Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014"

Transkript

1 Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen Hinton, ersättare Petra Modée, ersättare Bo Ander, ersättare Sammy Almedal, VD, ledamot Aina Otterberg Sannetorp, personalrepresentant Hampus Nilsson, personalrepresentant, ersättare KarinMalin Ekström, sekreterare VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Omvärldens fortsatt låga ränteläge påverkar våra ränteintäkter och vår nyutlåning. Detta illusteras av det halvårsresultat vi preliminärt redovisar styrelsen per augusti. Uppdraget att justera budgeten och göra ett så nära nollresultat som möjligt under 2014 har resulterat i att vi under nuvarande förutsättningar tror oss hamna på ett resultat runt +/- 0 kr före kreditförluster på helåret. Rapporteringen till Finansinspektionen ökar. Tidigare har vi till FI rapporterat en standardrapport och en kapitaltäckningsrapport kvartalsvis utöver årsredovisning och delårsredovisning. Nya regler 2014 innebär att vi nu gör: Varje månad: - Likviditetstäckningsrapport Varje kvartal: - Standardrapport - Kapitalbaskrav (del av tidigare kapitaltäckningsrapport) - Stora exponeringar (del av tidigare kapitaltäckningsrapport) - Bruttosoliditet (en del av kapitalbaskravet) - Stabil finansiering I dagsläget gör vi rapporterna manuellt vilket inte rekommenderas av bankföreningen, våra revisorer, konsulter eller andra vi varit i kontakt med. Ytterligare ett skäl till att systemstabilitet och ekonomisystembyte bör prioriteras under 2015 och Frågan om hur och till vilket kapital vi räknat medlemmarnas låneinsatser har nu klargjorts från FI. FI s kapitalenhet som gör samma bedömning som vi, d.v.s. att medlemsinsatser kvalificeras fortsatt som kärnprimärkapital. Något som Sverige också anmält in till EBA. Ett bra och positivt besked för vår del. Organisationen har i sin nuvarande form nått ett tak för vår förmåga att genomföra, effektivisera och agera. Krav på flexibilitet, kostnadseffektivitet och utförande ökar och kontakterna med medlemmarna kring till synes enklare ärenden tar mer och mer tid av lån- och kontohandläggarna

2 Därför organiserar vi om oss internt i bank- och imsdelarna. Vi kommer under hösten att skapa en medlemsservice (ms) vars uppgift kommer att bli att besvara och behandla frågor från våra medlemmar. Funktionen kommer via telefon, chatt och mail vara den första instans medlemmen kommer i kontakt med när denna försöker nå banken. Uppdraget kommer att vara att slutföra medlemmens ärende i så lång utsträckning som möjligt under den tid kontakten varar. Klaras inte detta i ms kommer ärendet att lämnas till vår backoffice-funktion (delar av konto och ims) för vidare åtgärder. Lånehandläggarna samt konto- och ims-medarbetarna får med omorganiseringen mer tid för sina egentliga arbetsuppgifter men också en större variation i arbetsuppgifter, en starkare koppling mellan medlems- och bankdelen och en större förståelse i hela organisationen kring våra medlemmars vardagssituationer. Arbetet i ms kommer att vara mer eller mindre platsoberoende möjliggjort av vår flexibla telefonväxel och klientaccess till våra banksystem. Internrevisionen granskade under våren vår Riskhantering- och regelefterlevnad med fokus på arbetsformer, struktur, täckning och rapportering. Det resulterade i betyget Tillfredsställande, det näst högsta betyget i en fyrgradig skala. Dvs det finns identifierade observationer som ej bedöms som kritiska och att inga väsentliga observationer har identifierats. Vi letar alternativ för att lösa avvecklingen/rix-deltagandet när nu Nordea sagt upp den tjänsten. Kontakter har tagits med olika banker. Hittills har vi inte fått svar på våra förfrågningar, om vi inte når framgång i dessa diskussioner måste vi lösa avvecklingen/rix själva till en kostnad om kr/år. Projektets slutdatum är sista juni 2015 och påbörjas i september Samtalen med Ekobanken kring bildandet av småbankernas förbund fortgår. Nu diskuteras verksamhet, inriktning, stadgar, mötesfrekvens mm. Detta samarbete kan komma att inkludera även vår regelefterlevnad. Samarbetet med Watercircle har startats upp med en workshop 25/8 kring införandet av vårt försäkringserbjudande. Det är lite för tidigt att uttala sig om en införandeplan i ljuset av den massiva informationsinsats som kommer att behöva göras till medlemmarna kring vårt byte av clearingnummer samt att VD-rapporten skrivs innan workshopen. Men preliminärt talas vi om Q alternativt Q Vi kommer under hösten endast ge ut ett nummer av vår tidning G&G i ungefär samma utseende som temanumret. Ambitionen är att nr kommer i en ny design till stor del baserad på årets process. Diskussioner pågår också i hur vi ev. kan gå ned till fyra nummer per år för att stärka upp innehållet i de nummer vi ger ut dvs göra en fylligare tidning, något redaktören talat om tidigare. Omgörningsprocessen pågår alltså parallellt under hösten. Vi vill gärna undvika att införa en specialdesignad lösning enbart för att få en PDF på betal- och kreditkortsfakturan till Internetbanken, dels för att det tar tid från annat, dels för att det blir en onödig kostnad och dels för att de förändringar som vi arbetar med för tillfället och som löser problemet inom rimlig tid kommer att inkluderas i övrigt utvecklingsarbete. Vi har noterat att det sker handel i sparpoäng medlemmar emellan utanför vår kontroll och insyn. Detta är rapporterat till Etikrådet. Rapporteringen till styrelsen är under utveckling. Förslag på ny kreditrapportering presenterades för styrelsen. Den börjar ta form och vi kommer under hösten helt gå över till den nya rapporten. Förslag på nyckeltalsrapportering kommer att presenteras på ett kommande möte, utifrån styrelsens diskussioner i juni

3 Bankverksamheten Utlåning och låneansökningar Vecka (1 aug) Vecka Ansökningar totalt st 936 st Snitt per vecka 37 st 30 st Utlåning under året 101 milj kr 98 milj kr Total utlåning 851 milj kr 865 milj kr Den totala beviljade summan av Sparfria lån är för närvarande kr JAKort Vi har per den 31 augusti skickat ut 457 kort till våra medlemmar med en sammanlagt kreditgräns på 7,1 milj kr. Under juli månad har kortinnehavarna i snitt utnyttjat 25 % av sin kreditgräns. 5 personer har gjort överdrag på sina kreditgränser, oftast med små belopp. Synpunkt framfördes att vi måste hålla koll på hur skuldsättningen utvecklar sig så att vi inte i huvudsak tjänar pengar på medlemmarnas ökade skuldsättning. Det vi vill tjäna pengar på är provisionsintäkterna som kommer att öka när vi kommer upp i tillräckligt antal kort. Idé- och medlemsstöd På grund av semester uteblir rapporten och styrelsen får en utförligare rapport till nästa möte. 1 augusti var medlemsantalet st 27 st fler än vid samma tidpunkt 2013 och 315 fler än vid senaste rapporteringstillfället 1 juni IT-verksamheten Dataclearing Dataclearingprojektets syfte är att JAK ansluter sig direkt till Dataclearingsamarbetet istället för den lösning vi har idag via Nordea. Dataclearingen, DCL, är ett masstransaktionssystem för betalningsförmedling från konto till konto för transaktioner mellan banker eller kreditmarknadsbolag. Systemet ägs av Bankföreningen och bankgirocentralen sköter driften. Efter ansökan hos Bankföreningen kan ett institut få tillgång till denna betalningsinfrastruktur genom att ingå ett avtal om DCL. DCL innehåller de grundläggande bestämmelserna för den tekniska plattformen för dataclearingen. Avtalet förutsätter att deltagare i DCL ingår avtal med annan deltagare beträffande vilka transaktionstyper som ska utväxlas dem emellan. Det förutsätts också att en deltagare deltar, direkt eller indirekt, i Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar, RIX. Deltagaren ska också vara ansluten till det så kallade avvecklingsavtalet mellan de i Riksbanksavvecklingen deltagande instituten. Detta avtal ingås mellan de institut som är direktdeltagare i RIX och administreras av Bankföreningen, genom att till exempel samtliga originalavtal förvaras hos Bankföreningen. Varje institut får dock själv bedöma om det eventuellt ska ansöka om tillträde till RIX hos Riksbanken eller delta indirekt genom att teckna avtal med en direktdeltagare. Därutöver kan ett institut även ansöka om att få ansluta sig till Bankgirosystemet. JAK kommer delta indirekt i RIX. Samarbetspartner som är direkt ansluten RIX ska hittas och ett avtal ska skrivas gällande samarbetet. JAK kommer att disponera följande clearingnummer , dvs 10 st. Det krävs att JAK har ett kontonummer som består av 11 siffror, där bankens clearingnummer utgör en del av kontonumret (till exempel för SEB, 5XXX- XX XXX XX). Konsekvensen för JAK är att alla befintliga transaktionskonton, baskonto, skogskonto och stödsparkonton måste bytas ut. Detta kommer kräva omfattande informationsinsatser

4 Anslutningsavgiften är höjd från kr +moms till kr + moms från och med den 1 juli För ansökningar om anslutning till Dataclearingen som kommer in före den 1 juli tillämpas dock den äldre avgiften. Avgiften motsvarar kostnaden för Bankföreningen, BGC och övriga deltagare för anslutning av ett nytt institut till systemet och faktureras av Bankföreningen. Halva anslutningsavgiften ska erläggas i samband med påtecknandet av Dataclearingavtalet med Bankföreningen och resten senast vid systemtillträdet. Deltagare som tecknat Dataclearingavtalet och avbryter anslutningsprocessen återfår inte erlagda avgifter. Vid ev. utträde ur Dataclearingsystemet sker ingen återbetalning av anslutningsavgiften. För institut med en balansomslutning som understiger 3 miljarder SEK kan betalning ske med 1/3 av avgiften i samband med påtecknandet av Dataclearingavtalet, och därefter med 1/3 årligen tills hela anslutningsavgiften är erlagd. JAK skickade in sin ansökan till Svensk Bankförening den 5 juni 2014, vilket gör att den totala kostnaden för anslutningen blir 1,25 mkr, vi kommer att även ansöka om att betala 1/3 av avgiften i år, och sedan 1/3 år 2015 och sen 1/3 år 2016, då JAKs bankomslutning är understiger 3 miljarder. För institut som inte är medlem i eller har avtal om samarbete med Svenska Bankföreningen utgår en årlig avgift om för närvarande SEK + moms. Avgiften utgör ersättning för Bankföreningens löpande administration och förvaltning av Dataclearingssystemet. Förekommande systemutvecklingskostnader fördelas normalt mellan deltagande parter utifrån deltagande parters volymer för avgående transaktioner. Kostnader som uppstår hos Bankföreningen eller BGC på grund av förändringar eller beslut hos enskild deltagare faktureras den enskilda deltagaren separat. Projektet ska starta i september 2014 och avslutas före den sista juni IT arbetar med följande just nu: Utveckling gällande JAKort: o Ansökan på Internetbanken- Klar o Handläggning av kortkrediter i banksystemet. o Registrera kortkredit i banksystemet Klart. o Ta emot redovisningsunderlag från Cerdo, - Klart o Förändringar av gällande medlemmars kort och supportärenden - Påbörjat Dataclearing o Projektplanering påbörjas TotalIn, är att hantera nytt filformat från Nordea. Måste vara klart i juni. Klar Flexibla låneprodukter kravinsamlingen har påbörjats Ta fram ett system för nya rapporter till myndigheterna, första rapporten till FI inlämnad. Sammanställning av krav pågår. Första rapporterna framtagna. Dokumentera befintliga processer Pågår mest inom kortprojektet Förbättra användargränssnittet i banksystemet. Detta pågår inom alla delar ovan Utöver detta är det den dagliga driften, support och beredskap. Men även många underlag som ska tas fram till ekonomi. Budgetuppföljning 2014 VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Som halvårsrapporten och tidigare budgetuppföljningar visat gör vi ett resultat om minus kr. För att nå ett så positivt resultat för 2014 som möjligt

5 utöver vad som kan anses konjunktur- och omvärldsberoende samt för att om nödvändigt inte behöva använda den uppskjutna skattefordran, justeras ett antal poster i budgeten genom flytt till kommande år och/eller nyttjas ej. - Vi räknar med att ca kr sparas i form av outnyttjat löneutrymme dvs vi rekryterar inte i personal i den utsträckning vi skulle önska. - Demokratiprojektet har varit dubbelbudgeterat (dvs kr x 2 = kr) kr sparas direkt samt att vi inte räknar med att projektet i konsultkostnader kostar mer än kr vilket lämnar ytterligare kr alltså en besparing i budget om kr. - Att höstseminariet genomförs i Axevalla genererar en besparingseffekt om ca kr. - Medel om kr i extra medel för nya lokalavdelningar etc hålls inne. - Vi räknar med att ca kr i lokalavdelningarnas budget inte används. - JAK-bokens layout och tryckning skjuts till 2015 ca kr. - Boken JAK-50 år skjuts även den till 2015 ca kr. - Marknadsbudgeten dras ned med ca kr. - Webbudgeten dras ned med kr. - Vi sparar in ca kr i de allmänna kostnaderna. Sammantaget besparingar eller uppskjutna utgifter beräknas bli kr för Detta räcker dock inte för att nå ett positivt resultat för helåret som uppskattningsvis kan bli ett underskott om kr efter kreditförluster. Att vi trots stor återhållsamhet inte når budgeterat resultat hänförs till största delen till minskade låneintäkter och förtidsinlösen. Positiva tecken i verksamheten finns som t.ex. att nyutlåningen för året ökat något dvs nyutlåningen minskar inte längre, förtidsinlösen av lån är vi den här tidpunkten mindre än föregående år, låneansökningarna är fler också de än vid motsvarande tid föregående år samt att styrelsen vidtagit och planerat för ett antal utlåningshöjande åtgärder såsom ökad flexibilitet i lånemodellerna, sparfria lån, höjda blancobelopp m.fl. Åtgärder vars effekt kommer att bli synliga på längre sikt. Sparfaktor 1,0 på försparande Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Stämman 2014 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ge medlemmarna möjlighet till försparande med full sparpoäng på sätt som styrelsen finner lämpligt. Sparfaktorn har länge varit en av styrelsens styrspakar, koefficienter. Sparfaktorn avgör hur mycket sparpoäng 1 krona genererar på 1 månad och finns i negativ motsvarighet på lånen, även om det aldrig varit med i listan över koefficienter. I januari 2012 beslutades att förenkla styrningen genom att styrelsen bara beslutar om sparpoängsunderskottet ska tillåtas öka eller ej. Sparfaktorn fortsatte dock att vara differentierad. I oktober 2013 konstaterades att konsekvenserna av differentierad sparfaktor är att de som vill låna men inte klarar månadsbetalningen med fullt efterspar måste vänta längre innan de kan ta sitt lån, eftersom de får mindre sparpoäng på sitt försparande än de behöver till att minska sitt eftersparande. Styrelsen resonerade då att om sparfaktorn sätts till 1,0 på försparande får medlemmen alltid samma mängd sparpoäng i förhållande till sitt sparande, oavsett hur mycket andra sparar. Med detta kan man hantera medlemmarna mer lika och upprätthålla en större rättvisa på individnivå, medan regleringen av konjunkturer i ut- och inlåning istället får ske med t ex lånekö eller nya låneprodukter och ökat risktagande. Det skulle kunna ha konsekvensen att fler snabbare kommer upp i en mängd sparpoäng som gör att de kan låna, vilket i sin tur ger ett tillflöde av eftersparande som hanterar framtida efterfrågan. De senaste åren har det också blivit tydligt att sparfaktorn i mycket liten utsträckning påverkar medlemmarnas sparbeteende och sparfaktorn är därför en väldigt ineffektiv styrspak. Sparfaktorn som sådan skulle inte avskaffas helt utan bara tas

6 bort som styrspak. Det är fullt möjligt att också i fortsättningen ha en viss differentiering, t.ex. ha olika sparfaktor på olika typer av konton. Synpunkter har lyfts om att transaktionskontot bör ha sparfaktor 0 och sparkonton (baskonton) 1,0. På styrelsens seminarium i juni kom flera viktiga aspekter upp. Att ändra sparfaktorn på försparandet till 1,0 skapar obalans i systemet (så länge vi inte lånar ut varje krona som sparas). Konsekvenserna samt på vilka andra sätt systemets balans kan upprätthållas skulle behöva utredas innan styrelsen fattar beslut om att ändra sparfaktorn. Synpunkt framfördes att utredningen ska svara på om medlemmarna försparar med syftet att låna och hur de skulle kunna få ökad tillgång på sparpoäng. Synpunkt framfördes att utredningen också bör ge en bild av vad medlemmarna vill med sina sparpoäng, finns det poäng som aldrig är tänkta att användas och hur stor andel av det totala antalet sparpoäng handlar det om. Sparfaktor 1,0 bör bara ges till de som binder sitt sparande. Synpunkt framfördes att vi i större utsträckning ska uppmana medlemmarna att ge bort sina sparpoäng, vara generösa, öka samverkan. Synpunkt framfördes att det skänks rätt mycket sparpoäng genom de annonser som finns i Grus & Guld. Det skulle vara bättre att kanalisera sparpoängen genom en fond där lånehandläggarna har kontroll över hur mycket behov mottagaren har. Synpunkt framfördes att normalläget bör vara 1,0. Möjligtvis kan det göras en skillnad mellan bundet och flyktigt sparande. Synpunkt framfördes att utredningen bör ta med hur vi kan hantera befintliga poäng som redan finns i systemet. Synpunkt framfördes att det inte är önskvärt att ha sparfaktor 0 på transaktionskontot för då kommer medlemmarna i stor grad föra sina pengar till baskontot. Synpunkt framfördes att sparfaktorn inte kan skydda oss mot en bankrun, vi måste däremot ta hänsyn till hur långa bindningstider som skulle behövas för att säkra tillgången på kapital. Sparfaktorn kan gott vara låg men inte 0 även på transaktionskontot. Hur mycket bundet behöver vi ha för att känna oss trygga? Hur effektivt kan vi överföra poäng från de som inte behöver till de som behöver poäng. Vi skulle kunna försöka göra en skattning på hur mycket överproduktion av sparpoäng som finns, det kan ge en uppfattning för hur mycket sparfritt vi kan ge ut. Bundet sparande borde ge högre än 1. Synpunkt framfördes det skulle behövas en simulering där alla olika parametrar finns med. Synpunkt framfördes att det finns två extremlägen balans varje dag med upplevs orättvist eller att helt strunta i balansen där risken är stor för att pengarna tar slut. Vi måste hitta medelvägen. Synpunkt framfördes att om bundet försparande ska ha högre sparfaktor än flyktigt försparande så ska även eftersparande ha högre sparpoäng. Synpunkt framfördes att vi har haft bundna konton med högre sparfaktor. Det gav inte då incitament för medlemmarna att binda sitt sparande. Att ha någon slags värdeminskning på sparpoängen skulle ge större psykologisk effekt. Synpunkt framfördes att vi bör utgå från att varje medlem sparar till sig själv och att medlemmarna genom samverkan kan tidigarelägga datumet för att göra den investering de vill. En högre sparfaktor på bundet sparande signalerar att vi gillar den som på så sätt bidrar till det gemensamma. Synpunkt framfördes att det skulle kunna stå på internetbanken hur stort lån ens sparpoäng just nu kan ge i syfte att öka förståelsen för sparpoängen värde och användbarhet. - att ge VD i uppdrag att utreda konsekvenserna av införandet av sparfaktor 1,0 på försparande enligt underlaget och med hänsyn till styrelsens synpunkter Idé och projektlistan VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Listan är uppdaterad med omprioriteringar. Fokusgraden har tagits bort. Projekten 2009:11 Sparpoängsfond för eftersparande samt 2013:06 Att utveckla stöd till IMS för hantering av kurser och konferenser som anordnas av JAK anses vara avslutade. Tidsplanen för projektet 2013:

7 Flexiblare låneprodukter har skjutits fram något, framförallt på grund av avvecklingen av clearingen hos Nordea. - att fastställa idé- och projektlistan med följande ändringar: - Projekt 2009:11 och 2013:06 anses vara avslutade - Projekten är omprioriterade och ligger i den ordning de behöver arbetas med - Uppgiften om fokusgrad tas bort Budget 2015 VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Ett förslag till budget för 2015 är under arbete för att presenteras och beslutas om vid oktobermötet. För att inriktningen på budgeten ska stämma överens med styrelsens önskemål finns anledning att redan nu diskutera huvuddrag och prioriteringar i budgeten. Huvudinriktningen är att minska och på sikt helt göra oss av med den balanserade posten som uppstod i samband med omläggningen till IFRS Styrelsen har tidigare beslutat att ränteintäkterna ska exkluderas ur rörelseintäkterna och fungera som ett positivt resultat som används till att arbeta bort den balanserade förlusten och därmed bygga upp det egna kapitalet. Ett undantag från denna princip gjordes i budgeten för 2013 för att möjliggöra satsningar på IT och kommunikation samt kortlösning. Detta undantag bör förlängas fram till 2018 för att möjliggöra satsningen på helbank med en god systemstabilitet. IT-systemet fungerar inte tillfredsställande idag, det skapar ineffektivitet i organisationen samt dålig arbetsmiljö. Våra intäkter är idag inte tillräckliga för att möta de satsningar och den utveckling vi vill genomföra och på kostnadssidan tar den löpande verksamheten den största delen av budgetutrymmet. Därutöver bör vi prioritera mellan olika typer av satsningar. Här nedan finns en lista över angelägna satsningar: Genomförande av Clearing/Avveckling Nytt ekonomisystem Intern utveckling - systemstabilitet Förstudier bank-id och presentatörsbank Demokratiprojektet Nytt studiematerial Lokalöversyn Ökad profilerad marknadsnärvaro och påverkan Synpunkt framfördes att det är VDs ansvar att se till att vi har ett IT-system som fungerar. Fråga ställdes hur lång tid det är kvar till systemstabilitet. Svaret blev att det inte går att svara på eftersom det hela tiden kommer upp angelägna projekt som kommer emellan, nu senast clearingen. Ofta handlar det om lagkrav eller krav från FI som vi måste lösa. Synpunkt framfördes att frågan om huruvida vi ska ha kvar all utveckling internt eller lägga ut delar extern är ett strategiskt beslut och att vi måste vara klara över vad vi försakar vid en eventuell outsourcing. Underlaget som presenterades för styrelsen bör kompletteras med fler uppgifter om erbjudanden från olika möjliga samarbetspartners. Synpunkt framfördes att vi i budget 2015 måste fokusera på att öka antalet medlemmar som använder oss som förstabank. Det bör genomsyra all verksamhet. Synpunkt framfördes att vi i JAK måste utveckla vår egen särart och marknadsföra det, det måste bli ett JAK som hänger ihop. I praktiken betyder det att allt stödjer det och att vi kanske måste överge vissa aktiviteter till förmån för nya. Grus & Guld och folkbildningen måste också arbeta för samma mål som övriga

8 Demokratiuppdraget Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. På styrelsens möte i mars presenterade Betahaus några förslag på hur projektets tekniska del kan delas upp i steg för att snabbt komma fram till testning utan några större kostnader. På grund av några kommunikationsmissar och personaluppsägning har inte den tekniska utvecklingen gjorts ännu. Inloggningen vi har idag tillgång till en testmiljö på VoteIT, den ligger inte på JAKs server och är därför inte lika säker som när vi integrerat den. Säkerheten är emellertid tillräcklig för att börja testa. Ombudssystemet Förslaget från Betahaus är att börja med vanlig delegation (dvs det som kallas Liquid Democracy) och vänta med att bygga in begränsningar, som en röst till en person skulle innebära. Utvecklingen tar 40 h och kan enligt Betahaus var klar för testning i slutet av innevarande år. Röstningsmetod Förslaget från Betahaus är att börja med det system som VoteIT redan har (Schultze) med möjlighet att utveckla kvalitetsmetoden längre fram. Synpunkt framfördes att det här ställer till det för oss tidsmässigt eftersom testningen av de nya funktionerna kan påverkar beslut som ska tas på kommande stämma. Synpunkt framfördes att kommitteen ansvarar för att ta fram texten till kommunikationsstrategin, den kommer upp för diskussion på styrelsens möte i oktober. - att uppdra åt VD att ge Betahaus klartecken att färdigutveckla ombudsfunktionen enligt underlag Styrande dokument Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. Styrelsen har under våren tagit beslut om att: - Införa sparfria lån till privatpersoner - Blancolån till Juridiska personer (företag och föreningar) - Ändra rapporteringen till styrelsen gällande krediter och obeståndsärenden. Detta medför att vi behöver ändra och komplettera Kreditinstruktionen samt Kreditstrategin. Vi har också flyttat alla instruktioner om rapportering till Kreditstrategin som sedan tidigare hade en rubrik Rapportering inom institutet. - att fastställa Kreditstrategin enligt underlag) samt - att fastställa JAKs Instruktioner enligt underlag Koefficienter för sparlånesystemet Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. I juni 2014 beslutade styrelsen om att införa sparfria lån till fysiska personer samt blancokrediter till juridiska personser. - att lägga till nya koefficienter enligt underlag - att behålla övriga koefficienter oförändrade Höstseminariet Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Styrelsen har beslutat att temat på höstseminariet 2014 är lokalavdelningarnas roll i organisationen, hur det lokala arbetet kan utvecklas samt hur lokalavdelningarna kan stödja satsningen på att JAK ska vara medlemmarnas första bank

9 Synpunkt framfördes att en sak vi bör ta upp är hur de ideella resurspersonerna ser på sin egen roll. Hur mycket kan och ska vi styra från centralt håll vad medlemmarna gör. Synpunkt framfördes att det är bra om diskussionerna kopplar till den strategi som finns, den behöver ses över och förankras. Synpunkt framfördes att det skulle vara intressant att utveckla hur vi rent konkret kan använda lokalavdelningarna, ett intressant exempel är Nordansmak. Ansvarig utgivare Ordförande Lotta Friberg föredrog ärendet. - att utse ordförande Lotta Friberg till ansvarig utgivare för Grus & Guld Komplexitetsforskning Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Frågan om komplexitetsforskning som ett stöd för JAKs strategiarbete anhängiggjordes av ledamot Nuria Albet Torres. Frågan behandlades på styrelsens möte 25 april. Styrelsen efterfrågade mer information om kostnader och upplägg på en mer omfattande analys. Kostnaden för hela projektet uppskattas ta 9-11 dagar och kosta vilket innebär mellan kr. För utveckling av varor och tjänster kan vi söka ersättning för halva utvecklingskostnaden upp till kr, i form av affärsutvecklingscheckar på tillväxtverket. - att inte gå vidare med anledning av det ekonomiska läget Anhängiggöranden till kommande styrelsemöten Inga frågor anhängiggjordes. Brev till styrelsen Två brev har inkommit, svaren har hanterats i AU. Övriga frågor Johannes hade med sig en hälsning från JAK Italia som har kommit igång med små sparlånecirklar och börjat ge ut lån i liten skala. Lotta rapporterade att hon har träffat externrevisorn för den årliga avstämningen inför revisionen under hösten

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Styrelsens rapporter till stämman

Styrelsens rapporter till stämman Styrelsens rapporter till stämman ÅM 2014 14B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna

Läs mer

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK År 2014 i populärversion I den här årsredovisningen sammanfattar vi det senaste årets aktiviteter i ord, grafer, illustrationer och siffror. En årsredovisning kan vara

Läs mer

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 År sr edovi sni ng JAKMedl emsbank 2008 JAK Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 Förvaltningsberättelse... 3 Fem år i sammandrag... 5 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11 Kassaflödesanalys... 12 Noter

Läs mer

vem ska få skapa pengar?

vem ska få skapa pengar? Nr 3/2014 Utges av JAK Medlemsbank för en rättvis ekonomi. Pris 40 :- specialnummer: Monetär omställning vem ska få skapa pengar? Bank of England berättar hur det funkar Oskar Broberg om en komplicerad

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Styrelsereferat 2012:13

Styrelsereferat 2012:13 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot

Läs mer

Nya sparformer för ökade transaktionsmöjligheter och likviditetskrav

Nya sparformer för ökade transaktionsmöjligheter och likviditetskrav Nya sparformer för ökade transaktionsmöjligheter och likviditetskrav en studie av JAK medlemsbanks arbete för förbättrad service och ökad tillgänglighet Anders Carlborg Handledare: Robert Hart SLU, Department

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Lätt att lämna rätt. En myndighetsgemensam rapport om hur det kan bli enklare för företag att lämna ekonomiska uppgifter till myndigheter 2013-11-29

Lätt att lämna rätt. En myndighetsgemensam rapport om hur det kan bli enklare för företag att lämna ekonomiska uppgifter till myndigheter 2013-11-29 Lätt att lämna rätt En myndighetsgemensam rapport om hur det kan bli enklare för företag att lämna ekonomiska uppgifter till myndigheter 2013-11-29 Version: 1.0 Caisa Bergman, SCB Nina Brede, Bolagsverket

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-07-16 Föregående möte: 2005-06-10--12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer