Beslutsprotokoll. På din sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutsprotokoll. På din sida www.sjf.se"

Transkript

1 Beslutsprotokoll På din sida

2 Innehållsförteckning Ansvarsfrihet för kongressperioden 8 Behandling av verksamhetsberättelser, årsredovisning samt revisionsberättelser för kongressperioden 6 Fastställande av arbetsordning 6 Fastställande av dagordning 5 Frågan om kongressen kallats i stadgeenlig ordning 4 Förbundsstyrelsens förslag angående ekonomi och avgifter 20 Förbundsstyrelsens förslag angående handlingsprogram 37 Journalistik är inte vilken vara som helst 37 Demokrati, inte bara för vissa 38 Både yrkesförbund och fackförbund 38 En del av demokratin 38 Förutsättningar för folkstyret 38 Mångfald, enfald eller mittemellan 38 Utarmad etik en effekt av brist på mediepolitik 39 En vardagsvara att värna 39 En rätt som skyddar och driver skaparkraften 40 Journalistförbundet och omvärlden 40 Vår plats i världen 41 Partslikställighet eller möjligen maktbalans 41 Anställningsotrygghet och anställningstrygghet 41 Journalistikens lön 42 Ett älskat jobb i en dålig miljö 43 Utbildning och arbetsmarknad i otakt 43 Förbundsstyrelsens förslag angående medlemskap 9 Förbundsstyrelsens förslag angående intern organisation 10 Förbundsstyrelsens förslag angående upplösning av donationsfonder 25 Förbundsstyrelsens förslag angående stadgeändring avseende medlemskap i IFJ 37 Förbundsstyrelsens rapport ang arbetet med Ett avtal 25 Förslag från redaktionsutskottet 44 Kongressens avslutning 53 Kongressens öppnande 4 Motion 1 ang provmedlemskap 9 Motion 2 ang medlemskap för arbetsgivare 10 Motion 3 ang klubb- och sektionsindelning 11 Motion 4 ang dubbelt medlemskap 11 Motion 5 ang direktmedlemskap i distrikten 11 Motion 6 ang medlemsvård 12 Motion 7 ang medlemsservice 12 Motion 8 ang arbetsplatsombud och regionala fackliga ombud 13 Motion 9 ang koncernklubbar 13 Motion 10 ang distriktsombudsman 13 1

3 Motion 11 ang val av kongressombud 14 Motion 12 ang valberedningsrutiner 14 Motion 13 ang frilanspolitik 15 Motion 14 ang samarbete mellan arbetsplatsklubbar och frilansar 16 Motion 15 ang servicebolaget 16 Motion 16 ang servicebolaget 16 Motion 17 ang dubbelanslutningsavtal 16 Motion 18 ang ambulerande kongresser 17 Motion 19 ang demokratiskt organisationsarbete 17 Motion 20 ang medlemsinformation 17 Motion 21 ang förbundets webbplats 18 Motion 22 ang information i arbetsmiljöfrågor 18 Motion 23 ang informationskampanj kring fastlansproblem 18 Motion 24 ang informationsmaterial för ensamarbetande 19 Motion 25 ang grundkurs för kassörer 19 Motion 26 ang mentorprogram 19 Motion 27 ang distriktens ekonomiska förutsättningar 23 Motion 28 ang medlemsförmåner 24 Motion 29 ang slopad uppsägningslön för ordförande och vice ordförande 24 Motion 30 ang teknisk uppgradering av förbundets hemsida 24 Motion 31 ang uppgradering av hemsidan 24 Motion 32 ang bättre villkor för bemanningsanställda 25 Motion 33 ang strategi för arbete med bemanningsföretag 25 Motion 34 ang prioritering av villkor för bemanningsanställda 25 Motion 35 ang prioritering av frågor om bemanningsavtal 25 Motion 36 ang provanställning i bemanningsföretag 25 Motion 37 ang arbetstider i bemanningsföretag 25 Motion 38 ang vikariernas situation 28 Motion 39 ang vikariat och LAS-regler 28 Motion 40 ang journalistlöner 28 Motion 41 ang strategier mot låga löner 28 Motion 42 ang övertidstaket 29 Motion 43 ang morgontillägg 30 Motion 44 ang arbete på obekväm tid 30 Motion 45 ang arbetstidsmått i anställningskontrakt 30 Motion 46 ang arbetstidsförkortning 30 Motion 47 ang semester 31 Motion 48 ang helgdagsarbete 31 Motion 49 ang storhelgstillägg 31 Motion 50 ang traktamentet vid endagsförrättning 31 Motion 51 ang tjänstebil som arbetsredskap 32 Motion 52 ang villkor vid utrikes tjänsteresa 32 Motion 53 ang villkor vid utrikes tjänsteresa 32 Motion 54 ang föräldraledighet 32 Motion 55 ang rätt till tid för fackligt arbete 33 2

4 Motion 56 ang fackligt arbete på ledig tid 33 Motion 57 ang fördelning av upphovsrättsmedel 33 Motion 58 ang arvoden för webbpublicering 34 Motion 59 ang information om ALIS 34 Motion 60 ang legitimering av journalistyrket 35 Motion 61 ang handlingsplan om hot mot journalister 35 Motion 62 ang åtkomst till radiokommunikationssystemet Rakel 35 Motion 63 ang avskaffande av presskortet 36 Motion 64 ang sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen 36 Motion 54 ang inköp av certifierade varor 36 Upprop och fastställande av röstlängd 4 Val av fyra röstkontrollanter 5 Val av förbundsstyrelse för kongressperioden 50 Val av justerare för kongressens protokoll 5 Val av revisorer 52 Val av sekreterare för kongressens protokoll 5 Val av tre ordförande för kongressen 4 Val av utskottsledamöter 6 Val av valberedning 52 Bilageförteckning 55 3

5 BESLUTSPROTOKOLL fört vid Svenska Journalistförbundets 33:e ordinarie kongress på Djurönäset, den 3-6 maj Kongressens öppnande Förbundsordförande Agneta Lindblom Hulthén hälsade ombud och gäster välkomna och förklarade kongressen öppnad. 2 Fråga om kongressen kallats i stadgeenlig ordning att kongressen kallats i stadgeenlig ordning. 3 Upprop och fastställande av röstlängd Förrättades upprop av ombud. att fastställa föreliggande ombudsförteckning med 110 ombud närvarande, samt att därmed anse röstlängden justerad. Bilaga 1 4 Val av tre ordförande för kongressen att utse Sven Rydén, Södermanlands Journalistdistrikt, Ylva Säfvelin, Journalistdistriktet Eken, och Hans Zillén, Södra Journalistdistriktet, att leda kongressens förhandlingar. 4

6 5 Val av sekreterare för kongressens protokoll att utse Håkan Danielsson Wahl, Marianne Edlund, Margaret Gillberg Brandt, Jonas Nordling, Ritha Persson och Maria Tillström till sekreterare för kongressens protokoll. 6 Val av två justerare för kongressens protokoll att utse Filip Kowalski, Värmlands Journalistdistrikt och Karin Pilkvist, Smålands Journalistdistrikt till justerare för kongressens protokoll. 7 Val av fyra röstkontrollanter att utse Göran Schüsseleder, Frilans Riks, Carina Tenor, Örebro Journalistdistrikt, Åsa Wallin, Södermanlands Journalistdistrikt och Mats Hellmark, Journalistdistriktet Eken, till att vara kongressens röstkontrollanter. 8 Fastställande av dagordning Ylva Säfvelin föredrog förslag till dagordning. Härefter anmäldes följande rapporter: rapport om samtliga uppdrag från kongressen 2008 med bilagor om valet av kongressombud, arbetet med yttrandefrihets- och öppenhetsfrågor och förbundets internationella samarbete. att fastställa dagordningen. Bilaga 2 5

7 9 Fastställande av arbetsordningen Agneta Lindblom Hulthén föredrog förslag till arbetsordning och tidsplan för kongressen, samt yrkade att ett redaktionsutskott och ett valutskott ska tillsättas. Därutöver föreslogs att val av ombud till Journalisternas arbetslöshetskassas föreningsstämma genomförs under fredagen, vid tidpunkt som presidiet finner lämpligt. Under den tid som detta val genomförs ajourneras kongressen. Ola Gäverth yrkade att punkten 9 i arbetsordningen ska anses vara en riktlinje. Ola Gäverth yrkade att ett dechargeutskott ska tillsättas. Åsa Ohlsson yrkade att ett beredningsutskott ska tillsättas. Hans Zillén yrkade att ett ekonomiutskott ska tillsättas. att fastställa arbetsordningen, att punkten 9 i arbetsordningen skulle anses vara en riktlinje, att tillsätta ett redaktionsutskott, ett valutskott, ett dechargeutskott, ett ekonomiutskott och ett beredningsutskott, att val av ombud till Journalisternas arbetslöshetskassas föreningsstämma genomförs under fredagen, vid tidpunkt som presidiet finner lämplig. Bilaga 3 10 Val av utskottsledamöter Presidiet föredrog förslag till ledamöter i redaktionsutskott, ekonomiutskott, beredningsutskott, valutskott och dechargeutskott. att i enlighet med presidiets förslag utse ledamöter i utskotten. Bilaga 4 11 Behandling av verksamhetsberättelser/årsredovisningar samt revisionsberättelser för kongressperioden Agneta Lindblom Hulthén föredrog verksamhetsberättelser, årsredovisningar samt revisionsberättelser för kongressperioden. Ola Gäverth yrkade att dechargeutskottet ska granska arbetsprocessen mot ett Journalistavtal. 6

8 Åsa Ohlsson yrkade att dechargeutskottet ska granska om utredningarna En flexibel organisation samt Medieförbund eller är gjorda i enlighet med kongressens uppdrag. Johannes Nesser yrkade att dechargeutskottet ska titta närmare på momskostnaderna för verksamhetsåret Johannes Nesser yrkade att dechargeutskottet ska be styrelsen inkomma med tydligare redovisning av medlemsförsäkringarnas kostnader för anslutna. Signe Lidén yrkade att dechargeutskottet utreder om förbundsstyrelsen gjort allt i sin makt för att se till att valdeltagandet i kongressvalet är så högt som möjligt. Lennart Lundberg yrkade att dechargeutskottet ska granska hur förbundsstyrelsen hanterat stridigheterna inom IFJ. Hedvig Juhasz Toth yrkade att dechargeutskottet ska ta upp frågan om varför inget hänt med hemsidan från kongressen 2008 till nu. att remittera frågan om arbetsprocessen mot ett Journalistavtal till dechargeutskottet, att remittera frågan om utredningarna En flexibel organisation samt Medieförbund eller är gjorda i enlighet med kongressens uppdrag till dechargeutskottet, att remittera frågan om momskostnaderna för verksamhetsåret 2008 till dechargeutskottet, att remittera frågan om tydligare redovisning av medlemsförsäkringarnas kostnader för anslutna till dechargeutskottet, att remittera frågan om förbundsstyrelsen gjort allt i sin makt för att se till att valdeltagandet i kongressvalet är så högt som möjligt till dechargeutskottet, att remittera frågan om hur förbundsstyrelsen hanterat stridigheterna inom IFJ till dechargeutskottet, att remittera frågan om varför inget hänt med hemsidan från kongressen 2008 till nu till dechargeutskottet, samt att godkänna verksamhets- och revisionsberättelser. 7

9 12 Ansvarsfrihet för kongressperioden att bordlägga frågan om ansvarsfrihet för behandling vid den tidpunkt då dechargeutskottets betänkande behandlas av kongressen. Förslag till beslut från dechargeutskottet Bilaga 5 Annika Larsson föredrog dechargeutskottets förslag angående arbetsprocessen mot Ett avtal att anse frågan besvarad. att i enlighet med dechargeutskottets förslag anse frågan besvarad. Annika Larsson föredrog dechargeutskottets förslag angående rapporterna En flexibel organisation för ett förbund i förändring samt Medieförbund eller yrkesförbund? För vilka? att anse frågan besvarad. Åsa Ohlsson yrkade på ett tillägg att kongressen finner det anmärkningsvärt att förbundsstyrelsen åsidosatt en uppgift som kongressen beslutat om. För framtiden är det viktigt att medlemmarna kan lita på att förbundsstyrelsen utför, av kongressen, beslutade uppgifter på ett grundligt sätt. att bifalla Åsa Ohlssons tilläggsyrkande samt att i enlighet med dechargeutskottets förslag anse frågan besvarad. Annika Larsson föredrog dechargeutskottets förslag angående frågan om momskostnaderna 2008 att anse frågan besvarad. att i enlighet med dechargeutskottets förslag anse frågan besvarad. Annika Larsson föredrog dechargeutskottets förslag angående frågan om tydligare redovisning av medlemsförsäkringarnas kostnader att anse frågan besvarad. 8

10 att i enlighet med dechargeutskottets förslag anse frågan besvarad. Annika Larsson föredrog dechargeutskottets förslag angående frågorna om förbundsstyrelsens insatser för att maximera valdeltagandet i kongressvalet samt förbättra hemsidans funktion att anse frågan besvarad. att i enlighet med dechargeutskottets förslag anse frågan besvarad. Annika Larsson föredrog dechargeutskottets förslag angående hur förbundsstyrelsen agerat när det gäller konflikten inom IFJ att anse frågan besvarad. att i enlighet med dechargeutskottets förslag anse frågan besvarad. Dechargeutskottet föreslog slutligen kongressen att godkänna dechargeutskottets yttrande, samt att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för kongressperioden. att godkänna dechargeutskottets yttrande, samt att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för kongressperioden. 13 Förbundsstyrelsens rapport/förslag angående medlemskap samt motionerna 1 och 2 Agneta Lindblom Hulthén föredrog förbundsstyrelsens förslag angående medlemskap. att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda förutsättningar för/möjligheter till praktiskt samarbete med andra förbund och om möjligt inleda sådant samarbete samt att i övrigt godkänna rapporten. a) Motion 1 Rino Rotevatn föredrog förbundsstyrelsens förslag 9

11 att avslå motionen. Carina Tenor yrkade att kongressen skulle uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda möjligheten att införa provmedlemskap till frilansar, eventuellt i annan form än motionsförslaget. Åsa Ohlsson yrkade bifall till motionen. Stephen Lindholm yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Malin Wahlstedt yrkade bifall till motionen. Jennie Larsson yrkade bifall till motionen. att efter votering med rösträkning (54 röster för förbundsstyrelsens förslag och 53 röster för motionen) avslå motion 1, samt att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda möjligheten att införa provmedlemskap till frilansar, eventuellt i annan form än motionsförslaget. b) Motion 2 Rino Rotevatn föredrog förbundsstyrelsens förslag att bifalla motionen. Malin Wahlstedt yrkade bifall till motionen. att bifalla motion 2 (att även journalister med anställda kan vara medlemmar i Journalistförbundet så länge deras arbetsuppgifter i huvudsak är redaktionella.) 14 Förbundsstyrelsens förslag angående Intern organisation samt motionerna 3, 4 och 5 Agneta Lindblom Hulthén föredrog förbundsstyrelsens förslag att bifalla förslaget till ändringar i den interna organisationen, att ändra förbundsstadgarnas 22 och 2 i Stadgar för klubbar och (i tillämpliga delar) klubbsektioner, i enlighet med förslaget samt att dessa stadgeändringar träder i kraft 1 juli

12 Jonas Neuman yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag samt att verksamhetsbidrag även i fortsättningen ska täcka distriktens kostnader för verksamheten utan krav på egen finansiering för de distrikt som saknar egna medel. Östen Johansson yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Daniel Persson yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag förutsatt att man tar hänsyn/hittar rutiner för personer inom bemanningsbranschen som har flera arbetsgivare. med två tredjedelars majoritet att bifalla förbundsstyrelsens förslag, att avslå Jonas Neumans tilläggsyrkande, samt att bifalla Daniel Perssons tilläggsyrkande, att man tar hänsyn/hittar rutiner för personer inom bemanningsbranschen som har flera arbetsgivare. a) och b) Motionerna 3 och 4 Stephen Lindholm föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motionerna 3 och 4 besvarade. Anders Hansson yrkade bifall till motion 4. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse motionerna 3 och 4 besvarade. c) Motion 5 Stephen Lindholm föredrog förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 5. Birgitta Fredén yrkade bifall till motion 5. Malin Wahlstedt yrkade bifall till motion 5. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motion 5. 11

13 15 Motioner angående organisation och arbetsformer, 6-18 a) Motion 6 Ulrica Widsell föredrog förbundsstyrelsens förslag att bifalla motion 6. Åsa Wallin yrkade bifall till motion 6. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag bifalla motion 6, (att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att under den kommande mandatperioden lägga stor kraft på medlemsvård och rekryteringen av nya medlemmar.) b) Motion 7 Ulrica Widsell föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motion 7 besvarad. Karin Tideström yrkade att klubbarna och distrikten tillfrågas om sina behov inför framtagandet av den nya tekniska lösningen för medlemsregistret och att hänsyn tas till de behov som rapporteras. Sara Stenman yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag samt bifall till Karin Tideströms tilläggsyrkande. Åsa Avdic yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag samt till Karin Tideströms tilläggsyrkande. att anse motion 7 besvarad samt att bifalla Karin Tideströms tilläggsyrkande, att klubbarna och distrikten tillfrågas om sina behov inför framtagandet av den nya tekniska lösningen för medlemsregistret och att hänsyn tas till de behov som rapporteras. 12

14 c) Motion 8 Marie Blomgren föredrog förbundsstyrelsens förslag att bifalla första att-satsen samt att avslå andra att-satsen i motion 8. Erika Wermeling yrkade bifall till andra att-satsen. Stephen Lindholm yrkade bifall till reservationen till motion 8 om att motion 8 ska bifallas i sin helhet. Eddie Pröckl yrkade bifall till motion 8, båda att-satserna. att bifalla motion 8, (att bifalla förbundsstyrelsens förslag om att distriktens uppgift är att verka för att arbetsplatsombud finns på de arbetsplatser där arbetsplatsklubbar/sektioner saknas, att bifalla förslaget om möjlighet till regionala fackliga ombud i distrikten till stöd för klubbar/sektioner och arbetsplatsombud.) d) Motion 9 Stephen Lindholm föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motion 9 besvarad. Ingrid Thulin yrkade bifall till motionen. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse motion 9 besvarad. e) Motion 10 Ulrica Widsell föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motion 10 besvarad. Sara Stenman yrkade att förbundet ger stöd till distriktens förtroendevalda så att distriktens potential utnyttjas bättre. Ulrica Widsell yrkade bifall till Sara Stenmans tilläggsyrkande. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse motion 10 besvarad, samt 13

15 att bifalla Sara Stenmans tilläggsyrkande, att förbundet ger stöd till distriktens förtroendevalda så att distriktens potential utnyttjas bättre. f) Motion 11 Marie Blomgren föredrog förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 11. Clifford Johansen yrkade bifall till motionen. Karin Tideström yrkade bifall till motionen med följande tilläggsyrkanden, att valberedningen numrerar ombuden i sitt förslag och att, om inte tillräckligt många ombud får röster, valberedningens förslag gäller i turordning. Åsa Ohlsson yrkade bifall till Karin Tideströms tilläggyrkanden. Daniel Persson yrkade bifall till motionen med tilläggsyrkandet. Clifford Johansen yrkade bifall till motionen med tilläggsyrkandet. Annika Hjerpe yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 11. Helene Wahlstedt yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 11. Ola Gäverth yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 11. Ellen Karlberg yrkade bifall till motionen. Malin Wahlstedt yrkade bifall till motionen med tilläggsyrkandet. Mårten Randberg yrkade att förbundsstyrelsen utreder valsystemet till kommande kongress. Signe Lidén yrkade bifall till motionen. Annika Larsson yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 11. Maria Blomgren yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag att avslå motionen, samt bifall till Mårtens Randbergs tilläggsyrkande att förbundsstyrelsen utreder valsystemet till kommande kongress. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motion 11, samt att bifalla tilläggsyrkandet att förbundsstyrelsen utreder valsystemet till kommande kongress. g) Motion 12 Marie Blomgren föredrog förbundsstyrelsens förslag att avslå motion

16 Tobias Holmqvist yrkade bifall till motionen. Henrik Sannesson yrkade bifall till motionen. Niklas Lindstedt yrkade bifall till motionen. Monika Ottoson yrkade bifall till motionen. Ylva Säfvelin yrkade bifall till motionen. med två tredjedelars majoritet att bifalla motion 12, samt att remittera frågan till beredningsutskottet som utarbetar förslag till ny stadgetext. Olle Fors föredrog beredningsutskottets utlåtande nr 1 och förslag till stadgeändring. enhälligt att bifalla beredningsutskottets förslag. Bilaga 6 h) Motion 13 Eva Nilzon föredrog förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 13. Henrik Sannesson yrkade bifall till motionens att-satser. Natacha Lopez yrkade bifall till motionen. Åsa Ohlsson yrkade bifall till motionen. Malin Wahlstedt yrkade bifall till motionen. Maria Alåsen yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 13. Ingrid Thulin yrkade bifall till motionens andra att-sats. Hans Arbman yrkade avslag på motionens första att-sats, samt bifall till motionens andra att-sats. Martin Strömberg yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 13. Ellen Karlberg yrkade bifall till motionens andra att-sats. Henrik Sannesson drog tillbaka bifall till motionens första att-sats och yrkade bifall till motionens andra att-sats. 15

17 att avslå första att-satsen i motion 13, samt att bifalla andra att-satsen i motion 13, (att en opartisk utredning genomförs avseende frilansarnas roll i förbundet när det gäller ekonomi, inflytande och rollfördelning). i) Motion 14 Eva Nilzon föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motion 14 besvarad. Kristina Mattsson yrkade bifall till motion 14. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse motion 14 besvarad. j och k) Motionerna 15 och 16 Maria Steén föredrog förbundsstyrelsens förslag att avslå motionerna 15 och 16. Åsa Ohlsson yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motionerna 15 och 16. l) Motion 17 Eva Nilzon föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motion 17 besvarad. Birgitta Fredén yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag med tillägget att avtalen tittas till då och då. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse motion 17 besvarad samt att bifalla Birgitta Fredéns tilläggsyrkande, att avtalen tittas till då och då. 16

18 m) Motion 18 Håkan Bergström föredrog förbundsstyrelsens förslag att avslå motion 18. Tobias Holmqvist yrkade bifall till motion 18. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motion Motioner angående kommunikation och facklig utbildning a) Motion 19 att anse motion 19 besvarad. b) Motion 20 Marthina Stäpel föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motion 20 besvarad. Tobias Holmqvist yrkade bifall till Stephen Lindholms reservation. Eddie Pröckl yrkade bifall till motionen. Stephen Lindholm yrkade bifall till sin egen reservation. Karin Tideström yrkade bifall till motionen. Annika Hjerpe yrkade bifall till motionens första att-sats med tillägg att medlemmarna själva får beställa nyhetsbrevet via webben. att bifalla första att-satsen i motion 20 (att kongressen ger förbundsstyrelsen uppdrag att snarast ge ut ett elektroniskt och regelbundet återkommande veckoblad eller nyhetsbrev till medlemmarna, som bör vara utformat på ett attraktivt och läsvänligt sätt), samt att anse andra att-satsen i motion 20 besvarad. 17

19 c) och d) Motionerna 21 och 22 Marthina Stäpel föredrog förbundsstyrelsens förslag att bifalla första och andra att-satsen i motion 22, samt att anse motion 21 och tredje att-satsen i motion 22 besvarade. Signe Lidén yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Monika Ottoson yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Åsa Avdic yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. att bifalla första och andra att-satsen i motion 22, (att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att på lämpligt sätt se till att interninformationen inom arbetsmiljöområdet uppdateras, kompletteras och rättas, samt i detta arbete se till att Journalistförbundets åsikter och rekommendationer framträder, men att dessa hålls åtskilda från lagtexter och viktig information, att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att på lämpligt sätt skapa system för hur ny information tillförs interninformationen och gammal information rensas ut) samt att anse motion 21 och tredje att-satsen i motion 22 besvarade. e) Motion 23 Arne König föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motion 23 besvarad. Åsa Ohlsson yrkade bifall till motionen. Sara Stenman yrkade bifall till motionen. Kristina Bäckström yrkade bifall till motionen. Åsa Avdic yrkade bifall till motionen. Annika Hjerpe yrkade bifall till motionen. Eva Nilzon yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Kristina Mattson yrkade bifall till motionen med tillägget att förbundet informerar medlemmar, klubbar, fastlansar och arbetsgivare om hur mycket de ska ta betalt för att motsvara sitt verkliga värde. 18

20 att bifalla motion 23 (att förbundsstyrelsen så snart det är möjligt genomför en informationskampanj om skillnaderna mellan anställda och uppdragstagare). f) Motion 24 Eva Nilzon föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motion 24 besvarad. Anders Orrenius yrkade bifall till motionen. Ellen Karlberg yrkade bifall till motionen, men med ändring av ordet självförsvarskit till soloredaktörens guide eller dylikt. Karin Tideström yrkade bifall till motionen. att anse motion 24 besvarad. g) Motion 25 att anse motion 25 besvarad. h) Motion 26 Maria Steén föredrog förbundsstyrelsens förslag att anse motion 26 besvarad. Åsa Wallin yrkade bifall till motionen. Jennie Larsson yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. att anse motion 26 besvarad. 19

21 17 Förbundsstyrelsens förslag angående ekonomi och avgifter samt motionerna 27, 28, 29, 30 och 31 Håkan Bergström föredrog förbundsstyrelsens förslag och yrkade på remiss till ekonomiutskottet. Lennart Lundberg yrkade ändring av att-sats 5 att minimiavgiften sätts till 50 kr per medlem och maxavgiften 330 kr från , 340 kr från och att 340 kr gäller vid inkomst och 350 kr från inkomst och yrkar remiss till ekonomiutskottet. Helene Wahlstedt yrkade fler klasser i trappan för medlemsavgiften och att förbundsstyrelsens förslag remitteras till ekonomiutskottet. Anna Holmgren yrkade på remiss av förbundsstyrelsens förslag till ekonomiutskottet. Carina Tenor yrkade bifall till Lennart Lundbergs förslag. Clifford Johansen yrkade att trappan för medlemsavgifter görs om så att inte de som tjänar mindre betalar mer. Martin Nilsson yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Ingrid Engstedt Edfast yrkade bifall till Lennart Lundbergs förslag samt att första året som medlem är det halv medlemsavgift, som subventioneras av de som betalar högre avgift. Hans Arbman yrkade bifall till Lennart Lundbergs förslag. att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag remittera förslaget till ekonomiutskottet. Förslag till beslut från ekonomiutskottet Sara Stenman föredrog och yrkade bifall till ekonomiutskottets förslag. Bilaga 7 Håkan Bergström yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Karwan Tahir yrkade att bra information ges till medlemmarna om bakgrund och tänket bakom höjningen. Karin Pilkvist yrkade att trappan i ekonomiutskottets förslag görs om. Gabriella Mohoff yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag med tilläggsyrkande att förbundsstyrelsen utreder en ny betalningsmodell till nästa kongress. Till exempel en modell där avgiften är knuten till konsumentindex. 20

22 Åsa Ohlsson yrkade att ekonomiutskottet gör om förslaget så att intäkterna inte minskar jämfört med förbundsstyrelsens förslag, men att utskottets grundidé kvarstår. Clifford Johansen yrkade att medlemsavgiften höjs ytterligare 5 kr för de som tjänar mellan kr i trappan i ekonomiutskottets förslag. Lennart Lundberg yrkade bifall till ekonomiutskottets förslag. Carina Tenor yrkade bifall till ekonomiutskottets förslag. Johannes Nesser yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Fatima Grönblad yrkade bifall till Åsa Ohlssons förslag. Maria Kållberg yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag med tilläggsyrkande att förbundsstyrelsen har mandat att justera trappan i enlighet med utskottets intentioner, samt att för framtiden förse sig med underlag som underlättar beslut. Anna Holmgren yrkade på remiss av ekonomiutskottets förslag tillbaka till ekonomiutskottet med tilläggsyrkande att de får göra om sitt förslag så att det ger lika stor intäkt som förbundsstyrelsens förslag. Åsa Wallin yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Johannes Nesser yrkade på remiss av ekonomiutskottets förslag tillbaka till ekonomiutskottet med uppdrag att göra om så att avgiften för intervallet kr blir 320 kr i ekonomiutskottets förslag och införs Att höjningarna för intervallet över kr till 330 kr införs och att höjningarna för intervallet över kr träder i kraft Helene Wahlstedt yrkade bifall till ekonomiutskottets förslag. Karin Pilkvist yrkade på remiss av ekonomiutskottets förslag tillbaka till ekonomiutskottet. Lillemor Strömberg yrkade på remiss av ekonomiutskottets förslag tillbaka till ekonomiutskottet. Ellen Karlberg yrkade att budgetarbetet i förbundsstyrelsen ser över processen för detta och redovisas vid nästa kongress. Ingrid Engstedt Edfast yrkade att en solidaritetstia införs. Martin Nilsson yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Eddie Pröckl yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag med tilläggsyrkande att höja avgiften 10 kr till 340 kr för de som tjänar över kr. Olle Fors yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. 21

23 Malin Wahlstedt yrkade på remiss av ekonomiutskottets förslag tillbaka till ekonomiutskottet. Johanna Lindblad Ahl yrkade bifall till Åsa Ohlssons förslag. Åsa Avdic yrkade på remiss av ekonomiutskottets förslag tillbaka till ekonomiutskottet. Johannes Nesser yrkade avslag på Eddie Pröckls förslag. Fatima Grönblad yrkade bifall till Gabriella Mohoffs förslag. att återremittera ekonomiutskottets förslag med samtliga yrkanden till ekonomiutskottet. Nytt förslag till beslut från ekonomiutskottet Bilaga 8 Sara Stenman föredrog ekonomiutskottets omarbetade förslag angående avgifterna och yrkade bifall till detta. Johannes Nesser yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Carina Tenor yrkade bifall till ekonomiutskottets förslag. Åsa Ohlsson yrkade bifall till ekonomiutskottets förslag, samt tilläggsyrkade att bra information ges till medlemmarna om bakgrund och tanken bakom höjningen. att efter votering med rösträkning (55 röster för ekonomiutskottets förslag och 53 röster för förbundsstyrelsens förslag) bifalla ekonomiutskottets förslag, att att att att bifalla Åsa Ohlssons tilläggsyrkande att bra information ges till medlemmarna om bakgrund och tanken bakom höjningen, målet för förbundets totala konfliktberedskap ska vara att ha egna medel motsvarande minst 33 procent av medellönen per månad inom de olika avtalsområdena, avsättningen till konfliktfonden sker varje år med sex procent av fondens storlek, fasta arvoden utgår till alla i förbundsstyrelsen, revisorer och valberedningens sammankallande enligt nedan: Ordförande och vice ordförande ersätts i särskild ordning efter förhandling med förbundsstyrelsen. 22

Från ord till handling FS rapport angående verkställandet av uppdragen från 2011 års kongress

Från ord till handling FS rapport angående verkställandet av uppdragen från 2011 års kongress Från ord till handling FS rapport angående verkställandet av uppdragen från 2011 års kongress MEDLEMSKAP Att uppdra åt FS att utreda förutsättningar för/möjligheter till praktiskt samarbete med andra förbund

Läs mer

Förslag. Ekonomi och avgifter

Förslag. Ekonomi och avgifter Förslag Ekonomi och avgifter Förbundsstyrelsens förslag angående ekonomi och avgifter Förbundets ekonomi Kongressen 2008 beslutade förbundet ska verka för en ekonomi i balans. Förbundets verksamhetskostnader

Läs mer

dag- och arbetsordning

dag- och arbetsordning dag- och arbetsordning dag- och arbetsordning 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1313 Förslag till dagordning

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 10 mars 2011 kl 10.00-17.30 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 10 mars 2011 kl 10.00-17.30 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 10 mars 2011 kl 10.00-17.30 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Åsa Ohlsson välkomnade

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL PLAST: GUDLAV BILDERGYMNASIET, SOLLEFTEÅ DATUM: 14-16 MARS 2014 Bilagor 1. Röstlängd (se bilaga 1) 2. Dagordning (se bilaga 2 sid.40) 3. Arbetsordning (se bilaga

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Sida 1 av 5 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Närvarande: Caroline Bergström, Alice af Jochnick, Cecilia af Jochnick, Alexander Johansson, Joel Johansson,

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 1 Stämmans öppnande Erik Georgii, ordförande i arbetslöshetskassan, öppnade stämman.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011 Slag av sammanträde: Ordinarie föreningsstämma Tid: 19.00 22.00 Plats: Föreningslokalen, Mariehemsvägen 13E Närvarande: Enligt bifogad närvarolista a) Stämmans öppnande Dennis Larsson förklarade ordinarie

Läs mer

Årsstämma Protokoll 2011.03.24

Årsstämma Protokoll 2011.03.24 1 Jägareforbundet Halland Årsstämma Protokoll 2011.03.24 Plats: Närvarande: Medborgarhuset, Tvååker ca 130 ombud, medlemmar, styrelseledamöter och inbjudna 1 Öppnande Ordförande Ulf Carlson hälsade deltagarna

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Henrik Sannesson välkomnade ombuden.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Henrik Sannesson välkomnade ombuden. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2010 kl 10.00-17.00 Estniska huset, Wallingatan 34, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Henrik Sannesson

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30.

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30. ÅRSMÖTE STOCKHOLMS KAJAKKLUBB 2013-02- 20 TID: Klockan 18.30 21:30 PLATS: Klubbhuset NÄRVARANDE: 42 medlemmar 1 Mötets öppnande Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi juni 2014 Förbundsmöte 2014 Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsen lämnar här förslag till förbundsmötet avseende: Medlemsavgifter Modell för

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Medlemskap och samarbete med andra förbund 2. Intern organisation 4. Ekonomi och avgifter 8. Upplösning av förbundets donationsfonder 11

Medlemskap och samarbete med andra förbund 2. Intern organisation 4. Ekonomi och avgifter 8. Upplösning av förbundets donationsfonder 11 Innehåll Medlemskap och samarbete med andra förbund 2 Intern organisation 4 Ekonomi och avgifter 8 Upplösning av förbundets donationsfonder 11 Stadgeändring avseende medlemskap i IFJ 12 Handlingsprogram

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer