesser yrkade på remiss av ekonomiutskottets förslag tillbaka till ekonomiutskottet med uppdrag att göra om så att avgiften för intervallet kr blir 320 kr i ekonomiutskottets förslag och införs Att höjningarna för intervallet över kr till 330 kr införs och att höjningarna för intervallet över kr träder i kraft Helene Wahlstedt yrkade bifall till ekonomiutskottets förslag. Karin Pilkvist yrkade på remiss av ekonomiutskottets förslag tillbaka till ekonomiutskottet. Lillemor Strömberg yrkade på remiss av ekonomiutskottets förslag tillbaka till ekonomiutskottet. Ellen Karlberg yrkade att budgetarbetet i förbundsstyrelsen ser över processen för detta och redovisas vid nästa kongress. Ingrid Engstedt Edfast yrkade att en solidaritetstia införs. Martin Nilsson yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Eddie Pröckl yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag med tilläggsyrkande att höja avgiften 10 kr till 340 kr för de som tjänar över kr. Olle Fors yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. 21

23 Malin Wahlstedt yrkade på remiss av ekonomiutskottets förslag tillbaka till ekonomiutskottet. Johanna Lindblad Ahl yrkade bifall till Åsa Ohlssons förslag. Åsa Avdic yrkade på remiss av ekonomiutskottets förslag tillbaka till ekonomiutskottet. Johannes Nesser yrkade avslag på Eddie Pröckls förslag. Fatima Grönblad yrkade bifall till Gabriella Mohoffs förslag. att återremittera ekonomiutskottets förslag med samtliga yrkanden till ekonomiutskottet. Nytt förslag till beslut från ekonomiutskottet Bilaga 8 Sara Stenman föredrog ekonomiutskottets omarbetade förslag angående avgifterna och yrkade bifall till detta. Johannes Nesser yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Carina Tenor yrkade bifall till ekonomiutskottets förslag. Åsa Ohlsson yrkade bifall till ekonomiutskottets förslag, samt tilläggsyrkade att bra information ges till medlemmarna om bakgrund och tanken bakom höjningen. att efter votering med rösträkning (55 röster för ekonomiutskottets förslag och 53 röster för förbundsstyrelsens förslag) bifalla ekonomiutskottets förslag, att att att att bifalla Åsa Ohlssons tilläggsyrkande att bra information ges till medlemmarna om bakgrund och tanken bakom höjningen, målet för förbundets totala konfliktberedskap ska vara att ha egna medel motsvarande minst 33 procent av medellönen per månad inom de olika avtalsområdena, avsättningen till konfliktfonden sker varje år med sex procent av fondens storlek, fasta arvoden utgår till alla i förbundsstyrelsen, revisorer och valberedningens sammankallande enligt nedan: Ordförande och vice ordförande ersätts i särskild ordning efter förhandling med förbundsstyrelsen. 22

Jonas Nordling föredrog redaktionsutskottets förslag till uttalande från kongressen angående Dawit Isaak.

Jonas Nordling föredrog redaktionsutskottets förslag till uttalande från kongressen angående Dawit Isaak. OJUSTERAD Dag 3 23 oktober 2014 27 Redaktionsutskottets förslag till uttalanden Jonas Nordling föredrog redaktionsutskottets förslag till uttalande från kongressen angående Dawit Isaak. att anta redaktionsutskottets

Läs mer

Från ord till handling FS rapport angående verkställandet av uppdragen från 2011 års kongress

Från ord till handling FS rapport angående verkställandet av uppdragen från 2011 års kongress Från ord till handling FS rapport angående verkställandet av uppdragen från 2011 års kongress MEDLEMSKAP Att uppdra åt FS att utreda förutsättningar för/möjligheter till praktiskt samarbete med andra förbund

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till dagordning

Förbundsstyrelsens förslag till dagordning Förslag Dagordning Förbundsstyrelsens förslag till dagordning 1. Kongressen öppnas 2. Fråga om kongressen kallats i stadgeenlig ordning 3. Upprop och fastställande av röstlängd 4. Val av tre ordförande

Läs mer

Till dig som är kongressombud

Till dig som är kongressombud Till dig som är kongressombud Det här är en enkel guide för dig som är på väg till journalistkongressen. Den gör inte anspråk på att täcka allt som händer eller kan hända på en kongress, men tar upp sådant

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Förslag. Ekonomi och avgifter

Förslag. Ekonomi och avgifter Förslag Ekonomi och avgifter Förbundsstyrelsens förslag angående ekonomi och avgifter Förbundets ekonomi Kongressen 2008 beslutade förbundet ska verka för en ekonomi i balans. Förbundets verksamhetskostnader

Läs mer

Beslutsprotokoll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Bilaga 2 Dagordning 56 Dagordning

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

dag- och arbetsordning

dag- och arbetsordning dag- och arbetsordning dag- och arbetsordning 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1313 Förslag till dagordning

Läs mer

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Datum och tid: 2016-03-13, kl. 11.20 14.00. Plats: Scandic Frimurarhotellet, St Larsgatan 14, Linköping. 1. Mötets öppnande. Ordförande Jesper

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby

Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby Konsumentföreningen Coop Medlem Norrort Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby Inledning Catharina Andersson, föreningens ordförande, hälsade

Läs mer

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Protokoll Årsmöte 2016-03-20 Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Plats och tid: Fängelsemuseet, Hamiltongatan 1, kl. 13:00-16:00 BILAGOR Dagordning (bilaga 1) Närvarolista och röstlängd (bilaga 2)

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM 1 Ändamål Same Ätnam den samiska riksorganisationen (RSÄ) skall vara en samisk huvudorganisation för samerna i Sverige. RSÄ har till uppgift att under demokratiska

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund 2014 Paragrafer 1 Förbundets namn och säte... 3 2 Ändamål... 3 3 Organisationer... 3 4 Medlemmar... 4 5 Medlemsavgift... 4 6 Kongress... 4 7 Förbundsmöte... 7 8 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

SPF Seniorerna årsstämma 2015

SPF Seniorerna årsstämma 2015 Uppsala län Org.nr 817 301-2207 SPF Seniorerna årsstämma 2015 Protokoll fört vid SPF Seniorerna Uppsala läns årsstämma på Viktoria Hotell & konferens den 8 april 2015. Distriktsordförande Laila S Eriksson

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4. Dagordning... 5

Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4. Dagordning... 5 1 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4 Dagordning... 5 Arbetsordning... 9 1. Tider... 9 2. Offentlighet... 12 3. Ekonomisk ersättning med mera till kongressombuden... 12 4.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi juni 2014 Förbundsmöte 2014 Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsen lämnar här förslag till förbundsmötet avseende: Medlemsavgifter Modell för

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2015-03-14 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 Tid: lördag den 14 mars 2014 kl. 12.00 Plats: Brännögården, Brännö Närvarande: 15

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE

STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE KRISTLIGA FÖRENINGEN AV UNGA KVINNOR OCH MÄN 1 Förbundet Förbundet KFUK-KFUM Sverige är en ideell förening bestående av till förbundet anslutna ideella medlemsföreningar.

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL PLAST: GUDLAV BILDERGYMNASIET, SOLLEFTEÅ DATUM: 14-16 MARS 2014 Bilagor 1. Röstlängd (se bilaga 1) 2. Dagordning (se bilaga 2 sid.40) 3. Arbetsordning (se bilaga

Läs mer

Häfte 2. Förutsättningar för förbundsstämman

Häfte 2. Förutsättningar för förbundsstämman Häfte 2 Förutsättningar för förbundsstämman Bilaga 5 Föredragningslista 1. Stämmans öppnade 2. Val av stämmofunktionärer a) Ordförande b) Förste vice ordförande c) Föredragande sekreterare d) Protokollsekreterare

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2009-05-26 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 32 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening 1 (12) Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 19.30 Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro.

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro. Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro. Närvarande: Lars U Granberg förbundsordförande Ulrica Sterky vice ordförande Madelén Andersson styrelseledamot

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA 1 (14) STADGAR för organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (14) INNEHÅLL Stadgar för den nationella föreningen Företagarna 1 Organisationen Företagarnas uppbyggnad 3 2 Ändamål 3 3 Antagande

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Stadgar. gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015)

Stadgar. gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015) Stadgar gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015) ST, 2004. Produktion: STs kommunikationsenheten. 6:e upplagan. Tryck: Vitt Grafiska 2015. Upplaga: 1000 ex.

Läs mer

Föreningsstämma 080309

Föreningsstämma 080309 MÖTESPROTOKOLL 1 (5) Föreningsstämma 080309 Datum för mötet Tid Plats 2008-03-19 13.00-15.00 Församlingsförbundet, Direktorn Kallade och inbjudna Kyrkvindens medlemmar, styrelse och revisorer Närvarande

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU.

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. Folkrörelsen Nej till EU Stadgar för riksorganisationen 1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. 2 Mål 2:1 Folkrörelsen Nej till EU är en ideell organisation, som verkar för ett demokratiskt,

Läs mer

Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015

Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015 Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015 1. Namn, säte och ändamål Nämndemännens Riksförbund NRF är en svensk riksorganisation för nämndemannaföreningar, direktanslutna

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 27 mars, 2010 Plats: Scandic Sergel Plaza, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2010 Ordförande Johan Robertson hälsade all välkomna och förklarade

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR Kongress 2015 en

KONGRESSHANDLINGAR Kongress 2015 en KONGRESSHANDLINGAR Kongress 2015 en 1 Innehållsförteckning Dagordning 3 Förtroenderevisorernas granskningsrapport 6 med styrelsens kommentarer Ärenden som stadgeenligt anmälts till behandling 9 Avgifter

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Tomas Polvall höll ett välkomsttal och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Tomas Polvall höll ett välkomsttal och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 17 mars 2006, kl. 09.30-17.40 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Tomas Polvall höll ett välkomsttal

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

Stadgar för. 1 Namn Organisationens namn är Hjärtebarnsförbundet.

Stadgar för. 1 Namn Organisationens namn är Hjärtebarnsförbundet. Stadgar för 1 Namn Organisationens namn är Hjärtebarnsförbundet. 2 Logotyp Förbundets logotyp är de två barnen med tillhörande text ovan. Endast denna logotyp ska användas i förbundets och anslutna föreningarnas

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Sida 1 av 5 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Närvarande: Caroline Bergström, Alice af Jochnick, Cecilia af Jochnick, Alexander Johansson, Joel Johansson,

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet

Stadgar för Riksförbundet 1 (9) Stadgar för Riksförbundet 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3 Kongress... 2 4. Extra kongress... 5 5. Förbundsmöte... 5 6. Förbundsstyrelse... 6 7. Valberedning... 7 8. Räkenskaper

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Nämndemännens Riksförbunds stadgar antagna vid kongressen i Karlskrona 2011

Nämndemännens Riksförbunds stadgar antagna vid kongressen i Karlskrona 2011 Nämndemännens Riksförbunds stadgar antagna vid kongressen i Karlskrona 2011 1. Namn, säte och ändamål Förbundet är en svensk riksorganisation för nämndemannaföreningar, direktanslutna nämndemän, jurymän

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer