Beslutsprotokoll. På din sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutsprotokoll. På din sida www.sjf.se"

Transkript

1 Beslutsprotokoll På din sida

2 Innehållsförteckning Ansvarsfrihet för kongressperioden 8 Behandling av verksamhetsberättelser, årsredovisning samt revisionsberättelser för kongressperioden 6 Fastställande av arbetsordning 6 Fastställande av dagordning 5 Frågan om kongressen kallats i stadgeenlig ordning 4 Förbundsstyrelsens förslag angående ekonomi och avgifter 20 Förbundsstyrelsens förslag angående handlingsprogram 37 Journalistik är inte vilken vara som helst 37 Demokrati, inte bara för vissa 38 Både yrkesförbund och fackförbund 38 En del av demokratin 38 Förutsättningar för folkstyret 38 Mångfald, enfald eller mittemellan 38 Utarmad etik en effekt av brist på mediepolitik 39 En vardagsvara att värna 39 En rätt som skyddar och driver skaparkraften 40 Journalistförbundet och omvärlden 40 Vår plats i världen 41 Partslikställighet eller möjligen maktbalans 41 Anställningsotrygghet och anställningstrygghet 41 Journalistikens lön 42 Ett älskat jobb i en dålig miljö 43 Utbildning och arbetsmarknad i otakt 43 Förbundsstyrelsens förslag angående medlemskap 9 Förbundsstyrelsens förslag angående intern organisation 10 Förbundsstyrelsens förslag angående upplösning av donationsfonder 25 Förbundsstyrelsens förslag angående stadgeändring avseende medlemskap i IFJ 37 Förbundsstyrelsens rapport ang arbetet med Ett avtal 25 Förslag från redaktionsutskottet 44 Kongressens avslutning 53 Kongressens öppnande 4 Motion 1 ang provmedlemskap 9 Motion 2 ang medlemskap för arbetsgivare 10 Motion 3 ang klubb- och sektionsindelning 11 Motion 4 ang dubbelt medlemskap 11 Motion 5 ang direktmedlemskap i distrikten 11 Motion 6 ang medlemsvård 12 Motion 7 ang medlemsservice 12 Motion 8 ang arbetsplatsombud och regionala fackliga ombud 13 Motion 9 ang koncernklubbar 13 Motion 10 ang distriktsombudsman 13 1

3 Motion 11 ang val av kongressombud 14 Motion 12 ang valberedningsrutiner 14 Motion 13 ang frilanspolitik 15 Motion 14 ang samarbete mellan arbetsplatsklubbar och frilansar 16 Motion 15 ang servicebolaget 16 Motion 16 ang servicebolaget 16 Motion 17 ang dubbelanslutningsavtal 16 Motion 18 ang ambulerande kongresser 17 Motion 19 ang demokratiskt organisationsarbete 17 Motion 20 ang medlemsinformation 17 Motion 21 ang förbundets webbplats 18 Motion 22 ang information i arbetsmiljöfrågor 18 Motion 23 ang informationskampanj kring fastlansproblem 18 Motion 24 ang informationsmaterial för ensamarbetande 19 Motion 25 ang grundkurs för kassörer 19 Motion 26 ang mentorprogram 19 Motion 27 ang distriktens ekonomiska förutsättningar 23 Motion 28 ang medlemsförmåner 24 Motion 29 ang slopad uppsägningslön för ordförande och vice ordförande 24 Motion 30 ang teknisk uppgradering av förbundets hemsida 24 Motion 31 ang uppgradering av hemsidan 24 Motion 32 ang bättre villkor för bemanningsanställda 25 Motion 33 ang strategi för arbete med bemanningsföretag 25 Motion 34 ang prioritering av villkor för bemanningsanställda 25 Motion 35 ang prioritering av frågor om bemanningsavtal 25 Motion 36 ang provanställning i bemanningsföretag 25 Motion 37 ang arbetstider i bemanningsföretag 25 Motion 38 ang vikariernas situation 28 Motion 39 ang vikariat och LAS-regler 28 Motion 40 ang journalistlöner 28 Motion 41 ang strategier mot låga löner 28 Motion 42 ang övertidstaket 29 Motion 43 ang morgontillägg 30 Motion 44 ang arbete på obekväm tid 30 Motion 45 ang arbetstidsmått i anställningskontrakt 30 Motion 46 ang arbetstidsförkortning 30 Motion 47 ang semester 31 Motion 48 ang helgdagsarbete 31 Motion 49 ang storhelgstillägg 31 Motion 50 ang traktamentet vid endagsförrättning 31 Motion 51 ang tjänstebil som arbetsredskap 32 Motion 52 ang villkor vid utrikes tjänsteresa 32 Motion 53 ang villkor vid utrikes tjänsteresa 32 Motion 54 ang föräldraledighet 32 Motion 55 ang rätt till tid för fackligt arbete 33 2

4 Motion 56 ang fackligt arbete på ledig tid 33 Motion 57 ang fördelning av upphovsrättsmedel 33 Motion 58 ang arvoden för webbpublicering 34 Motion 59 ang information om ALIS 34 Motion 60 ang legitimering av journalistyrket 35 Motion 61 ang handlingsplan om hot mot journalister 35 Motion 62 ang åtkomst till radiokommunikationssystemet Rakel 35 Motion 63 ang avskaffande av presskortet 36 Motion 64 ang sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen 36 Motion 54 ang inköp av certifierade varor 36 Upprop och fastställande av röstlängd 4 Val av fyra röstkontrollanter 5 Val av förbundsstyrelse för kongressperioden 50 Val av justerare för kongressens protokoll 5 Val av revisorer 52 Val av sekreterare för kongressens protokoll 5 Val av tre ordförande för kongressen 4 Val av utskottsledamöter 6 Val av valberedning 52 Bilageförteckning 55 3

5 BESLUTSPROTOKOLL fört vid Svenska Journalistförbundets 33:e ordinarie kongress på Djurönäset, den 3-6 maj Kongressens öppnande Förbundsordförande Agneta Lindblom Hulthén hälsade ombud och gäster välkomna och förklarade kongressen öppnad. 2 Fråga om kongressen kallats i stadgeenlig ordning att kongressen kallats i stadgeenlig ordning. 3 Upprop och fastställande av röstlängd Förrättades upprop av ombud. att fastställa föreliggande ombudsförteckning med 110 ombud närvarande, samt att därmed anse röstlängden justerad. Bilaga 1 4 Val av tre ordförande för kongressen att utse Sven Rydén, Södermanlands Journalistdistrikt, Ylva Säfvelin, Journalistdistriktet Eken, och Hans Zillén, Södra Journalistdistriktet, att leda kongressens förhandlingar. 4

6 5 Val av sekreterare för kongressens protokoll att utse Håkan Danielsson Wahl, Marianne Edlund, Margaret Gillberg Brandt, Jonas Nordling, Ritha Persson och Maria Tillström till sekreterare för kongressens protokoll. 6 Val av två justerare för kongressens protokoll att utse Filip Kowalski, Värmlands Journalistdistrikt och Karin Pilkvist, Smålands Journalistdistrikt till justerare för kongressens protokoll. 7 Val av fyra röstkontrollanter att utse Göran Schüsseleder, Frilans Riks, Carina Tenor, Örebro Journalistdistrikt, Åsa Wallin, Södermanlands Journalistdistrikt och Mats Hellmark, Journalistdistriktet Eken, till att vara kongressens röstkontrollanter. 8 Fastställande av dagordning Ylva Säfvelin föredrog förslag till dagordning. Härefter anmäldes följande rapporter: rapport om samtliga uppdrag från kongressen 2008 med bilagor om valet av kongressombud, arbetet med yttrandefrihets- och öppenhetsfrågor och förbundets internationella samarbete. att fastställa dagordningen. Bilaga 2 5

7 9 Fastställande av arbetsordningen Agneta Lindblom Hulthén föredrog förslag till arbetsordning och tidsplan för kongressen, samt yrkade att ett redaktionsutskott och ett valutskott ska tillsättas. Därutöver föreslogs att val av ombud till Journalisternas arbetslöshetskassas föreningsstämma genomförs under fredagen, vid tidpunkt som presidiet finner lämpligt. Under den tid som detta val genomförs ajourneras kongressen. Ola Gäverth yrkade att punkten 9 i arbetsordningen ska anses vara en riktlinje. Ola Gäverth yrkade att ett dechargeutskott ska tillsättas. Åsa Ohlsson yrkade att ett beredningsutskott ska tillsättas. Hans Zillén yrkade att ett ekonomiutskott ska tillsättas. att fastställa arbetsordningen, att punkten 9 i arbetsordningen skulle anses vara en riktlinje, att tillsätta ett redaktionsutskott, ett valutskott, ett dechargeutskott, ett ekonomiutskott och ett beredningsutskott, att val av ombud till Journalisternas arbetslöshetskassas föreningsstämma genomförs under fredagen, vid tidpunkt som presidiet finner lämplig. Bilaga 3 10 Val av utskottsledamöter Presidiet föredrog förslag till ledamöter i redaktionsutskott, ekonomiutskott, beredningsutskott, valutskott och dechargeutskott. att i enlighet med presidiets förslag utse ledamöter i utskotten. Bilaga 4 11 Behandling av verksamhetsberättelser/årsredovisningar samt revisionsberättelser för kongressperioden Agneta Lindblom Hulthén föredrog verksamhetsberättelser, årsredovisningar samt revisionsberättelser för kongressperioden. Ola Gäverth yrkade att dechargeutskottet ska granska arbetsprocessen mot ett Journalistavtal. 6

8 Åsa Ohlsson yrkade att dechargeutskottet ska granska om utredningarna En flexibel organisation samt Medieförbund eller är gjorda i enlighet med kongressens uppdrag. Johannes Nesser yrkade att dechargeutskottet ska titta närmare på momskostnaderna för verksamhetsåret Johannes Nesser yrkade att dechargeutskottet ska be styrelsen inkomma med tydligare redovisning av medlemsförsäkringarnas kostnader för anslutna. Signe Lidén yrkade att dechargeutskottet utreder om förbundsstyrelsen gjort allt i sin makt för att se till att valdeltagandet i kongressvalet är så högt som möjligt. Lennart Lundberg yrkade att dechargeutskottet ska granska hur förbundsstyrelsen hanterat stridigheterna inom IFJ. Hedvig Juhasz Toth yrkade att dechargeutskottet ska ta upp frågan om varför inget hänt med hemsidan från kongressen 2008 till nu. att remittera frågan om arbetsprocessen mot ett Journalistavtal till dechargeutskottet, att remittera frågan om utredningarna En flexibel organisation samt Medieförbund eller är gjorda i enlighet med kongressens uppdrag till dechargeutskottet, att remittera frågan om momskostnaderna för verksamhetsåret 2008 till dechargeutskottet, att remittera frågan om tydligare redovisning av medlemsförsäkringarnas kostnader för anslutna till dechargeutskottet, att remittera frågan om förbundsstyrelsen gjort allt i sin makt för att se till att valdeltagandet i kongressvalet är så högt som möjligt till dechargeutskottet, att remittera frågan om hur förbundsstyrelsen hanterat stridigheterna inom IFJ till dechargeutskottet, att remittera frågan om varför inget hänt med hemsidan från kongressen 2008 till nu till dechargeutskottet, samt att godkänna verksamhets- och revisionsberättelser. 7

9 12 Ansvarsfrihet för kongressperioden att bordlägga frågan om ansvarsfrihet för behandling vid den tidpunkt då dechargeutskottets betänkande behandlas av kongressen. Förslag till beslut från dechargeutskottet Bilaga 5 Annika Larsson föredrog dechargeutskottets förslag angående arbetsprocessen mot Ett avtal att anse frågan besvarad. att i enlighet med dechargeutskottets förslag anse frågan besvarad. Annika Larsson föredrog dechargeutskottets förslag angående rapporterna En flexibel organisation för ett förbund i förändring samt Medieförbund eller yrkesförbund? För vilka? att anse frågan besvarad. Åsa Ohlsson yrkade på ett tillägg att kongressen finner det anmärkningsvärt att förbundsstyrelsen åsidosatt en uppgift som kongressen beslutat om. För framtiden är det viktigt att medlemmarna kan lita på att förbundsstyrelsen utför, av kongressen, beslutade uppgifter på ett grundligt sätt. att bifalla Åsa Ohlssons tilläggsyrkande samt att i enlighet med dechargeutskottets förslag anse frågan besvarad. Annika Larsson föredrog dechargeutskottets förslag angående frågan om momskostnaderna 2008 att anse frågan besvarad. att i enlighet med dechargeutskottets förslag anse frågan besvarad. Annika Larsson föredrog dechargeutskottets förslag angående frågan om tydligare redovisning av medlemsförsäkringarnas kostnader att anse frågan besvarad. 8

10 att i enlighet med dechargeutskottets förslag anse frågan besvarad. Annika Larsson föredrog dechargeutskottets förslag angående frågorna om förbundsstyrelsens insatser för att maximera valdeltagandet i kongressvalet samt förbättra hemsidans funktion att anse frågan besvarad. att i enlighet med dechargeutskottets förslag anse frågan besvarad. Annika Larsson föredrog dechargeutskottets förslag angående hur förbundsstyrelsen agerat när det gäller konflikten inom IFJ att anse frågan besvarad. att i enlighet med dechargeutskottets förslag anse frågan besvarad. Dechargeutskottet föreslog slutligen kongressen att godkänna dechargeutskottets yttrande, samt att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för kongressperioden. att godkänna dechargeutskottets yttrande, samt att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för kongressperioden. 13 Förbundsstyrelsens rapport/förslag angående medlemskap samt motionerna 1 och 2 Agneta Lindblom Hulthén föredrog förbundsstyrelsens förslag angående medlemskap. att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda förutsättningar för/möjligheter till praktiskt samarbete med andra förbund och om möjligt inleda sådant samarbete samt att i övrigt godkänna rapporten. a) Motion 1 Rino Rotevatn föredrog förbundsstyrelsens förslag 9

11 att avslå motionen. Carina Tenor yrkade att kongressen skulle uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda möjligheten att införa provmedlemskap till frilansar, eventuellt i annan form än motionsförslaget. Åsa Ohlsson yrkade bifall till motionen. Stephen Lindholm yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Malin Wahlstedt yrkade bifall till motionen. Jennie Larsson yrkade bifall till motionen. att efter votering med rösträkning (54 röster för förbundsstyrelsens förslag och 53 röster för motionen) avslå motion 1, samt att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda möjligheten att införa provmedlemskap till frilansar, eventuellt i annan form än motionsförslaget. b) Motion 2 Rino Rotevatn föredrog förbundsstyrelsens förslag att bifalla motionen. Malin Wahlstedt yrkade bifall till motionen. att bifalla motion 2 (att även journalister med anställda kan vara medlemmar i Journalistförbundet så länge deras arbetsuppgifter i huvudsak är redaktionella.) 14 Förbundsstyrelsens förslag angående Intern organisation samt motionerna 3, 4 och 5 Agneta Lindblom Hulthén föredrog förbundsstyrelsens förslag att bifalla förslaget till ändringar i den interna organisationen, att ändra förbundsstadgarnas 22 och 2 i Stadgar för klubbar och (i tillämpliga delar) klubbsektioner, i enlighet med förslaget samt att dessa stadgeändringar träder i kraft 1 juli

12 Jonas Neuman yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag samt att verksamhetsbidrag även i fortsättningen ska täcka distriktens kostnader för verksamheten utan krav på egen finansiering för de distrikt som saknar egna medel. Östen Johansson yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Daniel Persson yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag förutsatt att man tar hänsyn/hittar rutiner för personer inom bemanningsbranschen som har flera arbetsgivare. med två tredjedelars majoritet att bifalla förbundsstyrelsens förslag, att avslå Jonas Neumans tilläggsyrkande, samt att bifalla Daniel Perssons tilläggsyrkande, att man tar hänsyn/hittar rutiner för personer inom bemanningsbranschen som har flera arbetsgivare. a) och b) Motionerna 3 och 4 Stephen Lindholm föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motionerna 3 och 4 besvarade. Anders Hansson yrkade bifall till motion 4. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse motionerna 3 och 4 besvarade. c) Motion 5 Stephen Lindholm föredrog förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 5. Birgitta Fredén yrkade bifall till motion 5. Malin Wahlstedt yrkade bifall till motion 5. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motion 5. 11

13 15 Motioner angående organisation och arbetsformer, 6-18 a) Motion 6 Ulrica Widsell föredrog förbundsstyrelsens förslag att bifalla motion 6. Åsa Wallin yrkade bifall till motion 6. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag bifalla motion 6, (att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att under den kommande mandatperioden lägga stor kraft på medlemsvård och rekryteringen av nya medlemmar.) b) Motion 7 Ulrica Widsell föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motion 7 besvarad. Karin Tideström yrkade att klubbarna och distrikten tillfrågas om sina behov inför framtagandet av den nya tekniska lösningen för medlemsregistret och att hänsyn tas till de behov som rapporteras. Sara Stenman yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag samt bifall till Karin Tideströms tilläggsyrkande. Åsa Avdic yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag samt till Karin Tideströms tilläggsyrkande. att anse motion 7 besvarad samt att bifalla Karin Tideströms tilläggsyrkande, att klubbarna och distrikten tillfrågas om sina behov inför framtagandet av den nya tekniska lösningen för medlemsregistret och att hänsyn tas till de behov som rapporteras. 12

14 c) Motion 8 Marie Blomgren föredrog förbundsstyrelsens förslag att bifalla första att-satsen samt att avslå andra att-satsen i motion 8. Erika Wermeling yrkade bifall till andra att-satsen. Stephen Lindholm yrkade bifall till reservationen till motion 8 om att motion 8 ska bifallas i sin helhet. Eddie Pröckl yrkade bifall till motion 8, båda att-satserna. att bifalla motion 8, (att bifalla förbundsstyrelsens förslag om att distriktens uppgift är att verka för att arbetsplatsombud finns på de arbetsplatser där arbetsplatsklubbar/sektioner saknas, att bifalla förslaget om möjlighet till regionala fackliga ombud i distrikten till stöd för klubbar/sektioner och arbetsplatsombud.) d) Motion 9 Stephen Lindholm föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motion 9 besvarad. Ingrid Thulin yrkade bifall till motionen. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse motion 9 besvarad. e) Motion 10 Ulrica Widsell föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motion 10 besvarad. Sara Stenman yrkade att förbundet ger stöd till distriktens förtroendevalda så att distriktens potential utnyttjas bättre. Ulrica Widsell yrkade bifall till Sara Stenmans tilläggsyrkande. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse motion 10 besvarad, samt 13

15 att bifalla Sara Stenmans tilläggsyrkande, att förbundet ger stöd till distriktens förtroendevalda så att distriktens potential utnyttjas bättre. f) Motion 11 Marie Blomgren föredrog förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 11. Clifford Johansen yrkade bifall till motionen. Karin Tideström yrkade bifall till motionen med följande tilläggsyrkanden, att valberedningen numrerar ombuden i sitt förslag och att, om inte tillräckligt många ombud får röster, valberedningens förslag gäller i turordning. Åsa Ohlsson yrkade bifall till Karin Tideströms tilläggyrkanden. Daniel Persson yrkade bifall till motionen med tilläggsyrkandet. Clifford Johansen yrkade bifall till motionen med tilläggsyrkandet. Annika Hjerpe yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 11. Helene Wahlstedt yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 11. Ola Gäverth yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 11. Ellen Karlberg yrkade bifall till motionen. Malin Wahlstedt yrkade bifall till motionen med tilläggsyrkandet. Mårten Randberg yrkade att förbundsstyrelsen utreder valsystemet till kommande kongress. Signe Lidén yrkade bifall till motionen. Annika Larsson yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 11. Maria Blomgren yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag att avslå motionen, samt bifall till Mårtens Randbergs tilläggsyrkande att förbundsstyrelsen utreder valsystemet till kommande kongress. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motion 11, samt att bifalla tilläggsyrkandet att förbundsstyrelsen utreder valsystemet till kommande kongress. g) Motion 12 Marie Blomgren föredrog förbundsstyrelsens förslag att avslå motion

16 Tobias Holmqvist yrkade bifall till motionen. Henrik Sannesson yrkade bifall till motionen. Niklas Lindstedt yrkade bifall till motionen. Monika Ottoson yrkade bifall till motionen. Ylva Säfvelin yrkade bifall till motionen. med två tredjedelars majoritet att bifalla motion 12, samt att remittera frågan till beredningsutskottet som utarbetar förslag till ny stadgetext. Olle Fors föredrog beredningsutskottets utlåtande nr 1 och förslag till stadgeändring. enhälligt att bifalla beredningsutskottets förslag. Bilaga 6 h) Motion 13 Eva Nilzon föredrog förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 13. Henrik Sannesson yrkade bifall till motionens att-satser. Natacha Lopez yrkade bifall till motionen. Åsa Ohlsson yrkade bifall till motionen. Malin Wahlstedt yrkade bifall till motionen. Maria Alåsen yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 13. Ingrid Thulin yrkade bifall till motionens andra att-sats. Hans Arbman yrkade avslag på motionens första att-sats, samt bifall till motionens andra att-sats. Martin Strömberg yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 13. Ellen Karlberg yrkade bifall till motionens andra att-sats. Henrik Sannesson drog tillbaka bifall till motionens första att-sats och yrkade bifall till motionens andra att-sats. 15

17 att avslå första att-satsen i motion 13, samt att bifalla andra att-satsen i motion 13, (att en opartisk utredning genomförs avseende frilansarnas roll i förbundet när det gäller ekonomi, inflytande och rollfördelning). i) Motion 14 Eva Nilzon föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motion 14 besvarad. Kristina Mattsson yrkade bifall till motion 14. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse motion 14 besvarad. j och k) Motionerna 15 och 16 Maria Steén föredrog förbundsstyrelsens förslag att avslå motionerna 15 och 16. Åsa Ohlsson yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motionerna 15 och 16. l) Motion 17 Eva Nilzon föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motion 17 besvarad. Birgitta Fredén yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag med tillägget att avtalen tittas till då och då. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse motion 17 besvarad samt att bifalla Birgitta Fredéns tilläggsyrkande, att avtalen tittas till då och då. 16

18 m) Motion 18 Håkan Bergström föredrog förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 18. Tobias Holmqvist yrkade bifall till motion 18. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motion Motioner angående kommunikation och facklig utbildning a) Motion 19 att anse motion 19 besvarad. b) Motion 20 Marthina Stäpel föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motion 20 besvarad. Tobias Holmqvist yrkade bifall till Stephen Lindholms reservation. Eddie Pröckl yrkade bifall till motionen. Stephen Lindholm yrkade bifall till sin egen reservation. Karin Tideström yrkade bifall till motionen. Annika Hjerpe yrkade bifall till motionens första att-sats med tillägg att medlemmarna själva får beställa nyhetsbrevet via webben. att bifalla första att-satsen i motion 20 (att kongressen ger förbundsstyrelsen uppdrag att snarast ge ut ett elektroniskt och regelbundet återkommande veckoblad eller nyhetsbrev till medlemmarna, som bör vara utformat på ett attraktivt och läsvänligt sätt), samt att anse andra att-satsen i motion 20 besvarad. 17

19 c) och d) Motionerna 21 och 22 Marthina Stäpel föredrog förbundsstyrelsens förslag att bifalla första och andra att-satsen i motion 22, samt att anse motion 21 och tredje att-satsen i motion 22 besvarade. Signe Lidén yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Monika Ottoson yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Åsa Avdic yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. att bifalla första och andra att-satsen i motion 22, (att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att på lämpligt sätt se till att interninformationen inom arbetsmiljöområdet uppdateras, kompletteras och rättas, samt i detta arbete se till att Journalistförbundets åsikter och rekommendationer framträder, men att dessa hålls åtskilda från lagtexter och viktig information, att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att på lämpligt sätt skapa system för hur ny information tillförs interninformationen och gammal information rensas ut) samt att anse motion 21 och tredje att-satsen i motion 22 besvarade. e) Motion 23 Arne König föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motion 23 besvarad. Åsa Ohlsson yrkade bifall till motionen. Sara Stenman yrkade bifall till motionen. Kristina Bäckström yrkade bifall till motionen. Åsa Avdic yrkade bifall till motionen. Annika Hjerpe yrkade bifall till motionen. Eva Nilzon yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Kristina Mattson yrkade bifall till motionen med tillägget att förbundet informerar medlemmar, klubbar, fastlansar och arbetsgivare om hur mycket de ska ta betalt för att motsvara sitt verkliga värde. 18

20 att bifalla motion 23 (att förbundsstyrelsen så snart det är möjligt genomför en informationskampanj om skillnaderna mellan anställda och uppdragstagare). f) Motion 24 Eva Nilzon föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motion 24 besvarad. Anders Orrenius yrkade bifall till motionen. Ellen Karlberg yrkade bifall till motionen, men med ändring av ordet självförsvarskit till soloredaktörens guide eller dylikt. Karin Tideström yrkade bifall till motionen. att anse motion 24 besvarad. g) Motion 25 att anse motion 25 besvarad. h) Motion 26 Maria Steén föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motion 26 besvarad. Åsa Wallin yrkade bifall till motionen. Jennie Larsson yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. att anse motion 26 besvarad. 19

21 17 Förbundsstyrelsens förslag angående ekonomi och avgifter samt motionerna 27, 28, 29, 30 och 31 Håkan Bergström föredrog förbundsstyrelsens förslag och yrkade på remiss till ekonomiutskottet. Lennart Lundberg yrkade ändring av att-sats 5 att minimiavgiften sätts till 50 kr per medlem och maxavgiften 330 kr från , 340 kr från och att 340 kr gäller vid inkomst och 350 kr från inkomst och yrkar remiss till ekonomiutskottet. Helene Wahlstedt yrkade fler klasser i trappan för medlemsavgiften och att förbundsstyrelsens förslag remitteras till ekonomiutskottet. Anna Holmgren yrkade på remiss av förbundsstyrelsens förslag till ekonomiutskottet. Carina Tenor yrkade bifall till Lennart Lundbergs förslag. Clifford Johansen yrkade att trappan för medlemsavgifter görs om så att inte de som tjänar mindre betalar mer. Martin Nilsson yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Ingrid Engstedt Edfast yrkade bifall till Lennart Lundbergs förslag samt att första året som medlem är det halv medlemsavgift, som subventioneras av de som betalar högre avgift. Hans Arbman yrkade bifall till Lennart Lundbergs förslag. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag remittera förslaget till ekonomiutskottet. Förslag till beslut från ekonomiutskottet Sara Stenman föredrog och yrkade bifall till ekonomiutskottets förslag. Bilaga 7 Håkan Bergström yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Karwan Tahir yrkade att bra information ges till medlemmarna om bakgrund och tänket bakom höjningen. Karin Pilkvist yrkade att trappan i ekonomiutskottets förslag görs om. Gabriella Mohoff yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag med tilläggsyrkande att förbundsstyrelsen utreder en ny betalningsmodell till nästa kongress. Till exempel en modell där avgiften är knuten till konsumentindex. 20

22 Åsa Ohlsson yrkade att ekonomiutskottet gör om förslaget så att intäkterna inte minskar jämfört med förbundsstyrelsens förslag, men att utskottets grundidé kvarstår. Clifford Johansen yrkade att medlemsavgiften höjs ytterligare 5 kr för de som tjänar mellan kr i trappan i ekonomiutskottets förslag. Lennart Lundberg yrkade bifall till ekonomiutskottets förslag. Carina Tenor yrkade bifall till ekonomiutskottets förslag. Johannes Nesser yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Fatima Grönblad yrkade bifall till Åsa Ohlssons förslag. Maria Kållberg yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag med tilläggsyrkande att förbundsstyrelsen har mandat att justera trappan i enlighet med utskottets intentioner, samt att för framtiden förse sig med underlag som underlättar beslut. Anna Holmgren yrkade på remiss av ekonomiutskottets förslag tillbaka till ekonomiutskottet med tilläggsyrkande att de får göra om sitt förslag så att det ger lika stor intäkt som förbundsstyrelsens förslag. Åsa Wallin yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Johannes Nesser yrkade på remiss av ekonomiutskottets förslag tillbaka till ekonomiutskottet med uppdrag att göra om så att avgiften för intervallet kr blir 320 kr i ekonomiutskottets förslag och införs Att höjningarna för intervallet över kr till 330 kr införs och att höjningarna för intervallet över kr träder i kraft Helene Wahlstedt yrkade bifall till ekonomiutskottets förslag. Karin Pilkvist yrkade på remiss av ekonomiutskottets förslag tillbaka till ekonomiutskottet. Lillemor Strömberg yrkade på remiss av ekonomiutskottets förslag tillbaka till ekonomiutskottet. Ellen Karlberg yrkade att budgetarbetet i förbundsstyrelsen ser över processen för detta och redovisas vid nästa kongress. Ingrid Engstedt Edfast yrkade att en solidaritetstia införs. Martin Nilsson yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Eddie Pröckl yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag med tilläggsyrkande att höja avgiften 10 kr till 340 kr för de som tjänar över kr. Olle Fors yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. 21

23 Malin Wahlstedt yrkade på remiss av ekonomiutskottets förslag tillbaka till ekonomiutskottet. Johanna Lindblad Ahl yrkade bifall till Åsa Ohlssons förslag. Åsa Avdic yrkade på remiss av ekonomiutskottets förslag tillbaka till ekonomiutskottet. Johannes Nesser yrkade avslag på Eddie Pröckls förslag. Fatima Grönblad yrkade bifall till Gabriella Mohoffs förslag. att återremittera ekonomiutskottets förslag med samtliga yrkanden till ekonomiutskottet. Nytt förslag till beslut från ekonomiutskottet Bilaga 8 Sara Stenman föredrog ekonomiutskottets omarbetade förslag angående avgifterna och yrkade bifall till detta. Johannes Nesser yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Carina Tenor yrkade bifall till ekonomiutskottets förslag. Åsa Ohlsson yrkade bifall till ekonomiutskottets förslag, samt tilläggsyrkade att bra information ges till medlemmarna om bakgrund och tanken bakom höjningen. att efter votering med rösträkning (55 röster för ekonomiutskottets förslag och 53 röster för förbundsstyrelsens förslag) bifalla ekonomiutskottets förslag, att att att att bifalla Åsa Ohlssons tilläggsyrkande att bra information ges till medlemmarna om bakgrund och tanken bakom höjningen, målet för förbundets totala konfliktberedskap ska vara att ha egna medel motsvarande minst 33 procent av medellönen per månad inom de olika avtalsområdena, avsättningen till konfliktfonden sker varje år med sex procent av fondens storlek, fasta arvoden utgår till alla i förbundsstyrelsen, revisorer och valberedningens sammankallande enligt nedan: Ordförande och vice ordförande ersätts i särskild ordning efter förhandling med förbundsstyrelsen. 22

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Förbundsordföranden har ordet 2012 blev i många avseenden ett motsägelsefullt år för journalistiken i Sverige. Redaktionellt material spreds och diskuterades kanske mer än någonsin,

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Motioner med yttranden

Motioner med yttranden Motioner med yttranden Motioner och yttranden Innehåll Motion Sida Värdegrund 1. Martin Klepke angående värdegrund i stadgar och idéprogram 5 2. Mälardalens frilansklubb angående Journalistförbundets värdegrund

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 mälardalens frilansklubbs årsmöte 21/2 2013 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 sammansättning av styrelsen Karin Tideström Gert Lundstedt Beata Hansson Suzanne Vikström Elisabet Wahl Nils

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Stadgar 2008 2008 Stadgar

Stadgar 2008 2008 Stadgar 2008 Stadgar Stadgar Industrifacket Metall Antagna vid IF Metalls kongress den 13 16 maj 2008 Gäller från och med den 1 juni 2008 1 Innehåll Förbundets ändamål och uppgifter 1 Namn... 4 2 Ändamål och uppgifter...

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

FÖRBUNDSRÅD 2013. den 28-29 maj Clarion Hotel Arlanda

FÖRBUNDSRÅD 2013. den 28-29 maj Clarion Hotel Arlanda FÖRBUNDSRÅD 2013 den 28-29 maj Clarion Hotel Arlanda Förslag till tidschema DAG 1 den 28 maj 08.30-10.15 Registrering 10.15-10.35 Öppningstal 10.35-10.50 Introduktion av mötessystem 10.50-11.30 Mötesformalia

Läs mer

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE file://g:\ledning\led\lk\fum\fum_2010\03_kallelse\00_kallelse - Sveriges... Page 1 of 2 2010-11-04 Från: Lena Kylberg (Sveriges Ingenjörer) Skickat: den 23 september 2010 13:05 Till: Anders Tihkan (Sveriges

Läs mer

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012 Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012 Tid och plats Lördagen den 17 och söndagen den 18 mars, 2012 på Scandic Hotell Skogshöjd, Södertälje. Förbundsmötets öppnande

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Motioner och utlåtanden A STADGEFRÅGOR A:1 Fackavgiften Enskild medlem, sektion Skellefteå Vård och Service, Kommunal Västerbotten Jag vet

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Bakgrund... 6 Arbetsvillkor

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Region Ordinarie ombud Ersättare i vald ordning Förbundsstyrelsen 11 ombud Barbro Engman Björn Johansson Bo Nilsson Carina Hultberg Clara Lindblom Esa Norojärvi

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer