Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014"

Transkript

1 Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen Hinton, ersättare Petra Modée, ersättare Bo Ander, ersättare Sammy Almedal, VD, ledamot Aina Otterberg Sannetorp, personalrepresentant Hampus Nilsson, personalrepresentant, ersättare KarinMalin Ekström, sekreterare VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Omvärldens fortsatt låga ränteläge påverkar våra ränteintäkter och vår nyutlåning. Detta illusteras av det halvårsresultat vi preliminärt redovisar styrelsen per augusti. Uppdraget att justera budgeten och göra ett så nära nollresultat som möjligt under 2014 har resulterat i att vi under nuvarande förutsättningar tror oss hamna på ett resultat runt +/- 0 kr före kreditförluster på helåret. Rapporteringen till Finansinspektionen ökar. Tidigare har vi till FI rapporterat en standardrapport och en kapitaltäckningsrapport kvartalsvis utöver årsredovisning och delårsredovisning. Nya regler 2014 innebär att vi nu gör: Varje månad: - Likviditetstäckningsrapport Varje kvartal: - Standardrapport - Kapitalbaskrav (del av tidigare kapitaltäckningsrapport) - Stora exponeringar (del av tidigare kapitaltäckningsrapport) - Bruttosoliditet (en del av kapitalbaskravet) - Stabil finansiering I dagsläget gör vi rapporterna manuellt vilket inte rekommenderas av bankföreningen, våra revisorer, konsulter eller andra vi varit i kontakt med. Ytterligare ett skäl till att systemstabilitet och ekonomisystembyte bör prioriteras under 2015 och Frågan om hur och till vilket kapital vi räknat medlemmarnas låneinsatser har nu klargjorts från FI. FI s kapitalenhet som gör samma bedömning som vi, d.v.s. att medlemsinsatser kvalificeras fortsatt som kärnprimärkapital. Något som Sverige också anmält in till EBA. Ett bra och positivt besked för vår del. Organisationen har i sin nuvarande form nått ett tak för vår förmåga att genomföra, effektivisera och agera. Krav på flexibilitet, kostnadseffektivitet och utförande ökar och kontakterna med medlemmarna kring till synes enklare ärenden tar mer och mer tid av lån- och kontohandläggarna

2 Därför organiserar vi om oss internt i bank- och imsdelarna. Vi kommer under hösten att skapa en medlemsservice (ms) vars uppgift kommer att bli att besvara och behandla frågor från våra medlemmar. Funktionen kommer via telefon, chatt och mail vara den första instans medlemmen kommer i kontakt med när denna försöker nå banken. Uppdraget kommer att vara att slutföra medlemmens ärende i så lång utsträckning som möjligt under den tid kontakten varar. Klaras inte detta i ms kommer ärendet att lämnas till vår backoffice-funktion (delar av konto och ims) för vidare åtgärder. Lånehandläggarna samt konto- och ims-medarbetarna får med omorganiseringen mer tid för sina egentliga arbetsuppgifter men också en större variation i arbetsuppgifter, en starkare koppling mellan medlems- och bankdelen och en större förståelse i hela organisationen kring våra medlemmars vardagssituationer. Arbetet i ms kommer att vara mer eller mindre platsoberoende möjliggjort av vår flexibla telefonväxel och klientaccess till våra banksystem. Internrevisionen granskade under våren vår Riskhantering- och regelefterlevnad med fokus på arbetsformer, struktur, täckning och rapportering. Det resulterade i betyget Tillfredsställande, det näst högsta betyget i en fyrgradig skala. Dvs det finns identifierade observationer som ej bedöms som kritiska och att inga väsentliga observationer har identifierats. Vi letar alternativ för att lösa avvecklingen/rix-deltagandet när nu Nordea sagt upp den tjänsten. Kontakter har tagits med olika banker. Hittills har vi inte fått svar på våra förfrågningar, om vi inte når framgång i dessa diskussioner måste vi lösa avvecklingen/rix själva till en kostnad om kr/år. Projektets slutdatum är sista juni 2015 och påbörjas i september Samtalen med Ekobanken kring bildandet av småbankernas förbund fortgår. Nu diskuteras verksamhet, inriktning, stadgar, mötesfrekvens mm. Detta samarbete kan komma att inkludera även vår regelefterlevnad. Samarbetet med Watercircle har startats upp med en workshop 25/8 kring införandet av vårt försäkringserbjudande. Det är lite för tidigt att uttala sig om en införandeplan i ljuset av den massiva informationsinsats som kommer att behöva göras till medlemmarna kring vårt byte av clearingnummer samt att VD-rapporten skrivs innan workshopen. Men preliminärt talas vi om Q alternativt Q Vi kommer under hösten endast ge ut ett nummer av vår tidning G&G i ungefär samma utseende som temanumret. Ambitionen är att nr kommer i en ny design till stor del baserad på årets process. Diskussioner pågår också i hur vi ev. kan gå ned till fyra nummer per år för att stärka upp innehållet i de nummer vi ger ut dvs göra en fylligare tidning, något redaktören talat om tidigare. Omgörningsprocessen pågår alltså parallellt under hösten. Vi vill gärna undvika att införa en specialdesignad lösning enbart för att få en PDF på betal- och kreditkortsfakturan till Internetbanken, dels för att det tar tid från annat, dels för att det blir en onödig kostnad och dels för att de förändringar som vi arbetar med för tillfället och som löser problemet inom rimlig tid kommer att inkluderas i övrigt utvecklingsarbete. Vi har noterat att det sker handel i sparpoäng medlemmar emellan utanför vår kontroll och insyn. Detta är rapporterat till Etikrådet. Rapporteringen till styrelsen är under utveckling. Förslag på ny kreditrapportering presenterades för styrelsen. Den börjar ta form och vi kommer under hösten helt gå över till den nya rapporten. Förslag på nyckeltalsrapportering kommer att presenteras på ett kommande möte, utifrån styrelsens diskussioner i juni

3 Bankverksamheten Utlåning och låneansökningar Vecka (1 aug) Vecka Ansökningar totalt st 936 st Snitt per vecka 37 st 30 st Utlåning under året 101 milj kr 98 milj kr Total utlåning 851 milj kr 865 milj kr Den totala beviljade summan av Sparfria lån är för närvarande kr JAKort Vi har per den 31 augusti skickat ut 457 kort till våra medlemmar med en sammanlagt kreditgräns på 7,1 milj kr. Under juli månad har kortinnehavarna i snitt utnyttjat 25 % av sin kreditgräns. 5 personer har gjort överdrag på sina kreditgränser, oftast med små belopp. Synpunkt framfördes att vi måste hålla koll på hur skuldsättningen utvecklar sig så att vi inte i huvudsak tjänar pengar på medlemmarnas ökade skuldsättning. Det vi vill tjäna pengar på är provisionsintäkterna som kommer att öka när vi kommer upp i tillräckligt antal kort. Idé- och medlemsstöd På grund av semester uteblir rapporten och styrelsen får en utförligare rapport till nästa möte. 1 augusti var medlemsantalet st 27 st fler än vid samma tidpunkt 2013 och 315 fler än vid senaste rapporteringstillfället 1 juni IT-verksamheten Dataclearing Dataclearingprojektets syfte är att JAK ansluter sig direkt till Dataclearingsamarbetet istället för den lösning vi har idag via Nordea. Dataclearingen, DCL, är ett masstransaktionssystem för betalningsförmedling från konto till konto för transaktioner mellan banker eller kreditmarknadsbolag. Systemet ägs av Bankföreningen och bankgirocentralen sköter driften. Efter ansökan hos Bankföreningen kan ett institut få tillgång till denna betalningsinfrastruktur genom att ingå ett avtal om DCL. DCL innehåller de grundläggande bestämmelserna för den tekniska plattformen för dataclearingen. Avtalet förutsätter att deltagare i DCL ingår avtal med annan deltagare beträffande vilka transaktionstyper som ska utväxlas dem emellan. Det förutsätts också att en deltagare deltar, direkt eller indirekt, i Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar, RIX. Deltagaren ska också vara ansluten till det så kallade avvecklingsavtalet mellan de i Riksbanksavvecklingen deltagande instituten. Detta avtal ingås mellan de institut som är direktdeltagare i RIX och administreras av Bankföreningen, genom att till exempel samtliga originalavtal förvaras hos Bankföreningen. Varje institut får dock själv bedöma om det eventuellt ska ansöka om tillträde till RIX hos Riksbanken eller delta indirekt genom att teckna avtal med en direktdeltagare. Därutöver kan ett institut även ansöka om att få ansluta sig till Bankgirosystemet. JAK kommer delta indirekt i RIX. Samarbetspartner som är direkt ansluten RIX ska hittas och ett avtal ska skrivas gällande samarbetet. JAK kommer att disponera följande clearingnummer , dvs 10 st. Det krävs att JAK har ett kontonummer som består av 11 siffror, där bankens clearingnummer utgör en del av kontonumret (till exempel för SEB, 5XXX- XX XXX XX). Konsekvensen för JAK är att alla befintliga transaktionskonton, baskonto, skogskonto och stödsparkonton måste bytas ut. Detta kommer kräva omfattande informationsinsatser

4 Anslutningsavgiften är höjd från kr +moms till kr + moms från och med den 1 juli För ansökningar om anslutning till Dataclearingen som kommer in före den 1 juli tillämpas dock den äldre avgiften. Avgiften motsvarar kostnaden för Bankföreningen, BGC och övriga deltagare för anslutning av ett nytt institut till systemet och faktureras av Bankföreningen. Halva anslutningsavgiften ska erläggas i samband med påtecknandet av Dataclearingavtalet med Bankföreningen och resten senast vid systemtillträdet. Deltagare som tecknat Dataclearingavtalet och avbryter anslutningsprocessen återfår inte erlagda avgifter. Vid ev. utträde ur Dataclearingsystemet sker ingen återbetalning av anslutningsavgiften. För institut med en balansomslutning som understiger 3 miljarder SEK kan betalning ske med 1/3 av avgiften i samband med påtecknandet av Dataclearingavtalet, och därefter med 1/3 årligen tills hela anslutningsavgiften är erlagd. JAK skickade in sin ansökan till Svensk Bankförening den 5 juni 2014, vilket gör att den totala kostnaden för anslutningen blir 1,25 mkr, vi kommer att även ansöka om att betala 1/3 av avgiften i år, och sedan 1/3 år 2015 och sen 1/3 år 2016, då JAKs bankomslutning är understiger 3 miljarder. För institut som inte är medlem i eller har avtal om samarbete med Svenska Bankföreningen utgår en årlig avgift om för närvarande SEK + moms. Avgiften utgör ersättning för Bankföreningens löpande administration och förvaltning av Dataclearingssystemet. Förekommande systemutvecklingskostnader fördelas normalt mellan deltagande parter utifrån deltagande parters volymer för avgående transaktioner. Kostnader som uppstår hos Bankföreningen eller BGC på grund av förändringar eller beslut hos enskild deltagare faktureras den enskilda deltagaren separat. Projektet ska starta i september 2014 och avslutas före den sista juni IT arbetar med följande just nu: Utveckling gällande JAKort: o Ansökan på Internetbanken- Klar o Handläggning av kortkrediter i banksystemet. o Registrera kortkredit i banksystemet Klart. o Ta emot redovisningsunderlag från Cerdo, - Klart o Förändringar av gällande medlemmars kort och supportärenden - Påbörjat Dataclearing o Projektplanering påbörjas TotalIn, är att hantera nytt filformat från Nordea. Måste vara klart i juni. Klar Flexibla låneprodukter kravinsamlingen har påbörjats Ta fram ett system för nya rapporter till myndigheterna, första rapporten till FI inlämnad. Sammanställning av krav pågår. Första rapporterna framtagna. Dokumentera befintliga processer Pågår mest inom kortprojektet Förbättra användargränssnittet i banksystemet. Detta pågår inom alla delar ovan Utöver detta är det den dagliga driften, support och beredskap. Men även många underlag som ska tas fram till ekonomi. Budgetuppföljning 2014 VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Som halvårsrapporten och tidigare budgetuppföljningar visat gör vi ett resultat om minus kr. För att nå ett så positivt resultat för 2014 som möjligt

5 utöver vad som kan anses konjunktur- och omvärldsberoende samt för att om nödvändigt inte behöva använda den uppskjutna skattefordran, justeras ett antal poster i budgeten genom flytt till kommande år och/eller nyttjas ej. - Vi räknar med att ca kr sparas i form av outnyttjat löneutrymme dvs vi rekryterar inte i personal i den utsträckning vi skulle önska. - Demokratiprojektet har varit dubbelbudgeterat (dvs kr x 2 = kr) kr sparas direkt samt att vi inte räknar med att projektet i konsultkostnader kostar mer än kr vilket lämnar ytterligare kr alltså en besparing i budget om kr. - Att höstseminariet genomförs i Axevalla genererar en besparingseffekt om ca kr. - Medel om kr i extra medel för nya lokalavdelningar etc hålls inne. - Vi räknar med att ca kr i lokalavdelningarnas budget inte används. - JAK-bokens layout och tryckning skjuts till 2015 ca kr. - Boken JAK-50 år skjuts även den till 2015 ca kr. - Marknadsbudgeten dras ned med ca kr. - Webbudgeten dras ned med kr. - Vi sparar in ca kr i de allmänna kostnaderna. Sammantaget besparingar eller uppskjutna utgifter beräknas bli kr för Detta räcker dock inte för att nå ett positivt resultat för helåret som uppskattningsvis kan bli ett underskott om kr efter kreditförluster. Att vi trots stor återhållsamhet inte når budgeterat resultat hänförs till största delen till minskade låneintäkter och förtidsinlösen. Positiva tecken i verksamheten finns som t.ex. att nyutlåningen för året ökat något dvs nyutlåningen minskar inte längre, förtidsinlösen av lån är vi den här tidpunkten mindre än föregående år, låneansökningarna är fler också de än vid motsvarande tid föregående år samt att styrelsen vidtagit och planerat för ett antal utlåningshöjande åtgärder såsom ökad flexibilitet i lånemodellerna, sparfria lån, höjda blancobelopp m.fl. Åtgärder vars effekt kommer att bli synliga på längre sikt. Sparfaktor 1,0 på försparande Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Stämman 2014 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ge medlemmarna möjlighet till försparande med full sparpoäng på sätt som styrelsen finner lämpligt. Sparfaktorn har länge varit en av styrelsens styrspakar, koefficienter. Sparfaktorn avgör hur mycket sparpoäng 1 krona genererar på 1 månad och finns i negativ motsvarighet på lånen, även om det aldrig varit med i listan över koefficienter. I januari 2012 beslutades att förenkla styrningen genom att styrelsen bara beslutar om sparpoängsunderskottet ska tillåtas öka eller ej. Sparfaktorn fortsatte dock att vara differentierad. I oktober 2013 konstaterades att konsekvenserna av differentierad sparfaktor är att de som vill låna men inte klarar månadsbetalningen med fullt efterspar måste vänta längre innan de kan ta sitt lån, eftersom de får mindre sparpoäng på sitt försparande än de behöver till att minska sitt eftersparande. Styrelsen resonerade då att om sparfaktorn sätts till 1,0 på försparande får medlemmen alltid samma mängd sparpoäng i förhållande till sitt sparande, oavsett hur mycket andra sparar. Med detta kan man hantera medlemmarna mer lika och upprätthålla en större rättvisa på individnivå, medan regleringen av konjunkturer i ut- och inlåning istället får ske med t ex lånekö eller nya låneprodukter och ökat risktagande. Det skulle kunna ha konsekvensen att fler snabbare kommer upp i en mängd sparpoäng som gör att de kan låna, vilket i sin tur ger ett tillflöde av eftersparande som hanterar framtida efterfrågan. De senaste åren har det också blivit tydligt att sparfaktorn i mycket liten utsträckning påverkar medlemmarnas sparbeteende och sparfaktorn är därför en väldigt ineffektiv styrspak. Sparfaktorn som sådan skulle inte avskaffas helt utan bara tas

6 bort som styrspak. Det är fullt möjligt att också i fortsättningen ha en viss differentiering, t.ex. ha olika sparfaktor på olika typer av konton. Synpunkter har lyfts om att transaktionskontot bör ha sparfaktor 0 och sparkonton (baskonton) 1,0. På styrelsens seminarium i juni kom flera viktiga aspekter upp. Att ändra sparfaktorn på försparandet till 1,0 skapar obalans i systemet (så länge vi inte lånar ut varje krona som sparas). Konsekvenserna samt på vilka andra sätt systemets balans kan upprätthållas skulle behöva utredas innan styrelsen fattar beslut om att ändra sparfaktorn. Synpunkt framfördes att utredningen ska svara på om medlemmarna försparar med syftet att låna och hur de skulle kunna få ökad tillgång på sparpoäng. Synpunkt framfördes att utredningen också bör ge en bild av vad medlemmarna vill med sina sparpoäng, finns det poäng som aldrig är tänkta att användas och hur stor andel av det totala antalet sparpoäng handlar det om. Sparfaktor 1,0 bör bara ges till de som binder sitt sparande. Synpunkt framfördes att vi i större utsträckning ska uppmana medlemmarna att ge bort sina sparpoäng, vara generösa, öka samverkan. Synpunkt framfördes att det skänks rätt mycket sparpoäng genom de annonser som finns i Grus & Guld. Det skulle vara bättre att kanalisera sparpoängen genom en fond där lånehandläggarna har kontroll över hur mycket behov mottagaren har. Synpunkt framfördes att normalläget bör vara 1,0. Möjligtvis kan det göras en skillnad mellan bundet och flyktigt sparande. Synpunkt framfördes att utredningen bör ta med hur vi kan hantera befintliga poäng som redan finns i systemet. Synpunkt framfördes att det inte är önskvärt att ha sparfaktor 0 på transaktionskontot för då kommer medlemmarna i stor grad föra sina pengar till baskontot. Synpunkt framfördes att sparfaktorn inte kan skydda oss mot en bankrun, vi måste däremot ta hänsyn till hur långa bindningstider som skulle behövas för att säkra tillgången på kapital. Sparfaktorn kan gott vara låg men inte 0 även på transaktionskontot. Hur mycket bundet behöver vi ha för att känna oss trygga? Hur effektivt kan vi överföra poäng från de som inte behöver till de som behöver poäng. Vi skulle kunna försöka göra en skattning på hur mycket överproduktion av sparpoäng som finns, det kan ge en uppfattning för hur mycket sparfritt vi kan ge ut. Bundet sparande borde ge högre än 1. Synpunkt framfördes det skulle behövas en simulering där alla olika parametrar finns med. Synpunkt framfördes att det finns två extremlägen balans varje dag med upplevs orättvist eller att helt strunta i balansen där risken är stor för att pengarna tar slut. Vi måste hitta medelvägen. Synpunkt framfördes att om bundet försparande ska ha högre sparfaktor än flyktigt försparande så ska även eftersparande ha högre sparpoäng. Synpunkt framfördes att vi har haft bundna konton med högre sparfaktor. Det gav inte då incitament för medlemmarna att binda sitt sparande. Att ha någon slags värdeminskning på sparpoängen skulle ge större psykologisk effekt. Synpunkt framfördes att vi bör utgå från att varje medlem sparar till sig själv och att medlemmarna genom samverkan kan tidigarelägga datumet för att göra den investering de vill. En högre sparfaktor på bundet sparande signalerar att vi gillar den som på så sätt bidrar till det gemensamma. Synpunkt framfördes att det skulle kunna stå på internetbanken hur stort lån ens sparpoäng just nu kan ge i syfte att öka förståelsen för sparpoängen värde och användbarhet. - att ge VD i uppdrag att utreda konsekvenserna av införandet av sparfaktor 1,0 på försparande enligt underlaget och med hänsyn till styrelsens synpunkter Idé och projektlistan VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Listan är uppdaterad med omprioriteringar. Fokusgraden har tagits bort. Projekten 2009:11 Sparpoängsfond för eftersparande samt 2013:06 Att utveckla stöd till IMS för hantering av kurser och konferenser som anordnas av JAK anses vara avslutade. Tidsplanen för projektet 2013:

7 Flexiblare låneprodukter har skjutits fram något, framförallt på grund av avvecklingen av clearingen hos Nordea. - att fastställa idé- och projektlistan med följande ändringar: - Projekt 2009:11 och 2013:06 anses vara avslutade - Projekten är omprioriterade och ligger i den ordning de behöver arbetas med - Uppgiften om fokusgrad tas bort Budget 2015 VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Ett förslag till budget för 2015 är under arbete för att presenteras och beslutas om vid oktobermötet. För att inriktningen på budgeten ska stämma överens med styrelsens önskemål finns anledning att redan nu diskutera huvuddrag och prioriteringar i budgeten. Huvudinriktningen är att minska och på sikt helt göra oss av med den balanserade posten som uppstod i samband med omläggningen till IFRS Styrelsen har tidigare beslutat att ränteintäkterna ska exkluderas ur rörelseintäkterna och fungera som ett positivt resultat som används till att arbeta bort den balanserade förlusten och därmed bygga upp det egna kapitalet. Ett undantag från denna princip gjordes i budgeten för 2013 för att möjliggöra satsningar på IT och kommunikation samt kortlösning. Detta undantag bör förlängas fram till 2018 för att möjliggöra satsningen på helbank med en god systemstabilitet. IT-systemet fungerar inte tillfredsställande idag, det skapar ineffektivitet i organisationen samt dålig arbetsmiljö. Våra intäkter är idag inte tillräckliga för att möta de satsningar och den utveckling vi vill genomföra och på kostnadssidan tar den löpande verksamheten den största delen av budgetutrymmet. Därutöver bör vi prioritera mellan olika typer av satsningar. Här nedan finns en lista över angelägna satsningar: Genomförande av Clearing/Avveckling Nytt ekonomisystem Intern utveckling - systemstabilitet Förstudier bank-id och presentatörsbank Demokratiprojektet Nytt studiematerial Lokalöversyn Ökad profilerad marknadsnärvaro och påverkan Synpunkt framfördes att det är VDs ansvar att se till att vi har ett IT-system som fungerar. Fråga ställdes hur lång tid det är kvar till systemstabilitet. Svaret blev att det inte går att svara på eftersom det hela tiden kommer upp angelägna projekt som kommer emellan, nu senast clearingen. Ofta handlar det om lagkrav eller krav från FI som vi måste lösa. Synpunkt framfördes att frågan om huruvida vi ska ha kvar all utveckling internt eller lägga ut delar extern är ett strategiskt beslut och att vi måste vara klara över vad vi försakar vid en eventuell outsourcing. Underlaget som presenterades för styrelsen bör kompletteras med fler uppgifter om erbjudanden från olika möjliga samarbetspartners. Synpunkt framfördes att vi i budget 2015 måste fokusera på att öka antalet medlemmar som använder oss som förstabank. Det bör genomsyra all verksamhet. Synpunkt framfördes att vi i JAK måste utveckla vår egen särart och marknadsföra det, det måste bli ett JAK som hänger ihop. I praktiken betyder det att allt stödjer det och att vi kanske måste överge vissa aktiviteter till förmån för nya. Grus & Guld och folkbildningen måste också arbeta för samma mål som övriga

8 Demokratiuppdraget Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. På styrelsens möte i mars presenterade Betahaus några förslag på hur projektets tekniska del kan delas upp i steg för att snabbt komma fram till testning utan några större kostnader. På grund av några kommunikationsmissar och personaluppsägning har inte den tekniska utvecklingen gjorts ännu. Inloggningen vi har idag tillgång till en testmiljö på VoteIT, den ligger inte på JAKs server och är därför inte lika säker som när vi integrerat den. Säkerheten är emellertid tillräcklig för att börja testa. Ombudssystemet Förslaget från Betahaus är att börja med vanlig delegation (dvs det som kallas Liquid Democracy) och vänta med att bygga in begränsningar, som en röst till en person skulle innebära. Utvecklingen tar 40 h och kan enligt Betahaus var klar för testning i slutet av innevarande år. Röstningsmetod Förslaget från Betahaus är att börja med det system som VoteIT redan har (Schultze) med möjlighet att utveckla kvalitetsmetoden längre fram. Synpunkt framfördes att det här ställer till det för oss tidsmässigt eftersom testningen av de nya funktionerna kan påverkar beslut som ska tas på kommande stämma. Synpunkt framfördes att kommitteen ansvarar för att ta fram texten till kommunikationsstrategin, den kommer upp för diskussion på styrelsens möte i oktober. - att uppdra åt VD att ge Betahaus klartecken att färdigutveckla ombudsfunktionen enligt underlag Styrande dokument Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. Styrelsen har under våren tagit beslut om att: - Införa sparfria lån till privatpersoner - Blancolån till Juridiska personer (företag och föreningar) - Ändra rapporteringen till styrelsen gällande krediter och obeståndsärenden. Detta medför att vi behöver ändra och komplettera Kreditinstruktionen samt Kreditstrategin. Vi har också flyttat alla instruktioner om rapportering till Kreditstrategin som sedan tidigare hade en rubrik Rapportering inom institutet. - att fastställa Kreditstrategin enligt underlag) samt - att fastställa JAKs Instruktioner enligt underlag Koefficienter för sparlånesystemet Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. I juni 2014 beslutade styrelsen om att införa sparfria lån till fysiska personer samt blancokrediter till juridiska personser. - att lägga till nya koefficienter enligt underlag - att behålla övriga koefficienter oförändrade Höstseminariet Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Styrelsen har beslutat att temat på höstseminariet 2014 är lokalavdelningarnas roll i organisationen, hur det lokala arbetet kan utvecklas samt hur lokalavdelningarna kan stödja satsningen på att JAK ska vara medlemmarnas första bank

9 Synpunkt framfördes att en sak vi bör ta upp är hur de ideella resurspersonerna ser på sin egen roll. Hur mycket kan och ska vi styra från centralt håll vad medlemmarna gör. Synpunkt framfördes att det är bra om diskussionerna kopplar till den strategi som finns, den behöver ses över och förankras. Synpunkt framfördes att det skulle vara intressant att utveckla hur vi rent konkret kan använda lokalavdelningarna, ett intressant exempel är Nordansmak. Ansvarig utgivare Ordförande Lotta Friberg föredrog ärendet. - att utse ordförande Lotta Friberg till ansvarig utgivare för Grus & Guld Komplexitetsforskning Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Frågan om komplexitetsforskning som ett stöd för JAKs strategiarbete anhängiggjordes av ledamot Nuria Albet Torres. Frågan behandlades på styrelsens möte 25 april. Styrelsen efterfrågade mer information om kostnader och upplägg på en mer omfattande analys. Kostnaden för hela projektet uppskattas ta 9-11 dagar och kosta vilket innebär mellan kr. För utveckling av varor och tjänster kan vi söka ersättning för halva utvecklingskostnaden upp till kr, i form av affärsutvecklingscheckar på tillväxtverket. - att inte gå vidare med anledning av det ekonomiska läget Anhängiggöranden till kommande styrelsemöten Inga frågor anhängiggjordes. Brev till styrelsen Två brev har inkommit, svaren har hanterats i AU. Övriga frågor Johannes hade med sig en hälsning från JAK Italia som har kommit igång med små sparlånecirklar och börjat ge ut lån i liten skala. Lotta rapporterade att hon har träffat externrevisorn för den årliga avstämningen inför revisionen under hösten

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Arbete pågår för att söka ett ombud i RIX vad gäller avveckling. Det innebär en för oss avsevärt mindre kostnad

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Budget för JAK Medlemsbank 2015

Budget för JAK Medlemsbank 2015 Budget för 2015 Fastställd av styrelsen i december 2014. Rapporteras till stämman 2015. JAK MEDLEMSBANK ÖVERGRIPANDE Övergripande rammålsättningar för budgeten 2015 är: - Att trots en extremt låg räntenivå

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010

Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010 Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Lotta Friberg, ledamot Jonas Löhnn, ledamot Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Årsredovisning 2014 Stf VD Karin Frejarö föredrog ärendet. Årsredovisningen inkl. förvaltningsberättelsen skrivs under i sin helhet av styrelsens ordinarie ledamöter

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Prognostiserade siffror per 31 oktober visar ett positivt resultat före kreditförluster om ca 158 tkr. Budgetuppföljning

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009

Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009 Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot, vice ordförande Sten-Inge Kedbäck, ledamot Jonas Löhnn, ledamot Lotta

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011

Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011 Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013

Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013 Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Núria Albet Torres, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsens möte 1 september 2013

Referat från styrelsens möte 1 september 2013 Referat från styrelsens möte 1 september 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 8-9 oktober 2010

Referat från styrelsemöte den 8-9 oktober 2010 Referat från styrelsemöte den 8-9 oktober 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Birgitta Harsbo, vice ordförande Johan Oppmark, VD Jonas Löhnn, ledamot Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer,

Läs mer

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Tid: Torsdag den 18 oktober kl 16:00-19:40, fredag den 19 oktober september 2012 kl. 09:00-16:50 Plats: Ljungskile Kustkonferens

Tid: Torsdag den 18 oktober kl 16:00-19:40, fredag den 19 oktober september 2012 kl. 09:00-16:50 Plats: Ljungskile Kustkonferens Referat 2012:11 Tid: Torsdag den 18 oktober kl 16:00-19:40, fredag den 19 oktober september 2012 kl. 09:00-16:50 Plats: Ljungskile Kustkonferens Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande

Läs mer

Arbetet med att ta fram nya foldrar har påbörjats. Den som har synpunkter på hur de ska utformas, kan lämna dessa i JAK Forum.

Arbetet med att ta fram nya foldrar har påbörjats. Den som har synpunkter på hur de ska utformas, kan lämna dessa i JAK Forum. Referat från styrelsemötet den 21 maj 2006 Styrelsemötet hölls på Scandic Hotel Billingen i Skövde. VD, Johan Oppmark, rapporterade bl a att förtidsinlösen på lån var fortsatt stor även i april. Dock kunde

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 3-4 december 2010

Referat från styrelsemöte den 3-4 december 2010 Referat från styrelsemöte den 3-4 december 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande (deltog på distans) Johan Oppmark, VD Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg, ledamot

Läs mer

Styrelsereferat 2012:16

Styrelsereferat 2012:16 Styrelsereferat 2012:16 Tid: Söndag den 20 januari 2013, kl 08:00-14:30 Plats: Sätra Brunn Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Sammy Almedal, vice VD Johannes

Läs mer

Referat från styrelsemöte 19 januari 2014

Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 (belopp inom parantes avser samma period föregående år där inget annat anges) Allmänt Såväl inlåning som utlåning har ökat. Ökningstakten i försparandet

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK Stadgarna stadfästes av Regeringen den 18 december 1997. Ändringar registrerades den 13 april 1999, 13 maj 2002, 17 december 2004, 13 juni 2005, 23 april 2009, 2015-06-25. 1

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA 1 FIRMA Föreningens firma är JAK Medlemsbank. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Styrelsemöte Distans

Styrelsemöte Distans Styrelsemöte Distans 2016-06-21 Närvarande: Monjia Manai Sonnius, ordförande, Lotta Friberg, vice ordförande, Sammy Almedal, VD och ledamot, Sten-Inge Kedbäck, Uffe Madsen, Andreas Bergqvist, Ali Hamidian,

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK Medlemsbank har drygt 39 000 medlemmar över hela Sverige.

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 4-5 juni 2010

Referat från styrelsemöte den 4-5 juni 2010 Referat från styrelsemöte den 4-5 juni 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Lotta Friberg, ledamot Johan Sandwall, ledamot

Läs mer

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal.

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal. AVTAL OM DATACLEARING 1 (5) 2001-04-23 Avtal om Dataclearing Mellan i bilaga 2 angivna Deltagare och Svenska Bankföreningen träffas härmed följande avtal om de grundläggande bestämmelserna för den tekniska

Läs mer

Styrelseprotokoll 2012:10

Styrelseprotokoll 2012:10 Styrelseprotokoll 2012:10 Tid: Lördag den 1 september 2012 kl. 09:00-14:40 Plats: Skövde, Vasagatan 14 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cecilia Andersson, ledamot Stephen

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande (deltog på distans) Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot

Läs mer

Styrelsemöte den 9 februari 2016 referat

Styrelsemöte den 9 februari 2016 referat Styrelsemöte den 9 februari 2016 referat Internetmöte. Närvarande: Ordförande Lotta Friberg, v. ordförande Monjia Manai Sonnius, Sten- Inge Kedbäck, Ali Hamidian, Jonas Löhnn, Petra Modée anslöt kl 18.40

Läs mer

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK År 2014 i populärversion I den här årsredovisningen sammanfattar vi det senaste årets aktiviteter i ord, grafer, illustrationer och siffror. En årsredovisning kan vara

Läs mer

Styrelsemöte oktober 2016

Styrelsemöte oktober 2016 Styrelsemöte 21-22 oktober 2016 NÄRVARANDE Monjia Manai Sonnius, ordförande, Lotta Friberg, vice ordförande, Sammy Almedal, VD, ledamot, Sten-Inge Kedbäck, Uffe Madsen, Andreas Bergqvist, Ali Hamidian,

Läs mer

Styrelsemöte den januari 2016

Styrelsemöte den januari 2016 Styrelsemöte den 22-23 januari 2016 Tid: Fredagen den 22 januari 2016 kl. 18.15 20.00 och lördagen den 23 januari kl. 08.00 13.40. Plats: JAK Medlemsbank, Vasagatan 14, Skövde Frivilliga kapitalinsatser

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Ersättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB

Ersättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB Ersättningspolicy avseende Pacific Fonder AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Relevanta externa regelverk... 2 1.3 Riskanalys... 2 2 Definitioner m.m.... 2 3 Riktlinjer för ersättningar...

Läs mer

Internet of Things Sverige regler för samverkan

Internet of Things Sverige regler för samverkan Internet of Things Sverige regler för samverkan Fastställd av prefekten vid institutionen för informationsteknologi Allmänt 1 Bakgrund Strategiska innovationsprogram är en del av Vinnova, Energimyndigheten

Läs mer

Styrelsereferat från den 4 september 2009

Styrelsereferat från den 4 september 2009 Styrelsereferat från den 4 september 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades kl 10.00 av styrelsens ordförande

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB

Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 15 juni 2015. Policyn ska prövas

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 1 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN HÄNDELSER I BANKEN Ekobanken har gått vidare med att utveckla de hållbarhetsrabatter som tidigare införts på räntan för bolån

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening 1 Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening Antagna den 2010-03-16. Reviderade: 2010-04-21; 2010-10-07; 2013-01-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Landsbygdsnät i Tranemo ekonomisk förening.

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Styrelsens rapporter till stämman

Styrelsens rapporter till stämman Styrelsens rapporter till stämman ÅM 2014 14B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Grupp Skövde-Skara Inlämning nr 2 Marie Gillberg Sara Karlsson

Grupp Skövde-Skara Inlämning nr 2 Marie Gillberg Sara Karlsson 1 JAK Medlemsbank JAK Medlemsbank är en öppen, demokratisk organisation som ägs och styrs av sina medlemmar med föreningsstämman som högsta beslutande organ. Vi bedriver kooperativ bankverksamhet med räntefri

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Kapitaluppbyggnaden. Version fyra: 2014-09-26

Kapitaluppbyggnaden. Version fyra: 2014-09-26 Kapitaluppbyggnaden Version fyra: 2014-09-26 Minnen från finanskrisen 2008 www.kommuninvest.se 2 Med syfte att undvika framtida finanskriser har EU ökat trycket på finansbranschen Ökade krav på företagsledning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Ersättningspolicy. Riskanalys avseende rörliga ersättningar

Ersättningspolicy. Riskanalys avseende rörliga ersättningar Med bilaga Riskanalys avseende rörliga ersättningar Fastställd av sparbankens styrelse 2014-03-19 1 Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som styr hur ersättningar till anställda skall fastställas,

Läs mer

TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2016

TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2016 Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2016 1 (Värden inom parantes avser motsvarande period 2015) ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN HÄNDELSER I BANKEN Första halvåret 2016 ägnades till stor del åt att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (18)

Sammanträdesprotokoll 1 (18) Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

Stadgar. för Lärarnas A-kassa

Stadgar. för Lärarnas A-kassa Lärarnas A-kassa är med över 170 000 medlemmar den arbetslöshetskassa i Sverige som organiserar flest lärare. Vi har spetskompetens när det gäller frågor som rör lärare av skilda slag, skolledare och andra

Läs mer

Finansinspektionens remiss förslag till ändringar i redovisnings- och rapporteringsföreskrifterna

Finansinspektionens remiss förslag till ändringar i redovisnings- och rapporteringsföreskrifterna REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/06/025 Er referens: FI Dnr 17-717 1 (5) 2017-08-16 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Skickat via e-post till Finansinspektionen@fi.se Finansinspektionens remiss

Läs mer

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem Ersättningspolicy Case Kapitalförvaltning AB, ( Bolaget ) har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om ersättningspolicy i 9 kap. Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1406-0797 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Föredragande

Läs mer

PM avseende en eventuell sammanslagning av Brf Ostindiefararen på Norra Älvstranden och Brf Götheborg på Norra Älvstranden

PM avseende en eventuell sammanslagning av Brf Ostindiefararen på Norra Älvstranden och Brf Götheborg på Norra Älvstranden PM avseende en eventuell sammanslagning av Brf Ostindiefararen på Norra Älvstranden och Brf Götheborg på Norra Älvstranden Bakgrund Under hösten 2012 har styrelserna för Brf Götheborg och Brf Ostindiefararen

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund Rapport Datum 2013-01-15 Dnr 101-4716-2011 Version 1.0 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Kulturarvslyftet rapport till Kulturdepartementet i anslutning till årsredovisningen 2012

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr 556646-8483, (i det följande

Läs mer

Protokoll fört vid extra föreningsstämma

Protokoll fört vid extra föreningsstämma Protokoll fört vid extra föreningsstämma Skövdekontoret den 10 oktober 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta Friberg

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 20 juni 2011.

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 20 juni 2011. Ersättningspolicy för Högsby sparbank, nedan benämnd Banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 20 juni 2011. Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som styr hur

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för.

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. 1 S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2012-05-15 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Göteryd Delary fiber öst ek. för. 2 ÄNDAMÅL och VERKSAMHET

Läs mer

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Organisations nr: 769628-0515 Reviderade vid extrastämma 2014-11-05 1 Föreningens namn Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber

Läs mer

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd.

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd. STADGAR FÖR BOSSNETS FIBERFÖRENING 1 FIRMA Föreningens namn är BossNet. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna

Läs mer